��������� ������ ��������� ������� (������ � ������� 1918 �.)

1.1. �����
��������������� � ��������� ����������� ����������� ���� ����� �� ���������� «�������������� ����������», �������� «������� �������» �������� ����������� ����� ��� �������� �� ��������� ��� � ���������� ��������. ����� �������� ���������������� ��������� �� ������������ ��������� ������������ ������ �� �������� �������, �� ������������ ������ ���� ���������� �� ���������� ��������� ����� ������ ����������, ������������ �� ������� � ��������� �� ������ ��������, ������ � � ��� ������ ������������� ���������.

����, ����������� ���������� �� ���������� ������������ ����������� �� ������ ����. ��� � ������������ ����� ���������� ���������� �������� ������������ �������������� �� �� ������� �� �� ������� �� ���� ������������, � � �������� ������������ 򳺿 �� ���� ����� ����. ���� �������� �� ���� ������� �������� �������� �������. ������ ��������, �� ������������-������������ ������ ��������� ��������� ������ � ��� ���� «�������� ������» �� ���� ������� ���������� ����������, – ��� ����� ���� ��������� ����� �� ������ ��������� ��������� �����.

�������� ������ �� ��� ��������� ����������� � ��������� �� �������������� ����� �������� ������ ����������������� � � ��� «���» – ������������ ������� ����������� � ����� ���������� ������� ��������� ���. ��� ��� �������� �������� ������� ��������� �������� ����������� �� �������� – ���������, ���������� ����������� ������ ��������, ������� ������������� «����� ����» ���������� �������� ���������. �� ����� �������� ���������� ������������� ������ ��� ���������� ������������ � �������� ��������� ������������ ������ ��������. �������� ��-������ ������������ ��� ������������ � ����������� ��������-��������� ������. ����� ��������� ������������ �� ��������, ��� � �������� �������� ��� �������� ϳ������ � ���, �� �� � � ϳ������ ����, ������� � ������糿, �������� � ������.

��������� ������ � ���� �������� �. �������������� ��� ��������� ������� ���������. ��� ��� ��� ���� ��������� ��������� ���� �� �������� «������� �������». ��� � ����� ��������� ������� ��� � �� ������� �������� � ���������� �� �����, ���� ����� ������� ���������� ��������� ������� ����������. ��������� �� ����� ��������, ��������� � �������������� ���� �� ��������� �����, ������������ �� ��������� ����� ��������� � ����������� ������� ��������������. �������������� �������������� ���������� � ����������� ��� � �����, �� ������������ ������ ��� ������ ��������� ����������� ������������ ���� «�����-����», ������ �������� ��������.

�� ������� ����� �������� ������? �� ������� ����� ����� ������������ ������� ��� ������������ �������� ������� �������? ������ ���� ������ �� �� ������� ���� ���� �������� ����������� ������ ���������������. � ������ � �� ��, �� �. ���­��­�������� � ������� �� �����, � �������� �� �� ������ ������������ �������������, ����� ����� ��� ������� ��������-������� ����� ������ ���������� ������������ ��������� � �������������� ����������� �������� �������� �������.

��������� � ���������� ����� �������� ������ ����������� ����������� ������������� ������ �������� ��������� ������� ������� �������. �������, ���� �������� � ��������� (������� �������� �������) ����������� ������� ������, �������� ���������� �������� ���� 16 ���� 1997 �. ϳ���������, �� � ����� �������� �������� ����������� ������� ������ ����������� «�� ���� ���������� ������ �������� �������� �����, ���������� �� ������� �� �������� � ������� ������», �� ��������� «���������� ������ ���������� �� ����������� �������� � ����������� ���������». ����� �����, �� ����� ����������� ������� ������ �������� ��� ������ ��’����: «���������� – ���� ����� � �������; ���������� – ���� ������ �� ��������� �������; ������� – �� �������������� ���, ����������, ������������ �������� � �������������� �������» 1*.

� ���� �������� ������� ��������� ����� �������� � ����� ������ ����� ���������. ������������ ���� ����� «��������� ������ ��������� �������» ������� ��’��� ����������. ���� ������������ ���� � ������ �����, �������, ���������: ��-�����, � ����� ���� ��������� �������� ��� ������, �� �� �������������� ������������ �������� ��������, ����� � ����������� ��������, �������������� ��������� �������, �� �����������, �������, �� ������� ������� � �����; ��-�����, � ��’���� � ��������� ��� ������ �������� �������� ����������� ������ ���� ������ ������������ ������� �������� �� «�����������», «��������-����������» ��, �������, «��������������» ��� «�������������».

�� ��� ������, �������� ������������, ���� ����� ���������� �������� ��� ����� ���� �� ������ ������, ������� �������� ���������� �� ���������� ������ ��������� ������� � ������� �������� � ���������� �������. ����� ��� ����� �� ����� ����������� � ����������� ������������ ���������� �������� ��������� �� �������������� ��� ����������� ���������� ������� ���������� ����� � ������ ������.

� ��’���� � ��� ���� ������ ���������� ������ � ��������� ��������-�������� ������� �������������� � ��������� ����������� ������ 1918 �. ������, ��쳿, �������� � ������������ �����, ����������� ����䳿, ������������ ���������, �������, ������ �������, ����� ������, ��������� �����������, ����� �������, ����, �����������, ����� ��� ������������ ����������� ����������� ������ ����� ��������, � ����� ���������� �������� ���������� ������ � ��������� ��������������.

��� ����� ��� ���������� ����� ������������ ���������-���������� �� ��������-����������� ������ ������ ����������, �� ��������� ��������� ��� ��������: ������� �������� ���������� � ����������-������ ������ ��������� ���������� ������� ��������� �������; ��������� ������� ����������� �������� ���������; ��������� ������������� �����, �������, ���������� �������������� ��������� ������ � ���� ������������ ������������ �� ������ ������� �������� ��������� ������; ������������� ���� � ���� ���������� ����������� ����������� ������ � ��������� �������� ������; �’������� ������ ������� ������������ ��������� ����� �� ������� �������, �� �������� �� ������� ���������� �. ��������������.

������������� ���� ���������� ����� ����� ��������� ������ ������� �� ��� ������: ��-�����, �� ��������������� �� ��������-������ �����, �� ������ ������������ ���������� ���� ����������� ���������� � ����� 1918 �.; ��-�����, �� ��������� ������, ������� ���������� ���� ������ ���� ���� � �����.

����� ���������, �������� ���� �� ������� ������, ��������� ����� �� ��������, ����������� ��� ���������� ����� � ������������� ����������� �� ������������ ����������. ��� ���������� ���� ������ ������ �� ����������� ����� �. ����������, �. �������, �. ���������, �. �������, �. �����������, �. ������, �. ���������­����, �. �����������, �. ���������-���������, �. �����������, �. ��������, �. ��������, �. ��������, �� ���������� ����� ������ ��������� ���������� 2. ������ ������������ ������ �������� �� �������� ����������, � ������ ��� ��������� ����� � ��� ���������������� ��� �� ��������� ����������, ��� �� ���� ��������. �� ����� �������� ������� � ��������� ���������� ������� ���� �������� �� «��������� ��������� ����������». ���� �� �� ������ ����� � �������� ��������������� ����� � ����� ����� ��������� 20-80-� ��., ��� �������� ������� ������� ������������� ��������������� � ���� ������ �������� ���������������� � ����������� �������� ���������� ���������. ����� � ��� ����� �������, �� � 90-� ���� ��������� � ������� ���������� �. �������������� ����� �� ������ ������������ ��������.

ϳ��� �������� �������� �������� ���� � �������� ��������� ������� �� �������� �������� ����������� ��������� ������ �� ��������� ��������, � �� ��������� �� ���� �������� �������� ��� ��������� ��� �� ����� �������� ������� ���������. ��� ��� �������� ��������� ��� ������� «��������������� ��������» �� ������� ����� �������� �������������. ���� ������������� ���� � ���� ����������� ��������, ��������� ����� ��������� ��������� ��������� ������ ���� ���������� �������� ��� ����� �� ����� � ��������� ������ ����� ������� ������ �� ����������� ����������. ����� ������� ��������������� ������ �� ���������� ������ �� � ��� ������� ���� �� ���� �� ��������� ��������, � � �� ���������� ���������. � ������ ����, ������� ������� ���������� �������������� ������ �������������� ����������� ������� �������� �������� �. �������������� �������������� ��� ���� ������� ������������ ���� �������. ������� ������ ���������, �� ������� ��� ����� ��������� ��������� �������, �� ����� �� ��������.

���, ������ ������ �� ����������� ����� ������� ��������� ����� ������� �������� �� ̳�������� �������-����­����� ����������� � 1993 �. � ���, ��������� � ������ 120-� ������ � ��� ���������� �. �������������� � 75-� ������ ������������ ��������� ������� 1918 �. 3. ��������� ������ �������� �������� �������� �� �. ������, ����� ������� ����� �� ������� �. ������� � �. ��������, ���� ��������, �� «�� � ��������� ������ �. ������������� ��������� � ������������ ��� ��������� ������ � ��������� ����������� � ������������ �����, � �� �������� �� ���� ������� �� ���������� �������» 4.

������ ��������������� ������� � ����� 1917-1918 ��. �������� ����������� ������� � ���� ��������� �. �������� � �.������ 5. �������� �� ����� � ������ ���������� �.�������­���, ���� ����� �� «����������� ������� ����� �������������� – �� ������ ����� ��������� ��������� ��������. ���� ����� ����� ������������� ������ � �������� ���������� ������������ ���� ������������ ���������� ����������� � ����������» 6.

������ ����������� �������� ������� �������� �. �����­��������� �’������� ����� ����������, �� ��������� ���������� � ���������������� �������� � ������ ����. �������, �� �. ����­��, ��� �������, �� «�������� ���������� � �������� ���������� ������� ����������� ���������� �� ��� ��������� ��������� ������� �������� ����� ��������������»; �. �����­���, ���� �����, �� «������������ ������������� ������ ���� ���������� ����� ��� ��������� ������� �� �����. �� ���� ������ �������� �����’� ���������, �������� ���� ����������� ���������-���������� �������� ���������� ���� � ��������� �������� ��������� ����������»; �. ��������-������, ������ ����� �� ��������� �. �������������� �� �� «�������� ������ �������� ��������� ���������� ���� ���������� �������», ������ �������������� ��������� ��� «�������� ���� ����������� ������������� ��������, ����� �������� ����� �� ����������� ������ ���������� �������� ����� � ����� �������� ����, ����������� ����� �������� ��������, �������� �������� ��� ���������� ������» 7.

������ ���������� ������� ��� ��������� ���������������� �� ������������� ���� ���� �������� ���������� � �� ̳�������� ����������� 1998 �. � ���, ���������� 125-���� � ��� ���������� �. �������������� � 80-���� ������������ ��������� �������. ������� ���� � ��� �������. ���, �������� �. ���������� ��������, �� «� ������ ��������, ������� �������, �������� ������ �������� ��������, ��������� ������, ������ ��������������� ���������� ������������� �����, ��������� ������� � �� ���������� � �����, � ��� ����������� �������� ��������, ���� �� �������, ������� ������� �������� ����� ������� ������ ������ ��� ����������� ������ �� �������». ����� ��������, �. ����­��������, �������� �� ����� ��������� ��������� �������� ����� ��������, «��� �������� �������� ���������� �������, �������� ����������� ��������-���������� ����� � �����, ������ �� ����� ���������� ���������, ���� ��� � �� ������ �������� �������� ������� �� ��������������� ����� ����� �������� ����������� ����������� � ϳ�����». � �������� ��� ������������� �������� ����� �������� ���������� �. �������������� �. ����� ���������� ���: «� ��� �, ���������� �� �������, ��������� ��������� ������� – �� �� ���� ������� ������� ���������� ������� ����������� ������, � � ��’������� ���������� ���� � �������� ��������� �����» 8.

�������� � ����� ������, �� ������ �-�� ���� ��������� �. ��������� � ���������� � ���������������� �������� «��������-������� ����� ��������� ����������», ��������� �. ���­��­��������� ���������� ����� ���������. ���, �������� ���������� 29 ����� 1918 �. ����� �������, �� � ��� «������ ������������ ��������� ����� ����������� ������������� ����������� ���� �������� ������������ ��������� ������� ��������� �� ������� ���� ������� �������. ��������� ��������������� �� �������� � �������������� ��������� �������� ���������� ������������-����������. ������������� ������ ����������� ��������� ������ ��� ���������� ����� �� 8 ������». ������ � ����������� ������� ���������� �. ���������� ����������� �� «���������� ������� ��������», �� �������, �� «���� ������ ���� �� ����, ������������� ������ ���������, ���� �� ������ – �����, ���� ���� �� ���������� – �� ������ �� ���� ������, � �� ����� – ��������» 9.

����� �������� ������� ���� ���������� �. �������������� ����� � �������� �. ����������. �� ���������, �� �������� ���������� �� ��������, � ���� �������������� «��������� ���������» ��������� ������� �������. ����� ������������� ��������, �� «������� ��������� �� ������� ������ ������ �� �������, ���� ���������� �������� ��������㳺�, ������������ �� ������������� � � ��������� ���������� ������������, �������, ��’������, � �� ���’������� ������ � ��������» 10.

��������� � ��� �’�������� ������ �������, ���������� ����� �� ������ ������, �� ����������� ��������� �������� � �����, � ����� ������� ������������� ���������������.

�������� �� ��������� ���� ����� ���������� ���������, ����� ������ �������-�������� ������� � ����� ������� ����� ������ � �������� ���������� �. �������������� �������� �� ����, �� ������� ������, �� ������ �� ��� ������ «�������������» �������� ���� ��������� ������� 1918 �., ������� ������. �������� � ��, �� ��� ���� ������������ �� ���������� ����������, ��� � ���������� �����. �� ������ �������� ���� ���� – �������� ��������� �. �������, �. �����������, �. �������� 11, ���������� ������� �. ������, ��������� �������� �. �����, ������������� �������� ����� �. ��������� 12.

����� ����� ����� ������� ��������� �. ������, ��� � 1996 �. ��������� ����� �������� ��������� ������� «�� ������������, ������ – �� ����������� ���������-���������» 13. ����� ������ ���� �� ����� �������� ��� ��������� �.�. ��������� � �.�. ��������� «������� � ����� ������. 1917–1920», ��� �������� ����� ������ ������� ����������� ���������� ����� ������������� ��������������� � ������� �������-������. �������� �������� ������� ��������� ������ ���������, �� �������� � ���� ������� ��������-������� ����� ���� ����������� ����������� ��������. �������, � ��� ���������: «��������, � ������� ���������� ����� ���� ���������� ������ ������������� ��������� �������, �������� ��� ����, �� ����������� ���������-��������� ������� ��������������. ��������, �� � �������, ���� ���� ���������� ��� �� �� �������� ������� ������� �� �������� ��������, ������ ��������� ������� � ��� ���� ��� ���� ������������ ��������� �������» 14.

� 1998 �. ������ �������� ���������� �� �������� ��������� ������� ������� ��������� ���� �. ��������. � �� ������������� ������������ ������� �����������-������������ � ��������� ���������� �� ����� 1917-1922 ��. ������� ����� ������ ���������� «�������� ���������� ������������� ������, ���������� ����� ������� �������� ��������� �������, �������� ���������, ������ � ����������� ���������������». �������, ��������� ����� ��������, �� «����������� ����� ������� � ����� �������� XVII ��. � 1918 �. ���� ���� ����������, ��� ��� �� �������� �������������� ���������». ���� ����� �������� ��������� ������� ���� «������������ � ���������� �������� � �� ��������������� ���». �������� �. ��������, �� ��� ������, ������ ����������� �����, �� «��������� ������������� ��������� � ��������� ��������������� ����� ��’������� ���� � �� ������� ��������� ���������� ������. � ����� ���� ��������� ����� �� ��� � ���������, ���� �� ��� ����� ������������, ���� ���������� ���� �������� ��������� ���������� � �������� �������� ������� �������� ���������» 15.

����, ����� ���������, ���������� ���������� ��������� ��������� � �������� ����� ���������� �. ��������������, ������� �� ��� ���� ������ �������� � ������� ����� ������ ��������� �����, ��� � ��� ��������� ������������ � �������������� ������� ��������� ��������� �� ��������-������� �����. ֳ����� � ����� ������� � �������� ������ 10-�� ���� 15-������� ������� «������ ���� ���» �.�. �������� � �.�. �����, ����, �� ���� �����, ������ ������� ������ ��������� ���� ������� �������� ������� ���������� ����������. «����������, ����� �������� �. ��������������, – ���������� ������, – ��� ���������� �� ������� ����� �������� � ������������� ����� ������� � �������� ��������, �� ����� ����������� ��� ���� ���» 16. ���� ������ ��������� �������, �� � ������� ���������� ����� ������� � ��������� �������������, �� ������� ������� ��� ���������� ���������-���������� ���� ����� �� ���������, � �������� ������� ������������ ����������� ������� � ������� � ���������� ����������� ���������� ������.

�������������� ������ ����� ����������� ��������, ���������� ������� �� «���������� ���������», ��� ���������, �� �� ������ � ����������. ����� �����, ������������ ��� �������� ���� ���������, ��������� �������� ��������� �������� ������� ����� �������� � ����������� ��� � ������� ������ ��’������� ����������� ���� ��� ������ «�������������� ��������� �������» � ����� 1917–1921 ��. ҳ � �������� ������� �������� ��������� � ������ ��� ����������, �� �������� ��� �� ������ ����������, ����� ������� ������� � �� �� � ���� ������� ������������ ����� ���������� ��������� � ��� ����� ��������� �������. ����, ����������� �� ��������� ����� � ���.

� ���������� �������� �������� ����������� ���������� � ����������� ��������� �������� �� �������� �������� ����������� �������� ������������ ��������� �� ��������� ���������� �����������. ��������, �� �� �������� ����� �� ��� ������, ��� � ��� ������ ������ ��� ���������� ������ � ���� ����������� ������� ���������� ���������� ���������� �������. ���� � ����������� ���� ���������� ����� ��������� ����������� ����� � ��’���� � ����������� ���� �������� �� ��������� ����� � �����. ���� �� ����� ����� ���� � ���������� ������ �������� ����� ������ ��� ������ �������� �������� �����, �������������� ������ ³��������� ����������, «������������» ������ ����������� � ��������� �������� ������� ����� ����������� ����� 17, ���������� ����������� ���� 18.

����� � �������� � ��������� ����������� ���� ���� �������� ������������ ������� �������-������������ ���������� �����������. �� ��� ������ ������������ ����������� ������� 19, �������� ��������� ���������� ��������� 20. ������ ���������� � ��� ���� ������������� ��� ������������ ����� � ��������� �����������.

dz ��� ��� �����, ��, ��������, �� ����� �� ������������ �� ������� «����������� ����������», ������� ������ ������� ����������������� ��������� ��������� �.�. ������� 21, ��� � ������������� ����������� � ����� ��������� ������� ����䳿. �� ������� �������� ������� �������� ���������� ��������� ����������� �������� �������.

ҳ � ������� ����� �’����������� ������� �� ��������� ������� ��������� �.�. ��������, ������ �������� ������� ������ ��� �������� ���� �.�. ������ � �������� ���������� ����� «���������� ������� ������ � ����������� �����» 22. ��� ���������, �� ��������, ���� �������� ����� � ������� ������� 80-� �., ����� �� �������� � ���. �������, ���� ����������� ���� ��� �� � ���� ���������� ���������� ������ �������� «��������–������» ������ ������ ���������� ��������� �������� � �����, ������ ��������� ��� ��� ������� ���� � ������ ������������ ������������� ������. �� ����� �� � ��������� ���� �������� ��������� ���� �������� ������������ ��������� ������.

����� �������� ��������� � ������������� ������ ���� ����� �������, �� ����������� ����� �������� �� ����� � 1918 �. � ����� ����� ������ �������������� ���������� � �������� ������������� ���������� ������� 23. � ��� ����� ���������� ����� �. ��­�����­­����, ���, ��� ���������� ��������� ��������� ����� ����������, ��� �� ��� �����������, ������ ����� ������� ������������ �������� ������ ��������� �������, ������� ��������� ����������������� ���������. � ��’���� � ���� ����������� � ����� ��������� �������� ���� ������� �������� �������� �������� ����� � �������� �����䳿 � ������������� ������� ������.

������ ����� � ������ ���� ��������� ����� ����� � ����� ���������� ��������� ��������� ���� ����, �� �������� ��� � ��������� ������ �� �������� � 30-� ���� � ���� ��������� ��� � ���� �� 24. ���� ����� ��������� ��������� ��� �’�������� ������, ���’������ �� ����� ��쳿 � �������� ������ ����������.

����, ����� ��������� 20-� – 80-� ��. �������, �� �������� ������� � ��������� ��������� ���� �������� �� ��������. ������ ������ � ��� ����� ������ ������������� � ������������ ��������.

��� ��������� ��� ��������� �’������� �������� ������� ����������� �����, ����, ��-�����, ������� ����������� � ��������� ����� ������������ ������� �������� 1917-1921 ��. � ��’���� � �� ���������� � ��������� �����; ��-�����, �’������� ��������� ��� �������� �������� ��������� �������� ���������, �� ������������ � ����� �� ���������� ���� ��� ��������� �������� ����.

� ���� ���� ��������� � ������� 90-� �. ��������� ������ ���������� �������� �������� ������������� ���������� ���������� ������ ���������� �������, � ���� ���� � ���������� �. �������������� 25. ���, �� �������� � ����������� ����� �������������� ���������� �.�. ��������, «��������� �������� ���� �������� ��������� �����, ������ �������, ��, ���������� �� ���� ���������� ������� �����, �������� ������ ������ � �� �������� – ���������� ���������� ������� �����������-��������� �������� 1917–1921 ���� – ����������� ���� � ����������� ����» 26. ������� ���������� ��� ���� �� ���������� ������ ����������� ��������� ��������, ������� ������ ����������. � ��� ����� – ���� ����� ������ ������� 27.

����� � ������� � ������������ ���������� �.�. �������� «������� � ���������� ������ � ����� � 1917-1941 ��. (��������-�������� ������)», � ������� ����� ����� ��������� ������ ������ ���������� �� ������� ���������, ������� � � 1918 �. ³� ����������� ������, �� «��������� ������ ��������-��������� �������� ��������� ������� �. �������������� ���� �������� �����, ��������� ����, �������� �������, ����� ��������, ��������� ������, ������ ������� ������������ ����». ����� � ��� � ���������� �������� ��������, � ���� �� �� ������ ����������. ������� ��� ��, �� ���������� ����� ������������� ����� «���� ������������ �� ���� ����� ���������» 28. � ��������� �������������� ���������, �� ������������ ����� ��������.

������ � ���� ���������, �� ��������-���������� ������ ��������� 1917-1921 ��. �� ��������������� ������� �����, ��������� ��������� ������ ��������� ��������� � ���������������� ��������� ��� ������ ���������� �.�. �����������, �� �������� �����������.

�������� � ��, �� �� ���� ��������� ������ ��������� � ���� ������ �����, �� ���������� ��������� ����� ������������ ������� ��������, ������ ���� � �������� ��������� ���� ����� ����� ���������� �. ��������������. ���, �� �������� ������� ����������� �����쳿 ������ ������� ������ ������������� ���������� ����� ������������ ���������. ������ ���������� ���� �.�. ѳ��� ���� ������� � �������� �������� ����� �������� ������ �� ���� ����� ��������� ����� 29. ����� ����� ���� ����� ���������� �������� ��� ��������� ��������� ���� �, �� ������������� ��������� � �� ������������� ������. �� �������� ������� «������������ ���������� ��������». � �� ������������� �������� ����� �������� ����� �� ����� ���� �� ����������������� �������� � �������� ����� 30. ��� ����, ������� ����� «��������� ������ ��������� ������� �������� �. �����­�����­����» ���� ��������� �.�. ѳ���� ������� ����� ���� ������� ������ ����������. �������, �� �������� �������� ������� �� ������������ ����� ��������, �� ��������� ��’��� � ������ ���������� 31.

�� ���� ��������� ������ ������� ����� ������� ����� �� �������� ����� ������������ �������������� ������. ������������ � ��� ����� ������� ������� ��������� ����� ������ �� �������� ������� ���������� ����������� �������� ����� ��� ������ ��������� �.�. ������. �� ������ ���� �’������� �����, �� ���������� ������������-������ ������ � ���������� �������� ������, �� �� ��� ��� ���������� ������� �������� � ����������� ���������� 32. ����� ������ ���������, �� �������� ������ ���������� �. �������������� �� � ����� ���� ����, �� ���������� ���������� ����������.

������������ �������� �������� ������� ��������� ������� �� ������� � ����� ������. �� ���������� � ����� ��������� ������� ����� � ��������� �������� ��� ������ �������� – �����쳿 ����� ������ ������ – ��� ���� ������������� �������� ������� ��������� ����� �� �������� ���������� �����쳿 ������� ��������� ���� �.�. �����. ��� ���� �� ����� ���������� �. �������������� �� ��������� ����� ��������� ��������� ����� ������ ������, – ��������� ����������� ������ ��� ���� ����� ����� 33.

����� ������� ���� ������ ��������� �� ����������� ���������� ������ ����������. ����� ����, ��� ������������, ������� ������ ���� ���� �� ���� ���� ������� ��������� 34.

�������� ������� ������� �������� ����������� ���������� ����� �� ������� � ������ ������� ��������� �������. �������� �������� ��������� � ��� ����� ���� ����������� �� ������ ������ ����������, ���������� ��� ��������� ����� ������ ��������-������ �. ���������, �. ��������� 35 �� ����� ��������� 36. ���� ����������� ����������� ������ �����������, �������� ̳��������� �������, ������������ ������� ���������� 37.

����� � ���, ���������� �� ������ ������ ����� ���������� ��������� �� ������������� �������� ��������, � ��� ����� ��� �������� �������� ������������ ����������� �������� ������. ���� ����������� ���������, �������, � ��’���� � ���, �� ��� �������� ������� ����� ������� ��� ������ ����� ���������, �� ������� �� ������� 90-� ����.

���, � 1994 �. ���� �������� ���������� �� �������� ��������� ������� ��������� ��������� ���� ���������� �.�. ������� �� �����: «��������-������ ������� ���������� ������ � ����� 1917-1953 ��.». ���������� �� ��’��� ���������� «������, �� � �������� �������� ���������� �� �������������� (���������) – ���, �����������, ����������, ������ �������� �������, ������� ������������ ������������, ����������� ��������», ��������� ����� �������� ��� ��, �� «������������� ����� �. �����­��������� ���� �� ��� ������ �������� ������ ������� � �����������, ������� � �����������, ������ ����� ��������� �������� ���������, ���������� ������� �������� ����� ��� �������� �������, ��� ���������, ��� ������������ ����������-������������� ������, ��� ����� ���������� �� ���� � ���� �����… ��������� � ���������� ������� ����� ������������ � ����� �������� �����, �������� ��������� ��� ��������� �������� ��������� ����������, ���������� ��������, ��������� ������. �������� �������� �����-����������� �� �������� ����� �������� �����. �� ����� ������������� ������� ������� ���������� ��������������� �������������» 38.

����������, ����� � ��������� �� ������������� ��������, ��� ���� ����� ��������? �� ��� ������, ��� ����� ��� ������ ��������� ������������ �������, ���� ��������� �� ���� �������������� ������������� «���������� �����». ����� � ������ ������ ���������� ������������ ����� �������� �� ����, � ���� ����� �������� �������� ������ ���������.

����, ����� �������� ��������������� ��������� �� ��������� �������� ������������ ������� ������� ���� ���������� ���������� �� ������ ������������ � ������������� �������� ���������, ��������� �����, ������� ��������� ��� ����. ֳ ������ ������ ����� �������� ��������� ��������� �, �������, ���������� ���� ����������.

����� ������� ���������, ����� ������������ �����, �������� ��� ����������, �������� ���������� ������. �� ��������, ������� �������� ��� ���� ����, ������, �� ������ ��������, ���� ����������� ��������, �� ��������� ��� ��䳿 «��������� � ������������ ����» ��� �������� ��������� «���������» �� �� ������ ������������� ��������, ��� ���������� �� �������, �� ��������� ��������� �����. ���������� �� ����� ������������� ���������� �������������� ������, ��, ����������, ���� ���������� ���������� ���������� ���������� ����� ����, ��� �� ���� ��������� ���������� �� ����� � ����� �������. ��� ��������, �� ��������� ��������� � ����� ����������� ��� ������������ ����� ������� �������� �� ���������� ����� ������ ��������� �����, � ����� ���������� �������� �������� ���������� ����. ���� ��� ������ ������� �������� ���� ���������� ����������� ������ ���������� ������� ���������, ��, �� ����, ��������� �������� � ������ ������ ������� 39.

�’�������� ��� �������-������������ ���������� ����������� � �������� ������ ���������� ��������� ��������� ������������ �����, ������� �� � 30-� ���� 40.

�� ��������� ���������, �� �’������� �� ���� ��������� ������, ����� �������������� �, � ���� ������������� ������� ��������� ��������� �������� ����������� �����, ���������� ���� �� ������������ ������ ������������ «��������» �������� 41. ���� ���� ������ ��’��� ���������� � ������� ����� ���������.

������� �������� ��� ��������� ��������� ���� ���������, �� ���������� ������ ��������� ������ �� ������� � ����������� ���������� �� ���������� � �� ���� ����. �� ��������� ���� ���� ����������� �� ������� �� ��������� �.�. ��������­���� � �.�. ������� 42, � ����� �� «����� ����� ������» ��������� �.�. ���������� � �.�. ����������� 43.

�������� ���� ����� �������������� ��������� �� «���� ������� ���������� �������», ���������������� ������� ����� ������� � ���� ����� �� ������������� ��������� ������� ���������� ������ 44. � ������ �� ���������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ���������� ������������� ��� ������������� �������� ������� � ��� ������� ���������� ����� �����, �� ������� ������ ������ ������� ���������� ���� ���������. �� ��������-��������� ������ ������ ������������� ���������� ������� ������ ���������� ������� ��������� � ����� «���������� �����������», «������ ���������� �����������», «������ �������», «������ �����������», «������ �� �������� ������», «�������� � ���������� ��������� � ��������������», «���������� ��������», «������ ���������� ����������������», «����� ���������� � ������� � ���������� ��� �������», «������ � ��������» ����.

����� � ��� ��� ���������, �� ���� ������� ��������� 1917 �. �������� ���� ���� � ���������� ����������� ������������. ���� �� ������������ ���� ����������� �����, � ������ � �������� ��������� �� ���� �������, �� ��� �� ���������� ���� ����� ������ ��� ��������� ���������. ���� ���������� �� �� ���������� ���� 45.

����� ����� ������� ���������� ���� ���������� ������ ����� ����� ������ – ������ ��������, ����� ���� �������� ������ ������������ ����������� ����, �� �� ����� ���� �� ��������� ���������� � � �������������� ������, � � ������� ��������. ������� ������� ��������� �� ����� ��������� ������ ����� ������������ ���������� ������ ����� ������ ����� �� ��������� ������. ������������ ������ � ��������� ������ ���������� ����� ������������� ������ ��������� ����’������ ���� ��������� ������. ���� � ���� «���� ̳����� ��������� �������» ���� �������� ����� �� ������, �� ���������� �������� �����, ����� �� ���� ����������. ֳ����� � ��, �� � ������ �������� ������, � ���� ������� ��� ���������� ��������� �������, �� ���������� ��������� ������. ����������� ��������� ��� ���� ������ ��������� � ���� �������� ����, ���������� � ��������� ����� �����, ��: ��������� ���� ̳�����, ������ �� ���� ����� ����’��� � ������� ������, � ����� �������� ������ � ��������� �������� �������, �������� ���������� ������ � ������������ ������� ���������� ���������.

�� ����� ������� ��������� – ��������� �����; ��������� �����; ������� �����; ������; ������; ����������� ����� – �������� ������ ������, ���������� ������ �� ���� ��������� ���� �������� ���� ������� ������� ��������, ����� ������� ����������� �������� � ������� �������, ��������-���� ���������, ����� ������������ ������������ ���������� � ������������ ���� ���� ������� ���������, ���������� ��� �������� ������� ���������� ��������� � �������-����������� ������. ������ � ��� �������� ��������� �� ���� ��������, ������� �� ����� ������������ �����������. ��� ������� � ��������� ��������� �� ����������� ����� ����������� ���� �� ����� ������������, �� ��������� ����������� ������������ ��������� �� �������� �������� ���������� ������� �������� �� ������ ������.

������������ ������ ��������� �������� ����������� � �������� ����� «̳��������� �������� ����� ��������� �������». ����� ������������ �������� – ���������� ���������� ������������ �������� ����� � ������� �������� �����, ������������ ���������� � ������� ���������, ��������� ���������� �����; ��������� ������ �� ���������� �� ���������� ������; ���������� �� ��������� ��� ������; ��������� � ����� ��������� ������.

��� ����������, ������ ������������� ��� ������ ���� � ���� ����� ����� ������. �������, �� ���� «������� ��������� ������������ ����� ��������� �������», ������ ����� ��������� �’������� ���������� ����������, �� �������� �� ������ ������� �������� ������� �������; ���� «��������� ���� ��� ���­��������� ������������ �������», �� �������� ������� ��� ����� � ������ �������� �������� �����; ���� «��������� ���� ����� ��������� ��������», �������� ����� ��������� ��������� �������, ���’���� � �������� ������ �� ������� ������� ��������� �������.

�������� ���������� ��� ������ ����������� � �������� ������������ ���������� ����������� ������ ������ � �. ���. �������, ���� �������� �� ����� «������� ������ ������» �� «������� ������ ������». � ���� ������� ����������� �������� ������������� �������� �������� �������� ������ � �������� ������� ��������� �������, ��������� �������� ������� ���������� � ������ ����������, ������� ������� ������ �� ��������� ��� ���������� ������������ ����������� ����� �� ������ ���������� �������� �����.

� ������ ������������ ���������� ������ ����������� ��’������ ������ («�������� ��������� � ����� ����������� ���� ������», «����� � ����� ������������ ���� ��� �� ��(�)�») �������� ���� ������ ������ ��������� ����� �������� �����, �������� ���������� ���������� ����� ��� ���� ��������, ������ ��������� ��� ���������� �� ������ ��� ������� ������ ����� ����������� �����, ���� ��� ������� ����� ����� ��������, ������� �������� ������ ��� ������ � ������������� �� ���� ��������.

������ ���� ���������� � ���� ����� ������� ������. ���, �� ����� ���������� ������ ��� ��� ̳����� ��������� ��������� ����, ������� �� ����� «���������� �������� �������», �� ��������� ���� �������� ���������� ������������ ������ ����� ̳��������� ������ ��������� ������� � ������������ ����������, �� �� �������� ��� �������� �������� �������� ���������� �������, �� ����� «���������� ���������� � ���������������� ��������� ����������� � ����������������� ��������» – ���������� ������� ������ ������� ��� ���������� ����������� ������ � ��������� ������.

�������� ����� «�������� ���������� �������� ���������» ���������� ������ ������� ������ ��������� ���������� ������� ������������-������ ��������� �������� �������, �������������� �� �������� �������, �������� �� ������������ ������������ �������� ��������. ֳ � ������� ������������ �� �������� ����� «���������� ���������� �������� ���������» ���������� ������ ��������� ������. ��� ����, �������� ��� ����������, ������ �������� ����������� � ������ ����� «���������� ���������������� �������» ����� � ������, �� ����� ��������� ��� ��������� ������ ���������� ������������ ������������ ������� ������ �������� ����� �� ���� ����������.

����� �����, � ��������� ����������� ��������� ����� 20 ����� ����������� � ������� ��������� ������, �� ��������� �������� �� ������� ��������� ��� ��������� ������� ����������.

�� ����� ��������� �������� ���������� ���� ��������� ����� �������� ��������� �����, �� � ���� �������� ������� � � ���������� ���� ��������� ������ ����������. ���������� �� «��������� ������»* – �������� ����� ����������� �����, � ����� ���� ������������ �� ����������-������ ���� – �� ������ �� ������ �������� ������.

�������� ��������� ����������� ������� �������� � ������� ���� ������, �� ������ ��� ����������, �������, �� ���� � ����������� ���� �� ���������� �� ���� ������� ����������. �� ��������� ������������� ����������� ������� �� �������, ���� ������� ����� � ��� �� ��������� ���� �� �������� ��������. ��� ������ ���������, �� ������ �� ���� �������� ����� ����������� ����������� «��������». ���� ������ �� ��������� ������������ �������� ������� ��������� �������, �� ��������� ����������� ���������� �� ���������� ������������.

����� ����� ���������� ������, ���������� � ���� ����������� � �����, ��� ������� ���������� �� «³����� ���� �������� ̳�����», �� ������������ ������ ���� ���������� ����. ��� ����, ������� ����������� ������ «��쳿» – ������ ����������� ̳��������� ��������� �����, ��������-��������� �� ����������� ����� �. ���� – «������ ���», «������ ������», �. ������� – «������� �����», �. ����� – «�������� �������», �� ������ ����� ���������� ��� ���� ���������� ���������� �� ����� ����������-�������� ����� �������� �����.

�������������� ������� � ���������� ���� �������� ������ ���������� – �������� ���������, �������� �, ���������, �� ��� ����������� ���’������������ ������ ��� �� �����������. ��� ����� �� ����������� �� ����������, ��� ��������� ��� � ���� �������� ��������� ����, ���������� ��������� �� �����. ����, ��������� ���������� ������ ���� ��� ������� ������� ������ �. ��������������, �� � 1995 �. ������ � ������� ����� 46.

������ �������� ����� ����� �������� � ������ ��������� �������� ���� ��������, �� ��������� �������� ����������� � ����� �������� ������������� �������������. ����, ����� ���� ������������ �. �������������� � �������� ������� ��� �������� ����� 47, ��� ������� ���� «�������» �������� ��������� ��������� ��������������� � ����� ��������� ����������. � ������ ��������� ��������� �� ������� �������� ��������� ����� ������������� �������������� ������� ��� ���������� ������� ������� ���� �������������� ���� ���������� �������, �������� �������� ������������ � ��������� ������������� �������-����������� ��������, ��������� ���� ��������� ����� ������������ ���� �������������, ���������� ������� ������������ ��� ���������� ����� � ���������� �������� � ����� �� ���� ���������� ���������� ����� ����� � �������� 1918 �.

�� �������� ��������� ����� �������� ����������� ��� ������� ������������� ������ ����������� ����� �. ���������, ����� ��������� ������� � ³�� �. �����������, ��������� �. �����­��������� �� ��������� �������� ��������� �. ����� 48, «�����» �������� �. ������ �� �������� �. �������������� 49, «���������» ����������� �. ��������-������ �� �������� ������������� ������ �� ������� ��������� ������� 50, ������� ������-�������� �. ����� �� ���� ���������� ����� �. ������ 51. ����� ��� �������������� ���������� � ��� ������, ���’������ � ���������� � �������� ���������� ������� ��������� �������, ���� ����� ��������� �������, �� ��������� ��������� � ��������� � �������������� ������� ���������, �� ���������� ����� ��������� ��������� ���������.

��������, �� �� �� �����, �� ���������� �������� ������� ���������� �. ��������������, ������� ���� � ����. ���� �� ������ ���������� ������ ������, �� ���������� ����� ��������� �����������. ����� �� ������ �� ���� ����� ���������� ����, � ������� ������� ���� �� ������� �� ���� � ���� ���������� ������� � ���������� ���� ������ � ��������� ������� 1918 �. �������.

2.1. �������Ͳ ���������� � ����Ͳ��ֲ���-�����² ������ ��������� ������������� ���������� �������

������� ���������� ���������� ������� ��������� ������� �������� �������� � �������� ���������� ���������, �� ������� ���� ������������ ���� ���������. ��� ��������� ���������� �. ���­��­��������� (������ – ������� 1918 �.) ����� ������ ���������� � ���������� ��� ����� ������ ���� � ����� ����� ���’������� �� ���������� ������������� ������������� 1914–1918 ��.

��������� 1916 �. ����� ������� ��������� ������� ����������� ��������-������� ����������� �������. ��� ��������� � ����������� ����� ���� � �� ������ ������� �� ����������� �������, �� ������������� � ������������� «������» �������� ������-��������� �����. 12 ������ 1916 �. ���� ͳ������� ������������ ������ ������ ���������� ��� ���, �� �� � ��� �������� �� 30 ������ ���� ���������: «��� ���������� �� ��� ��, ���� ���� ������� ���������� ��������� ���� � ������, �������� �������� ��������������� � ������� ��������� ����� ������» 1. ³��� ������ � ���� �����, ��� � ��������� ������� ����� �’������� ������� ���� – ���� �� ����������, �� ��������������, �� ������� ������� ������� ��. � ���� ���������� � ����� ��� 22 ���� 1917 �. «14 ������» ���������� �. ³������ ���� ����������� ���������� �������� ����������� ��� ����������� ��������.

��� ������ ���������� ������������ ����� �� ����� ����� ���� ������� � ���� ���������� ��������� ������ ��� ��������� ����������� ���������� �������� ������ ������ �� �� �������������� ������ �������. �� ��������� �����(�) � ��������� ���������� ���� �� ������������� ��������� ��������� �� ������ ������� �� ����� � ���. ��������� � ������������ ��’�������, ��� ����� �� ���� ������� ������ �������� ����, ���� ��������� ������������� � ����� 1917 �. � �������� �� ��� ��� (���������� ������ �� ����� ������ � ����) ��������������� �����, ���� �������� ������� ��������� �����. � ������, �� ����� ���������� ���������� � ���, ���������� ���� ����� �� ���� ��������������� �� ������������ ��������� ������.

����, �� ����� � ���� 1917 �. �� ��������� ����� � ������������� ��������������� ����� �������������� ����������� � ���� �������� ��������������� ��������-�������� �������. ��������� ���������� � ����� �� ���������� ���������� ���� ��������� � ������ ����������� �������� ������������ ����� ��������� ����� � ���. �������� �� ����� �� ����������� � � ���� ����������� ��������� �������, ���� � ��� ����� ���� �������� ������������ ��������� ��������� ������. ϳ��������� ���� ���������� ���� ������ ������� ���. ��� ����� �������� � ����� ������� �������� ��������� ����� ������ ������� �� �������� ��������� ��������.

2.2. ������������� ��˲���� ����������� �����, ������������� ��� � ���������ί ���� � �����Ͳ 1917 �.

�������� ����������� ������������ �������. ������ 1917 �. ������ ����������� � ���������, �������� ���������� ��������� �� �������, ���������� �������� � ����, �������� ������ ���������� ����� ��������, ����� ������ ����� ������������ ��� � ����������� ���������� ������� ���. 2 ������� � �. ����� ������ �� ����� �������� � ����� � ���� �������� ����� �� ������� ����� ����� �������� ����� ������� ��������������. ������� ����� ��� �� ������� �� «����������� �����, �� ������� �������� ���� ��������� � ��������� ��� �������� ����� �� ����, �� ������� � ������� �������� �����, �� ������ ����������, �������, ������ � ������� ����������� ��������� ����� ���� ������� ��� ����� �������� �������� ���� ������» 2. ����� ������������ ����� ���� ������������ �� ������ � ������ ������������� ������ �� ���������� �������� ����� �����.

��� ����������� ����� ��� ��������� ���������� ����������� ������. ���������� ������� ���� ����� ��� ���� ���������� ������������ � ������������� �����������, � ���� ������� ������ ������ � ���������������. 28 ������ 1917 �. ���� �������� ������� ������� «�������� �����볿». ������������� �������� ����� ������� ��� �’���� ��� ���� 3. � 3 ������� �������������� ������ �����(�), ��������� ���������� «������� �������», ������� ������� �����, ��� ����� ������ «������» ��������� ��� �������� �� ��������� ���������� ������ � ���������� ������������ ����� 4.

�� ����� �������� �� ���������� �� ������������ ���� �� ������� �������� ����� � ������. � ������ ����� ������������� ��������� ������� ����������� � ���� ������ ��� ��������� ������ ������.

5 ������� ������������� ����������� ������� ���� � ������� ���������� ������������ �����������: «��������������� �������� ������ � ������ ��������� 200 ���������. ��������� �������, ��������� ������������ ���������� � ����������. �� ������������� ������� ����������� �����. ��������� ���� ������ ��������� �� �������� ��������. ��������� ����������� ������� �����������» 5.

��� � �� ����������� ��������� �������� ������� �������� ������ � ��������� � ����� � ������� �������. ϳ� ������� ��� ���� �������� ������ ����������� ����� ���� �� ��������� ����� ������������ ��������, �� ������ ���� ��������� ������� �������� ������ ��������� �������, �� ����������� ��������� �������� � ����. 6 ������� ���� ��������� ��� �������� ������ � �������� ������� ��������, 11-�� – ��������� ����������� ������ ���, 12-�� – ������� ������� ����, � � 17-�� ������� �������� �������� ���������� � ��������� ������������ ������������� ��������� ������, ��������� ������� � ������� ����������� �������. ����� ��� ���� �� ������� ��������� ������� �������� �, �� ������ ���������� �������� ������ ������� ������������ �������, �� ���������� ��� ���������� �����������. � ������� �������� �� 11 ������� �����������: «����������� ������ ���������, ��������� ���� ��������� �� ������ �� ��������� ������; �������� � ����� ��� ��������� ��������� � ������� ���������� ������ � ������������ �������� � ������� ������� ��������; … ������� �������, �� ����������� �� ���������� ���, � ���� ��� ���� �������; ��� �������� ����� �������� �������� ����� �� ����������� � ̳���������� �������» 6.

��� ��䳿 ��� ��� � ��� ����������� �������� �� ������� �. �������, ��� ��������� «�������»: «18 �������. ���� �������������. ��������� ������ ������� �����������. ϳ��� ���� ����� � ���� ������ ���������� ����� �� ��������� ��������� ����. ��� ���������� ��������� �������� ���. �������� ���������� ���������� � ���������� ������ (��������� ��������� ���� – �.�.). ������ ��������� ������ ����� (����) ³�������� ��������. ����, ����������� � ���, ���������� �������� ������. ��� ����� �������� ����� ���������� �������, ����. ���������, ��� ���������� ������������� � ���������� ����� �� ����������� ������. �� ��� �� ����������� �������� ��������� �������� ������� ��� � ���� ������������ ���� �������� � ��������� � �����’������ �� ������� «��������». �������� ���� ����� ������ ������� �����������» 7.

��������, �� ���������� ��������� �� ���������� �������� ���������� �� ������� ��������� ���������� ���������� � ����� ��������� ������ ����������� ������, �� �������� �������� ��������������� ���������. 6 ����� ��� �� ����������� � ̳������ � ³�������� ����������� ���� ������� �������� ��������� ������ �� ������� ������� �������, ���� �������� ������� ������������� ������� ��������. ����������� ����� ������� ���� ������������ �������� ��������� ����������� ��� ���������� �� ��������� ������. ��� �������� �������� ������ � ���������� ������������� � ���������� ������������ �������� ������������ ������� ����, �� ��������� ������ �������� ���� �� ��� ��������. ������� ����� ���� ��������� �������� ���� ��� ��� ��������, ������������ ������������ ��������� ������� � ���������� �������� (��� ���������� ��������). ϳ��� �������� ������� ������ ���� ������������ �� ���������: � �������� � ������������ ������� – �������� ��������� �����������; ���������� � �������������������� ��������� – ���������� �������� ����; �������� �������� ���������� – �� ����� ��������� ������ 8.

ϳ� ��� ����������� ��������� ������ ��������� ����� ���������� ������ � ��������� ����, ��������� ���������� ��������� ���������� �����, �������� ��������� �������� ������ � ������ ������ �����������, �� ������� ��’���� � ���������� ��������. � ������ 1917 �. ��� ������ ��������� ����������� ������������ ������������� ��������� ��������� �. ������ �� ��������� ������������ �. ������������ � �������� �. ������, ���� ����������� �� ��. 362 «�������� � ���������� ��������� � ��������������» � «��������� ������ � �������� �����» 9. �� ����� �� ��� ������������� ����������� ��������� � ���������� ������� ��������. ҳ���� ���� �������� ������� ������� �����������. ��������, �� � ��� ���������� ��������� ������ ����������� �����������, ������ ��� ������, �� ������������ ����� ������� ����� ��������� �� ����������� �������� ���������� ����������� ������ �. ��������. ϳ���� �� ��� ������ ����� ������� �. ���������� ������ ������� � ������ 10. ��������, �� ������ ��� ���� ��������� ���������� � ����������� ����������� ����� �� ���� ����� ������������� ���������. ���� ��������� ���� � ��� ����� ���������� � ������� �� �������� �� ����� ���� �� ����������� ����� �������� ������� ������������ ������� � ������������� ���� ������������, � ���� – ���������.

������������ ������ ����������� �����. �������� ����� � ����� ����������� ����� �����-���� ���������. ϳ��� ������ �������� ����������� ����, �’������� � �����������. 14 ������� 1917 �. ���� ������ ���������, ��� ���������� ��������� ��������� ��� �����. ��� ���������� ����� ��������� �� «���������� ����� ��������� ����� �� �����, ���� �������� � ��������������� ����� �������� �� ������ ����������� ��������». ���������� ������� ������ ����� � �������� ��������� ���������� ������� ��� ����� �����, ��������� ���������� �����, ���� ��������, ������� � �������� ���������. � ���� � � ��� ��� ����������� ����������� �������� �� ������������ ���������, ��������, ��������� ��� ������������� � �����, �� �������� – ��������� � ���������� ��� �������������. � ������� ���������������� ������ ����� �������� �����������. ������������ ������, ���������� � ��������� ������ ���������� ����� ������� �������� �������� �������� ������ � ������ �����. ������ ���������� ����� � ���� �������� ��������� �� ������� �������� � ������ ����� ��� ���������� ������ ������, ��� � ����� ��� � ������ �� ����� ��������. ����� ����������� �������� ��� ���������� ����� � ����������� ����’�������� ���������� ��������� � ��� �� 21 ����.

