����� ������� � �����. ������ �.�.. ����� 1-17.

ϳ������� / ���. � ���. - �����: ������, 2001. - 656 �.

� ��������� ��������� ������� ������������ �������� ����� � �������; �������������� ���������� � �������; �����, ������� � �������� �������. ���� ������� ��������� ������� �������. ��������� �������� ������ ��� ���������, ������� ���� ������ � �����������, ��� ������, ������� ������������. �������� ����� �������� �������� ����� - ���� �����, ������ ����� � ������ �������������, �����-�������� �� �����������������, ��������������, ���������� �����, ��������� �� ������������, �������� �������������, �������� ��������� �����������. ������ ����� ���������� ��������� ������� �����, ������, �������. ̳������� �������������� �������� ���� �������� ������ ����: ������-������������, �����-��������������, �������� (������������� �� ������������������ ����), �������-������������ (��������������� � ����������, ����������� �� ����������, ������������� �����).

�������� ���� ������� � �������� � ������������ ���� ������. ��� ��������, ��������, ��'�����, �������, �������� � ���������� ����� ������� �������.

�̲��


����� �. ����� �� �������ί ���в� ������� � �����. ����� 1. ������� � ������� �������ί �����. �1. ������� �� ������ �������� �����

�������������, ��� ������������� - ������������� ������ ����� � ���� ������������������. ���� ������������������ - �� ����� ��� ���������� ������, �� ������������� - ������� ����� � ����� ����� � �������. ����� "�������������" �������� ������ "�������������".

����� "�������������" ����� � ������������� ��� ��������� IV - �� ������� III ������� �� �.�. (���. jurisprudentia - ������ �����) � ����� ��������� � ���������:

- ����� ��� ����� � �������, ����� �������� �����, ������ - ���������� �������� � ����� �����;

- ��������� ��������� �������� ������ (�����, ��������, ������, �������, ������� ����).

�������� ����� - �� ������� ����� ��� ��'������ ���������� ����� � ������� � �� ��������-���������� ������� �� ��������, ��� ������� �� ����� ������������ ����������, �������� �� ��������������-������� � ����� � �� ���������� ��������������.

������ ���� (������) �������� �����:

1. �������� �����, �� �� ���������� ��������. ���� ��������� ������������� ������� ������������ �����, �������� ��������, �������� �����, ������������� ��������� �������� ����������� ������ ��� ������� � ������������ ������.

2. �����, �� �� ���������� ������ ����. �������� ����� ������ � ��������� �������� ������, ������� � ������ ������������, �������������, �� � ���������� �����. ������������� ������ ���� ����� �������� � �������� ������, ��� ����� ����� ���������� � ��������� (���������) ������������. �����, �� � ����, �� ������ � ������'�� � ������. ij������� ������ ��������� "������'�" ���������� � ������, ��������� ����� ������. ����� ��������� ������������ ������, "���" ������ � ���������� ����, ��������� ��� ������.

� ����� ������ ����������� ������������ ������� ������ � �����, �� ������� �� ���������� ����.

3. �����, �� ����� � ��� �������� ����� ���� ��� ��������.

���� ������� �������, ���'���� � ����������� ���������� ��'������� ������� � �������� ��������� � �������� � ������ ��������� � ������������ ������ (�������� �������� �������� ������, ���������� ������ � �. �.). ���, ������, ���� �� ��������� �������� - ������������ ���������� ���������� �������� ��������� ��������, ������������ �������� ����������� ����� ��� ����������� �������.

����, �������� ����� ����� � ���� ����� ��� ����� �������� ������� �������� ����� - ��������� ����, ����������� ����, ���� ��� ��������.

������� ����������� ���������� ������������� (�������� �����) - ���� �������� �������� ��� �������� ���������� � ��������� ���������� �� ������ ������� � ����������� ��������� ��������� ������� �� ����. �������� ����� � ������� ����� ���������� �� ����������� � ����� ��������� ������������� �� ������������� ����� ����, �� ����� � ��������� ���� � ������ ������, ��������� ����� � ���������-������� ����������.


�2. ��'����, �������, �����, ������� �������� �����

������� �������� ����� ����� �������� ����� �������� ��'����, ��������, ������ � �������. ϳ� ��'������ ������� �� ���� �������� ����� (�������) ��'������� �������, �� ��������� ����� - ������ ��� (�������) ��'���� �������.

��'������ �������� ����� � ������� � ����� - �������� ��� ��'����. ����� �������������, �� � ����� �����, �� ���� ������� ��������.

�������� ��� ���������� ������� ������������� � �����, �� ������ � ���� ������� ������� �������. ������� � ����� ��������� � ������������ �� ������� ������� ������� ��'���� �������� �����. � ������ �� �������� ��������� ���� ����-

��� � ������� ����������, �� �������������� � ������� ������ � ��������� ���������� ������� ������� � �����. �� ������������� �������� � ��� ������� ����������� � ��������������� ������� � �����, � ������ ������ �������� ����� � ������ �� ������� ��������� ����.

������� �������� ����� - ��'������ ���������� ����� � ������� � �� ��������-���������� ������� �� ��������, ������� �� ����� ������������ ����������, �������� � �������������� ������� � ����� � �� ���������� ��������������.

���� ������� �������� ����� - �� ������� ����� � ��� �������� ���� ���������-������������ ������ � ���������, �� ������� ����� ������ �������� ����� - ������ ������ ������� �������� �������.

����� ������������� ����� ����� ���� ���������� �������, ��������� �� ���������� ���������� ������. �� ��������� ���������� ������ ������� ������������� �������������� � ������������ � �������� �������� ����� (�������� �����) �� ����� ������� ����� ��� ������� � �����, ���������� � ��������.

�������� ����� �������� ����� - ���������� ��������� (������������� �� �����������).

������� �������� ����� - ������ �������� �������� � ��������� ���������� ������:

- ���������� (����������) � �������� ��������������� ������� ����� �����, ������������� �������� ���� � ������� � ���������� ����, �������� ����� �������� �������������� ����� ������� � �����;

- ���������� - ������� ������ � ��������-��������� ����, �������� ����� �������� �������������� ����� ������� � �����;

- ������������ - ������������ �������� ��������-�������� �������;

- ���������-������������ - �������������� ��������;

- ������������ � ���������� � �������� ������ �������� ������� �������;

- ���������� - ����� �� �������� ������� �������� ���������� � ������;

- �������� - �������� � ��������� ��������-������� �������, ���'������ ��������� � ������������ �����.


�3. ������������� �� ������� ��������� ����

� ������ ��������� ���� �������� ����� (�������������) ������� �� ����� ������ �����, ��������� �������� ��� � ������� � �����. �� ������ ����� � �������� ������������� ��������� ����, ��� �� ������� ������ ���� ���� ��������������� �� ����� ����:

- ����������-�������� (����� ������� � �����, ������ ������� � ����� �� ��.);

- ������������� (�������� �����, ������������� ����� �� ��.);

- ��������� (������� �����, �������� ������, ������������� ������, ������ ����� �� ��.);

- ������������ (���������� �����, �����������- ������, ��������-������� ����� �� ��.).

������ ���� �������� �����, �� �������� ���, �� ��������� �����, �������� �� ��������� - ��������� ����� (�������� � �������), � ����� �����, �� �������� ������� � ����� ����� ����.

����� � ���������� ���� � ���������, �� ��� ������� � ������ ��������. ����� ���� ������� �� ������� "�������� �����". ���� ������� �������� ����� � ������ - �� ������� ����� � ��� �������� ���� ���������-������������ ������ � ������, �� ������� ����� ������ �������� ����� �� �������� �������� �������� ����� � ������ - �� ���� � ������� ������� �����, ����� ����� ������� �������� �������. ³����, �������� ����� (�������������) - ����� � �������� ��������������� �����.

������� � ����� � ����� �������� ��������� �� �������� �����, ��� ������� �����������. �'��������� ��� ��� ������������� ������� ������ ��������� � ����� (�������, �������, �����, ������������, �������������� ����). ��������� ��� ���'���� ����� (�����, ��������� ����������, ��������� ��������� ����). ������������ ����� ��������� �������. ��������� ����� ��������. ��� �� �������� ����� �� ����� ���������� ������ ����� �������� ��������.

� �������� ���������� ������ ������ ������� ���� ���'������ �� �������� �����������. ���� ����� � �������������

����� ��������. ��������� ����������� � ������������ ��������� � ������� ������� ����������, �� ��������� ����� ������������ �� ������ ����� ��������.

�������-�������� �������, ������������ ��������� ������, ���� ��� �� ����� ��������� ������� ��������� �� ����� �������, ������, ���� '������ �����. ������������ ��������� � �������� ������� ������� ������� ������������� ��������� ��������� ����������� (�����������������) �����. ���������-�������� ���� � ���������, ���'���� � ��������� �������� �������, �������� �� �������� �������������� (������������), �����������, �����������, �������� �����.

�������� ����� �� ������� ��������� ���� ����� ����������� ����� ��������� - �������� ���� �� ������ ����� (����) ����, �� ����������� � �������� ��'����:

1) ���������-�������� (����� ������� � �����, ������ ������� � ����� - �������� � ���������, ������ ����� ��� ������� � �����);

2) ������� (�������� �����, ������� �����, ���������� �����, ������� �����, ������ �����, ������������� �����, �������� �����, ��������� �����, ���������� ����� �� ��.)

� ��������� (����������, ������������� ������, ���������� ����������);

3) ��������� �������� (������������, ������ ��������, ������ ���������, ������ ���������� �� ��.). �������� ����� � ������������. ��� �������� �������� ������ ���� �������������� ��������� � �������� �� ���������, ��� � ��������-��� ���� (�����, ��쳿, �������� ���� ����������, �������� �� ��.);

4) �����, �� �������� ������� � �������� ��������� �����, ������������� ����� ����� ���� �� ��.

� ����� ������������� ��������� ������� ������� ������� �����. ���������-�������� ����� ����� ����������� �������� �������������� ������� �������, ����������� ������������� ��������-�������� �����, �������� �������� �����.

� ���� �� ���������������� ���������� ������������ ��������� � ����� ������� �����, ������, �������. ������������� �������� � ���� ������, �� ���'����� � ��'��������� ������� - ��������� �� �������� �������, ������������� ������, ����������� ������ ��������, �������������� ������� ����� � ����� ������.

������������ (�� ���. criminalis - ��������� �������, �������������) - ����� ��� �������, �������� ��������� � ������������ ������� � ������������ �������-�������� ������ � ������� � ����.


����� 2. �������� ���в� ������� � ����� �� �������������� �����. �1. ���������� �������� ���� ������� � �����

�� ������� ����� ������� � �����? ��� ��������������, �� �������� �'������� ������� �����. ��������� ���� ������ ����� ��������� ����. ��� ���� �������������� �� �������������, ��� ������ ���� ������� � ���������� ������ - ��'������ �����. ���������� ����� ��������� ����������� ����� � ������� ����, � ������������� - �� ����������. ������� �������� �������� ��������� ����������� ������������ ����� ������������� �� �������������� ������� �������, �� �������� ���� ��������� �� ������ ���������� ������������������� (����-����-�����������) ����.

�������� ����� ������� � ����� �� ������ ������������ � ����� ������ � ������. ����� ����� (legal theory) � �������� ��������, �������� � ��������������-������������� ��������� �����. �� ������� �� �������� �����-������������ ������� �����. ��� �������� �������� "�������������". � ������� ����� �� ��� ����� ������� � ����� �������� � XVIII -XIX �������� �� ������ ����� ���� � ���������� ��������, �� ����������� �����, ������� �����.

����������� ����� �� ��������� ��������� ������� �� � XVII ��. ����� �� ������ ��������� ���� "����������� ����������� �����" �. �������, ������ � 1675 �. ������ ���� ����� ������ � ���������䳿 ����� �. �������, �. ���������-��, �. ������� �� ����� (XIX - ������� XX ��.).

�������� ����������� ����� �� ���� ����� ����������� �������� � ����� ������� �������. ���� ������ ������ � ����� ��� ��������� ���� �� ���������� ��������� ��� �����, ��� ���� ����� �� ������ ��������. ��-������ ����������� ������� ��� ������ ���������䳿 �����. ��� ���� ���������� �� �� ��������� �������� ����� � ���� ��������� � �������, ���� - ����� �� ��������� ���������. ��������� ���� ������ ����������� �� �������� ������ ��� �����, ����� ���������� ����� ���� ������������� � ������ � ������, � ���� �������� � ��������� �������.

����� ����� ������� �� ����� ���������� �������� ���������䳿 �� �������������� ������� ������� �������� ����. � 70- 80-� ����� XIX ��. � ������ ������� ������, ���, ����� ������������ ����� ���� ��������� ��������� - �������� ����� �����, ����� ������ ����� ������������ ������ �����.

������������ �������� ���� ������� � ����� ���� ����� ������� �����, ��� ������������ �� ���� ���������� �����. ������� ��������, �� ����� ����� "������� �����" � �������� ���, ���� ��� (1798), ����� (1820), ����� (1832). ������ ������� �� ���������� ������� ����� �� ��������� ��������� ����� ������������ ����� ��� ����� ��� ����� �. �������� (1803).

����� "����� �����" ������ "������� �����" ��� �������� �. �������� � 70-� ����� XIX ��., ������� �� � ������� ��������� ���������� ����� (����� ����� ��������� ���� ���������� �����, �� ���� ��������� �� ������ ������� �����), � � ������� ����� ������� �������� ����. � ����� ����� �� ����� ���������䳿 ����� � ������� ����� ��������� ������������ �������� ����� �����, ��� ������� �� ���������� ���������� ������� �������, ��� � ������������ �������� ��� ������� ��������� ����.

�� ������� XX ��. ��� ������� "�������� �������������" (���� �����) �������� �� ������������ ������ ����� �������� ���� � ������ �� ���������� ���������, ������� �������� ���� � �������� ������. ���������� � ����糳 ���� ����� � ������� ����� �.������� � �.��� ��������� "̳��������� ������ ���� �����". �������� ��������� ���� ��������� �� �������� ��������� ������� ��� ����������� �������� ������: ������� �����, ������������ ������� � �����, ����� � ����������, ������������� ������� � ������ ���� �����. ����� ������� � ����� ����� ��������������� ��������� ������.

� �������� ���� ������� � ����� � �������������� ����� ���� �������, ���'����� � ����������� ���� ����� ������ ���� ������� �����, �������� �� �� ������, � �� ���. � ���� ���� ������� � �������� ���� ������� � ����� �� ����, ���� ��������� ���� ������� ����� �� ������� ��������.

� 60-� ���� XX ��. �������� ���������� ���� ������� � ����� �� ��� �������� ����� ������� - �����������, ����������, ��������� �����, �������㳿 ����� �� ��. ��� ����� ������� � ����� � ��������������� ������. ���� �����������

���������� �� ��������� ��������� ����, ��� � ����� ��������� ����. ��� ����� ������ ���������� �������: ��-�����, ��������� ������� ����������� ���� � ��������� �����; ��-�����, ��'���� ���������� �� ��������� � ���������� ������� �����.


�2. ������� ���� ������� � �����

����� ������� � ����� - ������� �������� ����� ��� ��'������ ���������� ������� � ����� (�� �������� ��������� � ����� ��������); ��� ������ �� ������� ������������ ����������, �������� � �������������� ��������-�������� ����.

�� � ����-��� ���� �����, ����� ������� � ����� �� ��� ������� � �����. ������� ����� (��� ��������� ���������) -�� ���� ������, �� ���� ����� (������� �� ������� "��?"). ����� ����� (��� ��������� ���������) - �� ���� ��� ��������� ������, �� ��������� ���� ��������� ������� (������� �� ������� "��?").

������� ���� ������� � ����� - ��'������ ���������� ������� � �����, ������ �� ������� ������������ ����������, �������� � �������������� ��������� � �������� ����.

������ ������ ���� ������� � �����:

1. ����� ������� � ����� (���: �������� � ������� �������) � ���������-������������� ������. ��������� ���� � ������� -������� �������: ������� �������, ����� �������, ��� �������, ������� �������, ������� �����, ����� �����, ������� �����, �������������, ������� ��������� ����������� ����.

2. ����� �� ���, � ������ �� ������� ������������ ����������, ��������, �������������� ������� � �����, �� ����� ������� ���������������� ���������������, ���� �� ���� �������� ������� ����������� �������� � �� �������� ��������. ���������, "������ - ����� - �������" � ����������� ����������������� ��'����, ��� ����� ��������� ����������� ���������� � �������� ������������ ���� � ������ ������. ��� ������ � ������� ������������ ��������� ��� ���������� ������� � �����, �� �������, �����, �������������� ������� �������, ������ ��������� �� ������������ �� ��. ϳ������ �������������� - �� ������� ������ �������'���� ����.

3. ���������� �� ������ �� ������������ �������'���� ������� � �����. ������� � ����� - ��� �������� �����, �� ����-

���� ���'���� �� �����, ����������� ���� ������, ����������� � ��������� ���������� ������ �� �������� �����������.

��� �������� ������� �� �� �������� ��������������� ��������� �������, � ������ ����� ��������� � �������������� ��������. ������� ��������� ��� ����� �� ������ �������� ��������� ������� � ��������� ���� ��������������� �������. � ������ ����� ������� ������� ��� �������� ����������, �� �������� ����������� ����� �� ������ �������� ����. � ����� �������� ������ ���� �����������, �� ���������� ��������� �������, ������� �� ������, �� ��������, �����������, ����� ��������.

�������� �����, ��� ������� � ������������� ������������� �� �������� � �� ��� ���������. ����� ����� ����������� (�������������) �����, �� ���������� ������� ��������� ������, ������ ��� ��������� �������������, �� ������������ ������������� �������� �������. ����������������� �������� ���� �����������, � ��������������� �������� ������������ �� ��������. �� ����� ������ ����� � �������, ���������� �� ���������� ��� �������������� ���� ����.

��� ��������� ������� �� ������ ����� ���� ������� � ����� ������ ���������� � �������� ���� ���� ������� � ���� ����� ��� �������� �������� ����� �� ���.

����� �����, ����� ������� � ����� �:

- ��������� ������, ���� �� ����� ��� ������� �����, �� ������� � �����;

- ��������� ������, ���� �� ����� ���� �������� � ������� ������� ������������ �����;

- ������������������� ������, ������� ������� � ������� ������� �� ������ ������������ �������� ������� � �����.

������� ����� ���� ������� � ����� � ����������. ³� ��������� � ��� ��������� �� ����� ������� ����� ������������ � ���� ������� � �������� �������, � ����� ��������� ������ ����, �� ����������� ���糺�, ��������, ������.


�3. ������� ���� ������� � �����

������� ���� ������� � ����� - ������ �������� �� ������������ � ����������� �����������, ��������� � ��������� � ����� ���� ������������� ������������.

1. ���������� (�������� - ������� ���������) - ���������� � ������ �� �������� ���� � ������� ���������� � ��������� ����� ����������. ����� ������� � ����� �� ���� ����� � ����������� ���� ��������-������� �������, � � ������� ��'������ ������� �� ��������, �'�����, �� ���� ������������ ������ � ������ ��� �������, ������� �� ���� � �������.

2. ���������� (��������� - ��������� ����������� ������) -���������� �� � ���������� ������ �������� �������������� ��������-��������� �����, ��� � � �'��������� �� ���������, ������� ����� ��������������, ��������� ������ �������� ��� �������� ������� � ����� ("���������" �����).

3. ������������ - ���������� � ����������� ("������ � �������") ���������� �������� ������� � ����� �� ����� ����������� ����������� ���� ��'�������� ��������������. ���������, ���������� ������ ���������� ������������� ������������� � �������� ���� ������������. ��������� ������, ��������� ����� ������� � �����, ������������ ���������.

4. ������������ - ���������� � ��������� ���������� ������� ������� ��������� ����, �������� ����������� �������� ����, �� ��������� ���������� � ����������� �� ������ ���� ��������� ����� ������� �����.

5. ���������� - ������ � �������� ��������������� ���� ��� ����� ������������� �������� ������� � �����, �� ��������� �� ������� �������� �������� � ���������� (���������, ���� ��� ������������, ��������� ������� �������).

6. �������� - ���������� � ����� �� ���������� ���������� ����� �������, �������� ������� ���������� �� � ����������� �� ���������.

7. �������-��������� - ������ � �������� ������������ ��� ����������� �������� ������� ��������-��������� ���������� - ����������� ������������� � ������� ����� ����������-�������� ����, �����, �� ���������� ����������������� ��������.


�4. ����� ���� ������� � �����

����� ���� ������� � ����� - �� ��������� ������� ������� � ���������� ������ ������� ��������� � �������� �������������� ����������, �������� � �������������� ������� � �����. ����� �� ��� ������� � ��������� (��������� ������

���������� �������� �����). ���� ��� ���������� �� ������� ������� �������� ��������㳿.

���������� (������ ��� ������) - ������� ������ ����������� ��������, ������� �������, ���������� ������ ���������� �������� �����. ��������� �������� - ��������, ������ �������� �� �����������. ����� ������� - ����������� �� ����������� �������, ����� � ������, ���������, ������������. �������� ������ ���������� - ����������� �������, �� �������������� ��� ������������ ������ ��� ������������ �������.

������ ����� ���� ������� � ����� ���������� �� �������, ����� (��������) � ���������.

��������� ������� ���� ����� � �������, �� � ��� ��������� ����, � ����� ���������� ��������� (������������� �� �����������). ³� ������ � ����� �� �������� ������� � �����, ���� ���������� �� ��������� ����������� ��'����� �������� ����� � ��������. ���������, ����� ���������� ��������� �������� ������� ����� �� �����, �����: 1) ����������� �������� ������ � ������� ����� ����������; 2) ���'����� � ������ ����������� �������, ������� ����� ��������� ������� - ����������, ���������, �������� �� ��.; 3) �������� � ��������� ��������, ������� ��������� (��������������, ���������, ���������, ��������������� �����).

��������� ����� ���������� ��������� ������������ �����:

1) ������� ����� ��������� �� �������� �� ���������, �� ������������ �� �����������. �� ����� ���������� ����� - ����� ������������ ���������� ������ ��������. ³������� �� ����� ������ ������� ����������� � ��� �����. �� ������� ���� ������� ��'���� ����������� �� ����� ��������� ����. �� �������, �� ��������� ������, ��'��� �������� ����������� ���������. ���������� ����쳺���� �� ���������� ������, � ��������� - �� ���� �������, ����������. ����� �����, ���������� ��� �� ���� ���������� ������ �� ���� ����������. ���������, ����� ������� � ����� ������������� � ������ ������� ������� ���������������� ���� � ����������� ��������-�������� ����. ���� ���������� ���� ������ ��������, �� ������ � ����� ������� � �����, ������� ������� ����� ������������ ����� ����, �� ���� ����� ��������, � ���� ��������� ������ ���������� �����;

2) ����� (�������) ������ �������� �� �����������. ������� ����������� ������ ������ � ����, �� ������ �������� ������-

��-�������� ���� ������������ � ��� ��������������, � ��� ������ - �� ���� ��������������, ���������, �������������, �� ������������ ��'������� ����� ��������; �� ��� ����������, �� ���������� ���������� �������. ��� �������� ��������� ������� � ����� ������� ���������� �� ��� �������, ������� �����, ������������, ����������, ����� ���������� ��������� ��'��� � ��������, ����������� ��'�����, ������ ��������� - �������� � �������� - � ������ �������� ���� �� ������ �����. ����� ������ ����������� � �������� � ���� ������� � ����� ������� ������������� ������� ���������� �� �������������� ���������� � �������� ������� � �����, ��� � �������������� ������� � �����, "�� ������������";

3) ��������-����������� �����, ������ ��������, �� �� ��������-������ ����� ������������� �� �������� ������. �����, �������, �� ��������� �������� � ��������� ���������, �� ����������� �� ������ ������� ������� � �������� �� ������ ������. ���, �������� ������ ����� - ���� ����� - � �������� ������ ������� �����; ������� ����� - �������� ������� ������� �������. ����� ����� ����� ������ ���� � ������ �������� ��'���� � ������ �������; ������� ����� - � ��'���� � ���������� ������� �������: ��������������, �������������, �������� ��������� �� ��. ��������� ��������-����������� ����� �������� �������� ������� ������� � ����� �� ����������� ������ � ���� ���� ��������, ���������� ��'���� �� �������� � �������� � ��������-�������� ������.

������ ����� (��������) ������ ���� ������� � �����: 1) ���������-����������� (�������-��������) ����� �������� �������� ����� �� ������, � "������� ������", ���� ��'���� � ���������, ��������, ������� �� ������ ����������� �������. ���� ����������� ������ � ����� ������� ������������� � �������� ���� ������������ ���������� ��������, � �������� �������, ��������� ������� �������� ���� ��� ����������� � ������� ������ ������� �� ��'����. ³� ����������� �� ��������� ���������-������� �������: ������ � �������, �������� �� ��������, ���������� �� �����, �� �������� ������������ ������� ����� �������� ����, ���� ���������� ���� �� ������, ������� ������ �� �� ��������� � ������� ��������. ���������� ������ ���� ������� "���'��� �����", "����������� ���", "�������", "�������", "䳺��������", "�������������" ����;

2) ������������ ����� ������ � ��������� ����� �� �� ��� ����������� ��������, � �� ������ ���������� ���������� �����. ������������ ����� ������ � ��� ��� ������, �� ����� ������������ ����� � ������ ���� ���������, ���������-�������� �����������, ���������� ��������� � �. ��. ���������, ������ ������ ��������� ��������� (����, ��������� ������� ����) ������������ ����������� ����� ��� ��䳿, �����, �������� ��� ���������;

3) ������������ ����� ��������������� ��� ������������ ������������ ����� ��� ������� ��������, ������, ����� ��� ������� �������������, ��� ������� ���������� ������� ����;

4) ���������-���������� ����� �������� ������� �������� ��������-��������� ����� ����������� ����������� ������, ���������� ������� ���� ��������, ���������, ���������� ����������� ����������� � ����� ���������������� ����, ������ ����������, ������� ������� ������� �� ��.;

5) ����������-�������� ����� �������� ���������� ��������� ������, ���� � ������� � ��������� �� ���� ������� �� ����������. ��������� �������� ������������ ��������-������ �����, �'������� �� ��������� �����������, �������� ��'���� �� ����.

������������ ������������ ������ � ������� ���� �������� �� ���������� ������� ��������� ����� - ������������ ������������� (��������� �������� �������� ������ ����), � � �������� ���� - ������������ ���������������.

��������� ������ - ������, �� ����������� �� ����������� ��������� � �������� ����:

������������;

������������;

������������ �� ��.

� ����� ���������� ������� ������� � ����� ��� ������������� ����������� �������� � ���������.


�5. ����� ������� � ����� � ������ ��������� ����

����� ������� � �����, ����� ��� �������, ������� � �����, ����� ��������� ���� � ������ ��������� (�����������) ����.

���������� �� ������������ � ��������, ���������� �����, �������㳺�, �������㳺�, ���������� �������㳺�.

Գ������ � ����� ������� � �����. Գ������ - �� ����� ��� ������� ������ �������� �������, ����������, ��������. Գ������ �������� ����������� ������� ������� �� ���, ���� � ����� ������, ������� �������� ����� � �������, ������� ����������, �������, ���������-��������, ��������, ��������� ��������� ������ �� ����. Գ������ �� ������ ���� ���� ������ ������� � �����, ����� ���� ������� �� �������, �������, ����������� � ���� � ������ ���������� ���� � ��� ����������. �� ��������� ���� ������� � �����, �� ���� ����� ������� � ����� ������������, ����������� ��� ����� �� ��������� ��������� ������� � �������������� ��������� ������� - �������, ���� � �����, ������� � ����, ��������� � �������, ������� � ��������� �� ��.

Գ������ �������� ������ ���������� �������� ������, �� ���� �� �������� ��������-�������� ����. ����� ������� � ����� ������� ������� ���������, ���� �������� ������ ������������ � ����������� ������� �������� ����������� ��������, �������, � ����� ��������� ������������������� �������� ���������� � ����� ��� ������� ����, � ���� ���� � ����� ������� � �����.

�� ���������� � ��, �� ������� ����� �� ������� �������� ������� ������������� ����� ������� � �����, ������������� �� ������������ ������� ������������� ������� ���������� ���������� ��������-�������� �������� (���������� ������� "�����"). ����� ������� ����� �� ��������� ���������� ��������� �������� �������������� ������� � �����. ���� �� ������ ����� �����, ��������� ���������� ����� ���������� ��������, �� �������� � ��������� ����������� ������ �����, � ���������� ����������� � ����������� � ������� �������, � �������� �������� ������ ������. Գ������ ����� ������������� �� �������������� ������ ������� �������� ���� � �������, ����� �� � ���������� ����� ����. ����� �������, �� ������� ����� - �� ������� ����� ��� ������������� �������� ����� �����, ��� ���������� ������� �����, ���� ������� � ��������� �������. ����������� ��������, ����������� ������� ����� � ������� ���� ������.

������� �����, ������� ������ ��'���� ����� � ���� ������� � �����, ������������ �� ��������� ����� ����� �����. �� ���������� ������ ���������������� � ���� �����.

��������� ����� � ����� ������� � �����. ��������� ����� ����� ������� ���������� �������, ���������� �������������� �����, �������� ������� �� ���������, �� ���������� ������������, ������ � ����������� ������ � ������. ����� ������� � ����� ����������� ��������� � �������� ��������� ����, � ���� ���� ��� �� �������, �� ��������� ��������, ���������� ����, ��������, ��������� ������ �� ��. ���� ������� ��������� ���� ������� ������������ ���������� ����, �� ������� ���� ������� � ����� - ������������ ��������� � �������� ����. ̳� ���� ������� ������� ���� �������, ����������������, ����������. �������� �������� ���������� �������������� ��� ��������-�������� ���������. ��������� ������� � �����, ��������� � ������� �� �������� �������, ��� ���������� �������� �������� ���������� ���������-���������� �������.

��������� � ����� ������� � �����. ��������� - ����� ��� ���������� � ������ �� ����� ���� ���������, �������� �����, ��� �������� �������, ������������ ������������ �� ������� ��������. ��'����� ������������� ���������� � �� �������� �����, � ���� ���� ��������-������. ������ ������� ������� ������� � �����, ��������� ������� ����� ��������� ��� ������� �������. ����� ������� � ����� ����������� ���������� ������������ ������������ ��� ��������� ��������� ����������� ���� �����, ������ ������������� ���������� �������, ������� ������ � ���� �������������, �������� ���� �������������, ��������� ��������� �� ��. �� ����� ��� ���� ���������� ��������� ����� �� ����� ��� �������� ����� ���������, �������� � 䳿 �����.

��������� � ����� ������� � �����. ��������� ������� ������� - �������� � �������� � �������� ����� � ���������, � ����� ������������ �������������� � �������� ������� � �������� �����, ��������� ��������, �������, ��������, ��������. ��'��� �������㳿 - �������� ����� ���������� � ����� �������, �������� ������� �� �� ������, ��������� �����, ��������� � ����������� ����������, �������� ����� ����. ������ ����� ��������� ��������� ����� (���� ��� ������� ������ ���������� ����� ����� ���������� ���������� ����), � ������� �������, ������������ ��������� ���������� � �������, ������ � ������� � �� �������� ������ ����. ����� �� �������� ���������� � ����� ���� ��������,

� �� ��������. ����� ������� � ����� ��������� ����������� ������� �� ������� �����.

��������� � ������ �����, �� � �������, ������� ����� ������� � ����� ���������, ������ �������� �������� ������� ������� ��� ���� ������� � ����� � �������� ���� � ��������� ��������, ��� ������� ������� � ������ ���������� �����������. � ���� �����, ��������� ����������� �����-����-���������� ������������ � ������� ������� �������.

�� ����� ���� ������� � ����� �� �������㳿 ��������� ����� �������㳿 ����� �� ������� ����� ��� �������� ������� �������, ��� �������� �������� ���������� �������� ������� � �����, �� ����������� �� ��'�������� �������������� ����� ��������.

��������� ��������� � ����� ������� � �����. ��������� ��������� (�� ����. psyche - ����, logos - ������) ����� ������������, �������� � ����� ���������� ����� ������, ��������� �����, ����������, �� ����� ����������� �� �������������� �������� �����, ���������� �� ��������� �� ���������� ����. ���������� ��������� �������㳿 ������������ ����� ������� � ����� ��� ������� �������������, ����������� ������ ����� �� �������� ����� � �. ��. ��������� ��������� �������� ���� ������� � ����� ������������� ���������� ��������� �������� ��������-�������� ��������� (���������� ��������� ���������), �������� ��������� ��� � �������� �� ��������� ��������� ���������-������������ ��������. �� ����� ��������� �������㳿 � ����� ������ ����������� ������� ���������, ��� ����� ������� ������������ ��������� �������� ��������.


�6. ����� ������� � ����� � ������ ��������� ����

����� ������� � ����� �������� �� ������� ��������� ����, ��'������� ��������� ������ - �������������.

�� ������������ ��������� ���� ���� �������� �� �������-��-���������� ���� ����� � ������ ������� � ����� �� ������ ��������� � �������� ����� (��� ����� ��� ������� � �����).

������ ������� � ����� ����� ������ ����������� �������� ��������-�������� ���� ����� ���������� ���� � ������������� �������, ����� ��������� ��������� ���������� �����. ����� ������� � ����� ������� �������� ������� � ����� �

�����������-������������ ������, ����� ��������� ��������� ���������-������� �����. �������� ��� ����� ������� � ����� ���������������� ����� ������� � ����� ��� ����������� �����������, ���������� ��������� �������������� �������� ������� � ����� ����� ������ � �������� �������� ������.

������ ����� ��� ������� � ����� ������� � �������� ������ ���������� � �������� ����������� ����� ��� ������� � �����. ��������� ����������� ������ ����������� ������ ������� ��� ��������-������ ����� ���������� � �������, ������, ����� ��������� ����� ������ ���� (����������, �������'�, �����, ����� �� ��.). ����� ������� � ����� ����� ���������� �� ������ � ������ ����������� � ����� ������ ���� �� ���� � ������������ ��������� ������������� ����������� �������� ������� ������� � �����. ������ ����� ��� ������� � ����� ����� �� ������� ���������� �������� ���� ������� � �����. ���� ��������� ������� ��� ��������� ���������� ���������� ������� ����. ���������, ����� ������� � ����� ������� �������� ���������� ����������� (�������, ����, ������). ������ ����� ��� ������� � ����� ���� ������� ��� ��, ���� (XVI ��.), ��� (����������� ���������� ����� �������) � � ��'���� � ��� (� ����� ������������ ��������� ��������) ������ ���� ���������� ������� ���������� �����������, �������� ���� ������ ������ � ���������� ����� ���������.

����� � ������������� ���� ������� � ����� � ��������� ��������� ���� ?

����� ������� � ����� - �����, �� �� ������� ����������� ���� ����� ��������� ���� ������� ��������������� ��'���� � ��������-�������� �������. �� ������� ������� ����� - �������. �� ������, �� �� ���� ����������� �� ������, ����� �� ����� ��� ������, �� �������������� � ��������� ��������. �������� ���� ������� � ����� ������ � ����, ��� ���������������, ����������� �� ����������� ����� ��������-������� �������. ���� ������� ������� � ����� �� ������ �����, ��������� ������ �������'���� �� ���� � �������� �� ��� ���� ������������. ����� ��� ����� ���� ���� ���������, ��� ����� ��� ���� - ������. ����� ������� � ����� ����� ������ ������� ������������ ��������� � �������� ���� � ������, ��������� �� ����, � ��� ��������� ���� ������������ ����� ���� �����������. ���� ���� �������������, �� ��������� ����

������ � ������� ����� ������� � �������� � ������ � ����, ��������� ���� � �������� ��������.

����� ������� � ����� - ������������ ������������������ ����� ������� ����� ��������� ����, ��� ������� �� ����������.

������� ������� ����� (����� ������������ �����, ����� ��������� �����, ����� ��������������� ����� �� ��.) �������� ���� ��������-������ ����� (�������������, �������������� ����) � ����� ���� �������������, ��������� ����� ������ � ���������� ������ ��������� � ���������� �����.

����� � ����, ������� �� ����� ������� � �����, ��������� ���� �� ���� � ������� �������� ������� � �����. ����� ������� � ����� ������� �������������, ��'�������� � ������� �����, �� ������� ���������� ��������� ����� ���� ��� ���������� ������������ ������� � ���������, ����� �� �������� "�������� �����".

����� ������� � ����� �� ������ ����� ��������� ��������� ���� � �� ������������ � ��. ����� �������� �������� ����� ������� ������������ �� ���������� �������� ��������. ����� ����������� ����������� � ��������� ��������� ������ ������ �����, �� � ���� ������� � �����. ���, ����� ������� � ����� ����� �� ����������-������ ������� (������ ����� ������������ �����), �� �������-������ �������������� (������ ����� ��������� �����) ����, � �������������� � ������������� ������, ������� �������� � ��������, �� �������� ��� ����� �������������.

� ������ ���� ������� � ����� ���������� ������������� �����, ��������� ���������� � ������������ ���������� �������, � ����� ������������������� �����, �������� ��� ������� �������� ��������. ������ �������, ����� ������� � ����� � ���������������� ��������� �����, ����������� �������� ���������� ������� � ��������� ���������.

����� ������� � ����� - ������������, ������ ����� ������� ��������� ��������� ����, �� ��������, ����������������� ��������� � �������� ��� �������� ����������� ������ ��������� ����. ���������� ���� �������� �����, �� ������� ����� ��������� �������������� ����������� ���� ������� � �����. ���, ������ ��������� ������� ������������ (������ ����� ������������ �������) ���������� �� ������������������ ����� ��������� ������� ������.

����� ������� � ����� ����� ��� �������� � ������ ��'���� � ���������� �������, ����������� ��������� �������, �� �������� � ���, ��������� �� �� ����������. �� ��������� �������� �������� ������� � ������ �������������� ������� � ��� ��������� ������. ������ ��������-������ ������� ���������� ������� ����� ���� ������� � ����� - ������� ��� �񳺿 �������� �����.

� �������������� ���� ������� � ����� � ��������� ��������� ���� ���� ������� ������������, ��� ������ � �������� ��������� � ������ ������� � ������ ������� �������������� ������� � �����.

����, ���� ���� ������� � ����� � ������ ��������� ���� ����������� ���, �� ����:

1) � �������������������, �������������, ������� ���� ����� ��������� ����;

2) ��'���� � ����������� ��� � �������� ��������� ���� � ����� ���� �������� ������������������� �����������;

3) ������� (��������, ������, �������) ������ ������������ �������� ������� � ����� � ������;

4) �������� ������� �������, ��������, �� �� ���������� ���� ������� �����.

���������� ������������� ���� ������� � ����� � ��-���������� � ���������� ������� ����� ��������� ���:

������� ������� �����

����� ������� �

� �����

Գ������ �����

��������� �����

��������� �����

������� ���������

Գ������

���������

��������� �����

���������

��������� ���������

��� ������� �� ��, �� ���� ��������� ��������� ����������� ������ ����������� �����. �������� ������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ������� �����.

������� ����� �������� ����� ���� ������� � ����� � ���� ����������� ����� ������� ���������� � ����������� ������������ ���� �������� �����.


����� II ���в� �������. ����� 3 ���������� �������. �1. ������ ���� ���������� �������

������������ ����� (����������, �. Գ����, �.�. �����-��������, �.�. �����������). ³������� �� ���� ���� ������� �������� �� ������������ ��'�, �������� �� �����������: ��'� - ��������� ���� (������) - ��������� ����� (�������). ���������� ������� ������ ��������� ��������, ��� ������ � �������� � ������ � ����� ���������. ³��������� ��������� ����. �������� ��� ���� � ��������� ����������� ���������� �� ��������� �����, �� ��'������� ��������� �������.

����, ������� �'��������� �� ��������� ������� ������������, � ����� ������� ���������� �� ����������� ����� ������ (��������) � ��'�, ��� � "�����������" �� ����������. ������� �� ����� �� ���� ���� ���������, ����� �� ���� ��������, ���������� ���� ��'� � ���������� ����������, ������ �������������.

��������� ����� (���� ���������) ���������� �� ��� ������������� ��������� ������� � ����� ��������� ���������� �����. ���� ��������� ��������� ������� ����� ��� ��������, ������ - ��� ��������. ����� ����� ���������� ����������� ����� ����� ����, ���� ��������� �������� �����, ���������� �� ����, ��� ������������� �������. ��������� ����� ��������� ���� ������ �������, �� �����������. ����� ������� ���������� ��� ����������� ���������� � ��������� ������ ��� �������� � ��������� ��������-�������� ���������.

� ��������� ���� ����� ������ ��������, �������� ��� ��������� ��������� ����������� ���������� �������, �� ������������ ������ ����� ������� ���� ��� ��������� ������� �� ���������� ����� � ������. ������, ����� �������, �������� �� ���� ����, ����������� �� ��������� ����������� ����, �� ������� ��������� ������.

�������� (��������-�������) ����� (�. ������, �.������, �.�����, ��.����, �.-�.�����, �.����������, �.�������, �.����). ���� ����� ���������� �� ��� ���������� ������� � ��������� ����� (��������) �� ���� ������� ��� �����. ��'������� ����� � ������ ��������� ���� ������������ �� �������� ������ ���������� ��������� ���� � ������������ �������������, ������� � �������.

� ������ ���� ���������� ����� ��������� ���� ��� ��, �� ������ ��������� ��������� ���� �����. ³� �������� ������� ���� �������������. ����� ������, �� � ���������� ���� ���������� "���� ��� ����� ���". �����, �������, ������� �������� ������� ������� � ������. ����� �� ���� ���������� ������� �� ������� ������� �������� � ��������� ����� �� ���������. ����������� ��� ��������� �������, ���� ��� ��������� ��������� ������� ���� ����������� ����, ��� ���� �������� �� � ���� ��� (���� ������ ����������� ���������� �������), ��� ������������ ��� ���������� ���� ��������� ���� (����� ������). � ����-����� ��� ������������� ������������ ���� � ������ ������ � ������ �������.

��������, ��'������ ������� ���������� ������� �� ����� �������� ����� ���������, �� ������ �����. �������� ������ ����� ������� ���� � �������� ���� ������, �������� �� ���������� ����������. ���, ������������ ��� ���������� ������ �� ��������, �� ����������� � ����� �������, � �������� ���� ���: ������������ ����������, ������� ����������� ������, ���������� ������ �������, �������� ���������� ���������.

�������� ����� (�.�������) ��������� ������ ���������� � �������������� ������� � ��������� ���������. �������� ��� ������� �� ��� ������� ������ ��������� �������� ������������ �� ��������������� �����������. �. ������� � XIX ��. ������ �� �����, ��������, �� ������� - �� ��������� �������, ���� ���������� � ������� �����, ������ �� ����, �� ����� ������� ���������� � �����.

³������� �� ���� ���� �������, �� � ����� ���� ���, ���������� �� ������������� �� ������������. ������������� ������, �� ������� �������� ������ �� ���������� ������-

�� ��������� � � ������ ����� ����������� �������������, ������������. ��� ������ ����������� ��������� ������� � ��������� �� �������. ������������ ��������, �� ���������� ������� �������������� ��'�������� ������� � �����-����-��, ����� � ���� ������� �����, ����� �� �������� �������. � ��������� ���������� ������� ������ �������. � ��� �� ���������� �� � ������ �������, ������� ����� �������������� �� ����� ������� � ������ ������.

���� �������� ��� ������� �������, �� ������ ������, ������ � ����������, ����� � ��� � ����������� �����. ���� ����������� � ������� ��'���� ������ ���������� ����� � ������ �������, ������� ����, �� ������ ��� ������� ���������, ������ ��� �������� ����������� �������� �� ����� � ��������. ������ �������, ������ �������� � ��������� �������, ���� � ������ ����������, � ���� � ������������ �������.

���������� ����� ������� ������������ ������������� (������� �� �����) �� ���������� ���������� ����� (��'������� ����� � �������).

����� ���������� (�. ������, �. ���������, �. ���������) ������� ���������� ������� �� ��������� ���, �������������� ��������� ������ ������ ����� (� �. ������� - ������� ���������� ����� ��������, � �. ���������� � �. ���������� - ������ ������ �����).

������ ��������� ��������� ������� ���������-�������� ������� ���������� �������. �� ��������-������ ���������, �� ������� � ���������, ���������� ���� � ������ ����������. ���������� ������ � � ����� ���������� �������� ��������.

�������� �����, �� ����� �. ����������, ������ �� ������ ����, �� ��������� ������, ��� �������� ������ �������� ��� ����� ����'��, � ������ �������������� �� ��������� �����.

�. ��������� �����������, �� ���� ���, �� � ����������, ������ ���� �� �����. ��� ���� �� ����� ������ �� �������� ����������� �������, � � ��������� ���������� ����� ������ �����. � ��������� ������ ���� ��'������� � ���� �����: ���� - ����, ���� - ���������.

���� ����� ���������� �� ����� �������� ���������� �������. ����� ��� ����, �� ��������� ��������� ����� ����������, ������������ �� �����. ���������� ����� �������, �� ���������� ����� ������ ������ ���� �������� ������ ��������� ���������� �������� ��������� ���� (���������, ������ ����). �������� ���������� ������������� ��������� ����-��� ������� (�������, ����������������, ������� ���). ���������� - �������� �� ϳ����� � ��������������� ϳ����� -������� ����� ���� � �������� ���.

������������� (�������) ����� (�. �����, �. �������, �. ����) ���������� �� ��� ��� �������� ������� (�������� �������� ��������) ���������� �������, �� �������� ������ ���������� �� ����� � ������������ ����������. �. ����� �����, �� ������� � "����� ���������, ����� ��������� ������ ����� �����". �. ���� ������� ������� "������� ��� �������� ��������� ������ ����� ��� �����". � �� ���������� ������� ��������� �������� �������� ��������� �������� ����� �� ��������� ����������� ������ ��������� � ���������.

������ �. ������, �. ��������� � ������ ���������� ������� ������� ������� ����������� ��� ���������� ����������, �.�����, �.�������, �. ���� ���������� ���������� ��� ��, �� ������� - �� ����, ���'����� �����, � ��������� ����������� ������� ����������.

�� ����� �� ������ ���������� �������. ���������� ������, ���������� � ������ ����������� �������, ���� ����� �������� ������� �����, �� ���� ������� - ����������, �������, �������, �����, ���� � ���� ������ �������������. �������� ����� �� ��������� ��� ������ ���������� �������, ���������� ������� �������. ����� �� �� � ������ � ����������� ��� ���� � ������. �������� ������ �� ��� ����� � ������� �������� � ��������� ������� ������ ����������� ���� ���� �� ���� ���������� ��������. ������� ��������������� ���������� ������, �� ������� ����� �� ����������� �����. ���������, �� ������� ����� ����� �� ���������� ����� � ������������ ���������� ������������� ��������������.

�������������� ����������� ������ (��������), ����, ����� �� �������������� (�����) ����� ������� ����.


�2. ������� ������������ ���������� �������

� ������ ������ ������� �� ����. ������ ��� ����� ����� ������� ����������� �����������, ��� �������� ����:

- ���������� (������� ������� �����);

- ������� �������;

- ���������� �������.

������ - ����������� ����� ���������� �������� �� ����� ����� ���������, ����� ��� ������� (��� ���������) �� ������ ����. � ����� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ������, ������� ����� ����� � �������� ����� � ����� �������������� � ����������������. ���� ��'���������� � ���������, �������� �� �������������� ��'�����, �� ������ �������. �� ����� �������� ��������� �������������, ��� ����������� � ����� ������ ������ ������� ����������� � ���������� � ���������. ������� �������� ����� ���� �����������, � ������������� ����� - �������, ������ ������ ������������� ��� ������ - ���� ������ ��������, ��������� ������� ������ �� ����� (����� ������).

������� ���� � ������ ����� �������� ��������� ���� (���������), ���� ���������� ��� ���� � �������������. ���������� ������������� �� ������������ ����. ���� ��'���������� � ������� � ��������� ������� ��'����, ����������� �������� ����.

�������� ��������, ����������� � ���������� ����� ���� ��������� ���� ���������� ��������� �����, �� ������� �������� ��������������.

������ ��������� ���������� ��������������:

(1) �������� ���� � ������ ����, �������� ���� ���� � ������������ �� ������� ��'�����;

(2) ���'��� � ��'��� ��������� ��������;

(3) �������� �������������� ��������� ����� �����, ����� ����� ��� ����� ���� (������� � ����), �� ���������, �� ��������� ����;

(4) ������� ������ ����������� �������������� �������� ����� ���� �� ������; �

(5) ����� ��������, �� ���������� �� ��� ����, � ����� ������������ (��������� ����� �� ����� ������ ��) ����-

�������� �� ���������, �����, �����. ����'� ����������� ����� ��������, ��� ������� �����;

(6) ������ ��������� �� ������ ����� �������. ³� �������� ����� � ���� � ��������� ���� ������, �� ��;

(7) ���������� �� ������� � ����'������ � ����� ���� �� ����.

