��� ������� ��������� �������� �.���������, �.�����������, �.���������

� R. Bradbury

� �.��������, 1985, �.����������, 1988, �.��������, 1999 (�������� � ���������)

�������:

�������� ���������. 6 ����. �������-����������. ��������, ��������� ����� � ������, 1999. 400 �. � �.: 296-300 (������). �.�������. ��������� ������. �.: �����, 1988. 592 �. � �.: 536-587 (��������, ���. ���� ͳ������ ͳ��� � �� ����. ���� �������� �����. ��������� ��������� ��������). �.�������. 451º �� �����������. �.: �������, 1985. 368�. � �.: 196-366 (���� ���� ������� � ��������. ��� � ������-�����. ������������. �����������. ������, ���� ���� ������. ���������� ������. ��� �������� ��� � ��� �����. ������� ������).

���������� �� ���������: Daymos, SK (ae-lib.org.ua), 2004

����

������ (�������� �.���������)

��������, ��� (�������� �.�����������)

���� ͳ������ ͳ��� � �� ���� (�������� �.�����������)

���� �������� ����� (�������� �.�����������)

��������� ��������� �������� (�������� �.�����������)

���� ���� ������� � �������� (�������� �.���������)

��� � ������-����� (�������� �.���������)

������������ (�������� �.���������)

����������� (�������� �.���������)

������, ���� ���� ������ (�������� �.���������)

���������� ������ (�������� �.���������)

��� �������� ��� � ��� ����� (�������� �.���������)

������� ������ (�������� �.���������)

������� ��� ������

������

�� ��������� ������ ����� ������� �� � �'��� �����, ���� �� ��������� ���� ������ ������ ����� ��� �� ��� �� ���� �����. ��� �������, ����� �������� �������, ������� ���� �����, ��� �����, � ����� �����, �����������, � �� ����� ������. ������ ������ �� ���, �� ��� �������������� �� ����� �� ����, ���� ��������� �� ���� ����� �� �������� ����.

���������� ����� ������ �� ����� ���������, �� ����� ���������� �� �����, ��� � ����� ������� ����� ���� ������ �������� ����� �������. ���������� �������������� �� ���� � ������ �� ��� ������, � ������, ����, ��������� �� �� ������, � ����� ��������, ����� �����, �� �� ������ ��� ������� �� ���� ��������.

� ���, ������, � �� �� ��� ����� ��� ����? - ����� ������ �� ���� ������.

� �� �� ����, � ��� ����� ������,- ������ �������. [296]

� ��� �� ��, ������, ����� �� ���������� ���� ����� ����, ��� ������� �� ��� �����!

� ����� ������, � ���������, ���� �����������, ���� �� �������, �� ������ ��������.

� � � ������, � ����� ������ ���� �� ������ ����������. ������� ������� ������ ��. - ������ ������: ����� �� � ������, ��� ����, � �� �� �����.

� ��� ������� ������� �� ��������, ��������? � ������ ��������, ���� ������� ���� �����. � � �� ���� �����, ������?

� ���.

� ��� ���, ��� �� ����� �� ���, �������, ������, ����?

� �����!

��� ��������� �������� ��������.

�������� ����� �������� ������ ���� � �������� ������. �������� ����, ��� ������� �������� ����� ������� �� ����, �� ��������� � ������ �������. �� ���� �� �������� ����. �� �������� � ������� ���, ������� �� ����� �� �����, �� ��������� �� ���� �� ����� ����� ������, ��� ���� ��� ������� � ���� ���� ��������� ������.

��� ����� ������ ����, �� ����� ������� �� ����������� ������� ���'���� �����.

� ������, ���� ���������, � ������ �������.

� ��� �, ���������, � ������ �����.

� ������, ���� �������� � ����� �� �������.

� ���������. ���� ���� � ������� ���, �� ���� �� ��������. ��, ��������, � ���, ���� �� ����� �����������, � ����� �������.

� ������, �� ��������� ����.

� ���� �� �����. ���� ��� ��� ������, ����� �� �����, ���� ����� ��.

� �� ������ ��������� ������!

� ���������, ��� ������, ������, ������. �������. � ����, �������������. �� �'�����������. ����� ��� �����! ������ ���� �������� ������ ����... � �������� ��� ���� ������...

���� ������� ������, ����� ������������ ������ �� ������� ����� �������.

� ����� �� �� ��������? � �������� ������ ���.

� ��� ����� ������, �� �����. ���� ���������� ��, ������� �� �������� �������� �������� ���������� �������, ��� �� ���, ��� ���� ��-�������� ����� �������. � �����, ����: ������� ������, ���� ���������� �������� � �� �������. [297]

� �����, ���.

����� ��������� ��� ���� ����������, ������ �����, � ������� ������� � ���� ������� ����� �� ����� ��������.

� � ����� �� �� ��� ��������? � ������, �����������, ���. � ���� �� ������ �������?

����� � �� ������ �� �����, �� ������� �� �����, ������������, ����� ������.

� �, ����, ������ �����. � ³� ���������� ���������� ���� �� �����, ��� ��� ����� �� ����, �� ��������� ��������. ��� ����� ��� ��� ������ ����. � ��� ��� ������ � ��������, �������� �� ������, �� ���'����� � �������. ���-�� ������� ���, �� �� ����� �� ������ �����? ̳��� � ���� ���, ������ �� ������������ � ���� �����, �����-����, ���� ������ ��������, ����������... ��� � �����, ����, �� ��, ���� �� ������� ������?

� ���, ���, ��������.

� � ����-�� � ��... ������ ���������� ��, �� �� �����������, �� �� ����� ��������. ��� ��� ���� ����������. ���������, �������, ��� ���� ������� �������.

� � �� � ��� ���-������ �� ��-������, ���� �� � �� ���������? � ����� ���.

� ���-���! � ��� �� ����� �����, ��� ��������� ����� � ��������! �� � ����� ��� �� ���������� �����, ����� ��������, ��������� �� ������ ������ � ��� ����������, � ��������, � ������, ��������� ��� ����, ��� ��� ����� ����, ����. ����� ����...

��� ������� �������� �����, � ���� ���� ������ �������� ������. ������, �� ��������� �� ������ ������ �� ������ � �� ��������, ���� �'��. � ����� ����� ����� ����, ���� �������� �� ���� ���������� ���������, ���� ������ �����, � �������� ����� �� ������ ���� ��������� ������ ��������!

� �� ���'���� �, ����? �� ���'����? �� � � ������ ������ ���� � ����, ���? �������, ���� ���� ���, �����! ������!

��� � ������ ���� �����, �� ���� �����������, ����������� ���������.

� � ����� ���������� ������ ������ ����������. ���, � ������� � �� �� ���������, ������ ���������. ����! �� ��������, � ����������� ��������� �����,- ���� ���� ����, ���� ������� �����, ���� �� ��������� ��������� �����. �� � ������� � �� ����! � ���� ������� �������� �� ����� ��������� � � �������� �� � ������ �����! ������� ���, ����?

��� ���������. [298]

� ��� �.

��������. ������ ������������ ���� ��������� ���������� ������, ���� ��������� ����� ������ �������.

� ���, �� ����� ����� �� �����������?

� �� � ���������? � ���� ���� �������? ����-����, �� ���!

� � �� � ������� �� ������, � ����� ���� � �����. � �� ���, ��������, ��� ���� � � �� ��� ���� ����...

� ���� ������������! � ������ �����. - ����-�� ����������.

� �, � ��������� ���� �� �����, � �� ���������. ��� ��������: �� �'������� �������� ������, ��� �� ������. �����'������ �� �����. ������ � �����.

� �� ���� �����, � ������ �����.

� � � ����, �'�������. ������, � ��� ���� ��������� �� �������. ³� ������� ��� � �, �� �����, �, ��� �� ������, �������� ���������, ����, ��� �� ����� ���� �����.

� �� �������� ���������, �� ����� ����!

� ���� �? ����, ����� ���� ��� ���� ������.

ʳ���� ����� � ���� ������� �� �������� ������. �������� �� ���� �'���� �������, �������� � ���� ����� ������. ���, ����� �� �� ����, ����������� �����, ����������� ������ � ����, ��������������, ������������, � ����������� �������. ����� ���� ������ �����-�����, � ����� ������ ���� ��� �'���.

� ��, ����, ����� ���� �����, �� ������!

�� ������ ������������� ���������� ����� ������� ������, ������� ������� �� ������ ������� �� ���'����� � ������� ����� ����� ��� ������. ���� ������ ���� ������� �� ���, ��� �� ������ ������.

� �� ��� ����, � ��� ������� ������� �����, � ��� ������� ������ ������� �����, �������, ����? ����!

��� ������ ����� ��������, ��������� �� ��. � ���������� ��������� � ���.

� ����, ����! ��������!

� ���, � ������� ����� ���, � ���� � �����!

� ������, � ����� �� ����!

������ ����� ������� � ������� ������. Ƴ��� �� ������ ���������� �������-��������, � ���, ���������� �� �� ������, �������, �� ���������� ���� �����, � � ����� ������ ������ ������.

� ���� �����, � �������� ��.

� ��� ���, ���� ������...

� �����! [299]

����� ���������. ҳ���� �� ���� ������� ���� � ���� �� ����! � � ����� �� ����������� �� ��������.

� �� �� �����, ���? � ���� ������ ���.

� �������? �������, "����� ˳��"... ����� "����� ˳��".

� �������� ����������, � ����� �������. - ����� �����������, �� ������� ����� ������� �� ������ ���� ������ � ���� ������� ���������, ��� ���� ����� ����� ������ � �������...

��� � ��������� �� �����, �� ������, �������, �����������, ����������, ���� ���� �� �������. ��� ���� �������, �� �������... ����� �������� ��������. ������ ���, � ���� �������� �������, ���� ������ �����. ��� �����, �� ���� ��������� ������ ���� ������� ����. ���� ��������� �����, �� ������� ����, ������ ������� ��������� �������, ������� �� ����, � �������� �� ������� ������ ���� � ������� �� �����. ���� � ������, ���� ���������, �� �������, �� ������� ������ ������ �������, �� ������� �������������� ����, ��������� ������ ������ �����, ��������� �� � ��������� �������.

���� ��� ����� ��������� ��� ���� ������������. ³� ������� �� ���� ����. ���� ��������� ���������� �� ������ ������ �������, ������� ����.

� ���, ����, ���� � ��? � ������ �����.

�� ������ � �����, ���������, ��� ���� ����. �� ����, �� �������� ��������� ������, ����� ����, ����� ���� ������ �� ��, �� �����������, � �������� � ����� ���� ���� �������� �� ������.

��� ���� �������� �����, �� ������� ���������� ����� �� ����� ���� �����. � ���'��� ����� �� ��� ��� ������� �����. �� ���, � ����, �� ���������� �� ������� �����, �� ������, ���� ������� �����, �� ������ ����, �� ������ ����� � ����� ����, ������, ����. ����������, ������, �� ������� �� ������� ������ �� ��, ����� �������.

� ����? � �������� � ������ ������� �����. -��?

� �� �� ��������? � ������� ������. - ���������-��, ��� � ��� ������ ������...

����� �������� ���� �����. ���� ����� ����, ����� �������� ������� ������ �������� �� ������� �����.

� �����! � ����� ������� ���� ����. �� �������.

��� ����� ��� �����. ������� �������� ����. ���� ���� ���� ������-������ ���������� �� ������. ϳ������� ����� �� ���, ���������� [300] ���. ���� ����� ����: ������� ��� �����. ������ � ��� ���� �����, � ��������� ��������� ����� ��������� ���� ����. ҳ���� ����� ���� ���� ��������� ������. ����, ��������, ������������� �� ����� �������, ��� ����� ��, �� ����������, �������-������� ������, ����, ���� ��������� ��������, ��������� ������ �� ��������� ������� ������������� �������.

��� ����, ������� ������.

� �� ���� ����� ������ ������. ³� ������� �� �� � ��� ����, ��� ������ � ��������� ����, � ���� ���������� ��� ����, ����� � �����: "������, ������ ������..."

�� ������ �� ��� �� ����� ��, ����� ���� ����, �� �������� ����� �� �������. ³� �������� ���, � ����� � ������ ����� ��� - ������. ������, ����, ���� ���� ��� � ���, ���� �� ������, � ��� ������� ��� ����, � ����� ���� � ������� ��� �������� �����, ���� ����, �������� �����.

�������� � ��������� �������� ���������

�������: �������� ���������. 6 ����. �������-����������. ��������: ��������� �����, ������, 1999. 400 �. � �.: 296-300.

��������, ���!

�� ���������� ��� �����.

�� ���������� ��� �� ���� �����.

�� ������� � ������.

��������, ���!

ֳ ����� ���������� �� �������� ����� - �� ����� �� ������ � ������� �� �������� ����� ����� ��������, � �� ���� ��� ����� ����� ��������, � ���'��� ����� ��������, � ����� ����� ������� �����, � ������� ��� �������� ������, � ������� ���� ������� ��� ���������� ������.

� ��? � ��������� ������. ��� ��� � ��� �����.

� ��������, ���! � ij���� ������ �� ���������� �������, ��������� ���� ���, � ������ ���� �� ��������. � ����, ���, �� �� ����? �� �����, �� ����� ���� ������, � ����� � �� ����� ���� �� ����������� ������. ���� ��� ���� ������������ � ���. �� ����� ����� ����������� ���. �� ���� ������ ����? � ����� ����� ��� �� ����. �' ���� ����� ������. ��������, ���!

������ �������� �� �������� ����� �� ����� �����.

������ ������ � ���� ����� �� ������: ����, ��� ��������� � ��� ���� ������� �����, �������� ������ �� ��� �� ���������, ������, �� ���������� �� ����, ������ ������� ���. �� �������� ������������� ����� ���������� ������ � ������ �������� ��������� �����. � ������ ������ ����� ��������� ����� � �� ���� �����, �� ������, �� ����������� ����� ���, �� ��������� �� ��� ����� ������ ������.

� ϳ�� �'�� �������� �� ���� ������, � ������ ��.

� ������ ��� ������ � ��� � ������� - ���������� ������ � ����� �����. [536]

������ ����� ���� ����� ����� �������� �� ������, � �� ����� ����� ����������� ������, ������ � ����� ����� ����������, ������� ������� �������.

������ �� �������� ���� �������� ������.

����������� �������� � ������� �����, ������ �� �������, �� �������� ���� � ���, � ��� ����� ��� ��� �������� �����, ��������� � ������, �'��� �������� � �����.

� �� �� �������� �������� ��� ���� �������������� ����� ���������� � �����.

����, ��� �� ��, �� ���������.

���� ������ ���� ������� ����� ����� ������� ������, ����� ������� ��� ����� � ��������.

������ ���� ������, �����������.

������ ��������� ������, ��� ���� ������� ������ � ������ �� ���� ������.

�� ���������� ���� � ����, �� ���� ������ � ������� ����� ���� ������ ����� �����������, �� � ����������� �� �������� �� ������� ����� �����, ������� ���������, �������� ��� �������� �������� ����� ����� �����, �������� ������ �� ���� ��������� ������������ ����. ���� �����, ���� ����� ���� � ������, ��� � ����� �������, ������� ����� � ���� ���������� �� �������. ���� �������� � ��, ��� ������ �� ������, � ��������� ��������-������ ������� ���������� ������.

� �������! � ��������� ������. � ��� � ������� �� �������� �����, �� � ���� ����� ��� �����. �� ���� �?..

I �� ������ ������ ������, �� ��������, ������ � ������ ���� �������. ����� ��������� ������� �����, ������ ������-������ ��� ������, ������ ���� �������, �������� �������� ���� � ����� ����� �������. ����� ������� ���.

����� ��������, ������ �����.

�� ��� ������� ���������� ����� ���� ��������.

������ �������, ��������� �� ����� ����, ������� � ����� ���� � �������� �������� �������� �� �����, ������� ������.

������ ���������, ��� ���� �� �������, �������� � ����.

� ������� ��� ������ �������.

³� ������� �����. [537]

�� ����� ����� �������� ����� �� ��������� � ����� ���� ���� � ���� ����� � ���� �� ������ ������, ����� ������ ����� ���� ����, ������� ����� ��������, �����, ���������, ���� ������, ���������� ������, ������� ����� ³����, �... ���, ���������!..

������ �����������.

� ����� ������� ������ ������� ����.

³� ����� ���������� �� ���� � ��� ������� �����, � ���� ����� �������� �������, ��� �� ���� � ����. � ������ �� �� �������� ��� �������, ��� � ��� ����� ������ ������ ������� ��������� ����� ������.

³� �������� �� ������ � ���� �� �������. ����, � ��� �� ���� �����, ���� �� ����� �� ������� ������� �������.

����� ��������� ������ ����� �� ���������, ������ � �������, ������ �� ������� ��������.

ҳ����-�� ������ �'������ �� ������, �� �� ������ ���������, �, ���� ���� �������, ���� ����� �� �����, �� ������ ��� �������. ���� ����� ���� ���� ������ �������� � ���� �� ����� ������� � �������� �������� ����, �� ����� ��������� ���� �� �������, � ����� ���� ���� ����� ������ � �������� ij������, � ������ ������� � ���� �����. � ��� ��� ���� ������ � ����� ������ ��������, �������, �����������, ������������ ����� �� ������ � ������� ���������� ����, � � ����� � ��� ����� ������ �����������.

���� �����, �, ������� ��� ������� ������, ��� ����� ����� ���, ���� ���� �����, �� ����� �������.

� ��������, � ������ ������ ������, � �� ���� �� ���� �������?

� �� �� ����? � ���������� ������. � ��� ����, �������.

̳�?

� ���, �������. ��������� ����. ������ �� ��� ����������, ���������� �� �����, ���������� �� ���������� �����, ������� �� ���������. ��� ����, �������, ���! - �� ��� ������� ���, �� ����������� �������.

� ��� �...

� ���, � � ����� ������� �� ���������� �����, � ���� ��� ���� �������� ����.

� � �������� ����, � �������� ������. � � ������� ��������!

�� �����������. ������ ������ ����������: ���� [638] ���������, ��� �� ��� � ���������� ���� �� ��������� ��������, �� ����� �� �����, ��� �� ����.

� � ���� �������, ���� ��������, � ������� ������ � ������� � ���� �������. � � �� � ����� ��� ���� ����� �� ����������, �� ��� �� ��� ����, � ���� ��� ������.

� �� ������ ����, �������. � ����� �� ���� �� �� �����?

� �� ������� ���� ������� ��������. �� �������� ��� ����, ���.

�������� ���� �� ���������, � ������� ������, � ����� �� ������.

�� ������ ���� ��� ��������� �� ����� ������� ��������-���, � ����� �����:

� �� ������, ���! ������ �� ��� ������, � �������. �������� ����.

� �������������? �� ��������� �� �������?

� � � ������ �� ���������. � ̳���� ³����, �������, ��������� ���� ������ � ������ ������� �� ������ �����'����� �������� ������� ���� � ������������ ���������.- ��� ��������!

³� �����, �� ���� �����, ������� �������� ����� ���������.

� ������ ��ﳿ � ����������� �����. � ���-���... ���, �� � ��... ���-���!

� ��� �...

������ ������� � �����, ������ ������ � �������, ���������� ������� ��������, � ����, ������� �� ����, ������ � ���� ������� � ������� �� ������, � ��� ��� ���� ������ � �����, � � ������� �������� � ������ ��� ������ �� ������ �������, �� �������� ��� �������� ���������� �������, ���� �� ��������� ������ ������ �� ����, � �� ��������� ������ ������� ������ �������� ����� ����� �� ���� �������� ��������� ����� � �������� �� � ���� �� ������, � ��� ���� �� ������� � ���������� ������ ������� �� �������, ������� ��� ���������� � �������, ��������� ������ � ������, � �������.

���� ���� ������ �� ����� �������� �����, ����� ��� ��������� �����, � �� ���� ������ ��������� ������ �����, � ������, ��������� �� �����, ��������: ���������, ��� �� �������� ���� ��������� ��������� ������� ����� �, ����������� ������, ��������� �����, � �������, � ���������� ���� �������. [539]

������� ����������. �� ����� ������� �� ������, �-�� �������� �������, ���� ����, �� ����������� ������� ��������, ��� �� ���� ������� ������, ��� ������ �� �����.

� ��, ������, ������ �� �������, � ���� ����� �����.

� ���, ��� ������! � ������ ������� ������. ������ � � ���� �� ������.

�� �������� ��� �������� � ������ - �������� �� ����������, ��������� �� ����������� � � ��� ��� ���� ���� ������� � ������ �����.

� � ����... � ������ ������ ��� � ��������.- ���� �� �� �� �����?

�� ���������� � � ������, ���� ����� �� ��� ������� ����� ��������� �� ����.

� ��... ����쳺�, ���...

�������� ��������� ������, � ���� ����� ������ � ������� ������� �� �������� ������� �� �������.

� ���, ��� �� ������!

� ������, ��� �� ��� �� ������!

� �������, ������ ������ ����� �� � ���� ����� ������ �� ������, ����� ����� ������ ����������, ���������, ��������� ���� ���!� ������ � ��������, �� �������� �� �����, � �� ��� ���� ������� ����, �������� ������� ������ � ���� � ������ �������� ����� �� ��������...

���-�!

����� �������.

������ ������ ��������� � ��������.

³� ��� �� �������� ���. ���� ���� �� ������ ��������, ��� � ������, �� �������.

� ���������, ���������!.. ����� ������� �� ���������, �� ������� ��������.

� ���������! � ������� �������� ������.

� ����, � ��������� ����� �����, ������ ����� �� �������. � ���������.

� ������ ������ �������: �, �� �������� �� �������, �� ��� �� � ������.

³� ������ �����.

�� �� ��� � ������, �� ��������.

������ ��������. �������� ����� ������. ³������ �� ��� � �������� ������ ������������. ������� ���� ������ᳺ, ������� ������. [540]

� �� ��������� �, ���������!

� ��������, ���!

� ���������!

� �� ���������, ���, �� ���������! � ������ ����� �����������.

� ��������, � ������� ��, ��� ��� �� �������.

������ ��������� �� ������ � ���� � ������� ������, �� ����� ���� ���� ����� � ���� � ׳���� ���������� ���������, ������� ���������� ����������� �� ������ ����� ���� ���������� ���� ������� �� ������ � ���� ������� �� ���� ����. ��� ������ ���� ����, ���� �����, �� ��������� ����� �����. ������� ���������� �� ����, �� ��������, � ��������.

� ��������, ���, ��������!..

Ƴ��� ������ ����� ����������, ������� - �����'����� ����������. ����� ����� ���������� ������� � ������� ���.

� �������� ��������� �� ������� �� ������� ��� �����, ����� ������� ���� ��� �������, � ����� �������� ������ ������, � ������ ��� ���� �������� ���� ����, ������ � ������� �������.

� ���������! � ����� ��. � �� �� ����! ������ �� ��������� �����! �� ��� ������ �������� � ���� �� �������! � � ������, ��������� �� �����!

� ͳ, ���, ����� �� ����, � ����� �� ��� � ������ ����� �����. � ����� ���, ������.

� ����� ������ ����, �� �� ��������, ��� �����, ����� ����. ���� ������� �� ����� � ��������� � �� �������, �� ������� � �������, � �������� ��������, �� ������� ����� � �������. ³� ������� �� ����� ����� �����, �� �������� ������ � �����, � �����, ���� �� �������, �������� � ������ �������� ������, ������ ����, ����������� ������, ��������� � ���, ������.

������ �������� ���� �� ���� �����. � ������ ����� ���������� � ����, �� ������ ���� ����� ����� ������ � �������� ����� �� �����, �� �� ������ ��� ����� �������� ������ �����.

���� ������ ����������� � ����� ����? ���� ����� ��� ��������?

³������ ���� ������.

�������� ��������� ���������, ���.

� ����������� ��� ����� �� �����, �� �������. [541]

� ��-�-�!.. � ������ � ������ ���� ��� ����� ����. � �� ���������... ��������... ��������...

� �������, ������, �����, �����, ������ ³����, �, �, �! �������, ������, �����, �������!

�� ����� ��� ��������, �������� ������ � ����, ���� ��������� �� �������, �������� ������ ������� � ������ �������� �����, � ���� ������ �������� �������� � ����, � ��� �� ���� �������, ���������� ����� ���, ��� ��������� �� �����, � ��� ����� ������� � ���� ��������� ����� �����, �� ��������� ���� ����, � ��� ���� ���� ����� ������������ � ��������� ������:

� ij����-������-�������-�����-������-³����-��-���-�-���!

� ����, �������, �� ��������� � �� �� ����, � ���� ������ �� � ���, �� � �����.

���� ���� ���� �� �������, � ������ ������� ���� � ����, � �� ��� ������, ���� � �������, �� ������ �� ����� ����, ���� � ������� �� ������� ����������� ��� � �� ���������� ����� ���������� ������� �����. ��������'� �������� ���������� � ����� ������ �������� ����.

������ �������� �������.

³� ����� � ���� �� �������� ����������, ���� ������ �� ������, � ������� �� � ���� ��������� � ���� ������� �� ��� � ����� ���������� � ��� ��������, ����� �� ������; � �� ������� ���� � ����������� �� ���� ������� �� �����, � ���� � ������� ��� ���� ����������� �� ����� � ���� ������� �� �����.

����� ����� ���, �, �� � ������� ��������'�, ������ ���� ���������� ���� �������. ������ ��������� ���� � �������, �� ������ ������ � ����� ������� ��������, ��� ���� ��� ���� ����������, �� ������ � �������� �� �������� ����� ���������� ��������� �� ��������, � � ���� �������� ������ �� �������, � ������ ���� �������� �� ���, ���� �����, ���� �� �������, � �� ����� � ��� �����������.

�� ������ ����� ����� � ��������� ������������ ���� ��� ������.

� ij����, �� �� ���!

� �� �����, ���.

� ��! ��, �� �����! �� ���. � ������� ���. � ���� ���.

� �� � �� � ������� ���, ������. [542]

� ��� �, ������ ���!

ij���� ������ �������, �������� �� ����, ������ � ����� ������ � ��� ���� ��� ���� �������, �� ������� ����� ������ ����� � �� ��������:

� �� ����!

� ���� �� ������, ������?

��� ����, � ����� ������, � �� ���� ����, �� �������� �������!�

ij���� �����.

���� ��������, � ������ � ��� ����� ����� ������ ���������� �� ����� ��� �� � ������������� � ������� ����. ���� �������� ������� ������������� ���� ��� ��������� � ��������� ����, ��������� �� ������ ����� �������.

� ij����...

� ��, ���?

������ ���������� �����, �������� ��� � � �������, � ��� ������� ��� ����, ���������:

� ������ � �� ���� �� ���-���� �� �������� � �� ������� � ���� ���� ����, � �� ��� ��� ����������� �� �����?

ij���� ���������� ������, ���������� �� ������ ������ � ���, � ��� ������ �������.

� ��������� ���, �������. � ���� �� ��� �� ������?

� �� ������ ��������� �����.

������ ����� ����� �������, �� ������ � �������� � ����� �� ���� �����, �� � �� ����, � ���� ����� ����� �� ����.

� �� �� ���� �������, �����?

� �������, ��� ��������. ��������, ���?

� ���, ���, � ��������� ������, ����������� �� ����� �������� ������� ����� �, ������ ���� ����� ����, ���� �������� �� �� ����, � ��� ������ ��� �� ������ � ����� ��� ������� ��� �������� ������.

��������, ���!

���� ͳ������ ͳ��� � �� ����

����� ��� ���, ����� ���� ����. ˳�� ������ ���'����� �������� ���'����� ����. ����� ��� ������, �� �� ���� ����� ������� ��������. �� �.

����� ��� ��������, �� ����� �� ��� �������. �� ����� ³����.

����� ��� ������, �� ������ ����. �� �� ���. ����� ��� �������� ������� � ����, � ���� ����� ���� ��� �� ����.

������? �� ������...

�������, ���� �������. ������� ������� ������.

�� ����� ��������, �� ���� �����, �������� ��� �� ���� ����� �� ���.

�������� ����� ³���� ������ ������� �� ������ � ����������� �볺���, �� ����� � ����, ���������� ���������� �������.

���-���� ��������, ����������, ��� ������� ������ ���� ������������ ����, ���� � �, ��� �������, ��������������� ��������, � ����, ���������� �� �������� ���� ������ � ���, �� �� ����� ����� ������ ������ � �����������, ���� �������, ������������� ���, �� ��� ����� �� ������ � �� �����, � ����� ��������� �����, �� �� �������� ������ ������, ������� �� �����, � ������ � �������� �� �������, �� �� ��������, � ������ ����������� ��, ��������� �������� ������: ������ ����� ����� �� ����������.

� ��� ��� �� ��������, ���� �� �������� ������, �������� ������� �� ���������, ��������� � �����, ����� �����, �� ������ ����� � ����� �������� ������������� ������. � ����� ������, ��� ������� ����������, � �� �� ���������, �������� ���������� ������, �������� � ���������, ��������� �� ������ �� ��� [544] � �� ������, �� �� ��� ��� ����� ���� ���������� �� ��������� �����, �, �� ������ ����, ���� ��� ��� ���� �� ����, �� ���� � �� ��������. ��� ������� ����, �� �� ����, ��� ���� �����������.

ͳ�� �� �������� � �� ������ �� �������, ��� ���������� ���������� ��������� �� ������� ����� ����������, �� ����� ���������, ��������� �� ���, �� ������� ����� � ���� �������� ������ � ������� � �����, ����� ������� �� ����� ���������.

� ���... � � ��������� ����. � ���� �����������...

� �� ������-��-������ ����, ���. � ̳���� ³���� ������� �������� � �������� � ���� �볺����. � ������ ���� ����, �� ��������� �����.

� ͳ... � � �� ���� �������� �, ���������� ���, ����� ��� �� ������. � ������, ���� ���� �����������...

����� ������� ����������� �����, ������� � �������, �� �� ���� ��������.

� �� ��� ������� ��, ������, ���? ��� �������.

̳���� ³���� ���������� �������.

� �� ���� �������� ������?

� ������ ����. ����� ����. ���� ��������. dz�������, ���� �� ������. ��� ���� ���. � � ��� ����. �� ������.

� � ��, � ��, � �� ������. �� ��� �� �������, ����� ����. � ̳���� ³���� ���������� �� ������������ �� ����� ����� ������� � ����� ���������� ����. � � ����, ���, ����� ����� ������� �� �����. ϳ�����-��.

� ��������� ������� � ����� �������.

� �� �� �... ����� ��������, �� ���� ������ � ������ �������.

̳���� ³���� ��������� �� ����� � ��� �����.

� ����! � ������ �� �������. ��-����, ���� ���� ���� �����, ������ �� �����. ����� ���� ���� �� �������, � ��� ��������� � � ���������� �������� ��������� ������, ��� ���������� ��� ������. � ³� ������� �������� �� ������. � �������. �� ����� �� ���� ������ ����� ������� � ������ �������? ��� � � �������� ������ �������. ���� � ������� ���� ���� ����. � ���... ��� ���, �� �������� �� ������ ���� ��� �����. [545]

� ��������� �� ������ ³���� ���, ���� ��� �� �� ������� � �����������.

� ��, ������ ³����, ��, ������, ��� �� ��� �����!

� �� ���� ������� ����.

� � �... � ���, ���� �������, ����... ���������! ̳���� ³����, ���������� ����, ����������� ���������� �� �볺���.

� ��� �������, �� �� ��������, ���, ���� �� �������. ˳�� ����, ���� ����! � ������ ����� ����������! �볺��� �� �������. ��� ��� �� ����� ���� �����, �� ��������. ����-����, ������, ����-����!.. � �������� ����� �� ��������. �, � ��������! ���� ��������-������� ����� ����������, � ��� ��������� ������ �������� � �������� ��������� �������, �������� � ���������, �� ����� ��������, ���!

� �� �� �! � ����� �, �������� ������� �� ���� �����, ���������� ��� ���������� � ����������, �� ������ ������: �� ������ ����� ������ ���� ���� ������ ���� �����, ��������� � �����������. � ����, ����� ��� ����. � ���� � ����.

� ���������� ���� ��� �� �����������.

� ��� � � ���� ���� �������...

� � ��-�� �������� � ������, ���. � ���� �������.

ϳ��� ������� �������� � ������� ����:

� ��� � ������� ������ ��� ��'�.

̳���� ³���� ������. ���� ������ �볺�� �� ������� ����� �����.

� �� �� � ����� �������, ������?

� �� �� � ����. ��'� � ���� ����� �� ��������. �� ����� ����������: ���. � � ���������: � ���!

� ��, �� ������, �����.

� ���� �������� ������ �����. � � ���-���� � ���������. � ��, ���, �� ���������, �� �� ��� ����.

̳���� ³���� �������� �� ����.

� ���� �� ������ ����� ������� �����������.

� ���! �� � ������ �����-��. ͳ, ������� � �� ������ ������� ��� ���� ��'�.

̳���� ³���� ����������.

� ��� � �� ����� ������? ��������� - ������������?

� ��� ��� ��, ��������. ��������� ���, ������ ³����, ������? ���������� ����� ��'�... [546]

������ ��� �� �� �����. � ������� �� ������ �����.

���� ���, ����� �������� ������� ������ ������������� ����, ����� �����������, ������ ����������� ���������, � ��������� ��������� � �� ����������, �� ��� ����� ������, ������� �������� �����, �� ������� ���������� ����.

� ϳ�'�����!

� �������, � ������ ����� ³����.

� ͳ, ���� ����������!

����� ��� ����� ³���� ���� �� ������� ��� ������.

� �������. ��� ���������� ���� ��� ����� �����������.

�� ������, �� ���� ���������.

� ������ ������ �������� �� �����, ��, ���? ��� ������� ���� ���.

̳���� ³���� ������ ���������� � ���� �� ����.

� ������������ �����.

� ͳ... �� ������! ����� �����. ����� ��� ����� ���������. ������ �� ������ �������. �'��� �� ������, �� ����� �������� �� �����. � �� ����� ������� ������ ����� � �����, ������ ³����! ������ �, ���?

��� �������.

� ��� ������ ���� ����� ���������,- ��������� ����� ³����.

� � ����� ���������, ������ ³����. �����? ������� ���� ���� ������ ���� �� ������� ���������� �������.

̳���� ³���� ����������.

� ��, ������, �� ��� ����. � � ��� �����, ����� ��������: � ������, ���, ���.

� � ��� �� ���.

� ��, �� ��� ���� �����... ���� ��������... � ��� ������� �������, ��� � �������...

� ��, �����, ������ ³����, �����!

� � ����. ��� �� ����. �������, ���������, ���������-�� ���� ������ � ����� �������� ��� ���������� �������.

� ���� ����, � ��������� �. � ����������� ������ ����, ��� �� �� ���� ��� ����!

� �������, ������� ������� �, ������, �������� ������� ��� ��������� ������ ����� ��� ������ � �������� ��������� ������, �� ����������� ��������� � [547] ����, � ������ ��������-���������� ��������, ������������ ������ �� ������� �������, ��������, ��� �������� ������, ����������� ������� ���������.

�� ������, ����� ������ �����, ����� � �����-��������� �� ������� ��������, ����������� ��������� � ���� �������� �������.

����, �� ����� ������ �������� ��������� � ��������, �� ����� ³����, �� ������� ��� ����� ���� ��������, ������� �� �������� ������� �볺���, �������� ���� ����������� ��������. � ����, �����, �� �� ���, � �������� ��������, ������� ������ �� ������ �������� ����� ������� ���������, � ���� � ������� ����� ������ ����� �� ������, �������� ������� � ����� ������ � �������� � �� ���� �������� ����, ����� �� ��'������ � �� ��� ������ ������� ����. �� ����� �������� ����� � ����� ����� ���������. ��� ���, ����, �� � ������ ����� � �����, �� ������� ������� � ���� ����. � ��� �����...

����������� ���� ����� �������� ��������-�������� ��������, ���� ������� ���� �, �� ��������� �����, ��� �������� ����������� ����, ��������:

� ���������, ������. ���������, ������. �� �� ���� �������� � �������.

� ��� ���! ����� �� �����, �� �� ��� ��������? ����������� �������� � ��� �������, ������ ������� ��� ������.

� � ������ �� ���� ������ � ��� ��� �������. � ������ ����� ����� ���, ���� ��� �� ������ ���'���, ��� ���������� ����� ���� �������. ���... � ³� �������� ������� ������ �� �������� �������� � ������� �ʳ����� � �����������, ���������� �� ������� �������. � �� ������ ��������, ������?

� �������� ������ � ������ �������.

� � ����?

� � ������ �'����� ���������, �� ���� �� �� ������� ���.

� � ���������� �� ������?

� ������, ��� �� ������.

� � ���?

� ������ � ������ ������, ����� � ���� � ���������, �� ������ � ��������� ����!

����������� ������� � �������� ������ - ���, ���� ������ �񳺿 򳺿 �������. [548]

� �������� ���� ���������� ����!

� �������, �� �� �������? � �-�� �������� �������-������ ������ ������� ��������� ������.

� �� �� � ��� ����� ��������, ���,- ��������� �� �� ���������. � � �� ��� �� ����� ������ ����������.

� ���� � ���. ���� ����, �� �������� ��, �� �������� ������, �� �� ����� ���� � �������, ��� �������� � ���� ��������� ��� ��'�. �� �� ���� ��� ��� ���� ���, � �, ����������� �����, ���� ������, �� ���� �����������.

� �... �...

� ������ ������ ������, ������? � ������ ������ ��, �� ���� ���������� ���� ��� �������.

� ���, ���.

³� ������ ������ ���. � �����:

� ...�...��...�... �����!

� ��� �.

������, ���������� ���������, ������������, �� �� ����.

� ���� ������ � ��� ������

� �����, ���.

���� ������ ���. � �, ���������� �����, �����:

� ij-�... �... ��-�... ��... � �, ����������, ���������. ���������� � ����. ����� �������� ������� ������

���, ��������� ���� ��� � ������ ������� �� ����.

� ��? � ���������� �� ����. � �� �� ����, ��?

� ij�����! � �������� �.

� ��������!

� ����� ij�����, ������!

� � � ���� ��� ������, ���. ����� ��'�...

� �����? � �� ���������� �. � �� ������ ��'�! ��� �... � ������, �� ��...

� �����? � �������� ��������. � ͳ. �����, ��� ������� ������'� � ���� �����, �� ������ ��� ����������� ������, ������ � ������������!

������ �������� ���� ������, � ���� �������, � �� ��� ��� ���� ������� ������, ���� �������� ��� ������ ����������, �� ��������, �����.

� ij����, � ������ �, ��������� ������ ���� � �������, ��� ��������, �� ������� ���� �� �����. � ����������... �� ����� ����� ij�����!

ij���� ���������, ������� ������ �������� �� ������ �� ��, � ��� ���� �������� ���� ���� � ��������: [549]

� ���� ͳ������ ͳ���(1) � �� ����!

̳���� ij����� ����� ������� �� ������ ������, ��� ������ ��������, ��������� � ������:

� �����, ���. � � ����� ��� ������.

� ����� ���������, ������� ���� �� ���� � ������� �� ������ ���� ��������������.

� ����� ����������� ����� �� ����� �����, �� � �������� ������ ���� ������ ����� ����������� ������, ����� ij����� ���� ��� ���������� ��������� ������ � ������ ��� ������� �� �������.

� ������ ��-������, ϳ�... �� �� �����, �� � �������� �� ���� ϳ� (2), ��?

� ϳ�? � ���� �� ������ ����������. � �� �� �!.. �� �����, � �� �����, ���! ϳ� � �� � ������!

�� ������� ���������� ������:

� ��� ��� ����� ������, ������... �-�...

� ij�����, ���. � �������� ����������� ��������� ���� �� �������. � ������, ϳ�, �������, � ������� ��� ��������� � ������. �� �� �� �� ��...

� ����� ������ ����� �� �������� �����.

� ��� � ������, ���� �� �� ������������� ����� ���! � ����� ��� ���� ��� ����� ��� �������� �� ������ ����� �����. � � ��� � ������� � ������� �� ������, ������� � ����������!

� ���������!

̳���� ij����� ���� ����� �� �����, ��������� ������ �� ������ ����� � �������� �������� �� �� ����, �� �� ������� ����, �� �� ����, �� �� ������;

� ��� ��� ��� ���� � ������� ���� �����. ���� ����볿. ����, �� �� ����?

� ���������� �������� �����? (3)

(1) ����� ������ �. ij������ ������ � ������� ͳ������ ͳ��᳻.

(2) ����� ������ ������ ����������.

(3) ���. ������� �� ����. 364.

� ������� ��������! ��� ��, �� ��� ����볿 �� ������ �� �������� �� ����. �� ��������� ��� ������� �������� �� ����� ���������, ϳ�?

����-��? � � ��������� �� ������� � ������ � ���� �����.

� �����-�� ����� �����, ������! � ������.

� ���� �� ������ ������� � �����. �����...- ³� ������� ������ � ����������, ��������� ����. � ϳ�, ��� [550] ���� ���� �����, ���������� ����� ������, �� ����� ���������� �� � ������, �� � �����?

� ��... � �������� �.

� ��?

� ������... � �������� �.

� ��-��?

� ������ ���... ��� ���?

� ���!-������ �� �� �����, � �� ����� ��� �� ������. � �� � ��������� ��������!

� � ������ ��� ��� ���� � ���볿, � ������� ������. � ���� ����������� �� ��������.

� �������, ϳ�, � ������� ������� � ������� ����� ij�����. � ������ �������: ������� ��� ��� ���. ���, ��������� �������: ������ �����. ���������� �� �����. ����� ������. ��� ���.

� �������. ������ �������� � �����. ̳���� ij����� ������� �� ����, � ��� ��������� ���������:

� �� ��� ��������� �� ����, �� ��� �������� �� ����; �� ��� �� �������, �� ��� �� �������; �� ���� ���� ���, �� ���� ���� �����'�; �� ���� ���� �����, �� ���� ���� �������; �� ���� ����� ��䳿, �� ���� ����... (1)

(1) ������� ������ �. ij������ ������� ��� ��� ���.

� ���� ��, � �������� ������, � �� ����� �� ��������.

� �����, ���. � ³� ������ �������, ��� �������� ��� � ������� ��������, ����������.- �� ���� � ��������, ϳ�?

� �� ���� ���� �������,� ������� �.

��� ������ �� �������� � �����, �� ������ ���� ����� ������� ����: ����! ��-�-�!� ��� �� �����, � �� ����. � ����� �����.

�� ������� ������� ����� �����:

� ϳ�!

� ���������.

� ������, ���!

� ��� ������, ϳ�, � ������ ����� � �����.

�� ����� � ����� � ������� ��������� ������ � ������� ��������. � �������� ��������� �� �����.

� � ����� �� ����... �� � ϳ�?

� ����� � ��������� ���� ������ ����. [551]

� ϳ�? � ������ ����� ³����, ����� �������� � ������ �� ���.

� ��, � ������ �, � �� � ����� ������� �� �������! ���� � ������� � ������� �� �����. ��� � �����! ��� �������������, �� ���� �������� �� �������!..

� ϳ�? � ����� ������ ����� ³����. ij���� ������� ������� ��� �� ��������.

� ���� � ��� �����, �� ��, � ��� ������� ��� ��'�, � �� �� ���. ��� ij���. ����� ij��� ��������� ����. ���� � ������. �� ����� ������������� ����� ѳ�����. � �� ������. ���, �� ��� �������� ������...(1)

(1) ������� ��� ��������� ���������� ������ ��� �������.

� � �� � ����� �� ��� ������� ������ ������. ������ ��� ������� ������ ³����,- ������ �������, � ��� �� ��������� � ���� ����.

� �������? � ������� �������� �����.

� �������.

� �� ��� �� ��������, �� ���� �����������, ���? � ������ �����. � ��, ����, �� ������ ��������� ������� �������?

� �� ��? � �� ������� ����� ³����.

ij���� ������ ����� � ����� ���� ������ � ����.

� �� ���, �������� �������, �� ���.

�� ����� ³���� �������� ������ �� ��� � ���� ����� ��� ��.

� �� ����� � �������?..

� ����, � ������� ij�������, � ������ �� ���� �����. � г� � ��, �������� �������, �� �� ���� ������ ��������, �� ���������� � ����� ����� ����� �����, � ϳ��, �� �� ��� ����, ���� ��� �� ���������...

� ³� ������ ������� ���������, � ��������� �. � ��� �������� �'��� ������� �����!.. � � ������� ���� �����.

�� ������� ������ ³���� ������ ���.

� ����������? �� ������� ij�����? �� ����� �� ������ �����...

� � ��� ����, �� ��� ���� ������, ���� ���� �� ����� ������, � ���� �����, ������� ���� ������... ������ �����, ��������� ��� �����, � �������� �����.

����� �������� ����� �������� ��������.

� ������� �����... � ������� ��� �� �� ����� ³����.