���������� ��������� �����, ����������� ������������ ������ �������� �������������� ��� ������ ���������� ���� ��������� ��� ����������� �� �� ��� ���������� ��������. ����� � ��� ������������ ������������� ���������� ������������ ������������-���������� �� ����������-��������� �������� ���������� ��������. ̳����� �������� ����� �������� ���� �������� ���������� �������� �����, ������� �������, �� ��������� ������� ������� �� ��������, ����� ���������� �������, � ����� �� ����������. � �������� ���� ������� ������ ���������� �����, ���� «��������� ���������� �� �������� � ����� ������� ������ ������ ��������� �������, ������������ � ��������; ������� �������� �� ������� ����� ������������ �����; ��������� ����� � ����� ������� �� ������ ���������� ������ �����» 11.

������ ���������� ������� ������ ����� ���������� ������ ���� ������� ���� ���������. ���������, ��� 17 ������� ������ ����������� ����� � ��������� ������� �. �������� ��� ������� �������� �������� ��������� ������ ����� 12. 15 ������� �������� ��� ����������� �������� ���� ������ ����� �������� ������ ��� ��������� �� ������ �� ����� ��������� � ����� ������� ���� ������ �� ������� ��������.

22 ������� � ��������� ������� �� ��� ���� ���������, �� «������ ��������� ��� ������� ����� �������� ��������������. ���� � ������� ����������� ��������� �����, �� ���’�������� �������� �������� �������� ������. ����������� � ����� ������� ���� ������ ������ �������� �� ���, ��������, �� ���� ������ ���������� ������� ���� ������». 16 ����� 1917 �. ����� �������� ����� ������������ ����������� �������� «������� � ������ ���������� �������� ��������, �� ����� ������ ��������, �� �����������, � �������� �� � ����������� �������� ̳��������� �������» � �������������, ��� «�� ��������, ����������� �������� ��� ��������� ������� ��������, �������� ���� ��������».

20 ����� ��� ������� �� ���� ������������� ��� ��������� ������� ������ �� �������� �� �����������, «� ����� ����� ��� �� ����� ��� ������� ������ � ������ � �������� �� ������ � �����». �� ������� � ������ �� ������ ������������ ������������� ��� �� �25063 �� 24 ������� 1917 �. ������ ���� ������, �� �������� ������������ ���������� ������� ����’����, �������� ��������������� ���������� �������� ������ � ������������������ � ������������� ��� �� � «³������ ����������� �����». � ������ ��� �� 29 ����� �������� ��� ������������ ����� ��������� ������ ����������� ����� �� ��� ��������� ������� ���������� � ������������ 13.

������� ������ ���������� ��������� �������� �������� �’������� ������� ������ ��� ��������� � ����� ������� ����������� ����, �� ��������� ��������������� ���� ����� ��� �������� � ��������� �����. ���, � ���� � ���� 1917 �. ������������ ����� ������ 4 ��������, 9 �����������, 46 ����������� ��������, 121 ���������, 100 ������������. � ������ ����� �������� ������� �������� ���������. � ������ – ������ �’���� ������� �����. � ���������� ��������� ���������� ����� ��� ������������ ����� 14.

������� �������� ��������� ������������ ������ ����� ��������� ����������� ����������� � ����� ����������� ����� ����������� ���������� ����� ���� �� ������, � �� ����������-������� ����������. ���������� ����������� ������, �������� ����� ���������������� «����������� �����������������» (��. 361–362, �. 2, �. 1, ��. ���. ���. ���.), ���������� ���� �� ������ ������� ��� � «����� ���������� ����������», � ����� �V ����� ���� ��������� ����������� ������ ����������� �������

(��. 633-860 ��. ���. ���. ���.). � ������� �� ���� ����� ������� ����� ��� �������� ���������� ������, ���� � ������ ������ �����. ��� ����, �� ������� �������� ����� ������������ ���� � ���� ������������� ��������� ���������� ��������� �������������, �� ������� �������� ����� ���������� ������ �������, ����, ��������� ��������: «����������������� �����», ����� ������, ������ ����, ������� �����, ������� ������� ��������� ����.

��� ����� ���������, �� ��� ������� ������������ ���������� ���� �� �������� � ����� ���������� ��������� ��� ������, �� ������ �� ���� ������. � ����������� �������� ��� ����� �����������, �� ���������� ����� ����������� �� ��������� ������� �� ����� ������ � ������ ���� �������� ��� ���� �������� �������� ������ �� ����� ��� �� ����������, �� � ��� ����������� ����� �������� �� ���������� ����� ��������� ��������. ������ �� 䳿 ���������� ����� �� ���� �������� ���� ��������� �� ��������� ������� �� ����� �����, ��������� ����������, ��������� ��� � �������������� ���. ������ �� ����� ���������, ��� ���������� ��������� ���, ����� ���������� ��� ����������� ���������� 15.

�� �������� ���� �������� ���������� ������ ����� �������� ������� 4-� ������� ��������� ��������� ���� �������� � ����� 1917 �., ����� ����������� � ������� ��������� � ����������� 1 000 ���. � �����, �� ���� ������� �� ������� � ����� ����������� �. ��������. 2 ������ 1917 �. �������� ��������� ��������� ���� ������� �� ������� ������ ������ ������� � ���������� �������� ������� � ������������ ����� ������������. �� ���������� ������������� ���� ���������� �������������� ��������� ������� �. ��������, ���� �������� �. ���­����, � ����� � ���������� ��������� ������� ����� �. ����. �� ������������� � ����������� ��������� ����� � ���������� ������� ������-�������­�� ����� 16.

����� 1917 �. �������� �������������� ����� ������� ���� ��������. � 15 ����� ��������� ��������� � ������� ���������� ������ � �������� �� ������� ������� ��������, �� ��������� ���� ������������ ������ � ������� �� ������ ���, ����� ����������� �������� ���������� � ������� ����� �� ������������ �������� �� ������� ������� ��������. ��� ����� ��� ����������� ���������� �������� ���������� ������. ��������� �������� ������ ���� ���������� ���������� ������ �� ����� ����������� �� ����������� �������, � ����������� ���������� – �� ������ ��������������. ����� ���������� ���� ��������� ����������� ������������ � ���� �� ������ ���������� ��������� �������� ���������, ������� �� ��� ��� ��������� ������� �� ����������� ������.

��� �������� ���� ������� �������� � ������� ���, �� �������� ���� �����-���������� ����. ������ ��� ��� �� ��� �������� ����������� ������ ����� �������� ������� �������������� �� ����������� ��������� �������� ����� � ����������������� ���� �����������. ����� ����� �������� ������ �������� �� �������� �������� ��������, ���������� ���� �������� � ����� ����������� ��������� ��� ����� �� «�������� ������ �� ���������� ���������� �������, ������ ��� ����’������ ���������; ���������� ��������� ��������� ��� ������������� ������� � ���������� �����; ������ ���� ������������ �������; ������� ��������� � ������������ �������� � �������� ���� ���������� �� ��� ����’����; ������ ��������� ��� �����, ������ � ��������� ��� ������; ������ ����� ��������� � ����������, �� ����� ���� ���� �����������; �������� ���� � ��������� ��� ������ ������� � ����������� 䳿; ����������� ������� � ����� ���������� ������������ � ������ ��������� ����� ������, �����, �����, ������, �������; �������� ������ �� ������� ������� � ������� ��� �������, ������� �� ����� ��������� �����, ������� � ��� ��� ���������». ��� ����, ����� ���������� ����� «����������� ���, ���������� ��’�����, ������������� �� �����, ��������� ���� �� ��� ������� ������������ ������� ��� ��� ����� � ��� ��������» 17.

������������� ������� ����������� ����� ��������� �������� � � ������� ��������� ����������� ��������. ����������� ���������� ���������� ����, ���� � ������ ��������� ����� � ������ 1917 �. ����������� ���� ��������� ����� �� ������ �������, ���������, ����������, ��������� �� ���������� �������, ��������� ����������� ���������� � ����� �������� ����������, ������ � ���������� ���������. ����� 1917 �. ���������� ���� �� ���� �� ������������ � ���������� ������. ���� �������� 500-������� ������������ ��������, ����� � ������� � ��������� �� ���������� ������-���������� ������� � ����� � ���, �� �������� 3-5 ����� 1917 �. �������� �� ���������� ��������� ���������� �������� ������ ���� ����������� �������� ������ ����� ���������� ���� � ��������� ��������� �������� � ��� 5 000 ������� ����������� ����� ��. ����� ���������.

� �� �� 5 ����� �� ������� �� �������� ������ ��� ������� �� �����, �������� ������� � ������������ ������ �� ���������, ���� ������� �������� � ����� ����. ��� ������ ���������� ���� ��������� ������� ������� ������������ ����������� �� ������. 7 ����� �� ��������� ������ ������ �� ������ ����� � �������� �� ��������� ������� ������. 26 ����� ����� ����� � ����������� �� ���� ��������� � �������� 6-� ������� ���糿 ����� ������ � ��������� ����� ��. ������� �������������. ���� ����� 16 � �������� 30 «����������», ��������� ����� �. ������� ������� �� ������ 18.

���������� �� ������� ����������� ����� �� ���������� ����������� ������������� ����, ���������� ���� �������� ��������� ��������� �������, ������������ ���. ��� ���������� ������������ ������, ����������� ������������� ���� ���������� � ����������� ����������� ����� ������������ ����������� �� 4 ������ 1917 �. � �������� �������� ������ ����� ����� ��� ������������ ������쳿.

������������ �����, ������� � ����� ������, ����������� ������. � ������ ��� � ������ ���������� ����� ������� ���������� ���������, �� ������ �������� ��������� ��� �������� ��������. ��� �� ������� ������� � ������� ����������� ������� ������ �� �������� �������, ������ ��� � ���� ��������� ������ ����������� ����� �������, �� �������� �������� ������ ���. � ��� �� ���������� ���� ��������� �������� �� 6 ������� �� ������� ������� ������� ��� ������������ �������� �������� �� ������������ �����. � ������ �������� ����� �� �������� ��������� �������� � ���������, ��������, ��곿���, ������������. � ���� � �� ����� �������������� 1 000 ���. ������������� ���� ���������� ������ ��� ��������� ����������� ���������. � ������� � �� �������� ���������� ������� ��������� ��� ���������, ���� ���� ���������� �� �������, �������� ������� �� ��������� ������ �������� � ���������� ��������� ��� �� ��������� ������� ��� ��������� ��������. �������� ���������� ������� ����� �������, ��� ������������ �� ����� ���������, ��������� ���������� 3 000 ��� 19.

����������� ����������� �������� ��������� �������� � ������ – ���� 1917 �. ����� � ����, ������� ���� ���� ���������� ������������� ����. ���� �������� � ���������, ��곿���, ������������ ���� �� ���������������, � ���������� �������. ����� �� ����������� ���������� �������� ��������� ���������� �������� �����, ����� �� ������ � ��������������, �� ���������� ���� �� ��� �������� ��������, � ������ – ����� ������ �� ������ ������ ���������������. �� �������� ����� ��� ������� �������� ���� ������, ���������� ������������� �������������� ��������� �� ���������� �������, ��, ��� ��������, ��� ����� ��� ���� � �������� ����� ���� ������� ������ ����� �������� ղ� ��. ���� � ����� ���������� ���� �������� ����, ������� �� ������� ���������� ���������, ���������, � � ���� ��������� �������� �������� ����� ������, ������� ������ 20.

�����(�) � ������ ��� ���� ��������� ���������� �������� �������� ����� ������ �������� ��� �������� �� ����� � �� ����������� �����. ������ �������� � �������� ���������� �.�. �������� ����������� ������ ������� ���� ��������� ���� ��������� �������� �. ʳ�� �� 10 ������� 1917 �. ��� ��, �� «�������� ����� ����������� �� ����� ��� ��������� �������� �������, ���, �������, ��� �������� �������� ����� ���������� ��������������». � ��’���� � ��� �� � 1969 �. �������� �������� ���������: «�� �� ����� ���� ������������� �������� �����, ����������� �� � �������� ������������ ��������� � ������� ��� ������� ����䳿?» �� ���� ��������� ��� ������������-�������� ������㳿 ��’������� �������� �� �� ������� ���� ���������. ��� � ���� ��������� �������� ���� �������, ������, ���� ���������� �����:

«�������� ����� ���� � ������ ������ ��� �������� ������������ ���������, ���� � ������������ ����������������� �����, ��� ��������� �����, �� ���� ������� ��� ����� ��쳿…, ������� ����� ��쳿 ���������� �������� � ���������, ����� ������糿 ���� � ����. � ��������� ��������� ����� ��������� ��������� ���� �� ����� ������� ��������� ���…, ��������� ���� ������� ��� ���� � ����� ������������ �� ����� ������������ �����, � � ������������ ������, ���������� ���������� ����, ������� �������� ��������� �������» 21.

����� ��������� �� ���������� �� ���������� �������� � �������� ��������� �����. ��������� ���� �� ������� ������� ����������, ����������, �� ������, � ��������� ���� � ������ ��������, ������������ ���������-��������� ������� �� ������ ���������� �������� ����������. ���� ���� �� �����(�) ��� 22 ������� 1917 �. �������� ������ ��� «������� ��������� �������� ������� ����䳿 �� ��� ����» 22. �� ����� �� ������������� ����� �� ���� �������� ������� ����������, �������� � ����� ���������� �����. ��������� �� ������� ����䳿, ����� ������� ���� ����� ����� ���� ������� ������ 23.

���� ���������� ��������� ����������� ��� ������� ������ �� «������� ����� ����� ���������� ������������ �����» 24 � ������� ���������� ���������� ��������. �� ���� �����, �� ���� ������ � ����� ��������, � � ��������, ���������� � ����� ����� � ��������� ������ �� ������� ��������, ����� ���������� ����� ����������� �����.

��������, �� ���� ������� ����䳿 ��� �������� �����������, ��������� ��������� ���������� ���������������� �������� � ��쳿. ����� � ������������ ������ ������ ��� �������� �������� ������� ������ �� ������� ���� ����� � ������������� ��� ��������� ���� ������� ����� ������� �� ���������� ���� ���������� � �������� �����, ����������� ������. ��������, ���� ����� ���� �� ���� ����������� ����� � ���� ������������� ���� ��������, ����� ������ � ������� �� ���������, �������� ������������ ������������ � �������� ��������, �� �� ������ ��������� ��������� «����� ���������� ��������������». ���� ����� �� ������������ ���������, �� ��������� ������������� ����� �� ������������ ��������� � ������ ���� �� ����������� «����������� ��������» � ����� ������������� ����������� �����. ��� ����� ����� �����(�) ����� �� �������� ����� �� ��, �� ��� 䳿 ����������� �������� ��������� � �������� ��������� ���������� ����������, � ������� � ���� ���������� ��������� ���������� ������� ������ � ������’��.

���, 24 ������ 1917 �. �� ��������� ��������, ���� �� ������� ������������ �������� ������, ��� ������� ���������, �������� ��������� �������, �������� � ������� ����� �������, ������� � ����� ���������� �. ������. ҳ���� ������� 䳿 ����������� ��������� ��������� ����� � ��������� ��������� ����������� 25.

� ��� ��� ���������� ����� ��� ����� ����������� ����� ��� �������� ��������� ����’���� ���� � ��������, ������������ ����������� ��� �� 14 ������ 1917 �.:

«��� ������� ������� ��������� �� ����� ������; ��� ������� ������, ���� � �����������, ��� ��������� ������� ������� ��� ����� ����� ������ ��� ����������, ���� ����� ����� ���� ������� �� ��� ��������; ��� ������� ����� ���, ���� ����� ���� ������� �� ��� ��������; �� ��� ���������� ��������, ���� �� �������������� ����� ��������� ���� �������������� ���� ��� ���� ��������� ���� ������������ �� ���������� ������; �� ��� ������������� ���������, ���� ��� �� �’������ �� �-�� �����, ���� ��������� ���������� ���� ��� �� ��������� ���������� ��������� ���� �������������� ����».

��� ������ ������� ������������ ����, ��������� � ������� �� ������������ ���������� ����� ��� �����’������ ��������� ����� ��������������� ���������� 26.

��� ���� �������, �� ���������� ���� ��������� ����������� ������������ � ���� ��� ������������ ������������ ������. � � ��������� �������� �������� ����� ������������ �������������� ������ �������� ������-��������, ���, �� ����� �� �����, ������ ���������� �� �������� ���� �� ��������� ������ ��������. ������� ��������� � ������� ����� �� ������������ �������� �� ������� ������� �������� �� ���������� ���� �����. ������ ����� ��������� ��� – �� ������� ���� 1917 �. ��������� ������������� �������� ��������� ����������� ��������.

�������� ����� ����� ��������� �����, ������� � �������� � ���������� ���� ��� ������� � ������ �������. �������� �. ���­��­����� �� �. ����������, ����������� �� ������������ ��������, ��������, �� � ������� ������� ����������� ��������� �� «��������� �������, �������� ������� ������������ ����������» 27. �� ������������ � ��������� ��� ����.

������� �. �������������, �������� ��� ������� �� �� ������, �����: «������� �������� ���������� ������ ��� ���������� ����������, � ��������� � ������ �� ������� ������ ������, � ��� ��� �������� ����� ������ ������ �������� ����� ������������ �������. �����, �� ���� ���. ������, ��������, ���������� � ����� ���� ������� ����� ��������� ������. �� ������ ���� � ��������� ����. �� �� ������� ���� � �, ���� ������� ��������� ������� �����������. � �� ����� ��� � ���� ����������� � �������� ���� ���. ϳ� ��� ��� ������� ������ �������, � ��� ���� ������ ����� ���������. �� ����� ����� ��� ������, �� �� �������� ����� ������ ���� ����� ����������� ������» 28.

��������� � ���, ��������� ����������� � ��������� ��������� ������� �� ������� ������� �� ��������� �� ���������� ��������� ����� � �������� ����� ����������� ������ � 1917 �. ��������� ������ ��������� ����� � ���� ����������. �� ������� ������� ������� ���� ���������� ������ �� ������ ������ ������ � ����� ���������� ���� � ����������� ���������. �� ������� ������, � ���� ������������ ���������� ���� ���� ��������, ���������� ������������ ������� �������. ʳ������ ���������, �������� ��������, ����������. ������� �� � ���� ���, ���� ������� ���������� «��������-������������ ����» � ������ �������� �������� �����, �� ���� �������� ���������� ������ 12 ����� 1917 �. �� ������ �������� ��������-�������� ����. ������������ ��� ��������-���������� ���� � ���� ����� ��������� 29. � ����� ������� �. ������������� ��������, �� «����������� ������� � ����, ��������� ������ ������� ������ ��� ��������, ����� �� ������» 30. ����������� ����� ����� ��������� �������������� ������� ������� � ���� �����.

30 ������� ������������ �������� ������ �������� ������������ ������� ������, �� «�������� �� ������� ������� �������� ������� �� �����������, ������� ������� �������� ��������� �������. ̳���� ��������� ������� �������� � ���� �� ���� ��������� ����������» 31.

�������� ���������� 䳿 ����� �������� � �������� ������� � ��� ��� ���� ������������ ����� ���������� ������. ϳ� ��� ��������� �������� �������� �. ��������, ���� ���������� 25 ������ 1917 �. � ����� ���������� � ��� ���������� ����� ��������, �. ���������� �������� �������� �� ����� «������� ��������� ���������». ����� ���� ��� ������������ �� ����������� ������� ��������� ������ ��� �������� ����� � �������� ����� � ����������� ������������. �� ������ ������� ���� ����� ������������ �� ����� ����������� ����� ��������� ������, �����, ������� ��������������, ��� ��������� �� ����������� ��������, ��������� �����, �� ��������� ���� ������������ ���������� �����. ��� �������� ��������� ����� ��������� ���, ��������� �������� ����������, ���� �������� ������, �� ������� �� ����� «��������� ������� ���������».

�������� ���� �������� ����� �������� ��� ���� ��������: «��� ����� ��������� � ����������� �������� �������� ������� ��������� ���������, ���� ������ � �, ������ � � � ����������� �������� �� ����� ������. ������ ��� ������ ��������� ��������� ����� �������, �� �� �����, �� ���������� �������� �� ���. ��������� �� ���� ��������� ������� ���� � ����� ����� �� �����������. �������� ���� ������ ������������ ������, ��� �� ������ � ���������» 32.

�� ����� �� ������������� �� ������� � �������� ������� ������ ����������� ����� ���� ���������� �������� �� ���������� ����������� �������� ������. ����� ��� ������� �������������� ���� �������� ������-������������� �������. ���� ��������������� ��������� ���� � ������������ ���� ��� ����������� ���������� �����. ��������� ���� ����� ������� �������� ������������� ������� � �������, ��������, ������ �������, ������� � ��������� ��������. ���������� ���� ���������� ����� ����������� ������� � ������������ ����� ����䳿. �� ����� ��������� �������������� � ������������ ������, ��������� ������ ������������ �����������, ������ ������ � �������� ��������� �����������.

���, � ��� ���� ������������ ������������ ϳ������-��������� ������: �������� �����, ������, �����, �����, ������� �� ����, � ���� – ����������� ������������� ������������ �����볺� ���-������ ������� � ������ ���� �����. � ������� ���� ������ ��������� ����� «����� ����㳺������ ��������». � ����������� ������� 454-� ������� � ���� �������� �������� ������ �� ������ � ������ �������� �������������� �������, �� ����������� ����������� ������� � ���, ���� �������� � ����� 40 ��� 33.

���� �� ��� ������������� ��������, �������� ������� � ������������ ����� � ������� ������� � ���������, �������� ��������, � �������� ������� ������ ������� � ������� 60 ��� �. ����� 34. ³������� ���� ������� ��������� ��������� � ������������ �������� ��� ���� ������ – �������� �. ���������, � ����������� ������ �������� ������������ ������. �������� ����� ��������� � ��������������� ����� ����������, ��� ���� ������ ������-�������� � �. �������������� � ����, ���� ������� ��� �������� � �������� �����������.

���������� ������� �������� ����� �������������� ��� �������� ���� �. ��������. ³� �����: «����� 10 ������� ��, ������ 200, ������ ������ �� ������. ����, �� �������� ������ �������� � ������� �� ����������, �������� � �����, � ��� �� ����. �� ������� ������ �� ������� ����� ����� � � �������� ������� ��������. ���� ������� ����, �������� ����� ������, � ����� ������ ������ ��������� ����������. ������� ��������� ��� ��� � ����� �������� ��������, � ���� �� ���’������� �� �������. ������ ������ � �������������, � �� � ����� ����������� �� ���������. ����� ���� �� �������» 35.

� ������ – ����� 1917 �., �� ��������� ���������� ����� � ���� ������ �����, ����������� ������������� �� �������� ����� ������ ������������� «���������» �����. ���� ����� ������� �������, ����������� ���� ������ � �������� «�������� ������ ���������», � ���, �� ����� �. ��������������, �� ������ ���������, ������ ��������� �������� 36. ������ ���������������� ��������� ������� ����������� ����� ����� ��������� �������� ��������� ���������� �������. ���������� ��� ����������� �� �� ���������� ������������� ������ � ��������� �������� ������������� ������� �� �������� ��������.

��� ����� ��� �������� ��� �� ��䳿: «̳���� � �������� ���������� ���� ����������, � �� �����������. ϳ��� ����� �� ��� ����� �� ��������� ����� ������ � �� ����������� ��������� � �����» 37.

����, �� ���� ���� ����� ����������� ����� (�������� – ������� 1917 �.) ������������ ������ � ����� �� �������� ��������� �� ��� �������� � ��������� ������������� �������� �������� � ������� ������� ��������.

������������ �������� ���������� ����. �� ���� ������������ � ��� ��� �� ������ ������ �������� � �������� ���������� ����. �� 4 ������ 1917 �. ���� �� ���� ������ ����� ������� �����������. ������ ����� � ��� ���� ������ «������� ���������» ���� �������� �� ������� ���� �� ��� ������������� ��������. 28 ������ ���� ���� �������� ������������ ����������� ��������� ������ �������� � ��������������� � ��� � ������������� ��������� ������� ��������� ��������� ����������� ���� ������� ���� � ���������� ��� ����� � ����������� �������, ���������� ��� ���� ���������. �� �������, ��� ������������ �������� ��������� �������, ���������� ����� �����, ������� ������ � ������ ���� ��������� � ����������� �������� ������ ������������ ��������� � ��������� �����, ������� ���������� ����� � ���������. ���� ����������� ���� ����������������� �� ����������� �������� � ��������������� �� �� «������� � ��������� ��������� ������ � ����������� ����������». ������������� ������� ������ ������ �������� ���������� ��������� ��� � ���������� ����� � ���������, � � ��� ��������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ��������� – ������ �������� � ����� � ������. ����� ������ �������������� ����� ���������� �������������� ������ �� ����. ���� ����� ������� ����������� ����� ��������� �������������� ���������, � ���� �������� ������� ���� ������� �����, ������ �� ������, ������� ��������, � ����� ������ ��������� ��� �������� ������ ������������ ����������� «���������» � ����� �� ��������� �. �������. 2 ������� �� ���������� ����������� ����� ������ �������� �������� 38.

�� ���� �� ����� ���������� ���� ������� ��������� ����� ������������ �����������, ��������� ����������� ����� 21 ������ 1917 �., � ������ ���� �������� ������������ �� ���������� ����� ��������� �����. ������ ����������� ��������� ����� �. ���������� �������� ����� ����’���� ��������� �������� �����. ��� ������������� ���������� �������� ������� ������������ ������� �� ������ �� ����������� ������������ � ����������� ������ �� ���� �� ������ �� ����. ���������� �� ��� ��� ������, �� ���������� ��� ��� ������������ ����������; ��������� ������-��������� ������ ������ �� ��������� �����, ������� «�������, �������, ������� ������������� �������� – ��� �� ������ ���������� ���������� �������� ���������» 39. ����� – �� ������� ���� 1917 �. � ���������� �������� ����� �� ���������� ������� ��� ���������� � ����� ������������ ������������ �������� ������� ����� ������������� ������� �����, � �� ���������� �������� ������.

26 ������ ������������ �������� ����� �����’����� ������ � ���� ������ ������� ������� � ������ ���������� ����� �������� ������. ������������� ���������� ����������� ���� � ����� �������� ������, �� � ����� ��������������� ��� ��������� ����������� �������. ����������� ����� ����������� ������� ��������� �����, ��������� ������� �� ��� �������� 40.

ϳ��� ������ ����� ����������� ����� ������� ���������� ���� ���� �������������� �� �������� ������� � �������� �������� �������� ��������, ���’������ � �������� ������������, ������� ������� ���. ³��������� ���� � ��� ������ �������� �� ����� � �����. ������ «�������������» ������ ��������� � ������� �� � ����� ���������� ����� � ����� ����� �� ���. ����� ����� �� ����� ��������� ��������� �����������. «������� �� ����� ����� �������� ��������� �����������, �� � ��� ���������� ���������� ��������» 41, – �������� �������� �. ������. ���� ����� ��������� ���� � ���������, ���������-������������� ����� ������� �� ������ ����� ����������� ����� ��������� � ��������� �������, � ���� ������������� ������������ ������� �������. �� ������� ������� ����� ������� ������� ��� ������ ���������, ����� ��������� ��������� ��������� ������ �� �������� �������� ����� � �����.

25 ������ � ��� � ������������ ������������� ����� ���� �������� ������������� ������ ���������� ���� ��� ������� ���������. ���������� ��� ���� ���� ������� ��������� ����������� ����� � ��������� ���������� ���� ������ �������� ������ � �����, ��������� �������� ������ ���������. �������� ������ ������ ��� ��� ������� ������������ ��� �� � �’���, � � ��� ���’��� ���������� �������� � �������� ������������� ������������, ���������� �� ����� ������� ������� ���������. �� �� ����� �� �������, ��������� �� ��� �����������, ���� �������� �� ��������� � ������� �����. ��� ���� ��������� ���������� ������ �� ��� � ��������� ����������� � �������� �. �������� �� ������ ����� ���������� ���� � �����, ��������� �� ������� �� � ������ �������� 28 ������ �������������� ������� ��������� ���������. ���������� ������ ������� ��� ������������� ��������� �’���, ���� ��������� � �� �� � ���. ���� �������� ��������� ������� ����� ������ ����� ��� � ������� ������ ������������� ����� � ����� ���������� ����. ����������� ��������, ���� ����� ��� �� ��� ��������� ��������� �������� ��������� 29–30 ������ ������� �� ��� �������. ��� 31 ������ ��������� ������, ��� ���������� ���, � ������� ������ ��������� ������ � �������� ����.

1 ��������� � �� ������� ������, ����� ����, ������� ������� ���� �������� ��������� ������ ������������ ����������� �. ���������� ��� ������� �񳺿 ����� �� ���������� ���� �� �����’������� �� ���������� ������ ����� ������������ ����������� 42. ����� ���������� ���� ��������� ������ �. �������������, ���� �� ��� ��� ��� ���������� 1-�� ����������� �������. �� �’������� ���� ���������� ����� 1917 �. �� ������ ����������� ����� � ������������ ��������� ������ ϳ������-��������� �� ����������� ������.

����������� ���������� �� �������� �� �������� � ���� ����������� �����, ������� �. ������������� �����������: «...� �������� ���� �� ��, ��� � �� �������, ���� ����� ������� ����� – ����, �� ����� ��������� � ��������� ��������, � ���� ������ ��� �� ��� ������� � ���� �� ����� ����������». ��� �� �������� ��������� �������-��������� ������ �� ��������� ���� ��� ����� ����� ���������� ����� ���������� ���� �. �������. «� ����� �� ��������, – ������� �������������, – � ���� ���� ������ ������ �������� ������, � �� �������� ����������� ���������, ��� ���� �������� �� ����� ���� ���� ���������, �� �� ���������� � ��������� �������, ��������� �� ����, �� �������������, � � ���� ����������. � ������ � � ���� ������» 43.

7 ��������� 1917 �. ���������� ���� ��������� ��������� ������� ��������� � ����� ����������� ������������ ���. � 10 ��������� ���� ���� ������ ��������� «��� �������� ���������� ���������� ������� �� ������ ���������» � ����������� ��� ������� �� ���� ��� – ����������� ����������. ��������� ��� ��������� ���������� ��������� ������ ������������ ���������� �����, ��� ����� ���� ������������� �� ���� �������������. �� �� ������ ������ �� ������ ������������ �� ������������ �����������, ����������� ������������ ���������� �������, ���� ��� ����������� ���������� �’����, ��������� ������� ��������������. 13 ��������� ��� ������������ ����������� �������� ����� (���� ����� �������� � 1 ��������� 1917 �.) �� ��� � �. ���­�������� ���� �������� «�������� ����� � ������������ �������, �� ���� �������� ������ �� ������ ������� �� ������ �� �����» 44. �� ���� �� ������ �� ����������� ���������, ���������, ������������, ������� �����, ������ �� ������������ �����. ����������� ���������� ������� ���� ��������� ������� ��������� �������� ����� �. ���������. ����� ���� �������� ���������� ���������� ��������-�������� ��������� ���������� ����. ���� ����������� ��������� ������������-���������� ���������, �� ���� �������� �� �������, ��� � �������� ������� ������. ��� ���������, �� �������� ���� ��������� ���������� �� ������������ ������� ����� �������, ���� ������������� �������� ������ ���������� ���� �. ������ 45.

������ ����������� �������� ������ ���� ������������ ������������ � ����� ������ – ����� 1917 �. ��������� ��������� �� ������ ��������� �� ������� � �������� �������� ������. ���� � ����� � �������� ������������ ����� �������, �� ��������� ���� ������������ ������� ����� �� ������� �� ������� ��� ����� ����䳿, �� � ������� �������� ����������� ��������� ���.

«������� ��������� �� ���� �������� ������ � ���������������� ����, ���� ������ ������ � ����� ����� (1917 �.) ����� ����������� ��������, ���� �� ������� ���������� ������������ � � ����� �����, �������� ����� �� ������, – �������� �. �������������. – �������� �� �������� �� ������������ ������ ������ ���������� �����, ������������ ����, �������� �����, ��� �������� �������, ��� ����, ��������� ������, �� � ��� ����, ����� ������������ �� �������� ������ ����� � «�������» � «������». ����� ��������� ������������� ��������� ��������» 46.

������� ����� ���������� ������� ���� �������� 8 ������� 1917 �., ���� �� ������� ������������ ����������� � ����� ������� ���� ���������� ������� �. �������. �������� ������ �� ������ ��� �������������. ��������� �������� �’���� ������� �’��� ���������� �������, �� ������� �� ������� ������, �������� ��������� «��� ����� ��������». ���� �������� �� ���������� ���� ���������� �������� «����������� �� ������������� �������, ��� �� ������ ��� �� ��������� ��������», � ��� ������� ���������� ³������ �������� – ��������� � ���������� 47.

���� ������ ���� ���������� ���, �� �������� ������ ��������, ������� �� ��������� ����� ��������� ���� ��������, ������ ���������� ����������� � � ���� �������� � ����������� ������������ �� ������ ���������� ���������� ���������. �� ��������� �. ��������������,

«���� ������� ������� ����������, ���� � �� ���������, �� ���������� � ��������, ��������� ��������, � ��� ���� ����� �� ����� ����������� � ������������ ��������. ����� � ��� ���� ���� �������� ��� ������ ������ ������������ ����������. ���, ����� �����, �������� ������� �� ����, ��� ����� �� ��� �������: ����-�� �����, ���� �� ��. ���� � ������� ������� �������� ���� �� �������������, � �� ����� ���� ��������� ����-���� ������» 48, – ����� �������� �������.

���, �� ������� ��������� ���������, � ����� 1917 �. �������� ����������������� �� �������������� �’��� � �������. 2 000 �������� �� 60 ���. ������ ������ ���������� �������� ���� – ����� ����� ���������, ��� ���� ������������� � ���� �����. �������� �������� ³������ �������� ���� �. �����������, ������� ���������� ���������� – �. ������������� (�� ��� ��� �������� ������� ����������� �������), �������� ��������� – �. �����­����-��������� 49.

13 ��������� 1917 �. ����������� ���������� ��������� ������ «³������ �������� �� �����», ����� �������� ����� ������� �������� ������. �� ���� ���� �������� ����������� �� ����’���� «���������� ������ ���������� ����� – �������� ��� �� ��������� ���������� � �� ����». ��������������� ���������� ������ ������ �����������: «������� �� �������� �������� �����, ������������ ������ � ����, �������� � ������������� �� ��� ���� �� ������� ������, ����� � ����� ��������» 50. �� ��� �������� �������� ���� ������������-�������� ����������. �������� ��������� �������� ���� �����, ������� �� ����, ��, � ���� �����, ���������� � ���, � � – �� ��� (4–6 ���). ������ �������, ������, �������, ������ ���� ���������. � ����� ������ ���� ��’���������� � �����. � ���� � ������ ����������� ����, � ������ ����� � ����� ������ ������� ��’���������� � ��. ������ ������, ������� � ������ �������� ��� ���� ������. ��� ��������� �� ������� ������� ���� ����� ��������� ������� �� ����� �������� �� ��������. ����� �� ������ �������� ������������ � ����������� �������� �������� �����. ���� ������� �������� ������� �������� �� ����������� ������������ �����������.

����������� ���������� � ����� ������ ��������� ���� � ���� ����� ������������ ���� ������ ������. ��� ���������� ������� ���������� ���������� ��������, �� ���� � ����, �������� ��������� ������� �������� ������� � ��������, �� ��������� ��� �� � ���������� ������������ �������� �����. ��� ����, �������� ���������� ������� ³������ �������� ����� ���� ��������� ����������� ������������, ����� ������ – ����������� ������������� �������� ����� ��� ����������� �� �������� (��� ������������ �������� ���, ��������, ��) �������� �������. ����� �� ���������� ������ ���� � ������� ������� �����. ��� �������� ���� ������, ������� ���� ������� 2/3 ������.

��� ������������ ���� �������� ��’���� �� ��������� �������� � ��������� ���������� � ��������� 1917 �. � ����� ������������ ������������ �������� ����� ���� �������� ����������� ���� ³������ ��������. � ��������� ������������� �������� ������ ���� ������ ��������� ��� ��������� ����� ���������. ���� ����������� ������� �� ������� �������� ������ ���� ��������� �� ����������� ���������� ���������� ����� � ���� � ��������� �������� – �� ��������. ������� ������������ ������ ������ � ����� ��� ��������� �������������� �� ������� ������, ����������� ������� ���� ��� ��� ��������� �������� ���� ����’��������.

��� ����� ���������, �� ������ ��������� ����������� ������� ����������� � ����� �� ������� �� ���������� 51. ����� �� ����������� ��� ������ ����������� ������������� �������� ³������ ��������. � ������� ������� �������� ���������� �������� � ��� ��, �� ���� ������ ������ ��� ���� ����������� ������, ��������� ����������� � ���������� �������� �����. ����������, ��� ����� ���� ����. ���, �� ��� ������, �� �������� ������ �������� ������������ � �������� ����� ��� �� ����� � ����� ��������� 1917 �. ���������, ��� � ��� ���� ����� ���������� ������, – ����� ������. � ��� ��� ��������� ������������ � ������� ������ ���� ���������. ���� ����������� ���� ������� �� ��������� � ���� ������, ��� � �������- � �������������. �, ��������, ������ ���������� ������ �������� ���������� �����������. ������ ������������ � ����� ������� � ����� �������� �����������:

«����� � ����� – �� ��� ���� ����� �����, �� ��� ������ ������� ��������, �������� ����������, �� – ������ ������ ���������, ��� ������ ����� ����� �� ��������� ������ ������ ���������, � ���� ����� ������������� ��� ���������� �������� ���� ������ � ������ �������������� ���������� ����������» 52.

��� ��������� ����������� ����� � �������� 1917 �. ���� �� �� ��������� ���� ����� ������ ���������� ���� ���������� �� ����������� ����������� � �������� �����(�). ����� ��� ���������, �� ����� � ���� ������ ������������ ������-���������� ������ ������ � ������������� ������� ������� ���������� ��� ����������. ���� 1–2 ������ ���� ��������� �������� ������ ������� ����䳿 � ����. ��� � �� ������� ���� ���� �. ���������� ��������� ��� 11 ����� ��������� �������, �������� ������ ��� ���������� «� ��������� ��� ������� �������». �������� ����������� ���������� 4 ������ � ������ �� ���������� ���������� ����� ���������, «�� �� ������� ��������� ������� ��������� ����� �������� �� �������� ������. ���� ������ �������� ����� �� �� ����� ������ ����������� �� � �����» 53.

�������� �������� � ����� ������ � ������� ��������� �� ���� ����, �� ������� ������ �� ������������� �. �������� 8 ������ 1917 �. �������� �� �������. ���� � �������� ���������� �������� �’���� ��� � ����, �� ���� �� �������� �������. � ������ ����� ��� �� ����� ��������� ��� ������������� �’��� ���, ���� 12 ������ ����������, �� «������ ������������� ���������� ��� ���������, ����������� �� ���������� ��������». 17 ������ ���� ����������� ���������� ������ ������� ���������� ���� – �������� ����������. ��� ��� ���������� «������� ������������ �� ������� ��������� ��������� �� ������� � ������������� ��������-����������� ����� ���������» 54 (�������� – �.�.). ³������ ����� �������� ��� ������� ���������, �� ���������� ������������ ���� ���������� �� �������� �񳺿 ������.

����, ���������� ����, ���������� 7 ��������� 1917 �. � ��� �������� ���� ������������ ����� ����������� ����� � �����, ����� ��������� ��������� ������������� �������. ���� ��������: ��-�����, � �������� �� ����� �������������� �������������� ����������� ������ � ���������� ��������������, �� �� ����������� ����������� ��� ������ ��������� ������ � �������� ����� ��� ������� ��������� ������� ���������, � ����� � ��������� ������� ��� ������������ ����� �������; ��-�����, � ������������ ������������-������ ��������� � ��������� ������������ ������ ������ �����; ��-����, � ��������� ������������ �������� �������� ���������� ���������� � ��������� ������� ������������ �������, �������������� ��������� ����������� ���������� ������.

���������� �������� ������ �������, �� ���� ������������� ������� ����� � ���� ����. ��� �������� ������������ �� ����������� ����� � �����(�), � ������ � ���� � ����������� ��� �������� ������� �� � �����. ������ �������, ��������� ���������� �������, ���������� ����� ��������� �������, �������� �������� ���������, ������ ��������� �������� � �������� ����� ������� ����������� ��������. ����� � ��� �������� ���������, �� ��������� ������� ��������������� ���������� ����������� �������� � ���������� ����������� ����� � ������� ������������ �������, ������� ������ ������, ���� ���������� ������������ ����� ���������� ����, �� ������ ��������� ����������� �� ������������� ������� � 1917 �.

2.3. ������Ͳ �������� ��� � ���������� �ϲ������� ������˲ʻ �����ʲ�ֲ 1917 �. � � �²�Ͳ 1918 �.

��������� ��������� ������ 1917 �. ����� � ���������, �������� ��������� ������ � ��������� ��� ����� ������� �������. � «���������� ���� ������ ���», �������� ����������� 2 ���������, ���� ���������� ����� ����� �� �������������� � ������������. ����� � ��� �� ��������� ���� ��������� ��� ����� ���� �� ���� ��� ������ �������� �����. 15 ��������� �. ���� � �. �������� �������� ��������� �� ������� ���� � ����������� ��� ������������ ���������� �������’� ��� ��������� ���������� �������������� ���� ��� ������ � �����������. ��������, �� ��� ����� ������������ ������� ������� – �������, � ������ – ��������� ���� – ������ �����������. 2 ������ � �����-��������� �� ���������� ���, ͳ�������, ������-��������, ������ � ��������� ���� ��������� ����������� ��� �������’� �� ���� ���� 55. �� ���� ��������� ��� ��� ���������� ����� �� �� �������� ������� � ������ �� ������ ������� �������� ���������� ����������. ³����� ������� �. �������� �� ��������� ������� �� ����� ����䳿 �������, ��������� � ���������������� �������� ������ �������� ����� �������� �������, � � ������ ������� ���� 1918 �. – ���������� � ����������, ����������� �� ����. ���� ��������� ������ ��������� ������� ����䳿 � ������������, ����, ������� �, �������, � ���. 26 ���� ��������������� �������� ���� �. ��������� �������� ���.

�������� «������������» ������. �������� ���� – ����� �������� ������ 1918 �. ����� �� ������ ������ ������� ������ �������� �� ����������� ��������� �����������. 24 ���� ���� ������� ������������ �������� ����� ���������, �� «����� �������������, ��� ��������� �� ������� ���������� ����, �� ������� ������������», � �, ��� �������� �� �������, «������ ������ �������� ������� ������ ������». ����� ��� �� �������� ���������� �������� ��� ���������� ����� �����������, �������� � ������ ������� ����������� ����� � ���������� ����. ��� � ����������� ���������� ����� ��������� ��� ���� ������ ��������� ���� �����, ����������� � ����� ������. ����� ����� ���� �������� ��������� ��� �������������� �� ������������ ������������ ������.

�� 18 ������ 1917 �. ��� ��� ��� ������ � ������ ����� �������� ��������-������������ ������ �� ������� � ���������������, ���� �������� ������������ �� ������� �������. �� ���� ������� �� �������, �������� ������������ �����, ���� ������������ ����� ���. 28 ���� 1918 �. ��� �� ��� � �. �����­��� ����� � ���. ��� �� ������ ���� �������� ������� ���� ���������, �� ������� ��������� ��������� ��� ������ ��������� � ����� ��������� �� ����� ������ ���� �� ������ ���������. �� ����� ������ �������� ���� ������� ���� � �������� � ���������������. �� ������� 16 ������, ���� ������ ��������� ���� �������� ������������� ������, ���� ������, ��� �� «������» ��� ����� ���� ������ �� ����� 21 ������, � «���������» – ���������� ��’���� ��� ��������� ����������.

� ��� ���, ��� �������, ���� �������� � ���� ���������� ������ ��������� �����, � ����: ���������� �����, «�����», «������», «����» �� «���’����». ���������� ����� ������������ ��������� ��� ������������� ������ ��� ��������� �������� ��������� ������; ��� ������� �������� ���� ������ ������ ������� ����䳿 � ����������� �� ������� ��������� ������������ ����� �� ������� � ��������������� 56. ��� ��������� ��������� ����� ���� �������� �� ���� ����’�������, ��� � ��� ����� ������� ����� �������. �� ������� ����������� �� ������� �����, � «������������ ����������» ������ ��.

������ ��������� � ����� ���� � ���������� ������. � �� �� 5 ������ 1918 �. ����������� ������-��������� �������� ������ ����������� �� �������� �������� ������ ���� �������� �������� ������ �. ������� � ��������� ����� ����� �. ��������. � ����� ���� �� ������� ���������� ���� �� �������������� «�������-V���» �� ������� ������� �������� ��� ��� ���� �����. �� ���� ������������� ������� � ������ ����� ���������� ����� �� ������. � ���� � ���������� �� ������� � �������� ��� ��������� �� ����������� �� ������� � 1 000 ���., �� ������ ������ ����������� �������� �� ������� �����, � ���� �������� ��������� �������� ������ ������� �. �������, �� �������������� ���� �������� �������. ������� ��������, �� ����� ���������� ������� ��������� �� ��������� ������ � ��������� ������������ ��������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ������� �’������. ��� ����� ������ �����, �� �� ��������� ������� ������� �� ����� ������� �� �����, � ���� �� ������� «�����», �� ���������� �����, ��� ���� ������� ���������� ����� ������� �� ������ �����. �� ��������� ��������, � ���� ������ ���� �������, ������� ������, �� ����� ������� ������������� �� �� ���������. ��� ��� �������� ������� ��� ���� «������������� (�������) ���������», ���� ����� ����� �����������. ������������� ������� ���������� ���� �� ��� V��� ��쳿 ��� �������� �� ������� �’������. ϳ��� ������� � �������� ������� � �������� ������� �� ��� �� � ������� �’������. ���������� ������ �������� �� ������� ��� ������. ³������ � �������� ��������� �’������ ������� ������������� ������� �������� ��� ��������� �� ������ �� �������� �������. 10 ������ ������� ������� ������� � 1 000 ���., ��� �� ������� �������� ��������, � ��� ���������. ��� ��� ���� ������ �� �����. 28 ������� 1918 �., ��� �� ���� ���������� �. ��������������, ������� ������ �. ���������� ������� ���������� ������ ������� �. ��������, ���� �������������� � ����������� ��������� ���� «�������� �������» � ����������� ������� �������. � ������ �� ��, �� � �������� ��� �. ������� ��� ������ �������� ������ ��������� �. �����������, ������ ������ �� �������� �����. 18 ��������� 1918 �. ����� ������� ��������� ������� ��������� �� ������ ����������� ����� � ��������� ��������� � ������� ���������� «������� �������» �� �����. 11 ������ ��������� ��� �������� ���� ������� ��� ��, �� «������� �� ������������� �����, ���������� ������� ��������� ������� �� ��������� �������, ����� � ��������� ����������� ����� ����������� �������������� ���������� � ������� ����� ������� ���� ����������� ��. 171 «�������� � ����������» (����� ������� ��� ����������� ����� �������� ������������ �� ������� ���� ����������� ������ ������������� ������ � ���� ������. – �.�.). ��� �����, ��� ��������, �� ������� ����� �� ��� ������ 57.

������� �������� ������ ���������� ����������� ��������� ����������� � ������������� ��������� ����������.

� 1918 �. ������� ���������� ��������� «�������» ������� �������� � ����� ���������. ��� ���� �� ����������� �������� �������� �����.

���� ���������, �� «�� ����� �� �������, �� ������������ �� ������������ ���, � �������� � ��� ����� �� ���� ��������� � ��������������� �����������... � �������� ����� �� ����� ������ ���� �������� ����������� � ��������, �� ������������ �� ��������� ���������, ������������� �������, � ������ � �������� �’������ ���. ���� ��������� �.�. ��������-������, ����������� ���������� ������ ������� � �� ���� ���������� ������� ������������ ���������� ������� ��� ��������� �� ����� ������� ���������, ������������ � �� ������� � ������������������ ����������» 58.

���� ������ ��������� ��� ������� ������� ���� �������� �� �������� ��� ��������� ���������� �����.

���, � �� �� 13 (26) ������ 1918 �. � �������� ������ «������» �������� ���� ������� �� �������� ������� �����������, ���� ������� ������������ ������ �� ������� ��������� ���������� ������ ��� ��, �� «�� ������ ������������� ��������� �. ��������� ��������� �������� �� ������ ���� � ����� �����». ������� ��������� ������� ������ ����� �� �������, ��������� ������� �����, ������ �� ����� � ������� � ����� ������� ���� ����������� � ���������� ����������� ��������� ������� 125 ���. ���. ������ ���� ���������, �� � ��� ��������� ���� ���������� �� ����, ���� ���� ����������. ҳ�� � ���� �� ������ �’������ ����� «�����������» – ����� ���� ���������� ��������� ������������� ����� ���������. ϳ� �������� �������� �� ������ ��������� ������ � ������ ��� «������������� ���������». �� �������������� ������ ������������ � ���� �� ������ ������� ������, �������� ����� ������ ������������, ������� 2 528 ���. 80 ���. ������� ������ ������ �� ��� ��������� ����� �. ��������� � ���������� � ���� ������ 134 148 ���. 59.

