Գ����� ���������. �. �. ����������. ������� 1.

������:

�. �. ����������, �. �. �����, �. �. ���, �. �. ������������, �. �. ����������, �. 3. ����, �. �. ����, �. �. ���������, �. �. ������, �. �. ���������

Գ����� ���������: ϳ������� / ������� ���. ���. � ����. ���. ����. �. �. ���������. 3-� ���., �������. �� ���. - �.: ����, 2000. - 460 �., ��.

ISBN 966-574-010-5

ϳ������� ����������� �������� �� �������� � ���������� ��������� ��������� "Գ����� ���������", ��� �������� �� ����������� ����� ��������� ��������� � �������� � ������������. � ����� ��������� ������� � ���������� ������ ���������, ���������� ���������� � ������������ ���������, ���������� � ������� ��������, ������������� ���������, ���������� ��������� ����� � ����������� ���������� �������� �����, �������� ����������, �������� ������ ���������� �����, ���������� �������� ������� ���������. � �������� ������ ��������� ���� � ������������: �� � �����������, ��� � ���� ����� ������ �������� ��������.

��� ��������, ��������, ����������, ���������� ���������� � ���� ������, ���������.

��� 65.290-93

�̲��


�����

����������� � �������� � ����� ������� �������������� ������ ������� ���������, ������������ � ������� ���������� �������������� ���������, ���� ����� �������� ��������.

Գ����� ��������� � ������� �������� ������� �����. Գ�������� ���� ��������� ������ �� �������� ��������� ����� � ������.

����� ������ � ������� ��������� ����� ������������� ���'������ � ���������� ���������� ����� ���'���� �������������� ��� ���� �������� � ��� ������ ��������.

�� ��� ���� ��������� �������, ��������� ������� ��������, ���������� �������� �������� ������� ����������. �� ������� ��������� ����������-���������, �� ����� ������ ��������� � �������� ������, ������ ����������� ������� ����� ���� � ���������� �������� ���������, ��������� ���� �� ���� ������ �� �������� ������.

ϳ�������� ��������, �������� �� ��������� �������� ��������� �� ����� ���� ��������������, ������������� ������������ ��������� ���������, ��� � ����������� �������� ����������� ������ ��������� ��������, ����������� � ������� ����, � ����� �������� �������� ����������.

ϳ������� ��������� ����� � ������� ���������� ��������� ��������� "Գ����� ���������", ��� �������� � ���������� ������� ���������� ����� ��������� ��������� � �������� � ������������.

� ������ ��������� �������� ������� ��������� ���������� ��� ����������� � ��������� ���������, �� ��������� �������� �������� ���'���� ��������������. ��������� ����� ���������� ��������� "Գ����� ���������" � �������� ���������� �������� ������, � ����� � ����� ���������� �������� ��������� ����.

� ��������� ��������: ������� ������ ���������, ���� � ���������� ����� �������� ��������; ���������� � ������� ��������, ������������� ���������; ���������� �������� ���������� � ������������ ���������; ���������� ��������� ����� � �������� ������������ ���������� �������� ������; �������� ����������, ����� ���������� �����, ���������� �������� ������� ���������.

������ ���������� �������� �������� ���������� � �������� ������� � ������ ���������, ���� ���� �������� ��� ����� �������� �������: ��������, ��������, ���������� ���������� ���� � ����������, ���������, ���������-��������.

� ���������, � ����� ���� ��������� �������� ��������, ������ ���������� ����������-����� �����, �����.

���� ������� ��������� ������ �������, �� ��������� ������ ������� ������ ������� � �������.

ϳ������� ����������� ���������� ������, �� ����� ������� ����� �����������, ������� � ��������� ��������.

�������� ������� ������ � �. �. ��������� (������� ����������� ���������), ����. ����. ����, ����. - �����, ������ 4, 5; �. �. �����, ����. ����. ����, ���. - ����� 8; �. �. ���, ����. ����. ����, ���. - ������ 1,3, 10; �. �. ������������, ����. ����. ����, ���. - ����� 6; �. �. ����������, ����. ����. ����, ���. - ����� 9; �. 3. ����, ����. ����. ����, ���., �. �. ����, ��. ����. - ����� 2; �. �. ���������, ����. ����. ����, ���. - ����� 11; �. �. ������, �. �. ���������, ��������� ���������� ����, ������� - ����� 7.

� ���� ������� ��������� ������� ���� ��������� ������������� �� ����������. ��� ����� ���� �������� ����� ���������� � ��������� �� ������� ������� ���������, �� ������� �� ����������� �����������, ���������� � �����糿 �� �������� � ������ "Գ����� ������" (������ ����� �� 2000 ��). ��������� ���� � ������������, �� ��������� �� �������� �������� ���������.

���������� �������� ��������� � ���� �������� ������� ����������� �������� �������� (������ � ���������), �� �������� � ��������� ��� ���������� � ���������, � ����� � ������ ���� ������ ������ ���������.


���IJ� 1. ������ Բ���Ѳ� ϲ���Ȫ����

������ ������ � �������: ������ �����; ������ �����; ����������� ����������; ���������� ������ ���������; ������ ���������; �������� ����������; �������� �������� ���������; ���������� ��������; ��������� �������; ������� �������; �������� ������ �� ���������; ������� ������ ���������.


1.1. ���Ͳ��� � ����ֲ� Բ���Ѳ� ϲ���Ȫ����

Գ����� ��������� �� �������� ������� �������� ������� �������� ����������� ���� � �������� ��������� ������� ����������. ���� ������������ � ���� ���������� �����������, �� ����������� ������� �������� �������, ��������� �� ����������� �����, ������������ ����� - ������ ������� ��������� �������. ���� ���� �� ����� ������ ��������� �������� ��������� ����������� ��������� ������, �������� ������� �����.

Գ������ ���������, �� � ������� � ������, ������� ���� ������� �� �������� ������. ����� ����� �� ����� ����� � ����������, �������� ��������������� ������ � ����� ������ ��������. ��������� ������� ������ ��������� � ��, �� ���� ��������� ��������� ���������� (��������) �������, ���'������ �� ��������� ������� �������� ����������� ��������. �������� ������ ������ ��������� ��������� ������ ��������, �� �������� �� ���������� �������� ������� �������� ����������� ��������, ���������� �� ������������ �������� ������ � ���������������� �����. ���������� ������ ���������, �������� ���� ��������������� � ����� ������� ��������, ���������� ���.

Գ����� ��������� ������������� ���'���� � ����� �������� �����. ���� ���� ������ ����� ������� "������ ���������" ������������� � ��������� �������, �������� ���������� ���������. ����� ��� ����� �� ������� ������� �� ����������� ������� "������", ���� �� �'������� ��� ��������� ������� �������. ������ ��������/���������� �������������, �� ������ � ����� ������, � ������������ ��������������� ������� �� ������ ��������, �� ��������� �� ���������� ���������� ����������� �� ��� ������ ������� ����������, �� ��� ����� ��������������, � ��� ������ �������� ��������. ����� �� �� ������ �������� �������� �� ���������. ������ �������� �������������� �� �������, ���� ��� �������� ����� ��� ������� ����������. ���� ���������� � ������ ����������, ��������, ������������ �������� ������ �� ����� ����� � �������� ������������ � ���� ��������� �������. �� ������ �������� ��� ����� ��������� �������:

* ���'���� � ����������� ���������� ����� ���'���� ��������������;

* ���'���� � ���������� �� ��������� �������� ������: �������, �������� �� ������� ������, ��������, �������� ����� ���������;

* �� ��������� � ��������� � �������� � ������� ���������� �� ����� ������� � ������ �� ������ �����, ���������� �����������, ��������� �������;

* �� ��������� �� ���'������ �������������� � ��'���� � ������������� � ���� ������ �� ���������� �� ��� ������ ���������� ������� ������ �� ������ � ������� �������� �� ������ ��������, ���������� � ������� �������� �������;

* �� ���������� � ��������� � �������, ���������� ��������� � ��'���� � ���������� �� ���������� �������, ������� ������� �� ������ �� ���� ���� ������, ���������� ������� �� ��������� �� ��������� �����, � ����� � ��'���� � ���������� ��������� �� �������������� �� ������ ������ �����������;

* �� ���������� � ��������� � ��'���� � ������������������� ��������� ������.

����, ��'����� ������ ��������� � �������� ��������, ���'���� � ����� �����, ����������� �� ������������� �������� �����. ���'������ ����� ������� ������ ���� ���������� �� ����������, �������� �������� �� ������� �������, ����������� �����, ����������� �����, ���������� ����������, ���� ���'���� ��������������, �� � ���������� �������.

� ������ ���������� (�����������, �������, ���� �� ����������) ���������� ������� ������� �������� ����������� �������� �� �������� ������������, � ����� ������� ���� �� �������� �� ���'������ ��������������, ����� � ���� ������ ���� ������ ����������� �������� � ������� ����. ³���� ����� ��������� ����� ��� ����� ������ �� ��������� ����� �������� �������, �� ������� ���������� �������.

�������������� ������ ��������� ������� ��������� � ������� ���������� �������� ������� �������� ����������� �������� (� + v + m), ���� ���� ������������� �� ������� ����������� ������ (�), ����������� �������� (v), ����������� �������� (m). ��� ����� ����������� ��� ����� �������� ������. � ��������� ������ � ���������� ���������� ���������� ��� �������� �����, �� ��������� ��������� ����� ��������� �������, �� ���������� � ���'���� �������������� �� � �������.

Գ����� ��������� - �� �������� ��������, �� ���'���� � ����� �������� ������, �����������, ��������� � ������������� ������ � �������� ����� ���'���� �������������� � ������ ����������.

� ������ ���������� ������ ��������� �� ��������� �������� ������������ �� ��������� ���� ����, ���� �������� ���������� ����� ��� �������:

- ���������� ��������� ������� � ������ ���������-������������ ��������;

- ������� �� ������������ ��������� ������� ��� ������������ ���������� ��������� �� ������������ ��������, ��� ��������� ���� ��������� �����'����� ����� ��������, �������, �������������� ���'������;

- �������� �� ����������� �� ������������� ��������� ������� � ������ ����������.

���������� ��������� ������� �� ����������� ���������� �� ��� ���������� ���������� �����, � ����� � ������ �������� �������� ���������� � ��������� ���������� ����������� ����� � ������ �� ������� �����, ������������ ������ �� ���������� ���������� �����, ����� ���������� � ����� �����������. � ��'���� � ��� ������� "����������" �� "�������" �������� ���������� �� ������ ������ � ���������� ����������. ��������� �������� ����� ������ ��������� ������� ������� ������.

���������� �� ������������ ��������� ������� �� ����������� - �� ������ ��������� �������� ����� ��� ���������� ������������ ���������� �� ������������ ��������, ��������� ��������� �����'����� ����� �������� �� ������ ���'������ ��������������.

��� �������� ������ ������� �������� �� ���䳿 ������� ���������� ����� ����������, ������� �� ������������ �������� ������, �������� �����. ³���� ������ � ����������� ����������� ���������� �������� ������������: ������� �������� �����, ���������, ����������� ������������ �����, ������ �� ����� ���������� ���� � ������ ��������-������������ �������� ���������. ����� ������� �������� ���������� ��������� ������������ ��������-������������ �������� ���������. �������� ��������� ����� ��������� ������ � ������������� ����������� ��� ������������ ������ ��� ���������� ������� ���������� ��������.

�������� �� ����������� �� ������������� ��������� ������� ������� � ���������� ������� �������� ��'������� ���������� ������ � ������ ��������� ����������� �� ��������� ���������, ����, ������. �������, �������� �� ������������ ��������� ������� ���'���� � ���������� �����'����� ��������� ����� ��������-��������� �������� �� ���'������ ��������������. �������� �������� ������������ �� ������������ �� ������������ � ������ ������ ����������� ������, ������� ������, ��������� ���� �� ����� ������� ����������, �� ��������� ����� ������������� ����.

�� ���� ������� ��������, ���� ���������� ������ ��������� ��������� �������� ���������� ������������ ������ ���������-������������ �� ������������ ��������, ������ ������ ���� ������ ���������. �� ������������ ������� ������� �������� ������������ ���������� �������� �� ���������� ����� � ����. �� ���������� � ������ ���������� �������� �� ������������ �������� ����������� �������� �� �� ��� ���������, ��� � �� ������������������ ���. �� ���������������� ��� ������ ��������� ������������ ���������� ��������� ������� ����� ����� ������ �� ����������� �����.

�������� � ���� ������ ��������� � ����������� �������������� � �������� ����� ����������� �� �������� �����, ����������� ��� ���������� �� �������������. ������������ ���� �������������� ������� ���� ������ �� ���������� ����������� ������, ��������� ����, ����� ������������-������� ��������� � ��������� �����������.

Գ�����, ������ ������ � ��������� ������� ���������� ����������� �������� ��������, ������������ ���������� �� ������������ ������ � �������� �����, ������������� ���'���� � ������ ����������� ���������� �� ������������� �������������� ��������: ����������� �����������, �����, ��������. ���� ���� ������ ��������� ������ ���� �������� ������������ ����������� ������������, �������� �� ������ �������� ����� �� ��������� ���.

Գ����� � ������� ��������� ��������� ������� ��������� ���������. ��� ������ ��������� ����������� ������������� ����������� ���������� ����� �� ��������� �����, �������������� �������-������ ����������, ����������� ������������ ��������, ���������� ���������� ���������� ��������.

����'�������� ������������ ����������� �������������� ������ ��������� �:

- ������������ ���� ��������;

- ������� ������������ �� ����������� � �������� �����;

- ����� ������� ������������� �� �����������;

- ��������������� ������������;

- ������� ������������ ������ ��������� �������� ��� ���'���� ������������ ��������;

- ��������� � ������������� ���������� ��������� � �������� ���������.

����� ������ ����������� ��������� �������� � ����������� �������������� ��������, ������������� ������������ ��������, ����������� �� ��������� �������. ������� ������� ������ ��������� ������� ����������, �� ����� ����� ������������ �� ������ ���������� �� ��������� �������-��������� ��������.


1.2. �����² ����� �� Բ�����² �������

Գ����� - �� ���������� ������� ����������� ������, ��� ��������� ������������ ������������. ��� �����, ���� �������� �� �������� ���������� ������������� �������� �������. � ���� ����� ������������� � ��� �� ����������� ����������� ������ ����������, ������ ������ �������. ���� ���� ��� �����, �������� ������ �� ��������� � �������� ������ � ������ ������� �������.

������ ����� �� ��������� �������� ���������� � ������ ��������� ���������� �����. � ���������� ���� ������������ ��� ������������ ���������-������������ ��������, ���������� �� �������� �����������. ���� ��� ���������� ������� ��������� ��������� �� ������� ���������, ���������� ������. ����� ��������� ����������� � �����, � ����� �� ���������, ��������� �� ����� �������� � ���������� ���������.

� ������ ��������� ���������, ����, ������ �� ������� ��������� ������� ��������� ������ ����� � ������ ������� �� ���������. ����� ��������� ����� �� ��������-������������ �������� ���������: �� ��������� �����, �������� �� ����� ���� ������ ������; �� ��������� ����� �� �������� �������; �� �������� ����� � ������. ����� ���������� �������������� �� ���� ��������� �������, �� ���� ������. ���, � ����� ������� �� ��������� ��������� �� ���������� ��������� ���� ��������� �����, ������� �� ������ �������, ���� ��������� �������� � ������. �������� ��������� ��� ������� � ��������, � ���������� �� � ������ ����������, ��� ������ ���������. ������� �������� ����������, �� ���������� ���� ���������� � ������ ��������� �����, ������� �� ������ �������, ������������ �� �������� �����, ����������� � ������� �� ������ �����, �� ��������� ��������� �����'����� ����� ��������, �������������� �������, �������, ���������� ������������ �� ������ ���'������ ��������������. ������� �������� ����������, ��� ����������, ����� ������� �� ������ �����, ��������.

������ ����� - �� ������� �������� �����, �� ����� ������� �����������. �� �������� ����� ��������: ��������� ����, ���� ������ �����, �������������� ���� (�� ��������� �����������), ��������� ���� �� ����.

��������� ���� ��������������� ����������� ��� ������������ ����� � ������� �� ������ �����. ���� ������ ����� - ��� ������� ������� �� ��������� �������� ����� �����������. �������������� ���� - ��� ����������� ���������� �������� � ������������� ������. ��������� ���� - ��� �������� ������, ��������� ���������� ��������� ����������.

����� ���������� �������������� �� ����� � ������� ����. ���, ������������ ����������� ����� ��� ��������� ��������� �����'����� ����� �������� �� �������������� �������, �������, ���������� ������������ ����������� � ��������� ����. � ��������� ���� ���������� ����� ��������� ������� �� �����䳿, ���������� ������.

ϳ� ���������� ��������� ��� ������� ������ �����, �� � � ������������ ���������. ����� �����, �� ��������� ������� �������� ������ ����� � �� ������� �������� �����, ��� ��������������� � ��������� ����.

��������� ��������� ���������� ��������� ������� ��������� � ����� �� ������� �����. �� ������� ��������: ��������� ����, ������������ �����������, ������� ����� �� ��������. �� ��������� - ������� �������, ����� �� ���� ������, ����� ��������� �� ���������� ����� (���. 1.1).

������� �� ������ ����� ��������������, ������������� ����������� ����� � �������� ���������, ������������ ��������� ��������� ���������� ����� ������ �� ���������� ��������� �������. ���, ��� ������� ���� � �������� ��������� ������� �������� ������� �� ����� ������� ������� �� ��������� ���, ����� ��������� ���������. �������� ������ ������������ ������ ��������� �������, �� ��������� �� ��������� ��������, ������ ��������� ������� �� ������ �������� �����. ���������� �������� ��������, �������������� ���������� �� ���������� ����� � ��������� ��������� ������� ���������. ��� �� ����� ���������� �������� ��������� �� �������������, ����� ����� ���������� �������������.

����� �����������, ���� ����������� ���������� �����, ����� �� ��������� ��������� ������� ����������. � ���� �����, �� �������� ��������� ������� �������� ��������� ����������� �� ���������-���������� �������� ����������. �������� ��������� �������, �� ��������� ������������ ���������� �������� ������������ ����������: ����������������, ��������, �������� �������.

����� ��������� ������ �������� ����������, ������������ ��������������� ������������ ��������� ������� ������ ��������� �������� � ����� ��������� ����� ���������� �� ���� ������� ��������.

� ������ ���������� ��������� ������� ��������� ������� �������� �� ��������� ���� ������. ϳ�������� ������ ���� ������� ����� ��������� ������ �� �������� �������� ���������. ������ ������ ���� ��������� ����� ��������� �������� �������� ���������� �� ������� ���������� ������ �� ������ ������� �� �������� �������, �������� �� �����, ������ �� ��������, ������ �������� ������� ����������, ������ ��������� �����. ���� � ������� ����������� ������� ��������� �������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� �������.


1.3. ������ ����Ͳ��ֲ� Բ���Ѳ� ϲ���Ȫ����

������� �� ������� �������� �������� ��������� ��� ������ ��������� � ������ ��������������. ��������������������� �� ���������������� ��������� ������������ ������������ ����������� ������. ���������� �������� �������� ���������� �� ���� ���������� ���, ��� �� ������� ��������� ����������� �����������.

�������������� ������ ��������� ����������� �� �����������, � � ��������� �������������� �� ����������. ϳ� ����������� ������ ��������� �������� �����, ������, ������� ���������� �� ������������ �������, �������� �� �� ������������� ��� ���������� ���������� ����� ����� � ������� ������������� ������.

� ������ ���������� ������ ��������� ��������� ����������� ����������. �� ������� �������� ������������� ������� ������������ �������� �� ����� �������� ���������: ���������������, ������������ �� ���������������. ��� ��������� ������� ����������� ����������, ����� ����� ������� ��������������, �� ������ � ��������� ���������� (� ��������� ��������) ������ �� ���������� ��������. ���� ����� � ��������� ������������� �������� �� ��������� ������ ������� �� �������� ��������� ������. ������� ��� ��, �� ���������, �� ���������, ��� ���� ���������, �� �������� ���� ��� ��������� ����������� �������� �������� - ���������.

����������� ���������� �������� ������� ����� �� ���������� ������ ���������. ³� ���������, �� ������� �������� ��������� ��������������� �������� � ��������� ����������� �������� - � ��������� ������ �������� ���������, �������������, �������, ���������������� �������. ������ (� �� ���� �������� ������), �� �� ������� ���������� �������� ��������� ������� ��������� ������ �� ��������� ���, �� ���������� ������� �������������, ������ ���� ���������� ���������� ��������.

���'��� �������������� �� �������� �������� �����������, ����� ����� ��������� ���������, �� � �� ��������, ���� ���������� ���������, �� ���������� ������� �� ��������� ���������, �� ������������� ���������, �� ������� ������� ��������� �� �� �� ���������������. ����� ����������� ��������� �� ������, �����, ��������� ����-���� ������ ����� ��������. ֳ ������� ���������� �� ����������� ��������� � ��������� ����������� �����. ���� ��, �� ���������� ������ �������� ������ ��������� ����� � ������ ������ ������.

���'���� ��������� ������� ������ ������� ��������� ������������� �� ���������� �������� �� �������� ��������� ���� �����'����� ����� ���������������, �����������, ��������, �������. �� ����� �����'�������� ���������� ������� ������� ������ � ��������. �� ����������� �����'����� ����������� �� ����� ������������� ������� ��������� �������. ������ ��������� ���������� ������� ��� ������ �� ������ �� ������� ��������� �������, ������� ����������� �� �� ������� �������� ��������. ���� �����'����� ������������ ������, ������ �������������� ������������� ���� �� ����� ��������� �������, ������������ ������������� ����������, ���������� ������� �����������.

�������� ���������� ��������� ������� ��������� � ������� �������� ������ �� ��������� ��������� �� �� ��������� ����������. ��������� ������������� ���������� �������� ������, �� ���� ������ ��������� ��������� � ��� ��������� ������ �� ������������� �������� �����'������ ����� �����������.

� ��������� ���������� ���������� ������������� � ������� �� ���������� ���������. ϳ��������� � ����� � ������������ ����������, �� ������������ ������� ������������� � ����� ��������� ��������. ����� �� ������� ����������� ������������ �� ������������ �������. ϳ���������, � ���� �����, �� ��������� �������� ����� �� ���������� �������� ��������� ���� �������. ������� ������� ��������� ������� ������, ���'���� � ������������� �������� ���'���� ��������������, ��������� ���� ������ ���������� ��������� ��������.

� ��������� ���������� ������������� � �������� �� ���������� ��������� �������, ���������� ��� ���������� ����������� ����� � ���������� ������������. ������� ���������� �������� ������, ����'����� ����� �� ������ �� ������ ���, ��� �� ������� ��������������� ��������� � �������� ����������� �� �������� ���� �����������. ������� ����������� ���������� ����������� � ������ �������� ������� �� ���������, �� ������� ��������� ������������� �� ������� ��������� �����.

���������� �� ������� �������� ����� ��������������� ��������������� ��������������. ��� �������������� �� ����� ��������: ��������, ����������, ����������, ��������. �� �������� ����� ����� ������������-�������� ���� ��������������.

������� �������� ����� �� ������� ���������� ����� � ������ � �������� ��������. �� ���������� ������� �������� � �������� �� ����������, �� ������� ��� �������� ����������� � ���������� �������. ����������� ����� ���������� � ������� ������ ��������, �� � ��� ������� � �������� ���������� ������������� ����, - �����������������, ������� ������������, ��������������� �� ��� �����. �������� ��������, �����, �� ������ � �����������, � ���������� ������������� ���'���� ��������������.

�� ���������� ������ ��������� ������������-������ ����� ��������������, ����� �� �������� �������� ���������. �� ������������ � ������ ���������� ������� (���������� �����), �������� ��������, ��������� �������� �����, ����������������� �������� ������, � �������������� � �������� ����.

� ������� �������� �������� ������ �������������� � ���������� ����������. ���������� ��������� ���������� ��������� �� ��������� ����. ���������� ���������� ��������� ���� ������� �������� ������� ���������. ��� ����� ����-���� ���� ���������� �� ���� ������� ����� ��� ��� ����� ����� ���������, �� ����� ��������� ����� �� ��������� ����� ���. ���������� ���������� ��������� ���� ��������� �� ����� ������� ��������� ����� ������������ ������� ���������� �� �����. ��� ����� �������� �� ����� �� ������� ������ ���������, �������� �� ���������� ��� �����.

���������� ���������� ����������� �� ����������� ������� �������� �� ���������� �������. � ��������� ���� ���� ������ ������� �� ����� ������� ����� (� �� ���� � �������� �����), � � ������ ������ � ������ ����������, ����������, �������������� ��������, ����� �������� �����.

������� ������ "��� ����������� ����������" ����������� ��������� ��������� ����� ���� ���������. �������� ��������� � ���������� � ��������� �������������. ����� �� �������� ������ ���������� ������� ���������� ��� � ��������� ���� � ����� � ��� ������ ������ � ������� �� ���� ����������. ����� ������������� �������� ���������� ���������� ���� ��� ��� �������. ����� ���������� �� �����'�������� ���������� �� ����������. ���������� ������� �� ����� ������� ����� ��� ������, ��� � � ���� �����. ����� ��������� �� ������� ������ ��������, ������, ��������� �� ������������ �������� �� ����� �������� ������. ���������� � ��������� ������������� � ��������� ������, �� ��� ������. � ������ ��������� ������� �������� �������� � �� ���� ������, ��� ����������� �� ������� �������� �� ���� ������.

���������� � ��������� ������������� ����������� � ���� �����������, ����������� �� �������� ���������. ����������� ��� ��� � ��, �� �������� ���������� - �� ������ �������� ��� ���� ��������.

���������� ��������� � ��������� ������������� � ����� � ������������� ���� ���������� ������������, �� �� ����� �������� ������ ������� ��������� ��������� � ���������� ����������, ������� �� �������� �� ������������.

���������� ������ ��������� ������ ������� ����������, �������� �����������, ����� ���� ��������� ������������ �� ����� ������������ �������, ����� � ��������� ���������� ������, ����� ��������-���������� ������� �� �����������. ���, ���������, � ��������������������� ����������, ������������� ������������, ����������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� �������� ���������� �������� ��������, ����������� ���������� ��������� ������� ��� �����䳿 ������, ������������ ���������� ������� ������ ����������� �� ���������� �����.


1.4. Բ������� IJ���Ͳ��� �� �̲�� Բ������ί ������

� ������������ �� ����������� ����� ��������� �������� �������� ����� �������� ����. ³� �� ������ � ���� �������� ���������� �� ������� ���������� ������������ ���������-������������ �������� �� �������� ����������, ��������� ��������� �����'����� ����� �������� �� ������ ���'������ ��������������.

Գ������� �������� - �� ������� ������������ ����� ���� � ������ ��� ���������� ������������ �������������� ��������� �� ���������� ���� ����������� �����, ����� �� �� ��������� �������� ������, �� ��������� ������������ ����������, ��������� �� ����������.

Գ������� �������� ���������� ���������� �� �������� ����� �������� �������:

- �������� ������������ ������� ���������-������������ ��������;

- ����� ������� ��������� ������, ��������, ��������� ������������� �� ����������������;

- ��������� ��������� �����'����� ����� ���'������ ��������������, ��������, �������;

- ��������� ��������� ������� � �����, ����������� ��� ����������� ����������� � ����������� ��������, ��������� �������� �������;

- �������� �� ����������, �������� ��������� �� ������������� ��������� �������.

Գ������� ������ ���������� ����������� �� ������ ��������� ����������:

- �������� ������������� �� ����������;

- ����� �� �������� ���������-������������ ��������;

- ����������, ������� ��������-��������� ������.

Գ������� ������������� �� ���������� � ����� � ������������ ������ �������� ������ ����������. �� ��� ���䳿 �������� ������ ����������� �������� ������� � �������� ������ ��� ������������ ��������� ���������-������������ �������� �� ��������� ��������� ����� �����.

�� �������� ���� ���������� ��������� ������� �������� �� ����� ������������ ��������, ���� ���������� � ���� ������������ ���� ������ �������. ����� ��������� ���������� ����� � ���������� ��������� �������, ������� �� ������� �� ������ ������������� �������� ��������� ���������: ������� ��������� �����, �������������� ����������, ��������, ���� �������.

���������� ������� � ���������� ��� �������� ����� �������� �� ��������� ���������, ���������� ���� �������� ������� � ������. ³� �������������� �� ����������� ���������� ������� ������� ���� �������� ����� ��������� ��������� ������� ����������� ����� �� ����� ������������� ��������.

���� ���������� ������ - ���������� ��������� �������������� ���������� �����������, �������� �� �������� ������� �� ������� ���������. ��������� ������ ����������� �� ���� � �������� �������� ��������� ����������� �����������. �������� ���������� �� ������� �����쳿 ��������, ��������, ������, ����㳿 �� ���� ����� �� ����� �������� ������ ������� ��������� ���������, �������� �������� �� ������������� ���������, ������� ������ ��������� ��� ���������������. ���������� ������ �� ����������� ������� ��������� � ����������� �������� ��� �������� ��� �� ��, � ����� - ����������� ��������� ��������� �����.

�������� ������� �� ����������� �� ��������� ���������, ��������� ����������� ������� �������� �� ����������, �� ���� ��������:

- ��������� ������������ �������� ���������� ����� �� ��������� � ��'���� � ��� ������� ��������� �� ����� ������ �������� �����;

- ����������� ������������ ��������, ��������, ������, ����㳿 �� ���������� ������ �� ������� ��������� ��� �������� �� �����;

- ��������� ������ ���� ����� �� ������� ��������� �� ����� �������-��������� ��������;

- ���������� ������ �� ��������� ��������� �� ������� ������������� ���� �� �����;

- ��������� ����� �� ����� �� ���������������, �������� �������������� ������;

- ������� � �������������-����������� ���� �� ����� ����������� ���������� ������� ��������� �����������.

���������� �� ���������� ������� ���������, ��������� �����������, ������ �� ��������� ������� �����. �������� ��������� ���� ���������� � ���� ������� ������ �� ������ �������� �����, ����������� - � ���� ��������� ���������.

����� �� �������� �������� �������� ���������� - �� ������ ���� ���������� �����, �� ���������� ���������� ������� �� ����������, ��������� �� ��������� ���������������������� �������, ��������� ������ �� ��������, ��������� ������ �����������, ��������� �������������, ��������� ��������-������������ �������� ���������� � ������. �������� ������ ���������������� � ������ ���������� ���������� �� �������������.

ϳ��������� �� ���������� ���� ������� ���������, � ��������� ��� ���� ������ � �� ���������� ������� ������� ������ �� ��������� ��������� ����������. ��������� ������ ���������� ����� ������� �� ��� �����:

1) ����� ��������� ���������� �� �������������;

2) ����� ���������� ����� ����������.

����� ��������� ���������� ���������� ����������� �� ������ ��������� ����������:

- ����� �� ������ ���� � ������� ��������� ������������, ��������� ����� �������� �� ��������� ���������, ����, ������;

- ����� ��������� ���������� �� ���� ���������, ��������������� �� �������� ������������ ��������;

- ����� �� ������ ������������ ������� ��������;

- ����� �������'���� ������, ������ ����������� ��������� �� ��������;

- ����� �������'���� ��������, ���� ���������� ������� �� �������� ������;

- ����� �� ������ ������ �������� �� ������� ����������;

- ��������� ����� ��������� �������������.

����� ���������� ����� ���������� ����������� �� ������ ����������:

- ����� �� ������ ������ �� ������� �����;

- ����� �������� ������� ����������;

- ����� �������� �������;

- ����������� ����� � ���������� ������ ����������.

������� �� ���������� �������� ������ �� ��������� ������������ �� ��������� ������� ���������� ������������ ������������ ��������, ������� ������������ ���������������� �� ��������� ���.

���� ������� ���������� �������� ������ �� ��������� ������ � ������:

- ������� ������ � ����������� �������� ���������� �� ���������� ���������, ������, �������;

- ������� ���������� �� ��������� �������-��������� ������� �� ������� � ���������������;

- ������������ �������� ������ �������, ����� ����'������� ������� � ������ �� ������ �����;

- �������� ���������� ���������� �� �������� ����;

- �������� ��������� ���������� ������� �� ������ �������;

- ��������� ������� �� ���������� ����������.


1.5. �̲�� �� �������� �����˲��� Բ������� ϲ���Ȫ����

ϳ� ��� �������� �� ������� ������� �������������� ����������� ����������� �� �������� ������� ����������� ���������� �������. ����� � ���������� ����� ���� �� ��������. �� �� ����� ��������� ������������� � ����������� ���� ����� ����, �� ���� ����� � ��������� ��� �� ��������� �����������, �� ���������� �� ������ � ����������, �� ���������, � � �������� ������� - �� ���������-��������� �� �������� ������������.

��������������������� ���������� ����� ����������� ���������� ����������� ��������� ��������: ����� ��������� ������� �� ���������� ����������. ���� ���������� ����������� ������ � ����������� ����������� ���������� �������� ��� ���������� ����������� � ��������� ����� ���������� (���. 1.2).

Գ�������� ������� ���������� - �� ������� ��������� ��������, ���������� ��� ���������� �����䳿 ��������� ������� � �������� ����� � ����� ���������� ������� ������ �� ����� ���������� ���� ��������. ���������� ������� ��������� ������� ���������� ������������� ��� ��������� �������� (�������, ��������, �����������, ������� �����, ������, ������, �������), ���������, ������ ���� �������, ����, ������� �� ����� ��������� ������.

�� �������� ������� ���������� ����������� ��������: ��������� ��������� ������ �������� �����������; ���������� ���������� �������� ������������ ��������� �������; ������������� �������� �� ������� ��������; ������������ ����������� �������� �� ��������-��������� ��������, ���'������ ��������������.

�������� ��������� �������� ��������� ������ � ���� ���������� ������ ��������� �����, ��� �� ����� �������� �������� ������� ������� �� ����������� ������, ����������� �� �� ��������� �������, ��������� ��������� �������� �� ���������� �����.

��������� ����� ����� �������� ��� �������� ������ �� �������� ���������, ��������� ������ ���� ����� �������� ��� ���� ������������ ������� � ������ ������������ ���� ���� ��������� �����. ��� �������� ��������������� �� ���������������� ������� � ��������� �������� �������� ��������������� ������� �����. ��������� ����� �������� ���������, ����� ������������ ���������� ���� ������ ������. ����� ���� ������������ ����� ���� ���� ���, ���� ��������� ��������� �������� ��������� �����, ������������� ����� �� ��� ���� ������ ������, ��������� ������ ���� ���'������� � ������� � �������� ������ �� ������ ��������� ������ ������ ����������.

�� ������ �������������� ���������� ���������� ����� ��� ��� ��������: �� ������, ������, ������� ��� ��������� �� � ��� �������? �� ����� ���� �������� �� ������? ��� ������, ������ �� ����� ����������� �� ������ �� �������? Գ�������� �����'���� ��������� ����� �� ������� ��������� �������, ���������� ��� ������������ � ����������� � ��������� ���������, ��������� ��������� �����'����� ����� ��������, �������, ���������� ������������, ��������� �������, ���'������ ��������������.

������ ����������� ���������� � ����� ����������� �����������, ���� ����������� ������������ ����� ��������� ��������, �������� �� ��������� �� �� �����������, ����� ������������ �������� �� �������������, ����������� �����������, ������ ���������. ������� � ������ � ���������� ������ �� ����� �� ��� ����� ��� �� ������������ ���������� ������ � ������� �� ��������� ���������. ���� ���� ����� ����������, �������� ��� ������ (��������� ����), ������ ����������� ��������� ���� ��������� �����. ������� ������� ����� �� ����� ���䳿 ����������� �������, ���������� � ����� ������������� ����� � ����, ���������� ���� ��������� ���������.

���� �������� � ������ ��������� �������� ��������� � ���������� ���� ������� � ��������� ������, ��� ������������� � �������� �������� ������ ���������� ������, ������������� �����������, ������� ������ ��������� ��� ��������� ��������� ��������. �� ������ ������� ��������� ����� ��� ��������� ������������ ��������� ��������� ������� � ���������� ������.

���� ��������� ����� � ������� ��������� ������ ���� ����� ��, �� ����������� �� ������������ ������ �� ��������� � ��� � ����������� � ����� �������. �������� ����� � ����� ��������� �� ������ ������ �'��������� ��������� ���� �����, � � ����� - ������ ��������� ������� � ���. �� ����������� ������� ���������� ��������� ������������ ������� ����� ������������ ���������. �� ����������� ������� ������� ��������� ����� ���������� ���������� � ���� � ����� ��������� �������.

��������� �������� ������� ����� ����� ���������� ������������ ���������� �������� �� ������� ��������������, ������������� �� ���������� ���������. � ����� ��� ��������� ������ ����� ���������: ����� ������� ����������� ���������� ��������, ��������� ������������ ����������� �� ������ ��������; ������� �����, �� ������ ������ �� ��� ������ ������; ��������� ��������� �������������� �������.

������������ ��������� ��������� �������� ��������� � ������������ ���������� �� ����������� �������� ������� �� ��������� ��������� ��� ���������� ��������� �����, ���������� ��������������� �����, �������� �� ������� ������. ����� ���������� ������ ����������� �������� ��������� ������ ��� ���������� ��������� ��������������� ������������ �������������. ���� �������� �� ����� ����������� ������� �� ��������� ��������� ������� ������������� ���������� �����������.

������������ ����������� ��� � ������������ ��������� ������ �� ����������� �� �������� �������� ���������� �������� �����. ��������� ����������� �� ������������� �������������� ����������, �������� � ��� ������������ ���������� �����������, � �������� �������� ���������� �����������. ������������� ��������� � ����� �������� ��������� ��������� �����'����� ����� ��������, ���������� ��������� �������, �������, ���������� ��������� �� ������ ���'������ ��������������.

������ �������������� �� ������������ ������ ����������� �������� ������ ������� � ������� ���� ������� �� ����� ����'������� ������. ���������� �� ������� ������������� ����� ������� � ������ ��������� ������������ ��������� ������� �� ���������-����������. ֳ ������� ������ ����� �������� ������� ���������������� ������, ���� � ������� ��� �� ������� ��������� ��������� ��������.

��������� �������� ��������� ������ ����� ����� ����������, �������� �� ������������ ��������, ���� ���������� � ������������ ����������. ������� �������� � ����� � ���� ��������� ���������� �������� �������� ������� ����������. ���, � ��������� ��������-������������ �������� ��������� ������� ������ ���� ������ � ������ �������, ���������� - � ������ ������� ��������, � ���������� - �� �������� � ������������ ������� ��������. ³� ����������� �������� ������� ������ �������� ��������� �������� �����������, ��������� �������� ��������� ��������.


��������Ͳ ������� �� ���IJ�� �

1. ��������� ������� � �������� ������ ������ ���������.

2. ������ �����, �� ���� ������ �������� ������ ��������������� �� �������.

3. ����������� ���������� ������ ���������.

4. ����� �������������� ������� ������.

5. ��������������� ������� �������� �����, �������� ����� � ��������� �������.

6. ������ ������� ���������� ��������� ������� ����������.

7. ������ ������� �� ����� ��������� ������� ���������.

8. �� ���������� � ������� "���������� ������ ����������" �� "�������� ��������"?

9. �� �������� �������� �� ����� �������� ��������� �� ���������� ���������� ������ ���������?

10. ��������� ���� �������� ������ �� ���������.

11. ��������� ���� � �������� ��������� �������� ����������.

12. ��������� ���� ���������� �������� �� ���� ��������� �� ���������.


���IJ� 2. �����² ���������� ϲ���Ȫ����

������ ������ � �������: ���������; ����������� ����� ����������; ��������� �������; �������; �������� ����� ����������; �������� ������; ���������� �������; ����� ��������; ��������� �������; ������ ����������; �������� ����������; ����� ����������; �������� ��������; ���������� �������� ����������; ������� ������-���������; ������� ���������; �������� �������; ������ ��������; ���.


2.1. ����������² � ����² �����ֲ�

2.1.1. ������� �������� ���������� ���������

2.1.2. ���������� � ������� ����������

2.1.3. ���������� ������� ��������

2.1.4. ���� ���������� ������� � ������� �� ��������

2.1.1. ���Ͳ��� �������� ��������ʲ� ϲ���Ȫ����

� ������ �����-������� ������, ������� ������, � ����� ��������� ������ ���� �����'����� � ������� ���� ����������� ��������� ���������� �� ������. ������ ����� ����������� �� �������� � ������������ �������� �����. ��������� ��� ������� ������� �������� ������.

�������� ������ - �� ��������� ������� ������ � ���. ³� ������� ������� �������� � �����. �� ����� � ��������� ��������� ������� �� ��������� ���������� ����� ���䳿 ����������� �� ����������. �������� ���������� ������, ���� ������� ��������� ���������� ������, ���������� �� ��������� �������, ���'������ � �� ����������. ��������� ������������ ��������� ������ ������, ���'���� � ������� �����. ���� � ������� ��'���� �� ������������ � ����������� ����������� ����� ���䳿 �������� � ����� �� ��������� ��������� �������.

�������� ���� ����� �������� ������ � ������ ��������� ���������. �� ��������� ����������� ������� �������� ���������, ����������� ��� ���������� ����� ���'����� ��������������, ���� ���� �� ��������� � ���� ����� ��������� �� ��������� ������ �������� ����� ���� ���� ������. ϳ� ��� ��������� ������������ ���������� �� ������� � ���������� ����������� �� ��������� �������� � ���.

� ������������ �������� ��� �������� � �������� ������ � ��������� �������� ����������� ���� ������ ������� ���������� ������� ���������� � ���� ��������� - �����������, ��������, ����������.

�������� ��������� ��������� ������ ��� ������, ������, ������� � �������. ���� ��� ������ ����� �����������, ����������� ��� ������ � ���'������ � ��� ������ ������.

������ ������ ���������� ���� ������ � ������, ���� ����������� ������ �� ����� � ����� ���������� �� ������� �� ��������. � �������� ������� ��� ���������� ������ �����, �� � ������ ����� ������ ������ ������ � ������, � ������ (����� �� �������� ���'���� ��������������, ����������� ����������, ����� ���������, ���� ����� ����������� � ���������), �� � ���� ����������� �������� �������. ����, ���� ������, ��� �������� � ������, ������ ���� ������ �� �������� ������� ������ �� ���� �������� ����� ����������� � ���������. ������ ������� ����������� � �������� �������� ������.

���� ������, ��� �������� � ������, �� �� �����: �������� � �����������.

������������ ��������� ������� �� ������������ � ��������� ��� ������������ ����������� ��'���� ��������� ������� - ������� ����.

������ ������� ��������� ������� ������� �� ������������ ������, ���� ������� �� ����� ������������� ������� ��������� � ����������, ���������� � ��������� �������, ���������.

�������� ������ �� ������� ��������� ���'������ � ������ ����������:

- ������������ ������� ����������� (�������� ��������, ��������, �������������, ������� �������� �����);

- ��������� ��������� (����, ������), ����� ������������ ������ � ���������� ������;

- ������ �������, ����'������� ���������� � �����;

- ������������ ������ �������� ���������;

- ��������� � ��������� ������� � ������ ������� �� ������ ��������� ���������.

���� ���������� ���'����� � ����� ���������� ������� �������� ����������, �����������������, ������ � �������� ���������� �� ����������� ��������.

������������ �������� ������ ������� ����������� ����� �������� ��������, �� � ��� ������� ������� ���'���� ������������ ��������.

³� ��������� ���������� �������� ���������� � ������ �������� ������������ �� ���������, � ����� � ��������� ���� ���'���� ��������������.

����� �� �������� ������� ����������� ���������� � ��������� ����������� � ������������� ������ ������������� ������, �� ������������ ���������� ������������ ������.

2.1.2. �����Ҳ���² � ��Ҳ���² ����������

������ ���������� ������ �������� ��1 ��������, ��� � ����������� �����. ������������ �������� �����������, �� �������, ������� ��������. �� ����������� ���, �� �� ������������ ������������ ���������� ��������� ������ �����쳿 ������ �� �� ���������. �������� ������������ ������������ ���������� �������� �������� ��������, � ��� ����� ������������� ������� - �� ����� � ������� ���������� ���������� �����, � � � ������� ��������, ����������� � �������� ��������� �������.

����� ��������� � ������������ ���������� �����������. �������� ����� ���������� ������������� �� �������������� ��������� - ������� �������� �����, ������������ ����������, ��������, �����, ������� ��������. ��������� ������ ������, ��������� ������� �� �� ������ ������, �������� ����������, ������ ������� � ������� ���� ������.

���������� ���������� - �� ������ ����������, �� ����������� �� ��������� ������ �� �������� � ������, ���� ����� (�����) ���������� � ������� �������� � ������������� �� ������� ���������� �����.

̳� ��������� � ������������ ������� ���������� ���� ����� ��'����. ���, ��������� ������� �� ���������� ��������� � ����������� ����, ���������� ������� �������� � ������������� ������� � ��������� ������� ������ ��� ������� �������� �����, �������� ����� ������, �� ����������� ������� ����. � ����� ��� �����, �� ������� � ����������� ����, ������ ���� ������� � ����� � �������� ����.

ϳ��������� ������, ����� �������������� ���������, ��������� ������, ��������� ����������, ������� �������, ��������� ����� �� ��, �� �������, �������. �������� ��� ���������� � ���������������, ��������-���������� ����������, ��������� ������� � ��������� ����������� � ����������� ����.

�������� �������� ������� ������ �� ������ ��� � ������� ������ �������� ���������� �� ������������, ������� �������� ��������� ������������ �������� �����. � ���� 1998 �. ����� � ���������� ��� �� 11 ������ 1998 �. � 473 �� ������� ���������� �� ������������ ������ ������������ �� �� ������� �����, ��������� � ��� �����, ��� � �� ������� ������� �� ��������� ��������� (����, ������) �� ����� ������� ����������.

�������� ������ � ������ ������� �� ��������� ��������� �� ����� ������� ���������� ���� ���� ����������� ������������ �� ����� ��� ������������ ������������� ������, � � �� ������ ����� � ������� �������� (������). ��� ����, ��� ������, ���'������ � ������� ����� � �������� ��������, ���������� ������ ��������������� � ������, �������� � ��� �����. �������� ���������� ������ ������������� ������������ � ����� ������ �������, ����� � ����'������� ������� � ������ �� ������� ������ ����� ����� � ������ ��������������.

ϳ��������� ����� ������ ��������� ���������� � �������� � ���������� ��������� ������� �������. ��� ���� ���������� ����� ��������� �������������, ���������� �� �������� � �������������� ��������� ����� ���������� ����� � ������������� �������.

���������� ���������� ��� ���������� �� ������ �������, ��� ������:

- ����������� ����������;

- ���������� ����������;

- ����� ��������� ���������;

- ������������� �������� � �������.

� ����������� ������������ ���������� ��� ���������:

- ���������� �� ��������� ����������;

- ���������� �� ����������� ����������.

���������� �� ��������� ���������� ���'���� � ���������� ���������, ���������� ����, �������� ������. ���� ���������� ��������� ������� ������ ��������� ������� � ������ � ������������ ������� ��������-������������ �������� ���������. ³� ���������� ���������� �� ��������� ���������� �������� ���������� �� ����������� ����������.

���������� �� ����������� ���������� ���'���� � ���������� ����������: � ��������� ��������, � ��������� ����� ����, � ������� ��������� �������. ֳ ���������� ����������� ���� ��������� ���������, ����� �� ������������ ���������� ������������ ����� ����������.

³������� �� �������������� ��������� ��������� (�������� - ���������) � ���������� �������, �� �� ������������, ���������� ���������� ���������� �� �����, ������ �� ��������.

̳���� ���������� ����������� �� �������� � �������������� ���������, ���� �� ��������� ���� �������� ����� ��� ���� ���� ������������� � ���� ������� ������� � ���� ������ ���������� �����.

̳����� - �� ����������, �� ����������� �� �������� � �������������� ����� ����� (������������� � �������), �� ����������� � ����� �������.

̳������� - �� ����������, �� ����������� �� ���������� �����-������� ����� ���� �������������, ���� � ��������� ����.

���������� ���������� ��������� �� ��������� ������� (��������������) ����� � ������� ������� (�������� �����) �� ������� ������������� (���������� �����) ��� ������ ������� ���������� �� �������� � �������������� ���������.

�� ���������� ������ ���������� ������������ ���������� �������� �� ��� ���� �������� ��������, ���'������ � ��������� � ������������ ����� �� ������� �볺��� � ��������� �������.

���������� ���������� ����������� � ����� ������. � ����� ���������� ���'���� � ������������� ����� ���� ������������� ���������.

����������� ��������� ���� ������������ ��� �������, � � ������� �������� - ����. ������������� �������� - �� �������� ���������� �������� �� ������� �������� �����. ���������������� ������� ����� ������������ ���������� (������� �� ����� �������������� ���������), � ����:

- ��������� �����������;

- ��������� ��������-�����������;

- ������;

- ������������;

- ���������;

- ���������� ����������� (���������������).