� ������� �� ������. [552]

ij����, �������� ����� � ����������� ������ �� �������, ������:

� �� ��� � �� ��������� ������ ���������� ������ � ����, �� ���� ������� ij�����. ���� � ������, �� �� ���� ������� �������. ³� �� ��������, �� ���� ������. � �������� ���� ���� ����, �������� �� ������ � ����: ���, �� ������ ����. �� ��, � ��� ���� ����������? ���� ������ ��������, �� ���� ���� ����� �������� �� ������...

� ������� ��� ��� ���! -������� �.

������! � ��� �� ������� ���� � ���, �������� ����� ³����. � ��� ���...

� ���! � ������� ������.

�� ��� ��������� ������� � ���� � ������ ������ ��� ������ � ������ ��������, ������� ������ �� ������� �, ����������, ���������, � ��� ���� ��� ���������� �������� � ��������:

� �����... ����?..

� ̳����� ij�����, � ��������� �, ����������� ��������� ���������, � � ���� ����������� ��� �� �������-³����, ��������� ��������� � ���...

���� ������ ���� ������ ������ ��������.

� ̳����� ij�����, � ������ �����, � �� �� ������ � �� ���, ���, ����� ����� ������� �� �������� �������?

� ��������� �� �����, ���.

�� �������� ������. ̳���� ³���� � �. ̳���� ij����� ������ ��������� �� �����. ���� ���������, ������� ������ ��� � ������. ̳���� ij����� ����� �������:

� ������� ���, �������� ����� ������� �����, ��, �� ��� ���, ���� �������� ������, �������� ����� ����, �� ��������� ���� ������� ���� ������ �������� ��������, ��� ������� ������, �� �������� ����� ���� ������� ���� ���, ���� �������, � ������ � ��� ������ ����� �������� �������� � ������� �� ������������ �����, � �� ����������, �� ����� �� ����, ��������� ��� ������ ��������� � ��������� ��� � ������ ������������ ��������� �����, �� ����� ��� � ���� ��������� ����� ����� ����� ����� �������� ����. �� ��� ��, � ����� �� ����� ���������� �� ��� ������ ���� ��� ������. ����.

� ����, � ��������� ��, ��� ������ ³����. �� ������ ������.

� ��� ���� ����, � ������� ��. [553]

�, ��� �� ���� ���!

������ ��� �� �� �������� �� ��� ������ ��������.

ͳ���� � ���� � �� ���������� ��� ���� � � ����� ������! �� �'��� ������ �� ������� ��� ���� �� ����� ������� � ����, �� ������� ���� 򳺿 � ���� � � ��� ��� � �����... � ����� ����� � ���� �������� �������� ����� ��-����, � ��� ������ �����, � ��� ��� �������� �� ���� �����, � ��� - ��������� �� �������, � ����� - ����������� ���! ϳ������ � ��������� � ������ �����, � � ����� ij�����, � ��� ����� ��� ����, ��� ����� �����������, � ��� ���� � �����, � �������� ��� � �...

� ������ �������, ϳ�!

� ��������, ���!

� �� ����� ����볿!

� ��������, ���!

������ �������, ��������� ��� ��������� ������, � � ��� ��� ���, �������� ������������ �����������, ������ �. ij������, ����������� ������ � �������, ���� �������, � ��������� ������� ���, � ���� �� ��������� �� �����, �� � � ��� ���� ����� ������ ������������, ���� ��� ������ �������� ������� ���������� ����������� � ��������� �� ��������� �������.

� ...����� ������. ���� ��� ����� � �����, ����� � �����...

� ������� ��� � ����� ������, �� ����� ��� ���� � �����.

� ѳ�� ������ � ��� �� ���, �� ����� �����? ������, �������� ������ ������, ��������, ��������, ������� �� 䳿...

������ �������� �����, ��������� ����� ���� �������������.

��� �� ��������� ���� ��������, �������� �������, ���� ���� ��������� � ������ ������� ����...

� �� � ����� ³����?

����� ��� ������, �� � �������� ������ �� ���� ��������, ���� ����� � ��� �������� �������-���� ��������, �� ��������� ����� ������ � ����������� � �����, � ��� ���� �������, ��, ��� � �����, ����� ��� ����� �� ��� ������� �����...

� ��� ����� ����� ³���� ����� �������� ����������� ������ � ����� �� ���� ��� �� ��� �������� �������, ����� ����� ��� ���� �����������, � ��� ��������� [554] � ������� �������� �� ��, �� ��, �� ����, � ����� ³���� �� ������� ���� ��������, �� ��� ���� � �, ��������� �� ������ ij������, ���, ���� � ��� ���, � �� � ��� ���, �� ���� ������ ������...

� �� �� ���� ������ �������? � ������� ������.

� ̳���� ³���� �� ������, ������,- ������ �����.

� ������? � � �������� �������� �� ����.

� ����, ������, ������ � �� ������. � �����, �� �� �������� ����� ���������� ���, ���� �������� ��� �������. ���� ��� ��������� � ������, ��� ���������. ��� ������� �� ����� �������. � ���� ����� ��������� ��������. �� ��������, ��� ��� � ���� ������ ����� ���� ����.

�������� ����. ̳���� ³���� ���� �� ��� �����.

� ������� � �������� �������! � � ���� ������� �� ������ ij������.

� � ���� �, � �������� ������. � �����. ���� �����. ̳���� ³���� ���� �������� ��� � ����� ��� ������� ������:

� ������� ���, �� ������ ��� ������ ������� � �� ��� �� ������ ������, �������� ��� ����� ������ ��������� �������. ������� ���, ������ ���� �� �������� ���� �� ������� ������� � ������, �� �������� � ��� ����� �������� � ������� � �� �� ��������� ���������� � �������-�������, ������ � ���������� ��'�� �� ������, ���� � ��� ����� ����� �� ��� ��� ��������. ��� ��� ���� ���������� �� �����, �� ��� � ������� � ��� ������: ��������! �����! ������! ��������!� ������� ���� �� ������� �������� ���� �� ���������� ������, ������ ������� ��� ������, �� ������, � ��� �� ����� ��� �������� ��� ��������, � �� �������� �� ��� �����, �� ����� ��� ���� �� ³���-����, ������ � ����������������, ������� ������� ������, ��, ����, ���� ������ �� ��������, ���� ��������, �� ���� ����� �������� �� �'������ �� ����� ���������� � ���� ������� � �������.

������� ���, ������� �������� ������� ����� ���� �� ��������� ������ ���, ��� �������� ����� �� ��� ���� ����������. � �������� ���, �������, ������� �! ��������� ������� �������� ��� ��� ����: ���� ���, ��� ������ ���� ������� ij�������, ������ � �� ���� ����� ���������� ������ �� �������, �������� �� �������, [555] � ��������� �������� ���� � ��� ���� �������� ����� ������� ������! (1)

(1) �� ������� ��������, ����������� ����� �������� ������� � ���������� � �� ��������-������������ ������� ������� ���� ��������� ����, �� ������� � ������� ������, � ����, ��������� ���� ���������, ��������� ������� � ������ � ���� �������������� ����.

� ����� � ����, �������, �� ����� �� ������ �������, � ���� ����������� ���� ������������.

��, �� ����� � ����, ��� ������� ������.

³� �� � �������� �������� ����������.

�� ����� ����� �� �� ������ ��������.

� ��� ����� ij�����, ���������� ���, ����������:

� �-�-�-�-�-�!..

� ��� ��������� �����, ����, ����, ��������� ��������� �������� �������, ��������, ���� ������� ����� ����� ���� ���, ���� ����� �������� ������ �� ������ �������.

� ̳����� ij�����... � ����� �. ��� ������.

³� ��� ����� ��-�� ����� �, ��� �����, �����������, ��������� �� ����, �� ����, �� ������, ������ � ���������, � ��� ���������� �������� ������� ������.

� �-�-�-�-�-�!..

�� ��� ���� ������, �� �������� � ������ ���� � ���� � ����� ������.

� �� ������, ������� ����������� ������, �� �� ����� �� ���.

������ �����, �� ���� ������ �������, �������� ���� ���� ������.

��� ���� ������������� � ������.

� ����... � ��������� �. � ���������� ����...

ϳ���� ���� ������ ����� ���.

� ����� �� ����, �� ����� ���� ������ �� ���� ����� ����������� ����� � ������ �����, �� ����� �����.

� ������ ����, � ����� �. � ����� ������� �������. ���� ��� �������.

�� ������� ����� �������� �'������ ����� ³����, �������, �� ������ ����� ������ ����, � ���� � ����.

� �� �� ��� ��������� ���� ������� ��������. � ij���� ������� ������� � ������� ������.

� ̳����� ³����! � ������ �. [556]

³����� �� ����. ���� ���� ������ ������.

� �� ������, ������� ���� ���, ���� ������� �����, � ������ �.

� ͳ, ���... ������, ϳ�... � ��������� �����, ������ �� ������� ����� ����. � ������ �� ������� ����� ������ ��������, � ������ � ��� �� ��� ���������, �� �� ������ ������.

� �� ����� ³����? �� �... � ����� ���������� ����! ij���� ���� ���������� �������.

� ������ �� �� � ��� ����쳺, ���� ���� ��� ����� � ����� �� ����. ������ ����� ������ ����� ���� �� �� ����, � ����� �� ���� ������ � ��.

� �� � �� � �����, �����.

� �� ����� �������, ��� � ������� ��������? ������. ��� ��, ������ �������, ���, �� ��� � ����� � �������� ���� �������, ������ � ������ ������� � ����� ����. ³� �� �� �� � �������, � ��'�, ����� ��� ���� ������. � ���������� �������� �������, ��� � ����� ��� �� ����� � ���, ��� �� �����, ����, � �� ���������.

� �� �...-� � � ��������, �� ������ ����� ����� � ���� ��� ��������. � � ������ � ����� �� ���� � ��������. �... � �������� ����� ������� ��� �����, �� �� �������������, �� ��������.

ij���� ������ �������.

� � ����, �� �� ������, ������... ���� � ������ ���������� ����. ����� ����� ���.

�, ��� � �������, � ������ ������ ij������ ������� ������ �� �� ����, �� �� ����.

� ���� �����, ��� ������� �� �� � ���, �� �������� �� ��� ����� ������ ����� �����, �����, � ���� � ����� ������ ����.

� ��� � ����� ���� ������� ����� ����. � ������ � ���������, ���� �� ������� �������� � �����������.

� ̳����� ij�����... � ����� �������.

���� ���� �� �������. � ��������� ��������� ��.

� ̳����� ij�����...

³� ��� ��� � �������� ����� �� ���� � �������� ����, � � ���� ������ �����������, ��������� � ����� ���� ����� ������. [657]

� ̳����� ij�����...

� ��� ������ ����, � ������� �� � ������� ������� �� �������. � ͳ � ��� �����, � �� ����� ����, � �� ����� ��� ������ ����.

� �� � ��,-������ �.-�� � ���� ij�����.

� ���� � ��� ����� ���, �� �, � �������� ����� �������. � ��� ������ �� ����, ����� �����.

� � ���� ����, � �� ������ �. � ����� � �����, �� �� ������. �������� ���, �� �� ��������.

� ����, ���� ������.

� � �� ��� �������� ���� ������ � ����� ������� ����. � ������ � ��� ���������.

� ������ ���. � ³� ������ �������. � ��� �, ��� ���� ��� ���'�, � �� ������.

� �� ��! � � ������ ���� � ���� � ������� ����. � �� ���� � �� ���, ������� � ������ ��� ������������, ���� ��������?

� �� � ����, � ��� � ����, �� � ����� ͳ��� � ͳ�����, ����� ������� �� �������, �� ������� �������, � ����� ����� �� ���.

� ����-����! � ������ � � ����� �� ������. ���� ���������, �� �� ����������� �� �����. � �������� ���� ������ ���. � �� �������! � � ������� ������� ������.

� �������!

� ���� ���������-������ ������ ���� ������ ���� � ����� ����, �� � ������ ���� �� ������, ��� �� ���������.

� ϳ�... � ����� ���� ������ �� ����.

� ��? � ������� ������� �.

� �� ����� ��� ���������. ѳ���.

� ������� �� �� ������ ������ ��� ������ �������.

� ��������� � ����, ϳ�.

� ������ ����, � �����...

� ...����� ����, ����. ��, ��� �� ������� ������. ��� ���� ������ ���� ������ �����, � �� ������� �� ������ ����� ����. � ���� ��� �� ����� ������ ����. �� ��� ����, ϳ�? ������ ���� ��� ����.

� ��� ��?

� � �����, �� ����.

� ����� ��������� � ������.

� �� ������. ��� �� �����?

� ������� �� ����� ���� ����, � ��� ��������� ������ [558] ������� ���� ������� �� ���� ������ ����� � ������:

� � ������, �� ��� � �� ������ ������� �� �� ��.

� �� ��?

� � ���, ϳ�, �� � �� ���� ���, ��� ���� �����. ����� � � �� ����� �������.

� � ��� �� ����� �����?

� ������������.

� � ���������?

� �� � ��������! � �������� �� � ���� �� ���������� ������ ����������� ���� �����.- ��������, � ������, ���������� ����. � ���� ����������, �� � �������, �����, ������ ��������� �����, ������� � ����! � ��������� �������� �������, ������ ���� ������, ��������� � ������ ����������� �������, ������ � ��������� ������ ����� �'���� ������ �������������.

� ���!

� ���� ���, ����!�.

� �� � �� ������?

� �� ������, ���� � �� �����! �����. ������. �����䳿. �����. ���������. ������. �� ������ ��� �� ����, ������, ����� ���� �����, �������� ���� �����. �� ���� ������ ���, ��� � ������ �� ������� � �� ������� ������ �������. ̳������ ��� ����� � ��� ������� �� ����, � ��� �� ����� �� ��������.

� �� ���� ����!

����. �� ���� ���, �� ����-����, � ������ �����-��. �� ������� ����, ������� ���������, ������� ������, ������� �������, � ������ �������� ������� ���, ���� � �������� ����� ��������, ���� ��� ��� ������ �'�������, �� ������� � �.

� ��� � �� ����� ������ �������� ���� � ��...

� �� ��������� �� ����� �������? �� �������� ������ ������? ������� ���, ϳ�, ������� ��� � ������ �� ���� � �� ������, ������� ���������, ������������ ������, �����, ������ ���� ���, ��� ������ �� ���� �'��� ������� ��� � �� ���� ����� ����� ��������, ������ �������� �� ����� ���� �������� � ���������: ������! ��������!�

� � �� �� ����������� �� ������ ���������?

� �� ������� �� ��� �����. �� ���������� ��������� ������. �� ���������� ��� ������-������ ��� ����� ������. �� ������� ���������� �������������. �������� ��������, ���� �? �� � ����� � ���� ����� [559] ������ ������, ����� ��������� ���������, ��� ����� ��� ����� �� ������� ����� ����������, �� ��������� �� ���, �� ������� �����, �� ��������� � ���. � ����, �� � ������ ���� ���, ���� ������, �� � ���� ����� �� ����� �����������? � ���� ����.

�����?!

� ������, ������. ��? ����������, ������� � ������ ������� ������, � ��� ���� ������ ���� �� ������� ����� �������� ������ ��� ������, � �������� ��� �������� ���������� ����� ��볿, ��� �������� �����. ����� � �������� �� ��������, ����� �� ������ ��������� � �� ϳ����� �����, � ������ ������ � �� ϳ������. ������������ ������ ������� � �������� �������� ������ ������� � ���-������, ���� ������. � ��� ������ ����������� ���� �������� �������. ��������� ���� ������� - �����, ��� �� ����� ���� ���� ������� �������� �����. � �� ������ ������� ��������� ��� � ���� �� ����� �� �������� �����, ������ ��������� �������� � ����, � ���� ����� ������ ��� �������� �����������. ���� �� ������, ������ �������, � ��� ������ � ������, � ��� ��� ������� �� �����, ������� �� ���� � ���� � ���, ���� � ������, ���� �� �����, � � ���� �������� ������� � ������� ����� �������� ����, � ������� ����� �������� ������, ����� �������� ��������� �����. � ��� ����� ����, ���� ����, ��������� ���� �� ������� �������, �������� ������� ���������� �������, � ������ � ��� ������� ���� ���������������� �������...

���� ������� �� ������ �������, �� ����� ���� ������. �� ����� ������ � ������ �����, ���� ���� �'��, ������ ����� ����� ��� � ������� ����, ���� ������ � ���� �� ����, ���� ������� �����, �� ��� �� �, ������� ����, ���� � ����� �������� ���� ������� �� ������ �������� � ���������� � ���. � ������� ���� ���, ��� ���� ��������� �� ���. � ��������� ��� ����: ��� �� �� ���? �� �������?.. ��... �� � ����� ����� ���� ������.

³� ����� ��� �� �� ����, � � ��� �����, ����� ����� ���, �� ���� ����� �� �������� ������ ���.

��� ����� ����� ���� ������, ������ � ��� � ����, ������� � ����� � ���� ���� ������� ���, ��� �������� ��� ���������� � ���������� ����������, ��������� � ���������, ��������� ������ �������� �������� � ��������� ������ �� ����� �������� ��������� ������� [560] � ϳ���, ���� ̳����, �� �������, �� �� ���� �� ������� � ���� ������� ������ ������, � �������� �����, ����� �� �������� ������� ���� ��� ������������� �������, �, ������������ �� ���� �������, � �� �������� � ������ � ���� ��������: ��� ����� �� ��, ���� ij�����? � ˳��� ������ �� ���� ��������� ��������. � ��, ���� ��, ����,-����,-��, ������ ij�����!� � ����������� � ������� �� ������ �� ����: ���� ��� �����, ���, �� ��� �� �� � �� ����? ���, ������������! � ������� �� ������� �������.

� �� ��� � �������, ������ ij�����?

� ��� ��� �����, ϳ�, �� ���� ������. � � ������������! � ��� ���� ���������� �����, � �����, ���� � ������ ����, ��� � �����, ���� �� � ��� ������ �� ����� ��� ��, ������ ������� �, ���������� �����, ����� ����� ������� � �� ����� � �������� ��� ������� ���� ��������! ����쳺�, ϳ�, �������� �����, �������, �������� � ��� ��� �����. �� � ���� ������������� ������� � ����� ����������� �� ���������� ������� ����� ������� �������� ���: ���� �������. �� ��� ����� ����� ������, ��� � ������� ���� � ���� ������!� �, �������, ��������� ���� ���� ��, �� ������ ���� ����������: ������ �� ������� �����������, �� ��� ������ � ������� �� ������� ����������� ��������, ���� � �������� ��������� �� ����� ������� ������� �� �� ����������� �����.

���� ��, ϳ�, �� � ������� ��������, �������� �����������, �������� ���������, ���������� ������ ���� ������ �� ����� � ��������� ������� � �������! ����� ����� �������� � ����� �������� ����������. ����� ������ �����! ���� ���� �� ����� �������, ��� ����������. � ������ ��� � ������ �������, �� ���� �� ��������, ϳ�: � �� �� ������ ���� ������!

� �� ����� ������?..

� ����, �� �� ������ ������� �����, ������� �����, ����� �����, � ��� ��� ������, �� ����-���� ������� ����� ���� ��������, ����������� �����!

� ����������� ���'���.

� ��� �� �� � ��� �����. ���, �� �������� ij�����, ����, ����, ��, ������, ����� � ���� ����� ��������� � ����� � ������, ��� ���� ����������� � ���� ������, ������ ���� ������, � � � ����� �� ���, �� ��� ���� ���� ��������� � ����. ������� ���� ���������� ����� ����-����� ����������� � � � ��������. ʳ���� � �� ����, [561] �������� - ����� ����. ����� ������� ���� �'��� � � ����� ��������. ������ ����� � ����� ������. ��� ����� �����, ϳ�, ��� ����� �����! � ��, � ���� �� ����?

� � ����, ϳ�, � ���� ��������� � �� ��������� ������ �������� � ������: ��� �� �, ������ ij�����, ������� ��� �� ������, �� ���� �� ������� ������ ���� ����� ������?� � ��� ��� ������: ������ ��!� � ��� ������� ������ �� ������� � ��� ����� ���� ��� �� ��, ��������� ����� ����������, ��������� �������� ����, ������� ��������, ���� � ���� ���� �� ���� �� � ������, �� �������� ����������� ��� ���� ����� � ��� ������, ������� ij������. � ������� ����������� �������� ���������� ����� �������, �������� �� ���, �� ���, ���� � ���� ���� ����, ���� � ����, ����� ������, ����� ��� ����, �� ��������� � �������, �� ��������� � �����, ��� ������ � ����� �� ������, ��� ������ �����, ��� �������� �����������, ��� ���������� ����������� ��� ����� � �����... ����� � ��������� �� ���� ���� �� ������ ������, ��������� ����� ����������, � ����� � �� ����� �� �����, �� ��� ������� � ������ ������� ��� ���� ij�����. � ���� ���������, ��� �������� ������� �� �������, �� � ����� ���. ����� ��������� �� ���� ��� � ������� ������ ���������� �������, �� ���� ��������... ����, ���������, ϳ�. �� ���, �� ���� ��� ����� ³����, �� �������� �������, ��� �� �� ���� � ������ � ������� ����. ����, ������, ������ ����� ��������. ³� �� ������, �� �� �� ���� ������ ����� ���, ��� ������, ������ �� ����� ���. ��� �쳺����, ��� �����, ��� ����������� ��������, ��� ���, ��� ��� ��������� �� ������: ������ ����� ����. ��� �� ������ ������, ���� ��������� � �����, � ����� � ��� ����� ��������� ��������� �� �������� ������. � �� � ����� ³����? ³� ����, �������� ����� ��������, � ���� �� �������� ���������� ����, ������� �� ������, �� ����� ����, ���� ���� �� �������, ��� �������� ��������� ����.

̳���� ij����� ������� ���� � ���� � ������� �� ��� �������.

� ���� � ���� �������� ������� � ���������� ����. � ��������� ���� � �������� �� �������.

� ͳ! ��� �� ����� ���. �� � �� �������� ������! [562]

� ϳ�, ����� �� ������, � � ��� ��� �������... ճ�� �� �� ���?

� �� �� ���� ����� ���! �� �� ���� ����� �������� ���� ��� �� �������!

³� ������ ������ � ���� �������.

� ϳ�, ϳ�...

�� ���� �����, ����!

³� �������� ��� � ���, �, �����, ���� ��� ������, �� �� �� ����������.

� � � �����! � �������� �. � � �� ���� ��� �������!

� ��� �����?

� ������ ����� ����볺�. �����... ������, ����... ó��������!

� ���� �� ���� � ���������� �� �� �����, ��� �����������, �� ����� ���� � ������ ����� �������� � ������ � ����� �� ������, � ���� ��������� �� ������� � ����������� ���� � ��� �� ����, �, ���� ���� ������ �������� ������������, ��� � �, � ���� � ����� ������������ � ������, �� �������� ������� ������, ������� ������ �����, �� ������, ������ �������� ����, ������ ������ ��������� � �����, ��� ������ �������, ������� ������ ������, �� ���� ���������� ���, � ��� �� �������� �� ��� �� �����...

� �� ϳ�, ϳ�...

� ���� ���� ������� ������.

� ����� � ����� ����� � ��������.

� ��? � ����� ���������.

� �� ���� �� ����� ���������, ϳ�?

� �� ����� ������, �� ����� � �����. ³� ������� ������� �� ������.

� ����� ������... ���-���... ���. ����, ϳ�: ������ ������...�

³� �� �� ������ ����, � ���� ���� ������ ��������� ��������� ��������, �������� ���� ����, ��������� � �����������, � � �� ������� �� ��� � �������, � � ���������, � �� ����� �������, ��� ������ �� ������, � ��� �� �� �������...

� ������� �����, ������ ij�����!

� � ������� ����� �� ������ � ������. ̳���� ij����� ��� �������� � ��������� �������, �� ������� �������� �������� � ����� �� ������. [563]

� �������� ����� ������ � ������� �� ���� �� ���� �� ������ ������ �������� �������.

� ̳����� ij�����... � ����� �. � �� ������� ��� ��� ���? �� ��... ��������?

� ��������. � ̳���� ij����� �� ���� ���� �� ������. � ����� � �����. �������� �� ��. ��������. ��������. ������.

� ���! � �������� �.

���� � ����� ������� ���������� �����. ̳���� ij����� ����������� �� ������, ��� ������ ��������� �, ��������� ��������� �������, �������� � ������. � �����, �� �������� ������ ����, ���� �� ������� � ������� ���� ��� �� ������� �� ������, �� ��������� � ����. ³� �������� �� ������� � ���� ��� ������, �� ��� �������� ��� �� ��� ������� ���� �������.

� ̳����� ij�����, ������ �� ��������, �� ���, ��� � ��� �� ������!

� ������� ������� ��� �� ���, ϳ�.

³� ������ ��������� ���. ���� �����������, � ����� ����������� ����.

� � �� �� ���� � ������ �����������?.. � � ��������� �����?..

� ���� ��� ����, ϳ�?

� ����, ������ ij�����. � �� �� ��� ��� �� ��������, ���� � � �� ��������!

� ����� ���������.

³� �������� �� ��. � ��������� �������� �� ���.

� ����, ������!.. � �������� ��� ���... ���� �����! �ϳ�������� ����, ����, �������� ϳ��������� �����!

���� ����, �� ���� ��'����� �� �������. ���� ���� ������.

� � ���� ��������� ��, ����, � ����� ����, � ������... � ����������, ������ ij�����! � ...����������! �� �� � ���� ��!..

³� ��� ��� ������ ��������, � ��� �������� ����� ������ ���� ��������:

� ������! ���� ���! �����! � � ����, �� ��� ������! �� ���� � ����� ��� ������, �� ����� �� ���! �� ����! � �� �������, �� � ����� ����� ���������� ������� ��� ��� ���! �������! �� �����! ͳ����!..

�� ������� �������� ����. ������� ������� �����. ��� ����� ij����� ��������� ����. ���� �������� ������� [564] ��������. � ������ � ����, ��������� ���� � �����.

� ϳ�, � ���� ����� ��, � �� �� �������� �����?

� �� ��! � �������� �. � �� ��... �� ������... � � ����� � ���'�� �������� ��� � ������� ��������. � ...������ ����! ������� � ��������!

� �� �� ��, ϳ�!

� ��, ��! ������� ���, �� ��� ���� ��� � ��� ѳ�� ��������!

� �� � �������� �� � ���, �� � ��� �������. ��� ����� ��������� ��, ϳ�.

� ���� ��?

³� ��������� � �������� �� ���� �������� ������� �����.

� ���� �� � ������� �� ��� ����.

��� ����� � ����� ���� ���� �����������:

� �� � ��?

� � ��, � ������� ����� ij�����, � �� � ��� �������� �� ����. ��������� ���� ����� ����� ������...

� ��� �� ���� ���.

� �� ��?

� �� ��, ��� ������������� � ����� �������. ������������ � ���, ����, � ��� � ������� ���� ������... ��� ����, ����, �����.

³� ����� ��������.

� ����? �� ��������?

� ������ ������, ������ ij�����, ����� ��� ������ ������. ������ ������, ����, ������ �����.

� ������?

�� ������� �� �������� ��� �������� ����, ��� ������, ������� ��������, � �� ����� �������� ����������� � ����.

� �������� ���� ���� � ���'����� ���'��, ��� ���� ������ ����� ���� �� �������� ����.

����������� � ���� �� � ����.

����������� � ������ � ��������.

���������, ��� �������� ����� ���� �� ��� ��������� � �� �� ���������. ͳ��� ��� �� �������. ͳ��� �� ������������. ��������� � ���� �� �������� ������ ����.

�� � ����� ij����� � � � ������ �� ���� 򳺿 ���� � ������. [565]

̳���� ij����� ������. � ��� ������ ����� �� �����, �� �� ���� ��� � � ���� ���� ��� �� �����. ������, �� ������, �� � ����� ������ ���� �� ������ � �������� � ��� ���������� �� ���� ������ � ��� �������, ����������, ��������, ������� � ���, �� ��� ����� �������, �������� � ���� ��������� �� ������.

�� �� ����� � ��� ������. � ��� � ���� �� ���� ���� �� ����� � ���������:

� ϳ�, ����� �� �������? ����� �����. ��� ��... � �������������! � ��������� �.

���� ������, �� ������ ������, ���� ���� ����� ����, ���� ��� ������������� �� �� ������ ���.

� ��� ��� �����, � ����� ����� ij�����, ���������� ���, � � ����, �� ���� ����.

� �����.

� ����� ���� ��� ����, � ����� ��, ������������, � ������ �������. � ��� ����� ����.

� ���� ������, ���.

� ���� �����... � ����...

� ��-��?

� ³���! � ������� �������� ����� ij�����- ����. ����� ���� ���, ϳ�, ���� ��� ������, ���� ��� �� �����, ����� ���� ����. ��� ��������! ���? �����, �����, ����, � ���� �����, � ����, � ����... �� �� �����, ϳ�, �� �����, �� ���� ��� ���� �����, �� ���, �� ����� ����� ����, �� ���� ����� �� �����? �� �����, ����� ����������, ���, ��, ����������, �����!

� ���! � �������� �. ̳�� �������.

� �� ������� ��! � ������� �� ���� ����� ij�����. � �������� ���������. ����� ��� ����.

̳�� ����� ������������.

� ���! � �������� � �� ���, ����, ��� ���������. � �������� �� �������� ����������.

� ��� ���� �'������� ����� ����, ������� �����������, ���� ��������� ��� � �� ������ � �� �����; ��������� ������� � �� �������� � �� ����; ��������� ������ � �� ������ � �� ������, ��� ������ �������; ����, �� ����� ���������� ���� �� ����� � ���� �� �������� ������� ������, ���� �����, ��� ��� �������� ������� ������, � ������������ ����� ��������, ��� �� ��������� ��������.

���� ���������� �� ���, � �� ������� ���� ��� �������� �����, � ������ ��� ��������� �� ������. ���� �� [566] ����������, ����������� ����� � ������� ������� �� �� ��������� �����.

���� ������ ����� � �� ���. ��� ������ �������. ³� �����, ���� ���� ���������� � �� ������ ����� �� ���. � ���-���� �� ������ ����������. ���� �� ������ � ��������� ���� �� ����.

� �, �� ��, ���, � � �����... � ���� ������� ����, � ��� �� ��������. � �� � ���� ����... ����� ij�����, ���?

���� ������� �� �� � ����� ���� ���������, �� � �� ��������.

� ̳����� ij�����, � ����� �,-������������ �...

� ����� �� ������� ����� ������...� - �������� �����'��� ����, ����������� ���.

������������ �������� �����, � ���� �� ������, ��� ��� ����� �������� �����.

� ̳� ���, � ������ ��.

� �� �����... � ��������� ���������� �.

� ̳� ���. � ³� ������� ���� � ����������� �� �� ����.

� ���� ������, � ������ ����. � ��� �� ��...

� �� ������ ���� ��'�? �� ���� ��, ���, � � ���, �� �� ���� ��� ������ � ����������, ���������. ��� ������ ����� �����!

� �� �� ��, �� �����.

� ���� ������, �������, � ������ ������ ��.-�� �� �����. ����� �� ������� ����� ������� � �������, ����������� ���.

� �� ����� ���� ��� ����... � ���������� ��������� ����.-���� � ��������� ��, ��� ���������.

� ���������� ����? � ������ �.

� ���� ����� �����.

� ��, ������? � ���� ��������� ��������� �� ����. � �� ��...

� �� � �� ������? ͳ, ���, �� ����� � ��� ij������!(1)

(1) �������� ������������ ������� XIX ��.

� ��� ij������? � ��������� �.

� � � ����� ������ ���� � �� ���, ������ ij�����, � ��������� �����������. � � ��������� �� ���� ������.

��? � ³� �� ����������.

� �� �, � �������� ������ ����, � �� �� ����������� ���. [567]

� ³� ��� �����-�� ������� �� ����, � ����� ������ �. � ��������� �����! ������� ��� ��� ���.

� � ��, ���? � ������� ������ ����.

� �? �� �, � �� �� ������� ������� ���� � �� ������ ������.

� �� �������� ������! � �������� �� �� ����� ������� � ����. � ������ �. ͳ, �������!

� ��� �, � ���������� ���� ������� �������,- � ����� �� ��� ���� �� ������ ���������.

� �� �� �� ����? � ������� ����� ����.- ��� ��� ϳ�, � ��� � ������ ��� ������ ������ � �. ij�����, �������, � ��� ��� ����� � � ������ ������� ������� ������� ���� �������������, �� ��� ������ � ��� ������� ���������.

������������ ����� ������.

� ��� � �� �����...

� �����! �����! ��, �� ���� ���� �,- ����� �������� ������ ���� �� �����. � ���� ����� �� ����� �������� � ����� �� ����� ����. �� ������ � �������� � �����������. ���� � ����������, ���� ���� ������, ��� ���� ������ � �������� ��� �����, ��� ��� �� ��� ����� �������... �� ���. � ³� ������� �����. � ���� ���, � ���� ���� ������� �������, � ���� �����... ���� �������� ����, ��� ������ ������ ����� �����. ���� ���� �� ���. �������� �� �� ���. �������.

� �������? � ���������� ����. � �� �� �� �������� �������� � �����?

� ����� �� ���, ���������, ����� �� ���.

� � �������� ���� �� ���� ��������� �� ����� ����� ���������, � ����� ij����� ���� �� ����������� ����� ��� �������, �� ���� ������� �� �������.

������� ����� �� ������ ���� �� �������� � ������:

� ��� �������� ����, ������!

� ���, ���.

� ��� ������ �����!

� ���. � �� ����� � � �������� � ����� ����������� �������. � �� �� �... ���� ������!

� � ����... �� ���, ϳ�, ���� �������� ����?

�� ������ ������ ����� ������. ��� ���� ������:

� � � ����� ��� � ����� ������, �� ����� ������ ���� � ������ ������� ���������� ������...

� ��������� ���� �� �����. � ������ ������� ������ � �� ����, �� ��� ������. ������� ���� ����� ��������.

� ��, �� � ��������� ����! ����� ��'�����! [568]

�� ������ � ������.

������ ����� ij����� ������:

� � ����� ��� ��'�����... �� ����� ������, ������.

� ������! � ������ �������� � � ������ ��������. � � �� ��... ����� ³����?

� ��, ���� ������, �� ����, � �� ����� �� ����, ϳ�. ������� ��� ��������, ���� � ��������� � �������� ����������� �����, �� ��������� �� �������� �...

� ��������� �������!

� ��������. � ����� ��������� � ���� ����. ��������� ������ ������ ����������� ���������� ����� ������������� ������ ��������, ���� �������. � �����, ϳ�... �� ������?

� ������ ����� �� ����� ����� � ������� �����, ������ �� ����� � � �������.

� � ������!

� � ����? � � ����!

�� ���������� ����� �� ������� ������ ���� �����.

� � �����, ϳ�, ����...

³� ����� ������ ��� ����� � ����� �������� ����� ���� ������� ��������. � ��������� ��� � ������ ��������� �� �������� �����.

� ����...

³� ���� �� �� �����.

� ...��... �� ��.

� ...��, � ����� �. � ��������!

� �� ��� ���� �����, ϳ�? � ���������.

� ��... ����� ����... ��, ���� ����������.

� ��, ���� ���������� ����������. ��� ���! � �� ����� ������� ����� ����� ����� �����.

� ���...��...���...��...����. ��������� ��������������!

� ������� �����, ϳ�!

� ��������, ���! � �������� �, � ������ ������!..

���� ���� ���� ����� ���� ����� ��������.

� �� ��? � ������� � ��� ���� � ��� �� � ������: � �� �����, ������ ������ ���.

�� � �� � ������ ������� �������� � ���������, ����������, �� � ���, �������� � ����� ��� �� �������. [569] ������ ����� ������ � ���� �������. �������� ������ ������ ���, ���������� � ��������. ³����� � ������ ������ ������ � �� ��� �� �������� ������. �������� � ��'������ �����. �'�������, ����� � ����� �� ��� �����. ��������� ��� �����, ��������� ��� �����, � ������ ������ ��� ����� ���� ��������� ���� �� ���, � ���� ����, ��� � ���� ����� ���������, � �������� ��� � ���� ������ ��������� ������.

� �� �� ��� ����?

� ���, ϳ�, ������������� ���� ��� ��� ��������� ������. ������� ���, ������, ��������� � ������� ������. ��� �� ������, ϳ�? �� �������� ������� �� ��� ij�������! �������, ������, �������! �������!..

� ������� � ��, �� � �������, � ����, ��� ������ �� ����� �������� ���������� ������, ������ ��� ������ � ������ ������� � ����, �� � ��� �����:

� �� ���������! ������� ��� ������, ����! ��������� �����! ����������! �������... �������...

����� � ��� ������, �� �����, � �������� ��� ����� �� ��������, ������, �� � ������� ����� ��� �����, � � �������� ��� ����� ����� ³����, ������� ������� ��� ����� � ����� ������� ���� �� ����� ��������� ����.

� ���� ������� � ��������� ����, � ������ ������� ���� �� ���������� ��������.

� �� ������������ ���� ����� ����, � ����� ��������, ���� ��� ������ ����������, ������ �� �������, �� �, ���������, �� ����� ����� � ������ ���� �����, � �������� � ����� �������, �����, ���� ����� ������� �� ����, � ��� ������ �� ��������, � ��� � ������� ������� � �������� ������ � ����� �������:

� ������ ϳ�... � ��������� �� ����� ��� ���� �������� ��'�, � ����� �� ������� ���������, �� ����� ���� ��������� ��� ���. � ����� ϳ�, ������� ������ �� � ����, ������ ������ � �����, � ���������� � � �����. ���� ��������� ������� ������ ��������� � ��������, � �� � ��䳺� �������� � �������. ��� ������ ��������, � �� ����� ������, �� �� ������? ���� ������. ³� ������ ���� ���. ϳ�, ��, ������, �� �� ����, �� �� ��'�, � ��� ����� ���� �������, � � ���������, �� ������ �� ������ � �������� �� ������. ��� ��, ���� �������� �� ���� � ����: ��� ��� ��볻, � � � ����� ��� ����. ͳ, ���� ������ ���...� [570]

� ������, ���������� ������, �� �������� ��� �� �����, � ���� ������ ���:

� ��� �������, ϳ�. ��� ������ ����, �� �� � ��� �����. � ���-���� �� �� ����������� �� �����. ���� ���������� ����� ����� ��������. � �� ���� ��������� � ���������, �� �����, � ����� � ����� �� ��������� �.

���� ��� ��� ������ � ������� ���������� ���, �� �� ��� ����� ���� ����� ������, �� �� ����� �� �� ���������, � ����� ���� ����, ��� �������� ��: ��������� ��.

����, ϳ�, �� � ������: ������ �� ��������, �������� �� ������. ����, ������ ��� ������ ����� ������, �� ����������� ������� ���� �� ����� �������, � ���� �� ����� ��� � ������ ��� �� ��'� � ���, �� �� ����� ���� ��������, � �� �� ������� � ������. ��, �����, �� �� ��� ��� ������ ����� ��������. � ���� ���� ����������, � ���� �� ����, �� ��� � �����쳺�� � ������ ��� ��� �� ������� �� �������.

ϳ�������: ��� ij������.

P. S. ���� ��������, �� ��� ����� - ������������� ������, ����� �� ���� �� ����.

P. P. S. ���� � �� ������.

� ����� � �� ������, � �������� �� ���� �����, ������ ����� � ������ � ���� �����, ��� ��������� ���� �� ���. � ��-��... � ������ ��. � ��-��...

�� ����� �����, ���������, �� ������� �������� ���� �� ����� � ���� �� ���� ����������� ���. ������, ���� �� ����, �������� ������. �� ���, �� ��� �� ���, ���������� ����, ������, �������� � ����: ���, ������, �����, � �� � �����.

� � ����, � ������� � ������, � ��� �������, ��� ���� �� �������.

� ��� ���, ϳ�, � ������ �����, ��������� ������ � ������� ������. � ��� ��� ��� �������.

���� �������� �����

���� �����, ������ ������ ��� ��� ������ ����, ��� ������ ���������, �� ������ � ���� ���������� ������ ����. �� ����� � �����, ����� �������� ����, � �� �����, �� ���� ����� �� ������. ��� ���...

� �������� ��� ��� ��� �� ����� ����� �� ������. ������� ������ � ���������� �� ��� �������, ����� ������, � � �� ��� ������� ���������� ����� ��������, �� � �������'����� �� ��������� ����� ������� ������� � ��������� ������, ��������� ������� ������, ��������� �������, ��������� ��������� �������. � ��� ����� � ������� � ������ ������� ����� ������� ������, ��� ������ �������, ��� ����� ������ ���� � �����, ���� �������, � ���� ������ ������ � �� ����� � ���� �� ������: ����, ���, ��� � ���������, �����!�

� ��� ��� ������������, �������� ���������, � ��� ����� ��������� ������ �����, � ���� ����� ����� ������� ��� ���� ������� ��� ������� ����������. ��� � ���������� ���� � ����� ������ ������ � �'���-��������� ���������� �������, � ���� ����� �� ����������. ������ � ��� ����� � ���� �� �������� ������ �����, � � ���� ���, �� ����� � � ���� ��, �� ��, ���������, �� ���� ����.

��� � �������� ������ � ��������� ������ �����. � ����, �����, �� ��������, ������ �� ����� ��������, � ���� ������ ����� �� ������� ������������ ������ ���, ������ ��� �� ������� � ��������� � �����.

��� ����� ����� ��� � �� ����� �� �������, �� � ������, � ������� �. � � ������� � ��� �����. ���� ��� ���� ������ ����. � ����� ��� �����������.

� ���������, ������� ���� � ���� ���� ����� ������� ����� ����� ��� ��������. [572]

�� ����, �� � �����, ���� ���� � ����. � �� ������ � ����: ���� ��� ������� ���... � � ���������, ��� ������� �������: � ...�������. �� ����� � ����� ����. ͳ ������ �������, � ³������ �������, � ����� ����� � �� ��� �� ������� �� �� ����������. � �� ��� ����� ���...�

� ������ ����� � ���� �� ����� ���������� �� ���� � ��������. ����� ���� ������� ���� ������. � ���������� �������� �� ��������, ����� �������, � �� ��� ������� ������ ������� �����. � � �������, �� �� �������... ���������.

���������� �����. ���������� ����� ���. � ���� �� ��� ����. � ����. � �������. ���, �� ��� ����� ���� ����, ����� ��������������� �� ������ ������. (��������, ��� ������, �� � �������� �� �����!�) �������� ����������, � �������, �� �� ��� ������� ����� �� ����. � � ��� ��������� �������� ����� � �� ��� ����� �����������. ��� ����� �� �� ����� ���������, ������� ������, �� ������� ������!

��� �� ������ ��� ��, � ������� ���� �������, �������� �� ���� � ���� �������� ������ � ����� ��� ����������� � ��� ������.

� �� �� �����. �� ����� ��� ������ ����� ���������� � �����, �������-��� ������ � �������, ����� � �������, ������� ����� � ���. ������ ����� ������, ���� �������� ���� �����. � ������ ������ � �����, �� �� ������ ��������, ��� ������� ������.

� �� ����, �����? � ������ �������� �� ����.- �� ����� ����?

� �� ����.

� ������� ������ ����� ����� ����,- �������� ������.

� ��, ��, � ������� ��� ����. � �� � ��, �� ������.

� ��������� �� �����. �� ���� ������. ��������� �� �����. ������. � ��� � ������ ����� ������ ������ � �������, � ��������, ����� ��������� ���� �� ������ ������ � �������� ���������.

������, ��� ���� ������! �� ����� �������� � ���� � �����, ���� ������� �� ����� ������. � �������� ����.

� ��? � ������� �� ���� ������. � �� ���� ������? __ �� �, � ������ �. � ������ �� �������� ����. [673]

�� �� �� � �������, �� � ������ � �� ������� ���� �� ��. �� �� �������, �� �� ����� ������������ ������, ��������, ����, ����, �����. �� � �� ��. ���� ����� �����, �� ������ ����� �� ����, � ����� �� ������ ��� ����� � �����.

� �� ������, ����� ���� � ������ � ��� ���,- ������� ����. � ������, ��� ���� ������, ��� ����� ������ � ����. ������������ ��, ���� �'����, ������. ҳ���� �� �������.

���� ������� ���� ����� � �� ���������� ����. �� � ���� ����������� � ��� ������. �� ������� � ���� ����� � �� �����!

� ��'���� �������� ������ � ����� �� ������.

� �������, �� �� ��������� ����, � �������� ����.

� ��, � ����� �, ������ � �������� ��������� ��.

� �� �� � ����� 䳺����? � ������� ����.

� ͳ����, � ������� �. � �������. �� ���������, ����.

��� ������� ��� ����������. � � ������� �� �����, ��������� � ��� �����, �� ������ � ���� � �����, ���� ���� � ������� ������� �������.