����, �������� ����� �������� ������������� � ������� �������, �� ���� ����������� �� ��. ������, �������������, ������������� ��� ����� ����, ��������� ����������� �������� ��������� ������� ������ ��� �������� ��������� �� �������.

³����, �� ������� ��������� �� ������� ���� �������� ����������, ��� ���������� ���'����� � ������ �������� ���������� ������� �����:

1) ��������� ���������� �� ����������� ����� �������� �������� (������� ����� ����� ������, ��� ������ ������� ������);

2) ������������� ������� �� ������������ (������� ��������� ��������, ��������� ��������� ������� ������);

3) ������ ����� ����� (������), �������� ���� ������ (������������ ��������� � �� ����� ������� ������������� ��).

� ��������� ���������� ����� ����� �������� ������������ ����� ������ ������ (��������� ����������������� �� ������ ���� � ����� �������� ����������� ��������). Ƴ����� �� ��������� �������� (���������), �� ���������� �������� �� �����������, � �� �� ������������ ����. �� ���� ��������� ����� ��������� ������ ����. �������� ������������� ���� ��� �� ������� ��������� � ���������� ����. � ������ ��'� �������� ����������� ������ ������. ������� ��������� ������.

�������� ������������ �������� ��������� ���������� ������ ��'��, �� ������, ����������, ������������� �������� �����, ������ ������, ����� ���������� ������������ ������ ���� � ������� ����, ��������� � ��������� ���. ����������� ��������� ������������ ����������. ������� �������� (�������� - ��������, � ������ ���������������) ����� �������� ������������ ���������� � ����� ���� �����, �� "���������������" �� �������� ������������������ ����� (������������, ����������, ��������� �� ��.).

����� ��� ���������� �����. ������ ����� ����� ���� ��� ������ ����������� ���� ����� �������. ��������� �������������� ��������� ������� ���������, ����������. ³������ ���� ������� ����� �� ������� (���������), �������� (�������� ����������), �������. ���� �������� ��� ������� ������������� ���������. �'��������� ������� ��������� (�����������, ��������, �������), ��� ������� ��������� ����������� ��� �� ���� � ���� ��������� ���������, ��� � � �������, ��������, �������� ���������.

����������� ����� ���� ����������, ��������� �������� � ������������� ����� ���������� �� ������ ��������. ������� ����������� � ������� ����, ����������� �� ����������, � ���������� �������� �����, �� ���������� ���� ���������� � ����� ��������� ���������� ������������ ������. ����� ����������� ����� �������.

��� ������� �� ��, �� ������ ���������� ��������� �������������� � �������, ��������� ���� �������� ���䳿, ����� � ���� ���� "�������� ���������" (������ �������������� �� �����������, ��� ��� ��� ��������� ��������� � ���� ������������ � ���� ������� ��������� ����).

����� �����, ��������� ���������� ������� �:

1) ����������� ������������� ��������� �����������, ���'����� � ���� ������������ � ��������� �������� �����������, ����� �����, ���� ���� �������� ��������, ���������� ���������� ��������� � ������������� ���������� �� ��������� ��������� ����� (�����);

2) ����������� ���������� � ��������� �������, ���� ��������� ���� ��������� ����������, �� ���������� �� ��������� ������������'������� ���������� (���������� ���������) ����;

3) ����������� ���������� ����� �������������� ���, �� ������� � ��������� ������������ ���������� �� ��������� ��������� ����� (�����);

4) ����������� ������� ������� �� ������� ���, �� ���������, ��� � �������������;

5) ����������� ���������� ������� ��������� ����, ��'������� � ���� ����� ������� ���� ����� (� ��� ���� �糿 � ������).


�3. ������ �������, �� ��������� �� �� ��������� (�������) ����� ���������������� ����

�������� ���

�������

1) �������� ��������� ���������� ������������� ����������, �� �� �� �������������� �������; 2) �������� ��������-������� ����� ���������; 3) �������� ������� �����, ��� ������������� �������� � ��� ����������, ������ � ������ �������� ������ ����������; 4) ��������� ������� �������, �� ���� ����� � ��������� ������� �����; 5) ��������� �������� ������� � ������� �����; 6) ��������� ����� ������� �� ���������; 7) �������� ��������� ������ �������� -������.

1) ����� ��������� ������������, ������� ������������� ����������, ��� �� ������������ ���������; 2) ����� �������������-�������������� ����� ��������� (������, ������ �� ��.); 3) ����� ������� �����, ����������� �� ��������� (��������� ������), ��� ������ � ������ �������� ��������� ��������������� ������� (�����) ���������� � ������� � ��������� ���� ����������� ������������; 4) �������� ������� ������� (����������) - ������ �������� ����� � ������ ��쳿, ������ �� ��., � �� ���� ��������� ��������� ������; 5) ����� ������ ������� (�����������, ���������) � ������� ������ ������� �����; 6) ����� ������� ������� �������������; 7) ����� ������� ������������'������� ������ �������� - ��������� ����.


�4. ���������� ���������� ������ � ����� ������ ����

�������� ��������� ���������� � ��� ������� ���� �������� �������� ��������� ��������. ����� �� ���䳿 �������� �� ������� ����� ����� �������� ��������� ���������.

���������� ��� ������ ����� ���������� �������:

������������ (����, ���, ��������������� �������);

�������, ��������� (������, �������, �����, ���� �� ��.).

�� ��������� ����, � �糿 �� ������ (�������, ��������� ���� ���������� �������) ����� ������� ������� � ����� ���������

������������ �� � ����� ������. ���������� ������� ����������� ���� �� ���������� ������ �� ����� ����������� ������ �������� ���������� ������������������� ������ � �������� ����� �������� �� �����. ��������� �������� �������� ������������� �� ��������. �������� �������� �� �������� ��������� ��������.

������� � ���������� �� ������������ ����������� ������, ����������� � �������� �� ������ ���������� �������� ������� ��� ��������� ������� �����. ������� �� ����� ����������� ��������� ������� - ������� "�����������", ��� ��������� ������������ ����������� � ���������� ������������ �������. �� �������� ����� ��������� ��� �������� ������ �������� �����, �� ���������.

����� ������� - ��������� �������� - �� ���� ���� �������� ������� �������������. ��� ������� ����� � ������������ �����������, � ���������� ��� ������� ������, �� ��������������. ����������� ��������� ������� ������������� �� ��� ������ �����������, � ��������� ����. ����� � �������� ������������ ���� ��������� �����, ���� �������� �� ����� � ������� ������. �������� �������� ��������, ��� ������� ����� ���� � ������ �������� �����, ���� ���������. ����, �� �������, ���� �������� ������� ��� ������, ��� �� ��������� ���.

�������� ���� ���������� ������������� ��������� �����. ������ ��������� ������� �������� �������� ��� ��������� � ����� �� ��� �����, ��������� �������������� ���� ���� ���, ������������ �� ����� � ������. ��� ��������� ������ ����������� ����� - ������������ �� ���������, ����������, �������������.

���������� ���������� ������ �������� ����:

1

������ ���������� ������� ������ �������� ����� ��������;

2

�������� �������� �� ����������� ��������;

3

�������� ����� � �����������;

4

� �������� ������������ ������;

5

���������� ����������� (���������) �����;

6

�������������� ����� � ���������� � ���������, ��� �������� ������ �� �����������.

�� ������� ������ (������������ ���� ���������� �������*) �������� �������� ��������� ������� ���� ������� ������������ ���������� � ��'���� �� ����������� �������� �������� �� �����, ������, ����. � ������� ����� ������� ������� � ����� �����. ��� �� ���� ������ ��� ��������� ������, �� � ��� �������� (����������) ����� ���������� ������. � ��������� ����������� ����� ������� ��� �������� �������� �� ����� (����, ���), ��� �������� ����������������� � ����������� �������� �������� (������).

� ����� ����� ������� ������ ��������� ��������� ������ ���������� �������. ���� ������� ������������� �� ��������, �������� �������, �� ��������� � ������ ������������� ����������.

� �������� ��� ������ ���������� ����� � ������� �������� ���� ����� ������ �����������, � ���������� �� ������� ����� �������� �� �������. � ��������� ������ ��������� ������� � �������� ��� ��� ����� ��, �� � � �����, ���� ��������������� ��������� ������ (��������� ���������) ����� ��������� (��������� �������� ����������� �������). ����� - �������� ����, �� ���'���� � �������� �����, ���� ������� � ���������� ���������. ��������� ����� ��������� �� ����� ���� ����������� ����������� ������������� ���� � ��������� �������.

� ����� ����� ����� ������� ���� ���������� �� ���� �������������������� ���������, � � ��������������� ��������, � ��������� ���� ���������� ��������� ������� �� ���������� ������ �����������, � ��������� ������ (�������). ����������� ������� ����� ��� ����������� � ������ ������� ��������� � �� ���� �������� ���������� ������� �� ������ ��������� ����� �����������������. ��� �������� �������� �� ����� � ���� �� �����������, ����� ������������ ������ ����� ��������� �� ������ ��������.

� ����� ��������� ��������� ������� ���� ���������� ����������� ������� �������� ������� �����. ������ ���������� �� ���� ������������ ��� ��������� ��� ������������ ����������. �� �������� �� �������� �������������� (��� �����������������) ���� �� ���� ������-�� �������� �������

�.������� � ����� "���������� ��'�, �������� �������� � �������" ������ ��� ����� ���������� �������: �������, �������, �������.

�����. ������ ���������� ������������ ������� �� ��������� ���� ���� �������� � ������ �� ������� ������ (�������), � ����� (�������) ���, � �糿 � ����� � �.�. � ������� ��� ���������� ��������������� ���������� ���������������� ����������� �� ���������� ������.

� �������� ����� ������� �� �������� ����� �������� ������ - ����������, ���������, ��������, �������, ���� �� ���������� ������� � ������� ������ �� ��� ����������, ��������������� ������� ������.

� ������ ������ � �����, �� �������� ��� ������� ���� � XX ������. �������� ���������� ���������� ������ ���� ��� ����� �� ���� ������ �������, ��� �������� ����� ���������� � �������� ��� ������� �� ������ ����� ������������������ ������, �������� ���������� ������ � ���� ������� ����� ������� ����� (���������, ������ � ����� ������������� ���). ������ ��� � ��� ����� ��������� ������ ���������� � XX ��. � ��������� ��������� ����� ����� �� �������� ��������������. �� ������� ���� ����������, �� �������������� ���������� ��� ���������� ����� ������ ��������� ������������ ����������, ���� �������������. ��� ������� ���������� � ������ �������� ������, ������, ������������ ��������������� ��������.

���, �� ����� ������� ����������� ������ � �糿, ������, ��������� �������, ������ � �������� 50-� ���� XX ��. ������� ����� 90 ����� ������, �� ������� � ���� �� ������. �������� ���� ����� ������ ������ ����. �� ������, �� ���������� �������� ������� ����, �������� ������ �� ���� ����� ���.

��� ��� ������ ��� ������������� �� ���������������� (������ �������� ���� � �������� �� �����, ����� �� ���� ������ �������� ��������), �� ����������. ���������� ���, �� ����� �� ��������������, ��������������� ������ ���������� ��������, �� ���������� ��������� �������� � �������� ������ �������� �������� �������������.

�������� �� ���������� ������ ���� �������� ����� � ����-������ ������. �� - �������-��������� �������� ����������� ������ 1648-1654 pp. �� ����������� �. �������������. �� � ������ 1.������ � 1709�. ����������� ��������-�������� ���� � ����� ��������� ��������� ������. �� - ��䳿 ������� XX ��., ���� ���� ����������� ��������� ������� ��������� (���) �� ��� � �. �����������. � ����� - ��������� �. ��������������, ��������� ���, ����. ���� �������� � ����� 70-���� ����� ��������� ��������� ������ � ����� ����. ���������� ��������� ��������� ������ �� ������ ������� ��������� � �������� ������ �� ���������� �� ����� ���������. ³��������� ���� ��������� ������


����� 4 �������� ����� � �������. �1. ������� �����. ������������ �������� �� �������� �����, �������� ����� � �������

����� - ����� ���������. ��������� ����� �������� (���� � � ��������� ����) �����, �� � ������� ��'������� �����: � ��'�, ���������� ����������, ������, ����� ���, �� � ������ ��������� � ����������� �������� �� �������� ����� �� ��������� ����-������ ������. ������� �������� ����-��� ����������� �������� ����� � ��������� �� ������ � ������.

� ���������� ������� ����� - ������ ������ ��������: ������� �� ������ ���� (����� ��� �����), �� ���������, �������, ������� � ���������, �� ������������ � ��������, �� ��������� ������ � ��������, �� ���������. ���������� ���� � ���� �������� �� �������� �������� - ��������, ���������, �������.

��������� ������������ ����� � �� ���'���, ��'���, ������ (�������) � ������, �� ���������� �� ���� �� �� �������� (������� � ������ �����䳿 ���'���� � ��'����).

����� - ������ ����������� ������� ���'���� � ��'����. ����� ����� �� � ���������� ���� ����� ����� (��� ������), ���� �� ���� �� ���� ����� ������ ��� ����� (��� �� ��� ������������, � �� ���������� �������). ����� ������ �������� ��������� �� ������: � ������ ����, ���'�������� ��� ������ ������, � ������ - ��������� ��. ������ - �� �������-������ �� ���'����� � ��'�����.

������� ����� � ������ �������� (��������� /���������/ - ���������). ����� �������� ������������, ���������� ����� ���'���� �������� ������ ("���������� ������"), ����'����� � ������� ��� ��'����, � ����������� ������������� ��������� ��������� �����'�����, ����� ������������ ��'���. ���������� ��'������� ������� �����. ���� ���������� �������, ���������� �������� ���, ����������� ��� ������ ����������� ��������. ���������, �����, ���������� - ������, �� ��������� ���� ����� �� ����������� � ��������� ���������� ���� ����, ������ ����� �������� �� �������� � �������� �����.

�������� ���� ��������� ��������� ����� ������ ����������� ���� - ���������� ��� ��������� ���������� 16 ����� 1990 �. � ���� ��� ����������� ������ 24 ������ 1991 p., ���������� ������� ������ 1 ������ 1991 �.

��� ���������� ������� ������� ���������, ��� ���'��� ��� ��� �����:

� ���� �� �����, ����� ������� �������� � ��������� ����� �� ���� ���'����� � ��� �������������;

� �������������, ����� ������ ������� ������, ����� � ������� ���������, ����� ��������������� �������, ���� ���������.

��������� �� ��������� ��'���� ������������ �������� �� ����� �������:

- �� ���� �������;

- �� ��������� �� ����� �����;

- �� �������� �� ������ ������, �� �� ���'���;

- �� ���������� ���'���� ��'����� ������� �� �������� (��� ���������) � ����� ����������.

�� ����� �� ����� ����������������� ������, �� ��'��� ������������ ��� ���������� � �����'������ ������������ ���������� ���'���� ������������, � �������� ������������� �������� ����� ��'���� ���������� ������������ ������������ ���������� ���� ��������� � �������� ���������.

��������� (�������) ����� - ������ (���������� - ���������) �������� �� ������ � ������� ���������� �� ������ ��������, ���������� �� ��������� ������ ��� ������ ����������� ��������� ��� (��������).

�������� ����� � ��������� ��������� ��������� �����. ���� � ��������� ��������� ��������� ����� �� �������� (���������) ��������, �� � �������-������������� - ���������. � ������ �� ���� ������ � ��������� ������. � ����� ��������� ������ ���������� ����� ����� ���� ���� ����, �� ����� � ���������� ��������: ���� �� ��� ����� � ���������� � ���������� ���� ��������.

��� ������������ �������� �� �������� �����?

� �� ����� ���� � ����� �������:

� "�������� �����" � "�������� �����" - ������� ������, ������� �������� ����� �������� �� ������� � ����������� �� �� ����� ��� �������������� �����;

� "�������� �����" � "�������� �����" - ������� �� ������, ����� ����� �������� ����� � ���������.

ij����, �������� ����� ���������� ���'����� �� ������ ���������, ��������� � �� ��� �����������. �������� ����� - ��������, ������� ���� ��������� �������� �����.

³������� �������� �� �������� ����� ����� �������, ����� ���� �.

1. ����� �������� ����� �� ��������� ��������, ��� �� ����� �������� ����� � ���������. ��������� ���� ������� ��������� � ��� 1917 �. � ����� ����������� ����� � ����� ���. �������� ��������� ������, ���� �� ��� ��� �� ���� ��������� �������� �����. ����� ������� - �������� ����� � �����, ����-�����, ��������, �� ��������� ���� �������� �������볿 (�� ������������ ����������� � 1974 � 1975 pp.). ���� ����� ����� ������� �����������-���, ��� �����������. ���� ������ ���� ��� ���������, ������ ���������� ���������.

2. �������� ����� ������ ���� ������ � ��������� �� ������ ����������� ��������� ����������, ��� '���� �� ������������, ������ "����� ������". ������� - ����������� �������� �������� �����. ����� ������� �� ����� ��������, ���'����� � ���������� �� �������, ������� �� ������ ����������� �������, � �������� ����������, ��������� � ������������ �������� �����. ����� "�������� �����" ���������� ���������� ������� �������� � ��������� ����� (��������� �������, ��������� �����), ���� �� �� �����, ����� �������� �� �� ����������, ��������� ���� ���� � ������� - � ����� �������� ���� � �� �� ���������.

�������� �������� �� ����������� ��������� ��������. ���� ����������� � ������ ����� ��������� �����, ���������, ���������� ����������. �� ��������� �������� ����� ����������� ������ ������ �������� ������� � ��������� ���� ���������� (�����, �����, ������� ������� �� ��.).

�� ����� �� �������� �����, �������� ����� �����, ���� ��������� �������� �� ��������� �������� ���� �������������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� "����� ������".

3. �������� � �������� ����� ����� ��� �������� ���������. �������� ����� ��������������� �������� �������

��������� � ������� �������. ���� �� ������� ���������� ����� �� �������� ����� �� �� ����������, ������������ ��������-��������� ��������.

�������� ����� ����� �� ���� ��������� �������� ����������� �����: �) �� ���������� (��������������� ����); �) ������� ������� (������������ ����). ���� ����� ����� ���������� �� ��������� ���������� ������� � ��������� �� ������ �������, ����� �������� ��� �������� �����. �������� ����� �� ���� ��������������� �������� ����, ������� �������� ����� � ��������� �� ����� ������ ��� �������. ������� � �������� ������������ ������������ �������� �����, ���� �� �� ���������:

�) �������� �������� (���) ����� ������������'�������� ���������;

�) ��������������� ��������� ������ (������) ��� ���� (��) ���������;

�) ��������� � ��� ������� �� �������.

�������� �������� ����� � �������� ��������� ��������� �������� ����� ����� (��������� �������, ��������� �����) � ��������� ������ �� ��������� ��������� ���� �� ������ � ������.

�������� ����� - ������, ������ (���������� - ���������) ��������, �� ����������� �� ���'������ �������� ������� ���������� (� ���� ���� ��������) �� ����� ��������� � �������� ����.

�������� ����� - �������-�������, ������ (���������� - ���������) ��������, �� ����������� �� ��������� �������� � ���'������ �������� ������� ���������� �� ������ �������� ����, � ���������, � ��� �������, �� ��������� ������. �������� ����� ������� ��������� � ������ ������ �������������� ���������� �������.

� ����� ����������� � �������� �������� ����� �����������: � ����� "����������" � ���� ������� ������ ����� ����������, � ����� - ���������� ������, � ����� - ���������� � �����������. �� ���� � �������� ����� ������ ��������� �������� ���.

���������, ������������ ����������, ������ - ����� ����������������.

�����������, ���������, ������� ����������, ���������� ���������������� ��������� - ����� ������������.

����-��� �������� �������� ������� ����������, ���������� - �����, � ����-��� ����� - ����������'. ������ (����) �������� �����:

1) ������� ����� - ������� �� ���� ������ ���������� (������), �� "�������" ������ �� �������� (������� �����, ����� ��������, �������);

2) �������� ����� - ������������� � ������, ������ ������ ������� � ����� �� ������ �����������;

3) �������� ����� - �������� �������� ������������'������ ���� ������ ����������, �� � ����� ������������ ���������� ����� �������� ������ � ��������� �� ������ ������� �� �� ���� �� ������ ���������� ������ �� ����� �������� ����;

4) ����������� ����� - ������� ����� ������ �� ��� ����������: ���� � ������������'�������� ��� ��� ����������� � ������������� ���'����;

5) ��������� ����� - ������� �� ����� ���� ����� �������� ����� (�� �������, �������� �� ��., �� ����� ����� ������). ���� ��������� �� ��� � �� �������� ���������� ��������� � ���� ��������� �����;

6) �������� ����� - �������� (�������������) ������������ � ������� ������� �����, � ����� ������� ���������. ���������, ������������� ������ ��������� ���������� � ��������� ���������� ������, ������������ � ��������������� �������.

���������� ����� ��������� ��������������. ���������� � ��������� �������� �������� ��� ��������� ������ ��� �� ������������. ����������� ��������� ������, ����� ������������ �� � ������������� ����� �� ���� ���������� � ������, ����������� ������� �����������, � ����� ���������� �����.

���������� (� �������� �������) - �� �������� ����������� �������� ����� ���������� � ���������� ��������������. �������� ��������� �� ���������� � ������� ������������ ������ ��������� ������ ������� ����� � ���� ������, ����� ������ ����������. � �������� ������� - �� �������� ��������� �����, ��������� �� �������� �� ���������, ����������� ��������� �������. ������ ���������� ������� �� ������� ����� ������������ ���� ����� � ������, ����������� ����������� �������� ������� � ���������� ��� ���������� ���������������� ����, ����������� ����� �����. � �� ������� � ������� ���������� �����: 1) ���������-������������ ������� ������ � ������� �����, �� ������������ � ��������� ������������� ��������; 2) ����������� ������� ���� �������� ����� �� ������ �������, ������ ������ ��������� ������� �������� � ����������� � ��������� �������.

������ 5 ����������� ������ ��������: "ͳ��� �� ���� ���������� �������� �����";

7) �������� ����� - ��������� � ���� ��������, � ���� ���� � ����������� ���� � ����� ������� (�������� ���������� ��������� ������ ��� ��������� ����� � ������� �� ����� � �����). ���������� - �� �������� ��������� ����������: �������� ���������� � ������ �����, ������������� � ����� ������. ij������� �������� ����� ���������� �� ���������� ����������. ���������� ����� (���������, �������, ��������) 䳺 ���� ������� ������, ������� ���������� � �������� �� ����������.

��� ������������ ������� � �������� �����?

������� "�������" � "�������� �����" - ������ � ������ � ���� ����. � ��� ������� ���� ���������� �� ������, ����������. ��� �� ���� ��������� � � ��������. ������� "�������" � �������: ���� ������� �� ���� ����� ���� �� ���, ��� � ���� ���������, ������ �����. �������� ����� - �� ��� ������������� (���������� /���������/ - ���������).


�2. ������� � ������ �������

� ���������� �������� ������������� ������ ��������� ������� �������, ���� ��������� ��� ���� �������:

- ������� �� ���������� �������� �����;

- ������� �� ������ �����;

- ������� �� �������� ���������� ������ ����������.

������ �� ���������� ������� ��������� �� �����. ij����, �������� ������� �� ���������� �������� ����� ���������, �� ����� ����� ���'���� �������� ������� ���� ���������� ���������� ��������, � �������� ������ ���������� �����, ������� ������������ ����������� �������� �����, ��� �������� ��� �����������. �������� �������� ����� - ���� �� ����� �������. ���� ���������� ������� �� �� ������� �������.

�� ���������� ���� ������� ������� �� ������� ��������� ����� � ��������� �����������, �� ������ �����. ������� ������� ����� ����������� ������� �������� ����� � ������, ������ ������ - ����� �� �������� ������� �� �������. � ��� ������ �������� �� ����������� �������� ������� ������ �������� �������������� �� �����.

������� � ��������� ��������� ���������. ����������� ���� ������� �������, ��� ������� �� �� ���� ������ �������,

�� �������� ����������. ���� ������� �� �������� XIX ��. ����� ��������� �� �������� ���������� �������� �����, �� �����, � �������� �������, ������� - �� �������� ���������� ������ ����������. ������� ��� �� ������ ������, �� ��������� �� ������, � ������� ����������� ����������, ��� ������ � �������� �����������, ������ � ������� ��������, ��������� ������������� � ���� �� ������ ���������� � �������� �������, ������ �������, �� ���� ����� ���������, - ������������, ��������� �������, ������� ��������� �����.

��������� �������� ������� �������, ��� � �������� �� ��� ������� ������ � ����������, ��������� ��� ������� � �� ������ � ��������, ������� � �����������, ���������. �������� ����-��� ������� �� ���� ����� ������������ �����, �� ����������� �� ��� ������ �� ��������. ������ �������� � ��������, ���������, �����.

������� � ��������� �������-������������ ���������� ����������, �� ����䳺 ������, ��� ����������� ��������� �������� �� ����� ��������� ����, �� ������������ ������ � ���������� ���������, ��������, ������������� �������� � ���������, � ��� �������, �� ��������� ������.

������� ������ �������.

������� - ����� �������� ����������, ���:

1) ������� ��� ��������� ����� � ����������� �����. �������� - ���������� ������ ��������� �������. ���� �������� �� ������� �������. ���� ���� ������� ������, � ����� ����� ������� �������� ���� ����� �� ���������, �� ����� ���. ������������ ������ ������� ������������ - ��������� �� '�-��� ����� � ����� ��������, ���� ���������� � ������� ������ � ����'�����. ���������� ������� ������: �) ����'���� ���������� ��������-������� �������; �) ����� �� ������������ � ������ �������;

2) �� ����������� ������ ��������� - ������� ��������� ������, �� ����������� � ���������� ������� ���, ����������� � ���������;

3) �� � ����� ������������ ������ ���������� �������: ������ ����, �������� � ������� ����������� ��������� (����, ������, ������ � ��������-������ ��������);

4) � ���� ������������ ������ ���� ������������'����� ������� �����, ��������� �� ���������, ����� ������� �����-

�� ���������� ����� �� �������� �������, ����������, ����� �����, �� �����, �� ������� �����������, ������ � ������� ��������. ���� ��������� � ������ ����� ���� ��������, � ����� ����� �����, �� ����������� �� �� �������. ��� �����, ������������� ������� �� � ���� ��������� �������� �����������, ������������� ��������� ��������� ��� �����;

5) �� ����� ������� �������;

6) �� ������� ������� ������������� � ���������� ��������;

7) �� ����������;

8) �� �������� �������� - ������ �������: ������, ����, ���.

��� ������� �� ��, �� ������� ���� ���� �������� � ������������. ��������� ������ ���� - ������, ����� ���, � ���� ���������� ����� 䳿 ������ � ������� (������ ����������� �� �������). � ������������ �������� ����� �������� �������� �������� (������� �� 1921 p., �������� �������).


�3. ������� �������

��� �������� ������� �������, ��������� ���������� �� �� �������.

������� ������� - �� �������� ���� �� ��������, ���� ������ ������ ������������������ � �������������� (��������) �������� ��������. ����-��� �������, ����� �� ��������� ���� �������� �������, ������ � ���������������� �������� ("����� ������"), ��� ���� �� ���� ������������� ����� ����������. �� - ������ ���������� � ��'����, ���������� ������, ����������� ������, �������� � ��������, ����������, ������ ���� ������������ ���� �� ����.

��� ������� ������� ������� ����������� � ������� �� ����������:

� �������� ������ - ������ �������� ��������� ��������� �����, ��������� ������������� �������;

� ������������������ ������ - ������ �������� ������ ����������, ������������ ������������ �����, ���������� �������, ��������� ����� ������������������ �����. ������������������ ������ ������� ������� �������� ������� ������������ � �� ��������� � ������������� ����������� (���. �"������������ ���������� � �������").

������������ �������������� (��������) �������� ������� �������� (����) � �������� ������ ���������� �� ����� ���������� ���� �� ��������. �� �������, ��������� ����� � ��� ���������� �� ����������� ����. �� �������� XIX ��. � ������� ���� �������� ���� �� ���� ������������� �������, ������� �������� ��������� ��������� �����. ��������� � ��� ����������� ������ ������ � ��'���� �� ��������� �������������� ���������� ��� ������� �������� ��������� ������������������ ������ �������� ��������, �������� ������������ ���������� �����. � ���� �� ��� ������ ����� ������� ���� � ��������-�������� � ���������������� ��������, � ���� ���� � �����.

�������� ������������������� ������� ������� ������� �������� ������� �������� ������ ���� ��������� ����� �� ������� ���������� �������� �������������� ����������, ���������� ���� � ������ �����. � �������� ����������� �������� �� ����� ����� ��������� �����, �������� ����������� �������� �������������� ��������, ��� ��������� ������� ����� ���������.

���� �������� ������� ����� ����� �������:

- ������� ����� �� ���� ��������� ��������� ������������� �� ������ ���������� � ����������, � �� ��������� ���������� ������������ ���������, ������������, ��������� ���� ��� �������� �������������� ����������;

- ������� � ���� �������� ������ ����������� ��� ������������������� ��� �� ���������, �� ���� �����, �������� �����, ������ ���� ����, �������� �� ��.;

- ������� ��������� ������ ������� ������ �����, ��������� ���������� ��� ��������;

- �� ��������� ���� ������� ��������� �������, �� ������� ������� ��������, ���������, ������������� � ������ ���������.

���� ������� � �������� �������� ������ ���������� �� ����������, �� ����������� �������� ��� ������ ����������. ���� ���������� ���������� �������� ��������, �������� ��������� ��������. ������� � ���� ������� �� ���������� ��������� �������, ����� �� �� �������� ���������, �� � ����������������� �������� - ���������������, ����������, ����������.

����� ����, � �������� �������� (�������� ������ ��������������� ��������� �������� �������������) �� ������� �� ��� �� ����'������ ��������� ���� ������. ��������� ������� ������� �������� �������� �������������� ����������, �� ���������� - ���'��� ����� - � ������, ���������� ������ (���. ����� "��������� ������� �������").


�4. ���������� ������� � ���� ������������ �� ������������ ������ � ������������ �����

���������� ������� - �������-�������� ���������� �������� �����, ��� ������ �� ������������ � ������� �������� �����, ����������� � ������������ �����.

³�������� �� ������� ���������� �����������:

��������: ������ ������������ � ������� �������� ����� ������� �� ��� ����� ���������� � �������� ������ ����������, �� ���������� ����� �� �������������, ��������� � ���������� �������� ����� � ����� �񳺿 �������� �������;

�������: ������ ����������� � ������������ ������� �� ���'���� ����������� ����� � �������������� � ������ ���������, ������������� ��������� � ���������������� ������ �����.

�������� ���������� ��������� �� ������������ ������������, ������� �� �������� ����� ����������� ����� �������� ������.

� ���������� ��� ��������� ���������� ������ �� 16 ����� 1990 �. �������� ��� ������ ���������� ����������� ������:

1) ������������ (������: ����������� �����) � ��������� ���� ���� ������ �������� ����� �� ������� �����: �������� ����� ���� ���������, ������� �������� ����-���� ����� ����� ���� �������� �����;

2) ����������� - ��������� ��������� �������� ������ �������� ����� � ����� �� ���������� ���� ������������� �� ����������� �����;

3) ������� (������: �������������) - ��������� �������� ����� �� �� ����� ���������� �����, �� ��� ��������� � ��������� ���������� �����;

4) ����������� ����� ������� � ����� �� ������� - ����-��������� ����� � ������ � ���� �������������� �� ���� �� ���� �����: �����������, ���������, ������; ����������� ��������� ������� ����� �� �� �������;

5) ����������� � ������� ��������� - ��������� ��������� �������� ������ ����� ����� �� ���������� ���� ����������� ����� � ��������� ����������� ����� ����;

6) ������������ � ������� ��������� - �������� � ���������� ��������� ����� ���� � ����'����, �� � � ����� ����.

�� ���������� ����� ����������� ��� ������:

7) �������������� - ����������� ������� ���������� �������� �� �������� �����, ���� �������� ��������� ������� ��������� ���������� �������� ����� ������� ������� �������� �������������� (� ������� ������), ���'����� ��������� �� ������� �������� �������������� (� ����������� ������).

� ����������� ������ �������������: "���������� ������ ����������� �� ��� �� ��������" (��. 2).

������������ �������� ����-�� ������� ��������� �� ������ �� �������, ������� ���������, ����� �������� � ������. ���������� ������� � �������� ��������� ����������� �����. ³� ������� ��� ��������� � ������ ��� �� ����� ����������-�������� ����������.

������� �� �������� �����:

����� ���� � ����;

����� �������� ������;

����� ��������� ������� ������;

����� ��������� ���� ���������� (�������� �� ��.);

����� ������������� �������;

����� ���������� ���� ������������ � ����� �������� � ���������� �����������;

����� �������� �� ����������� ����� �� ��.

����� ������� �� �� ����� ������ ���, �� ����� �� ���������, ���� ����� ������. ����� ����� �� �������� ��������� �����. ��������, ���������, ������������� ������������� ���� ����� ����� ������, �� �������� ����������� ��� ������������� � ���� ���� ������� ���. ����� ���������� ������� �� ������� � ��������� ����'���� ���������� ������� ��� ��������. ���, ����� ������������� ����� ������ �� ����� ������, �������� �� ����� ������ ������� �� ����������� ����� ������ ���������� � ���� �����. ��� ����, ������������ ���� �� ������ ������� ����� � ��� ������� ���, ���� �������� �� ��������, �� � ��� ���������� ������������� �� �������� ����� � �������� �������-�������� �������� �������� ������� �����. ����� �� ���������, ����� ������������� ����� ����������� ����������� ���������.

��� �������� ���������� ������� �� ����������� ������ � ����������� �����.

���������� ������ (����� - ��������� ��� ���������������, �� �������� �� ������� ���� �����) ������ ������������ ������ �� ������� � ���� �����, ���� ����� ������ ��������� ���� ����, ������������� ��� ����� ������������� ������ ����� ������ � ��������� �������� ������� �� �������, ������ �� ������, ������������ �������� �������� �����.

���������� ������, ���������� � �����������, - ����� �������������� ��������, �������������� ������ � ������. � ��. 5 ����������� ������ ��������: "���� ����������� � ������ �������� ����� � ����� � �����. ����� ������� ����� ������������� � ����� ������ �������� ����� �� ������ �������� ��������������".

���� � ������������ ����������� ������� � ����������� ������?

���������� ������� �� ����'������ �������� ���������� ������. ���������� ������� ���� ����������� � ��������� ����������� ������, � �������� ������������ ������, ������. �� ������� (��� �� ������), ��������� ���������� ����������� ������� ��������� ������ ����������� ������ �� ��������� ������� ���� ���������� �����. � ������������ ������ �������� � ������� ������������� ��� ���� � ��������� ����� ������. ��� ���������� ������ � �������� ���������� �����������.

���������� ����� ������ ����������� �����, ��� ���������� ����� �� ������ �����. ������ ����� ����� - ����������� ������� ��� ������� (���������) �����, ��� �������� �� ����������� ���� �������� ������� ��������� ����������� �� ��������� � ��������. ̳�� ������� ��������� � ������ ����������� ��������� �� �������� � ���� ��� ��� �����.

������ ����� �����:

- ����� �� ��������� � ������ ��������, �������� �������� ��������� ��������� �������� ����� ������������� �����, ��������� ����������� ���������� ����� �� �������� �������������� (�������� �������������� - �� �� ��������� ��������� �������);

- ����� �� ������ �������� ������������ ������ - ���������� � ����������;

- ����� �� �������-���������� ��������, ������ ����������� ���� � ������, �������� ����������� ����, ������, ��������;

- ����� �������������� ���������� � ������������ ��������� �� ���� �������;

- ����� �� ����� ����������� � ������ �������� �� �������;

- ����� �� ��������� ������� �� ��.

����, ���������� �����, �� ����������� ������ �������� �������� ��������� ��������� �������� ����� ������������� �����, ��������� ��������� �������, �� ���������� �������� ����������� ������� � ������������ ������, ����� �� ������ ����������� ���� � ������, �������� ��������, ����, ������, ��������, ��������� ������������ �������. ����������� ����� ����� ��������� ��� ���������� ����������� ����� ����� � �����������, ��� ��������� ��������� �� �� ������������ ������ � ����.

���������� ����� �������� ��������������, ��������� ��������� ��������� �������. ������� ������ ������ ����������� � �������� ��������� �����, ���������� ��������� ���'��, �������� � ��������, ������� ������, ���������, ����� � ������� ����������� �� ������� ������ � ������������ ������. ����������� ������ ��������� ��������� ���� ��������� �����, �����������, �� ������� ��������� �������� �������� �� ��������� ���� � ��� ������ ���������� �����, ��� � ������ ��������, ������������ � ������ ��������, ����� ��� ������������ ������ (��. 10).

���� � ������������ ����������� ������� � ����������� ����� � ������������������ ��������?

� ����������������� ������ �� ���������� �� ���� ���� ������������ ����� ����� �� ������������� ��������. ³� ������ � ��� ����'���� ������� ����� �����, �� � ����������� "��������" �����, ������� ���������� � ���.

��������� ����������, ����������� ������������������ ��������, �� ����������� ���������� ����� �� �����, �� ��'��������. ���� ����� �������� ��� ����� �� �������� �������������� ������ ��'������� � ������ ������� (���������), ���������� ����� � �����, �� ��'��������, ���������� ������ ������������ ���������� ���� ���'���� �����, �� ����������� �������� ���� ���� ����������������� ������ (���������, �������� ������� ��������� �������, ���������� ������ ��������, ��������� � �������� �������).

������� ������ � ����, ��� �����, ��� ������ �������� � ���� � ���� ����� ������, �� ��������������� ���� �������� ��� ��������� ���� ������������ ���� �����. ������������ � ������������ � ����-��� ����������� ������������ ��� ��������� ����� ����� �������� ����.

³������� �� ������� ��� ����-��� �������� ��������� ������� �������� ����� ����� �� �������������� � ����������� ������ ������ �����. ����� ����� �� �������������� �� ������� ����� �� ��������� ����������. �� ����� ������� ���� ������ �� ������ ������ �� �������������� � ������ �� ������������, �� ��������� �� ������ 򳺿 �� ���� �������, � ����� ����� �� ������ �������. ������������ ���������� �� ��� '������ �������� ��������� ����������. �������������� ���� ���� ����� ��������� ������쳿, ����� �������� ����������� ����, ���������� ����� �����, ���������� � �������� ������ ����-

����, ��������� ����. ���� �� ������, �� ������� �� ����������������� �������, �������������� ����� ��������� ��������� ������� (���������� �����������), �� ��� ���� �������� � ����.

���������, �������� � ������������ ����������� � �������������� � ������������ ������.

������ �� ��������� ������������ ������� ����� � ��� ���������� �������, ���������� ����� �� ���������� ������. ��������� � ����� ����� �� �������� ��������������, �� �� ������������ (����� ������ ������������� �����������, �� ���������� �� ������������ ���������� �����������), � ��'������� ����������� ��������.


�5. ������� �������

������� ������� - ������ �������� � ���� �������� �������, ��������� �� ���������� � ������ � ���, �� �������������� �� �������.

������� ������� �� ����� ������������ � ��������� �� ������� ������, �� � �������� ������� ������� � ����������� � �����������, � ������� �������, � ������ � ����'����� (�������������), ���������� �� ����.

������� ����� ������� ������� ��������� ��������� ������-������������, ��� "������� �����" (� �� ��������), �� ������������ ��'������� ��������� �����.

����� ������������ ������� ������� ������� �� ������ ���������: ���'������, ��'������, ���������, �������� �� ������ ���������� �������� ��������.

������� ������� �� �������� �� ��������:

- �����������;

- ��������� (�����������);

- ������;

- �������������;

- ������������.

������� ���������� ������� �� ������� (��'������) �� �������� ����� ������� �� ������� � ������.

������� ������� - ������������ �������� ������� �������: 1) �������� - ���������� ��������� ������� �������, ����������� ����� ��������� �������, ������������ ������������;

2) ��������� - ����������� ����� ���������� �������, ��������� ���� ��� �������� �����������; ���������� ����������� �� ����� �������� � ������� ����� ���� ��������, ������������ ��������; ������������� �������� ��������;

3) ������������� � ���������� �������� - ���������� � ������������ ������� ������������� � �������� �� ���������� �������� �������� �� �� ��'������, � ����� �� �������� �������;

4) ��������� - ������������ ��������� ������� ��������, ��������� ���� ��� ������� ��������� �� ����� �� �����, ������� �������� �����; ������ � ���'������� ���������� ������������� ������ ������� �� ����������� ��������� �������;

5) ��������� - ������������ ��������� ������� � ���������� ��������� �������� �� ������� �������; ������� � ����������� ������������ ��������� �������; ���������� ��������� ������;

6) ��������� (�������) - ����������� �����, �������� ����������� ������������; �������� �������� ����������� ��� ������� ������ � ������������ ������; ���������� �����; �������� �������� ��������, �����; ������� ��������� ��������;

7) ������������ - ���������� � ������������ ������� ���������, ������������, ��������� � ���������� ����������;

8) ������������� - ������������ ������� ��������������� ����, ���� � ������ ��������, ��������� � ������������, �������, ������������ � ������������ ������ ��� ��������� �������.

������� ������� ������� ����� ������� �� �� �� ������ �����: ���������� �� ������������.

������ ������� - ������������ ������� ������� �������:

1) �������� (������������) - ������������ � ���������� ������������� ������ � ���������� ��������� �������� �� ���������������� ���� � �������� ����������� �����;

2) ��������� - ������������ � ���������� �������-�����-����� ������� � ���������� ���������; �������� ������� ����������� � ������������� � ��������� ���� � ���� ���������, ��������� �� �� ����������� ���� �� ���� ��������; ���������� �� ������ ��������;

3) ��������� - ���������� ����������� ��������� �� ������;

4) ��������� (����������) - ���������� � �������� ���������� � �������� ��'���� � ���������� ���������; ������������ ���������� ���������� ���'������ �� ����� ��'����, �� ����� ��������� �������; ������ ������ ���� ���������� ���������� ��������� ����� ������, �� ����������� �� ��������;

5) ������������ - ������ � �������� �������� �������������� ��������, ������������ ������ ������������ ������������� ������� �� ����� ������������ ������������� � ������ ���������;

6) ������� ������� - ������ ���������� ����������� �� ������� �������� �� �����������, ��������������, ��� � ������� ��������;

7) ���������� �������� ������������ � ������ � ����������� �������������� � ����������� ��������; �������� � ����������� ���������.

� ������� �������� ������� ����� ������� ��� ������ ��������: ���������������� �������� (��� �������� �������� �� ������� ������� �����) � ����������������� ��������.

���������� �������� ������� ���������������� �������

�������

������

1. ������� ���������� ������������ �����. 2. ������� ������� �������� �������� ������������� �� ������ �����������. 3. ������� ������������ ���������� ���� �������� � ��������� ������������.

1. ������� ���������� ����� ��������. 2. ������� ���������� ���������� �����.

3. ������� ������� �������� �������� ����� �� ��������� �� ��� �����.

�� ����� ������������ ������� ������� � ������� �� ��������� - ��������� �� ��������������, � ����� �� �������� �� ��������� (�����������, ����������, ��������� ������, ����������).

������ ������ ����� ��������� ������� �������: �����-������, ���������������, �������������, ���������, ����������-���������.

��������� ������� ������� ����� ����� ������ �����, ���� � ������ ��������� �������� ����� � ����� ���� �������� �������; ��������������� ������ �����������, ����������, �������������.

���� �������� � ������� ������� ������� ��������� �� ����� ������ �� ��������. ���������, �������� ������ ����������� ��������� ������� ��������� ������� ���� ������ ����������. � �������� XIX ��., �������� � XX ��. � ���� 50-� ����, � ������ ������� ������ � ϳ����� ������� �� ���� ������ ������ �� �� ����������, ��� � �� �������. ��������-������� ����������� ���������-��������� ����� ��������� ������� ���������� �� ������������ ������� "����� ���������" ��������� � ���������� ���������� ������. ������ ����� �������� �� �������� ������� ���������� (� ���� ���� ���������������), ��������� ����������� ������� � ������������� �������� �������� � ����������� ��������. ��� ����� �� ��������� ������ ������ ����� ������ ����������� � �������� - ������� ���, �������, ����������, ��������, �������, ��������� ���������, �������� ������� ����. ��� �� �� ������, �� ������� ������� �������� ���������� ������� � ��������, �� ������� ���� ��� ���� ��������.

�� ����� �� �������� ���������� ���� � ����, �� ������ ����� ������� ��������� ������, ��������� ������ ��� ���������� �������� ���� ���������� ���� (���). �������� ����������� ���������� ������� ��������� ������� ����. ������� ���� ����������� � ��� ������ ������������ ����������, � � ��������� ���� ��������� �� ���� ��������� ��� - �� ������������ ���� ���������� � �� �� ���� ������ �������� �� ������������ �������� � ��� �� ���.

� ��������� ����� � ��������� �� �������� ������� ���� ��������� ������� ������� (� �������� � ����) ������� ���������. ���� ����� ���������� ��������� � �� ��������� �� ���������� ������� ��������, ��� ��������� ������� � ��������� ������ �������� �������������� ���.

�� ����������� ����� �� �������� ��������� ������� ������� ������������ ���� � �������� ��������, ������������� �� ����� �������. ���������� �������� ������ ��������� ������� - ��������� �������� ����, �� ������������ ���� ����� ������ (���. ����� "��������� ������� �������").


�6. �������� ������

�������� - �� ����� ��� ���� ��� �� ����� ����. ���� �� �������� ��� �������� ������, �� �� �������, �� ������� ��� "����" ��� ������, �� �������� � �������� � ������� �������, �� �����, ����� - ����. ���� ������ �� ���� ���������� ��������� �'�������, �� �������� �������� � ������������� �������, ��'����� � ����� ���.

��� ������� - ��������� ������, �� ����� ���� ������� ����, �� ������������ � ������ �������������� � ��������� ��������, ���������� �� ��������� ���������� (����������) ���������, �� ���������� ������� ������������������� � ����-����������� (���������) ������� �� �������, ����������� ��� ���������-��������� ��������.

��� ������� ���������������:

� ����� (������, ���������� ������), �� �������� ��� ����;

� �������� ���������� ������� � ���� ��������, �� ���� �� ����� ����������;

� �������� ������ � ������, �� ��������� �� ����� ��� ������� ���������� ������� � ���� ��������;

� �������� (� �� ������������) ������������������ ������ ������� �������, �� ���������� ����� � ���������;

� ����� ���������-��������� �������� ��������� ������� � ������ � ����� �������.

� ��� ������ �� ������㳿 ������:

�����������

������������

����������� ����� ���������� �� �������������� ����� ��� ���� ��������-���������� �������� (�� ����� - ��� ���������� �������), ����� �� ���� ������� ��� ���������� ��� ������. �������������� ��������-��������� �������� ������� ��������������� ��� �������, ��������� - ����������, ��������� - ����������. �������� - �� ���������� ��� ����������, �� ���������� �� ������� ������ �����������. ������� �� ����� ��������-��������� �������� �� ���� ���������� �������� ���� �����, �� ������, ���� ���������� ������� � ����� �� ����� ���������� �����.

������� ����������� ���� ������� ���'������� � ������������� ���������� ��������� ������� ������� ������� ��

���������� �������, �� �������� � ��������� �� ������� ���� ���� ��������. ���������� ��� �������� �� ������������-�������� ���� ������ ������ ������� ������� ��� ������, �� ����� �������� ��������� ������, ���������� ���������� ������ ���� �������� �� ������ �����������.

��� ������ ����� ������� ������ ���� ������� �����������, ���������� �� ��������� ��������� ��������� �����. ��������� ��� ������ ���� ����������������� ������ (���������������, ����������, ����������), �. �����, �. �������, �.�. ���� ������� � ������� (�������������������) ���������� ��� - ������������ �������, ��� � ���������� ��������� ���������� ������� ��������� � ���������� ����������� ��������������. ������������ ������� �������� ������������ �� ����������������, �� ���� ������ ����������� ������� ��� ����������� ������������ (�����������) � ����������� (����������) ������� ���������, � ����� ����������� ���������� ������� ����������� ��������.

�������-����������� ����� �� ������㳿 ������ ��� ������ � ����� ������� � ��������� �������� �� 90-� ���� XX ��.

����� ����� - ������������ - ������� � ������ ������ ����������� ������ ������� "���������", �� �����, ���������� ���� �� ������ ��������. ����������� ������������� ������ (������, �������, ��������, ������, ��������, ����-�) ��������� ����������� ����� �� ��������� � ����������� ������� ���������� �� �������-���������� � ����������� ��������� ���������� ��������. ���������� ������� �.����� ����쳺 �� "����������" ������� ��������� � ��������� ���� ����������, ��� ����������� �������� ����������, ����������, �����������, ��������, ������������ �� ����� �����. ����� ��������� (�.����� �������� 21 ���������) ���� ����� �������� ��� ��������, �� ������ � �� �����.