������ ������ �� ������� ��������� (�������������) �������������� � �������� ��������� � ���������� ������� ��� ��������� �������, ������� � ������ � �������, ������, �� ��������� ���������� ����������� ��������.

������ ������ ���������� ������������ ���������� � �������������� ������ ��������������� �������������, �������������� �����������. ������������ ���� ������ ������� �� ���������� ����� � �������� ���� � ������ ���������� � ��������� �����������, ������ ����������������, ���������� ����������� �������� �� ����������� ����������.

�� ���� �������� �� �������� ������� ���������� ������������ ���������� ������� ������� ������� �������� ����� �������:

- ������������� ������������ ���������� �� ���������;

- ��������� ������������� ��������� �� �������� � � ������� ����� ��������� ������� �� ���� �����'��������;

- �������� �������� ���������;

- ����������� ������� ��������� �����.

2.1.3. ���������� ������� �����ֲ�

����� �������� ���������� ���'���� �� � ����������, ��� � � ������� ������. ������� ������� ������� �������� �������������� ��� � ����������� �� �� ���������� ��������� �� ���� �������� � ���� ��������, � ����� �� ������� ��� - ���'���� ������������ �������� (��� ����� � ��������� ��'����).

�� ����������, �� ����� ������ ������� � �����, �����'���� ���� ��� �������� ��� �����. ���������� ������ � �������� �������, �� �����������, ���������� ������ �� ����� �� �������� �����, ���������� ����������, �� ���������� �� ������������������� �������, � � �� ���� ��� (���������� �� ��������, ��������, ������ ����).

��������� ������ � ��������� ������� ����������� � ������������� ��������� ����. ��������� �������� ���, ���������� ��� ����� �� ������������� ����� ������ ������������ ���� ��������� � ����� ���� ������. ��� ��������� ���� �� ����������� ����������, �� ������ ��������� �� ����� ���� �����������.

���������� ������� ������������ ��� ���� �������� �� ���� �������� ����������� � ����������� ����� ���������: ���������� ���������, ����������� � ���������� ������� ������, �������� ��� ��������� ����, ���������, �������� �����-�������, ���� ��� �������� ������, ��������� ���� (������� ������) ��� ����� ���������, �� ���������� ����� ����� ��������, �� ������ �����.

����� ��������� ��������, ������� ���� ����� ��������� �� ������� ������ (����, ������), ������� �� ����������, � ����� ������� ����� ��� �������� ������� �������� ��������� �����������.

��� �����������, �� ����� ������� � ��������� ����� � ��������� ����� �������� � �������, �������������� ���� ������� ������ � ���. ��� ��� ��� ������� ���������� ����������� ������������ ������� �� ����� �������� ������� � ����������� ������ � �������� ������ ����������, ������ ���� �� �������� �����, ������ ������� �������, ������������ ������ � ������� ����������� ������ � ����.

ϳ��������� ����� ����� ������� � ���� ����� ������ � ����� ����. ˳��� ������� ������� �� ����������� �������� ���� ������ ���� ����������. �� ������������ ���� ���� �� �������� �� 䳺 ��� ������������ ����.

���� �������� ��������� ��� �� 11 ��������� 1998 �. � 473 ������ ������� ���� � �� ����������� ���� ������ �� ���������.

���� ���������� �� ��������� ������������� � ��������� ������� ���������� ������� (��� ���������� �� ������� � ����'������� �������), ���� ��� ����� ����������� �� ������� ������� ������ � ��� � ��������� �� ���������� � ������������ ����� ����.

�� ��������� ����� ��������� ����������� ����� �� ����������� ���� ����.

��������� ������������������ �����������, �������� ����� ��������� ���������� ����� ������, �� ���� ������� ���������� � ���� �����. ��� �� ���� �����'���� ���������� � ������� ������� ������� ���� �������� �����, �� �� ������������. � ����� ��� ����� ���� ��������� �������� ������ ������� (��� ����� �� ������� �������� ����� �� ��������). ������ ����� ���������� �������� ������ ���� ��� ���� ������ ������� � �����.

˳�� ������� ������ � ��� �� �������������� ����������� �������������, �� ���������� �������� ������������,, ���������� �� ���������� ������������������� ���������, � ����� ������������� ���������.

����� ���������� ������ ���������� ��������� � ������� �� � ������, ���������� ��������� ��������� �����. �� ������ ������������ �� ��� �������. ���� ���� ������� ������ ������ �� �����������, ��� ������ � ��� ������ ��������� ��� ����� ����� � ����.

��������� ������ ������ ��������� ����������� �� �������� ����������� (���������� �������� ����������� ��� ������, ��� �������������) ������������ �������� ��������. ������ ������ ������ ��������� ����������� �� ����������� �������� �������� ��� �� ������� ����������� ��������� (������������-���������) ����������.

�� ����������� � ������ ������ � ����������� ����� ���������� ��������� � ������ ����.

��������� �� ���� ������ ������������ ����� ������, ������������ ���������� �� ������, ����� ��������� ���������� � ����������, ����������� �� ������������� ����������� ����������-������� ������� ��� �������-������� ����. ������� ������������ ���� ����������� ��������� ���������� ������������. ����� ����������, �� �� ����, ���� ����� ���� ������ �����. ���� ���������� ����� ��������, �� ��������� ����� �������� � �������, ��������� �� ����, ������� �� �������� �� ���������� ������ �� �, ���� ������ ����� ����� ����� �����.

������ �� ������ ����� ����������� ������� ���� ��������� ��� ������ ������ �� ������ ����������� ������� ������� � ���������� ����������. �������, ��������� �������� ��� ����� �������� ������� ������ � ��� �� �������� ����� � ������ �� ��������� �� ���. �������� �� ���������� �������� ������ ����� ����������� �� ��������� ���������� ����������.

�� ������� ��������� � ���������� ��������� ������ (��� �� ���� ������ ���� �� �������) ����������� ����� ����. ������� ������ � ��� ��������� � ������ ����� �� ������� ������.

�������� ������ ��������� ����������� �������� �������� ��������� �����������, �������� ����������-������� ������, ���������� �������� �� ���������� �����.

³������������ �� ���������� ������ ��������� ����������� �� �������� ���������, �������� ����������, �������� ��������� ����� � ������.

2.1.4. ���� ���ʲ������ �����ʲ� � ������� �� ²�������

������������� ���'���� ������������ �������� � ������� ���� �������� ������� ����������� ������� ������ "��� �������� �� ������ ������ ������ ��� ���� �������� ���������� �������" �� ����������� �3 "��� �������� ������� ������� � ����������� �� �������� �����".

���'���� ������������ �������� (������� �� ����� �����) ��� ��������� ����� � ��������� ��� ���� ���������� �������� ���������� ������� � ������ �� ������� ���� � �� ������ ��� �����.

����� ���������� ���� ��������� ��� � ����� �������� ������� � ����������� ����� �� ������� � �������� �����.

³��������� ������� ����������, �������� ����� ��������� ��� �� ���������� ����� �� ����� ��������� �������� ������� �� ������������ ���� �������� ����� ������� ��� �� ��� �������� �������. ����� � ���� ������ ����������� �������������� ����������� ���������� ������� ������. �������� �� ��������� ����������� ����� ���� ��������� ����������� �� ����������� ������ ��� ������ ��� ������� �� ����.

�� �������� ���� �������� ������� � ����������� ����� ������� ������� �������� ����� ������� ��� �� ��� �������� ��� �������� ������� ���������� ������� ������� ���� �� ��� �� �������� (��� ����� �������������, ��� ��������� � ���������� �������) � ��������� ���� ����� ����������� ������ �� ����� ��������� �� ������, � ���� ������� �������� ������� � ����������� �� ������� � ��������� �������. � ���� �����, �����, �� � ��� ������� �������� ������� � ����������� �� ������� � ��������� �������, ����� �������� ����� ������� ��� ����������� ��� �� ����, � ����� ������� �������� �������.

�� ���'���� ������������ �������� �� �������� ����� �����'���� ������������� ����� ������� ������������� ���� �������� �������. �� ��������� �������� ����� ���'���� ������������ �������� �� ��������� ����� ������ �������������.

ϳ��������� �� ��� ���������� �������� ������ ���� ��� ������� � ����������� �����:

- ������ �������, �� ������������ ��� ��������� �������� ����� �� ��������� ��� ���� ���������� ��������;

- �������, �� ������������ �����������, ���� ���������� ����� �� ������� ���������� ��� �������� ������� ��� ��������� �� ������������;

- �������, �� ������������ � ����-��� ������� �����, ����� �� ����� �������� ������� (�� ������� ���������� ��� ����� �������, ������� �������� ������ ������������� ��������� �� �������� ����� �� �������� ������� ������������ �������� �� ���� �������� �����);

- ��������, �� ������������ �� ��������� ������� �� ��������� ����� �� ���������� �����. ����� �� �������� ������� ������������� � ��������� ������� � ���� ��������� ������ ��������� ������������ �� ����� �. ³������ �� �������� ������ ��������������� �� �������� ������� ��� ������������� �� ���������� ��������. ���������� ������������� �������� �� ������ ����� ������� � ����������� ������� �������������.

��� �������� �������� ������� ���������� ������� ��������� ����� ��� ���������:

- ����� �� �������� �������, �������� ��������� �� �������� �����������;

- ���� �������� (��������� ����������) ��� �������� ��������� � ����� �������� ��������� ����� ��� ������ �����, �������������� ���������� �������� ���������;

- ���� ������� (���������), ��������� ���������� �� ������� ���������. �������� �����, ��� ������� �������� �������, ������ �������� ��� �������� ������� �� ���� ��������� ������� (���������), �� ����� �������� ��� ������ ���������� �� ���� � ����������� �����, ���� ���� ��� �������� ����������� �������� �������;

- ���� ���������, �� ��������� ������ ���������� �� ���������� ����;

- ������ � �������� ������ ���, ���� ������ ����� ������������� �������� �� ������ ������������� ��������� � ������� ������� ������� ����������;

- ���� ��������� ��� ��������� � ������� ��������� ����� ������, ��������� ���������� ��� �������, �� ����� ��������� ��������.

�������� ������� � �������� ����� ���������� ��:

- ������;

- ����������;

- �������;

- �������� (������).

�������� ������� � �������� ����� ����������� ���������� ��� ���������� ���������� � ����������� �� �������� �������� ����� � ��� ��������� �������� ��������.

����������� ������� ����������� ��� ������������ ����������� ����� � �������� �����. �����, �� ���� ��������� �� ����������� ������� � �� ��������� ������� �� ������������� ��������� ����� ������, ������������� �� ������������. ������-��� ��������� ����� � �������� �����, �� ���� ��������� �� ����������� ������� � ����� � ������ �������������� ������ ��������� ������� �� ������������� ��������� �����, � ������������� ������� ������������ �� �������� �������.

��� �������� ��������� ������� � �������� ����� ���������� ���� � ���� � ��� ���������, �� � ��� �������� ��������� ������� � ����������� �����. ���� �������� ������� � �������� ����� ����������� � ���� ������ �����, �� ������� �������� ������� � ����������� �����, ���������� ���� ����� ����� ��� �������� ������� �� ������ � �������� ������ � �������� �������.

�� ������������ ���������� (������, ������������, ������������) ��������� ������������ �������. ��� ����� ���������� ���� � �������� ����� ��� ��� ���������, �� � � ��� ��������� ����������. ���� ������ ����� ����������, � �������� ����� �������� ����� �������� �������, ���� ���� �������� ��� �������� ��������� �� ���� �� ���������� ���������. � ��� ���� ��������� �������� �������� ������� � ���� �������� ����� ������ (���������).

���� ���������� ���������, ���� �������� ������� ���������������� �� ��'� ���������� ����, ��� ���� �������� ������ ��� �������� ���������� � ���������� ��������� ������ � �������� ������ ������������� ����� ���������� ���� �� �������� ������� ����������, �� ���������. ˳��������� ����� ����� ������ ��� �������� ���������� �������.

������� ������� � �������� ����� ������������ ������������� ������ � �������, ������������� �� �������� �����, ��������� ������ - ���������� �� ������������ - ���������� ���������. ������� ������� ��������� ��� ����� �������, ������� �������� ������ ������������� ��������� �� �������� �������� ��������� ����� �� �������� ������� ������������ �������� �� ���� �������� �����.


2.2. ����� �����Ҳ������ ��������ʲ�

2.2.1. �������� ���������� ����������

2.2.2. ���������� ��������� �����������

2.2.3. ���������� ��������� ��������-�����������

2.2.4. ���������� ������

2.2.5. ���������� ������������

2.2.6. ��������� ����� ����������

2.2.1. �������� ����Ͳ��ֲ� ��������ʲ�

����������� �������������� �������� � ������ � ������� �������� ���������� ������� ���� �������� �� ���������� ����������.

������ ������� ������������ ���������� ��������� ����'�������� ��������� ������������ �� ���������� �������� ����� �� �������� � ��������� ����� (�� �������� ���������� ������� � ���). �������� ����� ��� ��������� ����� �������� � ����� �� ����������� � ������ ���� ������������-�������� ��������������.

������ ������� ������ � ��, �� ����������� ������ ����� ������ �������� ����� ��� �������� ������� ��� ���� (��������� � �����������) �� ������ �����.

����� ������� - ������� ����������� (��� ����� �����) ������ ������������ ����� ���������� �� ���������� �� � ���� ��������� �� ������. �������� ����� ������ ����� ����������� ���� �볺���� ������������� �� �� ���� ����� ����������, ���������� �������� �������� �� �������� �����, �� ������ ��������� � ������ ����������.

��������� ������� - ����� � ������� ���������� ���������� �� �������������� ���� ��������. ���������� ��������� �������� ������ �������, ���'��� ������������ �������� ������� ���� � ������� �� ��������. �� ����� ����������� ���� �������������, ��� ��������� ��������.

�'���� ������� ��������� �������� �������. ������ ������� ����������� - ���'����� ������������ �������� ���������� �������� ����� ����� �� ����� ����������� ��� �� ����������� ������.

������ ������� ������ � ���������� �������� �������. ������ ��������� ������� �� ���� ����������� ���������� �� ���� ������������ ������, ��������� ����, ������� ������.

������ �������: ������ ����������� � ����� ������� ����� �� �������� �������� ��� � ����� �������� ����������� �������.

������� �������: ���������� �� ���'������ ������������ �������� ������ ������������ �������. ��� ����� ������������ - ��������� ����� ������� ���� �������� ������ �������� ����� ������ ����� � ��������� �� � ������� ����� �� ��� ������� � ����. ������������ ������, ���'����� � �������� �������� �����, �����, ���������, ���������� ��������, ��������, ����������� ����� ����� �� ��������� � ��� �����. ����� ������� �� ����� ������������ �������� ������ �������, ������ �� ����� ����'������� �������, ����� ���� �������� �� ����� ������ �����.

2.2.2. ���������� ���Ҳ����� �����������

������� ��������� - �� �������� ��������� �������� ������� ������������ �������� ���� � ����� ������� �� ������� ���������� �����.

������ ��������� �������������� � ����������� ���� �������, � ����� �������� �������� �� ������ (������, �������). ���� ������������ ����������� ���������� ������ ��������� �������-����������� ��������� � ��������� �������, ����������� ��������� ��������� �����; ���������� ���������� ������������ ������������� � ��������.

���������� ��������� ����������� ����������� ����� �� ����������� ����������. �� ������ �� �������, �������� ��������� �����; ������ ��������� ���������, �� ����������� ���������.

���������� ��������� ����������� ����������� �� ����� ������ (���. 2.1).

1 - ������������ ��������� ��������� (������ ������, �������); 2 - ������������ ��������� �������-������� �� ���������, ������, �������; 3 - �������� ���� �� �����, �� ���� ���������, ������� ���������; 4 - ���� ������� ����� � ���� ������� �����; 5 - ���� ������� ��������� ������� - �������� ������� ��� �������� �����; 6 - ���� ������� ������ ����������� ��'����� ��� ������� ������� ��������� �� �������� ���� �� ����� �������������; 7 - ���� ������������� (���������� �����) �������� ����� �� ������� �������������; 8 - ���� ������������� ��������� ������������� ��� ����������� ����� �� ������������� ������� �������� � �������������� �������.

������� ��������� ���� ������ ����� � ����� ����� �� �������������� �������, ��� �������� �� ������������� �� ������� ��� �������, �����, ����'������� ������� � ������ �� ��������� �������� �����.

���� ������������ (��������� �����) �� �� ������� � ����� ��� ���������� �� �������������� � �������� �������� ���������� ��������, ���������� ���� �������� ���������� ������������ �������� ��������� ����� ���������� ��'����. ���������� ������ ��������� �������������� � ��� �������� ����� �� ������� �������� ����� �����������, �� ������������ ������������������� ��������� � ��������� �������, �� ������ �������� ��������.

��� ���� ����������� ������� ���������� ����, �������� �����, ���������� �������, �������, ���'���� � �����������, ����. � ����� �������� ����������-������� ������ ������� ���������, �� ��������� ����������� ������� ����, �� ���������� ��'���� � ������ ���� � ����. �� ��������� ��������� ������ ���������� �������� �������� �� ����������� � ��������� ������ ����������� ������.

���������� ��������� ����������� ����� ��� ���������� ����� � �������� � ������ ������� ����������, � ����:

- ������� ������� � ������� ���������������;

- ����������� ���� �����;

- ��������� ������������ ���� ����� ���������� �� ���������� �������.

2.2.3. ���������� ���Ҳ����� ��������-�����������

������ ������-��������� - �� ����������� ������������� ��������, ���� ���������� � ���� ������. ������ ������� - ������ ����������-������������� �� ����������-������� �������� ������� ������, ��������� ����, ������. ����� ������� - ��������� ������� (�������� �������� �����) �����, ���� ���� ���������, ���������� ������� ���� ����� � ���� ������� �� ������� �������������. ��� ������������� �������� �������� ������������ (��������� �������� �����) � ��������� �������� (�������� �����). �������� (������� �����), ���� �� ������ �������� ����� (������, �������), �������� ����� ������� ����� ��������� � ��������� ���� � ��� ���� (����, ���� ���� ���������) ��� �������� ����������� ���� �� ������������� ������� �������������.

���������� ��������� ��������-����������� �������������� ��������� � �������� ����������� �� ���������� �������-��������� �������, ������� ������, ����� �������, �� �� ������������ �������� ���������� ������������ ��������� ����� ���, ���� ���� ���������� �� �������� ������� ���� �������� ������ � ������� ������.

���������� ��������� ��������-����������� ������ ���� � �������� ��� ��� �������. �������� ����� ����� ������� ���������� �� ������� ������� ������-���������, ���� ������ (�������) �� ���� ���������; ���� ������ ����������� �� �� ��������� ������; ���� �� ���������� � ���������� ������; ���� ���� �����������, �����������; ���� �� ��������� ���� ������. �������� ������ �� ������� ������� ������-��������� ������� ���, ���� ����� �� ����������� ����������� � ���� �������� ������; ���� ������������� ����������� �������� ������������ ��� ���������������� ������� ������; � ��� ��������� ���, ������������ ������� � �������-������������ ���������� ����.

������� ������ �� ������� ���� ���� ����� ��������� ���� ��������� (����). ��� ������ �� ������� ������� �����'������ � ������������ ����� ��������� ���� � �������������, ���������� ������� ������. ³����� �� ������� �� ���������� ������, ���� �� ����������� ���������� ��� ������ ���������� ������������� �� ����������� �����. ���������� �� ��������� ������� ������-��������� ����������� �� ������ ���. 2.2.

1 - ������������ ��������� ��������� ��������; 2 - ����� � ����������� �� ����������� ��������� ������������ ������ ������� ������-��������� �� ������; 3 - �������� ������ ������� ������-��������� � ����, ���� ���� ���������, ��� �������� �����; 4 - ���� ������� (�������� �����) ����� � ������� ������� �����; 5 - ���� ������� ������ �������� ������� - �������� ������� ��� �������� ����� � ���� �������������� �������; 6 - ���� ������� ��������� � ���� ������������� ������� ������-���������; 7 - ���� ������������� �������� ����� �� ������� ������������� (���������� �����); 8 - ���� ������������� ������ ������������� (�������� �������) ��� ����������� ����� �� ������� (�������� � �������������� �������).

���������� ����� ���������� ��'���� ���������� ��������� ����������� � ��������� ��������-�����������.

�������� �� ����� ��������� � ������: ���� ����� ������� ��������� �� ������������� ��������� ������������� � ��������; ������ ������� �������� � �����������; ��������� ���������� ������������� ���������; ����� ����������� �� ������ �������� ���� ���������� �������� ������������� � �������-������������ ��������� �������������.

2.2.4. ���������� ������

��� - �������� ������������� �������� ����� ����� �������� � ����� ������� ����'������ ���� �������� ������� ����.

� ����������� �� ������������ �������������� ����������� ����. ��� ��������� ������ � ������� � ���������� ��������� ���������������� ������ ����.

������������� ��� - �� �������� ���������� ����� � ���������� ��������� ����� ������ ���������� ����� �� ������� ����'������ ���� (���������� �����). ������������� ���, �� � ������� ���������, �������� �������. �� ����� �� ��������� ��������� ��� ���������� ��������� ���������� - ���������� ������� ������������� �� ��� ��������� ������������ ��������. ��������� ������� ���� ��� � ��� ���� ��� ������.

���� ����� ���� ������������� ����: ����������, �� ���������� ������, � ��������� � ����������� ������. ������ �������������� � ������� ����������� �� ������� ������, ����� �������, � �������� ����������� � ������������� ������������ (������ ������), � ������������ ��'����.

������ ���� �������������� ����� ��� ��������� ������������ � ������� � ���������� ��������� ������ ��� ������� �������� �����, ����� � ���������, ��������, ����� �� ����������, �� ����������� �������.

��������� �� ���� ������ � ���� ��� ���� �������� ��������. ����� ��������� - ���������� �� ����� � ������� ���� ������ ����; ����'���� ����� - �������� �� ������, �������� � ����� �� ������ � �볺����. ³������� �� ������ ����� �볺��� ������������ ��������������� ���� �����, � ����� ������� ����� ��� ������ ���� ����. ���� ������ ������� ��� ������������ ��������� ����� � ������� ��������� �� ������� ����'������ ����.

��� �� �������� �������� ��������������� 䳿 �� �� ������� ��������� ��������� ������. ��� ���� �� ����������� ��������������, � ����������� �������� ������������ �������. ����� �� ���������� ������ ����� ������� ��������: ������ ��������� ���� �� �� ������ ������ ���� �����'����� ����� ����������. �����'������ ���������� ����� ���� ����� ������ ���� ������-���������.

������ ����� ���������� ������� �� ��������� �������� ���������� ��������� ������: ���� �����'������ ���������� � ����������� ���� (�����, ����� 䳿, ��������� ����������, ���������� ������ ��������� ������ ������, ���� � � ��������� �������). ��� ���� ���� ��������� ����� �� ����, ��� ������� � ����� (������� ���); ��� ����'������, ���� ��� ������ �� ����'������. ���������� �� ����� ���� ������������� �� ������ ���� ������-���������, � � �����'������ ����������� ��� �����, ���������� ������� ����� �������� ����� ��� �������� ���� ���� (����� �� ������� ��������� �� ������). �� ������ ���� ��� �������� ���������� ���� �������������. ����-�������, ����� ����� �� ���� �������, �� �������, �� ���� ������������� ����� ��������� ���� �� ���� ������, ��� �������, ���� ��� ������ �����������.

���������� ����� ����������� �� ������, ��������� �� ���. 2.3.

1 - ������������ ������ ����� ��������; 2 - �������� ������ ��� �������������; 3 - ������������ ������ ��� � ��� ����; 4 - ���� ������������� ��������� ��� ��� ������ � ���� �������; 5 - ���� �������� ����� ����� � ������� ������� ������; 6 - ���� �������� ��������� �������� ��� �������� �����; 7 - ���� �������� �������� ����� ������������� ������� �����; 8 - ���� ������������� �������� ����� �� ������� �������������; 9 - ���� ������������� ��������� ������������� ��� ����������� ����� �� ���� �������.

������ ����� ���������� �� ���� �������� ����� ������ �������. ��, ���������, ������� �������� ���������� � ����������� ����� �� ������� �������������, �� ������ ��������� ���������� �������������. ������������ ��������� ���� ����� ���������� � ���������� ������� �������, ������� �� ������� ��������� ���� �� ���� �������� �����; ����������� ���������� ������ �� ������ ����; ��������� ���������� ����.

2.2.5. ���������� ������������

��������� - �� ������������� �������� �� ���������� ����� �������� �������� ����� �������� �� ������� ���������� ������������� ����� ������ �������-������������ ��������� �� ������������ �����.

��������� ������������� � ����������� �� ��������������� � ���������. ��������� ������������� ����������� ������ ����� �� ������, ������������ � ����������� ���� �������.

���� �������������� ����������� ����� ����������, ������ ��������� �� ������������ �����, ����� ������� ����������� ��� � ��������� ������� ������������� �� ������� ����� ��������, ��� ������������� ��� ���� ����, ��� � ����� �������� - ��� ������ ������������ ���������. ����������� ����� ���������� ������� ����� �������������. �� ����� ���������� ������������� �� �������� ����� �� �������������� � ��������� ���� ���� ����� ����������.

������������ ���� � ����, �� ���� ���������, ����� �� ����������� ���� ������������ ������������� ����� (������� ��� ���������). ��������� ����������� ��� ���������� ����� � ����� ���������� ��������������. ���� �� ����� ��������������� ��� ���������� � ������ ��������������� �� ��� ������� ������ �������. ������� ����������, �� �������, �� �������� 15 ��� � ������� ��������. �������� ������ ����� �������� ����� ����������, ���������� ��������� ������������ �����. ϳ��� ����������� ��� �������� ���������� ������������ ��������� ����� � �� ����� ����� ������� ��� ���� ����� ���� � �������� ����� ������ ������� � ���������� ��� ���� ���������, �� ������������ ������������. ���� ��������� ���������� ������ ����������, ����� ���� ������ ��� ������������� �� ������� �������������.

���� ����� ���� ����������.

�������� - �� ����� ���������, ���� ��������� �������� ����������� �����. � ����� ��� ���� �������� (����-������) ����� ����� � �������������� ������� �������� � �������� �� ����� � ���� ������������� (����-����������) �� ������� ���������� ������� "���������".

����������� ����� � ������� ����� ������������� ����� �������� ����� � �� ������� �������, ���������� ��������� � ����������. ����� ��� ������� ����������� ���������� ����� ����������� ����� ���� ������� �������, ����� ���������� ��������� �������� �� ������� ������� �����, � �������� �� ������� ������� �� ������������.

���������� - �� ���������, ���� ������ ������������� ������� ����. � ������ ��� ������� ���������� �� ����� ����� � ����������� ��������� ��� ����� ������������ ���������. ���� ���������� ����-������ ����������� ����� �������� ��������������� �볺��� � �� ����� ������������ �� �볺���� � ������, ���� ������� ���������, ����������������� �������.

³��������� ������������ ���������, ����-������ �� �����-��������� ����� ��������� ������ �� ������� ������������� - ���������� ����� � ����� ������������������ �������.

³������� - �� ���������, ���� ���� ���� ������� ��� ����������� ������-�������� �� ������ ������� ��� ������������ ���������� � ��������������. ��� ����-���������� ������� �������� ���������, �� ���� ��������� �������������� � ������� ������, �� ��������� ������� ����������� ��� ���� �� ���������� ����������.

����������� - �� ���������, ���� �� ����� ������ ��� ��������� ��� ����� �������������, �� ������� ������� ���� ������� ���������.

������������ ����������� ����� ���������� ������������� � ���� �� �������������� � ��������, � ��� �������� �������� ����� ���������� �� �����������, ����� ���� 䳿, ��� ����������, ����� ���� ���������, ���� ������������� � �������.

ϳ������� ��� �������� ���������� ��������� � ����������� ������������� ��� ��������� �� ������������ ������. ��� �������� ���������� ������� ���� � ���� ����� ������������� ������ � ����������� ���������� (����� ��������, ����� � ���� ����������� ���������; ����� ������� ����������; ������� �������� � ����, ���� ���� ���������; ���������, ����� � ����� ����������� ������� �� �����������; ����� �� �������; ��� ���������� �� ���� ����������).

�������� ���������� � ����� ������������� �����������:

�� ����� ������������� ���� ������ �� �������� ������������ ���������� �� ��������� ������ ���� �������;

���� ��������� ������ ������� ����������;

�� ����� ������� ��� ���������� ���������� ������� ��� ��������.

��������� ����������� � ���� ��������� ����������� �� �����-�������.

������������� ���� ���������� ����������� ����� �������� ��� ����������� �� �������, � ����� ������������ �����.

����� ��������� ������� � ������������� ����������� ����� �������� �� ���. 2.4.

1 - �������� ������ �����, �� ���� ���������, ������� ���������; 2 - ���� ������� ������� ���������; 3 - ���� ������� ������ ������� ��� �������� ����������; 4 - ���� ������� ��������� ���� ������������� ��� �������� ���������� ������������� �� ��������� ����; 5 - ���� ������������� ������ ������������� ��� �������� ����������; 6 - ������������ ������; 7 - �������� ��������� ���� ��� ��������� ����� ����������, ����� �� ����� �� ��������� ����������; 8 - ���� ������� �������� ����� ������������� ���� ����� � ����������; 9 - ���� ������������� �������� ����� �� ������� �������������; 10 - ���� ������������� ��������� ��� �� ����� �볺���.

����������� ����� ���������� �� ������������� ����������, �� ������������ ����� ���� �������� ��������.

��� ������������� (����������� �����) ����������� ����� ���������� ������, ������� ������ � ����������, ������� ������� ������.

�������� ���������� � ������������� ���������� �� �����, �� �� ������ ��� ����� ����������� � �������, �� ������ �������� ��������� ���������-��������.

2.2.6. ��������� ����� ��������ʲ�

��������� ����� ���������� - �� ���������� �� �������������� (����������� �����) � �������� (��������� �����) � ���������� �������, �� ������������ ��������.

������� - �� �������� ��������� �����'������, ������� �������� ���������� �����, �� �� ����� �� �������� �������� ������ ��������� � ������ ���� �� �����, ��� ������ �������, � ��������� ����� � � ���������� ����.

�������� ������� ����������� ���� � ����� � �����������, ��������� ����, ��������� ����� � ���������� ������� ����������� ������, ���������� ���������� ���������� ���������� 1930 ����.

������ �������� ������ �� ����� ���������� ������� � ����� ���� ������ 18 ������ 1991 �. ��������� ����� ������ ������ "��� ���� ������ �� ������� ����". � 1992 ���� �������� ���� ������ �������� ��������� "��� ������������ ������� � ������������ ������ ������".

������������ ��� ���� ����������� ���� ������ ��������� ��������� ��������� ����������� ����������� ����.

����� � ���������� ���������� ����, �� ������� ���������� ���, ��������� ��������� ����, ��������� �� �������� ���� ����� ����������.

������� ������ ���� ������������ ������� �� ����������� ��������-������������ �������� ���������� ���� ���� ���������� ������ "��� ������ �� ��� ������� ��� �������� ������ ������������� ���'���� ������������ ��������" �� 14.09.94 �.

��� ������ ���� ������������ � ������������ �������� ���������� ������� �������� �������. ���� ����� ���� ������������� �� ���� ���������� ������ ������������� ���'���� ������������ ��������.

������� ���������� ����� ������ ������������� � ������������� ������� ������ ������ �����:

- ���������� �� ���� �������� ���������;

- ���������� ����� ������ �������������;

- ��������� ���������� ������������ ���������������;

- ������ �������� � ���������.

����� ����� ������� ����������� ���� � ����� ����������� �� ����������� �����������.

� ����� ���������� ����� ���� ������� 26 ����� 1995 ���� ��� ������� ���� ���������� ������ "��� ���������� ����� ���� �������", ���� ���������� ���������� �������� �������� ������ ���� �����'����� �� ���� �������. ����� �����'����� �������������� �� ������ ���'���� ������������ ��������.

����, � ����� ��� ��������� ����������� ������ ������������ ������� � ����������� �� ��������������� �� ���������.

�� ���� ����� ������� � ����������� �������� �����'�������. ���� ������������ ������ � ��, �� �� �� ����������� ��������� ���������� ����-���� ��������� �����'�����.

������� 1.

ϳ��������� � (��������) ������ ����� � ����������� � �� �������� ������. ���������� �� ������ ����������� ��������, ���� ���������� � ������ �� ������� ���������� � (��������). ϳ��������� � ������ �� �������� ���� �����'����� �� ������. � ����� ��� ���������� � �� ����������� �� ����'���� �������� �� �������� � �� ���� ������������ ������ ����������� ��������� ���� �����'����� �� ������ ��� �������� �� ��������. ϳ��������� � ����� �� ������ ����� ������ �� ��������. � ����� ������ ������� ���������� ������� - ��������� ���� - ����� ��������� ������ ������� �� ��� �����'������ �� �������� ���.

� ���������� �������� �������, �� ������� - �� ������� �����'������, ����� �������� �������� � ������ ���������� ��������� ������� ��������. �� ������, �� �������� � ����� ��� ��������, ���� ���� �� �������� �������� �������, �������� ���������� ��� ���������� � ������� ������.

������ �� ����� ������ ����� ���'���� �������� ������� ������������ � ���� �� ������������� ����, ������� �����'������ �� �� ������� ������ ������, �� �� ����� �������� ��� ���������� �����. ֳ ���������� ���������� ���������� ������� �� ����� ���� ������� � �������� � ������ ������� ��������. �������, ������ �� ������������, � ���� ����������� ���������� ��������� ���, ���������� ������� � ������, ��������� ������� ��������� ������� � ����������� ����. ��������� ����������� �����'������ ������ ���� ����� �����.

�������� ��������� ��������� ����������� ��������� ��������� ��������� �������� �����'����� �� �����, �� ���������, � ���� �����, ������������� ����� �����'����� ����� ������ � ������ �� ������ ����. �������, �� ������� ���� ��� �������, � ������� ������������ ��� ���� �������.

���, ��� �� ������ � ���� �� �������, �� ����������� ���� �������� ���� �� �����, ����������� ������� �� ����� ������, ��� � ����� � ������ ������� ������ � �������. ���� ������� � ������ ����� ���� ������� �������� ���� ����� �������� �����'�����1.

������, �� �������������� � �������������� ������ �� � �����, ��� � � ���������� �����������, ������ ���������. ������ �������� �� ��������, �������, �� ���� ������������, ���'�����, �� ������� ������, �������� �������, �������� ������, ��������� ����������� ����� ����, ����� �������, ������ ����'������� �� ������ ��������. ����������� ������� �� ������ �������� ��������� �� ���. 2.6.

������ ����������� - ���� �� ���� ��������� ������ ������, �� ������������ ��� �������� ������� ���������� �������. ���� ������ ���� ����������:

- ��� ��������� ����������;

- ��� ����������� ������ ������� �� ���������� �������;

- �� ������� ��� ������������ ����� ������� �� �������. ������������� �, ��������, ��������� �� �������������� ��������� � ������� ��������� ���������� ������������. ��� ������ ��������� �� ����'������ � ������� ������� �� ����� ������ ����.

������� ������ ��������� ������������, ���������� �������, ������������ �������. ������������ ������������ �� ������ �� �����. �� ������� ����� �������� ������� ������� ������������, ���������� ���� ���������� ����� �� ��������� �� ����� ������ ������.

Գ�������� ������� �� � ���� ����� ��������� �������. ���� ��������� ������� �������� �� ������� ������� �����, �� ��������� � ��������� ��������������� ��� ��������� �������� �������.

�������� (�����������) ������� ��������������� ��� ������������ ������������ ��������. ³� ������� ����� ��������� �����-��������-��������� ���� ����'���� ����� ��������������-���������� �� ���������� ���������, ����� �������, ������� ������.

������� (����-�������) ���������� � ���������� �������� (�������������) � � ���� �������� �����'������� �������� ��������� ������� ���� � ������������ ���. �����, ���������� ������� �������, ������������� � ���������. ϳ�������� ������� �������, �� ��� �� ������ ����� ��������� �����, ������� � ������. ������������� ���� �� ���� �����'������ �������� �������� �� �������� ����� ���� ������ � ����� ����������� ��� � ����������� ��� � ���, ���������� ��������� �������.

��� �������� ������� ����������� �� ������, ��������� �� ���. 2.7.

1 - ������������� (��������) ������ �������; 2 - ������� ������� (�������) ����'����� ������� �� �������; � - ������������� ������ ������� � ������ ���� ��������; 4 - ������� ������� (�������) ����� ��������� ������� �������������.

��� � ����� ����� ������ ��������� ����� �����������. ���� ���������������� ��� ��������� ��������� ������ �������� �����. �������� �������� ������� �������������� ����� ������ ��� ��������� �����, �� ������� �� �������� ����� ������� �����������, ������� �� ���� �������. �� ������, �� ������� ������� �� ��������� ������������� � ����� ����������� �� ����� �������, � � �������� �� ���������� ������ � ����� ������� ��� ���������� ��������� �������.

������� ���������� ������� ������ � ��, �� ���� ����� ����������� �� ���� �������. Գ�������-������� �������� �������������� "�������������" �������. ������������� ������� - �� �������, ���� ������� � ��������� ��� �������� ������������ ������������� ����� ������������� � ����� ��������� ����. ������� ���� �������� � ��, �� ������ �� ����� ������� ������� � ���������� ����� ��� �������.

� ����� ��������� �������������� ������ ������� ����� ��� ������������ ���������. ������ ��� ��������� ������� � ����� ������������ ��������� ������������ ������������� ����� �������������. ���� �� ����� ������� ������� ���������� ����� �� �����'������� ������������ ���������� �������� ������� � ������� ������������ ������������� �������� ������� ����� ������������� �� ������� ������� ������ � ����� �������.

�������� � ������ ��������� �������� ������� ���������.

������� 2.

ϳ��������� �� ������������ ������������� ����� ����������� ����������� "�" � ����� 300 ���. ���. �� ��������� ����� ������� ������� ������� ������������ ���������� "�" ��������� 25% �� ��������� �������. ����, ����������-�������� ������ �������� ������� ���������� ������� 300 ���. ���. ������ �� 75 ���. ���. � �������� ����� ��� ������� �� ��������� ������������ ������������� � ����� 225 ���. ���.

�������� �������� ������� - � ������ ������� �������� ���� ����. � �������� ������ ������������� � ������ ��������� � �� �����'������ �� ������� �������� ��� ����, �� � ��������� �� ���������� ��������. �������� � ����� ������� ������� ����������� �� �������.

���������� ������� (������) - �� ��������, ���� ������� �������� �������� ����� �����: ��������� (��������), �������� (�������) � ���������� ������� (��������). ����� ������� ������ �� ������ �������� (�������).

������� - �����, �� ���� ������, ����� �������� ��� ����� �� ���� �����. ���������� ������� ������ ����� ������� - ����-�������� ������������ - �������� � ������������ ����� ��������� � ������ ���� ����� ���� (��������) ��� ����'������ ������.

������� - ������� ����������� �������. ��� ���� ���� ���������� ��� ����, �� ������ �� ���� ������� ��������� ������� �� ���� ������� - ������� ���������� �� ������ ������ ������� ���� �������� ������� � ������ ���� � ������������ ����� � ������� ������������ �� ������� �������� �������.

���� ��� ������� ������ � ������: ������� ������ (�������) ������� �� ������� � ������� �������� �������� ���� �������� � ���������� ���� � ��������� �����.

������� 3.

ϳ��������� � ������ ������ � ������� ����� ��� ����������� �������� ���������. ���������� ���� ��������� � ���������� �. ³������� ����� ����� (����, ���������� � � ���������� �) ������ ���� �������� ���������� �������� �� ����� ������ (���. 2.8).

1 - ���������� � ������� ���������� ������� �� ������� ����� � ����� ��������� �������; 2 - ���� ���� ���������� ���� �������; 3 - ���������� � ����������� ����� ���������� �; 4 - ���� ����'����� ���������� � ������� ��� �������; 5 - ������ ������ ����� ����� �� ��������.

���������� �� �����. ϳ��������� � ������� ���������� ������� � ����������� �� ���������� � �������� ����� �������� ����, ����� ���� �������, ��� ���������� � ����� � ������� ����� �� ��������� �����.

���������� ������� ���������� ����������� � ����� � ����� ��������� ���������� �������. �� ����� ����� �������� ����� ������� ������ ���� ��������� ���������. � ���������� � � ����� ������� ���� ������ ������������� ����� �������� �� ����� �� ��������. ���� ����'����� ���������� � ������� ��� �������. � ��� ���� ������� ���������� � ��� ������ ��������� �� ���������� ��������.

���������� ��� �� ��������������� ������� � ������������ ����������� ����������� �� ������ ���. 2.9.

������������ ������� - �� �������, ������������ ��������, ��� �������� ����������, ����� ��� �������� ����, ���� ���� �� ���� ��������. �������� ���� ���� ���������� �������������, ������ ������, ���� ������, ������ ��������� ������, ����������.

������ �� ����'������ - �� ��� ������, �� ����������� ������� ���� ��������� �� ��������. �������, �� ���������� � �����, �������� � ��������, ���������� ���������,

������������� ������� - �� �����, � ����� �����������, �� ����� ������� ������ ����� ������� ������ - ��������-��� �� ����� ���������� �������� (��� � ������ ����). ��������� ���� ������� ��������� �� ������ ������������� � ����'��������� �� ������ ����������, ���� �� � ������������ ������ �� ��������, ����� �� ���� ����� �������������, ���� ����� �� ���� ��������.

1 - ������ �������; 2,3 - �������� ����� �� �������� (���������); 4 - ������������������ �� �������� (����������������� ����������); 5 - ����'������� ������� �� ������� (�����������); 6 - ������������ �������; 7 - ����'������� ������� �� �������; 8 - ������ �� ������� �� ��������; 9 - �������������� �������; 10 - ���������� ������ ���� ������ �� ��������; 11 - ������ �� ���������� ������ ���� ������ �� ��������; 12 - �������� ��������������; 13, 14 - ���������� ��������������� �������; 16 - ����������� �����������; 17 - ��������� ������� �� ��������; 18 - �������� ���������� ������� (� ��������� � �������� �������).

������������ ����������� ������� ���� ������ �������� ���� �������� �������, ���� �� ����� ��������, �� ����� � ��������� � ��� ��������� ������� � ������ ����.

������� ���� �������� � �������� ��� ����������� ���� - �� ������ �� ����������� ��������.


2.3. ������������-���Ҳ��� ������˲�� �� �� ����� �� Բ�������-������������ IJ���Ͳ��� ϲ���Ȫ����

������������ ��������� ��������� �����'������ ���'���� �������������� ������������� ������������ ������ ���������� ������������� ��������.

������������ ��������� �������� �� �������� �������� �������� ��������� �������� ���������� (���. 2.2.1).

���������� ������������ ��������� ������ ����������� ���-��������� ����� � �������� ���������� ����� ����������. ��������� ������������ ��������� ���� ���� �������� ����������� ������ ��������� ����� ����������, � ����� ��������� ���������� ��������� ���������.

������� ��������� ��������� ��������� ������������ ������� �� ���������� �����'�������� � ������� ����� �� � ���������� ������.

����, ������������ ������������-������� ��������� �������� �� ���������� ����� ���'���� �������������� � �������� ������ �� �� ��������� ����.

�� ��������� ������������ ������������-������� ��������� �� ��� ������ ���� ���� �������.

������� � ������������� ��������� ��� ���������� �� ��������� ��� ���������, �� ������������� �� ��������� ������������� ������� ��������� ������������-�������� ��������. ������������ ������� ���������� �� �������� ��������, ��������, ������������, �������� ��������� � ��������� ������ ����������� ���'����.

������� �� ����, �� ���'���� ������������ �������, ������ ���������� �� �������, �������� (�������), �������.

������� ������� ��������� �� ������������ ������� � ����������� ��������� ������������� ����. ��� ������� �������������� � ������ ������ ���������, ��� ����������� � �������� �� ���� ������������ �����'������.

�������� (�������) ������� �������������� �� ��������� �� ��������� ���� �������� ���������; �� ������������ ���� ����� � �������; ��������� ������������ ��������� �������; ��������� �������� ������ �������� ��'����, �� �� �������� ������, � ������������; �� ���������� ���������� ��������� �������.

����� ������������� ��������� ������� ���� ���� ��������� ������ ���������� ��������� ������� � ���������, �� ���� ������� � ������ ������ �������� ����������, � ����� ���������� �������� ��������� � ������������� ��������.

Գ������ ������� �������������� �� ��������� ���'������ �������������� �������� ���������. ���� �������������� ���������� ��������, ����������� �������������.

Գ������ ������� ��������� ������� ������ "��� �������� ��������� ������ � �����", � ����� ��������, �� ��������� ������� �������� ���������� ���� ������ ������� ������� � ����� (����'������� ����������).

³������� �� ������ "��� ������������� �������� ���������" �������� �������, �� �� ������ ��� ������ ���������� � ���������� ����� ���������� ��� ��������, ���������� ������� �� ��������, ������� ��������� �� ������������� ������� �� �������, ��������� ����� � ����� 10% ���� ������������ ������� �� ������ ������� ������ ���������.

���� ��������� ��� ���������� ������� ��� ��������� � �������� ������� ��������, �� ������� �������, �������� ���������� �������, ������ ����������, ��� ������� ������� �� ����� ��������� �� ������ � �������� �������.

�������� ������� ������������ ���� �������� �������. �������� �������, �� �� ����� �� ������ �������� ���������� ������� �������������� ���� �� �������, ���������� �� ����������, ���'������ �� ������������ �� ������� ������� �� ������� ������, ��������� ����� � ����� ������ ����������������� ������ ������ �������� �� ���������� ���������.

���� ������� ������� �������� ���������� 12-�������� ����������� ������ �������� ��������� ������, �� �� ������ ����� � ��� ������ ����������������� ������ ������ ��������, ���������� �� ������� ����� ��������.

� ��� ������������ ��� ��������� ��� ������� ������� ������� ������ ���� �������������� ���������� ������� �������, ����� � ����� 30% �� ���� �������������� ������� (�������) �� ���, ��������� � ���������� 120% ������� ������ ���, �� ���� �� ������ ������. ���� ������������ �� ����� ���� ������� (��� ���������� ������) �� ���� �� �����.

ϳ� ��� �������� �������� ������� ���������� ������� ������ ���� ������� ������� ������������ ������� ��� ������, �� �������� �� ��������� ���� ��������� �����'����� �������� ������� �� ��������� �����. � ������ ��� ���� ������������ ��������� (�������) �� �������� ������� ���������� ��������� ������� ��������� � ������, ���������� ��������������.

���� ��������� ������� �� ��������� ������������� � ������������� ����� ���� ����������� �� ������� �� �� ����������� ������� ��������� ���������� ����������� ������������, ���������� �� ������������ � ������������ ����� �� ��� ��������� ���� ��������.

�� �������������� ������ ������� �� �������� �������, �� �� ������� �������� ���������� ������� ������� ���� ��������� �������������� ��������, �������� ��������� ��� �� ���������� ����� �� �������� ���� ���������, � ����� ����, ���������� �� ����� ���� ��������� �� ���� �����.

��� ����, ����� � ������ ���������� ������ �� 12.06.95 �. � 336/95 "��� ������������ �������� ������� �� ��������� ���� �� ����������� ���� ������" � ���������� ������ � ������������ �������������� ������� ������� � ������ ������:

- �� ����������� ������������ ���� ������� ������ � ��� - � ����������� ����� ���� �������� ������;

- �� ������� ���������� ��� ����� �� ���������� ������ � ��� - � �'����������� ����� ���� ����.

�� �������������� ������ ���������� ���� ������� ������ � ��� �� �������� ����� ������������� ����� � �'���������������� ����� ����������������� ������ �������� �� ������ �������.

������������ ������� � ������ ��������� ������ �� �������� ������������-������� ��������� ���'���� ��������������. ����� ������� ����� ������ �������� �� ������ ��������. ��-�����, �� ���������� ������� ������ ������. ��� �� ������, ��� ����������� ���'������ �������������� �� ������� ��������, �� ���������� � ������� ������������ ���� ������ �������. ����, ������ ������������� ��������� �� ���������� ������� �������� ���������, ���� ��������� �������.

��-�����, �� ������������ ������ ������ �� ��������� ������������-������� ��������� �� �������� ������� ������� ��� ��������, �� �� �������������� ������� ������. ����� ������ �� ���� �������� ��� ��������� ������������� ���'���� ��������������. �������� ���� �� ������ ���� ������� ��������.