������� ������ ���, � �������� �� ����� ���� ������ ���������, �� ������� � ������, ������������ ������ �� ���� � � ������. � ���� ��� ������� ���������� ������� ������, ���� � �'����, � ������ ��������, � �� �� ���� ����� ������� �����. dz�������� �� ���� ������ �����, � ��������� �� �������, � ����� ������ ������������ �� ����, � ����� �� �����, ���� ���������� ����� ������ ������ ������ ����, ������� ����. ���� �� ������ ������ ���������� ������� ���� ��������. ���� ������� ������� � ����, ����, ���-��-�!�,- ���� ���� �������� � �����, ������� ������ ������� �� ���, ������ ������ � �������, ����������� ������� ����. ���� ������ ����� ����, �������� ������ ����. �� �� �������� � ��������� ���� � ������.

�� ������������� � ������ ����� ����� ������� �'������� �������. ����� �� ����� �����. �� �������� �� ��: ��� ���, ������, ���, �� ��� ��� �� �������, ����� �����! �� �� ����� ���� �������, � ����� � ����� �������, �� ���� ������� ��� ������. �������, �� �������� ����.

�� �������� ����� ������� ������� �������. [574]

�� ��������� ������ ��������, �� �� ��� ������������ �� ������ ���� ������. ����� �� ������ ��� ���� ������� ��������� ������ ������, �� ����� ��� ����� �쳿�� ���� � ������ ��������, ����� ������ � ����� ���������� ����, ����� ����� ��������. ϳ��� ����� �� �������� �� �������, ������ ��� ����������� ��������, ������ � ����, ������������ ������ � ���������� ���, �������� � ���� �������� ����, ����, �� �������� �� �������, ����������� ������ � ������� ��� ������ �������� � ��������� �������� � ��������� ����� ����� ̳�����.

� ���, ���� ��, �����������, ��� ������� �� �����, ���� ���� ������ �����, � � ������ ���������.

� �� ����, � �����, � ������ � �������. ��������� ������� �������. �� ������ �� ������.

� ������� �� ������� ������ ������� �����. ��� ������ ����� ������ ������, ���������� � ��������� ���������� ����. ��� � ��� ���� ��������� ����� ��������� �������� �� ������������ ������ � ��� ������ �������.

�� ��� ������, � ������� �. � ������ ��� ������ ���! ������, ��� � �����. � �������� ������ ��� ����� � �����! �� �� �... �� � ����� � ����, �� �����!..�

� ������� �����, �������.

� ����� ����� ������� ������ �� ����������� ������. ����� ���� ����� �� �����, ���� ����������, � ������ �� �������� ������ �������, � ������� ����������� ������ ��������.

� �����, � ������ ����, ���� ������ ���� �� �����. � �� ��� � ��� ��������. ����� � ��.

� ������ ���� ������� ������ � ���-���, ���-���,- ������, �������� ��� ���...

̳���� ������� ��� ������� ������ � ������� �������� � ���������� �������� �����, �� ��� ������ ������������� �� �'����, ������ ����� ����� ���������. ���� ��� �� ����� �� ����� ������ ���������� ��������� ��� ��� ������ �������. �� ����� ���� ����� ����� �����, ���, ����� � ���� ����, �������, �'���, ���������, ������� ������, �����, ����� � ����� �������.

̳���� ������� ������ ������� �� �������.

� ������� ������ ���� ������� �� ����������� ����������� �����. �� ������� �������� ��������� �������. ��������������� ��������� ��������... [575]

� ����� ����.

� � �� ���� ��... ����� � ���� �������: �� ����� ��� �����?

� ����� ���������, �������. � ³� ��������� �� �������. � ��������� � �������, ��� �������������, ����������� �...

� ������ � ����� ������, �� ���������� ������� � ���� ����� �������. ���� ��������� �������� � ���, �� ���������� � �'���� ������� ��������� ��� ��������. � ����� ������� ���� ������, ��������� � �������. ���, ��� ������� �� �� ����������� � �������� ������������ �������. ��� ���� �������� �� ��� ����, ����� ������� ������� �� ��� �������� �������.

���� � �������� ���� ������� � ����� �������� ���� �� �����. ���� ��������� �� �� �������, ���� ���������� ���� ������ ����. ����� ��� � ���� � �� ��� ����������. ��� � ������� ����� �� ���� � �������� �����.

��� ���� �����, ��������� ���� ��������� ��� ѳ����, � ���� ����� ��� �������. ������ �� ���������. � ���� �'�� ��, �� ������� �� ����������� ���� ��������: ��� ������� �������, ��� � �'��. ������ �� ����� �� ���� �����, ����� � ������ � ���, ���� �� ����� �'�������� ��� ̳�� � ����.

� ��������� �� ���� �������, ��, ��� ������ ������, ����������� �� �������. ����������� �������� � �������-��������� ������� ��������. ���� � ������� �������� � �������� �������. � ������� �'����� ������� � ���, �������, �� ������� �� �� �� ������. ̳�� ѳ���� ����� ��������� ���� �������. ��, ��������, ���� ���� � ����? ����� ���� �� �����, �� 䳺���� �� ��������� � �����? � ���� �����, ��, ������, ������ ��������, �� ���� ��� ��. � �����, ��� ���� ������ ������... � ��� ����� ����� ��!

� �� �� �� �����?

���� � ����� �� �������� �������, ����� �� ���� ������ ���� ����. � ��� ���� ����� �����. ���� �������� �� ���� ����� ���������� ����� � �������.

� ������ ������.

� �� �����, � ������ ������.

�� ������ ������ ���. ������� ������ ����� � ������, � ������, ������ ������ ��������, � � ��������� �� ����� � ������: [676]

� ����� �� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� �����. ���� ����� �������� � �������:

� ���� � ��? ��� ��� �� �����?

���� �� ������, � ������ �.

� ��� �����? � ������ ����.

� ���, ���! � ������ �. � ��� �������.

� ���! � ����� ����. � �� � ���� �������� �� �������.

� �� ����� �� ����쳺�! � �������� �. � ��� �� ������, ����, ���, � ���� ���� ��� ������ ����������� ����, ��� �� � ����� ������, � ��������� ������, � ����� ����� ������. � ���� ������ ����� ����, ���� �� ����� �� ���� � ������� ������ �����������!

������� �� ������, ���� �������� � ������. � �� ����� ���� � ���.

���� ���������� �, �������, ���� ����. ����, ���, ���!..� � ������� ����� � ���� �������� � ��������� �'��� ����� ��� �� ������.

����� ������� ����� ���� ��� �������, ��� ����, � �� �� ����� � ��� �����? ���� � ���������� �� ��� ���� �� ������, �� ������ ����� � �������. � ������� ������ ����� � ������ � ��� ���. ��� ���� ����,- ����� � ��� ���. � � ������ ��, �� ���������.

������ ����, ��� ����� �� �������.

� �� ����, �� ��� ��� ���, � ������ �� �����, ���������, �� � �� ���������� �� �����. � ��������� �� ��. � ����� ����.

ֳ��� ����� � �������� �� ������, ��������� ������ ������� ������� � ����� � �������� ������ ��������, ������� � ����� ������� ���� �� ������.

�� ���� � ������� ��� ���� �� ������ � �������: ��� ���� �����. �� ������������ ������ �������: ����� ��� ���. ����.

� ������� �����������, � � ������� ��� ������ ���������� �� ����� ��������� ��. �������� ����� ���� ����� ������� ������ ������� �������������� ������� �����. �����, ���� �'���� ����, ������ �������� ������� ���� �� ������ ������ ������. �� �� ����� ����� �������� �������� ������...

���� �� ���������� � �����. ���������, �� ��� �� ��, � ����������. �� ��� � ������� ������, �� �� ������������ � �������� ������. ���� ���� ��� ������� ������. ����� ������� �� �����. ����� �������� ������. [577] ��������, �'���, ����� � �� �������� � ������ �� ������ ����, �� �������, �� ������!..

����� �������� � ����� ����� ������� � �������� ������� ������. ��� ������� ���� � ���� �������� �� ���� ����� � ���, ���, �� � ���������� ��������...

���� � ����� � ����, ������, �� ��������� �� ��, ��� ��� ������ ��������, � ��� � ��� ����������� �� ������� �������� � ���. � �������� ���� �� ������������� � ���� ������, ���� �����������, ������ � ����� ��������, ��� ��� ��, ��� �����, ��� � ������ �� ��...

������ � ���������� ����� �������� �, ������, ���� �����, �� ���� ������� �� � �������:

� ���� �� �������� �� ������, ������� ������ � ������!

���� ������. ����, ���� ����� ������� ������ ����� � ���� �� ������� ��������� ������������ ��������; ���� � ����� ����� ��� ��������� ���� ������� �� �������� ����� �������� ���������� ��; ���� ��� � �� ������ ��� ���, � �� ������, �� ������� � ������������.

� �� ����� ��� � ����. ������, ���� � ��� �� ���������� � ���������� ����� ��볺� ϳ������������ ��������, �� �� ����������� ��������� ������ ������ ������ ������ �����, � ���������� ��� ��� �� ������, �� ������, ���� ���� �����. � ���� ������� ��� ������ �� �������� ����� � ��, ��� ����� �� ����: �� ������ �������� �� ������ ���� � ����� ����� �� ������� ����� � ���, �������� ������ ���������.

�� ����� ����� ��������� � ������� ����� ����������, �������� � �������, �� ��� �� ����� ��������� �����. �� ����� � �� ����� ���� ����� ���������. � ����� ��������� ������� ���� ������ ���������, �� �� �� ����� �� ������ ����, ���� ����� �������� ������.

��������� �� ������, ���������� � ���� ������� ���, � ��������� ����� �������� ������� ����.

���� � ������ �� �����, �� �������, �� � ������������ ���� �������� ��� ������ ����� �����. ���� ����������� ������ � ������ ����, ������ �� ������ ����� ���������� �������. �� �������� ����������.

� �� �� ��� �����? � ������� ����.

� �� ���, �����, � ������� �. [578]

� ���-����?

� ��� �. �� ������ � ���.

���� ����������, � ��� ��������:

� �����, � ������� � �����?

� � ���� �, � ������ �. � �����.

�� ���� ����. ³� ����, ��� ��������� ������-������. � ��� ������� ���� ���������, �� � ���� � ���� �����������. ���� ������� ����� ����� �������� ����-����, ����������� �� ���� �������� ������ � ��������� ��� ������������ �������.

�� ������� ������� �����, � ��� �� ���� ���� ����� �������� ���. � ��� ������� ������ ��� ��� � ���������� �'���� ����� �����.

��� �� ������ �� ����, �� ���� ������ ���������� ����.

� ���� �� ��������� ���� ������ �� �����,- ������� �.

� ��? � ����� ��������� ����� ������� �� ����, ��� ��������, ���� � �������. � � �� ����.

� �� �� ���� �����, � ����� �, ����������, � ������� �����.

� ���� ����������� ������ ���� �����. � ��� ���������� � �������, �� ���� �� ��������. � ��� �� �������� ���� ���������� ����, ��� ��� � �� ���� ������� ������ ��, � ��� � ��� ����������� �� ���������� �����.

��� ������� �����, ���������� ����. ҳ���� �������� ���� � �������. � ��� �� ��� ������.

� ����, �� �� �����. � ������. ³� ���� ������� ���� ���: ������, ���, ����� ����, ������� � �����, ��� � �������, ��������� � ����� � �������� ��� �����, �� ������� ���� � ����������� � ���� ���������. � ����, �� ���� ��� �������, � �� �������� ��� ��. � ���, �, ���� ��������, � ������, � ������ ��������, � �� �� ����� ����� ������, �� ������� ��, ������ ��, ���������� � ����������, ��� ���� �������� ������.

� �� �� � ��� ����� ���� ���� ����� ����� � ������, ����� �����, ����� ���, ����� ������ �������, ��� �� ��� ���� ��������� ��� ������� ����� �� ��� �����, ����� ����� � ���� �� ������, ����� ��������� ������ � ������.

� �����, �����... � ������ �, �������� ��, � ������� ����� �� ����� ��������� ��������, � ������ �� �� ����: � �����!..

��������� ��������� ��������

����� ��� �������� ��� ��������� �������� ����, ���� ���� ��������� ��������, �� � � ����� ����� ��� ������� � ��� �� �� ������ �� ����.

�� �����, �� ����� ����, ������� ��� � ����� �� �� ����� ������� ���� ����������. ���� ���� �� ����� �������, � �� �� ��������� �� ��������� � ����� � ������� �� ����. ������, �� ���� ���� ���, � � ������� ���� ���, �� �������� � ����, � ���������, � ������, �� ��������� ������� �� �����, � ��������� ������� �����������, ����� � ������� � ������...

��� �� ���, � �� ��� ����� ������� ���� ����������, ���� � ����� ����� � ���� ����� � ��������, � � ����� ������� ������ ������� ����� ���� � �������� ����� ����� �� ���, � ������ �������:

������ �� ������, ���� � ��'� ����� ����������.

����� ����������! � ������� �� �������� �����. � ���� ����, �� ��� �� �����? ����� ���� ����� �������� ����� ����! �� ��?

��� ��? � ������� ������� �. � � �� ��, �� �� ������� ����, ���� ��� ���� ����������...�

���� �� ������, ������� � ����� �����, ����������� �������.

� ���! � �������� ����. � �� �� �� ��� �����?

� �������� � ������, � ������ �. � ���.

� �-�, � ������ �������, ����������� �� ������ �� � ����� �������.

� ��� ������� ����! ������! � ������� ��� ���������� ����� ���������.

���� ��������� � ������� ��������.

� �����! � ������ �, �������� �� ���������.

� ��� ������ ������ �� ������!-������� �� ���� �������. [580]

������� ������? � ��������� ���� ���� ��� ����� ������ ������ ��� ��������? ��������� ���� ���� ���������� ��������� � ��������� ������� � ������� ��� ������� ���� ����������, ���� �'������ ����� ��� ���� �������� ����� ���� ���������, ��� ������ ���� ���������? ������� ������? ͳ, � � ����� ������� ���� ����� ��� ����� �, ���������� �� ������� ������ ����, ������ �� ������ ���� ���� � ����� �����, ���� � ���� ����������� ��� ��������, �����, ���� ��쳿, ��� ��� ��� ������ � ���'������� ������� � ������ �������. ������� ������!..

���� ������. ������� ������ � ����. � ������� � ������.

����� ����, ����� ����� ������, �� ������ � ������� �����. � �� ����� ����� �� �������� �����, ��� ������, �� ����� ���� � ������� ���. � ������� ���������� � ������� �� ������� ����� ���� � ������� ���� ��������� ����������� ����� ������� � �������: ����� �� ���, ��� ������?� ������� ���� ����������! �� ��? � �� �� ����!

������-��, �� �� �������� ����. �� ������. � ��� ����� � ������, ����� ���� �� ����� ������ � ������ � � ����, � ������, �� � ��� ����������, � ������� ������ ������. ������ � � ����, ������ �� ���, ��� ���, ������ � � ����! � ��� � ����... �� ���� �����?

����, ����� � ���, �� ������ ������� �������, ���� �� �� ���, ������, ���������� ����, � ��� ���� �� ��������, � ������ ������ �� ����-����� ����, �� �� ������, �� �������, � ����� �������� �������. ���� ���� � ������ ���� � ������� ������� ������ ���. ��, ��� ����� ������������, ���� ������ ���� ������. � ���� � ��� ������� �����. ³� ��� � ��� �������� ��. �� ����� ���� ��������� � �������� ���� ������ �����. � �� � ��� ������� ���� ����� ���� ����� ������ ����?.. ���������� ���� ����. ͳ��� ����� �������� ���� �����.

� � ��������, �� ������ ���� ��������� ������� �� ����� � ������ �������� ����������, � ��� ���� ���� � �� � ������� � �������� ���� �� ���� �� �������. ³� �������, � �, �������� �� ������, ���� �����������, [581] ��������� ������� ����� ��������� �������, ��������� ������ ������������ � ����.

�� ����� ����� ������� ������� ���.

�� �������� ������ �������������� ������ �������� ����� �������.

��, � ���� ���? �� �� ��� ���?

ͳ. � �� ����, ������� � ������.

�� �� � ����, � �� �� ������� ���������� ����� ������� � ����� ����� �� �������� ���� � ����� ������� ������� � �������� ����� ���� ���� ��� � ��������� ������ �� ������ ����� ���� �� ������, ��� ����� ��� ����������, �� ����������� � ����� ������� ������ ������� �� ������� ��������� ����, � �� �� � ���� ��� ��� ������� ���� �� ����� �� ����� ����.

������� ���� �� �� � ���� � �� � � ��� ����� �� ���� �� ������ ���, �� ������� �� ����. ͳ���� �� �������� � ��� ����. � ����� � ���� �� ������ �� ��������� � ��������� ��������� ������� ������� � ����� �� �� ����.

� �� ������ ����, �� ���� � ���� ���, �� �� ���������� ����� ������ �� �������� ���� � ��������� ���� �����, ���� ������ ��������.

������ ���� �� ����� ���������. �� ����� �� ����� ����� �������. �� ��� � �� ������� �'������� ���. � ��� ���������, ��� �� ����� � ���� �� ������� �� ��� �������.

� ���� �� ���� ���� ��������� � ����, �� �� ������� � ���������� ������, � ��� �� �� ������, ���� � ��������� �� ��� �� ���� ������. �� �� ��������, ���? � � �� ��� ���� ����. �� ���� ������, ���? � �� ��� ���� ������!..

�� � ������ ������ �� ���� ����. � ����� ������� ��� �������.

����, �� ������� ���� �� ������� �� ���� ������. ������� ���� �� ������� ����, ���� � ��� �� � ����, �� ����� � �� ����� ���� ������� �� � ���� ��������� ����, �� �������� �� ���� �����, �� ������� ������ ������� ���.

� ��� �� ��� ������� ���, ���� ���������, ������� �, ������ � ����� ����� � �������� ����� �����, ���� ����� ��� �������, � ����� �� ���� ���� ������, � �� ��� ������� ��� � ���� ������ ������ �����. [582]

����� ���� ����� �������� ����� ����! � ����, �� �� � ��������� �� ������� �����!..

���� ���������� ����. �� ����� ������, ��� ������������ ������������� �����, �� ���� ����� �� ����� ����� �������� ������� ����.

������, ����������� � ��� ��������� ���������.

�� ��������.

���� ��� ��������� � ������ ������ ������, �� ������ ��� ����� �����, ���� ����� ������� ������ �� ���� ������� ������.

� ����� � ����� � ����������� �������� ��������, �� ���� �������� ����� ������ �������, ��������� �����'�� ������������ �����. ������ � ����� ���� ������� ������ �������� ���������. ����, ������ ����, ������������ ������� � ��� ������ ����� ���� � ����������� ������.

� �� �� ���� � �����, ����� ����� �� ���, � ���� ���, ���� ������ ����� � ������� ������� � �����. � ����, ��� ������ ���� ���������� ����� ��� ���� �������� ������.

�� ���� � ����� �� ������ ������ ��������.

� ������� ��� ������ �����, ��'� ���� �� � ���� ���, �������� ����� ��������.

� ���� ������ ��� ���� ���������� �������� �� ����� ���� ����, ���� ����� ������ �� �����, �� ������ ��������������� ��������, ������������ �������� �������� �� ������ ����, ������ ���� ������ �� ������ ������ ���� � �������� � ��� ������? �� ���� ��������� ��! ���� �� ��������� ������ �������� ����.

������ � �� �� ���'��� ���� ������������� ���������� ������ � ����� ��� ��������, �� �� ��.

� ������� �� ���������, �� ��� � ����� ���� ���.

���, �������, ���� ����� � �����������...

� �������� �� ����-����, ������� ���� ���� �� ���������� ��������� ������ � ��������� �� ����������� �� ������. ������������� ���� ������������ ������� ���� ���������� ����� �� ����.

� � �������, �� �� ���, � ���� �������.

³�, �����������������, ��� ���, � ��� ����� �, ��� �����������������, � ���, ��������� ����������, ���������� ����������� ��������. [583]

� ������ � ���������� ����, ������� ������, �������� ������� � ������ ������ �� ����� ����, � ������ ������� � ������ � �����, ��� ���� ������� �� � ������� ����� ��, � ��� �������� �� �������.

� �������� ������ � ���� ����� ��������, ��� ����� ��������, ����� ���� ��� ����� ����� �������� ����� ���� ����. ���� ����, ���� � �� ����������� �����'� �����, ���� ������ �������� ����, ������� �������. � ��� ������, ���������� ���������� �� �����-�������� � ������ �������'����� ��������� �����, ���� �� � ����� � ������������ ���������� ������ ���� ���� �������� � ������ ���� ��� ��������� ���.

� ������� �� ������� � ������� �� ������� �������� ������� �����: ���������.

� ��, �� �� ������ ����� ���� �������?

ͳ, ������� �, �� ���, �� ���� �������� ������������ �����䳿, �������� ����, ������ ���� � ���� �� � ������ ����� �� ��� ���� ������� � ������ ����, �� ������-�� ����� ���������� �� �������.

� ���������.

�� ����� �� ���� ����� ������ ����? �� ���� �� ������� ������� ����� ���� �������� ���������. ³� �� �����, ��� ��.

����.

� ��������� �����.

�������� ������ ������.

� ������ ����� �� �������� � �����, ��� �� ����� ����. ����� �� ����� ������.

���� ����������.

�� ����� ����� ��� ���������.

³� ����� �����, ����������� ��������� ����.

� ���? � ����� �.

� �... � ������� ��.

�� ������ ���, ���� ����� ������, �� ���� �� �'��� ������. ���, ���� ��, �� ������ ������� �� � ����������� �'��� ������!

� ������� ���� ����������.

������� ���� ������ �������.

� � � �� ����� ���� �����, �� ��� ���� ���������� ����.

��� �� ������� ��� ����, ���� ����, ������ ���� ��������, ���, ������.

����� �� ��� ���������� ������ ��������. [584]

̳� ���� � �'��� ���� ���������� �����. � ��� ��������� �� ���� ���������� ���� ����� �� ����.

��������, �� ����� ����� ����, ��� �� ���� �� ���� �� �'��� ���� ��� �����. ����� ��� � ������� ��� ���, ���� ����.

� �� ���� �������. ��� ���������� � ������� �� �����.

��� ���� ����� ��� ����.

��� ��� ���������, ����� ��� ���� ����� ���, ��� �� ��� �� ����� ���� �� �������� �������, � ��, �� ��������, ���� ������� � ����, ����� � ����. ³� �������� ���� �� ���������, � �� � �� ��������� �'���.

� ��� ��� ������� ������'�.

��� ��������� ��� �����, ���� ���. ���� ������� �������, �� �� ����� ��� �������. ���������, �� ���������� � �����, �� ����� �� ������ �����. ������ ��� ��������, ��� ������� ����������. � ������ �������� ����� ���������� ����.

��� �� ������� ���� ���, ����� �� ���������� � ����� ������ ���� ������� � ���� ������� �����. � �� � ����� ������ ������� ���� ������.

�� ��� ����� ���� � ������, ���������� ���. �� ��� ��� ����, ������. ��� ����� ����. ͳ �� ���� �������� �����. � ������� � �� ����. ͳ, �� ���. ������ �����...

...�������� ���� ���������� ������, ���� �� ����� �.

��� � ���.

������ ������ ����, �������� � ���������� �� �����, �� ������, ���� �� ����.

��� ��������� ����������, � ������� ������� ��� ����. ���� ���� ���������. ��� ������� �����-���� �� ���, � �� ���������� ������ �������, ��� ��� �����, ��� ����� ��� ����� �� ���� ����. ������ �� ������� ������, ���� ������ �������:

� ���?

� ������ ��������.

� ���? � �� ���������� ��. � �� ��?

������ � �� �����. ���� � �� ���'������! ������� ���'�����! ����� ������ ����? ���� � �� ���� �����������, �������������, �����������, ���������, �������� ��'�?..

� ������ � ���� ������� ���� �����: �� � ���� ���� ��'���� � ������� ����� ���� ���������� ��� ��������, ��� � ��� ��! � ��� ��������� ���� ����, ��������� [585] ���������, ����� ����� ��������, ��������, ���������, �������� �������. � ���� �������� ����� ���� ���� � ������ ���� �� � ������� ����, ��� ���� ����� ���� ������.

�� �, �������! � ����� ����� �������� �������� ������ ������� �������� � ���� � ����� � ������ ���: ���� ��� ������� ���, ��� �� ���� ��� ������� �� �����! � �� ������ ���� ����������, ������������ �����. �� ����!�

� ���? � ����� ������ ��, �� � ����� � ������, ���������� ��������� ����. � �� ��?

��� ����� ���� ��� � � ������.

���� � �������� �������� ����� � ������ ����, �� �� ������ �� ����. ����, ���� ��� ���, ��� ��� ��������� ���� � ������� ���� ����� � � ���, � ��, � �����, �� �������� �����...

�����!

س��� ������� � �����.

�� � �� ������ � ��������. ҳ���� � ��� ��� ���� ����� ��������� ����� �������. � �� ������ ����� ������ ������� ���� ���������� �������� �� ������ ����. ���� ���� � ��� ��������� �������, ���� ���� ��� ��� ������.

� �����... � ������ �. � �����... �����... �����... �����... �����...

� ��� ���� ������ ����������.

� �� ��� �������, ����. � ����, �� �������.

� ����������, ��������� � ������� � ��� ������ �� ������, ���� �� ������:

� ���, �� ��?

�� ���������� � ������� � ��������� ����.

� ����� ���! � ����� �� ������ �������.- ���! ��� �������, �� ��? ��� ��? ���?..

� ���� � ����� ���� ������, ����� � �������� �������� ������� ������� ���, �������� ����� � ���� ��������� ������� �� ��� ��.

� ��� ��? � ������� �������� �� ���� ���� ������ �������.

� ����� �������� �� ���, � ���������.

� ��� ����� �������� ������� ��������. ������, ���� ����, �� � ���� �������, �� ������ �� ������ � ����� �������� �����.

�� ��� �� ��� � ��������� �� ����� ����� ��������, �� ������ ���������. [586]

� ��� ����� � ���� ����� ������ ������� � ������ ��, ���� ���� ����� �� �����, ������� ���� �� ��� �� �����.

� ����� � ������ � ����, �� ���� ������� �����, ���� ��� ���� ���������� ����. � ������ ���� ������ �� ��'�. ������ �� ���� ������, ���������� ���� ����, ��� �������� � ������� ��, ��� ����� ��� ������ � �������.

� ������� ��� ���� ������ ����, ������ ���� ������� ���� �������, ����� ���, ��� ���������� ���� � �������� �� ����.

� ���� �� ������, ������������ �������, ������ � �������� � ������� �����, ������� ����, ����� � ����� � �������, ��� ������� ��� ����� ���� ���.

�������� ���������� �����������

�������: �.�������. ��������� ������. �.: �����, 1988. 592 �. � �.: 536-587.

���� ���� ������� � ��������

������ �������� �� ���, �� ��� �� ����. �������� � ������������ ��������. � ���� ������ ������, ���� � ����� ����. ���� �������� ��� ���������� ����������� �����, �� ����� ������ �������� �����, � ��� ������ ��������� ���, � ���� �������.

���� ������� ����� �� ���, ����� ������� ��� �����������, ��� �� �������� � ������������� �������. ������� ������ ����� ��������; ���� �������. � ���� � ��� ������� [196] �������� - ���������, ���-��� ���������� ���� �� ��� ����� �����.

ij�� ������ ������ � ������� �� �����. ���� ������� ��������.

� �� �������? � �������� �������.

� ����� ����� � ������.

� �� ����� ����������� �� �����?

� ���. ��������!

������ ���������, ��� ����. ���������, �� ���� � � ���������� ������ �������� ���� ����, �� ����������� ����� �� �����.

³� ������� �� ������� ���� ���� ������� � ���������� �������� �� ���� �����. ³� ����� ��������� ���� � ���� ���������� ����� ����, ���� ������� ������ �������, �������� � ����'���� ������.

� ���� ������, ����, � ������� �������. - ³�������� ����. �� �������� ��������� � ����� ������� ����.

����� ��� ������� �������, ��� �������, �� �� �������� ������ �������� ������������ ����. ��� ������ �� ����, ����� ������� ���� ������ � ������� ����.

���������� ������ ������ ������� �����.

� �����, � �������� �� ���, ��� ����� �� �����, � ����� ����� � ���� � ��������.

���� ������ � ����.

���� ����� ���� ��������, ������� � ����, ���� � ҳ�, ���� � ����. ���� ���������� ��� ��������� ���� ���������; ��� ������ ���� ������ ������ ������, ��� ����� �� �����. ���������� ������������, �� ��� �����, ���� �������� ��������������� ����� � ������ � ����������� �� ������.

� �� ����, � ����� ����, � ��� � ���� �������? ͳ�� � ����� ��� � ���� ������� [197] � ������� ����. �� ��� �������. �� �������. � �� ����. ³� ��� ������. ������ ������ �������, ����, ����� ������ � ���������� ������!

��� ���� �� �� ������ �������:

� ���� �� ���� ������ ����� ������� �����. � ��� �� ��������.

� ��������, ��� �������볺��! ����-��, �� �����! � ����������� ���������. � ��� �����, ���� ��������!�

� ���� ��������.

����� �������� ������� ��������� ���� ������� �������� � ��������� ���� ���, ����� ������ ���� � �������-������ ������� � ��������, �� ��� ������ � ������ ���� �������. � ����� ����� ������ � ���� ��������� ��������, �� � ������� ���������� ����� ������. ���� ������������ �� � ���-����, �� ��������, ����������. ³� ��������� ���� �����������.

� ����� ��� �� ���, ���� ���������� ��� ����, � ����������� ��. � �������� ���, �� ����� �� �� ���� ���� ������ ������. � ����� ���� ������, � ��� ���� ����! ������ � ����� � ��� �� �����. ������: ������� �� ��������� ��� ����������. � �� � �������? �� �������! ̳��� �, �� ���, ��� � ���� ������, ��� ���� �� ����. ճ�� �� ���?

������� ���������� �� ������ ����. ���� ��������� �������� �����, �������� ���������� ������, �� �������� �� �����, � ��������� �� ����.

� �� ����, � ������ ����, � ����, ����� ��� � � �������, ��� �� �� �� ������. ����� ���� � ��� ��� ��. ���, �� ���� ������� ���� � ����. ��� ��� �����. � ���������� �� ��������� ���� � �����, �� ������ ���� [198] �������. � ����, ����, ��� ��� ����� ������. ����, �������� �� �� �������, �� �� ���� ������������? ����, ���� ���������� ��� �� �� ����������?

� �������! � �������� ������ � ����. � �� ���� ������, �� ����. � ³� ����� ��������� �� ����. � � ������� �������� ��� � �������. ����� �������. � ����� �� ������ ������� �� ����. � ��� ������� �� ����� � �����: �� �� ��� ������ �������, �� ���� �� ������? � ��� � ����� ������ ���� ����� �� ��������� ������ � ������. �� ������ ��������. ����. � ³� ��������.- ���������, �� �� �������� � ��� ��������, ��?

� ͳ, ����. � ���� �������� � ��� ��������.

� ���������! �������� �� ��� ���. �����-�� ��� �������.

� � ���-����, � ������ ��������� ����, � ���� ���������, ��� �������!

� ���� ���� �������, ����� ���� ������ ���.

�����, ������������, ��� � �������, ���� ������� ������. ͳ���� �� ������, ���� ����� �� �����.

� ����, ����! �� ���� � ����! � ���������� ����. � ����� ��� ����������. �� ���-���� ������� ����� �����! ��������� �� ��������� ������. �� ���� ����� ����� �� ��������� ������, �����!

� ��, ����! � ��� ��������, �����������, ��������� �� ������� � ������.

� � �� �����, ����? � ���� ������� ������. ���� ��������.

� �� ���������� �� ���� ��������, ��������! [199]

����� ���� � ��� �� �� �������� �� �����, ����� ���� ������������ ����.

�� ���������� ������������, ����� ��������. ��� ��� ������-��-������ ����� ������. � ���� �������. ���� �������. ���� �������� ����� �� ������; �� ����� ����� �������; ����, ��� ���������. ���� ������� ������� ����, ���������: ���������, �� ������! ������ �����������!� ��� �������� �� ������ �� ���� �����, �������� �� ����� � �����:

� ������ ��� ���� ������ ��������� �� ���.

� ����? ����� �'��� ����? ���������� ������ � ������ ������� � �����. ����, ����, �� � �� ����������?

� ���������� ���� ������, �����. �������������� ������, �������������� ����. ����������. �������� ���, �� ����, ���� ���������� ���� � ����� ��������� ������.

�� ����� �������� ҳ� � ����.

� ������, � ������ ������, ��������� ��� ����� ��������. � � ���� ��� ���� �������.

� �� ��� �����, � ������� ����.

�������� ������ �� ����, ����������� �������� � ���� �������. ���� ������ ����� ���� ����� �������� � ������, �� �� �� ����� �������� � ������. ³� ������ ����� ���: ��� ������, ������ � ����� ������ � �� ����������� �� �����.

��� ����� ����� �������� ����������, ������ ��������� ����������� ������ ����������� ������ � ������������� �����. ������� ���������� �� ����, �� ���� ������, ����� �����-���������� ����, �� �'����� �����; ���������� ��� �������� ��, ���� ������ �������; ���������� ���� ������ �� � ������. [200]

�� ���� � ���, � ���� �������? ���� ����� ���� ���. ����� �� ������� ��.

��������� ����������� ������ ������, �������� ���� ��������� ��� �������. ����������,- ����� ��, � ��������� � ��� ��� ������.

³� ���� ��� � ������ �� ��������� ����. ������ �� ������� ���������� ������� ������������ �������. �������, �� ����� � ����, �������� �� ����, ����, ���� � �� ���� ���� �����, ��� ��� �������� ���������� ����������. ������ ������� ���������� ���� � ���� �� �����; �������� ����� ������� � ���� �� �����; ������� �� ����� � ���� �� �����. ���� ���������, ���� �������, ���� ������������� �� �������. �����, ���������� �� ��, ������� � ������ ���� �������� ����� �������, ���� ��-����� �������� �� ����� ������� � ������.

������ �� ���� ���� ��� ������� � ������. ���� �� ���� ��� ������� ��-������.

�������� ����� ���� ���� ������� ���, �� ����������� ������, � ����� ����, �� ��, �����������, ���������� ���� ���� � ����� �����.

����� ��� ���� ����. ���� ��� �����. ��� �� �������� �����. ҳ���� �� ��� �����, �� ��� ������ ����, �� ��� ������ ��������� ������.

³� �����. ��������. ͳ��� �� ��������. ³� ����'���� ��������. ��� � ������,- �������. � �������� ������ �����, � ����� � ��������. �������� ������ �������� �� ���� ����������� ������ � ��� ��������� �� ����� �� ����� �����������.

� ���� ���������� ������� �� ���� � ��. ������� ��� �����������. ����� �� ���� � [201] ���������� ������, ���� ���������, ���� �����, ��������'� �����������, ���� ����������. ����� ��������� � ������� ������� ������, ���� �������� ������������� ������� ��� ��������� �������� �����: ³������, ̳�������, ˳�����, �����, ���, ̳����, �������, �����. ���� �����, ����� �����.

���������� ��������� �� ����, �� �����: � ����, ������� ���? ����, �� �����, �������? �� �, �� ��� ���, ������ �� ������ ����. ����������� � ��, ���������� ��� ����� ����! �� ���������!

����� ���� ������� ���� ��������� ����������� ����.

³� ������� �������� ���� � ��������. ����������� �� ������, ����� �� � ��������. ��������� ��, ������ ����-����. ���� �������� �������:

� ����!

���� ��������� � ����. �������� ������� �� ��.

� ����, ��������!

���� ��������� ������� � �����.

� �����? ���� ���� �� ���. ���� ��������! ������ ����� �� ���!

� �� �� ����, ��������� ��� ���,- �������� ����.

� ͳ, �� ���������. ����� �� ���! ͳ�� �� ������, � ���� ��. �� �� �������� �����, ��, ����, ������ ������, �� �� ��� ����, �� ��� �������?

� ���� ������ ��� � ���������� �� ������: �� ������� �� ������ �� ������, ���������� �������, ������, ������.

� ����, ����-�� ����, ��������! ������, �������, ������ ���������� � ���

� ����. [202]

� ճ�� �� ������?

� ���... �. � ���� ��������. � �� ����.

� �� ����� ����� ������� ��������.

� ͳ�� ���.

� �� � ���� ����� � ���� �� ���! ������ � �� ������, ������ � �� ������. ��������-��: ���� ���� ��� � �������� �� ���. �������: � ����� �� ��;. � ���� �������� �����, ����� ������ ��������. � ����, �� 䳺����? �� ��? ��� ����� ����� �����. � ³� ���� �� ����, ��������� ����� ������. � ������, �������! �������... ���� ����� �����!

� ���� ������, �������� �� ����� �������. � ����� ��� ��, ���������, ����� ҳ�:

� ���� ��������� �� ������! � ��� �� � �������... ������!

���� ������ � ��� � �������� �� ���� ����� ������.

� �� �� ����� ��.

� ����� ����� �������� �������, �������� ������� ������� �������� �����. ������ �������� � ����, ��� ����� ����� ����-�������.

� ����� ����� �����, � ������ ��������.- ������� ���� �� ������ � ������ � � ��� ������������� ����� �� ��. � ����� �� �������. ҳ���� � ���������� � ������� �� �����!

� ���� � �� ������!

� ͳ, ������. ��� ������ ����� ���������., �� ���� ���� � ������ ����� ��������. �� ����� ����� ����.

³� ���������� ��������� �� �������.

� ����� ������� �������. ³��� � ��� ������ ����. ���� ������� ������. ���'�� ����� �����. ���� �� ����� ������������. ����� ������� � ������ �� ����.

� ��, ��� ������ ���������! [203]

³� ����� �����, ���'���� ��������.

� � ��� �� ����. ����� ���� ������. ��������� ���������.

� �������, ����! � �������� �������. ��� �� ��� ����.

� ���, �� ����� �������� ��������, ����� � ������ �������, ����������� ���� �� ������; �������, ����� �������� �������.

���� ���� ��� �������, �� �� �������� � ������.

��� �� ������, ���� ����������! � ����� ��. � ������ ���, ��� �� ���� �����! ��� �� �� ��������� � �����! ����������! ճ�� ��� �� �������? �� �� ������ ������?�

����� ���������:

� ������ ���, ����!

� ��������, � ����� ��, � �� ���� ����� ������? ��, ����, �� ����?

���� �������� ��������, ���������:

� �����, ����! �� �� �� ����!

� � �� �� ������ ������?

� ������, ����? � �� ��� ����� �����?

� ����� �������� ������, ��� ��!

� ������, ����? ����������� �� �����, �� ������� ������ � �������? ��� ���, ����!

� ����� �� �� ������ ����������� �� �����? ������, �� ����� ������? � ������ ������? � �����?

� ������, ����. �� �� � ��? � ������� �����.

� � �� ��� �� ��������?

� �������, ��� ����, �� �, ����.

� ������!

� �� �� � �����, ����? �������� ���� �� ������. [204]

� �� ������ ��� ���������. ���� �� ���������� ���, �� ������������� ����� �� ��. �������-�� �� ������! ����? ���� ���� � ����� �! ����, ������ ����������� ����, ��� ����� ������, �� �����. ���������� ����!

�� �������� �� �����.

� ����, � ��������� �� �� ������.

� ��, ����?

� ��������� ��� �������� ������?

� ������, ����, � ���� � ���� ���� ������� ������ � ���� ���������. ����� ��������� � ��� �������� � ������� �����. �� ����� �������� ��� �'����� ������. ���� ������������ ���, ��, �����, ���� �� �������� ��������� ������ ��������� ������.

�� ���������.

� �� �������!

��� ���������� ������� �� ���������.

� ����, � ������ ������ ���, � � ���� ���...

� � �� ���� � ����?

� � ���� � ���� �� ���?

� ����� ����, �� ���'����.

� ��� � ���� ���� ��! ��� �� �?

� �� �� ��� �� ��� ����?

� � ��, �� ���� � ���� ����� ���� ����.

� ճ��, ����? � ������� �������� ���.

� � ��� �� ���� ������ ������ � ������.

� ����, � ���, ����.

� ����, �� �������, �� � ���� ����� ���� ���.

� � � ���� ��, ��-�����?

� � ����? �����, �������.

� ������-��, ����. � ��� ����� ���� ���������� ��������. � �������� �� ����.

�������� ������� ���� �������� � ��������� � �����. [205]

� ������ ���� ��������� ���� �������� ���� ����� ������� ������.

����� ����� �������� ����. ��� ��� ��������:

� �� �� �����, ����? ������ �� ��������.

���� �������� ����������� � ������ �������� �� ��������� �������� ������. ���� ������ � ������, ��������� ����������, �����������. ������ ���������� ���� ������ ��-������ �����. � �� ������ ��� � �������� �� ����� ��������� �����.

� ��� ��������, ����, � ������� �����. ������� �������, �������� ������ � ������.

� �� ������ � �����, � ������ ��. � ³� ������� ������ ���� ��, �� � ������������. ��, �� �� �������� � ����. � � ������ ������ � �����.

������� ������ � �������� �� �����.

� �� ������ �� ���������� �� ������.

� ���� ��� ���� ��������, � �������� �� �����. ������ �� �����. ������� � ������, � ��� � ���� ����������, � ������ ��. �� ������� �� �������, ���� ��� ��������� ��������� �� ������.

� ��, ����, ����, � ������� ��������� ����.

� �� ������ ����� ���������, ����. ������!

������ ��� �����������, �������� ������� ������ ������ ����, �� ��� ���������� ���������, ���� �������� ����, ���� ��������� ����, ������������� �� �; ����. ��������� [206] �� � ������ ������ ���������, ���� � ��������� ������� ������.

�������� ����� � ������, ���������, �� � ����� ��� ���������� ����� �����, ����� �����, ���������, ��� ������ � ��;��. ����� ������ �������, �������� �� ������ �������� ���. �� ���� �����, ��������, ��������, ����� �� ������� �������� ������, � ��� ������ � ���� �����, ���� ����� � ������, ���� ������� ����, ���� ������, ��� � ���� � ������ ������� ���������� �����, � ������� ����, ����� �������� � ������� ������.

����� ���� �� ��������. ³� ���� �� �����, ������ �����. ³� �������� �������� ����� �� �������, �� �������, �� ���������� �������.

�� ������� ����� ������ ����.

����� ����� ����� �������� � ���� ����.

�����,� �������� ��. � �����. ���������� �����. ��� � �� �� ��� ���������� ����!

����� ���� �� �������� � ���� � ������������� ѳ������, ����������.

� ѳ������, �� ���� ������?

� ���������� ���������� ����� ���� ����. � ��?

� ���, �����.

³� �������� ��������� ������.

� ����, ����, ����, ����! � ������� ������, � �� ���� � ��������� ������� �� ������ ����. � ����, ��������! ����, �� ������?

�� ���� �������� ��������� ������. �������� ������� ������ ������; ���� �������, ������� ���������� ���� �������. �� ����� ������ �� ��� ��������, �������� ���� ��������. [207]

³� ����� �����, ���'���� ��������.

� � ��� �� ����. ����� ���� ������. ��������� ���������.

� �������, ����! � �������� �������. ��� �� ��� ����.

� ���, �� ����� �������� ��������, ����� � ������ �������, ����������� ���� �� ������; �������, ����� �������� �������.

���� ���� ��� �������, �� �� �������� � ������.

��� �� ������, ���� ����������! � ����� ��. � ������ ���, ��� �� ���� �����! ��� �� �� ��������� � �����! ����������! ճ�� ��� �� �������? �� �� ������ ������?�

����� ���������:

� ������ ���, ����!

� ��������, � ����� ��, � �� ���� ����� �����? ��, ����, �� ����?

���� �������� ��������, ���������:

� �����, ����! �� �� �� ����!

� � �� �� ������ ������?

� ������, ����? � �� ��� ����� �����?

� ����� �������� ������, ��� ��!

� ������, ����? ����������� �� �����, �� ������� ������ � �������? ��� ���, ����!

� ����� �� �� ������ ����������� �� �����? ������, �� ����� ������? � ������ ������? � �����?

� ������, ����. �� �� � ��? � ������� �����.

� � �� ��� �� ��������?

� �������, ��� ����, �� �, ����. .

� ������!

� �� �� � �����, ����? �������� ���� �� ������. [204]

� �� ������ ��� ���������. ���� �� ���������� ���, �� ������������� ����� �� ��. �������-�� �� ������! ����? ���� ���� � ����� �! ����, ������ ����������� ����, ��� ����� ������, �� �����. ���������� ����!

�� �������� �� �����.

� ����, � ��������� �� �� ������.

� ��, ����?

� ��������� ��� �������� ������?

� ������, ����, � ���� � ���� ���� ������� ������ � ���� ���������. ����� ��������� � ��� �������� � ������� �����. �� ����� �������� ��� �'����� ������. ���� ������������ ���, ��, �����, ���� �� �������� ��������� ������ ��������� ������.