�������� �� ������� ��������� ������, ��������, ������㳿, ������������� ���������, ����������, ������������ ���������� �� ����� �������, ����������� ������������� ������ �������� ��������� ��:

� �������;

� �������.

�� ��������� ��������� ������� ������� - ������������ (������, �����, ������, �������, ����� �� ��.), �������� (������, ����), �������, ������������; �� ��������� - ������� ������� ������, ϳ����� �������, ������ ������, ��������� ������� �� ��.

��������� ���������� ���������� ��������-������������� ���������� �������� �����. ������� ��������� �� ��������, ��� � ������������-��������� �������������� ����������, � �� ����������� ����. � ��������� ��������� ���������� ���� �, �� ����������� ��������� ������� �������-�������� ������ � ��� ����� �������� ������ (����������, ���������, ������������, �������, �����������, �������� �� ��.).

������� ��������� (������� ������ � ��������� ����, ������ �������) ������� �� ����� ��������, �� ����������� �� ������ �������, �� ��������� ������ � ���������-�������� ����������. ����� ��������� �� ����� ������������ � ���-����������� �����, ���� ���� ��������� � ��������� ����������. ����������� ���������, ��������� � ���� ���������, ��泺 �� ������������������� ������, �������������� ���������� � ������� ����������. ������� ϳ����� ������� ��������� � ������� �� ������������ ������������ ������.

³������� ������������� ������ �� ������������ ������ � ��������� ��������� ������� ����-��� ��������� ����� ����� ������, ����� ��������� �������� � ����� ����� ������� ����� ����� ��� �������� ������������ �����, ��� ������� �� ���� �� ������ ��������. ������������ ����� �������� ������ � ������ �� ���� ���������� ���������� ��������� ������������� ��� ���������������, ��� � ������������ ������ �������-����������� �������� ����������.

����� �����, �������� �� ������������� ������:

(1) ������� ������� ����������� �� ������������� ����-����� ���, ��� � ������������, ����������� ���������-�������� ������ ��������;

(2) ������� ������� - �� ������ ������� ��� ���������� ���, ������ ��������� ������ ��������� ����������, ���� �����, ������� ��������;

(3) �������� ������������ ������� ��������� ����� �������� ������, �� ����.

������ � ���� ������ �� ��� ���������� � ����. ����� ������������� ������ � ������ ���������� ���������-����������� �������, ������������ ����������� �������� �� "����, ����, ����, ������� ���������" (�. �����). �� ��� ������������ ������ �������� ���������� �������-����������� �������. ���� ����� ���� ���� ���������� ���������� ����� ���������-�������� ���� � �������, ���� �� ����� ���������������� �� ������. �� ����� �������� � ������� � ������ ������������ ������ ������������ ����������� ������������ ������� �� ������ � ���������� ����������� ����.

����� ��� ������ ������� ������������ ������ � ����, �� �� ��������� ����� �� ������� ��� ������� ����������� �������, �� ��������� �� ���������� ������ � ���� �� ����; �� ���������� �� ���������� ����������� ��������� �� ��������. �� ����� ������� �������� ����������� ������ �� ����������� ������ (��������������, ���������, ���������). ������� ��������� �� ��, �� ������� ������ ����� ��������� ������� ������� - "���������", �������-�����������; �� �� ������������ ������ �������� ������ ���������� ����, �� ���������� �������� ������� ���������� � �������.

����� � ���� ������ �� ������㳿 ������ ��� ������ ��������?

� ������� ���������������� ���������, �� ������������� �� �������� � ����� ������� XX ��., ����������� ������� ������������ ����� - �������� �� ������㳿 �������� ������, �� �� ����� ������� �� ���������� ����������� ���� ������. ������� ��������� ��������� (�� ���������� �� ���������� ������ ��������� ���� �� ��������� �������� �� ���������� �� ������� �� ������������ ���������) ����������� �������� ������ � �������� �� ����������� �����. ���� �������� �������� ������ ����� �� ����� �������� ������ - �����-���-�������, ���������-��������, ���������-������� �� ���� - � ������ ��������� ��������� ��'����. ���� ��������� ����, �� � ����� �������� �������� � ����������� ������� ������ �� ������ � ��������� ����������, � �� �� �������-������������ ���������; �� ����� �������� ������������ ����� � ���������� ����, ��� � ������� ����� �� �����䳿 �� ��� ���������������� ���������.

³��������, �� ����������� ������ �� ������ ���� ���� �������� �� ������ ���������.

���� ������ �� ����� ������� ���� � ������ ������:

- ������: ������� � ������� ������������� ���������;

- ��������: ��� ������� � ������� ����������, ��� ������� � ������� ����������� ���������.

���� ������ �� �������� ������� �����:

- ������� (������� ����� ������� �������� �� ���� ��������� ����� � ����������� �������������);

- ���������, ��� ������� ��-����� (������� ����� �������� ���������� ������).


�7. ���� ������ ��������� ������� �������

XX ��. ���� ����� �������� ��������� ������� �������, �� ���������� ���������� ���������, �� ����������� � ��. ���, ���������� ���� �������� ���������� ������ ���� �糿 �� ������ (�������� ����� ��� ���� ���������� �������� ���������) ������� ������� ��������� ��� ����� ��������� ����������. ��������� ������� �� ��������� � ����� ������������-�������� ���������� ������㳿 (��������������, ���������, ���������, ������������). �� ������ ���� � �� ������� ��-����������� ������.

³������� �� ���� ��������� ���������� � ����������, �� ������ � ��� �����������-��������� �������� ���������� ������ � ��������� �� �������� ��������� ��������. � ����������, � ��� ����������� �������� ������� ����� �������� (��� ��� ����������� �������), ����� ������� ������ ���������� �� ������� ����������� ���� ������� - ������������ ��� ������������. ��� ������� ����� ��� ��������� ������� - ������� ������������ �������� (�������� �� �������, ������ ��������) � ������� ������������ �������� (�������� �� ���������� �������� ��������).

�������� ������� ���� � �� �������� ������.

�� ������������� ���������, �� ���������� ��������� ������ �� ��������, - �� �������, �������� (�) �� ���������������� ���� �� �����������; (�) �� ����������� �� ����������� (��������������); (�) �� ����������� �� ����������������� (������ - �� ������������������).

������ ����� �������� ���������� �����. ���� �������� �� ������, �� ����� ���� �� ������������ ������������� �������� ��������.

��������� ������� "���������� ������������" (��. �������, ��, ������ �� ��.) �������� � ������� XX ��. ���� ���������� ������������� ������ (��� ������ "������������" ������). �� ����� ����� ����������, ��������� ��������� ������� "������ �������" ("��������" �������), �� ���������� ����������� ������� � ��������� �����, � �������� �������� �� ��������, � �������� �������. ����� ������� "������������" ����� �� ������ ���� ����������� ��������� ��.-�. ����-��, �������� �� ��� ������� ��������� ������� � ��������� ����� � ������� �� ��� ���������� �����, ������� ������������ �������� �������������, ������������ � ���������� ��������. ������� ������������ �� ����������, �� �������� ���� ����� ������� ������� ������� ������������ ������������ �������, ������������ ������������� ������, ������� ���������� ������ �� ��.

��������� ������� "���������� ������������" � ����� �� ������� ���� ��������� ������� (���. ����� "��������� ������� �������").

����� "������������" ������ ����������� ��������� 50-� ���� XX ��. (�. ������, ��. �������� �� ��.). ³������� �� ���� ���� � ������ �������-������� ��������� (���) ���������� �������� �� ������������� �� ������������� ���������, ���������� �� ��������� ������ ����������� ���� � ���� ���������� ���, ����������� "����� ��������������� ����������". ������ "�����������" ������������ ������� ������������ � ��������� ���������� � ���������� ����������� ��������. ������ ����������� � ������������ ������ ������ � ������� "������� ���������" ������������ ���������� ���������, ������� �������� ��������, �������� ������� ��������, ���������� ��������� � ������� ����������� � ���� ������㳿. � ���������� ����� � �������������� ���������, �������� �� ����, ����������� ��������� ��������� � ��������-���������� ����������� (������������ � ������������), ��������� ������� �� ��������� (�����������) - ���������� ��������, �� ����� � ��� ���. �� ����� ����������� ����-

��������-�������� ���� ��� ��������� ������� � ������������ ������������ ������� � ���������� ������������� ��������������.

� ���� ����� ������� �����, �� ������� �� �������� ���������� ���� ����. ���������, �.�. ������� �������� ������������ �� "�����, �� ������� ����������, ���������� ������ ��������� ������������ �� ������������ ������� ������, ������ ����������� � ��������� ��������� ������������� ��� � ���������, ��������, ��������� �� ���������� ������".

��� ��� ��������� � ���������� ������, �� ����� ��������� �������� �������, � ������������� � ���������� �������� ��������� ������� ��� ������������ ������������������� � ����������� �����.

� �������� ������, ���� ��������� ���������-������� �������������� ���������� ������, ���� ������ "�����������" �������, � ���� ���� ������, ����� �� ���� ���������� �������������� ���������� � �������� ������� �������, ������� ��������� �������� ���������� � ������������� ������ - ������� ��������� ��������, ��������� ������� ������� (���. ����� "��������� ������� �������").

���.: ������ �.�. ������ �������������� ������������������. - �., 1997. - �. 77.

��������� �������� � ��-50-� ����� XX ��. ��������� �� �������� ������� �� ������� ��������� ��������� � ���������. (���.: ��������� ������� ��������� ������� ���������� �����. - �., 1938; ��������� �. �. ������� ������ ����������� � �����. - �., 1949. - �. 83, 411, 417).

����� ���������� (��. - �������� �����) �������� ������� ������ ������ ����� ������� (�������, XVI ��.).

���������� (��� jurisdictio - ���, �����������) - ����� ������������� � ��������� ��������� ������ (����, ����������� ����, �������������� ������ �� ��.) ��������� ����� ��� ����� � ������ ��� ��������������, ������� ��������� 䳿 ����� � ������� ����������� � ������������� ������� ������� �� ��������������.

����� (� ���������� ��������) ���������� ������ "�����". � ����� "�����" ���������� � �������� ������������. ����� - ��������� ������� ����� ���������������, ��'����� ������� � ������� �������� ��������� � ������������ �������. �� ������� ������ �������� ���������� �� ���� ������� � ��������� ���������� ���� � �����. ����� (� �������� ��������) - ������������� ��������, � ��� ������������ ��������������� �� ����������� (�������� ��������� ���, �������㳿 � ���������, ��������� �� ������������, ����������� � �������� ���������, ����), � ����� ������������-����� � ������������-��������� ������. ��������� - ��������� ������� ���, ��������� �� �� ������������� � ������������, �� ������� ���������� �� ������� ��������� �������.

��������� (���. civilis - ��������, ������) - �� �������������� �������, �� ������ ���������-�������� ����� ����� ����������, ����� � ������ ������, ������ ������� ������ � �������, ����� ������� ����� - ���������, ���������, ��������� � �������.

������, ������������ ����� ������ �� ������㳿 ����������, �� �������.

���.: �������� �.�. ������ �������� ���� ����� �� �������: �������. - 2-� ���. �" 1994.


����� 5 ������� � ��˲���Ͳ� �����̲ ���ϲ������. �1. ������������ ���������� � �������

��� �������� ������� "����������" � "������������ ����������", "�������" � "����������".

������� ��������� � ���������� �� ������� ������ ���� ������ � �������� �� ����������� ����������. ��� ����������, ���� � �������. � ��� �������� ����������, �������� ���� �� ������� ������� �� ������, ��������� � �������. � �������������� ���������� ������� ��� ������������� (� �� ����������� ������������, ��������� �������, ������� �����), � � ����������� �������������� ���������� ������� ��� ��������.

�� ���� ���������� ?

����������� ����� ������� �������� �����, ��� ����������� �� ������� ������� ��������, �������� �������������. ������, �� ����� ��������� �����, ��'������� �������� ����������, � �����������. �������� � ������� ��� �������� � ����� ����� ��'���� ������� �������, ��� �� �� ����������. ���� ���������� �� � ������� ��������� �������. �� ��������� �������.

���������� - �� ������� �����䳿 �����,, �� ���'���� �� ����� ���������� � ���� �����������, �����, ���������� ������� ���� � ������������ ��� �������� � ������� ��������� �� ��������� ���������� ���� (� ���� ���� - ���������).

�� ������� ���������� ����� �������� ���������-�������-��. � ������� ��������� � ���� ������� �������:

- ����������', ����� ��������, �����������, �������, ���� �� ��.;

- ����������: �������� �� ������ ������� ���������;

- ���������: ��������� ���� ��������� �� �������� �����, ������ �������� �� �� ��'������ � �������;

- ����������� (��������): ��������, �������� ��������� - �������������, �����������.

� ������� ��������� � ��� ���'���� ����������� ����������: �����, ��'�, ����, ����, �����, �����, ������� �� ��. ���������� - ������� �������� ������� �������'���� �����, ��'������� �������� �����, ���������, ���������, ���������, ������������� ����������.

��������� ����������, �� ���������� ����������, � ��������, �����, ��'�.

������������ ���������� - ������� �����䳿 � ����� ����� ������ � ����������� �������� �������, �� ��'������, �� ���������� ������������ �� ����������� � ��������� ����������� � ����������, ���� ������������ ���������� �������, ��������� ���������� ����� ��� �� ������� ��������.

�� ����� ���������� ����� ������� ������������� �����������, ����� ����������� �� ��������� ����������� �����������, �����������, ��������� � ���������� ���������� �� ���� �������; ���������� �� �������, ��� ���������� �� ���.

������� ���������� �������������� ���������� � ������ ������ � ������� ������� �� XVI-XVII ��.��.

����� ������� ��� ����� ����������� �������������� ����������, ������ �� ���� ��������������� ��������� ������ ���������� �������, ���������� � ���������� ����, ��������� �������� ������� � ����������, �������� ������ � �����, ���������������� �������� ������㳿:

I (XVI-XVII ��.��.): ������ ��������� ��������� (����������, ���������, �����������) �������� ����������� ����������, �������� �������� ��������, ��������� �������� ����� ������;

II (����� XVII - ����� XIX ��.��.): ���������� �������������� ���������� � ������� ���������� ���������� ������ �� ������� �������� �������� ������, ������� ������������ � �������� ���������.

��������� ������ ������� ��������� ��� ������ ��������������: �'��������� ���������� �� ���������� ���'���, �� ��������� ���� ������������� ������ ����������. ³� ������������� �������� ������ ���������� ����, ������ � �������� ���� ������������� ����� �����������. ������� ��� ����� ����������� �� ��������� ������� ��������. ������������ ������ ��������, �� ��������� �������� �����, ��������� �� ������. ³��������� ����������� �������������� �������� - ������� ����� ��������������� �������������������� ������� ��������������� ���� � ������ ����������� �������������� ������������� ������� � �������� ������;

III (���� XIX - XX ��.��.): �������� ����������������� ���������� � �������� ������������, ��������� ����������� �����, �������������������� ������; ������������ ����� �� ��������; ������� ��������� ������������ �������� ��������� �� ��� ������-���������� (���������) �� ����������� ��������� ���������� �������� �� ���������� ���������; ���������� � ����������� ������������ �����.

������������ ��� ������ �� ������������ �������������� ���������� � �������:

1) ������� � ������������ ���������� � ���� �������� �������;

2) ������� � ������������ ���������� - ��� �������� �������, ��������� (��������) � �������, �� ��������� ������������ ����������;

3) ������� � ������������ ���������� - ��� �������� �������, ������� ������ �������� (�������������) ���� ���� �������������� ����������.

������ (����) �������������� ���������� - � ���� ����������� � ��������:

1) �� ���� �� ������� � ���� ��������;

2) �� ������ �������, ����������� ��������� - ��� ��������������� ��������� �������;

3) ���������� �� ���'���� - ������ � ����������� �������� � ��'������, �� ���������� ������������ � ����������� � ��������� ����������� � ����������;

4) �� ������ �������� ����� ��������, ����� ����������� � �������� ������� � ������ �� ��������;

5) �������� ����� �� ��������� � �������������� ��������� ������ � ������� ���������;

6) �� ����� ������ �� ������� ������� �����, ������'�, ������� ��������, �� ���������� �� ��������� � �� ������� ��������;

7) ����� �����, �� ������������ �������� � ������� �� ����� ����������-�������� �����, ������� � ������ �� �� �������� �� ���� ����-����. �� ������� �������������� ���������� ����������� �� ��������� ��� �������, �������� � ���� ��������� ����;

8) ����������� � �����䳺 � �������� � ����� �����, ����� ������� �� ����� � ������������ ������� ������� � �������������, � �� �� ����� ���'�������� �������� ���.

������� ������ ������� �������� ���������� ��� ������������ ����.

� ������������� �������������� ���������� ���� ���������� ������� �� ���������� � ����, �� ����:

- ������� ������, �� ������� ������������ ���������� � ������� ����� ��� ���� ��������;

- � ������� ���������� ���� �������������� ���������� � ������� ������� ������ �������� ��� ����� ����������;

- ���������� "������� ���", ���� ������ ������������� ��������� �� �� ��'�������, ������� ��������� ����� ��� �� ��������� � ��������;

- �� ���������� � �������� ����� ��'�, ������, �������� (������ ����� �������������� ����������): ���� ��������� ���� ���������� ���� � ����� ������������ �������� ��� ���������� �������;

- ���� ���������� ������ �������������� ����������, ��� ��������� � ����� �� �������, � ����, �� �������� �� ��������� ������� ��������;

- ������� ��������� ����������� ��������� �������������� ����������, ���'���� �������� ����������� �� ������ ����������� �������;

- �������� ��������� ��������� ����������� ���� ���������, ���������� ��������� ��'�������, ��������� ����������, ����� ������� ������ � ���������� ���� ����������;

- �� ��� ����������� ������� � ���������, �� ������������ ������������ �������, ����������� � ����� ���� � ������ ������, ����������� � ���������� �����.

� ������������ ����������, � ������� ������������ ��� ����������� ������ �� �������� ������. ������������� ����������� ����� ������� ���� ����������, � ����� �������� ����� ������ � ���������� �� ��������� �����:

� ���'���, ���� ��������� ���� ������ ������ ����������; ������ ��������� - ���� �� ����� ������ ���� � ���� ������� ��������, � ���� ���� ������������; ������ ���������� � ��������;

� ���'���, ���� �������� ������� � ���������, � ���� ���� ������ �������� �������� ("���'���-�������");

� ���'���, ���� ��������� ������������� ����� �����������;

� ���'���, ���� ��������� ������� �� ������� ��������� � �������� �������� � ���� �������.

������������ ���������� ���������� �� �������������� ���� � ���� ��������. ����� � ��� ���������: (1) ����������� �������� ���; (2) ������� ���������� ������ ��� ��������� �������� �� ����� ����� ������������ �����, ���������, ������ ��������� � ������������. ������������ ����� � ����������� ���� �������� � �������������� ��������� ������� ���� �����, ��� ����� ��������� �������� ��� ������� ����� ���������� �������� �������� �����. ����������� � ������ ��� ������� "���������� �����" - ���� �� ��������� ������������ � �� �������������� ����������.

������� ��������� �������������� ���������� �������� �� ����, �� ���� � ����������� ��������� ������� ������� (���. ����� "��������� ������� �������"). ij�������� ������������ �������������� ���������� � ������� � �������� � ������������, ������� �� ���� ���������� �������� ���� ������������-����������� �����. ������������ ���������� �� �������, �� ���� �����������, ������ ������ ���� �� ���� �������� �����. � ���� �����, ������� �� ���� ����������� ��� ������� �������� �������������� ����������, ��� ��������� 䳿 �������� �����. �������� �������������� ���������� ������ ������� �� ��������� ���� ����, � ��������� ���� ���������� ����������� ������� ������� � �������������� ����������. � ������ ��� �������, ��� ������� �������, ���������� �� � ������� �������������� ����������, ����� ���� ���������� �������� ������� ������. ������� � ���������� ������� � ������ ����������� ��������� �����䳿 � �����������, �������� � ������������ ���� ������� ���� �������� �� ���� ����������� �������������� ���������� � ���� ���������.

������� ������� ����������� � ����� ����� �� �������� �������������� ����������. ������������ �������� ������� � �������������� ���������� � ���������� ������������� ���������� ��������� � ������ �������� �������.


�2. �������� ������� ���������� � �������

������� - �� ����� ��������� �������� ����������, � � ������ ���������� �������� ������� ����������.

�������� ������� ���������� - ������������ �� ������� ����� ������� ��� ��������� ����, �� ������������ � ���-

������ (��� ���������) � ��������� � ����� ����������, ��������� ��� ����� � �������� ����; �� ������� ���������� � �������������� �������� �����.

������� ���� � �����������, ��� �� ���� ���� �������� ���������� � ���������. �� ������ �������� ������� ���������� ������� ��� ��������� ��������� ��'�������, �� ����, �������� �����, ����� ����������, ��������� ���� (���������, �������� ��� � �����), ��������� ���������� ����� �� ��.

�������� �������� ������� ����������:

� ���'���� ������� - �������, ������� ����, ������� ����, ��������� ��'������� �� ��.;

� ������� ����� � ��������;

� ������� ��������;

� �������� ��������, ��������, �������, ��������;

� ��'���� �� ��������� ����������.

������� �������� (����������) �������� ������� ���������� �������� ������� � '��� �������� �� ��������������.

1. ���������������� - ���'������ ����� (�����, �������� �������, ������� ����, ��������� ���������� �� ���� ��'������� ��������, ������ ���������, ������� �� ��.).

2. ���������� (�����������) - ������� ��������� (� ����� ��������) ���� � ��������, �� ��������� �������� �� ��������, ����������� �������, �������, ���������� �������.

3. ������������� - ������� ��������, ��������� ������, ��������� �����, ������� ����� ��� ���������, ���������, ����������� �������.

4. ���������� - �������� ��������, ��������, �������, ��������, ��������� ����������� ������� �������� ����� � ������ ������ ��������.

5. ������������ - ����������� (��'�������) ��'���� ��� �������� �������������� �������� ������� ���������� � ������.

����� �� ���������� ������ - ����� �������� ������� ���������� �� ������ ���������, ��� �������� ���������� �� ��������, ����������� � ������� ������, �� �������� �� �� �������� � ������� �����.

�������� �������� � ������� ��'��������� � ����� �������� ������� �������� "�������� �����".

�������� ���� � �������� ������ ���������� �������� ������, ������� ���� � �������� ������� ���������� �����, �� �������� ����� �����������, ��������� � ��� ���������� ��������� ��������, ���� ���������� �������� ������ �� ��������� ������������� �� ��������.

������ �������, �� ��������� �� �� ����������� ��'������:

1) � ����� �������� ������ ���������� ���� �������� ���� ���� �������, � ����������� ��'������ - ������;

2) ������� - ���������� ������ ���������, � ��������� ��'������� - ������� ���������;

3) ���� ������� � ������������ ������������ ����������� � ������� �񳺿 �����, ������� ��������� ������ ����� � ������� ��� ���, �� ����������� �� �� �������;

4) ���� ������� �� � ����� ������������ ����������� ������, ���� ��������� ���������� ������������ ��������;

5) ���� ������� �� � ����� ������������ ��������� �������� �� ������� ����������� ��������� � �� ���������� ����� ������������� ������ �� ���� �������; ��������� ��'������� ��������� ��� �����;

6) ���� ������� �� ���������� ����� �������� ������� �����, ����'����� ��� ������ ���������, � ������������� ���� ���������. ��������� ��'������� ��������� ��������, �������, ������ ������, �� ����� ��������������������� ��������;

7) ���� ������� �� ���������� ����� ������������� � ��������� �������, ��������� �������������������� ������;

8) ���� ������� � �������� ������ (������������� ������ ������) �������� ����� � �� ��������� ���� - ���������� �����������. ����������� ����������� ��� ����� � ������� �� �������. ���� �������� ������� �� ���� ������ �� ������� �������� � ������ ��������� ���� ������������ �����.


�3. ������ ����� ������������ ������� � ������������ ��'�������

��'������� �������� �� �� ����� ���� ������ ������ � ���������� ���� ����������, � ��������� ��������� �� �������� �, �����, ��������� (�������������� ��� �����������) �� ���.

������������� ������� � ��'������ �������� ����� �������� ��������.

��'������� �������� - �� ���������� ���������� ���������� �����, �������� �� ����� �������� �������� ��� ��������� ���� ���� � ������.

��'������� �������� �� � ��'������ ��������� � ���� ��������� ��������, �� �������� ����������� �������� (����������), ������ � ���������� �� ���������, �� �� �������� �� ����� ������. ������ ������ � ���������-���������� � ����������� ���� ���������� � �������, ��������� ���������� �� �� ��'������� ��������� �����, ���������� ��������� (�����������).

�� ����������� ��'������ ����� ������� ������� ����, ���������-�������� � ���������-�������� ��'�������, ����� ����������� ����, ���������, ������ ���������� ����. ��������� � ��� � �������� ����� � ���������� ����������.

�������� ����� - ���������� ��'������� �����, �� ��������� ���� ������ ���������� ����, �� �������� ��������� ��� �������� �������� �����, ��������� �� ������� ������� �������� �� �������� � ������� �� ��������.

� ����� ������� �������� ���� ������ ���� ���� �� ���������. ��������� �������� ���� ����������� ̳���������� ������� ������.

���������� ���������� - ���������� ��'������� �����, �������� ���� ��� ���������� ��������� � ������������� �����, �� 䳺 �� ������� ��������������, ��������������, ���������� (�����, ����������, �����, ��'�������, �� �������� ������ ��� ����������� ������). ���������, ��������� - - ��������� ����������, �� ��'������� ��������, ���'������ �������� ���������� �� ����� �� ��������� ��������. ���������

����������� ��� ��������������� ������� �� ������� ������� ������ �� �����.

� ����� ���������� ���������� ���������� ̳���������� �������, �������� �������� ��������� �����, ����������� ��������� ��������, ��������, ������ ��� �������� ��������.

�� ��������� ��'������� ��� ����� �������.

������� (� ���� ��������� ������ � ��������� ���):

1) ���������� ������� �����, �� ���������� ������� �� ��������� �������� (����������) ������ ���������;

2) ������ ��'������� �������� � ���������� �� ��������������� ���. � ����� ���� ��������� �������������� �����, �������-������������ �����, ����� �������, ������������ ����� �� ��., ����� ��������, ������� ���������� ��. ������ �������� ����;

3) ��������� ���������� ���� � �������� �������� ��'������ ��������;

4) ������� �������� � ������ �� ���������� �������� ��'������ �������� �������������� �������:

������ �� ���������� � ����������� ��������� ��������� ������ �����������;

�������� ��� ��������� � �������� ���������� � ������� ������� ��������� ������� ������ � ������ �������� ��������� �����������;

5) ��������� ������������� ������������� ��� ����������� ��'������ �� ��������� �������������;

6) �� ���������� � �������� ����������� ����������, ���� �� ���� �� � ��'������ ���������� ���������;

7) ������� ����� ���������� �������� ��� �� ��������������: ������ ������� ������� ��� ����� ������� �� �������, ��� ���� ������� � �����.

��������� ��'������� ������:

1) ���������� ������ ��������� �������� �����������, �����������, ����������� ���������� ������ ��������� ������� ��������� ����� �� ���������� ��������. ���������, "����� ����� ������ � ���������� ����� ������" (���������� ����������, �������� � 1999 �.) �������� ����� �� ����������� "���������� ��� �������� ���������� �������", ���������� �� ������������ ���������� ������ �����;

2) ����� ������ � ����� ����� �������� �������� ������ ��������� ������� ����� �� ���������� ��������;

3) ����� ������ � ��������� (�������� �����������, ��������� ������������ ������� ����) ������� �������� ��������������� ������ �������� �����, ����� ���� ���'������ ������������ �������� �������;

4) ���� � ���� ������ ���'������ ����������� �������� ������� (���������, ��������� ������������ ��������);

5) ������� ���������� �� ������ �������� ����� (���������, ��������� ������������� ����� �������� �������� �� �������� ����);

6) ���� � ���� ������ ���'������ ��������������� (��������� ��������� ��� ������������ ��������������) � ����������-��������� (������ ������������� ���������� ������� �������) �������� �������;

7) ��������� ����� ������ (������������, ������ ����);

8) �������� ����� ����� ���������� � ��������� ������� �� ��. ��������� ��'������� �� ������:

1) ���������� � �������� ���� ������;

2) ���������� � �������� ��������� ���������� � ��������� ���. ���, ����������� ��������� ��������� ����� �� ������ ������������ � ���� � ������� ��������� �� ������ ����� � ���������� ������� �������� ��������������, ��������� �����������, � ����� �� ��������� �����������, � ���������� �������� �� ����� ��������� ��������� � ����������� (��. 37 ����������� ������);

3) ���� �������� ���������� (��. 37 ����������� ������);

4) ��������� �������� ����������� (�������������) ����������, ������� ����� ����� ���� ��������� �������� ��� ������������ � ���� �����.

� �������������:

��������� ���������� � ����, �������� ��� ��� 䳿 ���� ��������� �� �������� ����������� ������, ���� ��������������� ���� ������������� ������, ��������� ����������� � ������������ �������� �������, ����� �� �������, ��������� ���������� �������� �����, ���������� ����, ����������, �� ������������ ��������, ������, ������� ���������, ��������� �� ����� � ������� ������, ������'� ��������� (��. 37 ����������� ������).

�������� �������� ��'������ �������� ����������� ���� � �������� �������.

��������� ���������� ���� � ������ ��������� ������, ������������� ��������.

���� ������� - �� ��������� �������� ���������� ������ ������, �� ����, ���� ��������� ���������� - ���� �������� ��������� �������� �����. ���� ��������� ���� ���� �����, ���� �����, ������ ������ ����������, ���� � ������ ������ � �� ����� ��������-������� �����������.


�4. ������ ����� ������������ ������� � ���������� ����������

���������� - �� ���������� (�� ����� ��������) ��'������� ����� � ����� ��������� ���-������ ��������� ������� ��������, ���� ����� ����������� ��������� ���������� �������, �� ������� �� ���� ������, � ��� ������������ � � ��������� �������� 䳺 ���� �� ����� ���� �� ����� ����. �� ���������� � ��������� ��� ��'������ �������� - ����������� � �������������. ��'������� ��������, ��� �� ������ � ������������ ��������, - ��������� � �����������.

������� ���������� �� ��������� � ����������� ����� �� ������� - �� ����� ���� �� ��� ��������� �������� ��� �. �� �������� �� ���������� �������� � � ����������� ��������: ����������� ���������� ��������� ���� �����, ��� ��-

��� ����������� �� �������, ��� ��������� ������� � ����� �� �������.

��������� ���������� ����������� ��� ��������� ��������, ��� ��������� ��������, ����� ������������ ��������. �� ��'������� �� ���� �����, ��� � ������� (�����). � ��������� ������������ ����� ���� ������ �������� ��������������� ��� ������� ������, ��������� ��������� ������������� ������������� ��������� ��������� (����� ���������, �������-����������� �����, ����� ������������, ���������� ��������� �� ��.). ���� ����������� ���� �������� ������ �������� ��� ����� ��������� (���������� �� �� ����), �� ��� ����� ���� ������������� ����������.

���������� ��������� ��� �����������, ���� ������ ������� �������� �����. ������ �������� ����� ���'��� ������������ �������� � ����� ������ ���� �������� ��������� ��� � ���������� �������� ������, �������� (� ���) ��� �������� ��������, ��� � ������� �������� �����������, � ����� ���� ��������� ���� � ������� �������� ���������� ���������������� ���� � ��������� �� ������� ���������� ������ ϳ�������� � ���������� ������.

��������� ���������� ���������� �������, ���� ���� ���� ��� ���������� �� ��������, ��� � �������� �������. � ���� ����� ������� ������� �������� �� �����. ����� � ��������� ��� ����� ��� �� � ��������� ����������� �������� ��������. ������� ��� ���'���� �����, ��������� ��'��������� �������� ��������, ���������� �������. ���������� ������ ��� �� �����, ������������ ���������� ��������� ���������� (���������� ���, �������� ��������, ���������) - ������� ��������� ������� �������.

����������� ��������� �������, ���� ���������� - ������� �������� �������. ���� ������� ��������� ������ ���������, �� ���������� ��� ������� ������, ������� ����������� ����������. � ����� ���������� �������� �������� �������� ������������ (1993 p.). ³������� �� ��. 42 ����������� ������ ������� ��������� ������ ����������� � ������������ ��������, �� ������� ����������� ����������� ���������� �� �����, ������������� ��������� ����������� �� ������������� �����������. �

���������� �����'���� ���� � ����������� ������ �������� �����, ������������ �������� ��� ������������ �����������.

���� � ����� ��� �������� ����� ��������� ���������� ������ ������������� ���������.

³������� ������� � ������������ ������������ ��������� ����� �� ����� �����������, ����� ��, � ����� ����������� ��������� ������� ��������.

������� (� ���� ��������� ������ � ��������� ���) 䳺 ������� ����������� ���������� ������ � ���� ��� ����, �� � ��-����������� ������������� ��'������.

������� (� ���� ��������� ������ � ��������� ���):

1) ���������� ���� ���'����, �� ����� ����� ��������� ������������� ��������;

2) ���������� ������� �����, �� ���������� ������� ��������� �������� (����������) ����������� ���������� ������ ���������;

3) ������ ��������� ��'������� �������� � ���������� �� ��������������� ��� � ������� �������� ���������� (� ����� - ������ ��������� ����� ϳ�������� � ���������� ������);

4) ������� ����������� ����������� ��� ����� � ������� ��� ��������� ��� ������� �� ����������-��������, ���������, ��������, �������������, ��������� �� ����� �������. ������������ ����������� ��������� ���������� ���� �� ����� ��������� ����������� ����������� ���� � �������� ��� ��������� ������;

5) ��������� ���������� ���� � �������� �������� ����������� ��'������ ��������, ������� ������������, - ������� �������������� ����� � ��������� ������ ���� ��������;

6) ������� �������� � ������ �� ���������� �������� ����������� ���������� �������������� �������:

- ������ �� ���������� � ����������� ��������� ��������� ������ �����������;

- �������� �� ��������� � �������� ���������� � ������� ������� ��������� ������� ������ � ������ �������� ��������� �����������;

7) ��������� ������������� ������������� ��� ����������� ���������� �� ��������� �������������;

8) �� ���������� ������������� � �������� ����������� ����������, ������� ���� �� � ��'������ ���������� ���������, ����� ����������� ��������� ������� ����������� �� ����,

������ ��������� �� ������ ������������� ����������� � ����������;

9) ������� ����� ���������� �������� ��� �������������� ����������� ����������: ������ �������� �����, ������ ���������� �������� � ��������� ��������� - ����������������� � ���������������, ���� ������� ��������� (������ ��� �� ��������� �������), ������� �������� � ������� ����� ��� ���'���� ������������ ��������.

� ������������� ������� ������������� �������� ����� ��������� ��������:

� ������������������;

� ��������� ������ ������ �����������, ����, �������� �������, �������� �����, ���������� ��������, ���������� ��������;

� ��������� ������ ������ �������� ����� � ���������, �� �������� ���������� �������� �� �������� ���������;

� ������, �� ��������� ����� ���������, �� ���� ���������;

� ������, �� ����� ���������� �������� �� �������, ����������� �� ���� �������� �������.

��������� ��'������� �������� ���� ���� �������������� ���������� � ������� � ����� �����:

� ���������� ������� � ������������� ������� �������;

- ��������� �������� �������, ���������� ������� �������� ���;

- ��������� ������������ �����, ���� �������� � ������ ���������;

� ������� ������� ���� ������������ ������������ �������� �� ��.


�5. ³������ ����������� �������

����������� ����� �������'���� � �������������� ���������� � �������, ����������� ��'������ � �������, ����������� ���������� � �������, ��� ��������� �� ��, �� ������� �� ������� �����������.

³����, �� "��������� �����������" � � ������, � � ��������� ���� �� ����, ������� ���� ��������� �������'����

������� � ����. �� ���� ���� � "��������� ���������". ���� �� �������� ��� ������� �� ��� "����� ����������", �� �� ������, �� �� ������������� �� �� �����, ��������� � �� ������� ����, ��������� �������. ���� ������� �� ���� ����� �����������, �� ��������� �� �������� �������, ���� ���� � ��������, �������, � ����, ������ ������ � �������� ������ ����������, � �������������� �������. ������� "������� �����������" ������� ��������� ������ ��������� ������� � ��� ������ ������������ �����. ��������� ����� ������� �� ���������� � �������� ���� � ������ �� ������� �����������.

³������ ����������� ������� ��� ���������� ���������-���������, �������� �� �������� ����� �������� ����������, ���� �������� ������� �� ��. � ������ �������-��������� � ���������� �������� ������� ����������� ������� ������.

����������� � ����� ��������� �� ������� ������� (��������, ������� ��������, �������, ������㳿), ������� �������� �� ��� ��������� �����, �� � ����� � ���� ����� �� ������� �����������. ����� ������ ������ ������� ����������� ������� ����� ������� ��������� ������� ��� ���������� �����, �� ��������, ��������� ������������������ ������� ��� �� ������������ ������������� �� ���������� � ������, �������� ������ ��������� ��������� � �������. ����� ���� ������ ������� ����������� ������� ����� ������� ������, ���� �������� ��� ����� ���� ����� ��������� �����.

��� ����, � ������� � ���� ����� ��������. �������� ��������� ����� �������� ������� � ����� � ���� ������ ������� �����������. ������� ����������� ����� �������� ����� ��������, ��� ���� �� ��������� �������� �����������. ��� �������, ������� ���� ������� ������� � ����� ��������, �������� ��������� ����� �� �������� �����������, �� � ����� � ��������� (��������� ��� ���������� ������) ���� ������� ����������� �������.

�� ������� ���� �����������, �� "������� �� �� ������ �����", ������� �� ����� � ��������� �������� ���� ��������� ��������� ���������� - ����������, ����������, ���������? ͳ, ����� ��. ������� ����������� ����� �� ����������� � � ��� �� ��� �� ���� ������. ���������� �� ������� ���������� ���������� � ������� ����������� ������� � ������ ����� ���� �� ������.

������� "������������ ����������" �'������� � XVII ��. � ������ �.������, �.������, ��.����� � �������� ��������������� �������� � ��������� �������� � ������� �.-�. �����, �.�������'�, ������ � ��. ������, ���������, ��������� ������������ ���������� �� ������ ���, �� ���� ���������. ³� ������, �� ������� �� ����� ����� ��� ��������, ������ ���������, ������ ������� � ������ �� ���������� ���������� ��'���� ������� � ������. ij��������� ��������� �� �������'����, ������ ������� ������� ���������� ����� �������������� ����������, �� (������) ����������.

�������� �������� ��������� ���� ������������ ���������� �������� ����� ����� � ������ ��������� �������. ������� �������� ����� �������� ������� �������� ���������� �� ������� "���������".

������������� �������� �. ������ ������������ ����������� ��������� ������ ����: �����-������������ (���, �����, ������, ��������); ��������������-����������� (�������, ͳ�������, �����); ������������-�� � �������� ������������ (����� �糿, ������ � ��������� �������); ���������� (���������� �����, ���������� ͳ�������, ����� ��� ����� "������ ������� ���������").

� ����� ������ ������ ������������ ������� � ��'������ �������� �������� � ����� �� 16 ������ 1992 �. "��� ��'������� ��������", �������� �������� 36, 37 ����������� ������.

����� ��� ��������� ��������� ������� � ����� ����������� ������� ��'������� (�������� �������� ����������) ������ ���������� ��������� ���������� ��������, ���� ��������������� ����������� ����������, ���������� ��������������� �������� � ���������� � �������� �������� �����, ����������� ���������� � �������, ������������� �������������� (� ��������� ������� ���� ����������, �����㳿, ������� ���������� ���������, �������� ��������, �������� � ����� ���������). ������� ����, ������� ���� �������� � ���������� �� ����� ����� ��������� ����������� ��������, �� �������� ������� ��������-������- �� ���������, ����� ���������-����������������� ��������, ������ �� ������� ��������� � �. ��.

������ ���������� ����� ����� ��� ��������� ��������� ������� ����������� ��� ���������, ���������, ���������, �������������-�������� �� ���� ����������, � ����� �������� ��������, �� ����� ����� �������� �����.


����� 6 ����� �������. �1. ������� � ��������� ����� �������. ���� ���� ���������� ��������

����� ������� - ������� (�����) ���������� �� ��������� �������� ����� � ����.

��������� ����� ������� � ����� ������ ��������, �� ��'����, ��������, ��'���� �������� �� �����. ���� ������ ��� ������������� ��������: ����� ���������� ��������, ����� ���������� ������, ����� ���������� (����������) ������.

����� �������

����� ���������� ��������

����� ���������� ������

����� ���������� ������

- ������� ��������� � ���������� ����� ������ ����� � ������

- ������� ����� ������� ������� �� ���� ������� ������� � ������������ ����� �� ���� � �������� � ������

- ������� ��������� �������� ����� � ���� ������� �������, �������� � ��������

����� ���������� ��������

��������

���������

- ����� ���������� ��������, ��� ��� �������� ����� ����������� ������ ��� �������� � ����� ����� ����� - �������, ���������� � ��������, �� �������� �� ��������� (�� �������, �� ������������� ���)

- ����� ���������� ��������, ��� ��� ���� �������� ����� ����������� ��������������� �������������������� ������� ����� (�����������), ������� ���������� �� ������ �����

�������� ����� �������� ��� ���� ��������:

1) ������ �������, ��������� �� ���������� ����� �����������;

2) ������� (��������������);

3) ���������:

�) ��������������� - ��������������� ������� �������� ��������������,

�) �������-�������������� - ����� ������� ��������� �� �������� �������-���������������� ������ (������ -�������, ������� - ��������� �����, ����� - ���������);

�) ���������',

4) �������������.

���������� ��������� �� ������������� ��������, ���� �� ���� ��������� �� �������.

��������

��������� (����������)

������������� (��������)

������ �� ��������� ������������; ������� ����������� ��������; ���� ������, ���� ����� ���; ��������� ����������, ������ ��������������, ����� ��� �������� ����� ����������� � ���� ����� (���������� ��� ��������������� � ���������� ���������). ���������� � ������������� ������ (��� ����������� � ����������) � ��������� ������ (�������� ����). ������� ��������� ��������, �� �������, �� � �����������, � ���������. ����������� ����������, �� ����� �������� �� �������, ����� ��������� ���� ��������� �����. ���������� ����������� ���� �������������� ���� ��� ������� (������, ��������� �����), ��� � ����-���� ��� ���� ���� ��������� (� ������� ��������� ����� ������ ���� ���� ���������)

����� ������� �������� ������������, �� �� ���� ����� �������� �� ����� � ������� �����, �� ��������� ����������� � �������� ����; ��������� ������� ����������� �������� (������ �������, ������, ����, ������, ������, ��������, ����� �� ��.)

������������� �������� ���� ���� �������������� �� �����������. ������� ����� ��������� ������.

� ������������� �������� ����� ������� � ������������, ���������� � ������ ������ �������� ���������. ������ ���� ������ ����������� ����, ������� �����������, � ��������� ������ ������ ����� ������� - �������� � ���������������� ��������������. ��������� ������ ������� (����'��-�������) ��� ���� ����, ��� ����䳺 ��������� ������ ������������ ���� � ���������. ���� ��������� ����������� � ���� ���� ��������.

������ �������� ���������� � ��������������� (�����, ������, ������, ���� �� ��.).

� ���������� �������� �������� � �������� ����� ������� �� ������, �� ��������� �������� (��� ����������� �� ����'��-�������), � �����������. ������ ��� �� �� ����������� �����, ���� �������� �� ����������, ��� �� �� ��������� � ���� ����� ��������� ����� � ����� ����, ������������ ����� ���, � �� ����� �����������. ������ ����� ������� ������� ������ ���� ��������� �������. ³� �� ����� �����-�������� ���� ���� ������, �� ��������� �����������, � ����� �������� ����������.

���������� �������� ���������� ��� ����������� ������ �� ��������� �� ���������. ���� � �������� ������� ��������� �������� ������� (�� ��������� ������ ������) � �������� ������糿 (�� ����������� ���������). ���������, ���������� �������� ���� � ����������� ͳ������ � 1871 - 1918 pp. ���� �������� ����� � ����, ������, ˳⳿, ���ﳿ �� ����� ������. � ������ �������� ������ (�������� ������, ���������� �����) ���������� ����� ���� ���������� ��������.

� ����� ������ ���� �������� ��� ���� ��������:

�������',

������������ (���������);

���������;

������������.

���������� ������ ���� ��������.

���������

�������������

�������������

������ (�����������������)

����� ������� (���������) �� ���� �������� �� ����� � ������� �����, ���� ��������� ����������� � �������� ����. ����������� � ���������� �����, �� � ����'��-������. ��� ����������� ������� ������������ ����������, �� ��������� ���������� �����. ��������� ��������� ����������� ��� ���� ������� ����㳺� �� ����� ���������� (�����, ������, ����, ���, �����, ��������)

����� ������� (���������) �������� ��� � ��������� ���������� ������� ������ ���������� ����� ����� �����, ���� ���� ���. ����, �� �������, ���� ������������� ����� �����������, � �� ����� �����������. ��������� ��������� �������������-��� ������ - ������� �� ��������� �������� ��������� (���, ���������, �������, �������, ��������, ����, ����)

����� ������� (���������) ������� ����� ����� (���������� ����������� ����'��-������), ���� ������ ����'�������� ������������ �����������. ��������� ����� �������� �� ���� ����������, ��� � ����'��-������, ���� ������ ����. ��������� �� ������ ���������� �� ��������� �����. ��������� ��������� ������������������ ������ (������, Գ������, �������)

�������� ���� ���������� � ������������� � ������������� ����������.

������������� ��������� ��������������� ���������� ������� ����� ����� ������� � ���������� �������. ��������� �������� ��������� ��������� �� ���������� (������ �� �������� ������������) � ����� ������������ ����� ������� � ����� �����. ����, �� �������, ������ ������ �� ���������, �� �������� �� ���������� (��������� �� ���� ����������� ������� ����� ��� ���������� ��������� ���� ������������). ���� ����'��-������ ��� �������, ��� ����� ��������-������-

������ ���� (��� ������ "��������������" ����'�� � ������ ������ "�������� ����"). ��������� ������� ���������� �������� ��������� ����� ������� ����� �������� ������� (���������� ������� ��������� �������, ��������������� ����� �� ������� ���������� ����, ��������� ��������� ������, ��������������� ����� ���� �� ��������� ������, ������������� ����������� ������ ������ �� ����������� �����) �� ����� ���������� ������� ����. ����������� � ��� �������� ���, �� �������, ���� ����, �� ��������� �� �������������� �������, �� ����� ����� ��� ��������� � ��������� ����. "���������" ������� ������������� ��������� � ���.

��������� � �������������� ����������, �� ����� �� ����� ������� � �������������� ����������, �������� �� �� � ����� ������������ ������� ��������� �����, � ���� �������� ������ ������� ���� ������ ������ ������� �. ������������� ��������. ������������ ����� �������, �� �������� ���� ������������� (���������������), ��� �������� ����������� �� ������ � � ��������� �����, ���������� �� ������������� �����.

���� � �������������� ���������� ����� ������� ����� ���� �� ���� ��������, ��������� �� ����������� ��� � ���������, �� � �������������� ���������� ����� ������� ��������� ���� ���������� ����� ����, ���� �� �������� ������������� �������. ����� ����� � ��������� � ������� ����������, ����� ����� ����� ������ ������� ����������� ��� � ���������, �� �������� ����� �������� �� ��������� �������������� �����. ���� ����'��-������, �� �������, ����������� ����� ���� ���� (����� �����), ��� ��������� �� �������. ���� ������������� ������������� �����, �� ��������� ������ ��������� �������� � ������� ������ ����� ������� ��������� �������� ������ �����. ������ ������ � �������� ���� ���� �������� �������� ���������� � ����������� ����� ������. ������� ����� ������� ����������� �� ������� ����� �����.

��������� � ������ ���������, ��� ����� � ��� �������� ������������� � ������������� ��������������� ���� ��������, � ��������� �������������������, �� � ������������� ���������, ����� �� � ��� ������ �������� �������������� ����� ��������� �����, ������ ������ �� � ����'��-�������. ³������ ������ ���-����������, �� � � ������������� ������-

���. ���������, � ����� ���� ������ ���-����������, ��� � � �������. ��������� ������ �� ����� ���������� ���������� ���������, � �������� ���������� �� ������ ���� ������� ������� ̳�����, � �������. � ��� ������� �������� ��������� �� �� ����� ����������� ���������, � ����� -�������� ��� ������.