��-����, �� ����'�������� ������������ �������� �������, � ����, ��������� ������. ���� ���������� � ��������� �������, �� ����, �� �������, �������������� � ����'�������� �������. �� � �� �������, �� �������� �� ��������� ������������� �������� ������������, �� �� ������������ �� ������ �������� ����'�������. ���'���� �������������� ������ �� ������������� ������ ������� � �������������� �� �����. �� ��������� ���, �� ������� ����������� ������ ��������� ���� ���������������� ��������.

��� �������, �� ���'���� ������������ �������� ���� ���� ������������ � �������������� �����. ���� ��� ���������� �� ��� ��������������� ���������, ��� ������������� �� ����� �� ��������� ��� ��������������, ������������� �������� ��� ������������ ��������������.

�� �������������� �������� ��������:

- ���������� ��������, ������, ��������� �������� ��������� ��������������� ��������������;

- ����������� ������������ �����, ��� ������ �������� �����������;

- ������� ������;

- �������������� �����;

- ������������ ����.

���, ������ �������� �� ������ ������� �� ��������, �� �������� �������� ����� ����������, ��������� �� ����� ���� ��������, ���� �� 䳿 �������� �� ������������� � ������ ����� � ������� �������, �������� ���������� �������� ������� �� ���� ���� ��� ������������ ����� ������� ���� ������, �� ������� �� �������� ����������������� ������ ������ �������� (�� ������� �� ��������� 5100 ���.). "������� �����" ������������� ���� ������� ���������� �� ����, �� � ��� � ����� ���� �������� ������������ �������������� ����������������� ����� ������ ��������.

����� �� ���IJ�� 2

���� 1. �������� ������ - ��...

1. ���������� � ������� �������� �����.

2. ������� ������� �� ��������� ���������.

3. ��������� ������� ������ � ���.

4. ����������� � ��������� ���������.

5. ���� ��������� ������.

���� 2. ���������� ���������� - ��...

1. ����������, �� ����������� �������.

2. ���������� �� ��������.

3. ���������� �� ��������� ����.

4. ����������, �� ����������� �� ��������� ������ �� �������� � ������.

5. ���� ��������� ������.

���� 3. ������� ��������� - ��...

1. ��������, �� ������ ��������� ��������� ����� �������� ������������� � ���� ������� ����� ����.

2. �������� ������� �����'������, ��� �� ����� �������� �� �������� ������ �������� ����.

3. �������� ��������� �������� ������� ���������� �������� ���� � ����� ������� �� ������� ���������� �����.

4. ����������� ��������, ���� ������ ������ ������������� �� ��������� ��������.

5. ���� ��������� ������.

���� 5. "�������" - ��...

1. ��������� �����-������� ����� ������������� �������� ������ ������� �������������.

2. �������� �����'������ �������� �����, ��� ���� ����� ���� �������� �������� ������ �������� ���� � ��������� �����.

3. ����� ����������, �� ��� ����-������ �� ��������� ����� �볺��� ������� �������� �����.

4. ����������� ��������, ���� ������ ������ ������������� � ��������� ��������.

5. ���� ��������� ������.

���� 6. ��������� - ��...

1. ����� ����������, �� ��� ����-������ �� ��������� ����� �볺��� ������� �������� ����� ����� ����.

2. ������������� �������� � ���������� ����� �������� �������� ����� �������� ������ �� ������� ���������� ������������� �����.

3. ������������� ��������, �� ������ ��������� ��������� ������ �������� ��������� �������.

4. ������������� ��������, �� ������ ������ ������������� �� ��������� ��������.

5. ���� ��������� ������.

���� 7. ���� �������� (�������) ���������� ������ ����� ��� ���������� � ��������������, ��� ����� ��������� ��� �������...

1. �����������.

2. ����������.

3. ������������.

4. ��������.

5. ���� ��������� ������.

���� 8. ���������� ��������� - �� ���������...

1. ���� �� ���� ���� ������� ��� ����������� ��� ����� �������������, ��� ����� �� ��� ��������.

2. ���� ���� ���� ����������� ������-�������� ��� ���������� ����� � ��������������.

3. �� ���� ������ ������������� ������� ����.

4. ���� ��������� ������.

���� 9. ���������� ��������� - ��...

1) ���� ������ ������������� ������� ����;

2) ���� ������������� ����������� �����;

3) ���� ����-������ �� ��������� ����� �볺��� ������� �������� ����� ����� ����;

4) ���� ��������� ������.

���� 10. ������� �������� ���������� ����� ������:

��������� �������� - �� �����, �� ����...

1) ����� ������ ��� ��������� ��� ����� �������������;

2) �� ����� ������ ��� ��������� ��� ������������ ���������� � ��������������;

3) ������� ����;

4) ���� ��������� ������.

��������� ����������� �� �����, ��...

1) ���� ���� ����������� �� �������, ��� ����� ���� ����� ��������, ��� ����� ���� ���� �������;

2) ��� ����� ���������� ������������ ����� �� �������� �������;

3) ���� ���� ����������� �� ������� � ��������� �������� ��� �����-�������, ��� ��� ����� �������������;

4) ���� ��������� ������.

���� 11. ��������� ����� ���������� - ��...

1. ���������� �� �������������� � ��������� �� ������ (�������) � ���������� �������.

2. �������� ������������� �������� ������� ����� ������������ �������� ���� � ����� ������� �� ������� ���������� �����.

3. ���������� �� �������������� � ��������� �� ������ (�������) � ���������� ������� �� ������ ������������ ���������.

4. ���� ��������� ������.

���� 12. ������� ��������� ���������� ����� ������:

������� - �� �����, ���.

1) � ��������� �������;

2) �������� ��� ����� �� ���� �����;

3) �� �������� ������������;

4) � ��������� �� ��������;

5) ���� ��������� ������.

������ - �� �����, ���.

1) ������ ���������� �������;

2) �����'����� �������� �� ����-������ ��������;

3) �������� ��� ����� �� ���� �����;

4) ���� ��������� ������.

������� - ��

1) ������ ������� ����������� �������;

2) ������� �� ��������;

3) ������� ������� �������;

4) ���� ��������� ������.

���� 13. ������������� ������� - �� �������...

1) ���� ���������� �������;

2) � ����� ������� ��������� ���� �������;

3) ���� ���� � ����������� ����;

4) ���� ���� ����� � �������� ����;

5) ���� ��������� ������.

���� 14. ���������� ������� - ��...

1. ��������� ��������, ���� ������ �����'������ �����, ����� ������ ������� (��������) �������� �������� ������� ������� ����.

2. �����'������ ����� - ������� ������� �������� ������� � ������ ���� �������� ���� � ������������ �����.

3. ��������� ��������, ���� ������ �����'������ �����, ����� ������ ������� (�������), �������� ������� � ������ ���� ����� ����.

4. ���� ��������� ������.

���� 15. ������� - �� �����, ���...

1. �������� ��� ����� �� ���� �����.

2. � ��������� ����������� �������.

3. � ��������� �� ��������.

4. �����'����� �������� �� ���������� ��������.


���IJ� �. �����² ����������� ϲ���Ȫ����

������ ������ � �������: ������� �����; ����� ������ ������; ������� �� ���������; ������ �� ��������-������������ ��������; �������� ����; ����� ����; ����� ���������; �������������� ������; ����; ������ �����.


3.1. �������������� � ����� �������� ���������� ϲ���Ȫ����

� ������ ���������-������������ �������� ��������� ������� ����������� �������� �����. ��������� ����� � ����������� � ����� ������������ ������ � ��������� ������� �� �� ������� ����������� �������� ����� ���������.

������������ �������� ����������, �� ������ ��� ������������ ������ ����������� � ����, �������� ��������� ��������� �����'����� ����� ��������, ������� �� ������ ���'������ ��������������, ���������� ������ � �������� � ������������ �������� �������� ���������.

����� ������ ������ ��������� �� ����� ��������� ����� ������� �� ������� �� ������. ���� ����� ��������� � ����-���� ������ �� ������ ���������, ���� �������� �� ��������. ����������� ����� �� ������� �������, �� ����������� �� ���������� �����, ������� ��� ������������ ������� ������. ��������� ������� �������� ������ �������� �� ����� �������� �� ������������-������� ����� ����������. � ������ � ���������� �������� ��������� 60-70 % ��������� ������� ��������� �� ���������� �� ������� �������� ������.

������� ������ ����������� ����� � ������ ��������� ����� � ������� �������� (���. 3.1):

1) ������� �� ��������� ���������, ������, ����, ������;

2) ������� �� ���� ���������;

3) ������ �� ��������� ����������;

4) ������ �� ����� ���������������� ��������.

�� ��������-������������� ��������, ���� �� �� ���� ��������� ���������� �����, �������� � ����������� �������� ���������� ������ �� ���������������� �������� ���� ������ �����������. ��� ���������� ����� �� ���� ������ �� ������ ������, ��� ��������� ��������, ���� ���� ����� �������� ������ ���� � ��������� �������� ������������.

� ��������� ������ �� ���������������� ���������� ����������� �� ������� ������ � ���, �������� ������� ����, ���������� � ������� ����, ������� ����� ���������� �������������, ��� ��������� ����������, ��� �����, �����, ���� �������� � ������� �����. ����� �� ������� ��������, ���� ��������� � ����������� ��������� �����, � ���������� ��������� ������� ����������, ����� ��������� ������ � ����������� �������� ���������� "������ �� ��������-������������ ��������", ����������� �� �� "������ �� ���������������� ��������".

������������� �������� ������� ������� ��������� ��������� ��������������. ����������� ��������-�������� �������, ����������� � ��������� ��������� �����. �� ����� ���� ������ ��������� ����� � �������� ��������� � ��������-������������� ��������: ������� � �������� ������ ������, ���������� ��������� ������ ����� �� �������� �������, �������; ��������� �� ������ ���������� � ����� ��������� ���������� ������.

������ �� ���� �������� ����� ������ ������ ���� � ������� �������� ������� ��������� � � ���� �������� ������� ��������������, �������� ���������� �����. ֳ ������ ������������. ������ �� ��������� �������� ���������� ������, ������������ ����� �� ���������� ���������� ��������.

�� ���. 3.2 ��������� ����������-������ ����� ���������� � ������������ ������ ��������� ����� � ������������� ����������� (���������) ��������������� �����, �� ������ � 2000-�� ���� � �����.

³������� ������ ����������� ��������� ����� ���������.

- ������ �� ������� (����������) �������� - ������� �� ��������� ���������, ������, ����, ������.

- ������ �� ���� ���������� �������� (��������� ��������� ������, �������� ������; �� ���������� ������, ����������� �������� ������; ������� ���, ������, ���������; �� �������� ������������ �������������; ������� ������, �����䳿, ���� ������).

- ������ �� ��������� ��������: �� ������ ��������, ���������� � ���������� � ������ ����������, ������� ��������, ������� ������� �� ����������, ���� ������.

- ������ �� ���� �������� ��������: ��������� ��������� ����������, �������� ������, ������������� ������, ����� ����������� ������; �������� ����������� ������; ������������� �������� ������; ���������� ��������� ��������� ������; ������ ����������� ������ � ��������� ����������.

- ������ �� ������������ ����: ������������ ������ �� ������������ ����; ���� ���������� ������.

����, ������ ����������� ��������� �������� ������ ���� � ������ ��������� �����. ³����������� ��������� � ����������� ���������, �������� ������ � ������ �����, ���� ��������� �������� ����� ��� ������ ����� ����������� � ��������� ���������, ������������� �� ���������� �������� ������������, ��������� �������� �������.

� ��������� ������ �� ���������������� ���������� ����������� �� ������� ������ � ���, �������� ������� ����, ���������� � ������� ����, ������� ����� ���������� �������������, ��� ��������� ����������, ��� �����, �����, ���� �������� � ������� �����. ����� �� ������� ��������, ���� ��������� � ����������� ��������� �����, � ���������� ��������� ������� ����������, ����� ��������� ������ � ����������� �������� ���������� "������ �� ��������-������������ ��������", ����������� �� �� "������ �� ���������������� ��������".

������������� �������� ������� ������� ��������� ��������� ��������������. ����������� ��������-�������� �������, ����������� � ��������� ��������� �����. �� ����� ���� ������ ��������� ����� � �������� ��������� � ��������-������������� ��������: ������� � �������� ������ ������, ���������� ��������� ������ ����� �� �������� �������, �������; ��������� �� ������ ���������� � ����� ��������� ���������� ������.

������ �� ���� �������� ����� ������ ������ ���� � ������� �������� ������� ��������� � � ���� �������� ������� ��������������, �������� ���������� �����. ֳ ������ ������������. ������ �� ��������� �������� ���������� ������, ������������ ����� �� ���������� ���������� ��������.

�� ���. 3.2 ��������� ����������-������ ����� ���������� � ������������ ������ ��������� ����� � ������������� ����������� (���������) ��������������� �����, �� ������ � 2000-�� ���� � �����.

³������� ������ ����������� ��������� ����� ���������.

- ������ �� ������� (����������) �������� - ������� �� ��������� ���������, ������, ����, ������.

- ������ �� ���� ���������� �������� (��������� ��������� ������, �������� ������; �� ���������� ������, ����������� �������� ������; ������� ���, ������, ���������; �� �������� ������������ �������������; ������� ������, �����䳿, ���� ������).

- ������ �� ��������� ��������: �� ������ ��������, ���������� � ���������� � ������ ����������, ������� ��������, ������� ������� �� ����������, ���� ������.

- ������ �� ���� �������� ��������: ��������� ��������� ����������, �������� ������, ������������� ������, ����� ����������� ������; �������� ����������� ������; ������������� �������� ������; ���������� ��������� ��������� ������; ������ ����������� ������ � ��������� ����������.

- ������ �� ������������ ����: ������������ ������ �� ������������ ����; ���� ���������� ������.

����, ������ ����������� ��������� �������� ������ ���� � ������ ��������� �����. ³����������� ��������� � ����������� ���������, �������� ������ � ������ �����, ���� ��������� �������� ����� ��� ������ ����� ����������� � ��������� ���������, ������������� �� ���������� �������� ������������, ��������� �������� �������.


3.2. ������ (�������) ²� ���˲��ֲ� ������ֲ�, �����, ������

������ ����������� ����������� ���������� ��������� �� ���������. ��������� ��������� (� - �') - �� ������ ����� ��������� ����� ���������� (� - � ... � ... �' - �'), ��� � ���� �������� ����������. ��� ������ � ����� ������� ������ ���������� ������� �� �����������, ���������������, ������������� � ���������.

��� ����������-��������� ��������� ��������� � ���������, �� ���� �� ���������� �������������, ����� �� ������������ ������� � �������� ��������, ���������� ������.

�� �������� ������ ����������������� ��� ������ ���������� ������� ��������� ���������:

�) ��������� ����������� ��� �������� ��������� (�������� �������� ����� ��������), - ����� �����������;

�) �������� ����� �� ������� ������������� �� ���������� ��������� - ������� �����.

� ���� �������� �� ������������-������ ��������� ����� ���� �������� �������� �� ������� ���������. ��������� ��������� ������ ��������� ���� ����� ������� (� - �). ���� ������, ��� ������ ���������� (� - �), �� ����� ������� ���������� ���������. �� ���������� ����� ������ �� ���������� ���� �����, ���� ���������� ������� �� ��������� ���������, ����� �� ���������� ���� ����� �������.

����� � �������� ������ ������ ������ ������ ���� ������������� ��������� ��������. ��� �� ������� ���, ������� � ����. 3.1.

��������� ��������� �������� ��������� �������� ������ �������. ������ ��������� �� ������ ����� �� �������� ������ ������������� ���������� ����������.

����� � ����� ������������� ��������������, ������� �������� ��� ����������� � ������� � ��������� ��������� ���������, �� ������ ���� ��������� �������� ���� �����.

����� ������� �� ��������� ���������, �� ����� ��������� ����, �������� ��:

1) �������, ����������� �� ����� ���������, �� ������ ���������;

2) ���� ������������ ���.

����� (�������) ���������� ��������� ����� ������ �� �������� �������, � ���� ������� ���������� ��������� �������� �� ������ ����������� ������� ��������� � ���� �������� ���������� ������� ������������ ��������� �� ������� � ����� ����. ���������� ���������� ��������� �������� ������� ����� �� �������� �������. ��������� � ���������� ����� ���������� ��������� ������ ���� ����������� � ���� ������� ����� ������ �������� �������, � �������.

������ ����� �� ����� ������� �������� � ����� ��������� ���. � ���� �����, �� ����� ��� ��������� ����� � �������� ����������, ������ ��������� ���������, ����� � ������������ �� �����.

�� ����� ���� ���������, ���� � ������ ������� ���������� ������� �� ���������� ����. ��� ������� �� ��������� ��������� �������� �� ���� �������������� ���.

�� ���� ������� �������� ������� ����, ������� � ���������� ����.

Գ������ ���� �������������� ������������� (��������), ��������� �� ������� ����� ����������� � �� ������, �� ���������� �������������� �������� (���, ������������� �� ��.). ���������� ���� �������������� ������������ ���� ������������� ������ ����� �����������, ��������� ������������ ������, �������� �������� ���������� ����. ��� ����� �������� �������������� ���������� ���� - ��������� � ������������ ��� ���. � ���� ������� ������������ ������� ������, ����� ������, �� �������� �� ����� �� ������� ������ � ���������� �� ����������� ����� - ������������� � ����������.

������������ ���� ����, �� ������ ������ ���������� � �������� (������� �������������). ���� ������� �������� ��� (��� ��������� ���������) � ������� �� ������ �������.

���������� ���� ��������� ����� �������� �� ������ ���������:

�1 = � + �

�� �1 - ���� ��������� (���� ��������� ���������); � - ���������� ���������; � - ��������.

�2 = � + � + ���,

�� �2 - ���� ��������� � �������� �� ������ �������; ��� - ������� �� ������ �������.

�3 = � + � + �� + ���,

�� - �3 ���� ��������� � �������� ������ � �������� �� ������ �������; A3 - �������� ���.

³���� ����� �������� ���� ��������� ����� ����������� �� ��������:

�4 = � + � + A3 +��� + ��, �� �4 - �������� ���� ���������; �� - ������� �������.

������� 1.

���������� ������ "�" ��������� 6 ���. ������� ������������� ��������� - 35%. ������ ���� ������ "�" ���� ���������� 8,10 ���. (6 + 6*0,35). ֳ�� ������ "�" � �������� �� ������ ������� �� ������ ������� 20 % ������������ 9,72 ���. (8,10 + 8,10*0,2). �������� ���� ������ "�" �� ������� ������� 30 % ������������ 12,64 ���. (9,72 + 9,72 * 0,3).

������� 2.

���������� ����������� ������ "�" ��������� 6 ���. �������� - 1,5 ���. �� ������� ������������� 25 % (6 * 0,25). ������ ��������� ����� - 2,5 ���. ��� ���� ����������� ������ "�" ������������ 10 ���. (6 + 1,5 + 2,5). ֳ�� ����������� ������ "�" � �������� �� ������ ������� ������������, �� ������ ������� 20 %, 12 ���. (10 + 10 * 0,2). �������� ���� ����������� ������ "�" � �������� �������� 15 % ������������ 13,8 ���. (12 + 12 � 0,15).

������� �� ����, ���� ���������� ���������, �������������� ������� �� ������� ����. ³����������� ��������� ����������� ������������ ����� ��� ������� �� ���������� ������. ����������� ��������� �� ��������� ��������� �������� ����������� �� ������, �� ��������� ������ .�������. ������������� ���������� ������� ������ ���������� �������� ������ �� ���������� ������, ����� � �������� ��������. �������� ������ �� ���������� ������, ������ ���������� ��������� ������� ������.

�� ���� ������� �������� ���� ������ ������������ �������� ����������� ������� ����������� �� ���������� � ������������� ��������� �� ����� � ������������.

������� ������� �� ��������� ��������� ���������� ������� ������� �������, ��������� ������� ����������� ������ �� ���� ����������� ���� � ���������� ��������� ��� �� ��� ������������� ������.

������� �� ��������� ����� ������������ ������ ���������� �� ��������:

� = �*�,

�� � - �������, �- ������� ����������� ������, � - ���� ��������� ������� ������.

����� ��������� ����� �����������, �������� � ��������� ������� ������ � ��������� �����, ������� ������� ������ �� ������� ��������� ������ � �������� ��� �� ����� ��������� ������. �������� ����� ��������� ����������� � �������:

� = �1 + � - �2

�� � - ����� ��������� � ��������� �����; �1 - ������� ������� ���� ������� ������ �� ����� �� ������������ �� ������� ��������� ������; � - ������ ������� ��������� � ��������� �����; 32 - ������� ������� ���� ������ �� ����� �� ����� ��������� ������.

���������� ���� � ��������� ����� ���������� �� ����� ��� �������� ������, �� ��������� �� ������������ ���� � ��������� �����, � �� ���� � ����������� ������ � ������������.

���������� ������ ��������� �� ������� ������� ������� ������� �������� � ������� 3.2.

���� ���������� ������ ����� �������, ���������� ����� ��������� ����� ���������� ����������� �������. ������� �� ��������� �������� ���� ��������� ���������� ������� ������� �������, � ��� ��������� ������� �� ��������� ������ ������ ����������� ������������ ���������� �������. ��� ���������� ������ �������� ������ �� ��� ������������� ������� ������, ������� �� ����� ������� ������� �� ������� ��������� ������ � �������� �������� ������� �� ����� ��������� ������ �� ���������� ������� ������ � �� ���������� (����. 3.3).

������� �� ��������� ���������, ���� � ������ � �������� �������� ������������ ����� �� ����������� � ��������� ���������, ��������� ������ � ���������� ��������� �������. �� ������� �������� ������ ������� � ������� ����������� �������� �����. ³� �������� ������� �������� �� ����� ������������������ ������������ ������ � ���������� ��������, � � ���������� � ������� ���������� �������, ��������� ���������� �������, �� ��������� �� ����� ���������� �������, �� � �������� ������� ����������� �� ���������� ��������� �������� ����������.

������� �� ��������� ���������- �� ���� �����, �� ������� �� ������� ���������� �� ���������� ���������. ���� � �������� �������� �������� ������ � ��������� ������� ���������. ������� �� ��������� ��������� � ��������� ��������, ��� ������ ������ �������� �� ��������������� � ����������� ������.


3.3. ������ ²� Բ�������-�������ֲ��ί �� ���ί IJ������Ҳ

� ��������� �� ������ ������ �������������� ������ ���� �������� �������� ���������. ����� ��������� ������ �������� ��������� � �������� ��������������� ������������ ��������� �������, �������� �� ������� �������� �� ���� ������� �������� �������� ��������� ��������� �������� ��� ��������� ����� ���������.

Գ������ ���������� �������� �������� ����������� ������������ ������ ��������� �������, ���� ���'������ ���������� ����� ���������� ��������� ������ ������� ���� �������� �� ��������� ������, �� ���������� �������� �� �������� ������.

�������� �������� �������� �������� ���������� �� ������� �������� - �� ����������� ������������ ������ ��������� �������, ����� ���������� �������� ������������ �����, �� ���������� ���������� ���������� ��������. ���������� ������������ �������� ����� ����������� �� ���������� �����.

������� �����, �������� ����� ���������, ��������� �������� � ����, �� ����������� ����� ����� ��������� ������� �������. ��� ����� � ���������� ����� ���� ������� ����� �� ������� ������������ ��������. �� ������ ���� ���� � ���� ��������� ������� �� ���������� �������� ��� � ������������� ������ ������� (��������� ���������, ������������� �����'�������).

���� �� �������� ����� (��������) ����-����� ����������, ��������� ������� ������� ���� ��������, ������������� ���� ������� ����������. ֳ����� ����� ����������� ���� ��������, ���� ���������� ����������� � �����������, � �� ����� ��������, ������� � ��������� ����������. �� ������������� ������ �����, ����� ���� ����������� ���������� ��� ���� ����� ���� ����������, ���� ������ ������� ��������� ��������. �� ����� �������� ����� ���, �� �� ��������� ���� ��� ��� ������.

���� ����� ����������, �� ����� ����� ����� �������, ��������� ���������� �� ��������� ��������� � �������� ����� ��������.

ϳ���������� �� ������������� ����������� �� ��������� ����� (��������) ����� ����� ������� ��������. ���� ���� ���������� �� �������� ������� ��������, ���� ��� ����� ������������� ���������� � ��������� �� ���������.

����� ���� � ����� ���� ���������� ���� ��� �������������� ������� ���������� ����� ������������ ���������� ��� �����. � ����� ���� �� ������ ��������� �������� ����������� ������� � ������ ������� ��������. ���� ��������� ����������, ����� � ������������� ��������� ��� ������ �������� �� ������� ��������.

��������� ���� ������ ������ ���������� ������ �������� �� �������� ������� � ��������� ����� �� ����������� �������.

ϳ��������� �� ����� ������� � ������ �������� ����� (�����, �������, ����������, ������ �� ����) �� �������� ����� ��� ���������� ��������� �����.

˳���� - �� ����� ������������� ������, ��� ��������� �������� ����� ������������ ������ ������ ���'���� ������������ �������� �� ������ ����� � �� ���������� ������ �����. ��'����� ������ � ��������� �������, �� ������� �� ������ �������� ������. � �������� ���� ������ ������ ��� �������: ����������-������������, �������� ���� (����������-������������), ���������, ���� ������� �������� ����� � ����������� ��� �������� ����������� ����.

� ��� ���� ������: ��������� �� �����������. Գ�������� ����� ��������� ������� ������������� (�������� ���) ������� ����������, ��� ��������� �����������, � �������� ���� � ������. �� ���������� ������ ����� ������ ���������� ������� ������ ���� �����������. Գ�������� ����� �� ����� ����� ������ ����� � ������ �������� ��� � ������ ��������. �� ������, �� ������������ �������� ������� �������� ������� ��� ��� ������� ����� � ������ �������� �� �������� ��������. ϳ��� ��������� ������ 䳿 �������� ��������� ���� �������� ��'��� ������ �� ���������� ������� ��� ��������� ���� ������������, ��� ������� ����� �������� �� ������. ����������� ����� ����������, �� �������, �� ���, ������ �� �������������� ����� �����. ϳ��� ��������� �������� ��'��� ������ ����������� ������������ ��� ����� ������� � ������.

�������� �������� ���������� �������� � �������� �����. ˳������� ����� �������� �� ���� �������� ������, ������ ������ �� ����� ���� ��������.

�� �������, ���� �������� ����� � ��������� � ��������� ���������� ��������� �������� ������ ������ 䳿 ��������. ����� �� ������ �������� � ������� ����� ����������� ��������� ����������� ��������� ���������� �������.

��� �����, ���������� ������ ���������� ��������� ������� ������ �� ������ ������� �� �������� � �������� �����.

� ������ ��������-������������ �������� ����� ���������� ��������� ������� �����'������, ����� ������������� ��������, �� �� �� ��� �������������� �������� �������. ���� �� ����� ������ ����������, �� �����'������ �������� ������, ���, ��������� �� ���� ���� �������, � ����� ����������� ������, ������ ����������. �� ��� ���� �������, � ������� ���� � ���������� ���� �'������� �������� ������� ���� ����.

����, �� ������� �������� ���������� ��������-������������ �������� � ���������������� �������� � ��������� ��������� �������� ������ � ���������� �������� ���������.


3.4. ���������� �������� � ������� ������

������� �� ��������� ��������� � ��������������� ������ ������������ ����������� ����� ������� ���� �� ���� � ����� ������ ��������� ����� ����������. �� ������� �������� ���������� �� ��������� ��������� ��������� ������������� ������� ����������� ������ �� ����������� - ����������� ��������, �������������, ��������, �����������㳿, ������ �� ��., � ����� ���������� ������� ������� �������� ����� (������������ �����������).

����� �����, ����������� �������� ����� ��� ������ ����������� �����. ������� ������� ��������� ������� �����.

"������� ����� � �� ������� �������... � ������� ������� �������� ��������..., ����� ���������� ���� ����������� ������� ������� � ������� ������� ������ ����������� ��������, ���� ����� ��������� � ����������� � �������� � ����� �������� ������. ������� ����� �������, ����� �����, �������� ����...+ �������� + �����".

�� ���������� ���������, �� ������� ����� � �� �������� �������� ��������, ��� ���������� ���� ����������� ������� ����� ��������, �� ��������������� �� ���������� �����������. ��������, ������� ���� ������� �������� - �������� ������, �������� � ������ �������� ����� � ������� ����������� ��������, ������ ������� ����� � � ��������� ��������. ����� � �������� ����� � ���������� ��� �������� �������� �� ������������ � �� ��������� (��� ����������� �������������������� ���������).

������� ����� - �� �������� ����� ������� ���� �������� ���������. ³� ����������� �� ������ �� �������� �� ������������ ��������� � ��������������� ������������� � ����� ���������� ���������� ���������. ������� ����� � �������� ���������� �������� ���������� � ����������� �� �����������. � ����� ������������ ��������� ������������� �����, ��������� �������� �����, ���������� ��������������� ���������. ������������ �������� ������ �� ��������� �������������� ��������� ����������� �� ����� ��������� �������� ���������� �����, ������ ���������� �� �������� ������� ����������. �������� ��������� �������� ������ ��������� � ��, �� � ����� ������� ������� ������ ���� ������� ������� ��������, �� ��������� ������������� �����. ������� �����, ��������� ������ ����������� �����������, � ��������� ���� �������� ������� - ��������� ������� ������������� ������. ������� ����� - ������� ������� ��������� ��������� ������� �� ����� ���������, � � ���������� �������, ������������� �����.

� ��������������������� ������� ������� ����� � ��������� ��������� ������������� ������ �����. "���� ���������� ����� ������ ����������, - ����� �. �����, - �� ������������ ����� ���������� �� �������� ����� ���� ��������, ���� �����, ����� �� �������� ������".

� ������ ���������� ������� ����� ���������� �� ������ ����� � �� ������ �����. ������ ����� - �� ������� �� ������� ������� �� ��������� �������� �����, �� ��������� � ������� ���� ������� ��������� �����.

�� ����-��� ����� ���������� ����������� ����� ���������� �� �� ������� - ��������� � ��������� �����. ������� �������� ������ ����������� ��� ����������� ��������� ������. ���������� ������� - �� �������, ��������� ������ ����� �� �����������, ������ ������� �� ������ ����� (������� ����� ����������� ��������).

"������ �����, - ����� �. �����, - � ��������� �������, �� � ������� ������ ����� �� �������� ������, ���� �� ������� ������ � ���� �������� �����, ������ �� �� ������ ��".

� ��������� �������� ���� ��� ������� ������� ������ � �������� ������������ ���� �������������. "�� ���� �������-�������� ������� ������� ����������� �������� (������ �����), - ���� �. �������, - ���������� � ������� ���� � �������������� � ��������� �������� - ������ �������������. ��� ������ �� ��, �� ������� ���������� ������� ������ � �������� ������������ � ���������� �������... �� ���� ����� ���� - �������� �������. ����� (������ �����) � �������� ����-��� ����� ���������� �����������, ����� (������ �������������) � �������� �����������. ҳ���� �� ���� �������-�������� ������� ������ ����� ���������� � ������� ���� � �������������� � ��������� �������� �������� - ������ �������������"". �� ���� �����, ������� "������ �������������" � ��������� ��������� ��������, ���� �� ������ ����� � �������� ������� ����������� ��������, ���������� ������ ����� �� �����������. ����� �����, ������ ����� ������ � ������� ���� ������� ����������� �������� � ����������� �� ����������� ������� �� ��������� ��������� ��� ������� ����������� ������, �������������� ���������� � �������� �����, ��� �� ������ �� ������� ������� � ��������� ������.

������ ����� ���������� � ������ ������, ������� �� ������ �������, ���������� � ����� ��������� � ����������� �����������, ���� ������� ������ ����� ����. ������ ������� ������� ������ ���������� � ���� ��������. ����� �����, ������ ����� � ������������ �������� ��������� ������� �� ����� ���������, � � �������. � ����� ��'���� ��� �� ����� ���������� � ������� ������ �������� ����, �� �������� �� ��������� �������� ����� ����� ������ �����, ��������� ���������� ������, � ����, ������� "��������" � "������ �����" � ������������ .

�������� �� ���������� ������ �������� - �� �������� ����� ������� ������� ����������� ��������, ����� ������� ������� ������, ���������� �����������.

��������Ͳ ������� �� ���IJ�� �

1. ����� �������������� �������� ���������� �� ������� �� ����������� ��� ���������.

2. ������ ���� �������� ���������� � �������� �� ������� ������.

3. ����� �������������� ������� �� ��������� ���������.

4. ������ �������, �� ��������� �� ��������� ���� ������� �� ��������� ���������.

5. ����� �������������� ��� �� ��������� � �������, �� �� ��� ���������.

6. ��������� ������� �������� ������� �� ��������� ��������� �� ���������.

7. ��������� ������� ���������� ��� �� ���������.

8. ��������������� ����� ���������� �� ��������-������������ ��������.

9. ����� ���������� �������� � ������� ������ ����������.


���IJ� 4. ���������� � �����IJ� ��������

������ ������ � �������: ������ �������������; ���������� ��������; ������������ ��������; ������� ��������; ���������� �������; ������������� ��������; �������� ����������; �������� �� �������� ��������; �������� �� ���������� ��������; �������� �� ��������� ��������; �������� �� ���� �������� ��������; �������� �� ������������ ����; �������� �� ��������� ���������; ��������� ����; �������������; ������� ��������; ���������� ��������; ���������� ���������; ������ ��������.


4.1. ���������� �������� ϲ���Ȫ�����

4.1.1. �������� �� ��������� ��������-������������ �������� ����������

4.1.2. ���������� �������� ����������

4.1.3. �������� �� ��������� ��������� �� ���� ����������

4.1.4. ������ ���������� �������� �� ���������

4.1.5. ������� � ������ ���������� �������������

4.1.1. �������� �� ��������� Բ�������-�����������ί IJ������Ҳ ϲ���Ȫ�����

�������� � ����� � �������� �������� ��������� �����������. �� �������� ��������� ��������, �� ����������� ��������, �� ����������� � ������ ���������� �����������.

����� �������� ������������� ���'����� � ������ ������� "������� �����������". �������� - �� �� ������� ��������� ������� ��������, �� ���������� �����������, ��� ���������� ���� �������� ������ �����������. ³���������� ������� ������� ��������� � ������ ������ ������� � ��������� ����� �� ���������� ���������.

���������� ������� - �� �������, ���������� ����������� ����� ������� ����������� ��������. ���������� ������� ��������� ��� ��������-���������� ��������� � � ����� � �������� ���� ������� �������� ��������.

�������� - �� ������� ��������� �������, ��������� � ����������, ������ �� ��������. ϳ��������� ������ �������� ���� ����, �� ������ � ���������� ������� ������� ���� ���������� � ������ ������� �����.

����, ��'������� ������ ��������� �������� ���'����� � ����������� ���������� �������� ����������� ��������. �������� - �� ����� ������ ������� ����������� ��������.

����� �����, �������� � ��'�������� ���������� ��������. ���� �� ���� ���������� ��������� ��'������ �������, �� ����������� � ���������, � ���� ����������� � �������� �������� ����������� ��������.

�������� �������� - �� ���������� ��������, ��������� ��������-������������ �������� ��������� �� ���'���� ��������������. ���� �������� ������ �� ���������� � ����� ������ �������� �������. � ���������� � ��������� �������� ��������� ������� �� ����� ����� ��������, ����� ������������, ����� ��������, �������� �������� �������.

�� ���������� �������� �� ���������� ��������� ������ ����������, �� ���������� � ��������������� �����, � ������� ������� ���'���� ��������������, ������ ������������ ������� ���������� ��������� ���������� ��������; ���������� ���������� ��������� (����, ������); ��������������������� ������; ���������� �������� (������) �� ��������� ��������, ���� ��������.

����, �� ���������� ��������� ���� �������� ���������� ���������: ����������, ����� ����������� ���� ��������-������������ ��������; ����� ��������; ������ ������������; ���������� �������������� ����� ����� ��������� ����������.

�������� - �� ��������, �� ��������� �� �������. �������� ��������� ������������ - �� ��������� �������� ������� ���������, ������� ��������, �������� ������� ����, ����������� ������� � ��������, ��� � ������� ����� ��������� ����������.

� ������� 4.1 �������� ��� ���� ��������� ���� ���������� �������� (������) � ����� ������� ��������. ����� ����� ������� �� ����� ������� ����� ��������. ³��������� �������� �������� ��������� ���� ��������. ��������� � 1996 �. ��������� ����� ������� ������������, � �� ������ ������� ���������. � 1998 ���� ���������� ����� ������� � ���������� ����������. � ���� ���� ��������, �� ������, ������ � �����������, �������� 1996-1997 pp. ���������� ��������� ��������� ���� ��������, ����� � 1998 ���� ���� ����� ���� ����������.. ������ ������� ��������, �� �������� ������������� ��������� ��������, � ��������� � ��'����.

���� � ������� �������� ��������� ����� ������� �������� �� 1995-1998 ���� ������� ��� ������ �������, �� ����������� � ������� ������� �������� � ���'���� � ����� ������ ����������� � ��������� ��������� (����, ������); ����� ����������� ��������������; ��������� �������� �������; ��������������.

4.1.2. ���������� �������� ϲ���Ȫ�����

������������� ��������� ���������� �������� ���������� � ���� ��������. �������� ��������� ���� �������� ���� ���������� ����������� �������� ����������� �� ���������� ��������. ������� �����, �� ���� �����, ���������� ����������� �������� ���� ���� � ������������� �������� ������ �� 1996 ��. "���������� �������� - �������� ���� �������� ���������� �� ��� ���� �������� �� ������ �����, �������� �� �� ������� ������, ��� � �� �� ������, �� ���������� � ���� ������ � ������ �������� �� ��������� ��������� (����, ������), � ���� ���� ��������� ��������� � ������������� ����������, �� �� ����� �������� �������, �������� �����, ������������� ������, ������ ������, �������� ���������, ����� ���� ��������� ������� �� ����������� ���������, � ����� �������� �� �������� (���������) ��������, �����, � ����� ���������������� ��������".

��������� ����������� �������� ���� ���'����� � ������� ���������� �������� ���������� (���. 4.1).

��-�����, �� ������� ��������, �� ����������� � �������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������). �� �������, ��� �������� ������ ������� ������ ���� � ����� ����������� ��������. �������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������) ���������� ��������� � ������� �� ��������� ���� ������� �� ������ �������, ��������� �����, ������� ����, ������ �����, � ����� ������, �� ���������� � ���������� ���������� ��������� (����, ������). ������� �� �����, ���� �������� ���������� ���� ���� ���� ���������� ���������� ����� ��������, �������� ���� ����������.

��-�����, �� ��������, �� �� � �������� ��� ������ ����������, ��� ���'����� � ���������� ����������� � ������������� ���������, ������ ������, �� ��������� �� �������� �� ���� ���������.

�������� �� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ��������� �� ������� ��������� ��������, ��������� � ������������� ����������. � ����� ��� �������� �������������� ��� ����, �� � �� ��������� ��������� ������� ��������. �������� �� ��������� �������� ����� (����� 1), ������������� ������ �������������� ��������� �� ���� �� ��������� ���, ������ � ��������� � ��������� �� �������. �������� �� ��������� ������ ������ ������������ �� ������ �� ����� �� ��������� � ����� ���������. ��� ����� � ���� ��������� ��������� �������, ���'���� � ���������� (�������� ���).

����� � ����� �������� �� ���� ��������� �� ������ ���������� �� ������� ����������� � � ����� ������.

��-����, �� ��������, ���'����� � ���������� ��������� ����������. � ��������� ���������� ��������� �������� � ������ �������� �� �����, �� ��������� ����� � ������� ����� ����� ��������� (�������� �� �������� �������������� �������); � ������ ������� �� ���������� ������� ��������, ���������� ���������, �� ����������� ��������� � ������. ����� ����� �������� � ���� ������ ���� � ����������� �������� ���� ��������� �� ���������, �� ���� ���������� ��������� ������� ��������, ��������� �����.

�� ����� ��������� �������� �������� ����� ����� ��������� ����������, ��� ����������� � ���������, ����� �������������. ��� ���������, �� � ������� ������ 1997 �. ��������, ��������� �� �������� �������������� ������� �� ���������� ������� �������� ���'������ ��������������, ��������������.

��-��������, �� ��������, ���'����� � ���������� ���������������� �������� � ����������� ���������������� ������ (������) ���������.

�� ��� ��������:

* �������� � ������ ������� ����, �� ���� ������� � ������� �����;

* ������������ ������ �� ������������ �������� (��������� ���, �����, �����);

* ����������� �����, �������� ����� �� ��������;

* ������, ���, ���������, �� ��������� �� ��������� ������������� �������� ���'������ �������������� � ��'���� �� ������������� ��������� �������;

* ������, ������� �� ���������� ��������� ����������� ������� � ���������� �������;

* ������������ ������������� �� ������������ ���������� ����� ��������, ���� ��� ����� ����� ������� �������;

* ���������� �������������, ���� ��� ����� ����� ������� �������;

* �������� �� ��������� ��� � ������;

* ������� ������ �� �������� � �������� �����;

* �������� (������) �� �������� �������� ������;

* ������� ������ ����������� �� �������� ������� ���������� ������� ���������� ���������;

* �������� (������) �� ������ ��������.

��� �������� �����, �� ��������� �������� ���'������ �������������� ���� ���'����� � �������� �� ����� �� ������� ������, � � �� �� ������.

������ ��� �����, ������� ����������� �����������, �� ������ �������� �� ����������.

� ���������� ������ "��� �������� ��� � ��������� � ����� ������ "��� ������������� �������� ���������"" �� 22 ������ 1997 ���� �������� ����������� ��������� �������� �� ����������� ���������� �������������� ��������. ����������� �������� ���������� �������������� �������� ������������� �� ��'����� � ����������� �������� ���������, �� ���������� ���������� ����� ��������.

����� ����������� �������� �� ����������� �������� � ���� ���������� ������ �� ������ �������� ����� ��������� ��� ����������. �������� ���������� �������� ������ �������, ���������� ��������� ������� ���������. ���� ���������� ���������� ��������, ���� ��������� ����� ������� �������� ��� ������� ���������� - ���'���� ������������ ��������. ��������� ���� ��������� ����� ������� ���� � ���������� ����������.

� ����������� ������������ ��������������� ����� � �������� ������� � ����� � 2000 �. �������� �� ���������� ��������� ����������� ���� � �������� ���������� �������� ���������. �� ���. 4.2 �������� ����� ���������� �������� ���������� � ����������� ��� � ��������������� ����� �� �������.

���� � ���������� ��������� ���������� - �������� (������) ����������� �� ������ ������ �������� ����������: �������� ��������, � ���� ���� ����������, �� ���� �������� ��������; ��������, ���'����� � ����������� ������������ ����. � ���� �����, ���������� �������� ���������� �� ������� �� ���� ���������� ��������.

4.1.3. �������� ²� ���˲��ֲ� ������ֲ� �� ���� ����������

��������� �������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������) �������� �� ��������� ������� �������� ���'���� ��������������. �������� � ��������� �������� ������� �� ���������. ����� �� ����� �� �������, ����������� ��� �� �������� ������� ���������� �������� ���������, ����� ���������� �������� ����������� ����� �� ������ ����� (�������, ��) �� ������ ����� ��������������� �����.

������� ���������� �������� �� ��������� ����������) ��� ��������� ���������. ����� �� ������������� ������ ������ ������ ��������� ����������� �� ����� ������������ ��������� (������), � ��� ���� (������) - �� ����� ���������� ��������� (�������) �����, ��� �� ����� ����������� ����� ������� �� ���������� ������� �������������.

����� ��������� �� ���������� ������� ��������� � ������������ ����� ������� ���������� �� ��������� �������� �� ��������� ��������� �� ���� ����� �� �����, ���� ���� ���������� ��������, ����� ���� ����� �� ������� ��������� �� ���������� ������� �������������.

���������� ������� ��������� �� ����� ������������ ������ � ������������ ���������� �����'����� ��������� ����� � ���� ����� ���� ���������� �� ������������ ��������� ����� ��������� �� ������ �������, ��������� ������� ���������� �����.

�� ���. 4.2 �������� ����������-������ ����� ���������� �������� �� ��������� ���������, � ����� ������� ������ ���������, �� ��������� �� �������� �� ���������.

�������� �� ��������� ��������� ������������� �������� �� ���� �������� ���������: ������ ��������� ��������� �� �� ����������. �� ���� ������ ��������� ��������� ������ ���� ������ �����������, ������� ������������ ���������, ������ �������� � ��� ��������� (������������� ���������).

����� �������� ����� �� ��, �� ���� ������ �����������, ������� ������������ ��������� ���������� ����� �� ����� �� ����� ��������� ���������, � � �� �� ����������, ������� ��������� ������-������ ������� (�� ���� ������ ����������� ���������); ������� �� ��������� ���������, ���� ������� (�� ���� ������� ������������ ���������).

�������� ����� �� ����� ��������� ���������, � ����� � �� �������� �� ��������� �������� ����� ��������, �� ���������� � ���� ������. �� ���� ���������� ������� �������� ���������� ����������� ������������� ���������, �� �������, ��� ����. ����, ����������� ��������� ��������� �������� ���������� �� ������� ��������� ������ �������� � ��� ������� ������. ����� ������ ���� ������� �����������, ���������� ��������� ������ ��������� � ���������� �� ��������� �������� ���� ���������.

����, ����� ������� ��������, �� ��������� ��������� �������� �� ����� �������� �� ���������, ������� ������ ����������� ���������, ������� ������������ ���������, �� �������������, � ������ ��������.

���������� ����� �� ���������� �������� ���������� ��������� (����, ������). ���������� � �������������, ������ ���������� �������� ���������, ���������� �� �����������. � ���� ���������� � ��������� ���������� ��������� (����, ������) ������� �� ����� ��������, ����� ������������.

����������� ����� ���� ���� ���������� ����������.

���������� ��������� (����, ������) - �� ������� � ������� ���� ������ ������� ���������� �� �� ����������� (���������).

������� �� ����������� ��������� ��������� ��������� ����������.

�� ��� ���� �������, ���������� ���� ������ �������� �� ���������� ����������. ����� ��� ����� ��������� ����� �� ����� ����.

��-�����, ����� (������) ������, �� �� ����� �������� �� ����������, ��������������� ��������������. �������� 1996 �. ����������� ������� ̳����� ������ ���� ���������� "����� ��������� � ������ ����������, ����� � ������������� ���������� ��������� (����, ������), � ������������, ��������� �����������, ���������, ������, ���������� �������-�������� � �������-���������������� ����".

�� ����� "������� ��������" ���������� �������, ������ ���������, ����������, �� ���������� ������� ���������� ������� � �������� ���������� ��������� (����, ������).

������� �����������, �� ����������� � ���������� ��������� (����, ������), ���������� �� ������ ����������: ��������� �������, ������� �� ������ �����, ����������� �� �������� ������, ����������� �������� ����� � ������������� ������, ���� �������.

��-�����, � ����� ������, �� ����������� � ����������, ����� ������ -�� ��� ����� ����������� �������� ������������� ��������� ����������. �� �������� ��������� ����� �������� ������:

* ����������� �� �������� ������ (�������� ������� �����������, ��������� �����������, ����������� �� ������� ���������);

* ����������� �������� ������ � ������������� ������;

* ������� �� ����������� ������� � ��������� �������� �����;

* ���� ������� (������� �� ����� � �� ���������� ������, ����������� � ��������� ������������ ����, ����������� �������).

����� ��������� �� ������ �������� ������ � ���������. ����� � �� �������� ����� ������� ��������� �����������, �� ���� �������������� ���������� ��������� ����������: ������� �� ������ �����, ��������� � ������� �� �������; ������� �������� ���������� �����, �� �������� ����������, �� ��������� � ������� ����������.

� ����� "��� ������������� �������� ���������" �� 22 ������ 1997 ���� � ��������� �� ����� ����������� �� ��������� �������� "����������", �� ���������� �������������� �������� �������� �� ��������� �������� ������ � ���� ���������� ����������. ����� � ����� �� ��� ������ �������� ��� �������� ���������� �� ��������� �������� ����������, �� �������� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ��������� ������.

��� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������-������������ �������� ����������. ���������� ������ �� ����������� ���������, ����� �������� �� ����������, � �������� �������� ��������� �������� �� ���������. ����� ����� ������� �� ������� ������������ ��������� �������, �� ��������� �� ���������� ������ �� ����������� ���������. ��� ����� ��������� �����: ������ ������ �������� ������; ���������� ������ � ���������� ������ � ����������� ����� � ����� �������� ����������.

��� ���������, �� ��� ���������� ��� ���� �������� �������� ����� ����������� � �������� ����� ���� ���������� ����������. ����� ���� �� ������ ���������� ������ ������������ � ����������� ���������, �� ������������� �� �������.

³������� �� �������� (���������) ��������������� �����, �� ������ ������� � 2000 ���� (������� �� ���������� ��������������� ����� 9 "������"), ���������� ���������� ��������� ���������� � ��������� ���������� ���������, ��� ���� ���������� �������� ������� ������, ������������� �������� ������-������������ ������ �� �������������� ���������� ������.