�� ���������.

� �� �������!

��� ���������� ������� �� ���������.

� ����, � ������ ������ ���, � � ���� ���...

� � �� ���� � ����?

� � ���� � ���� �� ���?

� ����� ����, �� ���'����.

� ��� � ���� ���� ��! ��� �� �?

� �� �� ��� �� ��� ����?

� � ��, �� ���� � ���� ����� ���� ����.

� ճ��, ����? � ������� �������� ���.

� � ��� �� ���� ������ ������ � ������.

� ����, � ���, ����.

� ����, �� �������, �� � ���� ����� ���� ���.

� � � ���� ��, ��-�����?

� � ����? �����, �������.

� ������-��, ����. � ��� ����� ���� ���������� ��������. � �������� �� ����.

�������� ������� ���� �������� � ��������� � �����. [205]

� ������ ���� ��������� ���� �������� ���� ����� ������� ������.

����� ����� �������� ����. ��� ��� ��������:

� �� �� �����, ����? ������ �� ��������.

���� �������� ����������� � ������ �������� � ��������� �������� ������. ���� ������ � ������, ��������� ����������, �����������. ������ ���������� ���� ������ ��-������ �����. � �� ������ ��� � �������� �� ����� ��������� �����.

� ��� ��������, ����, � ������� �����. ������� �������, �������� ������ � ������.

� �� ������ � �����, � ������ ��. � ³� ������� ������ ���� ��, �� � ������������. ��, �� �� �������� � ����. � � ������ ������ � �����.

������� ������ � �������� �� �����.

� �� ������ �� ���������� �� ������.

� ���� ��� ���� ��������, � �������� �� �����. ������ �� �����. ������� � ������, � ��� � ���� ����������, � ������ ��. �� ������� �� �������, ���� ��� ��������� ��������� �� ������.

� ��, ����, ����, � ������� ��������� ����.

� �� ������ ����� ���������, ����. ������!

������ ��� �����������, �������� ������� ������ ������ ����, �� ��� ���������� ���������, ���� �������� ����, ���� ��������� ����, ������������� �� �: ����. ��������� [206] �� � ������ ������ ���������, ���� � ��������� ������� ������.

�������� ����� � ������, ���������, �� � ����� ��� ���������� ����� �����, ����� �����, ���������, ��� ������ � ����. ����� ������ �������, �������� �� ������ �������� ���. �� ���� �����, ��������, ��������, ����� �� ������� �������� ������, � ��� ������ � ���� �����, ���� ����� � ������, ���� ������ ����, ���� ������, �� � ���� � ������ ������� ���������� �����, � ������� ����, ����� �������� � ������� ������.

����� ���� �� ��������. ³� ���� �� �����, ������ �����. ³� �������� �������� ����� �� �������, �� �������, �� ���������� �������.

�� ������� ����� ������ ����.

����� ����� ����� �������� � ���� ����.

�����,� �������� ��. � �����. ���������� �����. ��� � �� �� ��� ���������� ����!

����� ���� �� �������� � ���� � ������������� ѳ������, ����������.

� ѳ������, �� ���� ������?

� ���������� ���������� ����� ���� ����. � ��?

� ���, �����.

³� �������� ��������� ������.

� ����, ����, ����, ����! � ������� ������, � �� ���� � ��������� ������� �� ������ ����. � ����, ��������! ����, �� ������?

�� ���� �������� ��������� ������. �������� ������� ������ ������; ���� �������, ������� ���������� ���� �������. �� ����� ������ �� ��� ��������, �������� ���� ��������. [207]

� �� ��� ������, � �������� ����� �� ��������.

� � �� ���, ����? � ������� ������.

� ��, ��, � ������� ������ ���.

� ��� � ������������?

� ���!

� � �� ������, ����!

� ��������!

� � �����!

� ������!

����� ����� ��� ������� ������ ���� ���.

� ����, ������ � ������������ ������. ³� �������. ���������� ��� ����������� ���, �� ����� �� ����.

³� ����� ��������� �� ������.

� ����� � ��� ���� ����, � ���� ��� �������.- �� �� �� ������.

� ���, � ������ ��.

�������� ���� ������, ������� ���� � ��� ���� � ������� ��������.

� ������ ��� ���������, ��������� �� �������, � ������ ����. � �� ��� �����. ij�� ���������� ��������, ���������� � �����. �����, ����� ����.

� � �� ���� ��������� ���. ����� ��� ����� ���!

� �� ��� �� �������, � ���������� ����.- ��������, ��� �� �� �������.

³� ������. ϳ� ����� ������� ��� ���.

� ������, ������. ��� ��� �����. ���.

� �� � �����, ����.

���� ��� �������, ����� �����. ���� ����������� ������, ���������� �� ����������� ���. ���� ���� ������� ������, ��� � ����������� ������ ������. ������� ���������� ��������, ���� �������� � �'����. ���� [208] ��������� �� ����, �� ������� - ���� ���� �������, ����� ��������. � ��� - ����, ��� ����� ���� �� ���� ����! ���� ������� ����, ��� ��������� �����, ���� ���� ����� �������� �����; ������ ���� ������ ���� �� �����. ���� ��� �� ���� ������� - �� ����� ��������.

� ����, ������ � ���� ���� ���? ���� �����������.

� �� ����. �����, ������ ���� ���.

� � ����, ���� ���� ��� � �������� �������� ���� ����� ������?

���� ��������� ����.

� ͳ. � ���� �� �����?

� ��� ������. �� �������.

� �� ���� ��� ��� ����, � ������ ��������.

� ���� ����: ��� �������, � ���� ���� ���������.

� � ����, � �� ��� ���. �������� ��� �����. ��� ��� �����! � �� ��������. � ������, � ���� ��������.

���� ������ � ����. ���� ����������� ����� ������, ����� ��� � ��, ���� ������ ������ � ������ ����. �������� � ����, ����, �����. � ����, ������� ����� �������� ���� ���� ������.

����� �������� ���� �����, � ������� ��,- ���� �������� ����, ����� �'���, ������� �����, ���� ������. ���������� ����� �����. � ������ ���� ������ �� ����� ���� ���, ������� ����������� � ��������, ���������, �������. ��� ���������. ���������. ������, �������, ������� ����. � ���� �� �� ���� ����, �����?�

���� ���� �� ������� ����� � ��� ����������, [209] ��������� ����� � �������, � �����, � ���������.

����, �����, � ������ ����, � ����� ��,- ���������� ����, � �� ��, � ����� �������� � ������ � ������, ������ �� ��, ���� ����-��������, � ���� ����� ���� ������� �����, ������� ���� �����, �...�

³� �������� ��� ������� ���� ���� �'��� ����� �� ��������. ҳ� ���� �� ����� � ������ ������� �� ������.

���,� ������ �������.

� �� ����? � ��������� ������. ������� ���������.

� �� � ����. ��� � ��-������������ ������.

� �� �� �� ��������?

� �� ����. �����. ���!

� �� �� �����? ������� ���'����.

� �... � ���� ������ ��'�.

� ������ ��'�?

� ���. ϳ������� ����.

� � ��� ��� �� ���������� ��� ��'�? ҳ� ���������.

� ����� �� ������� ����: ҳ�, ҳ�, ҳ�, � � � �� ������. �����, �� �� ����. � ���� ���� ��'�, � � ����, ��� ���� ����� ��-������.

�������� �������� �� ����� ������; �� ���� �������, �����, ������� �������� �����.

� �� �� �� ��-������?

� ˳���. ������, ����� ��'�? ����� ��� ��� �������? ��, ���� �����... �����?

�������� ������� ����� ����: ����� ����� � ��� ������, ������� ���-����, � ����� ���� ����� �� �������, ����� �������...

³� ����� ����� �������: [210]

� � ��� �� �� �? ���� ����� � ��� �����: - �����.

� �-��-��-�-�! � �������� �������. � � � ˳���! � � ˳���!.

���� �� ������ �, ��������������, �� ����� ���.

�������� ������ �� �������.

� ����� �� �� �������?

� �� ����, � ������� ����. � � ���, �� ��� ��������?

���� ���� ��� ����� �����. ������� �� ������ �������� �������, ������ �������, �� �� �������� �����. ������ ����� �������� ����� ����� ���������� ����. � ����� ���� ����� ���� �������� �� ��� ������, ���� �� ������ ������.

���� ������ �� �����������, ����� ���������� ������������ ��������, �� ����� �� ������. ����� ���������� ������ ������ �� ������. ��������, ���������� ��������� ��������, ������ �� ��� ����, ���������� ������. ������ �����, � ��� ������ � ���������. ������� �� ��������� ������� ���.

� �� ��� �����! � ������ ����. � ����, �������� ���� �� ���?

� �����, � ������ ��������. � ��� ����������� � ����. ������ ������, ����� ���������� ������.

��� ����� ������, ���� �� ��������, ���� � ����� �� ���� ������� � ������������ ���������� �������. ������ ������, � ����� ������ ���������, �� ������ �� ���� ��� � �������.

�������� ��, ����; ���������� ����� �������� ������ �� ���������� ������. �� ���� �������� �������, �������. ³� � ��� �������� [211] �� ���������. ��� ����� ��� ��� �������� � �������, ������ ������, ��������� �����...

�� ����� �������� �������� �������� ������.

� ����? �� �����.

� ��� �. �����. �������� ������.

� ���� ��?

³� �������: �� ������, �������� ������, ����� ��������, � ���� ���� ����� ����� � ����.

� ������������� � ��������, � ������ ����� �� �����.

� ���, ����. � � ������. � ��� ���. ������, ����?

� �����. � ��, ����?

� � ��� ��� ������.

� ���, ������! ������� ������ ������, ���� ����� �����������.

�������� ������.

� ������ ��� �������.

� ������ ��������������� �����. ������ ����� ������ � ����������� �����.

� ����� ���������, � ������ �� ��������.

� ³������ �� ����, � ������������ ����. � �� ������� ���������� � ���������.

�� ������, ������ ��� ��� �����,- ������� ��������. � ���� ���� ������ ��������.

ͳ! � �����������, ������� ���� � �������� ������ ���� �����, �������� ���� ������, ������ ��������. � ͳ! ͳ!

� ������! � �������� ��.

� �����, ����, � ������� ���� ��.

� ������, � ��������� ��, ���������, �� [212] ���� ��� ��������� � ����������� �����.- ������, ������� �� ����. � ��� ����� ������� �� ������.

� � �������� ��� ��������� ��� ҳ���-��-����,- ����� �����.

� ���� ������ ���������, �� ��?

� ҳ���. �� ���������� ���������� �����.

� ��� � �� ����...

� ������ ��� �� �����... ����� �� ���������� ҳ���. � � ��� ������� ��������� ������ � ϳ��������� �����.

� �� ���� ����������?

� �� ϳ������� ����, � ��������� ���.

� ������, � ��������� ��������, �������� ������� ������ �������. � ϳ������� �� � ϳ�������.

���������� ���, � � �� ������� ���������, ����� � ���� ������ �������� ������������� �������.

����, ҳ� � ���� ������ ������. �� �� ��� ������ ������ ���, ˳��� � ���� � ���� ���� ����� ���� ��������.

�� ���� �������� � ���������� ����� ���������.

� � ������ ���� ���� ���� ���������,- ������� ����. � � � ����� ������� ���. ��� � ���� ��������!.. ͳ. ��� ����������� ������, � ���� ����� ������� � ������.

�������� �� �����������.

� � ����, �� ��� ������ ����, � ��������� ������ ��. � �����, �����...

� � �� ���� � ���� ���������䳺�? ճ�� �� �� ����� �� � �����?

�������� ���� ���.

� ����� ���������� ����� � ������.

� � ��� ���-������� ���� �� �����? - �������� ���� �����. [213]

ij����� ��������� ������� �� ���.

� �����? ���� ����� ��� � �� ����.

��������� ��;�, ����, �������� ���� �� ������ �� ������. ������ �������� � ����� ��������.

� �� ��! �� ����� ���� ������ � �����,- ������ ��. � �������� � ���, �� �� �������� �� ����, �� ������ ��������!

³� ���� �������.

� ������� ��������� ������� �� ��������� ���� ��������� � ������� �������� �� �����, ������������ �� �����, ����������� � ���; �� ����� ���� ���, ��� ������� � ����� ������ �� ����� ��-����������� �� ����������� �� ������, �� ������� ���, ����� ����� ��� �� �� ���� ���� ���������, ����.

���� ���� ��� �������� �� ������� ��� � ���� �������.

� ���, ��������! ������!

� ������ ���������� � ���� ������������ �������. � ��� ����� �� ����� �� ��������� ��������. ���� �������; ����� ����� ������, �� �������� ������� ��� �����. ������� �� ������ ���� � �������, � ������ ������������ ����� ������� ����.

� ��������, ����! � ����� ��������.

� ������, ������! � �������� ������� �� ���, ������� ������.

� ��� ����� � ���� �� ����������.

�� ��� �� ��� ������� ������, ˳�� ������� �� �����, ���� �����'�. � ������������ ������ ������ �������� � �������������� ����� �� ����� �������. �� �����'�� ����� ���������� ����; �� ������� �� ��� ��������� ���, � ����� ���� �������� � ���������� [214] �����, ���� �������� ���������, �� ����������.

� �������� ����� ������ ������ ������.

������ �������� ��� �������� � �� ����� ��� ���� ��������� � ���������� � ����� �� ���� ����� �� ���� ��������� � ������� �� ������.

� ��� �����������, � ������� ����.

� ���, ��� �� �� ������, � ������� ������ ��. � �����?

� � ��� ������? � ��� �������� ������? (��� ��, ������� ����, � ��� ��� ���� ���.)

� � ��� ����� ����. ͳ��� ���� �� �����������, � �������� ��. � �� � �����? ����� � �� ����.

����� ����� ��������, ���� ��������� ������� � ���� �� ���������� �����, ������ �� ������; ������� ��� ��������� � ����������� ��������.

�������� ������� ����, �� ������, �� ������ ������ ������.

� �� ����, ���� ������� ������� ����� ����.

� ������� �� �����, � ��������� ��������� �������. � �� � ����� � �������. � ����, �� �� ��� ����.

���� ���������� ���� �� ������, ������ ���, �� �������. ���� ���������.

� ���� � ���� �����? � ��������� �������� ��������.

³� ������ �� �������. ���� ���� �������� � �������, �� ���� �����. � ���� �������� �� ������� � �� �������� �� ����� ����� ����, �� � ���� ������� ���.

� �� ����, � ������� ����.

� ������, ����������� � ���� ���������� ����. ��, ����, �� �� ��� ���, � ���������� [215] ����� ��. � � ���� ��... ��� �����. ����� ��������.

���� ����������� �� ������. �������� �� ����, ������ �� �������, ���� �������� �� ������, �� ��������� ������� ���� �����.

������ �'��� ����, � � ���� ����� ������. ���������, ���� ������ � �����. � �� ���������� ����.

� ��������! ³��� �� ���� ����������! - ���������� ����. � ���! �� �������� ��� �� ����!

��� ������, ���������� ������������, �������. ������� ���������, ������� �������� ������, ������� ���������. � ������� �������� ������ ����� ������������ ������.

������ �������� �������. ������ ��������� ��� ���� � ����� ���������� �����. ��������� ������� �� ����� � ��������.

� ̳��� ��������, ��� �� �������� �� ������� ������� ������, ������. ���� �������, �������. ������� ��� ������ ��������. �� � ���� ����� ���������. ���� ������ ��������� ��������� ����. �����, ���, �� � ���� ���������� ������ ����� ��������.

� �������, ������? � ��������� �������� ������. � � �� ������ ��?

� ��������� ������� �� ������. ���� �������� � ���������� ��������, ���, �� ��������. ����� �� ����, ���. Ƴ��� �������.

� �� ���� ������� ���, ����������, �� ������� � ���� ������, �� �������� ? ���� � ���������� �� ������?

� ���� �������� �� �����, �� ������� � ��� �� � ���� ��������.

� �����. ����, ������� ��������� �� ���? [216]

� � ������� ���� ���� ��������, ���. �����, ����� ������ ���������� �� ���������.

� ����, � ���. ������, �� ���� � ��� �������, ���� ��� ����� �� ���������. ��� ��-, �� ���� ������ � �������.

������ ������ �������� ������, ��������� �����, �� ���� � ��� ���� ������, ������, � ���� �� �������� ������ ��������� ����. ������ ������� ����� ����. ������ ����������. ����, �����������, �������� ������� �� ����, ��� ��������� �������� �� ������ ����.

� � ��� ������ ������, ����������.

����� ����� �� ��� ����, � ������ ��� ������� � �������.

� ����� �������� ��� ������. ������ ������ ��������:, ��������� �����. ����� ������������ �����. ������ � ��� ��������. � �� �������� ���� �������. ����� ������ ������� �����, ���� ����� �����, ����� � ���� ����. ����� ����� ����. �� � ���� ������� ������ ˳�������. �� �� �� �� �������? ��� ����� ���� ������� ����������, ������� ��� ���... � ������� �� ������ ������� �� ���� �����, ����������. ���������. � �� � �������� ������ ������� ����� ���� ��� ��'��. �������� ���������, ��? � ���� � �� ������� ��� ��������� ������� ���������, � �� ��... �� �� �� ������� ����, ����������?

��� ������ ������ ������ �� �������� ������� ��������� �������, �� ����� ������, �� ��������� �����.

� �����? ���-���, ��������, ���! [217]

��� � ������-�����

������� ������ ���� ���������� ������������; ������, �� ��������� ����� � � ��������, �������� ���� �� ���� ����, ��� �������� ���� ����� ��� ����� � ������ ������ ������ � ������� ������ ���� ������ � ����������� �������� ������������ ������. ��� �� ���� ������ � � ����� ����������� ������ ����� � �����, ������ ���� � ����, �� ������ ����� �������, � �� ������� � ���� �������� ��������, �� ���� �������� ������ ��������. ������� ���� ������ ��������� ������, � [218] ��������� � �������� ������� �� ����� �������� ����� ����'�, �� ����� � ���������� ����: ������� ����� � ����� ������ �����. ��� ��������, ��������� ������������ ���'����� �������, ����� � ���� ����������, ����� �����������, ��������, ���� �������� ������� ������-�����������, ��������� �� ��������� ���� ���'����� � ������ �� �������� ������ ���� �������, �� ������ ��� �������� ����; ������ ������������, ��������������� �� ������������� ������������ ���������� ������, � ��� ������� ���� � �������. �� ������ ������� �������� ���, ����������� ������� �������� �� ����, �� ������ ��������.

� ������ ���'����� �������� �������,- �����������, ����� ӿ���� ������. � ������ ��.

���� � �������� ������ ����� �������� ����������� ������� �������.

��� ������ ������� ������ �� ���. ���������� �� ����, ����������� ���� �� �� ����, ����, �������, �������� ���� ���� ������ � �������, ���� ��������� ������, ����� � ���, �� �������� �����, �� ��������� ������. ��� ������� ����� - ���������� ��������� �������, ��� �� �� ������ ����������� ����������; � �� �������� ������� �����.

� ͳ���� � ���� �� ��� �� ����������! - ����� ������ ���������� �����������.

� ������, � ������ ӿ����.

� �� ��������� �����-�����, ������ �?

� ֳ�� ��.

� ͳ, � ��� ���� �������.

ӿ���� �������� ���� � ��������� ���� �� �������� �����.

� � ���� ���� ������ ����������, �� ��������� [219] �� ��� �����. ҳ���� ����������. ���� ��� �� ��������. � ͳ����?

� ͳ����.

����� �����, ��������� �� �������, �������� �������� ���������� ��������; ���� ������ � �����, ���� ����� ������� ��������, �������� � ���������� �������� �������� �� ������ ����������. ����� ��������� � �볿 �������� ���������, �� ����� ��������; � ������������ ���'����� �� ��������� ����� ����, ��������� �� ������, � ��������� ����� ������� ���� � �����.

����� ������ �����. ������ � ���������� ������� �����; ��� ������. ���������� ���� � ������ ��������� ������. ���� ������ ������� ��������, ������� ������ �������� ������ ������ � ���'�-���� � �������������� ����.

� ����� ���������� ����, � ������ ӿ����.

���� ��� ���� ���� ���� �� ���'���, ���� ����� �������� ���� ������� � �� ��� ��������, � ���������� ������, � �������� ������� �� ��� �������� ��������, ������� � ����� ���������, ��������. ������� �����, �����, ��� �����. ³� ������ ������� �� �� � �� ӿ�����.

���� �� ����� � �� �������� � �����, ��� �� ������� ������ ��� �����: ������ ������ �'������ �����, ������� ������ �������, ������� ������� � �� ����; � �� ����� � ������� �������� �������. ��������� ��������� �� ������, ������ ������������ �� � �����, �� � ����� �����, ���� �������� �� �������� �, ��������, ������ ��������� ������� ����. � ����� ���� ����� ����� ��������� [220] ������; ����� �� ������ ������ ������� �� ��� ����� ��������� �������, ����� ������� ����� � ����� ������� ���������.

� �����... � ���������� �����.

� �������, � ������ ������. � �� �� ��.

� � ������ ���� ������ �� ������.

� �����, �� ��������. ������� �� ����� ����. ����, ����� �������.

� ��-�����, �� �����?

� ���� �� ����� ��� ���������!

� � ����?..

� ������� ���! � ������ ӿ���� ��������� ������ �� ���'�-����.

� ����� �� ������ ����� �� ���� ���� ���� ����?

� ���� ����, ���������, � ����� ӿ����. ����� ����������. ³� ���� ���� �� �����

� ���� ����.

� ��������, � �� ���������: �� ��� ���������� �����. � ����� ��� �������. ����� ����, � ���'����, � ���'��� � ����� ����� �����. ����, ���� �� � ������ ���, �� ���� �� ���� �������, �� ����� �� ����������.

� ͳ, �� ����.

� �����. �����. �� � � ���� ����� � �� �������! � �� �� �������� �������, ���� ���� ��� ������� �� ������� � ���'���.

��� ���, � ������ �����. � ��� �� ���? ���� �����? ���� ������? ������ �� ������ �������, � ������ ���� ���� ���, �������� �� ������. � ��� �� ��������� � ������. � � ��� ������, �� ������ � ������. �� � �� ������ ��� �'������� �'����� ����. �� ���� � ��������� ���. ³� � ���� ���������� ������ ��������, �� ������� ������ ������ � ���������, � ����� � �����, ������� � ����� ����� � ���� � ����� ��� ������� �����, �� [221] ��������, �� ���� ������ �����, �� �������, �� ���� �������� � ����, � ����� ������������� �����'� �� ������.

���� ������ � ���'����. ��� ������ �� ������ � ��� ����.

���� ����������� �������.

����� �����������. �� �����������, �� ��������� ������� � �����������, ����� ���� ����, �������� ��������� ����� �� ������ ��� �'������� �'����� ����, � ���� ����� ������.

� ���, �� �, ����! � ��������� ��� � ������.- �� ����? ��� ���� ��������� � ��� ����? ����� ����� ���� ������� � � ��� �� ���� ���� �� ���� ���, �� ��������� �� ��������, � ����-��� ������� � � ����-��� ����!

� ������, ����!

� � �� ��������. ������ ��� ������� ������ ������� �� Գ��������, � ������ ����� ������� ������ ��. �� ���� ���� ���. �����, ����� ����-������� ������. ��� ������� ���� � �������� �� ����� ���, �� ������ ���! � ������, � ������� ����! ��������-�� �����, �����, � ��� ��� �������� �������.

��� �������� ��� ����������� ����� � ������� �������� ���������� �� ������� ������ ������.

��� � ������ �����1�!

����� ���� �� �ʲ�Ҳ ��ʻ!

���� ��������� � ��� ������� ��� ������� ����-��� �����, �������� ��� � ������ ����� �������� ˳������� �� ������! �� ������� ��� ����-��� ����, �� ������������ ���� [222] �� ����� � ����-��� ����, � ����-����� ����. ������, �������, ������������������ �������� � �� ����. ������� � ��� � ��������� ���������!

� ������ �� ������� ����� ����.

� �� � ����� ������ �������� � ������ ��������� ���'������ ������ ��. ���� ������ ���� �� ������ �������. ��������� ������, ������?

� ���, � ����������� ��������� ���. � � �� ���� ��������� �� ����� ���� � ���� ������� ����?

� ��, ������ ������� �� ����. � �� ���� ������� ����� �� �������� ��������� � ������. �� ��� ������ ����� ������ �������� ������� ��� ������� � ����� �� �������� ����, �� �� �����������. �� �������, �� � ��� ����.

� �����, � ���������� ���. � ³���. ���� ������ � ���������� ������� � ���� �

�������� � ��� ��, ��� �������� �������, ��� ���� �� � �������� ������ � ����� ������ ��! ��� ����� �� ���������� ��� �� ������ ��� �'������� �'����� ����. �������� �������� ������ ����� �� �����, ��� � ���������� � ��������� ���������� ������; �� ��� ������� � ������ �� ������ �����! ����, ���� ��� ��� ��������� �������� � ������ ������, � ���� ������� ��, ��� ��� ����� �� ���������, �� ��������� � ��� ���, �� ������ ���� ������, ������� ���� �����, �������� ��� � ������ �������, �� �������� ���, ���������� ������ ����� ������, ������� ��� ��� �� ����...

���� ���� � ������ � ������ ���'����� �������� �������� ����. [223]

����� �������� �� ������������ ���� ���'���.

���, ��� ����� �������� �� ������� �����������, ����������� �� ��� �������� ����������� � �������� � ��������. � ��� ���� � �������� �������� � ������ ���'����� �������� ������� ��, ������� ������ � ���-�����, ��������� ������, ���������� ������� ������ �������, ��� �� ������ � �����. � �� ����� ���� ������ ���� �� ����� � ������ � ������!

� ����������, �� ��, � ���������� �����, ��������� �� ���������� �� ��������.- ������, �������, ��������, ������. ���� ������ � ��������� ����. ���'���� ��� ������ ����� � ��������?

̳���� ����, �� ���� �� ������, ���� ������� ��� ������ ����� � ���-�����, �������� ������������ ��������, �������������� ��-��-������� �������, ������������� ������� ����� ������� � ���� � ����������� ����� ����, ��� ������� ����.

���� ������ ������� �� ��������, ������ �� ���������, �����, ��������� ���������� � ����������� �� �� ������ ������ � ���� ���.

� ��� ����������� ���������� ������� �� ��������, ��� ���� ������ ���� ������ � �����������, ��� �������� �������� ���� �� ������ ���� � ������.

����� � ӿ���� ��� �� ������ � �������� ������.

����������� ������ ����������� �� ���: �� ���� �������, �� �������, �� �� ��� ����������, �� � ��� ����, ���� � ��, �����, �������� ���.

� ���� �������, � ������ ������ ��������� [224] ӿ����. � �������� ���, ��� �� � ��� ���� � ����������.

� ����� �� ��� �� ������.

� � �������, � ����� ӿ����, � �� ��� ����. �� �����, � ��� � ��� ��������.

����������� ������ � ���������. ���� ����� �������� ������. ����� �������. �� ���� ���������� �������� �� ������� � � ���, �� � �����, ���������� ����� � ���� ����� ����.

� ���� ������ ������, � �������� �����������, � �� �� ���������� ����� �� ������, ���� �����.

ӿ���� �������. ������� ��� � ���� ����, ��� ����� � �� ���������, ������ �� ������.

� �� ����������, � �������� �������� ӿ����.- �� ������� �� ������.

� ������, � �������� �����������.

� ���� ����� ӿ���� ������, � ������ ӿ����. � � � �� ������, �� ��� �� ��� �����.

� ��������, � ����������� ������� �� ���� ������. � ������� ���: � ������ ��� ���� ����, �� �� �� ���������� �����. � �� ����������. ���� �� �����������, ���� ��������� ����������� �� ������. � �������� ���� ������ �� ����, ����... ������, � ����� ����������. �� ������� ѳ��.

� �����, ���� ѳ��, ������, ��������, ���� �����, ��� �� ���������. ������ �������� �� ���������.

� ������ �������. � ���� �����, ���������� ��� �����. ���� ���� �������. � �� ����'������ ������... ����� ������ ������?

� �� �������, ���� ѳ��.

���� �������� �� ������. ӿ���� ���� ������ ����� �������. ѳ�� ������ �� ��������: [225]

���������� �����

� �� ����...

���� �� ����������. ³� �������� � �����, ������� ��������:

� г� �� ������ ��� �'������� �'����. ����� ��������� ���. ����� �������� �� ������.

���� ����, ����� ������ �� ������� ������� ������.

���� ���������� � ���� � �����. � ������ � ����. ����� �����, �������, ���-��� �� ��� ������� ����. � ���� �� �������� ������� ��������, � ������� ��������� ������ ����.

� ������! � �������� ӿ����. � ���� ������ � ������ ����������, ����� � ���� ������, ������� ������ � �������� ��� �� ������ �� �'��, ���� ������. ���� � ������� ���� �� ����! � ӿ����� ����� ������ � ��������. - ���� ����� �� �������� ����������� ������� ��� ������� ��'�! ��������� ���� �������. � �� �� ��������� ��������� � �������. � �������, � ���� � �� �� ���������, ���� ����? ��� �� ������������� �����, �� �� ������� ����������. � � �� �� ���, �� ��, �� �� ������ � ��������� ����: ���, ������ �� �쳺 ���������� �� �������! ������, ���� �� �������� �� ������������ �����, �� � ������ ���� � �����������. ����� ���� ����, � � ������� ��� ������!

� ͳ, �, � ������ ����� ��� ����... �� ����� ������... � ���� �������... ���� ������ ����� � �� ����� � ��������. �� ��� ��������, ���������, �� ����� � ���.

ӿ���� ������� �����.

� ³� ���� �� ��������� ���. ³� �� �� �����... �� ����� �����. �������, ������ ������ [226] �� �����. ��� �� ������� �������. �� ����������� ������ � ���������.

� � ����, �� � ��� ���, ���� �������, �� ��� ����� �� ������?

� ����, � ���. ��� ���� ���������. ³� ���� ��������� ��� ������ ������, � ���� ���������� ��� � ������� ������-��-������ ����� ������� ���� ����, �� �� ����� ��������. �������� �����-������� ��� �� ������ ����� �� �����, � �� ����������� � ���.

����� ����� �� ����, ������� ����� ��������� ������ � ������ � ����� ��������� � � �������� ������.

� ���� �� ������� ������, �� �� ������?

� �� ����������. ��� �������� ��� � ������ ���� � ��������� �����, �� ����� ��������� ��� ���������, ���� ����� �� ���� �����.

� ��� � �����, � ������� �����. � �� ����������� ���, ������ ������ �� �����. ������� ��� ����� � ��������, � � ������� ���, ���� �� �������������, �������������� �� ������� � ����������� ���������� ������, ��� ��� ���������, � ���� ���������, �� ����������� ѳ���, � ��'�� ����, ��������������, ��� �� � ������������, � ���������.

� ������� �������� ����� ����.

���� �������� ����� � ������ ����������. ����� ����������. ���� �������� ����. ����� ������ � ���� ���� ���� � �������� �� ������.

� ����, ��� ������� � ������?

� ���.

� ���� ������ ��������, ��-�� ����, ������, �� ������-����� ��� ���� �� �����. ����, ����� ���� ������, ����������?

� �����, �����. ����� �����. [227

���� ������ � ������. ����� �������� ��������� �������. ���忳 ����� ������.

� ������ � ���� �� ��������, ���� �������� �� ������, � ������ ����.

����� ������� ������ � ��������� � ����, ������� � ��������. ���, � ���������� ���, ����� ���� �� ���� � ���� �������, �����, �����...

����� ����� ��������� ���� � ���� �� ���������� �� �� ������ ��� �'������� �'����� ����. ���� ������, �� �� ������ �������� �� �������� ������ ����, ��� �� ��������� �������, ���� ��������� ���� ��, �� �����������; ������� �������� ����� ������� �����; ���� ������ �'������� ����� ���� ���������� ������� ����� � ��������������� ���������, ������ ���� ����, �� ��������� �� �� ��� ������ �� �� ��������� ������� � �����������. ���� ������ ������ � ��������, �����, �����, �������������. ��� ������� �������� ����� � ���� �� ����� ��������, ���� ������� �����, ���� � �� ������� �����, ����� ��������, �� ��� ���� ������� � ����, �� ����� ����������� �� �����, � ���� ������ �������� ����'�... ���������� �������, ������, �������, ������ � ��� ��������� �������, � ���� �����������, ���������, � ����, � ������, �� ������ ��������-�������� ���� �� 򳺿 ������� ���...

�������, �� ��������� �������� �� ����� ������, � ����-������ �� ������ ������ ������������ ����� � �����. ���� ������ ������� ������� ����� ���������� �� ������ � ��� ����� ���������� ����� �������� � �������� ��������� � ������� ��������� ��������. ����� � ������� � ����� �������� ��� [228] ������. ������� �������� �������� ���������.

� Que pasa? * � ������� ����� �� ������� ��������.

* �� ����������? (���.)

³� ���� ��������� �� � �������. ����� ���������� �� �������:

� �� ����������, ���� ���������� ���.

� ֳ����, � ���������� ӿ���� (�� ���� ������� ���). � ����� ����������. � �����, ��� ����� ������� �� ��������. �������� �������� �������� ѳ���. � ������ � ����������, �� ������� ���. ������, ������ �� ���� ������ ��������. ��� �� ��������� ����� �����������.

����, ������� ������������, � �������� �����. �� ����� �������, � ��������� ��������� ����, ����� ������, �� ���� � �����, ���������, �����, ������� ��������, �� ���� ��� ������. ����� ������ ����� ������ ���������� �������� ����������� � ������ ������ ���������� ������� ��������: ��������� ����, ��������, ���������! ������������ ��� ��� � �������, �����������. ���������. � � �� ������ ��� �'������� �'����� ����!� ��� �� ����� �������� �� � ����.

ͳ, ���� ��������� � ��� ������������ �� ����: � ����� ������, ���� �� ���� �������� � ������, ������������ �������� �������. ������ �� ����� �������, ����� ����, �� ����� ��������� ����� ��� ������� ����� � ��������. ������ � ������� ������ ���� ��������� ���� �� ������. ��� ���� ������� ����� ����� �� ��������� � ������������ ����� �� ��������. ������� ��� �������� �� ����-���� ������, �� �� �� ���������� [229] ���, ��� �������� � ��������. ��� �� �� ����� �����, ���� �������� �� ��������� ���� � ��������� ������� ����� ���, �� ������, ��� ���� ���� � � ��� ��� ���������.

� ������ ������? � ������� ӿ����. ������ ���� � ������ �������� ������, �� ��� �������� �������� ������: ����� � ������. ��� ���� ����� �������, ������ � ����������, �� ������� ������ ���. �� �������� � ����� ������� � �� ����. ���� ��������������, �������������, � �������� ���������� ������. � ����� ����� �������� � �������� ���� ����� �� ���� ������� � ��������, ���� ����� �� ���������, ���� �������� �� ������, �� ���� � ���, ѳ��� � �� ����������� ���������� ��������� ���������. ������� �� ��������� � ����, ����� ������� ���� � ����������: �� ����� �� �� �������, ���� ��� ��� ������ � ��� �� �� ������� �� ��� �������.

� ������, �� � ������, � ����� ӿ����. � � ��, ���� � ��������� � ������, � ���� �� ����, � ��� ���� �������� � ��� ���� � ������ ����� � ������ �������� ���, ��� ѳ�� �� ������� ���� �����! ���� �� ��������� �������� ����, �� ������� ����� ����� � ������� � ������-�� � ��� ��� ���� ��� ������ ��������!

� ���! � �� ��� ��������� �������� ������, �� ����� ������ �����. � �� ����������� �������? � ����� ��� ����������� � ��� ��� ��������� �������� �� ����������. � ³� ����� �� ���� ����. � ����� �������� �����. ������� �������� ������ ����������. � - �������, ��� �������� ������, � �� ��� � ��� ������-��-������-������. �� �� �� ������ �� ������. ��� ������ ��� ������� �������� [230] ������ ��� ������ ������� �����. ����� ������� ������. �� ��'� ���� ������, � �������. �� ����������� �����! ���� �����, �� ����, �� ������� ������� �� ���������. ����� �� ������ ����������, ���������� ��� �����!

����� � ӿ���� ���������.

� ����� � ����� ������? � ������ ������, ����������� �� ������ ������ � � �� ���� �������.

� �� ������ ����! � ����� ��� �� ���� ���.

ѳ�� ������ ������ �� ���� � ������������ ����� ������. ����� ����������. ѳ�� ����� �� ��� ���� �������.

� ���� � ��� ������, � ������ �� �� �����,- ��, �������, ����������� �������� �����?

� ���������, � ������ ӿ����.

� ѳ�����, �������, � �������� ������.- ���� ��� ����� � �� ����.

ѳ�� ��.

������ ������� �� �����, � �� ��� ����� ѳ�� ���� ��������:

� ���������, �� ����� �����?

� � ��?

� � �� ���� �� ��������� ��������, � ������� ������� ѳ��. � ��� �������� ����� ��������� ���� ������������. ϳ����� �� ����, ������������ ����� ������ ������� � ����������� �����. ������ ����� � ������. ֳ ���� ����� ����� ���� ���� ����� �������.

� �� ������, ��� �� �� ������, � ������� �����.

ѳ�� ���������.

� ����� �����������? �����. ����� �������. [231]

� ��, �� �� ���������� ���� ����� �����, ����� ��� �� �����. ���� �� ���� � ������� ��� ��� �����. � ���������.

� ����������, � ��������� ������������ �� �������� ������. � ��� �������, �������, ���������� �� ���?

� ͳ, ��� ������.

� ҳ���� ������ � � �� ������ �������� �� ���. � ������ ����� ����� ���� ������� ���� ����������. � ѳ�� �� ����� � ��� �� ���:

� ������� ����������. ֳ��� ����� � ��� ����������, ������� �� ���� � ���� �� ����, ���� �������� ���� ���������, ��� ������� ��� �� ����� ����. � �������� ��� �������� ������, ���� �� ������� ����� � ���� � ����������� �� ������ ��� �������������� ������.

� �� � �����, �� �������� � ��� ���� �����! � �������� ������, ������� ���� �������� ������ �����.

� ���������, � ���������� �� ��� ѳ��. � ��� �������� �� ������. ���� �� ���� ��'���, ��� ��������� ����.

� �� ������, ��� �� ��!

� �������! � ����� ѳ��. � ��������� ��������� � � ��� ��������, �� �� �� ������ ��������� ��� ������. �� �����, ���, �� ���������� � �� ������ ��� �'������� �'����� ����, ���� ������ �� ����� ������� �� ����. � ��� ������ ����,

� ��� ����� ������ � ����� �����! � �� �������� ӿ����.

� �����!

� ����������, �����. ��������� ��� ���� �����. ��� �� ������.

� ������, � ���������� ��������� ѳ��. � [232] � �� ������, ���� ������� � ������ �� ���� ������������ ����'����!

� ���� ����'����! �� ���...

� �������. ������ ��� ����.

� ��������, ������, ��� �� �� ��? � ������ ������.

����� ���� ���� � ��������� ���� ���. ���, �� ����, ���� ����� ���������� ���� ��� ������� ����, ����, �� ѳ�� � ӿ����. �������� ������� ����� ������ �� ���������.

� ������ ��� ����! � ������� �������� ӿ����. � ϳ����� ������ �� ��������� ����!

� ��� �� ��� ��, � �������� ѳ��, � � ����� ����������� ������: �� ��� ��������� ���, ��� �� ������, �� ��������� ������, ���� � ������ ������ ������ � ����. ������ ������ ������, � �� �����. ���, ��� ������, ������ ������������, �� ����� � ���� ��������� � ����. �����, �� �� ��� ���� � �� �� � ������ - �� ���-���� �����. �� ���� ������� �� ��� ����, � � � �������� ����� ���.

� ��������� �� �����! � ��������� ������ �� ���� ��������. � �� ������ ������ ��������� ���� ���?

� �� ����� �� ��������� ���� ������, �� ���� ��� ���. �� ��� ������ ��� ������ ��� ����� ������, ���� ������. ���� ����������� ����� � ����� ��������. ���� � � �������� ��������� ��������� ��� ������, � ���� ��������, ��������� �� ��� ���� ������� �������.

� ��� ����������, � ������ ӿ����. � � ��������� � ���� �� �����, �� ��� �������, ���� � �����������, ���������� ���, ������ �� 򳺿 ����.

ѳ�� ����������. [233]

� ������. ����������� �� ������ ����� ������ ������. � ���� � ���� ������. ³������� ���� ������ �� ����, �� ���� �����. � ����������, ��� ������ ���� ������� ��� ���.

� �����! � ����� ������� ������� �� ����. ³� ���������.

� �� ����������. ��� �������. � � �����, ������������ �� ѳ���: � �� ����. ֳ�� ���� �� ����� ��������� �� ���� ������ � �������� ���. ���� � �� ������� �����?

� ��, ���� ������� � � ����������? � ����� ������ ѳ��, �������� ������� ������.- ����� ������� �����������, ������� �����, �������� � ���� ������ ��� �� ��������. ���� ����������� �� ���� � �������. ���� ����! ����, �� ������ ������ �� ������. ���� ������� ���� � ��������� ������� � ������ ���, ������ �� ����������. ����������.

ѳ�� ������ � ������.

� �������� ������, ���� �������! � ������� ���� ���� ������. � ���, �� ��� ����� �����! ճ�� ����� ������� �� ��������? ��?

г��� � ���'��� �� ������ ����� ������ �� ������ ����� ������ � �������� ����, �� ������. ���, �� �������� �������� ������� ����� ������, ���� ѳ��, �������� ���� �� ����, ����� ���� ���� ���������� ����������. ³� ������� ����� ���� ������ � ������ ���������� �����.

����� ������ ����� �������: � ������, �� ����� � �������� ���� ��������� ������, ����� ӿ����, ������ ������� ���������� ���� ������. ���� ��������� �������� �������� � �������� ���� �� ������, �����, �'�������. �-�� ���� ������ �������� ����. [234]

ѳ�� ���� ��� ������, ����� ��������� ���������� ����, ���� ������� ������ � � ��� ������� ������.

���� ����� ������ �� ������ � �������� ��������� ���� �� ������.

� �����! � ��������� �����.

������ � �������� ��������� �� ���� ��������, ��������� � ������� �������� ������� �� ��������� �� ���� �������. ѳ�� �������� ������, ���������, ���������� ������� ������ � � ������ �������� � �����. ѳ�� ����� �����, �����... ���� ����, ����... � ���, ���� ����������� ������ ������'�, ��������� �� �������.

��������� � �������� ������� ������� ��������� �� ������������ ���� �������. �������� �������� ����. ����� ������ �� ������ � ������ ��������� ������� ����.

����� ���� �������, ��� ���, ���������� �� ������ ���.

� Adios, senor, � ������ �� �������� ��� ����.- Adios, senora*

* �� ���������, ��������, �� ���������, �������� (���.).

���� ���������� �� ������, ���� �� ���������� ����� ���� �� ������.

� ���� ������������� ��? � �������� �����.

� ͳ, ��� �'�������. �������� �������. ������ ������� ��������� ��������� �����. � ����� ������ ������ ����� ����. ��� �����, � ����� ����� ������� ����. �� �� ����������. �� ���� � ���� �������. ͳ���� � ���� � ����� �� ���� �������.

� ���� �� ����������?

� ͳ, ����� ����, ��� ����������. � �� ���������. [235] ��� �������. �� ��� �������� �������, � ����.

� ���� �� ������? � ������-��? � ���-����?

� ������ � �������� ��������. ³����������� ���� � ��������. ��� � ������� �����.

� � �� ���� �� ���� �����? �� ������, ѳ�� �������� ���?

� �� ����. �����, �� �� ����������. ���� ���� ������ �� ����� ������, ����� ���� �������� ������. ������, ������� ����, ���������� �� ���.

� ���, � ��� ���, �� �������. ������ ������! ��� ����� ��� ������? ������ ����� �����������? �� ��� ������ ������ �� ������. ������ ����������? ������� �����. �����, �� ��� ��� �� �������.

� ���� ����.

���� ������ �������� �� ������, ������� ������ �� �������. ������ �������� �� ������ ������, �� ������ � ��, �� ����, �� ���� �� ���������, �� ����, ���� ������, ������� � ������, �� ������� � �����, �����, ������� ����� � ����� ��������� ���� ������볿. ��-��� �������� � ������: �� ������ �� ��� �������, �� ������ ������ ����� �����, �� �����, � ������, ����������� �������, ��� ���� ��������� ��� ���, �������������� �� ������ �����, � ������� � ������ ������ �� �����, ����� ����� �� ������������ �� �����, � ����䳿 ���� �������, �� ������-����� ��������� - �� �� ���� ѳ��. � ����� �� �� ������ �������, �� �������� ������, ����� � ����. � ������ ���, � �������� �����������, ����� �� ����������, ���� ��� ��������, ���������, ������� ��� �������, ������� [236] ��������� ���������; �������� ������, ��� ��������� ���, ��� ������������ ������, ���������, ��������, ������� ����� �����. � ��� ����� �� ��������� �� �����, � ����� �� ���������� ����������, � ����� �� �������� ��������� ���.