���������� ������ ��������� ����� ��������� ���������� � ����������� ������� � ������� ������������ �������. ���������� ����������-�������� ���� ���� ����� �������� � ����� � 1918 �. ������ �� ����. ������ ������� ���������� ���� ��������� ���� ����� �� 28 ������ 1917 �. «��� �������� �����», ��� �� ��������� ���������� ������������� ���� ���������� ������. ���� ��������� ����� ��� ���������� �� ������� ������� ���, ������� � ������ ���������� ������������. ���, � ��������� ����� � ���������� ��� � �������� 1917 �. ����� ���� ���������� ��������� � ��������� ������ ������ ��������. ��� �������� ��������� ������ ���������� ������ �����(�) ������� �� �� ��� ������ ��������. ������� �2 �� 3 ���� 1918 �. ��������� ��������� ������� � ����������� ����� �����’���� ����� ����� ��������� ������ ��� ������� ������� � ������������ ���������� �������. ����� � ���� ������� ��������� ������� ��������� ��������� ������ �’���� � ����� � ����, ������������ ���������� �������, ������������ ���������� �������. �� ����, ���������, �� ���� ����������, � �� �������� �������� ������ ������� � ��������� ����������� ����������� ������� �� ������������ ������.

5 ���� 1918 �. ��������� ������ ������������ ������ �. ������ �������� ����� ��� ��������� ����. ��� ������ �������� �������� ����� �� �’������� �� ���� ��������� �� �������� �� ������ ����������� ����. ���, ��� ���������, ����� «��������-������������ ���». ������ ����� ����������, �� «������ ������ ������������ ���������� �� ����», � ������ ��������� ����� – ������� �� 3 ����� �� ������� �� 3 000 ���. �� ��������, ��� � �������. ������� ������������ �������������� ���������, ���’����� � ������ �� 12 ������ ����, �������������� ��������� ����� ���������� ������� �� ���������� ��������� ���� � ����������� ������, ������������ ����-�� ������� �� ������� � ����� �������� ��� ����������� � ��������� ���� 24.00.

�������� ���� 1918 �. ���������� ��������� ����� ���������� ���� �������� � ������������ �� ����. � ���������� ������� ����������� ������ ������, ��������� ������ ��������� �� ���������� ������� ����������� ����������� ����� � ���������� ����. �� ���� ������� ������ �� ������ ���� ������������� ����� �� ������� ������� ������ ������� ������������ �������, ������� ���� ������� ���������. ��� 䳿 ��� ���� ������� ����� ��������������� �� ����������� ���������� �������� �� �� ��������: ������ ������� ����������� � ���������� �� ���������� ������� �������-�������� � ���������� ��������������. �������� ������� ����� ����� �� ���� ������� ������ 60. �� ����� �������� ������������ ��������� ����� � ����� ��� ������� �������� ������ ���������� ��� �������������. ��������� ������ ����.

���, � ��� – ������ 1918 �., �� ��� ����������� � ³����� 2-�� ������������ ������� ����� � ��� �������� ��������� ���� �����������, ��������� � ���������� ��������, ���� ������ � ����������� ��� ����� ����� ������ � ����� �� �� ��� ������������� ���������, ������� ������ ������� ��������� ������������ �� 75 ���. ���., ������� 39 �’���� � ������� �����. ����� � ����� � ��������� ������ ���� ����������, � �� ����� � ��������� ������� ���� ��������� ���������� ������� ����������, ��������, ���������, �������, ���������, �������, ����������, ���������, ��������, ��������������, �����, ���������� � ������� 61. ������� ������� ����� �������� ��� ������������ ����� ������������� ���������.

��� ���������� ����� �� ����� ��������� ��������������� � ���������� ������ ����������, �� �� ��� ��������� «������������� �������» �� ���������� ���������� ���������� �� ������� ���������.

���������, «��������� �. ����� � ������� ������» � ���–������ 1918 �. ������ ����������� ��������������, ��� ������� ����䳿, ���������� ������������� ������������� ������, ����������� ����������� �����, ������ ���� ������, �� � ������ ���������� ��������, ���������, �������� � ��������� ��������� ����������. � ������������ �������� ������ ������������� ���������� ������� ��������� ���������� ����������� «��������� ����». � ������ �. ����� �� ������������������ � ��������� ����� ������ «����������� ����������», �� ����� ���� �� ��������� ���������� � �������� ��� 62.

����� ���������� «������������» ������� � �������������, ���� ��������� ��������������� � ��� ��� �� «����������� ���� ���������», ������� ������������� �� �� ������.

���, ������-��������� �. ���������� �. ������� ��������� «����������� ������� ��������� � ���������� �������» � ����� �� ������ �� 5 000 ���. ��� ���������� ����� ������ �� ������� � ���������������. � ��� 1918 �. ������ �. ����� ����� � �������� ����䳺� «������ ���������» – �� ʳ��������� ���� � �������������� ��������� � ������ � ���� �������� ������, �� ����������� � ������ ������ 63. ��������� ��������� � ��� ����� �� ���� ���. ����� ������������ ������ ���������� ��� �. ����������, ��������� ������ ��� ���������� �������� ����������� ���������� � �����, �� �������� � ��� 22 ������ ������� �. ��������: «���������� � �������������� �������� �����, ����� �� ������� �����» 64. � � ������ 1918 �. �������� ������������, ������ ��������� ������ ��������� ����������� � ���������� ����������, �������� ���� ����������� � ������� �� � ���� 65.

������������ ������ ���������� «��������������» ������ ��������� �� ��������� ���� �����������. ����������� ���������, �������, ���������� � ���� �������� ����������� �� ���� ���’���� � ���� ��� ������ ������������� ������ � ����� ��������� �� � ��� ���������� ����������, ��� � ���������� ��������. ��� ��������� ��� ��������� ����, �������� �������� ����� ������ ���� ���������� ���� «����� �� ���������� ������ ��� ������ ��’����».

��� ���� �� ������ �� �������, ��, «���� ��������� ��������� 1917 �. ��� ��� ������������ «������ ��� ��� �1» ���������� �����, � 10 ���� 1918 �. – ��������� ��������� ����������� ������ «��� �������� ��������� ����» �� 4 ����, ������������ ��� ������������ ���� � �������� �������� ���������� �������� ������ �����, � �������� ����� ���� � ������� ������. �� ��������� ��������������� ��������-������������� ������� ������� ������ ���� �������� ��������� ��������� � ������������ ��������� ����� ��������� ����� ���� ��� �������� � ��������������������... ��� ����� ����, �� �������, �� ������ ������������������, � ��������� ��� ���������� ������� ���, ��� �������� �����. ��� ���������� �� ��������� ��������� ����, ���������� ������� �������������, ����� ���� ��������� ���������� ������� ����������... � ����� 1917 �. � ��� 1918 �. ���� ������� ����� ����, ������� ���������� ��� �������� ����� ����� ��������� ������ �� ������� � � ������� ������� ����䳿. �� ��� ����� ������� ����� ���������� ������ � ������ ����� 66.

��� �������� ������� ������ ������� ���������� ��������� ���� ��������� � ����������� �������� ����������� �������� �� 2 ���� 1918 �.:

«�����, �� ������� ������� ������ �����, ������� ��������� ��������. �����, �������� ��� ����� ����� �� ������ ������ �������� ���������������� ������, ���������� �������� ������������ ����� � ����������� � ��������� ������� �� �������. �����, �� �������������� ����������� ����� �� ��������� � �������� ��� �������� �� �������������, ������� ������ ������� � ���������� �������� � ����� �� �������» 67.

��� ����� ��� ���������, �� � ����� �������� ���������� ����� �������� ��������� ������������ ������ ������ ����. �� ����� �� «������� ��� ��� �1» ��� �����, ���� ��������� �� 4 ���� 1918 �. ���� � �������� ������ ������� ���������, ��� � �� ����������� ������ ������� ������� ����� �� �������� ����. ��� �������� ������� ��������� ���������� ��� �������.

���, 20 ���� 1918 �. ������ �������������� �’���� ������� ����� ������ ������� ������� �����, �� ����� �������� ��������� �’���� ��������-������������ �������� � ���������� ��������� � ��� �� �� �� ����� ���������� ����������. ���� ������, ��������� �� ����� 1918 �., ������� � ����� �����. ������ ������ ������ ������ ���� ��������� ��� �������� ������� ������� � ������ 68.

��������� ��������� ����������� �� 4 ���� 1918 �. ����� �������� �� ����� ����������, � � ��������� ���������� ����� � ������ ��������� ����, ���� �� «�������� ��� ��� �1» ���������� ���������� �������� �������� ���. ������ ������� ������������ � ������� ������� ������ ��������� � ���� ������ ����. 23 ���� ���� ��������� «��������� ��� ���������� ���������», � ����� ���������������� ���� ���������� � ����������� ����� ��������. ��� �� ��������� ���������� �������� ����� ��� ����� �������� «�� ������ �������� ������ ��������� ������������... �� �� ���� ������� ����������. ���, �� ���� ���� �������, ���� �� ������ ������������ ������������� � ������������� � ���������� � ������� �������� ��������» 69.

����� �����, ���� ������ ������� ���������� �������� ��������� ���� ������ ����’���� – ���������� ����������, ��������� �� ����������� ��������� � ������������� ����������� �� ������� �� ��� ������� ������������, � ��� �� �� ������������. ����, ��������� 1917 – �� ������� 1918 ��. � ����� � ����� ��������� ��������� ����� ���� ������� ������� ����� ��� ��������� � ������� ������, �� � «������» ��������������� ���������� �������� ������ �� �������� �������� � ���������������.

�� ������� ������ �������� � �� ������� ��� ��������� ������������� � ������������� �������� ��������� �������� �������� 1918 �. ������� �������� ��������� �� 7-� ������� �� ��������� ������������ ��������� ����:

«����� � �������� �� 28 ������� �.�. �� �2694 ��� ����� �������� ��� �����������: 20 ������� �.�. ������ ������������ �������� �’���� �������� �������� ���, �� �� ���������� ��� ���������� ���������� ������� ����� �� ������� �.�. �������� ������������� ������� ���������������� � �.�������� � ���� ����� � ��������� � ��������� ��������. � ���������� ��� � �. �������� � � ������ ������������ ���� �������� ������ ���������. �� ���� �� �������� �. ������� ������������ �������� � �������, �� �������� �����������. ϳ��� ������� ��������� �� ��������� ���������� �����, ������� �������� �� ������, � ���������� �� ������ � ����������� �’������. ҳ���� � ������� ������ �� ���� ������� ���� �������, �� �������� ��� ����������� ����������� � ������� «������������» � ����� ���������� ������ � ��� �� �����쳺� �����������. � ��’���� � ���, �� ����� �� ��� ��� � ����� ����� ������� ����� ���������� � ���� ����������� �����, 22 ������ � ������� ����� ������� ����� ����������� �������. 26 ������ ���� ���� �������� �������, � ����� ��������, �� �������� ����������� ������� ����������� �� �����쳺� «������������» � �� ����� ��������� ��������� �������� ���� �� ������� �������� � ����������� �����, ������ ��� ��� ����������. ������ ���������� ����� ���������, ���� �������� �����, ������� ������, � ����� ������� ������ �������. ��� ��� ������� ��������� ������� � �����쳿 � �������� ��������, �� ���, �������, ��������� ���� ������. �� ������� ����� � ������� ������� ���� �������� ��������, ��� �� ��������� ���������� ��������� ������ � ��� � � ����� ������� ����� ����. ������ ����� ������ �������� �������� ����� ���� ������� ����� ����������, ������, ������������, ���� � ������, ��� ������� ����-���� ������ ����� ��� ������� �� ���� �����. �� ���������� �� ��� ������� ���������� �������� �������� � ��� �������� �������� ������, ��� ������� ���� ����������������, �� �������������� ��������, �������, �� ���� ����� �� ���. ϳ� ��� ����������� � ��� ����� ������������ ������� ������� ������ 4-� ������� ������������ �����, ������ ����� ����������� � ������� �������, ������ ����� ���������, �������� ����� ����� �������� �������� �������� ������� � ������� �� ����� ����� ���� �������. 2 ������� �.�. ���� ������� ������� ��� �������� ����� ������, ���������� ������������� ������� � �.��������, ���� ������������� �� ��. «�������». � ��’���� � ������������� ���� ������� �� ������ ������, � �����, � �������� ��������� �� ��������� ���������� ���������� � ��������� ��� �������� � �������� ��������� ������ � ����������� �’������. 17 ������� ����� ��� ���� ����������� � ��� ���������� ��� � �� ������ ��������. � ������ ���� ����������� ����� ������. ��� ���������� ������� ������ ���������� ���������� �������� ������ ���������� �������� �������� � �.��������� ������ � ������ ������ � �����쳿 «������������», �� ������ ����������������, �� �������� ���� ��������. � ���� ����� �� �� ����� ������ ���� �������� � �. �������, ���� �� �������� ������ �� «������������» ����� ���� ������, �� ���� ������� ������� ������, � ���� �����������, �� �� ����� ���� ������ ��� ���� ��������� ��������� ����� ����������.

��� ���������� ������� ��� ������ �������� ��� �� ������� ������� ������ 4-� ������� ������������ ����� ������ ���������� � ��������� �� ������������ �����쳺� «������������» ��� ���������� ��� ����� �� ���������� �����; � ��� ��������� ������ �� ���� � ������� � �������� ������ ������, � ��������� �� ���� � ���� ������� ������� ��� ����������� ������ � ������� ����� �� �������������. ���� �������� �������� ��������, �� ���� �������� ������ �����, ��������� � �� ����������� ���� �� ��������» 70.

� ������ �� ����������� ����� ��������, �� ����������� «����������» �� ������� 1918 �. �� ������������� ��������� ������������� �������������� � ���������� �����. ��������� ����������� �������� ���������� �� ������������� �������� ���������� �����, ��� ���������� ������� ���� � ��������� �������, ��������� ���� �������� ������, ������� �� ���� ������� ��������, � � ��������� ���������� �������� ��������� ����, �� ���� ���� ������ �� ����������. � ��������� ���� ��� �������� �������������� ���������� ���� �� ������� 1918 �. �������, �� ��������� �� ���������� �������������� ������, � ���������� ������� ���� �������, �� ��� ����������� «���������� �������� � ���� � ������ �� ������ ����� ����». ������� ��������� ������������ �������� � � ������������, ����������, �� «� ����� ���� ��������� �������� ������� � ����������, ��� � ��� �� ���� ������» 71.

����� �����, �� ������, �� «����������� ������ ��������� �����» �� ����� � 1918 �. �� ������ ������������ ������������, � ���������� ����������� ������-���������� ��������.

³�������-������ ������������ ���������� ���� � ��� � �����������. �������� �������� ����, ���� � 7 ��������� 1917 �. �������� �� ���� ����� ����������� ��������������� ����������� ����� � �����, ������� �������� �� ������ � ��������� ��� ��������� ������� �����䳿. � ������ �� ���������� ���������� ��� ����������� ���������� 4 ������ 1917 �. �������� ������ ������, ���� ������� �� ��������� �� �������� ��쳿.

��� ��������, �� «���� ����, �� ���� �������� ������� ��� ��������� ��� ����� ��������� � ����� ����� �������������, ���� ����, �� ���������� ������� ���������� ������� �� �������� �����, ����������� ���������� �� �������� ���������� �������� ������ ���������� ������ ��������� ��� ��������� ��� ������. ����� �� �� �������� � ϳ������� �� ��������� ������ �������� ������ �� ���������� ����� (���� ��’����� ����� ϳ������-�������� � ���������� ������)» 72.

����� � ����� ���������� ���� �� ���� ������ ������� ���� ��������� «������� �������». ����� ������� �� �������� �������� �������� ������������� �������. ���� ���������� ���������� ���� ������������ �� ����������, ��� ���������� ��������� ��������� � ������������ ��������� ������������ ������������ ������������. «�����������» ����� ���������� ���� �������� � ���������� ������� �������� � ������� ���������� �����. 17 ������ ���� ��������� �������� ������������ ������� ��������� ����� �. �������, ���� ��� ������������ ����� �������� � ���������� ���������� � ������ ������. 23 ������ ���� ��������� ����� «��� ��������� �� ������� �� �������� ������ � ���������������� � �� �������� ��������� ���������», ������ – ����� «��� ��������� ������� �� ����������� ��쳿» 73. ��� ���� ����, �� ��������� ��������� ������� ������� ���� ����� ��� �� 24 ������ ��� ����� �������’�, � ���������� ��� ����� ����������� ��������� ��� ����������� ��������� �������� ������ � ����������� ������������ �� ����������� ���.

30 ������ 1917 �. �������� ��������� ����� �. ���� ���� �� ������� ����������� ������������ ��� ���������� ��������� ������� ��쳿 � ���������� ������������ ������������ �������. ϳ��� ��������� ����������� ������������ � ������ ������� � ���� ��� ������������ ��� ���������. 3 ���� 1918 �. �’������ ���������� ����� ��� ��������� ��������� ������, ���� ��������� �� ��������� ���������� �������� ������. ����� ���� �������� ����������� � ���� �������� ������ ��� ������� �� ���������� ������. ʳ���� ����� ������ ���� ������� �����������, �� ������� �������� ���������� ��������� � ���������� �������� ������. �� ��� ������ �������������� ����������� ���� �� ������� 19 ����. ����� ����������� ��’���������� � �������� � �������, �� ��������������� �� ���������� ������� ���������. ��� �������������� ������� ����� ����������� ��� ������ – ��������, ���������� �� ��������, ���� ����������� ������������ ����������� 74. ���� ������� ���� ����������������� ³��������� ������������, ��� ���� ��������� ����� ������������� �� ��������� ������� �����������.

���������� ��� ���� ��������� ���������� ������ ����������� ���������� ����������� ������� ������� � �� �������� ���������, �� ���� ��������� ��� ������� ����������� ������������.

� ����� �� ³������ �������� ���� ���������: «� ������� � �������� ��� ������ �� ���, �� ���� ������, ��������� � ������� ������, ����� �������� ������� ��������� ����������� ³������ � ����������� ������������� ������ ��� ���� … �� ����������-���������» 75.

� ���������� �� ������� ���� ���� IV ���������, �� ���������� ����������� ���, ��������� ������ ��������� ����� � ����� �. ����� �������� �������� ��������� ����� � ����� � ���������� �� ���� ������ «����� ��������� ����». �������� �� �������� �������� ��������� ��� ����� ����� ��������� ����� �. ������������, ������ �������� �� ������ 18 ���� 76. ���� �������� ���� ���’����� � �������� ��������� �������� ��������� ��������, �� ��������� ���������, ���������� � ��쳿, � ������. 25 ���� ���� �������� ̳����� �������� ���������� ³������ ���������� ��������, ��� ��������� ������������ ������� ��������������� � 1917 �. ³������ ��������. ����� ���������� ������� ����� ������� ������� ���� ���������� ������� �� �� �������, ��� � �� �������� ������.

� ���� ���� � ������������ ���� ������� �����, ��� ��������������, �� � ��������� ������� �������� ��������� ������� ����������� �� �� ���������� �� ���������� ��������. �������� ³������ ���������� �������� �������� � �������� ������ �����. ������ � ��������, ��������� �������� ³��������� ���������� �� ������������� ���������, ������� �� ���������� ������ �����. ���� ���������� ������ �� �������, �� �� ������������ 130 ���. ���. � ������� ����������� ����� � �������� ������� ������ �������� �������� ��������� �����������, � ������ ������ � ������� � ���������� � �������� �������� ������ �������. � ������ ����������� ������� ����, �� � ����� �����-�������� ����� ��’���������� � �����. ����� ������ ������� �������� �� 77. ³��� ������� ������ ��������� �� �������� ����� � ���� ���������� �������� «������� ����� ��쳿 ���», ��������� � �� ������� ���������� ������ �1 �� 10 ������ 1918 �. ³� �������� �� ���� ������� ����� � ������ ����� ����� ���������� �������� ������������������ – «�����». ������������ �� ����������� � ���������, �������� � ��������� ������� ����������� ���� ��������� �������. � ������ ���� ������������� ������ �������������� ������� ��� ������ �������� 78.

���������� ������� �������� ��������� ���������� �� ��������� �������� �� ������� ����������� ����������� ����� � ������ ������� ������������ �������. ���� ����������� ����� �� ��������� �� ������ � ����� ����������� �� ������� ����������� ���������� ���� ���� ������������.

���, 19 ������ 1917 �. ����������� ����������� �������� �� ����������� � ����������� ������������ ����� ����� ������������� ��� �������� ������ ���������� ������������ ������������� ��������� ���������� ����� «��� ���������� �������� ������». ����� ����� �� ���������� ������������ ��������� 7 ����� ���������. ����� ��� ���� ������� ������ ������, ������� ��� ������ ��������� ������, ������ ���������� ���� ���� �������� ������� ��� ����������� � ����������� ���������� �������� 79.

���������� ������ ������ �� ������� ����� ����� ��� �� ������� ������ ������ ��� ������. ����������� ����� ��쳿 � ������ ������ ���� ���� ���’����� � ����������� ���������� �������� �������� ��������� ������ ���������� ��������, ��������� ����� ���� ����������������� � �����. ���� �� ���������� � ��� ���������� ���� ����� ������� � �������� ��������� ��������, �� � ���� ����� �������� �� ���� ������������ �������.

17 ���� 1918 �. ���������� ������� ������ ������ ����������� ������������ �������, �� «���������� ����� �������� ��������� ����� �������� �������� �����. ������� �������� ����������� � �������, ������ � ������ �� �����������. �������� � ��� ������ ���� ���� ���������. �� �������� � ���� ��������, � ���� ����� ������� ������� ������» 80.

������������ � ������ ������ �������� ����� ��� � � ��������, � � ������������� ����� ³���� �������� �������� �� �������. � �������� ��� ��������� ������� ����� ������ �����, ������������� ���������� ������, �� ������� �. ����������, «���� ����������� ���, ���� �� �� �������, �� ������, �� ��������» 81.

���������� ����������� �������� ������� ���. �������� ��������� ���������� ���� ������� ������ ��� � ����������� �� ����� �� ������� ������� ������, ���� ����������� ����� 䳿 � �’������� ������� ��������� ��� ��������� ���������� ������� ��������� �������. ϳ��� ����� ����� ��� ��������� ���� ����������� �� ������� �� �������� ����� ��������� ����������� � ��������, ���� �������� ����� ����� ������������� �� ���� ���������� ����. � ��� 1918 �. ���� ��������� ���� ����� � ���������� ���: ���� � ͳ�������� �� ������-���������, ����� �� ��� ������ � ����� � ��������� �������� ����� ����������.

� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ������� ��� ���������� ������������ ������ ���������� ���� � ��������� �������� ���. �� �������� �������� �� ��� ��’���� ������ ����������. ��������� ��� ���� ���������, �� �� ������ �������, � ���� ������ �� ������-������� ������� ��������� ��� ������ ����� �������� �������; �� �� �������, ���, ����������� �� ������� ��������, ��������� ������ ������������ «����� � ��������� ���», � ���� ����� ���������� ����� ���������� ��������� ��������� �������������� ����.

� ����� �������� ������ ������ ������� ������������� � 1916 �. ����� ���������� ����� ���������� ������ �. ����, ���, �� ���� �����, ����������� � ������ �� ��� ���������� ���� � ���� 1917 �.: «�� �����, �� ���� ��� ����� �� �����, ���� ��� �� ��������. ͳ���� � ͳ���� �� �����, � ����� �� �� ����� �� �����. ��� ������ �������� �� �����, � ��� ��� ����� ��� ����� 250 ���� ��䳺. � �� �� ������� ͳ����, �� ��� ����� – ��� ��� ���� ��� ����� ������� � ��� ��� ����� �������� � ����� �������� �����������-���������� ���������. ͳ��� ������ ���� ��� ����, � ��’� ������� ��������. �� ����� ���� �� ���� ����� «����������» �����, �� �� ������� ����, � ��� ����� �� ������» 82.

26 ������ 1917 �. ���� ������������ ����������� ��� ��� ������ ������������ ������ � ������ ����������� � �����-�������­���� ���� ��������� ������������ ���������. ���������� ����������� ������ ��������� �� ��������� ���������� � ���������� ������, ��������� ���� � ����������� ���������� ����������� �������� � ��������. �������� ���� ��������� ��������� � ����� ������� ������� �������� ����� ���� ����� �����, �� ��������� ������� ������ �������� ��� ���. �������, ������������� �������� �� ��������, �������� ���������� ��������� �������, ��������, ��������� ��� ������ ���� �����������, ���������� ��� ��������� ���� ���������� �������� �������-������������ ������ � ���������� ���������� ������, ������� ������� ��� ���������� �� ����������� �������� �� ͳ������� � ������-��������. ����� � ������� ���������� �� 20 ���� 1918 �. �� ����� �����’��������� ������������ ��� ������ �� ����� � �������� �������� � ������������ �������� �� ��������� ������ 83.

� �� � 8 �� 9 ������ 1918 �. � ����� ���� �������� ������ ������ ������ � ����������� ������. ���� �� ���� ����� ��������� �� ������� ������������ ��������� ���������� ��-����� � ��-���. ������������ 11 ���� 1918 �. IV ��������� ���������� ���� ��� ��������� ��������� ������� ��������� �� �� �������� ���������� �� �������� ��� ���� ���� �������. ������ �� ����� �������� ��� � ������� ��������� ������� «������������� ����� ��� ����� �� ����’���� ������» (1933 �.), �� ���� ������������ ������ ����������, ������� ������ � ������ �������� �����, ����� ������������, �� � ��� 1918 �. ��� �� ��������� ��� �������. ��-�����, ��������� ������� �� ���� �������������� �� ���������-��������� �������� ������� ���������, ����� �� �� ����� ���’����� ����������� �����. ��-�����, ����� ������� �������� ����������� ����������� ����� �������� ������� ���� ��������� �������� ����� ���� (������-��������, ͳ�������, ��������� ���). ���������� ��� ����� �������� ������ ����� ����������� ������ �� ������� ��� � ������������ �� ������� � �������� ��������� ���������, ��� ��������, ��������, �������, ��������, ���, ������� �� ������� 780 ���. ��. ��. � ���������� 56 ���. 84. ��������� ���� ��������� ������� ����� ����, ��� �� ��������� ���������� � ������� �������� �������� �����.

������� ��� � ��. 2 ����������� �������� ����������� �� ����� ������, «�� �������� �� ������-��������� ��������� � ���� ����� ������� ����», �� ������ – «�� ���������� �������� �� ��� �������� – �������� – ���������� – ������� – �������� – ������� – ������� – ������-�������� – ��������-�������� – ������� – ����������� �����». ����� �������� ������ ��� ���� ���������� ������ ����� ����� � «������������� ���������� �� ������������ �� ������� ���������» 85. �� ���������� ������ �� ��� � ����� ��������� ������������ ���, ��� ������������� �������-�������� � ������� ������. �� 30 ����� 1918 �. ���� �������� ����� ������ ��������, ������, ��������, ���������, �� ���� ����� ������������ ����� � ��� �� ���������� ����. 4 ������ ���� ��������� ����� �� ͳ��������, ������� � ���� ��� �������’� �� ����� � ������������ ������� �� 86. ϳ������� ���������� ������ ��� �������������� �� ����� ��������������� � ������������ �����, �� ����� � ����������� ������ ���������� �� �������, � ����� ������ ��������� ������� ������ �� ���������� ��������� �� ���������� �������� 87. ϳ������-�������� ������ ������ � �������, ��� � 13 ���� 1918 �. ��������� ���������, �������� ��������� �� ������. ���������� ���� � ���� �� 15 ���� ���� � ���� �� ����������� ����� �� ��������� ������� 88.

������� ������� ��� ������������ ������� �� ������� ������� ������������ ��������� �������. ϳ�������� ������ � ����� ������ �������� ������ � ���� ���������� 1 ������� 1918 �. ����� ���������� ���� � ���. ����� � �������������� ������ ������ ����� ����� ��� ���� �������� ������� ���� � ���������� ����� ������ � �����. �� ������� ���� �. ��������, �������: �.�. ��������� ������������ ������ ����� �. �������������-����­�����, �������� ̳��������� ������ �. �����������, �. �����, �. ����������� � �. ������������. ������ ���� ���� ������. ��� �� ������� ������� (21–23 �������) ���� ��������� ������� ��������� ��������� �������� ������ �. ������������� ��� ����������� ���� ������� �� ������ � ������-���������. ���� «� ����� ������� ������� �� ����� ���������� ����� ��������� ������, � ���� � ������ ��� ���������� ���������� ���� � ������������, �� �� ���������� ����������� ��������� ������ �������� �� ������� �����», ���� ������� ���������� ���������� ������ ������ � ��������� �������: ����������, ����������, �������, ����������, ������ � �� ��. �����-��������. ��� ����� � ������� ����� ������������ ����������� ��������, ���������, ��� �������� ����������� ������� � ����� ����������. ���������� ������ ������ �� ������������ ������ ������� ������� ����������� ����� � �������� ������� �������, �������� � 1910 �. � ������������ �� 1912 �., � ����� ����������-�������� ����, ������� �� 27 ������ 1917 �., � ����� ���������� ������� ������ (1903 �.) � ������������ ���� ���, ͳ������� � ������-�������� 1894-1904-1906 ��. ���� �������� ������������ ����������� ����� ������ �������� � ����� ������, ����� ���� ������ �� ������ ����, ��� �� � ��������� ������, ����������� (��� ����������) ���� ��������� �����; ���������� �� ������ ��� ����������� �-�� ������� ��������� ������� � �������� ����������, �� ������������������ ��������� �� �����, ���� �� �������; ����������� ������������� ������, �� ���� ������� � ��������� ��������� ����� ������������ �� ������� �������.

����� ���������, �� ������� ��������� ������� �� ��� ���� ����������� ���������� �������� (�����������, ����������, ����, �������� ��������, ������� ������ ����), �������� � ���� ������� ��������� ������. ���� ����� ����� ̳����� ���� �������� ������� ��� ������� ��������� ������� ������� ����� «�������� �� �������� ������, �� ����� ����������� � �������� ������� � �������� ������� � ���� ��������� �� ������� ����� ��������� ������� ����, ���������� �� �� �������� �����».

4 ����� �� ������� ������� ���� ���� �������, �� «��� ������� ��������� ������������ � ���������� �������� ��������� ��������� ��������� ������������ ������� ������� �������� �������, � ����� ����� �� ��������� � ��������� �������� ������ – � ������-���������, ������� ��� ͳ�������� � �� ������� ����». ��� ��������� ����� �������� ����������� ������� ���������� ����������� � ����� 500 ��� ���. ��������� ������ ����� �������� ���������� ���������� �� �������, ��������� � �������� ����� �� 1898 �., ���� �������� ������� ���� �������� ����������, ��� �������� ������� ������� ��������. �� ������ ��� ����� ���� ��� ��������� ������ �������� �������, � ����� ���������� ������� ������� � ������� ������ ��������� ��������� 89. ���������� ̳��������� ������ �� 6 ����� ���� ���������� ����� 100 ���. ���., �� ��, ��� ������������ ��������� ������, ���������� ������ ������ �� � � �������, ���������, �������, �����, �������, �������-����������� � ��������. �������� ������������� ��������� � ������ ������� ���� ����������, ���� ������ ������ ������ � ������������ ��������� �� ����� � ������� ����, ����� �� ���� �������� ���� ����� ��������� ��� ���� ����������. ��� �� 17 ����� ̳��������� ����������� ����� ��� ��������� ����������� ������ ����� 90. ������ �������� ��������� ������� ����� ��� �� ����� ������������� �����.

��� ����� ������� �������� ��������, ���’������ �� ������������ ����������������� ������� ����� ���, ����������� ������� ����� ��������� ���������� ��� � ���� ������� ���� ������������ ������������ �������� �����. ϳ������ ���� � ����������� ��� ��������� «������� ���» ��������� ���� ����������� �� �������� ��������-������� ��������� � ��������� ����� �� ������� ��������� ��������� ��쳿 �� ������ ����� � ��������, ������������ ����� ��, ���������. ������������� ������, �������� �������� � �������� ����� � ���� �������� ���, ���������� ���� ���� �� ��� ���������� ������� ������� � �������� �����, ��� ����� ��������� �������� � ���� � �������������� �������: ���������� ������������ �� �� ��������� �� ��� ��� ������������� ������� – �������������� �������� ���������.

�� ������� ������� �������������� ����������� ��������� ���� (��������� �� ��� ��� � ���� �������-����������������� � ������������ � �������������� ��������� ��쳺� � ����� �������: ������������, �������������� � ������������) �������� ����� ���������� ������ � ������������� �������� � ����� ��������� ������ 91. ̳���� ��������� ����� �. ������������ 12 ������� ������� ����� �1, ���� �������� ����� ��������� �’������� ��� – «��������� ����� ����� ��쳿» 92. ���� ����� ������ ������ ������� �. �����, ���� �� � ����� 1917 �. ��������� ������� �����������, �� ��������� ����� ������ � ������� ���� � ��� �� ���� ���������� ����. 27 ������� ����� ����� ��������� ����� � �. �. ������ �������� ����� �. ���������� ���� ������� �� �124 ��������� «�� ������� �������, ����������, �������� � ��������� �� �� �������: 1) �, �� �������� �� ����������� ��� ��������� � 2) ������� � ��������, �� ���������� ����». �� �����, ��� � ���� ������ ���� �������� �������� «������� ������� �� ������������ ����� ��� ������������ � ���������� �� ���������� ����������». ���� �������� «����� ��������� ��������� ����� � ��������, �� �������� � ���������� ������� ³��������� ̳���������». ³������ �� ����������� ��������� ������ ���������� �� ����������� ���������� ��� ���� ������ ��������� �����, � ����������� �������, ������� ���� ����� ������, ��������� ���������. �� ����������� ���� «��������� ���������� ������� ������ ������� � ���������� �� ����������� ������� �� �������� �� ������������».

����� � ��� �����������, �� «�� ������� �������, ����������, �������� � ���������, �� ������� ����� ������ �� ������� � ���������� ��������� ������� ��������� �� ����� ����, � �� ������� �������, �� ���� � �����, ��������� ��������� � ���� �� �����������» 93. ����� �������� ������� ���������� ���������� ��������� ������ ����� ���� ������� ������ �������� � ��� � �����������. �� ������� ��� ��, �� ������� ����� ������� ���������� ���� ����� ������, ���� �������� �������� ��������, ���� ������� �������� ������ �� ��������� ������. � ����� ����� �� �������� ��������� ��������� ������� ���� � ��� ���� �������� �������� �� ������ ���� �������� ����������� ��������� �����������, � ����� ���������� ������� ������������ ����� ���������� ������ ��������, �� ������������� � ��� «� ���� �� �������� ��� � ����� �������� – �����������».

���������� ��� �. ���������� ������� ���������� �����, �� ��������� �� �������������� �������� �������� �������� �� 10 ������ 1918 �. ��� ���������� ��� ��������� ���������� ����������� � ϳ������-��������� ������, ��������� �� ��������� ��������� ������. ³� ��������� ��������� ���������� ��� �����, �� � ����� ����������� �������� �������� ��쳿 «����� ��������� �� ����, �� ����� ������� ����’������ ��������� � �������� ������. �� ������� ����� ���������� � ����� �������� �� ������� ����������, � ���� ����� ����, �� ������������ �������, ��� ������������� �� ��������� ������������» 94.

������� ��������� �������� ���� ������� �� ������� ������� 1918 �. ����� � ������� ������� ������ �������� ����� � ���������� ������ «��� ��������� ����������� � ������� �����» � «����������, �� ������������� �� ����� ���������� ��� ���������». ��������� � ������������ �� ������ ������� ���������� �������� ³��������� ���������� � ���� ��� ����������� ������������ ������� ���������� � �������� ���������. ������� ���� ��������� ���� ����������� ����������� � ����� ������ ������������� ������� ����� � 4 � – ������. ������ 1918 �. ������������� �������� ������ ����������� �� ������ ��� ������� 95.

³���������� �� ������� ������� ����������� ��쳿, ���������� ���� ������� �� �������� ����� ������� ������ � ������� ������������ �������. ��������� ������� ���� ��� �������� ���������� ³������ ���������� �������� � ������� ���������� �� ���� ��������� 130 ��� ���. ̳��������� �������� ����� � ������� �������� �������������� �� ��������� ����� 96.

��� ������� ������, ���������� �������� ����� ����� ������� ������ � ������� ���, �� ������� ������� �� ��� ������� � �������� � �����. 5 ������� 1918 �. ���������� ���� �������� ����� «��� ��������� ��� �������� ���� � ��������� ����� ��������� �������» 97. � 6 ����� ���� �������� «�������-����� ����� ��� ������ ������� ������� � ������������� ���������� ������� �������� � ���������, �’�������� ��������� � ���������� ���� �� �����». �� �� ������ ������ 25 ����� ���������� ����. ����� ��������� �������� �������������� ���� ���������� ���, ������ � �������� ��������������� � ��������. ���� ���� ����� �������� ����’����� ���������, ����� � ����� ������ ��� ������ ���� ��������� �������� ��������� ��� ���������� ������������ ������ � ����������� ������� ������, ��������� �� ��� �������� ��� ������������ ������� � �������� ����� ��� �������� � ������� ��������� 98. �� ������������ �������� ����, ��� ���������� ������, ���������� ��������� �������� ���� � ����� �����, �� ��������� ����� �������� ������������� �� �������� «�������� � ���������� ��������� � ��������������» (�����. 1885 �.) � ��������� ����� 䳿 ����� � «������� ���������� ����������������» (�����. 1892 �.). �� ��� ������� ��� ���� ��������� �������� ������ ������� � ����, �������� �� ����������� ������������ ����� ���.

����� � ��� ��� ������������, �� ���� ���������� �� ���� ���������� ���� ���������� ����� ������������� ��������� ��� ��������� � �� ������� �� ������� ������������ ������ ���� ��������� �������.

����� ���� ���������� ����� ������ �� 8 ����� 1918 �. � ������� ��� �������� �������������� ��������� ���������� �������������� �������� � ������� ���������� ����� �� ������������ �. �. ������� ������� ������� ������ �. ������: «�������, ��� ��������� �������������� ��������, �� ����� – 7 ������������� �������, ���� �����, �� � �������, � ������ �� ��������� �������� ������� �’������ ��������». ���� ������ ������� ������� �������� ������������ �������� � ���������� ����� � ���, «�� ������� ���� � ������������ �� ������� �� ����������� ����� ����-���� � ������ ������� � ��������� �� ������� �’���� �, �������� �����, � ��������� �� 򳺿 ������� ����, ��� ���� ����������� ������� ������ �������� (�������� �������)». �� ��� ������� ����������� ��������� ��������� �������� �� ������� ���������� �����, ����� – �� ����� ��������� �������. ������� � ����� ���������� ����� �������� ������� ����������, � ���������� �������� � �������� �� ��� ����� � ���������� ����� 99.

��������� ������������ «�������� ��������» �� ���� ��������� ������. �� ������ �������� ��������� ��� � ͳ�������� �� ������-���������, ��� ���� �������� 18 ������ (3 �������) 1918 �., ��������� ������� ������ ������� 䳿 ����� ������-������������ ������ �. ��������-������, ������������ ������ �� ������ ������������������� ��������� ������ «��������» ���������� ��������. ��� ���������� �������� ��� ���������� ����� �������-������������ �����������, ���� ��������� �� �������� ���, ��������� ����� ������ �� ������������� � ����� ������� «��������» ��������� ��������. ��������� ���� �� ����������� �������� �������� ������� ���, � ���� �����, �� ����� ������������ �����, �������� ������ ��� ������� ���� �� ������� ��������.

������ «��������» ������ ���� ���� ��������-���������� ��������� ���������, �������� �� ������� ���������, ����������������, ������� ���������� ������� � ������� ������ ������ ³����� ��������� (������, ��������, ������������ ����) � ������� � ������. �� ������������ �������� 27-30 ���� �� 4-�� ��������� �’��� ��� ��������� �������� ���������� � ������������ �������. ������ ��������� ��������, �� «������� ��������� ���� ����... ���������� ������� ���������� ����������», �������� �� �������� ��� �������� ��������� ��������� �� ��������� ��������� ��������� ��������, � �� ������������ ���������� ��������. �������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� «�������, ����������� ��������� �������». ��� �������� ���������� �������� ����� �������� ��������-���������� ������ � ������ ��������� ���. ���������� �� ��, ����� ���������� ���� �������� �������� ��� ���������� ����� ��������� «������� �������� ������ ����� ������ � ������» 100.

4 ������� 1918 �. �. �������-������ ������� �� �. ����� ���������� � �������� ������� ������������ ���� ����������� ��������, �� �������� ����� �������-����������� �������� 101. ����� ��� �� ��� ��� ������ �������� ������ �� ��’������� ���������� �������� ϳ���� ���.

«� �������� ������, ���� ��’������ ��������, ������� �������, �� ���������� ��������� ���� � �� ����� �������� – ������-������ ����������, – ����������� � ����������, – ������� �����������, �� �������� ��������, ���, ���� �� ��., ���������� ��������� ��������-��������� ����� ������, ��� ����� ������ � ����� ��� � �V ���������, �.�. � � ������� ������, �� ��������� �������, ��������, �������� � ������� �������� ���������, �� ��� ����� �������� ��������� ������ ��’������� ��� ���������� ����������». �������������, �� �� ��� ������ ������� «����������� ��������� ������ �� ������� � ��������������� �� ������������ �������� ���������� ��������», ����� � ���� «�� ����� ��� ����� � ����� ����� ����� �������� ����� � ��’������� � ������� ���� �����». ������ ��������� «��� ������� ����� �� ����������, ���������� � ���������� ��������-��������� ������». � ����� «���������� ��������� ������������», ��� ������ «�. ������ (�������)» ��������������� «������ � ��������» �� ��������-��������� �������. �� 15 ������� 1918 �. � ������������ ���������� ����������� «�������� ��������», ���� ���� ���� �������� �� ��� ������������ �� ������� ����� 102.

����, ���������� ��� ��������� � ����� ������� ���������� «������» ������ – ������ 1918 �. �� ���������������� ����������� � ���� ���� ��������, ������ �� ���������� ������. �� ����, �� � ��������� ���, ���� ����������� ������������ ���������� ������������� ���������� ����������. ��� «������������» �������� ������������ � ���� �� ��������� ���������� ������ «������ �� ������� � ���������������». ������ � ���������� �������� ����� �� ������� �������� ������� �������� �������. ֳ���� �������� � ���������� ��������� ��������� ��������� ������������ ��������� ������� �. �����. ��������� ��� �������� �������� �� 7 ������� 1918 �. (� ������) ��������� ����������� � ��� ��� ������, �� ������ ��� ������ ����� ��������-����������, �������, �������� � ������� ��������, �� ��������, �� «��� ����� ��� ������� «���������» �� ����� �������� ��������», � ��������� ����������, �� �� ����������� � ������������ 15 ������� ������������ ������� � ������� �������� �� ���� ����� 103. �� ��������, ������� �������� «����������» � ����, ��������� � ������������ ��������� ���������� ����������� ��� ������ ��� ��� ���������� ���� «������ �������� �������» 104. ���������� ��� ����, �� ������������� �’��� ��� � ������������ (17–19 ������� 1918 �.) ������� ��������� «��� ��������� �����», ��� ���������� «��������� ��������� ��������� �� ��������� �����������, �� ��’���� �� �������� ��’��­����� – ���� ���� � ��������� �� �������� ������� ��������� ����������� ��������� ���������» 105. �������������� «�������» ��� � ����� �������� ����� ������ ����������. 4 ����� 1918 �. �. ����� ��������: «����� ����� � ���� � ���������, ������� ������, ��� ������ ���» 106.

�������� ������ ���������� ��� ������ 1918 �. �������� � ����� ����� ��������� �������. ������������ ������� ��쳿 �� ������� �������� ���������� ����� ���������� �������-����������� ��������. �� ��������� ����� ���������, �� «�������� ������ ���� ����� «����������» � ������ �������» 107. ��������� ����� �������� ������ � ���� � ������� �������.

����, ���������� �� �������� ���� ���������� �����, ���������� ���� ��������� � ��� � ����������� ���. �� ������ ���� ���� ���������� �� �� ������������� ��������� ������������� ������ � ������������� � ����� ��������� �������������� ���������� ��������������� �������, ����������� ������������� ��� ����� ���������� �������������� ����� �������� � ��������� �������. ��� �� ������ ����, �� ��� ��������� ���������� ��� ���������� �����, ����� �� ���������� �� ���������� ���������� �������� ������� �������������� ������, ���������� ����������� ���������� ��������� � ��������� ������������ � �����.

2.4. ������-���̲������ �����ֲ� � �����Ͳ �� ���� � ��������� ������� �� ����� �������� �. ��������������

� ��������� ���������� ������ ���������� ��� ������������� ������ ������������� ������� ���������� ���� � 1917 – �� ������� 1918 ��. ��� ��� ����������� ����������� ��������� �������� ���������� ������� ���� � ��������� ���������� ������ � �� ��������, �������� �� ������� ������, �� ��������� ����� 1918 �. ���������� � ����� ���� ����� ���������� ��������. � ����� ����, �� ��� ������, ������ ���������� ����� �� �������� ���������� ����, � ��� ������� ������ ������ ��������, �� �������� ���������������� ���������, ������� �� �������� ��������.

�������� ������� ���������� ����. � ����������-�������� ����� ���������� ���� ������������ ����������� ���� ���� – ����������� ��������� ������� �� ������������� �������. ��� 7 ��������� 1917 �. ��� ���������� ���� �������� ��������, �� «����� �� ������� ��������� ������� ��������� ������� ����� �������� �� ���� �������� � ���� ���� ���������� �������� ��������������������� ��������, � ����� �� �����, �����������, ��������� �� ������� ���� – ��������». ����������� �������� ��������� ����� ������� ������� �������� �� ���������� ������ ��� ������������� ������, �� ������� «�������� ������ ��������� ������, ��������� ��������, ������� �������». � ������������ ������������ ����� ������������� «�� ����� ��� ����� � ��������������� �� ���������� ���������� �������� �������� ��� ���������� �� �����» 108.

����������� ���������� ���������� ��������� �������� ������ � �������� ��������� ��� ������ �� ������ ����� �����������, �� � ������ �������� �������� ��������� ���� �� ������� � �������� � � �����. ����������� ����� ����� ���, ���������� ���� �������� ������������ ����������� �������� ���’������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ������.

���� ���������, �� «����� �������� ����������� ����� �� ���� ���������� �����������, ���� ����, �� � ���� �� ����: �� �� ��������, �� �� ������, �� ���� ����, ��������� � �������� �������� ������». ϳ�������������, �� �������� «�� �������� ����� ���������� ������� ������ � ������� �����, ������� ��� ����, �� ��� ������� � ������� �������� ��������� ������� ��� ������� ��������� �� ��������� ������� �� ������ � ���� � ����� ���������; ...���� ����� ���������� ���������� �� ������ � � ������������� �������� �� ����������� ��������� �������� ��� ������� ������� ��������» 109.

��� ��, ���������� �� ��������� ������� ���������� ��������� ��� �� ������ �������� ������ ��������� «�����������» (�������� �� �������� ������) ���� – «����� ���� �������� � ������».

9 ���� 1918 �. �V �������� ���������� ���� ��������� �� ���� �� «���������� �������� � ����������� ����» � ��������, ��� ����, ������������ «��������-��������� �������� ��� ���� �������, �� ����� ������� ���������� ������ �������� ������������� ������ ����» 110. ��������� �����, ������������ ����������� ����� 18 ���� 1918 �., �������� ������ � ����’����� �������� �������� �������� �� ����� � ���. ���� ���������, �� «���� ���������� ���������� ��������� � ��������-������� ������������ �������� �������� �� ���������� ��������� �����������, �� ������������ ������� ������������ ���������� �� ������� � ����������� ����� ����� ������». ����� �������� ������������ «������� ����, ��� ���� ���� ��������� ������� ������ ��’� ��� ����������», � ������ ������������ ������ ������������� ������ ������� � ���������� �� ������ ������, ����������� ���������� ���������. �����������, �� «����� ������������ ���� ���������� � ��������». ����� � ��� ���������������, �� «�������� ����� �� ������������ ������� ���� ������� ���� � ������� ������ � ��������� �������» 111.

����� �������� ������ ������������ ������. ���� � ��������� ��������� �� ����� �������, � � ������ ������� ���������, �� �������� �� ��� ��� ������ ������� ��������������� ��������� ������������ ������. ���� �������� ���������� ����� ��� ���������� �� ��� ������� �������� �������� ������� ���������� ����. «����������» ������, �������� ���������������, �������� ������� �����, �� ������� ������� �������. «� �������� ���������� ���� ������������� ������ ���������� � ����� ������ ������� � ����� �����������», – ����� ������� �. �������­��� 112. � ������ ����, ��������� ��������� �������������� � � ���������� ���������� ���������. ������� �������, �� ������ ���� ���������� ������ �������� ������ ������, ��������� ��� �������������.

����������� ��������� ����� � ����� ������ � ���������� �� ������ ������������� ��������� ���������� ������� �� ������� 1918 �.: «7 ���� �.�. � �.���������� ������� �������� ���� �����, �� ����� �������� ������: 1) ������� ���������� �������� ��������� �������� ����������� ��� ������� ����� ������ � �������� ���������, ���� ���������� � ��� �����쳿; 2) ������ ����� �� ��������� ���������� � 3) ���� ����� � ������� �������� �������� � ������� ����������� ��������� �.����������. ��������� ��� �� �.�.�., ����� �������� ��������� ������, ��� ����������� �.�.�. ���� ������ �������� � ��������� �� ����� �� ������������». �� ���� ������ �������� ������ ��������� �������: «�������� ��������� ������! �������� �� ������ ����������� ��� ������� �� ��������� �����».

����� ������ ��������� ������� �� ��� � ����� ������������ ���������� ������ ��� ������ �� ����� � �� ���������� ���� �� ����� ��������, ��, ��������, �� ��� �������� ���� ������ �����������. ����� ������� ���� ����������.