�� ��������� ���������� ��������� (����, ������) ���������:

- ���� ��������� �������;

- ���� ������� �� ������ �����;

- ���� ���� �������;

- ����������������� �������.

������ � ����� ������ ������������� ��������� ���������� ��������� (����, ������) �������������� �����������.

�������, ���'���� � ����������� ��������, �� �� ����������� �� ��������� ���������� ���������� ��������� (������, ����, ������), ���������� ��:

- ������������ �������,

- ������� �� ����;

- ���� ��������� �������.

4.1.4. ������ ���������� �������� ²� ���˲��ֲ� ������ֲ�

��������� ����������� �������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������) ��������� ���������� ���� ��������� ������. ����������, ������������� ���� �������� ���'���� �������������� ��������� ��� ��������� �������� � ������������� ��������� �����.

���������� ���� �������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������) �� ���� ���������� ������� �� ����� �������� ���'���� ��������������: ��������� �����, ������, ����� ������.

� ���������� ���� � ���������� � ����������� �������� �� ��������� ��������� ������������ � ��������������������� ������������, ����������� ������������, ������������ ����������. � ���� ������ ������ ���������� ���������� �������� �� ������� ������ ������������ �������, ���������� ���������, �������������� �������, ������������ ������.

�� ����������� ��������� ����� ������ ���� ���������� ��� ������ ���������� �������� �� ��������� ���������: ������� ����������, �� ���������� ������ �� ���� ������ ���������, ���������� (����������) �����.

����� ������� ����������. �������� ������������� �� �������� ������ ���������, �� ������������ � �����������. ��� ���������� �������� ��� ������ ���.

1. ������ � ������� ��������� �������� ������������ (�����������), �� ��������� �� ����������� � ���������.

2. ���������� ������� ���������.

3. ֳ�� ������� ��������� (���� ���������).

������� 1.

ϳ��������� ����� ���������� 400 ������. ���������� ������ ������ 12 ���. ֳ�� ������ 15 ���.

1 ������ ����������. �������� �� ��������� ������ ������ 3 ���. (15 ���. - 12 ���.). �������� �� ��������� ��� ������ 1200 ���. (400*3 ���.).

2 ������ ����������. ����� ��������� ��� ������ 6000 ���. (400*15 ���.). ���������� ����������� ������ 4800 ���. (400*12 ���.). �������� �� ��������� ������ 1200 ���. (6000 ���. - 4800 ���.).

��� ����� ���������� ������������� �� ������� ���������� ����������� ���������. ����� ��������� ������, ��� ����� �����������, ���� ���������� ������� ���������� ���������. ��� ����, �� �� �� ��������� ��������� ����� �� �������� ������� �������.

���������� �������� �� ������ ��������� ������ �� 1 ���. ���������. �� ���������� �����. ���� ��������������� �� ���������� � ������ �� ���������� �������� �� �������, ��������� �񳺿 ���������. ������������� ������������ ����� ��� ��������� ������� �� ��������� ��������� �� ��������� �����, � ����� ��������� �� ����, �� ������������ � ���������� �����.

������� 2.

������� �� 1 ���. ���������, �� ���������� � ������� �����, - 82 ���. (������������� ������� ���������� ��������� �� ����� ��������� � ������� �����). ��������� �������� ������ �� 1 ���. ���������, �� ���� ����������, �� 2 ���. ����� ��������� ��������� � �����, �� ���������, � ������� ����� - 1100 ���. ���.

1-� ������ ����������. �������, �� ���������� �� 1 ���. ���������� ���������, - 80 ���. (82 ���. - 2 ���.). ���������� ���������, �� �� ���� ���������� � ��������� �����, - 880 ���. ���. (1100 ���. ���.*0,80 ���.). �������� �� ��������� ��������� � ��������� ����� - 220 ���. ���. (1100 ���. ���. - 880 ���. ���.).

2-� ������ ����������. �������, �� ���������� �� 1 ���. ���������� ���������, - 80 ���. (82 ���. - 2 ���.). �������� �� 1 ���. ���������, �� �� ���� ���������� � ��������� �����, - 20 ���. (100 ���. - 80 ���.). �������� �� ��������� ��������� � ��������� ����� 220 ���. ���. (1100 ���. ���. * 0,20 ���.).

�� ����� ������ ���������� ����� ����� ��������� ��������� ����� ������� ������� �� ����� ��������, ���� ����.

���������� (����������) �����. ���� ����������������� ��� ���������� �������� �� ������� (���������) ���������. ³� ����������� �� ��� ����������� ������ ���������� �������� ���, �� �� ����� ��������� �� ����� �������� ���� ��������, � � ����� �� �� ���� ������� �������: ������ ����������� (���������) ���������; ���������� ���������; ���� ������� ��� � ������������� ���������; ����������� �� ����� ���������.

���������� �������� ��� ������� ����������� ������ �� ���������� � ������������ ���������� � ��������� �����. ��������� ��������� - �� ���������, �� ����������� � ������������ �����. ����������� ��������� - �� ���������, �� �� ����������� �� ��������� � ������������ �����.

���������� �������� �� ���������� ���������� ����������� � ���� �����������:

* ����������� ���������� ������� �������� � ������ ������������� ���������;

* ��������� ��������� ��������� ������ ����������� �� ���������� ������, �� ��������� ���������;

* �������� � ���� ������ ������������� ��������� ������������� �������� �� ���������� ���������� � ��������� �����;

* ������������� ����� ������� ������� �� ���� �������� � �����, �� ���������.

���������� �������� �������� ����������� �� ������ ������ ��� ���������� ����� �� ��������� �����. ������� �������� - �� �������� �� ������� (���������) ��������� � �����, �� ��������� ���������. �� ���� ���������� ����������� ����������� �������, ����������� �������� � ����������� �������, �� �� ����� �������� ���, ��� �� �������� � �����, �� ���������: ���� ������� ���, ���������� ������� ������� ���� ���������, ���� ������������� ������� ���� ���������, �������� �� ����������. ³� ������� ���������� �������� �������� �������� ������� ��� ��������� ����������.

������� 3.

������ ������������� ����������� ������� �������� �������� (30 000 ���.) �� ��������� ���������� ��������� �� �����, �� ������ ��������� (150 000 ���.).

������ ������������� ����������� 20% (�� 000 : 150 000 * 100%).

���������� ��������� ��������� � �����, �� ���������, - 160000���. �������� ���������� ��������� � �����, �� ���������,- 1%.

³���� ���������� ��������� ��������� � ��������� �����, �������� �� ���������� ������������ ������, ������������ 158400 ���. (160000 : (100%- 1%) * 100%).

�������� �� �������� ���������� ��������� ��������� � �����, �� ���������, ����� ������������ ������������ 1600���. (160000 ���. - 158400 ���.).

�������� �� ������� (���������) ��������� ��������� � �����, �� ���������, �������� � ���� ������ �������������, ����������� 31680 ���. (158400 ���. * 20% : 100%).

���� 1680 ���. (31680 ���. - 30000 ���.) - �� ��������� �������� �� ������� (���������) ��������� ��������� � �����, �� ���������, �������� ������ ������ �������, �� ��������� ������ ������� ���������.

�������� �� ������� (���������) ����������� ��������� ���� ���� ������������ ������� ������� ����������, ���� � ������� ������ ���. �� ������ ����� �������� ������������� ��� �񳺿 ����������� ��������� � ������������� ��������� �������� ������������� ��������� �� ����������.

������� 4.

���������� ����������� ���������, �� ��������� �� ������� � ���������, - 25000 ���. ������� ������������� ��������� �� ��������� � ��������� ����� - 20%. �������� ����������� 5 ���. ���. (25 ���. ���. * 20% : 100%).

��� ���������, �� � ���� ���, ���� ���������� �������� ������������ ���� �������� ��������� �������� �� ���������� ������� ���������, ������ ������������� �������� �� ��������� ���������. ��� ����� ����������� ��������� ���� �������� �� ������� ���������, � ����� ���� �������� � �������� ������������ ���������. ���� ���� ����������� ���� ������� ����������:

��� = ���� + ��� - ����

�� ��� - �������� �� ��������� ���������;

���� - �������� � �������� ������������ ��������� �� ������� ��������� ������;

��� - �������� �� ������� ���������;

���� - �������� � �������� ������������ ��������� �� ����� ��������� ������.

�������� � �������� ������������ ��������� ����� ������������� �� ������� ������� ����������, ���� � ������� ������ ���. �����, �� �������, ���� ������� ��������� ����������, ������ ������ � ��������, �������� �� ����� ������, �� ���������.

���� ������ �������� � �������� ������������ ��������� ������������� �� ���������� ������������� ���������. ��� ����� �������� � �������� ������������ ��������� �� ������� ��������� ������ ������������ ��������� ���������� ��� ������� �� ������� ������������� ��������� �� ��������� � ������������ ����� (��� � ���������� ������� ������������ ���� �� ���������� �������� �� �������� ��).

�������� � �������� ������������ ��������� �� ����� ��������� ������ ����� ����������� ��������� ����� ���������� �� ������� ������������� ��������� �� ��������� � �����, �� ��������� (��� � ���������� ������� ��������� ���� �� ���������� �������� �� �������� ��).

�������� ���������� �������� �� ��������� ��������� ����� ������ ��� (���. ���.).

1. ������� ��������� �� ������� ��������� ������:

- �� �������� ������ 220

- �� ���������� 190 �������� 30

2. ������ ��������� � ��������� �����:

- �� �������� ������ 7000

- �� ���������� 5600 �������� 1400

3. ������� ��������� �� ����� ��������� ������:

- �� �������� ������ 200

- �� ���������� 160 �������� 40

4. ��������� ��������� � ��������� ����� (1+2-3):

- �� �������� ������ 7020

- �� ���������� 5630 �������� 1390

�� ����������� ������ ���������� �������� ����� ������� ���������� ��������� ���� ���� ������������ �� ����������� ����� ���� �������� � ������� ��������. ���� ����������� ������ ���������� � ������ � ������������� ��������� ������ �� 1 ���. ���������, �� ���������� � ����� ��������� ������ ���� ���������� ����� � �� ����������� ����� ������.

³������� �� �������� (���������) ��������������� ����� ���������� ��������� ���������� �� ���������� �������� ���������� � ������ ����� �������� �� ����� ������ (���. ���.)-

1. ����� (�������) �� ��������� ��������� (������, ����, ������) 6300

2. ³���������� � ������:

- ������� �� ������ ������� 1050

- �������� ��� 320

- ����� ������

- ���� ����������� 250

3. ������ ����� (�������) �� ��������� ��������� (������, ����, ������) (1-2) 4680

4. ���������� ���������� ��������� (������, ����, ������) 3000

5. ������� �������� (������) (3-4) 1680

6. ���� ��������� ������ 1240

7. ������������ ������� 950

8. ������� �� ���� 220

9. ���� ��������� ������� 660

10. Գ������ ���������� (��������) �� ���������� �������� (5 + 6 -7-8-9) 1090

4.1.5. ���Ͳ��� � ������ ���������� ������������Ҳ

��������� ���� ��������, �������� �����������, � �� ���� �������� �� ������� ��������, � ���� ��������� �����������. ����� ���� �� ������ ��������������� ����� ����������� ��������������. �� ����� ��������� ���� ����� ���� �������� ������ ����������, ��� ����䳺 ������ ��������, ����������� ����� ���� � ������������� �����, ����� �������� � ������ ��������� (����, ������).

�������� - �� ������� ���������� �� ��������� ������ ������� ������ ����������, �� ����������� ���� ���������� �� ����� ������������ ��������.

��� ������� �������� ��� ����� ����������� ������ ����������, ��������� �������� ��������� �������� � ���������� ���������. ��-�����, ������� ����� ���������� �� ������ ������� �������� ����������, ����� ���������� ��������� (����, ������). ��� ������ ��� ������� ���������� �������� ������ � ��������, �� ���������������� � �����������.

��-�����, ������� ����� ���������� �� ���������� ������� (����������� ������) ��� ������������ ��������� �� ��������-������������ �������� ����������. ��� ����� ������ ��� ������� ���������� ���������� ������� � ���������� ��������, �� �������� ��� ����������.

������������ �������� � ����������� ������� ��� ��������� ��������� ����������� ���� �������, �� �������������. � ����������, �������������� ������� ������������� ������ ������������ ��� ��������� ����������� � ��������� �񳺿 ��������� (����, ������) �� ������� ���� ��; ��������� ���������, ����������, ������� � ������ �� ���'���� ������������ ��������; ������������ ����� ������� ��������.

������������� ������������� ���'����� � ���������� ��������. ����� �� �� ����� ������������ � ���������� ����� ���������� ��������. ������������� - �� �������� ��������, ����� ����� ������������, �� ���������� � ��������.

� ������� �����, �� ����������� ��� ��������� ��������, �������� ������, ���������� �������, ��� ���������� �������������, ���������� �������� ������ ������� ��������� �������������.

�� ���. 4.4 �������� ����������� ��������� �������������. ���������� ������������� ������� ���� ��������� (����, ������) ���� ������������ �� ���������� �������� �� �� ������� ��� ���������. ��� ����� ������ ������� ������ ������� � ����� ��������: ���������� ��������� (���������); ���������� ��������� �� ����������� ����������� ������ (������ �������� �������); ������� ��������� � ����� ��������� (������� �� ������ �������� �������).

��� ���������� ���� ������������� ��������� ������ �����������������: ��������� ��������; �������� �� ��������� ��������� (����, ������), ����� �� ������� ��������. ��� ����� �������� ������������ � ����������� �������, ��� ����� ��������� � ����� �������� (���� ������ ����������, ������� ������, ���������� ������, �������� ������, ��������� ������).

��� ���������� ������������� ������� �������� �������� �������� ���� ��������, �������� ������������, ��'���������, ������ ������������������ ������������, �� ������� � �������� ������ ��������. �� ����� ������������� ����� ���������� �������� � �� ������������������ � ��������� ���������.


4.2. �����IJ� � ������������ ��������

4.2.1. ������� �������� ����������

4.2.2. ������������ ������� ��������

4.2.1. �����IJ� �������� ϲ���Ȫ�����

�������� � �������� ���������� ����������� ���������-������������ ��������, � ����� �������� ���������� �������������� � ���������������� ��������� �������.

��������� ����������� �������� ���� ���� ������������ ��� ����������� ����������� ������. ��-�����, �� ������������ �� ���������� ��������� ������� �������, ����������� ��������� �������. �� ���������� ���������� � ��������� ������� �������� � ��������� ������. ��-�����, �������� � �������� ���������� ��������� ������� ����� ��������� � ��������������� ���� ��� ������������ ������������ ��������.

����, ��������� ����������� �������� � ��'����� ��������. � ������� �������� ����� ������� ��� �����. ������ ���� - �� ������� ���������� ��������. �� ����� ���� ���������� �������� � ������� � ����������. � ��������� �������� ������ � �������� ������ ���� ������ ��������. ��������� �������� �������� �� �������� � ������������ �� ������� �������� ��� ������������ ��������� ������ � ������ ���������. �� ���� � ����������� ������ ��������� �������� ������� �������, �� ����������� �������� ����� �������� �������� �������� � ������.

��������� �������� �������� �� �������� (��������) � ����������� ����������� �� ������� ������, �������. ������� �������� ��� ����� �� ��������� ������� ������� ���� ���'���� ��������������. �� ������� ���������� � ��� �������, �� ����������� �� ������� ��������, � ��������� ��'���� �������������, ������� �������������, � ������� ������� ���������� ����.

������ ���� - �� ������� � ������������ ��������, �� ��������� � ������������ ��������� ���� ��������� ������� �� �������. �� ����� ���� ������ ������������ �� ������� �������� ������ ����� ��� ����������� ��������� ������.

�� ���. 4.5 ��������� ����� �������� ����������� �������� ���������� �� ������������ ��������������� ����� � �������� ������� �������� �� ���������� ���������. � �� ����� ������� ��������, �� �� ����� ��������, ���� ��������� � ������������ ���������, ��������: ��������� ���� ���������� ����������� ��������; ������ � ������, ��������� �� ������� �������� (����� ������, ������� �� ��������).

��������, �� ��������� � ������������ ����������, �� ��������� ������� ��������. ���� ��������� ���� ���������, �� �� ������� �������� ���������� ������ ���� ���������� ������ � ����� ��������:

�� ��������� ������������� �������� �� ���'������ ��������������;

�� ���������� ������� � ��������� ����������� ���������� ����������;

�� �������� ������������� ����� �� ������� � ��������� �������� �����;

�� ������������ �������� �� �������������, ��������� ����� �������;

�� ������������ ������������ ���� ������ ���� ��� ������������ ���� ��� ��������� �������� ����� (�� ��������� ������������ ���� � ��������� ����������������� ������);

�� ���������� �������� �������;

�� ����������� ����� � ��������� ������� ���� ��� �������;

�� ���� ���������.

� ����������� ������������ ��������-������������ �������� ���'���� �������������� � ����� ������ �������� ����������� �� ������� �������� � ���� ������. �������� �� ����������� ����������� �����, ��������� �������. ����, ������ �������� - �� ������� ��������, �� ��������� � ���������� ���� ������ ������� �� �������� ������ (�������� ������������ ��������� �������).

4.2.2. ������������ ������� ��������

������������ ������� �������� ���������� ����� ���������� ����� �������� ���������� �������� �������� ����� ��� ����������� ����� ������������� �� ����������� ������. �������� ����� ��� ������� ������� �������� �������� ����� �������� ���������� �������� �����, � �������� ������ ��������������� ����������� ������.

�� ���. 4.6 ��������� ����������-������ ����� ������������ ������� �������� ����������, �� �������� ������������ �������� (���������) ��������������� �����.

�� ������� ������� �������� ���������� ��������� ��� �������� �����, ����� ���� ������������ �� ����������� ������ ������, ����������� ��������� ������. ������������ ������� �������� �� ������� �������� ������������ �������������.

���������� �������� � ������� ������� �������� ���� ���������� ������������ ������������ �� ������ ������������� � ������ ����������. ֳ ����� �����, ������������� �� ��������� ���� �� ������������, � ���� �������� ����� ���� ���������� �� ������ ���������� ������������ �������� �� ����������� ������ ������ �� ������. �� ������������� ������� ��������� ��������� ������������ �������� ����������� ������������ ����� ������������� � ����������.

ϳ��� �������� ������������� ������� ��������� ������������ ������� �������� (�������� � ���������) ����������� ��������� ������ ���'����� ��������������. ³������� �� ������ "��� ������������� �������� ���������" �� 28 ������ 1994 ����, � 1995, 1996, 1997 (����� ������) �������� ����������� ������������ ������� �������� ������������ ������ ������� � � ��������� ���� ����������� �������������, �������:

* ���������� ���� ������� �� �������� (�� 20%) � ��� ������������ �������� �� ����������� ������������� �� ����������� ������� ������� �������� �����;

* ���������� ���������������� �������� (�� 10% �� ���� ����������� ��������) �� ����� ������������ �������� �� ��������� ������� ��������� ����� (������������ ����� �� ������� ����������);

* ���������� �������������� �������� �� ���� ��������, ������������ �� �������� ������ ��� ��������� ��'���� ���������-����������� �����������, � ����� ������ �� ��������� ��������.

����� �� ������� ������ "��� ������������� �������� ���������" �� 22 ������ 1997 �. �������� ����������� ������������ ������� �������� ��������� ����������� ���������� �������������� �������� �� ���� ������ �� ������� ��������: �� ��������� � ������������ ��'���� ��������� �������������� (���� ������� ��'���� ��������� �������������� ���� �� ������ ���������� � ������������ ��� �� ��� ������� ������� ������ ��� ������������� ��������); �� ��������� �������� (�� ����� 4% �� ���� �������������� ��������).

� ������� 4.2 �������� ��� ��� ������������ �������� � ����� ������� �������� ������ � 1995-1996 �����. � ��� ����� ����� ������� ��������, �� � 1996 ���� ������ ��������, �� ���� �������� � ������������ ���������, ���������� �� 77,1%. �� ���� ���������� ����������.

�������� �������� �������� ���� � �������� ������������ ��������. ���, � ���������� ����� ��������, �� ��� ������������ � ����� ������� ��������, ������� ������ �������� ������ ��������, ������������ �� ���������� �������� (� 27,5% �� 21,7%); �� ��������� ���������� (����������) ����� (� 2,7% �� 1,1%); �� ���������� (� 11,6% �� 9,2%).

���� �������� ����� � �������� ������������ �������� � ������� ������� ��������. ���, � 1996 ���� � ��� ������� �������� ������ ��������, ������������ �� �������, ��������� 22,9%. �������� � ������������ ���� ��������� 19,5%, � �� ����������� ���������� � ��'���� - 31,8%. �� ������� ����� ��������� ����� ������������� ��������� ������� ������� �������� (������������� ��������).

� ������������� ��������������� ����� � �������� ������� �������� �� ���������� ��������� ����������� ���� � ������� � ����������� �������� ��������� (���. 4.7).

���������� ������� �������� ���������� ����������� ����������� �� �������� ���� �������� ����� ������� �� ��������. ��������� � ������ ������ ����� ������������ ��� ��������� �������� �� ���� ���������� ��������, ����� � ������ ���������� ��������. ����, ������ ������ ����������� ������������� �� ������ �� ����� ���� ������� ��������, �� �� ���� ���� �����.

����� � ���������� ����������� (�����������) ��������������� ����� �� ����������� ���������� �� ������� �������� ���� �������� �����, �� �� ���� ���� �����. ����������� ���� ������������ ������� �������� �� ��������� ���������� �����, ������� ��������, ���������� ���������� �����, ���� �������� ������������.

����� �� ���IJ�� 4

���� 1. �-���� ������� ����� �������� ������� ������� ��������� � ����� ���������� ������� "��������� �������� ����������".

³�����.

1. �������� �� ���������� ��������.

2. �������� �� �������� ��������.

3. �������� �� ��������� ��������.

4. �������� �� ������������ ��������.

5. �������� �� ������� �� ���� ���������� ��������.

6. �������� �� ���������� �������� �� ��������� ��������.

7. �������� �� ���������� ��������, ��������� �������� �� ���� �������� ��������.

8. �������� �� �������� �������� �� ������������ ����.

9. �������� �� ���������� �������� �� ������������ ����.

10. �������� �� ���������� ��������, ��������� ��������, ���� �������� �������� �� �� ������������ ����.

���� 2. ������ ������� �������� �� ���������� ��������.

³�����

1. �������� �� ��������� �������� ������.

2. ������� ��������.

3. �������� �� ��������� �������� �����.

4. �������� �� ��������� ���������.

5. ������� ������, �����䳿.

6. ³������, ������� �� ���������� �� ������ ������� ��������.

7. �������� �� ��������� ������������� ������.

8. ��������, ��������� �� ������ ��������.

9. �������� �� ��������� �������� ������.

���� �. ������ ������� �������� �� ���� ���������� ��������.

³�����

1. ������� ��������.

2. �������� �� �������� ����������� ������.

3. ����� �� ����������� �������� ������.

4. ³������, ������� �� ����������.

5. �������� �� ��������� �������� ������.

6. ������� ���, ������, ���������.

7. �������� �� ��������� ������������� ������.

8. ����� �� �������� ������������ �������������.

9. �������� �� ��������� ��������� ����������.

���� 4. ������ ������� �������� �� ��������� ��������.

³�����

1. ����� �� �������� ������������ �������������.

2. ������� ���, ������.

3. ����� �� ������ ��������.

4. �������� �� ��������� ��������� ����������.

5. ����� �� ���������� � ���������� ����������.

6. �������� �� ������������� �������� ������.

7. ³������, ������� �� ����������.

8. ������ �� ���������� ������.

9. ³����������� ����� �������� ������.

���� 5. ������ ������� �������� �� ���� �������� ��������.

³�����

1. ������� ��������.

2. ������ �� ���������� ������.

3. �������� �� ��������� ��������� ����������.

4. ³������, ��������� �� ���������� �������� ���������� � �����.

5. �������� �� �������� ����������� ������.

6. ����� �� �������� ������������ �������������.

7. �������� �� ��������� �������� ������.

8. ����� �� ���������� ��������� ��������� ������.

9. ������� ������.

���� 6. ������ ���������, �� ������������ �� ���������� �������� �������� ����������.

³�����

1. ����� (�������) �� ��������� ���������.

2. ����� (�������) �� ��������� ��������� ������.

3. ������� �� ������ �������.

4. ����� (�������) �� ��������� �������� �����.

5. �������� ���.

6. ����� (�������) �� ��������� ����������� ������.

7. ���������� ���������� ���������.

8. ����� �� ������ ��������.

9. ������� ������.

10. ������������ �������.

���� 7. ������ ���������, �� ������������ �� ���������� �������� �� ���������� ��������.

³�����

1. ����� �� �������� � ���������� ����������.

2. �������� �� ��������� �������� �����.

3. ����� (�������) �� ��������� ���������.

4. ������� �� ������ �������.

5. ���������� ���������� ���������.

6. ������� ������.

7. ³������, ������� �� ����������.

8. ������������ �������.

9. ������� �� ����.

10. ������� ������, �����䳿.

���� 8. ������� ��������� ���������� ��������� ������� �������������.

³�����

1. ��������� ���� ���������� �������� ����������.

2. ��������� ���� ��������, ���������� �� ���������� ��������.

3. ��� ��������� ����������.

4. ������������ ��������� ���������.

5. ����������� ������� �� ��������� ��������� ��� �� ����������.

6. ���� ��������� ������� ����������, �� ������������ ���� ���������-������������ ��������.

7. ����������� �������� �� ��������� �������� ��� �������� �� �������� ��������.

8. ����������� ������ �� ���� �������� �������� ��� �������� �� ������� ��������.

���� 9. ������ ���������, �� ��������� ����������� ��� ���������� ������������� ���������� � ������.

³�����

1. �������� �� ��������� ���������.

2. �������� ����������.

3. �������� �� �������� ��������.

4. ���������� ���������� ���������.

5. ������� �������� ������.

6. ������� �������� ������ � ��������� ������.

7. �������� ���� ������ ����������.

8. �������� ���� ��������� ������.

���� 10. ������� ��������� ���������� ������� �������� ����������.

³�����

1. �������� ���������� ���� ������ ������� �� ��������, �� ����� � ���������� ������.

2. �������� �� ��������� ���������.

3. ��������, �� ��������� � ���������� ���� ������ ������� �� ��������.

4. ��������, �� ��������� � ���������� ���� ������ ������� �� �������� � ������� ��������.

5. ��������, �� ��������� � ���������� ���� ������ ������� �� �������� � ���������� ���������� �����.

6. �������� ���� ������������ ������ �� ���������� ��������.

7. �������� ���� ������������ ������ �� ��������� ��������.

8. �������� ���� ������������ ������ �� �������� ��������.

���� 11. ������ ���������, ���� ���� ��������� ��� ���������� ������� �������� ����������.

³�����

1. �������� ����������.

2. �������� �� ��������� ���������.

3. ������� �� �������� � ������ �� ������� (�� ����� � ���������� ������).

4. ������� ��������.

5. �������� �� �������� ��������.

6. ��������� ������� �� ��������.

7. ��������� ������� �� ��������.

8. �������� �� ��������� ��������.

���� 12. ������ ������ �������� ������������ ������� ��������. ³�����

1. ������ ������� �� ������������ ����������� ���������.

2. ��������� �������������� ���������� �������.

3. ������ ������������ �������.

4. ������ ������� �� ��������.

5. ������� ��������.

6. ��������� ���������� �����.

7. Գ���������� ���������� ��������.

8. ������� ���������� �������� ����������� ����������.


���IJ� 5. ������������� ϲ���Ȫ����

������ ������ � �������: �������� ���; ������������ �����������; ���� �������������; ����� �������; ������� �����; ������ � ��������� ������������ ����; ������� ������� �� ������ �������; �������� ���; ������� ������ �������; ��� �� ����'������ �������� ������� �����������; ��� �� ����'������ ��������� �����������; �����; �������� ����; ����������� �������; ����� �������; ����; ������ �������; ������� ������ �������������; ��'��� �������������; ������������� ��������; ������������� ��������; ����� �� �����; �������; ���������� ������; �������� �����; ������� �� �������� ������������ ������; ������� � �������; ������� �� ������ �������; ������� �� �������� ����� (����������); ������� �� ��������; ������ ������; ���� �������; ��������� ������� �������; ������� �������������; ������������ ������� �����; ������ �������; �������� ����������� �������; ����� ������ �������; ��������� �������������������� �������; �������� ������� �������; ������� �������; ������ ������� �����.


5.1. ���Ͳ��� ������������� ϲ���Ȫ���� � ��������� �������

5.1.1. ������� ������� � �� �������

5.1.2. ������� ������������� ��������� �� �� ����������� � �����

5.1.1. ���Ͳ��� �����ʲ� � �� ����ֲ�

������� � �������� ������ ��������� ������� � ��������� � �� ����� ��������� ������� ��������� ��������� � ������ �������. � ��������� �������-�������� ������� ������������� ����������� � ��������� � ������� ����. ������� - �� ����'����� ������, �� �� ���������� ������� ��� ��������� � ������� ��� � ����� ���������� �������������� ��������� �������, �� ������������ ����������� ��������� ������.

����'����� ������ ��������������� �� ������� �������, � ����� �� ����� �������� ��������� �����. ���� ������ ������������ � ������ ������: �������, ����� �� �������, ������ �����������.

�������� ����������� ������� ����������� � ��� ��������, �� ���� ���������. � ���������� �������� ������ ��������� ��� ������� �������. ������� ��������� � ������, �� ������� ��������� �� ������ ������� - �������� �� ���������.

Գ������� ������� ������� ������ � ��������� ����� � ������������� ������� �� ��������� �������������� ��������� ������� ��� ������������ ��������� ������� �������. ���� ���������� ����� ������� ������� �������� ������������� ��������.

Գ������� ������� � ���� �������� ��� �������������� �������, ������� ���������� �����������. ��� ��������� ���� ������� ������� �������� �� ��������� � ���������� ����������� ����� � ������������� �������.

� ���������� ��� ������� ������ �������� ��������� ������� �������. �� ������� ���������� ����� ����� ������� �� ��� ��������, ��������� �������� ���'���� �������������� (���. 5.1). ������������ ������� � ��� ������� � ��������� �������� �������� � �������� �� ����������� �������� ����� ������:

1. ������������ ��'���� ������������� �� �������� ���� ����������. ����� � ������ �������������� ��������������� ������� �����, ��������, ������� �����, ���� ��������� �������� �����, ������� ������� ���������, ����� ��������� �� ��.

2. ���������� ������ ������ �������. ������ ��������� ������ ����: �������� (�� ��������� ������� �� ��������); ���������� (����������� � ������ ������� �����, ������ ������� ������� � �����); ������� ������� �� ��������� ��������� (������ ����, ��������� �����, ������� �� ������ �������).

3. ������������ ������ ������ ������� � �������� �� ����������. ����� ������ ������� � ���� �������� ��������� �������������, �� ������� ������ �� ��������� �������� � ��������� ������� �������. �������� ������ ������ ���� ������������� � �����������������. ���� ������ ��������������� � ��������� �������� �� ������� ������������� ��� � �������� �� ��'���� �������������. ³������� ������ ������������� ������ ����: ������������� (�� �������� �� ������ ��'���� �������������), ������������� (��������� � ���������� ��'���� �������������), ������������ (���������� � ���������� ��'���� �������������).

4. ������������ ������ ������ �������. ��� ����� ������� ���� ��� � �������� �� ��'���� �������������, ������ ������� � ������ ������. ��� ��������� ����������� ������ ������� �� ��������-������������ �������� ������� �������� �� ���������� ��������� ����������� ���������� ������� ���������� ��� ������ �������.

5. ������� ���������� ����. ϳ���� ������� ��������� �� ��������� ��������� ������� ������� � ������ ���������� ������� ��������� �������, � ����� ����������� ��� ������� ��'���� �������������.

6. ������������ �������� ������� �� ��������� ����������� ������������� ���'������ ��������������. ������ ������� �������������� �� ����� ��������: ��������� ��� ���������� ������� ���������� ���������, ���� ������� �� ��������� �����������; �������� � ������������ ����� ������� �� ����� ����'������� ������� ������; ������������ ��'���� �� �������������, ������ ��������� ���� �������. ��� ����� ��������� ������� ������� ���������� �� ������ ��������� ������� �� ������� �� ������.

� ������ ��������� ��������� ������� ������� ����������� �� ����� �� ��� ��������� ��������-������������ �������� ���������: ���������� ���������, �������� �� ���������, �������� ����������, ����� ���������, ������� �� ���������, ������ ��������, �������� ��������� ��������� �����, ����������������, �������� �������, ����������� ��������� �����, ����� ��������� �������.

5.1.2. ������� ������������� ϲ���Ȫ���� �� �� ����������� � �����Ͳ

������� ������������� - �� ������� �������� �������, �� �������� �������. ����� ������� ����� ���� ������� ������������� � ����������� ������ ����� ����, ����� ��������, �������� �������� �������, ����������� �������� ���������� ���������� � ���������� �������, ������� ������������ ������������.

����������� ������� ������������� � ����� �������� � ���������� 25 ������ 1991 �. ������ "��� ������� �������������". � ����� ���� ��������� �������� �������� � ����������� ������� �������������, ���� ������ �������, �����, ������� �������� �� ��'���� �������������. ����� ����� ���� ��������� ������ ������� �������������, �������� ���������� ��� �� ���������� ��������.

���������� ���� � ��������� ������� �������, ����������� �������� ������������� �������������, 2 ������ 1994 �. ���� �������� ������ ������ ������ "��� ������� �������������". ����� ������ ����� ������ �������� ���� ������ �������� 18 ������ 1997 �.

� ���������� ������ ������ ���� ���� ����� � ����� ���������� �������� �������� ������� �������������, � ����� ������ ������� �������������, �������� ������� � �����, ��'���� �������������; ����'����, ���� � ������������� �������� �������; ���� �������, ����� � ������� �� ����������� �� ������� �� ��������� �������� �����.

������� ������������� - �� ��������� ������� � �����, (����'������� �������) �� ������� ����� ����, � ����� �� ��������� �������� �����, �� ���������� � �������, ������������� ���������� �������� �������.

������� "��� ������� �������������" ��������� ��� ������ �������� �� ��������:

- ������������ ������������ ��������� �������� �� ������������ ���������;

- ������������ �������-��������� ��������, ������������� ��������� �����������, ������ ����������� ��������������� �� ������� ����� ����������������� ���������;

- ����'��������;

- ������������ � �������������;

- ������, ����������� ����-���� ������ ��������� ������������;

- ��������� �������������;

- ����������;

- ��������� ��������������;

- ���������� ������;

- �������������;

- ������ �����;

- ����������.

�� ����, �� �� � ���������� �������� ��������� ����������� �� ��������� ��������� �������, � ������������ ����� ���� ������� �������.

� ������ ������������� ����� ������� �� ���������: ������������� ��������� ��� (���������) �� ������������� ������� ���.

�� ���. 5.2. ��������� ��������� ������������� ���������, �� ������ ������ ������ "��� ������� �������������" �� 18 ������ 1997 p., � ����� ��������� ��������� �� �����.

ϳ��������� - ���'���� �������������� ������ ���������� ���������������, � ����� ����� ������� � �����. ��������������� ������� � ����� ���������:

- ���� ������� [������� �� ��������, ����� (�������) �� �����, ������� � �������� ������������ ������ �� ����� ���������� ����� � ��������, ������� �� �������� ����� (����������)];

- ������ ������� [������� �� ������ ������� (���), �������� ���, ����];

- ����� (�� ����'������ �������� ������� �����������, �� ����'������ ��������� �����������, �� ���������� ������������� �����; �� ������������������ ������, ������� �� ������� ���������� �������; �� ����������� ������������� ����������; ����� �����; �������� ���);

- �������� ����, ����� �� �������� ������ �� ���� ���� ������������ ��������.

̳���� ������� � ����� ���������:

- ��� ������� (����������� ������� � ������� � �������);

- ��� ����� (�� ����� ������������ ������ ��������; �� ���-����� ��������������; �� ����� �������� ������������ �������� �����������, �� ������ �� ������; �� ������ ������� �� ��������� ��'���� ������ �� ����� ������; �������� ���; ��������� ���; �� ���������� ������� ��������, ����������� ���������� � �������; �� ����� ���������� ���- � ���������� �� ��.).

����� ������� ������������� � �����, �� ����������� � �������� �� ����� ������� �������� ��� ������� �������, �� �� ���������. ��-�����, �� ������������ ��������� �������. ���� ���� � ������������ ����� ���� ������� ������� ��������� ��������� �� �������� ������������ ��������. ��-�����, �������� � �������� ����������� ��������� �������, ��������� ��������� ��������� ������� �������� �������. ��-����, ������� � ������ ����� ��������, ���������� ������� ������� ������������ ����������.


5.2. ������������� �������� ϲ���Ȫ����

5.2.1. ����������� ������������� ��������

5.2.2. ������ ������� ������������� ��������

5.2.1. ����������� ������������� ��������

ʳ������ ����������� �������� ��������� �� ���'���� �������������� � ��������� ���� ������� �����, �� �������� ������ �������� �������. ������� ����� ����������� �� ������ �� �������� �� ���������, ������������ � ����������� �� ��� ��-

������ ����� ����� ���������� �� ����� ����, � �� ���� ����� ��������. �� �������� ������ ����� ������� �������� ������, �� �������� �����. .

������� �������� ����������� �� ������ �� ������� ��������� � ���������� ��������� (����, ������), �� ���������� �������� �������� ����� � �������� ������� ���� ���������� ����������, �� ����������.

���� ��'���� ������������� (�������� ������ �� ��������) � ��������� ����������� � �������� �� �������� �������� ������������ ��� ���������� ������� �������� ������ �� �������� � ���� �������� �� �� �������� �������, ��� � �������. ��� ����� ��������� ����������� ���������� ���������� �������� ������ � ��������, �������� � ������ ������������ � ����������� ���������.

����� ���� � ���������� �������� ��������� �������, �� ��'����� ������������� ���������� � �������� ���������. ������� �� �������� �������� �� ��� �������, � ��������� ���� ������� ���������� ��������� ������� ���� �����������, ����� ���� ������������ ��������. Գ������� ������� ������� �� �������� �������� ���������� ����.

����� ������ � �������� ������� ������������� �������� (������) ������� ��� ���� ����� �������� ��������� ��������� �������. �������� 1991-1997 pp. ������������ ��������� ��'��� �������������. � ��� ����� ��'������ ������������� ��������� ����: 1991 �. - ��������; 1992 �. - ������� �����;

1993 �. (������ �������) - ��������; 1993 (� ������� ��������) -

1994 pp. - ������� �����; 1995-1997 pp. (�� 1 �����) - �������� �� ���������� ������������ ����������� ��������; � 1 ����� 1997 �. - ��������, �� ����������� ����� ����������� �������� ������.

���� ������������� � ��������� ��'���� �������������, ���� ����� ���� �������� ���� ���������� ���������� ����� �������� ��� �������� ������� � �������� ���������� ����� �� �������� ������������ �������� � ������.

����� ������������� �������� ��������� 1995, 1996, 1997 (����� ������) pp. ��� ������������ � ������ ��� ����� ���������� ��������� �������. ������� ������������� �������� ��� ����������� ����� �� ������� "��� ������������� �������� ���������", �� ��� ��������� 28 ������ 1994 �. �������� ��������� ������ � ������������� �������� ���� ������ ������� ����, �� �� ���������� ���� �������� � ������.

��� ����� � ������������ ��������, ���� ���������� ��������� �������, ��� ����� ����� ���������� ������������, �� ������������ �� ������ �����.

��-�����, ��'��� ������������� ���������� � ��������� ����� ����������� ���� ����������� ��������. ����� ���������� �������������� �������� ��������� �� ���. 5.3.

���� ����������� ������ �����:

- ��������� ������� ������������� (� ����������� �������� �������������� ������� �� ����� � � �������� ������������ ������);

- �������� �� ������������� ��������, ���������, �� �������� �������������� �������, � ����� �� ��������� ��������� ������ ������ (�� ������� �������� ����� ������ ������);

- �������� �� ������������� ��������, ����������� �� ����������� ��������� ��������� �������������� ����������, �� ��������� ��������, ���������� ��������� �����.

������� ������������� �������� ���������� �������� ����� �� ������ ����������� ��������, ����������� ������������� ����������� �������� �� ���������� ����������� �������� ���������. � ��������� �� ���� ����������� ����� ������� ���������� ����.

��-�����, � ������ ���������� ��'���� �������������, ��� ������������ ���� ����������� ��������, ������������� ���� ���������. ���, ��'��� ������������� ����������� �� ����:

- ������ �������� ������� �� ������������� (���������) �������� �������� ��������� ��������� (����, ������) �� ������, ������� �� �������;

- ����� �����, ��������� ��������� ������� �� ������� ���������� ��������� (����, ������), �� ���� ���������� �� �� �������� ������������ (������������ ���� ����������);

- �����, ��������� ��������� ������� �� ����� ������� �� ����� ���'���� ������������ �������� (����������� ��������� � ������������� ������, ������������ �������� ��������).

�� ������������� �������� � ����������� ��������� �������� �������� ���'���� ��������������.

��-����, ����������� ������� �� �������� ����������� �� ���� ������, ��������� �� ������� ������� �������� ����������, ������������ �� ����������� ������������� � ����������� ������� ������� �������� ����� (�� 20% ������������ ������� �� ��������). �� ������� ����������� ��������� ��������.

��-��������, ������ ������� ���� �������������� �� ������ ��������. �� ������ ������ ������������� 30% ������������ �������� �������������� � ����� 45%, ������� ����� - � ����� 60%.

5.2.2. ������ ������� ������������� ��������

� ���������� ������ "��� �������� ��� � ����� ������ "��� ������������� �������� ���������"" � ������� ������ 1997 �. �������� ������ ���� � ������������ ������������ ��������, ��������� �� �������� ���������, ���������� ������������ �������� ����������.

���������� ������� �� �������� � ��������� �� �����������. � ����� ��������� ���������� ������� � ���'���� ������������ ��������, �������, ��������� �� ���� ����������, �������� � ����������, �� ��������� ��������, ���������� �� ��������� �������� �� ������� ������ � �� �� ������. � ����� ����������� ���������� ������� � ����� �����, � ����� ������� �����, ������� � ����-��� ������������-������� ����, �� ��������� ������, �������� ���������� ������ � ������ (��� ������� � ����������, �� ����� ������������� ������).

������� �������, ���� �� ���������� �������� (�볿), ���� �������� ������ ���� ������ �������������� ������� �� ��������.

���������� ����� � ���������� ����� � �����: ���������� ��'���� �������������. ����� ���������� ��'���� ������������� (�������������� ��������) ��������� �� ���. 5.4.

���������� �������������� �������� ����������� ����������� �� ���� ������������� �������� ������ ������� ������ �������� �������, � ����� ����������� �������������� ����������.

������� ����� - �� �������� ���� ������ �������� ������� �� ��� ���� ��������, ���������� (������������) �������� ������� ������ � �������, ���������� ��� ������������ ������ �� �� ������� ������, ��� � �� �� ������.

���������� ������� �����, ����������:

- ������� ������ �� ������� ������ (����, ������), � ����� �� ������� ������ ������, ��� �������� � �� ���������� ������� (���������) �� �������� ���������;

- ������ �� ��������� ����������, ��������� �� ����� ��������, ���'������ �� �������� ��������� ������, �� ������ ��������� ����������, ������� ��������, ��������� �����'�������� �� ��������;

- ������ �� ������ �������� � ������ ��������, ��������� �� �����������, �������, �����, �������� ��������� ��������, �� ��������� �������� ������ (������);

- ������, �� �������� �� ��� ���������� �������� ������ � ��������� ������� � ������� � ������� �����;

- ������ � ����� ������ � �� ���������������� �������� (��� ������������ �������� ��������, � ����� ������� ������ (����, ������), ���������� ��������� ��������� ������� � ������� �����; ��� ������������� ������� �����, ���������� �� ��������� �������; ��� ���������� �������, ������������ �� �� ������������; ������� ����������� ���������, ��������� �������� ������� ����� � ���������� ��������� � ������������ ��� � �������� ����������� � �������������� ������; ��� ��������� ������, ���������, ���; ��� ���������� ����, ����� ���������� � ����������� �� ������� ����);

- ���� ����������� ������� �� ������� ��� ���������� ������� ������� ��'���� �������� ����� ����� 1 �� ������������� ������.

����, ���������� �������� ������ ��� ������������� ������ ����������� �� ���������� (������ �� �������� �� ��������� ������������, � ����� ����������� �� ��� ���������). � ������� ����� ������������� �������� ������� ������ �� ��������� ������ (����, ������), ����� ������� �� ���������.

�� ������ �������� ������, � ����, � ������������� �������� ������, �� �����������:

- ���� ��������� ����� �� ������� �� ������ �������;

- ���� ��� ������� �����, ������� ��������� ������� �� ����������� �� �������� ��������� �������� ������ ����� �������� �������;

- ���� ����� ��� ������� �����, ������� ��������� ������� � ������ ���� �� ����������� ���� ������ ��� ������;

- ���� ������� ��������� �������, �����, �� ������������ �������� ������� � �������, ���� ���� �� ���� ������� �� ������ ������� ������;

- ���� ����� ��� ������� �����, �� ��������� � ������ ������ ���������� ��� ����������� � ����������� �����;

- ���� ���������� ��������� ������� �������� ������;

- ��������� ������� ������ �� ����, ��� ����������� ������ ������, �� ���������� �������� ������, � ����� �������� ���������, ������� ��������� �� ��'� �������� ������� �� (������������ ������������� ��������);

- ������ �� ������ �������� �� ������� ������ ��� ��������� �������� �����, ��������, ������� �� ����� �������� �������, �� ���������������� �� ����� �������;

- ����� ��� �����, �� ������������ �������� ������������� ����, ��������� ��������� ������, ���� ����� �� ��������, ��� ���� ��������� �������� ��� ������ ��������;

- ����� ��� �����, �� ��������� � ������ ��������� ������� ��������, ��� �������� ������ ���������;

- �����, �� ��������� �������� ������� � ���������� ������������� ����� �� ��������� �����;

- ������� �������� �����, ���������� ��������� ��������� ������� � ����� ��������� �� ������������ � ������������� �������������� �������.

��� �������� �����, �� ����� ��������� �������� ������ ��������� ����, �� ������� �� ���������� �����, �������� ����� ������ ������� ����:

- ����������� ����� ������� ��� ��������� �� ���������� ������� �������� ������� � ������ ������ (����, ������), �� ��������� ��������� (���� ��������� ���������� �� ������ - ���� �� ������������� � ��� �������� �������);

- ������������ ������, � ��� ���� (������) - ���� ���������� ������� ���������� ���� (������) ��������� �������.

�� ������������� (���������) �������� ����� ��������� �������� ������ �������� ����:

- ������������ ������, � ��� ���� (������) - ���� ���������� ������� ������ ��������� �������;

- ������������� ������, � ��� ���� (������) - ���� ���������� ���������, �� ������� ���� ��������� ���������� ���� (������) ��������� �������.

��� ���������� ��� �������������� �������� ������� �������� �� ���������� ������� ������.

�� ������ ������� ������ ��� ��������:

1. ���� ����-���� ������, ��������� (�����������) �������� ������� ������ � ���'������ � ����������, �����������, �������� �����������, �������� ��������� (����, ������), �� �������� �����. ����� �����, � ����� ������� ������ ������� ��������� ������� � ������� �� ������ �����.

����� ��������� ������� ������ ��������� ����, ����� ������� �� ���������� �����, �������� ����� ����� ���������� ����:

- �������� ����� � ���������� ���������� �� ������ ������;

- �������������� ������, � ��� ���� (������) - ���� ���������� �� ���������.

������� �� ������ ����� ��������� ������� (� ������� ��� ���������� ����) �� ������� ������� �� ��������� �������� �����, ����� ���� ��������� ���������� ���������, �������� � �������� ������, � ����� ��������� � ������ �� ��������� ���� (������) ����� � ���������� �������-��������� ���������.

�� ������ ������� ������ �������� ����� ����-�� ������� �� ������� ��� ������������ ������� �� ��������� �����'�������� �������� ������� ������, �� ���'���� � �������� ������������ �������� ��������� �������.

2. ������� �� �������� � ���������� ������, �������������, �����������, ������� ������������� �� ���� ���� ��������� �������� �����, � ���, �� �� �������� 5% ������� ��������� ������� ���� �������� ����� �� ������� ������� ����.

3. ���� �������� (�����������) �������, ����� (����������������� � �������), ������������ ������� ������ "��� ������� �������������", �� ��������: ������� �� ��������, ������� �� ����������, ������� �� ��������, ������� �� ������ �����������, ������� �� ������ �� ��������� ������.