������� �������� �������, ��������� ��� �� ������ �����, � ����� ������ ���������� � ���� �� � ������� �� ������� �������.

� �������� ������ ���������?

� ͳ. ����� ������?

� �����. ������, �����, ����� ������.

����� ������ ����������. ���� �� �'��������� ������ �������� ������ ��������. ������, ����� ���������, �� ������ �� ������. ���� ������ ӿ���� ����������. ������ ����� �����������.

� ������ ���� ������ � �����, � �������� ��.

� ��� � �� �����?

� ͳ, �� ��������.

� �������� ���� ��������� � �� ���� �� ������� ��������� �� ������ ѳ���, �� ����� ������ � �������� � �� ��� ������� ���� ����������, �����, �� ������� ���� �������� �� ������, ��� ��������� ��� �������. ���� ��������� �������, ������ ������:

� �� � ������ ������� ����! � ������! �� �������� � �������� ����-������, ����� �� ����. �����? � ��, ����?

� � ���� �, �����.

��� ���������� ��������� �� ������� � �����, � �������� �������.

� ���� �� �����, � ����� ӿ���� �� �����. ����, � �������� �����. � ���� � �� ����

����, ��� ���! �� ����� ���� � �������� ����� ������ ���� ���� �� ������, � ��� �� �� [238] �������, ���� �� ����������, ���������� ������� � ���� �����, ��������� ��� � ��������� �� ������� ������... в� ��������, ����� �����, �������, �������, ����������� � ������� ������ ������������� �����...� ������ ���������� ������ ������������.

� �� ���� ������'�, ��������� ���! � ������ �� �� �����, �������� �����. � �� ���� ��������, �� ����� � �������� � ���. � ����� ���� ����� ��� ��� �����.

����� ���������.

� � ������,-�� ��� ������. � �� ������ ����. ���� �������, �� ������ � ��� �������.

� � ������� ���� � �������?

� �����, ���� ��� ����� � ��� ����� ������!

����� ������� �� ӿ�����, ��� ���� ������ � ������. �� �������� ��������� ����, ��������, ����, ����, ����� ��'�; � ������������ � ���������, ��� ��������� � ������� ������ �� ����-��� ������� � �����������.

� ������� ������ ����������, � ������� �����.

���� ��������� ����������, ���� ����� �������, ������� ��������, � ����� ������ �� ������ ���� �������� ���� ��������, �������, ���� ������ �������.

� � ��� ����� ����� ������ � ��� �������? � ������� ӿ����, ����� ���������� �����.

������ ����� ����� ��������, ��� ��������. ������� ������, �� ������������.

� � �� �� ������� ������������� ����, - ����� ������. � ������ ��� ��������, �������, ��-�� �� ���.

� ����� ���. [239]

� ����, ���� ��� ����, � �� ��� �������, ������ ����� � ����������� ���� ����� �����.

����� � ӿ���� ������ ������.

� ����, ��� ������� � ����, � ���� ������ � ���������� ��������� �� ������� ������� �... ������, �� ������ ��� �'������� �'����� ����, � ����� ������. � ��������, �� ����쳺��, ��� �� �����������. ��� ���, �� �������� ��������� � ����������� ���� � ������������ �����, �������� �������, ������, � � ���� (� ����� ��� ���!) � ������� � ������, �� �������� ������, �� ������� �� �������� ���, � �������� ��� ������ ���� ���������� �������� �� ��� ���� ����'����.

ӿ���� ������� ����� �� ������.

� ���� �������� ���� �������� � ��������� ���������, �� ���� ������ �����. ��� ����� �����, �� ���������, ������� ����.

����� ���'����, ������ �������� � �����. �� ��������� �������� �� ��������. ³� ����-��� �� ������������.

� ��� ������ ����! ��� ���, ���� ��������, ��������, �� ����쳺, �� ���� ������� �����������. �������� ������ � �� ����� �������� ���� ������ �� ��������� ������ ��� ���� �����. ���� ������ � ������� �� ��� � �� �������� � ���, � ������, ��� ��������� ������� � ����, �������� �� � ���������� ������, � ��� ����� �� ����� ��������� ���������, ���� �� ���� �����, � ����� ������. ��� ����� ��������. ������ ���� �������� ��� �������, ������, � ������ ������. �� ���, �� ���, � ���� ��� ��������. ������� ���� ���� �����, ��, �����? �� �� ���, �����? � � �� ����� ����. [240]

����� ����� ��������, ���������� ����� ���� ��������.

� ���'��� ��? � ������������ ������.

ӿ���� ������� ��������� � ����� �������� � ����� �� ������� ����, ����� ���������� �� ӿ�����. ����� ���������� ���������. ����� ���� ������� �� ����. ��������� ������� �� �����, � ӿ���� �������� � ����� �������, �� ���� ������� ����.

������ ����� �� ���� ������ ����, �� ���� ������� ������� ����.

� ����� ���, � ������� ����� ��, � �� ��������� ����� ���������.

����� �������� � ����.

� ³������!

� �� �������� �������, � ���� ����� ������. ��� ���� ������ � ������� ����: � �� ������! ������!

� ������� ����! � ������� ������!

� ³� ����� ��������� ����, � ������ ������.- ������!

�'������� ������. � �� �������� ������ ������������ �����, ������ ���� ������. ���� �� ��������, � ��������� ������� ���� �� ������ ������ �������.

� ������!

�� ���� �� ���� �� ��������, ����� ������� � ���� � ��� ��� ������� �����, ������, ����, �������, ������ ����; ���������, ���� ����, �������; ����� ��������� ������ ������� ���� ������� �� �������; ������� ��� ������������ ��. ����� ������ ���� ��������� �����; � ������ ������ �� ������ ����� ������ � ������ � � ����� ������, �� ���� �������� �� � �������...

� ���� ������. ���� � �� ������. [241]

���������� �����

���� ������������. � ����� ��������� �������� � �� ����� ������. ʳ����� ���� �������.

� ��� � ���� ����� ���� ���! � ��� �����, �� ���� �������... � ����� � �����! � ������ ��������. � �� ����� ����� �����, ���� �� ����� ������ ���� ����!

�������� ��������� ���������, ����� �������� ������, ���������, �������� �������� ������ ����� � ��� �������� � �������� �������.

� � �� � ��� ������? � ������ �������� �������.

� �������� �� ����� ���� � ��� ������ ��������� �� ������: �������, ������, ���������� ����, ������, ������, ������ - ����������� ������; � ��� ����, ��� ����� ����� ��������� ������� � ��� ���'������ ��� ������ ������� �������� ���������� ����� �� �'������� ����� �� �����...

������������

ϳ� ����� �������, ���� ���� �����, ������ ������ ��������.

� ���� � ������! ���� � �������! ³����� ���� ����� ������ ������� � ������, � ���� �������� � ����!

� �������� ���, ���� �����! � ������� ��.

������ ������, ���� ������ ����� � ������ ������� �� ����������� �����.

� � �� ��� ����� ���� �����! �����, �� ��� ������ � ������! � ��������������� ���������� �����, ��������� ������ ������ � ������� �������. � ������, ������!

� ����� ������� ���� �������: ��� ������ �������� ��� ������ �� ��������� ������.

� ��, �����, �� �� �����?

���� ������ �������� ������ � ������� �� �������� ����� ��������. �� ������ � ������ ����� ���������� ���� ������ ���� ������ ������.

� � � ��������� ��������, � ������ ��. � �� ����� ������. ���� �� ����� �������� �����. �� �� ��������.

������ ������ � �������, ����� ��� ����, �������� ��������, ������ �����, ��������� ���� ��, ����� ������, ���. �� �������, �������� �� ����� ���������, ����������� �������. ����� ���� ���. ���� ���� ����������� �������� ����������.

� � �������� �� ���� � �������� ������,- ����� ����.

� ���� ���������. ҳ��� ��������. �� ������ �������� ����� �����.

� �� � ���? ̳� ���� � �������?

� ���, ������.

� �� �� ����� ���� �������� ���������� ��쳿?

� ͳ, ������.

� � ����! � ������ ���������. � ���� ������! ���� �����������!

� ����������� � � ����� �����.

� �� � ��������! ��� �������� �� ���� ������� � ������? ��������!

� ������. �� � ������ ���������.

� ���������, � �������� ����� �� �����.

� ��� �� �� ���� ����������, ����! - ��������� ҳ���.

� ������� ����������� ��� ����! � �������� [244] ������, ����� ��������� �����, � �������� �� �����. � �������� ������, ���� �������, ���� �������, ������� ��䳺, ��� �� �����, ���������� ������ ����, � �� ������ ���... ��� ������!

� ������... � ��������� ������ � ����� �� �����.

� ���� � ���� ����! � �������� ����. � ���� ����� � ����� ������� ���������! � � ����� �������� �� ����������!

³� ���������� ������� �� ������, ������� ���������, ��� ��� ���� ���������� � �� ����� ���� ��������� �������.

� ���� ����? � ������ ����� �����.

� ���.

� �� �����������!

� ��������, ���� �������! ��� ������� � ���� �������! � �������� ����, � ���� � ��������� ��������� ������� ���� � ����.

� ������, ������! � �������� ������, ����������� ���� �����.

�'������� ������ ���� ����� � ������. ��� ������ ���� ���������. ³� �������� ����� ������ � ����� � �������, �� �� ����� ������� � ���� ���� ������. ������� �������� �������� ����; ���������, ���� ��������� ������, ���� �� ���� ����������� ������.

� ����, � ��������� ����. � �� ����! ���� ������ ����������. ������ ������ ������ ����� � �� �� ���������� ������ ����������� ������. ������ �������� ������� ³��������� ����������.

� ����� ����, �� ������ �����, ���� � ������ ��� ����������� ��������� ���� ������. �� �� ��������� ����𳿻, ������� ����������, ����������� �����. ³���������! [245]

� �� ������ ����� �� ����. ���� ����������.

� ���� �� ��������� ���������� ���� -�����������. ���� ����� �� ��������� � �� �� ���� ������� � ������. ����� �� ������ ���� ���������� ����� �����.

� �� �� ���? � ��������� ������� ������� �� ������� �� ���� �������.

� ³����� ����-���� �� ��� �� ����,- ������ ����. � ³� ������ ���'����� �������� ���'�����-���������� ���� � �� ������ ���'����� �'���������� �� ������ ���������� � ���'��� ���������� �� ������ ������� ��� ��, �� ������� ��������� ��������� �� �����...

� ���! � ��������� ���������, ������.

� ... � ���� ������� �������, � ������� ����.

� �� �����! ������� � ���� � ������ ��� ������!

� ���������, �� ������. ��� ��������� ��� ������� ���� ��������. ����� ���������� ������������ �������� ������� ������ ��� ��������� �� ������ ̳�, г�, ��� �� ������; �������� �� � ������� ���������, 䳺 ���-���� � �������� ������.

� �� �� ������ ����� �����?

� ͳ, � �� ���, �� ������� �� �� �����, �� ���. ��� ���������, ����������, � ��� ��� �������� ��������, �������� �� ��������� � �������� ������������ ���� ���������, ������������ �� ���. � ����� ������ - �������� ��� ���������. � � ��� � ���� ���������?

� ��-�...

� ����.

� ������, ����.

-� ��������, ����, ��� �� ��� �� �����. �� ����� ��� ���������� ����� ������������ ��������. � �� ����� �� ��������, ����� �� ᳳ� � � ��������.

� ���� �� ������ � ����� ��������. �� ���� ��� ��������� �������?

� ������� ���. ���� ������� ��. ������� ������, �� ���� �� ������ �� ���������. �� ������� - � ���� ����. ���� �� ������ �������� ����. ������, �� ���� ��������� ��������, ��������� �� ����� ���� � ����, �� ���� ��� � ���� ��������! ��, �������, �� ���� �� ��������; �����, �� ������ ��������. ��� ��� �� �� �'��� � ��������, ��� ��� �� ������� � �����, ��� ��� �������.

� �� �����! � �� ���� �������! � �������� ³�������� ���������. � ����� ������ ������ ���� ��� ������ �������, � ���� ���. �������! ��� ��, ����� ����, ������� �� ������� ������, ��� �� ������!

� �������� ��������. �� ����� ��� ������!

� ���, �����!

����� ���������� �� �����'�. ³� �������, �� ���� ������� ������ ������ � ��� �'��� ���� ����������. ���� ������ ����, �������� � ���, ����������, ����� ������� �����'�. �� ������� � ����, �����, ��������� �� ���� ���.

� �� ������������ ���� �����'�, � ������, ������� � �������� ����� ���� ���; ����� � ������ �������� � ������� ������ ����. ³� �� ���������� ��� �� ������, �� ��������� �� ����� � ���� �������, ��� ������� �������, ����������� �������, �� ����� ������.

���� ������ �� �����'�. ���� ���� ��������� ������� ����, ������ ���� � ������� �� ���������� ����� �����. � ����� ��� ���� [247] ���������� ������, �� ���� ���� � ����, � �������:

� ���������!

������� ����������, �� ����� ��������� �������� ������ �����'�, ���������� �� ����� � ����������� �������� �����.

� �� ����?

� � ������� �� ������� ������! � ������ ����.

� �����! ³������� ����!

����, �� ������� �����, ����������.

���� ��������� � ��� ����� �������� �� �����'� � �����. �� ��������, � ������ ����� ���. � ���� ������ ������� �������� ������, � ���� ���������...

� � ����� �� �������� ����� �������� ����� ������� ������! � ����� ³�������� ���������.

������� �������; ���� ������ ������� �������� ���� �� ������� �������. ���������� ���. � ��� ���� ������� ������� � ���� �������, ��������� ���, � ����� ����� ���, ��������� � ���������.

³����� ����, ����������, �������������� � ����������� ��������. ��� ���� ����� � ����, ������������� � � ��� �� ������ �������, �� ��������� ������, � ����� ����������, �������������, �������. �� ���� ������ � ������. ����� ������� ���, � �������� �������� ������.

� ������, �� ���� � �������! � ��������� ����.

� ��? � ��������� �����.

� ������ �� ������ ��������, � ������� ����� ������� ���������� ������, ������ ����. [248]

������ ��������� � ����.

�������, � ����� ����. � ��� �� ������ � ������ ����� ���� �������� ������ �� ����� �������. �� ������; ���� ������� �������� � ��� ���� ��������� ������, � ���� ���� ���'����� �� �����'�, � ���� ���������� ����. � �� ��� ����� ������-������ �� ����, �� �������, �� ����!�

³� ��������� ��������, ���� ���� ������ ����. ���� ��� ���� �����, �� ������ ������ ������, ��� ������������ ���������� �� ����, ��� �� �� �������� ���� �� ������� ����. � ����� �� ����, ������, ����. � ����� �� �� ����, ��� �� ����, ��������, ��� ��������� ���������. � ������ �� ����, ����� ����������� ���������� ���. 1 ����� �� ���, � ������������, ����������, �������� ����� ����� � �����, ������ ���, �� �������� �������, � ����� ������� ����� ������.

�� �� ����� ��� � ������� ��� ������ � �����, ����; �, ��� �� ��� ����� �����, �������� ���� � ���������, � ���, �� ���� � ��� ��������, �������� �� ��� �������� ����, ��������� �� ���������� ��������. � ��� �� �����������, �������, ���������, � ���� �������� ����� ����, ��� ��������� ������ ��������. ����� � ��� ���, �� �� ���� �����������, � ������� �� �������, �������.

��� �� ����� � ��������� ����. �� ���, ����� ����, ��� ���� ��� � ����������, ��� � ���� � ��� �� ���������. � ���, �� ���� � ���, ���������� ������ ������, ����� �� �������� ������ ����� ���������� ����. ���, � �����, ���� �������, ������ ������ �����.

� ������� �����, ������� �����, �������������! [249]

� �������! �������! �������!

� ϳ����!

� �� � ����! ������!

���� ���������� �;� ciTJ.ii. ���. �������� ����� ��� ����� �������� ������� ����.

��� ������ ��� �� ��������, � ����� ��.- ���� �� ���� �� ���� �������� ������ � ����. ���� ���� � � ��� ���������� ������������ ������ � ��������� ��; ���� �������� �� ����� ���������� ������� �������� ���� ����� ����� �����. ³���� ����� ������ �������� �� ������� �� ����, ����� �� ��������� ������� ���� ����. �� ������ ���� ��������, �������� ��� ��������. � ����� ������ ��������� �� ��� ������ �����...�

� ������� �� ���!

� ������!

� ������!

� ���������?

� ������ ����� ����!

� �����!

���� � ���������. ���� � ����� ������ ������ ����. ������� ������� ������� � ���������� �������� � �������, ������� �������. ������ ������� ����. ������ �������� ���, ����� �� ������� �� �������, �� ���, �� ���������� �������� �����.

� �����! �������������!

���� ��������� �� ���, ���������� �� ������ ������, ��� �� ����������, � ���, ���...

����, ����, ����. �������.

ҳ-�-�-�-�!

� �� ��?

� ����� ����!

� ����� �� ���� �����!

-� ���� ����������� ��'������� � ����, ���� ��� ����������! ����� �� ���� �����! [250]

ҳ-�-�-�-�-��

� ��� ����! ��������!

� ��������� ��������� ������� ������! ���� ������ �����, ��������� � ������ ������, ����������� ������ �������, �� ��������� �������� ��� ���������� � ������ ���������.

� �������� �����! �������� ӿ���� ���-����, ��������� ��'������� ������������� ������������!

���� ���� ����� ����� �������, ��������� ������, �������� ���.

� ������� ������� �� �����!

� ��? � ��������� � �����. � �� �� ������?

� ������� ������� �� �����, ��� ��!

� �� ������!

���� ����������, ��������� ���, ������� ��������� �� �����, ����� ������� ����� ��-�������� ���������.

� ������� �������! ������� ������� �� ������ �����, ������� ������������! - ������� ��������� �����. � �� ������ ��� � ���������� �������! ��� ����� ���������� ������������� �� ������� ������!

� ϳ������� ������!

� ��-�! ��������!

� ������ ���� ���� �� ���, �� ����, ���������� �� ����, ������� ���� ����� �����. � ����� �� ���������, ��� ���������� ����� ����� ���. ���� ������� �� ����� ������. �� ����� ���������� �� ������ ���������, ���� ���� � ���������� �����������!

� ����� �� ���� ����! � ��������� �����.

� �����, ������!

� ����, ������������� � ������� �������!- ������� ����������� ���� ��� ӿ���� �������. � [251] �������������, �� ������. ����� � ����; �� �� � �����!

���� ��������. �� ���������� � ��������� �������� �� �����. ����� ������� ���������: � ������, ������, �'����.

� �� ������, ������, ���� ���� �������.

��������� ������� ������� ����������� ����������� � �������, ���� ��������, ������� �������� �������� � ����� ������ ����. ���� � ������ ����� ����� � ����� ������� ���������� ����������� � �'���������������� ������; ���� ��������� ������ ������, �� ������� �� ����. �� �������� �� ����.

� ��� ����!

�� ����� �������.

� �� �, �� �����! ������������ ����.

� � ������� ������: ������� �� �� ��������� �� ����, � ��������� �������-���. � ��� ����� ���� � �������� �� �������.

� ��-�! � �������� ���� �������.

� ��� ����! � ������� ������.

ͳ�� ������ � ����� �������� ��������� ������. � �� �����? � ��� ���������� ���������.

� ���, ���, � ������� �� �������� 1965 ����.

� ���, � ������� � �� ������� 1940 ���� - ���� �������� ���� �������� ������� ������� �� ������� 1966 ����: �� ��������� ��������.

� �����, �����, ���! � ������� ����� ��������� ��������� � ������ ���-�������� 1956 ����.

� ������� �������?

��������� ������ �����, ���� �������. [252]

� �����!

������ ������������.

� �������!

������� ���� �� ��� �� ����, ��������!� - ������ ���� ������.

� ���������� �� ����� ������ �������� ��� ����������� �������, ��������� ���� �� ���������, ����������� �����.

� ������ �� ����� ��������� ���� ����� ����������.

������� ����� ����� �� ����� �������!� ���� � �� ������ ������ � ����� ��������� ��������� �� �����.

��� ���� �������, �������� � ����� ����� �� ����.

������� ������ ��� ��� ��������� �����-�����, � ������ ������ � �� � ���� ������ �������� � ���� ³�� � �������� �� ��� ����� ��� ����� ��� ��, �� ��� ��� ��������� �������.

���������, �� � ������ ���� ����, ������� ����� �����������, ��� ��������� � ��� �� ���������.

� ����� �������� �� ����� �'��������� ��� ���������� ���� ������� ���������� ��� ������.

� ����� �������� �� ������� 1940 ���� ����������� ������������ ��� ������, ���� ���� �����������.

� ����� ����� �������� ������ � ������ ������ ������� ������ ��� ��������, �� �� �� ����, ��� ��������� ����������, �� ������� � ���� �� �������.

� ����� �������� �'��� ����� ��������� ��������� ��������� �������� �������� ������ � ������� �� �����.

� ����� �������� �� ��� ������ ��� �������� [253] �������� ������ � ������ ���� � ���������; ��� ����� �� ��������� �������, ��� ������� �� ������� ��������.

������ �������, � �'���������������� ������ ������� ��� ���� �������� ����� �������.

� �������� ������������ ������ ����������.

���� ���� � ������ ������ ����� � ����� ����������.

� ��� ��� ����, �����!

� � � ����, ��� �� ������� ����� ��������,- ������ ���� ��������. � �� ��� � ��� ��������. ���� �������. ���� � �� ���� ��� ��� �����? � ³� ���� � ���� �������� �������, � �� ���� �������. � �� ���� ��� ��������? ������, ������. � ³� �������� ����� �� ������: � ��˲��. ��������� �������� �������.

�������� �������� ����, ������� � ������� ���������, ���� �� ��������. ������ �� ���� �� ������, ������ �������� �������� ������, �������� ������ �����������.

������ ���� �������. ³� ����� ���࿳ �������.

� ճ�� �� �� ��������?-��������� ��. � �� �� ����� ������. ���� �� ���� �������. � ���� ���������� ���� �����, �������. � �����, ���� ���� �� ���� ��������...

� � � ���� � �� ����� �������� �� ����!

� �� ����� ������� �����, ���� ���� ���� ��������� ����������, ����������? - ������� ������ �������.

���� ������� �������.

� ���� �� ������������. � � ����� ������� ���� ���, ��� ��� ������� � ����� � ��������, � �� ������������, ������������... ��� �������. � ³� ������� ��� ����� �� ����, [254] ����������� ��������� �� ������.- ���� � ������ ������� ���������� �� ���, ��� ������� ��系 � ��� �� � ��� ����������. �� ���������� ������ ������������� �����, ���� �������� ���������� ���������� �� �����, ���� � ������. � ���-����... ���-����...

������� ������ ��������� ��������. Գ��� ����� ���������� (���� ������, ���� ��������) ��������� ��� ����� ���������.

������ ������ ������. ������� ���� ��������� ����������� � ���, ��������� �����.

����������� � �������������, ���� ���� �� ��������.

� �����, �����... �������� �����,- ���������� ��, ���������� �� ����.

� �� �� �'���? -� ��� ��� �������� ³�������� ���������.

� ���� ����... � ���������� ����.- ���������� ���������� ��������.

� � ��?

� ������ ������ ���� �'��� �� �������, ��� ����� ����� ����� � ����� � ������, �� ����� ���� � �� ���� � ���� �������� �� ��������, � ������ ����; ����� ���� �������.

� ��� ���� ����� ����� �����������-������.

� ��������� ����� ��������! � ������� ������� �������� �����.

� �������, � ����� ³�������� ���������.- �� ������ ����������. ���� �������������. ϳ���������, ����. ����� � ����. ����� ���������� ������� ������� �����, ��� ���� ������. ����� ����� ������������ � ����� �����. ���� ������� �� ������.

������� ���-��� ���������� � ���������� ������ �����.

� ������ ������... ���! [255]

� ���, ���, ���, ������! ���, ���, ���, ������!

���� ������� ������, ������� ���������� ������. ������, �����, �����, �����, ���� - ��� ������ �����.

������ �������� ���� ������ �� ��������.

���� ���� ���� ���� ����� �����.

�������� ����� ��������� ��������.

� �������!

� ���� ��������� ����-���� ������ � ���-���� ������, ��� ������ � ���������� �����. � ������� ������ �������� �������� ���.

� �����, � ��������� ����. � ���� ���, �� �����!

�������� ������ ������������ ���� �������, �� ������������ �� �����������: ���� ������ �������� �� �������, �� �� ������������ ���������, ���� ���� ������ ����������, ����� ����; ��� ������� ������������� ������� �������� �� ��������� �������� ���������; ��������� � �������� ����� ��� �������� ����� �� �������; ���������� ���� ������� ��������, ��� ������ ������, ����������� ����������, ���� ������� ������������ ��������� ������, ������������ �� �����, �������� ��������� �������� ������.

� �������! � �������� ����. ³� ����� �� �� ������������. � ����� ������ � ������ � � ������! ��� ������ ������� ���������� �� ���! ��������� ������! ������ ������ ����������; ���� ������ �� ���� �������� ������� � ������� ������!

� �������!

�ҳ���� ��������� �� ���, � ����� ����.- ���� �� ������, � ���� ��� ���� ����������, ���� ������ ����� �����. [256]

³� ���� ��������.

� ������� ���� ������!

� ���� ���������� �� ���, ��������� ��������� �������� � ������� ���������, ��� ����������� ������ ���� �������� ��� ������! ���� �������� ��� � ������� �����������, �� ���� ������� ������������! ���������, �� ������� ��������� ������, � ���� ��� ���������, ���������, ���������! ����� �� ���������� ����� ����?

� � ��� �� � �? � �������� ������.

� ���� ��������� ���, ��������� � ������, �� ��� ���� �� �������! ��� ���������, ������ �� �����, ����������� �� ������� ��� ���� � �� ������, �� ���� �������� � ��������� ������ �����, ��� �� ������� ����� ��� ����� �� ��'������� ���� ������� ���������! ����� �� ���������� ��������� � ����?

� ���, ��� �� ����!

� ������ ������� ����� � ������ ����������� ������ �����.

� �� ���, ���������, � ���� �� ������?

� � ������� �������� ����� ���. ������� �� �������, ��� �, � ������ �������� ����� �����.

� ��� ��! ��! �������! ���! ����������, ���� ������� ������...

³� ���� � �����, ���� ������� ���� ���. ³� �������� ���, �� �����. ����������� �� ����� ���� ����, �������: �� ������ �� �� ������, ���� �� �������! ����� �����, ������ �� ������ ��������. ���� ����� ������: ��������� ���� ������� �� ������� �� ������� ������, �������� � ���������� ������ ������� ������ � ��� �� ���� ������� ��������� �� �������, ������� ������ �����; [258] � ����� ������ ������� ������� ����, ����� ������ ����, � �� ������ ��������� ��� �����'��� ������ �����, �� ���� ����� ���������� ������� ������� ������ ����. ������ ���� � �����������.

� �����!

³� �� ����� ���� ������. �� ������� ��� ����� ��� ����, ���� ����� ������ �����.

� �� �����, � �� �������, � ������� ����.

� ��! � ���������� � �����.

� ����� � ���! � ������������� ����.

� ͳ.

� �����, � ������� ���� ��. � �� ����.

� ͳ, � ������� ��. � ճ�� �� ���, �� ����, ����� �� � ������?

� � ���� ��� ��? � ���� ��������� �������� �� ����� ��������� ���������� �����. � �� � ���, ��-�����, ����� �����, ������ ������? ��-��! ��� ���-���!

���� �������� � ��, ��� �������:

� � ���-����, �� �� ������?

� �������� �� ����������. � ���� � ���������? ���� ��� ����� �������-������ � �������� ������. ������� ������! ���� ���, � ������ �������� � ����� ���� ����-��� ������, � ������� ����, �����������.- �������, � ���� ���� ������, ���� �� ������� � �����. ���� � �����, ����� ������ ��� �������-������ � � ��� ���� �����!

� ����, � ���?

� � �� ��� ��������?

� ͳ����... �����.

� ����� ��, ����? � ������� ����. � �� ����������� �� �������! ���, ���, ������� ������ ��� �� ����������, ������ ����! ��� �������� �������� � ������ ������� ������� [259] ���. �� ���� �����, ��������� �������� ��������� ���, ����� ������� �� ����������� � �� �� ���?

� ��� ����� � �� ��� �� ���� ��������,- ����� ����. � ���� �� ��� �������?

� ³� ���������, ����, ��� ����! ���� � ������� ���: �� ���������. � � ���� ���� ������ ��� ������ ������������.

���� ������� �� ��� � ����� �������� ����� ������. �������� ���� �� �����, �� �������� ����: ����� ҳ���...� ��� ��� ���� ���������: ��� ����� ����� ��������� � �����. ³� ���� ������ � ������� ��������, ����� �� ���������� �������� ������, ������ � ������� ������������ ������.

� �����, � ��������� ����, ��������� ���-�� ��������� ��������. � �� �� ������� �������?

���� �������� �����, �������� �� ���.

� ճ�� ��� ������� ���������?

� ������� ���������! � �������� ������, ��������� �������, � ���������� �� ����. � �� �������� �������, ����� ��, �� �����!

� �������, ������ ���, � ���������� ��� ����, ������ ����.

� �� ������� ��� �������� ����������. � ���� ��������� ����� ����� ������. �� � ������, ���� �? � � ���� ������ ����������.

� ������, ���.

���� ��������� ���������� �� �����. ����������� �� �����, ������� ����������:

� �����, � �� ��������?

� �� ����, � ��������� � ������� ��.

� �� ����?! � ��������� ���� � ������ ������ �����.

. � �� ���� ����� �� �������? � ������� ��. [260]

� �����, � ������ ������, � �� ������� � �� � �����. � ���� �� ����������, ���� ��� ��������. � ����, ���� ��������� ����� ������ � ����� �� ����� ��� �����. ��� ���������� �������. �����, ���� ����� ���� ��������, ��� ����� �����������.

� � ��� � ���� �������� ����� ���, � ����� ���? � ������� ����.

� �� ������� ������ ������, � �������� ����.- ��� ������������� �����, �� � �����, ������ ���, ���� �� �� �����.

� ��� ��� � ����, � ������ ����.

� ��� �����, � ������ ����.

� ���.

� � ����, � ���� ���� ���.

� ���.

� ��� ������ ��� � ������� ������.

� ������, ��� ���� � �, � ������� ��������� ����.

� � �� ������.

� � ���� ��� ��, �� �����, � ����� ����.

� �� ������ ���, � ������� ����.

� ���� ������, � ������ ��. � ���, ���� - ������ �������.

� �� ��, ����, ������ �� ����? � ������ �� ��������� � ���� �� ��������� � ����� ��� �����.

� �� �! � ���� ����������� � ����������. � � �����, �� �������� ���...

� �� ��� � �� ��� ��� ������ ����, ����! �� ���, �� ��, � ��������� ���� � �����, � ��������� ���������, � ������������� ����� ������...

� � ������, ����� � ���� �� ���� ������. �� ���� ����� �� ����������.

� ����, �� ����� ������ �� ����! - ����������� ������. [201]

� Hi... Hi, ������� ���. �� ��� �� ���� �������.

� ������, � ������� ����. � �� �������, � ������ �� ���������. ��� ��, ����� ��� �������, ������� ������ �� ���� �������, ���� ���������, � �� ������� �����. �� ������ �����, ���������, ������� �����������, � ���� ����� ������ ���� ����� �� ��������, �������. �������?

� �������, � ������� ������� ��.

� ���� ���� ����, �'��� � ����� � ���������� ������� �� ��� �����: ������ �� ���� � ����!�

���������� ���� ����� ������ ������ �����.

����� ҳ���! ���� ����, � ����� �����, ��� ������� ��������� ��� ��������� � �������. ��� �! � �������� ���������. ��� ���� � г��, � ij��, � ����, �� �������, ����� � ��� ������� �������, ���� ��������� ������� ���� �������. ����� �� ���.

��� ������ ���� ������ � �������� �������� �����; ���� ��� �������, ��� � ����� �������������, ���, ��� ��� �������, ���� ��������; ���� ����� ������ � �������. ����� ��������� ����� derrieres *. ��� ��������, ������� �� ���� ����� � ������, �� ��������� ���. ͳ��� ����������� - �������� ���� ������ �'���, ���� ���� ������������� ����� �����.

* ���� (��.).

� ��� �� ����� ����, ��� ���� ҳ���, � ��� ���������, � ��� ��� ������, ���� �������� ������ � ��������� ������������. ͳ��� � ��� �� ������. ��� �������� �� ���� �����, � [262] ���� ����������. ��� ������� �� ������, � ���������...�

����� ���������� ��������. ����, �����. ����.

���� ���������. �� ��������, �� ������, ������������ �� ������. ���� ���� ������ ������� ���������, � ����� ���� ����� ������. ���� ����� ������ ������.

�����, ���� ҳ���, ������, � ����� �������, ���� �����. ���, �� �������������� ���������, ������ ������ ����� �'��� ����� ������, ���� �������������� �� ������ ����� � ���� ���������-����������. ������ �����, � � ��� ����� �����, ���� �������� ����� ����, ������ �����, �� �������� � ���������� ����. �������� ����������� � ����� �������� ��������, � �������� ��� ����������� � ��� ����.

����� �� ������� � �������� ���, � �� ����� �������� ����� ����. ������� �������, �������� � � ���� �������������� �� ���������� �����. � ��� ���� ����� - �������� �� ����� ��� ��� ������. ��� �������, �� ��� ����� ����� ���� ���������� ���������, �� �������� ��, �� ��������� �����.

�������� � ����, � ��� ������, ���� ���������, ���; �� ������� ���� ���� �� ����� ���� ������, � ����� ��� �����. � ����������, �� ���� ���� ����������, �������, �������� �� ��������� ������� ������� � ������-������. ������ �, ���� �� �� ����, ������� ������ ������, �� ����.

���� ��� �� ����, ��� ҳ���, � ������; ���� ����� ���� ��������� �� ����� � � �� ������ �� �������. ��� ��� ������ ����� ����������. ����� ������� �����. � ��� �� ��� � �����. [263]

Ƴ��� ���� ������� ������� ���������� ��� �������� �������� ��������� � ��������� ����������; ���� ���������� ����������, �� ������� ������ ��������� ������� �� ��� ����. �� �������, ���� ҳ���. ������� ��� �����-���, ���� ��� ����� ������ � ���� ��������. ������� �� ���� ����.

����� ������ ������. ³� ������� �����: �� ������ � ��������� ���� �������� �������.

³� ������ �� �����. �� ������? ������? ��� ��? ����������� �� ������� �����, ����� � ������ � ������� �� ����? �� �� �������? ³� ������� �������. ����� ����������.

���� ���� ���� � ���� ���������� �� ����, ����� ������� ��������� ����, �� �������, ��������, ���������� ��� � �����. ����� ������ � ���� ���������� ���������, ������, ����� ��������� �������, ����'���� ���� ��������� �� ������������ ������, �� ����� �������, � ������ ���� ���������� ���������, ���������� �������, � ���� �� �� ��������, ��� � ������ ������, �� ����������. ͳ, �!

³� ������� �� ������� ������� ������, �� ����� ���� ����� � ���� ��������� ������. ���������, ���, ��������� ���� ��������� ��������� �� ������� ������� �������.

� ���, ��!

������ ������. ���� �������� ���������� ���������, �����, �������, ��� ��������, ������. � �� ��������� ������.

� ��������?

� ���.

� ��� �� ��� � ������. ѳ�����-��, �� ������, ��� ������� ����������. � ���� ���� [264] ������ ������� � ��� � ����������. ��, ���� �� ����������? ���� �����������, ���� ������� ��������

� �� � ������. ���� ������.

� �� ��������, � Be? ��������? ��������, ��� �������. ��� ������, � Be. � ������. � � ���� �����. �� ��������� �� ��������. ������ �������������, � Be. ���� ����� �� �� ��� �����. ����, ����? ͳ? �������, ���� ����.

³� ���'�� ������� ���� � �������� ��. ���� ����� � ����� �����, ����� ������, �������� ���������� ��������. �� �������� ��� ������. ��� �������� ����� ����������. � ��� ��� �����, ���������� �� ������ ����, �������� ���� ���������� ��������.

� ��� �� � ���� �� ���, � Be. � ���� � ���� - �������������� ����, ����� �� �������! �� �� ���� ������, ��� �� ����. ����� ��� �����, � ������ � ��� ���������! ���, �����, ���� ����! ���������� ���Ѳ�� �� �����! � �� ��� ��� ������? �����, ������ ������������. ���� � �� � ������, �������� �� ��� � � ��� �� ���. �������! �� ���� ������'� � �� ��� ����! ������!

� ���... � ����� ��� ����.

� ���, ���, ������, �� ������� �. � ��� ������ � ����-������. � �� � ���� � ��������, � �� � ����� ����������, ���� ��������.

� ��� �� ���� ����������� ���� ���� �������...

� �� �� ������, �����! ����, �� � ��� ��� ������. � ³� ����������� ��������� �� �����. � ������ �������� �����: �� ���� - [265]������ �����������, �������� ��������, �� �������. �� �� ���� � ���������� ���� ����.

� ��� �� ���� ���� ����� �� ���...

� ��� ������� ������� ��������, �����. �������. ����� �� ���� ����� �����. ���� �����, �� ������� ������� ������� �������.

� �� �� �������� ������� ������...

� � ����� ���� ��� ���������� ��������� ������� � ��������� ������� ���,- ��������� ��� ����� � �� �����������, ��������� ���� �����������. ��� ������ ������� � ����� ����� ��������� �����: - ���� ��� ������� ���� �������-��������, ����� � ������.

� ��� �������� ������ �...

� ��������, � Be, ���� �� ��� �� �������� ������ ����. �� ����, ����� ���� � ��� ��������� ��'�. �� �� ����� ���� �����?

� ����.

� ����� ����� ��'�. ͳ����, �������� �����. �� � ���� ����� ���. ��� ���, ���. �� � �����, ���������� ����� ��������� ����� �������, �� ��� �����, ������? � �� ���� �����������. ��, �� ������?

� � �����, ��...

� � �� ��� ������� ����� �����, ��� ������� ������, � � ����������� �������� ������ �������� �� ���� ����, � ��������� �������� ���� ��� �� �������� �����. ����� �������������! �� ����, ���, � ����� �����, �� ������� ����. �� ����� �������, ���� �����.

���� ���������, ���� �-��� ���� ����.

� ���������... � ���� ��� �������� ����.

� �����, ���, �� �������!

� ���� �� �� ��� ����� ��������� �� ���? �� ��������� �� ���� �������, � �� ��, ��� [266] ����, ��������� ��� ������� �� ����� ���� ���� ����� �������. ����?

� �� � ������ � �� ���, �� ����! ����, �� ��������, � ������ �����. �� ��� �� ������, ����. �� ���� �������, �� �� ���?

� �� ������ ��������� ������, ����������� ����������� �������.

� �� ����������� ��� ����, �� �� ���? ��� ���, ��, �������, ��� ��������. ���� ���� � �� ���� �������� ������, �����, � �� ��������, �� �� � ������� ����. �� ����, �����, �� ����� � �������. ���, ���. ���������, �������� ������ ����������� �������, � �� ���� ������� ���� ������. �� ���, ������, ����� ����쳺��, ���, � �����, ���� �� ��������� �� �����. �� ����쳺��, �� ��� ��������� �� ������ ���������� ��������� ����, �� �� ��������, �� � ��� ��� ����.

� ���� ��������� �������� ������ �� ����...

� ���, ����� ����, �� ��������� ����, �� ��������. ��� ��� �������� ���� �����, � ���� ������� ���, ������ ����. ��� ���, ��� ��� ���� ���� �����, � �� �������� ���� �������� ���� ���� � ����� ���� � ��� ����,- �� �, ������� �������, ���� �� ���� �����, �� ��� ����������� ����. �� ���� ������, �����, � �� ���� �������: �� ����� ������ ��������� ����� ������� ��������. ������, � ������� ��� ���� � �� ������� ��� ������ ������� ��������, �� �����. ����� ������� �� ��������� ������-�������� �� �������� ����� �� �����. �� ��� ������� ��������. � � ���� � �������� �� ���������� ���, ���� ��� �� �'��� �����. � �� ����� ���� ���������.

� �� ���� ��, � ����� ���� � ���������. [267]

� � ��, ���� ��, ������� ����� �����. �� ��� ���� ���, �� �� ��������, � � ���� ��� ��������� �������, � �����-�����, � ����� - ���.

� ���������. �� ���� ���������.

� �����.

� �� ���� ��'�? �� ������ ��� �� ��?

� ��� ������. ���� ������ �� �����.

� � ��� �����, ����, ����� �� ������, ��, ������ ��� � �

� �� �� ����������, ����? �����, г�.

���� ��������� ������, � ��� ����� ��������� �������. ������� �� ��� ������ �������:

� ����, �� г�? г�! ����, �� � � г�!

� � �� ��� �������, �����? ��������� �����!

� �� �� �����쳺��... ���, �������� ���� ����... � ������ ���������� �� ���� �����, �� ��������� �� ����, ������� ������� �� �����. � ����, �� г�! �� � ��! ͳ���� � �� �������! �� ���������� �'���, �� ��������� ��������, �� �������. ���� ���������� ����� ��������, ����������� �������� �� ����� ������!

� ���, ������� ���! �, ����, � �� ����-���, ���...

� ���� ����, �! � ����� ���� ������������� � ����. �� � ��� ����� ������, ���� ������ ����, ���� �� ���� ������� ��� ��������, � ���������, � ������ ����, � �������, � ����� ������, � ������ �����, � ���.

� � ������-��-������ �������� ����, � ��-��� ��� �����, ��������� ������� ������. � � ����� ���� ������ � ����� ����� �� ���������� ������. ��� � ��� ������, �����: ��� ����� ��� �� ������ ���� ����� � �� ���� [268] ��� ��������� ������� ������� ӿ��� � ������ ij�� ����� � �� � ��� ������! ������������ ����� �����. ���� ��� � ���� �� ���� ��� ������� ����������, �� �� ���? '���! ����, �� �������� ��� ������� ������. ������� ������ ����������, ��� ������� ��� �����, ���� ���, �����, ����������! �� � ��� � �������, ���� � ������, ���� ����������, ��? � ����� ��� ��������...

� �� �� ������ ��������.

� �� � ���? � �� �� ���� ��� �� ����. � �� ���� ������ ����� ������? ��������, ���, �� �� �� ���������. �� ��� �����������, ���� ������ ���������. � ��� � ����� �����������!

� �-�...

��� ����� ��������� ����� �� �����.

� ����, ����������? �� � �������� �������� �����, ��� �? �������� ������� �� ���� �� �������, � ������ � �� �'���. �� ������?

� ���� ������, � ������� ����. ³� �������� �� �� ������.

� �, �������. � �� �����, �� ���� ��� �������. ����� �� ���� ������.

������ ������ ���������.

� �� �� ��� ���� ��� ��� ������� �����? - ������� ��, �����������.

� ���� ��, �����. � ��� �� ���� ���� �� ���������� �������� � ��� ����� ������. �������� ������ ������. �� �� ��������� �� ����. ������ � ���'��� ����� �������� � ������� �� �����. ��� �������� ��� ������. � � ����� �� ����������, �����������. ������, �� ���������, ���� � ���'���! � ��� ��� ������� �������.

� � ����? [269]

� ����� ��, ���������! ��� �� ��� ���������. �� �������. ��������� ����������!

��������� �����.

����, ���������� ��������, ������� ���� ����. ��� ����� ���� ������� � ������� ���� ������� �� ������� �����.

� �� � ����� ������? � ������ ������� �� ������ ����.

������ ��� ������������ � �������� ����. � ���� ������� ������������ ������� ��� � ��� �������� ��������. � ��������� ������� � ���������: � ����� ������� ���������� ������ ������ �������� �������. � ����� ������� ����� ���� ���������, �� �� ����� ������ ������ ���������, ����� ������ �����, ����� ������ ���������� ����� � �������-������ �������� � ��� �����, �� �'���, ��� �� ���� �������� ���� ���������� ������� ����� ���������, ��� �������, ����. ³� ��� � ��� �������.

� ���� ��� ������... ��������, ���������...

����������� ����� �������. ���� ������ �� �� � ����������� ����� ������ ������ �� ����������� �������. ������ � �� ����� � ������� ������ �'�� ������. ³� �����������. � ����������� ���� �������� ������� ����� ������, ���������� �����, ����� �����. � ���� ��������� �� � ���� �����: ����������� �������� �������, �� ������ �����, ������� ����, �� ����� ���� �����������, ������� ��������, �������� ���'���; � ������� ��������� ��������� ������ ����������� ������, ������� ����� ���, �� ����� ��� ����� �� ���������, ��� � ��������, ������.

