������������ / ������

������ � ������� �������� � ����'����� ��������� ��������� ������� ������. ����� ������������ ������������� ���'����� � ��������� �������� ������������� �����������. ����������� � ����� ��������� �������-���������� ������������, ������������ �������� ������������� ���'����, ������ ������������ ��'���� �� ��������, ������, ����������������� � ����������. ��� �������� ���������� ����������� ����������� ������� ��� ����� �� �������������. ������� �������� ����� ������� ��������� ��������� ����� � ����� � ������������� ������������ �������� ����������� ��������� �����������.

������� ������������� ����������� �������� ������� ����� ���� � �������� �������� ������. � ��'���� � ��� ������ ������� �������� ��������� ���������� ����� ���� � ���� ������������, �������� �� �����, ������� � �������, �������� ���������� ���� � ��������� ���������� ������� �� �� ������������ �� ��������. �������� ����������� ����� � ����� ������������, �������� � ����� �������� ����� �������� ���������� ���'���� ��������������, � ���������� � � ����� ���� ��������� ������������������ �������� � �������� ���������: ���������, ���������� � �������. ������� �� ����� ��� ��������� ������� � ��������� ������. ����-���� �������� (� �������� ��������, ���������, �������) � ������ �� ��������� �������� ��������� � ��������� ������� � ������������. ���� �� ������� ����� �������� ���� � �������� ������� �� �������� ������.

� ����� �������� ��������� �������, ���� �� ���� ������ ������� ����� ������ ��������� ��������� "����� � ������" (� ������ ������ ������������� �������� ������ � ��������� ����). ������ ���� �������� ���������� ������� �������� ������ �������� ��������, ��������� ������ ���������� �������. ����� ��������� ���������� � ��� ���� ����������� (� ������ ���� � ��������) ����� �� �������� ������� ������������.

���������� �������� � ������ ������ �������� ����� ������� � ������������. �� �������, � ���������-��������� �������� ������ ������������ ���� �� �������� ��������� ������. ������� �������� ������ ����� �� ���������� ����� ������ ������� ������������: �������� ������� ������� �� ���� � ���� �������� (������ �� ������), � ��� ������ � ������� ��������, �������������� � �������� ���� ��'������� �������� ��� ������� ���������, �� ��������� �����. ³������� ���������������� ���������� ������ �� ��������� �������� ��'�������� ��������� ������� �� ����������� � ��������������.

�������� ����������� �������� � �������� � ����������� ���� ����������� �� ��������-������ ������������ ������������ ���� �������� ����������. ��������, ���� �� ������ ���������� ��������, ���� �������� ����-��� ����������, �� �������, ����� ������� � ����������� ����� ����������� ����������. ����������� �������� �� ������� ������, ��� � ������� �������� �� ��������. ��������� �� ��������� ������������� � ��������� ������ �� ���� ����'����� ����� ��������� � ����� ������.

������� �������� ����� ��������� ���������, �� ���������� � ���� ������� ������. ���� ������������� �������� �� ��������� �������� ����������� ��������, �������� �������� ������� �������, �� ����������, ������� ���������� �������� � �������� ������� ������������� ����� ������������.

��������� � ���� �������� (11 ������) ������������ ��� ����������� ��������� �������� �������� � ��������� ������� � ������� ��������� �������� ������.

����� 1 ���Ͳ��� ������� �� ���� ����ֲ�

������ � �������� �������� ������� ��������, �� �������� ������ ��'���� � �������� ����������� ����� ����������. ������ ������ ��� � ���������� �������� ������� � ����������� �������� �����������. �� ���� ��������� ������������� ������ ���� ������� �� �� ���-��-, ��� � �� ��������������� ���. ��������������� �� ���䳿 ��������������� �������, ������ ������ ���������� ���� ������������� ����������� � ������������ �������.

������ ����� � ���������� ������ �������� �����������, ���� ������������� �� ���� ��������� ������� ������� � �������� � ����������� �������.

1.1. ������� �������� � ������

������� �������� ������������ � ������ ���������� �������. � ����� �� ������ ��� ���������� ���� ������� � ����������� �������. ������� �������� � �� ���������� ������� ���������� �������, ���'����� � �������� ������� (�����) � ������ � ����������� �� ����� �� ������ ��������.

� ��������� ����������� ������ ������������ ��� ��������� �������. ������ ��������� ��� ����� ������ �������� ������, �������� ��������� �������-������ ��'���� �����. ������ ���������� �� �������� ���� ������������ ��������-������������ �������� ���������� ���'����.

������� �������� �������� � ��� �� ���������:

1) ��������-������ ��������;

2) ��������-������ ��������.

� ������� ���� ���������� ������� �� � �������, ��� � � ������� ����.