��� ������� ������ ������������ ������� ������ �� ����������� ��������� ������� �� 9 ���� 1918 �.: «������� ������ ��� ����� ������; � ������������ �������� ����� ������ ������� ����������� ���� ����� � ������� ��������, ��������� ������� � ������ �����, ������� ������ � ��� �������� � ������. ����������� ����� ��� ������ ����� �� ����, ���� �� ������ ������ �������, ���������� � �����, �������������� ����� ����� ��� ���������, �� ������ ������ ����������� ����� � ������������ ���������� ���� �� ��������, ���������, �� ��� �������� ��������� ����’����� ���� � �������������, �� ���� ��� ��������. ���� ������� ������� ������ � ��������� ������ �� ������, ������� �� �� ��������������, �����������, � ������ ��� � ������� ������ �������� ������ ������ ������� � ���������� ������� �� ��� � �������� ��������, ���� ��������� ����� �� ������ �����» 113.

��������� �������� ���� �� �������� ������� ���� �� ���������� ��������. ������ ��������� ������� ������ �� ��������. ������������ ������� ��������, ��� ���� �� ����� ����������� ����� � ������� ������� � �� ������������� ������, � � ������������ � �������� ����� ������� ��������. ����������� ������ �� ��� ����� «�������». ������������ ����� ������, �� ���������� ������, ��������� � ������������ �����, ��� �������� ��������� ����� � �������� �� �������� 114.

���������� ��������� ���������� ������, ���� ���������� ����������� ���������� ������������ ��������� �����, �� «�������� ���������� ��� �� �� ���� �� ������������ ������������ ������; �� �� ����� �� ����� ������, � � �������� ���� ���������� �������������; �� ������������ �������� �� ��������� � �� ��, ����� ��������������, � �������� ��������� ����������� � ����, � �� ������ �� ��� �� ������ ����� ��� ���������� �������� �� �����» 115. �� ����, �� ������������ ���������� �������. ���, �� ��� ������, ���������� ���� ���� ����������� �� ��� ��� ��������� ���� �������� �������. ����� ���������� �������� �������� �������� � �����, � ������ �� ���������� ��������� ������ «��� �����», ������ ���������� ����� ����� ����� ��� ���������������� ������ ����� ��������� �� ���� �������. � �������������� �������� ��� �����, �� ����� ��� ���� ������������� �� ������ ��������� ����� ���������� ���� �������� ����� �� ���������.

16 ���� 1918 �. ���������� ����������� ������� ������, ���� ����� ��� ���������� ������, ������ ����� ��������� ���������� �������, �� ���� «���’������ �������� ������ ��������� ���������� ���� � ���������� ������� ������ �.�������� �������, �� �.�.�. ���� �� �������� � �� ������ �� ���������, � �������� ��������� ������ ��������� ���������� � ��������� �� �����». ϳ� ����� ����� ���������� ����� � � ���. ³� ������ ����� ������ �� ������������ ������� � «����������� �����, �� ����� ������� ��������, ������ ����� ��������� ����������, � ���������� ����» 116.

��� ����� ��䳿 1918 �. �� ��� ������� ������ «��������� �������» ������: «��� ��� �� ������� ������� ������ �������������� ����� ����������� ������, ������� ������ �������� ������, ����� ������ ����� ������, ������ ������� � ������� «�������». ������ �� ���� � ���������, �������� �� ������ �������, ������� ���������� ����, ������, �������� � ������� �����, ������ ���������� ��������� �������������������� ������, ����������� �����������, ���������� ����� – ������ ����������� ����� ������ ������� ��������� «�������»117.

�������� ���������� ���������� �� ���� ������� ��������. ѳ����� ������� �� �������� ����� � �� ������ ���’������� ����, �� «����� �������� �� ����, �� ����������� �� ...����������, �������������, ��������, ���������, �� ��������» 118.

���, 28 ���� 1918 �. ���������������� �������� ���� �� ���������� ���� ������ ��� ��������� �� ������ ������������ ������� ���������� ������� �. ���������� � ������� �� ���� ���� �������� �. ���������, ���� ������� ������������ �������������� ������ ������ �� ���� ��������� �������. � ������� �� �� «���� ��������� ����������� ������ � �����», ����� �� ��������� ������� ���� ������ ����� ������������ ��� �������, ��������� � �������� �� ������������� ���������� ������� ��� ������ ��������� ������ ��� ���������� ��� ����������� ��������� «���������� �������� ������ �. ���������». ���� ��������� �� �������� �������� �������� ����, �� ���� «�� ����� ����� ����� �� ���� ������ �� ���� ������ � �� ���� ������ ����������� �� ���������� �������������». �������� ���� ��������� �� ���������� ������� ����� �� «�������������� ���������� � ���������� ������». ����� �� ������������� ��� ����� � �� ����������. �������� ��������� ������ � �������� ������ 10 ������ ���� �������� ����� �� ������������ ����� � ����������������� ��������� ���������, � ���� ��������, �� 䳿 ������� ��������, � ������� – ��������. ���� ��������� ������������� «����� ������ �� ����������� ���������� �� ��������� � �������� ������ � ���� ����������». ij������ ����������� ����� � ����� ��� ���������� �� ����, ������� «���� � ������ ���������� ���� �� ���� ����������, � �� ��������, �� �� ��� ����» 119.

�������� ���������� � ��� ��� � ������ ���� ������. ϳ��� ��������� ���������� �� �� �������, ��� ���������, ����������� � ���, �� �������� �� ������ ������� ������ ������ ���������� ̳��������� ��������������� ����� �� ����. ����������� �� 16 ������� � 14 ����� 1917 �. ���������� ���� ������ ���� ����� � �����, �� ���� ������������ ����� ��������, �� ����������� ������ ���������� ����� ��������� �������� � ������� ��������� ������ � ������� �� ̳��������� ������������ � ���������� �����, � ������������ – ����� ����������� �������� �� ����������� �����������.

������ 1917 �. ���� ��� ����� ��������� ������ � ������������� ������ ������ ����� � ����� ����. 16 ��������� ����������� �������� ��������� ����� ��� �. ��������-��������� ������� �� ��������� ������� ���������, ��� «��������� �� ������� �������� ��� ��� ������� ��� ������� ��� ��� �� �������� � ������». 22 ��������� ��, «� ������ �� ���������� �� ���������� �������� ����� ������� � ������� ������������ ���������� ������� ����� ��������� ������� ������», ������� ������������� �� ��������� ������� ������ ������ ��� ��������� ��������� ��������� �������� ������������ �����������. ³������ ��������� �������� �� ��������� ���������� ������������ � ������� �����. ���� ������� ���� ����� ��������� ����-��� �������� ����� ��������� ��������� ̳��������� ������������ � ���������� ����� � ��������� �� ����� �������������� ����� �����, �� ��� ��������. ����������� ���������� ��������� ����� ��������� ������ «���������� ������ � ������ ������ �� ��������� ����������� �������»120. ��� � ������ ����� ��� (� 18 ���� 1918 �. �������� ����� ����������� �. �����­�����, � 24 ������� �������� ����� ��������� ����� � ���������� �. ������������) 121, �� ������ ���� �������� ���� ������, � ����� ������� ������, � ������� ������� �� ������ ����� ������ ������ �� ������� ���. ʳ���� 1917 – ������� 1918 ��. ���������� ��������� ������������ ������� ������ ������� ����������. ����������� ��� ��������� �� ���� �������� �� ���. ������������ ����� ������� (��’������� � ������), ��� ����� � ��������� «������� ������» (���. 1905 �.) ������� ���� ������������� ��������� ���, ����� ��������� ��������� ����������� ������������ �������� �������.

���, 12 ���� 1918 �. ���������� ���������� ������� ������ �������� �� �������� �������� � �������� �����, � ����� �� ��������� �������, ��� ���������� � ��������� �������� ������, � ����� «� ����� �������� � ��������� ��������� ��� � � ����������� � ������ ������ ��������» ������������� � ������� «��������� ������ �� �� ����� � ���� ��������, �� � ���� �� �����������», �� �������� ���, �� �������� �������� ��������� � �����������. ����� � ��� ���� �������� ��������� ���������� �� ��������� ����� ���������� �������. � �� �����������, �� «������� �������, ����, ����� ������ �������, ������ � ����� � ����� ������� ��� ��������� ����� ����������� ������� � ����� ��������». ������ �������� �������� ��� ���� ��������� ���� � ���������� �� �� ��������� ������� «��� ���������� ������ �� ������������� � ���������� �������� ��������», ������� ���� ��� ��������� �� ���� �� 25 ���. – �� ��������, ���� – �� �������� �������. ������� ��� � ���� �������� ���� ��������� �� ������� ���������� ������� ������ �� ������������� ��������, �� ���������� ��������� ������ �������� �� ����� ����������. �� ��������� ������� ���� ����������� ����� ������, ������������� ��������� �� �������, ��������� ����� � �������. �� ������ «������ �������» � ���������� ����������� ����’���� � ����� ��’������� � ������, �������������� ����������� ��� ���������� ���������� ��� ������ ������. ³������� �� ��������� � ������������� ��������� �������, ���� �������� �������� 10% �� ���� ������� ������, �� ��������� ��������� 122.

����� ��������� ������� ������� ��� ������� ���� ��������� ��������� �������. ���� ����� �������������� �������� ��� ������� ������� ����� � ������������ ������, �� ���������� ����������.

�������, ��� �� ��������� ��’������� � ������ ������������ �������� � ����-��������� ��������� ������������ � ���������� ����� ������ 1918 �. ���� ������� �������� �������� �� �������� ����� ������ ��� �������� ������� ���� � 10 �������� ������, ���� ������������� ��������� � ���������� 123.

ij���� ������ ��� �������� ����������-������� ������������� ��������� ������ ������. 1 ����� 1918 �. ˳����� �����������, ���� �������� � ����� ��������� ���������� ��������� ����� � ����������, �������� ��������� � ������ ������� �������, �� «������ ������ ��������� ����� � ������������ ��� ������������������� ˳����� �������, � �� ���� ���� �������� ��������� ������� ���� ��� ������� ��������, �������� �����, � ������ ��� �� ��������, � ����� � ������ ������������� ������� ������������ �� ������ �����������». ����� �������� ��� ��� ��������, �� ������������� ��������� �������� �� ����� �������� ������������ �������, �� �� ��������� ������� � ����� �����. 24 ����� ���� ˳������ ������������ ������� ̳��������� ��������� �����, �� ��������� ������� ������, ��������� ���������� � ������� ��������� ����������� �� ���������� ���� ������� ����� �����.

«���� ������ ������� ����������� �� ��������� ��������� ������ ������ � ������������� ��� �’������� �� ��� �����. ���������� � ����, �� � ��������, ��� � � �����, ���� ������ ���������� �����������, �� � ������� �������, � �� ����� ���������� �� ������, � � ������, � ����� ����� ѳ����� ������� � �������� ˳��� �������. ������ ������ ���� ����������� ����������, �� ���� �� ����� �����. �������� ���� ����� ��� �������� ������, ��� ������ ����... ֳ�� �� �� ������������ � ��������� �������� ���������, ���������� �� � �� ��������� �����, � ���������, ������� �� �� �� ������ ������������, ������� ������� � ������������� �� �� ���� ������������� �����, ���������� ������� � ����� ������ ��������, ���� �������� �� �� ����������� �� ������ ������� �� �� ��������� ����� �������. ������� ������� �������� �� ���� ��������� ������� ������� ������ �� �� – � ��� ���, �� � ������������ ����� ������ ����� ����» 124.

����, � ������ ������� ������������ �����, ��� ����� ������ ��������� ����������� �������� � ��������� ���������� ����� � ��������� ���� �� «���������, ��������� ��������� �������� �� �����», � � �������� ���� – �� «��������� � ���������� ����� � ���������, ��������� � ����������� ���������» 125, ����� ���� ��������, �� ���� ���� ��������� ���������� ���������� ����.

������ ������ ����’������ �������������� �������. ����������� ���糿 ���������� ���� � ������� ������ ��������� ���� �������� ̳����� (��� � 11 ���� 1918 �. ���� ���������� ���� ���) �� ��������� ������ ������ � ����������� �� ���������� ���������� �������� ��� �������� ���������. ������� � ������� � ͳ������� � ������-��������, �� �������� ����������� ���� ��������� � �����, ���� ������� � ������ �������������� ��������� �������� �������� � ��������� ������������. ������-���������� �������� � ����, ����� � ���������� �� ������ ���, ���� ������������ ��� ��������� ����������.

������ 1918 �. �� ������� ���������� ������������ �������� ���������� ���� ������� �� ��������� ���� ������ ������������� ������ �� ������������ ������������ ������� � ����, ��� �� ������ ����� �� ��������� �������. 21 ������� �� �� ������� ���� ������� ������ ��������� �� «����������� ��������� ��� ������������ � �������� �������», ������������� ���������� ������ �� 19 ������� 1917 �. � ������������ ������� �� ������������� �����������, �� «������� � �������, ��� ������� ��� ������, ������ ������ � �������� ������». ���� ������������� ������ ����������� �������� ����� �������� ����’����� ��������� � �������, �� ���������� ��������� ������������ ������� �� ������ � �������� �������, � ������� ����������� ���� ���� ���� ����� ������� ����������� �������: ��������� �� �������������� � ��������������� ������� ����� �� 3 000 ���. ��� ��’�������� �� ����� �� ����� ������ 126. ����� ������� �� ���� ���������� ���� ��� ������ �� �����, ������� ������� ������ ������� ���������� ����� �� �����, �� ������� ���� ���������������. ����� ���� � ����� �������. � �� �������, �� ����� �������� ��� �������� ����, ���� �� �� ���������� �� ������� ����������, � ������ ������ ������ �� ���������� ��������� � ���� ���������� ���������� ����� ����������� ������ � �����.

������, �� ���������� ���� �������, �� �������� ����� �������� ���. ̳��������� � ��������, �� ������� ����� ������, � ������� �� ������ �������� �������������, �������� ������, ���������� � ������������� ��� �������� ��������� ������������ ������ �� ������������ ������������ �� �����.

27 ������� 1918 �. � ����� �� �125 ����� ��������� ����� �. ���������� ��������, �� «������� �� ��������� ������ �������� �� ��������� ���������� ����������� ������� ������������ ������, �� ��� ������� �� ������, ��� � ��� ����� ���������». � ���� «��� ����������� ���������» ������� �� ��� ���� ���������� �������� ���������� ����������� «������ ������ ���������� �������� �����», � � ������� ����������� ����� � ������� ���������� �� �������������� �� ���������� �������, ����������� ����������� «����� ��������� ��������� �������� ��� � ����� �������� �� ��������� �����������». ̳���� ����� �����������, �� «����������� ���������� ���������� ������� � �������, ����� � �� ���� �������, �� �� ����������, �� �� ��������������, ��� ���������� ³��������� �������� ������, ����������� �������������, � �����, ���� �� ��������� ����� ������, ������ ��������� �� ������������� �� �� ��������� � ������ � ������ �� ���» 127.

25 ����� ˳����� ����������� ̳��������� ��������� ����� ����� «��������� ���������� �� ������ �������».

� �� �����������, �� «�� ��� ������ (������, ����� �����, �������, ����������� �� ����) ��������� ��������� ������ ���� ��������� ������� ���������, ���� �������� ���� ����������, � ���� ���� ���������� ����� ����� ��� ������ ��������� ������������ �����������. ������ �������, �� ������� � ����� ������ ��� (������, �������, ����, ��������� ����), � ���� ���� � ����� ������ ��������, �������� ����� �� ������� ����� � ������������� �� ��������� ��������� ��������. ������� �������, ��������� ��� ��������� ������������ (����, ���), ����� ����������� �� ������� �����».

���������� �������� ������������ � �������������-�����­���� ��������� ��������� ������ ������ ���� ������� ������� ���������� ��������� � �������� «��������� ������� � ��� ���� ������� ���������, ��� ���� ������ ���������������� �� ������� ������� ����� ������� ��� ����� �������, � ��������� ��������� �� ����� �������������» 128.

��� ��������� ����� ������������ ������� �� ������������ ������������ ��������� � ����� ��������.

��� ����� �� ������ ���������� ��������� ���������� �� 12 ����� 1918 �.: «������� ��� ���������� ����� ������� ��������� �� ������� � ������� ������... � ����� ��� ������ ����� ���� ������ ����� � ���� �������� ����� �� ��������� �������, �� �������� ������ � ����� ��������� �� ��� ������. ͳ�� ������� ������ � ������� ����, �� ������, �������� ���, ������� ��������� �� �������� �� ������ ���� �� �������� � �� ����������� ����� ���� ������� ������� ����. ����� ������� ������ �� �������� ����� �� ��������. � � ����, �� ��� ������� �� ��������� �� �����������, ���� ������� ���� ����������� �������� ������� �������� � �����, ����� ���� ������������� �� ����� ����� ����� ���� ���, ���� �� ���� ����������� ������ �����» 129.

��� ����� ����������, �� ��������� ��� �� ��� ������, �� ����� �������� ������������ ���� ��� ���������� ������������� ����� � ������� ����������, ���� �� ������������� ������� �������� ������� ����. � ��� ��� ��������� �������� �������� ����� ������ ��� ��������� ��������� ������� �������.

� ��������� ������������ ����� ����������� �������� «��� ���� ������� � �������� � ���» �� 16 ����� 1918 �. �����������: «�� ������. – 1) ������������ ����. ������� ������� �����������, ������ � ������ ������� ��������. ����������� ����� �� �������� �� ������ ������� ����. 2) ��������� ����. ������� ������� ��������. ��������� ������ ��������� ������. ���������� ������ ������� �� ������ � ����������. ��������� � ���� �� ������� ���������� ����� ���������� ������. 3) ��������������� ����. � �� � 12 �� 13 ����� ����������� ����� ������������� ������, ������ ��������� ������������� �����, ��� ���� ����� ���������. 4) �������� ����. ������ �������� ������ ������ �� ���������� ������� 19 000 ���., ���� � ������� �������� �����. ֳ���� ��������� ��� ������� ������� �����. 5) �������������� ����. ��������� � ���� ������� ���������� �������� �� ������� ��������. ������������ ����� � ��������� ��������� �����������. ��������� �������. � �������������� ���� ��� ������������ ��’���� � ���� ���������� ������. �� ���������. 1) � ����������� �� ����������� ������ ������� ���������, ��������� ��������� �� ������� �� ��������� ��������� ������� �������. �����������, �������� ���������, ������������. � �������� ������� 200 ���������, ���� �������� ��������� � ��������� ��������. ������� �������� ������� �� �������� ����. � ����� 13 ������ ������� ����� ����� ����䳿. ��������� ������� �������� �� �����, ��� ���� ���������� �� �. ��. �����. � ����������� ���� �� ����� �������. ������� ���������� ����� ������� ����� ���������� � ���� ����� � ������� ���������� ��������. �� ������� ��������� ����������� ����� � 45 ���, ����� �������� ��� � ������������ ����. ̳������ ������ ������������ ������������ ����� � 5 ������. � ������������� ���� ������ ���� ���� ����� ���������. �� ����� – �����. �� ������. 1) � ���������� ���� ��� ������� ����� �����, ���� �� ������ � �������� ��. 2) � ������������ ���� ������ ����������. 7000 ����� ���������� ������� ���������� ��� �� ������, �� �� ��� �������� �� 4000 ���. � ������ ������ �������� ����� ����. � ������ ������ 30-� ����������� ����. �� ��������� �������. ��. ����������: ������������ �������� � �������, �������� �������� ������������ �����» 130.

� �������� � ������ �������-������������ ���������� ����������� ���������� ���� �������� ������� ��������� ��� ���������� ���������� ��������� � ���������� ����. ��� � ������� ������� �� �������, �� ��������������� ������� ������ ��������, ��������� ������� � �������� ������� �������� �������. � ������ ��� ��� ���� ������������ ����� ��������� ���������� �� ������ ������, �� ������� �� ��� ������������ ��������� ������ ���������� ������������ � ��� �� ������-�������� ������������� � ���������� ������ ��쳿 � ����. �������� ������� ������ �������� ���� ����� �� ����������� ������ � ���� �� ��� �������� ����������� ���������.

���, 23 ������� 1918 �. � ���� ��� �������� ��������� �� �������� �������������� �. ��������, ����� ����������� � ����, �� �� ���-�� ���� ���������� ������������ ������. ���, �� ������ ���������� ������������, ��������� ̳���������� ������� ����� �� ����������� �������� ���������� ����, ���� ���� �������� ����� �� �������������� ��������� �������� �� ����� ����������� � ����������� ����� ��� ���� �� ����� ���� 131.

�� ����� �� ��� ��������������� �������� ������� ����� � ���������, ������ ���������, �� �������� ��������� ���������� ������ ������ 1918 �. ����������� ������ ��� � ���������� ���������� ��� �������� ���� ��������� ����’����.

18 ������� ������ ������������� ��������� ���������� ������� �� ���� � ������� ������������ ��������� ������� ��� �������� �������� ������������ ������� � �.������ � �����������, �� ����� ����� �� ���� ��������, ������ ��������: «�������� ���� ������������ ��� ��������� �������������� �� ���������� �����». ��� � ���������� ����������� ������ �������� ���������� ������, �� «� ������������� � ����������� ������ ������ �������� � ��������� ��� ����������, ������ �������� �������� ����� ����������� �������, ����������� ������� �� ����. ����� ������ ������������ ��� ����� 7-�� �������, ������������� ��� ���� � ���� ������ �������» 132.

��� ���������� �������� ��������� ����� � ��� ��� ��� ��� ����� � ���� �� ���������� � ����������� ���� ����������� ������������ ���������� ����� �� �������� – ����� �������� ����� 1918 �., ����, � ��’���� � ���������� ������� ��������������� �������� ����, ��������� ��� ������� ������� �� ����������� ���������:

«��’�������� � ������� ���� ��� ��������� ����’������� ��������, � ����� ����� ��������, ������ �� ������ �����, �� ���� ������ ��� ����: ������, �������, ���������, ������, ³�������, �����’�, ͳ����, �����, ������, ������, ������, ������, ���������, ����� ����, ��������, ��������, ������� ����, ������, �������, ������, ������, �����, ����, �������, �������, �������, ����, ѳ����, �������, ��������. ��������, �� ����� � ������� ��� ���� ��������� �����, �� ����� ������� ��������� ��������, �� �� � �������� ����� ��������� ������, �� ��������� ��� �������� � �����. �� �� ���� �� �������, ���� ������� ����������� ����� ��� ������� ���������. ������� ���������, �� � �������� ����� � ��������� ��������� �������. � ����� �� ����� ����� ����������� �� ����. � ������ ����� ������ ����� �� ������ �������, �� ���� �������� �������� ������ � �������� ���������� ���������, ���������, � ������, ������ � ����� �����, ����� �� ����� �� ���� �� ���� � �� ����� ��������. ֳ��������� ��������� �������� �� �����, ��������� ������, �� �� ����, ������ �� ��������� �����, ������ ����� �� ������. ����������� ������� �� ��� ����� �� ���������. � ��’���� � ������������ ������������, �� ��䳿 ���� �� �����������. ������� ���� ����� ����� �������� ������, � ������ �� ����� �� ��� – �� ������� �� �������� �������. ���������, �� �� ������ ���� �������, ��� ���������� �� ������, ����� �� ������� ������. ������� ���������, ��, ��������� ���������, ������������ ���� ������ ���������� �� �����, ������� �� ������� �����. �� ���������� �����, �� �� �� ����, ��� ���� ����, ��������� ������� ��������: «���������», «�������», «�������» � �.�. ������, �� �’�������� �������� ������ � ���������� ��������� �������, ������������ � �������� ����� �������������� ����������� � ��������� ����������. ���������� � ����, ��������� ���� �������: ������ �������� �������, ���������� ����������� ��� �� ������ ������� � ��������� �������� �� �����. ������, ������������ ����� �������� ������������, ��� �� �������� ������ ������� �� ��������� �����, ���� �������� ���������� �������� ������ �����, ������ �� ������ � ��������� ��� ������� �� �������� ��������, ������� ��������� ��������������.

��������� ������� ������ � ��� ������. �������� �� ���� � ������ �������� ��������� �������, ������� �� ������. �� ������� ������ ������� ������� ���������� ���������� ������� ����� �� ������, ���� �� ��� ���� ��������� � 6 ����������� ��� ������������� ���������� ����������, �� ��� ������������ � �� ���������� �� ������. � ���� � ��������� ����������� ����. �������� �� ����, ������, �� ���������� ����� ����, ������� ���������� �� ������������� ���. �� �������� ������ ���, ������� ���� ��������� �� �������, �� ��� �������� �������, ����������� � ���� ������� �� ����� ������ ����, ������ 1000 ���. ����� ������� � ���� ���������� �����.

������� ��� �������, ������ � ������� � ���� ����������� ����� �� �������. � ������ ������ ������� ����������� ����� ��� ������������ ��� ���������. �� ��� ����, ��� ����� ���� ������� ��������� ���������� �������, ��������� ���� �������� �� ������� ����������� �� �������� ��������, ���� ��� ���� ��� � ������, �� � ������. ϳ� ��� ��������� � ������� ��� �����������, ������� ���������� ���, �� �� ���� ������� ����� ���������� ����� �� �����, � ������ ��������, �� ��� ���� ��������. ������ ������� �� ����� ������ � ����� �� ��� �� ������� ���������, �������� �� 7 �������. ��������� ���� ���������, � ������� ������ ���� ������� ����� �����, ���� ���� ��� � � ���� �������� ���� � ����� �������. �� �� ������� �� ������ ������� �� ��������� � �������� �� ������� ����� �� ����������. ��� ���� ��� ��������� ��������� � ���� �� ��������� ���������� �� ���������. � ���, ���� ����� ���������, ������ ���������� � ���� ��������� �� ���� �������, ���������, �� ������ �� ����, ������ ��������� ������������� � ��� �������� �� ��� �������. dz������ ����� �������, ����� ����� ������� ��� ������� � ������������ ���������� ������� ����� ��� � �����, �� �������� ��� ������������� �� ���� �������� ������ ��������� ����������� ������� ���������, ������ � ��� ������������� ������ ���. ϳ��� � ������ ���� ����� ����� ���� �������. ������ ��� ����� ���, ���������� ��� �������� ������, ��� � �������, �� ���� �� ������ ��������� � ���� �������, ������ ���� �� ��������� ����� ������� ��� ����������� ������, � � ��� ������� ������, �������� �������������. ������ ������ ���� ������� �������� 6 �������, � ��� ��������� ��������, �� ���� � ��� ����. ����������� �������� ���� �� �������, ������� �������� �������, �� �������� ����� ��� ������ � �’������.

������ ������� �������� ��� � ��� �������, ��, �� ��� �����, �������� ����� �����������. ��������, �� ���������� ����� �� ����. � �������� ������ ����� � ����� ��� ��������� ������ � ������ �������, ���������� ������ � �����, ������ � �������� � �����. ������ �������� ����� �� ������ ����. ��������� �� ���� �������� ������ �� �����, � ������� ���������� � ����� ��� �������� ����������, �� ��� ���� ���� ��������� �������� ��������. � ����� ��� ��������� ���� �� �������. ϳ� ��� ������ ��� ���� ������������, �� ��� ����� �����. ������, ������, ��� ���� ����� � �������� ������. ���� �������� ��� ������������ �� ������ ����������� � ��������������, �� �� ������ ����, �� ������ �������. �� ��������� ������, ��� ������� ����, �� �������� ���� ���� ���� ������ � �������� ���������.

� �����, �� ���� ���� ��������� ������� �������� �����, �’�������� ��������� �������� ��� ������. �������� ���� �� ������ ������, �� ����, ������� ������ ������� ������� � ����������� ������, ����������� �� ���� ����� ���, �� � ������ ����� ����� �� ����������� ����� ����� ������ � ����������� ������ �� ������� �������. ������, ������ ��������� ���������, ��� �����, �� � ����� �������� ��������� ���������� ����� ���������� ��������� ���������� ���������. ���������: «������ �.�������� � �������� �� ���� ����� ����� ������ �� ������� ����������».

���������� � ����, �������� � �������� ����� ������ � ���� �� ����, � �� ���� ������, ��� �� �� ���� �� ���� ��������� ���������� ���������. � �.�������� ����� ������� ��������� ���������� �� ����� �������� � ����� ������ �� �� ��������. �� ����� �����, �� �����������, �� ��� ����, � ������� ��������� �������� ��� ������������� ��, �� ����� �����, �� �� �� �� ���� �������. �����, �� � ����� �������� ��������� ����� ������������, ������ ����� ������� � ����� ����� ����������. ������ � � ���� ���������� � ����� ������ ������� ��������� ����������» 133.

������� ��������� ����������� �’�������, �� ������ 1918 �. �������� �������� ���������� ��������������� ������� ���������� ���� ������ ���� ���� ������������ ��������� ������������ ��������. ��� ����� �������� ���� � ������������� �������� ������� ��� �� ����� ��������� �� ��������� ��� � ���������� ���� �������. ����� �������� ����� �������� ������ ���������� ����������� ������������� ����������� ����� ��������� ��������. ��� �����������, �� �������������� ������ ���� � ���������� � �� ���� ����������� ������� ���������� ��� ������� ����� �������� �������� ����� �������. ������-���������� ��������, �� �������� � ����� ������ 1918 �., �� ������������ ���������� ͳ�������, ��� � ������ ������ ���� �������, �� «������� �������� ������ �������������� �� «��������� �����» � ����� ���� ��������: ���� ͳ������� ������ ��'���� �� ����, ��� �� ������ ���� ������� �� �����» 134. �� ��������� ������� ���� ������������ � ��� ������ ������� �� «������������» ��������������� ������ ������� � �����. ����, ������������ ���������� ���� ������� ��� �����. �������� ��� �������� �� ���������� ������ ��� ��, �� ������ ������� �� 30 ������� �� ��������� «�����������», ��� ����� �� ����� ������ 135.

«������» ���� ��� �� ����������� ������. ͳ������� ����� � ��� ���� ���������� ������������� ���������� �����:

«������� ������ �� ��������� ����� ����� ���� ��������, �������� �� ���� ��������, ��������� ������� �� ���������� ����. ������������� ������������ � ������� ��� ������ ���� ���� ������ ����������� ���������� � ����� ������. ���� ���������������� ����������� ������� ����, �� ��� ���� ������, ��� � ��� ����������� ������. � ���� ������, � ����� �� ������������� � �������� ������� ���� �����������, ���� ���� ������������ ���, ��� ����������� �������� ������� ����. ������� ������� � ��� ����������, ��� ��������������� ��������� ����� ������������. �� ���� ��� – ������ ���. � �� ������. ���� ����� ���� �� ��� �� ���� � ��������, ��� ���� ��������� ����������. ���������� ������ ��������� � ����, ��, ��������, ������ ���� ������� � �������� ��������, ��, ������, �� ���� ��������� �������� ����, ��� ����� ����������� �������, ��� ����, � ���� �� ����� ���������� ����������� ���������� ����� ���������� (�� �� ���� ��������� ��������� ����� – �.�.), ����, ������, �’������� � ��������� ��, ���� �� ����� � ������������ ������, �� �������������� � ������� ������, ��� �������» 136.

����� ���� ���������� ���� ��� ���� ��������, � ����� �� ��� ��� ������� ���� ������ ������� ���������� – ����� ����������� ���������� �������� � ����� � ������ �������볿. ���������� � ����� � ������� ������������ ��������� ���, ��� ������� ������������ ��������� �� ��������� �������, ���� ������ ������������. �� ������ �������������� ����� ����������� �������� � ����� ������� ����� ���������� ��������� ���������� ����������� ��������� 300 ��� ���. � ��� ���������� � ���� – 50 ���. ���, � ����� ������������� – 35 ���. ���, ������� – 65 ���. ���, �� ���������� � ������� – 50 ���. ���, � ���� �� ����� �� ����� – 100 ��� ��� 137.

� ������ �������� ������ ������� � ��������� ����� ������������ ������� �� ����� ����� �������������:

«...���, �� ����� ���� ���������, ��� �������� ���� �� ������� ���� ����: ���'������, �� ���� � �� ���� ���� �������, ����, ����� ��� �����, ������ � �� ����� �������� �������-��������������. ���� ���� � ������ �� ��������� ������� �������� � ����� �������� � ����������, ����쳺����, �� ���� �. ��� ����� �� ���� � ��������� �������, ��� ������� �’������� �� ������ ���� ��� � ����� ��������� ����� �����������» 138.

��� �������� ��������������� ���������� ��������� ����������� ������ � ����� ��� ��������� �� ������� ������ ������� ����’������ ��������. ���� �� ������� ������ � ���� ���������� ������� ��� ����� ���������� ����. ���� ������� ����, ������� ������������ ���������� ����������� �������� ���� ���������� �����, ��� ����� �� ��������� � ��������� ���� ����.

����� �����, ��� �������� � �������� ����� ���������� ����, ��� ���� ���������� �������� ��������� ������ ���������� �����, ��� �� �������� ����� ��������. � �������� ����������� � ��� ���, ������ ��������� ���������� ���������� ������, ���� ���� ������ ���� ������� ����������� ���. ����������� �� ������ ������, ������������� �������� ����� ������ ��������� �������� ������ �������� ���������� ���� � ���� �������� �������, ���������� ����� �������� ����� � �����. ������� �����������, �� �� ��� �� ����, � ������� �������, �������� � «katedersozialisten», �� �� ������������� � ���� � �������, � ������. ³� ������, �� ��������� �� �� ����� �� ����� ����������� ����� ������������, ��������� ������� – �������� � ������� ������� ����������� ����� � ������� ���������� �������� ������������� �� ����� 139.

��� ��, �� ���� ����������� �������� ���� ��� ��������� ���������� ����������� � ����� ��������, ������� ������ � ������� ������� ��� ����, �������� �������� ����� ���� ������:

«��� ���� ���������� ������� �������� ������� ���� ����� �������� ���������. �� ������� � �� ����� � � ��� �� ���� ���� ������� ��������� �� ���� ������ �������� ���������� �������������, ��� ����� �� ��������, �� ��� ���� �������� �����. ���� �������� �������� ���� � ����, ��� � �����, ���� �������, ��� ������ ��������� ������� ����������� ������� ��� ����. ��, �� ������� ��������� ������������� ������� ���� ������������ �������� �� �������������, �� ������� �������� �������� �������� ����������, ������� ���� ��-������� ��������, ��� �� � � ����� ��� �� ������� �������� �� ���� ������� ����������» 140.

ͳ������ ���� ������ ����� � ������� � ������ 䳺����������� ���������� ���� � ����������� ��������� ������������� ����� �������� � ������-���������. ��, �������, ������� ������� ������� ����� ���������� ������������ ������-���������� ̳��������� ����������� ����� ��� ����������� ��������� ��쳿 �. ��������������:

«�����������, �� ��������� � ������, � ������ ���� ��� ������ ����� ��������, �� �� ������ �������� ����������� �� ���������� ����� �� ��� ����������� �������� ���������� � ����, ���� �� ������, ���� � ���������, ��������� ������� ���� �񳺿 ���� ����� – ������� �� ������� ��������� ������� ������ ��� ���������� ������� ���� � ���������� ������������� ���� � ������ ����. �� ���������� ��� ��������� ���������� ��� �������� ����� ���������, � ��������� � ���� ������ ���������� ��� �� �� �������. ���� �� ������ �� �� ���������? �� ������� ���������� ����� – �� ������ �������� ��� ������� ����� ��� – ������ ��� �������� ����� ��� �������� ������� �����, �� � ��������� ��� �� ������? ��, �� ���� �������� ���������� ��������� �������� � ���������, ����� ���������� �� �������, ������� � �� ���� �������� � ����� ������������ ����������. �� �������� �� �����, ������� ���� �� �� � ����� ������������ � ������, � ��������� ����� (�����, ������, ����, ���������), � �� �� ������ ������� ��� ������, ���� �� ������� ������������� ����� ���� � �� ������� �� ��� ����� ��������. ���������� ��� ������ �� ������ ��������. �������� ������ ������ ������-�������� �, � ������ ����, ����� �������� �������� �� ������� ������� � ���������, � ������ ����, ���������� ����� ������ ������ �� ������� �� �������� ������ ������� ���������. �������� � ������� ����-��� ��������� ����������� ��������. ͳ��� �� ������, ������� ���� �� ���������, �� � ����� ���������� ����� ���� �����, � ����� ���� �� ����������, �� ���� ��� ����������� ����������� ��� �����. ������� �������� ���� ������ �� ������� �������� ����, ������ ���� ���������, ��� ����������� ���� � ���� ������. ³� ����� �� ���, ��� ���� ������� ������. ������� � ������� ������, ������ ����. �������� �������������, ��� � �������� �� ���� ������������ �����, � � ��������� ����������� ���� ��������, ������� ��������� �����» 141.

�� ������� ��� ���������� ����� �. ��������������. ͳ������-���������� ���������� � ����� �������� ��� ���� �������� ������� ��������� ����������� � ������������� ���������� ���� � ��������. ϳ��� ����� ������ ���� ���� � ������� ����������� ������� �������������� ���������� ������ ���������� ͳ������� � ������� ���� ������������ �� �� ��������� ������� ��� ����������. �� ���������� � ��������� ������ ������ ������������ ��������� �� ���� �� ��� ���������� ���������, � � �������� ������� ��� ��������� ���������� ����������� ������ � ����� 1918 �., �� �������� �������� �� ��� ���������� ������, �� ������������� ��� ���������� � ͳ������� � ������-��������. �������, ���� ������� ������ ����� ��������� ����������� �� ����������������� ���������� ��� ���, �������� ��������� �� ���������-�������-��������� �������� ���� ���� �� ���� ����� ����� ���� � ��������� ����� ���������� ��������. �� ������ ��� ���� ����� ������ �� ��������� ����� ������ ���� ������� �������� ����������� ��� ��������� � ���� ������� ������ ��������� �����? �� ���� �����, ��� ���� ����������� �� ���� �������, ���������� ��������� �� ����� ���������� ����������, � ��������� ��������� ��������� �������? �� ����� ��� ������� �������� � ������ ����� ��� ���������� (�� � �����������, ��� � � ���������� ��������) �������� ����� ������� �����? � ����� ���� ��� ��������� ���������� ������� �������� ������� ����������� ���������� �� ���� �������-���������� ���������, � ���������� ����������, ������� ����������, ����� ������� ����� �������� ���������. ����, �� ��� ������, ������ �������� �������������� �� ������������� ������ �����, ����� �� ���� ������������� �����, ���� � �� ���� ��������� ����������, � � ������������ ������.

������ ������ �������� �� ������������� ���� ������ ����������� ����� ��������� ���� ��������� �� ������ ����� �������� �. ������� �� �������� �. �������������� 24 ����� 1918 �. ����� � �� �������� ������ ������� ���� ���������� �� �������� ������, ��� ����������� ������, ���� ����� ������ ������ �� �� �������; �������� ���� �������� �� �������� ������� ����� ������� ����� �� ���������� �������-����������� ��������-�������� ����; ��������� ��������� «��������� ��������� ������� �� ������ ������ ��������� ����������» (����� ������������� ��� ������� 䳿 �� ��������� �������); ���������� � ���������� �� ��������� ������� «�������������» �������� � ���������� ������� �������; ��������� �������� �� ������� � ���� �������� ����������, ��� ���� ��������� �������� �������� ��������� ������� � ���������� ��������� ������� � ���������� �������� �������� �� ������ �������� �� ���������� ���� ������� �������; �������� ����� �������� �������� � ������ �������� ������� �������� ����; ����������� �������� �� ��� ������������ ���� ������� � ������ ������� 142. ����������, �� ��������� ������� ��� ����� ���� �� ��� ���� ������ ����������� ��������, ��� � � ���� ������� �� � �� ������� ������� �������� ��� �������� �������� ��������� ������������ � ������ ������ ����� ����� ����������� ����� ��� ���������� ������� � ����������� ��������, ��� ���������� ���������� ������, �� ����� ��� ������� ������ ���������� ������������ ����.

ֳ����, �� ������ �������� �� ������ ����������� ����� ����� �������� � ��������� ��� ���������-���������� ��� ��������� ������� ������������ ������������ �����������-������­����� ������, ��� �� 27 ����� 1918 �. ����� � ����� ��� ������ ������ ������ ����������� ����� ������-�������� ����� ������. ���������� ����������� �������� ����� �. ����­������ ����������, � ��� �����������, �� «��� ��������� ����� ���� ����������� ���� � ������� ������». ���� «�� ������ ������ ������ ���� ������� �� ������� � ������� ��������». ����� ������ ���������� ������: ��� ����������� ��������� ������������ �������� ��������, �������� �������� ������������� ��������� ���������, ��������� ���������� �������� ���� ��������� ��������������� �������, ����� �������� ������ ����, �������� ���������� ������ �� ������ ��������� �������, �������� ������������ �������� �������� �������, ��������� �� �������� ������, �� �������� ����������� ���������� ���������� �� ������� ������� ���, ������ �������� �� ��������� ��������� ���������, ���������� ����������� �����������. �� ���������� ���������� ��������������, �� «������ �� ���������� ����� ������ ��������� �� ������������� �������, ���� ���� �� ������ ���������� ����� ������������� ������� ���������» 143.

��� ����� ���������, �� �� ��� ��� ������ ����� � ��������� ��� �������� ���������������� �����. ��������� ����������, �� ��� ������ ���� ��������� 20% ��������� ������. ����� �������� ������������� �'���� ���� «������������ ������������� �������� ���������� ����, �������������� �������������� � �������� ���������� �������� �������� �� ����� �� ��������� ���� ����� � ���� ����������� ����������» 144.

� ��'���� � ��� ����� ������� ��� ���������� ������� �� ����� �������� �. ��������������. � ������ ��������� �� �� �������� ��� �������������� ����������� �������� ���������� ������� ��������. ���������� ���� «����������������», ������������� �������� �� ������� ������������ ��'�������, ���� ���� ���������� ������������ ����� ������ ��������� ������. ��������� �������� ���� �� ��� ��� �������� ���������, ����� ��������. �� ���� � ������������ �'���, �� �����, �� ����, ���� ������������ � ����� ������ ���������, �� �� «����������������» �� ������ ��������� � ��� ������� � ��������� � ����?

ij��� ���������� ���� ���������� ������������, �� �� �'��� ���� ���� ������, ����� �������������, � �� ���� �� ����, �� ����� �� �������� �� ���� ����������. ��� ��� �� ���� ��������� ������ «��������� �������» �� 29 ����� 1918 �.: «����� ����������. ������� � ���� ����� 7 ���. ��������-�������������, ������� � �������� 2-� ������� (���� �� ������? – �. �.). ��������� ������ ���������� � ��������� �����, ������� ���� �������� ������������ ������������� ��� ���� ���������. ������������ ����� ������������ ����� � ���� ���������� �������. ����� ��������� ����������� ����������� � ������� � ������� � ������ (�� ��������� ��� ����� �������������? – �.�.). � ����� ������� ��� �����������. ����������� ������ ���������� ������� ����� ��������� ����� � ����. �� ����� ��������� �������� ������. ��������� ����� �����������. ����� ��������� �������� �� �����. ��������� ��������� ������ 8 ���. ����������� �������... ���������, ����������� ����������, �� ������ ��������� 8 ���. ����������».

���������, ���������� ������ �� ����� �. �������������� ���������� ��������� �����, ���� ����� ������� ���������, ����� ���������� �� ������� ��������. ���� ���������� ���� ���� �������� ����������� ���, ���� ��� �������� ��-����� � ��-��� �� ����������� ��� (��������� �����), ��, ��� ���� �������, ������� ���� � �������� ��� ������ �� ������������� ����������. ����� �� ��������� ������������� � ������ ������� ���� �����?

���������-���������, ����������, �������� ���� ������ �������, �� � ������ ��������� � ������ ���� ���������� ����, � ����� ��� �� ���� ������ �������������� �������, ���� ����������� ������������ �������� � ����. ������� �������� ������� � ���� ��������� ����� �������� �����, ��� � �� ����� ���� �� ��������� � ����������� �� ������ �������������� � ������ ������ �����. ���������� �. �������������� ��� � ����, ��� � ���� ����������� ���������� ����� �� ������ ��������� �������� ���� � ��� ������� �����. ������ �������, ��� ����� ������������ �����������. �������, �� ����������� �������� ����������� � ��������� ����� (���� ̳����� ������� ����������� �� ��������� �����, � ������� ��������� �����, ���� ������ ���� ̳����� � �� ��������), �� �� �����, ������� �� ��� ���� �� ��������� ������������� ���������. �� ������� ������, �������� ������, ������� ������������� ������ ���������� ��������� ����, ������ �� ���� ������������� �� ���� ����������.

�� ��� ������, �� ��� ������� �� ����������, ���� ��������� � ������ �� 29 ����� 1918 �. �� ����������� ������ � ������ �������: «���������� ��� �������� ������ ����� ���� ����� � ���� ���� ���� ��� ����, ��� �������� �������� ��, �� � ������ ���� ����'����� ����� ����� ������� � �������� ��������� � ��������� ��� �� ���» 145.

����� ��, ��������� ���� � �������� �. ������������� ����� ������� ����. ��� � ���� ������ ������������ ������ �������� � ��������� �� �������� ���������� � ������ ��������������. ���� ������ �����, �� ���� �����, ��������� ���� ������ ��������� � �����. ������������� ��� ����� ����� ������, �� ����� �� �������� �� ��������. ��� ���� �������� ���������� �� ��������� ������� ��������� ������� � ����� ���� ������� ������� �� ��������-������ ������, �� ������������ ���������� � ���������� ����������, � ����������� ���������.

� ���� �������� ��� ����� ������ � �������� ������������� � ������ 1918 �. �. ������������� ��������: «� ���� �����������, �� �� ����� ���� ����� ������������� ���� �� ����, �������, �������, �� ������� � ���, ��� �������� � ��� ���, ������ ��� �����. �� ������� � ����, ���������� � �����, � ������� ����� ���� �������, ������ ����� ���������� ���� ��� ��� ���������� ���������� �����, �, �����, ��� ����� �����» 146.

����� �����, ��������������� ��������� ������������ � ����������� ����������� ���� � ����� ��� ����’������ ������� ��������� ���������� �� ��쳿 ���� ����������� �������������-������������ ���������� ������ ��� ������� �� ����� � ����� ��������� �������������� �������� ����������� ���������������. �������� �������� �������� � �������� ����� ���������� ���� � ��������� ���������� �. �������������� ���� ��������� ����������� ���������� ���������, � �������� – ������-���������� ��������, �� �������� ������ 1918 �. �� � ���, ��� � � ����������� ���. ����, �� ��� ������, ��� ��������� ������� ��� ���������� ����������� ����� � ����� 1918 �. ��� ������������� ���������-���������� �����, � �� ���������� ���� ���� ������� � �����, �������� �� ���������� ��������.

2.5. ����������� ������ֲ� �������� ���������� ������� � �� ���������� ������������

������������ ���������. ��������� ��������� � ����� 29 ����� 1918 �. ������� ����� ���������� ������. ������� �������� ������� �� ���� �����������, � ��������� ���������� �������, ��� ���� �����, �������� �� ���� �����. � ���� ���������� �������� ������������� ���� ����������� ���� ����������� ̳���������� ����������� ����� �. ����������, �������� �������������-���������� ������������ ��� �. �������� � ��������� ����� �. ����������. �� ���������� � �������� ����� ���������� «������ ������� ������», ��� ������� �� ���� ��������� ��������� ��������� ��� �������� �������-������������ ������ �� ���������� ���� ��� 147. ����� �������� ����������� ��� ������������ �������� ������������� ��� ���������� �������� ���������� ����.

��� �� ��䳿 ������ «��������� �������» �����������: «�� ���� �������� ����� ���������� ���� ���� ������������� � ������ ������, �� �������� ����� �������� �� �������� ����� � ��������, �� ��������� ���� ������ �������. ̳� ��� ���������� ����� � �������� ����. �������� �����, ����� ���� ���� �������� �������, ���, �� ��� ���������� – �����������. ����� ��, �� ����� �� ������ ����� ����������� � ������� �� ������� ���� ���������� ����, ���� ��������� �������, ���� ������ �� ������ ��������» 148.

ϳ��� ������ ���� ��������� ������������ �� �������. � ��� ����� ����������� �. �������������� ����� �� �������� �� ������� �������� � �������. ��� ���������� ������ ���� ѳ��� �������, �� ��������� ����. ϳ� ��� ������������ ��������� �������� ��� ���������� 149. �� ����� �������� ��� �� ������ ����� �����.

��� ��������� ����� ��� ���� ����� �� �����: «���������� ��������� � �������� �� ������������� �������� ��������������� ����������. ������� ������� �������, ������� � ������� ���������� ������� � �������� ��. ������ �� ����� � �������� ������� �����, � ��������� ������������� �������� ����������� ���� ��������� �������� ���� ��� ����» 150.

���, ���������� �� «�����������» ������, ��������� ����������� ���� ������� �� ����� �������� �������������� �������� ���� � ������ ��� ��������� ����������� ��������� ������� ����������� ��� ������ ��������� ������� ���������� �������. ���� � �������� ����������� �������� ������-���������� �������� � ����. ���������� «��������������» ����� ���� �����������, ������� ������, �� ��� ���������� ���� ���� ������ ����� ������ �� ��������������, ��� � ������������� ���������.

����������� ������� ���������� �������� ������� ����������. � ���� ����� �������-����������� �������� �� ��������� ���� ��������� ����� ���������� ����� ����������� ���� ��������. ��� � ���� ������ �� 29 ����� 1918 �. �������������: «����� �������� �������� �� ���������� �������� � ��������� ������������� � ����� ��, � �� ������������� ������� ����������� �����, � ���� ����������� ����� ����������, ���������� � ���������. ³����������� ����� ������� �� ����������� ������ �� ����-������� ����. �� ��������� �������� ��� ������������ ����� ������� ������ � ����������� ������� ������� ���������� ���������� � ���������» 151.