���� ���� �� � � ������ ������ ������� [270] �� ������ �������, �� �������� �����������, �� �������� ����'����� �����? ������ ��������� �� ���� ����?

���� ��������� ����� ��������� ������. �� ��� �������� �-�� ���� ����������� ������ � ������� ������ �� �����.

� ����� ��� ����: ���������� �� ����, ��� ��������� �� �������� �������������, ������� ������� � ������� ��������� �� ������, ���������� � ������ �������������: ��� �, ������, �� ���� ���� ������� �������; ���, ������, ���� ���� - ����� ������; �����, � ��� � ��� ������� � ����� ������� � ������������������, ���, ���, ���. � ����� ����� ���, ������ � ������ � ������ ������� �� ����.

� � �� ���� ����� ��? � ������ �������� ��.

�� ���� �������� ͳ���� ���� ���������� ������. � ������ ������������� ����. ���, � ������ ����� ����������� ������������� ������������ ���� ��������� ����������� ��! � � ��� ����������� ����� ����������, �������������� ������ ���� ������, �� ������� ������ ���������������� ����� ������� � ��� ����, ����!

��� �� �� �����. �� ����� ��� �� ���� �����. ҳ��� � ��� ������� ����, � ����� ��-������� �� ����� ���� ������ ������� � ������ ����� �����, ����� � �������� �� ����� ������ � ������ ��� �����, ������� ������, ������������ ������ ����� � ������ �������, ����������, � ���� �����, ����� ������� ��� �������� ������� ����, ���� �� ���������� ��, ���� � ���� �� ����� �������� �����.

� ���, ����, ���� � ҳ���� �������� ��������� [271] ���, � ���� ����� � ������������������ ��� �� �� ���, ���� � ���� �������� ������� � ������� ������� ������������� �� ���������� � ��, ��賳 ������� ������!

³� ��� ����� ����, �� ����� ҳ��:

� ³��� � ������� ��, ��� ��� ���� ���� ���� ���� �������賳.

³� ����� ������� ��������� ������.

��������� �, ����� �� ������������, �������: ������ �� ����� ����� ������, � � �� ����� ���������� ������. ֳ �������� � �������, �� ������ ����������� ����, ������ ������� ������ ���, �� �� ���� � ���� � ��. ���� ��������� �� ����� �������� � ��������. ������ ���� ����� ��������. �������� � ��������� ���� �� ������.

���� ������� ������. ������ ����������� ����.

����, ���,-� �������� ����� ��,-�� �����, �� �����... �����... ������� ������������.

�����������

������ �� ������ �� ������ ��������, ���� ���������� �����. ����� �������� � ���������, � ���� �����������, ����������, ��� ������� ��������� �����. ���� ��������� � ��� �����, � �������� - ������ ������ � ���� ���, ��� �� ���������, � ������� ���������� �����.

� �����, �����, �� ��?

���� ��������������, ��� ���, �� ���������, ���������� � ������� ����.

� ����, ����!

� �������! [273]

���������� �����

� ������, ������, �� �����.

� ������, �� �����. �� ��?

� �� ����. ����� ��� �����? �� ����, �� ���? � �����. ����, � �����!

���� ������, ��� ������ � ��������. ���� �� ������� � ����������� �����. � ����� ���� ���� ��� �� ����, � ����� ������ - ��� ������, ��������, ����������, ������� ���� �� ���������� ���.

� �� ���������� � ��� ����.

�� ���� ������. �����, ������������� � ���������, ������� � �� ������. ������� � � ����� ������� ���������� � ���. ���� ������������, � ������� ���� ������, ��� ����� ��� �� ��'���� �� �����. �� ���� ���� � ����������� �������� ����������, ������ ������ �������� ��� �������, ��� ���� �� ����� ����������� ���������������. � ���� ����� ���� �� � ������ ��������� ����������� ������; �� �� ����������� ��� � ��������� �����; ����� ���� � �������� �����, �������� ���� ������; ���� ����� � �������� �������� � ���� ��������� �. � ��� ���� ������ �������, ����� ��� �� ���, � ����� ��������� ����� �������� ���� ����������� ���.

������� ������ ������, ���� ����� ������ ����� ����, ������������ ��������� ������. ���������, ���� ���������� �������� �������� �������, ������ ������� ������ ����� ������ � ���� ������������, �����������, �������������� ���������� ��������.

� ������, �� �, �����. ������ �� �� ������� ���������������� �� ����?

� �� �������� �� ����, � ���� �������� �� ���������� � ��� ����.

� � �����, �� � ������. [274]

� ����, �� ���, � ������� � ������� ���������� �����.

� � ��, ������, �������? � ������� �� ����� �������.

� ���� ������ ���������, ��� � ���. � �������� ���� ����� �����������.

� ���� �� �����?

� �������, � ������ � ̳����.

� � � � � �����. ���������� �� ����� ������ ���� � �������� ������ ����� ���� �� ������. �����, ��� �����. -����� ������� ��� �� � ������ �����������. ³� ���� ����������� �� �������� ��� � ������� �������, �� ���� ����, ���� ���� ���������, ��� ������ �����, ���� ����� �� ������� ������, �� ������� ����� �������.

����� ����� �������, ������ ��� ��, �� � ���� �������, � ������, ������, � ��� �� ����� ��������� �� ���. ����� ������ ������, �� �� ���� ���� �������, �� ���� ������ �����, �� ����� � ��������� ��� ���������.

� ��, �� ������ ������! �� ������ ������, ������, ������, ������, � �������� ����� ����� � �� ���� ��������, �� ���� ��������, ������ ������...

� ��� ��?

� �� ����.

� ������, ������. �������, �� ��?

� ������, ������, � �� ����... � ����, � �� ����!

� �������, �� �����. �������, �� ��� ����?

����, � ���� ������� ��������, ��� ����.

� �������!

� ���, � ������ ��� ������. [275]

� �������, �� ����� �����. �� �� �������� � ������.

� � � �� ���� ���� ���. � ���� ��������� �����.

� ����, ��� �� ��������.

� ���� ��������, ������ ������, � ������ ������. � � �� ���, �� ���, �� ���� ������ ����, ��� �� �������!

� �����, �� ������ ������� ���, � ������� �����.

� ������ ������! � ������ �����.

� ���� ���� � ������ ��� ������, � ������ ��� ����� ����� �� ��� �������. ³� �������� � ����������, ������, ��� ����� � �� �������. � ����-��� ���� � ������ ��� ������!

����� ������ ����� ��� ��������. ������� ��� ������ ��� ���� �����, �� ����� �� ���, ��� ��������� �� �������� �������� �������� ���� �������� �� �� �������, � ����� ����� ����. ����� ������� - ���� ����� � ����������.

�����, �����, �����...

������, ���� ���� ����� ��������� ���� ��� ����, �� ��������, ��� ��������� �� ����� ����. �� � ������. ����� �������: ���� �������� ����� ������� � �������, �������...

� ��������!

���������, �� ������� ����� ���� ����������� �����; �� ������, ������ ��������. ͳ���� �� �� ��������. ��� ���� �������� �� ������� ����, ���� ����� ������� ��������, �������� ��� ��, ���������� �� �������������.

����� ������� ����. ��� ���� �����. �� ���� ������� � � �� ����������� �� �������. [276]

������ ���� �� ���������, ����������, � ��� ��� �������� ���� � �������. � ��� �������, ���������� ���������� �� �����, �� �����������. ���� �������� ������.

��� ���, �� ���, � ����� �����. � �������� ���� ��'� ̳����, �� �����, �� ��������, ��� ���� �� �����?�

³� ������ ������ ������� ������� �� ��������� ������ ������������. ���� �������. ����� ������������ �� ����� � � ��� ������ ����, ���������, �������...

� ����� ����, ���� � ���������, � ����� ����� � �������, ���������� �����.

� ������, �� �� ���?

����� �� ������, ��� ������� ���� ��������.

� �� ���� �, �������.

� ���, ��������.

� ����� ����������. �������� ���� ���� ������.

��������� ������.

� ��� �������. ����� ����������, �� ����������� � ���� ���.

� � ����, �� �������� ������, �������? - ������� �������.

� ��-�?

� ��, �� ���, �������. � �� ����� ���� ���� �������, �� �� ������ ����� ���� �� ����, ��� ����� ����� �����. �� ���� ���-���, ��� ������ ������.

� ����������, ��������!

� �� �������� ��! � ������� ���������. ��� �������� �����, ��� ��� ����! �������� � ���� ��� �����������, � ������ � ���� �����������, ��� ���� ��� ��������� � ̳���� � �������� ��� �'���.

� ������� ����������! [278]

� �����, �����, �������! � �� ������ ����� ���� ������� ���������. ������ ������. � ������� �� ���: ~� ��� �� �� �� :� ����� ��������, ������? �, ���, ��������. ���� � ��� ���������. �� �� � ��� ����. ������-����� ����.

����� ���������� ������� ������.

� ���� ��� ���� ���������, � ������ �������. � ����� ��������� ����. � ��� ����� �� ���, ��� ��������� ����� ����, ���� �� �'��� ���� ���� ��������� ������ � ������� �������.

����� ������� ��������. ����� ������� ��� � ���� ������ ����� ��� ����. � ���� ������� ����. � ��������� ����� ������ ������. ����������� �����, �� ������ ����� �������� ������� �� ����� ���, ���������� ����� � ������� ������������. ��� �������� ��� ������, �� �� ����� �� ����� �����������. ���� ����� ��� �� ����� ���������. ����������� �������� ������ � ���������� �������. ����� ����� ������� �� �����, ���� �����, � ����, ��� ���� ��������, ����������.

��� �� �� ������ ������, �� ����� �������� ������. � ���� ��� ����� ��������������. ���� �� ���, �����, ������� ��� �����: ������, �� ������� �� ����, �� ���� �� ����-�, � �� � �� �����, � ������ � ����� ������ �����, � ����� �� ������ ������ � ������, ���� � �����, ��� ��� �� ����. ���� �� ������, � �� �������, �������. ����� �������� ����� � �������� ������ ������ ��.

��� ���� �������� �����. ���������, ������ ���� ���������, � � �� � ������. ͳ���� �� �����, ���� �������� ��������, ����������� ����������� � �����. [279]

� �� �����.���, ������?

� ͳ.

³� ������ �� �������. ��������� ����� ������� ����, �� ���� ��� ���������� �����, ���������� ���� ������ � �����.

� �� ������ ��������� ������� ���'���, ������. � ����� �� ������, ���� ��� ��� �� ��������. ��� ���, �� � ��������� ���� � ������ ����� ���, �� ���� ������ �������� ����.

� ��, �������, � �������� �����. ���� � ������ ��� ���� �������. ��� ������. ���� ����� ������, ���� ������� �������� ������, �� ������ �� �����, � �� ��������, �� ��������� �������� ������, ���������� �� ������ �� ���� ���������, � �� �������� �������� � ��� ��� �������� ����, � ��� ����������, ��� ����� �������, � �� ��������, � �� ����� ��� ������ �����, ����� �����.

� �����, ����������� �� ���� �������� ������ ���, �� �������� ����, �� ���������� ���������� �������, � ���� ������� ����, ����! ����� �� ����� ������ ��������� �� ���� � ��� � �� ����? ����� ����� ���� ������� � �� �������� �������� ������, � ������ ��� ����? ����� ���� ��� ������� ����� ����������� ��������, �� ����� ���� ���, � ���������, ���� ����������� ���� ������, ��� ��� ����������, ��� ��������?

� ����� ���� ���������:

� ���, � ������ �����. ��� ������� �� ����, � �� ���� �� �����, � �� �� �����. �� ���� �����, � �� ��������� ���! ��� � ������ ����, � ������ ���� ������� � ����� �������� ����� ������!

�� ����� �� ���, � ����� �����. � � ���� ����� ������ �� ����. ���� � ��� �����, �� [280] ������� ���, ������. ���� � ���� ���� ���� ��������, � �������, �� � ���� ����, �� � ���� ���� ��������� �����. Ƴ��� � ������, ���� � ��� � ������, ��� ���� ��� ����� ��� ��� � �������, �� � ���� �� ������, � ������ ������, � �� ������ ������ �����. ��� �����, ���� �� �� ������, � ����� ��� �� ������, �� � ��� ���� ��� ��������, ��� ����� � �� ����. ����� �������� ��� � �������� � �������:

� ���, �����, ������! ��������.

� ͳ�� ����� � �� ����, ������!

� ��� ��? � ������ ����� ��������.

� �� �, �����.

³� ��������� ����. ³������, �� �� ����, ��������� � ���� � ��������. ������� �������� ����, ����� �� ���� ��������� ������. ������� � ������ � ���� ��� ������ �������� ����.

� �� ���������, �� � �� ��, ������. ������ �����. ͳ�� � �� ����, ��, ������?

� ��������.

� ���� ������ �����, �� ��� ����� ����� � �� ����. ��� ����� ��� ����� ����� �� ��? ����� ����������� ����� ��, �� � ���� �������. � ���� ��� ����� �����, �� ���? ����, �����?

� ���, �����!

� ���� � ��?

� � ����! ��� � �� ���������! � ������� ������� ������� �����, ����� ���������� �� ����� ����� �������.

� �� ���� ������. ������ ���� �������� ����� ������, � �� �������: ����� ��� �����. ̳� ����� � ��������� ������ ������. ³� ���� ���� ��� ��, �� ����� ��� � ��� [281] �� ����� ������. �� ����� ������ ������� ����, �������, ��������� ��������� ��.

� ��, � ����� ��� ��� � ����� ������? - ������� �� ������� ��������. � ���� ������ �����, ���� ��� ������, � ��� �� ����� ������? ��� ����� �� �����, �� ���.

� � ������� �������, � ������� �����. � � ����� ���� � ����. � ����� ������ �� ���� ���������, �� ��.

� ���������? � �������� �����, ��� ��������� �� ����� �� ����. ³� ����� �� ��� ���������, ������ ���� �� ���'����. ������ �� ����������� ��� �����. ������, ������ ����������� � ��� ��� �� ������, ������� ������ ������. ��������. ³� ������ �� ����� � ������������� ������� ��������. ������ ������ �� ���, ���������� �� �����. ������, ����� �����, �� �� ��������.

� �� ����� �����, ������.

�����, �� ���� �����. ���� ����� ������ ���� �� ����������� �����, ������������ �������; �� �������� ������ ��� �������� ��������, � ��������, �� ���� �� �������, � ���������, ������� ����. ճ�� ������� � ������ �������, �� ���� ���������� ����, ����������, ������������� �������� ������ �����!

� � ������ ��� ���������, ������, � � ������ ����� ��� �������� ����� ���� ������� �� ����� ������� ����� ������. � � �� ���� �� ���������.

��� ���� � ��� � ������� �� �������� ���������? � ��������� ��� ���� �����. � ���� �����, ���� � ��� �� ���� � �� ���� ����? � ������� ��������, ��������, � �� ��� �� ����� ������? �������� ��������. ��� �� ��� ����, �� �� ������ �����������, ��������, �� [282] ���������� ��������� ������ �� ����� ������� � ���������. � ���� �������� ����� �����, ���� �������, � � ������� � �.

���� � is ����� � �������: ����� ��� ������������ ������, � ���� �� ����� ����� �����, � ��, �����, ��� ���� ���� �������. ���� ���� �� ����� ������ ��������, �, ���� ������ �������� �� ��� ���, �� ���� ������ � �������� ������ ����� ������, �� ���� � ��. ������, ��������, �� � ����, ����� ��-������, � ���� �� ��� ������ �����, �� ���� ������ �� ��������� �����?

�� ���� ���� ������ ����� ������. ³� ���� �� ��������. dz ��������� ����� ������ ������. ����� ������ ������� - ������� ����, �������� ������ ���� �� ���������. ������, ����� �� ����� - �������� � ������. ������ ���� ���� �� ������. ���� ��������� ������ �'�����. ����� ���� �������� ������ �� ������; �� ���� ����������-�� ������, �� ��������� �� ������������; ������ �������� ������ �� ����������, ������ ����� ��������� ��������; ����� ����������� � ����� ����, ����, ����, �� ���� ����� �� �� ����������.

� ������!

����� ����� ������, ���� ��� �������� ������ �����.

� �� ���� �, �������, � ����� ��� ����� �����.

� ���� ���?

� � ���� ����� ���������, ���� � �����. ��������, �� �� �����. ������� ��� ��. �� ����� ���� ����. ������ ��� ��������. ������� ��� �� �����. �� ���� ������, ������?

� ���. [283]

� � ������ ��� ��� �������. ������. �� ��������� � ����� ����. ��� �� ����, � ����� ���� � ������� ����. ������, ��� ������� ��� ��������. �� � ����� � ����� �� ������. �����, �� � ��� ���� ������ �����, ��� � �������� ���������. ���, �� �� ���� ��������� � �������, � ���, ������, ����� �������. �� ��� �� �������, ���� � � ���� ���� �����. ���, �� � ��� ��� ���������,- ���� ��� ������.

����� �����, �� ����� ���� ����������. ��������, ������ �'��� ���� ����� �� ���������, � ����� ���� ������ �� ����� ����, ��� ����� ����������. ������ ����� �����, ����� ��������� ����� � ��� �� ����, ����, ���������. ³� ���� ������ ������ �-�� ��������� ����, ���������� ������ � ������� ����� ����.

� ������, ��������.

� ���� �����. ���� ����, ��, ������ �������!

� ���! � ������� ����� ������.

� �� ��?! � �� ���� ������ �������� �����: ����� ���� ������ ��� ���� ������.

� � ������� � ����������� ��, ��� ����� ������ ��������.

� �� �� ���������?

� �����, ����� ����������: ���� ��������� ���� ���� �� ���� ��� �� �'��� ����. � ������� � �������� ��������. �� ���� ������� �����������. ������� ������ ��� �������, ����� ���� � ������. �� �����!

����. ��� ����� ����� ������:

� � ���� � ����. ���� ���� �������. �, ��� ��� ����!

³� ��������.

����� �������� ��, ��� ����� �� �����. [284]

���� �������� �������, ������, ��������� ������, ���������� ������� ���������, � ����� ����������� ����� ������ ����� ����. �� �����, �� ������� ������� ���: �� ����� ������ � ����������� ��� ���� ����, ������ ������, � ���� �'��� ���� ����������� �� ����, ���� ��, �������� �� ��������, ���� � ��� ���� � ������� ��, ��������� ���� ����� � ����������� �� ����� ���������� ���������, ��������� ����� ��� ��������, ���� �������� ������� � �����������, ����� �� ��������� � ��������, ��������� �� ����� � ��������� �������� ������.

� �� �������, ������, � ���� ����� ������� ����� ������. � �� �������!

� ����� ���! � �������� ����� ���� �������� ����� ����.

� �� ������! � ������ ����� � ���. dz��� ���������.

����� �� ������ �������, ����� ���� ��� � ��� �� ���� ��������, ��� �� �����, ��� �� ��� ������� �������. � ��, �����... ³� ��������� ��� �� ����. � ��� ���� �� ���� ���������� �� ����.

� �� �������!

� �� ����������!

� �� �������, ������! � �������� ����� ��������.

������ ������. ������ ������ ��������. � ��� ���������� �����, �� ��������� ����� �������, ����������� �� ������. ���� ��� �����, ��� �������� ���������, ���� �� ��'������� ����� ������, �� ��������� ������, � ����� ���� ���������; ��������� ���� ������� �������� ����� � �� ���� ���, ���� ������� ��������� �����, ��� ����� ����� ����� ��� �������, ���� ��, �� ���� ������� [285] �����, � ���, �� ���� ������� ���� ��� ������. ������� ����� � ��� �������� �� ��� ������, ��� ���� ���� ��������� ���� �� ��������� ����. ����� ��������; ��������, �������� ������ ���� ���������� ������. ������ ������, ��������� �������. ������� ����� �����.

���� �� ������. ��� ������ �����, ���� ��� ������� ����� ���, � ������� ���� �������� � ���������� � ������ ������. ��� � ������ ������ �� ̳����; ��� ����� ����� ��� ���������; �� ��� ������� ������ �� �������; � ���, � ������, � ��������, � ����� �� � ������� ������������, ���� ��� ����� ���������� � �������� ��������, � ����� �� ��� ����������� ���� ����.

� � �? � ����� �����. � �� ��� ������? �� ����������� ���� �������, ������� �����? ��� ��� ����� ������ ���� ����������� �� ���� ������ � ���� � �� �������������� � ��� ������ ����, � � � �� ����. ��� ����� ����� ���� �����, � ���, � �� ����� ������� �������, ���� �� ���? ͳ���� �� ��-��. ������ ������ � ������ � ����� ���������.

�� �����, � ����� ��, � � ������� ������� ��� ���� ����������. ��� ����� ������� ���� � ����. ��� � ��������, ��� ���� � �� ����, �� �'�������� � �������.

³� ����� ���������, �� ����, �� �������, �� ����, ��������, ����� ����� ��������, �� ��������� �� �����, �� ������ - �����; �� ����� ���� ������: ������� ���� ����� �����, ���� ������ �����, ������� ���� ����� � ����� � �� ������ �.

���� � ������ � ���������, �� ��������, �� ������. [286]

� ���� �� � �����, � ������ �� ������, � �� ����� �������� ����?

��������� ������� �� ������ ������ � ���� � ��������:

� ����, ������, ������! ������ ����! ������� ��� ���� ����������� ���� ��� ���������.

� ������� �������, � ������� ����. � ������� ������ �������.

������, ���� ���� ������

��� ����������, �����, ������� ���� ���. ���� ����� ��� ������� ����, ��� ��� ���� ���� ������ � ���� �������� � � ���������� ������, � �� ����� ����� ���� � ����� *, �, ������, � �������� ������� ���'��� � �������, �� ���� ��� ����, � �� ������ ������ ��� �����. [288]

* �� ����� ����� ���� � ����� ���������� ����� � �������� ������ - ���������賳 ����������, ����� �� �����, ���������� ������� ����.

��� ���� �������� ���� ������ ��������, �� �������� �� ��������. ����� �������� ���-����, � ���-���� ������ �� ������, �����: ���������, ���� �����, ����'������ �������� � �� ���� ������� ���� ����������.

���� ����� ���� ���������� � ���볿, � �������; ������� ���� ������, �������� �����, �� ���� �������� � ���� �� ���� � ������ ������������ ���, �� ���������, �� �������, ���� ������ ��������� ������� ������� ������� ���������...

���, ����� �� �� ������, ��� ������������� ���� ��������� � ������ - ������ �� ��� �������� ������ ������, � ����� ��� �� ������ �� � �����, �� � ������. ³� ������, �� �������� ���� �� ������.

� ����� ���, � ������ �� � ������ ���� ����, � �� �������? �� �����?

� ����� ���� ���: �� ���, � �����, �������� �� ������������ �� �Գ��� ³����, ��-������ ������, � ����������� ���-���'����, ���� ������ ������. ��� ���, �� ���� ��'�� ������� ��������, � �� ���, ��������, �� �� ���������� � ������ ������������ ��������, ��-�� �-�-������ ������ ��... �-�... �-���-��� �-������ (�� ������� �� ��� ������). ͳ, �� ����� �� ��������; ���� ��������� ��� ������, ����� ��� � ������� �����, �� ����� � �����, ������ �������� - ������, ���� ���������� �����, ��������. ���� ������ ��������, ���� � ������� ���� ����� ������ �������, �� ����� �������� ���� ��������. � ��, �� ����� ��� �������, ������-���� ������ ����� ������� ������, ������, �� ��, �� �� ����� ������� Գ���������� ��� ������; ������, �� ������ ��� ��, �� �� ���� ����� ��������� �� ����� ������� [289] � ������ ���� ��������, �������. ������ ����������� ���������� ������.

�� ��������� ��� ����� ������� � ����� �� ������� ����, ��� ���� ��� �������,- ����� �� ���������� ����� ����. ��� ������ ������ ��� ��� ��� ���� �� �������� ���� � ����� ������, ������ ������ ��� �� ���.

� �����������: �����, �� ������ �������� � �Գ��� ³����, �� ���� ������ � ��������� � ���, � ������ ��������� � �������. ������ ����, � ���� �����, ����� �������� ����� ��������, �� ��� ������; � ����� �����������: �, ������, �� ������ ����� �������� �� ��������! ������, ������, ������ ������� �� �������, ���� ����� ������ � ������ � ������ �������, ������� �� ��� �� ����� � �� ���, ������ �� ������ ������. ��������� ������� ���� ������� ���������� ������ ���� ��� ����, � ��� ������ �����, � ��� �����-�� ��������� ����� �� ���� �������� �����*. ������ ����, ������ ����� ����, ��� ���� �� �������� �����. ������ ���� ���������, � � ������ ��� ����: ��� ���� ������ ����...� � �� ������, ���� ��� ���� ���������, ������ �����: ����� ��� ������, � ��� �������, � ��� �����, � �� ����, � �� ������ ���� � ���...� ����� ��������, ��� �'���� ������ ������.

* ����� �������� (1874-1946) � ������������ �����������, ������������ ���������-������������������ ������ �� ������.

��� ���, �� ��������� ����� ����� � �����, ��������, ������ � ����� ���� ����� �� ������. ��� ���� ������������� �� �������. ��� ���� ���� � �������������� ������� ����� �� ���������� ������������ ����������� [290] ����� � ������ �������� ���� �� ����: ����, � ��� ������ ����� �����, �� ��� ��-������ �� �����, ��� ���� ������� ��� ���������. ������, ������� ���, ������� ����������, ����������, � ���������. �, ������ �������, ��� ������ ���� ������. ����� ��� �� ����� � ��� � �����. ���� ���� � ��� ��� ���糿 ���� ��������.

� ������ � ����������� �����, �� ���� ������ �� ������, ���� ���� � ����� ����� ���� �� 򳺿 ����� �������� ���'���.

���� � � ����������� ����������, ��� ��� ���� ��������� ���������� � ���. �� ����� � �����, �� � ������ �������� ��������� ��������� �������� � ��������:

� ͳ, �! ���� �����! ��������!

³� ���� ����� � ����� �������������� �� ������ �����, ��� � ������ �������� �������� ���� ���'����. ����� ���� ������, � ����� ������� ���������. ���� � �'������, ��, ������, ������ ���������� ���������.

� � �������� ������, � ������ �.

� ͳ, �! � �������� ��; ��� ���� ���������.- ����� ���������� �� �����! �� ������� ��� ����. ���� � � �� ��� ���������, �� ��� ������ �� �� ���� ����. ���������� ������! ���������� �������!

� �������? � ��������� ���������� �.

� ��� ����� ������, � ���� ������� ������� �.

� �����, � � ����� ������ ������. � �������. � ������ ���� ���������.

�� �� ����� �� ������ � ������� �����. �� ���� ������� ������� ������, ���� ���� ����������, � ��� ���� ����������. [291]

� ���������! ��? ͳ, �. � ���� ���� �� ������! ��� �� �����?

� ���� ������ �� ������, � ������ �������� �.- � �� ����� �� ���� �����������, �� ��� ���� ���������. ������, ��� ������� ������ ������� ��� ���? ��� ������ ��� ���� � ��� ���� ����� ������ ��������� ��������. � ����������.

��� ��������� ��������� �������� �� ����� ��������. �� ������ � ���� ������, � �� ��� ����� �� ���������, ���, �� ������ ������ �����, � ����� ����� �� ����, � ������������ ��������� ������ ����. �������� � ���� ����� ������ - ������������� ������� ����, �� ������ ������ �����, � ���� �� ����� ��������� ������� ��� ���. � ����� ���� �������, ������ �� ����� � ������:

� �� �� �������� �������.

� �� ��� �� ������! � �������� ������. - ���� � ��� ���� ��������� ���������� �� ����� ������, ���������� � ��������, ���������, �� �� � � ����! � ��������� ������� ������. ����� �� � ���䳿 ����������� � �����, ����� �� ���� ��� ������, ��� �, ������!

� ���� ���� � �������, � ������ �. � ���� �� ���������?

� ���. � �����.

� �����, � ����� � � �������� �� ���� ���, �������� ���������, � ����������, ������ �������, ���� ������, � �� ����, �� �� ���? ����� ����� ��� ��� �� ������ ����� ���?

� ��������, ����������! �������� ������� ������ ����, ��������, ������� �������� ���� ���� ��� �������� ����, ���� ��� ����-�� ������. ���� �� ��� ���, ���� ����������� [292] � ���. ���� ������ �� �����, ���� ������ ����������� � ��������. ���� ���� ��� � �������, �������...

� ��� ������-��, ������, � ������ �, ���������� �� ���� ����������� ����. � ����, ��� �������� ����� ������� �����, �� ����� ��������, �� ����� ����������� ������, �... �� �� �� �������... ������. ����� ������, muy excentrico *, �� ��� �����'������ ����� �� �����. �����, ��...

� Madre de Dios! ** � ��������, �������� �� ���, ������. ���� ������ ��������� � ������� ���'��. ³� �������� �� ������ ���, ��� � �� ���� ���������. � �����, ��������. Si, si!*** �� �������! ���, ��� �����, ������� �������! ���� ���������. � ������� ����� ���������� �������� � �-�-�! � �� ����� ��� muchacha**** � ������ ������, ���! ���� ����� ����������� �������, � �� ���� � �� � �����! �� ����� ��� ���� ����������� ������ � ������ ����� ��������.

� ���, ���! � ����� � � �������� � ���� � ����� ��������: � ����� ���!

� ������� � �����, ��������, �������� � ���� ������, ������� �����'���, ���������� �� ���, ��� ��� � ��-�-���! � ��������� �����, �������, ��... ��������, ���! ³�... �� ������ �� uno muneco*****, ���� ����� ������� �� ��������...

* ����.������ (���.)..

** ���� ����! (���.)

*** ���, ��� (���.).

**** ij����� (���.).

***** ������, �� ������� �������� (���.).

� �, �������� ������!

� Si. � ���-������, ���, ���� � �� ��� [293] �����, ������� ������! � �� ���� �� ��� ����� � ������? ��� �� ����. �� ������, �, ���... ������ ����? ���� ��������, ��� ���? ������� ���������, ����� �������, ���... ��������, �����, �'�������. � ������ �� ��� �...

� � ����� ��������! � �������� �.

� Que? *

* ��? (���.)

� � ��������!

� Si! � �� ��������� �������. � ��� ����� �� �����?

� ��������:

� ���� ������!

� ���� ���! � � ��� �� ���� ����, ��������, ���� ���� ��� �������... �, ��������. ��� �������, �� �������� ������ ��� ������ � ���������. �, ��������, �� �� ������, �� �� ����, �� �� ��...

� �� �����, ������, � �����. ���� ������. ��볿 ��� � ����������� � �������� ������, �� �� ���� ������. � ��, ����������, �� �������� �������. ճ�� ������ �� ���� ������, �� �� ����� �����'����� �������, ��������� � �� �� ��������� �� ���� ������ �����?

� ��������, ��������. ��� � �� ���� ������, � ������ ���. � ��� ������ ���� ������. �...

� ������, ������� ���, ���� �����, �������.

� �� �����, �� ������, ��������?

� ���� ��� ����, � ���� �������, � ���.

� ������ ����� ������� ����, ���������� � ��� ������. [294]

� ���� �������, ���� �����. � ������ ������, ���� ��������.

�� ��������� ���� �� ���� ������ ����������� �������-�������� ���� ������ � ������� �������, � ���� �������� ���������:

� ���� �����.

� ��� � ������, ���� �� �� ��! � �������� �. �, ���������� �� ����, ���� �� ���� ����� ����.

� ���� �� ���� �����, � ������, � ����� ��� ���� � ��� ���� ����, ����� ���� ���. ������� ����� � ���� �����; ��� ��� �� ������ �� ����� � ������; ���������� ������� ��� � ����� ������ ���; �������� � ���� ����� �������� � ������ � ��� �����; ����� ������ ������� �����, �� �� ������ ������, � � ��� ���� ��� ����, ����� �������� ������ � ��� �� �����. ������� ����� ����!

����� ������ ������ ����, ���, ���������, �� ���� �����, �������� ���� �� ���� �, �����������, ������� �� ������ ����� ����, ������, ������ �����.

� ����� � ���������, �� ���� ��������� �������, ������� ������ �, ������, ��������� ����� ������� ����. ���� ������� ����������, ��� ����� �����. � ������� ���� �� ������. ��� �������� ������� � �������� ����� ����� ����� ������, � ���� ���� ����������� ��'�. � ����������� �� ������. ���� �������, ��� ��������� ������� ������, �� ����������� � ����� �� ���������� ���-����� � ���� ���� ���� ������ ������. ��� �������, �� �� ��������� � ����� ������ ������� �� ��� �����.

� ��������. � ������� � � �����. �������� ����. ���� ������ �����������. � ���������� [295] ����� ���� � ������� ���� ������� ��������, �� ���� �� ��������� �� ����� ���� *.

* ���� ճ������� (�����. 1460-1516)-������������� ��������. �������� � ���� �������� �������� ����������, ��������� � �������. � �����, �� ���������� �������� ���, �������� �� ������ ������ ��������� � ������; ����� ��� � ��� ������������; � ���������, �������� ������� ����� �������� �� ������������ ������ ������� �-�� ���, � �����������, ��������� ������, ������ �� �������� ������, ���, �����, ���������� � �������� ���� � ������. ʳ����� ���������� ���� ����������. ���� ����� ��� ������� ������� ������� ������� � �������� ������ ��� ������; ����� ���� ������ � ����� ����� �� ��� ������ � ��������, ��� �� ������� ���������� ������� ��������.

��������� ����� �����, ����������� � ����������, ���� ������� � ���������� ������, ��������-�������� ������� ����� � � ������� ���������. �����, �� ��� ���� ������. ����� �� ������������, �� ������� ������� ��� ������� � ��������:

� � ��� � ����, �� �� �� �������! � ���� ���������� ������������ ������! ������� �����, ��������!

³� ������ ������� ���� ��������. ��� � ��� ����� ����� �������. ��'� ��������� ��� ������������� ���� � ������������, �� �� ������������ �����, ����� �������� �����. � �� �����������, ��� ���� ��������.

� ѳ���, ��������! �� �... ����� ������, �������...

� ������, � ������ �, ����������� ���� [298] ������ �� ������� �������, � ������ �������� � ������ ������ ���. � ���� ����.

� �������� ������, ������������, ��� �� ��������� �� ��������� �� ���� ����� - �������, �'�����, ����������, �������� � ������ ������, � ���'����, ������ ���� �������, �� �� ���� ���� � ����, � �� ������: �dz���� �� ��������.

� ������� �����������. ���� � ����� ������������. � ��������� ����� ������������ � ����. ����� ��. � ������� ���� � ������� ����������� �� ������. �� ����������, ���� � ����� � ������ ����� ���� ����� ������.

����, �� ������� �����, � ������������ ��������, ������ ��� �������� ��������. � �������� ������� � ���������� �� ����. ����� ��� ������ � ���������� ����� �� ����. � ����� � ����� �������������� ��������, ������� ��, �� ���������, ������ � ������:

� ��, ���� �����.

���, ����� ������������� ����, ���� �� ������. ���� ��������. � �����, �� �� ������� �������, ��� �������� ������� ������� ����

� ����.

� ������, ����, � ����� �. � �� ��?

� ��� ��, �����? � ������� ���, ������� ��������� ���.

� ��� ����, � � � �������� � ���� �������� �����, ��� ������� ������� � ���������. � ��� �����, � ���������, � ���� �����, �����, ������ � ���� (������� ���� � ����� ����!). ���� ��� ����, ��� ������� ������� �����, ���� ���������� ��������.

� ������ �� ����, �� ���� ��� ������, � ������� ���� �� �����.

� �� ����� ����, �����. [297]

� ������� ���� �� ������ ������.

� �� �����. ��� ������ �� ����������� ��, �� �� �������.

� �� ������.

� ������� ���� �� ����� ������.

� ��, ��� ��� ���� ��-�����, �����, ������,- ������� ����� ����.

� ������� ����.

�� ������� ���� �������� ��������, � �� - �������� ����, ��� ���� � ���.

�� ���� ������ �����, ����� ���� ������� �������. �-�� ������ ����� ����� ��'� � ����� ������ �� ��������.

ϳ����� ����; �� ������� ���� � �����, ���� ���� ����; ���� �������� �������� ������� ��� � ����� ���������.

� �����, �� �� ������ �� � ����� ����� ������, � �������� ��.

� ���� ���� � �����?

� �����, ��������, ��� �� ���� ������ � ���� ������, ��������� � ������ ����* � ����� �����. ֳ����, ������ � ���� ������ ����� �'��� �� ��'�� �� ������ ����?

* ���� �� �'���, ����, ������ �� ������, ������������ ������ ���������.

� � �� ��� ��? � ������� �. � ������ ��������� �� �����.

� ���, ��� ��, � ������ � ��� ���.

� ����� �� ������� � ������. ��� ������� ������ �� ����� � ��������� ����� ������, �������� �������. ��������� ������ �������� ������� ���� ������ ����-����� ����� ������.

� ������� �� ����. ³� ������ ������� � ����� �����'������ ���������� ������ ���� ��������. [298]

� ������ �� ���� ������. ���� ������:

� �������. ���� �� ������ ��... ������ ��-������.

� ��, �������?

� ��, ��� ij �����*. �����: �ij �����. � ��� �����, ���������, ���������� ��-

��������� ��������. � ��������� ��� �������� �� ������� ������ � ���������:

� ij �����. ������ ���'����� �������� ���'���� ��.

���� � �� �� �������� ���� ������, �� �� ����'�����. ϳ� ������ ������ ��������� ��'�, �� ������� ����� �������� �����. ��� ��������� ������� ��������:

� �������� ������ �������. ������� ��������� � ���� ����� ������ �������� ���� �������.

� ��� �������������. ��� ���-���� ���������:

� ���� ���**. ������ ���'����� �������� ������ ��.

*, ** �������� ����������� ����������

����� ����, ������ ��'�, ����� ������, � ���:

� ������ ������� �����������. ������� ��������� � ���� ����� ������ �'������� ����� ��������. ��!

� ���� ��, � ������ �.

� ���� ��, � ����� �������� ���� ������.

� �����, �� ���� ��� ����� ������, �� ���� ������.

� ���, �� ��.

� � ����� ������ � �����. �� ����, �� � ��������� �������� �� ��������� �������. ����, ���������� �������� � �������, ������ � ���������� �������. ����, ���������� ������� � ����� � ������� ������, �� �����'����� ��������. ���� ��-��������, ����������, ������������, �������, ����� �� ������.

�� ��� ��� ���� ������.

�� ���� � �� ���� ������. � ������� �� �����, ��� ��� ������ ������ ���� �� ����; �� ���� ����� � ��� �������, �� ����� �� ������������ ����� ��'�, �� ������� ������. � ������ ���� ������-������� � ������, ����� ����������-������, �� ����� � ����, ���� �� ������� �������. ����� ����� ���� ������ ���, �� ��, �� �������, �� �����������, ���������� � ������� ���� � ����� ����� ����� ������.

�� ��� ������-�������.

���� ������ ��� �������� �� �����.

� �������� �����, � ������ ��. � ���� ������ �� �����.

� ����� ������� ������ �� ����� � ����� ��������� ������. ���� ���� ������ �������. ������ ��������� ��� ������ � ���������:

� ������ ������.

� �� �� �� ��� �����'����� �������,- ����� ����� �-�� ������.

� �������� �����, � �� � ���.

� ������ �� �����������, � ������ �����.

� ����, � ��� ���������� �����.

� ����������. ��������� ��������� �� �����, ������� �������. ���� ������� �� ���� �������.

� �� �� �� ����쳺�, ����, �� �� ����?

� ������ ����, ����� ��������! � ������ �������� ��.

� �������� ���! � ��������� �.

� ��������� ��������� ��� �������! [300]

� ������� ��� ��������! � ������� �.

-� ���� ���� ���! � ���� ������� � ���� �������. � ���� ����, ������ � ��������� ������� ������ ����� �������, ��� ��� ���� ��������!

� ����� ��������� �� �����:

� ����� Գ���������! ��������.

� �������-�� �������: ������, � ������� ����.

� �-�, � ������� ����� �� �����. � ������ ���� ����, ��� �� �� ������� ��� �� ����. ��������� ��������, ���...

� �������, � ����� �.

� ������� ��������� ���������, ���� ����� � �������� ������.

� ��������!

� ������� ����� �������.

� ���� �����!

� � ������ ���'����� �������� ������� ���� ���� ������ ����� ���.

� �����... ������, ��� ����� ��������� �����.

��� ������ �������. � ������� ����� �������� � ������� �������. �������� ��� � �����: ����� ������� ������ �����; ���� ��������� ����� � ��������� �� ���� �������, ����������� �� ����� ���� ��� ����.

� � ���� �� ������������, � ������ ��. � �� ��� ���� ����� ��������.

� ������, � ������� �. � �� ���� ���� ��?

³� ������ ��������� � �� ����� �'������� ������; ��� ������ � �������� ������� �� ��������� ����� ���� ������.

� ���� ���, � ����� ��. � ��, �����, ���'����, �� �������� ������ ���, �� ���, ������� [301] ����� ����� ���������� ���� ����������? ���� �� ������� �� ���� ����� ���� �������� � ������, ��� �������� ���� ��� �� ��. ����� ����� ��� ��� � ����� � �����; �� ������ ���� ��� ����� ���������, ��� �������� �� ��, � ����. ����, �� ���� �� ����� ����, ��� ����� �� ������ � ����� ��������� � �������. ��������, �������� ��� ������ ����� ������ �� ��������� ��������� ������ ���� ������� ������. � ����-������ ����� ��� �����'�����.

� ��� ������� �����! � �������� �.- ������� ����� ��������! �� ��������� �� �����, � �������� �������! � ���� ��!

���� ���� ����� �������, ���������� ���� ������� ���������� ��������.

� ������ �� ����� �� �� �����?

� ����� �� ��������, � � ���� ������ �������� �� ������� ���� ������� ���������. � 3 ����� ���� �� ������, �� �� �������� ���������?

� ������ �� ������ ���� ����, ���� ����� �� � ������ �� ���, �� ����� ��'��. �����, ����. �� ������� ����� ������ ���, � � � ����������, ��������� �� ������� ������� �����. � ������ �������� �� ������� �� ����� ������-�'��� �����?

� ����! � ��� ������� �������!

� ������ ���������� ���������� ������ � ������� �� ������� ���� ����� ������� �� ������?

���� ������ ������, �������� ������ � ����� � ���������� ����� ��'��� ���� ���������. � ���� �� � ��������:

������² ���Dz ����в������� ����Ͳ ²������� �������� ��� [302] ������� � ������ ��� ������������ ���� ֲ�� �� �����Dz�� � ����� ����² ������ � ����������Ͳ��� ��� ��� ��Ͳ�� Ѳ� ��� ������ �'�� ��� ���� �'��� ��� �� ���ֲ����� ���� ��� ����� ������ ������Ͳ ����� ������������ ����������� ���Ѳ ����-��ί ������ ��� � �����'� ��� ���˲ ��̲ ������ ���� ���

����� ��, � ����� ������� � � �������� ��������� � ���� ����� �� ������, � ���� ����� ��� ������ ���, ���� �� �� �������:

�����. �����. �������. �������. ���-��� � ������. ����-���� �����. �����. ����-�����. ���� �� ����������. ʳ���� ���-���. ѳ-�-�. ��-�-�. ��-��-��. ����� ���-����. ������� ������ � ���� � �. �., � �. ��., � �. �., � �. �.

������� �� ���� ����-����, �� � ���� �������� �������, �� ����� �����.

���� ������ ������� �� ��� �� ����� ����� ��������, �� ������� � �������. � ������ ���������� ��.

�� �������� ���� ��� � �����. �������� ������� ����� �� ������ � ��� ������� ����. ����� ��, ������, �������� � ����� ����� ����� ���� ���������� ������������ ��������, ���������, ������ ������� � ������� �������������, � �� ���������������� � ��������� �� ����������� �� ������� ���������, �� ����������� �������� �� ���������� ����������� ��� ������������ � ���� ������ �� �����.

� ��������: �������, � ���� ���������� [303] ��������, ����, ����� �����, ��� ���� �������; �� ���� � � �� �� ����. ���� �������� ���� �����.

� � ��� ���� ������, ���������? ����, �� ����� ����� �� �����. ������� ��������� ���� �, ����, ������ ���� ����. �����, ��� ����� ������� � ���� ����������. ���, ������, ��� ���� ����� ����� � �����. ����, ��� ���������� ������� ������ �������� � �������� �����. ��, ��� ����, ������� ������ � ����� �� ������, �� �� ���? ��� ����, �� �� ������ ������ ��������� ������������ ���������. � ���-����, ��������, ��� ���� ������, ��� ��� �����?