���� � ������������ �������������-������������� ��������� ������ ������ � ��������� ������������� ����� � ������������� ������, �� �� �������, ���������, �� �������, ��� ����� � �������� � ������� ������ ��������. ���� ���� ������� �� ����� ������� �������� �� �������������, ���� ���������� �� ���������� ���� �������� � � ����-���� ������ ��������� ������������, �� ���� ������ �� ������� ����� �� ������������ ������ � ��������� ������������ ����� (����� ����������� ��������� � ����'��-������ �� ����������� ���������� �������� ������).

���� ������ ���'������ �������� (����������) ���������:

- ������������� ����� �����������;

- �������������� � ������� ����� ��������� �����.


�2. ����������� ���� ���������� ������

����� ���������� ������

' ������� �������

���������

- ������ ����� �������, ��������� ��� � �������������-����������� �������, �� �� ����� ���������� ����

- �������� ������ �������, ��������� ��� � ������� ���������, �� ����� �������� �����

������ ������ ������� ������� (������, �������, ������, �������, ������ �������, �����, ������, �������, Գ������, ������, ������, ͳ��������, ���������, ��������, ����, ������, �����, ����� �� ��.):

1) ����� ����������� (����������� ������� � ������� ���� ����);

2) ����� ������� ����� ������ �������� ����� � ����� �������, ����, ���������, ���������� ���� ����������� �� �������� �񳺿 �����;

3) ����� ������������ � ����� �������� ��������;

4) ����� ������� ������������� � ����� ������ �������;

5) �������������-����������� ������� �� ������ ���� ����-��� �������� �����������;

6) � ���������� ��������� ������� �����������. �������, ������� ������� ����� ��� �����: � ����� -

������, � ������ - ���������, � ���볿 - ��������, � ���볿 -��������.

���� ������ ������� (������ �������, �����, ����, ������, ������, �����, ���������, ������, Գ������, ��-�����) ��������� �������� ��������� (������������ ������쳿). � ����� - �� ��������� ��������� ����. ��� ������� ��������� ����������������� ��������� ��������� ��� ��������� ��������� � ���������� ����������. ���� ����������� �� �������������� �������� ������, � ���� �� ��� ������� ������ ����� ����������� ��������� � ������ ������� �����, ���� ��������� ��� ����� ������ ��������������. � ���������������� �������� �������� ����� ������ ����� ���������� ���������� � ����� ����� ��������� ��������� �������� ������ �������� �����. � ��� ������쳿 ����� ������� ��������������, �� �������, � ���� ������������� ��������. ���� ������ ������������� ������ ����������� � � ���� �������������. � ������ ��� ������ ����������� ����������� ������쳿 � ����� �� ����������� (�������� ����� � ������� ����������� ���� ������������ ����������� ����������� ������������ ������� � ��������, ������������ ������������).

���� �������� ���� ��������� ��������� ����, �� �� ������ � ���� ������������ �������� �������� ���������� � ���������� ����������� (������� ������� 12 ���� 1999 p.).

������ ������ ��������� (���, ����, ������, ��������, ���, ������, �������, �������, ���������, ���������, ����, �������, �������� �� ��. - ����� � ��� ������� 24 ���������� �������. �� ����� �� ���������, ���������� � 1988 �. � ��� �����, �������� ������):

1) �������� ����� �������, ��� � �������-�����������-���� �������� �� � ���� ����, � ���������� �� �������� -

���'���� ���������, �� �?��� ������� �������������-������������� ����;

2), �������� �������� ����������� ��������� � ����������� �� ���'����, ����� �������� ���'���� ��������� ���������� ������;

3) �������� ������� ������������� �񳺿 ��������� � ������� ������������� �� ���'����, ����� �������� ���'���� ��������� � ����� ����������� ��� ��� ����������� ������ ������� ������������ ����, �� ���� ���� �� ������� ���'���� ��������� � ����� ��������� �������� �������������;

4) �������� ������������ ������������ ���������� � ����� ����� ���'���� ���������, ������������ ����� � ���������� ������ ��������� ���'���� ���������;

5) �������� ������������ �� �񳺿 ���������, ��� � �� ���'����; � ��� ��������� ����������� ������� ������������ (���, ������);

6) ��������� ���'���� ��������� ���� ������ ������� � ������ ������� (���);

7) �������� ������������������ ��������� � ������� �������;

8) ���,'���� ��������� �� ����� ����������� � �� � ���'������ ����������� �����, ����� � ��������� ���������� ��������� ���� ��������� �� ��������� � ������, ��� � ������ �� �� ���'����.

� ������ ��������� �������� � ������� ������� �������� ������������ �����, ����� - �������, � ����� ��������������� ������� �� �����. ���� � ���������, �'�� ���'���� ������ ���� ����� �������� ������ � ���������� ������.

��������� �����������. ������������ �� ����� �� ������ ��������:

� �� �������� ���������:

������� (��������� �� ����� �����, ��������, ����������� ����� - �����������, �� �������, "�����");

������������ (������������ ������ ��������� ����������� - ����������� �������� ����� "������", ������� - ����);

��������-������������ (�� �������� - ���, ���, ��������, �������� ��������� �� ��.).

� �� �������� ������������ ��������� �� �� ���'����:

�� ����� ����� (���, �������, ���, ���� - � ��������); �� ����� ������쳿 (������, ������, ����, ���������, ��������).

� �� �������� �������� � ��������� ������� �����������: ������������ (����, ��������, ���������, �������, ���������, �������);

������� ������������ (���, ��������, ���).

� �� ��������� �������� ��� �������� ������������� � �������������� ������:

������������� ����� (���, ����, �������);

������������ ����� (� ���������� ����, ��� ���� � ������� ������ ����);

�������� �����������-�������������� � �������������� ������ (����).

���������� ��� ����� ������, �� ������������ � �����������. ���� ����������� �� ��������� �� ����� �������������� ������ ���, �� � ������ ������������ �����, ����� ��'�������� ���������� ������.

������������ - ���������� ���� ���������� ������, �� ��'�������� ��� ���������� ������ ����� � ������ ��������� ����� �������� �������� �������� (������� �����, ������� �������, ����� ������, �������-�������� ������� ����) ��� ��������� � ����� ��������"����� �����������.

������ ������ ������������ (�����'���� ������������ ������� ���, ͳ��������, ��������, ������� ������������ - ��-�������, 1981-1989 pp.):

1) ��������� ������ ��� �񳺿 ������������ ����� ������� � ���������� �������;

2) ��������� ��������� ������������ ������ � ������� ���������;

3) ��������� ��������� ��� �񳺿 ������������ �����������, ������� �������������, ������������, ������ �� �������� ������;

4) ��������� ����������� ������������, ���������� ����������� � ���������-��������� ������� �������� ������������;

5) �������� ���������� ���������������� ������, �� ���������� � �������� ���������� ������;

6) ������ ��������� ��������������� ������, �������� �� ��������� ����������; � ��� ������� � ��� ����� ������������ �� � ����'������� � �� ��������� ����� ������� (����� ���������, ����� ���������);

7) �������� ����� ������ � ������ ������������ � ������� � �� ���'����.

������������ ����� ��������, ���������� ��������: ���� ��� ������������, ��� ������������� � ���������.

��������� �� ����� �������� ����� ��'������� ������, ��������� ����������� (���, ���������� ����������� �����, ����������� ����������� � ������� �����). �� � ���� ������, �� �������� �� ������������, ���, �����, ������������ ��������� ��'������� ������, �� ���������� �� ���������� �������� ��� ��������� ���� ������� ����������� � �����������. � ������ �����������, �� � ��� ������������, �������� ����������� ������, ������, ����������, �����, ���� ������� ����. ֳ�, ������� ��� �������� �����������, ������ ���� ������������ - ��������, �������� �� ��.

����������� ���� ���� ���������� ��������: ��������� � ������������ � ����� � ��������� �� �������� ���������� ���������, ���, �������, ��������� �� ������������, ���'�������.

��� (����������� ���������� ������, �������� � 1991 �.) -�� ��'������� ���������� ������, �� ����� �� ��� �������� ��������� �������� ������ � ��������� �� ���� ��'���� ������ ����������� �������, ������������ � ������������� �������������. ��� ��������� ������ ��������� - �������-��, ����, �������. ������ �� ��� ���������� ���'��� ���� - �����������, ³�����, �����, ���������, ����������, �������, �����������, ������������, ����������.

��� ������� �������� ����� ����� ����������� ������: ���� ���� ������, ���� ���� �����, ���� ������ ����������� �����, �������������-��������������� ������, ������� ������������ ��'������� �������� ���, ���� ������������ ������������� ��������, ���������� ���, ����� � ���� ������, � ����� ����� ���������. ����� ��������� ����������� ������ ���� ����� ̳�������������� ��������, ��� ���������� � �������������� ��������� - �������� ����� ��� ̳�������������� �������� (�������� 27 ������� 1992 p.). г����� ̳�������������� ������� ����� ����� ����: ����, ��������, ������������, ����������. �� �� ����������� ������� �������� ��������������� ������������ ���� (���������) �� ������, �� ����������� � ���� ������� �������� ������ �����������.

³������� �� ��������� � ����������� ��������� �� ����� ���� � �������� ����������� �����, ������� ���� �� �

������� � �� � �������� ���������. ������� ������ ��� ��������� ����� ���� � ����� ��������� (����� ��� ��������� ����������� ���������� ������ � �������� �� ��, ����-������-�� ���������� �� 21 ������ 1991 p., ����� � ��������� ������, ������ ��� �� 22 ���� 1993 �. �� ��.)- ����� �� ��������� � ��� ����������� ���� �����, �� ����������� ��������. ����������� ����� ������ � ���.


�3. ���� ���� ���������� (����������) ������

������� ��� ���������� ��������� (���������) ������ �����:

- ������ ����������� �������� ��������;

- �������� �������-�������� ������ ������.

� ����������� ��� ������� ������ ������� (�������) ������ ���������� �� ����: ����������� � ���������������. ������� ����� �������� ������. ����������� �� ���� ������ ������.

��������� (���������) �����

�������������

�����������������

���������-�������������

������������:

������������� -�������������

3

�������������

�������������

����������-�������������

�����������:

�����������

�����������

��������-�������������

��������� (���������) �����

(�������� ��������������)

�������������

�����������������

- ������� (����) ���������� (����������) ����� ���-

- ������� (����) ���������� (����������) ����� ����������, ���

�������, ��� ����� ����������� ������������ �����������, ���������� ������� "����� �����". �������� ����� ����������� �� ����� ����� � ���� ����� �������� � �� ��'������ � �������� ��������. ����������� �������� �������� ����� �����. ����������� ��������� ���� � ������ �������� � ��������� �������� �� ���������� ��������� ���� ������

����� �� ���������� (��������� �������� �� ����������) ������� "����� �����". ��������� ��� ������������ ����� �������� � �� ��'������ �� ��������� ��������. ³������ ��� �������������� �� ��������� ���������. ������������� �������� ����������� ����� � ����������. �������������� ������� ������. ���������� ��� ����������� ������� ����� �������� � ���������. ������� ����� ������������� � ����� ����� ��� ��� ����� �����, ������-���������� �������

������������� ����� ����������� ��� ������� �������. ���� ������� � ������ ��������� �������� ����� ������� ������������ ������ �������� ������; ������ � �������� �������� �����; ������� � ��������� ��������; ���������� ���� � �������� ��������; ���������� �������� ������� � ��������� (������); �������� �� ����������� �����; ���������� ����� ���� �������, �� ��������� �� ��������� �������; ���������� �����������, ����������, ���������; ��������� � ���������� ����������� � ������� ������ �������� ����� ����.

��� ������������������ ����� ���������� ���������� ���� � ������ ������, ���������� ��������, �� ����������� ���������� ���������������� ������ ������ (����������) ��� ������������ ���� �� ����������� ��������, ���������� ����� ��쳺�, �� �������� �����, � �. ��.

����������� ����� - ������ ����� ������������������ ������. ��������������� ������ ���������� ������� ���

������� � �����������; ������������� ��� ��������� ����������� ����������; �� ���������� ������� � ������ �� ���������� �������������� ����; ��������� ������������� ����������; ��������� ��������� ��������� ������������ �������������� ���� � ������; �������������� ��������� �� �������� �������� � ����������� ����������; ��������� ��������; ��������� ��������; ���������� ��������� ����������� �� ���, ��� ������� ������, �� �������� �������� ����� �� �� ��������; ��������� ������� �������� �� �������������; ������������ ���������� �����; ���������� �� �������� �������.

�������� ����������� ������ ������ � ������������ (��� ������������������).

������������ ����� �� � �������� ����� � ������, ���������� �������, �� ����������� �����. ³������ � ��� ���� ������������ � �������������� ������. �� � ������������� �����, �� ������ �������� ����� �,���������� � ������, �� �� �������� �� �������; �� ���������� ���������� ������������ ���������� �� ����������� �������; ������� ����������, ����������, ����������, � �������� � ����������� ��������; �� ������ ������ ������� ��������� ��������� � ���������� ��������� �������� �� ����������, ���������� �������� ��������� ���������; ���� ������������ �� ����, ��������� �������.

�� ����� �� �������������� ������, ��� ����� �������� ����� � �����, ������������ ����� ���������������:

(1) ����������� ������ ����� ����� ��� ����� ���, ����-���������� ������, ��� ��������� �������� ����� �� ������ ����������� ������� ��������, � �� ��������� ���'�������� �躿-������ ��� ������;

���������� �������� ��� � 50-� ���� XX ��. (X. ������, �.���� �� ��.). �.������ � ���� "���������� ������������" (1951 �.) ������� �������� ������������ �� ������ ���� �����������, ������ �� ��������� �: 1) ���������� ��������, �� ���������� �� ��������� �������� ���������: 2) �������� �� ��������� ������� ������ ����������� �������� ����� ������������ � ������������ �����, ������� ������ ����������. �. ���� ������ ���� ������������ �� ����� ����������: 1) ������������ ������������ ������ �� �������� ����������; 2) ������������ ������� �� ���-���������� � ���������� ���������� ���� � ����������� ������; 3) ������������ ��������������� �� ����'������ ������㳿, �� �������� � �������� ����������� �����

(2) �������� ������, �� �� ����� ������������ ��������� � 䳺 �� ���� ��������, � ���� ���� � � ���������� ���� ������;

(3) ���������� ���������, �� �������, �������������; ������������� ����� � ����� ������ ��� ������ ���� ������������� ������, ������ ���� ������ ������������ ������������;

(4) ������������� ���������� � ����������� ������ ������� �����;

(5) ��������� �� ����������� � ��������� ������;

(6) ������������� ���'���� ����������� �������, 䳺� �������� ��������� ������� ��� ������, ��������� ������� ��������� ������������� ������������ ���� � ������ �����, �������� � �������������� ����� � ������.

������������ ����� ���� ���� ���� ����:

� ������������ - ����������� �� ���� ���� ��������-���������� ��������;

� ������������� - ���������� �� ���������� ��������� ��������-���������� ����.

������������ ������������� ����� ���� ���� �� ��� ���������� ������������ ������ �� ��������� ���������, �� ������� �������� ������������ ��������, � ����� � ��'���� �:

�) ������������� ������ (�������������, ��������������� ��� �����������);

�) ������, �� �������� �������� ����, ����� �������;

�) ������������������ ����������� ����������;

�) ��������� ����������.

������������ ����� �������������� � ��������, ��:

- ��������� ����������� �������� ���������� � ��������� �������� �����;

- ����������� �������� ���������� ��� �������������� ����������, ��� �� ������� ����������� ������� ������������ �����;

- � ��������������, ����� ������, � ������ �� ���������, ������� ������ ������������� �������������� �������� �����.

����� ��� ������������� ����� ��������� � ����� ����� ��������� ������������ ������ �������, ������������ �������, ������� � �������� �������, ���� ���� ���� �������� �� �������� ����������� ��������, ���������� ��������� ������������, �� �������� ��� ����� ������� ��������� ���������������, ��������� ��������� ������� ��������� �������. ���������� ������ �����, �� �������, �������������� ��������.

���������� � ��������� � 14 ������. � ��. 7 ��������� ����� ������ ��������, ��� ������������ �� ���������� ����� ����� ����� ����������� ��������� �����������: ����������� ���������������� ��������; ������������� � ��������� � �������� �������� ����������� ��������, �������������������� � ������������ �����; � ����� ����� �������; ������������� � �������� ������ ���������� � ��'����; ������������� � ����� ������� ������������� ����������, ������ � �������� ��������� ��������� ������� ��������� �������; ������� ��������� �������; �������� � ������������ ����������.

����� (� �������) "�����������" �'������ � ������� ����� � 30-� ���� XX ��. ��� �������������� ����������� � ������������ ������, � ���������


����� 7 ����Ͳ�� � ������ �������. �1. ������� �������

������� ������� - ������ ���������� ������� ��������� ������, �� ��������� �������� �����, � ����� �������, ���������, �� ��������� ���� ����������� �������� � ������� �������.

������ �������� �������:

1) �� ���������� �������, ����� �������, ���������� �� ������� ������������ �� �����������. �������-������������ ������ ������� ��������� ������ �������, �������� �������, ������ ���� �� ���� ������� ������� ����������, ������� �������, ������� �������;

2) �� ������ ������� ��������� ������������ ��������, ��� �� ���� �������� �������� � ���� �������� �� ��� ��������. ������ �� ���'���� �������� ������� �� ���� ��������� ������� � �������� ����������� ���� ������ ���� ���������� � ��������������� ������� � ������;

3) �� �������, ��� �� ����� ��������� � ������� �� '������ �� �� ����������. ���������� ���������� � ������� ������.

�� ������� ��������� ���������� � ����� ��������, ��� � ������� �������, ������ ������, ������ � ��� ������, �����, ��������� � ����� �������� ���� �����: �����������, ���������, ������. � ��� �������������� ������������ ��������: ��� ������� ������, �� �����, ��������� �������� ���������� ���� � ���������� �������, ��� �� ����� ������ ���� ���������� � ��� ����. ���, ���� � �������� ������� ��������� ���� ������ �������: �������������, ���������, ����� �������. ���� ��������� - �������� ����: ���� �� �� ���������, ������� ����������� �� �� �����. ��������� ���������� � ������, � ����� ������������ ������: �����������, �����, ������ ������ ������� �� ��.;

4) �� �������, ��� �� ����� ��������, �������, ��������� �������, �������� ��������, ���� ���������� �� ������������-��������� ������;

5) �� ���������, �������� � ������� �������� �������, �� ��������� ��� ��������� �������, ����������� ���������

����������� (�� ���, ������� ������� ����������� ��� ��������� �� �������).

� �������� ����� ������� ����������� "��������" � "�������" �������. ��� ����� ������� �������� ������� ����� �� ������� ���������� ������� �� ������� � ����������. ������� �������, �� ���, � �������� � 䳿, � ������������� - �� ���� ��'������, �� ������� � ��������� �� ���� ���������.

������� ������� �� ������������ �� �� ������ ��������� ��������� ���� �������� (��������� ������, ����������, �������), � �� ������� ��� ��������, ������������� �������, ���������� �� ����� � �������� � ������, ���� ����������� � ��������� ��������� � ����� ���������� �� ������� ������� - ���������.

��������� �������� ������� �������� �� ����.

������� �������

������� ������, �� ����� ����� ������������, ����� ��������� ������, ���� ������ � ��� ��� �������� ����������� ��������: ������ ���������, �� ���������� � ��������� - ��������� ����������, �� ���������� ���������� ����������; ������ ������� - ����, ������, ������� � ������������, ������� (������ ����), �����, ������� ������� �� ��.

������� ��������, ������� ����������, �� �� ����� ������� �����������

� ����������� � ������� ����� �

��� �������� ������� ������, �� ����� ����� ������������, � ������� ���������� � ��������, �� �� ����� ������� �����������. �� ��� ������� ����� ����������� ������� ������� � ������ �������, �� ���� � ���� ����� � ���������.

ϳ� "��������� ��������" ����쳺���� ������� ������, �� ������������� ��������� ����������� �������� � ������ ��� ����� ��������-�������� ��������������. ������� "������� �������" ������� ������� ���������� � ������� ��������, �� �� ����������� ������� ������� ��������� ��������� ������� ������� � ���� ��������� ��������, ���'����� � ���������� ����������� ��������� ������� (������� ������-

����) � ������������� ��������� (������� ��������). ��� ��������� ������� ������� � ����������� �������� � ���� ������� ������'�, �������� ���������, ������������, ���������-�������, �������-������� ������ ����.

���� ������� ���������� � ������� �������� �� ����� ������� �� ��������� ������? ���� �� ���� ����������� �� ��������� ������ ������ �����:

(1) �� ����� ��������-������� �����������, ����� �� � ������ �������� �����;

(2) ������������� ��������� ��������� ��� ������ �����;

(3) ����� ��������� ������������ ���������: � ������������� �������� ��������� ����������� �������� � ���������� �� ��� � ������������ ���������, �� 䳺 �� ������� ���������������;

(4) ����� ������ ��������� ���� �����������: ����������� ��������� � ������� ������� ���������� ������� �������� � ���� �� ��������, � ����� ���������� ��� ��������;

(5) ��������� � ���� �������� ������� �������� �������� �� �������������.

����, ������� ���������� � ������� �������� ��� �������� �� ������ �������, ��� �� �� ����� ������������� ���� ������, ������� �� ���� �������� �� ��������� ����������, �� ���� � ������ �� �������'����: ��������� ������ ��������� ��������� ������� ������� ������� �������� ��������� � �������, ����� ����.


�2. ������ �������. ����� �������. �������� �������

������ ������� - ������� �������� �������.

������ ������� - �������� ��������� ������� ��� ��������� ������, �� ��������� ������������ ��������� ������ � ��������� �����������, ��������� ������� � ������� �������.

������� ������ �������� ������� �������: � �������� � �������� �������.

������ ������� (� �������� �������) - ������ ������������ ������ ��� ������ ��������� �����, ���� ���������� � ��������� � ���������� ������ ����������� ��������.

������ ������� (� �������� �������) � ����� �� ������ ������������ �������� ������ ����� �������, ���������, �-

���� ������ ���������, ������ ����, ����� (������), ����������� �������������� �� �������� �� ��. ������ ������� �������:

1) ������� ��������� ������, �� ��������� ����� ����������� ���������� ����������, ��������� �� ��������� ���������, ������ ������ ����, �����䳿 �� ��������� �� ������������ ��������� ������� �������;

2) ������� �������� ���������� ��������� ������, ����� �����, �� ������ ������������ (��������������, ��������� �������, ��������� �������������) � ���������� ���������� ����������� �� ��������� ����� �� ��� �����;

3) ������� ��������� ������, � ������ ��� �������� ��������� ���������� ������ ���������� �� "��������", ��� �������� �� �� ���'�����;

4) ������� ������, ������ �� ���� �� ����������-������ ������ ��� ��������� ��� �������;

5) ������� ������, ���������������� �������� �� �������� ����� ����� �� �����������, ��������� � ������;

6) ������� ������, ��� ������� ���� �������� � ��������� ����������� � ��������� ������� ������� � ������ ������������� ������������ � ��������.

������������� ���������� ����� �������� ���������� ������� �� ����� ���������� ���������. �� �������:

� ������������-������������� - �������� �������� ������������, ��������� ������� ���������, ���������� ������ �� ��.;

� ������������-������������ - �������������� ����, ����������, ���������� �� ��.;

� ������������-���������� - ���'������� ����������� ����, ���������� ���������� ����� �� ��.

������ ����� �������� ���������� ������� ����� ��������� ��������: �����������, ���������������, �������������, ����������-���������, ���������.

����������� �������� - ����� �������� ������������ ������ ������� � ������������, ���� ��� ���������� �������� ����. �� �������� ������� ��������� ������� ����������� ��������� ����, �� ��������� �� �������.

��������������� �������� - ����� �������� ������������ ������ ������� � ��������� �������� ����. �� �������� ������� ���������� � �������� �� ����������� �������� ����.

������������� �������� - ����� �������� ������������ ������ ������� � ������������ ������������� � ����������� �������������� �� �������� �������������. ���� ����������� � ����� ������� � ������� �������� ���� ������ ������������ ������ ���������� ������ �� �������������� (���. ��������� �"������ ����� �������� �������").

������� ������ � ������������ ������� ���������� �������.

����� ������� - ������� ���������� ������� - ����� ��� ��� ���� �����, �� �� �������� ��������� ��������-������ ����������� ��� ��������� ������� � ������� �������. ������ ����� ������� ����������� ��� ��������� ������� ���� �������� ��������, ����� �� ��� ������� �������, �������� � �������.

��������� ������ �������:

������, �� ������������� ������ �������� � ������� �������

��������� ������

- �� ��������- ����� ������������

- �� �� ��������-������� �����������

������ ������ �������:

1) ��������� �������� ��� ������������� ������� (���������, ���������) �������� �� ������ � ��������� �� ���� �����;

2) �� ���������� ������������ ��� ������ �������� ��������� �������, �� �� ������� �� ���� �������;

3) �� ��������-����� ������������, �� ���������� ���� ���������� �������� ����'����� 䳿:

�) ���� ��������� �� ����������� ����;

�) ������� �������� �� ������ � ���������� ���������� �����, ������������ ���� ������;

�) ��������� � ������ �� ������ �� �������� ������ ������������ ������ ���������, �����������, ������������, � ��� ������� - ���������� �������;

4) ������������� �����䳺 �� ������ �������� � ������ ��������� ���� �����������, ��������� ��������� "��������� ���� ��, �� �����-����������� �������". ������� "��������� ���, �� �� ���������� �������" �� �������� �� �������� ��������� ������. ��� ������� 䳺 � ���� �������� ������� ��������, ��������� ���;

5) ���������� �� ����������, �� ����������� � ��������� �������������� ���� � ����� � �������: �����, ������� ������������ ���� ������� ����������� �������������� ������� � ��������� ������������� � ��������� �����������, ������� ��������� �� ��.

6) �� ��������� ���������� ���� - ������� �����, �� ����������� � ���� ������������ ��������; ��� ������� � �����; ������� ����������� - ��������� ������;

7) �� ������������ ��������� (�������� �� ������ ������� ����� � ��������� �������), ������������� ������� ��������, ������� �������� ��������� �� �������� ���������.

�������� ������� - ������� ����������� ������� �������� ���������, �� ����������� ������ ������쳺�.

³������� �� ����������-��������������� �������� ��������� ������� ����� ������� ��:

- ����������� (�������� ����������, �������� ����������);

- ������������ (�������� �����������, �������� ��������������� ��������, �������� �������� �����).

���� ��������� ������� �� �������� ���������:

� ����� (��������) - �� ������ ���� ������� �� ������ ��������� (�������� ������������� �����, �������� ��������������� ��������, �������� �����������, �������� ������������� �����);

� ��������� - ����������� � �������� ����������, ��, � ���� �����, ������ ���� ����������� ��� �������� ����������� (�������� ����� ������� ������ ����������: ����� ��������, ����� ������, ����� ������; �������� ���������� �����������: ������� � ������������ ��������, ����������� � ������������ ����; �������� ������������ ������� �� �����: ����������, ������� �� ��.).

���� ��������� ������� �� ������������ ���������:

- ������ (���������, �������� �������� �����);

- ��������� - �������� �� ������ (���������, �������� ���������� �����������, �������� ������������ ������� �� �����).

���� ��������� ������� �� ��������� "����� �����":

� ��������� ����������� ����� (���������, ���������� �� ��.);

� ��������� ��������� ����� (������, ���������, ����, ��������� ������ ����� �� ����� �� ��.);

� ��������� ������ ����� (������� ����, ���������� ����, ��������� ����, ������ �������������, ������� �������� �� ��.).

��������� ������� ��������� � ��� ����������� ��������. ���� ��������� �������� (�������� ��������� ��������), ���� �'��������� (������ �������� � �������� ��������). �������� ��������� ������� � �������������� ������ (������� - ������� ��������� �� ��������� ����� ������������� ������), � ����� (����� - �������� ����� �������� ��������������) �� ��.


�3. �������� ���������� �� �������� ���������� �������

��� ���������� ������� ������ ���������� ���������� ����� ���������-� ���������, �� ����� ��������� ���������� � ������������. �������� �����, �������� �� ����� � ������ �������, ���������� �� ��������� (�������� - ����. ��������������). ����� ����� �������� � ��� ��������� �������������� ����� ������ � �������� ���������� �������, �� ��������, ��������, ���'�����, ��������� �� �������� ������, ��-�����������, ��������� �� ����� �� �� ������.

��� ���������� �������� �����, ���������������� ����������� ������ � ����� ������, ���� ������� ���������� ����������� ������� ����� ������ � ��������, ���������� ����������, �������� ��������������. �������� ��� ������, �� �������� ��������� ��� �� ���������, ����������� ������������� ������� �� ������ �� ����������, ����������� ��������� ���������� ����� ����� ������ � ���������� ��������, ��� ��������� ������������ ��� ��� �������� ���� �������� ����� (���������-������� ����������), ��� ��������� ������������� � ����� �����. ������������ ������ �� ���� ������������ ������ �����, ������� � �������������� �������.

��� ��������� ����������� � ����� �������������� ���������� ������� ���������, ��� � ����� ���� ���������� � �������� ���� ������� ��������.

�������� ���������� � �������� ���������� ������� - ������� ������, ���������� ������, ������� �� ���������� � �������������� ��������� ������.

������ �������� ���������� � �������� ���������� �������,

1) �������� ���� � ������ ������;

2) ������ � ���� �����;

3) ������������ ����� � ����������, ���������, � ���� ���������� � ��� ����� ��������� ������, ����������� �����, �������� �� ����������� ����;

4) ���������;

5) ������������ - ��������� �� ��������;

6) ������������-������� ��'������� �������� ��������� ������ � ��������� ���;

7) �������� ��������� � ��������������;

8) ����������� ������ � ����� ������;

9) ����������;

10) �������� ������������ �� ���������������;

11) �������� � ���������� ���������� �����;

12) ��������� �������������;

13) �����������, �������������, ���������;

14) ����� ������ ������� �� �������� ������.


�4. ���� ������ �������. ���� ����� �� ������� ���������� ������ ���������� �������

������� ������, �� ����� ����� ������������, ������ ���� ������ �� ������ ���������.

� �� �������� ���������: ������ (������������� ������);

����������� (���������, ������ �����������, ���������-���������� ������);

�� �������������� (��������� ������).

� �� ������� ��������������:

������ - ����������� ��� ��������� ������ 䳿; �������� - ����������� ��� ���������� ���������������� �����.

� �� �������� 䳿:

������� (����������������� � ����������� ������) - ����������� �� ��� �������� �������;

���'���� ��������� - � ����������� ������;

����� - ���� � �������������-������������� ��������.

� �� ���������� �����������:

������ �������� ����������� - ����;

������ ���������� ����������� - ���������� ����.

� �� �������� ��������� �����������: ��������� - ��������� (�������� ����); ������������ - ���������.

� �� ��������� ������� ��������: �����������; ��������������; ������������; ����������-��������; ���������.

� �� ��������� ����� �����: �����������;

���������; �����.

� �� ���������� � ������ ��������: ����������� (���������);

��������� (����);

������������ (�����, ������ �������);

����� (���� - ���� � �����);

����������-�������� (�����������, ������� ���������).

ϳ�������� ������� � �� ����� (��������� � ���������, ������ � ������������� ��������). ��������� � ����� �� ��������� ������������ �� ��������� ��� ��������� �����. ³� ��������� ����� ��������� ������ �������. �������� �� � � ������ �������, � ������ ��������� �����. ���� �������� ��������� ������� ��������������� ����������.

�� ���� "���� �����" �� ������� ���������� ������ ���������� �������?

�� ���� �� ����� ��������� ���:

������� ����� ����� �� �����������, ���������, ������ �� ����� ������ � ���������� ���'������� � ��'�� ������������ ������� �.-�. �������'� (1689-1755). ���������� ���� ������� �� "��� �����" ������ � ����, �� ����� � ��� �����������-

�� ���������� � ����������. ��� ����� ����������� ��������� ����� ����-���� ������ ��� ������� ������� �������. ��� � ����� �� �������� ����� ����� �������'� �������� ������ ����������� �� ���� �����, �� ������ � ��� ��� �������� ����������� 1787 �. ���� ������� �������� "���������� � ��������".

� ��������� ����� �� ������� �� �.-�. �������'� ���� ���� ������ ("����� � �����������" ������ ������, 1710 �.) �������� �������������� ������ ��������� ������ � ����������� �������� ����� �����, �� ������ � �����䳿: ����������� ����� - ���������� ����, �� ���������; ��������� ����� - �������, ���������� �������� �� ����� ������������ �� ������� �����; ������ �����. "����� � �����������" �. ������, ������� �� ������� ������������������� ���������������, ������� ������ �������� �������������� ����� ���������� ��������.

������� ����� ����� ���������� �� ������� �����:

1) ���� ������� � ����������� (�����������) �� ���������� �������� �������� �� ����� ����� �����;

2) ���������� ����� ����������� ������� ������ ����� ��� �������� ���� �����������, ������������� ��������� � ����������� ���� ������ � �� ������;

3) �������� ������� ������ ��������� ������������� ���� ����� ������ ������ ������ � ���������� ������������ �񳺿 ������� ����� � ���� �� ����;

4) �������� � ������ ����� �������� �������� �� ���� ������ � ����������� ���� ����������� ������ ������� ����-�������������� ������.

������� ����� ����� �� � ����������. � ������ ����, � ������� ���������� � �������� ��������� �������� �������� ����� ���� �����. � ������ ����, ��������� �������� �������� �� ��������� �������� ������������� ������� ������ ��������� �������� ����� �����, ���� �� � ����� ����� ��-

���� ����� ���������� � ���������. ����, ������� ����� ����� �� ����� ���������� �������.

����� � ������ ��������� �������� ����� ����� �������� �� ������������ ��������, �� ��������� ���������-��������� � �������� ��������.

����� � ������������ ������ � ������ �� ����� ���� (�����������, ���������, ������) � ��������� ������ ��������� ����� ������. ������ "��������", ����� � ������ ������� ���������� �������, ������, ���� �� ������� ��� ���� �� �����, � ������� ��������� ���� �����. � �� ���� ��� ����, ��� � ��� ������� ����� �������.

��������� ����� ������ � ����������� ����� ������ � ����, ��:

1) ������ �������� ����� � ��������� ����� �����������, ��������� ��� ��������� ������� � ��������� ������� �������;

2) ��� ������ ������� �� ������ ����������� ��� ����� ���'����� �� ��� ����� �������� ������������ ������� ��������.

���� ����� ����� ��������� �� ��������� �������, � �� �� �������� ��������� � ������ ������������ �������� ����� ������.


�5. �������� �������������� ����� ���� �����: �����������, ���������, ������

����������� ����� - �� ���������� ������� ���� ������������� � ��������� (�������� ���, �������� ���, �������, ����, ����������, ������� �� ��.) �������� �����, �� �� �������� ����� �������� ������. ³������� �� ��. 75 ����������� ������ "������ ������� ����������� ����� � ����� � ��������� - �������� ���� ������". ����� ���� ����� "�����������" �� ������, ��, ��� ������� ����������� �������� (����������� �������), ������������� ������ �� ��������� ���� ���� ��������.

�� ���� �������� �������� ����������� ����� � ��������, ��� ���������� � ���� ������ ������������� ������ �����.

� ������������ �������, ��� ����������� ����� ������ ���������� � ��������� ����� ���������� � ������� ������. ���������� ������ "���������� � ��������" ����� ��������, ����������� ������������ �������, �� ������� �����, ����� ��������� ��� ��������� ����� (���������� �������). ��������� ������� �����, �������� ��������� ������, ������������ ������������ �������� ��������� ��������� ��������������� ��������. ����� �������� ���������� ���������� �� �������� ���������� � ���� ��������������� ��������. ��������� ����� ������� ������ ������� ����������������� ��������������. ����� �����, ��� ������� ��� �������� ������� ����������:

- ��������������,

- �����������,

- ��������,

- ������������,

- ����������.

��������� ����� � �����, �� �� ����� ��������������� ��������� ��������. ���� ���� ����� � ��������� �񳺿 ����� � ����. ����� ����� �������������� ������������ � ��������������. ������ �� ��� ���� �� ������� ����� - ���� ��� ������� ������. � �������, ���������, - �� ����������� ����, � ���볿 � ���� ̳�����, � ����� � ������. ������ ���� ���� �����. �� �������, �� ����'��-����� (���������, � �������). ��� - ������ ���� ̳����� (�����), ������� (���), ��������� ����� (�������),

� �������������� ���������� (���), �� �� ������ �������, ������ ����� � ������������� ���������. ����� �� ������ ����� �� ���� ������ ������� ��������� (���-����'��), ������, �� �������� ����� ����������.

���� ��������� ��������� ������ �� ����� ���� ����������� �����, � ������������ ����� ���, �������� � ������������� ��. ����� ��������� ����� �� ����������� ����� ���� "���������� ������". ���� ��������� �������������� ����� �� ������ ��������� ������, ��������� �������� ����������, ���������� ������������ ��������. � ��� ����� � ��� ������ �� ����������� ���� ���� ����������-������ ���� (�����, ������������� �� ��.), �� ����� ���������� ��������.

����� �����, ����������� ������ ��������� ����� - ���������, �� �������:

� ��������� �������� - ��������� ��� �����, �� ������� �������� ����������� �����;

� ���������� �������� - ��������� ��������� ������ ������� ���������� ���� � ��������� ������������� ��.

��������� ����� 䳺 ��������� � ����� �� ������� ������� (�� ����� �� ����������� � ������), ��������� �� ������, ��������� �� ���� �������, ����������� �����������, ��쳺�, ������������ ����. �� ������� ������ ��� ������� ��������� �񳺿 ������� �������� ����� ���� ����������� ��������. ��� ������ ���� �������� "���������� � ��������" �� �� ���� ����������� (����� ��������� ������������� � ��������), ��� � � ���� ������ ����� (����� ������� �������� � �������������� ������).

������ ����� - ��������� �����, �� �������� �����, ������� ������� � ���� ��� �����, ��������� ����������.

� ������� ��������� ����� ���������� � ������ ����� - ������� �� ������. ���������� - ����� ������� ����� ������� ������, �� ������ ���� � ��� ���������� ��� ������� ���������� ��� �������������� �����. ����������� �������� ���� �� ��� �������: �������� � ������������ �������� �����, �������������� � ��������� �����, ������������ �� ���������.

������ ����� ����������� ����������� ������ (��� ������� ��������� �������������) ��� ������� ����㳺� � ���� ������ ���������. ��� 䳿 ������ ����� ������� �������, �� ������������� ����� �� ��������� �� ����, � ����� ���������� �����.

��� ������� ��� ���������� ����������, ��������� ���� �������, ������. ³� �� ������� �������� �� ���'��������� ������ ����������� ��� �������������� �����. ³������� �� ����������� ������ ����-��� ��������� � �������� ���� � ������� ��������� � ��������� ���������� � ������������ � �� �������� ����������� ������� �������������.

� ������ ���������� ����� (�����, ���, ������, ��������), �� � �������� ������� ��������� �� ������� ������� �����, ���� ������ ������ � �������������. � ����� ��� �� ���� ������������� ��� ������� ����������� ��� ��������� �����. ����������� ���� ������� ������, � ����� ������������ ��� �������

������ �������� �� ���������� ������� �� ����������� (��. 124 ����������� ������). �� �� ������, �� � �����, �� � � ����� �������� �������� ������-������������ ����, ������� ��������� �� ���� ���� ��������� �������� ����� (���. �"������ ���-����������� �� ��������� ��� �������������").

���� ������ ����� ������ � ���������� ���� ����� ���� ����� � ������ ����� � ������������� ��������� ������ ��������� ��������������� ������� � �������� �������� �� ����.

���������� ���� ����������� �� �� ������ ��������, �� ��������� � ������.

����� �����, ������ ������� ������ �����:

� �������� (������� ����);

� ������� ���������� (������, ���������� ����);

� ����������-��������� (�� ������ ������ �����).

������������ �����������, ��������� � ������ ����� � ������ �������� ����� �� ����������. �� �������� ����� ������������� �� ���� �������� �� ���������� �������, �� �������� �� 򳺿 �� ���� ���� ����� (���. �"��������� � �������������-������������� ��������. ̳����� ��������������").


�6. ������� \\"���������� � ��������\\" ������ �����������, ��������� � ������ �����

������� ����� ����� ������������ �������� "���������� � ��������". ��������� ������� ������� ����������� ����� ������ �����, �������� ������ ��� �� �������� ����������� � ������������ ������� �������� ���. "�����������" � "���������", � ������ ����, �������� ������������� � �������� ������������� ������ �����, � � ������ ���� � ��������� ��������� ��� ��������, �� ��������� ���������� ������ ����������, ���� � ���������.

���'������ ������� ���������� � �������� �� ������������ ������ � �������� ����, ���������, ������ ̳�����, �������������� ��� � ��������� ���. ���� ������� ���������� ���������� ����� ������������ ��� ������, �� ��������� ������ �������� ����� ���������.

� ����������� ������ ���������� ��� ��������� ������� "���������� � ��������":

1) ����� "����" ���������� �� ������������, ��������� ��������� �����;

2) �������� ���������� � ���� �������� ����, �� ���������� �� ���� �������� � �����;

3) ��������� ��������� ����� ��������� ������� ������� ̳�����, ��� �� �������� ���� ��������;

4) ������ �������� ���� � ��������� ��������������� ���� (����������� ������� ������);

5) �������� ��������������� ���� �� ���������� ����������� ������ �� ����� �������� ���� �������� ����, ����������, ������� ̳�����, �������� ���� ��������� ��������� ����;

6) �������������� �������� ������������� �������� ���� � ���� ������ (�����������) �� ����������� �������������� ���� � ������ ������ �� ��.


�7. ��������� � �������������-������������� ��������. ̳����� ��������������

�������� ����-��� ������� ���������� �� �������������-����������� �������. ��������� ������� �������������-������������� �������� ����.

����� ������� ��� ����� �� ���������:

� ��������� - ���������, ����, ����, ������ ��������� �������� ����������� ���������� (���������) ���������� ����� ��� �������� ����� (�����);

� ������� - ������, ����� (������� �����), ������, ������� (������� �����) � ����������� ������� � ��������� ���� �������� ����� (������).

� �������������-������������� ��������, �� ������������ ��������� ������, �� �������, ���������� ������ ��������������, ���� ���������� �������� ��������.

� �������������-������������� ��������, ����������� ������� ������, ��������� ����������� �������� ������� (������������, ���������, ������� ������� �����������), �������������� ����������� ������ - �����������, ������. � ����� �������������-������������� �������� ������ ��������� ������ �������� �������������� � ���, ��� ������������ �������� ��������� �������������-������������� ��������.

̳����� �������������� - ��������� ��� ���������, ��������� ������������� ������� ����� ������������� ������� �������� � ������, ���� ���� ��������, ���������, �� ���� �������������, ��������� �� ������� �������� ��������, ���� � ������ ������ � �������� �� �������� ���������. ��� ������������ �������� (�������, ������, �����������) ������� ��������� ���'����� �������� ��������������, �� �� ��� ������� � ������������� �������� (����, ������, ����, �����, �������), ��� � ����������� ������� �������� ��������������, � �� ���� ���'�����.

̳����� �������������� �� ��������� ������� ����� � ����� ������ � �������� �� �� ������, ����������, ������������ �� ����� ������������. ��� ���������� ����� �������� �������������� � ������ ��-������ ��������� �������: �� ������������� ������ �������� �������������� ��������� ��� �������� ����� ��� � ������������� �� �������, ��� ����������� � ���, ����������� ������������ ��������� �������� ����������.

��������� XX ��. ���������� ����� ��� ������ �������������� ������� ������� � �������� ���������� ��� ������ �������������� � ����������� ���� ��� ������ �������������� �� 15 ������ 1985 �. �������� ���� ������ ����������� ����������� ����� ��� ������ ��������������, ��� ������� ������������� �� ������� ����������� �������������. ³������� �� ��� ������������ ��������� ����������� ������ (����� XI) ��������� �������� �������������� ��������� ��������� ������� �������� ��������.

�������������� ������� �������� ��������� ������������ �� �������������� � �������������� �����. ϳ� ��������������� ����쳺���� �������� ������� ������� ����������� ������� �������� �������, � �� ��������������� - ����������� ����������� ������������� �� ������ ������� ������ �����������. ̳����� �������������� - �� ��������������� ����� ���������.

������ ������� ������� ������ �������������� � ��������� ���.

1. �����-������������ �������. � �������������-������������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ����, �������� �� 4 ����, �� ����� ���� ���� �� �������, ��� � ��������. ����� ������������� ��������� �� ������ �� ����� ����. �� ������� �������� �������������� ���������� � "������" �������� - ���볿, �����, ������볿 �� ��. �� ���� � ����� ������, �� ������������, �� ������� ���� ������������ �������.

2. �������������� (������-����������) (�������, �����, ������ �� ��.). ��� ��������� ��������� �������������-������������� ������� ��������������� ������� �������: ��������� � ��������������. �� ����������� ������������� �������������� � ������� � ��������� � �������������-������������� ��������. � ������� - ������ ������ ��������������, ��� ������������� "������" ������������. � �������������-������������� �������� - �� ������, ��� � ����������� ��������� � ������, �������� ���������� "�������������� ��������" �� �������� ��������������.

3. ������������ �������. ���� �� � ������ � ������ �������, ����� �� �������� � ��� ���� ���������� � �������. �������� ������� ���������� �� �������� �������� ����� �����. ̳����� ���� ���� ������� �������� ����� �� ���� �������. �� ���� ������� ������ (���������, ����) ����������� ������ � ���� ���������� ��. �� ���� ������� ����������� �������� �������������� ���� ����������� ������.

4. ��������� ������� (������, ���������, ���� ����� ��������� �������). ̳���� ���� ���������� ���� ����������, � ����� ����������� - ��� ����������, ��� �����. � ��� �������� ������ ����������� �������������� �������� �������� �����. ���� �������� � ���� ����� ������� ����� �������������� ��������� � �������� �����.

5. ó����� ����� ��������� ��� ���� ������. � ��������, �� � ����� ������� (����, �������, ͳ��� �� ��.), ������� �����-

���� ��������� ��� ������� �����������, ��� ���� ������� �� ��������. ����� ������ ��������� ������������ ������� ������� � �����������, ����� �� ���� ���������� ���� ������� �� ������ ������ �������� ��������������, �������� �� �������� ��� (�����, ��������, ������-�����, �������, ��-���-���� ����� �� ��.).

6. ³������ ������ (ͳ���� - �� 29 ������ 1999 p., ����� �� ��.). ���������������� �������� �������������� �������� ���������. �� ���� ������������� ������, �� � ���������� �������������, ������������. ������ �������� �������������� �������������. ��� ��������� ������������ � ����������� ������ ������������ ������� ����, �� ������ ���� ����������� � ������ �����.

���� �������� �������������� � �����.

1. �� � ��������� �������� ���������� �������� ��������� � ����, �����, �� � �������, ������� ������� �����, ����� ������.

2. � ����� � ���� ������������. ����������� �������� ("������� ��������������") � ����� ����� ������� �� ������������� (����������, ������, ����� �� ��.), ��� � ����� ������ �������� ��������������.

3. �� ��������� ���'��� - ���������, ���������, �� �������� �� ����� �������.

4. �� ��������� ��'��� ��������� - ������� �������� ��������.

5. �� �����������, �� ���������� � ���� ������������ �������������, � ���� �� ��������-�������� �������, � �������� ������ ������� ��������� ����� � ������ ������ �� ��.

6. ���� ������������� �� ���� ��������, �� ������������� ������ ������� �������� � ���� ���������.

7. ����� � ��� ������ ��������� �������������� ���������� � �������� �����: ������ ��������� � ������� �������� ������������� �������. ������ ������� �������� �������� �������������� - �������� ������, �� �� ������� ������ � ������ ������� (��������, ��������� �� ��.). ������ ��������

�������������� ������ ��������� �������� �������������� ������ ��������� �����, ����� ������ � �������� ��������� �������. � ����� ��� ������� ������ ����� ����� ���������� �������� �� ���������� �������� �����������.

³��������, �� �������������� ���� �������� ����� � �������� �������������� � ����� �� ��������� �������, ���� � �� ������ ����������� ���������. �������, ��� � ������������� ��������� �� ������ - �������� �� ����������.

����������� ����� �������� �������������� ����������� ����� ����� ��������:

� ������������ (������ �������� ������ �������� � �������� ����� ��������� ����, ����, �����, ������ ��������� �� ���� ������ �������������� ���������, �����������, ���������� �� ���� �����, �� ������������ �� �������);

� �������������� (�������� ��������������� ����� ������ �� �����, ������� ��������� ��� � ����� ���������� �� ���������; �������������� ������ �������� ��������������: ��������, ��������, ������ ��� �� �� ���������).