���� � ���� ��������� ������� � ����������� �������� �������� �� ����� ���� ��������. �������� ������ � ������� �������� � ����� ������ ���������� ��������, ���� ����������� �������� ���� ��������� ��������� �������.

��� ��������� ������ ��������, ������� �������� � ������� ��������. ������ �������� � ������� ������� ����������; ���� ���'����, ����������, �� ������ ������� (����) ����������� ������ � ������, � ����� �� ���������� ������ �� ������ � ������� � ����������� � �������� ������. � ��������� ����������� ����� ��������������� ��� �񳺿 ������� ���������� �������, ������ ��� ���� �������, ������ ���������� ������������� ��������.

Գ������ �������� � �� ������� �������� �������, ��� ���'����� �� �����������, ��������� � ������������� �������� ����� � ����� ������������ ������ �������, ��������� (���) � �������� (���������������). � ��������������� ������ ������� �������� ��������� ���������� �������� ��������. �������� � ���� ��������� ������� � �������� ����� ������ ����������� ���������� �������� �������.

������� �������� ����� ���������� � ��������� ��������. ���������� � �������������� ������� � �������� ����������� �� ����� ����� ������, � � ������ ������������ �������. ������� �������� ���'���� � ����������� ����������� �������.

�������'���� � �������������� �� ���������, ���������� � ���������� ���������� ����������� ������ � ����������. � �������� ���������� ����, �� ���, �� ���� ������� ������������ ������� ����������� � ������������. � ������, ���� ����� ��������� ������� ���������� �������� ��������� ��������, ���������� ��������� ������������ (�� ��������������� � ��������������� ���������� ����), �� ���� �������� �� ����������� �������� ������� �����, ��������� ������������ �������� ������������� ��������� (�������� ��������) �� ��������, ������ �������������� � ����������� ��������� ������. ���� � ������� �������� ������� ������� ������ ����������� ��'����� �����-�������, ������������� �� ��������� �������.

������� �������� ��������� � ���� �� ����� ���'������: ����������, ���� ���� ������, � �������������, ���� ������ ������. �������� ������� ������� ������ � ��������� ������������ � ��������� ������ � ���� ����������� �������. ����� ��������� � ��������� �������� (�������); ����� ������������ � ����������� ��������� ������� � ���������� �������� ��������. � ���� ��������� ������ � ����� ������������ ������� �� ������ ����� �������� �����.

�� ����� ��������� ��������, ����������, ������� ��������, ����� ���� ������� ���� �������� �����. ��� ��� ����� � ������� �������� ��������� � ���������� ������� �������� � ������� ����������� � �����, ��������, ���� �������������, ������ ������� ����.

������ � �� ����� ������ ��������� �������, ����� ���� ����������� �������. ������ ������ �������� �������� �� ���������� � �������������, �� ��������� �� ��� ��������� ������, ������������ ��� �� �� ����������. ��������� �������, � ������������ ��������� ������� (������) � ������, ���������� �� ���� � ��������. ������ �� ����� ���� ����������� ������� ��'���� � ��� ��� �������: 1) ���������� ��������� ������ �������� �����; 2) ���������, ��� ���������, ��� �����. � ������ ����������� ��������� ������������ ������ � ����'������� ��������� �������� �������������� ��� ��� ���������� ���'����.

��������� ������ ������ ������� ���� ����������. ���������� ���������� � ������������ �������� ������� ������ �� ����� ������� �����.

������ ��� ����� ��������� ������� �������� ���������� �� VI ��. �� �.�. � ������������� ������� �������������� ������� ��������: ��������� ������ � ������ �� ���� �������. ��� � �������� ������������ � � ���������� ������ � IV ��. �� �. �. ֳ ����� ������� �������� ����������, �� �������, ��������� �����.

������� �������� � ��������� ������� ����� ������� ������ ������ ������������ � ������ ���������� ����� (�������, ���� ����) � XIV � XV ��.

����������� ��������� ������� ���'����� � ��'�������� ��������� � ��� ���� ����������� � �������� ������, �� ������ � ������ ���������� ���������� ��������: � ����� ������ ������������ ����������� ���������� �����, � ����� � ������ ������� � ���. ����� ���� ��������� (�����������) � �������� ������.

������� � ������ ������ ����� ������ � ������� � ������� ���������� �������, ������������ � �����������, � ����� � ��'���� �� ����������� ��������� ���������� ������� �������� ����� ��� ���������� ����������� �������. ���������� ���������� ������� � ������ ���'������ �� ��������� �����������. � ����� ����, ���������, ������� ������������ �� ���� �� ��������� �� ������������ �������.