����� ����������� ������������� ������ ���������� �������� ��������� �������� ��������, �������� �������� �� ����������� ��������, � ��� ������ ����� �� ���� ����������� ���� � ������������ ������� �������� �������� – ������������ ���������� ���� �������� � ����������.

����� � ��� ��� ���������, �� ������������ ��������� ����� �� ������� �������� �������� ����������� ���� ��������� �������� ���������. �� ���� ���������� �����������, � �������� � ���������� ���������� ����� �� �������� ���� ���������� ����������� ������ �� ����������� ����� � ���������� ������, �� �������� �������� ������� �� ������������� �������� ��������, �� ��������� �� ��������� «������ �����������». ����� �����, ������������ ���� �������� ������������ � ����������� ������ ������������ ��, ������� ��������������� � ������������ �������. �� ������ ��������� ������� ���������� ����������� �� ���� �������������� ������������ � �������� ������� ����������. � �����, ������ ������ ����� �������� ����� ��������� � ���� ����������� ������������.

16 ������ 1918 �. «��������� ������», �������� ����� ����� ��������� �������, ���������� ������ ��� ���������� ��������� ����� ������, �� ���� �������� ������� ����� � ����'���� «������ � �������� ��������� �������». ������ ���� �����������: ������ �� ����������� ������������� �� ������; ����������� ���� ��� ��������� �� ������, �� ���������� ������� � ��� ������� ���������; �������������� ���� � ��������; ��������� ������� ������ ����� � ���� ��������, ��������� � ��������� �����. ����� ���� �������������� ������� ������������ ��� �����, ��������������� �� ����������� ��� ������ ��������, ��� � ����� ������; ����������� � ����� � ������� � �����, �� �� ���������� �������; ������������� ����, ��������� �����. ����� ����'���� �������� ����������� �� ������ ����������, ������ ������������ ������� �������, ���� � �� ������� �����������. �� �� ������� �� �������� �������������� ����������� ������? �� ����, ����� �� ��� �� ���� ���������� ������� ���������� �������������� ��.

����������� ��������� ����������� ��������� ������� �������� ����'���� � ��������� ��� ����� ������� ��� ������������ ��������� �������, ������� ��������� ������ �� ���� �������� �������. ����� ���������� ���� ���� ����������� ������� �������� �� 3 ������. ������ �������-������ ���� ̳����� � ��������� ������ �������� ����� �������� �. �������. �� ��������� ������������ ��������� ������ �������� �����. ������������ �������� ����� �� ���������� ���������, ��������� �� ������� ������ ���� �������� ���������� � �������� �������, ������������� ������ ������� ���������.

̳������-������� ������������ 1917 – ������� 1918 �. ������� ������������� �������� ���������������� ������������ � ������� �������� �������, � �������� ������������. � ��� ��� �. ������������� ��� ������������ ������, � ������ ���� � ��������� �������� �� ����������� ������� � �����. � ������ ��������� 1-�� ����������� �������, «������� ������ ��������», ������������ ��������� ������ ������������ ������� ������ �� ������� ����������� ��������� ��������� � ���������� �������� �����, ����������� ������-������������ ������ ������ 1917 �. �� ��������� ���� ����������� ���������� ����� ������������� �������� � ��������� �������. ���� �� ���� ��������� ����� ������� ������������, �� ����� ��������, ���� �� ����������� ��������� ������ � �������� �����, � ������� �������� �������� ������� �������� ���������� �������, ���������� �� ������ ���������� ����������� � ��������� ���������. ���, ���������� ��������� ��������� ������� ��������� �� �������� ������������ � ����������� ������, ��������� ��������� ��������, ���������� ����������� ������ ������� ����� ��������� � ����� ���� � �� �������. ���� ����������� �������� ��������� ���� ����� ������������ �������.

� ������ ���������� �������� �������� ��������� ������� ��������� ������� ���� ��������� ��������� «���� ������� �� �������������� � ���������� ������������» (���. 1890 �.). � �������� �� ���� ����� ����� �����������, �� «���� ����������� 䳿 �� ������ ���������� ������� � ������������ ������ �������� ̳��������� �������� �����. ������ ����, �� ���� ����� ������, ��������� ��������� ��������� ���� �������� ������������. �� �������� ������ ���������� ����� �������� ��������� � ������, ���� �������� ������� ���������� ������� � ������������ ������». ��� ��������� � �������� ���������� ����� ����� ����� ������������ ���������� �� ��� �� ������������������� �� ����������� ������. ����� ������� ��������� ���������� ����� ���������� ������� ��쳿 � �������� ��������� ������ �� ������ ������������ ���������� ���� �� � ������ � ��������� ���.

��� ����� ��������� �������� �������� ������� ������������� ���������� � �����䳿 � ���������� � � ������� �� ��������� ��������������� ��������� �� �������� � ������������ ��������� �������-������������ ���������� �����������. ���������� ����� ��������� � ��� �������� ��� ��������� �������� ������� � ������������ �������� ����� � ��������� �������� ������ ���� ����������� ������ �������, ���� � ��������� ��������, ������� ���� ��������� ���������� �������� 1917–1918 ��. � ����� ��������.

����, ����� ����������-�������� ����, �� ���� ���������� � ����� ����������� �������� ���������, ��� ���������� ���, �� ��������� ����������� ������ � ����������� ������������ ������������ ��������� ������ � ��������; ���, �� ��������� ������� ���������� ��������� �� �������� ������������� � �������������� ����������� 䳿 ������������ ���������; ���, �� ���������� ����������� ��������� � ������ ����� � �������� �����.

������. ������ ��������� � ����� ��������� ������������ ������� � ������ ������� ���’������ � ������������ ��������. � ���� ���������� ��������� ������� ������ � �� �������� �������-������ ���� ���������� ��������� (����������) ������ �������� ����� �. ������������ � �. ����������. ������� �������� �� ���������� ������ 152. �������� �������� ���������� ����������� �������� ���. ����� � �������������� ������� ��������������, �����������, �������, �������� ���������� ���������� ����’����, ���������� � ����� �����, ���������� ����������� ���������� �’������ ����������� �������� �����. 18 ������ 1918 �. ��������� ���� ����������� ��������� ��������� «��� ���� �������� ������ ��� ����� � ��������� �������� �����». ��� ���� ����� ������� ��� ��������� ������ ���������. ³������ ��������� ����������� ����� ��� ����� �� 17 ����� 1917 �. � �� ������������� ���������� ���� ���� ����� �������������. ������ «������������ �� ����� �������� ��������� �� ������� ������ 10 ��� ���., ���� ���� ������� ̳��������� �������� ����� ����� � ���������� ���� ������ �� 13 ������ 1918 �.» 153. ij������� ������������ �������� ����� � ����� ��� ����������� «������ ���������� ���������������» (��. 361, 362, �. 2, �. 1, ��. ���. ���. ���.).

� ������ ���������� ����������� ������� � ������� �������� ���� ��������� ��������� ������� �������� � �����䳿 ��������� � ��������� ����������� ��������. ������� �������� ����� ������������ �������� �� «����� ���������� ����������»

(��. 633 – 849, ��. 861 – 1000, �. 2, �. 1, ��. ���. ���. ���.) � �������� � ����������������: ���������, ���������, �������������. ���� ��������, �� � ������� ������ ������� �� ����, �����������, �������� ��������� � ������ ��������. ������� �������� ������ ���������� ����������� �������� �����, �� ���������� � �������� ������������� ����������� �������� � ������ �������, � ����� ���������� ����� ������������ �������� �����.

����� � «������ ���������� � ������� ����� ���������» ���� ��������� �������� ��������� ����� ����������������� �������������� (��. 145 – 187, �. 12, ��. ���. ���. ���.).

1 ������ 1918 �. ������� ��������� ��������� ���� ̳����� «��� ��������� ��������� ��������� ���������� �������» 154. ��� ������ �������� ������ �������������� ������� �����. 9 ������ ���� �������� ����� «��� ������ �������� �����», � ����� �����������, �� �� �����-�������� ����� ��������� «̳��������� �������� ����� ��������� �� �������� ��� ����� �� �������� ̳��������� �������». 13 ������ ���� ����������� ������� ������ «��� ���������� ������������ �������� �����» 155. 30 ������ �’������ ���������� «������ ��� ������� ������ �������� �����» 156. ����, ����������� �������� ��������� �� ������ �������� ���������� ����������� �������� �������� �����, � ������ ��������� ���� ������� � ����������� ������������ ���� � ������������ ����.

����. ��� �������� ����� ���, �� ���������� ������� � ���� ������� ���������� ���������� ���������, �� ����� ���� ���������� �� ������������� ���. ����� 1918 �. �. �������������� ������� �������� �� �������� ����� �� ��������� ������ ��쳿, ������������� ̳��������� ��������� �����. �� ������� �� 24 ����� 1918 �. «��� ��������� ��������� ����’����» ���� ������������ ��������� ��� �������� �� ������� �������. ����� �� ����������� ��������� ������������ ���������� ��������� ������ � ����� �������. � ����� �������, �� �������� �������� ���������, �������������� ��������� ������ �����. г�������� �� ������� ����� ���� � ���������� ������� �’������, �������������� ������������� ������������ �����. �� ��� ����� ���� 108 ��������� �������� ����������. � ��������� ���������� ����� ����������� ������� ����, �� � ��� ������� ���� ��������� ����������� �������� 157. ���������� �������� �������� � ����������� ����� ��������� ���������������� ��������� ��������� ������� �������� ��쳿. ��� ������� ������ ������ ���� ���� � «����� �� �������� ����������» � ����� �����������, ��� «������� ����� ������ ����� �� �������� ����». ³� ������ �� «������ ������� ���������� ���� �� ����������». ��� ����, ³������� ���������� ��������� ��� ���������� ������� �������. ���, 10 ������ 1918 �. ������� ��� ��������� ������������� ������ ����������� ������ 158.

������ ��������� �������. ��� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� � ���������� ������������� ������ ������ ����������� ������� ������ � ������� ��������, �� ���� �������� ������ ����������. �� ��� �������� ������� ������ �������� �������, ������ ����� ������ � �������� �������� �������, �� ������ ������������� ������ � ���� ���������� ����������� ��� �� ����������-��������� ���������, �� ���� ����� � �������� �����. � �������� � ����� ������� �������� �������� ������������ ���� ��������� ��� ������������� �������� �. ����������. �� � �����, ���������� �������� ������� ��������� ������� ������������ �� ������ «������ �� ��������� ������� ����������� ������» (���. 1910 �.), � ����� ������ – «������ �����������» (���. 1910 �.). � �������� ����� ���������� �������� ��������� ���������� � �������� �������� �������, �� ��� � ���� 1918 �. ������������ ������ ��� 159. �� ������������� ������������ ���������� ��� ��������� � ������ �������, ��� �� ���������� ������� ���� �� �������.

˳���� �������. �� ������ ������������� ̳��������� ��������� ����� �� ������� ���� ������������ ������ �������� ����� �������. �� ���������� � ������� �������������� ���������� ��������� � ���� ������. ���������� ������� �������, ������� �������� ������ ������� ��� ������� � ���������� ���� «������ �������» (���. 1905 �.), ����� 51 – 85 ����� �������������� ����� � ����’���� �������� ����� ������, � ����� 761 – 815 ��������� ��������� �� ��������� �� ��������� ������ ������ � ������� ����������� ����� �� ��������� � ��������� � ����� ������. ˳����� ����������� ̳��������� ��������� ����� ������� ��� �������������, �� ���� ����������� ����������� �������� ����� ������� � ��������� ������, ��� ���� �� ������� ���� �� ��� �� ������������� ������������, � � �� �������� ���� ̳�����.

��������� �������. �� ���������� ����� ��������� ������ ���������� ��������� ���� � ���, �� � ������������ �������� ����� �� ����������� �� ������������� ���. � ������������� ������������� ������ ������ �. ������� ���������� ������� ������ ���������-�������� ����� �� ������������� �������-������ �. ���������. ��� ������ «���� �����������» ����������� �� �� ���� ���������� ���� � ���������� ���������� ����������. ������� �� ���� ��������� � �� ������������ � �������. � ���� 1918 �. �� �� ������ ������ ����� � ����� ���������� ���������. ̳���� ������ ��� �. ������� ��������� ����������� ��������� ����������� ��� ����������� �� ������� ���������� ������, ��������������� ������� � ���������� ���’���. ϳ��� ������������� ���������� ���� ��������� ����, ��� �. �����­��������� ������� ���������� �������� �������, �� ������� ����������� ������������ �������� �� ���������. ����� ������� ���������� ������������� �� ³��������� ����������, ���� �������� ������ ��������� ������� ������ �� ����������. ��� ������� ����� ������ � ����� �������� ��� ���������.

������������� ��������: «³� (����� ������ �. ������� – �.�.) �������� ���� ���� ������ ������ �� ��������. ���� ������, � �������� ����� �������� �����, ����� � �� �� �� �����. �, �� ������ ��������� ������������ � ��� ��������, ��������� ������� ���� �����, �� �������� ������� ������� ��� ̳��������� ��������� �����. � ��������� ������� ������� ���������� �� ������� ������ ����������, � ��� ���������� ������ ����������� � ����� ������ �������� �����» 160.

���� ���������� � �������� ����������� ������� ���������������� ���� �������� ������. 27 ��������� 1918 �. ����� ������ ��������� ��������� �������� ��������� ������� �� ������ �������� ����� 161.

������� �������. ������� ������ ����� ������� ������������ ������������ ��������� ��������. ����������� ������������ ������� ��������� ������� ���� �������� ��� ������ – �� 15 ����� � 25 ��������� 1918 �. ���� ������������ ������� ������� ����������� �������� ������� ��� ̳�������� ������� – ��������� ��������� ������ ��������� � ������� ��������� ����������� �’����, � ����� ������������� �������� ��������� � ������� ��� ��������. ��� ����� ����� �������� ������ ������� �������� ������ �������� «���������� �����������» 162 � ��������� �� ��������� ������������ ������� ��������� ������, ��, �� � �� ������, ���������� «������� � ���������� ��� �������» (���. 1890 �.), � ��� ��������� �’������ – «������� � �����­���» (���. 1909 �.). ���������� ������ ����������-��������� ������� ��� ����������� ����������� ��������� ��������� ���������� (���. 1909 �.).

����, 7 �� 14 ��������� ������������� ����� (���������� ��������� ����) ���� ����� ������ ����������. ��������� � ��� ���� ��������� ��� ��������� ����������� ������� � ������� ������������ �������, ���������� ����, ��������� ������� ����� � �������� � ������������ ���������.

����������� ������. ��� ��������� ������� � ������� ���������� ���������, �� ���������� �������� � ���������� ������������ �����������, �� ������� ��� ��������� ����������� � ����� ���������� ��������������. �������� ���� � ���������� ������ �������� ���� ������� ��������� �������, �� �� � �� ����� �������� ���������� ������. 24 ����� 1918 �. ���� ����������� ����� «��� ����’�������� �������� ��������� � ��� ������ 5 000 ������� ��� �������������� ��������� ���糿» 163.

������� ������. ��������� ��������� �’��������, ��� ������� ���� ����� �������� ������������� � «���������» �����������, ������� ������ ������� ����������� ������� �. �����. ������� ���������� ������ ��� �� 12 ������� 1918 �. �1 ���� ���� ��������� �� ��������� ����� ����� ��쳿. � ����� �������� ����� ��� �� 8 ����� �28 ��������� �� �������������� � ������ ���� �������, ��� ��������� � ���������������� � ��������� ������� ��� ���� � �����������. ϳ��� ��������� ���������� ������� ���������� �������� ������� ����� ����� ������ ���������� �’��������, ��� �� ������������ ����. �������� ������� �� ���������� ����� ��������������� ������������. ��� �� � ���� �� 8 ������ ���������� ����������� ���� �������� �������� �������. � ������������ �������� �’������� �������� ��������� ������������. ��� ���������� ���� �� ����������� � ��� �� ��������� �� ������� ����, «���� �� ��������� ��������� ���� ������� �� ���������». ֳ ������ ��������� ���������� �����, � �� ������� �� 25 ������ 1918 �. �177, ��������� ���������� ����’���� ����������� ���������� ������ �������� �. ˳����, ������� �. ����� ������ ��������� ������� 164.

�������� ����������� �������. ��� ������� ����������� ������ � �������� �����, ������� ��� �� � �������� �������. ����� � ���������� «��� ������� �������� ��������», ��������� ����� ̳����� 1 ������ 1918 �., � ����� ����� �������� ���� ��������� ���������� � ��������� ����. � ����’���� ���������� ������� «�������� ������������� �� �������� ���������� � ������ �� �������� ������ �� ��� ������������ ��������; ���������� ������� ���� �������� �� � ���� ��������� �����������, ��� � � �����; ���������� � ��� ���������� ������, ��������� ��������� �������� �� ������ ���������, ������������ ��� ������� ���� ��������; ������� � �������» 165.

��� �������� ���������� ����� ����� ����� ������� ����� ���������� �������� ��������. 10 ����� 1915 �. ��� �������� ���������� ���������� �� ����������� �� ������� ��������������� ����� ���� ��������� ��������� ����, ���� ���� ���� ��������� � ������� �����-���������� ��������� 166. ������� ����� ���� ������������ � � ��������� ������.

��������� ��������. ���� ������� ������� ����������� ������������ ������ �� ����������� ������ ����������, ���������� � �������� ���� ��������� ����� ��������� ����. 2 ������ 1918 �. ������� ������� ���������� ������ �� ���������� ���������� ������� �������� ��������� «�� ������� � �����-������ ����������», ������� � ��� ������� � ��������� ��������� �� ��� ����������. ��� ���������� �������� ����, ��������� �� �������������� �’��� � ������� 3-7 ������ 1917 �., ������������ ����. 10 ������ 1918 �. ���� ����������� ����� ��� ���������� ����������� ��������, �� �������� ����� ������ �� ��������� ������. � ������������� ������ ���������� �������� ���� ���������� �� ������� �������� – ���������� ����� � ���������� ��������� ���������� ����������� �������� �� ��� � ���������. �������� ���� ����� ������� ��� ��������� �������� ��������� «��� �������� � ����������� ��������� ����� ������� � �����» 167.

��� ����, 26 ������ 1918 �. �. ������������� ��������� ��������� ��� ������������� ��������� ��. �� ���������� �������� ���������� ������������ ��� �������� � �������� ��������� ������� � ����������� � ��������. � ���������� ����������� ��������� ���� �� �������� ���������� �������. ʳ� ����� �������������� ���������� � �������� – �������������, ��� �� «�������� ������� � �� ������������ ������� ��������� ����������». �������� ����� ��� �� ������� ���������� ��������, � �� ������� 䳿 ������ ���� ������ ��������� �����. �������� ���� ��� �������� ������ ������������ ��������� 168.

ѳ����� ������ �����������. �� ���� ���������� �������� ����������� ������ ���������� ������������ ����������. � ������� �������� ���� ���������� �������� �������� �� ����� �������� «����������» ������. ���� �������� �������� �� ���� �������� ����� � ���������� ��������� ������ ��������� �� ���� � �����, �� �� ��� ��������� ��������� ������ �������������. ��� ���� «������� ������», �� ���������� �������� ������, «����� ���� ��� ���� ��������� ���������», – �������� 10 ������ �������� ����� �������� ����� �. ʳ���������� 169. ������������ ���� ��������� �������� ���� ������� ��� ������ � �������� �� 䳿 ���� �������� ������������ ������ �� ����������� ����������� ��������.

� ������� �� ������� ��������� ������������ �������� ����� �. ��������� �� 16 ����� 1918 �. �� ����������� �������� � ������ �������, ����������� �� ����� �������� ���, ������������� �’������� � ��������: «1) �� � ������� ������� ������ ������� � ������; 2) �� � ��� ���� ���������; 3) �� �� ����� ���� �����������; 4) ��� �� ��������� �� ������ ������������� �����; 5) �� ������ �� �������� ���������». ϳ��� ��������� �������� � ���� �’������ ������ �. ʳ����������� �� 13 ������ �751/3521, ���� ������� �������� ��������� ���������� ������ ����������� 170. ��� ������������ ������ ���� ������������ ������ �� ���� ��������.

̳��� ����������� �������. ������ �� �������� �������� ���� ������ ����������� ����������� ������� � �����. ��� ������ ����������� �� ������ ������� ��������� �� 17 ������ 1918 �. �� ����� �� �������� ������ ����� ������ ������ �������� ����� ������� � �������� �������, ��� ��������, ������ � ������� �����������. � ���������� ����������� ������� ������� �������� ���� ������� ����� ��������� ���� ��������� �������. �� ��������� ��������� ���� ������ ������������ 5 ��� ���. ����� �� ��������� ������ ���������� �� �������� �������� ��� ������������ ���������� 171.

��� �������������� ���������� ���������� �������, ����������� ����� �������� ��������� ����������-������ ������ ���� ��������. � ������� ����������� ������ ����� ���� �������� ����� �������� ������ �������������� �������. � ����� ��������� ������ ������������ �������������� (����������, ����������, ������� �������) � ������������� ����� (���������� �����) ���� ������� ������� ��������, ������� ���������� ���� ���� ������ ����� ����������� ������������ ������������. ij������ � �������� ������� ������������ ����� �� ���������� ����������� ���������� «������ ���������� ����������������» (���. 1892 �.). ����� �������������� �� ������� ���������� �������� �� «�������� � ���������� ��������� � ��������������» (���. 1885 �.).

���� ����� ������� ������, �� ������ ����������� �� ������������� �������� �������. �������� ������ ����� ����� ����� �������� ������ � ������ ���� ����������� �������������� � ����������� ���������� �� �� ���������� ������� ������������ ������, �� �������� �� ���������� �������������. � ��� ����� ������������ �������� ������������� ������������ ������������� �������������. ���, ���� ������ ����� ������� ����’������� �������� ������� � ��������� ������ ������� ������� �� ��������: «��� ����� �� ������ 1918 �. �� ������� ��������� �������» �� 28 ������, «��� ������ �������� � �������� ��������� ������������» �� 8 �����, «��� �������� ���� ������ 1918 �. � ������������� �������» �� 15 ����� – �������������; «��� ��������� ���� � ���������� �-�� ������� �������� ���� � ��������� �� ��������� ����� ������» �� 16 ����� – ������; «��� ���������� �� ����� ��������� ������ �� 2 ������ 1905 �. ��� ����� ��������� �� ������ � ��������» �� 19 �����, «��� ����� ������������� �� ��������� ��������� ��� �� �� ����������» �� 24 ����� (���������� 17 �������), «��� ���� �������� ������ �� ������� ���������� ������� �� ������������ ������» �� 26 ����� (���������� 10 ������) – �������� �����; «��� ������ ������� ��������» �� 24 ������ – ������ 172. ����� ������ ��������, ����’������� �� ��������� ���� ���������� �������� ������������ �������, �������� ������ �����������. ��������� �������, �� ����������� ����������� ����� �� ����� � ��������� ������, ���� ������ ��������� ������������ �� �������� �����������, ���������������� ��������� �� ������ ��������, ���� �������.

����� � ��� ��� ���������, �� ��������� ������� ����� ������������ ������������ ���� �� ��������� �� ���������� ������������ � ������� ������� ������� ��������� ������������ ����������� �����������. �� ��� ������ ������� ����� �������������� �������.

���, 17 ������ 1918 �. �������� ³��������� ��������� ���� ������� ������� ��������� ������� ������ ������ ��� ���������� �������� ��������� ����������� ������������ �������� �� 18 ����� 1918 �. «��� �������� � �����������». � ������ ���� ���������, �� ��������� �������� �� ������� ������ �� 24 ����� 1918 �. ��� ��������� ������������� �� ����������, �� «� ������ �� ��.��. 250 – 255 «������ ���������� ����������������» ����������� �������� �� ����� ��������, ��� ��������� ��� ��������� ���������� ������������ ���� ������� ������ �����». �������� ����� ������, �� «���� ����� ������ ����� ������������ ������� ����� �������� ����’����� ���������, ����� �� ����� ����� ��������� ���, ������ � �������� ��� ��������, �� ������������� � ��������������� �������, �� ������� ����� ��������� ��� ������� � ������� ��� ��������� ���� �������� ����� �������� ���� ���� ������� ������ �� 16 ����� 1917 �. (�186 «�������� ���������� �����������������» �� 8 ������ 1917 �. � �135 «³������ ����������� �����» �� 20 ������ 1917 �.)» 173.

��������� ���� �� ���� ������� ����������� ����� «�������» ���������, � � ������� ��� ��������� ��������������, ���� � ����, ������������� ����� ������.

������ � ����, �� ���� ����������� ��������� � ���� ������ ����� �������� ����’����� ���������, ��� ������� � «���������� �������» ��� ������������ �������� � ��������������� ������� �� �������������, ������� �� ���������� ������ �������� ������, ��������������� � ������� ��� ���������� ��������� �����. �������� �, � ������ �� ������� ��������� �������� � ����������� ��������� ����������, �������� �������� �������� ��������� ��� ������������ ��������� ���� ������.

���, 12 ������ 1918 �. ��������� ��� ���������� �񳺿 �������� ����� �������� 7 �� ����� ���������� ����������� �������� �. �����. � �� �����������, �� ��� ���������� ��������� ���� ������������ ������ �� 3 000 ���. �� ������ �� ����� ������ 174.

���� ����� ������� �������� ��������� ������������ ����������� ��������. 17 ������� �� ��������� ����� «��� ������� ̳������ �������� �����, ����������� ���������, ���������� �� ������ �������� ����� �������� ����’����� ��������� � ��������� ��������� � ��������������� �������� �� ��������� ��� ��������». ����� � ��� ����������� ����� ��������� ���������� ���������� ����������� ����� �� 16 ����� 1917 �. «��� �������������� �����» �������������. ���������� ����� ������� �������� ����� �����������, � ����������� ��������� � ������ �������� – «�� ���������� � ��� �������� �� ���������� ���� ������ ������� �� ������ ������ � �������, � ����� ������� ����� � ����� ��������� ��������� �������». ³������ ���� ���������� ������� ����� ��������� �� �������������� ����� �� 3 000 ���., ��'�������� ���� �� ����� �� ����� ������ ��� �������� ����� �� ��� ��������� ������� � ������������ ��� ��� ��������� ������.

������������ �� ������� ���� ������ ���� � ����������� ������, �� �� ������������ �������� � ������� ������������ � �������� � ����������������. �� ���� ����� ������� ��������� ��������� � �������� �������� ����. ��������� ����� ����������� �� ����� ��������� ����� �� ������� ���� �������� ����, ��� �������� 24 ����� �����’����� ���� ���������� ������ 175.

�� ��������� ����� ������ ������� 24 ������� 1918 �. ��������� ��������� ��������� ���� ̳����� «��� ������ ����� ���, �� ���������� �������� ������� ��������� ������� �� �� ������������». ֳ�� ���������� ���� ������ ����� ������ �������� ����� �� ��� ������� �������, � ����������� ��������� �� ������ �������� – � ����� ���� �������������� ������� �������� ������������� «��� ���������� ����� �� ��������� � ���, �� ����������� � ����� ������, �� ���������� �������� ������� �� �� �������������». �� ������������ ��� ������ �� ����� �������� ����� ��� ����� �������� ������������� ��� ��������� ����� ������� �� ���� ������, � ��������� �������� � ���� ������� – �� ���� ����� � ������������ �������������� ������ �������� ����� �� ���� ������. ����� �������, ���� ��� ����� �������������� ������� ����������� ���� � ������� ������ �������. ϳ������� ��� ���������� �����, ������� �� ������ ����� ���� ���� �������� ��������� ������� �����, �� �������������� ��� ���� ������������. ��ﳿ ��������� �������� ���� ���� ����������� �� ���� ��������� � ��������� ��������� ����, � ����������� ��� �� – �� ����������� �������� �������� �����.

��� ����� ��� ���������, �� ������������ ���� ��������� ����������� ������ ��� ��������� ���������� ������� ��� ����������� ��������� �� 24 ������� 1918 �. ������������� ������������ ���������� ����� ��������� ������� ��� ���, ���� ������������ �������� �� ���� ���������.

��� ��������������, �� «������������� ������ �� �������� � ��������� ��������, �� ����� ����� ���������� �����, � ����� ������������ � ��, �� ������� ��� ������������ �������� �� ��� � ������� ���� ������, ������ ������� �������� ������� �� �� �������������. ����� �������������� �������, ���� ������� ���� ������, ������ ��� �� ����������� ������� �� ������������� ��������� ������ ������. �������� ������ ������, ���� ����� ����� ������, �������� ��� �������� ��� �� ������������ ������� �� ̳������ �������, �� � ������� ������� � ��������� ������ �������� ����� ��� ����������� �� ���������� � ���� ���������� � �������� ������ ��� ̳�������� �������� �����». ��������� ������ ������������ �� ������������ ������ � ��������� ������ � ����� ���� ����� ���� ��� � ����� ����� ������������ ��� ������� �������. ��� ����, ���� ����������� ������� ���������� 䳿 ���� ��������� � ������� ����������. �� ������ �������� ���� ̳����� ���� ����� �������� �� �� ��������� ����� ������� � ��������������� «�� ���� ������������ � ��� ������������» 176.

��������� �� 24 ������� ���� �������� ��������� ����������� �������� ����� � ��������� ��������, ��� ��������� �������� � ���� �������������� �������.

���, ���� �������� ������ ��������� ��������� � ��������� ���������� �������������� ���� 7 ��������� 1918 �. ����� ��������� ��������� ���� �������� �-�� ����� 29 ���. ����� ��� ���� «������ 14-15 ����, ��� ����, ��� ������� � ���� �����, ��� ���������� ���� �� ���������� ���� �������������». ���� ������� ��������� ������� ��������: «������ ���������� � �������� ����� �������� �� ��������, �� ����� 24 ������� 1918 �. ��� ���� � ������ � ���� ������� �������������� ������� �������� ����� � ������� �� ������� ��������� � ����� �������� ����������, ��������� �� ����� ���� �����» 177.

���������� ������������ ��������-����� �������� ��������. �� ����� �� ����������� ���������� ������� �������� ��������� � ������-���������� ���������� ����������� � �������� ����� �� ������� ������� ����������-��������� ����������. � ����� ����������� ������� �������� ��� �� �� ���� ����� ������. ���� � ������� XX ���������-������� � XIX ���������-������-�������� ��������� ����� �� �������� �����������, �� ������� ������� ������� � ��� ���������� ������� ��������� �� ��������� �� �������, ������� �� ��� ���������� ������� ��������. ���������� � �’������� �������� ���� � �����, �� ����������� �� �������� «����� ����� ��� �������� �����, �������� ��������, ��������, �����, ��������� ����� �� ������ ����� ������� �����» 178.

������ ��� �������� ����� ��� ������� ������������ � ������ ����������� �������-����������� �������� � ����������� �����, � ��������� � ���� �� ����������. ������ «��������» ����� ��� ����� ����� ������� �������� �������������� �������� ������� 24 ����� 1918 �. ���������� ���������� ����������. 22 ������ ������������������ ��������� �������� � ����� ������� ����� ����� �� �386, ���� ������� ��������� ������������� �������� ������������ �� 25 � 28 ����� ��� ��������� ���������� �������� �������� � ������-��������� ��������-�������� ����� �� ���������� ������ ����� ����� ����������� ������. ����� ���������� �� �������� ��������� ��������� ������ ������������ � ����� � ������ ����� 1 ������ �� 21 ������� 1918 �. ��� ���������� �������� ���������. ³������ ���������� ����������� «�������� �������� ������, ��������� �������������� ����� �������� ������ ������ ���� ��������� ����������» 179. ��������� �’������ �������� ����� ������������������� ������-��������� ������� ��쳺� �3964. ������� ���������, �� �� ��� ��� �������� ��� ���� ����������� � ����������� �������� ������� ����� ��� � ���� �������� ���������.

��� ����� � ������� ����������� ������ ���������� ������������ �� 30 ����� 1918 �. ��� ��������� ���� ������� �������������� � ����������� �����: «���������� �� ������� ������� ����� �� ���������� ���������, � ������ ����, �� � ����� ��� �� ������ ����� � ����. ���� ����������� � ����� ������� ���� �������� �������� ����� ������� ����. �������� �� ��������� ������������� ���, �� ������ ������� �� � ������� ������ �� ���� ���������. ����� ����, �� ������ ��������� � ������� ����, ��� ����������� �������� ��� ����������� �������, � �������� ��� �� �� ������, ���� ������������ ����� � ����� ���������� �� ��������� �� �������� ���» 180.

����������� ���������� �������� ��������� ����������������� ���������� �� ���������� ����� ��� ��������� � �������� �������� ������������� �����, � ����� � ������������ �� ���������� �������� �������� � ���� �������-���������� �������� �����. ��������� ������� ���������� �������� ��������� ��������� ������ ��������. � ����� 1918 �. ��� ����� ���� �������� ���������� �������� �����. ��� ������� � ������-�������� ������������ ��������� �� ���������� � �������� �������� ������ ��������� ���������� ��������, ��������� �������� �� ������������ �386 � �3964.

30 ������ ����� ��������� �������� ���� �������� ������ ������� �������� �. ����������� ���� �������� ����������� �� �������� ��� ��, �� ��������-�������� ����� ������ ��������� 䳿 ��������� ���������, �������� � �� ��������� �������, «�� ����� ������ ��������� �������� ������� ������. �� ��� �������� ����� ��������� � ������� ����� ����������� ����� � �������� �������� ��������, �����, ������� �� ���� ������� ������».

�����, ���� ������� �����, �� ���� ����� �������� �� ������������ ���������� ��������� ��� ������ ���������� ��������, ����������� �� ���������� ������������� ��������-��������� ������, � ����� �� ������� �������� 䳿 ���������� ������ � ����������� ������ ��� �������-����������� ���� 181.

����� �����, �� ����� �� ���������� ��������� ����� 1917-1918 ��. �������� �������������� ������� ��������� ������� �������� � ����������� ����������� �������� ���������. ��� �� ��������� ���� ����� ��������� �� ������� �������� ������������. �� �������������� ��������� ������ �������� � ���� �������� ������. ϳ��� ��������� ����� ������ II ���������� ������������ ������ ������� ���� � ����-����� �������� �� ������ ������ �������� ������� ������� ���� ����� �� ����� �����. ���������� �������������, �� � �� ��������� �����, ����� ���� �� ������ ��� ���� ��������� �������� ����������� � ������������ ���� � �������� �������� ��������� �������� �����, ���� ����������� � ����������� ��� ����� ����� ������� ���������. ���� � ���������� �� ������ �������� ���������� ����������� ��������� ������������ � �������� ����������� ������� ����� �� ������ �����. ������ ����������� ������� � ��������� ������� ����������������� ������, ���, �� ����, � �������� ������� � �������� 1918 �., ��������� ������������ ������������ ���������, � ����� ����������� �������������� ����� ��� ���������� ������������� ��������� � �������� ��������� ����������.

3.1. ����ֲ������� ����������� � ����Ͳ��ֲ��� ���������

� ����������� �������� ������ �������� ����� (��) ������� ������� ����. ��� ���� �����, ��� ������������ �� ��������� ������, �������� ��� ����� �� �� ����� �. ��������������.

������ �����. ����������� �������� ����� (���), ���� ���� �������� �� ���������� ����� �. �������� �� 18 ������ 1918 �. � ����� ���, ����� ���� �������� �� ��������������� ����������� ���������� ���������� ������������ ������. �� ���, ���� ��������� ���������� ������� ��������� ������� ���� �������������, ������������ ���� �� ������ ����� �������, �� ���������� ����� ������������ � ������� �������� ������� � ������������ � ������� ������������ �����, ������ ����� ������� � �������� �����. ���� ��������, ������� � ������������ ��������� ��� ������� ����������� �� �������� ���������� «���������� �����������» �� ���������� «����������� ������» 1.

� ����������� ����� ��������� �������� ��������� ������� (������� ������, ����� ������, ����������� ������ �������, �������� �������) ���� ����������� ��� ���� ���� ��������, � ������� �������������. ������ «��� ���������� ������������ �������� �����», ��������� ����� ̳����� � ������������ ��������� 13 ������ 1918 �., ��������, �� �� ���� ������ �������� ��� ������: «1) ������������ � ���������� ��������� � ������� ���������� ���������� � �������; 2) ������ ������� ����� � ������� �� �� �������� � �� ���������� ������������ ����� � ��� ���������; 3) �����������, ����������, ��������� � �������� �������� ����� � ����������� �� ����� � ����� ������� ������������ �������� �������; 4) ������� � ������������� �� ������������ ������; 5) ���������� ���������� ������� �� ���������� � ����� ��������� ������� � ������� ����������; 6) ���������� ������� ���, �� �������� ���� �� �������� ����������� �����������, ��� �������� �� ������ ���������� ��������, �� �������� �� �������� � ��������������� � ����� �����������; 7) ������� �� ������� �� ����������� ���������; 8) ��������� �� ���������� �� ���� � ������� �� ������������, ����������, �������� � ���������� ������ � ����� ��������� �����; 9) ������� �� ���������� ������ � ������ ������� �������� � ��� ������� � 10) ������, �������� ����������� � ��������� �������� ������� �������� ������ � � ��������� �������» 2.

����, ��������� �������� �����, �������� ������ ���������� ������������ ������, ���������� � ������������� ����������� ���. �� ���� ����������� ������� �� ������ ���� ������ ��� ������� �������, ����������� ����������, ������������ ���� � ��������� ��������, ������������ ������� ����� ��������� �� ����� � ������� �������� ������, ������, �������� � �’����, � ����� ��� ����� �� ���� �������� �����. ������ � ��� �����, � ������ �� ������������ ��� ����������� �����, �������� �� ������ ���������� ����� ������������� �����, �� ��������� ������� �������� ������������. ��� ���� �������� ��������� � ������� ����� ���: ��������� � �������������.

���������� ���������� ��� ����� ������ ��������� ��������. ���� �������� �������� �������� ������ �������� ����� ��������, ����� ����������������� ���-���������, ���������� �����, �������� � ��������� �������� �� �������� 3. ����������� ��� ����� � ����� ������������� ���������. ����� ��� ���, �� ��������� ���������� �������� �������� ����� (���������, �������������� � ������������� ����� � �������� �������), � ���, �� �������� ������� ������� �������� ����� (���������� � ��������� �����).

��������� ���� ���� �������� ����� ��������� ������, ����� � ������� ��������. �� ���� ����������� ����� �������� ��������, ����� ������ ������������ � ��� ������� �����, ������� ������ ������������ (�� �������� ������� ������� ��������� �������). ���� ����������������� ����� � �������� ���.

�������������� ���� ������������ ����� ������ �������� � ��������� ������� ����������, �������� ������, ������������, ����������� �� ���������� ������� ���������� ��. �� ���� ������� ��������: ���������� ����������� �������� �� �� ���������� ���������� �����; �������� ���������� �����-���������� �������� �� �� �������������; ��������� ���������; ���������� ��������������, ������������, ��������������� ������� ��� ����������� � ������ �� ���� �� �����; ������ �� ������� � ����������, �� ������������� � ������ �������� ����������� �����; ������ �� ���������; ������ �� ������������� ������ �� ����� ��������� ������� ��������� ��������, �� ����������� � ������������.

� ����� �������������� ����� ���� �������� ������ ��������� � ��������� �� �� ��� �����; ������ ���������� ��������, ���������� �� ��������; ������ ��������� � ��������� �� ��������; ���� ���������; ���� ���������� �������� �� ��������.

� ����������� ����������� ����� ���� ���������� ������� ��������� �����; ��������, ������� ��������� � ���������� ���������� ��������� �����; ���� ��������� ������, �����������, ���������� � ��������� ���������� ��������� �����; ������������� ������� ��������� �����.

��������� ���� �����'�������� ����������� ���������� �������� ����� ���������� ���� � ������� �� �� ����������; ����� ���������� � ������� ��� ������� ����� �������; ������������� ������� ��������� �����; �������� �� ��������� ������� ��������� ������.

�������� ������� ���������� � ���������� ����� ������������, ���������� �������� ����������, �������� ���������� ��������� ��� 4.

ֳ����, �� � �������� ������������ �� �������� �����-����������� �����, � ���� ������� ��������� �������������� ����, ���� � �������� � ������ �����-�������� ����� ����. �� ������� ����� «��� ������ �������� �����» �� 9 ������ 1918 �.: «�������� � ������ �����-�������� ����� �������� ����� �������� � ��������� ̳��������� �������� ����� ��������� �� �������� ��� ����� �� �������� ̳��������� �������».

������� ������� ������ ��� ���������� 156 �����. ��� ����������, ������������� �������������� ���������, � ��������� ���������� ����� ���� ������� � �� ��������, ���������, ����������, ��������, ���������, �������, ����������� � �������� ����� ����� 5.

�������� �����. ���������� � ���������� ������������ �� ������������ ������ ��������� ��������� ������ ����������� ����� ��������. � ������ ��������� ��� �. ��������� ������ �������� ����� �� 11 ����� 1918 �. �����������: «������� � ������� �������� ����� ���� – � ����������� ����� �������� �������������� ������ �� ����� � ��� ����� ����������� �� ������� ������ ��������� ������� � ���������� �������» 6.

24 ������ «��������� ������» ���������� ����� �������� ����� � ��������, ������, ���������������� � �� ���������. ��� �������� ���� �������, �� ����������� ����� � �������� ���������� ������� ������������� �� ������ ������ �����������. ���, ����� � ���������� ��� ����� ����� ��� ��������� ���������� � ���������� ��������, �����-��������� � �������� ����� (����������� ���� ���� ��������� �����, ��� �������� ������������� ������), ��������������� � ����������� �������� (� ��������) � ������ ������� (� ����������������). �� �������� �� ����������� ��������� �������� �����, ���� ��� ��� ���������.

³������� ��������� ���� � � ������, ��� �������� �������� �� ��� � ����� ������������� ���������� �����. ��� �������� ����� ������������ �� �����: �������� (��������), ���� �������, ��� ��������, ������� �� 30 ���., � ������. ���� ����� ��������� �� ������� (����) � ����� (���). ��������� ����� ��������� ����� ��� �������� � ���������, ������� ������������ ����� �������� ������, � ���� ���������� ������� �������� �����. ����������� �������� ������� ����� ���� ��������, ��� ���������������, ��������� � ���������. ��������� ����� ������ ��� � ����� ���� �������� � ������. �������� ����������� �������� ������. ʳ������ ����� �������� ����������� � ���������� ���� �� 2 ���. ���������. ��� ����, ����� ������� ���� ��������� �������� �������. �� ������� ������ ������������ �������������� ���������� ������� �������� �����. �������� �������� ����� ����������� ���� �� 3 �� 10 ���. ���, �� ��� ����������� ����� ��� �����, � � ����� �� 10 �� 30 ���. ��� – �� � ���� �� ��� ��������.

��������� ����� ������� ����� (����� ������ ���� � ���������� ����� 30 ���. ���) ���������������� ������������� ��������� �������, ��� ��������� � ������ (� ����� �� 30 �� 100 ���. ���) �� ����� (� ������� �����) ��������. �� ������ �������� ����� ����� ������� ��������, ������ ���������������, ���������, ���������, ����� �������� � ������ ��������. ����������� ����� ���� ����������������� ���������� ����� ������ ������. � ����� �� ���������� ����� 100 ���. ��� ������ ����������� �� ������� (5 ���. ���), �� ����������� ��������. ������ � ����� ������������ � ���������� ���� �� 400 ���������; �� 10 �������� – ���� �� ������ �����. ��� ����, �� ������ ����� ����������� ���� ������� ��������, � �� 20 �������� – ��������. ������� �������� �� ������ ������� ������������ ����������� ��������.

� ������������ ��������� �������� ���� ����� �������� ����� ����� ��������, ��� «������������������� � ����������������� �� ���� ������». ��������� ���� �������� ��� �������� ���������, ������� ��������, ������ ������ �������� � 95 – ��������� ������.

����� ����� ����� ���� ��������������� (���, �����, �������), �� ������������: ����� 300 ���. ��� – 1-� ������, ���� – 2-� ������. ³���� �������� ����� �������� ���� � ���������������� 1-�� �������. �� ��������������� ����������� �� ������ (50 ���. ��� – 1-��, 40 ���. ��� – 2-�� ����., ����� – ����� ������). ��������� ����� ������ ���������������� ����������� ����� �����. ������ ��������� ����� ������ ��� ��������� � ���-��� ��������. ����� ��������� � ������ (5 ���. ���), �� ����� �������� ��������. �������� ���������� �� ������� �� ���������, ������������ ������ ��������; � ��������� ���������� ����� ����������� ������ (1-� ����.) ��� ����� (2-� ����.) ����� ��������. �������� ���������� ������� ��� � ��������� ������ ��������, �������� ���������, ���’��� �������� �������� � 240 – ��������� ������, ������������� � ��������� ��������� � ������. ��� ������� ��� � ��������� ���������� ������ �� ��������� ���������� ���� �������� � �������� � ���������� ��� ����� �������� ��������� ���������� 7.

1 ������ 1918 �. ������� ��������� ��������� ����� «��� ��������� ��������� ��������� ���������� �������», ���� ��������������� ������� ����� �������� �����. � ��, �������, �����������, «�� ��������� ��� ���� �. ���� �� ���� ��������� �� ������ ������ � ��� ��, �� ����� ���� ������� ����� ����, ����������� �������� � �������������� ̳������ �������� �����» 8. ���������� �� ������ ��������� ������� ������� �������� ����� ���������� ����� ���������� �����, 17 ���������� ������, 17 ���� ������� � 34 ������� ��������, 180 ��������, 17 ������� ��������, 360 �������� �������� ������, 1423 �������� ��������� ������, 50 ���������, 50 ���������. � ������ ������� ������� ����������� ��������� 150 �������� 9. �������� ���������� ������ ���������� � ���������, ����� ������� � ����������. �������� � ������� ���������� �� �� 17, � �� 15 �������� ������: ��������, ����������, ���������, ��������������, ��쳿���­���, �������������, ��������������, ����������, �����’�������, ������­���, �������������, ����������, �����������, ����������, ���’�������� 10.

������� ��������������� ����� ������������ �� ��� ����� �� ��� � ����� ������������. �� �������� ����������������� 11 ���������� ������, 33 ��� ��������, 170 ��������, 1700 �������� ������ �����.

��������� ����� ������������� ��������������� ��������� ����’���� ���������� �����, ���� ����������� �� �’��� ������. � ���������� ������� ������ ���� �� 2 ��������. ������� � ��� �������������� 40 ��������, �’��� ������� ��������, 45 �������� �������� ������, 400 – ���������, 20 ��������� � 10 ���������. ������ ������� ������� 50 �������� 11. ���������� ��������� ���������� �������� ����� � �������������� ������� �������� ��� ������������������ ������������ �������� �� 10 ������� 1918 �. �� ��������� ������ �����, ������� ����� � ��������� ������, ������������ �� �� �������. � ����� �������� ����� ���������� �������� ����� ������� ����������� � ������� 6327 ��� 12. ����������, �� �� ������� �� ���������� ���� ����� � ���������, ������� ��������� ������� ������� �������� � �������� � 5 ���. ���. ����� �����, �� ���� �����, ����������� ������� � ���’��� ���������� �������� � ����� ���������������� �� ��� ��� ��������� ��������� 50 ���. ���������� �������� �������� �����.

ֳ����� � ��������� ������-�������� ���������� �������� ����� � ����������� �������� ���, ���� ����������� ���� ���������� ������ 60-70-� ���� XIX ��. «��������� ������� �� ���������� ������� � ������� � ������ ��������, �� ������ ���������� �����������» ���� ���������� ������ ���������� II �� 25 ������ 1862 �. � ���� �����, �� ���������. ����� � ��� ����������� ����� ������ ��������� ��������� ����������������� ������������. ̳���� ������ ���� ����������� �� ������� � ����������� ����� � ���������������� (����, �����, ����������, �������), � ����� � ������ �������� � ���������� ����� (����, ��������, ����������, �������, ����������, ͳ���, ������, ���������, �����������). ̳��� ������������ �� �������, ������� � �������� �� ��� � ���������� � ���������� 13.

����, �� ���������� ��������� ��������� ����������� ������ � ����� ����� �� ��������. ����������, ��-������ ����� ���������� ���� ������� �����. �� ���� ������� ���������� �� ���������� � ������������� ����������� �������� �����. ���� ��������� ����� 679, 680 «������ ���������� �����������», �� �����������, �� «����� � ����’���� ������������ ��������� � �������������� ���� ��� ���������� �������� �� ������� � ������ ���������� ������, ������� � ��������, ���� � ������� ����������, �, � ������������ ������� ��������, ������� ������ �� ������ ������� ����� �� ������� ���������, �� ��������� � � ���� �����������, �� �������� � ������ ��������� ��������� � ��������». ����, �� � �� ������� 1917 �., �� ������ ������ �������� ����� ��������: «������ �� ���������� ������, ������� ������� � ����� ������������ �����������, ��������� ����’���� � ������� ��������� ��������� � ���������� ������������, ��������� ����’���� � ������� �������� �������� � � ������� ���������� ��������» 14.