4. ���� ����������� ��������� ������� ������ �������� ������ (��� ������, �� ��������� �����������, ������ ������ �� ��-��������), ��������, ��������, ������������� ������ �� ������������� �� �������, � ������������� ����������, ������ ��������� �� ������� ������� �������� ��� ������ ���������� ������� �� ����� ���� ������ ������� ��������.

���� ������� �������� ������ �� ����� ������� �������� �������� ���� ������� �� ������� ���� ������ ������� ��������, ������ ������������ �� ������ ������� ������ �������� ������� � ������� �����.

5. ���� ����������� ��������� ������� ��� ������� �� ������� ������� ��'���� �������� ����� ����� 1 �� ������������� ������.

6. ���� ����� ��� ������� �����, ���������� ������������� (���������) �� ���������� ������� ������ ��� ������� ������������� ������, �� ������������� ���������� (�� ����� 4% �������������� �������� ������������ ������� ������).

7. ���� �����, ����������� ������������ ������������� ��'������ ���, �� ����������� �������� ������������� ����������, ���� �� ��� ����������� �� �� ��������� ���� ������ ������ �� ����� 75% ����� ���, �������� ��'�������� ��� ���������� ��������� �������� (�� ����� 10% �������������� �������� ������������ ������� ������).

8. ���� �����, �������� � ������� ������� (� �������, ������������� ������� "��� ������������� �������� ���������").

9. ���� ������, �� ��������� �� ������ ������� ������ ������� ������ ���������� ������ � ��'���� � ������� ��� ��������� ��������� �� ���������� ������� � ����������� ����������� �����'������, ��������� � ������� ����������� �����.

10. ���� ��������� ������������� � ������, �� �� ���� �������� �� ������� ������, ���� ������� 䳿 ���� ��������� ����� ����� �� ���� ����������� ����������, � ����� ���� �������������, ���� ���� ����� ����� ������� �������.

�� ������ ������� ������ ������������ �������� � ��� ������� �������� ������� �� �������� (������� ��������� �����������):

- �� ���������� ������ (��������������) ����������� ������;

- �� ������������� �� ������������� ������������� �������;

- �� ��������� �������-������� ���������, ���������� �������������� ���������� ������, ������ ����� � �������� �������� � ������� ��������;

- �� ���������� �������������� � ��������� ������ �������� ������ (����, ������), �� �� ����� ������� �������;

- �� ��������� �� ������������ ����� ����������������� �����������;

- �� ����������� ������ ������� ������, ��������������� ���������, ��������� � ����������� ������; ����� �������� �������, ����������� ������������ �������������, ���'����� � ������������� ������������ ������, �� ������� �� ������ �������� �����, �������� ���������� � ������� ������;

- �� ��������� ������ �� ����� ����������� �������, �� ������� ������� ������ �� ������� ���� ��������;

- �� ������������ �������� �������� ����������� ������, ������� ����;

- �� ���������� ������� ���, �� ����������� � �������� ��������� �� ��������� �������;

- �� ������������ ��'���� ��������� ��������������, �� ���������� �� ������ ���������� �� ������������ �� ������� �������� ������� �� ��������� ������ "��� ������������� �������� ���������" (���� ���������� ������, �� ��������� �����������).

�� ������������ �������� �� ������ ������� ������ �������� ������� ��� �������:

- �� ���'���� � �������� ������������ ��������;

- �� ��������� �������� �������;

- ������ ������ �� ���������;

- �� ��������� ������ ��������� ��'������ �������� �������, ��������� ��������� ����������� �������;

- ������� �������� ������ �� ������� ������� ������������� ����;

- ������� ��������;

- ���� ������ �������� �������, ��������� � ��'���� � �������� ������ (����, ������) ��� �� ������ �� ������, �������, �� �������.

�������� ������� ������, ������������ ������� ���������� �� ����� ������� ��������, �� �� ������� � ������� ���� ����������� �������, �� ���������� ������ � ����������, �� ������ ���� �������������� ��������.

�� ���������� � ��'���� � ���������� �� ������ ������� ������: ������������ �������� �� ��������� ��������; ������������ �������� �� ����������� ��������� �������������� ��������� �� ����� ������.

��������� �������������� �������� �����: ���������� �������� ��������� ���� �������������� ����������, �� ������������ � ������������� �������� ������. ��������� �������������� ���������� ��������� ������ ������ ���� �� ����������.

��-�����, ������ �������� ����� �������������� ����������. ���� ���������� � �������� �� ��������� ������� ����� � ���� �������� ����� �� ������� ������� (�����������) ������ � ����� ������� (� ���������� �� ����������� �������): ����� � - 1,25%, ����� II - 6,25%, ����� Ͳ - 3,75%.

��-�����, ����������� ��������� ������� �� ���������� ������� �������� �����, �� ������������� � ����������� �� ���� ������� ��� ��������� �����, �� ����������� 5% ������ ���� ������� �������� ����� �� ������� ���� � �� ���� �������� �� ������ ������� ������.

��-����, ������� ������� ���� ��������� �������� ������ ��� ������������ ���������� ����������� �������� ����� ����� III, ��������� ���� ������� ������� ������� "��� ������������� �������� ���������".

���� �������������� ���������� ������������ �� ������������� ������������� ���������� 0,8 �� ������������ ���� �����������. ��� ����� �� ���� ��������� �������������� ���������� ������ ������������ ������� � ����� 30% "������������ ����", �� ������ ����������� �� ���������� �������.

���� "������������ ����" ������� �� ��������, ��������� �� ������������� ������������� ����������, � ������, �� �������� ���� ������� �� ��������, �� ������� ������������ �������� ���������� ���� ������� �� ��������. ��� ����� ����������� "������������ ����" ������� ��� ���� ������������ ������� �� �������� �� ����������� �� ���������� ���������� �����'����� � ������� �� �������� � ������� ���� (��������) ������.

���� "������������ ����" ������� �� ��������, ��������� �� ������������� ������������� ����������, � ������ ��� ������� ��� ������������ ������� �� �������� ������� (�����������) ������, �� ������� ������������ "������������ ����" ������� �� ��������.

�������� ������� ���������� "������������ ����" ������� �� ��������, � ��'���� �� ������������� ������������� ���������� �� ���� �����������, �� ������������� �� ���'���� ������������ ��������, �� ��������� ������ (���������) �������.

�������� ����������� ����� �� ���'���� ������������ � ����� ��������� ������ ���� ���������� ������������� ��������. ���� � �������� ������� ��'��� ������������� (������������� ��������) �� ������������ ������� (�����������) ������ �� ��'���� �������� (� ����������� ���� �������������� ����������), ������������ �������� ��������� ��'���� ������������� � ���������� ������� (�����������) �������, � ����� ������� � ��������� �������� ������ (����������) �������� �� ������� ��������� ��'������ �������� ��'���� �������������.

ϳ���� �� ������������� ��������. ����������� �� ������������� ��������:

- ��������� �� ������� �� ����� ������� ������ ����������� �������� �������� ���������� �������� �����������, ����������� �� ��������� ����������� �� ��������� ��������� ��� ����� ��������;

- ���������, �� �������� �������������� ������������ ������������ �������, �� ������� ������ (����, ������), ��� ��������, ���������� �� ��������� ������, ���� �������� ������������ ������� (�����������) ������ ������� ������� �� �������� ����� ������ ��������� �� ����� 50% ���������� ���������, � ���� ������ ����� ����� - �� ����� 25% ���� ������ �� ������ �����, �� ���������� �� ������ ������� ������;

- �������� ���������, ��������� �� ������� ��������� ������� ��������, ��� �������� �� ���������� ����� ��� ��������� ����������� ������������� ��� � ������������.

�������� �� ������� ������������� ��������, ���������� � �������������� � ������������ �������, �������������� � ����� 50% �� ����� ������ �������� ������ ����� ���� ���� �������� ��������� ��������� �� �����������.

������ ������������� ��������. ������� ������ ������� ����������� � ����� 30% �� ��'���� �������������. ��� ����, ����������� � ���� ������ �������������. ���, �� ������������� �������� �������� �������������� ��� ������:

- 3% �������� ������ (��� ������ �� ����������� � ��������������� �����);

- 6% �������� ������ �� ������������ ������������ �������� ��� ����������� �����.

����� ������ ������� �� ��������. �������� ������� �� ����� 25 ����� �����, �� ����� �� ������ ���������, ������� ��������� ���������� ��� ��������������� �������� �� ������ �������, ����������� ����������� �������� � ������� ������� ���������� ����. ������� ���������� � ������ �� ����� 20 ����� �����, ���������� �� ������ ���������.

�� ��������� ������� � ������� ������ �������� �� �������� �������, ��� ����������� � ��������� ������������������� ���������, ��������� ������� ������ (�������� �� 20 ����� ������� � �������� ������ ��������). ���������� ��������� ������ �������� ��������� ��������� ��� ��������� ���������� ����������. ��� �������� �����, �� ������ ������� �� ������������ ������ ��������� ��������� ������ ������ �������, ������������� �� ������������ ������� ��������, �� ��������������.

ϳ��������� - ��������� ������������������� ��������� ������� ��������� ���������� ��� ��������, ���������� ������� �� �������� � ��������� ������� ��������� � �������� ������ ��������������� ����.

����������� ���������� � ��������� ������� �� �������� ������������.

�������� ������� �� �������� ������� ������������� ������� �� ������������ �� �������� �� �� ����� ������������ �������, ����� ������� ������������� ������� ���������� ������������ �� � ����'�������.

³������������ �������� ������� �� ��������. �������� �������, �� �� ��� �������� ���������� ������� �� ����� ���������� ���������� ��� �������� � ����������, ���'������ � ������������ � ������� �������, ��������� ����� � ����� ������ ����������������� ������ ������ �������� �� ���������� ���������. �� ���� ������� ��� ���������, �������� �������� ���������� ������ ���� �������, ���������� ����� � ����� ������ ����������������� ������ ������ ��������, ���������� �� ������� ����� ��������.

�������� �������, �� �� ������ ��� ���������� ������ �� ����������� ������ ��������� ���������� ��� ��������, ���������� ������� �� ��������, ������ ��������� ���� ������������� ������� �� �������, ��������� ����� � ����� 10% �� ���� ������������ ������� �� ������ ������� ���������.

���� �� ���� ������������ ��� ��������� ��� ������� �� ��������, ������� ������:

- ���� �������������� �������,

- ����� � ����� 30% �� ������������ ���� �������,

- ����, ���������, �������� � 120% ������� ������ ������������� ����� ������, �� ���� �� ������ ������, ���������� �� ����� ���� ������� (��� ���������� ������) �� ���� �� �����.

������������� ��������. �� ��� ����������� ����, ������� "��� ������������� �������� ���������" ����������� ������������� ��������. �� ���. 5.5 ��������� ����� ������������� ��������, �� ����� � ����� ��������� �������� ������ ����� ����� ���� ����� ��������:

1) ��������� ������� �� �������� � ������ � ���������� ���������� (������ ������������� ����);

2) �������� ������ ������� �� �������� � ������� ��������, ��� ������������ �� �� �������. ����, �� ���� ��������� ������� ���������� ���� ��������, �� ��������� �������� ������������� ���� (������� �� ����� �����);

3) ������� �������� ������������, � ����� � ������ ����� ������� ������� ������������� ���� �� ������ ������� �� ��������;

4) ����������-������� ������������� ���� ���������� ������� �� �������� ����� �������� ��������� ������������ ������� �� ��������;

5) ������� ���������� ������� �������� �� ������������ �� ���������� ������� ���������������� ��������.


5.3. �����Ʋ �� �������

5.3.1. ����� �� �����

5.3.2. Գ�������� �������������������� �������

5.3.3. ������� �� �������� ������������ ������

5.3.4. ������� �� �������� ����� (����������)

���������-������������ �������� ���'���� �������������� ���'����� �� ���������� ������� ����������� �������. ����������� �� ������������ �������� ������������ ����� �� ���������� ��������-������������ �������� ���������. � ����������� ����������� ��� ������� ������������� � ���������� � ������. � ����� ������������� ����������� ������������ ������� ���'������ �������������� �� ���������� �������������� ��������� ������� ������� ���� ������������� ������� ������.

�� ������������ ���������� �������������� ������ ��� ���'���� �������������� ������� �� �������, ����� �������: ����� (�������) �� �����; ������� � �������� ������������ ������ �� ����� ���������� ����� � ��������; ������� �� �������� ����� (����������); ��� �� ���������� ������������ ��������� ������� (������ �������, ����� �� ����, ����� �� ������ ��������); ��� �� ����������� ������������� ���������� ����������.

����� ��� ������� �� ���������� ��������-������������ �������� ��������� ���������� ����� ���������� ���������� � ������� ��������. ��������� ���� �������� �������, ���� ���� ����������� �� ������� ��������, ������ ����� ������� ��������. ���� ������ ������ ���������� �� ����������, �� �� ���������� ������ ������ ������� ������������ ��������, �� � �������� ������� ������ ����� ��������.

5.3.1. ����� �� �����

����� �� ����� ������� � ����� ���������� ������� ��� �����������:

- ������ � ������������� ������������ � ������� ����, ��������� �������� ������;

- ������������ ��������� ���� � ����������������� ������, �� ���'���� � �������� ������������ �� ������ ���� �����;

- �������� �������������� ��������� ������.

����� �� ����� ��������� �� ������� ������� �������. ����������-������ ����� ������� �� ����� ��������� �� ���. 5.6.

������� ���������� � ������ ������� �� ����� ����������� ������� ������ "��� ����� �� �����" �� 19.06.1996 �. �� ���������� ������������ �� �����.

����� �� ����� ��������� � ������ ���������� ������� ��� ������� ����� � �������������� ������� �� ������� ������ ����. �������� ���� ��������� ��������� �������. �� ������� ������, ������� � ������, ��������� ������� �����.

��'����� ����� �� ����� � �������� ������, �� �������� � �������� ��� ����������� (� �� ���� � �� ������ ������). ���������� � �������� ���� �� ���������������� (� ���� ���� �������).

�������� ����� �� �����, ������������ ������ ������������: ���� ��������������������� ����������� (������� ��� ��������������������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ����); ���� ��������� ������ (� ����� ��������� ������, ������������ ��������������).

����� �� ����� ��������������������� �����������. ������ ���������� ������� ����������� � ������ ������� �������������������� ���� � �������� �� ������� ������ ��� ����.

����� �� ���� ��������� ������. ������ ���������� �� ����� ����������� � ����� 1% �� ������� ������ ����. ���� ������� ������ ��������� ������ �� ���������, �� ���������������� ������ ������ ���������� ������� (�� 1 �2). ֳ ������ ��������������� ������� �� ������� ��������� � ���������� �����: ���� ����������� � ���������� ���� �������.

����������� ����� ������������ ������������� ���������� �� ������������ ������ � ��������� ������� ��������� ��� �������������� ���������, ������� � ���������� ������� ������, � ����� ������������ �������.

̳���� ���� ������ �������������� � ������������� ������ (�������� �� ������� ������) ������� ������� �� ��������������� �������� ������ �� ������� ���������� ������ �� �� ��������������� ������������.

� 1 ����� 1997 ���� ������ ������� �� ����� ���� �������� � 1,81 ���� ����� ������, ������������ ������� "��� ����� �� �����".

������� � ������� ������ ���������� �������. ������� ����� ��������� ���������� ���� ���������� ������� ������ �� ������ �� 1 ���� � �� 1 ������ ������� ������� ��� ��������� �����������. ������� ������������ � ��� ���������� ����� �������� ��� ����� ������������ ������.

���� ����� ��������� ��������� ������ ���������� ������� ����������� �������� ����� � ��� ���������� ����� �������� ��� ������������ �������.

���� �������� ������, �� �� �� �������� ������, �������� � ������ �������� ������ ��������� ���, ��������� ������� ������������ ������� � ���, ����������� �� ������ ���� �������� �� ������.

�����, ����� � ������ �������� ������� ����� �� ����� �������������� �� ������ �������� �������� ������ - ����������� (��������) �� ��������.

���'���� ������������ �������� ��������� ��������� ������� �� ������� ����������. ��������� ��������� ������� ���������� �� ������ ������� ������. ����, �� ������ ���� �������������� ��������, � ����� � ������� �� ��������.

�� ���������� ������ ���������� ������� ��������� ���� � ����� 0,3% ���� ������������� �� ������ ���� ��������. ����� ��� �� ���������� �������� ������� ����� ������������� � ������� ������: ����� ���� �� ������� ������������ ������ ��� �� ���������� ������ ������� �� �����.

5.3.2. Բ�������� Ѳ������������������� �������

����� �� ������� ������ �� 17 ������ 1998 �. "��� ��������� �������������������� �������" � 1 ���� 1999 �. �������� ���� � ������������ �������������������� ���������������, ���� �������������� ����� �� ���� �����������.

1. ��� �������������������� ��������������� �������������� ��������� �������������������� ������� ������ ����� ������� � ����� (����'������� �������):

- ������� �� �������� ���������;

- ����� (�������) �� �����;

- ������� � �������� ������������ ������ �� ����� ���������� ����� � ��������;

- ����������� �������;

- ��� �� ����'������ �������� ������� �����������;

- ��� �� ����'������ ��������� �����������;

- ��� �� ����������, �������������, ������ � ��������� ������������ ����;

- ��� �� ���������� ������������� �����;

- ��� �� ������������������ ������, ������� �� ������� ���������� �������;

- ����� �� ��������� ��������� ������� �� ��������� ����������� ��������;

- ��� �� ���������� ������������ ��������� ������� (�� ������������ ����� ��� ������ ��������� ������������).

���� ������� �� �����, ���������� ������� ������ "��� ������� �������������", ������ ������������ ��������������������� ����������������� � ������� � �������, ���������� ���������� ������������� ������.

2. ���������� ���������� ��������������������� ������� � ������������������ ���������� ����� ������������-�������� ���� �������������� �� �������� (��������� � ������� ������������������ ����������, ��������� ����������, ��������, ��������� ������������), �� ���������� ������������ (������������), ���������� �� ������ ������������������� ���������, � ���� ������� ����� �� �������� � ������� ������������������� ��������� �������� ����������� �� �������� �� ��������� �� ��������� ������ (����������) �� �������� 50% �������� ���� �������� ������ ����������.

���� � ������� ����� ������� ����� ���������� �� �������� � ��������� ������������������� ��������� �������� ����������� �� �������� �� ��������� ��������� ����� �� 50% ���������� ������ ���������, ���������� ������������ ������� � ���������� ����������� ����� �� ��������� ��������.

3. �������� ���������� ��������������������� ������� ����� ����� �� ���� ����� ������ ��������� ������� - � ������� ���� ��� � ������ �������� ������������������� ���������.

ʳ������ ������������������� ��������� � ������ ������� �������������������� ���� �������������� �� ������� ���� � �� ������ ����������� ������� �� ���� ���� �� ������������������� ��������� �������� ����������� ����.

����������� ������� ������������������� ��������� � ������ ������� �������������������� ����, �� �� ������������ � ������� ���������� ��������������������� �������, �����������, �������� � ������ ���������� - ����� ����� ������� � '��� �������� ����� �� ������, �� ������ ��������������� �������� ̳����� ������.

ʳ������ ������������������� ��������� � ������ ������� �������������������� ����, ��� �� ������������ � ������� ���������� ��������������������� �������, ����������� �� ������������ ������� ����� ����� �������, ����� �� ���������, �� ������� ����� ����� �������� ���������. ���� ������������ �������������� ��������� ������ ������, ��� �� ����� 1 ����.

4. �� ��'��� ������������� �������� ����� �������������������� ����, ��������� ��������������������� ��������������� � �������� ��� ������� ���� � ������������, � �� ���� �� ������ ������.

5. ������ ���������� ��������������������� ������� �������������� � ������ ������� �������������������� ���� � �������� �� ������� �� ������ � ����� �������:

- ��� ���, �������� �� ������� - 0,5;

- ��� ����������� ��������� - 0,3.

6. �������� ���������� ��������������������� ������� � ������� ���� ���������� ���� ����-�� �������� �� � ������� �� �������, ������������ �������, � �� 1 ������ ������� ���������� �� �������� ��������� ������ �� ����� ������� �����������.

�������� ��������� ���� ������� �� 20 ����� �����, ���������� �� ������, �������� ������� ���������� � ����� ������� ���� �������, ��������� �� ������ �������. ����������� ����� ����������� ������� ���� ���� �������: � ������� - 10%, II ������� - 10%, III ������� - 50%, IV ������� - 30%.

��� ������ ���������� ��������������������� ������� � ���� �������� ������������������� ��������� ���������� ��� ������. ���� �������� ����� ����� �������������� �� ����������� � �������� ��������� ������������, ��� �� ����� 15 ������ (���� ������ ��������) �� 1 ������ (��� ������ �� ������ ��������). �������� ��������� ������������ ��� ������ ������� �� ������������ ��������, ��� �� ����� ���������� ��� ��������� �����. ��� ����� �������, ���'���� � ���������������� ������������������� ��������� �� ������������ ��������� � ����������, ������ �������� �������.

�������� ���������� ��������������������� ������� ����������� ����� �� ������� ������� ������������ ������.

� ����� ���������� ��������������������� ����������� � 1 ���� 1999 ���� �� 1 ���� 2001 ���� ����������� �� ������ ���������� ��������������������� ������� ������������������ ���������������, �� � ���������� ������� ����� � ����������� ���� �������.

��� ����� ������ �������� �� ����������� �� ������ ����� �� ����'������ �������� ������� ����������� �� �� ����'������ ��������� �����������.

5.3.3. ������� �� ������ʲ� ������������ �������

�����, �� ��������� �� ��������� �������, ������������� �� ����������� ����������, �������������, ������� �� ��������� ������������ ������ ���������� ������������, ���������� ���������������� ������ �� ����������. ������� ������������ �� ������� �������� ��������������. ����������-������ ����� ������� �� ���������� ������ ��������� �� ���. 5.7.

������� ���������� �� ������ ������� �� ���������� ������ ����������� ������� ������ "��� ������� �� �������� ������������ ������ �� ����� ���������� ����� � ��������" �� 18 ������ 1997 �.

���������� ������� � ����������, ����������, �������� (������� �����) - �������� ������������ ������ �� ����� ���������� ����� � ��������.

����� �� �������������� ��'������ ������������� � �������� (������, �������, ������������ �����������); ����� ��������; ���������, ���� �� ����� ������, ����� ������ � ������. �� ���������������: �������� �� ����������� ����; ������ �� �������� ��� �������������������� ����; �������� ������ �������� �� ������; �������� ����, ����� ������ � �����; ���������� ������ (������ � ��������), �� ���������������� �� �������, �������, � ������ ��� ����������� ������� �� ������ ������.

������ ������� ��������� � ���������� �� ��: � 100 �� ��'��� �������, � 1 ��� ��������� �������, � 100 �� ������� ������������� ������. �� ������ ������� ���������� � 1 ���� 2000 �. � ���. �� ������ ������������ ������ � �������������� ������� �� ��������� �������, ���� ������������� ������, ���� ����������� � ������������.

���������� ������� ����������� �� ������ ����� ��� ������� ������������ ������ �� ������ �� 1 ���� ��������� ����.

������� ���������� �� ���������������� ��������� ��� �� ��������� ������� ������������� ������� �����.

����������� ������ ����� 85% ������� ����������� �� ����������� ������, ���'������ �� �����������, ��������������, �������� � ���������� ������������ ���� ���������� ������������. ����� (15%) ���� ����������� �� ������� �������� �������������� �� ����������� ��������� ������.

������� ���������� ������������ ������ ��������� �� 15 ����� �����, �� ����� �� ������� ����������.

�� ������� ���������� ������ �������� ���� ������� ���������� ����� �� ���������.

�������� �����. ³� ������ ������� ����������� ���������� ������������� ���������� ���������� ������������ (�������� ������������ ������, �������� ������������ ��������, � ���� ���, ���� ����������� ����������� ������ �� ������ ������ �� ��� ������������ �������) ��������� �� ����� ��������.

ѳ����������������� ����������-��������������� ��������� ������� �� �������� �����, �������� � ��������� �������� ��� ����������� ����� (� ������� ���� ����� 10) � ����� 50%.

��� ��������� ����������� ��������� ������ ������������� �� ������ �������. � ��� ��������� ������� ��������� ��� ���� ������������ ������� � ����� � ����������� ����� �� 򳺿 � ����. �� ������ ����� ��'���� ������������� ��� �� ������� ����� � ���������� ������������� ������� (���������, ���������� ������� ���������� �� ����� ���������, ���������� ��� ���������� �� ������ �������) ��������� ����� � ����� 10% �� ���� �������, �� ������ �����. �� ���������� ������ ������� ��������� ���� � ����� 120% ����� �� ������� ������ ������������� ����� �� ���� ��������� ���� ��������, �� ���� ��������� �� ������ ���� ������������ �������.

���� ������� �� ���������� ������ ���������� �� ������ ������� ������ ��������, � ����, ������ ��������������� �������� � ���� ������� �� �����. ������� �� ���������� ������ ���������� � ���������� ����������, �� ������ �� ����� �������� ����������.

����� �������� ��������� ������� �� ���������� ������ �� ����� ������� ��������, �� ����� �� ��������� �������� �������� ������� ������ ��������� �������. ³� ����������� �� ��������� ������������ ������������ ������������ ������.

5.3.4. ������� �� �������� ����� (������̲���)

� ����� ������ "��� ������� �������������" ������������ ������� �� �������� ����� ���'���� ��������������. ������������ ���� ���� ��������� ������� ���� �� �� ��������.

���� �������� ��������� ������� - ����������� ������������� ������ � ������ ������� ������� �� ������� ��������� ����������� ������������ ���������� ���'������ ��������������. ���� ���������� ����� ������� ������ �������� ����� �������. ������� ���� ������, ������������ 1997 ����, ����������, �� ��'����� ������������� � �����, � ����� ������ ����� � �������, �� ������������� � ����������� ��'���� � ������, �� ��� �� ��������.

����������-������ ����� ��������� ������� ������� ������ "��� ������� �� �������� ����� (����������)" ������ �� ���. 5.8.

�������������, �� ������� �� ���������� (����� � �������� ���� �������� ������) �� ���� ����������������� �������� � � ��������� ������� �� �����.

� ������������� ������ ������ "��� ����� ������� � �����" ����� ������������ ������� �� �������� �����. ����� �������� ������� �������� �� �������.

������� �� ���������� ���������� � ���� ������� �� �����, ����� � �������. ���������� - �� ����� � ������� ������� �� �� ����� �� �������. ����� - �� ������ �������, ����, �����, ����. ������� - �� ��'����, �� ��������� �� ���������� ����� ����� �������� �����, �� �������� �������. ���� ��'���, ���� �������� �� �������� ����� ����� �����, ��������������� ��������� �� ������� �� �� ������, ������� ������� �� ���������� �� ��������� ����������� �� ������ ��� ������������ ������� ������������ ������ ��'���� � ����� �������� ���������� ���������� ��� � ������ �������������.

��� �������� ����� �� ��, �� � ������������ ������ ������� �� ���������� ������������� ��� ���������� ���� ������������� ������������� ���������� ���� ������������� �� ����� ��������. ���� ���������� �������, ���� ����� ��������, ������������ �� ��� ����������� ����, ������� ��� �������� 110%.


5.4. �����̲ �������, �ʲ ��������� ϲ���Ȫ�����

5.4.1. ����� �������� ������� �� ��������-������������ �������� ���������

5.4.2. ����

5.4.3. �������� ���

5.4.4. ������� �� ������ �������

5.4.1. ����� �������� �����ʲ� �� Բ�������-������������ IJ���Ͳ��� ϲ���Ȫ����

�������� ������������� ����������� ����� ���� �������� ������� -���������� �� �������� ������, � ����� ����. �������� ������ �������������� �� ��������� ������ ������. � ����� ��� �������������� �������������� ������ ��� ������� ����, ���� ������.

���������� ������ ������� �� ������� ������ �������. ���� ����������� �� ���������� ���, �� ����� ����� ���� ������������� �� �������� ������. � ��������� �������� ���������������� ��� ����� ������������ ������.

������� � �������. ������������� � ���� ������ �� �������� ������. ��'����� ������������� � ��������� ������ �� ���������� ����. ��� ����� ������������� ����������� ���� ���. �� ����� ����������������� ���������� ��� � ������� ����� ��������� ����������� �����, ��� �������� � ����� ������.

������� � �������. ��������� � �������� ������� �� ��� ������ ���� ������. ��� ����� ����������� ������� �������������, ������� � ������� ������ ����������� �������, �� ���� ������� �����. ��� ������� ������ � �������� ��������� ������ (� ������� 30-� � �� ������� 90-� ����) ���������������� � ����������� ����. ������ ������� � ������� ���� �������������� �� ������ ������.

������� �� ������ �������. ���������� �� ��� ������ ���� ������, ����, ������.

��'����� ������������� � �� ������� ������, � ������ �������. ��� ����� �������������� �������� ������. �� ������� ���������� ������� � �������� �� ���� ������������. ���������� � ��������� ������� �� ������ ������� ������� ������� ���������� ��'���� ������������� - ������ �������. ������ ��� ������� �� ����������: �������� ����� + ��������; ������� �� ��������� - ��������� �������. ��� ������� ����� �������� ��������� � ������ ������� ������.

� ����� ���������������� ��� ���� �������� �������: �������� ��� (���������� �����), ������� �� ������ ������� (������������ �����), ����.

������ ������� ��������� � ���� ������, �� �����������, ����, �� �����������, ������, �� ���������. ����, �� ������� � �������������� ��������� � ������ ������ �������� �� ��������� ����� ���.

�� ���. 5.9 ��������� ����������-������ ����� ���������� ��� ��������� ������ � ����������� �������� �������. ��� �������� �����, �� � ���������� � ��������� ���� (��'����) ��� ���������� ������� ���� �������� ������� ������� �� ����� ��������, ���� ��������� ������.

� �������� ���� ��������� ��������� ��������� ����� ������ ���� ������� ��� ������ �������: �������� ��� � ������� �� ������ �������.

�������� ���, �� ���������� � ����, ������������� � ������� ����� � ������� ������������ ������, ��� �������� � ��������� ������ ������� �� ���� ��������� ���������.

������� �� ������ �������, �� ���������� � ����, ������������� �������� � ��������� ������ ������� �� ���� ��������� � ���� ��������� �����, ���������� � ����.

����� ����� ������� ��������� ��� � ���� ��������� ���� � ������� ������. ���� � ��, �� ������, �� ����������� (��������, �������, �������-������, ��������-������� �� ��.), � ����� ����� ������� �� ������������ �������� ������.

� ���������� ���������� ���� �������� �������, �� ����������� � ���� ��������� ������ ��������� (�������� ����), �� ��������� ������������ ������, ��������� �������� ����� �� ������������. �������� ��� � ��� ��������� � �������� ���� ��������� ���������. ����, ���������� ������ ������� ������ �� �����, �� ������ �� ������ �������. � ���������� ������ ������ "��� ������� �� ������ �������" � 1 ������ 1997 �. ��� � �������� ������ (�������� �������), ���������� ������������ ������, ������������� �� ��������������. ϳ��������� ������ ���������� ��� �� �������� ������� (����) ��������� ������ � ���� ������� �������.

ֳ�� ��������� ���������� ������������ ������ ���� �������� ��� ���� �������� �������: ����� ����, �������� ���, ���.

����� ���� �������������� � ������� ������� � ��� (����) � ������� ������, �� ������������, ��� � �������� �� ����� ������� ������������ ������.

���� ��������� �����, �� ���������� � ����, ����������� � ������� ����� � ������� ������, �� ������������, ��� �� �������� � �������� �� �������, �� ������: ����� ������� ��������� ������ �� ����� (��������) ����.

����� ������� ��������� ������ ������ �������: �� �� ��������� (���������� �������); �� ���������������, ��������-��������������� ������, ����������� �� �������� ������� �������; �� ������ �����������, ����������, �������� �� ����� ���� ���������.

������� �� ������ �������, �� ���������� � ����, ����������� � �������� �� �������, �� ������ ����� ������� ��������� ������, ����� ����, �������� ��� (���� �� ���������� �����). ��� ���������� ��� ���� ������� � ������������� ������ �� ���������� ������ ������ ������.

������ ������� �����, � ���������, �������� �����������. ����� ���� � ����������� ������������ ��������� ������� �������� �������. �� ���� �������� ������� �������� ������ ���� ������, �� ������ �� �� ����������� � ���������.

��������� ���������� �������� ������� � ������� (���������) ������, ����, ������. ���� ������ ����: ����� ����� (���������); ������� �����; ����� ����� - ���'���� ������������ ��������; ����������, ��������, �� �� � ���'������ ��������������.

��������� ������ ������ ������� � ���� ������� ������. ³���� ����� ������� ��������� � ������� ���������, �� ����� ���������� ������, ����� ���� ����� ������.

��������� �������� � ����� �������� ������� �� �������� ��������, ��������� ���� ���'���� ������������. ������ � ���������� �������� �������, ���� ���� ������� ������, ������, �������. �������� ���'���� ������������, ��������� ������, ������, �������, � ����� ������� �� ��������� ��������� �� ��� ������� ���� ���� �������� �������, ��������� ��������� (�����������), � ���� ���� � ���������� �������� ������� �� �������.

��� ����� ����� �������� ������� �� �������� �������� ���'���� ������������ �������� �� �������� �������� � �������. ��� ����� ����� ���������� � ���� ��������.

��-�����, �� ���'������ � ������� �������� ������� � ������ ��������� �������-����������� ���������, ������ ��������� ���� � ��������� ������. �� ������ ���� ������ �������� ������� ����������� �� ������� ��������� ����� ���'���� ������������, ����� �� ���� ��������� ����������� ��������� ����� ��� ������ �������. � ����� ��� ��������� ��������� ��� �������: ����� ������ �� ������ ��������� �������-����������� ���������, ������ � ����� ���� �������, ������� � ������ ������������ ��������� �������� ������� ���'����� ������������ ��������.

��-�����, ��� ����� ���'������ �� ������������ �������� ������� �� ������� ���'���� ����������, �� ��������� ������, ������, �������. ������ �������, �� ��������� �� ������� ���'���� ������������, ���������������� ��� ������������ ��������� ���� �������� ������� � ������ ��������� �������-����������� ��������� (����, ������). ��� �����, ������ ���, �� ������������� � ������, ������ ������� ������ ���������� � ������������ (������) ���������. ³���� ��������� �����������: ����� ��������� �� ������, ������ � �������� ��������� ������ (����, ������); ������ � ����� ���� �������� �������; ������ �� ������ � ������.

����� �������� ������� �� �������� ��������, ��������� ���� ���'���� ������������ ������� �� ����� ����� �������� ����������� ��-������. ���� � ���� ���������� ������ �������� ������� �� �������� ��������� ��������� ����� (� ����������� �����), ���, �� ���������� �������-�������������� ��������, ���, �� ������� ������� (� �� ���� �������).

���������� ���������� ���������� �� ������ � ������ ������� �������� ������� �� ���� ����� �� ��������-������������ �������� ���������.

5.4.2. ����

���� � �������� ��������, �� ��������� � ������, ������������ ������, ����� ��������, �� ������������ ����� ������ ������ �����. �� ���������� ���� ���� ���'����� � ��������� ��� ���������� ������ �� ������������ ������. ��� ������� ������ �������� �� ��������� �������. ��������� ������� ���������� �� ���������� ����������� ��������� ������� �� ��������, ������ ������������� ���������, ���������� ��� ��������� ��������.

�� �������� ������������� ����� ���� ����: �����, ������, �������, ����������, �������������, �������������.

����� ���� ������������ �� ������ �� ���� �������� �� �������� ����� �� ����� ��������. ���� � ����������������:

- ���� ������, �� �������� � ������, �� ������� ����� � ������� �� ������ ����� ��� ��������� ��������� ���� ����;

- ���� ������, ���� �������� � ���� ��� ���������� �����, �� ������������ � ����� ������� ���������� ��������.

����� ���� ������������ �� ������ �� ���� �������� �� �� ��������� �� ��� ����� �������.

������� ���� ������������� �� ����� ������ �� ����� �� ������ �� ������ ����� �� ������� ���� ������������. ������� ���� ���� ���� ������ � �������.

���������� ���� �������������:

- �� ����� ������� ���������� ������ � ������;

- �� ����� ������� ������������� ���������������, ���� ������ ��������� �� ����� �������� ������ � ������� ��� �� ����, �� ������ ��������� ����� ������������� ���������������;

- �� ��������� ���� ���� �������� ����������������� ��������, �� ��������� ���������� �������� � ���� ����������������� ��������;

- �� ������ � ������� �� ������������� ��� ������� 䳿 ����� ������, ������ �����.

������������� ���� ������������� � ���:

- �������� �� ����� �������� ������, � � ��'����� �������, �� ����� ����� ������������� ���������������;

- ��������� �� ��� ����� ������� ������ �� �����, ������� ������ �� ��� ����� ���������� ������� ��� ����������� ������.

������������� ���� ������������� � ���:

- �������� �� ����� �������� ������, �� � ��'����� ������������� �������, �� ����� ����� ������������� ���������������;

- ��������� �� ��� ����� ������� ������ ��� ����������� ���������, ������� ��� ���������� ������ ���������� �������, ���� ���� ��������� ����� ����� ������.

̳�������� �������� (� ����� � ����� ������) �������, �� ������� ���������� � ���� �� ������.

���������� ���� � ����� �� ������� �����. ������ ������� ����������� �� ����������� ������� �������. � �������� ������� ��������� ���������� ���� �� ������ � ��������� ������, �� ������������. ���'���� ������������, �� ���������� ������ ��� �������� ���������, �� ��� �������� ������� ������� ��������� ���� �� ������� ���� ��������� �����, ��, ��������, ������ �� ���� ��������� ����. �� ����� �� ������ ������� ���� �� ��������� ���������� ������, �� ������������, ���������� ���������� (�����������) ��������� ����� ���������.

�� �������� �������� ��������� - ���'���� �������������� ������ ��������� �����: ���������� ��'���� �������������, ����� ������ �������, �������� �����, ������ ������ ������� ���� �� �������.

��'����� ������������� � ����� ������� ������ �� ����������� ����� ������ ������. ��� ���������� ����� ������� ������, �� �����������, ������� ������ � �����, ��� ��������� ��������� ����������, �������������� � ����������� ������ ������ �� ������ ������������� ����� �� ���� ������� ����� ����������.

������������ ����� ������ ������ ��� ���������� ���� ����:

- � �������� �� ����� ������� ������, �� ������������ ����� ������ ������;

- � ��������� ����� �� ������� ������.

�� �������� ������ ����������� ������ ����������� ������� ����. ��� ������� ���� ���������� ������ ������ ������� ���� ����������� � ���� � ������� ������, �� ������������. ������ ������, �� ��������� ������� �������������, ������ ������, �� ������ ���������� ������.

�������� �� ���������� ���� ��������� ���� ������. �� ��������� ���� ���� ����'���� � ������� ��������� ��������� ������ ���������� ���� �����. ���� ��� ������ ���� ���������� � �������� �� ����� ������� ������, ����� �� �� ��� ������������ � ������ ��������.

5.4.3. �������� ����

�������� ��� - �� �������� �������, �� �������������� �� �������� ������ �� ���������� � ���� ����.

���������� ������� � ������ � ���'���� ������������ �������� - ��������� (�� ��������� ������) ��� ��������� ���������� ������ (�� �������� ������� �������).

������� �� ���� ������������ �������� � ���� ���������� ���� ���������� ��'���� �������������. �������������� ��������� ��� �� '���� �������������:

1) ������� � ��������� ���������� � ����� ���������� ������. ��� ����� �������� � ��������� � ������, ���� �� ���� ������, ���������� ��������. � ������������� ������ ���������� ��������� (��������) ������ ��� �������� ����������, ���������� ���������, � ����� ��� ���� ���������� (� �� ���� � � ������� ���������� ������ �����);

2) ����� ������� ������������ ������, � ���� ���� � ����� ��������� (�������������) ��������, ��������� ��� ������ ����� �������.

���������� ��������� ����� � ������ � ���'���� ������������ �������� (��� �볿, ��������, ��������):

- ��������� ���������� ������ �� ����� ������� ������, � ���� ���� � ������������ ��������;

- �����������, �� ���������� �������� ������ �� ����� ������� ������, ������������� ��� ����� �� ������ ��������������;

- ���'���� ������������ ��������, ���� ������� �����, �� ���������� �� ����� �������� ������ �������� ������;

- ����� �����-��������� ��� �����������, �� ������� �������� ���� �� ����� �������� ������;

- ������� ��� ����� �����, �� ������� �������� ������ � ���������� ������.

� ���� ���������� ������ ��������� ����� �� ��������-������������ �������� ���������, �������� ������������ � ���������� ���������� ������ (��������� ��������) ��� �������� ���������� ������ � ��������� ���������� (����������� ��������). ֳ ���������� �������� �� ������ ��������� �����, �������� ���������� ���� �������, ������ ���� ������ � ������, ������ ������ ���'����� ������������.

������ ������, �� �� �������������� �������� ��� (���������� ������), � ������ ��������� ����� �������������� ����������� � � ������� �� ��� ������� ������ ��� ���������� �� ��������� ������.

� 1 ���� 2000 �. ������ ��������� ������ ���������� ������, ������ ������ ������� �� ������������ ����� ������� ���������� ��������� ����� ��� ������������ ������ �� ������������ ������ ��������� ����� � ��������.

�� ���������� ������ ��������:

- ������� ������;

- �������� ������;

- ��������;

- ������� ������;

- ������ ������;

- ����� �������� �� ��������� ����;

- ���� ��������.

�������� ��� ������������ �� ��������, �� ������������ � ���� ��������:

- � ������� ����� � ������� ������������ ������;

- �� �������� � �������� �� ������� � ������� ������.

������ ��������� ����� ���������� � ������� ����� � ������� ������, �� ���������. ֳ ������ ��������������� ������� �� ������ ������������� ������ � ��������� � ������� (���� ��������� ������) �� � ���� (���� �������, �����������, ����, ����������� �����).

�������� ���, ���������� � ���� ��� ������, �� �� ��������� � ���������� � �����, ���������� � ����� ������. ��� ����� ��������������� �������� (�������) ���� ������������� �����, �� ��� �� ������ ���� ��������, � ����� ����������� ��������� ������. ��� ���� ��� ���������� ������ ��������� ����� ���������� �������� �������� ��������.

�������� ���, ���������� � ���� ��� ������, �� ������������ � ������, ���������� � ����� ������ �� �������� (�������) ������ ������������� �����, ���� ��� �� ���� ������� ����� ����������.

�� ������������ ���������� ������ ��������� ����� ������ ��� ������� ���������� �������, �� ��������������:

1) ��� ������, �� ������������� �� ������� ������, ������������� ������ ����������� �������� � ����� ������� �� ��������� ������, ��� ���������� ��������� ����� � ������� �� ������ �������;

2) ��� ������, �� ����������� �� ���������� ���������� �� ������������� ������, ������������� ������ ����������� �������� � ����� ������� �� ��������� ������ ��� ���������� ������������ ������, � ����� ���� ������� �� ������ �������;

3) �� ������� ��������� ������ ������������� ������ ����������� �������� � ����� ����� ������� �� ��������� ����.

������� 1.

1. ����� ������� ������ (�������� �� ����� ����������) 70 ���. ���

2. ���� ������������� ����� ������ 1 ���. ��� - 5,5 ���.

3. ����� ������� ������, ������������ �� ������ (70 * 5,5) 385 ���.

4. ���� �� ������ ����� 20 ���.

5. ������ ������� ���� 20%

6. ���� ������� ���� (385+20) * 0,2 81 ���.

7. ������ ��������� ����� 55%

9. ���� ��������� ����� (385 + 81 * 0.55) 256 ���.

������ ������ ��������� ����� � ������ �������� �� ���� ���������� ������, ���� �������.

- ϳ���������-���������, �� ��������� �����, ��������� ����, ����, ��������� ������� �� ����� ������� ���� ���� ��������� ������� �� ���������.

- ϳ���������-���������, �� ��������� ������� ������, ������� ��������� ���� ��� �� ����� (�� 16 �����), �������� � ���������� ������ ��������� �� ������� �����.

- �������� (���������) ����������� �����, ������, ����, ��������� ������, ������������ � ����� � ������������� ������������ ��������, ��������� ������� �� ����� ��� ��������� ���������.

- ϳ���������, (��� �������� ����), � ���� �������������� ���� ��������� ����� �� ������� �� ��������� ����� 25 ���. ���., ��������� ������� �������� (15, 25 ����� ��������� ����� � 5 ����� �����, ���������� �� ������), �������� � ���������� ������� �� ����� ������.

- ����� ��������� ������ ������� ������� �� 15 ����� ����� �������� � ���������� ������� �� ������� �����.

�� ���������� �������� ������ �������� ��� ���������� �� ��� "�����������" ���������� ������.

����� ���������� ������ ������ ��������� ����� �� ����� ���� ����� ��������:

1) ������� ���������� ����� �� ��������� ���� ���'���� �������������� �������� ������ ��������� ����� �� ���������� ������. ���'���� �������������� �����'���� �������� �������� ��� �� ��� "�����������" ������, � �� ��������� �� ������� ������ - �� ��� ��������� ����� ��������� ����� �� ������� ���� ��������� �����. ³����������� ��� ����� ���������� ����� ���� ��������� ������. ����, �� ���� ����������� ��������� ����� ���'���� �������������� �� ������ ��������� �����. ����� ����������� �������� �� ���� �� ������� ��������� ����� � ���������� ������, �� ������������. ��� �������� �����, �� � ��� ������� ���������� ������ �� ������������ ��������������� ������ ��� ���������� � �������� (��� ������� �������-���������� ��������). ³���� ���� ��������� ������������� ������ ��������� �����. ���������� ���������� ������ �� ������������ ������������� ��������� � ��� ������ ������� �� ������ ������� (��� ������� �������);

2) � ���������, �� ���������� � ��������� �������� ������, ����� ���� ���� ���� ����������� ��������� ����� �� ������ ��������� �����. �� ����������� ���, �� ������������� ������, ���� ����������� ��� ���������� ��������� �����, ����������� �� ������ ������������ ���������� ������. ���� ��������� �������� � ����� ����������� ���������, ���� ���� ���� ����������� ��������� ����� �� ������ �����. ���� �������� ������ ����������� �� ������� �� ��������� ������ �������;

3) ���� ������ ��������� ���������� ������ ����������� ������� ��� ��������� � ������������� ��������� ��������������, ����������� ��������� ����� � ������������� �� ������ ��������� ����� ���� � �� �������. ������ ����, �� ��������� �� ������ ������ ������� ������������ ������ ��� ����������������� � �������� ������ ������� ��������� �����, �� ������ ������������� � ������.

���������� ����� �� ��������-������������ �������� ��������� ������� "�������� ���" (�� � ����� �������� �������) ������ ���� ���, ���� ������������ ��� ��������� ������ ������� �������������� ���������� ���, ������ ����� ����������� � ��������� ������, ���������� �� ������������� ������������� ������.

ϳ���� ���� ��������� �����. �� ��������-������������ �������� ���'���� �������������� ���������� ����� �����, ����� �������� ��������� �����.

1. �������� ��� �� ������������ � ��� ��������� ���������� ������ �� ������� �� �������� ������. �� ����� ������ ��������������������� ��������� ������ �� ��������� ������, ������ ��������� ���������� �������� �������.

2. �� ������������ �������� ������ ������� � ��������� ���������� ������ ��� ����������� ����� ���������� ������. � ����� ��� ����������� ��������� ��������� �������������.

3. �� ������ ���������� �������� ������ ��������� �������� ��������� ������������ �����������.

4. �� �������������� ������ � ��������� ������ ��������� ��� ������������ ��������� ������ � ������������ ���������.

5. ���������� ���� ����� ���� ���������� ��������� ����� � ����������� ���������� �����, ���������� ���������� �������� ������.

5.4.4. ������� �� ������ ���Ҳ���

������� �� ������ ������� (���) ����� ����� �������� �������, �� ��������� �� �������. ����� �� �������, ���� ������ ������� �������� �������� �������. �� ��� ����������� ����, ���������� ��� ������ � ��, �� ���� �� �������� ������� ����� �� ��������-������������ �������� ���'���� �������������� �� �� ���� ��������� ����.

��� �������� �����, �� ������ ���������� ���, ���� ������������� � �����, ������� ������������� ���������� �������, � ����� ������� �������������. �� ��������� ���, �� ������ ��� �������������� �� ������������� ������, ���� ������ ������� ����������� ������ (���������� �������), � ����� ���������� ������� � ������� ������ (����, ������) �������.

������� �� ������ ������� ��� �������� � ����� � 1 ���� 1992 �. ����� �� ������� ������ "��� ������� �� ��������� �������" �� 20 ������ 1991 �. ������ ������� ̳����� ������ "��� ������� �� ��������� �������", �� ����� ���� � 1993 p., ���� �������� 26 ������ 1992 �. � ����������� ��������� � ���, �� ��������� � ��������� �������, �������� ������ ������������� ������� ���������� � ������ ��� �������� 1993-1997 pp. (�� 1 ������ 1997 p.).