�������������� � ��������� ������� ������ �������� ��������������, ��� ��������� �� ������� �����������, ��'����� � ����� ���� ����� ���������. ��� ��������� � ������ ����� ���.

(���. ��� �������������� ����� "�������� ������ ��� ���������", ��� ������ �������� �������������� � ����� - ����� "������� ������ ����� ������").


�8. ��������� � �������� ������.

��������� ���������� � ��������� ���������� �������.

�������� �����

��������� ������ - ��������� �������� ���, �� �������� ������ � ��������� ������� �� �� ������, ��'�������� ��������, ������� �������� ��������������, ����������� ���������� �� ������������, ��������, ���������, ����������, �� �� ���� ������ ��������� ������������ �������.

��������� ������ �� ������� �� ���������� � �������� ����������� ���� ���� ������� �� ��� ����:

�������� ������

������ � ������� �������� ��������������

������ � ����������� �����������

³������� �� ��. 38 ����������� ������ ��������� ������������ ����� ������ ������� �� �������� ������, � ����� �� ������ � ������� �������� ��������������.

�������� ������ - ������������ �������������� ��������� �������� ���, �� �������� ������ � ��������� ������� �� �� ������ � ����������� ��������� ������� � ������� ������� � ��������� �������� ����� �� ������� ��������� �����.

�������� ������ ���� ���� ������� �� ��� ����:

�������

������������

- � ��������� ������� �� �� ������ (�����������, ��������� � ������ ���� �����)

- � ��������� ��������� � ������� ��������� ���������� ������������

- �������� (� �������� �����)

- ��������� (� ������� ����� �� ��.)

���������� ������� � ��������� ��������� ������, ����������, ������ ��������� ���������� ������������, ������ �������� ��������������, ����������� ����������, �� ����� ���� ��������� ������� ���� ��� �������� �����������, �������� �� ��������� �������� �������������.

���������� - ������� �������� ������������:

- ��������, �� �������� �� ����������� ���������� ���������, �������� ���� � ����'����, �� ������� �����;

- ��������������, �� �������� �� ��������� ������, ������������ ������� (������� �����).

��������� ���������� - ��������� �������� ����������, ��������, ����������, �� � ������������� ������� ������� ������� ������ ������� �� ���������� ������� �� ����� ��������� �������� (���������), �� ������ �������� ����� � ��������� ����� �������� �� ������� ������ � ����������� �������� ��������.

������ (�����������) ������� ��������� - �����, �� ����� ���������-������������� ������������ �� ���� �������. � �������� ������ ����� ��� �������� �� ��������� � ����-

����� �� ������� ��������� ���������� (������� ��������� ���, ���������� �����, ��������� �� ��.). � �������� ����� ���� �������� �� ���� ���������� � ������ ����� �����, �� ������� �� ����������� (���������) �������� ������: �������� ������ ��������� (������������ ��������� ����������) ����������� ������� ��������������� �����, � �������� ������ ������� ��������� ���������� - ������� ��������� ����� (�� ��������� ��������� ��������). �� ���������� � � ������� �� ��������� �� ������ (�������), ������ (������������) �� ��.

� ��� ����, �� �������� �� �����-�������������� ���� �������� ������, ������������ ����� ���������� ����������� �� ������� ������, � ������ ��������� ���������� - �� �������, ��� � ��������� ������� ������. ��� ������� ������ �������� �� ��� ����� ������: ����������, ��������, ������, ������� �� ��.

������ ���������� ��������� �� ����������� ���������:

� �� ���������� �� ��������� ������� �����, �� ��������� ��� ������ �� ���, ��� ������������ (��������������);

� ������ ������� (������ �������� �����);

� ������ � ��������� ���, ��� ������ ������;

� ������ �� ������������� �����, �������� ������ �������� �� ���������� �� ������.

����� � ������� ������������ ��������� ���������� ������� ����������� ��������� � ���������� �������� - �������� ����������, �������� ������� �� ��.

������� �� ��������� ����������� ������� ��������� ���������� ����� ������� ��:

��������;

����������;

�������� ��������;

��������� ��������.

���������� ����������� ���������� ������ � ���������� ������; �� ��������� ���������, �� �������, ����������.

�����, �� ������� ������ ������� �� ����� ��������� �������� (���������) � ���������� ������, ������ ����� �� ���� ����� ������� �� �������� ����������, ���������� ����������.

�� ���������� ���������� ���������� ������� �� �������� �� �� ����� ���������� �� �� �������:

������ ���������� (���������)

�������� ��������

- ��������� ������ �� ����������, ����� � ����� ��� ���������� ������� �������� �����

- �������� �������� ����� � ����� ���������� �� ��������� ���������� � ������ ������ ��������, �� ���������� � ������������ ����������

���� ��������� �������� �������� ���������� � ��������� �������� �����, �� ��������� �������� - ��������� ����� �����������, ����� ��������, �� ��� ��� ��������� ����������� � ����� ���������� ������ �������� �� ����������.

��������� ������ ���������� ��������� ������, ���������, �������, ���������� ����������� (�����������) ���������� � ������� �����.

�������� ����� - �������� � ���������, �� ����� ������ � ���������� �����, ���������, �������, ���������� ���������� � ������� ��� ��������� ������ ������������-���������� �� ���� �������, ���'���� � ������� ������� �� �������� � � ���������� �������� �������� ��, ����������� �� ����������, ���� �� ���������� ������������.

������ �������� �������� �����:

1) ������ ������� ��������� ���������;

2) � �������� �������� ��������-�������� ��������������;

3) �� ����� �������� ������ ����, ����'����� ��� ����� ��� (�������� �/��� �� �������� �� �����);

4) ������� ���� � ������������� �������� �����;

5) ���� ���� ���������� �� �������� �������� �������������.

� ����� ������ �� 2 ������ 1996 �. "��� ��������� ��������" ��������� ����� �������� �� ���������� �� ��������� ��� ��������� ������ � ����������� ����������. � ��. 55 ����������� ������ ������������, �� ������� ����������� ����� �� ���������� � ��� �����, �� �� ����������� ������ �������� �����, ������ �������� ��������������, ��������� � ��������� ���.

����������� ��������� ��� ������� ���� ���� �����. ������� ��������� ��� ������� �� �� �������.

1. ��������� ���������, �� �������� ������� ������ � ����� ������-���������� ������������ ���� ���, �� �������������� �� ����� (������������ �����). �� ���� ������� ����� (�����, �������� �� ��.). �� ������ ����������� ������������ �� ������ ��������.

2. ������� ���������, ����� �����, �� ����������� �� ����� � ��������� ������� �� �� ������. ���� ���� �������� �� ������ ������ "��� �������� ������", ����� ������ ��� ���������� � �������� ������� ��������� ������.

3. �����, �� �������� ����� ������ � ������� ��������� ��������� ������ � ���������� (����� ���������, ������� �� ��.).

4. �����, �� ����� �������� ������ (��������, ���������). ������� ��������� ��� ������� �� ������ ��������� �����������:

- ������������ ���� ����� �����������-����������� ��������

- ������������ ���� ����� �������� ��������, ����� ����������� �� ����� ��������� ������ �� ���������� � ��������, ������������� �� �������������� �� �� �����

- ������ �������������� ������������� ������ ������� ���� ���, �� �� ��������������

������� ����� ���������, �������, ����������

������, ����� ��������� �������, ������ ������� ��� �������� �������� �� ��.

����, ���������� ����� �� ��.

���������� ������� � ����������� ����������� (������������� �����������) ������ �� ������ ����:

� ����� �������� ������ ����������� ����������;

� �����������������;

� ������� ����� ������ �����������, ����, ������ �������� �������, �������� �����, ����������� ����, ���������� ��������;

� ������� ����� ������ �������� ����� � ���������, �������� ���������� �������� �� �������� ����������� ����������.

����� ��������� ������ � ����� � ���������.


�9. ������ � ������� �������� �����

������ � ������� �������� ����� - ������� �������� ������, �� ������ � ��������������� ����� ��������� ����� � ����������� ���������� �������������� ���'������ � ����� ��������� ������� ������� � ��������� �������� ��������. ���� �� �� ���� � �������� �������� ������ �� �������� ��������� ������.

���������� ������ �������� ����� ������� �� ���� �������� ����� ������ � �����������, �� ������ ������������ �������� ��� �������������� � ����������� ��������� �������������� ����������. ³� ������� � ��������� �� ���������� �� ���������� ������������ �������, ������������ ����������� �������� �����, ���� ��������-������� �����������. ����������� � ������������ �� ������������� �������� ������� �������� ������ � ������������ ��������-�������� ������� ������������ ���� � ������ ������ � �����������.

����� �� �������� ������� ��� �� �� ����������� ����� ����� �������� �����������. �������� ����� � �������� ������, ��������� ������� ����������� �������� ������ �������� �����, �������� ��������-������� �������, ������� ����������� ����� ��������� ���������� ������ �������� �����, �� ������������ � ������������� �������� � ������������.

���������� ������ �������� ����� � ������� ���������� ����� ������� ��������� �� �������� �������� ����������� ���, ������������� ������� ������ � ������ �������� �������������� �������, ���� ��� ���������-�������� � ������ ����� (��� ����� ��������� ������������� � �������), ��������� �� ������, ��������� � ��������� �� �� ������ ������ ������������-�������� ���� � ������.

������� ������ ������ � ������� �������� ����� ��������� ����������� ������, ������ �� ���� ����������-������ ����, � ���� ���� ��������� ���� ̳��������� �������� ����� ������, ���� ������ �������� ��������������, ������� � ����� �� �����������, ��������� ��� ����������� ������ ������� � ������������� ������� ������ �������� �����, ������� ������ �������� �����.

�������������-������ ������ �������� ������ ����������� ��� - - � ���, �� � ����-����� ���������� ���������. ϳ�������� ���� �������� ����� �������� ������ �� ��������������� ���������� ������� ��� ��������� �� ��� � �������� ��� ���������� �������������� ���������� � �������� ������������, ���������, ������� �������. �������� ������ ����������� ������ �������� ����� ���������� ��������� ���� ���������� � ��������, ���������� �� �������� �������� � �������������.

� ����������� ������ �� �������� ���������� �������� ����� �� ���� �������� ������. �� �� ������, �� ������� ��� ���������� ���������������. �� ��������������� ���������� ���������� ����� ���������: ���������� ��� ��� ����������, �� �������� � ����������� ������; ��������� ��������� ���������� ���. ������ ������ ������ ����������� ������, ��������� ������������� �������� ���������� � �������������� �������� ������, ����� �� ���� ��� �� ����, � ���� ���� � ����������� ������ �������� �����. ����, ������ � ��� ���������� �� ������, ����'����� � �������������, �������� ��������� ��� �񳺿 ������� �������� ������.

�������� ����� � ��� �������� ����� ���������� �����. ��� ������ � �� ��������, � ����������, �� ������� ������� �� ��������� ����� ����������� ���. ���������� �������� ������ ������� ���� ������� �� ����������� ������.

�������� ������ ������ ����������� ������ �������� �����:

1) ������ �������, ������� ��������;

2) ��������� ��������� ������;

3) ������ �������� ������ � ����� � �����;

4) ��� ����� �� ������ �� ��������� ����� ����������� �����;

5) ������ ����������� �������� �� �����.

���, ��. 20 ������ ������ "��� �����" ����� ����������: "������� ����� ��� �������� ���������� �� ����� ����'���� �������� ���� �������, 䳺 � ���� ����� � ����������� ���� ������������ � ������ �����������. ͳ��� �� ����� �����'����� ���������� ����� ���������� ����'����, �� ���������� ������ ��������������";

6) �� ����������� �������� ������ � ������� �������� �������� � �����������.

������ �������� ������ � ������� �������� ����� � ��������� ������������� �� ���� �� �� ���������� ������� ���������� ��������� ����'���� �� ������������ �������� ������� ��������, ������� ���������� �������, �������� � ����������, ������ � �����������, �� ��������� ��������� � ����� ����������� ���, ������� �������� ���������� � �������� �� ���� �� ��.

���������� ��� ��������� ������������ ������ � ���������, "���" ����, �������� ������, �������� ����� � ������� ������� ������, ���� �� ������ �������. ������� ��������� ������� ���, ��� ��� � ������ ����������� ������� ������������� �� ������ ����������� �������������� (������ ������).

� �������� ����������� ������ �������, �� ������������ � ���������� �������� ������� ������� ������ � ���� �������� �� ����, �������� ������� ��������� � ���� ������� ����� ���������� ��������� � ��������� ��������� � �������, � �� �������� - ������ �������� �����.

�������� ����� ����������� ��������㳿 ��������� �������, � ���� ���� ������. ���������, �������� � 86592 ������� "������ ��������㳿 ����������� ������ �������". � ���볿 䳺 "��������� ��� ����� �������� ���������� ������ ������ �������", � ��� - "����� ������������ ���", � ��� - "��������-������� ������ ������������ ���". � ��� ����� ����������� "������ ���� �������� � ���������� ������ ������ �������� ����� �������� ���������", � ����� - "������ ���� ���������� ������ �������� �����". ���������� �� ������ ����������� ����'����, ���������� ��� �� �������� �� ������ �������� ��� ����� ���� �������� ��������.

��������� ������� ����'����, �������� ����������� ���� ��������� ����� ��������� ������������� �� �������� ������.

������ �������� ������ � ������� �������� �����:

� �������� ���� � ������ ������ � �����������;

� ���'������� �������� ������ ��� �� �� ����������� �������;

� ��������;

� �������������� � ��������� ��������� ������� �������� �����;

� ��������� �������������;

� �������� ���������;

� ������������ - ������ ��������� �� ��������;

� ��������� ������������� - ���������� �� ����� � ���������� � ����������, ����������� �� ����� ���������.

�� ����������� ������� ��� ��������� ����'���� �������� �� ������ ������. �� - ������ �������� � ���������� ������. ��� ����, � ������ ���������� � ��������. �������� ����� ������ �������� ����� ��������� �����������, �� �������� ����� ������.

����� ���������� ������ �� ������������ �������� ����� ����� �������������-����� ������������, � �� ������ ������ � ����'�������� ��� ��������� ���� �����������, ���������� ������� �� ������������.

����������� ������ �������� ����� ��������� ����'���� � �������������� ����� � ������ �� ����������� � �������, ������������� �������� �� ������ ��������� ������ (������� �������������, �������, ��������� ��� ����������� ������ ������� � ��������� ������� ������ �������� �����, ��������), ������������, � ��� �������, ������ ���������� �������.

� ��� �������� ������������ �� ��� ����������� ��� �������� ��������� ����'���� ���������� �������� ����� ���� ������������, �������������, ���������� � ���������� ������������� �������� �� ������� �������������, ��������� �������� ����� � �������, ��� �������������.

������ �� ������� ����������� ������ ������������ � ������� �������� �����.

1. ��������� �������������� �������� - �������� ��������: ������� (��������� �����������), ����������� (������� � ������� ������������ �����), �������� (�������� ��������������), ������ (�������� �������) � ��������� (����� ��������� ��������� ���������, ��������� ������ ����� �� ��.).

2. ���������� �� ��������� ������ �� ����� ���������������, �� ��������� ������� � ������������ �� ������ �������� ������ �����������.

3. ���������� �������� ��������� - ������ ��������� ������, ������� � ������ ��� �������� ���������� ����'���� � �������� ���� (�����������).

4. ��������� ���������� � �������� ������ ����������� ����� (�������, ��������, �������, ������� � ����� ������� ������) �� ����� ���������� ������� �����������, �������� ��������� ���� � ����, ����������� �������� ����������� ������, ������������ ������ ����� � ������� ����������.

5. ��������� �������������� �������� (���������) ��� ������ �� ������������ � ̳���������� �������� ����� � ���� ���������� ���������� ������ �������� �����, �������������� ̳������ �������� ����� �����. � ��� ����������� ������ �� ������� ����� ������� ������� �������� ���������� �� ������������ � ����������� ������ �������� �����, �� � ������������� ̳������ �������� ����� � ������� ������� ��������� �����.

6. ����'���� (�����'������) ����������� �������� �� ��������� ���������� ����'����, ������������� �������, ����������� ����������, ��������� ��� ����������� ������ ������� � ������������� ������� ������ �������� �����. ̳��������� �������� ����� ������ � ������� ����� ��������� ����� �����'���� ����������� ����������� ��� ���� ������ ����������, ����, ����, �������� ����� ��� ������, ���������� ������ �������������� � ����������.

7. �������� ��������� �������, ������������ ����������, � ��� ����������� ���� ���� ���������. ����� ����� ��������� �� ������ ���� ������, �� �� �������� � ������ ������������ �����.

8. ���������� �� ����� ��� �������� � ���������� ������, �� �������, �� ��������� �����.

9. ������������ ������ ��� ��������� �� ������ ��� �������� ������ - �� ������� 18 ���� � �� ������ 45 ���� - ��� �������, 40 ���� - ��� ����.

10. ��������� �� ������ ����������� �� ����� �������� � ���������� ������ � �������������� �������.

11. ����������� �������� ��������� ������� �������� � ���������� ������, ������� ����� ����������� ̳������ �������� ����� ������.

12. ����������� ������ �������� �� ��������������� ������������ ���� (� ����� �� ��������� ��� ����������� ������ ������� � ������������� ������� ������ �������� ����� ������).

13. ���������� �������� ������������� ������ � ������� � ��������. ³������� �� ��. 18. ������ ������ �� 20 ������ 1990 �. "��� �����" ����������� ����� ���������� ���� ������� ��������� �����, ����� �� ����� ����������� ����������, �� ����� �������� ����, � ����� ������������� ������� � ����� � ��� ������. ������ �������� ������������, �������-

���� ��� ����� ����� �� ��'������� � ���������, ������ ������������ ��������� ������������� ���������� ���� ��������� ���������� ������, � �������� ������ �� ��. ���������� ��� ���� ��������� �������� ��������� �� ������������ ��������.

14. �������� ������ �������� � ���������� ������ ��������� ������������� ��������.

������ ��������� ������ ������ �������� ����� �� ����������, �� ���������� ����������� �� �� ��������� ��� �������� ������.

��������� ���������� ��������� �����������, �������� ������� (�������) � �������� ������������� ������ � ���� ����������� (���. ��������� ��� ����������� �"����������� ���������� ������ �� ��������� ���� ���������� ��������'�������").

�������������� ����� �������� � ���볿 ���� XVII ��. � ��� ��� ������ ������ ���� �������� ������� ����� ����� �����. ����� ���� ��� ������ �� �����������, ���������, ����������� - ����� ������� ������. �� ����� �� ����� ���� �������'�, ���� �� �� ������ ������ ����� �� ��������� � ��������� �� ����� �� ����������. ����� ���� ����� ����� ����� �� ��������� ������� ���������������, ���������� ����������� ����� (���������) ���� �� ��������� (�����).

������ ��������� ��� ��������� � 1265 �. � ���볿 - � ��������� ������������ �� ����� ������ �������� ������������ ��������� ����� ���� �������� �'���� ������������ ������ ������� ��������� �����.

������� ���� ������ �������� �� ���������� �������������� � ������������. ����������� ��������������� ���� � ���� �������� ���������� � ���������. �� ����������� ��������� ������������ �� ��������� ����.

� ����� ����� ��������������. ����� ����� ������� (���������� ��������� ������� �� ������� XX ��.) - �� � ����� ���� ��������� ��������� ������� � ������ ������� � �������� ����� ������� ��������� ����� �������� �� ��������� ���� ������� ���������, �� �������. ������������ � �������� ����� �������������� - �� �������� ��������� ��� ��, �� �������������� � ��������� �������� �������� ������������, �������������� ������� ����������. �������� ����� �������������� (���������� �������� ������� � ��������� �������� - �������� XIX ��.) - ���������� �� ��� ��� ������ �������� �������������� �� ������ ���������� ���������, ����������� ���� ����������� ��������. ������� ���� �������� �������������� (���� � ��� ��������� �.�������� � ��������� �. ���-���) - ���������� �� ��� ��� ��, �� ������ �������������� ����������� ��������� �������������� �������� ���������, �� ��������� ��� ����'���� ����������, ����������� �� �� ������, � �� ������� �������. � ���� �� ������� - ����� �� ������ ��������� �����, ������ ������� ���������� �������.

����������� � ��������� ������� �������� �������������� � ����� � ������ �� �������� �����, ������ ������� �������, ���� ������ �����, �����, ������� �������, �� ����������� � �������� ������������� ������� ��, �����, ���, ������ � �����, � ����� ��'���� �� ������ ��������, �� ����������� � �������� �������� � �������� ���.

��������� ��� ����������� ������ ������� � ������������� ������� ������ �������� ����� - ��������� ������� ̳����� ��������� ��� �� 29.07.91 � ������ � ������������ �� 27.01.92 � 33, �� 20.03.98 � 349.


����� 8 ������Ͳ ����Ͳ ����� � �����Ͳ. �1. ����� ��������������� ����� �������� �����

����� ��������������� � ������������ ������� � ����� � �������� ���� (���������). ���� ���������� ��������� ����-�� ������� ���������� �����, ��� ���, �� ���������� �������� ������������� ������������ ��� ������� �������� �� ����������� ������ �� ����������� ������ ��������� �� ������ �����.

�������� ���� ������ ������; ��������� ��������� ������; ������� ������ ��������� � �������� �������; ��������� ��������������� �������� �����������, �������-���������, �����������, �����������-����������� ��������, ������� �������. ���� ��������� ������ ��'���� ����� �������� ��������, �� �� ��������� ������������; ������� ������ ������ ��������� ��'���� ����� �������� ��������; ������� �������� �� �������� ����������, �������� ���� ������ � ����� � ������ � ������� ���������; ������� �������� �� �������� ������� ̳�����.

�������� ���� �������� �� ������ ������ �� ����� ����� ��������� ������, ������ ������������� ����� �� �������� ����������, �������� ������ ���� ������������� �����, �������� ������ ����������� ���� � ������ ����������� � ������������. ���� ����� �� ����������� �� ������ �� ��������� � ����� ����������� ������ ������ ���������������� �������, ������ ����� ���������� �����, ������ ���������� ������� ����������� � ������������.

�������� ���� ���� ����� �� ����������� ����������� ������ �� ������ ������������ ��������� � ��������� ���� �������, �� �� �������� ���� �������� � ������; �������� ������� ������ ��������������� ����; ����� ����� �����������; ���������� �������� ������������ �������� ���� ��������� ��������� ���� �� �������� �������� ��������������� ���� ��� ��������� ��� ����������� ��� ������ ������.

�������� ���� ������� � ����� ������, ���������� � ����� ��� ������ � ���; �������� ������ � ���������� ������ �� ������ �������� ��������������, ���� ����� �� ��������� ���������� �������� � ������� �������� �������� ������ �� ��.

��������� ������ ���������� �� 450 �������� ��������, �� ����������'�� 4 ���� � ��������� ��� ������������ �� ������� �����. �����, ������ �������� ��������� ������, �� ���� ���� ������ ������������������� �������: �� ���� ���� ������ �� ����-����� ������ ���������������� ������ - ���������, �������, ��������� �� ��. �������� ������� �� ���������� ��� ����'���� ������������ �� ������� �����. ���� ���������� ������ �� ���������� (�� ������� �������� ��������� ������) ��� ����-����� ������ ���� ������. ������ �������������� ����������� ��������� ����� �������, ����������� ��� ������ �������� �� ���, ������ �� ��������� ��������� ����'���� ������������.

�������� ���� �������� �� ������ �������������� �������� ���� ������ � ���� ������, ��������� ���� ����� ������ ��� ���� ���������� �� ������� ���� � ������ � �����. �������� ��������������� �������������� � ������ ���� ������ ������ �� ��������� ������ ���������� (���. �"���������-�������� ������� ������������ ���� ������").

�������� ���� ����� �� ����� ������ ������ �������� ����, ������� ���������� � ���������� ������ �������� ����.

��������� ������ ������ ������. ���� ��� ����������� �� ��������� �������, �� ���� ����������� ������, � ����� �� ������� �������, �������� � ���������� �����, �� ������� � ���������� ����������� �������.

������� ������ �������� ���� �������������� ������������ ������ (���. ����� IV) � ����������� �� 27.07.94.


�2. ����� �������

����� ������� � ���������, ���� � �������� ���������� �����������, ������������ �������� ������, ���������� �� �����������, ���� � ������ ������ � �����������. ³� ���������� �� ������� �� ����� � ���� ����� (�����������, ���������, ������), ����� �� ����������� � ���� ��������� �����. ��� ������� �������� �� ����� ����������� ���� ������� �������������� (��������� �������) ����'��-������ � ������, ������������� �� ��� � ���� ���������.

³������� �� ����������� ������ ��������� � ����� �� ����������� �� ����� �������� ����� � �������������, �� � ����'�������� ��� ��������� �� ��� ������� ������. ��������� ������� ���� ������� ̳����� ������ �� ���� ���� ̳����� ��������� ��������� ����; �������� ������������� ���������� ���� ��� �����������; ��������� ������������� ���������� �� �������� ����������; ������ ������, ������� ��������� �����. ��� ��� ����� ���������� �� ������� �������������� � ���� ����'��-������ � ��������� ������, ����� ��������� ������ �� ������ �� ������� ������, ��� ����-��� ����� ��� �������. ��� ������������ ������� ��� ������������� ������� ������� ���������� � ������ ��������� �����.

��������� � ��������� ������������������ �������� ���, ������ ���� ����������� ������� � �������. �������� �� ������ �������� ���� ����'��-������, � �� �������� ����'��-������ - ����� ������� ̳�����, �������� ����� ����������� ������ ��������� �����, � ����� ���� ������� ��������� �����������.

�������� ������������ ��������� �� ������ �������� ����, �������� ������ ���� ������������� �����, ����������� ���� � ������ ����������� � ������������. �������� �� ������ � ������� � ����� �� ������ �������� ���� ������ ���������������� �������, ������ ����� ���������� �����, ������ ���������� ������� ����������� � ������������; �� �������� ����'��-������ �������, ��������� � ����� ���������� �� ���� ��������� ������ ��������� �����, ���� � ����� �����, ������������ �� ��������� ������ ��������� �����, �� ��.

��������� ����������� ������� � ���������� ���������, ������� ���������� ����������������� �������� �������, ���� ���������� �� ������ �������� �������� ������; ������ ������ ��� �������� ��������� ������; �������� ���� ������������� ������������� ������ � ����� �������� � ��� ���������� �����������; ������ ���� ������� ������������� ������������ ��������� ������ �� ��.

������������ ���������� ������������ ���������� � ���:

- ��������;

- ����������� ���������� ������������ �� ������ ������'�;

- �������� � ����� � ������� ���������;

- �����.

��������� ��������� ����������� ������ �� ����� ����������, ������ � ������� ��������� ����� ������ ������� ����������� ������� �� 5 ���� (���� � �� ���� ����� - �� ����� �� ��� ������ �����). ����������� ���� ���� ������� ���������� ������, ���� ����� 35 ����, �� ����� ������, ������� � ����� �������� 10 ������� ����� ���� ������ ���� �� ����䳺 ��������� �����.


�3. ����� ���������� ����� �����

����� ���������� ������� � ���� - ������ ̳�����. ������ ̳����� - �������� ���� � ���������� ���������-���������� �������� ��� ������ ��������� �����. ���� ������ ����'��-�����, ���� ������������ ����������� �� ������ ����� �� �������� �� ��������������� ������ �������� ����. ������������ ����� ����� ������������ ����������� �� �������� ����'��-������. ���� ���������� � ����'��-������, ������� ���-����'��-������, ����� ���-����'��-������, ������. ������ ̳����� ������ ������������ ����� �����������, ������������� � �������� �������� ��� � ���������� �����.

���������� ��������� ����� ���������� ��������� ����� ������ � ����, ��: ������������, �� �� ���������� ������ ��������� �����, ������ �� ����������� � �������� ̳�����; �������� ����� ������������ � ����'��-������ ������. ���� ����'��-������ ��������� �� ���������� ������-

�� �������� ����� (��������� �������� ����) � ���������� �������� ̳����� ������.

������ ̳����� ��'���� � �������� ������ ���������, ����� ��������� ���� ������. ³� ��������� ��������� ���������� � ��������� ����������� ������, ��������� ��������� � �������� ������� �������, ��������� ����������� ������, �� ������, ���� ����������. ³� ����� ��������� ���������� ��������, ������, ������������ � ��������� �������; ������� � ���� ����� � ��������� ���������, ����������� �������, �����, �����, ��������, ������� �������, ��������� ������� � �������������������.

�� ���� ������� ������� �������� � ��������� ����������������� ������� �����������, �������-���������, ����������� � ����������� ��������; ������������ ����� ���� �������� ��� ���� ��������; ��������� ��������� ��'������ �������� �������� �������� �� ������; �������� ������� ������ ��� ��������� ������ � ������������ ���� ��������� ���� ��������� ��������� �����; ��������� ������ ���� ������������ ��������������� � ����������� ������� ������, ���������� �������, �������� � ����������; ���������� � ������������ ��������� ����������������� �������� ������, ����� ������ �� ��.

������ ̳����� ����� ������ ���� ������������ ���� � ������ ������ � �����������.

���� ������� ̳����� (��������� � �������������) ������ ���� '��-�����.

����� ���������� � ����������� ������� ��������� �����, ��������� ������� ̳�����. ���� ������� ��������� ��������� �������������������� ���������� ��� �������� ���������� ���� ���������-����������� �������� ������, ����� ���������� ������� �� ���������. �� ����������� ���������� ������� ������������ �������� ������������ ������������� � ��������� ���� ������, ���������� ��������� ���� �������������, ��������� �������������� �������� ��� �� ����������.

����� ����� ����������� ������ ��������� ����� ������� ���� ����������� ��������� ��������. �������� ���������� ������� ���� ���� �� ������� ���������� - ��������� ���������� ��������� � �����, ���������� ���������, ����� ������������, ���������� ��������������� ���� ��'������. ����������� ��, �� �������, �����, �� � ���������.


�4. ������������� ������ ����� �� �����

� ��������� ��������� ���� ��������������� ����� ����� - �������� ���� ��������� ��������� ���� (100 ��������, ������� �� 4 ����; ������ �������� ����, ������ ��������� � ����������, ������ �������� ����� ��������� ��� ������������ �� ������� �����).

�������� ���� ���������� ��������� ������� ���������-���������������� ����� �����, ��� ���, �� ���������� ��������� ����� ������, ������������� � ������� ��������-��������������� ������������� ��� ������� �������� �� ����������� ������ � ����������� ��������� ��������� ���� �� ����������� ������ ��������� ���� � ������ ��� ������ �����.

�������� ���� ��������� ��������� ���� ������ ����������� ������쳿, ��� ������������� ��������� �������� ����� ������. ���� �������� ������ ��������, ��������� ����� �� ������� ����, ������� ����� �����������. �� �� ������� �������� ������������ ������� ��������� ��������� ����, �������� ������쳿 � ������ ���������-����������� � ����������� ��������, ������������� �������������������, ������� ������� �������� �� ����������������� �������. ���� ������� ������ ���������� �� �������, ���������� ���� �������� ������� �������, ���� ������ � �������� ��������� ������� ���������� ������������ ������, ������ �������� ������������� ����� � ������������ ��� ����������� ��������� �������� � ��������� ��������� ���� ��� � ������� �� ���������� �� ��.

�������� ������ �������� ��� ��������� ��������� ���� ������ ���� ��������� ����� ���� ������������. ³������� �� ��. � ����������� ��������� ��������� ���� �� �������� ���� ������� �������������, �����������, ��������� ������� �� ������������ � ����� �� �����������.

�������� ���� ��������� ��������� ���� � ����� ���� ����������� ������ ������ � ���������, �� � ����'�������� ��� ��������� � ����� ������� ������쳿.

�������, � ���� ������� ���������� ����������� ��������� ��������� ����, �������� � ����������� ������ (��. 137) � ����������� ��������� ��������� ���� 1999 �. (��. 18). � ������ ������������ ����������-�������� ���� �������� ���� ��������� ��������� ���� ����������� ������ ��������� ���� �������� �� ��� ����������-�������� ���� � ���������� ���������� �� ��������������� ���� ���� �� ���������������.

�� �������� �������� ��������������� ���� ��� ��������� ��������� ����� ��������� ��������� ���� ����������� ��� ������ ������ �� ������������ ���������� ������������ ��������� ����� � ������������� ���������� ������ �� �������� ���� ��������� ��������� ����.

� ����� �������������-������������� ������� (��������, ������, ���, ������ � �����, �����, ��) ������������� ������ ����� ����:

- ������ �������� �������������� - ����.

�� ������ ������ ������� ��� ������: ³�������, ���������, ���������������, ��������, �����������, ������������, ���������, �����-����������, �������, ʳ������������, ���������, ��������, �����������, �������, ����������, ���������, �������, ������������, ���������, ����������, �����������, ���������, ����������, ����������, � ����� ���� ��� � ����������� �� ����������� -��������, ���� ����������� �������� ������.

�������� �������� ��������������, �� ������������� ������� �������� ������������� ������ (�������) ��, ����� � ���, � ������ �� ������ ����. ������� ���������� ������ � ����� �������� �� ����������� ������ ���.

������ � ������ ���� ������������ �������� ���������-����������� � ����������� �������� �������� ������ � ��������; ������������ ������� ������ �� ������ ����. ������ ������� � ������ ������� ���� ���������� ��������� ����� � �������� ���������� ������ ����.

�� ������ �������, �������, ����� ���� ������� ��������, �� ���������� �������� ����, ������, ���� �� ����� ����������, ������, ������� ��������� ����� ������ ������� ����������� ������� �� 4 ����. �� ����� ���� ����� ���������� ������ �������, �������, ����� ����, �� �������� ���������� ������ ���� � ��������� �� ���� ���������.

�� ��������������� �����, ���� ���� ��������� ��� ������������ �� �����, �� ���� ������������� �������, �������

�������������� �� �� �������. ���� ������ (��� ��������� ��������������) ���, �� ���������� ������������� ��� ������� � ���������� ����������� ������� ���������, ����� ���� ������ ����, � ������ ������ (��� ��������� � ������������������ ��������������) ��� - �������� ���� ������. � ��������, ������������ �������������� ������, ������������ ����� ���� ������ ���� ���������� �������� ��������� �����.

�������� ����� �� ��, �� ������� �������� �������������� ������ ���������� ������� ����� ������������ ������ ��������� �����, �� ������������� ��������� ������������ � ��������� �� ��������� ��'���� �������� ��������. � ������ ��������� ��������� ����������� ������ �������� �������������� � �������������� ��������� ������� ��������� ����� (��� ������ �������������� ���. � �"��������� � �������������-������������� ��������. ̳����� ��������������").


�5. ��������� ������ ����� �� �����

� ��������� ��������� ���� �������� ��������� ����������� ��������������� ���������� ������, ����� ̳�����,

����������� ��������� ����� ��������� ��������� ����, ������������, ��������� ���������� �������������, ��

������� �� ����� ������� ��������� ����� ������.

���� ��������� ��������� ���� - ���� ̳�����: �������� ������, �� �������� ��������� ��������� ����; ��������� � ������ ������ ��������� ��������� ����; ��������� � ������ �������� ��������� ��������� ���� �� ������ ���������-����������� � ����������� ��������, ������������� �������������������, ������� �������; ��������� ����� � ������� ��������, ����������� �������, ������� ������������ � ���������� �������; ��������� �������������� � �������� �������� � ������������ ��� � �������� � ��������� ��������� ����; ������� � ������������ ���'������ �����; ���� ������ � �������� � ��������� ��������� ������� ���������� ������������ ������ �� ��.

� �������������-������������� �������� (��������, �������, ����� ��� � ����������) �������� ��������� ���������:

- ����� ������� ����������� �� ��� � ��������, �� ������������� �� ������ ����������� �� �������� ������� ̳�����, �� ������� ����������� - �������� ����� � ������ �������� �������� � �������, ������������� ���������-���������� �������� �������� � ��������� �������� ������� � ���������� �������� ������ ��������� (��������� ��������� ��������, ��������� ��������, �������� ��������� ������ ������ ��� ���������).

������ ������� ��������� ����������� �������� �� �����. ���� ������ � ����������� ������� ��������� ����� ������ ����, ���������� ��� �������� ���� ����������� ����� ����������� � �������� ̳�����. � ������ �����������, ����������� �� ���������� ��������� ��� ��������� ������, ����� ����������� �� ������ � �����������.

������� ��� ������� ���� ���� ��������� ������� ����� ������ �������� �����������, �� ������� �� ���������� ��������� ������ � ������� ����������� ������. ���� � ������� �������� 2/3 ������������� ������ �������� ����, �� �� ������� ���������� �� ���� �������� ������ ������ �������� ����������� (��. 118 ����������� ������).

�� �������� ������� ����� ������� ����������� ������������ ��������� ����������� � ������ ������, ���� ����������, �������� � ������������ ������� ̳�����, ����� ������ ��������� �����. ���� �����'���� ����� ������������� ��������� � ������������; ���������� ���� � ������ ��������; ��������� ��������� � ����������� ������� ���������-����������� � ����������� ��������, ������� ������� �������; ��������� � ��������� �������� � �������� ������� ����.

���� ���� ������� ��������� �����������, �� ���������� ����������� �� ������� ������, ����� ������������ �����, ������ ���� �������� ����������� ��� ������� ������ �������� ����������� ������ ����.

����� �����, ������ ��������� ����� - �������� �������. �� ���� �������������� ������, � ��� �� ������� ������� � �������������� � ��������� ��������� �������� ��������� ������ �� ����� ������������� �������, ������������ ���������, �������, �����������, � ������ ������쳺� �������� ������.


�6. ����� ������ �����

���� - �������������� ���, ��������� ���, ����� ���������� ���, ³������� ������ ���������� ���� � �������� �����.

�������������� ��� � ������ ������� ������������� ���������� � �����. ³� ����� ������� ��� ���������� ����������� ������ �� ����� �������� ���� �������� ����; ���� ����������; ���� ������� ̳�����; �������� ���� �������� ���� ��������� ��������� ����. ֳ ������� ������������� � ��'���� � �����������:

- ����������;

- 45-�� � ����� �������� �������� ������;

- �������� ���� ������;

- �������������� �������� ���� ������ � ���� ������;

- �������� ���� ��������� ��������� ����. ����������� ��������������� ������ ��������� ������� ������������� ������.

�������������� ��� �� ������� ���������� ����������� � ������ ������. ���� ��������������� ���� �� ���������� ������ � ����'�������� ��� ��������� �� ������� ������, ����������� � �� ������ ���� ��������. ������������ �� �� ����� �������� ���������������, �� �������������� ��� ������ ������������ �����������.

�������������� ��� �� ���������� ���������� �� ������� ̳����� �� �������� ��� ���������� ����������� ������ ������ ��� �������� �� ������� �������� ���� ���������� ��������.

�������������� ��� �� ��� ���� �����������. ³� �� ������� ������� �����������, ������������ ������� ��������, �� �������� �� ������ �����. �� ���� ����������� �� �������� ������� ��������� ���� ������ �������� �����, ������ ����� ��������� ��������� ���� � ������ �������� ��������������, � ����� ���� �������, ������� �� ����������� ���� �������� ����������.

�������������� ��� ���������� � 18 �����, �� ������������� � ���������� ��������� ����������� (�� 6 �����) �������� �����������, ��������� �����, �'����� ���� ������ �� ����� 10 ����.

������ ��������������� ���� ��������� �� ������������ ���������� ������� ��������������� ���� �� ������ ����� ����-

����������� ���� ������ ������� ����������� �� �������� ����� ��� ����� ���� �����������.

������ ��������������� ���� ���� ���� ���������� ������, ���� �� ���� ����������� ����� 40 ����, �� ���� �������� ����� � ���� ������ �� ����� �� ���� �� 10 ����, ������� � ����� �������� ������� 20 ���� � ����䳺 ���������� �����.

������������ ��������������� ���� �������� ������������ ������ (����� XII) � ������� ������ �� 16 ������ 1996 �. "��� �������������� ��� ������".

��������� ��� � �������� ������� ������� � ������ ���� �������� ����������. ³� ������ �������� ������ ������� � ������� ����� ������� �������� � ������ �� ������� �������� ��� ��������� ����. ��������� ��� �� ����� ����������� ����-��� ������ ������ ����, ������������� ���������� � ������� ��������� � ������ ������� �������� ��������� � �����������. ������ �� ���� ������ ���������� ���� � �����������, �� �������� �������� ����� � ������� ������� �������� ���������� ���� - �������� ������� ���������� �������.

������ ���������� ���� ��������� �� ������ ������ ������� ����������� �������� ���������� ����.

����� ���������� ��� � ����� ������� ������� � ������ ���� ���������� - ������������ ����������. ³� ������ ������� ���������� ����; ��������� � ������� �� ������� �������� ���������� ����, �� ��������� ���������� � ������������� ��������� (�������� ������������� �����, �� ��������� �� ������������, ����������, ������������ ��� �������� ������������� ��������, �� �������� � ��������; ����� �� ���� ���'������ � ������� �������� ����� �������� �� �����, ������ ��������� ���� � ������ ����������� �������� �� ��.; �������� �����, �� ��������� � ���� ���������, �� �� ���������� ������������� � ��������� ����� �� �������� ��������� ���, �� ������������ �������).

������������ ������ ����������� ����, � ����� ����������� ���� ��������� ��������� ����, �������� ���������� ���� �������� ������� ������ �� 4 ������ 1991 �. "��� ���������� ���".

����� ������� ��� ��������� ���� � ³������� ������ ���������� ���� ������. ³������ ���� ������ - ϳ��������, ��-

�������, ������������ � ³�������-�������� ��� - ������-����� �� ��������� ���� ��������� ����. � ����� ���������� ����� ���� ������� ���� ��������, �� �������� ������-����� �� ��������, ������ ����. ������ � ����� ��������� 120 ��������� ����.

³������� �� ������ ������ "��� ���������" ������� ���� ��������� ���������� � �������� ����� �� ����� ��������� �����������, �� ����������� ��������� ����� � ����������� ������. ���� ����� ��������� ���������� ������� �� �������������'������ �� ��� ����������� ���� �����. ij������� ��������� ���� ���������� �� ������� �� ����-���� �������� �� ������� �����, ���������� �� �������� ��� �� ����� ��������� ���������; ������ ���� � �������� �������� ��������� ������, ������� � ����������.

̳���� ���� - ��������� ��� ��������� ��������� ����, �������� (�������� � ���������������� ������) ���, �������� (������), ������ ���� ������ ����; ������� ���� � �������� ����� ������ (��������, ���������, ³�������-�������� ���); ���������� ��� ��������� ��������� ���� �� ������ �������� ����.

̳���� ������� ���� ��������� ���������� ������ �������� � �������� ��������, �����������, �������������� �����. �� ����������� ��������� ���� ����� �������� ������� ����� �������� �� ������ � 䳿 ���������� ������ �� �� ��������� ���, ���� ����, �� ����� ���������, ��������� ���� �����, ������� ��� ������ ��������.

������� ���� ����������� �� �����������:

- ��� ����� ��������� - ���, ���� �������� ����-��� ������ � ����� �� ���� ������� (� ����������� �������), ������� (� �������� �������) ��� ���������� (� �������������� ������� ��� �������);

- ��� ����� ���������, ��� ����������, - ���, ���� �������� �� ������� (����������) ������������ �������� �������� �������� ��� �� ��������� (����������) ��������� ����������� �������� ������ ����� ����� ���������, ���� ���� ������ �� ������� ������� ����.

����� ����� ��������� ���� ���� ����-���� ��� - �� ��������� �� ���������� ����; ����� ����� ��������� (����������) � ������ ���� �������� �����, ��������� ��������� (�������) � ��������� ������; ��������� ��� - �������� �����, ��������� ��������� � ������ �� ��� ������.

���� �������� ������ �����������, �� �������� ���, ��� ������������ �� ������ ������. ����� ����������� �� ������ ����������� ���� ������� �� 5 ���� ����������� �����������. �� ���� ����, ��� ����� ��������������� ����, ���������� ��������� ����� �����������.

�� ������ ���� ������������ ����� ����� ���� ������������� ����������� ������ �� ������� 25 ����, ���� �� ���� �������� ����� � ���� ������ � ����� ����� �� ����� �� ��� ����, ������� � ����� �� ����� �� 10 ���� � ����䳺 ���������� �����.

�������� ���� �� ������ �������� �� ��������� ����� � ���������, ����� ������ � ����-��� �������� ��������, ���� ������ ��������, ������� ���� ��������� ������, ���������� ���� ���������� ������, ��� �������, �����������, ������.

���� ��� ����� �������� ���� �� ������ ���� �������� ��� ����������� �� ��������� �������������� ������ �����.


�7. ������������ �� ����������-�������� ������

������������ ������ - ������ �����������, �������� �����, ������ �������, ���� ������, ������ ������� ���������� �������, ������ �������� ��������� ������, �������� ����������-������� ������, �����������, �������� ����� �������, ���� ������, �� ��������� �������������� �� ������������ �������.

������������� �������� ����������� �������������� �������� �������, ����������� � ������ �������������� �������, ������� ��������� �� ���������.

��������-������ �������� �������������� ������ ���������� � ����, �� ���� �� ������� �������� ������� ����� ����������� ���������� ������ ���� ��������� ����� � ���������� �� ��������� ������������ ���������� �������.

������������� �������� �� ���� ���������� ���������� ��:

� ���������� ���������� ���� � ������ �������� ������������ �����;

� ���������� ������� �� ��������;

� �������� �������.

����������� - ���������� ����� ���������� ���������, �������� ��������������� � ����������-����������� ���������.

�� ����������� ������ ������������ ��������:

- ���������� ���������� ������������� � ���;

- �������������� �������� ����������� ��� ������� � ��� � ��������, ���������� �������;

- ������ �� ����������� ������ ��������, �� ��������� ����������-��������� ��������, �������, �������� �������;

- ������ �� ����������� ������ ��� �������� ������� ����� � ����������� �������, � ����� ��� ����������� ����� ������ ����������� ���������, ���'������ � ���������� �������� ������� ��������.

����������� ������ ������� ������ �� ����������� ������ � �������� ������ ������� ������ �� ������ �������� ����� (����������� ����� � ̳��������� �������� ����� ������).

³������� �� ����������� ������ ���������� ��������� ������������ �����������. ����������� ������ �� ������������ �������:

- ���������� ���������� ������������� � �������������� �������� ����������� � ������� � ���;

- ������ �� ����������-���������� ��������, ��������, ��������, ����������� ����������-����������� �������������.

��������� �����������: ���������� ����������� ������, ����������� ��������� ��������� ����, ����������� �������� � ������ (���). � ����� �������� ����������� - �� ���������, � ������ ��������, ��������-�������� ��������; �������� ����������� - � �������� ����� � ³�������-��������� ���� ������.

����������� ��������, ���� ������ �����������, ������������ ����������� �� ������ �������� ���� ������� �� 5 ���� � ����������� � ������ �����������. �������� ���� ���� ��������� ������� ��������� ������, �� �� �������� ���� �������� � ������.

�� ����������� ��������� ������������� ����������� ���������� ����� ������� �� 5 ����. ����������� � �������

����������� ������ ���� ��������� ����� ��������� ������, �� ����� ���� �������� �����, �������� ���� � ������� ����� � ������� ������������� ������� ��� (��� ��������� ������ ���� - �� ����� �� 25 ����).

������ ������� ������ - ��������� �������������� ����� ������������ �����������. ���� �������� - ������ ����������� ������, �� ��������������� ����, ������������ �������� �� ��������������� �� ������������-������� �������� ����� ��������� ������, � �������� ����� - �� ������� �������� � ���� ��������� ����������, ���� ����� ��� ����� ������� ���; �������� � ������������ ����������, �����, ���������, �� ��������� ������� ������ �������� ��������� ������.

������� ������ ������� ������ ���������� ���������� ���������, ������������ ���� ��������� ������, ������ ������� ��������� ��������� ����, ������ �������� ������������, ������� ����������, � ����� �������� �������-������ �� ���� ��������. ���������� ��������� ������ ������� ������ ���� ���������, ������, �������������, ����������, �� �������, ����'����� ��� ��������� � ������ ������ ������� ������.

������������ ����� �������������� ������ - ������ ��� ������ (���. �"���� ������ �������� ����� � ������� ������� �������").

�� ����������� �������������� ������ �������� ����������, ���������� �������, ��������� ��������, ������� � ���� ���� �������� ���������� �����������. ��������� ���������� ����������� ��� ������� ���������, �������� ��������, � �� ��� ������� �������� ��������. � ����� ������ ���� ��������. ����� �� ���� �������� ������� ��������� ����� �� ����������.

�������� ������ ����������-���������� ������ ������� � ������� ��������� (�����������).