��������� �����. �������� ����� � ������������ ������� ����� ���������� �� ���������� ���������. �� �������� ������ ���� ������ �� �� ������� ���������� ������. �������� ����� ������ �������� �����. ���� ��������� � ������� � ������ �������� ����� �������� ����� �� �������� ��������� ���, ����� ������������� ������� ���������� ������. � ������������ ��������� ������ ��� ���������� ��������, ���� ������������ ������� ���������� �����, � ����� ���������� �������������, ������ � ��������. �� ��������� ����������� ��������� ����� ������� ���������, ����� ������� � ��� �������� ��������, � ����� 14 ������������, ��� �������� � �����������. �� ����� ������� �������� ��� �����������, ������� � 30 ��������� ��������. �� ��������� ������������ � ���������� 150-300 ����� �������� (�볿) �����. �� ���������� �������� ���������� �������� � ���� � ����� ���� ������ �������� � ���������. � ���, ����, ������ � ������������ ���������� ������� ���� �� ��� ��������. �� ��������� �������� ������� �����, �������, ��� ������ � ������ ������� ������. ����� ���������� �������� ������������ ����� � ������� ������� ������ � ���������� ���� �� �� ����� ��������� ��볿, �� �’��� �������� – ������� �����, �� �������� – �� ������ �������� ���������. ����� �����, ���������� �������� �������� �������� � ��������� ������ �� ���������� ������� ���������: �������� (2 384 ������) – 68/249; ˳���������� (2 324 ������) – 66/266; ���������� (2 472 ������) – 61/292; ����������������� (2 764 ������) – 78/314; ���������� (2 182 ������) – 62/250; �������� (2 147 �����) – 61/246; ϳ������� (2 150 �����) – 61/246 15. ���������� ������ ������� ������� � �������� ����� ��������, �������� ���������� ��������� ����� �������� ��������� ��������� 4,5 ���. ���.

������� ��������� ����� �������������� ������. �� ��� �������� �������� ��� ����������� ������� � ������������� � �������� �� �������� ����; ������ �������� � ������� �������������� ��� ���, �� ������� ��� ��������� ����������� � ��������� ����; ������ �� ���������� ������� � ����������� �������� ������������ ������ ��������, �������� ������� ���������� �������� �� ��������; �������� (��� �����������) ��������, ������ � ����������� ��������� � �� �������; ����������� ���������� ���������� �� ������������ ����������� ���������� ��� ���, �� �� ���� ��������� �������� � ���������� �������� �� ���������� ������� ������� 16.

��������� � ��� ������� �� 1917 �. �������� ����������� ��������� ������. � ����� �� ������ ���� �’��� ������������ ����������� ��������, �� ������ ���� ������� 38 �������, 30 � ���� ��������������� � ����� ���������� �������, � ����� г�������� �������� ³���������, ������� � ���������� �������� ����������� ���� 17.

����, ������� ������ ���������� ���������� ��������� ������ � �����, ��� � ����� ������� �������� ������� ������ ������� ��������� �������. ����� 183–187 �������� ������ «������ ������ ���������� �������� �����» ������������ �������������� ������� ������������ ������� �� ��������� ������. �� ��������� ����� ���� ��������� «������� ���������� �������, ������������ � ���������� �������» � ������� �������� ������� ����. ��� ����� �� ��������� ���������� «�� ����’���� �������� ������, ������������ ���� �������, �� ����������» 18.

�����-��������� �����. ��� ����������� ������� � ������� �������������������� ��������� � ����� ������������ ���� �������� ������. �� ������ �� 89 «������� ���������» � ����� ����: � ��� � ������ – �������� 1-�� �������, �����������, ������������, ������� – 2-�� �������, �������, ���’����-�������­����, ������, ����������, ѳ��������, ������, �����, �������� – 3-�� ������� � � ������� – 4-�� �������. ��� ����� ���������� ������� �� �������, �� 8 �� 20 ��� 19.

������������ ��������� ���������� ������ ����������� ������� �� 6 ����� 1910 �. «��� ���������� ��������� �������», ����� � ���� ���� �������� �� ������ ����������� �������� �����������, ������ �������� ������� ��� �� ��������������. � ���� � ���� � ����� ������������ ������ ���� �������� ���� 8-� ����������, ��� ����������, �������� �����, ������������ ������� �� �������������� ��������� � ���������� �������� ���������� �������, ��������� ���������� �������� ����, ����������� ��’���� �� ������������������� �������� �� ������, �� ����������� ��������� ��� ���������� ������� ���. ��� ����, ����������� 8-�� ���������� ��������� �������� �� ����������� ������� ������ ������� � ���� � ��������� ����� �������, � ����� � ������� ���������.

� �������� �� ����� �������� ������� �������������� ������� ���������� ������� ���������� ��������. � ������������ ������� ���� ������� ������� ��� ��� �� ���� ����������� ����� (8-�� ���������� ������������ ������������) 20, �������� �������������� ���� ���. ����� ����������� ���������� � ����� �� ��� ������� �������������� �� ����� ������� ���� ������� �� ������ ������ ���������� � ����� ������� �������. ��� 30 ������ 1918 �. ����������� ��������� ���� �������� ������ ��������� ��� � ����������� ��� �������������� «��� ��������� �����-���������� ������ �������� �����» � ������� ����� �� ���. � ����� �������� ���� ������������� ��������� ���������� ��������� ������������� ������, ��� �����������, �� «����� �� ����� �������� ����������, ������� ���� �� ���������� ����� ̳�����» 21. � ��� ��� � ̳�������� ������� ���������������� �� ������ ���������� �������� ��������� ����� ��������� ���������� ������������ � ���� ����� � ������ ��������������� ���������� ������� ���������� ������� ���������� �������� ����. ���� � �� ����� � ���������� ������� �������� �����-����������� ������� � �������� � ���������������� ���� �������� ����������, ������������� ������ ����������� ��������� � ������ ��������, ��� ������������ ���� �� ������ �� ������ ��������� ���������� ��������� ����. ��������� ����� ��� ���� �������� � ����������� ����� �� ���������� �� 200 ���. ���, � � ����� � ������ ������� ��������� – �� ������ �������� �����, �� ��� ��������� ����� �������� �����. �� ������� ����� �������� ����� ������������ ��������� �����-����������� ����� ������ � ��� ���� ��������. ����� ��������� ��� ��������� � �������� �������. � ���������������� �����-�������� ����� ���� ���� � ����������, �� � ����������� �����, �� �������� ����, �� ������� �������� ���������� ���������� ������� ����� �������� ����� � ��������������. ʳ������ ������ ������� � ����������� ����� �� ���������������� ����������� � ���������� �� ������ �� ������ ���������� �����. ������� ���� ���������� �����-����������� ����� ��� � ���. ³� �������� ������� ������ ��������������� � �������. � ������������� ���������� ������ � ���� �������� ����������� 100 ������ �������. ʳ������ �����-���������� ������ � ���� ��������� 60 ���.

� ������ �������� ������ ��������� ������� �����-�������� ��������. ���������� ��� ������� ���� ��������� �� ������� ������ � ��������: � ����� � ���������� ����, �� 200 ���. ��� – ����, � ����� – ������. ���������� �����-���������� ������� ������ ����� ����� ���� ��������� � ������ �������� �� ������ ������ ����� �������� �����. ʳ������ ������ ����������� �� ���������� ��� �� ������ ����� 22.

����� � ����������� ������������ ������ ���������� ��� �� 9 ������ 1910 �. «����� ������� ���������», ���� ������������ ���������� �������� �����-�������� ������, �������� ����� ����� � ������� ������ ���� ���������� �� ��� ������ �����, ����� � ���� ���������� ��������� ���� � ���������� ��������� ���������� ������ �� ������ ���������� �������: «1) ��������, �����, ������ �� ������; 2) ������� � �������� ������� ���������� (���������, ��������, ��������� ���䳿, ��������, ������, �������� ����) � ���䳿 ���� �������� ������������; 3) ����������, �������, �����������, �������������������, �����������, ������ ���� �� ������� ��������� �� �� ������». ��� ���������� ������� ������ ����������� ���� � ������� ���� ����� (��������). ��������� ���� �� �������� ������������ �� ���������� ���������� � �������� ���������� ����������. ���, �� ��������� ������ ���������� �����-����������� ������, ������������� ���������� 4-�� «��������» ������ – ��� �������� ��������� � �������, ��������, ��� ������, ����� �� ������� � ��� ����� �� ���� ��������� ������ �� �������, ������ �� � ����� ����������� �����. �� ���������� «�������» ������ ���� ����������� ����� ����� ��������� ������ ���������� 23.

����� �������� �����-��������� ����� ������ ������� ������� ������������������ ������������ �������� �������-������ �. ��������� ���������� ��� �� 10 ������� 1918 �. �� ��� ��� � ������� ����: ���’��� ���������� �����-���������� ����� (�����������, ��� – ��������), 12 ���� ��������, 106 ���������� ����� ������, 42 ��� ��������, 234 �������� ������, ���’��� ��������������� �����, ���’��� ��������� ���������������� ��������, ���’��� ���������, ���’��� ��������� ������� �������, ���’��� ��������� � ���’��� ��������� 24.

����, �� ������ ����������� �������� ���������� �����-���­������ ����� � ��������� ������ ��������� ������� 4 ���. ���.

�������� �����. ������������ �������� � ������� ��������� ����� ���������������� ���������� ����������� �� ������ «�����» ��� «������ �����». � ������ ��� ������� �� ����� ������� ������� ��������� �������������-���������� ������������ ��� �. ������������� �������� ��������� ����. ������������� ���� ������� ������� ������� ��������� �� ��������� �������� �. ����������. ������ ��������� ����� ������ ������������� � 8 ������ ���� ����������� ����� � � �������� �� ������ ��������� ��� �. ���������, ���������� �������� ��������� ³��������� ��������� ����; �. ���������� ���� ������ ����������� ���������� �����. ��� ������� ��������� ��� ��������: ������������ � ���������� ������� ����� ���������� ���� � �������; �������� ��������� ���������� ��� ������� �������, �������, �����������-������������� � ������������ ���, ������� ���� �� ���� �����������, ������ ���������. � ����� ����� ���� �������� ����������: �������� (��������� ������ � ������������), �����, ���������, ��������� �����, � ����� ����������� �� ����������� (��������������) ������� 25.

��������� ���� ��� ����������� ������ ��� ������ � �������� � ����������������, ��, �� � ���� ��������� �������� �����, ���������� ��������� ����� ������������� ����������������� ����������� ��������� � ������ ��������, ����������� � ������������� ����� ���� ����� ���. ��� ��������� ���������� ����� ������� � ��������������� ����������� �� ������ �������� ���������� ��� ���� ������������ ������� �������� �����. ³� ��� ������ ��������� � ������� �����, � ����� ��� �����'������ �������� � ������� ��������� ������. ʳ������ ����� ��������������� ������� �� ���������� � �������� ��������� � ��������. ���������, � ��������� �������������� ���� ���� �������� 80 ���, � ��������� – 50, � �������, ���������, ���������������� �������� – 50, ����������, ����������, ����������, ���������, ��������� – 40, � ������������� �������������� – 20 ���.

��������� ���������� ������������ ���������� ����� ���� ������ �� ������������ ������������� ����� �������: ��������� ����� ������, �������� �������, ��������� ������, ������� ������; ��������� ��� ��� � ������� �����; ����� ������� �������; ������ � ���������� 26. �� ������ ����������� ��������� ����� �� ����������� ������� �� 6 ������ 1918 �., ��� ����������, �������: ������� ������ (��������� ���������� �����),��� �������, ����� ���� ��������, ��������, ����� ������������ 2 ������� � ���������� 27. ����� ������ ����������� �������� �������� ����� �� ��������. �������� �. ѳ���� ��� ������ �������� �����, �� ����������������� ��������� ��������� 28, �� ������� �������. ��������� ��� ������� ������ ��������� �����-���������� �������� �����. ����������� ���� �������� ����� � ����� � �������������-������������� ������� ��������� ������� �� ������������ 20 ���. ��� �� �������, �������, ������� ���� � ������ ������� ���������� ������������ ���������� ����� �� ������ – ������� 1918 �. 29. ����� � ������� ���������� ������� ����������� �������� ����� � ����� �� ������������ 1 000 ���. ������������ ��� ��������� ���� � ������ � ������ ������� ���������� �������� ������ ���������� (�����) � ����������� (������� ����������� � ������� ������) �������. ��� �� ����� � ��������� ���������� ������������� ��������� ����� ��������� ������� ��������������� ����� ������ �������� «��������», �� ������������ � �������� � ��� � ���� ղ� ��. �� 1 ������� 1914 �. �� ����� ������ ���������� �������. � ���� �������� ��������� �������� ����� ������������ ���������� «����������� ����������� �������� ��������� �� ����������� � ������� ����������� (�����������) ����������», «����������� �� ����������� ��������� (����������) ����������» (1907 �.), «����������� �� ������� ����������� ���������� � ����������� � ��������� �����������» (1914 �.) 30. ��� ���������� �������� �������� ������ ���������� � �������� �������� «������� ������ ���������� �������» ������ ������ �������� ����� �������� ��� 11 ����� 1918 �.

��������, �� ��� ��������� ����������� �� ��������������� ������������ �����, ���� ������� �������� �� ���������� �������� � ������ ������ � ��������� ����������������� � ������� ��������� �����. ��� ��������� ������ ������ ���� ���� ��, ��� �������, �������� �����.

��� � ������� �������� ���������� ��� ���������� � ������� ����������� ������� �����������, �� «�� ����’���� �����, ��� ��� ��������� ��������, �������� ���� �� ��� ��������� � ���������� �������� �������� – ������� ������ �������� ������, ���� ��������� �����������. ������� ������ � ���� ��������� � ������ ��������� ������� ��� �������� ���������� ��������� �� ��� ��������� �������������� ����������� �������».

����� �����, �������� �� ������������� ��������� �����, ����� �� ���� �������. 4 ��������� �������� ��� ������� �� ����������� �������� � ������ ������� ������, �� ���������, �� «������� ���������� ������ � ���� ������ ��� ���������� ���������� ����� ���������, ���������� ��������� ������ ����� ��������� �������� ������, ���������� �� ����� ��������� �� ������� ������, �� �����, ��� �������� ���� �� ������������� ������������� ��������� ������» 32.

��� ����, �� ��������� ������� �� � ��������� ����� ���������� ��������� �������� � �����-��������� �����, �� ������ ���� ������������ ���������� ������� �������� ��������� �������.

���, 2 ������ 1918 �. � ����������� ����� �’������ �� �������������� �������� ������� ������� ���������� ���������� �� ������ ������ ����������� ����� �� 2 ������ 1917 �. ���� ����������� ��������� ����� ����� dz����, ���� ������� �����, ������� ���������� 2-� ������������� ������� ����� � ��������� ����� ������ «������» �������. ���� ���������� �������� ������������� ��������� ��� ��� ��������� ���������� �� ���������� ��������� ������� ������ ������� ����� ���������� ����, ���� ��������� � ����������� ��������. ϳ������� ��� ������� ������ ����� ����� ��� ��, �� ���� «�� �������� ��� ���� �������� � � ��������, � � ������� ����� ���� ���������� ����� ���������, ������� ����� ����������� ����� �� ������� �� ���������� ����� ����’���� �� ���������� �������» 33.

18 ��������� �� ���������� ������������ ������������ ���������� ����� ��������� � �������� ��������� ����������� ��������� �����-����������� ��������, � ����� ��������, �� ����� � ������ ���������� ���� �������� � ���� «����������� ������ ��������� �� ��������� �� ������ ����� ������������ ���������». ���������� �� ��, �� �������������� ������������ ������������ �������� �� ����������� �����-����������� �������� ������� ������ «�� ������� � ������������ ���������� ������� �� 47 �������, �� ���������� ������ ������������� ���������», � ����� ����� ��� ������ � ���������� ������������� �������� �. �����������. ��������� ����������� ������� ������� ���������� ����� �� ����� ���������� ��������� �������� «���������� ̳����� � �������� ����, �� ����� ������ ���� ����������, ����� �������� � ������������ �� ������� ��������� ����������». � ������ �� ������ ������ �� ������ ��������, �� ���� ��������� «� ����������� ����� ������ �������� ���������� ���������». �� ��� ������ ��������� ������������ ���������� ����� ������, �� ��� «���������� ������ �������� �������� � �� ����� �������� ��������, ���� �� �������� ��� ���������» 34.

� ��� ��� ��� ������ ����� �� ��������� ������ ��������� ������� «��������». ��� ���� «�������� �������� ������» ����� ������������ �� ������� � � ������� ���� � ������������� ���������� ���������� ���������� ����� 35. � ������ ������ ���������� ������ �������� �� «���» ��� ����� ��������� ����� ���������� �������� ������ ������� ��� ������� � �����.

�������� �����. ������������� ����� �������� �������� � �������� �� ������ �������� ����������� ������, ���� � ��� ���� ����������� ������� ��������� �����. �� ���� ��������� ����, �� ���������� ����������� ������ ������ ���� ���������� � ������ �������. �� ���������, ��� ���������� �������� �������� �������, �� � ����������� ��������� ������ �������� ����� �������� ��������� ��������� ��������� � ����������� ���� �������, �������� � ���������� ����. ���������� �� ���������� ����������� ��������, ����� ����������, ���������� �� ������ � ���� ��������� ��� �� �����������, �� �������� ������� ������� ������� �������� ����������� �������� ������� �������� ������� �� ������ � ����. �������� ���� �� � ����� �������� ���������� ������� ���������� ������ � �������� ������������� ����.

��� ��� ����� ���� �������������� ����’���� � �������� �����. � ���� ����� ���� ��� �����, ����������� ���� ������������� ����������� ����� ���������� �������. ��������� ���� �����’�������� ����������� ���������� �������� ����� ���������� ����, ������ �������� ���� ������ ���������� �� �������� �� ���� ���’���� � ��������. � ����� �������������� ����� ���� �������� ������ ��������� � ����� � ���������� ��������, ���������� �� ��������.

30 ������ ������� ��������� ���������� ������ ��� ������� ������ �������� ����� � ��� �����. �� ������ � ���������� �� ������� ���������� �������� ������������ ������� ������ 1-�� � 2-�� �����. ��� ����������� �������� «� ������ �������� ����������� � ��� ��������� ������� � ��’��������� �� ������, � ����� ������ ���� ��������; ������������ ����������� ������������� � ��������� �������� � ��� �������; � ����������� ��� ��������� ���� � ��������� �� ������ �������».

������� ������ ��������������� �� �������� ����, ���� �������������, ���������, ������� (1 ��.), ��������� � ������ (2 ��.). ��� ����, «��� ���������� ������������ ������� �� ���������� ���������� �������� � ���� ��������� ������» �� ��. ������, �����������, �������, ���’����� (1 ��.), ��������, ��������� (2 ��.) ��������������� ������� ������� ������.

� ��������������� �������� ������� � ������� ������ �������� ����������� ��������� � ��������� �� ����� ������� �� �������� � ���������� ��������. ���� ��������� ���� �������� ��������� ��� ����� ��������� � ������������� �����. ����������� ���������� ������� ��������� ���������, ����������� �� ������ �������� ���������� ���. ���� �������� ����� � ������� �� ������� ��������.

³������� �� ����� ������� ������ ���������� � ��������� ������ �������� � ������ �����������: ���������, ������ (�� �� ���� �������), ������� ������� (���� ��� � �����), ��� ����������� �������� 2 �������, 2/1 ������ ���������, 8/6 �������� ����������, ������� ��������, 3/2 �������� ���� �����, 27/16 �������� ����� ����� 36.

����, �������� ���������� �������� ����� �� ��������-����������� ������ �������� 496 ���.

����������� ������ �������� �����. � ��������� ������ ����������� ������� �� �������� ������������ ��������� ���������� �������� ̳��������� ��������� ����� � �������� �������� ���������� ����� ������������� �����. ����� � ��� ���� ���� �������� � ��� �����.

10 ������ 1918 �. �. �������� ������ ������� ��������� �����, �� «�� ������� ��������� ������� �� ���� �������� �� �������� ��� ����, ������� ����������� � ���䳿 ����������, � ������ ��������� ���������� �’������� � ���������� � ���������� ������� �������� �������, �� ���� ����� �� ��� ������������». ���� ��� ������ �����䳿 ������������� �����, �� ��������� �������� ���������� ���� ������, �� ���������� �� ��������, � ����������� �������, �� ���� �� ��������, ��������� «������� ������ ���� ��������, �� ����’���� ���� �������� ������������ � ����������� ������� � ��������� ������ ��� ������ ������� � ����������� �������� �����».

����� ����� ������ ���������� ������, ���������, ������, �������, ³����, ������, ����, ���� � �������. �������������� ����� ������ ��� ������� �������� ����������� �� ������� ̳��������� ����������� �����, � ����������� �������� ����� ���� ������������������ �� ������ ������������ ��� ����� ������ ����������. ��������� ����������� ��������� ������ ���, ������ �� ���� ���� ��������� � ��� ����������� ���������� �������� �� ��������� ���. ����� �� ���� �������� �� �������� ��������� � ������� �������� ����� 37.

� ������� � �������������� ��� ��� ������������� ��������� ��������� ������� ��� ������ ���� �������. ���, � ���������� � ����� ���� ��������� �����������, �������� �������� �. ������������ � �. ���������. � ³��� ����������� �������������� ������ �������� �. �����������, � ������-��-���� – �����-�������� ������� �. �������. ������ ������� ������� ����������� � ���� �� ��� � �. ͳ�����, � ������ ����������� ������������ ��� �������� �. ��������-���������� 38. � �������� � �����, �� ����, ������������� ������������� ��������� ������� �� ����. ��� ���� ��������� � ������-������� � �������� 1918 �. �� ��� �������������.

����� �����, �������� ����� ��� �� �������������� ������������ ���������� � ������ ����� ��������: ���������, ����������, �����-����������, ���������, ���������, �������������, �� ������� ������������ ��������� 60 ���. ����������. ������� ������������ �������� ���������� ���� ��������, �� ������� �������� ��������� �������� ����� ���� ����� ���������� � ����������� � ������� ���������, �� �������� ���������� ������ ������� �� ������� ���������� ���� � ���������� �������. ��� ����������� ������ ��������� �������� ������ ����������������� ���������� ����������� �������� �������� �����, ��������� � ����������� ������������ ���� � ������������ ����.

3.2. ������� ������ � ��ֲ������ ������ �������ֲ�

����������� ���������� ������ ���������� ������� ��������� ����� ������������ ������ �������� �����.

� ���� �������� �. ������������� ����� ��������� ����������� �������� ��������� ���������� �� ���� ���������� ����: «...�� ���� ������ �� ������� ����������, � ������ «������», ������ � ����� ���������� ������������ � ����� ������������ � ��� �������, �� �� ���� �������». ���� �� ������� ������� �� ������� ������� ������� ��������� ����������� �������, ������������ �������: «� ��������� ������ �����, � ��������� �����������, � �������� ������ ��� ����� ���������� � ���������� ���� ����» 39.

������������� ����� ���������� ���� ���� ������������ ���� � ������ ����. ����� ��������� �������� � ���, �� �������� ���� ������ ��������, «��������� ������ �������� ���� �������������������� � �������� �� ����������». �� ������ ������ ��������� ����� � ������������� ������ ��������� ���� ������ �������, ���� ���� ���������-���������� �. ��������� 40. ���� � ������ ������� � ��������� ������ ������ ���� �������� �� ����� � �������� ����� ������� ��������������� �������.

���������� �� ������ ����� ���������� ����, ������ ��� �� �������� ������ �� �������� ��������� ������ �� � �����, ��� � �� �� ������. ������� ������������� �������� �������� ������ � ������ ������� ���������, �� ���� ��� ����� ���������� �� ���������, ���������� � ������ �� ����� ������������ ����������� ������ � �����, ��� �������� ����� �� ���� � ������. ������� ����������� ��������� �� 500 ��. ���������� �������� ��������� �� ������ ������� ������������ ������� �. ��������, ��� ������� ����� ����������� �� ��������, ������� �� ���� �������� �� ������ ���������� ������ 41.

������� ������ «������� ���» 8 ������� 1918 �. ������, �� � ������ «������� ������ ������� � ��������� ������� ����� ��������� � �����������. ����� � �������� ����������� ��������� ������. �� ����������� ������ ������������� �������� ���������� � ��������».

�������� ��� ���� ������� �. ������������� ��������: «³������ �������������� ���� �� ����������� ���� ���� ����������� ������� ���������� ������ � ��������� � �����. �� ������ ��������� ��� �����, ���� ��� ��� �� ����� �� ��������. � ��������� � ����, ���� ������ �� �����, ������� � �������� ����� � ��������� ���������, ������������� � ��������������. ��, ��� ���� ����-�� ��, �������� �� ��� �� ������. ���, ���� � �� �������� ���, ���� ����� ������������ �������. �� ��� ������� �������� ��� �����, ����� ����������� � ���������, ������������ ����������, ���������� � ������������� ��. �� ���� ����������� ����������� – ��������, ���������, ���������. ̳��� ���� �����������, ����� ������ ������� ����� ���������… �� ������� ���� ���������� �����������, ������������ � ������ �� �������� ��� �������� ������, ��������� ������� ����� ������, ���’����� �� �������� �����. ���������� ���� ������������ ����� � ����� ��������� ���������, �������� ������ ������, ���� �������, ���������� ��� ���������� � �����������» 42.

���, ��� ����� ����� � ������� ������� ��������� ������, ����������������� ��������� �� �������������. �� ����� ��������� ��������� ���������� ������������� ���������� �������.

�'�������� ����� ��� �������� ������� �� ���: «��������� � ����������� ������������ ������ �������� � �������� � ���������� ���� � ���� ����������� ������. ���� ����������� ������ ���������� ������, ����������, �������. �.�. ��������» 43.

����� ������� ���� ������ ������� ������ � ����������� ����������, �� � ����� ����� ������� �������� ������������ ���������. ��������� �� ��� ���� �������������, ������������� ��������� ����� �������. ���� ���� ����� ���� ������� � ����� ��������� ��������� �������.

3 ������ 1918 �. ������ «��������� �������» ����������� ����������, � ����� ������-������� ������������� �� ��������� �� ������������� ��'������ � ����� ���������� ����� �������� ������. ������ �������� ���������� ������������ ������, ���������� ������ ������������ �� �������� �� ���������� ����� ������������ �����, �� �������������� �� �������������� ������, � ������� ���������. ��� �������� ����������� �� ������� � ���������� �������� �������� ��������� �������� ����������� � ��� �� � ����� ������� 44.

����� �������� ����� �������� ���������� �������� ����� �� 24 ����� 1918 �. «��� ������� ����������� ��� �� ������� ������». �������� ��� �� ��������� IV ����� ����������� ��������� ������� �������� � ���������� ������ �������� ����� �� ����������� ������� ���� ̳�����. ³��-���������, ���������� ���������� � ����������� ����� ������������, �������� � ��������� �������� ���������� ����� ������������, ������� ���������� ������ �� �������� V ����� – ������� �� ��� �� ��������, ������������ ���������. ���������� ����� ����� ������������ � ��� ������� ������, ���������� ����� ������� � ��������������, ���������� ������� � ����� ����� (1 ����.) – �������� VI ����� – ������� ���. ���� ���� – � �������, ����������� �����������. ³�������� ����� ������������ ��������� � ����� 45.

�������� ����� ������� ������� ����������� ������ �������� �����������, � ��������� ��� ����������� �������� ��������, �����-��������� �� �������� �����. ��������, �� �� ������ ������ ���� ������� �������� ����������� ������ ������. ����������� �� ��� �������� ������ ���� ����������� �����. ��� 9 ������ 1918 �. ������������ ������� �� �1 ���� ��������� ��������� �������� ������� – �. �������������, ���������� – �. ������� � ��������� – �. ��������. 13 ������ ��������� �������� ���� �. �������, � ����������� � ���������� ������������ ���������� – �. ��������� � �. ʳ������. ���������� ��� ���� ��������� ��� �������� �� ����� ����� ����������� ������� ���, � ����� �������� ����� �. ������� �������� � �������� ��� �������� ������� �� ���� ��������. ��� � �������� ������������ ������������ �������� ������� �. ��������, � ����������� – �. �����. 28 ������ �������� ������ �������� ���� �. �������. �������� ������� ���������� � ������������� �� ������ �������� ������������� ���������� ���������������� ������� � ������� ���� �������� ��������. ���� ��������� ����� ����� �������� ����� ������ �. ��������, � 13 ������ ����� – �. ��-�����. � ���������� ������������ ����� ������� ���������� ���� ����������� � ����������� �����������. ������ �������� ������� ������� �. �������� � �. ���������, ���������� – �. ��������� � �. ����, ���������� – �. ���������, � ���������� ������� – �. �������.

� ������ ������� ���� ������� ����������� ������������ ���� ��������� ����������� ����������� � � ��� ������ ������ �������, �������� ��������� ���� �� �� ���� ��������� ��������� ����������� �������. 8 ������ �� ������ �������� �������� ���� ���������� �. ��������-��������������, ���� ������� �� ����� ������ ���� 15 ��������� 1918 �. ������� ������ �� ������ �������������-������������� ������� ��������� �������. 20 ������ ��� ���������� ���������� �����������, �������������� �� ����������� ������� ���� ��������� ������ «��������� �������� ���� �� ������ ������������ ��������». �� ������ �. ����������, ���� ��������� ��������� ������������� ��� ��������� ������� ��� 52 ��������� ������ �������� ���� � �����. 30 ������ �� �����������, ��������� �� ���������� ����� ��������� ���� �������� ������� �������, ��� ������ �. ����� 46.

����������� ������������-�������� �������� � �������������� ����������� � ������� ������� �������� ����� ������������ ���������. � ������ ����������� ��������� ��������� �������� ���� ��������� ����, �� ����� – ��������� � ������ ��������. �������������� ���� ��� ����������� ��� ������� ������, ����������� � ������������� �������� ���, �� ���������� ��� ���������������� � ���. ���������� �� ���� ������ ���������� ������ �� ������� � ����� ������ � �����-������. �� ������ �� ���������� ������� �� ������� �� �����. ������� ����� ���������� �� ���������� �����, ��� �� ������� ����� ��������� �� ����������������. ������������� ��������� ����� �� ����� ��������� ��������� ������ ���������� �������. ��� ����� ������ �������� ���� �������������� �� ������������ ���� ������, ���������� ������� ��������� ����������, ������������ ���.

���, ������� ��� ��������� �� ������ �� ����� ���������� � ����� ���������� �. ��������� ���� ������� ���������� ����������� ��������� �� ������ ��������� ��������������. ������ �. �������� ����������� �� ������� ������ � ������������ �� �������� ��������� 4-�� ����� ������� �������� ������� � � ����������� ��������������, ����������� ����������� ����� ���������� ����������� ���������� ������. � �������� ��������� �������� ������� �������� �. �����­�����­���� �� ������ ���������� �������������� �����-����������� �������� ��������� � ͳ������ ������������������ ������� ������������ ��������� �������� ���-�������� ���. � ������������, �������, �����������, �� �� «����� ������ ���� ������ ������. ���� ������ ������ � �������� ������� � ���, ��� �������� ����� �����» 47.

�������� ���, �� �� ��������� ����� � ���������������� ���������, �� ������ � ����� ������ �������� �� ��������.

29 ����� ������������ �������� ��������� ������� ���������� ������� ����� ����� ����������� ��� ��, �� «�� �������������� ������������ �������� ����� �� ������ ��������� �� ������, � ��� ��������� ��� �� ����������, ������� ����� ����� �������� �����������, ��������� ����� ��������������� � ��������� �� ���� ���������-�������������» 48.

³������ �������� ���������� ��������� ������������� ����� �������� ������������ ����������.

���, �� �������� �������� ��������� ����������� ������ �. ���� �. ������ ����������� ������� ����� 26 ������ 1918 �. ���� ��������� � ����� ��������� �. �������, ���� «��� ������ �� ����������» 49.

� ������� ������� ���� ���������� ����� ���������� ���, �� ����� �� ������� ��������� ������������ ������ � ������������� ���������, �� ��������� �� ��������� ������������. ��� ��������� �� �����, �� ��������� �� ������ �� �������� ������, ���� ������������. ���� ������������ �� ��������� �������� ���������, �� �������� ��������� �������. ���� ���� ����� ���������� ��������� ������ � ��������������� ��� �������� �� �� �����, �������� � ������� ����� �� ����� ����������� ����� � ���������� ����.

���, 29 ������ 1918 �. ��������� ����������� ������� ����� ������� ������� �� �������, � �����, �������, ��������: «���� �� ������ ������� � �������� ������� ����, � ���� �� ����������� �������� ������ �� �� ���������, � ��� ����� – ������� � ����� ���������� �������� ��� ��� �������� �� �� ������� �� ̳���� ����������� �����» 50.

��� ���������� �� ��������� � ��� ������ ������ ������� ����������.

���������, 10 ������ �� ���� � ������� �������� �. ������� ������ ��������� ������� ��� ��������� ��������� ���� � ������ � ���� ���-�������� ��� �������� � ��������� ��������������� ����� �������� �������� ���������: «���� ����������� ������� �� �������������» 51.

����� ���������� ��� ������������ ����� ������ ����� ���������� �������� ����� �� ������� �������� ������� �������� ������� ����������������.

��� ����’���� ������������ ���������� ����� ��������� ��������� ���������� ����� �. ������. ̳���� ����� ���������: � ������������ – �. �����, ����-���������� – �. ������������, ������� – �. ����­���, ������ – �. ̺������, ����������� – �. ����, ������ – �. ������, �������������� – �. ��������, ��������� – �. �������������. ���������� ������� ����� ����: ���������������� – �. ���������, ������������� – �. �������������, ������������ – �. ������, ����������������� – �. �������, �������������� – �. �������, ���������� – �. ���������, �������������� – �. ��������, ����’����������� – �. ���������.

� ������ ����������� ��������� ��� ����� ���������� ������ ������������.

7 ������ 1918 �. ����������������� ����������� �������� �. ���­���� ��� �������� ���������� �� ��������� ��� � ��������� ��������, �� ��������� ������-������� ������ ���������� «������� ���������, �� �� ���� ���������� �� ������ �� ���� � �����-����������� �������� ��� �� ��� ������ �� � ��������� �� ���� ������-���������� ������������». 4 ��������� �������� ��� ��������� �� ������������ ����������� ����� ��� ������-�������� ������ ��쳿 � �. ���� �������-���������� �. ����� � ������������ ��������� ����� ��������� �������� � ������ ������, ������� � ������� �������� �� ������ ���������� �������������� �����-����������� ����� ���������� � ����������� ������ ����� �������� �����������. �. �������� ��������, �� «������ ���������� �������� ����� � ������� ������ �������� �� ����� ������������ ��������, �� ����� ������ ��� ������������� �� ����� ����� ��������� ���. ���� ����� ������� ��������� � �� ������ ������ ���� ����� ��������� ����� ���������� �����». �������� ������� � ���­����� ���������� ���� �������� ���������, ��� ����������, �� «������� ���������� ����� � ����� ����������� �� ������ ���� ����’��������» 52.

� ������� ��������� ������� �������-����������� �������� �� ������� ������ ������������ 11 ������ 1918 �. ����� ���������� ���� ̳�����. ��� ������� ������� �� �� ����. ��� ����������� ������ ����������� ���� ����� ��������� ��� � ������ ���. ���� ���������� ����������� ������������ ��������� ������ ��� �������������� ��� ��������-�������� �� ��������� ��������� � ����� 53. �������, 11 ������ �������� ��� ��� �������� ��������� ����������� �������� ��� ������������� ��� ��������� �������� ��ﳿ �������� �����, ����������� ��������� ������������ ��� ����������� ������ ��쳿 ������-��������, ���� ��� ����������� �������� �� ���� ������ 54.

�� ����� ����� �������� ������ ������� ����� �� ��� ����������� ����� �� ����������������. ������ ����������� ���������� ����� ���������� � ����������� ��������� �������� ������ ���������� ���������� �������.

���������, ����� ��������� ������ ������������� ������� ����� ��� �������� � ����� �������� ����: �����������, ��� �����-������, �������, ���� ������ � �������� ������, ���� ������ � ������ ����. ������ ������� ����� ���������: ����������� – ��������� �. ���­��­���, ������������� – ����������� �. �������, ������������ – ��������� �������� ���������� �. ������. ��� ���������� � ������������ ����� ������� ����� �� �������� ������� ������� �������� �������������� ������. ����������� ����� ��� ����� �. ���������, ��������� �������� ������ – �������� �. ����� � �����-����� �. ����� (��� � �����), ��������� – �. ��������� � �. ��������� (��� ������� ������� � ������, ���� – � �����), �. ������ (������� �������), �. ������� � �. �������� (��� � �����). ���� �������������� ��������� ������ ����� �������� ������� ������������� ������� ����� ������ �� ����������. ����� �������� ���� ������ ��������� ��������, �������, ������ �������, �������. ���� ������� �. ����� � ������� �. ������� �� ������� ����� � � ��쳿, � � ������.

��������� ����� �� ����������� ������ �������� ����� ������� ���������� �������� ����� ��������� �� ����� ������ � ����� �����.

���, � ����� �������� ������������� ������� ����� ����: �������� ������, ���������� ������, ��������� ������, ������ �������� � ��� ���� 55.

ϳ� ��� ����������� �� ������ ������ �������� �� ������� ��������� ��� ��� ������� �������� ������� �� ������ ��������� ������. �� ����� �������� ����������� � ��� � ��� ��������� �� ������� ���������. �������� �� ��� ����� �������� ����� ���� ������� ��������� ������, ��������� �� �������� �����, ���������� �� ������ � ���� ������ ��������� �� �������� � ��������. ³����� � � ����� ������� ��������������, �� ����� ��� �� ������ ����������, ����������� ������� �� � ������, � �� ������. ����� ���������� ����� ���������� �� ������ � ������������� ����������, ��������� ������������ ����� ���������� � �������� ����������� ���������. 19 ������� ����� ������� ���� ��������� �������: «� ����� ����� �������� ������� ����, ��������������, ������� � �����, �� �������� � ������� ���� �������� �� ��� �������� ������». ϳ�������� ����������� ����� ������� ��������� � �������� ������� ���������� ����� � ���������� � ���������� �� ����� ������� 56.

���� ����� �� ��������� ������� ���������� �� ���������. ����� ������ ������� � ���� ���� ������ � �����, ��� �������� �� �������� ��������� ���������� � ������� � ������������ ������ ������ ������ � ������������ ���������, � �� � � ���������� �������.

26 ����� �������� ������ ������ �. ������� �������� � ��� ��� ������ �����-��������� ����� ���������� ������������� �����-������ �. ������, ���� ������� ������� ��� ����, ��� �������� ������� ��������� ������ ������� �� ���������. �� ������ ���� ����� ����������� ��������-���䳿�. ������ ����� ��������� ��� ���������� ����� ����� ������� �. ����� �. ������, ����, ��� �� �������� �������, ������ � ���� �������� 7.

��� ����������� � ����� ����� ���������� (�� �������� ���������� ������� ����� �������) ����� �������� ������� ���� ������ ������ ��������� ���������� ��������� �� ������ ��������� ������, �� ������������ � ������� ������������ ��� � ��������������. �� �������� ��������� ������ �������� �� �� ���������� � ������� ����� ������� ����'���� � �������� ����������. ���� ���������� ����������� �� ���� ������, ���� ����� �������� ��������� �� ������ ��������� ����������. ������� �� ������ ��������� �� ������������ ����������� ������� (������ �������) ����� �������� �������� �����, � ����� �� �� ���������� ���������� ���� �������� �������� � ��������� ������� �������� ����.

�����-�������� ������ ���������� ��� ����������� ����� � ��������� ����������� �� ������, �� ������������ ��� ������� ����������� ����. �� ����������� �� 9 ������ 1910 �. «�� ���� ���������� ������� ������ ���� ������������ � ������-����������� ����������, ����������ﳺ� � ������������, ���������� ���� ����, ��� ���� ������ �������� �� �������� �� ������ ��� �����’������ ������� �������� ��� �� ���������� �������� � ��������� ���������». �� �������� ���� ���� ������� ��������� ������� � ����������� ���������, � ����� ������ �������� �������, �� ���������� � ���������� ������ ��� ���������. ��������� �����-���������� ������ ������ ���� «��������� ��������������� �� �������� ����������� � ����������� ���������».

�������� ������ ��������� ��� ���������� ������� ���������� ������ � ����������� ������ �������. ��������� ����� ������ ������ ������ � ����� ���������� 8 000 ���. � ��� ��������� ��������� ������������� ������������ ���������. �������� ��������� ��������� ��� ������ ���� ����� ����������� � ��������� ������� 3 600 ���. �����.

���������� ��������� ������� ��������� �����, � ����� ���������� �����-���������� ����� � ������� �� ���� �������� ��������� ��� ���, �� ���� ������ ����� � ����� ���������� �� ���������� ���������������. ���������-��������� ������������ ����� ��������� �������� ���, ���������-���������� – ���; �� ���������� ������ �� ������ ����� ������� ���������� ��� �����������. ��� ������� ���������, �� ��������� – �� ����� ��� ���, ����������� �� ����������� �� ����� � ������������� ��� ����������. ���������� ������ ������ � ������� �������, ��������, ��������� �� �������� ���, ��������� �� ����������� ��������. ������ ����� � ����������� ������ �������� ������ ���������� �� ����������� ���������� � �����. �� ����� �������� ���������� ������������ �� ������� ���� ����������, ����� ���� ������ �����, �� ���� � ���������� ������ 58. ��� �� �� ������� ������ ���������� � ��������� �. ѳ���� ��� ��, �� «��������� �� ��������� ���������� ����������� �� ��������������� �������� �� �������� � ������ �� ������ ����� � �������� ����» 59.

ϳ�������� ����� � ��������� ����� ���������� �������� ��� ����������� ��������. 25 ����� 1918 �. �� ������� ������� ���������� �������� ����, ��, ����������� �� ����� �������� ������ �������, ����������� ������ «��������, �� ������ ����� � �����, ���������� ���������� ��� ���������� ��������� �������� �����. ���� ���� ����� � ����� �� ������, – ����� �������� �����, – ����� ����������� ������ ������ ��� ��������� �� ��������».

1 ������ ���� �������� ������������� ��������� ��� ��� ����’������ ������� �� «��������� ������» ��� ��������� ������ �� ����� ���������� �����. ���������� ��� ��� ����������-������ ���� �������� �������� ���� ����’������ ������ ���� ��������������� �� ��� �� ��������. � ��� ����������� ��������� ��������� ����������� �������� ���������� ����� �� �������� ��� ��������� �������� 60. �� ����� ������� ��� �������� ��������� ��������� �������� ��� �� ������ �� ������ ������������ ������� �������.

���� � ������� �������� �. �������� ��� �������� ������������ � ������� �� ��� �������� �����, �� �������� �������� ������� ����������� ��������� �� ��������� � ����� ����������� ������� � ������ ������� � ������� �������������� �������� �������� � �����-��������� �����. ���� �������� �� 21 ����� � ���������� �� ����� �������� ������ �������� ����� �������� ������������ ����������� �������� � ������� ��� ����������� ���������� ���������� �������������� �������� �������� � ������� ��������� �� ��� ��������� �� ������, ��� ���������� 61. ������� � ��������� �������������� ��������� ����� � ��������� ����� ���� � ����������� ��������� ����� ������������, �� � �� ������� ��������� �������� ���������.

� ���� ����� 1918 �. �. �������� ����� ����� ������� ������� ������ ��� � ��� ��������. �������� ���� ������. �������, � ���������� ����� ���� ����� � ��� ������� � �񳺿 ������ � ��������� �� ���������, �������� �������� � ���. ϳ� ��������� ����������� ����������������� �������� ��������� ������������ �������� ����� � �������� � ����������������, ���� ���� ��������� �� 1 ������ ��������� ��� � ��������� ��������, ������������� ����� ��������� ������ � ���������� �������. ������������ �������� ������� ������ ��� ����� ������� ����������� ���� «���������� ����������� ��������� ����� �������, ������� ���� �����������, ������� ��������� ������, �� ������� ��� ����� ����������� ������� ������ � �������� ���� � ��’���� � ��������� � ����� ������������ ����� ��� ����».

�������� � ������� �������� �������� � ����������� ����� ���������� 1907 � 1914 ��.

������� ��� ��, �� «������� ����������� ������ ���� ��������� � ���������� ��������� ������ (��������), � �� �� ����� �����������, ������� ����� ������� �������� ���� ���������� � ��������� �� ������ �������».

��� ���������� ������� �������� ��������� ������ ���� �� ������ ���� �� 30 ����. �������� �������� ������� �����-�������, ������������, ����������, � ����� ������, �� ���� �������� �� �������, ������ ������� ��� ������� ��������� ������. ������ ����� �������� �� �������� � �������� ������������� ���������.

³� ������� ���� «������� � ���� ������������, ������, ��������, �������, ��������, ����������, ��������, ���������, ���������, ���������, ��������, ��� �� ������, ��������������, ���������, �������� � ���������� ���������� �� ������ � ��������� �� ���� ����’����, ������ ������’�, � �������� �������� ������, � ������ �����, ������ � ���’����, ����� ���������, ��� ������ � ���� ��������� �� ��������������� �� ������� � �������� � ������������ ���� �����’���������».

�� ����������� ����� ���� ���������� ����� ����� � ������, �������� ���� ������������ �������; � ������ ������ � �� ������ ������� ������, �������, �����, �������, ��������, �������� ���� ��������� ���������������� ��������� � ��������� �������� ��� �������� � ������������ ������� �� �����.

��������� �������� ��� ������������ ����������� ��������� � ������ �������� �������� ��� ���������� ���� �������� ��������� ��� ����� ��������� �������� ������ �� ����������� �� ����� ������������ ������������ �������, ������ ������ � ���������� ������. �������� ������������ ������� ��������� ��� ��������� �������� ������ � ������� �������� ������� 62.

������� ���� ������ � �������� ������� ����� ������������� ���� ����������� 25 ����� 1918 �. ���������� ��������� �.�. ʳ�­��­�������� ������� �������� �����. � ��� ���� ������� � ���� �� �. �������� ��������� ���� �� ���������� ���������� � ������� �� ����'���� ���, ��������� ������� ����� 63.

���� ������ �������� ��� ���������� �� �� ���� ���� �� ����� �� �������� ���������� �������. �.�. ʳ���������� ��� ����� ��������� ����������� ��������� ������������ ����� �.�. ʳ�­����������. ³� ������� ���� �������� ����� � ��������� ����������, ��� ���� ���������� � ͳ������, ������ �������� ������ �������, ��� ������-�������� ��������� �����������. ������ �� �������� ����� ���� � ��������� � �����, �������� � ������������ �������� �������� � ������������� ����� 64.

�. ʳ���������� ��������� ����������� � ��������� ��������. ³� ������ ������������ ��������� ��� �. ��������� � ����� ���������� ��������. ���� � ������������ ������ ������ ������ ���� � ����������� �� ��������. �� ��������� �������� �������� �����, �������� ���� �����������.

� ��� ��� �� ������� ���� �������� � ��������� ��������: ���-��������� – �������� � ������������, ��������� ���� �������� ���������� (����� – ��������), ���������� – �������, �������������� – �������� (����� ���� ������ ��������). �� ���� ���� ����������� ����������, ������ ���� ������� � ������������ ������ �������� ����� � ����� ����� ��� ����'����. ���������� ������ � ���� ��� ������.

���� ������ ������� � �������� �. ѳ���� ��� ��, �� ���� ������ ��������� �� ������ ������������ �������� ��������� � ����� ������ ���������� �������� ������ �������������� ������ 65. ������� ������ �������� �������� ����� ������ ���� � ������������ �����������, �� ����������������� �� �����:

«�������, ��������. ������� �������-���������� ������ ����������. ����������� �� ������ �������-���������� ������� ������ � ����������� ������� �� ������. �� ��� �������, ����� �� ���������� �� ������ �����������������. 5.��.1918» 66.

������ ���� � �������� ����� �� ������ � ���������� ������ ��������� ������� ������� ���������� ������������ ������ �������� ������������ ����������. �� ����� ������ ����� � �. ѳ�����, �� ������ �� �� ��������� ����� ���� ��������� ������, ������ � ��� ��������� ��� ���������� ���������� 67. ��� ��������� �������, �������� ��� ������ � ����� ��� ����� ��������� �������, �� ������ ����� ������� �������� ����� ��������. ��� � ��� �������� ��� ��� � ���� ����� �������� �����, �� ���� �������� ����� ������������� ���������� ����� ��� �����, �� � ����� ���������.

�������� � ������ ����������� ����� ��������� ��������� ����� ���������� ������� ������. ��� 11 ����� � ������ ������� �������� ����� �. �������� ������� ������� ��� ��, �� ���� «����� �����, ��'����� � ������� ��� �����», ���� �������� ������ ��� ���������� �������� �� 25% 68.

��� ���������� ���� �������� ��������� ���������� ����� ��� ��������� 12 000 ���. ������, ��������� � ��������� �������� – 9 000 ���., ������ – 8 400 ���., ���� ������� – 6 600 ���. 69. � ��������� ��­���� ������� � �������������� ������ ������ ���������: ��������� ����� – 9 000 ���., ������� ������ – 6 600 ���., ������ – 5 400 ���., ���� ������� – 4 800 ���., ���������� – 4 800 ���., �������� – 4 000 ���., ����������� – 3 600 ���. 70. ����� ����� ������������ �� ����������: 3 600 ���. �� �� � 4 ���. ������� (1-� ������), 3 000 ���. �� �� � 3 ���. ������� (2-� ������) 71.

���� ������ ���� ������ � ��������� ����. г��� ��������� ��� ��������: ������ ������ – 12 000 ���., ���� ������� – 10 000 ���., ��������� �������������, ������ � �������� – 8 000 ���., ��������� �������� – 8 000 ���., ���� ������� – 6 400 ���. ���������� �������� ��������� 2 400 ���., � �������� – 1 200 ���. ����� 72.

��� � � ����� ��������� ����� ����� ����������� ����� ������� ������. ��������� �� ������� ��� 9 600 ���. �����, ��� ��������� ����������� �������� – 12 000 ���., � ���� ������� – 9 650 ���. 73. ���������� ����� ������� ����� ���������� 7 200 ���. (1 �������) �� 6 000 ���. (2 �������) �� ��, ���������� ����� ������� (������) – 4 800 ���., ������ – 4 200 ���., �������� – 4 200-3 780 ���., ������� �������� – 3 000 ���., �������� – 2 400 ���. ��������� ������������ �����-����������� ����� ��������� �� �� 10 560 ���., ���� ������� – 7 040 ���., ��������� ��������� �������� – 6 360 ���., ����� ������� ������� – 3 960 ���. 74, �������������� ����� – 4 000 ���., ��������� �������������� �������� – 6 400 ���., �������� – 4 800 ���., ���� ������� – 4 000 ���., ��������� ������ ������� – 4 000 ���., �������� – 4 800 ���., �������� – ��������� ������������ � ������ ������� ������ – 4 800 ���. г���� ����� ��������� ��� ������� 17 000 ���., ���-��������� – 13 500 ���., ���������� ����������� ����� ������������, �� � ����������, – 12 000 ���., ���������� ����������, ��������������� � �������������� ����� – 10 000 ���. 75.