� 1 ������ 1997 �. ������� ���������� � ������ ��� �������������� ������� ������ "��� ������� �� ������ �������" �� � ����� 1997 �. �� ����, ��������� ������������� ���� ��� � ���� �����������. ���, ����� � ���� ��������� ��������� ������ � �� �������� ���� � �� ���� �������� ������ ������, �� ������� ���� ���� ���.

�������� � ������ ������������ ����, ���������� ������� ���������� � ������ ���, ������� ���� ������ �� ��������-������������ �������� ���������.

�������� �������. ���������� ������� � ������ � ���'���� ������������ �������� (������� �����) � ��������� (����� �����), �� ��������� ������������ �������� �� ������� ������. ��� ����� ������� ���������, ���� ����� ������������� �������� �������� � ������� ������ (����, ������) �� ������ ���������� ����������� ������ ����������� 1200 ��������������� ������ ������ ��������.

��'��� �������������. ��'����� ������������� � ��� ��������, ��������� ���������� �������, ���'������ ��������������:

- ������ ������ (����, ������) �� ����� ������� ������, � ���� ���� �������� � ������ ������� ������ �� ���������� ���������� ������ (������);

- ��������� (�����������) ������ �� ����� �������� ������, ��������� ���� (������), �� ����������� ������������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ���� (������) �� ����� ������� ������; ��������� (�����������) ����� ����� � ���������� ������ (������), �������, �������;

- ��������� (�����������) ������ �� ��� ����� ������� ������ � ��������� ����, ������� ������ ��� ���������� �� ������ ����� ������� ������.

����, ��'����� ������������� � ��������, ��'���� � �������� ������ (����, ������) �������� �������, ���� �������� �� ���������.

��� �������� �����, �� ����������� ��������� ������� ������� ������ (����, ������). ������ ������ - �� ����-�� ��������, �� ����������� ����� � ���������� �����-�������, ������ �������-��������� ���������� �� ������������ �������� ����� �������� �� ������ �� �����������, � ����� �������� � ������������ ������� ������.

�� � �������� �������� � �������� ������ ����� � ���������� ���� (�����������), ������, ������������� ���������, �������� ���������, ������ (������) �� ����� ������������-�������� ��������, �� �� ������������ �������� ����� �������� �� ������ ����� ����.

������ ������ (����) - �� ����-�� �������� �������-��������� ��������� � ������� ������ (����) � ��������� ����� ������������ ��� ������������� ��������, � �� ���� �������������� ��������, �� �����������, � ����� �������� � ������������� ������� ������. ������ ������ (���������� ����) ������ ������� ����� ������������ ��� ������������� �������� ����� � ���������� ������ (������), �������, �����������, ������������ ������� ������� �������� ����� �������������� ��������.

�� ���������� �� '������ ������������� ��� ��������, ��������� ��� '������ ��������������:

- ������, ��������� � ������ ������ ������, ��������� ���'������ ������������ ��������, � ����� ����������;

- ���� ������ ������ �� ���� ���� ������, �����������, ������������� �� ��������� �������� � ������� ��������;

- �������� ����� � ������ � ���� ���������� ���� ��������� ������ �������� ������, ������ �������� ������� �������� �� �������� �������� ������;

- ������� ������ � ����������� � ���������������, �� ����������� �� ��������� �����������;

- ��� �������� ���������;

- ������� ������ � ���������, ������������-�������� ��������������, �� ���������� � ����������� ����������;

- ������� �������� �����, ����� �������� ������, ��������;

- ������� �����������, ���������� ������ � ���������� ��������� �� ������� ������� �������� � ������������ �� ����� ������ ������;

- �������� �������� ����� � ���� ��ec�i� � ������� ����� ��������� ��� � ���� �� ��� ����������� �����.

���� �������������. ���� ������������� ��� ����������� ��� �������� �� ����� �� ���� �������� ���'���� ��������������. ���������� ������ ������� ���������� ���� �������������.

���� ������������� � ������� ������ (����, ������) �����������, �������� � �������� (����������) ������� ��� ������ (���� ������), ����������� �� ������� ��� ������������� ������ (��������). � ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ��� �� ���� ��������������� ������� � �����.

������� 2.

�������� (����������) ���� ������ 120 ���. ���� � ����������. �������� ��� (��������� � �������� ����) - 20 ���. ³������� ����, ��������� �������� ���, - 140 ���. ���� ���, �������� � ����, - 28 ���. (140 ���. � 0,2). ³������� ���� ������, ��������� �������� ��� � ���, ����������� 168 ���. (140 ���. + 28 ���.).

������� � �������� ������ ���'���� �������������� ������� ������� �������� � ��������� ������� � ������� ������ ����� ������� ������. � ������ ��� ���� ������������� ����������� �������� � �������� ���� �������� ��������, ��� �� ����� �� �������� ����.

�������� ���� - ���� ��������� ������ (����, ������) ���������, ��������� ���� ����������� (���������) �������, ������� �������� ������, ��� ���� ���� �������� � ��� �� ������� ������, ���� �� ���'���� � ��������� �� ��������� ���� ������� ������������ ��������.

��� ������, �� ��������� �� ����� �������� ������, ���� ������������� ������ ����� �������, ����� ����, �������� ���.

���� ���������� ������������� ������������ �������� ���'���� � �������� ��������. ���� ������, ���� ���� � ����������� �� ������� �� ���, �� �� ����������� �� �������� �������, ����� ������������� � ���� ������� ���������� �������� �������.

������� ����, �� ����� � ��������� (����������) � ����������, � ���� ������������� �� ����������. ����� ���� �������� ������������� �������������� ������ ���� �� ����������� ����������, �� ������� ���������� � ���� ������������� ������� ������.

��������, ������� �� �������������. ����� � ���� �������� ���'���� �������������� ���� ���������. ���� � ������ ����� �������� ������� �����������, �� �������� �������� �� ������� �� ������ �������. ����� � ������ �������������� �� ��� �������� ��� �������� ���'���� ��������������.

1. �������� � �������:

- ���������� �������� �������� ���������� ��������� ������� � ��������������� ����������;

- ������ ������������ ����������� ��� ������� (�������� �� �������, ������������� �������� ̳����� ������);

- ��������� ������ � ������ ��������� �����������, �� ����������� � ����� � ������������� ������� (� ���� ���� ������� ������ � �� ������� ��������� ���������);

- ���� ����������� �����������, ���������� ������, ���������� ������ ������ ���������� ����������� ����������� (��������� �� ��������), ��������� ������, ��������� �� ����� ���������� ��������;

- ������ ��� ���������-���������� �������� �� ��������� ����;

- ������, ����, ������ ��� ������� ������ ������������� �������������, ������������ ������� � ������������� ���������� ���������� � �����;

- ������, ����, ������ (�� �������� ���������� ������, ��������� ������) ������������, �� �������� �������������� ������������ ������������ �������. �� ��� ����������� ������� �� ���� �� ����� 50% �� �������� ������� ����������, � ���� ������ ����� ����� �� ��������� �� ����� 25% ���� ��������� ������ �� ������ �����.

2. �������� � ������� ������:

- ����������� �������� ������ ����������� (�� �����, �� ������ �� ��� ����������� ����������� �����������);

- ������ ���, ��������� �������, ���������, ������� ������� ������'� (� ������� ��������);

- ������� ���� ��������������������� ����������� ����������� ��'��, ��������, ���������, ������� ������ � ������, �� ����������� �� ������������� ����������, ������, ��������� ���������, ����������, ��������� ������� ������'� � ������� ��������;

- ������� �����, �� ��������� ���������� �����, �� ����� ��������� �����;

- �������, �� ��������� ���������� ������� ������'�, �� ����� ����������� ����� �� ������� ����� ������;

- �������� ����� � ������� �������� ���������.

3. �������� � ��������� ����:

- ���������� �� ������� ����� ��������� ����� ��� ������������������, �������� ����, ����� ���� ������������������, �� ��������, ��������� ������� ����'����;

- ���������� �����, �� ����������� �� ������� ����� ������� ��� �� ����� �������� ���� � �������� ��� ����� ������� ������;

- ������������� ����������, �������-������ � �������-�������������� ������, �� ����������� �� ������� ���������� �������.

4. �������� � ��������:

- ��������� ������ �� ��'������ ���������� ��� ������������ ����;

- ����������� �������� �������� ������ ����� ��������� ��� ����������� ����������� ���������� ����� ��������� ��� ����������� ����������� ���������� ���������� ������������ �������� ����� ��������.

5. �������� ��������� �� ����� �������� ������ �������� ��������� ��������, ���������� ������� ������.

�� ��� �����������, �� ��������� ���� ���'���� �������������� �������� ����� ������ ��� � ��'���� � ���������� ������ (����, ������). ��� ����� �������� ��� ������� - ���'���� �������������� � ���������� ������� ������ � ���������� ������������ ��� (�������� ���), ���������� � ����.

���������� ��� ������� ������������ �������� ���.

1. ��� ��������� ������ (����, ������), ������� ���� ���������� �� ������ ������� ������ �����������, ������� ��� ������������� �� ������� ��� ���, �� ��������� �� ��������� ��������� (����, ������) ���'����� ��������������, � ����� �� ����� ���������� �������.

����� ����� ������� ������������ �������� ��� ������������ ���� ��������� �������� ����� � ������������� ������, ���� ��������� ��������������������� ������� ��� ���������� � ���������� ������. � ����� ���� �������� ��� �������� �� ����� 68 ������� "���������� � �������� (���������� - ���������� � �������� �� ���)" (���. 5.10).

���������� ������ ������ (���������) � ���'���� ��������������, �� ��������� �������� � ������� ������ (����, ������), �� ��������������� ���. ��� ����� � ���� ����������� ������� ���������� �� ������� ���������� ��� �� ������� ������ (������, ������), �� ����������� ��� ����������� � ��������� ������������� ��� ������ (����, ������).

����� �� ������� "��� ������� �� ������ �������" �������������� �� ������ �������������: 20% � �������. ������� ������ ������������� ��� ������������� �� ����� ��������:

- ������ ������, �� ���� ������� (�����������) ��������� ������� �� ��� ����� ������� ������;

- ������ ���� (������), ����������� ��� ������������ � ���������� �� ������ ����� ������� ������;

- ������ ������ (����, ������) ������������ �������� ������, �� ������� �� ������� ������ � ����� ������� �������� (��������� ���������);

- ������� ������������ ������ � ����������� �������� � ������� �� ������ ������� ������� ������;

- ������ ������ �� �������� ���� ����������, �������� � ����'���� �������, �����������㳿, ������������� ����.

�� ������������ ������������ ������� ������ ��� �� ��������, �� ���'���� � ���������� (���������) ������ (����, ������), � ��� ��������, ���� �� �������� ������� �� ������������� �� ����� ������� ������.

����� �����, ������������ ������� ������ ������������� ��� �� ���������� ���� �������� ���������� ��������� � ���� ����������� ������� ���, ���������� �� ������� ������ (������, �������), �� ���� ���������� ��� ������� ������ (����, ������), �� ��������������� �� �������� �������.

ϳ������� ��� ��������� ��� � ���������� ������ � ��������� ��������, �� ���������� �������� ��������� ������ (����, ������). ��������� �������� ��������� � ���� ���������� � ������ ���������� ���������� �����'����� ��������. ������� ��������� �������� ���������� ��������, � ���� ���������� � ��������. ��������� �������� � �������� ������������� � ���������� ����������. � ��� ��������� �� ������� �� ������ ������� � ��������� �������� �������� ����� "��� ���" � ���������� �� ������� ����������� ���������.

�� ������������ �������� � ���������� ������ ������� �� ������ ���, �� �� ���������� ���������� ��� ������ �����������. �� ������������ ���� (������) ������������� ����� ���������� ����������� ������� � ��� ��������� ���� (������) ��� ���������� ��������, �� ������� ��� ������� ������ �� ������ ����� ���� (������).

���� �� ��� �������� �������� ������� ���������� ������� ������� �� ������ ����������� ������� ���� �� �������������� ���������� �����������, �� �������� ������� �������������� ������� ������� �� ���� ��������������� ����������� ����������� �������.

��� �������� ����� �� ���� ���������� ����� �������� ������� �� ���������� ������. ���� �������� �� ���� ��������, �� �����������, ����� ����������. ������ ��� ������� ���������� ���� ���������� ����������� �������.

1. ��� ��������� ��������, ���'������ �� �������� ������ (����, ������), - �� ���� �������� ����� �� ����������� ������� �������� ������� ��� ������ ������ (����, ������), ����������� ���������� ���������, ��� ���� ��������� ������.

2. ��� ��������� (�������������) �������� - �� ���� ��������� �������� ���������� ��������.

3. ��� ��������, ��'������ �� ���������� (��������) ������, - �� ���� ���������� ����� ����� ���������� � �������� � �� ����� �������.

4. �� ������������ ���� (������) - �� ���� �������� ����� � ��������� ������� �������� ������� ��� �� ������ ��� ���� ���������� ���������, �� ��������� ���� ��������� ���� (������) ������������.

��������� (������������) ����������� ������� ����������� ���������� �� ������� ��� ���, �� ��������� �� ��������� ������ (����, ������) �������� �������. ���� ���, �� ��������� �� ��������� ��������� (����, ������), � ����� �������� �� ������ ������� 68 "������������� � �������� (���������� - ���������� � �������� �� ���)" (���. 5.10).

���� ���, �� ������ ����� � ������ ��� '����� �������������� - ��������� �������, ����������� �� ������ �� ��������� ����� ���� ���������� �����'�����, �� ������� � ��'���� � �������� ������ (����, ������) �������� ������� ������, � ����� ����������� �������, �� ����������� �������� ���� ������ ������.

���� �� ������������ ������� ������ ���� ����������� ������� �������� ���� ���������� �����'����� �������� ���, ������ ������ ������������ �������� ������� � ���������� �������.

���� ���, �� ������ ����� � ������ ��� ���� ����������� �������, �� ������������� � �������, ����������� �� ������ ��������� ���������� �� ������ �����. ³����������� � ������� ����������� ������� �������� ��� �� ���� �������� ���� ������ ���� ����� ��� ���� ������ (��� ������������� �� �������� �������). �� ������ �������� ������� ���� ���������� ������������ ���� ���� ������� ��� �������� ���������� � ���� ��������� ������� � ��� ��� ����� �������, �� ������������� �� ���������� �������.

���� ����������� �������, �� ���������� �������� ������� � ������������ �����, � ��������� �������������. �� ���� ���� �������� ������������� ������������ ���� � ����� 120% �� ������� ������ ������������� ����� ������, �� ���� �� ��� ���������� �������������. ���� �� ������� �������� ������� ������������ �� ������ ���� �������� �������������, ��������� ���� �� ���������.

������ ������ ��� � ������. ��������� ���������� �����, ������� �� ��������� ��������� ��������� ���������� ������������ ����������� �������. ���� ������������ ������������� ���'����� � ���������� �������.

��� �������� �������, � ������ ����� ��������, �� ���������������, �� ��������� ����������� �� �������� 7200 ��������������� ������ ������ ��������, ��������������� (������) ����� ������� ������������ �����. ��� ����� ������ ��� �� ������������ �� ����� 20 ����� �����, �� ����� �� ������ �������.

�������� �������, �� � ��� ����� ��������������� �������� � ������, �� ������� ����, ��� ���������� ���������� �����. ³� ���� ���������� ������������ ����� ��� ��������. ����� ��� ��� ������ ������� ������� ���� � ���������� ����� �� ����� �� ������� ������������ ����. �������� ������������ ���� ������� ����� ������������ ����������� ������ �� ������� �� ������ �������� �������.

������� ���, �� ����������� ����������� ���������� �����, ��� ������� �������� �������� � ������� ������ (����, ������), ���� �������� �������� ������������ ������� ����������� ������� �� ������������ ���� ������ ������ ��������.

��� ���������� ���������� �����'�����. ��������� ���������� � �������� ���� ���, ��������� ��������� ���������� ������������ ����������� �������, ��� ������ �� ��������� ���� ����������, �������� �� ���� ���������� ���������� �����'�����.

��� (����) ���������� � �������� ���������� �����'����� �������� ������� ��� ������ (����, ������) �� ���� ���������� ������� ����� �������, �������� ����� �������, ����� ����������.

1. �� ���������� ������� ������ (����, ������) ����� ���������� ���������� �����'����� � ����, �� ������� �� ���������� �����, �������� ����� �������� ����������� ����� �� �������, ��������� �� ���������� ������� ������������� � ������ �� ������ ������ (������, �������), ��� ���� ������������ ������.

2. � ��� ��������� ��������� (�������������) �������� ���� ���������� ����������� �����'������ - ��:

* ���� ������������ ������, � ��� ���� (������) - ���� ���������� ���������, �� ��������� ���� ��������� ���� (������);

* ���� ��������� ������, � ��� ���� (������) - ���� ���������� ���������, �� ��������� ���� ��������� ���� (������).

3. �� ������� ������ (����, ������) � ������� �� ������� ��������� ����� ����� ���������� ���������� �����'����� � ���� ����������� ����� �� �������� ������� �������� ������� ��� ���� ��������� �������� ����������� � ����-����� ������, ��������� ��������� ������������� �������� ������� �� ���� �����'�������� ����� ��������.

4. � ��� ������� ������ ����� ���������� ���������� �����'����� � ���� ���������� ����� ����� ���������� � �������� � �� ����� �������, �� ������ �����. �� ������� ���� (������) ����� ���������� ���������� �����'����� � ���� �������� ����� � �������������� ������� �������� ������� � ������ ���� (������) ��� ���� ���������� ���������, �� ��������� ���� ��������� ���� (������) ������������.

³���� ����� ���� ��������, �� �� ����������� �������� ��� (���������� ����������� �������) �� ���� ������������� ���� ���. ��� ����� � ������� ����������� ��������� ����� �� ������ �������� ���. ��� �� ���������, ��� ���� �������� � ����������� ��������� �����, ����� ���������� ����� �� ��������� ���� ��������� (���. 5.11).

��� ����������� ��������� ����� ���������� - �������� ������� �� ������ �������� ��� �������� �� ���� �������� ����� � ���� ����������� ������� �� ������ ������ (������, �������) � ���� ����������� ��� �� ������� ��������� (����, ������), ����� ����������� ����� �� �������, ��������� �� ���������� ������� �������� �������, � ����� �� ���� ��������� ������������ � ���������� �������.

��� ������������� ����� ��� ������ �������� ��� � ��� ����������� ��� �� ������� ��������� (����, ������) �������� �� ���� ����������, �� ��������������, ���� ����� ������, �������� ������� ���������, ���������������� �������.

��� ����������� ��������� ����� ���������� �� ������ �������� ��� ����� �������� �� ���� ���� ������������ � ������� (������� ����������� � ������� ��� ���� � ������� ������ � ������). ������ ����� ��������� ����������� ������.

���� ���, ��������� ����������� �� ��� ����� ������ (����, ������), ���������� �� ������ ������ �����������, ������� ������������ �������� ��� ���������� �� ���� ���� ��������� �� ���������� ��������� (����, ������), � ����� ���� ��������� ���� ���������. ����, ���������� ����� ����������� ��������� �����.

� ����� ���������� ������������� (�������) �������� ������� ��������� ���������� ���� ���������� ������������ ��� � ������� ����� ������� � �����, �� ����������� ��������� ��������� ������� �� ���������� �������. ����� �� ������� ��� ��� ������������ ���� ���������� ������������ ���� �������� ���� � ������� ������� �� ���. ���� ���� ���� ��������� �������� �� ��������� ���� ���������.


5.5. ����� � ֲ���² ²����������, �ʲ ��������� ϲ���Ȫ�����

����� ������ "��� ������� �������������" ���������� ������ ���'���� �������������� � ��������� �������������� ��������� �������� �����. �� ������ ����������� � ������ ����'������� �����, ������, ������� ���������� ���� ��������� �������� ������������ �����������.

³���������� � ������ ������� ����� ��� ���������� ����� �� ������� ���� �����, �� ������ ������ �� ��������-������������ �������� ���������. ��� ����� ����������� � ����� �����.

* ��-�����, ����� ���������� ������� ������, �� ������������ �� ���� ������������� �������� ������. ³���� ����������� � ������ ������� ����� ��������� ������������� ��������, � ����, � ���� ������� �� �����.

* ��-�����, ����� ���������� �������� ������ (����������). ������ ����������� ��������� ����������, �� �������� ���� �������� �������� �� ��������� ��������� (����, ������) ��� �������� ���� �������, � ����, �������� �������� � ������ ���������.

* ��-����, ����� ������������ ��������. �� �� ���� ���, ���� ����������� (�����) ����������� �� ������� �������� ����������.

����, ����� �������� ���������� �� ��������-������������ �������� ��������� � ������������. ��������� ��������� �������� �� ���������� ��������� ���� ���������� � ������ ����� � ���������. �� ����������� ���, �� ��������� ���������� ��������� ����������� � ���� ������� ��� ��� ���'���� ��������������. ʳ������ ���'���� ��������������, �� ������������ ������� ���� ����� �����, ����� �������. ��������� �������� �� ����� ����� � ���� ���'���� �������������� ���'����� � ����������� ���������, �������� ���� ����������� ��������� ���������� (�������� ���� �������� �����, ������� �����, ������� ������� ���������, ����� ��������� ��������� �� ��.).

����� ����� ��������� � ��������� �������� ��������� ����� �������� �� ���. 5.12.

��� �� ����'������ �������� ������� �����������. ������� ���������� ���������� ������������ ������� ������ "��� ��� �� ����'������ �������� ������� �����������" �� 26 ������ 1997 ���� �� ��������� ������ �� ����� ������ �� 15 ����� 1999 �.

���������� ������ ����� �:

* ���'���� ������������ �������� ��������� �� ����� ��������, �� ��'�������, �������, ��������� �������� � ����������, ����� ����� - ���'���� ������������ ��������, �� �������������� ����� �������� ����������;

* �볿, �������� � ���� ��������� �������� �������� �����, ���������� ����, �� �� ����� ������� �������� ����� �� ������� �� ����� �������;

* ����� ����� - ���'���� ������������ ��������, �� �� �������������� ����� �������� ����������, ��������, ������� ��������;

* ����� �����, �� �������� �� �������� ��������� (����������), ��������� ������ (�������) ����� � �������-��������� ����������;

* ������� �� ����� �����, �� ��������� �������� � �����-������� �����;

* ���'���� ������������ �������� (� ���� ���� �����������) - ��������� �� ��������� ��������� ������;

* ���'���� ������������ ��������, �� ��������� ������� ��������� �������� �� ������ (��� �������), ��������, ��������� ������; .

* ������� �� ����� ����� �� ��������� �������� ���������, ��� �������� ���������, �� ���������� � �������� ���������� �� �������;

* ����������, ����������, �������� ��������� �� ����� ��������, �� ����������� �������� �����, ��� ��������� ���������, ����������, �������, �� ����������� �������� ����� �� ������� ��������� �����;

* ����������, ����������, ��������, �� ������������ ��������� ������������ �������� ��'����.

� ���� ���������� ���������� ��'���� ������������� ��� ���������� ���� ����� ���� ������� ���'���� ������������ ��������.

���'���� ������������ �������� (������� � ����� �����), �� �������������� ����� �������� ����������, ��� ���������� ���� ����� ������ ������� ������� �� ������ �����, �� ��������� ������������� ����������� ��������: ������� �� ������� ������� � ��������� �������� �����, ����� ���� ��������� � ������, �������� � �������� ������; �����, ���������, � �� ���� � ���������� ����.

��������� �����, �� ����� �������� ����������, ��� �� ��������� ������ �� ������ ����� �����, ��� ���������� ���� ����� ������������ ����������� ��������, �� ������� ���������� ������ �������� ����� �� ������� ���������� ������ �������� �����, �� ���� ����������� ����������� �������� �����.

�� ������ � ���������� ��� ���������� ����� ������� �� ������� ������ � ������ ��������, �������, ���� �������, �� �� ������������ �� ���������� �������������� �������� � ����� ����������� �����.

Գ���� ����� - ���'���� ������������ ��������, �� �� �������������� ������� �����, ��� ���������� ����� ������ ���� ����� �������������� ������ (��������).

���'���� ������������ �������� - �������� ����� �����'���� �������������� � ������� ��������� ����� ������. ��� �������� �����, �� ���������� ��� ���� ��������� ��������� ��������� ����� � ��� �������� ���������� �������.

������ ����� ����������� � ��������������� �� ���������� ��������. ��� ���'���� ������������ �������� - ��������� � ������� ���, �� �������������� ����� �������� ����������, ����������� ������ 32% �� ����������� ���� ��'���� �������������.

�� �����������, �� �������� �������, ������ ����� ���������������. �� �������� ����� �� ���� ������� ��������, �� � ��'����� �������������, ��� ������������ � ����� 4%. ���� ����� ���������� ��������������� ������ 32%.

���'���� ������������ �������� - ����� �����, �� �� ������������ �������� ������, �����'���� ������������ 32% ����� �� ���� �������������� ������ (��������).

��� �������� ����� �� ���������� ���������� ������� ������ ����� �� ����'������ �������� ������� �����������. �� �����, ������ ����� �������� ���������� ���'������ ������������ �������� ����������� �� ������� ���� ������:

- ���������� (������� � ��������� �������� �����, ���� ���� ���������, �������� � �������� ������);

- �������� (���쳿, ����������).

���� ���� ����� �� �� ������� ������ �� ������ �����, �� �������� �� ����������, ����� ���������� �� ����������. ���� ����� �� ����� ������� ������ �� ������ �����, �� ����������� �� ������� ��������, �������������� �� ������� ��������.

����, ����� ������ �� ������ ����� � ��������� ������ �������� ������ ������������ �� ���������� ����������, � �������, � �� �������� ���'���� ��������������.

�� ���� ��������� �������������� ������ ������� ���, �� �������� �� ��������� ���������� (�����������), ��������� ������ (�������) ����� � �������-��������� ����������, ��� �� ����'������ �������� ������� ����������� ������������ � ����� 2% ���� �������� ����� � ������ �� 150 ���., ��� 1%, ���� �������� ����� � ������. ��� ��� ����������� �� ������� ������������ ������ (�������� �����). ³������������ �� ��������� ����� ����� � ���'���� ������������ �������� (������� � ����� �����), �� �������������� ����� �������� ����������.

��� �� �������� ����'������ ������� ����������� ���������� ��������� � ���������� ����� � ��������� ����� �� ������ �����.

�� ���. 5.13 ��������� ����������, ���� �������� ����� �� ����'������ �������� ������� �����������, ��'���� ������������� �� ������ ������ ����� ����� �� ������� ������ "��� �������� ��� �� ������ ������ "��� ��� �� ����'������ �������� ������� �����������"" �� 15 ����� 1999 ����.

�������� ���� ���������� �� ���������� �������. ������������� ������������ ����� ����� �� �� �������� ������������, � �� ���� �� �������, �������� ��������, ������� �������. ��������� ���� ����� �����, �� ������ ������������� � ������ �����, ������ ���� ���������� �������� ������ �� ��������� ��������� ������ ������.

��� �� ����'������ ��������� �����������. ������� ���������� ����� ����������� ������� ������ "��� ��� �� ����'������ ��������� �����������" �� 26 ����� 1997 �.

���������� ������ ����� ������ � ��, �� �� ������ � ��� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ���������. � ��'���� � ��� �������� ����������� ��������� � ���� �������� ��������� ���������, �� ������������ ����� �� ������� ������ "��� ������� �������������" �� 2 ������ 1994 �.

��� ���'���� ������������ �������� - ��������� � ������� ���, �� �������������� ����� �������� ����������, ������ ����� ����������� � ����� 5,5% �� ��'���� �������������, ����������� �������. � ����� ���������� ��������� 1,5% ��������� ��� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ���������.

��� ���������, �������, ����������, �� �������� �������, ��� �� ����'������ ��������� ����������� ������������ ������: 1% �� ��'���� ������������� ��� �������, �� ��������; 5,5% �� ��'���� ������������� ��� ����� ���������� ����������. ��� ����� ��� � ����� 1% � ������� ����� ������������ � ���� ����������� ������� �������.

���'���� ������������ ��������, �� �������������� ����� �������� ����������, ��� �� ����'������ ��������� ����������� ��������� �� ������ ������� ������ �� ��� ���������� �������������� ��������, � ����� �������� �� ����������.

�� ���� ��������� �������������� ������ ������� ���, �� �������� �� �������� ��������� (����������) �� ��������� ������ (�������), ����� � �������-��������� ����������, ��� ������������ � ����� 0,5% ����� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ���������. � ����� ��� ��������� ����� ����������� �� ������� ������������ ������ (�������� �����). ³������������ �� ��������� ����� ����� ��������� �� ���'���� ������������ ��������, �� �������������� ����� �������� ����������.

��� �� ����'������ ��������� ����������� (� �� ���� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ���������) �������������� � ��������� ������ ���������� �����. �� ����������� ��������� � ���������� ������ � ������ �� ������ �����. ����� �� ����� ������������� �� ����� ������� ���������� �������: ����'�������� ����������� �����������, ����'�������� ����������� ����������� �� ������� ���������. ������������� ������������ ��� ����� �� �� �������� ������������.

��� ������� ��� - ���'���� ������������ ��������, �� �� �������������� ����� �������� ����������, ��� ��������� � ����� 0,5% �� ��'���� ������������� ����� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ���������.

������ � ��������� ������������ ����. ��������� ������������ ���� ����� ������������ ����� � ���������� ������� ̳����� �� 18 ������ 1992 �. � 77 "��� ��������� ���������� ������������� �����".

��� ���������� ��������� ����� ����������, ��'�������, ���������� ��������� ��������� ����������� � ����� 1% �� ������ ��������� ��������� (����, ������). ������������, �����, ���������������-������ ����������, ����� ��, ����������� ��������� �� ������ �������� ������. ������ ����������� ����������� � ���������� ��������� (����, ������).

����� � �������� ���������� �� �������� ���� ���������� 30% � ����'�������� ������� ����� ���� �������������� � ��������� ������������ ����. ���� 70% ���������������� ������������, ��'���������, ������������ � ��������� ����������� ���� ������������� �����, ���� ����� ���� ����������� ����������� ��� ���������. ����� ����������, ������� �� ���������� ��������� (����, ������), ��� �� ����������� �����������, ���������, ���� ���������� ����������� �������� � ��������� ������.

� ������� �������� �� �������� ����� �������� ������, ���� ��������� ��������� ����������� ���� ������������� �����, ������� ����������, ��'�������, ���������� ����� �������� � ����� ������������ ������� ����� � ����������, �� �������� ���������� �������������� �����.

ϳ���������, ��'�������, ����������, ���� �� ���� ���������� ������������ ����� ������������� ����� ��� ����������� ����������� ��������, ����� �������� � ����� ������������ 70% ����������. �� ���� ������� �� �����, �� ���� ���� �������-������ ������ � ���������� ������ ���� ������� ����� ��������� � ����������� ����� ���� ���������. � ������ ��� ������� � ��������� ����� �� ����� ���� ������������ �� ����������� ���������� �������� (����������, ��������� �������� �����, ����������, �������), �� ���'������ � ���������� �������-�������� ����, ������ ���� ������� ����� ��������� � ����������� ����� ���� ���������.

����� ��� ���������� ���������� � ������������ ���������. ���� ���� �� ���� ���������� �������� ����, �� � ��� ���������� � ������������ ���������� � ����������������� �� �������� ������������ ���������� ����.

���� ���������� �� ��������� �������-�������� ����, �� ������� ������ ��� ������� ����� ��������� � ����������� ����� ���� ���������, ����������� ������������ ����� � ��������� ������������ ���� � ����� 0,3%. ����� 0,7% �� ��������������.

����� �� ������� "��� ��������� ������ ������ �� 1998 ��" � ������ ���� �������������� �� ����������� ��������� �� ����������� ��������. ���� ���� ������ �������� �� 1999 � 2000 pp.


5.6. ̲���² ������� � �����

���'���� �������������� ������ ������ � ��������� ��������� ������� ������� ������ �����, ��������� ����� ������� � �����. �� �� ������� �������� ��� �������� ������ ��������������, ��� ��������� ��������� ��������� �� ��������� �������.

��������� ����� ������� � �����, ���'���� �������������� ������������ ���������� ������� �������, �������� � �������� ��� ���������� ���������, ��, � ���� �����, �������� ���������� ����� �� �������� ���������.

������ �� ������� ���������� � ������ ������� ������� � ����� � ����� ���� ��������� �������� ������� ̳����� �� 20 ������ 1993 ���� "��� ����� ������� � �����". ���� ����������� 17 ���� ������� � ����� �������.

̳���� �������:

- ����������� �������;

- ������� �� �������.

̳���� �����:

- �� ����� ������������ ������ ��������;

- �� ���������� ��������������;

- �� ������ ������� �� ��������� ��'���� ������ �� ����� ������;

- �� ����� �� ���������� �������� ��������, ����������� ���������� � �������;

- �� ����� ���������� ���- � ����������;

- �� ����� �������� ������������ �������� ���������������, �� ������ �� ������, �� ����.

̳���� ������� � ����� ��������� ������� � ����� �����. ���������� �� ��������� � ������ �� ��������-������������ �������� ���'���� �������������� ��������� � ������.

1. ̳���� ������� � ����� ����������� �� ������ ������� ������, �� ������������ � ������������� �������� ������, � ����, ��������� ���� ���������������� ��������.

2. ̳���� ������� � ����� ���'���� �������������� �������� �� ���������� ��������� (����, ������), �� ������ �� ���������� ������� ��������.

������ �������� �������������� ����� �����:

-�������������� ����� � ������� � �����, �� ���������� ������������� ������;

- ������������� ������, �� �� ����������� ��������� ������, ������������ ������������� ������;

- ������������� �������� ����� ��� ������� �������� ������� (������������ ������ ����� �� ��������, ��������� �� �������).

� 1998-1999 pp. ���� ����������� ��� ������� ������� ������ "��� ����� ������� � �����". ������ ������ ������, ������������ � 1998 ����, ���������� �������� ������ ��� �� �� ������ � �������� ����������. �������� ���� ������� ������������� �������� �� 14. ����� � ������ ��������� ������ ������������� ������������� ����� �����:

- �� ������� � ������������ ��������� ������ ��� ���������� ��'���� ����������� � ������������� �����������, �������������� ����� �� ������ � ��������� �������;

- �� ����� ��������� ���� ���'���� ������������ �������� � ���������� ������ ���������� ������ �� � �������, �� ����� ��������-������������ �������;

- �� ��������� ����������� �������.

������� ���������� ������������� ������������� �������� � �������� ����������� ������ ��� ����������� ���������������.

���������� ����� �������� ������� ������� � ����� ����������� �� ��������� (��������� ���� ������ ���������� �����������). ���� �������� ������ ���������� ������� ��������� ������� ������� � ����� � ���������� ���������� �� ���������� �������� �������� �������.

����������� �������. ���������� ������� ����� � �������� ���� ��������� ��������� ��� ��� ���� ��������, �� ������������ �� ������� ������.

��'����� ��� ���������� ������� �������� ���� ������ �����, ���� ������������ ��������� ���������������� ������� ���������� �� ������� ����������������� ����� ������ ��������. ��������� ����� ������ ������� ��������� � ����� 10% �� ��'���� ������������� (������������ �������� ����� ������ �����). ������� ���������� �������, �������� � ����, ��� ���������������� � ������������ �����.

����� � �������� �������� ������ "��� ����� ������� � �����" ������������� ������ ����� ���� � ������� ���������� ������������ �������.

�� ��'��� ������������� ������������� ����� ������� ������ (������), ����������� ���'������ ������������ �������� ����� ����������� ����������� ������ (��������, �����, ����������� �������, ������, ����, ���������, �����).

��'����� ������������� ���� ���� ����� �������, �������� ����� ���� �������������� ���������, ������� � ���������� �� ������� ������������� ��������� ������ �������� �����������, ������, ��������� � ����� ��������� � ������� ���.

³� ������������� ������������� �������� ��������� ����� ������ ����������� �����������:

- ��� � ���������� ������, ������� �������� �� ����;

- ���, �����, ��� ����������� � ���������;

- ������ � ������� ���������;

- �������� �������� ����������; - ������������ ���� � ��������;

- ���������, �������, ����, ������� �����, ����;

- �����, ������, �������� � ������������ ���������;

- ������ �����, �������, ��������;

- �������� ������ ������ ����������, ����� ������, ������ �������� ��������;

- ����� ������� ������;

- ������, ������ �������, ���, ����, ����� ��� ������� ���������;

- ���� ������������, ������;

- ������ ��������, ���������, �������� �������.

������ ������������ ������� ������������� ������������� �� ������� ����������� ������ ��� ���: � 1999 ���� - 2%, � 2000 ���� - 3%.

������� � �������. ���������� ��������� ������� ����� � �������� ���� �������� ���� ��������� ���'���� ������������ ��������, ��� �볿, ��������, ��������������, ������ �������������� �����������: ��������� ������� (�������������), ��������� � ���������������� �������.

������� � ������� �� ����������� � ��� ���� ����������� ��������� � ����������, �� ����������� � ��������� ������ ������ ���������� (����, �����������, �����), ���, �������, ��������� ���� (�� �������, ����������, ������, ��������, ���������); ���������� �� ����������� ���� �� ����.

��'����� ������������� ���� ��������� ������� ������ �� ������������ � ��������� �������. ������ ������� �������� � ����� �������: 0,1% �� ������� ������ �� ���������� �������; 0,5% �� ������� ��������� ����������� ������� �� �������� ���; 0,3% �� ������� �� ����, �������, ����.

������������ ����� ���������� ������� �� ��� ������ ������. ��������� ������� - ������� (�� 15 ����� �����, ���������� �� ������).

����� � �������� ���� �������� ������ ������������� ��������� ��������� ������ ������� �� �������, � ����� ����� ������������� ������ ������� �� ������� ������� �������.

�� ������������ ��������� ������ �� ����������� ����� �� �������� ������ ������� ������������� ������������� ������������� ��������� 5.

�� ������������ ����������� ����������� ��������� �������� ����������� (��� ��������� ������ �� ����������� �����) ������������� ������������� �������� ��������� 0,5.

� 1999 ���� ���� ���������� ������ ������ ������ ������ "��� ����� ������� � �����". � ����� ������ ������������� ������������� ��������� ����� �������:

- ������� ������� �� �������� ���������;

- ������� ������� �� ������ ������� ���;

- ������� �� �������� �����;

- �������� �������;

- ��������� �������;

- �������� ������ �� ���� ���� ������������ ��������.

̳���� ����� ����� ���� ������:

- ��������� ���;

- ����� � ����������� ��������:

�) ��� �� ������ ������� �� ����������� ��������� ��'���� ������, ����� ��������� ������;

�) ��� �� ������ ������� �� ����������� ��������� ������� ��������� ������;

- ��� �� ���������� ��������������;

- ���������� ���;

- ���������� ��� (��� �� ����������� ������������� ����������).

����, ����� � ������ �������� ������ ����������� �������� ��� �� ������ ������� �������, � ����� �������� ������� ����������. �� �� ��������� ��������� ����, � ����, ������� �������� �������� ���� ������� ������ �����.


5.7. ������������� ���'��Ҳ� ������ ϲ���Ȫ�������

�� ���� ������� �������� ������� ���� �������� ������ ������. ���� ��������, � �� ���� ����� ������� �������������, � ����� �� ������� ��������� ��������� ����� � ��������.

�� ������ ������ ����������� ������� ������������� � ����� ������ ������������ ���������� ���� �����. �������� �� ����������� ������������� �������� ����� ���������. ������ �������� ����� ��� ������ ������������ ��������� ���� ���������, �� ��������� �������� �� ���� ��������.

� ����� ��������� �������� ������� ���� �������� � �������� ������ ������������, ��������� ���� ��� � �������� ����������� �������� � 1 ���� 1999 ���� ������� ���� � ������������� ���'���� ������ ������������ (����� � ������ ���������� ������ �� 3 ����� 1998 ���� "��� �������� ������� ������������� ����� �� ������� ���'���� ������ ������������" � ����������� ������ �������� �� ����� ���������� �� 28 ������ 1999 p.).

������ ���� ���'���� � ���������� ������� ������������� (������������ ������� �������), ����� �� ������� ���'���� ������ ������������. ������ �������:

- ��������� ��� - ��� '���� ������������ �������� ����-��� ������������-������� ����� �� ����� ��������, �� � ��� �� �� ��������������� ���������� ��������� �� �������� 50 ���, � �������� ������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������) �� �� �� �������� 1 ��� �������;

- ������� ���, �� ��������� ������������ �������� ��� ��������� �������� �����, � ������� ���, �� ����������� � �������� ��������� � ����� ������, ��������� ����� �� ��'�, �� �� �� �������� 10 ��� � �������� ������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������) �� �������� 500 ���. �������.

�������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������) ��������� ����, �������� �������� ���'����� ������������ �������� �� �������� ������� ��� � ���� �� ��������� �������� � �������.

���'���� ������������ �������� - ������� �����, �� �������� �� �������� ������� ������������� �� ������ ��������, �� ����� ����� ������������� ����� ����� ���������� �� ����������� ���������, ��� ���������� �� ������������� ���������� �����.

���'��� ������ ������������, ���� ������ ������ �������, ����������� �� ������ ����� ������� � ����� (����'������� �������):

- ������� �� ������ �������, ��� �������, ���� �������� ����� ������� ����� ������������� ������ �� ������ �������� �� ������� 6 �������;

- ������� �� ��������;

- ������� �� ������ ������� ��� (��� ������� ��� - ���'���� ������������ ��������);

- ����� (�������) �� �����;

- ����� �� ���������� ������������ ��������� �������;

- ����� �� ���������� ������������� �����;

- ����� �� ����'������ �������� ������� �����������;

- ����� �� ����'������ ��������� �����������;

- ������������ �������;

- ������� �� ��������;

- ����� �� ������ ������� �� ��������� ��'���� ������ �� ����� ������;

- ������ �� ����� ����������� ������� �������;

- ������ �� ���������� ����� �������� ��������� ���������;

- ����� �� ������� ����� �� ������� "��� ������������ ������ ���� ������������ ��������.

��� �������� �� �������� ������� ������������� ���'��� ������ ������������ �� ������ �������� ����� � ����� �������� ��������� ������ �� ����� �������� ��������� �� ����� �� �� 15 ��� �� ������� ���������� ������� (�����������) ������ (��������), �� ����� ������ ��� ������������ ������� �� ����� �� ��������� ������ (����������) �����.

���'���� ������������ �������� - ����� �����, ����� ����� �������� ����� ������������� ������, ��������� �������� ��� ������ ������� �������.

������ ������� ������� ��� ������� ��� �������������� �������� ������ �� ����� �������� ��������� ���'���� ������������ �������� � ����������� ���� �������� �� ���� �� ���������. ������ ������� �� ���� ��������� ����� 20 ������� �� ����� 200 ������� �� ����������� �����.

���� ������ �����-���'��� ������������ �������� ������� ����� ���� ��, ��� ���� ����������� ��� ������ ������� �������, ���� ������ ���� �������� � ������ ���� �������, �� �� �������� ����������� ����������� ������.

��� �������� ������� ������� (������ �����), ���� ��������� ������������� �������� � ������������� ������� ����� ��� ���� ������ � ������������ �������� ������ ����� ���� ��'�, ����� ������� ������� ���������� �� 50 ������� �� ����� �����.

���'��� ������������ �������� - ������ �����, ��� ������ ������ �������, ����������� �� ����� �� ��������� �������� �����, ���'������ � �������� �������� ����� �����������, �� ����������� � ��� � �������� ���������, ��������� ����� ���� ��'�.

�������� ���'����� ������������ �������� - ������� ������, ���� ������� ������� � ���������� � �� ���������� �� ����������� ��������� ���������� �����'����� �� ������ �������� �������, ��� � ���, �� ����������� � ��� � �������� ����������, ��������� ����� ���� ��'�, �� ������ ������ � ������������ ��������.

���'���� ������������ �������� - ������� ����� ������ ��������� ������� ������ ������� �������: 6% ���� ������� �� ��������� ��� ���������� ��������� �����, ��� � ������� ������� ���; 10% ���� ������� �� ��������� ��� ���������� ��������� �����, ��� � ���������� ��� �� ������ ������� �������.

���� ������� ������� ��������������� �������� �� 20 ����� ����� ���������� �� ���, � ����� �������� �������, �� ������� ������� ������� ���������� ������������ ������.

���������� ��� ���� ����������� ����� �������� �������� ������������ ���������� ���� ������� �������:

- �� ���������� ������� - 20%;

- �� �������� ������� - 23%;

- �� ��������� ����� -- 42%;

- �� ����'������ ��������� ����������� - 15% (� ���� ���� 4% �� ���������� ����� �������� ��������� ���������).

���'���� ������ ������������ (������� �����) �� ������������ ������������ �������� �� ������ ����� (�������) ������� �� ������ �������� ��������� ������ (�� 20 ����� �����, ���������� �� ������ �������) ���������� ������ ������� �������, ��������� ����� � ������� �� ������ ������� (���� ���� ������� ������ 6%).

�� �������� ������� ������������� ���'���� ������ ������������ �� ������ ���� ���������:

- ������ ����������, ������� �������, �����, ���� ��������-������� �� ���������� ������� ��������;

- ���'���� ������������ ��������, �� ���� ����������� �� ������ ������ "��� ������������ ������ ���� ������������ ��������" � ������ ��������� ������������ ��������� �������;

- ���'���� ������������ ��������, � ���������� ���� ���� ������, �� �������� ��������� ������-��������� �� ����������� ����� ���'���� (�� �� � ���'������ ������ ������������), ����������� 25%;

- ����� ����� - ���'���� ������������ ��������, �� ���������� ������������� �������� ��� ��������� �������� ����� � ��������� ������� �����-���������� �� ���������� ��������, ������-����������� ����������.

����������� �� ����������� � ������������� ������� ���'���� ������ ������������, �� ������ ����� �� ����� ������������ �������� ������� �������������, ������ ���'������ ������� ������� ������������� � ���� ��������, � ����� �������� ���� �������� ���������.

���'��� ������ ������������ ���� ���������� �� ������������ �������� ������� � ����������� �� �������� ������� ������������� � ������� ���������� ������� (�����������) ������ (��������). ��� ����� ��������� ������ ����� �� ���������� ������ �������� ��������� ������ �� 15 ��� �� ��������� ������� ����������� ������.

����� �� ���IJ�� 5

������� ��������� ������� (���� �� �����)

���� 1. � ����� � �������� ������������� �������� ����������� ��������� ������� �������?

1. ���������� ��'���� �������������.

2. ���������� ������� ������ �������.

3. ������������ �������� ������ �������.

4. ������������ ������ ������ �������.

5. ������� ���������� ����.

���� 2. �� ������������ ����� ������� ������ ������� �������� ����������� �� ��������� �������?

1. ���������� ��������.

2. ���������� ���������.

3. ������� �� ��������� ���������.

4. �������� �� ��������� ���������.

5. ������������ �����������.

���� 3. ��� � ������� ���������� ������ ������������� ���� ��������� ������ �� ��������-������������ �������� ����������?

1. � ���������� ����� � ������� ���������, �� ����������.

2. � �������� �� ��'���� ������������� - ���������� ������.

3. � �������� �� ��'���� ������������� - �������������� ������.

4. � �������� �� ��'���� ������������� - ���������� ������.

5. � �������� �� ��'���� ������������� - ��������� ������.

���� 4. ���� ����� ������� ���������� ���� ���� ��������� ������ �� ����� ��������� ������� �������?

1. ϳ���� ��� ������� �������� �������.

2. ϳ���� ���� ������� ��'���� �������������.

3. ϳ���� ���� ������ ������ �������.

4. ³����������� ��������� �������.

5. ������� ����������� �������.

���� 5. �� ��� ��������� ����������� ������������� ����������� �������� ������������� �������� �������?

1. ��������� ������ ������� ��������� �������.

2. ��������� ������ ��������� ��������� ����������.

3. ���������� ��'���� �������������.

4. ���������� ������������� ������� �� �������.

5. ��������� ������ ������� ��������� ��������� �� ������ ������� �� �������.

���� 6. ������ ����������� ������ ����� ������� ������������� ��������� � �����.

1. ����� ������ �������.

2. ������ ������� �������.

3. ���������� ������� ���������� ����.

4. ������������ ������������� � ������ �������������.

5. ���������� ������ ������ �������.

6. ����������� ����������� ������������ ���������� ������� ��������� ��� ������ �������.

���� 7. ������ ������ �������, �� ��������� ������� ������� ������������� ���������.

1. ���������� ������� ��������� ������������ ��������, �� ����������� ����������� ���� � ������ �������������.

2. ���������� ������� ������������� ������ � ������������� ���������.