������� ������ (���������, �����������) - �������, ��������, ����������� �� ��. - ��������� ������� ������. ���� �������� ���������� ������� �������� � ������� �� ����������� ������������, ������������, ����������, ���������� ������� � ����������� ������� ������������ ���������� ��������� ������ ������: ���������, ����������, �������������, ������������ �� ��.

���������, �������� ��������� ����������� ������� ������� �������� � ������� �� ��������� ������� ���������� ���������� ���������� � �������� ������� (�����������), �� �� ������� ������ ���������� �������.


�8. ���� ������ �������� ����� � ������� ������� �������

������ �������� ����� - ������������ ������ ��������� �����, �� ����������� � ��������� �����: �����, ������� �������, �������� �����, ����������-���������� �������.

�� �������� ����������� ���� � ������� ������� �������. ���� ������ ������ � �������� �������� � ������� ������� ������� - ��������� �������� �� ������� �������� � ������������� ���������� �� ��������� �������� (��������� �����, ��������� �����), ������ �� ����� ��������� � ������������ (���, ���������-������� ������ �� ��.), �������������� �� ����������� ��� � ������������ �������� ������� (��������), ����� �� ��� ������ � ������� ���� � ������ ������.

����� ������ ������ �������� ����� (�����, ��������-������ ��������) ������ ��������� �������, �� ���� ��������� � ����� ����� ����������-�������������� ������.

���� � ������������ ������ �������� ����� - �������� ����������� ���� ���������� ������������ ������������ (����������� ������ ������).

������ �������� ����� ����� ������� ������� �������������-���������� ������� - ������������ ������������ �������, ����������� ������, ������ �������� ������� �� ��.

������ �������� ������ �������� �����:

1) ������ ���� � ������ ��������, �������� ���������� � ������� �� ������������ ��������, ������� ������������ ������� � ������������ ���������� �������;

2) �������� � ����������;

3) ���������� ��������, �� ����������, ��������� � ������������, ������ ���, �� ������� ������, ������ ������ ��� �������� ������ � ����, �� �������� �������� �������������;

4) ������������ ��������� ����������� ��������, ������ � ������������� ����������;

5) ������������ ������� ���������� ���� � ������� �������;

6) ������� � ������ ��������� ��'����, ����� ��� ���� ��������.

̳���� - �������� ������� ������� ������ �������� �����, �� ��������� ��������� �������� ����� � ���� ������� ������������ �������.

�� ��������� ����� �������: ���������� �����, ����� ���������� �������, ����������� �����, �������� ����������� ���������, ����� �������, ���������� �����.

������� �����:

- ������������� � ���������-���������� �������� �� �������, ����� � �������� � ���������� � ��������� ������� ������������ ������� � ���������� ������� � ����� �����������, ���������� �������. ��������� �������������� ��������������, ���������� ����� ��������� � �������������-������ �������� � ������������, ����������, ������������, �� ���������� ������� � �����������;

- ������������ - ���������� �������� �� ����� ���������������, ��������� ������ � ����, �� �� ����������, �������� ��. ��������� �� �������� ����� ��������� ����������� ������. ��� ����������� ������������ ���� ��������-������� ����������� ����������� ��������� � ������ ��, �� ������ �������� ��������� �����;

- ����������-��������� - ��������� ���������� ��� ��������������, �� ��������� ��� ��� ������; ��� ���, �� ���������� �� ������ ������������ ��� ��������� ������������ ��������� �� ��.;

- ����������-������������ - ������� ���� � ���������� ��� ������ �������, ����������� ������� � ������������ �����-�� � ����������� �������� ��� �������, ������������ ���� ��������� ������� �� ������ �������� �����;

- ��������� - ��������� � ����� �� ����������� �������������� �������� � ����������� �������� (���������� ��� �� ��������-�������� ���� ��� ����������� ��� �� ��.);

- �������� - ������� �� ��������� ������� ����� ��� ���� �������� ��������� � ������� ���, �� ��������� �������� ����� ��������� ����� ����� ��������� �������� �����, ���= ���'�, ����� � ������� ��������, ��������, ��������� �������� ����������, �������� ���������� � ������� �� ������������ ��������. ���� �������� ��������� ��� ������� ��������� ��� �� ������ ���� �������� ��� ����-���� ���������� �� ��� ����������� �����. ������� ����������� �����, ������� � ����� ��������� ����������� �� ������������ �����, ����'����� ��� ��� �������� � ��������� ���. ������ 20 ������ ������ "��� �����" �������: "������ ������ ���������� ����� � ����'�������� ��� ��������� ����������� � ���������� �������".

̳��������� �������� ����� � �������� ����������� � ���������� ������� ������� ������ �������� ����� ������. ̳��������� �������� ����� ������ ̳����, ���� ������������ �������� �� ����������� ������ � ���� ����������� ������������� �� ��������� ���������� �� ���������� ������� � ��������� ��� ���� �������, ������� ��� ������������� ���������� ̳�����, �������� �������� ����������.

��������� ������ ���������� ������ ��������� �������� ����� � ̳��������� �������� ����� ��������� ��������� ����. �������� ���� ̳��������� �������� ����� ��������� ��������� ���� ���� ����������� �� �������� �������� �������� �����. �������, �������� �� ��. 7 ������ ������ "��� �����" ���� ������ � ����������� ̳����� �������� �����, ���� ������������ �� ������ � ����������� � ������ �������� ̳����� ������ �� �������� ̳����� �������� �����. �� ��������� ������� � ����������� ������ �������� ����� ��������� ��������� ����, �� ���� ����� �� ����������� �� ������� � ����������� ��������� ��������� ������ �������� �����.

������ ������ �������� ����� ��������� ��� ������������ ����� ����� (������� ������) � ����� ����� ����� - ���� � ������ ����� (���������) �������� �����. ������ � ���� ����� �������� ����� - ������� ����� ������� ̳��������� �������� ����� ������.

��������� ����� ������� �������� �� ����������� ����������� �������������, ������ ����������-��������, ����������-������������ �� �������� �������.


�9. ̳��������� ������� �� ���� ���� �������

̳��������� ������� ������ � ����������� ������� ��������� �����, ���� ������� ��������� ������ � ����� ���������� ��������� �������� ������� �������.

�������� ̳��������� ������� ��������� �:

1) �������� ������� ������, �� ��� � ��������� �� ���; ��������� ������ �� �������������� ������������� � ��������� ���������� ���� ���� �����������;

2) ����������� ������������ �������� ���� ��� ��������� � ������ �������� (���������� ������������� � ��������� ���������� ������� ���������� �� ��.);

3) ��������� ���������, ������-����������� ����������, ���������� ��������� ������ ��������� ���� �������������� ����� �� ����������;

4) ���������� ��������� �������� ���������;

5) ��������� ��������� �����, ����� ��'������ �������� �� ������� ������, ������� �� ����������� ���� ���� �������;

6) �������� ��������� ����������� ���� ����� ��������� � ����������� ������� ��������� �����, ������ ���������� ��������� � ��������, �� ���������� ���� �� �������� ��������;

7) �������� (� ������������� �������) ���������� ��'���� � �������� ������ �� ��.

�� �������� ����������� � �'����� �������������:

1) ������� �������;

2) ������������ ����������� ����;

3) ��������� ������;

4) ��������;

5) ����������� ����� � ����������� �������������.

� �������� ��� �������� ����������� � ��������� �������, �� ��������� ��� �������� �� �������� ��� � ���������������� ������������� ̳��������� �������. ������� ��������� ������� ����� ����� ��������������� ������������� ̳��������� ������� ������.

̳��������� ������� � ����� �� ����������� �� ������ � � ��������� ������� ������������� ���� ������, ������� � �������� �� ���������. � ���������� �������� ����� �� ������ �������� ���������� ��������� � ������������ ��'��������� ���� ������ ����� ���� �������� ������������ ���������.

̳��������� ������� ��������� ��������� �������� ������� ������� � �������� ������; ������� � �������� ��������, ���'����� � ���������� ������� ������, �������; ��������� �� ���������� �� ������� ���������� ����������� ������ � ������� �������������� ������; ������� ���������� ����������� ���� �������� ��� �������� ��������, � ����� ������� �� ��������������� ������ ���, �� ���������� ����,

������ � �������� �������� ��������. ���� ��������� ��������� �������� ������� ���� �������� �������, �������� �� �� ����������� � ������������ ������ ���������� � �������������� ���� �������, ���������, �����������; ���������� �������� ������������ �������������, ��������� ���������� ���� ������������� �������������; ��������� ��������� ���� ������������� �� ��.

³������� �� ��. 131 ����������� � ����� ��������� ���� ���� �������, ��� ���������� �� 20 �����, ���� �������������: ��������� ����� - 3 �����; ����������� - 3 �����; �'����� ����� - 3 �����; �'����� ������������ ��������� ����� ���������� ������� �� �������� ������� - 3 �����; ������������� ������������ ���������� ����������� - 2 �����. ��� ����, �� ������ ���� ���� ������� ������� �� ������� ������ ���������� ����, ̳���� ������� ������, ����������� ��������.

���� ���� ������� - �� ����� ���������� (�� �������������� � ������������� �������� �������� ����� � ���������) ����� � �����.

�� ������ ���� ���� ������� ��������:

� �������� ������� ��� ����������� ����� �� ������ ��� ��� ��������� �� � �����;

� ��������� ������ �������� ��������� ������� � ����������� ����� ���� ����������;

� ��������� �������������� ����������� �������� ����� ���������� ���� ������ � ����� ����� �������������� ���� �� ������� ����� �� ������ ��� ����������� �� ������������ ������������� ����� ����������� �� ������� ����, � ����� ���������.

����� ������ ��������� �������� � ������ (1809 p.), ���������� ������� �� "���������".

��������� ��� �������������� ���. �"������� ����������� ����������-��������� ���� ϳ��������� ����������� ��� ����������� ������ �������".

����������� ��������� ��������� ���� �������� �� ����� ��� ��������� ��������� ���� 21 ������ 1998 �. ����������� ������� ������ �� 23 ������ 1998 � "��� ������������ ����������� ��������� ��������� ����", �������� �� ����� ������ ������� � ��� �� ������������ - 12.01.99.

���.: ��. 139 ����������� ������ � �. 4 ��. 5 ����������� ��������� ��������� ����.

��������� ������ ����������� �� ��������� ����������� ���� � ������ ������ (��� ������, � �'�����, ����, ��� �� ��.). � ������� ���� �� �������� ���������� ������������� ������� ���� �������, ���������� ������������� � ����������� ���� � ���. ����� ��������� ���������� ������� ��������� ����� ���������� ������� �����������, ������� �� ����������� ������� (���������, � ���������, �����᳿ �� ��.).

̳��������� ������� ������ 䳺 �� ������ ��������� ��� ̳��������� ������� ������, ������������� ������ ���������� ������ �� 18. ������� 1996 �.


����� 9 ��ֲ����� ������� �������. �1. ������ ��� ��� ������� � ��������� �������

������� "��������� �������" � ������ XX �������, ��� �� ������� "������� �������" ������� ����� - � XIX ������, ���� ������ ���� ��� ������ � ������. ��� ���� �������� �����-

���� (������, ���������� �� ��.) ���������� �� ������ ��������, ���� � ����������� ��������� �����䳿 ����� � �����.

��������� �������� ���� ��������� ����� �������� ��� ������� �������:

- ��� ����� ������ �� �������� ���� � ����� (����������, �����);

- ��� ��������� ���������� � ������������ ���� �������� (������, ������);

- ��� ��������� ���������� � ����������� ����� �� �� ������������ (����������, ��������);

- ��� ������ ����� �� ��������� ������ (������ ������, �����);

- ��� ����� �� ����� �������������, �� ������� ����� ���������� (������, ������� �� ��.);

- ��� ������� �� ������� ��'������� ����� (�������);

- ��� ����� ���������� � ��������� �����, ��� �������� �����, ���'��� ����� (������ ������).

���������� ���������� ������� ��� �������� �����, �� ����� �����, ����� ��� ����������� �������� �����, ���� ����� ����� ���������� �� ���'����� �� ����, �� ����� � �������� ����������. ³� �������� ������� ���� � �����: ������������ ������� ������������ ����� ���� � ����'������� ��� ���. ����� ���������� ������ ���� � ���� �� ���� ������������� ���� �� ������������ ������, � � ���� �����������, �������, �������� �����.

�������� ����� ����� � ���� ��� ��� ������� ������� � ����� ���������, ��������� � ��������� ����� ������ ��������. ������ � ����� ���� ���� ������� ���'��������� � ��������� ��������, ������������� ���� ����� �� ������������� ���������� � ��������� ������ ����� � ������, ���� ������� �� ����� ������. �. ���, ���������, �� � XVI ��. �����������, �� � ������ �������� �������� �� ����� �������� � ��� �������������, � ��� ����������� ��������, � ��� "�������� �������� ���������".

� ����� �������� �� ��������� �� ��������� ����������� �������� � ������ ��������� ��������� �������� �����

������� �����, ������� ���������� ������� �������, ������������ ��������� ���, �� ���������� ������������ ����� � ����� ������ ������, ����� ��� ��������. �������������� ��� ������� �����, ��������� ����� � ��������� � �������� ���������. ��. ���� � ���볿 (XVII ��.) �������� � ������������� �������� "��������� ����� ������� ���������� ������ �����". �. �������'� � ������� (XVIII ��.) �������, �� ��� ���������� ����������� ������ � ���������� ����� �������, �� ����� ����� � ������ ���� ����������.

Գ��������� ������ ������� ���� ������� ������� ������ �������� ������ ������� ����, � ����� ����� ���������� ���� ����� ������ �� ���� ���������� � �� ����������. ���� ��������������� "������� �������" � ���� ������ �� ��������� (���� ������� � ����� �� "�������� ��������� �����"), ���� ��������� �� ��������� �� ������� � ������, �������� �� �������� �������.

������ ����� "������� �������" ���� ����� ��������� ������� �.�. ��������� (1813), �.�. ������� ��� �������� (1824). ��������� �������� ����������� ������� "������� �������" ���'������ � ��'�� �. ����, ���� ��� ���� �� ���������� ��������-��������� � ���������� ������. � 1829 �. �� ���� ���������� ������� ������� �� ������������� �������, �� �� ������������ �� ��������� � ����������� ���� � ������ ��������, �� ����������� �������� ������� �����.

����, ��������� ������� ������� - �� ������������� �������. ���� ������ �� ������� �� ��������� ��������, �� ������ ��������� �������� ����������� ��������� ������ ���������� ���������� ��������� ������, ��������������� ���������������� ��������.

����� ������� ������� ���������� �� ����� ������� ������, ϳ����� �������, ������������ � ������������ �������� ���������. �� �������� �������������� ���� ��� ��, �� � ������� ������ �������� �� ������ � �������� ����������� �������, �� ������������ ������� � ���������� ��������� � ������������ ����������. �� ������, �� �����, �� ���� ���� ���� ����'����, �������������� �� ��������, ��������, ��� ����'����, �������, ������������� �������, �������. �������� ����� ������� ������� ��������� ������������ ������� ��������, ������� ���������, ������������ � ��������

����� �������� �� �������� "��������� ���, �� �� ���������� �������".

� XX ��., �������� ���� ����� ������ ����, ����� ������� ������� ������ ����� ���. ���� ������� ����� ����� ��������� ������������ ������� ���� "������� �������" � ���������� ͳ������, ����� ���� ����������� � ���� ��� ������� ������� � �� (���) �������������� �� �������������� ���� ��������� ����������-��������: ������������ �����, ���� �����, �������������� �����, ������ ���� � ������ ������ �� ��.

��������, �� � ������������ ������ ���� (���, �������, ������� �� ����) ������ �����, �� ����������, �� ���� ����� � ��������. ����� ������� ������� ������� ������������ ����� �������� � ������� ��������� ������ ������ ������� �������: ������� � ������ ���� ������, ��������� ����� ������, ���� ����� �� ��.

� 80-� ����� XX ��. ���� ��������� ������� ������� �������������� � ������ ���������� "�������������� ������" �� ������� �� ����������� �����, �������������-������� ������ ������������, ��������� ���� ������. ³�������� ����� �������� ������� "������� �������" � ��������� "����������", ����������� � 1985 �. ������, �������������� �� ��������� ��������� �������, ��������� �������� ����� �������� - �������� ������������, ���������, ������� �������.

��������� ������� (������� ��������� ��������) - �� ������� �������-������� �����, �� ����� "���������" ���� ������ ��������� ������������: ���� ���'����� �� ���������� ������ �����, ���������, �� ������� ���� �� ���� ������� ��� ����������� �������� ��������, ������� ������� ����������� �������� � ����'������� ����������� ���������� �����, ��������� ������ ���������� � ���������� ���� ������.

��������� �, "������� �������" � "��������� �������" � ����������. ����� ��������� ����� ������� ����� �� �������, �� �� ����. �����, �������, ��������� �� ��������� ������� � ����������� ������ �����, �������� ��������� ������ (��������, ������, ���������� �� � �� ����).

����� ����� �������� XX ��. ������� �� �������, ���������� ����� � ���. ���� �������� ��� �������� ��������� ������� �������, ����� �� ���� ���������� ������� � ��:

- �������� ������������ ����� (��������� ��������� ������) �� ��������� � ������� ������;

- �������� ��������� ������������� (������������ �������� ��������� ������� �����) �� ��������� � ��������� ������.

������� "��������� �������" ���� �������� � 1929 �. �������� �������������� X. �������� � ������ ���������� � �����. � ��� ���� ��������� ������� ���� ��������� �����, �� � ������ ������, ������� ��� �������� �������������� ���������� ��� ���������� �� ������� ������������.

ϳ��� ����� ������ ���� ��������� ��������� ������� �������� ���������� � ������������ ���� ���� ������� ������ (���, ������ �� ��.). ������ 1 ����������� ������ 1978 �. �������, �� ������ � ����������, �������� �� ������������� ��������, ������ ���������� ��� � �������, �������������, ������ � ��������� ��������. ������ 20 ����������� ��� 1949 �. �������� ��� ��, �� ��� � ������������� � ���������� ������������ ��������. � ����������� ������� ��������, �� ���� � ������������� � ���������� ����������.

� ���� �� ��������� ������� ������ ���������� ����'���� ����������� ���� ��������� �������� � ��'� ������������ ���������� �������� ����� ���������� � ������������ ����� ���� ����� ��� ��� �� �������� ������ ���� �������� �� ������ �����������. ������� ��� ������� ��������� ���������� �������, ���������� � ����������� �������� ����� ���� ���������, ���������� �� ����� ����� �����, �� � ��������� ����������� ������ ��������� ����������, �� ���� - �� ��������� ��������� �������, ������������ ������ �� ���� �������� �������� ��'������ ���������, ����������� ��������� (����� ���� �������) � ��������� �������, ����������� �� ����������� ��������.

������� ������� ������� ��� ���� ��������� � ���������� ��� ����� "������� ���������� ������������" ("�����������" �������), ���, ������, "��������� �������". �� �������� ���������� ���������� �� ����� ������� ������� ����������, ���������� � ���������� ����.

���� (�.�. ���, ����� �� ��.) �������� ��� ����� ������� ��������� �������.

1. "��������� �������" (���), � ��� � ��������� ������ ����������� ������� � �������� � ��������� ������������, ��������� �� ���������� ������������ �� ������ ������������� �������� (��������� ������� ������� ������� �� ���� ��������).

2. ������ ��������� ������� (������ �������), � ��� �������������� ������������ ��������� ����� ����� � ������ ��������� ����������� (��������� ������� ������� �� ���� ������������ ����� ���������).

3. "������� ���������" (ͳ��������), � ��� ������������� ��������� ����� ����� �� �������������� ������������ ����� ������, ���������� ������ � �������, ����������� ����� ��������� (��������� ������� ������� �� ���� ������������ "������, ���������� �� ����������").

ֳ ����� ����� ��������� �������� �� ����� �� ����. ���� ��� ������ �� ���� ���������, �� ������� ��� �������� ��������� ������� ������ � ��� ��������.

���� ��� �������� ������ �� ��������� ������� �������� � ��������������� ������� �� ��������� ����� � ����������� ������ (�� 8 ����� 1995 �.) "��� ������ ������ ���������� � �������������� �������� ����� � �������� �������������� �� ����� �� ��������� ����������� ������". ���, �������, �������������, �� ������ ������� ��������� ������������ ������� ��������. ׳��� ����������� ��������� ���� ��������� ������� ������� ������� � ��. 1 ����������� ������.

���� � ���������� �������, �� ������� ������� � ��������� ������� ����� ���������� � � ���� ������ ������� � ���� ��� �������. ������� ��������� ������� ��������� � ������ �� ���� ��������, � � ���������� ������ (���������� ��������� �������) ���������� ��� ������� �����, ������ ������������� ������� � ����������� (���������� ������� �������).

����� ���� � ��������� ������������� ������� ������� � ��������� �������, �� ��������� - ��������������� ��������� ��� �������������� ����������, ����������� ������ ���� �������� ��� ������� ������� �������� � ���������� ��������.

��������� � ������� ������� ����� �� ����� ����, ���� �������������� �������� ����� ���� ������������, ���������������, �������������� � ������������ � ����� ����������

�������� ���� ������. � ������� ��������� ������� ��������-������ � ������� ������ ������, ���� "�������� ��������", "��������� �������", "��������� �������������" ������������� ������ ����������. �������� ������� �� ��������� �� ������������ �� ������ ���������, �� "�������" �������.

��������, �� �� ���������� ������� � ����� ��� ��������� ������� ������� ����������� ���������� ����� �� ������ ���� �������.

������������ ����������� �������� �������� ������ ����� ����� �� ������ ������������ �������� �������� �������, ����������, ������������, ��������� ����������. ���� ��������� ������� ������� � ��������� ������ �������. �� ����������� ���� � ��� ������ ��������� � ���� ������� ������ �� ����� ����������� ������ ����.


�2. ������� � ������ ��������� ������� �������

��������� ������� ������� - �� �������� ���������� ����������, � ����� ����� ���'��� � ������� ��� �������� �����, � ������ ����� ����� �� �� ��������� ������� ��������� ���� �������, ��������� �� �������, �� ����������� � ��������� ��� �������� ������.

��� ��������� �����, ����������� ��� ����-��� �������, ��������� ������� �������, �� ���� ����� ���������� �����, ��� �������� �������, �� ����� ���������� ����� (���).

1. ���'������� �������� ����� ������ � ���� ��������� � ��� ������ ���������� �����: ������� ���� ���� ��������� ���� � ���� ���, ���� �������� ����� ���������� (�������������) ������, ��������� �� �������� �����, ��������� � ������� �� � �����䳿 � ������������� ����������� � ������ �����; � ����������� ������ (��. 8) ��������: "� ����� ��������� � 䳺 ������� ������������ �����".

2. ³��������� ������ ����� (�������� �����) � ���� ������������, ����� ����� �� ��� ������� � ������������� ������ ������������� � ����� ����; �������������� ����� �� ����� ��.

3. ���'������� ������� ����� ���� �� �������� �� �� ��'������ (����������� � �������������), ��� � ��������� ������, ��������� ���. �������� �������� �� �� ��'������ 䳺 ����������-������� �������: "��������� ���, ��� ����� ������������ �������".

�������� ������� ��������� ������ � ��������� ��� 䳺 ����������-��������� �������: "��������� ���� ��, �� ����� ����������� �������". �� �������������� ��������� ���-��� ��������: "� ���� ������� �������� 򳺿 �������, �� ����� �� �� ���� � �������� �� ������ ������. � ���, �� ����� - ������� ��� �����������, � ���� ���� ����, � ������ ��������� �������..."

4. ����������� ���������� � ������� ������������ �������� ���� ������ - �������� ������������� ��������� �������� �� ������� � ������� (��������� ����� ������� ��������������� �������).

5. �������� ������� ����� �� ������� �� ����� ������ �������������, �� ����� � ������������ ����� ��������, ��� � ������� ������� ����� ������ �� ����������� ����'����.

6. ���� �������� ����� �� �������������, ����������� � �������� ��������: �� ����������� � ������; ������������� ����� ������� ���� ������; ������� �������� "���������� � ��������".

7. �������� (���������) ���� ��������� ������ �� �� ��� - ���� ��������� ��� ������ ������������� (����������) ��� �������������� (����� ��������������� �����). ��� ������� ����������� ����� � ���������������� ����� ����������� �������������� ������, �������� � ���� ��������.

8. �������� ���������� ���� �������� � ������� �� ���������� ������ �� ����� ����������-�������� ���� - ����������� ������ �����������, �����, ������ �������, ��������� ����������� �� ����� �������������� � ����������-���������� ������.

9. ��������� ����� ���������� ����������� ������ ���������� ���� ������� ������������ �������� �� ��������� ������� - ��������� (��������) ����� ����� ������� ����������� �� ���� ���������.

10. ��������� �������� ���������� ������������ �������� �� ����������� �������, ������� ���� ���������-���������� ���� �������� �� ���� �������� ���� - ���������� ����������� ����������, ��� ������� ����� ��� ������������ �������������� �������� �����, ������ ��������� ����������� (� �� ���������� ������) �� ��������� �������� ������� ������������ �� �����, ��������� �������, ����������� ����� ����� �� �������� �� ������� ����� �� ��.

11. ��������� �������� ��������� �������� ����������, �� ���������� (�� � �� ����) ��������� �� ��� �������� - ������� ��� ������������ ������������� �������� ���� ��������� ������� ������ ��������� - ������, �������������� (������), ���������� � �� �������� �� ��� ������. �� ����� ����������� ������������'������� ��������� ���������� ������������.

12. ������������ �������� ��������� ������� �������� - �������� �� ������� ����������������� �� ����� ����� � ����������: ��������� ����� ������, �������� � ������ ��������, ��������� ����������, ���������� ��������� �������� � ������� ����� ���� (��.��. 13, 41 ����������� ������).

13. ���������� �������� ������� ��������� �������� - �������� ��� ������ �� ������ ����� � ���������� ����������� ���������� ����, ������� ������ �� ����� ��������� �� �� ����������� �����, ������� �� ������� ��������� �� �� �����, ������'� � �������� ������.

����� �����, ������ ��������� ������, ��������� ������� ������� ��������� � ���������� ���������-���������� �������, ����������� ������� �������� ���� ��������, �� ��������� ���������� �������� �� ������.

������� � ����������, �������� �������, ������� ���� ������� ����� ������� �����.

- �� �������, ���� ����������� �� ����� �������� � ���������� ��������, ����� �� ��������������;

- �� ����� ����������� ��������, ���� � ������������ ����������, ����� �������, ���� ������� �� ������ ����������� � ���������� ���� � ����������;

- �� �����������, ���� � ������� �������.


�3. ����� � �������

³������� ����� � ������� ��������� �� ����������� ������ �������, ��� �����:

- ����� ���� � ��������� ������������� ��������� �������, ������������ �����, ������� � ������ ��������;

- ������� ���������� � �������� � �������� �� �������� � ���� �����, ��� ������ ��� ����'���� � ���� ������������� �� �� �����������.

��� ��������� ������� ����� � �������, �� �������� � ����-� �������-������� ����� � ���������� ������������ "������� - �����", ����� ������ �� ���� ������:

1) ����������������, ���������, ������������ (��������-�������� �����). ��� ����� ������� �� �������� ����� �� ���, ������� - �� ������ ��� ���������� ����. ���� ���� - ����� �������� ����� �� �������. ���� �� �� ��������� �� �������. ֳ ����� � ����'������. �������� ������� � ���������� ������ � ����, ��� ������������� ��� ����, �� ��������� �� ���������; ���������� ����� ��� ����� ���������. �������� ���� � ����� ���� ��������� � ������������ � ��� �������� ����������, ��� � ������������� ����� ����������� ���������;

2) ���������, ��������� (�������-��������������). ��� ����� ������� �� �������� ������� �� ����, � ����� - �� ������ ��� ���������� ����. ���� ���� - ��� ����� ������ ������ �� ���������� � �������, ������� ��� ���� ���������-�����; ������� - ������� � ������ ���� ������ ������� ���������� �� � �����; ����� � ����� �� ����� �������� ����������; ����� ����� ��������� ������� �� �������� ���������� � ���������.

� �������-�������������� ������� ������ � ���� ����� ������������ �����, ��� ������� �������� ����� ������ �������� ����������. ³������� �� ���� ������ � ����, �� �������� ���������� �� ���������-���������, ������� ����������� ����� (����� - ������� � ����� ���� ��������� �����), � �� �� ���� ����������� �����������. ��� �������������� ����� ��������� ������� ��� ����� ����� ��� ������ �������� �������� ����� �� ��������� ��������� ��������� �������.

���� ������ ����� � ����������� ��� ������������� ������, �� ������ - ��� �����������������, �����������. � ���� (�� �������� 80-� ���� XX ��.) ��������� ��������� ����� �� ���� ������; ��� �������������� ��������� �� ������������� (�����������) ���� ������� ������ ��� �����, ������� �� ����'���� �����. ���� � ���� �� ���������� ������� ������ �������������� �������� ��� ����� ������. � ��������� "������ - �������" �������� �������� �����, � ������� �� �� ��������� (���� �������� ����� - �������������, ���������

�� ����������) �������� �������� ���� �������� ������ � ������� ���� ������. � ��. � ����������� ������ ��������: "����� � ������� ������ �� �� ������ ���������� ���� � ������������ �������� �������".

���� � �������� ����� ��������� ������� ������� - ���'������� ������� ������ - ��� ������� ���, �� ����� �������� �� � ���������� ��������, � ����� ������ �������������. ���� ��'������� ������� �� ���������� ������ � � ��������-������ �� ��. ���� �������� ����� �� ������� ����� ���������� �� ����� �� ��'������� �������� �������, ����'������ � �������������. �� ���������� � ������������ ����� ��������, ��� � ������� ����������� ����� ������������.

�������:

1. ������� ������� ���������� ��� ���� ����� � �������.

2. ���� �� ���� ����'���� ����������� ����� ���� �������� � ��������� �� ������� ���������.

3. ����������� ����������� ������� ������� ���� � ��� ������� ���������-���������� �����, �� �������� ����, ����� ������������ � �����.

4. �� �� ����� ���������� ����� � ������� �����������, ��� �������, ����� ������������ �������.

5. �� �� ����� ��������� �� ������������� �������� �� ������ ������ ��������� ��� ��������� ���� ����, ����� ��'� �� �������� �������, ���� ���� ����������� �������.

6. �� �� ����� ���� ��������� ����������� �� �������� ������������� ������ ���� �� ���� � �� ���� ��������������.

7. ������� ������ ����� ���� � ������ ������ � �����������.

8. ij� �������� � ������ ������, �� ���������� ������������ ���� ��� ���� �����������.

9. ³���������� �� ���������� 䳿 ��������� ���: ����������� �����, ����������� ��������� ����������.

�������� �������� ������������� ������� �������� �������� �������� ����������� �� ��������� ����, ��'������ �� ����������� ������, �������� ������ ����������� �� ��������� ��������� �� ������. ��������� ��� ���������� ����� ������������ ������������ �� �������� �������, � �� �� �������. ���������� ��������� ������������� �������, �� ������ � ��������� ��� ����� ������� � ������������ � ����� � �������� ��������� ������� ������������ �������� �����-

��. ³� ������ ��������-������� ������ � ��������� �� �������� �� ���� ����� � ������������ �� ��������� �� ���������.

10. �����'����� ������������� �� ��� ������� �� �� ������� ������ �������� �������������� ���������� � �������� �����, ������� ����������� ��������, ���� �� ����������� ������ �������� �����, ������ �������� ��������������, �� ��������� � ��������� ��� ��� �������� ���� ���� �����������.

�������, �������� �� ��. 55 ����������� ������ ���� ������ ������������ ����������� ������, 䳿 ��� ����������� ������ �������� �����, ������ �������� ��������������, ��������� � ��������� ��� � ��� �� ����������. ��� ����� �������� ������� ������������� ������� ����� ������� �� ���� ��������.

11. ������� ����� ����������� ���������� �� �������� ���� ���� � ������ �� ��������� ���������� ������� ������� ��� �� ��������� ������ ���������� ����������, ������ ��� ��������� ���� � ������, �� ��.

��� ���� �� ������� ���� ��. 2 ̳���������� ����� ��� ����������� � ������� �����, �������� �� ��� ������� � ��������� �����'����� ���� ������� ���� ������ � �����������:

�) ��������� ����� ��� ���, �� ����������� �� �� �����������, ��� ����-��� ������������;

�) �������� �� ������������� ��������� ������������� ��� ������ ��������� ����� ������, �� ���������� ���������� �� �����;

�) ���� �������, �� ����� �������, ����������� ������ ������ ��� �� �������;

�) ������� ��������� ������������ ���������� �������� ������, � ����� ������� �� ������� �� ������������.

�����, ��� � ������������ �������, � ���� �����, �� ���� ������ �����, ��� � �� ����'���� ����� �������� �� ����� ��������������, ������� �� �� �����������:

� ����������� �������� �� ������� � ������ ������, ������������ �������;

� ����� � �� ������ ������� ����'����, ���� �� ������������ �������� �������� ��������� ����� ��� �� �������-

������� ����� ��. � ����� ������� �������� ����� �������� � ���������� ���� �� 䳿 ����������� �������;

� ����������� ������������� ����-����� �����������, ��������� �� ���� ������ � ���������� �����, �� ��������� ����������� � ������ ����.

�� ����� ���������� ������������ �. ʳ����������, "� ������� ������ ����� �� ���� ����������� ���, ��� ���� �� ����������� �����; � �� �� ������ �����, ��� � ��������� ��� - ����� - ����� ���� �� ���� ��'����� �����, ��� � ���'����� ��".

(��������� ��� ���� �����, �� �����, ������� � ����'���� ���. � ������ 10 �� 11).

�������, �� ���������, �� �� "����-��� ��'������� �����, ������� � ����-���� �����", � "��'������� �������� �����, ��'������ ������ ���� ������ ����� � �������� ����������". � ������� ������������ � ������ ������� � �� �� ����, �� "������� (�����������, ���������) �������� �������".

��� ������ ��������� ���� �������� ������ ���. � ���� 4 "�������� ����� � �������".


����� III ���в� �������Ҳ�. ����� ������. ����� 10 �������� ������ ��� �������Ҳ�. �1. ������� � ������ ��������

����� "���������" ����� �� �� ���� ������ ������ � � �������� � ������� ������ "����� ������". � ����� ����� ����� ��������� � ����� ������ ��������� ��������� �� �������� ����� ��� ������� ���������� �������, ��� ����� ������ ����䳺 �� ���� ����� (�� ��� ��������, ������), � �� ����� ��� (�� ��� ����������, ��������), � �� ���������, �� ������������ ������ ������� �� ��������� ��������.

�������� ����� �� ��� ��������, ��������� �� ��������� ������� � ������, ���������� ����� ��� �������, ���������� � ���������� �� �������: ������ (����� ������), �. ������ (ͳ��������, XVII ��.), �.-�.����� (�������, XVIII ��.), �. ����-������ (���, XVIII ��.), I. ������ (������, ����� XIX -������� XX ��.), �. ����� (�����, XX ��.), �. ������� (����, XX ��.) �� ��. ������ ��� � ��� (���������, �. ������) ����������� ����� �� ����������� "������� ��������". ���� �����: "��� ��� � ����� ����� � �������, ��� �� �� ���� ��� �� ��� �� ��".

����� ��������� ����� ������� ��� ������ � ������� �������� � ����������� ��� ������� �� �� ���������.

����� "���������" ��������� � ������ �������:

� �� ����� �������;

� �� ��������� �����;

� �� ������� ���������� �� �������� ��������� ������ � ����������� ����������.

���� ��� ������� ������, �� ���� - ������������, �� ����� �� ���� �������� ��� ��� �������. ��������� �� ����� ������� ������� � ������ �� ������������� �������, � �����, �� ������������� ��������� ���������� �� �������� ��� ���'���� �������� ������� ���������� (������ �������, ������� ����������, ��������� ��'�������, ������ ���������), ���� ��������� � � ���'������ ��������. ��������, �� ���'������ �������� � ���������� ���������� � �����.

��������� ��� � ����� �� �������� ��� �������. ������� ��������� � ������ (���������) �������, ��� ���������������, ����������, ������ ��������:

1) ��������� ������ ����� �������� �����;

2) ��������� �������� ������ �������;

3) ������������ �������� � ���������� ������ �� �������� ����;

4) ���������� ������� ������� (������ �������) ��� �������� �����.

����-�� ����������� ������� ��������� �� ������ ��� ��������� �����, ��� ������ �������� �������� ���� ���� �����. �������������� ���������� - �� �������� ������������ ������, �� ������� �� ���� ������������������, ��� � ���������� �������.

������ ����������� ������� (� ���� ������������� �������� � ����������) ������������ ������ ����� ����� � ��������:

(1) ���������� ���� ������, �� �������� ��� ������� �������;

(2) ������������� ��������� ����� ������� ��� ��������;

(3) ������ �� ���� ������� �� ������ ����� � �� ����� ���������;

(4) ������������ ������;

(5) ���� ����� �� ��.

�������� �� ��������� ���������� �������� ������ ���������� ������, ����� ���� ���������� �������� �� ������, ������, �� ����� �������� ��������� �������. �

��������� - �������� ���������� ����� ������, ��� ��� �������������: ���� ������ ��� � ������� � �������� ���������� � ���������� ��������; ��������� �������� ������ ������� � ��������� � ������������� ��� ���'���� �������� ������� ����������; ������������ ���� � ������ ������ � ������� �������� �� ���������� ���������.

���������� ������ ��������.

1. ��������� �� ��������� ��������:

�) ���������� � ���������� ������� ���� ����������� ��������� �������. ����� ���� ������ � �������� �������� � ��������� � ������ �� ������������� (��������������), ��� � ����� ������������� ������. ³� �� ���� ���������� ��� �������

���� ����� � ������ ��������� ������� ������� ���� �����������;

�) ������������� ��������� ������ �������, ����� ������������� ���������� ���������� ������ ������� � ��������� ������������, ������ � ������ ������;

�) ������������ � ����������� �������� ����� �������� �� �������� �� �������� �����, �������� �� ��� � ����� ��������� ���������� ��������.

2. ��������� �� ��������� ��������:

�) ��������� �������� ����������. ���������, ��, ���, � ������� ��������, ��������� ��� ��������� �����������, ����� ��� �������� � ������������ �������� �������. �� ��������� ���� � ����, �� ��������� ������� ��������� �������� ��������� ����� � ������� �� �������� ��������� ������. ��� �������� ����������� ���������� ��������� ����� -�������� �� �����, ����������� ������ �� �������� ��������� � ��������� �������. ��������� ������� �������� ������� �� ����������� ������.

������������� ���������� �������� ������ ���������� ����� ��������, ����� �� ������������� ��������� ��������: 1) �������� ����� ������; 2) ������ ��� �������; 3) ����� �����������; 4) ���� ������ ����. ��������, �� ��. 15 ����������� ������ ���������, �� �������� ����� � ����� ���������� �� ������� ��������, ��������� �� ���������� ��������������. ����� �������� �� ���� ����������� �������� �� ����'������. ������� ����������;

�) ���������� �� �������� ������������ �������� �� ������ � �������� �������� ���������� � ������� �, ����������, ������ �������� ����. ���� ������ ���� ��������� ������ �� ������ ���������� ���������, ����� ���������� ������������ ��������.

3. ��������� ��������� ������������, ������������ �� �������� ������� ���� �������� - ����������, ���������, �������������, ����������, ����������, � ��� ���� - � �� ����'���� �������� �� ���������� ���������, ���������� � ���� ���� ������ (�������� ���������� ���� ������ 1948 p., ̳��������� ���� ��� ����������� � ������� ����� 1966 �. � ̳��������� ���� ��� ��������, �������� � �������� ����� 1966 p., �� ������� ���� �� 23 ������� 1976 �., �� ��.). ������� ������ �� 10 ������ 1991 �. "��� �� ���������� �������� �� ����-

��� ������" ����������� ������� ������������ ���������� ���� ��� ����� ������.

4. ��������� ��������� ��������� �� ����� ��������-���������� �����. ����� ����������-���������� ����� ���������� � ������� �� ������ ���������� - �� ��� ���'���� �������� ������� (���� � - � ���'���� ��������) �, ����������, �� ��������� ������ - ������������� � ������������� �� ����� �������� � ����������� ��������� �������� ����. ������ ����� �������, ����� �������� ����� ������ ���� ������ �����������, ������ ���������, ��� �������� ����� ��� ��������� ���� ������, �� ������� � �������.

5. ��������� �������� ������ ������������� ������� � �����������, �� ���������� � ����� ������������ �� �������� ��, �� ��������� �� ����� ����� � ����'����. � ����������� ������ ����������: "������� ������� ����� ������� �� ���� ��������. ����������� � ������������ ���� � ������ ������ � �������� ����'����� �������" (��. 3). ������� � �������� ��������� �� �������� � ������������ � ���������� � ������������� ��� (���. ����� 9 �3).


�2. ������� � �������� ��������

������� �������� - ������ �������� �� ������ �� ������� ��������, ����� ���� � ��������� ���������-�������� ��������� �������� � �������� ����������� � ��������.

������� ��������� - �� ���������, � ��������� ���� ����������, �� ������� � ��� �������� ������ ����������, �������������, ��������������.

������� �������� ����� ������� �� �� �����:

� �� ����������� ��'���� �� ���������� ����������;

� �� ��������� ������� ������� �������� �������.

�� ����� ������������� ������� �������� ����� ������� ���.

1. ������������-�������� - ���������� �������� ����� �� ������������� �������. ���� ������ � ��� ��������� �������������� ������ (��������������) �� ������� �������� ����� � ���������� � �������� ������������� ��'���� �� ���'������ ��������: �������� �������, ���������� ������������, ������������ ��'���������, ��������� �����������.

2. �����������-���������� - ������������ ��������� �������� ���'���� �������� � ����������� ������ ������������� � ���������, ������������ � ����������� ����� ��������� ��� ������� �������� �������������� ���������� � �������. �������� ������� ������������ ���� ������� � �������������� �������� ������� ���'���� ��������.

3. ��������-���������� - ������������ ������������ ������� ������� ����������, ������������, ���������� � ������������ ���������� ����� � ��������� �������� (��������������� �����������, ������, �����, ���� ����) ��� �������� �� �������� ��������� �����.

4. ��������� - ���������� ������ �������� ����� � ������ �������� �������������� ������������� ������ (�������, ������).

5. ���������� - ������������ �������� ������ ������� � ����� �� ����������� �������� �� ����� ����������-�������� ����; �������������� � ��������� ��� ����� ���������� ������� (���������, �������� ��������������� ������ �� ����������� ��������, ��� ������� ����� �������).

6. �������� - ������������ ���������� �������� ������� ���� � ������ ����� ������, ������� � ������� ���� � ������ �����, �������, ���� ��������, ���������� ��������������� � ���������� ��.

������ ��� ������� �������� ��������� ������� ������� �������.

�������� �������� - ���������� ������ ������, �� ���������� �� ��� �������� �������� ��������, ����� �� ���'���� ��������.

�������� ���������� ��������� �������� �������� �������� ����������� ���������� ������� ��������� ����-���������� �������.

������ �������� ��������:

� 1) �������� ������� � ������� ������ ���������� ���� � ����� ��������, ����� ������ ��������� � �������� �������������� ��� (��. 5 ����������� ������), ������������ ������� ���� ������. ������� �� �������� ����������� - �� �� ����� ���� ��������� ������ � ��������, ��� ���� ������� ������������;

2) ������������ �������� - ������ ������ ��� ����� �������, ���� ������������� �� ����� ��������������, ����� ��

����� ������ ����� �����. ���������� ������������ �����������: �� ���� ���� ������� ��� �������� �� �������� ����, ������� ����, ���������, �������� �� ����� ����������, ����, �������� �� ����������� ����������, ��������� ���������, ���� ����������, �� ������� ��� ������ ��������. ������������ ������ ������������ - ������ ���� � ������ ������� � ����, �� ����� ������� ��������� ��� �� ���������;

3) ��������� ������ ������� � �������� ������� �� ���� ��������� - ������� ���������� ������ ����� � �������� �������������� ������ ��������� �������������, ��������� �� ����������, �������������� � �������������, ���� ��������� ������� ���������� ��� ������� �����. � ������������ ������ � ��� ���� �� ������ �������� ��� ����������� ������� ������ � ������� �����: �� ������� ������� ��������, ���������� �� ������ ���������� ��� ������;

4) ���� ����� - ������ �������������� � ������ ��������� ����� ���� �����: �����������, ���������, ������, �� ������� ���������� ��� ������������ ����� �� ���� ���������� ������� � ������;

5) ��������� ����� �� ����� ������� ��� ����'�������� ��������� ���� ������� - ������ �������� ��� ������� � ��������� ���� �����, ��� �������� � ������� - ������, �������, ��������; ��������� ������������, ���������� ���� �����, ��� �� � � ������� ��� �������� �����;

6) �������� - ������ �������������� ��������� ����, �������� ���� ���������� ������, ������� �� ���� �������� �����, ��� � ��������� �������� - ���������� �����, ��������� ��'������ ���� � ������ ���������� �� ���������, �� ���� � ������ �����������. ��������� ������� � ���� ���, ���� � �� ����� ������ ������� ���������, ����� �� ������ �������� � �������� �������������. ���� � ��������� � ������ ���������� �������� ������ ������������� �������� ��� ������� ��������.


�3. ����� �� ��������� ��������

������� �������� ����������� ����� �� ����� �� ���������. ����� �������� - �� �� ������ ���������. ���� �������� ����� ������� ������, ��� ������ � ��� ���:

1. ������ ������ � �������� ���������� � ���������� �������� (������������) - ����������� � ���� ������: ����� �� �������:

����� - �������������� ���������

������� - ������������ ���������

- ����� ������������, ��� ��� ����� ����������� ����� ��������� ��� ������������ ������ � �������� ������� (����������, ������ �������� ��������������)

- ����� ������������, ��� ��� ����� ����������� ����� ����������� ��������� ��� ������ �� ������ ���������� ���� (����������, ������)

2. ���������� �� �������������� ������� ������ ������� �� ����� ������������� �������� ���������, ��������, ���������, ����������, ���� �����������, �� ���������� ����������� ��������� ���������� � ��������� �����������:

3. �������� (���������� �������������) ���������� ������� ����, ������ � ����'���� ������ � �����������, �� ������� � ������ �������� �� ���������� ���������.

���� �������� ����������� �� ������� ���������� �����:

- ���������;

- ���������; - ��������;

- ���������-������� �� ��.

���������, ��� �������� ��������� � ��������� �������� � �������� ��������� ������� ������� ���������� � ����������� �������� �������������� �������������� "���������� ��������" (1989 p.).

����� �������� ��������� ��� ����� � �� ���������� (����������, ���������� �����, ���� �������� ���� �� ��.).

��������� �������� - �� ������� � ������� �������� �������� ������� ����������, �� ������������� ��������� ������������� ����� � ������ ����� ������� � ��� �������� ��������.

����������� ���������� ��������� �������� � ���� ������������ ���������� � �������� ������������; ����������� ���������� - ���� �������� ����������, ����������.

�� �������� ������������ � ������� ������� �������, ����� �� ��������� ��������� ��������� ��������:

���������

������������

- ��� ���������� - ���������� ���� - ������ ���������� ����

- ���������� ������ - ������ �������� - ���������� ����� ����

�� ��������� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ��������:

����������

�������������

� ����� ��������� ������������'������ �������� ��� ��������� ������, ��������� ���, ��������: - ���������� �������������� �� ������������; - ������; - ������ �������� �� ��.

� ����� �������, �������������� �������� ��� ��������� ������, ��������� ���, ��������:

- ���������� ���������������; - ���������� ����������� �������������; - ������; - ����������� �� ��.

� ������ ��������� ������������� �������� ����������� ���� �������� �������.

������ - ����� ������������� ����� �������� � �������� �������� ������ ���������� ����� ��������������� ������, ������ �������� ��������������, �� ������������� ������.

��������� ������������ ������� ����� ����� ����� ������� � ���� �������� �� ������ �������� ����� � ������ �������� ��������������. ���������� ���� �������� ���� ���� �������� ��� ��������� ������. ������� ������� ���������� �� ��������� ������� ����������� � ������� ������������ ������� ����� ����� �� �����.

�� ����� ����������, ������ � ������� ��������� ����� ������ ������� ����������� � ����� ���������� ����������: ���������, �������� ����, �������� ���� ��������� ��������� ����, ������ �������� �������������� (�������, �������, ����� ���� �� �� ������).

������� ������� ���� ���� ������������, ������������ �� ������� (�����������-������������). ����������� ������� - ������� ���������� ���������� ������, �������� �� ��� ���������� ������� �� ��������� ������ ��������� ���� ���������, �� �������� ����������� �������� ������. ³������� �� ����������� ������� ���������� ������� ������������� �� ������� ����������� ������� ������, ������� �� ����� � ����� ��������� ������.