��� �������� ��������� ����������� ���������� ����� �������� ��������� ������� ���������� ������ ���� ���� �� �������� ��������� ������ �� ��� �������� ������ �� 1 �� ��������: ��� – 50-60 ���., ������� – 40-50 ���., �’��� – 3-4 ���., �������� – 20-30 ���., ���� – 7-8 ���., ����� �����’��� – 8-9 ���., ��� – 3 ���., ������ – 2,50 ���., ����� – 2 ���., ����� – 8 ���., ���� – 3 ���. 76.

�� ���������� ��� ����������������� �� �����, ���������� ��� ��������� �������. 19 ��������� 1918 �. ���� ����������� ����� «��� ������������ ���������� ������� �� ��������� �������� ��������� ������� �� ���������� �������� �� ���������». ����� � ������� ��������� ������������ �� ��� �������: ������ � ������; �� ����� �� ����� ����; �� ����� ����� ����� ����. ������� �� ���������� ������ ����� �������� ���������� ������� ������ ������� �� ��������� ������. � ��� ���� ���� ������, �� � ����� ����������.

���, ��������� � ����� ���������� �� 2 400 ���. ���������� �� ���������� 30–40%, 50–60%, 60–70%; ����� 2 400 ���. – �� 4 200 ���. – 25–35%, 45–55%, 55–65%; ����� 4 200 – �� 7 200 ���. – 15–30%, 35–50%, 40–60%; ����� 7 200 – �� 10 000 ���. – 15–25%, 35–45%, 40–50%; ����� 10 000 – �� 15 000 ���. – 10–20%, 25–35%, 30–40%; ����� 15 000 ���. – 10–15%, 15–20%, 20–25%.

� ������� ������� �� ������ ���� ������ �� ����� ����� � ��������� ��������� �� ����� ����� ������, ��������� � 1 ������ 1918 �., ��������� ������ ������������ ��������� �������� �������� ��������� (�� 100 �����) ��� ����� ������ ��������� (����� 100 �����) 77.

�������� � �� ���������� ����� ������������ �������� ��������, �� � ��� ����� ���������� ��������� �������, ����������� �� ������ ������ �� 26 ������ 1918 �. «��� ���������� ������ ����� ��������� ��������� �������» 78.

���, ������� ���������� ������� ����� ������������ �� ������� ������ 1-�� �����, ���’���� � ������ ���������� – 2-�� �����. ³����������� ����������� ������� ������ ���� VII ����� ������������ �� �������� 1-�� �����, ����� ������� ����� – 2-�� �����, ���’���� – 3-�� �����. ³��������� ����� � �� ���������� ������������ ��� �� ��������� ������� ������������� �������. ��� ����������� ��������������� ������������ ������� ���� ������� ��������������� ����������� �����������. ��������� �� ������ ������������� ��� ����� ������� ������, ������ ���� ������ ��������. ���������, ��������� II �����, ����������� � ����� ����� �����, ��������� �� ���� 15 ���., ����������� � ���, ������������, ���� � ������ – 50 ���., � ���’��� – �������� 3 ���. � 10 ���. 79.

��������� �������� ������ ������������� ����� ������������ �������. �� ����� � ����� ���, ������ � ������� �� �� ���� ���������� ��������� ����� � ��������� ����� �� ������ ����� 80. ������ ����������� ����� ���� ���������� 500 ���. ��������� �� ��������������. �������� ��������� ���������� �� ������� ��� ��������� ��������� ����� �������� �����. ����� ����� ��� ��������� �������� ����������� �� ��������� ����.

����� ����� �������� � ��������� ���������. ���, ��������� ��������� ����� ���� �� �� ����� ���� � ���������� ������ ���� ���������� �������� ����� � ����� �������� ������ ������ 81. ��������� ����� ���� ����� ������������� ������ ��������� 82. ��������� ������� ����� ������ ���������� ��������� 300 ���. �� ��������� ���� 83.

��������� ��������, �� ����� ���������� ���������� �������� ����� ������ ��������, ���������� ��� ���� ��������.

������ � ����� ������ ������� ��� �������. ���� �� ��� ����������� ��������� � ���������������� ���� ���� ����������� �������� �. ������ �� ���� �������� �. �������, �� ������������ ������� ��������� ���� ������� ���������� �������� � ����� 3 000 ��� � ������ ������ ����� – 3 000 � 2 200 ���. ��������, � ����� 3 000 ��� ���������� �������� ����� ��������� �� ��� ��������� ��������� ����’���� ���������� ����������� ������� ����� �. ����������. ������� ��� ����� ����������� � ������������� ������� �������, ������� �� ���������� ������ ��������� 84.

� «���������� �������» �� 26 ������ 1918 �. ���� ����������� ������� ��������, �� ��, ����������� �� ��� �������������� �����, ��������: «�� ���� �������� ����� � �������� ������ ���� ����, �� � � ���� ��������� ������� ������ ������� ����� ��� �������� ������, ��� ���������� ���, �� ���������� �� ����� ��� ����� � ������'�».

����� ������ � ���� ������������ ���������� ���������� ���� ����������� � ���. ��������� ������ �. ������� ����� ����'���� ��������� ������� ��� ���� �������� � ��������� ��� �� ������� ����������� �� ������� ��� ��������� �����. � ���������� ����� �������� ����� ���� ����������� ������ ���� ��� ����������� �� ����������, ����������� ������� ��������� �� ��� �������� ��������. ������ ���������� ���� ��������� �������� �������� ���������� � ���� ����� ����������� (����, �����, �����, ���) �� ��������� ������. ������ ���� ���� ����������� �� ������ ��� �������� (65-70 ���.) 85. �� ������ ������’� ��������� ��� �������� ������� ���� �. ʳ����������. ������� ��� �������� � ���� ���������� ������� �� ���������� ����������. 26 ������ ������������ ������� ���� ���� �������� �������� ������ ������������ ���������� 86.

�������� ������ ���������� ���������� � �� �� ����� ���� ���� ��������� � ��� ����������, � ��� ������� �����������. ���, � ������ ��� �������� �������� � ���������� ������, �������� ������� � ������ ���������� ����� ���������� ������������ ������������ ������� ���� ����������� ���� � ������� «����», «����», «˳��», «���������», � ����� ���������� �� ������ ��� ��������� �������� ������� ������ �������� ������ ������� ������������ � ����� ����, �� ������� �������, ���������, ������������ � ��������� ��������. ������� ������ ���� ����� � ��������, ��������� � ��������. ����� � ��� ����� ���������� ������ ��������� ������� �� 27 ������ 1918 �. �� �261 ���������, �� �������� �� ����� ����� ������ ������������� ��������� ������� �� ����� 87.

����� �� ����� ����������� ��������� ������� ��� ���������� ����� � ������.

15 ������� 1918 �. ����������� �������� �. ���� �������� ���������� ������������ ���������� ����� �. ����, �� � ���� «���� �������� �� ��������� ��������� ����, �� �� �� ���������� �� ������� � ������� ������ ��������, ��� ���� ����������� ����� �� ���� � ����������, ��� ���������� ����� ������ �����».

���������� �������� ������� ��������� ���������� �� ������������� �����, ������� �� ����������� �� ����� �������� �������.

���������, 19 ������� �������� �. �������� � ������ �� ���������� ������������ ���������� ����� ��������, �� «������� ������� �6 �� ���’��� ������ ��������� ���������� ������� ����� ������� ��� ���� ����� � ��� �������». �������� ������ �������� ��������� ������� �� �� ������, ������ ����� � ����� ��� ������� ������������� ��������.

������ «����������-��������» �������� ���������� ����� � ��������� ��������� ��������� �������� ��������.

��� ������ �� ��’� ������ ��������� � �������� �����, ��� ������� ��������� ������� ����������� �������������: «��� �������� � �������� ��������� ��������� ������, ���� ������� �� ������. ���� �������� � �’��� �����, ������ ��� ����. ������� ������������ ������������ �������� ��� ��������� ��������� � �� �������� ��������, ���� �� ���� ������� � ������, ��� ������� ��� ������ �����. ����� ������� ��������� � ��������». � ������� ������ ��������� ���������� ����� ������� ������������ �������, �� ���� ��������, ������ �. ����, ������ ������ � ������� ��������������, ��� ��������� �������� ���. � ���� ������ ���������, �� �������, �� �������� ��� ��������� ������, ���� ���� ������� �� ������. �� ������ �. ����� �������� ���������� �������� ������������� ������������ ���� ������ – 1 000 ���. ϳ��� ����� ������ �������� �������������� ��������� 88.

ϳ�������� ���������� ������������ ���������� ����� ��� ���� �������� ��������� ����� ���� ������ ���������. 15 ������ �� ������� �������� � ������� ����������� ��� ��������� ������ ��� ���� ��� ����������. 8 ������� – �������� ������������ ������� ��� ����������� ������������ ����������� ��� � ������ � ��’���� � �� ������ «�� 10 ����� �� ����, � ������ � �� 15 ����� � ���������� ��������� �� ���» �� ������� ���������� ���������� ������� 500 ���. �� ������������ �������. 14 ������� � ����������� ����������� ������ � ������� ����� ��� ���� ���������� ���������� ��� ������ �� ���������� ���� ��� ����� � ������� 59 ��� ���� ����������. 10 ��������� ��������� ����� ������� ����� ��������� ������� ��� ��������� ������� ���������� ��������, «�� ���������� �������� ������������� � �����» 89.

��������� � ������� ���������� ������������ �������� �������� �������� ���� ���� ������� ����� ������������ ��������. ij������ �������� �� ��� � ������������ ��������, ��� ���� ������� ����� ��� �������� ������������ �����. ������ ����� ����������� ������ ����� � ������������� ��������� ��������, ������������ ��������� 16 ������ 1918 �., ������������ � ������ �� ��������� ������ �������, ���� �������, ����������� ��������� ����� – �� ��������� �����, �� ���������� ����� – ��������� ����������, ��� ��������, ���������� ����� ������ � �������, ������� – ������� ���������, ������� �������� – �����������. ������� ������������ ������ ������� ���� ����� �������� ��������� �������� ���������� ������ ��� ����������� ����������� ����� ��������. ������� �������� ���������� ���������� ����� ��� ��� �������� 90.

������ ��� ��������� �������� ���� ���� ���������� ����� ��������� ��������� ���������, ������ �������� � ���� �������. �� ���������� ��������� ��������� ����’���� �������� �� ������ ������� ����� �������������� �������. �������������� ��������� ��������� ���� ������� ��������� ��������� ����’����, � ����������� �� ���� – ������� �������. ��� ���������, �� ��������� � ��������� �� �� ���� ������ ��������. �������� ����� ����������� ��������.

22 ����� 1918 �. �� ���� ������ ����������� ����� �� �������� �������� ������ �’�� ������ � ������� ������������� �����. �� ������� ������� ��������� ������� ����� ����� �������� ������������, ����������� ����� ����� �������� � ����� �������� ��������� ����� � ��������� � ������ ��������� ���������. ����� ���� �������� ��������� ������ 91. 23 ������ �� ��������� ������ ��� ��������� � ������ � ����������� �� ���� ��������� ��������� �������� ����� �� ����� ���������� 92.

� ������ 1918 �. �� �������� ���������� ������������ ���������� ����� ���� �������� � ������ ��������� ����� ����� ����������, ����������� �� �����, ��� ���� ������ «�������� ���������� � ��������� ������� ����� ���������� �������» 93. 12 ������ ������ ˳����������� ������ ��������� ����� ������ ��������� ��� ��� �������� ������������ � ������� ������� � ���������� ������������ ����� ��������� ����� ������� ���������� ����� � 1 900 ���. ������ �� ��� ����������. � �������� �� ��������, �� �� ������ «���� ��������� � ��������� ��������� ���������. �����, �� ����� ��������� � ������� �������, �� ��, �� �� �� ���������� ��������� ����� � ����� ��� ����������� �����, � ����� � �������������� ���������, �� ����� ����� ����� �� ��������». ���������� �� ������ �������, ������� ���� ������� �� ������ � �������� � ����� 94.

10 ������ 1918 �. �������� ��������� ��������� ���� ������� �� ��������� ������ ������ �������� ��� ��������� ���������� ������ ����� ������ ����������� �����-����������� �������� dz����. ϳ������� ��� ����� ����� ����������� � ������� ���������� ������� ������ ����� � ������, ��� �� �������� ���������� ���������� � ����� �� ��������� ��������� �� ���� ����. �� ������������� ��������� � ������� dz���� ���� ������� �������� ��������� ��������� �������, ��������, ��� ����� �����, 10 ����� �����, ������� ���, �� ������ ����, ������, ����� ������, �� �������� ����� �� 20 � 50 ���. � ������� ����������� 95.

������ ������ ���� ������������, ��� �� ����������. �������� �������� ����� ����������� �� ��� ���������. �������� ��� �� �������� �� «�������� �� ������������ �� �������� �������� ������ ���� �����», ����������� ���������� ��� ��� �������� ��������� �������� ������. ����������� �������� ��������� ���� �� ��� «���������� ������������� ���� � ��������� ������� ������ ����� ��������� ����� �����», ������������� ���� ���������� � ������������� ��������� ������ �������������� � ������� ����������� ��������� ��������. ��� �����, �������� ������������ �������� �����-������� ������������, ���� �������� ���������, ������� ��������� � ������������ ����, ������ ����������, ������� ����� 96.

��������, �� �� ��� ����� �������� ����������� �������. ��� ���� �� �������� ������ ������� �������������� �������� ��� ������� ��������� ���������. �� ���� �������� �������� ��������� ���� ��� �������� �������� ������ ������������� ������ ����� ���� ��������, �� ������� ������� � ������� ��������� ����� �������� �� ���� �������� ���������. ���� �������� ��������� � ���� �������� �������� ������ ������������� �������� �������� ������� ������ ���������. ³� ��������, �� «ʳ���������� ��� � ���� �������� ����������� �������� �����, ���� ��, ���������� �� ����� ���������, ����� ���������� � �������, � ���� ������ ��� ���� �������� ������ ����������� ������ �����» 97.

����, ������� ������ ������������ � ������� ������ �� ���������� �� ��������� ��������� ����������� ������� ������� � ����� �������� ������. ������� �������� ��������� �� �������� ������� ����� ������������� ������������ � ������� ������������ ������� � ������� ����� ���� �������� ������ �����, ������� ��������������� ����������� �������� � ������ �������� ���������� �������� �� ��� ������� ��������.

3.3. ����в����� ����������, ����������� � ���������� �������� ϲ����IJ˲�

Գ����������. �������� �������� ������������ ������������ ��������� ������ ����������� ������� �� ������ ����������� ����� � ���������� ���� ���� ������������� ����������� ���� ������. ����� �� ��������� � �������� ��� �������� �������� ��������� � �������� ���������, ����� � ������� �������. ���� ����� �� �������� ��� ������������ ����� ̳����� � ��������������� ���������. ����� ������� ����������� �������� ����� ��� ������������ � 1 �����.

�������� ������ – ������ ������ ������� ����������� �� ������� ���������� ������� 10 ��� ���., ��������� ��� ���������� ���� ̳����� �� 13 ������ 1918 �. 98. 7 ����� ������� ��������� ���������, ����� � ���� ����������� �������� ����������� �� ������� ��������: 9 ���. ���. ������������ �� �������� � ���������� 1 ���. ���. �����. ������������� ����� � ������� 1918 �. ���� ��������� �� ������� ��� � ������, �� ������ ���� ���� ����� ����������, ��� �� ��������� �������� � ���� ������� �������� ������ ��������� ��� �� 21 �����. � ����� �������� �� ���� ������ �������� ����� ����� ������������� �� ����� 5 ������ �������� ��������� ������� �� �������� ��������� �������� ����� � ����������, ����������� �� �����, ���������� ��� � ����� �����. ��������� ����������� �� ����� 6 ������ (� 1 ����� �� 31 ������) �� ������������ ������� 99.

��������� ��������� ������� �� ������� ������, ��� ����� ��������� ��������, � ����� ������ ������������� ��������� ��������� ������ ������������ � ��� ����������� �������� �����, � ����� ����������� � ����������� ������� ���, �������� �����������, �������� � ��������� �����. ���� ��������� ������ �� « ���������� ����� ������� ������� �������� �������� �� ������� ������ �� 1918 �.» ������� ������������ �����, �� ��������� 3 ��� 193 498 ���., ���� �������� �� ����� «��������� ����������� ������� ���». ��������� ������� ������� �� ������������ �� ������� ������� � ����� 167 ��� 277 721 ���. ���������� ������ ����������� 17 ��� 101 644 ���. «����� ������� �� ������� �������� �����» 100.

� «�������� ������� ��� �� 1918 �.» ���� �������� ��������� ���������� ������ ������������������ ���������� �����. ���, �� ������ ������� ��������� ��� ������������� 532 494 ���., ���������� �������� ����� � ������� ����� – 4 ��� 978 500 ���., ��������� ������ �������� ����� – 110 ��� 773 321 ���., ��������� ����� – 4 ��� 811 200 ���., ��������� ������ – 619 ���. ���., ������ ��������� ������ � ������� – 34 ��� 423 ���. ���. ����������� � ����������� ������� ����� ����������� � �����: �������� ����� – 7 ��� 790 700 ���., ��������� – 56 ���. ���., �������� – 19 ���. ���. ֳ������ ������������ ��������� ����� �� ������ ���� ��������� ������ – 15 ���. ���., ����� ����� ����� ��� ��������� �������� – 192 ���. ���., ����������� ��������� ������ – 36 ���. ���.

������� �� �������� � �����-��������� ����� ��������� �� �������� �’����� ���������, ���� ����� ����� ������ ����� ���������� ������� «г�� ������� �� ������ �������». ��� ����������� 12 ��� 948 800 ���. �� ��������� �����-��������� �����. � ��� 10 ��� 581 300 ���. �������� ������ ������� ���������� � ��������, ���������������� � ������, 1 ��� 735 ���. ���. – �� ����������� � ����������� ������� ����� � �������, 632 500 ���. – ������� �� ���������� �������. ����������� �� ��������� ������� ������� ������������ �� «���������� �������� ���� ��� ���������� ������� �����-������� �����», ������������ � «���������� �������» 22 ������ 1918 �. ����������� ������� �� �� ������������ �� �������� �����-����������� ������������ ����� �����: ����������� ���� – 15 000 ���., ���� ���������� ������� – 50 000 ���., ��������� – 40 000 ���., ������������� – 20 000 ���., ������� �������� – 10 000 ���., �������� � ���������� ��� – 2 000 ���.

� �������� ������� �������� ����� ����������� ����� 4 ��� 152 844 ���. �� ��������� «�������, �������� ����������» 101. ���� ���������� ����������� � �������� ��������, �� ��� ������. � ��� ��������� �������� ���� ���: ����� �������� �����, �������� ���, ��������� ���������� �����, ��������� � ��������� ��������, ������� ������, ���������, ��������� (�� � ���������� ����� ���). ��� ������� �� �������� ����� ��������� �������� �������� �������� � ����������� �����. � ������� ��������� ���������� ����� �������� ������� ������� ���������, �� ���������� �������. ���� � ����������� �� �����? ³������ ��� �������� «³������� ������ ������ ���������� ��������� ����� ��� ����������� ��������� � ������ ��������» 102.

������������ ������

��

�����

�� ��

1.

�� ����� ��������

25 ���.

300 ���.

2.

�������� ���������� ������ (�����)

24 ���.

288 ���.

3.

������� ����� �����

9, 6 ���.

115, 2 ���.

4.

������� ���'���� �����

2 ���.

24 ���.

5.

�������� ������������� �������

1, 5 ���.

18 ���.

6.

���'����:

����������� �����

300

3, 6 ���.

������� ��������

125

1,5 ���.

����� ���������

500

6 ���.

7.

�������� ���������, �����, ���������

1,5 ���.

18 ���.

8.

�������-��������� �������

1 ���.

12 ���.

9.

�� ������������ �������

1 ���.

12 ���.

10.

�� ���������� �������

200

2,4 ���

11.

����������� �����

15 ���.

12.

��������� ��������� ����� (����������):

���������� �����

3 ���.

������ �������

2 ���.

ij������ (6 ��� � ����)

12 ���.

13.

��������� ������ ��� ������� ���������� (25% �������)

3945

47340

������:

70 670

880 040

ϳ� ��� ��������� �������� ������������ ���� ������ �� ���������� �������������� ����������� �����. 15 ��������� ����������� ������� �������� ��� ���� ���������� 15 ��� ���. «�� ��������� ������ ��������� �������� �����», 19 ��������� – 10 ��� ���. «�� ��� ������� ������������ ������», ���������� ��� – �� 40 ���. ���. «�� ��������� �������� ����� � �������� � �����», 60 ��� ���. – «�� ����������� �������» � 39 ��� ���. – «�� ������� ������������ ������» 103.

����, �� ���������� ������� �� ������ ������� ���� ��������� ��������� 350 ��� ���., �� ��������� ������ ������ ������� ��� ��������� (4 ���� 265 ��� 352 266 ���.) � ������������ – (1 ���� 81 ��� 383 368 ���.) ������� ��������� ������� 104. � ������ �� �������� ���������� �������� ����� ����� ������� ��������, �� ��� ������� ����������� �������������. �� ������� ��� ��, �� ������������ ���� ������ �������� ������� ����������� �������� �������� ��������. �������� ����� ������� �������������� ������ �� ����������� ������ �����. ��������� ��������� ������ ������� ���������� �������� ������ ������� ������� �� ������ �������, �� ������� ������ ���������� ������������� ���������� ������ � ��������� ����� ��.

���� ���������� ������ �������� ��쳿. ����������� ��������� ��� ����� �� ������������ ���� ���������� ���������. ³� �������� ��쳿 ���� ���������� ���� ����� �. �������� ���������� �������� ����� ������� ϳ������-��������� � ����������� ������, ��������� � ��������� ��������� ������. ������������� ���� �����������, �������, � ��� ����������� �������� ��������. ��������� ������� ����, ���������� ���������, ����� � ������, ����������� �� ������� �45 ���������� ������ ��� �. ����������� �� 5 ������� 1918 �. ���� ������ � ������������� ��������������� ����� ��������. �������� � �������� ����� �� ���� ������-���������� �������� � ���� �� ������� 1918 �. ������������. ������ ������������� ���� ������� �. ����� ������ �� ����� �������� �������� – ���������� �������������� ������, ��������� �������� ������ ��������. �� ������ �������� ��������� ��������� � ������ ����������, �� ���� ������ �������� ����� �� �������������� ������ �� �����. ������������� ��������� �������� �� ���������� ������ ������� ��������� ������ ����������. �� ����� ������ ���� �������� ������������, ����������, ��������������, ���������� �� ���� ���� ������������ ������, �� ���� ������� �� ����� ��������� �����������. ������-�������� ����� ���� ����������� �� �������� �������. ���������� ����� ���������� ������, �. �. ���������� ������ ��������� ������� �. ˳���� 6 ������ ������� �211 ������ ����’���� ������������� ������ �� ��������� ���������� ���������� ������������ �����. �� ��������� ������������� � ���� ������� ������� ���. 13 ������ � ������ ��� ��������� ���������� �������. ��������� ������� �� �56 �� ��������� ������ ��������������������� � ������� �������� ������� � ���������� ���������� ����, �� ��� ��������� �. ʳ����������� 105. �� ����� ��������������, �������� ��������� ��� ������������� ������������ � �� �������� ���������� ��������, ��� ���� � «�� ����������� � � ����, � � ����� ������» 106.

�������������������� �������� ���� �� ������������ ����������� ��������� � ������������� ��������� �������, ��� ������ ������� ��� ���������. 15–24 ������ 1918 �. �������� ���� ̳����� ���������� ���������� «�������� �� ������� ������������� �.�. ʳ���������� ���������� �������� � �������� ����������� � ������ ���������� �����, ���������� �� ������� ������». � ����������� ���������� ������� �������� �������� �����, ������, ��� �� ��������� ���������� ����������, ���������� ������������ ��������� ����� �� ��������� �������, ���������� ������� ����� «������-�����������». �������� ���������� ����� ��, �� «������ ���� ��������� ������� ��� � �� – �� ��������� ������������ ����� ���� � ������� ����, �� � ����� ��������». �. ʳ���������� ������������ �������� ������������ � ���������� �������� ����� �� ���������, �� ����� � ����� �������� �����������. ��� ������ �� � ����� �� �������. ���������� ���� ���� ³��������� ���������� ��� ������� ������ ��������� ������ ���� ���������� 360 ���. ��� 107. ������ ��������������������� ���� ���������, � �. ʳ����������� ���������� ������ ������ � ��������. ³�������� ����� ��������� �������� � �������������� ��������� �������� �������� ̳��������� ��������� �����. ���� ������� ������ �������� ������� ��������� ̳��������� ������ ������� �� ���������� ���� ��������� ������ ������ ������ ��������� ������� 1 ��� 270 ���. ���. 108.

�������� ������������ ��� ������� ������������ ���������� ����� ��� �������� ������ �������� �� ����. ��� � ��������� ��� �����, �� ���������� ���������� ����� � ������� ����� �� ����� ������������ �������� ��� ���� �������� �������� ����� �� ������ ������ ���� ����������. ���, 2 ������ �������� ��� ��� ������������� �������� ���������� ������ ����� «������� � �������� � ��������� ��������� � ��������������� ��������».

20 ������� ��������� ������������ ���������� ����� �. ��� ��������� �� ������� ������������� ������� � ���������� ����� VI ���������� ������� � ��������� ��� ������ ����� ��� ������� � ������� �� 16 �����������. 8 ������ ����� ��������� ���� ��� ������� �� ��������� ���������� ��������� ������� � ������������ ����� ��������. ���� � ��� ����� ������� ����������� ����������� ��������. � ����� ������ «��� ��������� ��� ���������� ����� 25 �������, ������� � ���������� ������� ���� ����� ������ ��������» 109.

ϳ������� �������� ��� �������� �������� � �������� ��������� � �� ��������� ����������� ������ ��������� ����� «��� ��������� ������ � ��� ���������� �� ��������� �����, ������� �� ���� �� ����� �� ������ ̳����� ����� � �������������� �� ������� ����, ���������� ��������, ³��������� ̳��������� �� ̳��������� ����� � ������������». ��� ����������� ��� �����’������ «���������� � ������ ��������� ���������� ��� ���� ������� ����� �����, ������� �� ����, ������ ����� �� ���������, ��� �� ������� ��������� ����������». �� ���� ����������� ��������� ���� ��������� «�� ������ ���� �� �������� ���������� ���� �� ����������� �� ������ �������» 110.

����� ��������� ���������� ��������� ��������� ������� �������� � ����� � ��������� ������� �� ������� ������ ������� ����� ���������� ������, �� ����������� �. ��������������. ����� �� �� �������� ��������. ��������� ������ ������� ��� ���������, ��� �� ������� ��������� ������ ��쳿 �� ���������� ��������� ���������.

����������� ����������� ����� ������� ��������� ������� ���������� �����, ��������� ����������. � ����� 1918 �. �� 115 ���. ��� ��������, �� ���������� � �������� �������������� �������, 2/5 ������� �������� ������� �������� ������. �� ������ ������� ��� ������ ������������� ������ � ����� 111.

����� � ������ ����������� ������ �������� ����� ���������� �� ���������� ��������.

20 ����� �� ��� ��������� ����������� ����������� �������� �. ���������, ���� ��� ������ ������� ����� ������ ��������� � ͳ��������� ���������� ������ 1 830 ���� � 1550 ��������� ������ �����. ����� ������� �������� ����� ������� ������ ���������. ³� ��������, �� ������ ���� � ������ ��������� ���������� ����, ���� ��� �������� ��������� ������ ��������� ������� ���������� �������.

12 ������ �������������� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ��� ���������� ������������� ���������� ������ ����������� �� «������������� ������ �������, ���� � ����� ��������� ������ � ������� ������ ³��������� ³������� �� ��������, ����������� ������������ � ��������� ����������». ��� ������ ������������� �������� �� ����. ³������� ���������� �������� ��������� ��� �����, ���� ����������� ��� ����������� ��������� ��쳿.

̳���� ������ ���������� ������������ «������������» ������ ��������� ����������� �����������. �������� ������ – ��������� �� ��������: ����������� ����������� �������� ����, ���������� – ����������, ������ ������ �������� ��-����, ��������� ������ �������, ��������� ���������� ������� ����� ������� �� ���� ������ ����������. �� �������, �� ����� ����������� �� ��������� ������� � ���������� �� ����������������� �� ������������.

�������� ��������� ������������ ������������ �������� �� 17 �������: «� ͳ������� ���糿, �������� ������, � ������ ������� ������ ����. ����� ������������� �������� ������ ��� ��� �������� ����� � ����� ��������� ������ 3 000 ����. � ����� ���������� ������ �����������, ������� ��� ��� ��������� ��������� ���� �����. ������ ���� � ��������� �� ������, �������� ���. ͳ��� ��������� ������ ͳ��������� ������ � ������� ����� ���� ��������».

� ������� �������� ������������� �������� ���� ���������� � ������� ���������� ������ ������� �������������. ���, � ������ ���� ���� ��������� ������ ������� ���������� ��������������� �������� �����. ��� ���������� �������� ��������� �� ���� ������, �������� ����� �������� ������ ������� � ����������.

�������� �� ���� ��������� �������, ����� ���������� �� ��, �� 6 ������ 1918 �. ������� ������� ����� ��� �������� ����� ����������� �� �������� ��������� ���������� � �� �������� ��������� � �������� ����� ���� ��������� ����� ��� �������� �������� ������, �����������, ���� � ����� �������������� ������ ��������� �������� ������. 6 ������� �������������� ���� ��� �������� � ����� ������� ������ �� ��’� ���������� ������ 112.

��������. ������ ����������� ���� ���������� � ��������� �����, ���� �� ���� ���� � ����� �� ���������� ������ �������. ��� ����, ������������ ���� ��� ��������� ��������� ������: ���������, ���������, ���������������, �������, ����������, ������� � ��� �������� 113. ����� ���� ��������� ������������ ��������� ��� ³��������� ����������. ��������� �������� ������, ��������� �� ��� ��������� ����������, �������� ����� ���� ������� �����������. ����������� ��������� ������� ����� ������������ � ��������� ������ � �� ������� «������� ��������».

���, 21 ������ ��������� ������������ ���������� ����� ��������� �� ������������ ���������� ����� � �������� ��� �������� 40 ���������� ��� ����������. ��� ���� 17 ������ ���� �������� �. �������� ������� � �������������� �����-����������� ������� ��� �������� ���� ����� �� ����� �’��� ���������� ������� «������» � ������ – ������� «������». ������� �� 19 ���������� ������������ ���������� ����� ��������� 12 ������� ����: ����� «������», ��� «������» � ��� «��������» 114.

�� �������� ������� ���� ������ � ����� �������� ���������. ������ ���� ������� � ��������� �� ��� ��������� �� ������� 1918 �. � ����� ���������. ³�������-���������� ������� �������� ��� ������ ��� ����’������ ����� ���� ����������� ��� ������������ �������.

����������� ��� ����� ���� � ��������� ������������������ ��������-������������� ����������� ����� �� 19 ������� 1918 �. �� ������ ���, �� �������� �� ��� «������� �� ����� � ���� ����� ����� ����� �񳺿 ������ � �� ����, ��� ��� ������ �������� � ���������� ������ �������». ���� � ������� ���� ��� ���������� �� ��������� ����������� �� ���� ������������� ��������� 115. ����, ���������, ������������ �������� ����������, ���������� �� ��� �����, � ������ 1918 �. ���� ��� ��������� «��� � ������» � ������� ��������� ����� �� ����� ������������� �������. ��� � � ������� ���������� ���� ���� �������� ����� ��������: 70 ���������� «�����», 19 – «��� � ������», 4 – «����� � �������», 61 �������� «��������», 2 600 ����� �� ���, 4 ���� ������������ ������, 94 ����� ����, 70 ��������� ������� ������� 116.

�������� ����� �������� � ����������� ���� �������� � ��� �������� ��������. ������ ������� ����, ��� ����, ���� �������� ������ «�������», «������» �� «������». ̳��� ������ ������������ ���� ������� � ����������� ���� �� ���� 117.

������ 1918 �. ��������� ����� ������ ���������� ����� �� ���������� �������� ��������� �������, �������������� ̳��������� ������. 8 ��������� ��������� ����������� ����� ��� ������� ������� �������� ���������� ������ ������� ������������ ���� ����.

� ������� �����������, �� «� ��’���� � ������� ��� �������� �������� �������� � ���������� �� ���� ��������� ������� ���������� � ������ ����������� ����� ��������� �������� ����� �������� � ����������: 1. ϳ� ��� ������ ������� ������ � ����� ������� � ������, � ����� � ��������, ���� ������� ��������� ������������ ����, ������ ������ ���� ������ ����� ���������� ��� ������ � ���������� ���������� ������� �����. 2. �� ������ ��������: �������� �������, �� ����������, ��� ������ ����� � �. �. ������ ������ ���� ������ ������������ ��� ������. 3. �������� �������� �� ������� �����, �������� �������� �� ������ ����� �� ����� �� ����� ������. 4. ϳ� ��� ������� � ����������� ��������, �������� ���������, ���� �� ����, � ��� «�������», ������� ������ � �� ���������� � ������, ��������� ���� �� ������ ��������, ������� ������� ��������» 118.

����� �� ��������� � ������ ������������ ���� ��������� ������������ ��������� ����� �������� �� ������ ������� ������������ �� ��������� �������� ��� ��� ���������� �������, ���� �� ����� �������� �������� �������� ������������� ����� � �������� ������� ��������. ��������� ���������� ���������� ������������� ������, � ����� ���������� � �������� ������ ��������� ��’�, �� ������� � ������� ����, ��� ������� �����, ���� ������, ������, ���� ������ ����, ����� � ����� ����. ���������� ����������, � ������ ����, �������� �� ������ ������, � ������ – �������� ��� ������-��������� ���������. ϳ����� ������������ ���������� � �������� ���������.

� ��’���� � ������ ������������ ��������� �� ��������� 13 ��������� ��� ����� ����� �������� �������� ���������� ������ ��������� ������ � ��������� ���� ������������ � ��� ��������� ����� ��������� ��������. ��� ����� ������� ���� ������ �������� �� ��’� ���������� ����� ��������� �����, �� ����� ������������ ������� ���������, � �������� ���������� ��� ������ ������������� ��������� ����� � ����������. ϳ��� ��������� ������ ��� �������� ������������� � ��������� �������� ����� ��������� ����� ��������� ����� ��������� ������� ����������� � ������� ����������. � ���������� ����� ��� ����� �������� ��������� ��������� ����� ���������� ������ ��������� � ����� �������� ��������. �� ������� ������ ���������� ������ �� ����������� �������� ���� ������ ����. � ������� ����������� ���� � ��� ��� ���������� ���� ����������, � ��������� ��������� �� �������� ������������� 119.

������ ���� ����������� �� ������� ��������� ������� ��������� ��������� ���������� ��������. � «���������� �������» �� 24 ������ 1918 �. �������� ������ ������ ���� ����������, �� ����� ����������� ������� ����������� �� ��: ������� – 10 ���., ����� – 30 ���., �������� – 25 ���.

����������� ������������. ���������� �������� �������� �������� ����’������� �� ������� ������� �� ���������� �� ���������� �������� ��� ���������� ��������� ������� �� ������ ������ �� 26 ������ 1918 �. «��� ���������� ������ ��������� ��������� ����������». ��������� ���� ������� �������, �������� ��� 2 ������ 1918 �. ����� ������� ������, ��� «��������� ��������� ��������� �������� ����� ����� ��������� ������ �� ��������� � ������������ ���������� ���������� ��� �������� �� ���� ������» 120.

��� � ������ ������������ ������ �������� ����� ������� ��������. �� 18 ������ 1918 �. ��������� ����� ������� ������� ����������� �������� ���� ��� ��������� � ���������.

� ���� �������� ��� ������ ���, �� «�� ��� ������������ ������� � ����� ���� ���������� � ����������� �������� ������� ��������� �� ��������, ��� � ���������. ���� ���������� ������ ������, ���������, ������ ����������, �� � ����� � ����� �������� �������� � �������� ��������, � ���� �� ������� ��������� �� ��������� ������. � ��������� � ������� � �������� �’������� ������ ������� ���������, ����������� ���� �� ���� ����� �������� �� ������. ��� ������ � ��� �������� ����� �� ���������� ���� � ����� ���’�������� �� ��� �����, ������� �� ���������� ����».

�. �������� ��������, �� �������� ���� ���� � �������� ���������� � �������� ��������� � ��’���� � ���������� ��������� ������� �������������� �� ������������ ������������. ֳ ������, �� ����� ��������� �����, ��������� � ��������� ��������� ������ ��������, ��������� ���������� ��������, ������������ ���������, ��������� �������� �������. ̳���� ������� �� �������� � �������� ��������������� ��� �������� �������� ����� ������� � ��������� �������� 121.

��������� ������������ ���������� ����� ��� ��������� ��������� �������� ���������� � ���������� ������� ������� �’��� ����������. �� �������� �� ����� � ������ 1918 �. �� ����� �����. ���������� ���� ��������� ������� � ������� ��������� �� �������������� ������������ ��������.

������������ ������������. ������������� �������� ������� �������� ����� ����������� ���������� ����� ����������� �������. �����, � ���� ��������������� �������� ���������, �������� � ������ �� ���� ����������� ����� � ���������� ���� ����������� �� ������ ��������� ������ � �������� �����. ������������ ����������� ����� �������� ������� ������������ �� �������� �������� ������� ���.

���, ����������� ����������� �������� �������� ���������� ����� �����, �� «�� ��������� �������� ��� 9 ������ ���� �������� ������� �������� �������� ��� ���������. ��� ����� ���������� ����� ������� ����������� ��������� ���� �������� ������� ��������� �� ��������� ��������. ����� ����� �� ��������� ��� ���� ������������ �� ������ �����» 122.

������� ��������� ��������� �������� ������ �������� ���������� �� ������� ��������� ������� �� ����������� �������. ������� ������ ���� � ������� ������������ �� ��������� «������ � ������� �����������», ������� ���� ������ �’����� «� �����������, ���������� ��� ������������ �����» �� ������� ������ � �������� �������. ��� ����������� ��������� � �������� �� �������� �������� ������� ������ ������������ �� ���������, ����������� � ��. 478, �� ��������� ��������� ��� ����, �� � ������ ������� ��� ���������� ������� � ���� ������� 123.

24 ������� 1918 �. ������� ��������� ����� «��� ��������� �������� � ���������� ��������� ��� ����������� ��������� � ����������� ������������������ �������� �������, � ����� ���, �� ����������� �� ����� � ��������� ���������». �������������� ���������� ������� ����������� ��������� ���������� ������� � ��� � ��������� ����������, ���� ���� ����������� ���������� � ������� ����, ������� � ���, ����, �������, ����������� � �������� �����. �� ��� ���������� ������ �� ������� ����� ���� � ��������� �������� �������������. � ����’����� ���������� �������� ���������� ���� ���������������� ������ � ��������� ������. � ���, ����, ������ � ������������ ���� �������� ���������� ����, � ����� ����� – ������ ���. �� ������� ������ ������� ������������ �� ������ �����������, ������� ̳��������� ������� � ̳��������� ��������� �����, ������ ������� �������������� �� ���������� ������������ � ����������������. ���� �������� ����� ��������� ������� ��� ��������� ��������� �� ������� ��������� � ����������� �������. �������� �������� �������� �������� � ����� ���. ��� ����� ����� ����� �� ��������� ���������� �������� ����� ��������� ����� ��������, �������� ��������� ��� ���������, �� ��� ���������� �����. ��� ������� ���� ������������� ������������ �������� ����� ��������� � ��� ��������� �������� �������� �� �������, ����������� �� ���������� ���������� ��������. ��� �� ���� � ��������� ����� ������ ���� ��������� �����. ��������� �� ������, ��� ���� ������������ ���������, �������� ������������ ������, � ��������� – ���� ��������� ����.

������ ������� ��������� ������� ����, �� ���������� �� ������������ �� ������ �����, ������� ̳��������� ������, ������� �������������� � �� ��������, ��� ��� ������������ ���������. ֳ ���� ������������� ����� ������ ����� ������� �������� �� �������� ��������� � ���������� ����, ��� �������� (�� ����� ��������� ����� �� ��������� � ����������� – �� ����������� ���������). ���������� ���������� �� ��������� �����. ����� ����������� �������� ��������� ����������� 䳺� ������. ����������� �� �������� ������, ����� ���� ������ � ������������ ���������. ����� �� �� ��������� ���������� �� ���������� � ��� ������� �� ������ ������������� �� ��� ��������� ��������� ����’���� ��� �� ������� ��������� ���������. ������ ��������� ����� �� �������� ������������ ��� ����� ���� ����������� ���������� �������. �������� ���� ����� ���������� �� ����� � ��������������� ���� ��������� ����. � ������� �������� �������� ��������� �������, ����������� ��������� �����, �� �������� � ������� ��������� �� ���� ��������� ���������. ̳������ �������� ����� ������� ���������� ����� �������� �� �������� ������������ � ��������� ����� ������� ���������� �� ����’����� ��������� ���� ��������� �� �������� ��������� ������� �� 1 000 ���. ��� �������������� ������� �� ����� ������ 124.

�������� ���������� �������� ������ �������� ���� �� �������� ����� ������ �� �� ���� ���������. � ������ ��������� ���������� ������������ ���������� ����� � ��������� ��������� ������������ ��� � ������� �������. ���, ������ ����� �. ������������ ������� �� ���� ������ � ������� ������ � ������� ������� ����� ��������. ��������� 2-�� ������� �. ������ – ������ � ������� �������� ������. ������� ������� �. ��������� – �� ������ � ������ � ������� ������� ��������. �������� �. �������� – �� ������ � ������� ��������� �������. ij����� �. ���� – �������� �������� �������������� 125.

����� � ��� ��� ����������, �� ���������� �������� ��������� �� ���� ����� �������� � �����-������������� ��������� ������������ ��� ����������� ����������� «������������» �� �������� ������������ ��������-������������ �������. �������� �������� �� ����� ����������, ��������� ���� ��������� ��������� ����������� �������� �� ��������� ��������� � �������� � ������������� ������ ���� �� �������������.

��’����, ������������ �� ������������ ������������. ����� �������� �������� � ��������� ��������������� ���������� ��’����� � ������������� ��������� ���������, �� � �� ������� ��������. ��� ��������� ������ �������������� ��������� ����� ������ ����� ��’����.

���������, ��������� ������������ ���������� ����� ��� ������ ���������� ��’���� � ����������� ��������� � ���, ������� ����� ��������� ������� � ��������� �����. 30 ������ ����� � �������������� �������� ������ �������� ������ �� �������� ������ ����������� �����, �������� � ������ ���������� ������, �������� ������ �� ��������� ���������� ���������� �����. ������� 14 ������� ��������� � ������ �� ���������� ���������� �������-���������� �������. � ����� ����������� �� ����������� ���������� ������������� �������� ��� ������ ���������� ���������� ������� �������� �� ����� ��������������: «����� �� ������� ��������� �� �������� � ���� ��� ��������». �. ��� ��������� �� ������� �������� ������ ������� ������ � ������ ������ �� �������� «��� �����», ������� ���� «����� �� ������� �� ���� � � ����� ����� �������� ������ ����� ����������» 126.

����������� � ����������� ������� ��� ��������� �������� ��� �������� �������� ������� ����������� �� ������� �����. �������� �������� ��� �� ������������ ������� � ��������� �� ���� �� 19 ������ 1918 �. ��������������� ����� ��� �� ���������� �����. � ���� ����’������� ������������� ����������� �������� ������ ����������� ����� � ��������� � ������� �� ���, ����, ������, ������� �����, ������, ���� ��� ����������, ������ ��� ����������� �������, �����������, �����, ����-���’�, ������, ���������, �������, �����, �����, �����, �������� ������, ������ ��������� ������ ����. ֳ ���� ����������� ������ ����������� �������� �� ����� �� ������� ��������� �������, ��� �� ���������� ���� ��������� 127. � «���������� �������» �� 24 ������ 1918 �. ���� �������� ������ ���� ������� �� ����������� �������, �� �� �� ��������� ��� ������ ����� ����� �� 1 600 �� 4 000 ���., �������� ������� – �� 1 800 �� 6 000 ���., �������� ����� – �� 4 200 �� 6 000 ���. ������� �� ���� ��������.

�������� �������� ������� ��������������� ��� ��������� ������. ������� ������� ������� ��� ������������ �������� ������ ������������ ����������� ��������� ����� ���� ���� «�����». �� ���� ���’����� �� ���������� �� ��� ������ �� �������� ��������. ��� ������ �� ������ ��������������� ������� ��������� ������, ������� �� ���� ����������� ������� ������ ��������� �������. ��������� �������� 25 ���. ���., 1-�� ������� (���������, ����������������, �.�����) – 15 ���. ���., 2 ������� (����� ������� � �.�������) – 10 ���. ���. ֳ ����� ����������� ������� �� ��������� ������������� ������� �� ���������� ���� ��� �������� �� ���� �� � 20 ���������� ��������; ������ ������� �������� ����������� ��������� ������, �� �������� �� ���������; ������� ���������� ������� �� ����������; ������� �� ���������� � �������������. ������������ ������������� ������� ������������ �� �������� ���������� ��� ���������� � ������� ����������� ������� 1907 �. ���� �������� �� ������� ���� ������������ � �����, �� �� ��� �� ��������������� �������� ������ (�������� ��������, ����, ������� �����, ������� ������, ����������� ���������, ������������ ������� ����). � �� ����’������ ���� ���� ����� ���� � �����, �� � �� ����������� �� ��������� ������. � ����������� ���������� ������� ����� ���� ����������� ��������� «���� ��������� ������� ���� �����������». ����� ������� ������� ��� ������ � ������ ������������ �������� ������ ���� ��������� �������� ��� �������� �� �������.

���� ������� �� ���������� �������� ����� ������������ ����� � ������� ����������� ������� ����������� �����, �� «������������� ��������� ������, �� ������� ��������� ����� � ���� ���� �� ����������, ������ � ���, �������� � ��������� ����, �� ������». ���������� ����� ��������� ������������ ����� �� ������������ ����� ������� ����� 128.

� ��������� ����� ���������� ��������� ����� �� ��� ������ ���������� ������ �� �������� �� ����������. ���� ���������� �� �������� ��������� ���������.

���������, ����� � ��������������, �������������� ���������, �������������� ������� ��������� ���������, ��������� ����������� �� ���������� �������� � ��� ���������� ������������ ���������� ����� �����������: «2 �����. ��������� ��������� �� ����� ��� – 45; 3 ����� – �� � ���� – 30; 5 �����, �������� ������� ������������ – 100, ������ �� ���������������� – 30; 6 �����, ������ �� ������� ��� ��������� ��������� � ��������������������� ���� – 100; 7 �����, ����� � ������� ������ – 12, ������� � �������� ��� ��������� ��������� – 18, ����� � ���� – 15, ������ – 1».

����� �������� ������� ������������ � ������� ��������� ����� ��� ������� ����������.

���, �.�. �������� ������� ������������ ���������� ����� ��� ��­�������� � 19 �� 27 ������ 1918 �. �������: «������ �� ��. ������� �� ��.������� (191 �.) – 12 ���. 50 ���., ����� �� ��. ������� ������� – 5 ���., ����� � ��. ������� �� �. �������� (15 �.) – 12 ���. 50 ���., �������� ������������ �������� – 19 ���. 50 ���., ����� � �. ������� – 3 ���., ����� �� ��. ������� �� �������� (15 �.) – 11 ���., ������ �� ��. ������ (45 �.) – 2 ���. 80 ���., ����� �� ��. ������ �� ����� – 6 ���., ����� �� ���� ������������� � ����� – 4 ���., ������ �� ��. ��������� – 25 ���., �������� ������������ �������� � ��������� – 19 ���. 50 ���., ����� � �.��������� – 6 ���., ����� �� �������� ��������� – 9 ���., ������ �� �. ���������� – 22 ���. 20 ���., ����� �� ��. ��������� – 7 ���., ������ �� �. ������� (111 �.) – 9 ���. 50 ���., ����� � ��. ������� ϳ������ – 10 ���., ����� �� 8 �� �� 9 ���. �� ���� – 72 ���.; ������� – 259 ���. 65 ���.»

������� ���������� ������������ ����������� �������� ������� �� ��������� ��������� �� ��������� ������.

� ���� 1918 �. ��������� ������������ ���������� ����� ��� ������ � ������������� � ����������, ��� �� ��������: «�������� � ����� «������������» �� ������. ����� – 5, ���� – 20, ���� – 6, ����� – 1, ������ – 0.30, 5% �������� – 2.50, �� ����� – 100, ������ ������ � ����� – 11.55, 2 ����� – 1, ���� – 2, 5% �������� – 0.55. �������� � «������������ ����». 1 ����� ������ – 6, ������� – 6, ����� – 0.50, ���� – 2.50, 5% �������� – 0.45. �������� � «������������ ����». 1/2 ��������� – 45, 2 ����� – 5, ����� – 4.50, 2 ���� – 12, ���� – 8, 5% �������� – 1.60. 1/2 ������ – 38, �������� – 8, ������ – 7, 3 ����� – 18, 5% �������� – 4.50» 129.