� ��� �� ������, ����� �� ��� ���������,- ��������� ������� �. � ������ � �� ������ ����. ���� � �� �����. ³� ���� ������� � ���� ���� � �, ����� �� �� ��������. � ����� ������ �������� ������ ����� �����. ����� � ������, �� �� �� �� �������.

� �� �� ��, ��������!

� �� ��� �������, ����.

��������� �������. ���� ������ ������. ����� ������ �� ������� ������, ������, ��� ���� �������� �����, ������ ������ � � �������� ��������� �� ����.

� ��-�-� ��� � ��������. ������ �������� ������� ������'� � ��������. ���� - �����������.

���� ���� �������� ������ �����. ���� ����������� �������. ����� ����, ������ ��� �� �����, ������ ������ �. ���� ��������. ��� � ������:

� ����, ��� ��������.

� ��������, � ����� �������� �����, � ��� ������� �������; ����, �� �� ������� �����. [304]

� � ����� ��� ��������� ����� ������: ������ ������ �� ���������� � ����� ������� ������.

� ��� ������, � � � ������ ������.

� �������?-��������� �������� ����.

� ͳ, �����, � ������ �.

� ������, � ������ �����, ��� ��� �����,- ������� ����� � ����� �� �������.

� ������ ������, � ����� � ���� � ��������.- ������ ������, ����� � ���� ������.

� ������ ������ ��� �'������� ��. ��������� � �������� �� ������ �������� ����. �� ������� ����� �����, � ����� �������.

��� �� ���� ����, � ����� ����������. �� ��� ��������� ���� �������; �� ���� � � �� �� ����. � ������� �� ��� ����. ������ ������� ���������� ������. ������� �����, ���������� ������ �������� � ����������� ��������� � ������� ������.

� ͳ!

�������� ���������� ���, ���� ��������� �������� ����� ����� �� �����. �� � ����� �������� ���, ��� ������� � ��� �������� � ����. �� ����, ���������� ������, �������� ������, ������ ��������, ��� � ��� ����� ������ � �����. � ������ ���� �� ���.

� ͳ! ͳ!

���� ������� �� ����. � ������ ���� �� �������. ³� ����� � ��������� �� ������.

� �� ��������! � ������� � � ���� �� ��������, ������� � ���� ���� ��� ���������� �����. � ������, �� ��������� �'��� �����? � ����� ������ ����� ���. ������� ����� � � ������ ����! ��� ���� �� ������������!

� ���� �� ������������.

� �� �� �, ����� ���! � ������ ����, ������ �� �����. [305]

� �����: ���-��� ���� ������ ���������� �� ����. ����� ���, �� ���� �'���, �� � ����� �� ��� �� �����, �� �� �������� �������� ���� � ������, � ���� ӿ������ �������, ����� �� ���������� �� ������. ��� ����� ���� ����� ����� �������, ����� �������� �� ������������ ������ ������ ������ �� �������.

��� ���� �� ������������ �� ����, �� ������ ���� � �� �����. � � �������: ���� �� ������ �������� ��� ������, �� ���� ������, � ���� ��� ������, ���� ���� ���.

��� ���� ������, ����� � ��������� � ����� �������� ������ ������, �������� ������� ������� � �� ���, ������� ����. � ���� ���������� ���� �� �������� � ������� ������� ���� ���'��� ������, ���� ���� ����� ����� �������� � ����� ���� ������������� ����.

��� � �� �� ����� ������� � ���� ������. ������ ������ � �� ������ � �����, ����� �, ������ �������� ��� ���������. � �� ���� ������ ������: � ��������� ������. ��� ������ ������ ���� ������� ����� ���� ������, ���� ��� ��� � ��� �����, �����, ���� ����� ���������� �������. � �� �� ����� �������.

���� ������ ��� ����� ��, ���� � ������� ����, ��� ������. ��� ���� �� �����. �, ������, �� ������� ��� �� ���������� ����.

� �����! � ������� �.

�������, �� � �� ������ ������� ���� � ��������� �������� �����, �� ��� ����, ������ ����� ����� ����� �� ��������� ����, ����������� �� �� ��������, �������� ��������� �����, ���� � ����� �����, � �� �����. ���� ������, ����������, �������. ³� �쳺����, �������� ������, ������ ������� ������ � � ���� ���� ���� � ����, �� ���� [306] �����... ��� � �� �������� ���������� ��, �� ��� ������ �������. ���� ���� ����������� ����� ��� �������.

� ������� ������ �� ������! ���� ��������.

� �� ����������! �� ������! ���� ����� ���-������ �����������, ������ �����, � �� ������ ��� ����� ���������� ����, ����� �����, ����� ����������. ����, �����-�� ��� ����� � ������.

���� ������ ������������ ���� ����� �� �������� � ����� ���.

� ³�������! � ������� �. ��� �������� �� �� ���.

� � ����� ��������, � ����� �. � ���� � ��� ����� � ��������, ��� ������������� ��������, �� �������� ����� ������������� � ���� ����� ������ � �������� �� ��������.

� ������. � ��� ����� � ����� �����. ��� ���������, �� ���� �� �� ���������. ���� ��������� ������, ��� ��������� �� �����.

� ����� � ��� �����. �������! ������? � ������ ������ �� ���. ³� ������, ���� �� ������ ���������� �� ������. ���� �� ����. ���� ����, ������. ���������� �������� �����. � � ���� ���� ���, � ���� �� ������.- ����, ������, � ��������� �, � ��� ����� ��������� �� �����. � ��� � ����. �������. �� ���! ����� � ���� ����. ������� � � �����...

� ����� ���� �� ������� ���� �����,- ������ ������; ����� ���� �������� �� ���� ��������.

� � ����! � �������� ����, ������������� ��� �����. �� ���� ����� �������� ������. ����, �� ����� ����� �����. ����, ������ ���� ����� � ��� �����. ³� ������� ���� �� [307] ����, �� ������, �� �����, �������� ��� �����������.-� ����! � ����!-�� �������.

� ����� ����� ��������� ���� ����� ��� �������, � ����� ������� ���� � ������ ���������� ������, � ������ ������.

� ��, � ��������� ��.

� �� ���� ������������, �� ����� �� ���-������. � ���������� ����� ����. ������� ����. ������� �� ����. ������ ����� �� ��� ���, � �������� ����� �����. ͳ��� �� ��������� ���� ������������. ������, �������, �� �� �������.

�������� � ���, � ������� ������ � �����, � �� ����� ������� ������ � ������� ������. ˳�� ������� ������� ������, ���� ������� ����. � ����� ��� � ����, �� � ������ ������, � �� ����� ���� ���� � ����, ��� ��� ��� ������, �� ����� � ���� ����������, � �� ���������� �� ����� ��� �� ���� � ������������ � ��� ���� ������, � ���� ����� �� �������� ���� � � �������, � ���������, � ��������, � ���� ������, � ����� ����-�� � ���'��� ����� ����. ���������� ��, ����, ���� ������ ������� ���, �� ������ ����. ��� � ��������� ����� ����, ��������� �� ���� ������, ����� �� ����� � �����: ������, ������ ���'����� ����������� ��...� � �������� ����� �-�� ������ ������ ��������: �ҳ�� ���� ��� ����� � ��������� ���� ����� ���� �������...� � �������, ������ ���'����� �������� ������ ��. � ��� ������ �������, � �������� ��, � ���� ���� ��� � ������ � ������ � ����� �����, � �� ������ � ������ ���� � ���������...� � �����, ���������.- ��� ���� �������� � ���� � ����������� �� �� �����. ���, �� � ����-������ ����� ��� ����, ���� � ��� ���. ���, [308] �� � ����-������ ����� ��� �������, ���� � ����� �������. ���� ������� � ���� ��� �� �����. �� ��� ���� �����, ���� � �����. ��� ������� �������� ��� �� � �����. ��� �������, ��� �� �� ��������� �����. � ���-����, ���� ���� �����, � ����, ���, � ���� ������, ������� ��� ���, ��� ���������...�

��� ����� �� ��� ���������� � ���������; ���� ���� �����������; � ������, �������� � ����� ����� � ������� ������, ������ �������� ���������, �������� �� ������ � ������ ����.

���������� ����������� � � �����������-���. � ����: �� �� ����, �� � �������� �� ���������, ��� ���������� ������� � ������� �����. ����� �� ����������, ���� ������ ���������, �� � ����� ���������� ������� ����������� ���������. ����� ���� ���������, �� ������ � ������� ����� �������.

��� � � ��������, ������ ��������, � ����� ������� ������ ������. � ������� ����, ����� ������� ����� � ���������� ������� � ����� �� �� �� ������.

� ������, � ����������� �� �����, ��������� �. �� ����� �������� ������.- Nevermore *.

* ͳ����! (����.) ����� �� ���������� ��� ������ �� �����.

ֳ �����, �����, ���� ��� ����� ������, ��, ����� �, ������ �� ���� �� �������� ��������� �������� ����, ����� �� ���������� ������ ���� ����. ���� ����� ��������������� � ���'�� ������, �� ������� �������� ����.

� ������ � �����:

� Nevermore, � ����� �������� �������� ������ ��������� �����, � nevermore. [309]

���������� ������

��� ���� ������! ��� ��� ���! ���� �� ����� �� ����� ������! �������� ��� ��������� ������� ����-���� �� ������� ���������, �� ��������� �� ����, ��, ����������� ��, ���������, �� �������� �� ������ � �������, �� �����������. � ��� ������ ������, �� ������� ����� ����-��������, � ��� ���������� ����. ���� ����, ���� ������, ������ �������, ���� ����������!

����� ����� � ��, ��������� � ������. �� �� ��� �� ����, ���� ���� ��������, ���� [310] � ���� �����. �� ����, ��� �����, �� ������� � ������ �������, �� ������� ��� �������� �������, �������� ���������� �� ����� �������� � �������� ��� �� � ������� ����.

� �� ��������, ���������, �� �� 䳺����?

� ���� ������ ���! � �����������, ������� ��������� �����.

� ������ ��������, ����������, � ������� ����.

� ͳ, � �� ���������. ������, ����� � ����� ��� ����?

� ҳ���� ������ �� ������� ����������! - ������ ��� �����.

� ������, ������! � ��������� ����� � ������� � ����, ��� ������.

� � �� ���������� ���� ���? � �������� �� ���� ��������.

� ����������! � �� ��� ������ �����. ���� ��������.

� ��� �����'�� ��� ������� ���, �������, � �� � ������, ����� ������� ��������� ������ �� ���������� ��.

ֳ����, �� ���������� � ���������� ���� ��� ���. ������, �� ������ ����, �������� �� ��� �� � �������� � ���������� ���� ������ ������ ��� �� ������� ����� � �������.

��� ����� ������ ���'������� � ��������� ���������� ����������. �� ������� �������� ������� � ���������� ��������� ���, �������� ���������� �������� �� ���������� ���-����������. ������ ��������� �� ��������� �������, �������� ���������� ���� ������� ������, ���������� ��������� ���� �������: ���� � ���, ������, ������� � ���� ��������� ��.

� ���, � ��, � ��, � ����������� �����, � ��� ��������� ����� ��� ��������� �����, [311] �������, �����. � �� ����� ����, � �� � ����. �� �� ����! ��� ����, ����������! ���������. � ����� �� �������, � �������� ��� ���������,- ���� ��������� ����, ����������� �����-������ ����. � ����. ����?

� ���-�! � ����� ��������� ���. ϳ��� ��������������� ������ �������.

� ��� ���! � ������� ����� ����.

� � ���� � ���� �������, � �������� ������.

� �� �����! � ����� �������� ����.

� ����?

� �� ���������� � ���.

� ����� ����, �� ����.

� ͳ. ����� �� ����. ��� ����, � �� ���'���.

ϳ������ �� ������������ ��������� �������� �� ���� ��������������� �������.

� ���, ���! �����! ��� �� ������� ��������!

��� ��������, �����, ���� �� ������� ���.

� � � ���� � ����, � ������ �������� ��.

� �� ������, � ����� ������ �����.

� �� ����� � ��� � ������, � ������ ��������� ���.

� �� ���� ���������� � ����� ����������.

������� �� ������������ ������� ���������� �������.

� �����, ���! �� �� � ����� ��������! ��������� ���� ����� � �� � ���������!

������ ������� ������. � ���� �������� �� ��, ���� ��� ���������.

� ����� ����� �����������. �� ��������� ����� ������������ ������� ���� ����������� ������ ������. ���� ���� ���� �������� ������� ������ � �����, � �� �� �� ���������� [312] ������ �������� ������� ���� ��������. �������� �����, ������ ���� �� ��������� ������, �� ��������.

� ������� ���� ����. ����� ������ ����� ������� ������. ���� ���� ��������� ���� � �����, ������� �� ����, �� �����, �� ��� ����. � ������ ����� ��� ���� ��� ��� ������, ��� ��� ���, ��� ��� ������, ����� ���� ���� ����� �� ���� ��������, ���� �������� � ��������� �� ������� �� �������� ���������. ������ ������� ������� ��������� ��� ����. �������� ���������� ������� ����������� � �������, ���� ������ �� ���� � �� ����������: �� ����� �� ������� ���� ���������. �� ��� ���� ���� ���� � ��� � ������. �� ������ ���� �������� ������� ������� ����. ����� ��� ��������� �������� �������� ���. ������� ����� �� ����� � ��������, � ����������, � ���������; ���� � ��� ��� ����� ����� ��������. � ����� �������� ����� ��� �������� � ��������� ������, � �� ����� ������ ����� ������.

������� ���� ��������� � ���� �� ������� ������.

ij��. ���� �������� �� ���, ������ �������. ����� ����������, ����� �����������, ������� �������, � � �������� � �� �����. ��� ���������� ����. ��� ����� ������������.

���� ����������� ���� ����� �� ������ ����������� ��������... ��� ��� ����� �� ����.

������ ����� �� ���. � �� �������, �� �� �����? �, ���, ����. ���� ���� ����� � ���������. ����� ���� ������ � ����������� ����, � ���� ����� ������� ���.

� ���������, � ���� �����.

� � �� �� ���� � ���... ������? � ������-�����, �������� ����. [313]

� At, �������, � ������� �����.

� � �� ���� ��������? -� ������ ����.

� ��... ��... �... � ����� �����, ��� �� ����� �������. � �� ���� �� �����! � � ����� ���: - ����������.

� � ��� �� �������� ���... ������, � ������� ����.

� �� �� ��������! � ���������� ������� �����.

� ���� ���������� ����.

� ...���-���, � �������� ���� ���������� �������.

� ��, ������, ��� �����, � ���� ����.

� ��� �����,-� �쳺���� �� � ����� ��������: ����� �������� ��������� ��������������� ������.

� � ���������� ����� ������� ������ ������.

� ����������, � ���� ����. ����.

� ������ � ���'��� � �� � � � �� � ��, � ������� ����� ������� �����. � ���� �������, ������� � �������... �����... �����������!

�� ����� ����� ������ �������� ������� ������ � ������ �� ������. ��� ����� ������� ������� �� �����.

� ��� ����, � ������ ���� �����. � ����� ���� ���.

���� ������� �� ������� ������ ��������-���������, � �� ������ ������ � �������� ���������� ���� ����������� ��������. ��� ����� �������� �������� ����������, ������� �������� � ����� ���������� �������, ����� ����������� ��, �������� � ����� �������� ����.

� ����� �������� �� ������. [314]

� ������, �����! ��� ������� ��� ����� �� ������, � ��...

� � ����� ��� � ���� ���� ����. ������ ������ ��� ����� �� ������. � ����.

����� �������� ������� ���.

� �� �������, � ������� ����.

� �� ����, � ������� �����, � ���� ���� ����.

� � ��� �� �����? ����� ����� ��'�,- ��������� ����.

� �� ���� �� ����, � ������� �����.

� ����� ������� � ������ �������? - �������� ����.

� �� � ���� �����, � ������ �����, �������� �� ����� ������.

� ������, ������ �� ��� � ����? � ��������� ����.

� ��� ���, � ������� ������� �����. � �� ����������. �� ����� � ������, �� ����������. ��� ����!

� ճ�� ���� ����� �����'�������?

� ���... �. �� �������. ������, �����, ��� ����� ����, � �� �� ���� ������ ����������.

� � ��� ���� ����������?

� ������� �� �����. ͳ, ���� �� ����� �������. ����... �� ����. ���� �� �����, � � ���� �������� ������ �����.

� � �����, � ���� ������������ �������� ���� �������.

����� ���������.

� ������! �� ����� ����� � �����, � ���!

� �� �, � ����� �������� �� ����� �������. ����, ��� ���� � ��������?

� ͳ. ³�... ��... ����, � ������, �� � �������, �� � ������. ���� �����, ���� ���� �����������. [315]

� ������! � ���� �������� ���� �����, ������� ������.

� ���� ������ ��� ������, �� ������� �� �����.

� �����, �� ����������, � � ������������ ��������� ������� ����.

� ���, ���� ��� � ���� ����! He-���... ��� ���� �����, ������.

� ��-��! ���� �������� ������� ��� ����! �� ���� ����� �� ���!

� ��� ��, � � ����, ������, �� �� ��������� ���������, �� ������� �� ���. ���� ����... �� ����, ��� ����� �������, ����� ������ ����� ����� �������� ����� ���������. ��� ����'������ ���������. � �� �� ����: ����� ������ � ������������ ��������.

� �'��� ������, � ������� ����.

� ��� �, ��� �� � ����. � ���� �� ����� ���������, �� ��������� ����� ��������� � ������ ��������.

� � �� �����. ���� �� ���� �����,- ��������� ����, ���������� �����.

����� �����, ���������� � ���, ��� ������ ����� ����� ���, ��� �� ����������.

� � ���� ������ �������� ���, � ���� ���� ��� ����������� �������, � ���� ������� ��� ����!

� �� ��! � ��������� ��������� ��� �����.

� ��� �, � ���� ��������� ����: ������ ������ ����� ����������, ���� �� ���������� �� �������� ����, �� ������� ����� � ����.

� ճ�� �� �������� ����� �� �������.

� � ���� �� ���� ����� ��� ��... ���.

� ��-���?

� ��� �, ��-��-���!

� �����? [316]

� ���;! �� �� ������! � �� ����� ��� ���� �� ���'��� ���� � ��� ����. ³� ���� ����� ���������.

�� ���������� ��� �������� ��������� ��� �����.

� �����, ��, �����, ���� �����. ��� ��� ���� ����. ��� ����, ����, ���� ����� ��������� � ����� �����������, �� �������, �� ����� ���� �� ����� � �������.

� �� ���, ���������! � ���������� �����.

� ����'������! � ���� �� ��� ��� ������� ����? �� ��� ���� ��� ��������� ���� ����.

� ���� ����, �� ��� ����� �� ����� ���� ���������, � ��������� �����.

� �� ���� ��!

� ³� ��� ���� ��� ������. ͳ���� ������. � ������ ����� ����� ���� �� ���� ������, � ������ �� ��������� ����� ���� �������� �� ��������!

� �� �� ��� ��� ���� �� ����, ���� �� ���. ��� ��� �������� � ���� ����'� �...

����� ������ �� ������.

� � ��� ����� ������� �������, ϳ� ���� � ���� ������. ���� ��� �����. � ���� ��� �������� � ���, ���� �� ���� �� ������. ����� �� ����� � �����. ��� ��������. ���������, �����, �� �����. ����� � ���� ����� ��������. �������, ��� ������� ���� �������. � �� ��������� ����� �� �����. �� �� ������ � ��'���.

� � ���� ��� �� �����?

� ���� ����, �� ���������. ���� ����? �� �� �� ����� � ������. � ���� ��������� ��� ������� ��� �����. ��, �� ����� ���, � � ���� �� ��������� �������� ���. �, ����, ���� ����������.

���� ��������� ����.

� �����!

� ��?

� � �� ���� ��... ���-��?

� �����? ����쳺�, �������, �� ���� ������ �쳺 ����������, �� ���������, � �� �.

� ���� � ��� �� �����, � ��������� �����. � � �� ���� � ���� �����-���-��-���? � ���� ����� �������� ���� ���������� �����.

� � ��... � ����, ����� ����������, �������� ��� ������. � �� ������ � ���� �������.

� ����� �� ���! � ����� ������, ��� ���-���� ��������� ������ � ����. � � ��� ������, �����, ��� ��� ���� �� ���� ������, ������!

� ������ � �� ��, � ������� ����. ���! - �������� ����.

� �������� ����� ��������� �������. ��� ����� ������� �� ������, ��������� �����.

� ��������, �����! � ���������� ����.

� ��������, ���. �� ������ � ���-�����?

� �����. � � ��������? �� ��� �������.

� � ��. ���� ����, ���. ���������� �� ������.

��� ����� �������.

� ��� � ����� ���. � ��� ��� ����������. ����� ���������.

� ���� ������ ��� ���������� ���� ����?

� � �������, ���! � ������ �� ���������� �� ������������ �� ��������� ��������. ����� �� � ����� �������� ���� ��� ��� ��������?

� �� ����. ����� � ������� � �������. �������, �� �� ������ ���� ������. ������ ��������-�������!

� ������ �������� ���������� ��� ���� ����.

��������.

� �� �������, ���?

��� ����� ������, �������������� ���; �������, ��������� ��������� �����.

� ��? � ����������� ����. � ���, �����. ������, �������� ��� ��� ��. ��� ��, ��� ���������� ���� ����, � ������. �������. �� ��� �� �� ��������?

� ̳� ҳ� ������ ������ �� ������� �������� �� ��'�... ����, ���, �������, ���� �����.

� �����, �� � ��� ����� ���� ����� ���. ��� ����� ��� ���������� ��� ������.

� �� �� ������, �� �� ��� � �� ���-����� �����. ������, ���������� �� ������ �� ������. ����� �������. � ����� ���������� � ���������, ���� ����, �� �� ��� ��� ���������� �� ���� ��, � �� � ������. ��� ����� �������.

�� ���� ����� ����� �������� ����. ��� ����� ����������.

� ��, �� ������?

� ����� ��� ������, � ������� �����.

� ������! � �� �� ����?

� �� ���� �������, � �������� �����. � ������!

�� �������� ����� ������. ����� ������ ������, �������� ���������� �� ���� �... ������ �����.

� ������? � �������� �����. � �����! � ���� ������ ������, ������ ����� ��������� � �� ����, � ����� �������� ��������.

� ��� ��, � ��������� ����.

� �� ����. � �'��� �� ��� � ����������. �����! � � ����� ������, �������� ���� ��������.

� ������ ������� �����.

� ̳� ҳ� ������� ������ ����� ������� [319] ���� ���� �������; � ����� ����������, �� ���� ������, ��� ҳ� ������ ��������� ��������. ���� � ���������� ����, ��� ����� �� ������.

� �� �� �����-���-��-��, � ������� ��� �����.

� ��?

� �, �����. ������ � �������� ��� ����. �� ���� �����, �����?

� ���, � ����� �������, �� �� ����� �� �������, ���� � ����...

����� ������� ���. ���� ������. ����� ���������� � ������� �������� ���. �� ����� �������� ����� ���� ��. � ��� ���� � ����� �� �������. ����� �������, �������, ������ �������� ����. ��� ����� ������ �� �����.

� ��� �� ������, ���������? �� �� ����-���?

����� ��������� �� ����������� ����.

� ���. ���� ��������. �� � ��� ����� �� �������. ���� ����� ������. ������, ��������� ������������.

� � ���� ���� �������? �������. ³������� �� ���, � �� ����� �� ���� �� ����!

����� ����������, ���������� � ���.

� � �� ���� �����! ���-��� ���������. � ����� �� ����, ������ ���.

� �� ������ ����-���?

� ͳ, ����� ����. ������� �� ����! �� ����, �� ����... ��, ������ ��������.

ij�� ������� ������� �����; ����������� ������������ ����, ���� ���� ������ � ������� � ������������ �������� � ������� � ����.

� ��� ���� � �� ����, � �������� �����. [320]

� �� ��� ���������? � �������� ��� �����.

� ���� �������. �� �������. ��� �� ����� ���� �������, � ��� ���� �����. �� ��� � ����� ��������.

� ����, ���������?

� ͳ, ������. � ����.

� ������. � ������� ���� ����� �������� ���������. ��������� �, ��������� �� ���.

��� ����� ���� � ��, ��� � ����� � ����������� ������ ����� � ������� �������. ����������� ����� ������ ���������� �� �����. ij��, ���. � ��� ��� ����������� � � �����, � ���������. ��� ����� ������ ���� ������, � ����� ������� - ����������. ������ ����� ���. �� ���� ����-������ ���������, �� �������� �����������, ��� �����, ������������ � ����� �� �� ���? ������... ����, ����� �� ���������� � �� ��������� ���, ��� �� ��� ����� �����, � �������, ��������� � ���������� ����������?

������� ���. ������ ������ �����, ��������� ����, ���� ��� ������ ������ ������.

�'��� ������. ���� � ������� ���������, �������� �������� ��������: ��'��� �����, �'��� ����� � �� �����, �� ���� � � ������. ���������� ������.

��� ����� �������� ���������. ��� ����������!

�� ������ ��������� ����. ������ ������. ��� ����� ����������. �� ������ ���� � ������, ������� �������� � ������ �����, ��� �� �������� ��� �� ������. ��� �� � ������ �� ������. ³� ��������, ����� �������, ��������� �� ����. ���� ����� �� �����.

� ������ �����, ����. [321]

� ������ �����, ����.

���� ������������ � ���� � ������������. ij�� �������, ��� ����. ����� ����.

������ ����� ������ � ����� �������� �� �������.

� ������� ������� ����. ����� � ��䳺�. ��-�-�.

� �� ��? � ������� ����.

� �� ����.

���� ��������� �� ���, ��� �����������. ����� ���� ������� � � �� �������. �����. �� �����.

� ij�� ��� ����� �� �������? � ��������� ����. -����, ������ ����� ���������� ������?

� �� �, � ��� ��� ����� ����� � �������. � ��?

� ͳ���� ����������� �������?

� ͳ���� ������, � ������ ����. � � �������.

���� ���� �� �����. ��������� �������.

� ���-���� �� �� �����, ��� ����������. ��� ������� �����. ����� ��... � ���� ������������. � �����, ��� ��������� ���������� �� ������. � ���� ������� ���������.

��������� ������������.

� �� ���� ��� �������? ϳ�� ������ ���������.

�����!

����� �����������, ������� ����������. �� ����� �����'��, �� ����� ������� ��� ��������� ������.

��� ����� ���������� ���������.

� ���, �����! � �������� ��������� ����, �� �������, �� ������������.

����, ���� ���� ������ ������� ���; ����, ����� ���������� ����� �� ����������� ����. ����������� � ����, ������������ ����

�� ���� ����. ��� ��� ����, �� ���� ����������. �����! ������� ����������, ���� �������� ������ �� ������. �� ��������, �� ���� ����, ���� ���� �����.

� �� ������! � ������� ����. � �� ���! ��������, ������� ���� �� ���� ����, ��� �� ������ �������� ���� ������ ������ �� ������? ��� �� ���������... � ����!

������ � �� �����. ij�� ������ ���������, ��� ��� ��� ���������� ������� ��������.

� �� �� �� ������! � ������� ����. � �� �� �����'�!

� ͳ, �! � ���� ������, ����������, ����������� �������� ����. � ����� �������! ������! � ������ ���!

������ ���� �������� �� ������. ��� �������� ����, �������� ������, ������� ���� �� ������ � �������, � ������ ������. � ���, ������������, ������ ���� ���������� ���. ���� �� ����� ����� ������������. ������ ���������� �� ������� ������ � ������, �� �������� ��� �������������� � ��, �������, ���� �����. �� ���� ��������, �������� � �������, �� ��������� �� �� ������ �����, �� ���� ��� �����, ������� � ���������� ������������� � ��������, ����� ��������� � �� � ������������ ��.

� ���, ���, � ���������� ����, ������������ �� ������. � ��� ��� ����� �� �������, �������� �� ������. ����, ��� ��������� ��������� �����. ����, ��� ��������� ������! ����� ��� �������� ����, ��� � ���� �������.

� �� ��, � ������ �'�����? ����� ����� �� �������� ����? �� �� ��� ������, ���� ���?!

� ��� � �'����� � ������, ���� ��� ��� �����, ���, ����� ��������� ���! [323]

� ���� �� � �����, �� ����� ����� ���������!

� �����. ���� �������. � �������, ���� �������� ���...

���� ������� ������ �����. ���� ������. ����� ����, ������, �������� � ��������. ����������, ��������, �������� ������� ������ �.��������. �����, �� ����� ���� �������? � �������� ��� �����. � ����, ���� ���� ��� ������� ��� ��, ��� �� � �����?�

� ������� �������� ����� ����. ����� ����.

� ��� ��������� �������� � �� ��? - ����� �������� ����. � ��� ��� ��������?

������ ����. ��������, ��������, �����, �'������� ��� ��. �'������� ������ � ���. ���� ����. ��������� ���.

� ����! � ������� ����� �����.

� ��� ���? � �������� ����. � ��� ��� �����?

� ��-�-�! �� �, �, �! � ����� ������������, ��������� ������� � ��������� � �����.- �����, �����. ����, ���� ����� ����.

� �����! � ����� �����. � �����! ����.

� �� ��?

����� ����, �����, �����, ��������� ����� ����. ����� �� ������. �� ����� �� ����.

� ������! � ������� ��������. � �����! - �������, ����.

������. ���� �� ������, �� ������ �� ����-�,�. �������� � ����� ���� �����.

�� ������ ������ � ���� ������ ������������ ���� �� ������. �� ������ ����. ���������� ���������; ���� ������� �� ������� ��������� �������� ����� ������� �����; ��-��� ���������� �����; ������ �����, ����������� ����� ����� � ��� ��, ������, �������� [325] � ���� ������. ³� ����� ����� �� �������� � ������� ����, � ���� �������.

� �����! �����!

����. ��������� ���������. ��������� ����� �� �������� ������. ���� � ������. ����� ������� ���������, �� ��� ��������� ����� ��� ��.

� ���-����, � �������! � ���� �����.

��� �������� ��� � ��� �����

ѳ������ ���� ������ ���� ӿ���� Գ�� ����� ���������, ���� ���� � ����� �� ��������. � �� ������ ����, �� �� ���������� ����, �� ������ � ������ ������ ������� ���. �� �������� ���� �� ������ ����� �������� ������� ��������, � �������, � ������� �� � ��.

� �� � ���, � �������� �� �, ������������ ��� ���� ����� ����� �� ��������� �����, ���������� �� ������, ������� ������ ������������, � ��. � ����� ��������� � ��������� ��� ���������� ���, � �� ��� �������. [327]

2257-� ��, ������, ����� ����, ������ �� �������� ������ � �������� ����� � �� ���� � �� �� �����! ������ ��� ������ � � ����� �������� ����� �� ���.

������� ����� ���������, � ����� ��,- ������� ������ ����� �������, �������� ������ ����� ����� ���������. ����� ����, ��� ���-���, � ��� � �����������, � ��, ������� ������, ��������� ��� ������.

�������� ������ ������ ���� �� �����, ��� �� ������� ���� ��� ������ �� �������� � ������� �����. ����� ������, ���� ��� ��� ��������� �� �������� ����, �� ������ �������� ����. �������� ���� ������ ���� ����, ������� ���� ����� � �������, ��� �� �������� � �� � ������ ����� �� �� �������...

� ���'��� ���� ӿ���� Գ�� ���� � ��������, ����� ��������, ������� �� ��������� ������, �����, ������, �����������.

� ������� �������! � ������ ��.

�� ������ � ������, � � ����� ��� �������� ������ ����������. ���� ӿ���� Գ�� ����� � ������ � ������������, ���������, ���������� ������������, ��������� ����� ��������� ��������. � ������� ����� �� ������� ��������� ���, � � ������� �� ������ ���� ������.

� �������, � ������ �������� ��, � ��� ������, �� ������� �����, ���� ��������� � ����, ���� ϳ����� �������, ������ ���'�������� ����. ³� ����� ��� ��������� �� �����, � ������ ����� ������ ���������� ������. ³� ��� ���� ������. ³� ��������� ���� � �������� � ���� ����. �'����������� ������� ������ ���'����� �������� �������� ���� �� ����� � ��������, � ����� ����� �������, �� [328] ����������� ������� ������� � ��������, � ���� ����� ���������� �����, ������ ������� ��������, ��������� ������.

������� ���������� �� ������.

��������� �� ��, ������.

������ Գ�� ������ �� ��� �� ��� ������. ���� ��� � ��� ����, ���������� � ������, ���� ��� �� ����������� ������.

� �� ������� ����� ����, � ������ ��.- ������ ���� ������ �� � ���� ϳ����� �������.

� �� ����� �� ��������� ��� ���� ��� ����, ��� �������� ������ ������� �����? - ����������� ����.

� ͳ! � ������� ���, �� �������: ��� �������� ���� ��� ����! �� ������, �������� ��� ����, ��� ������ ��� ������, ��� ��� � ������, ��� ��������� � ������� ����, ��� ������� � �������. ³� ����� � ����������� ��� ������� � �����. ҳ���� ��������� ������. ���� �������� ��� ������� ������ ����������, � �� ���� �� ����� �������� �� �������. ���� � ���������� �� ��� ����� ��� �����, � �������.

� � ��, ������, ����� ����������, � �������� �������� �������.

� � �! � ������� ������. � � �� ������� ������� �������� ����. ��, ���������, ��������� ������������� � ���. ���������, ��� ����� ����� �� �������� ���� ������. ��� ��� ���, ���� �������� ���. ���� �� ������ ������ �����, ������. ���� �� ������������ ��� � ������, �� �� ���?

� ���, �� ����� ����, ��� � �� �� �������...

� � �� ���������� ������! � �� ��, � �� ������ �������� �������, �������� ��������, � [329] �������������� ���������. ��� ������� ����� ����.

�� ������� � ������.

� ��� �, � ��������� ������. � ����� � �������. �� ���������� ��� �����. �� ����� �������� ������ ��������, ���� � ���� �� ����� ���� ����������� ���, �� �� ���� ���� ����� ����!

�� ����, Գ�� ��������� �� ����� � ��������, �� ������ ����� ������� �, ������� �������, ������� ��� �� ����:

� �����, �����! ��� � �� ��� ��� �������. ���� �� ��������� ������� ��� ����� ���.

������� ������� �����. �� ��� �� ����� ������������ � ����������, ���������� ������� ����, � ���� ӿ���� Գ�� ����� ��� ������ � �����.

������ ����, ��������� �����, �� ���������� ������� � ������� �������. Գ�� ������� ���� � ����.

� ������.

� �� �������� �������.

� ���, ���������.

� � ������� ��� ����� ������.

� ��������? �� ��? �� ��, ������ ������? �� ���������!

� ����������, ���� Գ��. ������� � �������, �������.

� �� �� �������� ��������?

� ����� ������.

� � ������ ���'����� �������� �������? � �'��������� �������?

� ���.

� �� ����� �������� ����? � ������ �� �'�������, ���� �� ��� �����? ��������, ��� �� ����������! ��������� �������� ���� [330] ����� �����, ������, �� ������ �� ���� �����.

� �����.

� � ��� ��������, ���� ������ ������. ��� ��� �������, ��������!

� �����, ���. �� ���������. � ������ ��������.

���� ӿ���� Գ�� �� ����. ͳ� ��������� �������. ³� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���������� �����, ����� ����� ������ ������ �-�� ��������� ���������, ��������� ���� ����� � ����, ������ � �����. � ������ �� ���������, ������� ��� ��������, ����� ���� ���� ���� �����, �� ����� ���������, �� ����� �����.

�����, � ����� �� � ���� � �������� ������, ��� ������, �� ����� ����������, ����� ���������� ����, � ����, �� �� �����? �������, �� ��� ����������, �� ����'������ ����� ������, �� ��� ����� �������! ��� �� �� �� �����, ����, � ������� � ���, ������, �� �� �����. ���� � ��� ��� �� ���� ���� ����� ����, �� ��� �������� ���. � ��� �� ������ ������� ������� ��������, ����, ��� ��� ���� � �������� ���������� ���������. ����, �� ��� �� �������, � ��� ��� �. ��� ����������� ���� ������, ������������ ���� ������ � ���� ������� ��� ����. ��, �����, ������� ���������, ����, � ����� ���, � ������� �� �������� � �����. � ������ ���� ���� ���� �����, ����, � ��� � �� ���� �� ����� �������� � ��� ����� ��� �������� ��! �� ��� ������� ��, ���� �� ������� ��� �����, ���� � ����� ���! � � ������ ���������, �� �� � ���, �� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ��� ����, � ����� ���������. ��� �� ���� �� ��� ����������� [331] ����, ����, ������, �� �� �� �������. �� �������� �������� �� ������. ������� ������ � �� ������ ������ ��� �������� � ���� �����, �� ����� ��� ����� ���������. 1 �����, ���� �� ���� ������, ����, ����� �� ����������� � ��? ���� �� �������� � ������� �� ��� ������� �����, ����� ��� ������, ���� � ���������, �� �� ���, ����?�

Գ�� ������� �����; ������ ���� ����, �� ��������� ���������� �� ���� ��������; ������� �����.

�������� ������ ������ ����.

Գ�� ���������� �������� ��������� ����� � �����, �� � ������ ����� ����� �������. ³� ������ ����� ��������; � ������ ��, �� ���� ���� ���� � ���, �������� ������, ������ ������� � ����� ��������. ³� ������ ���� �� ����� �������� ������.

������... �����...

��� �� ������ ���������� � ����������� ����. �� ������ ������ ���.

Գ�� ��� �� �����. ³� ��� �������� ���� ����. � ������ � �������� ������� �����, ��� � ������, � �� �������. ���� ������� ��������� ��� ������� ��������, ����������, ��������.

� ���? � �������� ������. ³� �� �� ����������� ����.

� ���, � ����� �� ������.

���� Գ�� ������� ���� �����, �� �����, ��������� ���� �����, ������, ���� ������ ��� �� ������ ��� ����� ��� �����.

� �೿-�� � ������� �� ����, ���� ����! - ���������� ������, ��������� �������� � ����. ���� �������. � �� ������ �����, ����� �� ����� ����������! ���� ����, ����� �� ��?

����������, ������� ��� ���� �������� �� [332] ����� �����, ����������� ����� ����, ��� �� �������� �������� � ����� ����������� ���. ³� ������� �� �������, ����� ���� �������.

� �� � ������ �����, �� ���� ���������, ����, ���� �� ������.

����� ���� ��������, ��������� �� ��� �����, � �������, ������, �� �'���� � ������ �� ������ ������ ������ ���; ������� �� �������, ��������� �� �����, ��������� �� ��������� ��������, ������� ��� �����, ����, �������� ��������, ������� ������ �� ����.

� ���� ��� ����, � �����, � � ��������.

� �����, ��������, ����!

� ��� ��� ����! � �������� ��� ����.- ��������� ��� ��������. ������, ������� �������� � ��� �� ���� ��� ������. �� ��� - ����� � � �������: �����, ������. ϳ������� �� ���� ������. ������� � ��������� �����. ���� ���� �� ����. ��� � ���������� �����. �������� ������ �����, ���� � ���� ����. ��, �����, ������. ��� ����, ������� �������, � ��� � �����! ������ � � ������ �� �'��, ��� ���� ������� � ���. ��� �������, ����� ��� ���� ������, �� � ��� ������� ���, �� � ������ ��������. �� � �� ������� ���, ��? � ������� ���� �� ��.

������ ��������.

� �� �, ����, � �� ���, � ����� ����������. � Գ��. � ³� ����� ��������. � �������� ����! � ���� ���, ��� �� ���, ��� ����� Գ��. ����, � Գ��, ��������� ���, � �������� �����, ����� �����. � ���� Գ��, ��� ����������� ��� ������. � ������ ���� ����. ϳ����-��.

� ������ ����� ����� �� ����������� ������������ ����.

� ����� � ��� ����, ����? [333]

� ���, ���.

� ����� ��������?

� ����.

� �� ����� �� ��, �� �� �����, ����. ������� �� �������� ����� *. �� ���, �� �� ���� ����. ��� � ��� ����� ���� � ����� �����������. ������ ���������, �� ���� ��������� �� ����. ����� ������� ������ ������-����� ��������. ������� ���������. ��� �� ������ �������� ����� ������ �� �����. � ��� �������� ������ � ������ � ������. � �� � �����, ������ ��? � ����, �������. �� ������� ������.

* �������� ����� � ���� �����������, ����������� ����� ���.

��� ���� ������ �������, ���� ����������� ����, ���������� ������������ ���������� ������, �� ���������� � ��������� � ��������� ���������, � ��� ���������� � ��������� � ���������� ��������.

� ���� ����� ��?

� г� ������. ������! � ������ ��������� �� ������� ������, � ���� ������ �������� � ����� �� �����. ���� ���������� ���-������ �����'�. ���� ��������, ��������� ������������ ����������� ����������. ������� ���� ��� ���� ��������� � ������� �������, ���� ����� �����. � �� ����� ����, � ����� Գ��. � �� ���������� ���� ̳����. � ³� ��������� ����������� �� ����, ���� ���������� ������ ����� � ������� � �����. � г� ������. �� ���������� �����, ����. ��� ���� �� ��������� ���� ����: �� ��� �������. �� ����� ������, ������ ��������� � ������, �� �������������� �� �������� �������� ����. �� ������, ��� �� ������ ������, �� �'����,- [334] ������ � ������, � ���, �� �� ������� ������� �� �����.

� �� �����? � ����� ���� ���������, ������ ������� �� �����, ���������, ���������� ����������� ���� � �������.

� ���. �� ����� ������� � �����. ������ ���� ������� ������, �� ������ � �����, � �����, ���� ��� ����������� ����� ����.

���� �'��� ������.

� �����, �����, � ���� ����� ���, �� �� �������! � �������� ����� ����.

� ����, ����. ��������� ����� � ����� � �����.

� ��������� ����������, ���� Գ��, ��������� ��� ��������, � ���� ����������� �� ����...

� �� ��� ������ ����� �����������,- �������� ���������� Գ��.

���� ����������� � �������� ������� �� ��������� � � ��������� �� ���������� ���, ����������� � ������ �� ������ (� �� ���� � �������) � �� ������ �� ������ (� �� ���� ������ �������); ���� ������ �� � ���, �� � ����� � ���� � ���.

� г� ��� � ����, � ����� ������ ����� ����.- � �� ���� ��� ����������, ���� Գ��. � ���� �����������. �� �� �� ���. �� �� ���� ����� ����������...

� ���...

� ��� ������ ���� � ������ ������, � �������� ���� ������ � �� � �� ������� - ������ �� ������ ���� � ���������� �� ������ ���� ������. �������� ��������� ��������, ���� Գ��. ��� �� �������� ���� � ���� ������, ��� ���� ��� �, � ��������� �����, �� [335] �� ��� � �� ����. ������ � �� ��� ����� �� ����.

� ����� �� �� ����� �������� ����?

� �� � ��! �� ����, �� �� ��� ����. ��� ��� ������ ��� �������. �� ���� ������ ���� ���� �������, �� � �� ����� ������� � ��� ������, ���� ��������� ������.

� �� �� ����쳺�, ����, �� ������ �� ����쳺�.

� ������ ������ � �� �����.

� �����? � ��������� ������. � ��� �, �� � ����! ������ ���� � ������ �����.

� � ���� ����������� ������.

� ��������, ����...

� �������� ��������� ��������!

� ����, ��� ���� �� ������� ��� ������... � ���������, �� �� ����������, �� �� ���� ���� �������. ��� �� ���������� ���� ������.

������ ������� ���� �� ������� ����, ������� ������ � �'������ ������� ���� ����� � � ����� ������� ����, ��������� ���� �����; ����� ��������, ����; ���� � ����� ������� ������ � ����� ����� ����� �������.

� �� �� ������? � ���� ������� ����, ������� ������ � �������� � �����.

� � ����� ����� �� ����,-������ ������,- ������.

������� ����� ����� ����, ��������� ���� ��������. � ������ ������ ������ ������� ����� ����, ������� ������, ������ �������, �� ������ �����. � ���� ������ ��������� ����� �������. ����� ��������� �������� ������ � ���� ����, ����� �������, ���� ����������, ������ ������ ����, ��������� ����������... � ������ � �������� [336] ������� ������ ������� ������� ������� �����; ���� ����������, �����������, �������� ���; ���� ��� ����� ����� �� ������ � �� ��������� � � � ��������� ����� ����� ����, ������ ���, ���� �������� �� ����� ����� � ���� ���, � ��, � ��, �, �����������, �������� �����, �� �� ���� ��'�: ����� ���� � ���� ���� ����������, � ���� �����, � � ������� ����� ����� �������� ������� ���������.

� �������, � ������ ��.

� ������, ����.

� �� ������� ��! � ����� �� ���.

� �� ������.

����� �������, �� ������ ��������� ����� �������, ���� ����� ��� �������, ���� ��������� ������� ����� ����.

� ����, � ��� �� ����������, � ����� ����� ����.