���, ������ �������� �������� ���� ������ � 1998 �. ����������� �� ������� ��������: �� 450 �������� - 225 ��������� � ������������� �������� ������� �� ����� ������� ������� (����������� �������), � 225 - �� �������� ��������� � �������� �� ��������� �����, �������� ����� ����� � ���������������� ������������������ ��������� ����� �� ����� ������������� �������������� (����������� �������).

��������� ���������� �������� � ���������� �� ���� �� ������ �������������� ��������� ���������� ��������.

���������� (���. - ��, �� ������� ���� �����������) - ���� �������� ������ ����������� ������������ ������� ��������������������� � �������� �������� (��������� �����������, ����� �������� ������ ��� �������� �� ��� ���, � ����� ����� ����� � ������������ ������). ���������� � ����� �� �������� ��������� ������������� ��������, ����������� � ����� ������������ ������������ - ������������� ����� �������� � �������� �������� � �������� ��������.

����������� �� ��������� ����������:

� �������������� - �� ���������� ����������� ���������� ������ ����������� ��� ������������ ��������;

� ����������� - �� ���������� ����������� ���������� ������ ������ ��� ������ �����;

� ��������������� - ����������� � ����� ��������� ���������� ����� ���� ������������ ������� ���������� �����.

����������� �� �������� ����'�������� ����������:

� ����'������� - ��������� ����������� � �������, ������� ������������ �� ���������� �������� � ��������� ������������ ���������� (���������, �������� �� ��. 73 ����������� ������ �������� ������������� ������������ ���������� ������� ��� ���� ������� ������);

� �������������� - ����������� � ����� ��������� ���������� ����� ���� ����������� �������, ��� �������� ����� ������� ��������� ������ (���������, ��� ������������ ����� ��������� ���� � ��������� ������).

��������� ����������� ������ ���� �������:

- �� ����� ������� �������� ��� ���������� ������� �������

����� (��������-������ �������) - ��������� ����� �� ������ ����������� ��������, �������������, ���������, ��� �������� ����� � ������������� ������������;

- �� ����� ������� �������� ��� ������������� ������� ���������

�������� (�������������-������ �������) � �������� ������ ������������� ���������, ���������, ���� �������������-�������������� �����.

������� ������� ���������� ����������� - ���:

1. ���������� ��������������� � ������������� ����������� ����� ������� �������� ����, �� ���������� ������������. ���� � ������������'�������� ��� ��������� ������, �������� �������� �������� �� ����������� � ��������������� ��������.

2. ���������� ���������������� ����������� �� � ����'�������� ��� ��������� ����������� ������ � ����������� �������. ���� ����� �������� ��������, ������������� � ������������ ��� �������� ����� ���������� ���������� ��������.

�� �������� ���������� ���������� ���� ����:

(1) �������������������� - ����������� � ��������� �񳺿 �����. �������� ��������� ����� ������������ ���������� ��� ������ ���������� ����������� ������, �� ���������� ������������.

³������� �� ����������� ������ (��. 72) ��������������������, ������������� ���������� ������������ ��������� ����� ��� �����������. ����������� �������������� ����������� ���������� �������� �� ������� ��������� �� ������� �� ���� �� 3 ������� �������� ������, �� ����� ����� ������, �� �����, �� ������ ���� ����������� ����������� ������ �� ����� �� � ���� �������� �������� � �� ���� �� �� 100 ����� ������ � ����� ������.

���������� � ����� �� ����������� ���� ������������� � ������ �������, ������� �� �����. �� ��� �����������, ��-

������ ������������� ������������ ���������� ������� ��� ���� ������� ������.

(2) ̳������ - ����������� � ����� ������� ���'���� ��������� (� ����������� ������) ��� �������������-������������� ������� (� ������� �� ����������� ��������) �� ����� �������� ������������ ������ �������� ��������.

������� ������ �� �������� ���������� (���������, �������������� ��, ��� ��� ���������� ���������� ����������� ������ ����, �� ������) ����� ���� �������� ���� ���� ����� ��������� ������� ��� �������� ��������.

����� ������������� ���������� � ������, �� ����� ���������� �� ����������, ���� ���� ���������� ����� 5 ����, � ������� ���������� - ����� 1 �� �� ��� ���������� ������������ ����������� � ��� ����� ������.

� ������� � ������������ ����� ����� ����� ������ ��������� ������, �� ������� �� ���� �� ���������� 18 ����. ����������� ����� �������������. ����������� �� ��� ������ � ����������� � ������: �������� �� �������������� �������� �� �����������.

� �������, ��� �����������, ����������� ������������� �������� � ������� ����, ������� ����������� ���������. � ��� ���������� ������������� ����� � ������������ ����������. � ������� ����� ��� ���� ���� ���������� ������� ����������� � 1789 �. ������ �������������� ��������� - ��������� ����������, �� ������������� �� ������� �����������.


�4. ��������� � ��������������

�������������� ������ - ��� ����������� ���������, ���� ���������� �� ��������������, �������������� �� ������������ �������� ��������� �������. �������������� - ��������� ��������� ������������� ��. ��������������� - ��������� ������������ ����, ������ ��������. ������������ -��������� �������� � ��������� ����� �� �� ���������. ��� ������������� ��'��� � ���'��� ��������� ���������, ����� ���� ��� ���������� ����� ��������, ��������� ����� ������ � ������ ���� �� ����� ��������� ��������� �����. � ������ �������������� ���� �������� �������� ��� ����� ����� ���� ����� ��'�������.

����, ������ ��������������:

1) �� ������� ����������� ���������;

2) ����� �������� ������ ���������;

3) ����� ����������� ���������� ������������� ��� ����� ������ ������;

4) ���'��� � ��'��� ��������� ����, ���������;

5) ��������������� ���������� �� ��������� ����� ��������� ���������� ����;

6) ������� ������ �������� ������, ����� ����������� ������;

7) �������� ������������� ����������� � ����������� �� ����� ������������.

�������������� �� ���� � ���� ���������� ��������� ���������� ���������� �� ��������� �������, ������ �� ������������� ����� (������� �������������) � ��������. ����� "��������������" �������� ��������� �������� ������ ���� ��'������� �����:

- ������ ����������: �������� ��������������;

- ������� ��������: ���������� � ������ ��������������;

- ��������� ������������: ��������� �������������� (�������, �������������� ������� �����);

- ��������� ����������� ��'������ �� ��.

��� ������������ �������� �� ��������������?

�� ����� �� ������������ ?

�� ����� ������� ���� ������ �� ��������� � ���������������, ������� �������������� - ��"����� ������� 1 �������� �����, �� ���������: ���� ������ �� � �������� ��,

�������������� �������� � ����� �������� ����. � ������ ��������� ���� ������� ����� ������������ ����� ���������� ����� ������� ����� ����� ����, ��� �������� �������� ��������� � ��������������, ������� �� ����� ���� ����� ������ � �������� ���� ��������,

� ����������� ������� �� ���� �������������� ������� ���������: ��������� ������ ��������� � ���� ����� �����, �������������� �� � ����� ��������� �������� ����������. �������������� �� ������. ���� ������ ���������� ���������, ���� "���� ���" � ���� ��������� � ����� ����� (����� �� ������) - �������� ������, �������� ����. � ������ ������� ���� ��������� � ������������� ��� (������������ �����), ��������� ��'�������� (���������, � �����); �� ����� ���� -

� ��������� �������������, ������쳿 ����������� (���������, � ������������� ���).

�� ����� ������������� ��������� � ��������������, ������� ��������� ������� ��������������, ��� �� �������������� ���� �������� � ��� �������� �� ����� �������� ����� ������.

�� ����� ������ ���������� �������� ������� �������������� ������ ������������ � ��������������� ������ ������� (���������, ��������� ѳ� � ����� � �� ����������� ������ �������� � ���). � ��� �������� �������� - �� ���� ���������� ���������� ������, �� ����������� �������� ����� �����, - �������������� ��������� � �������� ������� �� �����������.

������ � ������������� � ��������:

� ��������� �� ��������� ��������� �������, ������, ��������;

� � ������� ��������� �����;

� ����������� ������������� � ����� ������ ������;

� ������ ������������ � ������������� �������� ���������� ����.

����� �� ���� � � ���� ��������, �� �� ���������� �� ������������.

������ ������, �� ��������� �������������� �� ��������

��������������

���������

1. ������ �� ����� ����� ��������. 2. ���� �������� ��� ��������, 3, �� ��� ���������� ���������, ��� ���� �������� ����, 4. � ��������� ���� ���� ����� ������ �������������� (� ����� ������ ����� � ����� �������� - ��������� ���������). 5. ��������� ���������� ���� � ������ ������, ��� ��� ������������ ����� � ����� ���� ��'������.

1. ������ �� ����� ����� ��������������. 2. ������� �������� ������ ��������������. 3. ��� ���� ��������� ��������, 4, � ��������� ���� ���� ���� ���������������� ������� ��������. 5. ������ ����� �� ��������� �������� �������� � �����, �� ��������� �� �������� ����'�������� ��� ���.

�������� ��������� � �������������� ��� ������������. � ������ �������� ���� ���� ���������� �� ����� �����䳿 � �������� ����������. ��������� � ������ �������� ��������������. �������������� � ����� ��������. �������� �������������� ���������������� ��� �������� �������� �����. � ������� ����� � ������� ��������� ����� ������� �������������� ��������� ���������� ���������, ���� ����������� ���������� ���� ���� �����.

�������������� � ���� ����������� ������������ � �������� �������� ����, �� ���� ����������� ������, �� ����� ������� ����������, �������� ��������� �����������, ����� ������ ��������� ����������. ��� ��������� ��������� ���������� � �������� �������� � �������� ������������ ����� �� ������������. �� ������� �������������� ���� �����������, ����������� �� ����� ����������.

��������� ��������� �������������� � ������ �������������� (���. �"��������� � �������������-������������� ��������. ̳����� ��������������").


�5. ��������� �� ��������������� �������

���������� �� ��, �� �� ��� ���� ��������� ��������� � ������������ ��-������, ����������� � ����: ���� �� �������� � ������� ������� ����� ����'����� ��������� �������� ����� ������ ����. ��� ��������� ���� ���� ��������� ���䳿 ��������, ��� � ������������ ���. �������� ��������, ������ ������ � ������� �� ��������, ���� �� ��������� � ������� �� �������������, ��������� ��� � ������ ����� ���������, ���� �� �������� �� ����� �������� ��������� ��������� � ������, ���� ������ �������� � ��������� �� �������� ������, �����, ������ ����. ���� �� ������������� (� �� ��������� � ������� ��� ��������) ����� �� ���� ������ ����������, � ��������� (�� ���������) � ����� ������ �� ���� ���� ��������� ������ � ���������. �� �������� ������� ������� �����������, ������ ���� ����, �������� �������, �������� �������� ���������, ����� ������� ���� ����� ��� ������������ ��������. ��������� - ����� ���� ���, ���� ���� ������� ������� �� ���������� ������.

���������� ������ ������� �������� �� ����������-���������� �����.

1) ������ ������� ������������ ����� �� ��������� ����������� - ������� �� ������� ����, ����������, ������:

�) ���������� ���������� �� ��������� ������������� � ������� ������ ���������� �������, ������, �������������, ������� ������ �� � ��������, �������� � �������� �����;

�) ������� ������� � ��������� ������ � ������ �������� �� ����� �������;

�) �������� ��������� ������� �������� ����� �� �������, ���������� � ��������� �� ���� ���'������ ��������. ��� �������� ���������� ��������� �������� ����������� ����������� � ����������, �������������� ���� �� �������.

������ ������� �������� ���������� � ��� �� ���������, ���������, ������, ����������.

2) ��������������� ������� - ����� �� ������������� ����������� � ������� ������������ � ����� ������ ��� �������� ��������� � ��������� �����:

�) ����� ������ � ��������� ������ ������� �� ������ �������� ��������������;

�) ������������������� � ����, ���������, ���� ����;

�) �������� ���������� � ������� �� ������������ ��, ����� � ���� �� ��������;

�) ���������� �������� �� �������� ������� ������ ����� �� ����� ���'���� �������� ������� ����������. ��������������� ������� �������� ���������� ����� �� ������� �� ������������ ���������.

3) �������� ������� ������������ ����� �������� ���� �����:

�) �� ����������� ����������;

�) ��������� ������������ �� ��������� ��������� ������-������������ (�����������, ���������, �������-����������) � ����������-���������� (���������) �������;

�) 䳿 ����������� �������� ������� �������;

�) ������������ ������������� �� ����������� ����'����, ������� ��������� ��� ���� ��� ���������� ����������� ��������� ����� �� ������� ���������� ����, ������ � �������� �������� ���� ����� ��� ����-����� ���'���� �������� (���. �"����� � �������").

� ����� ����� ���� �� �������� ��������. � ����������� ���� "�� ��������� ����� �����" (������������ �����) ������ �� ����� ������������. ����� ��� ��������� ��������� ������� �������� ������� �� ��� ������. ���������� ������ ��� ����� � �������� � ��������� ���������� � �������� ������� �������� ���������� � ������, �������� ���������� �������� �������� "������������� ������ ���". ������� ��������� �� ������� ���������, �������� �� ������������� �������� �� �������� ��������� ��������� ����� ���� ���������, �������� ��������� �� ���������, ������������� � �������������, ������ �� ����� �����, ������, ����� �������.

��� �������, �� ����� �� �������� ������쳿 ����� �� �� �������������, ��������� ������� �������� ��������� ��� ��������� ������������ ���������: �������, ������������, �������������, ��������� ��������.


�6. ��������� � ����� ���������� ��������� (������)

�� �������� � ���������� ���������, � ���� ��������� ����� ��������� ������� ������ �������� �� ��� �������, ����� �������� ������. ����� ��������� ������� ������� (������ �������) �� ������ ���� �������������. � �������������� ��������� ���� ������� ������� ����������� � ��������� ���� �����, �� � ���� ����� ������� ������� ���� ������� - �� �� ������ �������, ������� �� �������� ��������. ����� ������� �� �������� �� ����� ��� ������� � �� ������ ���� �������� �������� ������.

��� �������� �������� ����� ������� ������� � ��������� ���� � �����. ��� ���� � ��������� ����������� ����������, ������ ����� ���������� ����� � ����� ����� ������������ �� �������� � �������� � ���� ������ ������ �������� ������������. ���� �������� (�.-�.�����) �������, �� ������ ������� ����'����� ��� �������. ���� (��.'̳���, �.�������, �.�������, �.������) ��������, ��� ��� ������� ���� ��������� ���, ������� ����� ��������� ������� -���� �� ���������, ������. ����� ��� ������� �������� ���� ����� ����� �������� �������. ������� ������� ������� �

������� ���������� ���������� ���, ������������� �������, �������������� ������� � ��������� �� ��.

���������� ����� ������� � ���������.

������� �������� � ���������� �������� ����� (����������) ������������ ���� �������� ��������. ����� ����� ���������� � ��������� �� ������������� � ���������. �������� �������� � �������� �������� ���������� � �������� (�� ���. oppositio - ��������������), �� ��� �������� �������� ������������� �������, �� ����������� � ������ ������ � �������� ������������� ������� � �����. �������� ������� �������� �����, ����������� � ������ �������� ������� ��� ����� �����.

�������� �������� ��������� ����'����� ����������� �������������� ����������, ������� �������. ���� � ��������� ���� ������ ��������, ���� �������� � ��������.

���� �� ��������� ��� �. ���������� ��������, �� "���� ������� ������� � ��� �������� ���������, ���, ��� �� ���� ���� ����������, ���� �� ���� ��������, ��� �������� ���� ��� �����, ���������� �� ���� � ����������". ����������� ��� ������ ����� ������� ������������� �������, ��� ������ ����� �������� ����� ������������ ��� ��������� ������. ֳ ����� ������� �������� �����, �� �������� ���� ��� 200-������� ��������� ��� ���� ���������� ����� 26 �������� �� �����������, � ������������ ����������� � ������� ������ � ��� ��������.

�����������, �� ������������ � ͳ���������, ����㳿, �����㳿, ������� �� ����� ������ � XIX ~ XX ��.��., ������ ���� ������� ���� �������. �������� �������� ��������� ����� ������������� �������� � ������������ ���������� ������� �� ����������� �����, �� ���� ���� � ��������. � ���� �� ����������� �������, ���, ������, ����� �� ����� ���� ������������ ������ ���� ������ �� �������. � ���볿 �������� (��������) ������ �������� ������� ���������� ��������. ��������� �� 1800 p., ���� �������� "���� (��) ���������" ������ ������, �������� � ������� ����'��-������. � ��� ����� �������������� �����������, ��� ������ � ����������� ���������� ����������� ��� ������ ����� � �������� �������� �� ������, - ���� � ���� �������. ���� ������ ���� ��������� � ���� �� ������ ���������� ����������� (�� ���������-

�� ����� ������), � ������� ���������� �� ������� ������� ����� �������.

������� � ����� �������� �������� �������� �� ���������� ���������� ����. ������� ���������� (���� � �����) � �������� ��������. �������� �������� ���� � ���� ����������� ����� ��� ����� ��������� ���������, �� ������� ���������� ����� �����, �� ���� (� ������ ������) ��������� ��������� ���. �������� �������� ���� ���� �������� � ����������. ������� �������� �������� �� ����� � ������ �������� ������, ����������� ������ ����� ����������� �������� ��������. ��������� �������� ��������� �� ������� ����� �� �� ������ � 䳺 "�� �� ��������".

������������� �������� ��������� �������� ������� ������� � ��������� �������� ����, �� ����� �� ��������, ��� �������, ������� ��������� (����, ����) ��� �� ����� ���������� ��������� ������� (����������, �������� �� ���� �����). ���, � �������, �������� ���� ��������� ���������, ���� ������� ������� ��'�������, �� �� ���������� ������� ������� �����, � ��� ������������ � ��������� ��������� ��������.

��� ������� �� ��, �� ��������, ��� ������ ������� ��� �������, � ���������� �� ��������, �� ����������. ³������ ������ � ��������� ������������ ������� �������� �������� �� ����, ��� ����������� ���� �������. �������, ��� �������� � ��������� ���� ��������������, � �� �������������. ������ ������������ �������� ���������� �������� ������� ����� ��� ���������� ���� �������� ��; ������������� �������� ��������� ��������, ������������ � �������� �� ��������� ��������, ��� ����������� �� ������� ��������, � �� �������������.

����, ��������� - �� �� ����� ����� ��� �������, ��� � ������� ����� ������� �� ������� � ����� ��������� ���� ������� - ��������������, � �� ��������. ����� �������� �� ���� �������. ����� ���� �������������, ��� �� ������������. ����� ���� ������ ���� ���� ���, ���� ���� ������ ��� � ���� �������� � �������� �������. �� ����� �� ������� ������������� ��� ����� ��������� ����������� � ��������.

��������� ������ ������ ������������� ������������: ���������� ��� ������� ��� ��������� ���� �������; ��-

�������, �� ����� ����� �� ��� ��������, �� ����� ��������� � ����� ���� � ������ ������. ������� ����� ������� � �� ������������ � ��������� ������ � ����, �� ���� ���� ������ ������ ����� ��������. ³� ����� ����� ������� � �������������� ��������� �� �������� ���� ��������, ���� �� � �� ���� ����� ������ ������� ��������� ��������. ������� �� ���� ����������� ��������� � ��������, ����� ������ ���������� - ������ �������� �� �������� �������� ����������� �������, �� �������� �������, � �������� ������� ���, �� ����� ��������� ��������� ������������ ��� �������. �������� ������� �������� �������� � ����������� ���� �������� �� "��������" (������������).

���������� ����� ������� (������������) ������.

������������� ������ �������� ������� ����� ���������� �� ������� ����������, ����������, ���� ������ ������ ����������� ���������� � ������� ����� � ������ �������� ������� ���� (������������ ������).

���������� ������� ������ ������� ��� ���������, ��� ��������� (���������) �� ������� �������, �������� "���������" ��� "���������" ������. � ����-����� ��� ���� ����� �� �����, �� �� �����, �� ���� ����� ������. �������� (� ��� �������) � ����� ������������ ������ �� �������� ��������������. ����� ����� ������������ ������ ���������� ������������ �������� ������������, ���� �� � ������ ���������������� �������� ��������� ����������� ���������.

������ ����� ������ ������������ ������ ������� ���. � �������� �� ������� ��� ����������� "������ ���� ������� � ����� �����". ³������� �� ����� ��� ���������� ������� �����:

- ����� ��������� � ����� ������������ ����������� ��������� (������������� �� ����������, ��������� �����������);

- ����� �� �����������;

- ����� �� ��������� ����������� ������ �������������� ��������� �����, �� ���������� ��� ��������� �����;

- ����� �� ������ � �������� ��������� �����, �� �������������� � ������������ �� ����� ����������� ������� �������;

- ����� �� ��������������;

- ����� �� ������ � ���� ������� �� ����-���� ������ ���������, ������, ���������� � ���������.

ϳ��������� �������� ³������� ������� ������������ ������ - �������� ������ � ������� �� ������������� � ����� (��Ѫ) �� 15 ������ 1989 �. ������ �����: ������� - �������� ��Ѫ "����������� ��� ���������� ������������, ��������������, ��������� �� ����� ������, � ����� ����������������� ������� �������� ����������� ��� ������������ ������� ���� ������ � �������� ������ ���, �� �������� �� ������������ ������ �� �� �������. ���� ������������ � �������������� ����� ��� ���������� ������, ���������, ����� �� ������� ����������� ������������ ������ �� ���� �������. ���� ������������ ����� ��������� ���� �������, �� �������� �� ����� ������, � ����������������� ���� ����� ������ � ������". ��������� ������ ��Ѫ � ������� ������������ ��������� ���� ������� � ����-��� ����� ���� ������������ - �������� �� ��� �������� ���������� � �� ���� ������������ ������.

������� ��������� ��� ������ ���� ������������ ������ �������� � ������������ ����, �������볿, ������, �����, ����������, ������, ������, �����. � ����� ������������ (�����, ��������, ����, �������) ������� ��� ������ ������ ������. ������� ��������� ���� ������� ������ � � ����������� ��������. � ������������ Գ����䳿, �����㳿, ������� ������������� ������������ ������ ��������� ������. ������� ������������ ��������� ��������� ������������� ������ ���������� �� ������ ������, �� ������ ��������� ��� ������ ������������ ������, �������� �������� ������� ������ �� ������ ����.

������������ ���������� �����'����� ���� ������������ ������, �������� ���� ������ 25 ������ 1992 �. �������� ����� "��� ���������� ������� � �����" �� ����� ������������ ������� �� ���� �� ������ ��������. �� ������������ ������ �������� �� ����� ������ �������� ����� �������� ������, �� �� � ��������� �� �������������, ��������� ������� ����������� ������������ �� �������� �� �����. ������������ ����� ���, �� �������� �� ������������ ������, ������� �������� ���, �� ����� ������������ ������ � ����'����� �������� ���������������� ���� ������.

� ������������ ������ ���� ������� � ���� ������� � ���������� ������� � �����������, �� ������� ������ � �����.


����� 11 ����� ������ � �����������. �1. ������ ��� ���� ������. ����� ����� ������� ���� ������

������ ��� ���� ������' ���� ��� ������ � ������. ��� � ���볿 �������� ��������� ��� ������� � �������������� ��������� �����, ������ �����. � �������� �������� � ������ �������� ����� ��������������� ������ ����� ���������� ���������� ������� ������� ���������� � �������, "����". � ���� �� ���� �������������� � ��������� �������� ���� ��� ����� "������" ����� (����������, ������ �� ��.), �� �������� ������ ����������� ���������������� �������� ��� ���������� (�����������) ������� � ����� �������� - �������� ������ ��� ����� ����� �������.

��������� � �������� ��� ��� ����� ������ ������� �� ����� ³��������� � �������. � XVII-XVIII ��.��. �� ���� ���������� � ���� ���������� (������������) �����, ��� ��������� ��������� � ������� ������������� ���� � ������ ��������� �����, ��������� ���� ������������ � �������� �������� � �������. �. ������, ��. ����, �. ������, �.-�. �����, ϲ. �������'�, �. ����������, �. ����, ��.-��. ̳���, �. ���-��� ����������� ����� ����� (�� �����, �������, �������� �� ��.) �� ������� ���������� � ���������� ������ ��������� �������� ���� ������. ������ ����� ��� ���� ����� � �������� ��� ��� ����� ������, �������� �� �������� � ��������� �� ���������� �������� ����� �����.

���� ���� ������, ��������� �� ���� ���������� (������������) �����, ��������� ������� � ����������� ����� ������ ������ � ����. ������������ ���������� ����������� 1776 �. ��������� ��������������� �������, �� ����� ��������� ������������ ����� ��������: "�� ������� ������������� �������, �� �� ���� ������� ������, �� ���� ������ ������� ������� ����'������ �������, ����� ���� ����� �� �����, ������� �� ��������� �� �����". ���������� ���������� ���� ������ � ����������� 26 ������ 1798 �. ������� "�������,

' ³�������� �������� ����� ����������� ����� ���� (� �.�������� �� ��.) ��� ��������� ���� ������, ���� ����� (������), ���� �������.

����������� � ������� ����� ������": �������� �������, ��������, ������� � ��� ���������; ������������ ����� ����� ������� ������ � ���������� ����� 䳿 �������� �����; ����������� �� ���������� ������������� ���� �� ������ ������ (���� �������, �� ��������� � �����; ���� ���������, �� ��������� � �����), ���������� ���������, ������� �������, �����, ����� �� �����, ��� ���������� "�������� ������������� �� ����������� ���� ��������", �� ��. ������ ��������� ��� � ������� ����� ����� ���� ������� (��������, �������) ��� ������������� ���������� ��������� (�������������) � ��������� ���� ������.

�� ���� ���������, ����������, �����������, ������������, �������� �� �� ������� ������� � ����� ������ �������� ������: �. �����, �. ��������, �. ����������, �. ������, ���� �������, �. �����������, �. ʳ���������� �� ��. ��� � ������ ����������� �. ������ (1710 �.) ����������� ���� "����������� �� ������ ���� ����������� ���� � ���������", ���������� "�������� ���������� ����� � ������". �. �������� � ������ �������� ������� ������� ������. �. ���������� � ��������������� ������ ���������� �������� ������� ������, ������������ �������������� �����, ������ �� ������. ������������ �. ʳ���������� ����������� �� ����������� ��������� �������� ����� "����'������, �����������, ��������������, �������������� ������� ������", ������������ �� ���� ������� ����� �� ���� ���������.

������� �������� ��� ���� ������ ������� �� ������, ��� � ���� ����. ʳ����� ���� ������ ��� ����� ������ (�� ��������, ��������� � �������������, ��������� ������ �� ��.) ����������� � ������ � ������� � � ����� ���� �� ������ ������� �����. ���� ���� ��� ���� ������ ���'���� � ��������� �� ������������ �� ������ ������� �����. ���� ������� ����� ������ �������������� ����� �� ��������, ��������, ���������� ��,������� � �����, ��� � ��� ����������� ����������� ����� ��� ���. ���������, ����� ���� �������� ���� ������ � ������ �������� � ���������� ������. ������ �������� ��� ��� ����� ������ - �� ���������� ������ ����� ������ ����� � ��� ����� ��������� �����, �� ���������� �� ����� ��� ������ (�������-�������������, �����������, ������������-��������, ������� ����� ���������� ����� �� ��.).

� ������� XX ��. ���� ���� ������ ���������� ������ ������� ������� ������� �� �� �������������� �����. ������, �� �� ����������� � ������ ���� ������������ �� ���� ���������� �����. ������ � ��� ������������ �� ����� �������-������-��������� ������ �� �������� �����, �� ���������� �� ����������� ����� � ������, ��� �� ����� ������������-�������� ���� (����), �������� �� ��� ����� ������ "���������" ��������. ��������-�������� ����� �� �������� ���� ������ �� ��������� � �������������, ����� �� ����������, ����� ���������� � ������������ ���, �������, ���볿, ������.

� ����� ������� XX ������� �� ������� ���������� ��������� ��� ����� ������ �������� ��'������� ����������� ������������ ��������-��������� � ��������������� (�� ��������� ����� � �����) ������ �� �����, ����� ��� ���������, �� �������� � ������������� � ������ �������� ������. �������������� ����� �� ������� ���� ������, ������������ ������� �� ����������, �� �������� � ������������ �����, ���, ��������� ������ � ����������, ����������, ����������� ���������� � ���������� ������ ����������� ���������� ��������� ���� � ��������, �� ������� � �������.

� �� ��������. ��������� ����� ���� �� ���������� ��������� ������ � ������������ �� ��������, �� ������� ������������� ������������. ³����, ��������� ����� ������� ������� ������ �� �������� �� ����. ����� ������, �� �������� � ����������� ���� (������������ �����), ����������� ��������� �������� ������� �� ������� � �������.

� ��������� ������� �������������� ���� ������ � ����������� ����� �'������� ����� ����� ������� ���� ������.

����� �������� ���� ������ - ����������� ������� (�����������) � ������� �����. �� - ����� ����������� �� ������� �����, ����� �� ���㳿, �� ������ � �������� ��������� �����, �� ������ ����� �������, ����� �� �����, ������� � ������� �����, ����� �� ������� �� ��������� ������, ���������� ��� ��������, ����� �� ������� ������� ������ ���������� � ������������� ����� �� ��. ������� � ������� ����� ������ �������� ����� �������� � ����� ��������������� ������������� �����, � ��������� � � ����� ����������� �����.

����� �������� ���� ������ � ������� ������������ ������� � ����������� �� ������� ���������� ����, �� ����-

�'������ ������� ������������ �� ��������� � �����, ����������� ���� �������.

����� ���� ����������� �����������������, �� ���������� ����� ������, - ������� ��� ����� (1628), Habeas Corpus Act (����� ��� �������������� �����) (1679) � ����� ��� ����� (1689). �� ������� �������� ���� ������ �������� ����� ����������� ����������, � ����: ���������� ���� ³������ (1776), ���������� ����������� ��� (1776), ����������� ��� (1787), ����� ��� ����� (1791), � ����� ���������� ���������� ���� ������ � ����������� (1789) �� ��.

���� ���� �������� �� ������� �������� ���� ������ ������ ����� ��������� (1215), ��, �������, ����������: "����� ����� ������ �� ���� ������������, ��� ��'������, ��� ���������� ��������, ��� � ����-���� (�����) ����� ���������... �� �� �������� ������� ����� �� �� �� ������� �����". � ����� ����� ������ �� ������� �������� ���� ������ ����� ������� � �������� ������� (1529, 1566, 1588 pp.) - ��������� ���'����� �����������, ����������� �� ����������� ������. � ��� ���� ����������� ��� ������ ������ ����� ����� �������, �������� ��������������, ���������� ������� ���� ����� (��������) �����, �������� ������������� ����� ������� �� ��. ����� ������������ ������������� (������ ����� ���������, �������� ������� �� ��.) ���������� �������� �� ���������-����������, ������� ��������� ����������, ���� ���� ������� �������� ������ ��������.

³��� ������� �������� ���� ������ ����� ����� � ������ ������������ �������� ������, ���� ������������ ������ ����� �������������� ����������. �� ��� ����� ���������� �������� ���������� �������� � ����������� ����������� ���������� � ���� ������������� ������. ���� ��� ������������ � �������� ������� ������ ���������� � ������� �������, ������� ��������������� ��� ������ ������������� ����������. ������� �������� ������, ���� ���� ������� ������������� ���� ������, ����� �� ������ �������������� ���������.

ϳ��� ����� ������ ���� ����������� ������������ �������� ���� ������ ���� ������� � ������� ���������� ����.

����� �������� ���� ������ - ����������� ��������� (�������������) � �������� ���������-���������� � ���������� ���� (����� �� �����, ���������, ��������� ������������, �������

�������� �� ��.) - ������������ � ������ �������� ������ �� ��������� ����� ����������� ��������� �� ��������� ����������� �������. ֳ ������ ������� ���� ����� ������ ����, � �������� �� �������������� � ����������� ��������������� ����� ���� ���� �� ��������� ����� ���� ����� ������ ����, ���� ������� ���������� �������� ����������� �������� ������ ���������� ��� ����������� ���������� ������ ��������.

����� �������� ���� ������ ��������� �� �������� ���������� ����. ���� �� ������ ������������ ��� ������������, ����������� �� ����� ���� �������� �������, ����������� �� �� ������������.

������� ��������� � ������������� ���� � ������ ������ ���������� ���������-����������� � ���������-����������� ������� � ��������� � ��� ����������� XX ��. (����������� �������� �����, 5 ������ 1917 p.; ��������� ���������, 2 ������

1947 �. �� ��.), � �������� ����������� � ��������� � ������ ������������. ��������, �������� �� �������� ����� ������� ���������� ��������� � �������� ���������� ���� ������

1948 �. � �������� ̳���������� ���� ��� ��������, �������� � �������� ����� 1966 �.

���� �������� ���� ������ ����� ������� ���������� (������������), ����� ������� ������ ������� - ������� ������ � ������� ������. �� ����� �� ���, �������, �����������, �� ������� ��������� ����������, �� ���������� � ���������� �������� �� ������, ��� � ������� � ������. ������� ��� � ����� �����, �� �� ���'���� � �� ��������� ��������, � ���������� ��������� �� ����� �������� (���������), ����� � ���������� (������������), � ���� ������ ����� �������� ������� ���� (����� �� ����������, ����� �� ��������� ���������� �� ��.).

����������� �������� �������� ���� ������ (����� ������ - ������� ���� �������) ���'����� � �����������-���������� ����� ����, �� ������������, � ����� �� ������������ ���������� ������� ������� ���� ����� ������ ����. ������ �������� �� ������������������ ��������� ����������� ���� ������, ��������� ���������� (��� ���������������) ����� ��� ����� ������, ������������� ������������� ���� � �������� ��� ����� ��� '��, �������� ���������������� ��������� ��������������� (���5���� ���������������) ��� ������, ��

�������� �������� ����� ��� ����� ������. ̳�������� �������� ���� ������ ����� �������� ��� �������� ������ ������� � �������� ��������� ������������� �������� ������. ̳� ����� ������� �� ����� ���������� ���� ������ � ��������������, ���������� ����� �������: ��������� ����������� ���� �� ������� ���������� ����� � ������� �����.


�2. ������ ����� ������ � �����������. ̳������� ��������� � ����� ���� ������

������ ����� ������ - ����������� ������� ��� ������� (���������) �����, ��� �������� �� ����������� ���� �������� ������� � ���� ����������� �� ��������� � �������� �� ��������� � ������ ����������� ��������� �� �������� � ���� ��� ��� �����.

������ �������� ���� ������:

1) ��������� (�������) ������ ���� ������ ����� ��� ������������ �� ������ ��, ��������� �� ����������� ������, ��� ���� ���� �� � ���� ��������� �������� � �����������;

2) ���������, �� ��������� ������������ ������� ������, �������� �� �� ���������� � �� ���������� "�������" � ���� ���� � ��� �� ����, � ���� ���� �������. ���� �� ������ ���� "������" �� �������� ����� �������, ������� �� "���" ���. �� ������� ����������� �����',

3) ���������, �� �� ������� �������� ������� (������-���������) � �� �������� �� ����������� ��������� ������ (�������������): ���� �������� �� ��� � ���� ����, �� ���� � �������. ���� �������� �� ������� ������ � �������� ��������� �� ����������� � ����� ������� ������ ������, �� ��������������;

4) ���������, �� � ��������� (� ���� ���������) �� ����������� ���������� - ���� ���� �����������, �������-�����-������, �������-����������� ��������. ��������, �� ����� �������� ���������� �� ���������� ��������, ��� ����, �� � ������� ���� ������;

5) ���������, �� ����� �������� ��������, ������� ������ �� ������������ ����, �� ������� � ����� ������� � �� ����������� ���. ��������, ����������, ������� � ������ ��������� (� ��������� ����) �������� ���� ������, ���������� �� ����������� ���, � ��������� ��� ��, �� ���� ����� �� ����

��'����� ����������� �����������, ��� � ����������� �����������.

������� ����������� ������������ ���� ������ ���� ����� ������ ���� �������������� ������������ ����, ��:

� ����������� ����� - ������� ����, � ��������� ��������� �������� ������� �������;

� ����� ��������� ���� ������ ��������� (�������, �������) ������ ���� �������� ���� � ��� ������� ���� ������ ������� �������� �������������;

� �������������� �������� ��� ������� ��������� ���� ������ � ������������� �������������� ���������, �� ���������� ������ ����� �������� ���������, ������ �������� ���������� � ���������-�������� �����.

��������� ��� ����� ������, �� �������� � ������� ������� ��� (1945), ����� ������� ����������� ������ ��������� ����� - ����������� ������� ���� ������ � �������� ������. 10 ������ 1948 �. ���������� �������� ��� ���������� �������� ���������� ���� ������, ��� ����������� ����������� ����� ��������� ���� ������ - �������� ������� ������ ����� �����. � 1948 �. 10 ������ ����������� � ������ ��� �� ���� ���� ������.

����� ������ ������ �������, ��� �������� ������ ����������� �������������, � �������� ������������ � ����������� ���� �� �������� ��������, �� ����� ������ �������� �� ������ � �������. � ������� �������� ��� ���� ����� ������ �������� ������� ��������� ������� �������� �� ����������� ������������ �, ���� �� ���, ������������� �����.

�������� ���������� ��������� (�������� ���������� ���� ������ 1948 p., ̳��������� ���� ��� ��������, �������� � �������� ����� � ̳��������� ���� ��� ����������� � ������� �����, ������� ��� � 1966 p., �������������� �������� �� ����������) ��������� ̳��������� ���� ���� ������ (��� ����� ���� ������). ̳������� ����� ��� ����� ������ ��-

����� �� ������� ����'���� ����������� ��������� ��������� � ��� ���� ���� ����������� ��������, ��������� �����������. �� �������� ���������-�������� ���� ��������:

(1) ̳��������� ���� ��� ����� ������, �� ��������� ����'��� ����� � ������ ������� ������;

(2) �����, ��������� �� ���������� � ��������� �������, �� ���������� �� ������ ������� �������� ���� ������ (��������� ��� �������������� ������ ������� �� ������ ������� � ������� ����� ������� �� 26 ������ 1968 p., ��������� ��� ���������� ������� �������� � ��������� �� ����� �� 9 ������ 1948 p.);

(3) ���������, ��������� �� ������ ���� ���������, �� ���������� �������� ������� � ���� ������� (��������� ��� ����� ������ 1989 p., ��������� ��� ������� ����������� 1952 p., ��������� ��� ������ ��� ��� ������������ 1954 �. �� ��.);

(4) ���������, �� ����� �� ��� ������ ������� �� ���������� � ���� ��������� ������ � ��������� ���. � ����� ���������, �� ������������ ��������� ������� ��� ���������� �������� �� ����� (�������) �� ��� ���� � ���������� ������� (��������� ����� �������� �� ����� ���������, ���������� ��� �����, �� ���������� ������, ���������� �� ��������� �� 10 ������ 1984 p., �������� ��������� 1949 �. ��� ������ ����� ���� � �������� ��������� �� ��� 1977 p., �������������� �������� �� ��.).

����� ����� ����, �� ����� �� ���� �����'������ ���������� �������� ���������, � ���� ���� ��� ����� ������, ������� ���������� ���������� � ������� ��� ���� � ����� ����������� ������������. �������, �� ����� �� ���� �����'������ ���������� �������� ��������� ��� ����� ������, �����'���� �������� ����� ��� ��������� � ������� ���� ����� ������. ��������� �� ������ ����������� ������������� ������ ����� �����, �� � �������� ���� ���������� ����������� �������� ���� ������.

������ � �������� ��������� ��� �������������� ��������� ��� � ����� ���� ������. ����� � ��'���� � ��������� ���������-����������� ������� ���� �� � ���� ����������� ��������� ����� ���������� ����.

���� � ����� �������� ���� ������ ������������ ��������� ����� ���������� �������:

� ������� ������, ����������� ������������� � ����������, ����������;

� ������ ����������, �� �������� � ����� �����;

� ���� ���� ������ � ���������� ��� ������ ������, ���������������� �������� (���������, ������������ �� ��������� ����).

����� ������ � ����� ����������� � ���� ��������������, ����� �� ��������� ���������. ���������� - ������, ��� ������� ��������� �������� �������� ���� ������. ���� ����� ������ �������� � ���������-�������� �����, �� ����� ����������� - � ����������� ����� �������.

³������� �� ������� ������ � �����������:

����� ������

����� �����������

��������������� � ������� ��������� �� ���������� ��������, ���������� � ����� � ���� ��'����� �� ���� � ���������� ��������

����������� - ������������ �������� ������������, ����� ��������� ��'���� ������ � �������

���������������� - �������� ����� ����� ���� ���������� �� �������, ����������� �����, ����� �� ������ ���������� �� ������� ������� (��������, ������ �� ����� ������� ������������, ��� ����� ����� ������)

����������-�������� (�������)

- ������������ � ������������ � ����������� �� �������� �������, ������������ ��� � ���� �����

- ��������� ����������� � ���� ����-����� �������������� ����������, �� 6 �� ����������� ������

- ��������� ������� ����� ������� ������� � ������ ��������

����� ������ � ����� ����������� - ������ �������, � ����� ������ ��������, �������:

� ��������� ���� ������ ����������� �������� ����� ������������� � ���� �������. ���������, �������� �� ���� ������� ���, �� �� ����� ������������, ����������� �� �������� ������ ������� ���������� �� ����������� �����;

� ������������ - �������� �����, ����� ���� ���������� ��������� ���� ������.

�������'���� ���� ������ � ���� ����������� ������������� ���, �� ���� � ��� ������� ������������� � ������ ����������-��������� ���, ���������, � ���������� ���� ������ � ����������� 1789 p., �� ������� �� ������ ��������������� ������������� ������� �������, ��� � ����� II "�����, ������� � ����'���� ������ � �����������" ����������� ������ 1996 �.

������� ���� ������ ����� �� ������� ����������� - ������� ���:

� ���������� �� ��������, ��������� ����������� (������) � ������;

� ������������ ���������� ������������� ����� ������ ������.

� ������� ��� ���� ������ � ����������� �� ���� ������ �� �����.


�3. ������� �������� ���� � ������ ������ � �����������

������� �������� ���� � ������, � �����, � ����'����, -������ ����������. ������������� �� ������������ � ���� ���� ��:

��������

��������

���� ���������� ���� ��������� �� ������� � ��� ����������� � ����������� ������� �������. � ����������� ������� ������� ����쳺���� �� ��������� �������, �������� ������� �� �����, � ���� ���� � � ���� �������; � ����������� - �� ������� ������, ���������� ��������, � ������� - �������� ������ ������� ���� ����� � ����'���� ������� �������� ����������� � �� ���� �������� �����.

³������� �� ����� ������� ������� �������� ����� ��������� � ���� ������� �� ������ �� ������� ���������, � ���� ���� � ����������, � �������� ������������� ���� (�� �����

�������������� ����������) � ��������� ���� (�� �������� ��-��������� �����). ֳ ����� ���������� ����� �� ��������� � �����, �� ��������� �� �������, �������� � ��������. �������� ����� - ������ ������������ �������. ���������, ����� eecfb ���� ����� ��� ����� 1791 �. (���) ���������� �� ����������� ���������� �� ������ ���� �������������� � ��������� ������� ��������� � ���� �����. ����� "�� �������", �� ��������� �����, � ����� � ��� ������� ����� ���������. ���, ����� ������ (��������) ����� ��� ����� ��������: "������� �� ������� �������� ������, �� ������������ ����-��� ����� ��� ����������� �� ����� ���������, �� ��������� ������� ����� �� ����� ��� ����� ������ ����� ��������� �� ���������� �� ����� � ��������� ��� ���������� ����������".

�������� ����� ���������� ���������, �����������. ���� �'������� ��������� �����, �� ���� �����, � ����������� �� ����� ���� �� ����������� �� ����� (������� ���, ������� ������������ � ������� �����; ����� �� �������� �������; ����� �� ��������� � �������������� �������� ��������; ������� ����������� �� ������� �񳺿 �������; ������� � �������������� ����������; ������� ����� � ������� ����� �� ��'������; ����� �� �������������� �����; ������� ������ ������ ����). �������� ����� ��������� �� "������� �������", "������� ������������� ������" ��� "�������������� ��������� � �������".

���� ����������� �� "��������� ������ � ����", �� ����� ����쳺���� ����� �� ������ �������� � ���� (������� � ������� ������� �����, ����� �������� ����� ������ � �������� �������� �������, ����� ����������� �������� ���������� �� ��������� ������ �� ������ �������� �������������� ����). ����� � �, � ���� ���� � ������� � ��� ���� �� ����� ����, �������� �� ������� ���������� ����, ��������� ���� �� �������� �� ������� �������, ���� ���������-����������� �������� �����.

�� ����� �� ���������� ����, �������� ����� ������� ����� ������� �� ��������� ����� ��������� � ��������� ����������� �������, ������������ ��������. �� - ��������, �������� � �������� ����� �� ������ ����� ����������� ���� ���'����, �� �������������� ������� ������� ��������� ������ �� ��������. �� ��� ��������: ����� �� �����, ������� ����-��� ������ ��������, ����� �� �������������� ��������, ����� �� ����� ������������ ���� ��������� � �����, ����� �� ��������� ���-

���� � ������ � ������ ���������, ����� �� ���������� �������, ����� �� ������� ������'� � ������� ��������, ����� �� ���� ����� ����.

�� ����'���� ������� ������� ��������� ������� ��������� ��������, ���������� �� ������������ �������� ���� �� ������ �������, ��������� ���������� �������, �� ���������� ���������� ��������, �������� �� �������� �����. ���������� �� ����� �������� ��������, �� ����� ��������. ������������ ������ �� ��������� �������� �� ��������, ���� �� ���������� ���������� ���������� ������ �� �������� ���� �� �������. ��������� ���������� ���� ������� �������� ������� �������, �� ��������� ���������� ������������� �������� �� ������������� ������ ����� �� �� ���������� ������. � ��� ���������� ������� � ����������������� ������ �������� ����� ������ ����������� ���������� ���� "������ � �������", �� �� ���� ���� � ��������� ������� ��� ������ "�������������" ������ �� ���� ����������� ������.

���� �������� ������� �� ���������� �� ̳���������� ����� ��� ��������, �������� �� �������� �����. ���� ���������� ������������, �� �������� � ���� ����� �� � ���'���������, ���� �� �� ������ ���� ������� � ���. ֳ ��������� �� ��������� �����, ����� ��������� �� ����� ������� �����'������ ��� ������� �������������� ������� ������������� � ��������, ��� ������� ������������� �� ��������� ������� �������.

������ ����� � ������� ������ � ����������� ���������� ����� �� ������ �� ��������� � ���������� ����:

������� (�����������)

�������

��������

��������

��������

��������

�� ���� �������� � ����� II "�����, ������� � ����'���� ������ � �����������" ����������� ������ 1996 �.

������� (�����������) ����� - �� �������, ������������, ����'��� ����� ������, �� ����� ���������� �������� ����������� �����. ���� �������� �� ���������� ����� �� ����� � �������, ��� �� ���������� �� ����� ������, � �������� ����������� ������������ �������� � �������, �������� ����� �� ������ � ���� ������� �� ����� �����. ֳ ����� ����������

����� ���� ����� ����� � ��������� � ������ ������ � ��������.

�� ������������� (���������) ���� �������� �������� ��������� ������, �������� ��� ������������ �� ������ � ��������-����������� (�������) ��������������. ³������� �� ����� ����������� (�������) ����� �������� �� ����� � ������. Գ���� �����: �� �����, �������� ��������������, ������� ����������, ���� ���� ����������, �������� �������, ����� ����. ������ �����: �� ��'�, ����� � ������, �� ������������, ���������� � �������� ��� (� ����������� ������ 1996 �. - �� ����� 27, 28, 29 �� ��.).

� ������������ �������� ������ ������� (�����������) ����� �������� � ���� ����� � ���������� �������. ϳ������� ��� ����� ������� ��������� ���������� �������� ����, � ����� ������������ ���� ���� ��� ���� �� ������������ ������� ����� � �� ������������� � ��������� �������.

������� ����� - ��������� (�������) ����������� ������� ����� ������ � �������� �������� �� � ������������ ����, �������� �� �������� ����� ��������� ������, � ����� ����������� ���������� �������� ������������. �� � ����� ������� � ���� ������� �� ��������������� ������ �������� ����� � �������� ��������������, ����� ���������� ��������� ��'������� � ����� ������ � �� ��������, ������� ������������ � �����, ����� �� ����������, ������� �����, �����, � ���� ���� ������� �����, ����, ����������� �� ��. (� ����������� ������ 1996 �. - ����� 38, 39, 40 �� ��.).

�������� ����� - ��������� (�������) ������ � ����������� �������������� ���������� ���������� � ��������� ��������� ������������ ��������: �������� � ������, ��������� ������������ �� ��������� � ��������� ���� ��������� � �������� ������ ��� ���������, ������ ������ � ���������� ����������� �� ����� ����.