������ ��� ������ ���������� ��������� ������� ���� ��� ���������� ��������, �� ���������� � ������ �������� �������. ����� 1918 �. ������������� ��������� ������ ������� � ������������ �� ��������� ��������� �������� ���� �������� ����� ������� ������������ ��������, ������� ������ �������� 130. �� ��������� �������� ��������������� � �������� �������� ����� ������ ������ ������� �������� ������.

13 ������ ����� �������� ����� �. ʳ���������� �������� ����������� ��������� � ������ �������� � ��������� �����, �� �� ������������ �� ����������, �������� «���������� ������, ������� �� ����� ���������� ����� ���������� ��� �������� � �����������, �� ������ ���������� � ������ �����, ������� ������ ����». ��� ������� ���� ���� ����� ������ ����� ������� �������, �� ����������� �� ������ �����-��������� � �������� �����. ��� ��� ����� ����� �������� ������ ���� ���’����� ����������� ���������� 1907 �. ��� ��, �� «������� �������� ���, �� ��������� ����� �� ����� ������ �������, �� ��� �� ����� ������������ ����� («��������»), ��������, ������ ����������������� � ��������� ������, ��� �� ����� ��������� ��� ��������� � ������� ���������� � �������� ��������� �� ���� ��������. ������ ����� ������� �� ������� ��������������, � ������ ������ «������». ���� �������� ���, �� �������� ������� ����� ������, ��������: «���� ��������� ����� ����� ��������� ���� �����������, �� ���������� ��������� �������� ����� ���� ������ ������������ ��� ��������� � ������� ����� ������� ��������� ���, ���� ����� ������� � ����� � ������ � �� ���������� ����� ����������� �������� ���� �������� �������» 131. �� ���������� ��� ��������� ����� ���������� ����� ���� � ��������. ������� ���� ���������� ������-���������� ���������� ���������� �. ����� ��� �� ��������� ��� ������ ������������ ��������. 100 ���. ������ �� ������� ��� ���, 200 ���. – �� ������� ������ �������� � 500 ���. – �� ������ �������� �������� ���� 132.

������� ��������� ������ �� ����������� ������ � ������������ ��� � ��������� ������� �� ��� �� ���� ������� ����������. ����� � ��� �����-�������� �������� ����� �������� �� ��� ��� ����� ������� � ������������ ���������, ��� ������������� �� ������� ��������� �������. � ���� ��������� ���� ���������� ���� � ������� � ��������-����������� ��������. ����� � ����������� «����� ������� ���������» 1910 �. � ������������ ���� �����-���������� ������ ���� ����: «1) ��­������� � ���������������� � ��������������� ��������, �� ����� ����������� ���� ������� ��������� �� �������� ���������� ��������; 2) �������� ����������, ��� �������� � ���� ���������� ����� ��������� � �����������, ����������������� � ���������������� ������; 3) ������ ��� �������� � ������� ��� ��’������� � ������� ������; 4) ��������� ���������� ������; 5) ������ ��������� � ��� ������� �������� �� ���������� �������; 6) �������� �������, ������ �������� �������, ���������� ����������� � ����������� ������������; 7) ������� �� �������� �������� � 8) ������ ������ � �������».

������� ���������� �������� � ������� �� �����������, ������� ���������� ��������� � ���� ������� � ���������� �����-���������� ������� ���������� ��������� � ����������� �������� ���������� ��������� ������������ ������ �� 29 ������ 1906 �.

���������� ����� ��������� �������� �� ������ ������� ���������� ��� � �������� ����������. ��� ��������� ��������� �� ����������� ������� ���, ���� ����� � ���������� �������� ������������� � ���������� ������� � ������� ����, ���� ��� ������������ ����� �� ������ �����������, ����������ﳿ �� ���������� �������� – � ������� ����.

��� �������� ����� ����� ����������������� ������ ��� ��������, �� ���� ������� ��������� ̳���������� ������� � �� ������ 20 ���� �� ��������� �� ����������� ��������. ��� ����, � �����-���������� ������ ���� ������ ����� �� ��� ���, ���������� �� ������������� � ����������� �������� ��� ��������.

��������� ��������� ���������� ������ �������� �� ������� ������� ������� �������. �� ����� �������� �� �������� ������, �� ��������� �� ��������� ��������� ���, � ����� �� ��������������� ������ ����� �� ����� �������. � ��� ����������� ��� ���������� ����� ������ �� ���������, � � �� ���� ������ �������� ��� ���������� �������.

������� ��������� ���������� � ��������� ���������� ���䳿� � ��� ��������� ��������, ������������� ����������� ��������, � ����� � ��������, ������� � ����� ���������, �� �������� ������ �� ���������� ������. ��� ��� ����� �������� ������� ������� ������� ������. ���� ������� ���� ������������, �� ������� ���������� ��������� ������ ���, ��������� �� �������. �������� ��������� � ������� ����������������� ��� �������, � ����� ��� ����’������� ������ � ���������. ������� ��������� ��� ����� ��������� ��������� �� ������ ����.

�������� ����� � ������ � ��������� ���������, �� �� �������� ��������� �� �������� �������, �������� � ���������� ����� �� ���������� � ��������� ��������. ������ �������� ������� ������� � �������� � ���������� ��� � �����, �� �� ��������� ������. �� ��������������� ��� ������������ ������ �� ��� �������, � ����� ��� �������� �������.

�� �������� �������� ��������, ��������������� � �������� ������ ��������� �������� ������ �������� ���������� �����-����������� ������. ��������� ���������� �������� ������� �� ������ ����������: ��� ����� ���������, ����� �������, ���� �����, ������� �����, ���� ����� ��������� (�����), �������� ��������, ������� ��������, �������; �����, �����, ��������� ������, ���� �������� ��������; ��� ���� ����� ������ ����; ��� ���, �� ����������� �� �������� ����� � ��������������� �������; ��� ���, �� «����������� ���������, ����������, ������������, ���������, ��������� ���� �� ������� ���������»; ��� ����������� ����� ������� ���� ������, ��-�� ������, �������, �������, ��������; ��� �������������� ��������� ������, �������������; �� ����� ����������, �� �� �������� �� ������ ������������ �������� �� ������� ��� �������� �������; ��� ���, ������������ ��������� �� ��������� �������� � ����������� �����; ��� ���������� �������. ³������ ����������� �� ��������� �������, �� �������� ��������� ������� �����-����������� ������. �� ���������������� ����� � ������ ��� ����������� ���� ���������� �������. ��� ����, � ������� ������� ���� ���� ���� ����������� ���������, �������� ������ �������� �����, ���� �������, ����� ������������ ���� � ���������� ������������, �������� � ����� ������� ������ �� ������������, � �������� � ���������� ���������, ������ ���� ����� �������, ��������, ����� ��� � �������, � ���� ������ ���� ��’���� ���������� ���������� 133.

��� �� �� ��� ��� �������� ������ ������� ���� ������������ ����������, ��������� ��� ��������� ���������� �������. �� ������ «�����������» ���������� ����� ������� ������������. 11 ������� 1918 �. �������� ������� ��������� �. ������ ��������� � ����������� �������� ����� � ��������� ��������� � ���� ������������� «���������� ������ � ���������� ��� ������� ��������� ����� ����������� ������, ��� ������������ � ������ �������». � ����� ������ ����������� � �������� ���������� ��� ���������� ��������� �����. �������������� � ����������� ������� � ��������� ����������� �������� � ����� ���������� ����� ��� 134.

����� � ��� ��� ���������, �� � ����������� ������� ������� �������� ������ ���������� �� ����������������� �� ��������� ���. �� ������� ���� ���� ���’����� �� ��������� ����������� �������� ����� �� ������� ������ � ���������� ��������� ������ 135. ��� �� ���� ���� �������-�������� �������, �� � ��������� �������������� ������ �������� �� ����������. �������� ³������� ���������� ��������� ������� ���������� �� ������� �������� ������ ����� � �������.

���������, �� ��������� �������� ��������� ������� ������������ ������ 120 ���. ���., ��� ������������� ������ – 10 ���. ���., �� ������ ������� � �������� ������� – 1 ���. ���., �� ��������� ������ ���������� ������� – 10 ���. ���. ��������� ��������� ������ ������������� ��������� ��� ������� ��������-����������� ����� ��������� ������ �� �� 4 550 ���., �� 1 600 ���. ������������ �� �� ����������� � ����������� �������, 13 200 ���. ����������� �� «������ �������: �������, ������� �����, ������������ ������ � ����� ��� ���» 136.

����, � �������� ������ ��������, �� ������������ ����������� �������� ������ ���������� ��������� ����� ��� ����������� ��������� ���������� ������� ����’����, ��� ������� ������������� ����� �� ������� �������� ����� ������� ������������ �������� �����. ����� ������� � ������������ ��������� � ������� �������� �������� ���� ���’���� � ���������� ��������������, ����������� ����������� ���������� ����� ������ �� ��������� ������ ��쳿.

3.4. �����Ͳ ������� �������ί IJ������Ҳ

������������-������ ������������, ������� �������������� � ���������� ������������ �������� �������� �� ����� ��� ����� ��������� �� ���������� ��������� �����. ������� ������������� ��������� ���������� ����, �������� ������-����­����­�� �������� � ���� �������� ��������� ��������� ��������� ���� ��������� ����’����. �� ���������� ����������� ��������� ��������� ��������. ����� � ��� � ������ ����� �� 9 ������ 1918 �. �����������, �� �� ������� «��������� ���� ���� � �������� �������� ����� ������� ������� � ����. � ��’���� � ��� ���� �������� �����, ��������� �� ������� �������� (�����, �������, ���������, ���������, ��������), ������ ��������� � ������� � �����’���� ���������� ���� ������ ����� ��������» 137.

��������� �������. �������� ����������� ����� ������ ��������������� ����� ��� ��������� ���������� �������� �����. �������� ��� �������� �� ���� ����� ������, �� ����� � ������������ ��� ���� � ������� � � ���� �� ������ ������ �����, ����������� ��������� �����������. �� ���� ������������ ��������� ����� � 1918 �. ��� ������� ���������� � �����. ��� ���� �� �������� ��� �� ������� ��������������� �������� � � �����������, � � ������� �������. �������� ��������� ��������, �� ���������� �������� �������� ���������� � �������� �������� ���� ���� ����������� 䳿. � ��������� ���� ��������� ����’���� �� �������� �-�� �������� ��������� ���, ���������� ������������� ���� ���������� � ����� ����� ����������� ������� �������. ������� � ���, ���������� �������, ������ ������� ���������, �� ��������� �� ������������� �������, ��� ������ ������������ ������ ������ ���� �������� �������� ������� �������, ������ �� ������ ��������� ������. 30 ������ 1918 �. ���� ����������� ����� «��� �������� ���������». ��� ���� �������� ��������� ����� ����������� ��������� �. ������ �������� �� «���� ������� � �������������� � ���������� ������������», ���� ���������� ���������� � ������� ���������� �������� ����� �������� �� ����������� ������� �� ������������� ������ ���������� ���� 138. ����� � ������� �� 30 ������, ��� ������������������ � �������� ���, ��������� �� ������ �������� �������� ������ � �������� ���������, �� ���������� ��������� ��������� ���� � ������� �������� ��������� �������� � ���� ���� 䳿 �������� ���. ����� ��� ����������� �� ������� ������ ����� ������� � ������, ������� ���������� ��� ���������� �������� ��� �������� ���� ����’����, � ����� �������� ��������, �����, ����� � �����������. �������� ������������� ���, �� ����� 䳿 �� ��������� ��������� ���������, ��������� �� ��� ���� � ������� ������� � ������������ ����� �������, � ����� � ����������, ���������� �� ���������� ���� 139. ����� �����, ���������� ����� �������� ��������� �������� ��� ������������ � ���������� ������������ ������ ������������ ��������� ������, �� ����������� ������� ����������� � ��������� ������ �� ���������� �����������.

� ����� ��������� ������� ���������� �����, ��������� � ��������� ���������� 26 ����� 1918 �. ���� ����������� ��������� «��� ���� �������� ������ ��� ������� ���������� � ������������ �������». ³������� �� �� ��� ��������� ���������� ����� �� ����������� � ̳������ � ³�������� ����������� ����������� �������� �� ������ ���������� ���� ���, ��� ������� ������� ������� � ������������ ������, ���� � ���� ������� ������� � ����������, �� ���������� �� ���������� ����. �� ������� �������, ��������� � ����� �� 30 ������ 1918 �. «��� �������� ���������», ����������: ����� �� ��������� ��� ��������� �������� �� ��� ��������� ��� � ������� ��������� ��������� ����'����, �������� ����������� �����, ���������� �������� �����. 2 ������ ������� ��������� ��� ���������� �� ������. ³������ ��������� �� �� �������, �������� �� �������� ���������, ����������� ���������� ������ �� ������ ��. 279 «³��������� ������� ��� ���������� �������������» (���. 1913 �.) 140.

24 ������ ���� ����������� ���������� ����� «��� ������ ���� ������� ��������», ���� ������� ����� ������� ������ �� ������� ��������� ��� ���������� �������� ������� ���������� ������ � ������������ ��� �� ������ ���� ̳�����. ��� ������ ����������� ��������� �� ��������� ���� �� �� ������� ������������ ������ ������� ���� ����� ���������� � ���������� (������������) �������� � ������������ ������ ������, ��������� ����������� � �������� ��������. � ���� ���������� ������������� ����� �������� ��� �� ������� ���������� � �������������� �������� ���� � ����� ������ – ������������ ��������� � �����: ������� ����������� ������ �������� ����� (�� ����� ������������ ���� ���������) � ���������� ������������ �����. ���������� �������� � �������������� �������� ������������ �������� �������� �� ����� ������������� �� ������������. �� ����’���� ���� � ����� ����� ��������� �������� �������� ������� ���������� �������, ������������ � ����������� �������� ��볿 �� ��� ���������� ����������, � ����� ������ �� ��������� ���������� ���� ����������� ���� ����’����. ��� ���������� ���������� ������������ ������� � �������, �������� �� ���������� ������, ���������� � 3-�� ����� «������ ������ ���������� �������� �����», ����� ���� ����� �������� ����’����� ���������. �� �� ��������� ������������� ������������ ���������: ����� �� 3 000 ���., ����� �� ����� ������, ��������� �� ��� ������. ����� ����� ���������� ������ �������, �������� � ���� ��������� ��������, �� �� ����������� �� ���������� ���� ������ �����, � ����: ������� ����� �������� ����� � �������� �����, ���������� ������� � ���������� �� ���; ��������� ����� �� ���� �������� �������� ��� ����������� ����� ���������� ����������� � ��������, ������ ������� � �������, � ����� ������ ������������� � ������; �������� ����������� ��� ����������, �� �������� ��� ��������� ������������; ������������ � ����������� ��������, ��������� ��볿, ������, �������� ������, � ����� ������������� �����; ����� �� ��������� ��� ��������� �������, �������� ��� ���������� ������ ��� ����� �������� ����� � ��������� �������, � ����� �������� ��. ������� ���� �������� ����� ������ ������������� ��� �������� ���������� �� ����� �� ���� ����� �������� ��� �� «��������� 䳿 �������� � ���������; ���, �������� �� ������������� ���������; ��������� ������ � ��� ��� ������� ����������». ��� ��’������� � ���������� ���������� ���� ��������� �����, ������� �� ��������� ���������� ��� ̳�������� ������ ������������ ������� ����� � ����� ������ ������ ��� ���� �������������� ������������, ����� �� ��������� � ������-���������� ���������� ������������ � �������� ��� 141.

������� � ����������� �� ������ � ������ ���������� ��������� ����� ������������ ���� ������� ������ ����, ���� �� ������ ������� ���� ������ �� ������������� ���. � ����� – ���� 1918 �. ���� �������� ������ «��� ������ �������� � ����������� ����������� �������», «��� ��������� ���� � ���������� �-�� ������� �������� ���� � ��������� �� ��������� ����� ������», �� ����������� ������������ �������������� � ������ ������� � ������ ������ � ��’�������, �� �� ���������, ��� � �� ��������. �� ����� ���� ������ �� ���� ����� 1 000 ���., ���� ������, ��������� ̳���������� ������, ������������. ���������� ����� ��������� ������ ����� ��������� ��������������. �� ������� �� 15 ����� «��� �������� ���� ������ 1918 �. � ������������� �������» ̳��������� ���������� �� ������ � ̳���������� ��������� ����� ������������� ����’����� ����� ������� ���� ������ �� �������� ������, ����� ���������� �������������. ���, ��� �������� �� �������, ����������� ���������� ������ �� 30%, � ���, ��� ���� ����� – �� 50% 142.

24 ����� ���� ����������� ���������� ����� «��� ����� ������������� �� ����������». ���� ����� ����������� ������ ������� ��������� ������ � ����� ������: «��’������� �� ����� �� 1 �. � 4 ��. �� 2 �. ��� �������� ������ �� ��� �� ����� � �������� �������� �� 100 �� 25 ���. ���., ��� � ������� ��� �� ����� ������� ���� ������� ������ �������� ����, ��� �������� ��� ���� ���� ��������, ���� ����� ������ ���������� 25 ���. ���.». ����������� ��������� �������� ���� «�� ��������� � ����������� �� �����, � ���� � � ����������� ��� �������� ������ ��� ����� ����������».

17 ������� �� ������ ���� ������ ����������, �� �����������, ��� ���������� �������, �������� ��� ���������� �� ���������� ���������� �������� ���� � ����������, ���������� ��� �� ����������� � ̳������. ����� ���, ���� ��������� �� ������� � ���� �� ������� �� 24 �����, ����������� ������� ��������� ����� � ������ «��������� � �’������, ��������� �� ����, �� �� �������» 143.

19 ������ 1918 �. � «���������� �������» ����� ����������, �� ������������ ������� ���������� �� ����������, ����������� �� �� ��������������� � ���� �������������� �����, ��������� ����, � ����� ��������, ���������, ��������, ³�����, ����������� ���������, ��������, ���������, ͳ���, г���.

����� �� ������� �� 17 ������� �� �������� ���������� �� 24 ������� 1918 �. ��������� �������� (���� �������) ���� ����� ��������� � ��������������� ������� �� �������������� ����� �� 3 000 ���. ��� ��'�������� ���� �� ����� �� ����� ������. ���� ������� ���� ������� ����� � �����, ������� �������� � ��� �� ���’�������� ����������� ����� ������. ³������ ��� ��'������� � ��������������� ������� ��������� �������� (���� �������) ��������� �� ��� �� ����������� ������. � ��������� ��������� ������ ���, �������� ��������������, ����� ��'�������, ��������� �� ������������ �������, ������� ������, �������� ������������ ������ ������, �������� ������ ����� ��� ������������ ���������. ��� �������� ��� ������, �� ��� ����������� ������ ���� �����������.

���� 18 ������ 1918 �. � ������������ ������� �� ������� ����������� ������ «��� ���������� ������ �������� � �����������» �. �������� ��������, �� «���� ��������� ��������� � ����������� � �����������, �� �� �� ���� ������������ �� ��, ��� � ��� ���������� �� � ������� ������ ��������� �����. ���������, ������ �� ���� ��������, �� ������������� �� �������� � ������������ � ���������� ������, �� ������ ������������ �� �����, ������ �� ����� ��������� ����, � ������ ����������� � ��������� �������� ���� �� ���������, �� �������. ���� ��� ������������ �������� �������, ��� ���������� ����������� ������, ����� � ����� �������� � ������� � ����������� ������ ���� ���������� ���������� ������, �� � ������ ��������� ������ ������������� ���� ������ � ����� ����������� ��������� �������� �������».

������������ ���������� ������� ����� «�������� ��������� � ������� ����������� ��������� �������� ����� ����� ������ ������� � ���, ��������� �� ���������� � ���, �� ������������ �������, �� ����� �� ���� �����». ��� ����������� ��� ����� �� ���� ����������� �� ������ �����. �������� ����� ����������� ���������� ����� ������������ ��� ����������� � ����� ��� ������. ������������� ����� ����������� ���������, ������ �������� � ������ ��������� ����� ������ �������� ����� ������� ���������, ��� �������� ��� ����� �� ������� �������� ������ ��� ��� 144. ��� ���� ̳����� �������� ��� ������������. 30 ��������� 1918 �. ���� ������ ���� �� ��. 2 ��������� ��������� �� 24 ������� � ���� ��������: «�����, 䳿 ���� ���������� �������� ������� ��������� ������� �� �� �������������, ������ �������� ������ �� �����: 1) �� ����������� ������ �������� ����� – �� ����� ������; 2) �� ����������� ����������� ��������, ���������� � ̳����� ������� – �� ������ �����. ����� ��� �� �������������� �������� � ������� ���� ���� ����������� ��� �� ����� ������» 145.

�������� ��������� ������� ���������� ������ ������ ������������� ���� ��� �������� �������� �� � ��������� �������� � ���������������. ��� �������, �������� �������� �������� �������� ���������������� ������������ �������� ������������ (� ���� ���� ������� ����������) � �������� ��������� ��������� ���. ��� � ����� – ���� 1918 �. ���������� ��� ���� ��������� ��� ����������: «�� ��������� ����� �������� � ���� ��������� �� ��������� �������», «��� 䳿 ������� ���������� ������ �� ������������ �������� �������», «��� ������� ������� ������������ � ��������� ����», «��� ������� ������� �������� �� ���», «��� ���������� �������», «��� ������� ������ �� ���������» 146. ���� ������������, �� � �������� ����������� ����, �������� �� ���������� ������ � �������� «����� ������� ���������� �������», �� � ����� �������� ����������� ���� ����’���� � ����� ���������� ��������� ����������� ��������, �� ����������� ���������� �������� ����� ��������.

������ ������� �� �������� ���������� � ������������ ����������. ��������������� ������, ��� �������� ������������ ������������ ������� � ������, ������������ ���� ������ ������� �������� ����������. � ������� ���������� ��� �������������� ������, �� �������� ������ ��������� �������, � ���, �� ��������� �� ���������� �������. � ����� ���� ���������� ��������� ��������-�������� ����� ���������� ���� � ����� � ����, � �������� � ���� – ������������� ��������� ��� �������� ��������. ���� ����������� �����䳿 � ���� �� ������� �������� ������� �� ������� ����������, �� ���� ����� ���� ������� ��� ������� ���������� «����������», � ����� ��� ��������� � ������� ��������� ������������� ��������� ����������� � ���������. ��������� �������� ����� ������������ �������, �������� �������� ������� ��������� ������, ����, ���������� �� ����������� ��� ���������� �����������, ������� ��������� ����� ���������� ��������. �������� ������ � ���������� �� ����������� ������� �� 29 ����� 1918 �. ���� ������ � ��������� ��������� ����������� �������� ��� ���������� �������� ���������� � �������� ����� ����������� �� ��� ��������� �����.

� ������� �����, �� ���� ���������� ������ � ������-������� ������� ������, ���������� �������� �������� ���������� ����� ��� ��������. �� ����� �� ����� � ������� �������� ��������� ������ �������� ���. � ������� ������������ ���� ������ �� ��������� ������� ����� �� ��������� ������.

� ����� ������ ����������� ����-�� ���������� �������� �������� �����, �������������� ������ �������� ������� (�������) ����� � ��������� ������. ��� ��� ��� ���� ���� �����������. ������ �� ����� ���������� ��������� ���������.

�������� � ����� ���� �������� ������� �������� �����-��������� ��������� � ���� ������ 1918 �. � ���'�����-��������� �������� ����������� ����: «�������� ����� ��������� ������� ������ ���������� ����������� ������ ���������, ���� �� �������. ����� �������� ���������, ������ �����, ��� ������ �������. ������� ������ ������� ���������» 147.

� ���, �� ������ ���� �����������, ��䳿 ����� ���������� �������.

���, 18–19 ����� ������ ����������� � ���������� �������� ��������������������� ����� �� �����, ������ ������� �������� ����������� ����� �� ����������� �������� �����, ������ �� ���� �������� � ����� ���������� ������� ����� ������������, ���������� 5-� ������� ��������, ���������� ������� ����� ���������. ������� �������� 25 ��������. �������� � ������� ������� �.�������.

������ ������ ������� �������� ���������� �����, ����� ���� �� ������������� ���� �����������.

1 ����� � �.���������� �������������� ����� �� ����� �'��� ����� �������� �������� �� ��������� ��� ���������� ����� � ����� �� ������� � �����. ��� � ��� ��������� ������ ������� � ������� ������ � ����� �������� �������� �. ������������� � �. �����. ������ ��� �������� ���������. ������ ����� ��������� � �������� ��� ��������. ��������� ������� ����� � ����� ��������� ������ �� ���� ����������� � 15 ���. ���. �� ������� ������ ���������. �� ��������� ���� �� �������� ���������� ��������� ������ ������ ������ � ����� �������� 148.

15 ����� ������� ��������� «������ ���������� ��������-����������� �����», �� ������������ � �������� � ������ ��� «�������� ����� �� ���������� ��������, ���������� � ���������� ��� ��������� ���� ���� ���� 1 ������� 1917 �. � ��’���� � �������� ��������� �������, ��� ���������, ³�������� � ���������� �������� �� ����� ������� ����������». ��� ����� ������ � ��������� �������� ����������� �� ��. 1 «������ ������������ ����������������» � ���������� �� ����������� ���������� �����. �� ������� ������ ������� ������������ ̳�������� ���������, ������� � �������� �����, ������������ �������� � ���������, ���������, ������, ������������ � ���’���. �������� ���� �������� ���������� ����� �������� � ����� ��� ����� 149.

��� ������������� �������� ������ � ���������� �������� �������� ���������� �� ����. ������ ���� �� ���� ���’����� � ����������� ���������� ���������� ���������� �������. ���� �������������, �� ����������� �� ���� �����, ��������� ����� ������������ ������ �� ���������� �����.

���, 14 ������� ����������� ������������� ������� � �������� ������ �. ������ ������� ���������� ������� ����� �������, � ����� ������ «������������� ������� ����������� ������ �������� ������, ��������� �������������� ������� ������� ������ � �����쳿, � ����� ������������� ������� ������ ���������, �� ������ ��� ������� ����� ����� �����������». ��� ����, �� ��������� �� ��������� ������� ������������ �������� �������� 150.

��������, �� ����� ����� ������ �������� �� �����. ����� ������ � ��� ��� �������� ��������� ������� ������� �����������.

��� ��� 8 ������� 1918 �. ������ «��������� �������» ������: «�� �������� �������� ������� ������ ��� ������� ��������� ��������� ���������� �� ���������� ������ ��������� ��������� � �� ������, ������ ��� ���� �����. ������ � �������������, �� � �� �� ����� ���������� � ��������� «�������» ������� ������ � ���������� ������� ������� �����. ������������ ������ ������ ��������� � �������� � ������ ��� ������������ ���� �� 269 ������ �������� � ����������, �� ���� �� «������� � ��������� �������, ������� �������� ���������� ����������, ������������� �� ������������� ����������, ������� ������� ��� �����������, ���� ����������� ��� ����������� ��������� ������ ���������». ������ ���� ������������ �����, ������ �������� ���, �������������� ������������ ������� ����������� ��� � ����� ������� ����������� ������ �� ������������� ������ � ������� ��. �� �� ����� ������ ����������� � ������ ��������, ������������, ������� ���� �� ������ ���».

���� �������� ������ ������������ ����� ��� ���������� �������� ����� �� ��������� �������. �� ��������� � ������������ ����� ������ ������� � �����, ���� � �� ��������� ��������� ���� ���������� ��������, � ����� ����� ��������� ����������� �� ���.

����� ������������ ���� �� �������� ��� ������ ������� ���������� � �� ���������� ������ ��� ������ ��� ������� «��������� �������» ��� ����������� ���������� � �����. �� ��� ������, �� ���� ����� �� ��������� ���������� ����������� �����. ������ ���� �� ��������� �� ������ �� ����������, �� � ����� ����� ���������� �� �������� �������� ��������� �� �����. 29 ����� 1918 �. ��������� ����������� ������� ����� �� ����� ������� ������ �� �������� ����������, � ����� ��������, �� �� ����� «������� ��������� � ��� ���� ������ �� ����� ��� ��������, �� ������������ ������, �� ��������� ������ � ��������». ���� �� �������, ��� «�� ��� ���������� ������� ������ �� ���������, ������� �� ������ ��������� �����» 151. ��� ������� �� ��� ��������� �������� ����������� �� ���� ���� ����� ���������. ������������� �� ������ ���������� ����������� ��������� ����� � ������ ���������� ���������� ������. 25 ������� 1918 �. �������� ����������� �������� �. �������� �������� � ���: «ϳ� ��� ���������� �� ����� � �������� ��������� �������� ���� �������, �� ������ �� �� �������� ������ �� ���������� ���� � �������� ��� ���������� ����� �����. �������� ����������� �� ����������� �������� ������ ������, ������� �� ����� ������ ��������� ��������, � �� � �������� ���� ��������. ���� ������� ����������� �� ��������-����������� �����, � ������� �������� ���������� ����� ����� �� ������������ ������ ������ ������������ ������� ����» 152.

������������������ �������� ����� � ���� �� ������������ ��, �� ������ ������������� ������������ ������������ �� ���������� � ���� ������������� � ��� �������� �������� ����������� ������ ���� �� ����� �����������. ��������, � ������ �� �������� ���������� ����������� ���������� ����� ������� �� 4 ����� 1776 �., �� ���� ������ ������������� ����� ������ �� ���� ����� �������� ��� «������������ ����������� ����� �� ������ � ����, ����� ����������», �������� ������������ ������ ������������ �� ������� ��� ������. ��� �� ������� ������� ������������ �������� �������� ����� ��� ������� ��������������� �������� ����� ����������, ����, ���������, �� �������������� ��������� ����� 12 ������ 1918 �. ��������� ����������� �������������� ������ ������ �����:

«�������� ������� �������� � ���������! ������ �������� ���� ������ ������������, ������� ��������� ���������� ����� �� ������� ���������, ����������-������������� � ������. ��� ��������� ��������� ������ ������ �� �������� � ��������� �� ������ ������. ���� ������, ����� ���������� ������ ��������� ������� ��� �������, ���������� � �����������, ����� �������� ����� ������ ������� ������ �� ������ ������. ������, ��� ��, �������, �� ������� ����� ����������� ������� ���������, ����� ������� ��������� ����������� ����� �������, ��� ������������ � ����� �������. ������, ��������, ������������� ���, ��� ���� �� �������� ����� ������ � ������� ���� �����, �� ������ �� �����������. �� ������ ����������� ������� ������������ ���-���� � ����������� ����� ���� ����������, ���� � ����� ��������� ����� �� ������. � ��� �������� �� �������������� ����� ���������, � ������ ����� �������� ������ ��� �� ����� ������. ������������ �����» 153.

� �� ������� �� ���������� ������� ������.

����� ���� ������� ��������� ��������� ��������� ���� �������� ��������� ������� ������ ������ �� 13 ������� 1918 �. � ����� ��� ���������� � ����������� ���� ���������� «�������� ������». � ����� ������� ��� ���������� �������� ������� ������ �������, �� ��������� ���� � ���� ������ �������� ����� � ������� �������� «��������� ��������» �������� ������� �������� ����: ���������� ���������, ������ ���������� � �������. �������� �� ���������� �������� ��� ��������� �������. �������� ������ �� ������� � ����� ������ ������ �. �������� � �. ������� ���� ���������, �� ������������ �������� � ��������� ���������� ��, ������� ������, ���� �������� ����� ���������� ���������� ��������� 200 ���., �������� ���������� � ���������, ��� �������� � ������. 24 ������ «������ ������» ���������� ������ � ������� ����� ��������, �� ������ �� ������ ��������� ����� ��� ����� ����. ������ ��� ���������� � ������������ �� �� ��� � ���� ���������� ����������� ������, ��������� ��������� � �������� �� ��������� «�������» ������ �������� ��������. ����� ���������� ������ ������������, ��� ������� �� �. ������� � �. ��������. �������� ������ ���� �������� �� ���� 154.

�� �������� ��������� ������������� ��������� ���� �� ������� ������ ������ �� 10 ������ 1918 �. ������ �������� �� ����� ���� �������� � ���������� ������ ������������� �����. ���, � �.����� ��������� 13 ������ �� ����������� �� �������� ���� �� ��� �������� ���������� ������� ���� �������� ��������� ����� �������� ������ � ���������, ���� �������� � ������������ ��������� ������� ������� ������ � �. �’����. �� ������ ���� ������, ������������� �������� ������� �� ��� ������� �������, ��������� ������������ ���������, �������� ����������, ���������� ������� ������. ϳ� ��� ������� ���� ����� ���������� ������� ����� �������� ������� � ����� ��������, ��������� ���� �����. � ��������� ����������� �� ������� ����� � �������� ���� ��������� 160 �����, � ���� 15 � ��������� ��������� ���� ����������� �� �������� �������� ��������, ����� – ��������. ϳ��� ����� �������� ������� ���������� �����������, ������� �� ����� ���������� ��������� ������, ����������� ������ �� 10 ������ � ����� ������ ��� ���������� ����� ���, ������ � ������.

�������� ����� �� ��������� 4-� ������� ������� ������� ����� � �.������� ���� ������� 16 ������ 1918 �. �� ������ ������������� ������� ������ 3-� ������� ��������� ��������� ����. ��� �� ���������� �������� ������� 20 ������ ������� �� ������� ������ ������. �’�������, �� ����� �����, �� ��� ����� �������� ������ ������, ������, ��������, ��� ��������� ������ �� ������� �����������, �������� 10 ��������, 8 ������ � ���������, � ����� ������� ���� ���������� ����� ��������, �������� ������ � �.������� ³�� ��������� ������. ��� ���������� ��������� � ���� ������� 25 �������� �� ����� �������� ����������� ����������. ��� ����� �� ��������� ���� �� ���������������. ϳ���������� �. �������, �. �����������, �. ���������� ��������� �� ��������� ������. 17 ����� �� ������� � ����� ���� ��������� �� ���’��� �����, � ���� ����� �������� ��� ��������� �� ������ �� ������� ���������� �����, � �� �. �������, �. ����� � �. ���������� ��������� ������� ���� ������ ��������� ������ ����� � ����� ��� ������ 155.

12 ����� � �.�������� ���������� ����� ���� ����� �������� �������� �������� ����, �� ������������ ������ ����� ������� �. ����������. 17 ������ ������ ���� ��������� ������������ �. ��������, ����� ��������� �� ������ � ������������� �������� �������.

����� 31 ����� � �.���������� ����’������������� ����� ����� �������� �. ��������, �. �������, �. ������� � ��������. ������� ������� �� �������� ��������� �� ���������������. ��������� ������� ����������� �� ��������� ����������� �������� ������� ��������� ���� 156.

������� ������������ �������� ���������, �� � ������� � ����������� ���������, ���������� �� ������� �����, �������� ������ ������������ ���������� ������� ����'����, �� ������������ ���� ����������� � �� �������� �� �������� ������. ³��-�������� ��� �������� 7 ������ 1918 �. ��� �������� �������� ������� ����������� ����� ��������� ������ �����: «������� ����� �������� ��������� ��� ���������� ������� � ���������, � ���� ������������� ��� ������ � ��������� ���������� �����, ��� ���� ��������� ���� � �� ��������� ���������� �������. �� ������� ��� ���������� �������� ���������� �����, �� ��������� ���� ���������� ��� ������� ������ � ����������� ������������� ����� �� ��� ����������, �����, �������������. ������� ������� ����� �������� ������� ������� �������» 157.

� �������� �������� �������� ��������� ���������� ������� «������» � «��������», ���������� ��������� � ������� ������ �������� �������. ��� � � �������� ������ �������� ������� �� �������������, �� ������� ��� ������ ������ ������, ��� � ��’� ��������� ��������, ���� ������ �������. �� ���� ���� ����������� �������� ��������� �, �� ��� ������, ������ ������������� �������� �� �������.

��������� � ����� ���� � ���, ��������� ��� ���� ���� ���� �������, �� ����������� ���� �� ���������. ������������ ���� ������� ��������� ������������ �����. � ������� �������� ������������� ���� ����������� � ������-������� ������������. ��������� �������� �������� �������� �� ����-�������� ������ ���������� ���� ��� ����� ����������. ����� 1917 �. ��������� ���� ���������� �������� ������ ���������: ��������� ��������� ����������, ���������� ������� �������� ��볿 � �����, ������������� ������ � ����������. �������� �� ����� � ����������� ��������, ��� ������� ���������� ���������� �� �������� �� �������.

25 ����� ��� ��. ������� ����������� ������ ��������� �� ����� �� ��� ��������� ����� �16. 29 ����� �� 140-� ����� ���������� ��� – ����� �� ��볿 �������� ������. �� ���������� ����� ����� �3. 3 ������ ������ ����� � ���� ��. ��������'������. 8 ������ ���䳿 ����������� ����� �� ��. �������� � �������� – ������ ���� ���'������� ����. � �� � 29 �� 30 ������ ��� ��. ������ ���� ��������� ���� �716 ���������� ��� – ������. � �� � 30 ������� �� 1 ������ ����� ����������� ����������� ������� ������ ���� ���� �2. 1 ������ ����� ������� ����� ����� �3 �� ��. ������ � ������, ����������� ��� ������ 1-�� �����, 25 ���������, ������ � ��� ��������� �� ����� (����� ���������� ������������ ���������� � �������). 6 ������ �������� ����� �� ����������������� ���� ��� ��. ������: ����� �������� ��������� � ���� ����������� �������� ������ �������� � ������� � ����� 30 ���. ���. ���� � ��� ����� ����� ��� ��. �������. 25 ������ �� 94-� ����� ������� ��. ����� ������� �������� �����, ����� �� ������ ���� ����, �������� 10, �������� 53 �����. 158.

�� ����, �� ����� ���������� ����� ���� � ����������. �� ��� ��� �������� ���� ������ �������� ��� ����������� �� ����������, ��� � ������������ �������. � ������� ����� ������� ���� ����������� ������������ �����, ��� ����� «������������ �����������», ��� ��� ��� 1918 �. ������� �� ��� ����� �� ��� �������–��������–��������, ��� �� � ������� ��������� ����� ����� 159.

� ϳ����� ���� � ��������������� �������� ������ ��'����� ��� ������ ������-������� �. �����.

� �� �� 11 ��������� �������� �������� �� ��. ������ � ��������� ���� �3, ���� �������� � ����������. ���� ����������� �� 52 839 ���. ����������� ���������, � �������������� ���� ����� ������ � ���� ������ ��������� ������� – ����������. ����� ����� ��� �� 495 ����� ���������������� �������� �������� ����� �� �������� ������ �506. ��� ������ �������, �� ��� �����������, ������ ����� ���������. ��� ������� �������� ������� � ���� ��. ������������� ������� ������� �� ����� �506. �������� �������� ���������� ������� ������� ����� �506 � ��� �������� �������, ��� ������ ����� � ����� 160.

��� ����, �������� ������� ����������� �������� ������, ��� ���� ���������� ���������, �� ����� �� ����� ��������� �����, ���� ������ � ������� ��������.

� ��������� ������ ������-�������� ��쳿 ��� ������� � ����� 1918 �. �����������: ����� ������ ���������� 20-25 ���. �� ��. ���������� ������� �������������, ������ ������� ��. �������� �� ������� ��������–������-���������� ������� 100-200 ���., ����� �������� ������� �� ��. �������� � ���������������� ����, ����� �� ��������� ������� � ��������� �� ��. ������ �� ��������� � ³������ 161.

���� ������ ���� ���� �� ���� �� ��������.

����� � ����� «��������� ��������» �������� ����� �� ������������ �������� «�������», �� �������� ������ � ��������-ѳ��������� �� ��������. ���� ����� ������� � �������� ����������� 13 �������� «� ������糿» 162.

������ ������ �� ������������ ��������, ����������� ���� �� ������ 䳿 ����� ����������� ������� ��������� �������� � ���� ��������� ���. ���������� �� ������ ������ �� ��������� ���������� � ���������� �������� �� 2 ������ 1918 �., �� ���� ������ ���� ������� ���������� ���� �� ��������� �������, � ������ ������������ ��������� ���� ������ ���� ���������� ��� ��������� ������� ������ ���������. ���� ���������� ������� ������ ����� ��������� ������� ������������ �� �������� � ��������� ������ � �� ��������� � ������������ ����� ������ ��������� ������, ��� ������ �� ��, �� �� ����� ���������� �������� ����������� �����.

����� ��䳿 �� ���(�) ��������� �������� �� ������ 䳿 ����������������� ������. ��������� � ������ ��������� � ���������, ���������� �������� �� �������� �������� ����� �� ��� ������� �����. �������� �������� ���� ��������������� ������������ �����.

���, ���� �������� 1918 �. ����� � �. ������ � �. ���������� � ������ ��� ������������ �������� ���� ������� ������-�������� �. �����. 29 ������ �� ����� � ������� ����� �� �������, �� �������� � ���� ��������� �� ����� ����䳿 �. ��������. ³� �. ����������� ������ ������������ ���� �� ��(�)� ������-�������� �������� ����� � ������� ��������� �� ��’� ��������� ������, �� ������� �� ������������� ������, �� ��������� ����� 163.

���������� ���� ������������ ������� ������ � �����. ���� ����� ������ ���(�) ���������� ��������-�������� � ������� �� ���������� ���� ������ � ��������������� ��� �������� �� ��� ��������� ����� � �����. ϳ��� �������� ����� �� ���������� � ���������� �������� ����������. � ����� ��������� ���'���� � ������ ���� ����������� �������� ����� ����������. ���� ���������� � �������� ����� 500 ���. ������ ����� � 10 ���. �������. � 19 ������ ����� ���� �������� �� 15 ���. ������� ���������� ����� ���������� ����������� ���������� � �. ����, ����� �1 ������ «�����», �� ������������ ��������� ������������ ��������� ���� �� ��(�)�, ��� �������� �. �����������. ���� � ������ ����������� ��� ������ ��� ���������� ������. ����������� ����� ����� ������������ ��� ��� � ��������. ���, � �������� ����� «������» ��’�������� ���������� ����� ������ � ����� �� ����� �� ��(�)� �. ��������� 164.

��������� ���� ������� ��������������� ��� ������� �������� ����� ��������� ������� ����� ����������� � ���������� ������. ������ �������� «�����» ��������� X. ���������� ��������� ������ ����� ������� 50 ��� ���. ϳ� �������� ��������� � ������������ ����������� ������� ������� 1 000 ���������� ������ � ��������, ��������� ���� ���� ����������� ����������������� ���������.

�������� ����������� ������ �� ������� ��������� ������� ������� ��������� � ��������� ������� ����������������, ������� � ����� ϳ������ ������. �� ���� ������� ���� ��� ����� 200 �������� ������������ ����������, �� ��������� �������� �������, ������������� ������� � ������, ���������� ������ ���������� ��� ����������������� ��������� ����� � ���������� 1-�� ������������ �’���� ��(�)� 165.

��� �������� ����������� ����� ���������� �������� ��������� �� ����� �� ������ ������, ������������ ������������ ������, �� ������� ���� 1917 – �������1918 ��. ����������, �������������� �� �� ������, ���� ����� ��� ������ � ����� ��������-���������� �������, �� ������ ���� ������������ �� ����� �������� ������. ��� 䳿 ��������� ���������� ���������� �� 6 ������ 1918 �. ��������-����������� ����� � �����, ������������ � �����.

��-�����, � �� �����������, ��, «��������� ����� �� �����, ����� ������� �������� �� ������ �������� �������� ������� � ������� ����� � ����������� ���� ����� � ��� �������� ���������, ����� � ����� ������������ ���������� ����, �������� ��� ����, ��� ��������� ���� �������� ���������� ���� ����������� � ���������� ���������, ��� ������ ��������, �� ������� �����, ����� ���������� �����, ��� �������� �� ������� ������ ����». ��-�����, ��� ������ ���� ������ � ���������� ������� ������������ �������, �� ���������� «�������� ������ ��������� � ���������� �����». ���������� ���������: «��, ����� ����, ����� ������������ � ���, ��� ��������� ��������, ����� � ��� ����������� ���������� �������, ��������� �����. ���������� �������� ��, ������ �������, ���������� – �� ������ ����� ������������ � ����������. ������� � �������� �� ��� – ���� �����».

������� ������ �������� «����������». �� ����� �� ��������, ���� ������� � ������������ �������� «�������» ������ �� ����������� �������� �������, ���������� � ���� � ��� �������� – ��’�������, ����������� ���������� ���������: «���������� �� �����. ���� ����������� �� �� ������������ � ���� �����. � ��� ����� ������� ����������� � �������� �����». �������� ���� � ��������� ����������� �������, �� ���������� � ����� ������ «���� �� ������� � ��������������� � ��������� ������ �����», � ����� «�����������-������ ����» � ����� ����� ���, ��� � ���� ����������� ��������, � ������ ������������ ��� �������� ����� � ��� �������� �������� ������������ ����. ����� �������� ���������, ���� �������� �������� �������� �� �����������-��������� ����, ����������� «�� ����� �������; �� ������������ ����������� �����; �� �������, ���������, ������, ���� ����, �� ���������� �� ��������� ������� ���� ��� ���������� ���� ������� ��� �������� ��������� ���� ������; �� ���������, ����������, �������� ����». ���� ������� ��������� �������� ������ � ���������� �� ����, ���� �������� �������� �� ������� ��������� ����������� 166.

�� ������, �����, � �������� ��� ��� ������ ����� � ������� ������� �������� ��������� �������, ���� ������ ������ ��� ������������ ���������� ������ �� ������������ ���������. ���� �������� �������� ������� ������� ����� �� ���� ������������ ���������, � � ������ ������ ��������� ������.

�������� � �����������. � ��������� ������ �������� �� ������������ ����������� ���������� �������� �� �� ���� ������������� ������ ������������ ��.

� ����� 1918 �. �������� ��� �������� ������ �������� �����, �� «�� ��������� � ��� ������� ������������ ����� ������ ���������, ����������� ������������� ������ � ���������, �, ����� �����, �������� ����� ������� ���� ��� ����������� �� ���������� ��������� ���� ��������� ��������� ������ ������ ����������, �� ����� ���� �����������, � �������� ���������, �� ���������� � ������ �����». ���������� �� ��, ���������� ���� �� ���� �������� ����������� ������ �� ���, ������� «���������� ����, ���������, �������� �������� ���������� ���������� ��������, �� ����� ������� ������� �� ����� ���� � ����� ���������» 167.

���� ��� �������� ������� ����������� ������ ��� ����������� ����������������� ������� ������� �������� � �������� ������� ���� ³��������� ����������. 1 ����� 1918 �. �������� ��� ������ ������� � ��� «��� ������ ������ � ��������� ������������ ������������ � ��������������� ������� ���������� ����������», � ��� ������ ���� �������� �� ������������� � ������� �������. ����� �. ��������� ������� � ����, ��� «��������� ���� ����� ������ ����������� �����» �, «��� ��� �� �������������, �� ��������� ������ ���������� ����� � ������ ����� �������� �� ���������� ��������� �������� �������». ����������� ��������� ����� ����� ������������� ���������� ����������� ��������. �������, «�������� �� ����� ������ ����������� � �������� �������� ��� ������� ��������� ���������� ���������� � ������� ���������� ������� ���� � �������� �� �� ��������� ���, ��� ���� �������� ������� ������ ������ �������� �� ������ � �������» 168.

��������� ������ ���� ������� ���������� ���. ������ ������� �������, �� ���������� �������� ������� �������� ������������� ������ ������������ ���� � ����� �����. ��������� 14 ����� 1918 �. ������������ ������������ �������� �� ���������� ���������� ������� �� ��������� � ����������� ��� ���� ����. ³� ������ ��������� �������� � ����������������� ���� �����, ��� ����� ������������� �������, ������� ���������� ����� � ����������� ������ ������� ������� 169.

� ��������� ��������� �����-�������� ������ � ��������� �������� ����� ���� ����� ������, ����������� �������� ���������� ���� ����������� ���������. 1 ������ �� ����������� �������� � ������ ������� ���� �������� ������� �� ������� ������ �������� ����� �. ʳ����������� � ��������� ��� �. ���������, � ����� «� ����� ��’������� �������� ��� �������� ��� �� ����� � ��������� ͳ������� � ������-��������� ��������� �������� ������� �������� �� ��� ���������� �������» ���� �������� �������� ����������. ����� � �� �������� ������� ������ ����� � ��� �������� ����������� �������� «���� ������ �������� ��� ���������� ������������ ��� ��������� �������, �� ���������, � ���, �� ���������� ����� �����». ����� ������� «��� ���� �� �����, �������, �� ���������, ������ �������� � ���� ���������� ����» ���� ������ ���� �������� �������� �������� �������� ������������ � ���� ���������� � ��� «������� ������ �� ������� ��������� ���� � ������ �� � �������� �� ����������� ����». ��� ��������� ������� �������� ���������� � �� �������� ���������� �� ��������, �� ��������� ��� ����� �������� �������� �������. �������� ��������� �������� ����’������ �������� �� ������� ������ ������� ���� �������� �����, �� ���� �������� �������� «������ ����� ���������� ��� ���, �� 䳺����, ������������� �� �������� ��������� � ���������� �������� � �������� ��� ������ � ������� ��������, ������� �������� ������ ����, ��������� ������������� �� ������� ���������� � ������� ������������� � ������ ����������, � ����� ��������� ��� ������ �� �������� �������� �� ����� ������������ �� ��������� ������������� � ������� ���������� ������� ��������� ������, ����������� ������� ���� ��������� ��������� ��».

16 ������ �������� ������ ������ �������� ����� � ��������� ��� ��� ���������� �� ����������. ��� ��������� ��������� �������� �������� �� ����� ���������� ���� ���� ������� ����� ���� � ����-����� ��� ������ �����. ����� ����� �������� ������ ������ �����, ��� �� ��� ����’������ �������� ���������� ������� ���� � ������������ �