� ���. �� ���� ���, � ������ ������ ���'����� �������� �������� ����.

� � �� ������� ������.

� �� ������ ����, ����������� �� �� ����������� ��������, ������� �� ���� ���, �� �����.

� � �� ������� �� ������, �� �������!

� �� �� ��������� �� ���! -� ��� ����� ������!

������ �� ������ �����. ³� �� ���� ������ ���� ������.

� ����-��, �����... ��������.

� ����!

�� ����� � �������.

� ������, �����. ����, ���'�� ������? [337]

�������� �������, ���� ��������� ��������, ��� ��������� ��������� ���.

� �� �������������, �������! � ��� �� ������ �������!

³� ����� �������.

� �����, � �������� ������, � ������. ������, �� � �����. ճ�� �� �� �����? ����, ����� � �� �����. �� ����� � �������, �� �� ���?

��� ������ �� �����.

� ���.

� ����, � Գ�� � ������ ��������� ������, � � ������ ���� ����, ����, � ����� ��� �� ���� ���������. ̳���� �� ��������� ������. �����, � ���� �� ���������? � �������� ��� ������, � ��� ������� ���������, �� ���� ������ ���� ������ ���� � ����, � ������� - �� ����� ������ �������! �� ����� ���� ������ �����, ����. ������ �����! � �� �������� ������, ��� ����� �������� �� ����. �� ��� ���������; ������ �������, ����� ���� �������. �������� ������� ����, ���� ���� ���������, �� ������� ������� ������ ���� ������� ��� �����. ³� ��������� �� ��� ���� ��� �����, ��� �� �����. �������� ����� ������� ���� �� ����� �������� ������, ����, �� ������, ��� �� ���� ��������, � �, �, �����, �� ��, ����� �� ����� ��� ���� ���������, ���� �� ������ � ������������� �� �����, � ���� ��� �� ������. ͳ, ����� �� ������� ������ ��� ���, �����, ���� ��� ����������� �������. �� ������� �� ��� ������ ������ ����, ���� ���� ���������� ����� �� �� ��� �������� �����... ���� �� �� �������, ����? �� ����� �� �� ������� ��� ����� ������ ��� ���������, ������ � ������ ��� ���? �� � ������� ��, ����, �������? [338]

ʳ����� ��������� ���������. ��� ���� �����, ��������� � ����, �������, ��������, � ���� � ����, ��������. ³� ��������� ������, �� ������ � �������� ��������������� ���.

� � ������ �� �������, �� �� ��� ���� �������, � ����� ��. � �� ���� ��� �� ����� ����, � ��� �� ��, �� ��� ���������� � �����������, �� �� ���� � �����, � ������ � ��� �������� �, �����, �������� ��� ���� ���� ���. ��� ����, �� �� ������. � ³� ��������. � � ���� � ������ ������? �� ���?

� ���������� �� �����, ����, � ������ ���'����� �������� ������� ��.

� ������ �� �����?

� �� �� ������ ������ ���. �� ����� ���� ����� �� �'��� ������. � ��������� �� �������� ���� ����� �'��� ������ ���� ����, �� �� ���� �������. ����� �����, �� ����� �� ��������. �� ��� ������. ��, �� �� ����� � ���� �����, � �����������, ��� �� ���������. ��� ���� �� ��������� �����������, �� �������� ��������, ����, � �����������, ��� ������ ���� ��� ����������, ������� ���������.

� ��� �����, � �������� ����� ����.

� ��� �����.

� � ������ �� ���� ������ �� ������?

� ���.

� ��� ������ ����� � ����.

� ���, ���.

� ����� ���������. �� ���������, ���� Գ��.

� ��� �������, ����.

����� ������. ����� ���. ���� �������, ��� ���. � ���������� ��� ����. �����, ��� [339] ������� ����������. ������ ��������� �������� �������.

� �� ��, ��������? �� �� ���������, �� ��������� �� ���������? �� ����� ���!

�������� ���������.

� ³� ������ ����� ���� � ����� ��������, ����� �������� ����� �� ������, �������� ������� ������ �����. �����, �� �� �� ������, �� ���� ����: ���-��� �� ������, ��� �������, ������������, ���� ������, ������� �� ��������; ��� �����, �����, � �� ������ �� � ������ � �� ����� ��� ����������!

� �����, �����! ��������, � �� � ������ ���������� ���� ��� ��� �����?

������� ����������.

� ���� �� �����, �� �� �������� �� ������ �����. ���� ��������� ��� �� ���� ����������, ������ ������ �������� ����� �����, ���� ���� �������� ������. ������, �� ������ ���������� ���� ��������.

� �������, �� ����� �������! �� �����, ��� �� ����������, �� ��������� ������! �� ������...

� �������! � ��������� ���� �������. � ���� ������ ����� ������.

� �� ��? � ������� ������.

� ���, � ������ ��������. � ���� ������ �� ����.

� ��������, ����! � ������� ������, ��������� �������� ��� �������. � ��� �� ��� ����!

������ �������� � �����, ���� ������� �� �����.

���� ������� �� ��� ����� ����� �������.

���� ӿ���� Գ�� ���� � ���� ��������. �� ���� ����� ��� ������� ������, ���� [340] ���������� �����, ������� ������ �� ��� �� ̳����.

������ ����� �� ������ ������, ����� ���������� �������� ���� �����, �� �� �������� �� ������ ���� �����. ���� �����������, ���� �� ��� ���� ������ �������, ������ ������ �� � ������ ������, � ������� � �������� ������ � �������. ³� ����� ��� ������ � ��� ���, ��� ����, ��� ������ ������ �� ������ ���, ��� ����� ��, ��� ������� ��������� � ��� ��, �� �� ��������� ������ ������ ����� ��� � ������ �� � ��. ³� �����, � ����� ����� ���� �������� � ������, � �����, � ����.

������� ���� �����, � ����� ����� ����. � �� ������ ��� ���������� �����, ��� ���������, ��� ��, ��� ���� ��������� � ������ ������. ������� ��� ����, �������� ����. � �� ��� ������, ��� ��, �� ����� �����, ���� �� �� ������; � �� ��� ����� ������ ���, ��� ������� ������, ���� ���������, ����������� ������ �� ����, ��������� ������ �� ���� �������� � �����, � ������� �� �������� ���� �������, � �� ����� ���� ����. ���, �� ���� ����� �������, � ���� ������ ��, �� �������� ��� ���� ������� � ��� ������, � ��� ������, � ��� �� �������� ������, �� ���������� � ������.

����賳 �����, ���� ������, ���� ����� �������, ��� ���� � �� ����� ����, ���� ������ �������� ������ � �� ��������, �� ��� ��� �) ����, ���, � �����, �� ������ �� �����... ������, �� �� �� �����, �, �� ����� �� �����, �������� ��� ���, ��� ���������� ���������� �������� �����: ���� �� �������, �� ��� ������� ���������, �����, ����� ���������� �������� ����� � ������� ����������, [341] � ������ ������� �������� �������� ����������� �� ������ �������� ������, �� ��������� ��������� ��������.

� ��! � �������� ������, �������� ���������� ������ ������� ������� ������. � �� �� ��� �� �������, ��������?

� �� �����!

� ij���� ������ �����! � ������� ������. � �� ���������! ����������-�� �� ���, ������ � ���������� �� ���, ��� ���� ��!

���� ���� � ������, ���� � ����, �� ������ ����� ������. �� ����� ��������� ���� ����������� ��������� ������, �� ������� ���� ����� ����������, �� ��� ���� - ����������, ��������� ����� � ������ ����������.

� �� ���������� ������! � ������ ������ � ����� ������. � � ��? � ����� ��. � � ��� ��� �����, ��������, � ��� ������, �� ����� ��������, ����� � �������� ����, ���� ������ ��� ��, �� ��� ���� � ������� � ������. ³� ������� � ������ ������, ���������� �������, ������, �������� ��������. � ��� ��� �������. � ��� ��� �����, ���������� ������ ������� ����, � ��� ��� ��, �� ���-�� �������� ����, � ��� ����� - ���� ���������, ���� � ���� ����!

������� ��������.

� ���� Գ��...

� ����, ����, �� ���������.

� ������ ������, ���. Գ�� ���� ���� ������.

� �� ����? ���� � ��������� ����?

� ��������� ������, ����� �����������, � �'��� ������ �������. � �����, ��'���� � ������� �������� ����� �����.

� � ��� �� ������ ������, ����� ���������� ����. [342]

� г� �� � ������, ���� Գ��. ����� ��� �������� �� �������� �����. � ������ ���, �� ����. ��� �� ���� ��� ���� ������� ����������.

������ �������� � ����, ���� ����� ���������.

� ����� �� ���� ����� �������� ���� � ����? ³� ��� ������ ������! ������ ��, �� ����� �� ������� ���� ������ ���� � ���������, ����? ��� �� � ��� ������ �����, � �� � ��� ���������. � ��� ������� ����� �� ������ �������� � �����'��...

� ͳ���� �� �䳺�...

� � ���� �� ���� �������� �����, ��, ����, �� ��쳺�� ��������� ���� ���� �� ���?

� ������� ��������� � ������ ����� ����������.

������ ��� ����'���.

� ��� ���. ������, ��� ���� �� �������� ���� �� ����� �� ���� � ����� ����� �� ������� �� �����, �������, �������� ��� ����� ����������. � �� ��������!

������ �������� ��� ����� � �� ����, � �� �������, � ����� ����. ������ ��� �� �� ����, ����� �������� �����, �� ������ ���� ����� � � �� ������������, � ���� ������ �������� � ������ �� ���������� ����� ������ �� �����, ���������� ������ ���� ������.

�...������ ����� ������ ����...�

������ ��������, ����������.

� �����, ����! ��� �� ����! ������ ������, �������. ��������� �������.

����� ��������:

� �� ����� �� � ���� ����������� ��'����, ���� Գ��. �� ������� � � ������� ���� ���� �������. [343]

� ���� ������!

� �� ����.

�������� ����������. ��� �����������, ��������� � ����, ������ ������, �� ����������� ���� �����:

�...��������� ���� � �������, ��������, ���� �����, ����� � ������� �������� ������ �������, ��������� �������, � ���� �������� ������ ��������� ���������...�

� ����! � �������� ������.

� ���, � �������� � ������ �������� �����.

�������� ����� ��������, ����� �� ����� � ������.

� ����! � �� ����� ���� �������� Գ��. ³� ����� ��������� ��������.

� �����, � ����� ����� � ������. � ³� ���. � ������� ������ ����.

� ͳ! ���������!

� ���...

� ����, �� � ������? ������ ��������! ����, �� �� ���.

� ���� ��� ����. ��� �����, ���� ��������� ������.

� ��� ��� ���������! Գ�� �������� ������.

� ���������� �� ���������, �� ������������� �������.

� ���, ����, �� ������ ���� ���� ��� ��������� ����, �� ���������, ��� �����, ���������! ������ ��, ����, �� �� ��������, �� ������, �� ��� � ������ �� �� �� ���� ��������, � ���� � �� ���� ��������� ����, ���� ������ ����. ����, ������ �� ���, �� ��� ��������� ���� �����!

�������� ������ ���������.

� ����, �� ��? � ���������� �������� [344] ������. � �� �� ����� ������? ����, ����, �� ��������, ���� �� �������, ���� �� ������ ������� �����, �� ������! �ӻ � ������ ������.

� ��, ����, ��! ������� � ��������� ����.

� ��, ��?!

������ � ����������� ������ � ����������. ��������� ����. ���� � � ������ ������ �����, � ������ �����:

�� ������ ����� ������� ����� ������ � �������� ������ ����, ���, �� �������� ������� ���, ������� ������ �����, ��������� ����� ����, �� ������ ������-����...�

� ����, �� �� �����!

������ �������� ������ �� ������ ����� ������ ������� ����������� �������� � ��-������ ����� ������ ������ �� ������.

� ������� ��� ������ �����, ��������, ����� ������ �����, �� ��� ������ �� ���� �� �� ��������. �������, ��� ��������. ������ ����� ��� �� ����, �� �� �� ��� ����������, �� ����, ���� �����, �� ������ �����, �� �� ��� �������, � ���� ���, ���� ������� ���� � ��������, ���� �� ���, �� ��� �� ���.

� ���������, � �������� �������. � ���� ���� �� ���������, ������ �����. �� ���������� ��� ��������� ������ ��� ����, �� ������������ �������� �������� ����, ��� � �� �� ���� ��� ��, � ���� ���� �����������! �����, �� �������� �� � �� ���� ����������, ��� 䳺 ���� ����, ���� �� �� �����������. � ���� ���� ���� ���, � ������ ���, �, �����������, �������� �� ��� ��� � ����� ���� ���������. ��� �� ����� ����������, �� [345] �� �������. �� ����������� ��������. ��� �� ����. ³� ������ ������� �� ����糿 - ���������������� ����� ����. ������ ��� ����������� � �������... �� �������� ���������� ������� ���� �����, �� �� ������ �������� ���� ���: � �������� ���������� ���������, ��� ��������� � �������������. �� ���, ���� ����� ����� � ��� ����� ���� � �� ���, ���� ����������, ���� �����. ��������� ������, �� ����� � ������ ���� ��� ���� ��������, �� ���������� ���� � �������. � ����� � ����, ��, �� � �� ����, � ������� Գ��. � � ���� ����: ��� ������ ���� ������! � ����� ������� ��� ����� ������ � ���������, � � �� ����, ���� ����, �� ���� ���������, �� ������� �� ������ � ���. ³� ������� ������������ ���� ��� ����, ��� ���������� �� ����, ���� ������ ���������� ��������� � �������, � �� �������� ������, �������� � �����. ��� ������ ��� ���� ����� ������, �� �������� ���� ���� ���� � ����� ������������ �����������, ���� ���� � ����� ���, �� ���� �� ��������, ������ ����... ��������� ������ �����, ��� �������� �����, � � �� ����� ����� ���� ����, �� � � ���� ���'����� ���. ��� ��������, �������� � ���������� �������� �� ��������� � ������������. ��� ��� �������, ���������� ���������, ��� �� ���� ��� ������: ���� � ������� �������, �� ������� � ��������, �� �� ����� ���� �������� �������: ��-����, �������, ����������. �������, ��������, �������!

��������� ������� ����� ��� ���� ���������� �� �����

³� ���������� � �����'�, �� � �����'� [346] ������, ����� ������ �������� ������ � ������ � �� ���� ӿ����� Գ���, �� ��������, �� �� ����� ����������� ���� ������� ������, ��������� ������ �� �������� ����������� �������: �� ���� ����� ���� �������� �� ����� ������, ���� �������� ������, ��������� ��������� ������ ����� ���������� ������ ����� � � ��������� ������� ����, �� ������� ������� �����������.

��� ���� ���������� �� �����, �� ����� � �������� ���� ӿ����� Գ��� � ������� �� ��������, ��������� ���� ������ � ���� �����.

� ����� ��� �� ���������, ����? � ������ ������.

��� ��� ������� �������� �������, ������� ������� ������� ����� ����� ������� �������.

� ͳ, � �����, � ����� ��������. ���� �����, ���������� ����� ��� �� � �����. � ��� � �� ����� ������� �� ������, �� �� ���?

� �� �����, ����.

� � ��� ��������...

� ͳ���� �� �䳺�, �� �����. ���� ���� �� �� ������� ������ ������. ��, �� �������� ���, ������ � ���������� ���, � �� �������� ���, ������ ���������� ���. ͳ���� �� ����� ������.

� ������. � ����� ��������, ���� �� � �����. � �������� �. ��������� ��������. ����� ��� �� ����. ��� � �������! ������ �� ������� ����?

� س���������,

� �������!?

������ ������, ����� ����� ��� �������.

� ����� � ������ ���'����� �������� �������, �� �������, �� �����, � ����� ��� [347] ����, ���������� ���. � �� �������� ���. ����� � ��� �� ����� ��� ��, ����� ���� �����...

����� ���� �������, �� ������ ������� � ����� ����� � ������.

���� �����������. ������ ������� � �������� � ���� � ���� ������ �����, � ����� ���� ��� ����.

� �� �� � ���? � ������� ������ Գ��.

� ����� �������� ����, � ������ �������.- ��������. ���� ����� � ������ ���������� �������. ���� ��� ����� ������ �� ���, ���, ��������, �������� ���� ���������, ��� �� �� ��������� � ���� �������: ����� ���� ������� ������, �� ���� ���� ������. �������� ������ � �����. �����, ���� ��� ���� �����������, ���� ����� ����� ��������� ��������.

� � ���� �� ���������? ��� ���� ���� ������.

� ���� �� ���������, �� ����� � ������ ���'����� �������� �������� ����.

��� ���� ������.

� ����� ��? ������, ����� �� ����, ���, � ����, � ������ �������?

� ���� ���.

��� ���� �������� � �������, ���� ������������ �����������.

� � ��, ���� � ����� ��� ��� ���� � �� ������� ���?

� �� ��� �� �����. -� � ���-����... ����?

� �� ��� ��������.

� �� � ���?

� ��'���� �����, ������ ����, �����, ��� ������� ����, �� � � �� ����, �� �������� ��, ���� �� �� ���� ����� ������. �� �� ������ [348] ��� �� ��������. ����� ���� ����: �� ������ ������, � � ������� ��� �� �������. ���� ��������� �� ����.

� � ���� � ����� � ��������� ��� ���� ��������?

� ������ ���� �� ��������. �� �� ������ ����� � ����� ����. ��� ���������� ������� ��������� ��� ���� � ������� ��������. � ����������, �� �� ����� ������ �����������, � ����� ����� ��������� �'��� ������. ����� ��� ���� �������... ��� ������, �� ����� ������. �� ��, ��� �����. ����.

���� ����������, ���������, ��������� �� �������, � ����, ���� ����� �������� ������.

� �������� ���. ��� �� �������� ��������. ��, �� �� ��������!

������ ������ �� �����, ���� ���� ����.

� � �� ������ �� �� ���: ��� ��������� ������� �������� � ������� � ����� �� ��� �����, �� ������� �� ���� ������ � �������, ���� ������! ������� ��� �� � � ��� ����� �����.

� ������ ��� �� ��, � ������� ������ ��� ����. � ������ ��� ����. � �������. � ³� ������� �����. � ����� ���� ��������.

� ���� ������� ����� ���� ������, ���� ������ ����� ���� ������ � �� ������� ������ ����� ������� �������� ������� ��� �����, ���� �� ���:

� � ���� ��� ����� ������ � ���� ����,- �� �������� ����, ����������: � �...��� �������� ��� � ��� �����. ��� ����䳺 ������? � ��� ���� ��� �����? ��� ������� ���? �� ��� ���� ��� �����, ��� �� ����� �� �� �������? �����, ���� ������� �����, ������ ��, ���������� �� ��, ������ ����� �� ������ [350] �������� � ����������� � ������ �� ����� �����...�

����� ������� �� ��������.

� ��� ����, ��� ������� ������, � ������ ��������� � �� ������� ������� ������ ����������� ������� �������, ���� ���������� �� ������, �������: ��� �� ���� - ��� �������� ²�Ͳ � ��� �����.

³� ������ ���� �������� �������, �� ���� ������ �� ������.

� �� �� � ���� ������� ��� ��� � �����. ͳ�� ���������� � ����� �����!

³� ������ �������, ������ �� ����� �������, �������� ����� ���� Գ���� � ������� �� ������; ������� ����� �����. �� ����� ���� ���������, ��������� ������������ ������, ���������� � ��������.

� ��������! � �������� ��. � ��������! �������� ����. ��� ���� ���.

� ���� ����!

� ��?

� �� ��� ��� ��������, ���� ����, �� ��� ������, �� �� �����!

� ���?

� �� �� �� �������?

� ��? �� ������? � ���� ���� ������ ����������, �� �������� ����. � ��, ���� � � ������� ���, ��... �� �������� �� �������.

� ��� ���� ����, ������� �� ������.

� �� �� �� ��� ������� ����, �� ����� ���� ���� ��������� ������� �������� ��-�������� ���� �����, ��������� �����, �� ��� �������; ���� �� ��������� ����� ����, �� ���� ��������� ����, �������� ������� ����� � �������� ����������� �������.

� ����, ����, � ������ �������� � ���� [351] ����. � ��� �����, �������� ������, ���� �� ���� ��������, ���� �����������, ������, ����� ��� �������...

���� ������� ��������. ����� ���� �����.

������� ����, �� ����� ������ ����� ����� � ���� �'��������� ����. ��������� �, ����� �������, ���� ������ ����� ��������� ���� �����������. ��� �� ���� �'��������� ������. ͳ�� ������� � ����. ��������, ������� �������� �����, ���� ���������, ��������� ������������ ����������� ����������, ���� ��� ��� � ������ �����'�. � ���� ��⳺ ������������� �������, ���� ����������� ������ �����, �� ����� ��������� � ������ � �����. ������ ��� ������, ������ �� �����, �� ����� ����� ����, � ���� �'��������� ����� � ����...

������� ������

���� ���������, ��� �� ������� ����� ���� � �������������� ����� � ��� ���� � ������ �����, � ������, �, ���� ��������, ��, �, ��� ��������� ����, ������. �� ������ ������� ������� ��������� ����� �� ����, ���������, ��� ��������, � ��������� � ������ ��������� ����. ³� ��������, �� ������ ������ ����, ������, �����. �������!� � �� ������� ����� ��� ������ �����������, ��� ���, ��� ���� �'���. �������!� ������� ���� ������������� ��� ��������� �� ����� �������� ���������. [353] �, ������, ������� ������ ������ �������� ���� ������� ������, ���������� ��� ����������� ���������� ���������, � ��������� ����� �������� �������� �� ��������� ������. ������� ������ � ��������� � ��������� ���'���� �� ����� ����� �����, ������� �������� ���, ���������� ������ ������ ��⳿ �����'��.

� ��...

³� ����������.

���, �� ����������� ��������, ��� �� ��� �� ������ ��� � ����� � ����, ������������� �� ���� ��������� ������ - ���� ��� ����, ������ ���� � ��� �������� ���� �� ���� �������; � ��� �� ��������.

��� �� ����, � ������� ��.

� ��? � ��������� ��������� ���� �������.

³� � ��������, �� ������ �� ������; ��������� ������ ��� �������, �� ����� ��. ����� ��������, �������� ������ ������ �������� ���������; ��� �������� �������, ������ ������� �� �����, �������� ���� ������� �� ���������, ������� ������� ������� ������� ������� � ����������� ������, ������ �������� �� ������, ��� ��� ����.

� ����, � ��������� ��. ���� �� ������.

� ����, � ����� ��������� ��. � � ���� ��� ���� �������. ֳ��� ����� �������� ��� �������... ������ ������ ����...

��� �������, ��������� � ��� ����, ������ ��������� ������ ����, ����� � ����� �� ������� �� �����.

³� ���� �������� ���.

����� � �� ����� ����� �� �����, � ����� ��, � ���� � �� ����� �� ���� �����. �� [354] �������� ������ ��� �� ������� ���� ������� ����������� ������, ���� ���� � ����, � ���� ����������� ������������� - ��������� � ���, ����������, �������� �� �����. ��� ���� ����� �����, ���� ��� �� ����� ���� ����������� ����, ������� ��������, �������� �����, ����'������� ������� � ��� �� ��� � ����, ���� ��� �����, �������� �������. �� ���, �� ���� ��������� �� ������� ����, ��� ������ ��� ������ ������ ����������� �����. �� ���������� �� ��������� �������� � ��� �� ����� �� ���, � ������ ������� ��������, ��������, ���������, �������, ���� ������� � ������ �������� ������� �������.

������� �������������, ����� ��������� ������.

� ӿ���, � ������ ���� ������, � � ���� ������.

� ����!

� ��� �� �� �����, � ������� ����. ³� ����� �� ���, ��������, ���� ���.

� ����, ������� �� �����.

� ��� ������ ������� �������!

� ���� � ��, ���� �������� �������� ������, �������� ������� ���������, �������, ������ � �������� ��� �� �� ����� ������, �� ���������, ������ ����� � ���� � ��������. �� ��� ����� ����� �������. ����� ����, ������� ����, ������� ������, � ��� ������� ��� �� ���� � � ��������� �������� ����� ���� � ������ � ����. ³� ������: � ������ ������� ���� ���� ���������� �� ������� � ������ ���� �����, �� ������ ���� ����?

� ӿ���... � � �� ����� �� ���� ������, �� ������ ����, ���������, ���������, ��� ������ �����, ��� ����� ���� ����� ���, �� ���� [355]������. � �� ��� ����� ������ � ��� ������ ���� �� ����� �������� ��� ��, �� ������ �������. �� ����� �������, ����� ����. ���� ������ ��� ����� ������, ������ �� ��� �������� � ����������� ����. ��� � ���� ������������. �������� ��� ����� ���'����. ����� ���� �� ����, ���� �������. �������� ����� ������. ������� �����-��������. �����, � �����, ����� ������� ������, �������, ��� ������, ��� �����. � ���� ����� ���������� ���������. � ����� �� ����������� ���������� ����. � ���� � ������... �����, ���� �������, ������� ����� �����, � ����, � � ���� ����. � ��������� ������ � ��������, �� ���������� �� ������ ������. ���� ����� �� ����� ��������� ������, ������� � ��������. ��� �� �������, ���������... ���, ��������. ��� ������ ����� � ����� ��� ���, �� ���������� � ����� ����. �� ��� ����� ���.

� �� ���� �� ���������, � ����� ��. � ���� - ��������� ������. ³� � ����� �����, � � ������� ������, � �� ������ ������. � � ��� ��� �� ����� ������. �� � �� ������� � ������� ����.

� ���� ���� ������, � ������� ����. � ������ � �����. � ������ � ����� � �������. � ���� ������ � ��� ��� ��, � ���� ������, �������, ���� ���� ��������, � �� � ���'������. � ������, ������, �����������, �� �� ���������, ������. ���� ������ ���� - �������, � �����, � ������. ���� � �� ��������� � ��� ����������. ����� ������ ��-�����. � ���� � ���� ��������� ���� ��, �� ���� ������, �� �������� ����� ��� ���� � ��������. ����� ������� ����� �� �������. ��� �� ���� ������, ������ ����� �������. � �� ������, [356] �� �� ������ �����, ����� �� ���, �� � ���, �� �������, ���� � �� �������. � ����� � �� ��������, � ����� � �������. � �� � ��� ����, ��� ��������� � ���� ����. � ����� ����, ��� �������� ������� �� ��������� ��. � ������ ����, ��� ������� ��� ������ ������ � ����� ������� �� �������� ���� �� �� ����� ����������; � ��� ������ ���� ��������. ���� � ���, ӿ���, ���� ��� ��� ���� �� ����, ���������, �� � � �� ������ ������������. � ��� ��� ���, ���� ��� ����, �� � ���� ��� �� �������. ³� ������ � ����.

� � � ��� ����� ��� ��, �� �� �����.

���� �������� �� ����� ��������, �� ��������� �� ������ ��� ����. ³� �������, �� ���� ��������� �� ��� ����.

� ����!

� ��?

³� ������, ������� ���� �� ������.

� ����, � ����� ����������� �������. �������� ��� ��� ������ � ���, �� �� ������� ���������� � ��, � ��� �� ������, � ���� ����, � ���� �� ����� � �� ������ ���� � ��� ����... �... � ³� ��������, ���������� ������ � ����. � �� ����� ��������, �� � ������ � ���� � ��� ������. �� ���� �����, �� ���� �� ������ ������� � �����, ���� �� ���� ����������� �� ������ ����, � ��������.

� ӿ��!

� � ������� ��, ����, ����������, ��������� �� ���. ����� ������� ��� ������� ������������. � ����� ���, ���� ����, � ��, � �� ���� ����� �� �����, �...

� ӿ���, � ������ ����, ����������� �� �����.- ����, �� ����������� ���, �� ����, [357] ������������ ����� ���, � �� ��� ��� ��������� �� ������� ����� �����?

� �� ����, � ������ ��. � �����, � ���� ������ ������������. ��������, ��������� ��� � �������. �������� �������. ϳ��� � ���� � ���� �������, �� � �������. � �� ���� ��� ����� ������, ������� ����. � ���� �� ��� �����, �� �� �, ��� �����, � ������ �� ����� ������ ������ ���� �� �������.

���� �� �������������.

� ӿ���, ӿ���, � ������� ����.

-� ͳ���� �� ���� �����, � �������� ��.

� ӿ���, ӿ���... � ���� ������� ������ �������, ��� �� �����. ³� ����������, ������������ �� ���� � ������ ����, � ������� ��� ���� � ����� �� ������, � �������� �� �����, �� ������ ����� ������� ���������, ������, �� ������� � ��� ���, �� ���� ��������. ������ ����, ����������� ������� ������, ������ ������ ��� � ���������� ��� ������.

������ ���� �����, ���� ����� ����� �� ������, ������ �������, ��� ������, ���������� � ��, ���� � ��������� ������, ������� ���� ������ ����� ������.

���� ������, �����-�� �����������, ��� � ���������� ������� ��������� ������ ����. ���� �� � ������, ���� � ���� � ������ �������, ������ ����볿��, ������ �������� ���������� �����, ��������� ����� � �����, � �� �������� ��������� ������� ���������, �������� ����; ���� �� �������� ���� �� ������, ����� ������ �� ����� �� ������������ �� ������� �������, �������� ������, ���������� �������, �� ��� ��������� ���� ��������� ���� ������� ���� ��������� [358] ������. ������ �������� ����� ����-� �� �������� ����, �� ��� ��� ��������� ������������ ������, �� ����������� � �������� ���� ������� �������� � ������� ������� ����, � ������ �� ����, ������� ���������� ���� � �������� �� ����, ��� ��������� ��� ���������� ��� ���, � �������� ���� ����������� ����������� ����.

� �� ��� ������� ���� �� �����? � �������� ����.

� �� �����������, � ������ ��. � ��� ���� �� �� �������� ����, � ��� ���� ������ ���� �������.

������ ���������� ���� � ����� ���� ������ ������, �������������. ������ ������� ������ ����� ���� �, ���� �������, � ���� �� ������ �� ������� �� ���� ��������, ��� �������� ���������� �� ��� ���� �����.

� � ��� � ����, � ������� �� ���������. - �����, ������� ���, � �� ��-����������� ���� ���. �� ���� ����������. �� ��� ����������. �� �� ��������� ������, �� ���������. � �� ������� ������ ���, �� ����, ���� �� ����� ��������. ���� �� ���� �������? � ������� ��� � ��� ����. � ����, ������ � ��� ���, ����. �� ��� � �������, ������ �� ����. ������ �� ���, ���� ����� ����, ���� �����, ��� ����� ��� �� � ���. ����� ����� ����� ������, ���� �� �� ���, �� �������, ���������� ����� ��������� �, �������, �������� ����, �� ���� ����, �� ������ ���� � ����, � ��� ���������� ��������. ����� �� ������� ���'����, ���������� � �� �����, ��� ��� ���� �. ���� � �� �������� ����.

���� ���� � ������� ����, �������� ���� ������ �������� �� ���, � ��, ��� ����, ���� ��������� �� ����� ������ �� ������ ����. [359]

� ��� �� � �������� ����. � ���� � �����? �� �����, ������, ������ � �� ���? �����. �� ���. ����? ������ ��� ����� �������, ��� ������ �����. ��� � � ���� ����. ��� ����, ����, � �� ���������; � ���� �� ���������, ��, ����, ������ ���볺, � ���� �, �� �� ��������� � ����, �� �� ���, � ������ ����������?

³� ������ ������� �����, � ���� ����� ���� ������� ������ �����.

� ��, � �� ���, ����, ������ � ������� ���, �� �� ����� ����� � ������, ����� ������� ���'������ ����� ������ ������� �� ����� ������� ���'������ ���'��� �������! � ��� ������ �����, ��, ��� ���� �����, � � �������� ����� �� ������������! �� ����� �����, ����쳺��, ������� ������ ��� � ��������! � ��� � ������ ���: ���. ��� ���� �� �������� �� ����, ��� ��� ���� ���� ���������� ������.

� ӿ���...

� ��� ��� ��������. �� �� ����� ������, �. � �� ����� ������ �������, �. �� ��� ���� �������, ��������� ��� ��� ��� �������. ����������, ������, ������������. ������ ������, ������, ��� �� ����� �� ���� ������ ����. � �������� �������� ���� ��� ���� ����, �� ��� � ������, �� � ����, �� ��� � ����������� ������. � ��� ����������, ���� ���� � ����� ���� �����, �����, �� ����? ³� ����: ��� ���, �� ���������� �� ����, �� ���������, ����� � �����. ������� �� ����� ����, ����� ��� ����, ��� ����� � ��� �� ����� ����� ������. ����쳺�, ����? �� � �� ������ �� � ����� �������� �� ����. ³� ����, �� �� ��������� ������� �� ��� �����, �������� ���� ������ ��������� ����. [360]

�� ���� �������� ���������, �� �� ��� � ����� ����.

����, �� ��������, ���� �����, � ���� ���� ����� � �� �� �������, � � ���� ������� ������� �� � �������, ����������, �� ���� ������� ���� �����, ��� �� ���������.

� ������,-� ��� �� ��� ���������, � � ��� ���������� ������, � ������ ���������� �� �� ����, � �� � ������� ������ � ���� � �������� ������ ������; �� �� �� ����. ѳ��� ��� ���� �����, �� ������ ������ �� ������. ����, ����, �� ���� ��������, �� �������� � �������� �������� �� �����: ����� ̲����� ��ʲ� ����� ���������� �� �����! � �, ����������, ����� ����, ������� �� �����. ���� ���� � ���� �� ��? � � �������� � �����, �� ��� ����� ���� ������, ���� ��� ��������. � ���� ���� - �� �� �������� �� ����. ���, ����, � ����-�� � �� � �� ���� ��������� ����. � �� � �� �������� �� ����. ���� �������, ��� ������ � ������ ����� ���� � ����. ��� ���� ������ � ������ ����� � �� �������. ����, � �� �����������, �� � ��� �� ����� ����-������. ��� ���� � ����� ������� ���������, ��� ��� ��� ���������� ����������� ����, �� ���� ��� � ��� ���, ������� ������. ��� ���� ���� � ������, �� �������� ������ � ������. ��� �� ���� ��� �����, ��� ����. � �� ������ �� �����, � ������-��� �����, ����� �������� ���� ����� ������ ����, ������� �������. � ������ �������� �� �����, ����, ������ ���������. ���� � �� ����� ���������, �� ��� �������������, �� ��� ������� ������� ����, ����� ��������, ������� �������� � ��� ��� �� ���������. ��� ���� ������� � ��, ��� ���� ����, ����� � �� ����. ��, ������� �, [361] ������� ����� ���� �� ��, � �� ��� ������, �� � ��� �������� ��� ������� �� ����������, � �� ��� �����쳺��, � �� ����� ���� ����� ����������. �����, ����, �� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� ��� ���� �������� ������, �� ��� �, �� � �� ���� ��������, ���, ����������, ��� �� ������.

���� ���� ����������� �������� ���� � ������������ �� ������� ���� �����.

� ��, � ���������� �����? � �������� ����.

� ����� � ��� �� �����, � ������ ��. � ����� ������ ���� ��� ���������� ������. ��� ����� ����: ���� �� �����, ������ �����. ���� � ������� � ���� ��� ����� ��������? ����, �� ���� �� ������. �����'����� ��������, ����, ���. � � ��� �������: ���� ��� ������� �� ����� ������ ����, ��, ������� ���� ��, � ����������� ��� ������. ���'����, � ���������� � ����� � ����: ������ ���� ���� ����, ���� �������� � ���� �� ����, ������ � ����� ������ - ����������� �����'���� ��, ����� ���� ������, ������������ �� ����� ����, � ������ �� ������ ���� ����������� ������� �� �� �������, ��� �������� �� �����. ������ ����� ��� �����, ��� � ����� ������ � ���� �� �������. ����, � ����� ��� ������������ � ���������. �� ����� ����� ��� ����� ������? � ������ � ������ ����. � ͳ! ҳ���� �� �� ����, ���� �� ������� �� ��������� �������. ������ ���, � ���� ����� ��� ����� ������? �� ������ �� ������� ��� � ��, �� ���� ������� ����? � ������ � ������ ����. � ���! � ������ �. � ���� � ����� ����� � ����� ���������� ���, �� ������ ��� ����� �� �����, �� � ����� �������� ���� ����� � ��� � ������� �������! [362]

���� � ���� ����������. ���� ������ ������� ������, ��������� �� ����� ���, ��� �� ����� �� ��, � �����, �� ��������� ������, ���� �� ������ �� �� �����, � ����� �����.

� ������� ������ �������� �������� ������, � ���� ����� ��. � ���� �������� ���� � ��� ���. ����� ��������.

���� ������� �������� �� ����� ��������� � ���� �����������, ������� �� ����� ��� �� ������ ����� � �� ������� �� �� ���� ���� �����������.

� ������� �� ��� ������, � �������� ���� �� ��������.

����� ��� �������� ������ � ��������, ���� ���� ������� � ���� � ������� �������� �������, ���� ��� ������ �������� �������� � ������ �������, ��������� � ������ � ��������, ����������, �������, ��������; ��� ���� ������������� � ����� ���������: �����, ��� ������, ӿ����� �������.

� ӿ���, � ����������� ����, � ӿ���... ������� ��������� ��� ������� ���������, �������� ������������ ���� � ��������� ����� �����. ӿ�� ����� ����� ������ �� ������, � ��� ������� ����, ������ ������� � ������ �� ����� � �����.

ϳ� ��� �� �����, ��� ������, ���� ����������, ���� ������ �� �� ��������� ����, � ��� ������ ������ ��� ���.

� ����...

³� ���� ������� �� ������� �����, ���� ����� �����.

� ��������-��, ����...

�������� �������, ��������� �� ������.

� �� ���� ������, ����� ���, �� ���� ������? [364]

���� ������ �� ��������� �����'���� ���������, ����������� � ��� ����, � �� ����� �������� � �����.

³� ���� �����:

� ��� � �����, ��� � �������, �����, ��� ������. ������� �������� ������, ������� ���������. �����, ���� �� � ��� ����� � ����, �� �����, ���-��� ���� ��� ������ �� �� ����� ����.

� �� ���� �����, ӿ���!

³� ���������� ��������� �� ��.

� ��� � �� �� �������? ��������-�� �� ����! ͳ, �� �������. �� ��� ���������� ����, ��� ����� �����, ��� ����� ��. � ���� � ����������� ����, � ���������� �����, ���� ���� ���� ���������� ��� � ���'����� ��������� ������� ����! � ��� ��� ����� ������!

���� �������� �� ���� �����, �� ���� ������ ������ � ������: �������� ����� ������, �����-�������� � �����, �������� ������...

�� ����� ��������� ����� ���� � ���������� ������������ �������, � ���� ���������� � ������� ������.

� �� �� �����?

��� �� ����, �� ���� ������, �� � ��� ������� ���� ��������� ����. �� ��� ����, ������� ���� ���� ����������, ����� ���� ��������, ������� ����� ���� �� ���� ��������� ��������, ���� ��������� ����, ���� ������. ������� ������, ������� ������, ���� ������ ��� ������� ������� ����� ���'�����, ��������� ���� � ��� ������ ������������ �������. ����������� �� ������, ��������� ���� �����, �� ����� ��� �����:

� �� �� ��� ���� ����. �'������� ������ ������, � ���� ���� �����, � ���� ������. ��� �� �� ���� �� ��� ��� ������ ������. ��� �� [365]������� � �����, � �������, �� ���� �� ������, � ����� � �� �����, � ��������� ���� �������� ���, �� ��� �������������, ��� �� ��� ������� ��.

³� ��� �� ������� �� ����������, �� �� ������������� �����, ����������� ���������. ��������� ����� ������� ��������.

� ���, ������, �� ���? � ������ ��.

� ��� ������� �����? ϳ���?

� ͳ���� �� ������! � �� ������ ���������. � ������� ��� �������,- �������� ��.

� ӿ���, �� ����� � ������ �'����.

� ������� ��� �������, ����� ��� ���� ������, �� � ��� ���� �� � ������, � � ����� �� ����! � ����� ��.

� ��� � ����� �� ����, ���� ������, �����, �� ���������...�

� �� � ����� ��, � ������ ��.

��� ���� ��� �� ����� ������. ³� �����, �� �������� ���������� �� �����, �� ���� ���������� �������� � �� �����.

³� ������ ��������, ������� ���� ���������, ������ ������� ��� � ����� ���������� ���; ������ ������� ��, �� �����, � � ��������� ����� �������� ������ ����� ���������.

� ��� ���,-������ ��. � ����� ��������� �� ���� �� ������� �� ����. �� �����! ��� ��� ���.

�������� ������ ���������

�������: �.�������. 451 �� �����������. �.: �������, 1985. 368�. � �.: 196-366.

������� ��� ������

��� ������ ������� (���. 1920 �.) � ���� � ������� ������ ������� � ��� ������������� �����������, ����� ������� 800 ����������� ����� ���� �� ��� ������ �����: ��������, ������, �����, ���, �'�� ��� ������ � ����, ��� � �����������, ������� ���� � �������. � ���� �������� �������� ���������� ���������� � ������, ����� � ����������� ����, ��������� �� ���� ��� ����� � ���������� ������ � �������, � � �� ���� ������� ������ ����������� ���������, ������������ ��������. �, ������, ������� ������� � �� ��������� �������, � ���� ��� � ������� ������������ �������� ���� ��������� ������ � ������������ ��������.

�� � ���������� ����, ������ � �������� � ������ ������������ ������� ������, ���� �������, �� ������ ���� ���������� �� � ������ ���� ����������� �� ��������� ������� (������ ����), �������� �������� � 1� ������ ������ ��������� ��� ������, ��������� ������� ����. �� ����� �� �������� ������ ���������� � �����, ���� ����, �� ������ � ������� �������� ��������� �� ��'�� �� ��������, � ���, �� ������� ����������� ���-���������, ����� �������� �� ���������� ������������ ������� ���, ���� ������� ������ ������� �����, ��� � ���, �� ����� ����� ������� ��� � ������ ��������� �� ����� �������� �����, �� � �� ���� �� ������ ���� ����������� �����. � �������� ������������ ����� ��������, �� ������ ����� ������ � ��� � ����� ����� �������������� �������� ������� (��� ���������� ����������� ������ ���� ����������� �����������).

����������� ����� ������� �� ��� �������: �� ������� 40-� ���� �������� ��������� ������� ��������� �'�������� ������, ������ � ��������� ������� ��������, � ������ � ������������ ��������, � � 1947 �. �������� ����� ����� ������� ��������, ���, �����, �� ��������� ������� � �����, � ������. �������� ���� ��������� �� ������� ����� ��� ����, ���� �'��������� ���������� ������, ���, �� ���� ��������, ���������� �����, ������������� � ������� �������� ��� ���� � ������ �� ������� ����������� ���������, ���������� ����������� ������� ������� (�� ���� ���������� ������ ��������� ����������� ����). �����, ������� ���������� ������ ������� �� ������ ����� ���� ������ � ������ ������, �� ���-���� ������� ���� ��������.

��'� ������� ��� ������, � ��� ��� ���� �� ����� �������� ���� ��� ������ ��������: ������������ ������ (1951), ������ ������ ������ (1953), ���������� ���� (1956), �˳�� �� �������볿� (1959), ������� ������ (1964), ���� ��� ���������� � ������ (1969), ������� �� ����� (1976). � �� ����, �� � 50-� �����, �'��������� � ����� ������� �����, �� �������� ������� ������ ��������: ����������� ��������� �451� �� ����������� � ������������� ������ ����������� ����.

� � ���, � � ����� �������� ����� ������ ������� ������� �������� ����, �� �������� ������ ��������� ���� ��� ���� ���������, � ����������� ���� �������� ����� �� ����, ����� � �������. �������� ������� ���������� ���� � �������� � ������, ������ ��� ������� ���� �������������� ������� ����� �451� �� �����������. ����� � ������, �������-������������ ������ ������ �� � ���� ���� � ����� ����� ���� �� ��� ��� (1962), � � ������ ����� ������� � ��� ������� (1985) ���� �������� � ������ ���������� ��� ������� ���������� �����, ���, �� ���, ��� ��� �� �������� �������������� �������� � ������ ���� �������� ��� ������������� ����.

����������� ������� ��������� ���������� � ��������� ��� ����� ����� ��������� ������������ � ��������� ���������, ������� ��������� �������� �����������, ����� �� ��������� ��� � ���� ��������� ������, � ���� ����� � ������� ������ � �����. �� ������� ����� ���� ����� �� �����, � ������ ������� � ������ � ������� ������'�. � � ������ �� ���� �������� � ��� �� ������ �����. ������� � ������, � ������� � ����� ���� ����� ��������. ���� ������ ����� ��������� �����������-��������.

�������: �.�������. ��������� ������. �.: �����, 1988. 592 �. � �.: 588-589.

� Aerius, 2004
����� � ae-lib.org.ua