3. ���� ����������� ��������� ��������� � ������.

4. ���� ������������� ����������� ������� �������.

5. �������� ��������� ������������ ���� ��������� �����.

6. ���������� ������� ��������� ������������ ����� � ���������� ������������.

���� 8. ������ �������, ����� �� ��������� ��������� ����� � ������� �������.

1. ������� �� �����.

2. ������� �� �������.

3. �������� ���.

4. ������� �� ���������� ������.

5. ������� �� ������ �������.

6. ����������� �������.

���� 9. ������� ��������� ���������� ������� "��������� �������".

1. ��������� �������, �� �� ������� �������.

2. ��������� �����, �� �� ������� �������.

3. ��������� ������� � �����, �� �� ������� �������.

4. ��������� ����'������� ������� �� ������� ����� ����, � ����� �� ��������� �������� �����.

5. ��������� ����'������� ������� �� ������� ����� ����, � ����� �� ��������� �������� �����, �� ���������� � ������������� �������� �������.

6. ��������� ����������������� � ������� ������� � �����.

���� 10. ������ ������� �������� ������� �������������, � ���� ������������� ���'����� ��������� ������� �������.

1. ��������� �������������.

2. ����������� ��������� ������������.

3. �������� ������ �������.

4. ����'�������� ������ �������.

5. ������������ ������������ ��������.

6. ������������ � ������������� ������������ �������.

���� 11. �� �� �������� ����'������� ������� �������� �� ������� ������� � �����?

1. ������� �� �����.

2. �������� ���.

3. ����������� �������.

4. ��� �� ������������ ������ ��������.

5. ������� �� �������� ����� (����������).

6. ����� �� ������������ ������ ��������.

���� 12. ������ ����������� �����, �� �� ����������� �� ������ �������� ������ �������� ������� �� ��������.

1. ����� �� ��������� ������ ������.

2. ����� �� ������� ��������� ������.

3. ���� ���, ���������� � ����� ���� ��������� ���������.

4. ���� ������������� ������� �����, �� ������������ � ���������� �������.

5. ����� �� �������� ������ (������).

���� 13. ������ �������, �� �� ����������� �� ������ ������� ������ �������� ������� �� �������� �� ���������� ���������������� ��������.

1. �����, ���������� ����������� �� ���������� �������.

2. ���� ��������� ���������� �������������, �������� ��� ��������� ����� ������� �������.

3. ���� ������, ��������� �� ��������� ������������� ��������.

4. ������� �� ��������� �������� ��������� ����� ����������.

5. ³���������� �� ���������� ��������� �����.

���� 14. ������ �������, �� �� ����������� �� ������ ������� ������ �������� ������� �� �������� �� ���������� ���������������� ��������.

1. ���� �����, �������� �� ��������� �������.

2. ��� �� ����'������ ��������� �����������.

3. ������� �� ��������� ��'���� ��������� ��������������, ����������.

4. ������� ��������.

5. ������� ���������� �� ��������� ������ ��� ������� ������������ ��������.

���� 15. ������� ������ ������� �� �������� - ��...

1. ���������� ���������.

2. �������� ���� ���������� ��������.

3. ������ ��������.

4. ������� �� ��������� ���������.

5. ���������� ������.

���� 16. ������ ������� �������� �������, �� ��������� ���� ����������� ������� �� ��������, �� ���� ������������� �� �������.

1. ������� �� �����, ��� ��������������� ��� ��������������������� �����������.

2. ������� �� ��������� �������� �������.

3. ��������� ������� �� ��������.

4. ��������� ����������� �������.

5. ������������ �����������.

���� 17 ������ ���������, �� ������ ���������� ��� ���������� ���� ������� �� ��������.

1. ��������� �������� ����������.

2. ������ ��������.

3. ���� ������� ������.

4. ���� ����������� �������������� ����������.

5. ������������ ������� �����.

���� 18. ������ ��'��� ������������� ��� ���������� ���.

1. ���������� �������� ���������.

2. ������� ��������� � ������� ����� ����������� ��������.

3. ³������� ���� ����������� ���������, ��������� �������� ���.

4. ³������� ���� ����������� ���������, ��������� �������� ��� � ���.

5. �������� �� ��������� ���������.

���� 19. ������ ������ ������� ������������ �������� ��� �� ���������.

1. ���, ��������� �� ��������� ���������.

2. ����� ���������� �������.

3. ������� �� ��������� ���������.

4. ������������ �����������.

5. ����� ���������� �����.

���� 20. ������, �� ������� �� ����� ������� ������.

1. ���������� ������� ������.

2. ������ ������ ������.

3. ������ ����������� �� �������� ���������.

4. ������� �� ����������� ������.

5. ������ ������� ����.

6. ���������� ������� �� �������� ������� �������.

���� 21. �� ���� �������� �� ��������-������������ �������� ���������-��������� ��������� ����� ��������� �� ��������� �����?

1. �������� ���������� ���������.

2. �������� �������� �� ���������.

3. ϳ������� ������������� ����������� ���������.

4. �������� ����������� ��������� �����.

5. �������� ����� ����������� � ��������� ���������� ������.

���� 22. ������ ������ ������� ����������� ������ ������ �������� ��� �� �������� �������� ���������� - �������� ������� (������� ��� ������������� ����������).

1. ��������� ���� ���������.

2. ����������� ��������� ����� ����������.

3. ��������� �������� �� ��������� ���������.

4. �������� ������������� ����������.

5. ϳ�������� ���������� ���������.

���� 23. � ���� ������ ��������� ���� ������������ ������� ������ ��� ��� ���������� - �������� ������� �� ������ �������?

1. �� ����� �������� ������������ �������� ���.

2. �� ����� �������� �������� �� ��������� ���������.

3. ϳ����� ������������� ���������.

4. ����� ���������� ���������.

5. ������ ���������� ��������.

���� 24. �� ������� ��������� �� ������������ ������ ������ ������� "�������� ���" �� �������?

1. �������� ��������� ����� � ��� ���������.

2. ����� ��������� ��������� ���������.

3. ��� ����������� ������.

4. ������������� ���������.

5. �������� ���� ��������� �����, �� �� ������ ������� �������.

���� 25. ������ ��'��� ������������� ��� ���������� ��������� ����� �� ������������ ��������� ������.

1. ���������� ���������.

2. ֳ�� ��������� (������ ����).

3. ֳ�� ��������� + �������� ���.

4. ֳ�� ��������� + ���.

5. ֳ�� ��������� + �������� ��� + ���.

���� 26. ������ �������, �� ��������� �� ������������ ������ ������ ������� �� �����, ��� ��������������� ��� ��������������������� ����������� (������ � ������� �������� �����).

1. ����� �������� ������.

2. ����������� ������ ��� ������� ���� ��������� ������������������� ��������.

3. ��������� �������� ������.

4. ��������� ������.

5. ����������� ������������ �������� ������.

���� 27. ������ ���������, �� ���������������� ��� ���������� ����� �� ����� ��������������������� �����������?

1. ��������, ��������� �� ��������� ������������������� ���������.

2. ������� ������ ����.

3. ����� �������� ������.

4. ʳ������ ��������� ������������������� ��������� � ������� �������� �����.

5. ������� ���������� ������������������� ��������� � ������� �������� �����.

���� 28. ������ �������, �� ��������� �� ������������ ������ ������ ������� �� ����� � ���������� ����� (������ � ������� �������� �����).

1. ʳ������ ��������� � ���.

2. ����������� �������� ������ (�� ������������).

3. ����� �������� ������.

4. ��������� �������� ������ � ����� ����.

5. ����������� ������������ �������� ������.

���� 29. ������� ����������� ���������� ��������������������� �������.

1. ��������� ������������� �������������������� ���������.

2. ��������� ����������� ������������ �� �������������������� ���������������.

3. ��������� ����������� ����� �� �������.

4. ������������ �������� ��������������������� �����������.

5. ������������ ��������� ������������������� ��������� �����������.

���� 30. ������ ������� � �����, �� ������ ��������� �������������������� �������.

1. �������� ���.

2. ������� �� ���������� ������.

3. ��� �� ����'������ ��������� �����������.

4. ����������� �������.

5. ������� �� �����.

6. ������� �� ������ �������.

���� Dz. ������, ���� � �������� ���'���� �������������� ���� ���� ��������� ���������� ��������������������� �������.

1. ��������, �� ������ � ������ ������������������� ���������.

2. ���������� ������������������� ���������, �������� � ����� ���������, � �� ������.

3. ��������� ������ ������� � ����� � �� �� ��������� �������������.

4. ���� ���������� ��������� �������������������� �������.

5. ��������, � ����� ����� ��������� �������� � ����������� ������������������� ��������� �� ��������� �� �������� 50% �������� ������.

6. ��������, � ����� ����� ��������� �������� � ����������� ������������������� ��������� �� ��������� �� �������� 50 ������� �������� ������ � ������ ������ ������� ���������� ��������� �������������������� �������.

���� 32. �� ������� ����� ������� �� ������������ ��������� �������������������� ������� (��� ����������� ������� ����� ������)?

1. �������� ���� ���������� ��������.

2. ������� �� ��������� ������������������� ���������.

3. ���������� ����������� ������������������� ���������.

4. ������� ����� ����������.

5. ������ ��������.

6. Գ�������� ������ �������� �������.

���� 33. �� ������� ��������� �� ����� (����) ���������� ��������������������� �������?

1. ����� ���������� ��������.

2. ��������� ���� � ��������� �������������������� ����.

3. �������� ������� �� ��������� ������������������� ���������.

4. ������� ������ �������������������� ����.

5. ���� �������, �� �� ������ ��������� �������������������� �������.

6. ����� ������ ���������� ��������������������� �������.

���� 34. ��� ������ ������ ��� ����� ������ ���������� ��������������������� �������?

1. ������� ��������� �����������.

2. ������� ��������� �����������.

3. �������� ���� �� ������ ���������� ������.

4. ������� �������.

5. ������ ̳�����.

���� 35. ������ �������, �� ��������� �� ���� ���������� ��������������������� ������� �� ������� ����� ���� ������.

1. ���� ���������� ����������� �������� ����������.

2. ���� �������� ������ ����������.

3. ����� �������������������� ����, ��������� ��������������������� ���������.

4. ���� �������, �� �� ������ ��������� �������������������� �������.

5. ������ ���������� ��������������������� ������� � ������ ������� �������������������� ����.

���� 36. ������ �������, �� ��������� �� ����� ���������� ��������������������� ������� �� ������ ���� � ���� �������� ������������������� ���������.

1. ʳ������ ��������� �� ���������� ������������������� ���������.

2. ������� ��������� � ���������� ������������������� ���������.

3. ʳ������ ���������, ����������� � ���������� ������������������� ���������.

4. ����� �������������������� ����, ��������� ��������������������� ���������������.

5. ���� �������� ������ ����������.

6. ������ ���������� ��������������������� ������� � ������ ������� �������������������� ����.

���� 37. ��� ������� ����������� ������� � �������� ������������ ������?

1. ����������� ����������� ������������ ����.

2. ϳ������� ����������� ������������ ������������� ����������.

3. ����������� ���������� ����������� ���������.

4. ����������� ���������� ������ ������������� ����������.

5. ����������� ��������� ����� ������������ ������.

���� 38. �� ������� ��������� �� ����� ������ ������� � �������� ������������ ������ (���������)?

1. ��������� ������� ���������.

2. ����� ���������.

3. ���������� ���� ���������.

4. ��� ������� (�����������) ���������.

5. ���������������� ���������.

���� 39. ������ �������, ���� ��������� �� ��������� ���� ������� �� ���������� ������, �� ���� ������ ����������.

1. ��������, ��������� �� ������������ ������������ ������.

2. �������� ���� �������� ����������.

3. ʳ������ ������������ ������, �� � � �������� ����������.

4. ʳ������ ������������ ������, ������ � ������.

5. ��������� ������� ������������ ������.

���� 40. ��'����� ��� ���������� ���������� �� ����'������ �������� ������� ����������� �...

1. ���������� �������� ����������.

2. ���� ����������.

3. ��������� ������� � ��������� �������� �����.

4. ���� ����������� ��������.

5. ������� �� ������ ����� (�������� ����).

���� 41. ������ ��'���, ���� ��������������� ��� ���������� ���������� �� ������������� �����.

1. �������� �� ��������� ����������.

2. �������� ���� �������� ����������.

3. ������� �������� ���������� �����.

4. ����� ������� ���������.

5. ʳ������ ���������� �� ���������.

���� 42. ��� ������� ���� ��������� ��� ���� ������������� ������ ������������?

1. ��������� ������� �������������.

2. ��������� ����������� ������������ �� ���������.

3. ��������� ����������� ����� �� �������.

4. ϳ�������� ������������� ������ ������������.

5. �������� �������� ������ ������������.

���� 43. ��� ������� ������ ������� ������� �� ���'���� ������ ������������ (��������� ���)?

1. ��������� ��������.

2. ���������� ���������.

3. ������������ �����������.

4. ������� �� ��������� ��������� (����, ������).

5. ������ ��������.

6. Գ�������� ������ �������� �������.

���� 44. �� ������� ��������� �� �������� ������� ������� �� ���'���� ������ ������������ (��������� ���)?

1. ���� ����������� �������� ���������.

2. ���� ������� �� ��������� ���������.

3. ����� ��������� ���������.

4. ����� ������ ������� �������.

5. ���� ������� �� ��������, �� ���� ���������� ���� ����������.

6. ���� ������� �� ������ �������, �� ���� ���������� ���� ����������.

���� 45. ������ ���'���� ������ ������������ (��������� ���), �� �� ������ ���� ��������� �� ������ ������� �������.

1. ������ ����������.

2. ϳ��������� ������.

3. Գ�������-������� �� ���������� ������� ��������.

4. ϳ���������, �� ����� ����� ��������� ������������� (�������).

5. ϳ���������, � ���������� ���� ���� ������, �� �������� ��������� ������ - ��������� �� ����������� ����� ��������� (�� �� � ���'������ ������ ������������), �������� 25%.

6. �������� �������.

���� 46. ������ ��'���� �������������, �� ���������������� �� ���������� ������� ������� ��� ���'���� �������������� (��������� ���).

1. ��������� ���������� �������� ����������.

2. ���� ��������� �������� �����.

3. ��������������� ���������� ���������� �� ��.

4. ����� ������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������).

5. ����� �������� �� ��������� ��������� (������, ����, ������).

6. ���������� ���������� ��������� (������, ����, ������).

���� 47. ��� ������� ����������� ������� ������� � �����?

1. ����������� �������� ������������ �� ������ �� �������� ���.

2. ϳ������� ���������� ������.

3. ���������� ������� ������� ������� �������.

4. ϳ�������� ����� ����������� ������.

5. �������� ������ ��������������.

���� 48. ������ ������� ����� ������� ������� � ����� ���'������ ��������������.

1. ��������� �������� ����������.

2. ������� �� ��������� ���������, ������.

3. ������� ���������-������������ �������� (����������).

4. ������� �����.

5. ������������ �����������.

6. ������� ����� ���������.

���� 49. �� ��������� ����� ������� � ����� �� ��������� ��������-������������ �������� ���'���� ��������������?

1. ��������� ���������� ���������.

2. ��������� ������� �� ��������� ���������, ������.

3. ��������� ������ ��������.

4. ϳ�������� ������������� �����������.

5. ��������� ����� ���������


���IJ� 6. ������Ͳ ����� �� �� ����Ͳ��ֲ� �� ϲ���Ȫ���²

������ ������ � �������: ���� ������� ��������� �����; ����� ������� �����; ���������� ��������� �����; ���������� �������������; ������� ���������� ��������� �����; ���������� ����� ���������� ��������� �����; ������� ������� �����; ������������ �������������; �������� ������� ��������� �����; �������� ������� ��������� �����; ����� ��������� �����; �������� ��������� �����; ��������� ������; ������� ��������� �����; ��������� ������������ ��������� �����; ��������� ����� ��������� �����; ��������� ��������� �����; ����� ��������� �����; ��������� ��������� �����; ����� ����.


6.1. ���Ͳ��� � ������ ����Ͳ��ֲ� ��������� ���Ҳ�

6.1.1. �������, ����� � ��������� ��������� �����

6.1.2. ����������� � �������� ���������� ��������� �����

6.1.1. ���Ͳ���, ����� � ��������� ��������� ���Ҳ�

ij������� ���'���� �������������� ���� ��������� �� ��������� ��������� ����������� � ������ �������� �������� ���������� �����, ��������� ����� � ���� �����.

������������� ������� ��������� �� ���������� �������� ������� ��������� ������������ ����� � �� �������� ��� ��������� ����������� ������� ����������.

�� ����� �� �������� ���������� ����� ������� ����� ������������ � ������ ����������� ���� � ���� ������� ������� ������������ �� ������� ����������� ���������. ��� ����� ���� ���� ������� � ������ ���� ������� � ��������� ������� � ������ ������� �����, � ��� �� ���� ����������� ����������. ���� ������� ����� ������� ����������� � ������ �����������, ���, ��������� ���� �������� �������, � ������ ���� � ������� ����� �� ������� (������).

����� �����, �� ���� �������-�������� ������� ������ �������� ����� ����������, � ������ ����, �� ��������� ����������� ���������, � ������ - �� ������� ������ �������� ����� � ������� �����: ���������, ���������� � ����� ����.

� ��������� �������� ������� ��� ������ �� ���������� ������� ��������� �����. ����� � ��������� �������� ������ �� �� "�������� �����", "��������� ������", "�����, �� �����������". ��������� ����� ��������� �� ��� ���������� ��������� �����.

��-�����, ������� ����� - �� ������ �������, �� �������� � ������� ��������� ����� � ����� ���� ��� ������������ ������������� ����������� �� ��������� ����������� ���������.

��-�����, ������� ����� - �� ������, �� �������� ������ ����������� ����� ��� ������ ������������ ���� ������ ���� ���������� �� �����. ���� ������ ���� ���� ���������� ����� ������ "��������� ������". �� ������� ��� �����������, �� ���� �����, ������ - ������� ����� �� ��������� ������.

� �������� ��������� �������� ����� ������ ���������� ��������� ������ �� ������� ������ �� ������ ���������������� �����'�����. � ����� ����� ������ ���������� �������� ���������� �������.

������ ������� "������" ������� � ����� ������: �������, ����������� � �������. ������� ������, �������� ������� ������� ������� ���� ������� ����. � ��������� ���� "�������� ������" ������������ �� ������� ����� ������ �������, � �� ���� �� ����� ���� ������, �� ������������ � ������ ������������-������������ �������� �� ��������� ������ ����������� � �������� �����.

��������� ������ ��������� ��� ���䳿 ���������: �������, ��������� � �������. �� ������ ���䳿 �� ��� ����������� ����� ����������� ��������� � ������������� ���������� ���������� ������.

� ����������� ������ ���������� ������� ��� ��������� ���������: � ����� ������� ������������ ���������� ������, ���������� ������� �������� �����, ������ �� ���� ����� (�������� ����� �� ���'���� � ��� �������). ��������� ����� ��������� ���������� ������� ����������� �������� ������ ���������, ���� ���� ����� ����� ���������.

�� ����� ���䳿 ����������� ����� ����� ����, ���� ������� ����� ������� �� ������������� �� �������. ��������� ������� �� ��������� ������� ��� ��������� �������� ����������� ������� � ��� ���������� ����������� � �� �����. ������� �����, ��� ������ ��������� ������ �� ����� ���䳿 ���������, ��������� � � ���������� ���䳺� ���������� ������� �������.

�������� ���������� ������� � ��������� ���� ������� ���������� �� ������:

� - �...�...�' - �'

�� � - �����, �� �����������;

� - �������� ����� (�����);

� - �����������;

�' - ������ ��������� (�����);

�' - �����, ������� �� ��������� �������� ���������.

���� �������������� ������� ���� ��������� ���, ���� �' = � + ��, ����� ���� ���������� ������ ������ �������� � ����������� �����.

����, ������������� ������� ���������� � ������ ��������� ���������� �������, ���� ��������� ��� ���䳿 � ������ ����� ����. �� ����� ���� ��������� ������ �������� � �� �� ����� ���� (�������, ����������, �������), �� ���� ����������� ���� ������������, � �������. ��������� ������ ���� ������ � �������� ���� ������� �� �����, � ����� ������� �����.

����� � ��������� ���������� ������� �������� �� ����, � ��� ���� �� ���������: ���������, �������-�������������, ����� ������ (� �� ���� ���������).

� ���������� ���� ��������� ������ (������� �����) ���������� � ������� ��������� ����� � ����� ���� (���. 6.1).

�� ���������� ����� ��������: ��������, ������ � ������� ��������, �������������, ������, ����, ������ ������� ��� �������, �������� � �������������� ��������, ����������� �����������, ������������� �������� ������������, ������� �������� ������.

����� ���� - �� ������� ������ ��������� �� ����� ���������, ����������, ��� �� ������� ��������� ������, ������� ����� ��������� �� ��������� ������� � �����, ���, � �����������, � ���������� �������������, � ����� ������� � �������������� ���� ������.

����� �����, ��������� ������ (������� �����) - �� �����, ��������� � ������� ��������� ����� � ����� ���� ��� ������������ ������������� ������� �����������, ��������� ��������� �� ��������� ��������.

������������ ��������� �����, �� ����������� � ���� ����������� � � ���� ����, � ����������� � ����� ������� ��������� ������������. ����������� �� ������������� ���������� �����������, ����������, �����, � ����� ������� ����������. ��� ������������ ������������� ������� ����������� � ��������� ��������� ��������� ������� ������������ ������������ ��������� ����� � ���� ����������� � ����. ��� ����� ���������� ������������� � �������� ��������� ����� � ���� ���� �� ������� ��������� ������� ����������, ������������� ���� ����������. � ������ � ��������� ����������� ������ ��������� ������� ����� � 1999 �. (� ������) ��������� 21,5 %, ����� ���� - 74,7 %, � ������������ �������� - 29,9% �� 67,9 % (����. 6.1).

����� ��������� ����� - �� ��������� ������� �������� ��������� ���������� ����� � ����� ����. ����� ��������� ����� � ����� ������� ������������ ���� ���� ���� ����������. ���, � ���������� ���� ������ ����� ��������� ����� - �� ��������, ������ ��������, ����������� �����������, ������ ���������. � ������� ������� ������������ � ����� ��������� �����, �� ��������� ���� ��� ���. ���������, � ����������� ������������ � ��������� ������ ����������� ����� ����������, � � �������� ������� �� ������ �������� ������ ��������� ������� �� ��������������� ������.

��������� ��������� ����� - �� ������ ���� ������� ������� ������ ��������� ���������� ����� � ����� ���� � �������� ��� ��������� �����. ��������� ��������� ����� �� ����� ��������� � ������� ������� ������������. ���� �������� �� ������ � ��������� ������ �� �����������, ���� �������� ����������� ���������, ���� ��������� ��������� (��������� ����, ������� ������), ���������� ����������.

���� ���������� ��������� ��������� ����� � ������� ������� ������������, �� ��� ���������, �� � ������� ������������, �� ��� ���� �������, ������ ������ ���� �������� ������� �������� ������. �� ����������� ������� �������� ����������� ���������, �� ��������� ��������� �������� ������� (���������� �������� ��������, �������� ������, ������������ ���� �� ����).

� ����� � ������� ������������ ����������� ���������� � ������ ��������������� ���������. ����, ������� � ������ ���� ��������� ����� � ������� �������� � �������� ��������.

��������������� �� ������������� ����������� ������� ������������, ��������� ���������� �������, ������� ��������� ������������ ���������. � ��� ����� ������ ������ ���� ��������� �����, ����������� � ����������� �����������.

� ����������� ������������ ������� � ������ ��������� �����, ��������� � ���������� ������. �� ����������� ���, �� ����������� ������� � ��� ����� �������� � ������ ������� ������������� �������� �������� �� ����� �� ���������.

���� � �������� ��������� ������� �������� �� ��������� ��������� ����� ����������� � ������������� ��������� ������ (���. ����. 6.1).

�� ����� � ����. 6.1, �� ����������� ����������� ������ ����������� ������ ���������� �� 41,6, �������� ����� � ����������� ��������� - �������� �� 6,3 � 11,0 ���������� ������; ������ ���� ���������� ������������� ������ �� 58,2 ����������� ������. � ������ � ��������� ����������� ������ ������ ����������� ������, �������� ����� �� ����������� ��������� ���������� �������� �� 41,7, 13,7 �� 11,5, � ���������� ������������� - ������ �� 63,8 ����������� ������.

ϳ�������� ������ ���������� ������������� ����� ������� ��� ��������� ����� ���������, ����������� ��������� ���������� �������. ��� �� ���������� �� ��� ���������� ����������� ������, ����� �� ��� ���������� ������ �����������.

��������� ������� ����� ������� �� ������ ��� ������� ����� ��������� ��������� �������� �� �����������, ������ ��� ������� ������ ��� �����, ���������� ���������, ������ ���������, ������������ ���������� ��������.

�������� ��������� ������ ���� ����� � ����� ���������� ������� ������� 1993 ����. ���� � ��� �� �������� ������� ��������� ������.

�������� ���������� ������ ���� ��������� ����� � ������� �������-����������� ��������� �������� 1992 ����. ���� ��� ������ ������ ����������� ��'���� �� ����������� ����� ������.

ϳ� ��������� ������ ���� ����������� ��������� ������� �� 1992 p., � ���������� ������������� - �� 1997 �. �� ������� ��� ������� ���������, � ����� ��������� ����������. � ��'���� � ���������� ����� ��������� ���������� �� ���� �������� ����� ��� ������� ����������� ���������, ���� �� �� ������ ������.

������� ��� �������, �� ���� � ������������ ���������� ������� �������� ���������� �������� �� ����� �������� ������� � ������. � ���� �����, ���� �������� ������� �������� �� ����� � ������������ ���������� ������� �������� ����������.

6.1.2. �����Բ��ֲ� � �������� ����Ͳ��ֲ� ��������� ���Ҳ�

������� ����� ��������� ������������� �� ������ ��������: 1) ������� �� ����� �� � ��������� �����; 2) �� �������� ����������, ���������� ���������� �� �����������; 3) �� ��������� ����������. ³������� �� ����� ������ ������� ����� ���������� �� ������� �����, ��������� � ������� ��������� �����, �� ������� �����, ��������� � ����� ����. ����� ������� ��������� ����� ���������� �������� � ��������� ����� ���� ���������� ���� - ����� ����������� � ����� ����. �� ����� ������ ���� ��������� �����, ��������� � ���� �����������, �� ���������� ��������������� ��������� ������. ������� �� ������ ���������� ������� ����� ���������� �� �������� �� ����������. ����������� �������� ��������� ����� �� �������� � ���������� ������� � ��������� ���������� ���������� �������� ���������� �� ��������� ������. ������������ ��������� �� �������� �������� ��������� ����� ���������� ������������ ����������� �������� ���������� �� ����� ����������� ���������� ������, ������ ������������� �����������, ������� ������ ���������. �� ���������� ��������� ����� �������� ������� ����� � ���������� �������, ������������� ���������� �� �������� �������� ������, � �������� ������ ��������� �� ������� ���������. ���������� ������� ����� ��������� ����� ���� �� �������� ������ ��������� �� �����. �� ��������� ���������� ������� ����� ���������� ��: 1) ����� �� �������� �� �������; 2) �������; 3) ����. ����������� ��������� ����� �� ������� ��������, ������� �� ��������� ���������� ��������� ����������� ����� � ���������, ������� �� ������� ���������� ��������� �����. ³� ����� ������� ���� �������� ��������� ���� ����������. ������� ���������� ��������� ����� ���������� �� ������ ���������. ��-�����, ������� ����������� ����������� ���� �������������, ��������� ���������� �������. �� ������ ���������� ����������� � ����������� ��������� �����. ��-�����, ���������� ������� ������� �� ��������� ��������� ����� �� �������� ���������� � ����������. ������ �� ���� ���������� ���������� ������� � ��������� ������, ��� � ����������� ������������� ������� �����������, ��������� �������� ������� �� ������� ������ (�������� ���� ������� 䳿 �� ������� ���������). ��-����, ����������� ������������ � ������ ��������� � ����������� ����� ��������������, �� ���������: ������ �����������, ��� �� �������� �� ��������; ������������� � ����������; ���� �������������� ����������. ��-��������, ����������� ������� ����������� ��������� �����. �� ������ ���������� ��������� ����� �� ������� ������� ������� � ��������� ����� � �������, �� ������������ ���������� ��������� ���� ����������. ��-�'���, �������� �� ������������ ���������� � ������������� ��������� �����. ������ �� ���� ���������� ������ ����������� ������������ �����, �� ����������������, � ����� ����������� ������� ���������.


6.2. ���������� ������� � ��������� ������

6.2.1. ����������� � ������� ���������� ������� � ��������� ������

6.2.2. ���������� ��������� ����� ��� ��������� ���������� ������

6.2.3. ���������� ��������� ����� � ������������� ���������� � �������� �������� ������

6.2.4. ���������� ��������� ����� ��� ��������� ������ ������ ���������

6.2.5. ���������� ��������� ��������� ����� ���������� �������

6.2.1. ����ղ�Ͳ��� � ������� ���������� ������� � ��������� ������

������������-������������ �������� ��������� ��� ��������� �����. �� ������� � ����� � ��'���� ���������� ���������� � ����������� � ����� �� �������. ����� ���������� �������, ���� ������� ����� �������� �������� ������, �� ��������� �������� � ����������� ���������� � ��������� � ��������� ���������.

��� ����, ������ ����������� � ��������� ��������� ������� ��� ��������� � ��������, �������-����������� �����������, ���������-��������� �� ����� ������� �������������� ���������.

� �������� ���������������� ��� ������ ���������� ������� � ��������� ������: ������ � ����������.

����� ������� ���������� ��������� �������� ������������� ���� � ��������� �� ������� ��������� � ����������� �������� �������, �� ���'���� � ������������� ����������, ����������� �� ��������� ���������.

���������� ��������� ����� ����������� �������� �� ��������� ������ �� ����������� � ����������� ������� �� �����-�����, ���� ������� � ���'��� ��������� � ������� ���������, ��������� ���� ��� ����� ��� ������ ���������� �������� �� �������� ������������.

���������� ������� � ��������� ������ ����������� ����� �� ����������. ���������� ��������� ����� ��������� ���������� �������� �������, �� ��������� �� ������������ �������� ���������. �� ����������� ��������� ����� �� ��� ��������:

* ����� ���������� ��������� �������-������������ ����������: ������� �������������, ������ ��������, ����� ���������� �����, ������� ����������� ����������� ���������, ����� ���������� �� ��������� �������;

* ���������� ������� �����������: ��������� ����������� �����, �������� �������� ������ �������� ����������� �����, ������������ �������� ���������;

* ����� ��������� ���������: ������� ���������� ������ ���������, �� ����������, ����������� ���������, ����� �� ���������������, ����� ���������� �� ����������� ���������.

�� ���������� ������, ��������� � �������� ��������� ����� ������������� ������ ����������� �� ��������� ���������� � ���� ���������� �������� � ���������� ���������.

� ��� ��������� ������ ��������� ����� ������ ������ � ��������� � ����������� ������, ��������� ������ ����������� �� ��������, ���������� ������������ ������� � �������������, ���� �������� ����� � ������������ ��������.

�������� ��������� ����� ���������� �� ������������� �������� ������ ��������, ��������; ����������� ������ �����쳿; ��������� ���� ��� ������������ ��������� ����� �� �� ������������.

�������� ���������� ��������� ����� ������ � ������.

��-�����, ��������� ���������� ��������� ��������� ����� ��������� ������������� � ������������� ������� �����������.

��-�����, ���������� ��������� ����� �� ����� ��������� ��������������� ������� ����� �� ������� ���������.

��-����, �� ��������� ������������� ��������� ��������� ����� �������� ��������� ����� �����������, ��������� ���������, �������� �� ���� �������������.

��-��������, ����������� ��������� ��������� ����� �������� �������� ������ �����쳿, �������� ������ ������������ ��������.

���������� ������� ������� � ��������� ������ ��������� �������� ���� ������� ������� 䳿 � ��������� �� ���������� ����� - �� (�� �������), ������, �������. �� ���������� �� ���������� ����� ����:

1. ���������� ���� ������ �� �������� ���������� ��������� �����.

����� ��������� ����� - �� �������� ��������, ���� ������������ � ����, �������� �� �������. ����� � ���� ���� ���������� ������ �������������� �� �������� ������ ����������� ���������. � ��� ������ ������������ ���������� ����������� � �� ������, ��� ��������� (�������) �� ����� 70^-80% ��������� ������ �� ������� � ������.

2. ������������ ����������� ���������� ����������� ���������, �������� �� ��������� ������ �� �����������. ��������� ���������� �� ����������� ���������� ������� ������������ ������������� ������������� �� ������ ����� ���������� �������� ��������� ����, ��, �� �������, �� ��������� ����� �����������. � �������� ������� ������������ ��������� ���������� ����������� �� ������ �������� � ��������� ������� �����������.

���������� �������� ������� ������������� �����������, �������� �� ���� ������ �� ����������� ������ �� ������� ���������. ���� ������ ��������� �������� ������ ��� ���������� ��������� ���������� ������� ���������.

3. ���������� ��������� ��������� ����� �� ������ ������� � ��������� �������� ����������� ��������� ���������� ������ � ��������� �������� �� �������� ����� ������ � ����.

4. ���������� ��������� ���������, ��� �������� ������� � ��������� ������, �� ��������� ����������� �������������� ��������� �� �������� ��������.

5. ��������� ���� ���������� - ���������� ���� �� ��������� �� �������� �������� ��������� ����� ��� �������� ���������, �� ���������������� ��������� ������� �� �������������� ���������.

������� ����������� � �������� � �������� ���� ������. ����� ������ � ���� �������������� �������� ������ ����, ���� ������ �� ��������� ����� �����������, ���������� �� �����, ����������.

��� ����������� ������ ����� ��������� ������������� ��������� ��������� �����. ³������� �� ��������� ������� ̳����� ������ � ������������� ����� ������ �� 19 ����� 1993 ���� � 279 "��� ��������� ������ �������-����������� ��������� ��������� ��������� � ���������� �� ������� �� ��������" ̳���������� �������� ����� � ̳���������� ������ ����������� ������� ������� ���������� ���� ������ �������-����������� ���������.

6.2.2. ���������� ��������� ���Ҳ� ��� ��������� ���������� ����Ѳ�

��������� ������ ����������� �� ��������� ��� ������������ ������������� ������� ����������� � ��������� ���������. � ����� ���������� ������ �������� ������ ���� ����� ��������, �������� � ������ �������������.

�������� ��������� ����� ���� ��� ������ ����������� � �������:

H = ON,

�� � - �������� ��������� ����� ��� ��������, �������� � �������� ������������� (���. ���.);

� - �������� ������� ��������, ��������, ������������� (���. ���.);

N - ����� ��������� ����� (���).

��������� ���������� ��������, �������� � �������� ������������� ����������� �� ���������� ������ �� ����������� IV �������� ��������� ���� ��� ����������� ���������� ������. ����� ���������� ������ �� ������������� ��������, �� �����������, �������� � �������� ������������� ������������� ������� ���� �� ������ � IV ������� ��������� ���� �� 90.

����� ��������� ����� �������� ��������, �������� � �������� ������������� ������ ��� ��������: ������������ �����; ��� ��� ���������, �������������, ����������, ����������� ��������; ������������ �����; �������� (����������) �����; ���������� (���������) �����.

������������ ����� ����������� �� ������ �� ����� ����������� ������� � ����� �� ������������� �� ��������� �� ����� ��������� ������ ������������� ���������, �� ���������� ������������������ � ������� ������� �� ����� ����������� ������������� � ���������.

������� 1.

��� ���� ������� �� ������������� �� ��������� ��������� 20 ���. �������� ����� ��������� - 12 ���. ������� ��������� � ������������� � � ���������� ��������� - 4 ��. �� ��� ���� ������������ ����� ������� �������� ���� (20-12-4).

�� �������� ������ ������������� ������������ ����� ���� ���������� ���� ����������� ��������� ������������� �� ��������������� ��������.

���� �������� � �������� ��������� �� ��������� ����� �� �������� ������������� ��������� (��� �� ������� ��������� � ���), ������������ ����� �� ��������������.

ϳ��������� ����� - �� ��� ��� ���������, �������������, ����������, ����������� ��������.

������������ ����� ������ ��� �� ��������� �������� (������� �����������, ���������� ������, ������������ ��������), ���� ���� �� � ��������� �������� ����������� �����. ����� ������������� ������ ����������� ����������� ������� ������ ������� ���������� � ��������� ���������� ��������.

�������� ����� - ����� ��������� ����� � ������ ��������� ������ �������� �� ������� �� ���������� �������� ��������, ���������� �� ���������� � ����������. �� ������ ���� ��������� �� ������ ���������, �� ������ ���� �������� �����.

� ����� ��������� �����, �� �������, ���������� ������� �������� ����� � ����� 50% ��������� ��������� �� ����������. �������� �������� ����������� �� ������ �������� �� ��������������� ��� �������� � ��������� ����� ��� ����������� �� ��������� �����.

� ���, ���� �� �������� ���� ��������� ����� � ������ ��������� ������ ���� ������� ���� �������� ������ �������-��������� ������ ��������, ������� �������� �� ���������� ����������� �� ������ ����� ��� �������� ����������� ��������. ��� ����� ������� ��� � ���� (360) ��� �������� �� �������� ������� �������� ������ ���� �������� �� ������ ��. � ����������� ���������� ��������� �� ������������ ���� ���� �� ������ ����� �����������.

�������� �� ������ ������������� ������ ������ �������� �� ������� � �� ��������� ��������� �� �������� �������, �� �������� �� ����� ������ - ������������ ���������������, ����������� ������� ��� �� ��� ����������� ��������� ���������������, ���� ���������� �������� �� ���������� ����. � ������ ��� ������� �������� �� ���������� ������������� �� ��������������� ��������. ��� �� ���������� ����� ����� �������� �������� � �������� ������� �� �������� � ���� �� �������� �������� � ���� ��������� ������� ����� �� ��������� ����� ��������, ������ ��� ���������� ����������������� ���������.

������� 2.

���������� ��������� �� ���������� ������� ��������������� �������� (����. 6.2).

� ���������� �������� 4880(5840 - 960). ���������������� �������� 22 �� (109320 : 4880).

����� ��������� ����� �� �������� ����� ����������� �� 50 % �� ����������������� ���������, ��� 11 ���.

���������� (���������) ����� ����������� � ����� ���������� �������� �������� ������� � ���������: ��������� ���� ���������� ��� �������� ������� � �����; ���� �������������� ������ ������������ � �����, �� ������������ ���������� ������� ���������� �� ���������. ����� ��������� ����� �� ��������� ����� ��������������, �� �������, � ����� 50 % ��������� ������.

��� ��������, �� ��������� � ������ ���������������� � �������� ���������� � ��������� ���������������, ���������� ������ ���������� �� �������������.

� ������� ��������, ���'������ �� ��������� ������� ������������ ����������� ��������, ����� ��������� ����� � ������ ���������� ������ ���� ������� ���� �������� ����� �������� ����� 50 % ����� ��������� ����� �� �������� �����.

�� ������ ���� ��������� �����, ���������� �� ���������� ����������, ����������� �������� ��� ������� ����, ���� � � ������ ���� ��������, �������� �������� � �������� �������������. �� ����������� �������� ������� � ��������� ������ ����������� � ��������� ������ ���������� (����. 6.3).

������� 3.

���� ��������� ����� ���� ��������, �������� � �������� ������������� ������� 944,5 ���. ���., � ������� ����� ��������� ����� ��������� 22,3 �� (944,5 : 42,4).

�� ���������� ������ ������� ����� ������� ��������, ������, ����, ������ ������� � �������� �������������� ��������, �� ������ ������ � �������� ���� ������� � ��� ���������� ���������� ���������� ������� � ���.

�������� ��������� ����� ���� ��������� �������� ������������� ��������� ����� �� �������� ����������� �� ���������� �� ���������� ������ �� �����������. ����� �� ������ � ������� ��������� �������� �������������� � ������ ������ �������, �� � ��� �������� ��������.

�������� ��������� ����� �� ������ �������������� ��� ��� ���� ������ (��� ����), �� ��������������� �� ��� ������������ �����, ��� � ��� ������������� ������ �����������. �������� ��������� ��������� ����� �� �� ������ ����������� �� �������, ���������� ������ ���������� ��������� ��������� ����� �� ������ ��������.

������������ ��������� ���������� �� ������� "������", �� ��������� ������ �� ����������� ��������� ��������� ������� �������� ������ � ������ ������� ������ � ������������� �������������, ���� �� ������� �� ���� �������� � �������� ������ �� ������� �����������.

�������� ��������� ����� ���� ���� ����������� ��������� �����, �������� � �������, �� ����� ������� ��������� � ������� ����� ���������� � ��������� ����.

�������� ������������� ��� ����� ���� ����: �������, �������� ����������� � ������ ����, ��� ��������� � ���������� � �� ������ ���������� ��������������; ��� ������ ����������; ���� ��������, �� ������������ �� ������� "����".

����� ��������� ����� �� ���� ����������� � ������� �� 1000 ���. ������� ��������� (������� ������� � ��������� ������ �� ���� � ��������� ���� �� ������� ��������� � ����� ���������).

������� 4.

������� � ��������� ������ �� ���� ����������� � ��� 50 ���. ���., � ������� ��������� � ����� ���������� �� ������ IV ��������, �� ��� ����� ������������� ������� � ��������� ������, ��������� 14000 ���. ���. ³���� ����� ��������� ����� �� ���� ������������ 2 ���. 80 ���. �� 1000 ���. ������� ��������� (50 ���. ���.: 14000 ���. ���.).

�������� �� ������ ������� ��� ������� �����, ������������ � ������������ ������ ����������� � ����������� ����� ������� �� ���������� ������� � ����� ��������� �����.

�� ��� �����������, �� ��������� ��������� ����� � ������ ������� �������, � ������ ��������� ���������� ������� �� ����������, �������� ��������� ����� �� ������ ������� ���� ���� ������������ ���������� ������� (�������� �� ����� ��� ������� �������� ������ ��� ������� � ������� ������ �����������, �������� ���������� � ������������ ������). ��� ����� ��������� ��������� ����������� ������� �������� ������ �� ����������� ������, ����������, ��������� �� �������� ���������� �� ������ ��. ��� ������������ ������� ������� ������ �����������, �������� ���������� � ������������ ������, �������� �� ����� ��� ���� ������� �� ������� � ����� ������� ����. ���� ���������� ������� �������� ������ �� 1000 ������� ������ ���������� ������� ������� ������������� ��������� ������� �������� ������ �� ������� ������� �����������, �������� ���������� � ������������ ������.

����������� ����� ��������� ����� �������� �� ������ ���������� ��������� ��������� ����� �� ������ ������� �� �������� ��. �� ����� ���� ������������ � ����������� ����������� ������ ����������� ������ � ������������� ����.

�������� ��������� ����� �� ������ ������� � ����������� ���� ����������� ��������� ������������ ������� �����������, �������� ���������� � ������������ ������, ������������ ������, �� ����������� ����� ��������� ����� �� ������ �������.

�������� ��� ���������� �� ���������������� �������� �������� �� ������ ���� �����. �������� �� �������������� �������� �������, �� �������, ����� ������ ���� �, ������ ������ � ������ �����������, �� � ���������� �����. ���� ������� �� ������� ������ ��������� ���� ���������� �� �������, � ���������.

�������� ��������� ����� ��� ���������� � ���������������� �������� ����������� ������ ��� ����� ����� ��������� �� ��������� �� ������������ � ����������: ���������� � ���������������� ������������� ��������; ����������� ���� � ���������� ������; ����������� ���������� � ��������� �������������; ����� ����������; ��������� ����.

������� � ��������� ������ ��� ����� ����� ������������� ��� ��������� ������ �� ����� �� � ������������. � ��'���� � ���, �� ������� ���������� � ���������������� ��������, �� ����������� � ������������, ������������ � ����� �� ������ �����, ��, ���������� ��������, ������ � ������� 50 % ����� ����� �������. ����� ������� ��������� �� ���������� ��������� �� ��� �������� � ������ � ������������. ��� ���������� ��������� ��������� ����� �� ����� �������� �� �������������� �������� ������������ �� ������ ������ �������.

6.2.3. ���������� ��������� ���Ҳ� � ������������� ���������² � �������� ������Ͳ� ��в�IJ�

����������� ����������� - ���� � ������������ �������� ����������� ��������� �����. ���� ������ ���� � ������������ �������� 20 % �������� ������� ��������� �����. ������������ ������������ �������� ����������� ������������ ��������� �� ��� ������ ����������� ������� � ������� ����� �������� � �� ����� ������ ��������� �� �����. ���� ����� �������� �� ���� �����������, ��������� ����������� �����, �������� ������ �������� ����������� ����� (����� ������������� ����������� ������, ���� ����� ������ ����������� �� ������� ����������� �����).

�������� ��������� ����� ��� ������������� ����������� ����������� � �������:

� = � * � * �

�� � �������� ������� �� ������ IV ��������, ���. ���.;

� ��������� ����������� �����, ���;

� ��������� ��������� ������.

����� ��������� ����� ��� ������������� ����������� ����������� ��������� ��������� ����������� ����� �� ��������� ��������� ������.

�������� ������� ������������ ������� ������ �� ������ ������ ��������� (�� ���������� ����������) � IV ������� ��������� ���� �� 90.

��������� ����������� ����� ����������� �� ����� ����� ������������ ���� �� ����� �������� ��������� �����������. ���� ���������� �� ����, ����������� �� ������� ������� (������������ �����), ��������������� ������� �� ������ �������� ���� �� ������ � �������� ������ ��������� �� ����� (������������ �����), ����������� ������ �� �������� ���������� (��������� �����), � ����� � ���������� ������ ���������� �������. ���� ������� ������ � ������������� ���������� ������, � ��������� ����������� ����� � ���� ��� ����� ������ ������ ��������, ��� ��'������ ��������� � �����, � ���� �� ��� ������ ��������� ���������������� ��������. ���� �������� ������������, �������� � ������� ������� ���� ��� ���� ������ � ���������� ����� ���������, �� �����������, �� �������� ���������� (����. 6.4).

������� 5.

��������������� ��������� ����������� ����� ������� 20 ���� (64110: 3150).

��� ���������� ��� ������� ��� ������, �� ���������� 70-80 % ���������� ������ ������� ���������.

��������� ��������� ������ ����������� ������ ��������� ������ � ������������� ����������, ����� ��������� ������ � ������������� ���������� �� �񳺿 ���������� ������ ���������. ����������� � ����� ��������� ������ � ����� ������������ ���. ���� �������� �� ������������ ���������, �� ������������, �������㳿 �� ���������� �����������. �� ����� ������ ������� �� ����� �� �����, �� ����� � ��������� ��������� ������ � ������ - �������� ��������� �����.

���������� ���������� ��������� ������ �������� �� �������� ������ �������� ����������� �����. �� ���������� �������� ������ ��������� ��������� ������ (�) ����������� � �������:

�=(�+ 0,5�)/(�+�)

�� � - �������, �� ����������� ���������� �� ������� ����������� �����;

� - ������� �������, �� ����������� � ���������� ���������.

�� ����������� ������ �������� ������� ��������, ��������, �� ��������� �� ����������� �� ������ ������� ����������� �����.

�� ��������� ������ �������� �� ���� ������� - �������� �����, ������������ �����������, ������������� ����.

������� 6.

��������� ���������� ������ ������� 250 ���. ������� � ������ ���� ����������� ����� ���������� 150 �������. �������� ����� ��� ������� ������������� ��������. ³���� ��������� ��������� ������ ������������

(150+(100*0,5))/250=0,8

���� ������� �� ������������ ������� ��������� �� ����� ����������� ����� ������������� ����������, ��������� ��������� ������ (�) ����������� �� ���������������� ��������.

������� �������� ������ ��������� ��������� �������, ������� � ������ ��������� �����, �� �� ���� �������� �� ���������� ���������, ����� ��������������� � ������� ������. �� ��� �������� �������, ��'���� � ���������� ����� ���������� � ����� ���� ���������, ���� ���� �� ����������� �� ����� �������� �����������, �������, ���'���� � ����������� ������� ��������, ������-����������, ���������� �� ����� ����.

�������� ��������� ����� �� ������� �������� ������ ����������� �� ��������:

� = �� + �� - ��

�� � - �������� ��������� ����� �� ������� �������� ������;

Co - ���� �����, �� ������� � �� ������� �� ������� ������������� ������, �� ������������ ��������� ���������� �������;

�� - �������, �� ����������� � ��������� ����, ���������� ���������� �����������;

�� - �������, �� ����������� � ���������� ��������� ������������� ���� �� ���������� ���������� �����������.