�� �� �������� XX ��. ����������� � ��� ���� - ����� �� �������� ��������, ������������ �������� � ����� ������������� ������� ����� - �������� ���������� �� �������������, ������������ ����� ����� �� ��������� �� � ������� ���������� (��������������). � �������� ������������ �� ����� ����������-�������� ����� �� ����� ������ ��������� ����������� � �������� � ������� ��������� �����, ���

� ������ ������� � ������� �������������� (����������), ����������.

�������� ���� ����� ���������� ���� ����� ����� �� �������� ��������. � ������ ������, �� � � ����� �� ������ 1917 �. (� �������������� ���������� �������� ����� �������������� - � 1918 p.), �� ����� ������������ �� ���� � ���������, �������������� ���� ������, ��� ����� �������� ������������ ���������� �� ������������ �������. � ������������� �������� �� ����������� ������� �� ����� ������ ���������� �� �������� ������� ���������� ����������� ������ �� ���� ������.

����� ��������� ��������� ��� ��� ������� ���� ����������� �������� �������, �� �������� �������� �������� � �������������� �, � �������� �������, ������ ��������� �������, ���������� �����, ������� ������ ��������� �����������, ���������������� ����. ������, ���������� ���� ��� ����� ������������, ��������� � �������� ��������� �� �����, ������������� ����� ������� �� ��������������.

�������� ����� ����� ������� ��� ����������� ��������� ����� �������� ��������, �� � ����� ����-����� ������ �����. ������� ����������� ��������, ��������� �������������� ���� �������� ��� �������� �� �������� ��� � ������ ���������� �������� ��������, �� �� �����������, �� ����� �������� �� ��������� �������, �������� �� �������� ������������ �������.

������� ���� ��� �������� �� ����������� �������� �������� ��������. � ������������ ���, �������, ���볿 �� ����� ���� �������������� �������� ��� �������� ��������, ���������� ��� �� ������������ � ��������� ����������. �������� ������ ���� �������� �� ��� �� ������ ��������� ���������������� ��������� ����� �������� ��������.

� ����������� ������ ���������, �� ������ �� ����� �������, ������������� � �������������� ���� ��������, ������������ �� ��������������, ������ ��������. ����� �������� �������� ���������� � �������, ����������� �������. ͳ��� �� ���� ���� ����������� ����������� ����� ��������. ����� �������� � ����������. ������������ �������� �� ���� ��������� ����� ������, �������� �� ������ ��������, ��������� ����������, ���������� ��������� �������� � ������� ����� ���� (��. 41).

����������� ������ ����������� ����� ������� �� ������������ ��������, �� ���������� ������� (��. 42). �������� ���� ������������ �������� ��������, ��������� � ��������� ��� ������ �������� ����� �� ������ �������� ��������������. Գ������ ����� �������� ��������, ����� ������������ �������� �� ���� �������� �����, ����������� ������ ���������: "�������� �����'���. �������� �� ������� ����������������� �� ����� ����� � ����������. ������� ��������� ... ��������� ������������ ��������".

³������� �� ����������� ������ ������������� �� ���� ������ ��� ���� �������� - ��������, ��������, ����������, ��� � �� ����� ��������� ������.

�������� ����� - ��������� (�������) ����� �� ����������� ����� �������������� ���� ������� �����, ��������������� �� ��������� ��� �� �������� ���������, ����� ����� �� ����� ����� (���� ���� ��������, ������� ����� �����, ���������� ������� ������ �� ������ ����), ����� �� ��������� ������������, ���������, �����, ����� ����� ����� �� ��.

����� �� ����� ����� ��������� ���� �� ��� ������� ������ � ������ ���������� ���� ������. �� ������� �������� ���� �������� ����� ������� (�����������), ������� �� ��������, �� ����������� � ��� ���������� ������. ���� ������ �������� ��������� ����������� �����.

�������� ����� ���� ������ ����������� ������������� ������ ������ ������������ ������� ������� ��������. ����� �������� ������������ ������ ������ ��� ��������� ����� ����� ����� ���� ���������, ���������� ����� � ������� ���������� � �������.

� XX ��. �� ������� �������� ����, ������������� (���� � ������) �����, � ����� �������� ������������� ������ (� ���� ���� ����) ���� ���������� ������� ��� ����������� �������� ���������� ����, ��� �������� �� �������� ����� ������ � �����������. ����������� � ��� ���� ������� �� �������� ���������� ���� ������ � ̳���������� ����� ��� ��������, �������� �� �������� �����. ������ 11 ̳���������� ����� �����������, �� �� ���� ����������� ����� ����� ������ �� �������� ����� ��� ���� � �� ��'�, �� ������ ������� ����������, ���� � �����.

��������, �������� � ���� �������� �����, �� ���������� � ����������� �������, ���������� ����'���� ������� ��-

��������� ������� ���������� ����� ������ ���������, ��������� ���������, ����� ��� ����� ��������� �������, ��� ��� ��������� ������������ ������� ������, ��������� ����������� ��������� ������ � ��������� �������� (� ����������� ������ - ����� 43, 45, 46, 48 �� ��.).

�������� ����� - ��������� (�������) ���������� �� �������� ����������� ����������� ������, ������� �� �������� ��������� �������, �� ��������, ������������ �� ����� � ���������� �� ��������. �� ��� �������� ����� �� �����; �������� ����� �����; �� ������������ ���������� � ������� ��������� �������� � ���������; �� ����� �������, ������� � ������� ��������� (� ����������� ������ - ����� 53, 54).

�������� ����� - ��������� (�������) ������������� ��������� ����������� �� ��������� ����������� ����������. �� - ����� �� ���������� �������, ������� ������'� �� ���� �������������� ������, ������������ �����, ������� ������'� � ����� ����������� ����������������, �� ������������������� �� ��. �������� ����� � ����������� � ������ �� �����.

�������� ���������� ���� ������ � ����, �� ������� �� ��������� � ��'������� ������� ��������� ������� - ��������� �������� ����������. ��� ����� ���� �������� ����� � ���������� �������, ����'������ �� ������������ ��������, ��������� �� ������� ��������� ����������. ��� ����� ������ � ����������� ����������� �� ��'������� ����������� � �� ���������� ����������-��������� ����������.

����������� ����� ������� ����'���� ������������� ��������� ������, ���������, ������� � ���������� ������� ������, ����������� �� ������������ ������������� ���������� ����������, ���������� � �������� �������� ��� ������ � ������������� ���������� �������.

��� ���������� ������������� ���������� (�����, ����������, ���������) � ��� ����� �������������� ����������� ��������� ����������. ���������� �� ����� ����� ������ � ��������� �������� ��������� ����������, �������� �� ����-

���� ������ ���� ������� ������������� ���������� ����������, ������������� ������������ ��������� �������, � ���������� �������������, �������� � ���������, ���������� � ������������� ��'����, �� ������ ��������� �������� �� ���� ������������� ���������� ����������.

���������� �� ����� �� ��������� � ������������� ������� ����� � ��������� ���������� ��� ���� ������������� ���������� ���������� � ���� ����� �� ������ '� ���������. ������� ����������� ����� ������� ������� �� ���������� ��� ���� �������, ��� ����� �������� �������� � �������� ������, � ����� ����� �� �� ���������. ���� ���������� ���� �� ���� ���� �����������.

����������� ������ �������� �������� ����� �������� � ��. 50: "������ �� ����� �� �������� ��� ����� � ������'� ������� �� �� ������������ ������� ���������� ����� ����� �����".


�4. ������� ����'���� ������ � �����������

��������� ����'���� - ����������� ������� ��� �������� ��������� (�������) � �������� �������� �������� �����, ��'������� ���������� ��������� ��������� �� �������� ����� ���, ���������� ����, �����, �������. ����� �������, �� ��������� ����'���� - �� �������� �� ����� ������, �����, ������ ����, �� ������ ����������� �������� ����������.

����'���� - ����� �������� � ������, ���� �� ����'���� ������� ������� ������������ ����. ����� ������ � �����������, ����� � �������� ���� �� ����, ��� � �� � ����������, �����������, ������� ��� ������������ �� ������� ��������� ����� ����� �����, ���������� � ������. �� ������������ �������� � �������� ���������� ���� ������ (�. 2 ��. 29): "��� �������� ���� ���� � ������ ����� ������ ������� ���������� ���� ����� ����������, �� ���������� ������� �������� � ����� ������������ ��������� �������� � ������ �� ���� � ������ ����� � ����������� ������������ ����� �����, ������������ ������� � ���������� ��������� � �������������� ���������". ������������ ������� ���� ���� ��������� ��������� �� ����'���� �������� � ��������� �� ����� - ������ ������ ���� �� ������ �����. ����� ��������� ���������� ��������� ����� ������ �������� �� ������ � ������ ������������ �������, ��������� ����'����. .

����� ������� ���� ���, ���� ���������� ������ ����������� �������. ��� ������ �� �������� ������� ����� � ������ ����'���� � ���������� ������ �������� ������������� �� �� �����������. ��������� - ��� �������� �� �������, �������� �� ��� ���������� ��������� ��� ����� � ������. ���� ��� ����, ��� ������� ��� �����, ��������� � �������������� ��������� ��������� �� ���� �����'������ � ��������� ��� ����'����. � �������� ���������� ���� ������ (�. 1 ��. 29) ���������: "����� ������ �� ����'���� ����� �����������, � ������� ���� � � �������� ������ � ������ �������� �� ����������". ��� ����, �� � ����� ������, ������ ������� ����'���� ��������� � ����������� �� ����� ������� �������.

����������� ����'����:

������� (�����������)

�������

��������

��������

��������

��������

������� ����'���� ����� ������� �� ����� (���������, ���������� ����������� ����) � ������ (���������, �������� �����, ������, ���������� ������� ������).

�������� ����'���� � ����'���� �������� ������� ����� �������� � ������ ������� �� ������� ������� �� ��.

������� ����'���� - ������������� ����������� � ������, �������� ���������� �� ��.

�������� ����'���� - ����'���� ��������� �� ��.

�������� ����'���� " �������� ��������� �� ���'������ ����� �������� ������� �� ��.

�������� ����'���� - ������� �������; ������������ ������, ������� ������������ �� ����� ���������� ������� �� ��������� �������� ����������.

��������, �� �� ����'���� �������� ������������� ������ ������� ���������� ������, ������ �� ���� � ������ ����� ���, ������ �������, ��������� ���������� (�����������) �������������� ����.

� ������ ������ �� ����� ������������ ����'���� �������� �������� ������ � ���������� �� ������� � ������ �������� ����� � �������� ���������. � ������������ ������� ���-

��� ������� � ��� ����'���� ��������� (�����, �����, ���������, ������� �� ��.), ���������� ���� (�����, ����), ���������� ��� ��� ������'� � �������� ��������� �� ��������� �������� (�������).

� ����������� ������ ����'���� �������� ��������� � ������� 51, 52, 64, 66, 67, 68 �� ��. �������, � ��. 51 ��������: "������ �����'���� ���������� ���� �� �� ���������. �������� ��� �����'���� ���������� ��� ���� �������������� ������".

����'������ �������� � ����������� ������ ������:

1) ������ ³������, �� ����������� � ������������ ��������;

2) ��������� �� ��������� �������;

3) ����������� �������� ������;

4) ����������� ����� ������, ��������� �������, ������������ �������� ������;

5) ������ ������� � ����� � �������, ������������ �������;

6) ���������� ����������� � ������ �� ��.

����� �����, ������������ � ��������� ���� � ������ ������ � ����������� � ����'����� �� ��������� ��� ����'����, ����������� ���������� ���������. ������, ������������� �� ��������� ������ ����'���� �� �������������, � �� ��� ����, �� ������� ��� ������������� �� ��������� ���� � ����'���� ����� �� ����������� �������� ��� ������� ����������� ���������. ��� ���������� ��������� ������������� ��������� ���, ������ ����� �� ������� �������� ����� ������ �������������� �� ���� �� �� ������� ����������.


�5. ������� ���� ������

��������� ������� ���� ������ � ������� ���� ������. ������ - ����������� ������, ����� ����, ��� �� ������� 18 ����, ���� ������� �� ����������� ���� (���������� ���� ������ 1959 p., ��������� ��� ����� ������ 1989 p.).

����� ������ - ��������� (�������) ������������ ������, �������� ��� �� ���������, ��������� � ��������. ������ ���� ������ ��������� � ������� ������ (����� �� �����, ��'�, ������� ������������, ����� ��������� ����� �� ��.). ��������� ��� ����� ������ �� 20 ������ 1989 �. (������ ������� ��

������� ������ � 27 ������� 1991 �.) �������� �����������, �������, ��������, ��������, �������� ����� ����. ������ � ���:

1. ����� �� �����, ��������� � ������ ��������.

2. ����� �� ��'� � ������� ������������.

3. ����� ����� ���� ������ � ������������� ����������� ��������.

4. ����� �� ����������� � �������� �������� �� �������; ����� ����������� �������� � ����� ��������.

5. ����� �� ����'������� �� ��'��, �� ����������� � ����� ������.

6. ����� ����� �������� ����-��� ����� � ����������� � ���� �����.

7. ����� �� ������ � ��� ����������� ���������� �� ���������� �-�� �������.

8. ����� ����� ������������ ��� ����� � ��� ������.

9. ������� �����, �����, ���㳿.

10. ������� ��������� � ������ �����. �. ����� �� ����� ����������, �� ������ ��������� ������.

12. ����� �� ������������ ��������� ������� ������� ������'�.

13. ����� ������������� ������� ����������� ������������.

14. ����� �� �����.

15. ����� �� ��������� � �������.

16. ����� �� ������ �� ��������� ������������;

17. ����� �� ������ �� ����������� ����������� ������������ �������� � ������������� ����������, �� ��� ���� ���������� ������������ �� ����������� ���������.

18. ����� �� ������� ����������, �� ������ �� ����������� �� ��������� ����������� ���.

���������� ����������� ������� ���� ������������� ���� ������ � �������� ������ �� ��������� ������; ����������� ����'���� ������� ����������, �������� � ������������� �� ����� ������. ����������� ������ �������� ������ ���� � ������ ��������� �� ����������, � ����� �� ����,' �������� ���� � ���� �� ���� ���. ������������� �� ������� ����-��� ���������� ��� ������� �� �� ������������ (��. 52).

� ��� ���� � �������� ���������� � ���� ������.


�6. ������� ������� ����, ������ � ����'���� ������ � ����������� � ������������ ������

������������ ����-����� ����� ������, ����� ����������� ���������� ������ ������� �� �� ������, ��� ��� �������� ������� ���� ���������. ϳ� ��������� ����, ������ � ����'���� ������ �� ����������� �������� ������� ���������-����������, ���������, ���������, ��������� ����, ������ � �������, �� ������������ �� �������� ���������, ������� �� ������� ������.

��� ������� ����� ������� �� ����'���� ������ � ����������� �������������� �� ������ "����� ��� �����", �� �� ����� ���� ������� � ��� �����, � ��� ����������.

������ �� ������ 䳿:

���������������� (����������);

��������.

������ �� �������� ����������:

�����;

������;

�����.

������ �� �������� ��������� ��������� �����:

�������;

���������;

�����������.

������� ������ ����, ������ � ��� '����:

1. ���������-�������� - ������ ���������-����������� ��������, ����� ���������� ������, ������, ��������� �����, ������� ��������� ��������. �������� � ����� ������ ��� ���� ��������. ��������� ����������� �� ������� � ��������, ��������� � ������������, ������ ����������� � ������������ ��������.

2. ������� - �������� ��������� ������� ������������, ������� ��������� ����� ����� ������ � �������� �������� ������������� ��� ����� ������������� ������. �������� ��������������. ��������� ������������� ����� ������� �� ���������, �������� ��� ��������. ���� �����. �������� ��������� ������������� ��������, ���������� ��������� �� ��.

3. ��������� (�������-�������) - ���������� ��������������. �������� ������������ ������㳿. �������� �������, ��-

���� ���������. ������������ ���������� �����. ���������� ������ ����� (������������������ � ����������� �����). ������ �� ���������� �� ��. ����������� ������ ���������� ��������, ��������� �� ���������� �������������� � ����������� �������� �������� ����-��� ������㳿 �� ����'������ (��. 15).

4. ������� - ������� ��������� ������ � ������� ������� � ������� ���� ������ � �����������. ����'���� ������� ����������� ���� ����� �� ������� ������ �� ���� ������� �������, �� ��������� �������, � ����� ����� �� ��������� ����������� �������� ��������.

�) ������� ������ ���������� ���������� ����������� �������� �������, ������� ���������� ���� ������ � �������� 䳿 �������� �� ����, ���������� ������� ��������� ����, ���� �� �������.

� ����� ������ ����� ������ ������������ ��� � �����������, ��� � ���������� ���������� ��� ����������. � �������� ������� � ���������� ��������� ����� �������������� ���������, �������� ��������� � ������� �������� ���� ������, ���������� � �����������. ����� ��� ����� ������ ������ ���� �� ����� ��, ��� � �� ����� �������� ��������� ������, �� ������������ ����� ����� ���������. ������� ����� 䳿 (���������� � ����������� ������) � ��������������, ����� ���� ��������� �������� ������� ����� ������� ��������.

� ��� ��� � �����, ��� ����������� ������, 䳺 ��� ������, �� ���������� ��������� ���� � ���� �������� (������������, ��������, ������������), � ����� ������� (������������, ������� �����, ��'������ �������� �� ��.), � ��������� ���� (������ ���� ����������, ������� ����� �� ��.).

�) ������� �� ���� ����������� ���������� ����, ��� � ��������� ���������� ������� ������������ �������� ���� ���� ����������, �� ��������� ��������� � ������������ ��������, ��� ������ �����, �� � ��������������� �������� �������. ������� ������ ��������� ����������� ��������� ���� �������� � �������� �������� �� ����� ����� ���������.

�� ��������� ������� ���� � ������ ������ ����������� ��� ������������, ����� ��������� ���� ��� ������� ���������. ������������ ���� � ������ ������ ������ ��� �������� (��������) �������� ��������:

� ��������� ���� ��� ��������� ���� � ������ ������ - ������ ����������� ������ �� ���������� �� ������������������ �������;

� ������� ���� � ������ ������ - ������ ���������� ����������� �� ��������;

� ������ ���� � ������ ������- ���������� ���������� ��������� �������, ����������� ��������� �� �������� �������������.

� �������� ������������� ��������� ����� ���� � ������� ������ ������� �� ������� ���� ������. ��������, �� �� ������� �� ����� ������������.

������� ������� ����� ���� ������� � �� �� ��� ����������� �� �����. ���� ��������� ���������, ����� ����������� ������������ ��. ����, ������� ���� � ������ - ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ���������� ���������, ��� ��� �� ���������.

����������� �������� �� ������� ���� �'��������� ���� ��� �������� �� ���������, ��� ��������, ��� ������ ���������. ������ ���� ������������ ������ ��������� ������ ������� � ������ ��������� ���� � ������ �� �������� ������� �� ��'�������� ������ ��������� �� ������������, ���������� � �������, �������������, � �����, ���������, � �������� �������� ������� ����������� �����.

������� ������ ���� ������ ���������� ��'.

- ������ ��������� ����;

- ������ ������� ����;

- ������ ������� ����. ������ ������� -

������������ ��� ��������� ���� � ������, �� ������������� � ������������;

������������ ��������, ������ ����������, ������������, ���� ��� ���������� ��������� ����;

������������ ������ ����������� � ���������� �������������.

������ ������� -

�������������� ������, ��������, ������������� ��������������;

������������ ������ ������������� ������ �� ��������� ���� � ������ ��������;

������������ ������ ������� ����, ���������� ���������� �����.


�7. ���������-�������� ������� ������������ (���������, ������� �� �������) ���� ������

��� ��������� ������������� ���������� ���� � ������ ������ � ����� ��������� ���� ������������ ���������-�������� ������� ������������ ���� � ������ ������ - ������� ������ � �������, �� ������������ �������� ����� ������ �� ��� �������� ���� � ������ ������, �� � ��������� �� �� ������. �������� "���������-�������� ������� ������������ ���� ������" �������������, �� �������� ������� - ������� ����������� � 䳺 � ��� � ������.

�������� �������� ���������-���������� ������������ ���� ������ - �������, ������, ���������� ��������� ����, � ����� ���������� �������� � ������� �������� ���������.

������ ��������� �������� ���������-��������� ������������ ���� � ������ ������:

- ������� ���������;

- ������� �������;

- ������� �������.

������� ��������� ���� ������ ������ ������, �������� �������� ����� ��� ��������� ���� � ������ ������.

������� ������� ���� ������ ������ ������ � ����������� ������������� ��� ����������� ��������� �������� �����.

������� ������� ���� ������ ������ ������, �� ���������� �� ���������� ��������� ���� ������������� ���� � ������������� �����, ��� ������� �� ��������������.

� ��� ��������� ���� ����� ��� �� ����������, � ����� �������� ������������� � ���� �������������� ������ ������ �������� ������� ���� ������ �� ������ ��������� ������, �� ������� ����������. ������ ������� - �������� ������� ������� �� ����� ���� ��������� �� ��������� ������, ��� �� �������� ��������� �����'����� ����� ���������� ����'����, �������� �� �� ������� ��� ���������. �������� �������� ������������� ������ � ��������� ������ ����'���� ��������� ����������, ����� �������� ������.

��� ��������� ������� ���� ������� ���� ���� ��������. ������ - �� ��������� �������, ������ �� ������.

����� (��� ������ ������������) ��������� ������� �������� �� ������������ �� ������ ��������� ����� �� �� ����������.

1. �������������. ����� �������� �� ������� ������ ��������� � ��. 10 �������� ���������� ���� ������, �������� �� ��� ���� ���������� � ��. 55 ����������� ������ ³������� �� ���� ����� ������� ����������� ����� �� ���������� � ��� �����, �� �� ����������� ������ �������� �����, ������ �������� ��������������, ��������� � ��������� ���. ϳ��� ������������ ��� ������������ ������ ��������� ������� ���������� �� ����� ���������� �� �������� ���� ���� � ������ �� ��������� ���������� ������� ������� ��� �� ��������� ������ ���������� ����������, ������ ��� ��������� ���� � ������. ������� ������ - ��������� � ��������� ������� ��������� ����, ������ � ����'���� ������ � �����������.

2. ������������� ("������������ ���"). ³��������� ������ �������� ���� �������� � ����� ������� ��������� �����. �� ��������� ��������� ��� �������� ������糿 �� ����������� ���������� ���� ������� ��� ����� ��������� �����, ��� ���. ���������� �� ����� ���������� �� ����, ���� ������������� ������������ �������� ���� ������ ���������� ��������, ������������, ������������ ������������.

�� ����, � �����, �� � � ����� ������ ���, ������� ������� ������� ���� �������� �������� ��� (�� ���� ����) ��������� ����������. ³� �������������� � ��������, ����� ������������ �������. �� ��������� ����� ������� � ����� ��� ����� �� ������� ������ ���������� �������� ��� ���������� �� ����� ������ �������.

��������, �� ������ ������� ���� �������� ��� � ����������� �� �����, �������� � ������ ��������-������������� �������. �������������� (������������) ������� �������� ����� �� � ��������� ��� ������ �������. ������� ������, �������� �� �������� ��������� ������ �������, � �������� ��'���������, �������������, ��������������, �� �������������.

3. �������������-������ (�������� � �������� ������������ ������: �������, ���, ������, ��������). ��������������� ���������� �������������� ���� ��� �������� ����� � ������������� �������������� �������, �� ��������� � ���-

pi �������������� ������ ��������� �������� ������������ �� �� ����������. � ��� �������������� ��� �������� ���������� �������� ������������ �������� ������� ���� ��������, ��� �� � ������� ���� �������� ��������� � ��������� ��'��������� �������� (��������) ������������� �����. ���� � �������������-������ ���� ������� ���� �������� �������� �� "�������� ���". ������������ ���� ������� �� ����� ������ �������, ����������� ���� ������, �������� � ���������� �������� �� �� �������������� ������, ��� � �� ��������� ����. � ����� ������������� ������� ��� �������� �������������� ���� ��� ���������� �������-�������� ����� �����������������-��������� ���������.

�������� ������� ���� ������ ������������� �� ��������� ��������� ���������� (�������� ���������), �� ����, �� �������, ��� ����������� � ������� �������� �������������� � ����������� ������ �������� ���� ��������� �� ���� � ���� ��������� ������. � �����᳿, ���������, ��������� 䳺 �� ����������� ������������ ���������.

���� ����������� ���������� � ����� ������ �� � ���������. � ������ ��, ��� ������� ���� � ������ ������, ������� ������ �� �������� �������������� ������, � ������� - ������ ������������ ������ � ����� ���� �������������, � � ���᳿ �� � ������� ������ ��� ������� ������������ ��������� �������. � ������ �������� ���������� - �� ����������������� �������� �� ���, �� �� ������ ������������� (��� ����-��� ����) �������� ����� ������.

� ������� ���� ����-���� ���������� ���� ������������� ���������� �� ����������. � ������� ���� ��������� � �������� ����� ����� �������� ��� ��������. ��������� 䳺 �� ���� �� �������� ��������, ��� � �� ������� ����������.

� ����� �������� �� ����������� �������������� �������� �� ����������� �������������� ���� � ������ ������ ��������� ������������� �������� ����� � ���� ������ � ���� ������������ �� �����. ������������� �������� ���� � ���� ������ � ���������� ������������ ������� ���� � ������ ������.

���� ����������� �������������� � ���� ������ ����������� �� �� ������� �������� ������������� ���� � ������ �������� ��������� �����. ³� ���� �������� ��������� ��������������� ����������� �������� ��������� ����������, �� �������� ������������ ����� � ������� ��������, �� ���-

�� ����� ��������� ���������� ��� ���� � ��������� ������������ ������� (������� �������, � ���� ��������� ��������� �������� - �����, ������ �� ��.), � ��쳿, � ��������� ̳��������� �������� �����.

ij���� "���������� ����������" ��� ���� ������ � �������� ��� ��������, ������������ ������� ������. ���������, ������� ������� �� ����� ������ � ����������� ���� �� ������. ������� ������� - ������� ��������� ���� ������ � ���� �� ������� �� �������� � ���� ������� �����, � ����� ������ - ������� ����� �� ������ ��������, ������������, �������� ���� ������� ����������. ����� ���������, ������� � ������ ���� ������, ����� ��������� ������� ���� �� ������� ���������� ������ �� ������������� � �������� �������������.


�8. ̳��������� ������ ���� ������

����� ������ ����������� �� ������������������, ��� � ���������� ������. ������ 55. ����������� ������ ��������: "����� �� ����� ���� ������������ ��� ������������ ������ ��������� ������� ���������� �� �������� ���� ���� � ������ �� ��������� ���������� ������� ������� �� �� ��������� ������ ������������ � ���������� ����������, ������ ��� ��������� ���� � ������".

̳��������� ������ ���� ������ ������, �������� ������� �����,�������� ��������.

������������ ��������� ����������� ������� ������� ���� ������:

1. ����������� ����� � ���� ������ (���������� � 43 ������, �� ���������� ������� �� 3 ����).

2. ������������ ��� � ���� ������ - ������ ����������-��� �����, ���� ������ �� ������� ����� - ������ 39 ����� (� ���� ����� 䳺 ������ ������ - 17 �����, �� ��������� ��������� ��������������� ��������);

3. ������ ������ ���� ������ - ������� ����������� ���� �������� �� ���������� ���������� �������� ������������� ����.

�� ���� � ���'������ ���������� ������������� ����� �� ���������� "������" �����-�������������� � ���������������� ���� �������� ������, �� �������� ����� (����������� �����-

���� ��� ������ ���� � �������� ������ ������, ������� ���� �� ����, ��������� ������� ������ ���� �� ����) �� ������������ ����.

����������� ������� ������� ���� ������ ������ �� ��������� (��� �����):

� ��������� (�����) ����� �������� ����������� �������;

� ����� ������ - �������� ����������� ������� ������� ���� ������ ��������� ����������� � ������� ��� ��������� ���� ����-���� �����, ��������� ���������.

���� �� �������� �������, ��������� ���������� ��������� �� ������� ������ �������, �� ���������� ���������������� ������ ����������� �����, � ����� ���������� ������ ������� - �� ��� ��������� ����������� ������ ������������ ������ �� ������ �� ���� �� 6 ������.

������� ������� ���� ����������, � ����:

- �� ���� ���� ��������;

- �� ���� ����������� �������, ��� ����� ��� ������������ ����� ��� � ��������� ���� ��������� ����������� ��������;

- �� ������� ���������� �� ������ ���������� ��������� ��� ��������� �� ��;

- ������� ���� ��������� ������������� �� ����������. ���䳿 �������� ������ � ������������� ���:

1

- ������� ������� ��� ����������� �� ������������� ������������� ������� � �����, ������� � ������������� ������� ���������-���������� ����������� ������� ������� ���� ������

����� - ������

2

- ������� ������ �� ���, ��������� ��������� ��������� ������������

����� -������

3

- �������� ������, ����������� ����� � �������� ���������� ������� ����

����� - ���������

����� ����� �� �������� ����������� ������ �� ������� �� ������ ������ ���� �������� ����� ������ �� ��� ��������� ��������� ��������� ������� ����.

��������� ������ ���� � ����������, ����:

1) ������� �������, �� �� �������������� � ��������� ��� ����������� ������ �� ������ ������;

2) ����� ��� ����� ���� ��������� ��������� ��������� ������� ������ �������� ��� ����������� ������ �� ������ ������;

3) ������ ������ ������ ������� ���� ��������.


�9. ���� ������ �������� ����� � ����������� ���� � ������ ������

����� �� �������� ������� ������������� �������� ������ �������� ����� � ������������ ����, ������, ����'���� � ���������� ������� �����.

��������� ����� �������� ���������� ������ ������� �� ������� ���� � ������ �����. ��� ���� ���������� �� ����������� ������ �������� ����� ����������:

��������� ��������������;

��������� � ������������ �������;

���������� �������������;

���������� ��������� ���� � ������ �����������;

������������ ���������� ������ �� ��������������;

�������� �� ������� ����� ����.

���������� ������ �������� ����� �� ���������� � ���� ��������� �������� ��������� ���������� ��������� �����, ���� ��������� � ����������� ������.

����'����� ����������� ������ �������� ����� � �������� ��������� ���� � ������ ����������� �:

� ��� ��������� - ���'������ ����� � ������� ������ ����������;

� ��� ����������� ������ ���������� ������, �� ������ �� ����� �� ��., - ���'������ ����� �� ����'����, �� ���������� �� �����.

����� � ������� ���������������� ����������� �������������� �������� �������� ����� �� ����� ���������� ������� � ��� ����������� �� ������������� ������������� ������:

- ���������� ����� � ������ ����� ������ � ����� ��������� ��� �� ��������� (�� ����������� �� ���������) ����������;

- ����������� �� ���� ���, �� ���������� �� ��������� ��������;

- ������ � �������, �� ����� �������� ���������, �� �� ���� � �������� �������������� ��������;

- ������ � ����������� �� ������������� ���, ������ � ������� ��������������.

������� ��������� ������������� ������� ����������� ������ �������� ����� (��������� ���������� �����, ����������� �������������, ���������� ����� � ������� ����������� �� ��.) ����� � ������� ��� �� ��������� �� ����������� �������� ����������� ������ ��� ����������� �� ������ �����. ���������� �� ����� �� ���䳿 ��������� �� �������������� �������� ��� �������� �� ����� � ������� �����, ��� �������� �� ����� ������ �� �������� �����. �����, �� ������� ������� ������ � �������, ������������� ��� (���������� ��������� ���� � ������� �� � �������) ��� ������ ����� � ������� ��� �� ��������� �����, �� �� �����, �� �������� �� ������� (���������� ��������� ���� � ������� �� � ���).

������ ���� �������� ������� �������� ����� � ����������� ���������� ������� �����. ������������ ���������� ������� ����� - �� ���������� ��������� ���� �� ��� ������������ ���� �����������, ��� � ��� ��������� ����'���� ������������� �����. �� ����� ������� �������� ������ ����������� ������� �������������� ���������������� (� �� ��������-�����������) �������. ��������� ����������� ����� � ������� ����� ��� ������� ���������� ���������� ������ �������� ����� ������� (�� ������������� ��������� �������� ���������� ����� �����������; �� ������ ��, �� ��������� ����� � ������ �����, �� ��.) / ������������ ��������� (������������ ����� �������� ������, �� ������ ����, ��������� ������, ����������� �����), ������������ ������������.

�� ��������� ������� ������������ ���� ����� �������� �������� ����� ��������:

- ������ ������� - ����������� � �������, ������ �� ����� ������������ ���������� ������. ������� ������ �������� ����� �� �� ����� ������ 䳿 � ��������� ������� �����, �� �������� �� ����� ������;

- ������ ������� - ����������� � ������ �������� � ������������� ������, ����������� ��:

�) ���������� ����������� ��������� ��� ����� (��������� ���������, ��������� �������������� ����������� �� ������������ � ������� ������� �� ��.);

�) ���������� ����������� ����������������� ���� (��������� ��� ��������� ���������� ������ �� ��.);

�) ������������ ������, ��������� ���� � ��������� ����������� ��������� �� ���.

����������-����������� ������, ������������ ������������ ������ �������� ����� ��� ������������ ���� �����, ��� '���� � �������� ������������ � ����������� � ���������� � ��������:

- ���������-������� ������;

- ����������-��������� ��������;

- ������������ � ���������� �����������;

- ������������ ��������.

���� ������ �������� ����� �� �� ����������� � ����������� ���� ����� ��������� ��������� ������, �� ���������� ��� �� ��������������� ��������. ������ �� ����������� �������� ������ �������� �����, �� ��������� ��� �� ���� �����������: �������, ��������; �������� ������������ (�������� ��������������, ����� ��������������, ������ ������� �� ��.) � �������������� (����� �������� �������� ��������, ������������� ������ �� ��.) ������� � ����� ���� �����������.

������������ ���� � ������ ����� �������� �������� ����� �������� �� ��������� ������, �� ���������� ��� ���������:

- ������������� ������������� (�����������, ���������, ��������� �������� ���������� � ���������� �������� ����);

- ������� ������������-����������� �������� (��������� ���������� �������� ������, �����, ��������, ������������ �� ������� � �������, ����������� ��� � ������ �� ��.);

- ����������� ������� ����� ������������� �� ������� �������� (�������� �����, ����������� �������� ������������ �����, ��������� �� ��������-������������ �������� ��������, �������������� ������� ������������ �������� �� ��.);

- ������� ������� ������� (������� ���������� ����� ��������� �����, �������������, ���������� ��������� ��������� �������������� ������� �� ��.).

������������ ���� ����� �������� �������� ����� ������� ���� �������� �� ����� ��������� ���� �� �����������, ���������� �� �� ���������-������� ����������.

������ ���� ����� ���������� ������������� � ����������� ���� �� ��������� �������� �������� �����. ��������� ������� ���������� ������:

� �� ���� ����������;

� ���� � ������� ��;

� � ��� ���� ���������� 䳿;

� � �� ������;

� �� ������ ����������.

������� (�� ���. genus - ����� � caeclere - �������) - ������ �������� ���� �����.

������� - �������� ����, ������ � ����� ���������� � ����������� ��������� ����� ������ ����� ����� ��� �����.

�������� ������ � ������������ ��������� � ����� ���� ������ ������ ���������� � ������� �� ������������� � ����� (��Ѫ). ��� �� �� ������ ������� 53 �������-�����.

������� - ����� ��� ������������.

�������� (��������� ���������� �� ����� ��� ������������) - �����, ������� �������� ���� ����� ��������� ���������� (�������� ���� �������) �������� ��������� ��� ���� �� ���������� ��� ������������� �� ������� ��������� ������� ���������� ��� ������ �������������.

����� �� ����� ������ � ����������� ������ ������ ������� ������� � ������������� ���������� ����������� ��� ��� ��������� ���������� �� 16.06.72. ���� ������� � ����������� ��������������� �������� �������� � ����������� ���� 1977 p., � ������ � ������ ������������ ���� ���.

����� ������������ ��������� ������� �������� � ���� 䳿 ��������� ����� � ���볿, ��� ��� ��� ���������� � ���������� "�����������".


����� 12 �����Ͳ ���в� �������Ҳ�

������� ������� ���������� ���� ��������� �������� ����� ������ ����, �� �� ��� � ��������� ���������� �������� ������ ����� ��������. ����� �����, ����� ������� ������� ������� �� ��������� � ����������� ��������. � ������� ������������� ���� ������� ����� ��������.

���������� ������ ������ ������ ���� ��������: ������������ (������������), ������������, �������������� (��������� �����), ������������, �������, "����'������".


�1. ������������ (������������) ����� ��������

������������ (������������) ����� ������������ �� �������������� ��������� �����. ���� ������� � XIX ��. �� �������� ��������� (���������) ��������, ��� �� ������ ���� �������� ������������ �������, ����� ����� ����������� ���������� ����� ������� �� �������� �����, �� �������, ��������� ���� �����������, ������������� ������� �����.

³������� �� ������������ ���� (�. �����, �. �������, �. ����) ��������� � ������� �������������� ���� ��� "�������� ���", ���������� ��� �����������. � ����� ����� ���������� �������� �������, � ��� ������������ � �� �������. ��������������� ��������� ������ ����� - ����������� ������� ������ - ������糿, ���� ���������� ����� � ���������, ����������� ����� �������� ����������������� �����. ����� ������������� �� ������ ��� ���������� �����. ������������ ����� ���������� ��������������������� ��������� � ��������� ������� ������������.

����� ��������� �������� ��������, � �����, ����� ������쳿 �����, ����� ������ ��������� ������ � ������������ ���� ���� ��������� � ���������� ���������� ����. � ��� ������������� ����� �� ������� ��� ����������� ���� �� ��������� ���������� �����, ���� ���� �������� �������� �� ����� �������� - ������������� ��������������. ³�������� ��������������� ������� ����� �����, ��� ����� ��������� ������������. ��� ��������� ������� �����������, ������������ � ���������� ���������."������������-��������" ����� ������������ �� �������� ���������, � �� �� ���������� ����������. � ������� ����������� "������������ ������������" ��������� ��������� ���� � ������� ������, �� ����������� ����� �������-��������� ����������, ����� ��������� � ���� ����� ��� ������� �����.


�2. ����� \\"������������ ��������\\"

����� "������������ ��������" ���� ������������� � 60-70 ����� XX ��. (�. �����, �. ����, �. �������, �. �����-����, �. ������), ���� ����� "��������" ������� � ��������� ��� � 1915 �. ���������� ���������� �. ����. ³������� �� ���� ���� ����� � ��������� ����������� ��������� ������. ������� ��������� ���������� ���������� � ����� ���������� "�����" - ��������. ���� ��������� � ��������� �������� ��� ��� ����� �������� (����������, ������, �����������, ��������, �������� �� ��.). ������� �� �������� �� ������������, �� � �������� �� �������� ��������� ����������.

��� ����������� ����������� �������� ����������� ������� ���������� ����� - "����� �����". �� �������� �����, ��������� ���������, ���������� �� ��������� ����������, ������, �������� �� �������� ��'�������. ����� "����� �����" 䳺 � ������� ���������, � �� �������� ��������� �����. ��� ����������� �������� ���������� �����, ���� ���� �������������, "����� �����" ������ ������ � ���������� ����, �������������� �������� ������� �����, ����� �� ��'������� � ������� ���� �� ��������-������� ����������, �������� �������� ������ �� ������ ������ ���������� � ����� ���������� ���������� �����.

������� �������� �����, ��������� ������ ��� �� ����� ��������� ����� � ����� ������ � ��������� �����䳿 �����

��������� ���, �� �����������, "����� ���", �� ������ ��������� "���������� ��������", ������������ ��������� ����. � ��'���� � ��� �������� ������� ������������ �� ������ ������ ��� �� ������������� �����������, �����������, ���������, �������� �� ������ ������� � �����������. ����� � ��� ������ �� ���������� �������, ����� ����� � ��� �� �� ������볿 �� �����. ³��������� "������" �������� ����� �� ��������� � ����������� �����������. г�� ������� ��������, � ���� ���� �������� ��������, � ����� ����� ����������� ������������. ���������, �� ������� ������ ��������� ����������� ������������.

����� ������� ��������� ��� ���� ������� ��� "������������ ��������": ������� � ���� �������� ���������� �������� ����� ����, ����������� ����� �� ������������ ���������� �������, ���������� �� ��������� �������� ����� ��� ������, ����� ��������� ����� ����� �������� �����������. ��� ����� �������� "������������ ����" ����������� �� �� ���'����� � ��������: ���������� � ������ �������, ��������� ���� - ����������� �������� ��������� �� ���������� - �� ��� ����� ����� �� ���� �����.

��� ��� ��������� ����� "������������ ��������" �� ������� ��������� � ����� ����. ����������, ���������� � ��������� �� ��'������� ������ ��������� � "����� �����", �� �� ������ � �����. ���� ������� ������������� ��������� �� ����� ����� ������� �������� �� "���� �����", �������� �� ��� ��������� �� ��������� � ���������� ������.

��������� 70-� - 80-� ����� XX ��., � ��'���� �� ��������� ����������� ���� "������������ ��������", ���� �� ���� ����������� (�.�������, �.����) �������� �� ������� ���� ������� ��������.


�3. ����� ������� ��������

����� ������� �������� ������� � 70-80-� ����� XX ��. �� ����� �������� �������� ���� ��� � ���� "������������ ��������" (�.������, �.�������, �.���). �

����� ����� ��� ("����" - �����, ������, ������) ������������ �.������, �.�����, �.̳������� (����� XIX - ������� XX ��.). �� ������� ��������� - � ����� ����������� ��� �����: ������� (����) � ������� (�����, �������). �� �����

����� �������� � �������������� �������, ����� ����� ��� �������� ����������� ��� �� ���������. �������� � ���������� �.����� ��� ���������� ���� �� ������� ���������� �� ��������� � ����� �������� ������ ������ ����������. ��� �� �� ��� �� ������� ��� ������������ ������� ���� �������� ���������, �� �������� ���� ��������� � ����, �� ��������� ���� ��������� ��������� ��������� ������ ����� � ���� �����, � ��������� ����������� ������ � ������� ���� ���� ������������� ��� ���������� ��������� ����������-������� ���������.

³������� �� ���� ��� ����� ���������� �� ����� �� ���� �������� ����������� � ������ ���� ���. ���� ����������, ��� ����� �������, ����������� ������ ��������, ����� ��� ��������, ���'������ �� ��������� ������������. ����������� ��� ���� ������� � ������ �������� �������� � ���� ���� - ���� � �������. ����, ��� ���� �������� ����������, ������ ������� ����� ����, � ����, �� ��泺 �� ������� -����� ���. �� ����� �. ������, ������ ��������� - �� �������� ����� ���������� ���. ���� �������� �. ̳����� � ����� "��������� �������� ���������� � ������� ��������". ³� �����������, �� ���������� ���� ��� �� ������� ��������, ����� � ���� � ��� ������, �����������, ��������� �� ������� ����, "��������� ���� �� ��������". ����� ����� ����������, ������� �� ���������, ��������� ��������, ���� "��������-������������", �������������� �� "������� ����". ����� �� ������� ���� ��������� �������������� �� ��������. �� ���, ��������� �������������� �� ����� "���������� �������� ���". ������������� ��������� �. ̳����� ������ ���������� "����" ������� ����.

�� ����� ������ ���� ����� ���������� ��������� ���������� � �����, ��� ���� �� "��������" (����� �����, ������, ̳������ ������ ����������� ��� ���� � 30-� ����� XX ��.). ϳ��� ���� ��� ����� ����������� �� ���. ���������� ����� �������� ���. ���� �������� ������������ � ����������������� ���� ���, ����� ��������, �� ����� � �������-���, � �� ����������� ������������� ���� � ������� ��������� ����� � ����������-��������� ������. ����� � ����������� "�������" ������������� ����.

ֳ���� �������� ��� ���� ��������� � ����� ��������� ��������� ��������� (������ - ������� ��������). ����

��������� �� ������������ ��������, �� ����� ��������� ����������, ��������� � �� ����� ����� ��������.

����� ��������� ��������� (��� ������� ��������) �������� �������� �������� �� �������� ������ � ��������� ������������ �������� ���. ���� ��������, �� ���� ������ ��� � ����� � ��� �� ����� � ��� ������ �����. ̳� ������, �� ����������� ��������� ������� ���, ��� � ����� �������� ����� ���� "������ ���", �������� �����������. ���������� ����������� ��� ������� � ��������� ������ "������ ���, ���� ��������� ������������ �������� ������ �����".

���������, �.������ ��������, �� � ��������� ��������� �������� �������� �� ���� ���, "� ������ ���������� ������ �������������� ���". ������� ������������ ���� ���: �� ��� �������� ����-��� ����-���� ��������� ��'������� �����. ���������, �� ���� ������ ������ �������� �� ���� ����� ������, "����� �����", �������� ����� �������. � ����� ������ ����� ��������� ��������� ��������� ��������� � ����� "������������ ��������". ̳��� ���������� ���� �� �������� (���'����) ���������� ������� ��������� ������� ����� ����� ���� ���� (�������� ���). ���� ���� ���������� � �����������, ���� ��������� ���� �������� ��������� � "������ ���" ������� ����������, ������ ������� ��������������� � ����������� ������������ �������.

����� �����, ����� ������� �������� �������� �� �������� �������� �� ������� ����������� ����������� �� ������ ��������, �� ����� �������� ���, ����-���� ������������� ������ �������� �� ��� ������. ���� ��������� ������� �������� ������ � ��� ��������� ���, "�� ����������" �� ����� �����䳿 ��������� ����. ���� ��������� ��� ���������������� ��� ����� � ����� ����� ����.


�4. ����� �������������� ��������

����� �������������� �������� (�������� �����) (��. �����, �. ���������, ��. ���������) ��������� �� ����������� ��������� ���������� � ������-���������. � ������, ����������� �� �������� ��������� �� ��������� � ��������� ���������-������������ ����� ����������, ����������� ���� �������� ����� ��������� ���������� �� ����� ������������ � ������� ��������. ���� �������� ���� ���������

������� ������ ������� � ������, �� �� � � ������� �� �� �� �������� � ����� ���������-������������� ����������. ³�-������� ������� ��� ���������� ��� �� �������������� ��������� ��, ����������� �������� ����� ������ �������� ����� ������ ����������� ��������� �������� �� ������� ��������� ��������� �����. �� ������������ �������� ��������� ������ ������ ���������� ����������� ������� �� ���������� ��������� ����, ���������� �� ����� �������� ��������.

����������� ���� �������������� �������� ��������, �� ����� �������� ������� ��������� ������ ���������� �������� �������� ��������������� ������� ������. ��� ����� �� ����'������ ��������� � ���������� ������� ������ ����. ij������ ������� � ������������ ����������������� ������� ��� ����� ������. ������ �� ���� ����� ������������� ������������, �������� ���������� ������������� �������� �� ��������� ��������� ������ � ���������������� �����.

������ ��������� �������� �������� �� ���������� �������, �������������� � �������� �� ���������� ������������ ����� � ����, �� ����� ������ ���� ����, �������� ����������� ���������� ����� ������� � ������ ��� ���� � ��������� ��������� � ���� ��� ������ � ���� � ��������. ��� ���� ��� ��� �������� ������� ����� ��������� �����������, �� � ����� ����������� �������� ������, �� ������� �������� ���. �������� � ������, ������������� ������������� ���� ����, �� �������� ������ � ��������������� �������: ���� ������ �������� �� ���� ������ ����� � ��� �� ����� ������ �������� �������, ��� � ���������� ������ ���� ��������.

��������� ����� � ������� ������ - ��������� ����� � �������������� �������� - ������������ �� "���������� �������" �� ������ ��������� � ����� � ��������� �������� �� ������� ���������� ���, ��������� � ������. �������������, �� ���� �� ��� �������� ����, ������, ���������� ����� �������� �������� �����, �� �� ������ ��� ��'������� �������� ������ ��������� � ��� ����������� ��� ��������� �������� ���. ˳��� � ���������� ������������� �������� ����� ����������, ��� ���� ��������, � ����������� �� �������� ��������� �� ���� ������������. ������ ����� �������� �� ���������� ����������� �������� ���������� �� ���� ���������.

����� �����, ����� �������������� �������� ��������� ����������� ������ ������������� ����� �������� �� � �������� ������ �������� �����, ��� � � ���� ��������� �� ��������, ����� � ������ ���������� ������.


�5. ����� ������������ ��������

����� ������������ �������� � ����� � ���������. ���� ������� ��������� � ������ ���������� ������ � ���������� �����, �� �������� �������� �� ������� ��������� ��� ��������, � ����������� �������� ��� ����� ��������� ����������. ��������� ��������������� �� ���������������� ������� ��� �������� �������,