������� �� ������� ����������� ����� ���� ��������� ����������� � ���������� ������� � ��������� ������ �� ������� �������� ������ �� ����� ����������� ����������� ��������� ��� ������� ������, ���� ������ �������. ֳ ������� ������������ �� ���� ����� ������� � ��������� �� �����, � ����� �� �������� �� �� ���������.

���������� ��������� ��������� ����� �� ������� �������� ������ ����������� �� ������ ��.

6.2.4. ���������� ��������� ���Ҳ� ��� ��������� ����Ѳ� �����ί ������ֲ�

�� ������ ��������� �������� ������, �������� ������������, ������� �������� ��������� ���������� � ���� �� ����� ��� ������� ����������, �������� �� ������������� ������� ��������� ���������.

������ ������ ��������� �� ����� ����� ���� ������������ ���� ��������� ����������� �����, ���� ��������� ��������� � ������� �� ������.

�������� ��������� ����� ��� ������ ��������� (�) ����������� �� ������� ����� ��������� ����� � ���� � ����������� ������� ������� ��������� � ��������� ���� �� ���������� ����������:

� = 3*�,

�� 3 - ���������� ������ ��������� � IV ������� ��������� ���� �� ���������� ���������� (���.);

� - ����� ������ ��������� ����� ��� ������ ��������� (���).

����� ������ ��������� ����� ��� ������ ��������� ������������ � ���� � ������ ��� ��������: ��� �� �������������� ������ ��� ��������, �������� ���������, ��� �� ���������� � ����� �������� ��������� � ����. ��� �� ����� �������� ����������� ������������� ��������.

�� ������ ������������ ���������, �� �����������, ����� ��������� ����� ��� ������ ��������� �� ����� ���� ���� ��������� �� ��������������� �������� ���� ��� ���� ���������, �� ��������� �� ����� 70-80 % ������������� ������� ������ ���������. ����������� �� ���� ������ ������� ����� ��������� ����� ����������� �� ��� ������ ��������� �� �����.

���������� ��������������� ����� ��������� ����� ��� ������ ��������� �� ����� ���� ���� ��������� �� ������ ����. 6.5.

������� 7.

������� ����� ��� ��� ���� ������ ��������� �� ����� ��������� 5,8 ��� (580 : 100).

��� �� ���������� �������� ��������� �������� �� ����� ����������, ���� ������������ ���������. � ����������� ������ ��� �������� �� 2,5 ���. ����, �������� ����� ��������� ����� ��� ������ ��������� ����������� 8,3 ��� (5,8 +2,5). ���� �������� ������� �� ������ ��������� ���������� 82,0 ���. ���., �� �������� ��������� ����� ��� ������ ��������� ����������� 680,6 ���. ���. (82 � 8,3).

�������� �������� ��������� ����� ���������� �� �������� �� ����������� �������������� ��������� �� ������ ������� ���������� ��������� �����. �������� �� �������� ������� ���������� � ��������� ������, ������������ ������ (���������) ������� ��������� � ������������� �����. ֳ ��� ���������������� �� ��� ��������� ���������� �����. � ���������� ���� ��� �������� �������� ��������� ��������� ����� ����� ���� ���������� ������� �������.

6.2.5. ���������� ��������� ��������� ���Ҳ� �����̲���� �������

���������� ������� � ��������� ������ ������ ������� ��������� ��������� ���������� ��� ������� �������� ��������� �����. ���� ����������� �� �������� �����, ���� ������� �� ��������� ���������� ���������, ��������� �����������, ����� ���������� �� ����� ���������. ���������� ������� ������� ���������� �������� ������ ���������� ����������� � ����������� ��� ��������� �������� � �������� ��������� ��������� �����. ��� �������� ��������������� ���������� ����� ����������.

���������� ���������� ������� � ��������� ������ ���������� ������� ������ � ��, �� ���������� ������� ������� ���������� �������� �� �������� �� ����� �� �� �������. �� ����� ������� �������� ��������� ��������� ����� �� ��������, ����� ���� ����� �������� �� ������ ������ �� �����������: ��������, ������ ��������, ������ �������������, ������� ��������, ����, ����������� ����������� �� ������ ��������� (���������� ��������). �� ����� ������� ��������� � ����� ���������� ��������� �����, ����� ���� ����� �� �������� �� ���� ������ �� �����������: ������ ������� ��� ������� ������������, �������� � �������������� ��������, ������� �������� ������ (������������ ��������).

��� ���������� ��������� ��������� ����� �� �������� �� ���������� �������� ���������� �������� �� ����� ��������� ��������� �������� � ��������� �����.

������������ �������� ��������� ����� ���������� �� 50 % �� ��������� ��������� ��������.

�������� �������� ���� ��������� ���������� �� ���� �����, �� ������������ � ��������� ��������� (��������������) ����������� ��������� ��������� �����.

������� 8.

�������� ��������� ����� ���������� �� ������� ��������� ���� �������� 1000 ���. ���., � �� ���� ���������� - 800 ���. ���., ������������ - 200 ���. ���. ��������� ��������� �������� �� �������� �� ����������� � ����� 10 % ����� �������� ����. � ��������� ���� � ��������� ��������� ������ ��� ��������� ������������ ��������� ����� ������������� ����������� �� ��������� �� 2 %.

�������� � ��������� ����� �������� ��� ����������.

1. ��������� ���������� �������� ��������� ����� �� �������� ��:

(800*110%)/100%= 880 ���. ���.

2. ��������� ������������ �������� ��������� ����� �� �������� ��:

(200x105%)/100%=210 ���. ���.

3. ��������� �������� �� �������� �� ����������� 1090���.���. (880 + 210).

4. � ��'���� � ������������ ��������� ��������� ����� � ��������� ���� �� 2 % ��������� ��������� ���� ���������� � ���� ��������� �����:

(1090*2%)/100%= 21,8 ���.���.

5. ����, �������� ��������� ����� �� �������� �� � ����������� ����������� ������� ����� ����������� 1068,2 ���. ���. (1090 - 21,8). ������ ��������� ����������� 68,2 ���. ���. (1068,2 - 1000).

�� ����� �� ������ ������� ����������, ���� � ������ �����������, ���������� ����� �� ������� ��������� �������� ����������.

����� ������� ���������� ������������� �� ����� �����������, � ����� ���, ���� ��������� ������������� ���� ��������� ����� � ����� ��������� ����������, �����������, ��������� ���������� ������; ������� ���������� ��������� ����������� �����; ������ ������������� ������ ��������� �� �������. ���������� ����� ���������� ��������� ��������� ����� ������������� �� ����� �����������. ���������� ����� �������� ����� ��������������� �� ��� ��������� ���������, �������, ���������� ��'������ � ������ �������������� ���������� ��� �������������.


6.3. ������� ���������� ��������� ���Ҳ�

6.3.1. ����� ������� ���������� ��������� �����

6.3.2. ������������ ���������� ������� ��� ���������� ��������� �����

6.3.3. ��������� ����� ����� ���'���� ��������������

���������� ������ ���������� ��������� ����� � �������� ������� ������ ��������� ����������.

������������ ������ ���������� ��������� ����� ���������� �� ��������������� ������������ �������� �� �� ��������� ����������. �������� ������ ������ ��������� ����� �� ��������� ������ ��������� �������������� ������ �������-����������� ���������, ���������� ��������� ����� � �������������� �������, �������� ������������� �� ������� � ����������� ������������ �� �������, ��� � ��������� �����.

6.3.1. ����Ͳ ������� ���������� ��������� ���Ҳ�

�� �������, �������� ������� ���������� � ��������� ������ ����������� �� ������� ����� ������� ������: ��������� ������ (����), ����������� �� �������� � ����� ������������ �����������; ������� ����������� �� ������ ����������� (�� �������, ��������� � ����������� ������������� �����), ������ ������ ������.

ϳ���������, �� ��������� � ��, �������� ������� ����� �� ������� ����� �������, ������� ������ �����-����������, ������ ��������� �������� (��� ������� ���������), ����������� �� ��� ������ ������. ֳ ����� ����������� � ��������� ���� �������������� ����������.

�� ��� ����� ����������� �������� ��������� ����������� ��������� ����� � ��������, �� ���������� � ������������ ����������, ����������� �� ��� ������ ������, � ����� �������� �� ������� ��������� ����� ���� ������.

�������� ���������� ������������ �� �������� �������� ��������� ��������� �����. ���������� �������� �������� ��������� ��������, �� ���������� � ������������ ���������� � ��������������� �� ���� ������. ��� ����� ��� ���������, ��, ���������� ���� �����������, ����� ��������� ��������� ���������, ������������� �� ������������� �� ������� ��������� �� ���� �������, �������� ���� ������ 23.02. 96 �. �������� ����� ��� ���� �� ���������� �� ������� ������� ̳����� ������ "��� ������� ������������ �������� ��������� ���������, ������� � ����������". ����� � ��� ������� ������� ���������� ���� ������������ �� ���������� ������� ��������� ����� �� ����� 10 % ���������� �������� ����������. �� ������� �������� ���������� �� �������������. �� ����, ������� �� ����� �� 䳺.

����� �����, �� ������������� �� ���������� ������� ��������� �����, �������� �� ���������� ������ �������� ��������� ��������� �����, ���������� ������ ��������, ��������� ������ ��������� ��������� ����� �� ����� �������.

�� �����, �� ����� ��������� �� �������, �������� ���� ������. �� ����� ��������� �����������, �� � ��������� ����������� ������� �������� ���������� ������� ����������� � �������������� ���� ���������, � �����, ���� �� ��������. �� �� ������������ �� ������������ ���� � ��� ���������� ������� � ��������� ���������� ��������� ����� ����������.

���� ������ - �� �������� (�����) ������������� �� �������� ����� �����������, ���������� �� ����'������ �������� ������� �����������, �� ��������� �����������, ������ �������� �������, ����������� �������� (���������). ��� � ��������������� ������ �� �������������� ���� ������, �� �� ���� �����. ��� � ����� �� ��� ������ ��������, �� ���� ������ ������ �� ���������.

�������� ���������� ������� ��������� ����� ����������, ��� ����� �����������, �� ������ ������������ �� ������� �������� � ����������������� ��������. ³������������ ���� � � ����� ������ �������.

� ����� �������� ��������� ��������� ������� � ������� ��������� ���� ���������� ����� ����� ��������� ���� ������. ������� �� ���� ������ ������ ������ ��������������� ��� �������� �� ����������.

����� �������� ������������� �� �������� ����� �������� �� ���� �� ������� � ������, �� ���� ���� �����������. �� ������ ������ �� ������� ������� �������� ����� � ������� ����� ������, �� ���� ���� ����������, �� ���� �������������, �� ����� ����� ���������� ���� ����������� � �������������� ������. ���, ���� ������� �������� ����� ����������� �� ����� �������� ����� 25-�� ����� ������� �����, � �� ����� �������� - 10-�� ����� ���������� �����, �� � ������ ���������� ������ �������� ���'�������� ���� �������� �����.

̳������� ������������� ���� ������� �������� ������� ����������� �������� ����� �� ������� ���������� �� ������ ��������. ������� �������� ����� �� ������� �������� ��������� �� ������� ����������� �� ���, ���� ������� ��� � ��������, � ������ ���������. ֳ ����, �� ���������� �� ���������� ��������� ��������, ������������ � ������� ���������� �� ������� �������� �������. ���� ������������ ���������, ���� � ����� � ��������, � ���� ���������� � ����� �������. ����� �� ������� �������� ������� ����� � ������� �������� ������ � �����, �� ���������������� � �������������� ������. � ��'���� � ��� ������� ������� ����� �� ������� �������� ������� ������������ �� ������� ���������� ������� ��������� �����. ������ �������� ������� ����������� � ��� ���������� ������� �� ������� ������ �� 12 ������, �� ��������� ��������� ����, � ����������� ��� ����� �������� ����� � ��������� ����.

���� �������� ������������� �� �������� ����� � ������� �������� ������� ���� ����������� � ��������� �������, �������� � ���� �������� ������������� �� ������ �������� ���� � ������� ��������� ����� �������� ����� � ��������� ����.

̳������� ������������� ���� ���������� � ����������� ����� ����� ������� � � ���� ����������, �� ����� ��������� �� ������� �������� ��������� ������������� � ������ ����� ��������� �� ������� ����������, ������������� ��� ���������� �����.

̳������� ������������� ���������� � ������ ��������� �� ��������� ��������� ������������ � ������� ������������ � �������� ������ �����������. ������ ������ ��������� �� ������� ��������� ���������, �� � �������� �������� ������ ������������� �����������, ������������ �� ���� ������ � ������ ���� �������� �� ������� ��������� �����. ���� �� ��� ����� ������ ������ ����������� �������� �� �������� �����������, ���� ����� ��������� � ������� ����������.

�� �������� �������� ��������� ��������� ����� ������������ �� ��� ���� ������ ������, � ���� ������ �� � ��������� ����, ������� ������ �� ���� ��������� � �������� ����.

6.3.2. ������������ ���ʲ������ �����Ҳ� ��� ���������� ��������� ���Ҳ�

����� ������� ��������� �����, �� �������� �� �����������, �� � �������� ���������. ���� ������� ��������� ����� �� ��� ��������� ���������� ����� ������ ����������� � ��'���� � ����� ������ �����������, ����������� ���������, ���� ���������� � �����. ���� ����, �� ����������� ��������� �������� � ����������� ������������ ����� �� ����������� ���������, �������������� �� ����� ������������ ������ ���������, ����������� � �������� ���������� ��������� �����'����� ��������������� �� ����� ���� ���������, �� ����������� ������� � ���������� ������.

������� �� ������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ����������. ���� ��������� ������� ����� ���� �� ������� ������� ������ ��� ��������� ����������, ������� �� ����� ��������� ���������� ���� ����������� ������� ������ � ������ ����� ���������� �������� ������������ ����������.

� ������ ��� ���������� �������� ���������� �� ��������� ��������� ������� � ������ ���������������� ������� ����� �� ����� �������, ������������ �������, ������������ �������������.

����������� ���������� ������� - ����������� ������, ���'������ � ���������� �������� � �������� ������, �� ��������� ��������� ����������, ���������� ���������� ���������� ������, �� ����������� (����������) ���������� �������������, ����������� ��������� �� ������ �����'��������.

������� ����� ����� ����� �������� ��'����� �� ������� ��������� ����� � ���������� �������� ����� �� ����������� ���������� ������ ��������, ��������, ������ ��������� �� ����� ���� ����������� ���������.

���������� �������� ���� �������� ���������, ����� ��������, ��������� ����� � ����� ������ ���������� �����, �� ��������� � ������, ���������� ���'���� �������������� �� ������� ������� ����� ��� �� ����� ����������� ������ ����������� �������.

���������� ������� � ��������� ��������� ������ ������ ���������� ��������� ���� ������� � ����������� ������� ���������� �������-����������� ��������� � ���������� ������� � ������.

���� ������� � ����������� ������� ���������� �������-����������� ��������� ����������� ��� ������� ��'���� �� ������ �� ������������ ������� ����������� ��������� �� ������ ������ � �������� ���������� �������.

���������������� ������, ��������� �� ��'���� ������������, �������� ������� �� ������ ����. ����� �� �������� ������ ������� ������� ������ �����, �� ����������� ������� ����� ��������, ���������� ������ �����������, ������ ��������� � ��������� ����.

������� ��������� ������� ��������� � ����� 7.

6.3.3. ��������� ���Ҳ� ����� ���'��Ҳ� ��������������

�� ��������� �������� ����� ����� ���������, �� ��������� ����������� � ������ �� ������ (�����������) ������� �� ����� �� ������ ���� � ����������� ������� �� ������ ��������� �����'������.

������� � ����������� � ������������� ������ ��������� ������. ³� ���������� ��������� � ���������� ����������. ��� ���� ������ ������� ������ �������� ������������ (�������) ������ � �����. ����� ������� ���������� ������������� ����� �� ����� �� ���� �������. ���� ����� ������ �����������, �� ������ �������.

������ ��������� ������ ��������� ����� ����� ���'���� �������������� � ����������� ������. ³� ��������������� ������������ �� ������ ��������� ������� � ������� (���������) � ����������� ������������� � ��������������. � ����� ��� ������ ����������� ��������� �������. ������������ �� ����� �� ������� ��������� ������� �� ���������, �� �������������, � �� ��������� �� ������ ������ ������ ������� ��� ���� ������� �����'������.

������������ ������������ ������� ������ ������� �������� � ����� ����������� ������� ��������, ��������� ��������� � ������������ ������� �������� �� ������� ������ ����������� �����������. � ������ ���� ������������ ��������� ������ �� �������� ���������� � ��������� ������������, ������� ������ ��������� ������, ��������� ��������� ��������� ����� � ������ ������� � ��������� � �������� ��������.

������������ ������������� �������� �� ������������ ��������� ������ ���������� ��������� �����, �� ������� ���� ������� ��������� �����. �������� ������������ ������������� �������������� ������� ��� ������ � �������������� ���� ���������� ����� ����� ���'���� ��������������.

������ �������, ������������ ������������� - �� �������������� �����'������ ���������, �� ��������� ��: ������������ � ��������; �� �������������� �����������, ����� ������ ���� �� ������ � �� �� �������� � �����; �� ����������������� ����������-������������ ������� �����, ���������, ����� ������ ���� �� ������ � �� �� �������� � �����; �� ����������������� ���������.

������������ ������������� � ���������� (����������), ���� �� ��������� ������ �������� ����������. ���������, ������������� �������������� �� �������������� �����������, ����� ������ ���� �� ������, �� ����������������� ����������. ����� �� ��������� ���� ���� � ����������� ������������ �������������, �� ����������� � ��������� ��������� ��������� ������� � ������ ������ ������������� ���������. ���� ��������, �������������� � ���� ��������� �������-��������� �������, ������ �������� �����, �� ���� �� ��������, �� ������������ �������� ���������� �� ������������� ������������ ������� �����, �� ������ ���������� ������ ���������� ���� �������� ��������� �������.

�� ������������ ������������� �������������� ��������� ����� ���������� � ������� ���� �� ����� �� ������� ��������� ����� � ����������� �������, �� ���������� � ������� ����. ����� � ��������� ����������� ������������ ������������� �������� �� ���������� ���� ���������� �� ������������ ��������� �����, �������� - �� ������ �� ��������� ����������� ���������� �������������, �������� �������� �������� ��� � � ������������ �������������.

���� ������������ � ���������� �������������, �� ������ � ��������� �� ����������� ��������� ����� ����������� ��������� ������� ��� ������� ��������� � ������������ �������� (����. 6.6).

� ������ � ������������ ������ ������ �� 1.07.1999 �. � ������ �������-����������� ��������� �������� ��������� ����� �� ���� 27960,2 ��� ���. ���������� ������������� �������� ���� ��������� �����, ��������� ����� � ��������� ������, ����������� �����������, ������ ��������� � ������ � ��������� 62115,4 ��� ���. ������������ ������������� ��������� 88578,9 ��� ���. � ����� �� � 1,4 ���� �������� ����������. ���� ���� ��������� ���� ���� � � 1998 ����. ������� ��� ����� ����� ������� ��������, �� ��� ��������� ������������ ������������� � ����� �� �� �������� �������� ����������������� �����������.

����������� ������������� ��������: �� ����� � ������ ��-��������-��������� ������ � ������ ����������-�������������, �� ����� (��������� �� ����� ��������) �� ���� ��������. ����� ���� "�������������" ������� (���� � ���������) � �������� ������� ������� ������ ���������, ������ ��������� ���� ����������, ��������� ��������� ��������� ����� � ��������� ����������� � ������.

������� ���������� ��������� ����� ���������� ����� �� �� ���������. ���������� ����� ������ ���������� � �������� ������ ������ ������������ ������� � ��������� ��������� ����� ��������� �� ����������� ������������ ��������� ����� � ������ ���������� �������. ����������� ���������� �������� ������ ��������� ����� �� ������� ����� �� ������ �����������, �� ������� ���������� � ��������� ���� ����������, ������ ���������� ���� � �������� ����������� �� ����� ���� ���������� �������.


6.4. ��������� ����� � ������������ ��������� ���Ҳ�

6.4.1. ��������� ����� ������� ��������� �����

6.4.2. ��������� ������������ ��������� ����� � ����� ����������� �� ���������

6.4.3. ����� ��������� ��������� ����� �� ��������� ���� ����������

6.4.1. ��������� ����� ������� ��������� ���Ҳ�

���� ��������� ����� ��������������� ���������� �������� �� �� ����� ����. �������� ������� ��������� ����� ���������� ����������� �� ������ �� ����� ������� � ������ ������ ������� �.1 �� ����� 530 � �������� � ������ ������ ������� �.1 �� ����� 300.

����� �� ���� � ������ ������ "������� ������� �� ���������� �� ��� �����" (���. 495, ����� 4) �� ���� ����� 530 (������������ �������) ������������ ���� ��������� ������ ������ "������ ������ �� ���� ����������� ������" (���. 070, ����� 4) �� ������� ����� (���. 300).

³������� �� ��������� (���������) ��������������� ����� 2 (���2) "������", �� ����������� ������� ̳��������� ������ ������ �� 31.03.99 �. �87 � ������������ � ̳�������� ������� ������ 21.06.99 �. �391/3684, �������� ������� ��������� ����� ���������� ����������� �� ������ �� ����� ������� "������ � ������ ������� �. 1". "������� ������" (����� 380) �� �������� ������ � ������ ������� (����� 080).

����, � ���� ������ � ������ ������� "������� ������" (����� 380) �� ���� ����� 430 "������������ ��������� ������ � �������" ������������ ���� ��������� ������ � ������ "��������� ������" (����� 080).

��������� �������� �������� ��������� ����� � ���������� �� ����� ��������� ���� ��� �������� ������� ��������� �����.

���� ������� ��������� ����� ������ ����������� ��������� ��������� ����� ��� ��������� �������� ��. ³� ���� ��������� � ���� ������ ����������, ����� ���������, � ��������� ���� ���� ��������������, �� ������ �� ����� �������� (��, ���������, ���������� ����������� �������� ��������� ������� ��������� �����), ����� �������� ���� �� � ����� ������.

��������� ��������� ����� ������� ��������� ����� ������ ����: ������ ������ ������������ ������; ����������� ����� ��������; ������ ������������� ��������� �� ���������� � ���������� ������� ��������� ����� �� �� ��������� ������������; ���������� ����������� �������� ��������� ��������� �����; �������� ���������� ������������� (��������� ����������) ����.

���� ������� ��������� ����� ���� �������� � ��'���� � ������� ���������� ��� � ��������� ����������� �������.

�������� ������� ��������� ����� ����������� � ��������� � ��� ����������� ������ ��������� ����� ����� �������� �� ���������, �������� ��� ����������� �������� ��������� ������ ����������� � ��������. ³� ���� ��������� �������� ������������� ����� ��������; ��������� ������ ������� �� �������; ������������ ����������� (���������) �������-����������� ��������� �� ����� ����������; ��������� ������������ �������� �� ���, ���������� ��������� ������, �� ��.

����������� ��������� ��������� ����� ���� ���� ����������� � ��� ������������� ����� ������� ���������, ��� ����� ��������� ����������� ������ �� ������ ����������� ����� ��������� ������ �����������.

�� �������� ���� �������������� (���� ���, ��������, ���� �����������) ����������� �������� �������� ������� ��������� ����� ��� ���������� - ����� � ������������ �������� ��������� ������ ������.

��������� �� ����� ���� ����� ������ �������� �������� ������� ��������� �����, ����� ������ ��� ��������� ���� ���� �������.

�� ���������, �� �������������� ���� ��������� �����, ����� ������� ��������� ������� ������� ��������� ����� � ���� ���������� (���). ��� �������� ����������� �� ��������� ������� ��������� ����� �� ������� ����� ����������:

��� = ��/�

�� �� - �������� �������� (������� ��������� �����, ���.);

� - ������� ����� ����������, ���.

��������� ������� ������� ��������� ����� ������, ��� ������ � ���� ���������� ���� ��������. ������� �� ���� �����������, ���� ��������� �� ����� ������� �� ������ ���� ���� �����. ��� ������, ��� ���� ������������� ��������� ���������, ������������� ����������� �, � ��� �����������, ������ �������� ��������� ������.

6.4.2. ��������� ������������ ��������� ���Ҳ� � ����� ����������� �� ���������

��� �������������� ����������� ������������ ��������� ����� �� ����������� ���������������� ��������� ���������, ������������ � ���� � �������� ���������. ���� ������������ � ���� � ��������������� �������, �� ���� ������� ����� ���������� ��������� ���� ������, ����� ��������� �� ���䳿 �����-������� �� ���������:

�=��/�

�� � - ����� ��������� ��������� �����, ���;

� - ������ ������� ���������� ��������� �����, ���.;

� - ��������� ������, �� ���� ������������ ���������, ���;

� - ����� ���������� ���������, ���.

������� ������� ��������� ����� ����� ����������� �� ������� ����������� ��� ������� �����������. ��� ��� ���������� ���������������� ������� �� ������ (��, ������, ������� ����), �� ���� ����������� ����������. ���� �� ��, �� ��������� ��� ���������� ����� �������� ��������� ����� �� ������� ������� �����.

����, �������, �� ���� ����������� ������� �����������, ����������� ���:

�� �1, �2, ... �12 - ���� (�������) ��������� ����� �� ������� ������� ����� ���� (� ���� �� �������);

�13 - ���� ��������� ����� �� ������� ���������� ����.

������� ���� ��������� ����� �� ��������� ������������ ����������� �� ��������:

��� ���������� ��������� �� ����� ��������� ����� ������� ���������, ��� ����������, ���������� �� �������� [2], ���������� ����� �������.

������� 9.

������� ��������� ����� �� ��������� � ������� ���� �� ������� ������� ����� ���������, ���. ���.: ����� - 830, ����� - 860, �������� - 780, ������ - 820, ������� - 770, ������� - 840, ������ - 810, ������� - 750, �������� - 790, ������� - 800, �������� - 780, ������� - 810, ����� ���������� ���� - 870.

�������� � ������� �������� ����������� (1), ���� ��������� ����� ����������� 808,5 ���. ���.

(830+ 860+ 780+ 820+ 770+ 840 +810+ 750+ 790+ 800+ 780+ 810+ 870)/13

���� ��������� ����� �� ��, ����������� �� ��������� ������������ (2), ����������� 805,0 ���. ���.

(1/2*830 +860+ 780+ 820 +770 +840 +810+750 +790+ 800+ 780 +810 +1/2*870)/12

��������� ��������� ����� - �� ����������� ��������, ������� ���������� ��������� ���������� ������� ������������ ���������� - ����� ��������� ��������� ������ � ������� ������ �� ����� ����� - � ����������� ������������ � ����� ������ ����������� ������ � �����.

��������� ��������� ����� ������������ �� ������ � ��������. ��������� ��������� ��� ��������� � ��������, ���������� ����������� ��� ����������� ��������� �� ���� ��� ���������� ��������� �����, ��� � ���� ������� ���� ������ (����. 6.7).

��� ������� �������, �� ��������� ��� ��������� ����� �� �� ���������� ����� ����� �� 3,3 ��� (50,6-47,3).

�������� ����������� ��������� ��������� ����� �� ������� ������������ ������� �����, �� ������������ ��������� ���������� ����������� ������ ��������� ��������� �� �� ����������� ��������� ��������� �����. � ������ ������� �� ������� ����������� ���� ��������� ��������� ����� � ������� ������������ 56,1���.���. (17,0x3,3).

��� �������������� ����������� ������������ ��������� ����� ��������������� ��������� ���������, �� ����������� �� ��������:

��=�/�

�� �� - ��������� ��������� ��������� �����.

��� �������� ����������� ������� ������� ��������� ����� �� �����, �� ����������. �� ����� ������� ��������� ������� �����, �� ���� ���� ����������������.

� ������ ������� ������� ������� ���������� �� �� �� 0,5 ������� ((6120/805)/(5580/785)), �� ��������� ����������� �� �������� ����������.

��������� ������������ ��������� ����� � ��������� �� ���������� ��������� ���������� � ����������� �� ��������:

��=�/�

�� �� - ��������� ������������ ��������� �����, ���.

³� ����������� ������ ��������� ����� � ����� ����� ���������� ���������. �� ����� ��������� ����� ������� �� 1 ���. �������, �� ���� ���� ����������������.

� ������ ������� (���. ����. 6.7) �������� � 1 ���. ���������� ��������� ���������� 13 ���. (805,0/6120,0), ��� �� �� ������ ������������� 14 ���. (785,0/5580,0), �� ������� ��� ��������� ����������� ������.

��� �������������� ����������� ������������ ��������� ����� ������ ����������������� ��������� ����������� (������������ ��������� �����) � �������������. ���� ������������ �� ���������:

�� = �/�; �=(�/�)*100%

�� �� - ��������� ����������� ��������� �����, ���.;

� - �������� �� ��������� ���������, ���.;

� - ������������� ��������� �����, %.

���� �� � ���������� ���������� � �����������, ������ �������� ������� �� 1 ���. ��������� �����, �� � - �������� ��������, �� ������� ������ ������������ ��������� �����. �� ������ � �������� ������� � ������� ���������, �� ���������� ���������������� ������� �����.

��������� ������������ ��������� ����� ��������� � ��������� ����������� ����������� ����� ������� �����:

1) ���������� ���������� ������ �������-����������� ��������� � ��'���� � ��������� �� ������ ������� �� ���� �������� ��'���� � ���������������;

2) ����������� ��������� ��������� ����� �� ������� ��������� ����������, ��������� �������-����������� ���������.

��������� ������������ ��������� ����� �������� ��. �� ���������� ���� ���� ���������� � ��������.

��������� ���������� ��������� ����� - �� ����� ���������� ������� � ��������� ������ ����� ������������ ������ �� ����������� ��������� ������ ����������� (���������).

³������ ���������� ��������� ����� ������ ���, ���� �������� ��������� �� ������������ ���������� � �� ����� ����� ��������� ����� ��� � ��������� �� ���������� � ��������� ���� ������ ����� �����������.

�� ������ ���� �������������� ����� ��������� ������� ������� �������� � ������� ���������� ��������� �����.

���������� ��, ��� ����� ����� �������� ��������� ������, �� �������� ��������� ���������� ��������� �����.

�� - ����� �����;

� - ������������ ��������� ������;

�� - ������ ������ �� ���� ����������� ������;

�� - ������� �����;

�� - �������� �������� ��������� �����;

� - �������� ��������� �����;

� - ������� ����� ����������;

� - ������� ������� ��������� �����;

� - ��������� ������, �� ���� ������������ ��������� ��������� �����;

� - ����� ��������� ���������;

� - �������� �� ��������� ���������.

��������� ����� � ����������� ������������ ��������� �����, ������� ������� ���������� �� ���� ���������� ���� �������� � ����. 6.8.

6.4.3. ����� ���̲����� ��������� ���Ҳ� �� Բ�������� ���� ϲ���Ȫ�����

�������������� ��������� ����� ������������� � ������� �� ���������� � ���������. ����������� ��������� �� �������� ��������� ��������� �������� �� ���� ���������� �� ���� � ����� �������, � ����� � �� ����� ����������� ����� �����. ������������� ��� � ��� �������: ��� ������������ ��������, ����� �����������; ����� �������㳿 �� ���������� �����������; ����� ����������� �����; ������� ���������� ���������� �������-����������� ��������� � ��������� ��������� �� ��.

������� �� ���������, ���� ���������� ����������� � ��������� ��������� ������� ����� ����� ����� ����� ��������, � ����, � ������ ������������ (���. 6.2).

�������� �������������� ���������, �� ������� �������� � � ��������� ������� � ����� � ���, �� ������������� � �������� �������� � ��������� �����, ������� � ���� ������.

���� ������� �������� � ������ ������� ��������� ��������� ����������� ��������� � ���������� ������������� ��������. �������, � ���� �����, ���� ���� ���� �� ���� �������. �� ��������� �������� � ����������� ���������� ������������� ���� ����������� ���������.

������� �������� � � ��������� ������� ��������� � ������� ����� � ������������� ����������; � �������� �������� ������; � ���������� �������; � ������ ��������� (�� �� �� �����������). �� ����������� ���, �� ���� �� ������� ��������� ����� ������� �������� �� ������� ��������� � ����� ������ ������ ��� ���'������� �����, ����������� ������� ����. ����, �������� �������� ������ � �������� ��������, ���� ������� ������ ������ ��������� ��������� �����.

������ �������� � ������ ��������� ������ � ����� �� ����� ����������� �� ��������� �������� ������ ��������� ������ �� ���������������� �����'�����.

��������� � �������� �������������� ��� ���������:

- ��������� ������������ �������� ������� (��.�.) (��������� ������쳿 ��);

- ��������� �������� (��);

- ��������� ��������� �������� (����.�.)

������ �������� (��.�.) ����������� �� ��������� ������ �� �������� ������� �� ���������� �� ��� ����� (������� ������ � ������ �������) � ��������� ������� �������� ������ �� ����� ������������� ������ (������� ������ � ������ �������) �� �������� ������� ������� � ���������� ��������� ������ - ���������� ������, ������������� �����������, ������ ���������, ������, ���������� ������������� �� ����� ��������� ������ (������� II � III ������ ������ �������).

³������� �� ��������� (���������) ��������������� ����� (��� 2) "������" ��� �������� (���) ����������� �� ��������� ������ �� �������� ������� �� ���������� �� ��� ����� (������� ������ � ������ �������) � ��������� ������� �������� ������ �� ����� ������������� ������ (������� ������ � ������ �������) �� �������� ������� ������� � ���������� ��������� ������ - ���������� ������, ������������� �����������, ������ ���������, ���������� �������������, �������� ��������� ���������� �� ����� ��������� ������ (������� ������ II ������ �������, ����� 260).

�� ��.�. - ��������� ������������ �������� �������;

�� - ����� �����, ���.;

���� �.�. - �������� ���� ��������� �����, ���.

��������� ����������� �������� ������� ��������� �����, ���������� ��� �������� ���������� ����������, ���� ����������� �� ��������� �����. ���� �������� ���������� ����� ����� �� 0,1, ���������� � �����������������. ��������� ���������� ����� �������� ������ ������� ��� ��������� �������� ����������� �� �������� ������ ��������� ��������.

��������� �������� (��) - �� ������� ������������� �������� �������� �������. ����������� �� ��������� ��� �������� ������ ���������� (������� II ������ ������ �������) �� ���� ���������������� �����'����� (������� IV ������ ������ �������).

�� �� - ��������� ��������;

���� �.� - ���� ��� �������� ������, ���.;

���� �.�. - ���� ���������������� �����'�����, ���.

��� ��������� ����������� ���������� ��������� ����� ���������� ��� ��������� ���� ����� �������� ����. ��������, �� ���� ����� � ����� 2,0 - 2,5 � ����������. ³� ������, ������ �������� ������� ������ ������� �� ����� ������� ������� ���������������� �����'�����. ���� �� ��� ������ �� 1,0, ��������� ������� ��������� ������������, � ���������� - �����������������.

��������� ��������� �������� (����.�.) ����������� �� ��������� ���� ����� �� ���������������� ��������� �������� ���������� (III ����� ������ �������) �� ���������������� �����'����� (������� II � III ������ ������ �������).

�� � ���.�. - ��������� ��������� ��������;

� �. - ������ �����, ���.;

� �. - �������������� ���������, ���.;

���� �.�. - ���� ���������������� �����'�����, ���.

�������� ����������� ������� ��������� ���������� �������� ���� �������������. �������� � �������� ���������� � ����� 0,25 - 0,35. �� �������� ������� �� 0,2 ���������� ��������� �����������������.

����, �������� ������ � ����� ���'��� ��������������, ���� �� ������� ������� ����� ������� �����, ������� � ������, �� ������� ������������ ���������� �� ������������ �������������, �������� ������������� �� ����� �����'��������. ������� �������� ������� � ��������, ����������� ���������� � ��������� ������������ ��������� �����. ��� �� �� ������, �� ���������� �� �������� ��������� ������ ���� � ����������� ������ � ����� �������� ��������� ������ �� ��������� ��������� ��������. �������� ����� �������� ���������� � ��������� ������������������� ��������� � �������� ���������� ��������.

����� �� ���IJ�� 6

������� ��������� �������.

���� 1. ������� ����� ���������� - ��...

1. ����� � ��� ����������, �� ������������� � �������� ��������, � �����������.

2. �����, ��������� � ��������� ������� ����� �� ����� ����.

3. ������� ������.

4. �������� �����.

���� 2. ������� ��������� ����� - ��...

1. ������� ����� � ����������.

2. ������� ����� � ���������� �� ������ ���������.

3. ������� ����� � ���������� �������.

4. ������� ����� � ���������� ������� �� � ����������.

���� �. ��� ������� ��������� ����� ��������� ����� ����?

1. ������ ��������� �� �����.

2. ������ ���������, ������ ����� � ����� � �����������.

3. ����� �� �������� � ������ � ���, � �����������, ���������� �������������.

4. ������ ���������, �� �����������.

���� 4. �������� ���������� ��������� ����� - ��...

1. ����������� � ������������ �� �������� ���������� �������.

2. ���������� ������� ������� � ��������� ������ �� �� ��������� �� �������� ���������� � ����������.

3. ����������� ������������� � ������ ��������� � ����������� ����� ��������������, �� ������� ���������.

4. �������� ����������� ������� ����������� ��������� �����.

5. �������� �� ������������ ���������� � ������������� ��������� �����.

���� 5. ³������� �� ���� ����������� ���������� ��������� �����?

1. �� ��������� ������ �� ����������� � ����������� �������.

2. �� ��������� ��������.

3. �� �����-�����.

4. �� ������ ��������� ���������.

���� 6. �� ������� ����� ��� ������� �� ����������?

1. ������� ��������� �����.

2. ��������� ������.

3. ����� ����.

4. ������� ��������� ����� � ������ ���������.

���� 7. �� ��������� ���� ��������� ����� ��������� ������� ���������� � �������, ���������, �������� ��������������?

1. ���������� ������ ���������� ���� ��������, ��������, ������������ �� ���������� ���������� IV ��. ��������� ����.

2. ���������� ������� ���������.

3. ���� ������ � ���� ���������� ���� ��������, ��������.

4. ������ ��������� ��������� � ��������� ����.

���� 8. �� ��������� ���� ��������� ����� ��������� ������� ��������� � ��������� ������ � ������������� ����������?

1. ��������� ����������� �����.

2. ʳ������ ���������, �� �����������.

3. �������� ������� � ������������� ���������� �� ������ IV ��. �� ���������� ����������.

4. ��������� ��������� ������,

���� 9. �� ��������� �������� ��� ���������� ��������� ����� � ������� ������ ���������?

1. ����� ������ ��������� ����� ���� ������ ���������.

2. ���������� ������ ��������� � IV ��. ��������� ���� �� ���������� ����������.

3. ������ ������� ��������� ����� �� ������� ��������� ����.

4. ������ ������� ��������� � ��������� ����.

���� 10. �� ��������� ����� ���������������, ���������� ������� � ��������� ������ ���������� �������?

1. ������ ������� ��������� ����� �� ������� ��������� ����.

2. ���� � ����� ����������� ���������.

3. ����� "�����������" ��������� �� ������� ��������� ����.

4. ����� "�������������" ��������� �� ������� ��������� ����.

���� 11. �� ������� ���������� ��������� ����� ����� ������� �� ������� � ���������� �� ���?

1. ���� ���������� �������.

2. ������������ ����������� �������������.

3. ���� ���������� �������, �� �������� �� ���� ��������� ������� �������� ����� � �������� �� ���� �������������� ��������.

4. ���� ������ ������.

���� 12. ���� ����� ����������� ���� ��������� �����?

1. �������� ��������� ����� �� ����� ����.

2. ���������� �������� �������� ��������� ����� � ����������.

3. ���������� �������� �������� ��������� ����� �� ���� ����.

4. ������ ������� ��������� �����.

5. ��������� ������� ��������� �����.

���� 13. ��������� ����������� ������������ ��������� ����� - ��...

1. �����������.

2. ��������� ���������.

3. ��������� �����������.

4. ��������� ������������.

���� 14. ������ ������� ���� ����������� ��������� ��������� �����?

1. �� ����������� �� ���������� � �������.

2. �� ��������� �� ���������� � �������.

3. �� ��������� ����������� ��������� �����.

4. �� ��������� ������ ����������� � ���������� �������.

���� 15. �� �������� ��������� ��������� ����� ����� ������� �� ������������� ������?

1. ��������� ������� ������.

2. ֳ�� ������.

3. ������ ����������.

4. ���������� �������������.

5. ����� �� ���������� �������� � � ��� ����������.

���� 16. �� �������� ��������� ��������� ���������� ������� �� ��-������������� ������?

1. ������ ����������.

2. ��������� ������� �����.

3. ���������� �������������.

4. ֳ�� ������.

5. ����� �� ���������� �������� � � ��� ����������.

���� 17. �� �������� ��������� ��������� ����� ����� ������� �� ������������� ������?

1. ���������� �������������.

2. ����� �� ���������� �������� � � ��� ����������.

3. ������ ����������.

4. ֳ�� ������.

5. ��������� ������� ������.

���� 18. �� ��������� ����� ������� ��������������� ��� ���������� ������ ��������� ��������� ����� �� ��������� ���� ����������?

1. ��������� ������쳿 (������������ �������� �������).

2. �������� ������ �� 1 ���. ���������� ���������.

3. ��������� ��������.

4. ������������� ��������� �����.

5. ��������� ��������� ��������.

6. ��������� ����������������.

7. ������ ���� ���������� ��������� ����� � �������� �������.

8. ��� ��������.

9. ��������� ������������������.

10. ���� ������� ��������� �����.

11. �������� ������� ��������� �����.


���IJ� 7. ������������ ϲ���Ȫ����

������ ������ � �������: �������� ������; ��������� ������; ���������� ������; ������� ������; ������� �� ������; ��������� ������; ���������� ������; ����������� ������; �����������; �������������-��� ������; �������������� ������; �������� ���; ������������������; ������������; �����; ��������� ������; ��'���� ������������; ���������; �������� ������; ���������.


7.1. ����ղ�Ͳ��� �� ���Ͳ��� ������������ ϲ���Ȫ����

7.1.1. ����������� ����� ��������� �� ����������� ��������� �������

7.1.2. ����������� �������, �� ��������� �����������

7.1.1. ����������� ���Ҳ� ϲ���Ȫ���� �� ����ղ�Ͳ��� ��������� �����Ҳ�

ij������� ���������� � ������ ������� �������� ��������� ��� ����������� ������������ ����������� ���� ��������� �������.

� ����������� ������� ������ - �� ����� ����������� ������� (� ������� ��� ������� ������), �� �������� �� ������ ���������� � ��������� ���������� ��������� ������� �� ���, ��� ���� ������, � ���, ��� ���� ������.

������������������ �������� ����� ��������� ������� � ������� �����������. ������� �������������� ������� � ��� ������� � ���� ��������� �����, � ������ ����� ������ ������ � ��� �� ����� ������ � ���� �������� �����������, ���������� ������������ ������� ����� ������� �� �������. ���� ��� �������� ������ ��������� ��������, �� ���������� - ��������� ������ �� ��������� ������� ����� �� ��� �� ������ ����� ������� �����, �� ���� �������� ���������� ������ ����������. ���� ��� �������� ������ ��������� ������, �� �� ����������� ��������������� ��������� ���� �����.

������ ����������� �� ������������ ����������� ������ � ����������� ��������� ����� � �������� � ��������� ����������� ����������� � �������� �������.

����� �����, ���������� � �������������� ������� ���'����� � ����������� ������������ ������������� ������� ����������, �� ���������� ����������� ����� � ����� ����������� � ������ ������� � ��� � �����. ��� ����� ���������� ��������� ������� ������������ �� ����� ������ ������ � ��� ������������ ������ � ���� ������, � ����������� �� ���'������ ��������� ������� ����� ���� ��������� ������� ������ ��������� �������� �����. ��� ������ ������ � �� ������ �������� ����� ��������� ������������. ��� ������� �������� ��������� �� ����-��� ��������� �� �������� ��������, �� ���'����� �� ������������� ������ � �������� ���� ��������.

����� � ��'�������� ������� ������� �������� ������� ���������� � �������������� ��������� �������, �� ���'���� � ����������� ������������ ������������� ������� ����������.

��� �������� ��������� ������� �������� ���� �����. ��-�����, �������� �������� ����� - �������� � �����������, ����� ���� �������� ����������� ���'������, �� ���������� ���������� ��������� �����'�����. ��-�����, �������� ���'���� �������� ����� ������ ��������.

��� ������������ ������ ������� ���������� ���������, ��� ���������� ���� �������� ������� �����, �� ���� �������������� ��� ��������� ��������� ���������� �����. �� ���䳿 ���������� ������ ������� ����� ���������� � ����������� �����������, � ���� � ������ ���������. � ���� �����, ������ ���������, ���������� ��� �������, ��� ������� � ����������. ������� �� ��������� ������� �� ������� ����������.

�� ������ ������� ��������� ����� ���������� ��������� �������� �������, ����� ����� ��������� �� ����������� (��������) ������. ������ �� ����� ��������� ����������� ������ ����� ���������, �� ��������� ������� ��������� ������� �� ��������� ������ ������ �������� � ��������.

� ������ ������������ ��������� ���������� ������������ ����������� ���������� ������������ ���� ��������� �����. ���������� �������������� ������������ ����� ��������� ������������ � ��������� � ��� �� ����������� � ������� ������� � ������� ���� �� ������������ ����� � ����� ������. ��� ��������� �����������, ��������, ����� ��������� �����������. ��������� ����������� �������� � ��� ������ ������������ ��������� ���������� ������ �������� � ������������ ����� � ��������� ��������� ������� � ������ ����� �, �� � � ������������ ����������. � ���� ������ ������� ����������� ����������� ��� ����� ������������, ���������� ����� ������ ��������� �� ����������� ������� �������, ������� ��� ����������� ��������� ������.

���� ���������� ��������� ���������� ������ � ������ � ��������� ��������� ������ ������� �� �� ���� ������ ��������� ��������� ������� ��������� ������ ��� ������������ ������� �� ���������� ���������� � ��������� ����� �� ��������� �� ����� ������ ���.

������ ���������� �������������� ������� ����� ���������� ������������ �������� ��'��������� � ���'��������� ���������. �� ��'�������� ������� ��������:

* �������� ��������� ����������;

* �������� ����������� �������;

* ��������� �����������.

�� ��� '�������� ������� ��������:

* ����� ���������� �����������;

* ����� ���������� ����� � ����������;

* ���� �������.

���������� ��� ���� ������������ ����� ����������: ������� ��������� � ��������� �����������.

������ ��� ��������� ����������� �������, �������, ����������� �� ����� ������� ������������. ��� ��������� ���� ����� ���������� ��������� ��������� ���� (������) �� ������������ � ����������� �����.

������ ��� ����������� ��� ��������� �����, �������, ����� ������������, �������������������� ���������. � ��� ������ ������ ����� ������������ �� ��������� ����� � ������������ ����� �� ��������� ���������. � ��������� � ����������� ���-���������� ����� ��������� ������� � ������ ����������� ��������� �����������, ������� ��������� ������� ��������� �����. ��������� ����������� ����� ���� ���������� �� ������ ��� (����������� ������ �������� ��������) �� ������ ������ � ���� (����������� ������������������� ���������, ��������������).

���'������ ��������� ������� ������ ���� ����-�� �������� ����������. ������� �������� ���������������� ���, �� �� ���'������ � �� �������: ���� � ��� � ������ ��������� �������� ����� ���������� ����������, ���� - �������������. ������ �� �������-��������� �������, ������� ��� �������� ������ �� ����� �������, ���� ���� ���������� ��������� ������, � ��'����� �������.

��������� ��'������ ����������������� ������������ � ������� ����� �:

- ��������� ������ (��������, ������ � ������� ��������, ������ �������, ������, ����������);

- ����������� ����������� �� ������������� �������� �����������;

- ������� �������� ������ (������ �������, ������� �� ������� ������� ����� ������ ����);

- ������ ��������� � ������;

- ������ �� ����������� �������� � ��������������� � ���������.

�� ����������� ������ ������� � �������� �� ��������� ������, ���� �� ������ ����������� ����� �����, ����� ���� ����������� ������������ ������. �������� ����� ������ ���� ��������� ���������, ���������� ��� ���������� �������� ����������� ������� ��������������� �� ��.

������������ ������ ������������������� �������� � �������� ��'����� ����������� ������� �� �����������, �� ������������ �� �������� � �������� ������� (������ ������, �������� ��������, ���� ���������� ������� �� ����� ������������), ��� ��������� ����� ������ ������ �������� �� ��, ����� �� ������ ������.

������������ ������ ������������� ����������� � ������ ��������� ������ ������������ �� ����������� � ��'���� � ������������ ����� ��������� ������ �����������, �������������� ����������, ������������� ������������ ���� ����������� ��������� ����������, ����������� ����������� ��������� ���������� ����� ���� ������������������ ����.

� ����� ������ �������� ������ ����� ������� ��������