����� � ����������� ��������� �������, �������� ��������� ��������� ������ ������� �� �� ���� ��������� � ��������� �������. �������� ������� �������� ���'���� � ���������� ���������� ������������������ ���������� � ����� ����������� ��������� ����������, �� �������������� �� �������� ��������� ��������. ������� �������� ������������ � ������������ ��� ����������� �������, ������������ ���� ���������, ���������� �� ����������� � � ����� ��������� ������������, �� ������ ������ �����.

������������ � �� ��������� ������, �� ������ ��������� �������� ��������� ��������� �������. ��������� ������� ������� ������������ � ��������� ������. �� ������� ���� ������������ ���������� ������������� �� ����� ���������: ���������� � �������������. ��������� ������ ��������� ���������� ������ ����'���� ����� �� �����. ��������� ���'���� ��������� ������� �������� � ������� ������� �� ���������� �� ���������� � ��������� ��������� ����.

��'����� ��������� ������� � �������, ��� �������� � ������ � ����� ��������� ��������. �� � ���� �������� �������� ���������� ��� ��'���� � �������� ������ ������������: 1) �� ��������; 2) �� ��������. � ������ ������������ �� �������� ������� �������� ��� ������ ����������� ���������, �� ��������� �� �������, � ������, �� ��� �����������. ��� ����������� �� �������� ������� ��������� �� �������� ���������� ������� ����������� ��������� � �������������� ������. � ������� ������� ��'����� ��������� ������� � ��� ������� (����������� ��������� � ������, �� ������������), � ������� � ������� ������� �� ����� ����.

� ��������� ����� ������������� �� ������ ���� �������. ������������� ����� ������ ������ �� ����� ������������ ������� �������. ����������� �������������� ���� ���� ���� �. ��� (1723�1790), �. г����� (1772�1823), �. ����� (1818�1883). ֳ ������ ��������� �������� ������� ������� � ������������ ������� �����������. ��'����� ������������ ��� ����� ��������� ������ ����������� � ������ ��������� ��������. ������������� ����� �������� � ����, �� ������ ������� ������ � � �������� ����������� ���������� �������. ���������������� ���� ���� ��������� ���������� �������� ��. �� (1671�1729). ���� ���� �������� ������� �������� � ����, ��� �� ��������� ������� ����������� ������� ���������� � ��������. ���������� ������ ������������ � ���������� �����, ����� ��������� ������ � ��� ����� ��������� ��������� � ���������. ������ ������������ ������������ ��� ����� ��������������� ������������ �����.

1.2. ������� �������

������� ������� �� ��������� ������� ����������� � ���� ��������, ��������� ����.�������� ���������� ��'���� ���� ������� � �������� ���������� �������. ������ �������� ���� ������� �������� ���������� ��������� ���� ���� ��������� �������.

� ����������� ��������� ����������� ������ ������ ��� ������ �������: 1) ��������������; 2) �������� ������ � ����; 3) �������������; 4) ����������. ֳ ������� ������� ���� ��'���� �� �����, ���������� � ���� ��������� ����� ��������� ���� ��������� �������.

��������� ���� ������� ������ � ����������� ������� �� ������� ��������, ����������, ������������ � ����������. ���������� ���������� ������������ � ���� ���������� ��������. ����������� ������� ����������� ��� � ����� ������� ���� �� ���������� ������ (������) � ������� � �������� �� ������������ �� ���������. �� ������� ��������� ������ ����� ����� ������������� ���'���� ��������������� �������� ������� � ������ ����� ���'����.

������� ������� ������������ � ��'���� �� ����������� �������� ������� �������� � ���������� �������� ������� ������.

�������������� ������� ������� ������� �� ���� ������� � ��� ��������� �������. �������� ���������� ������������ ������������� ��������� ����� �������� ����� � ����� ��������������. ��� ��������� ���� ������� ������� ����������������� �� ������ �����, ��� � ������ �������.

�������� �� ������������ ������������ ������� �� ��������� ������� ������ � ���� ������������ ���� ���������� �, ����������, ����� ����������� �������. ����� �������� ������ �� ��������� ��������� �������������� �������. � ������, �������� ���������� ������� � �������� ������� ���������� ������������ ������� �������� ��������� ����������� �������.

������� �������� ������ ���������� ������������� ���'����� � �������������� ���������� �������, ����� ���� �������� ����������� � ��� ������ ������������� � ������� � ������� ������. ������� ������� ���������� �� �������� ������ �� ���������� ������������ � ��������������� ������. �� ���, ������ ������� ����� ��� ������������� ��������� ����. ����������� ������� � �������� ������, ����, ������� ������ ���� � ��������� ������� ������ ����� � ���� ����

������ ������ �����쳿 ������ ���� ������ �������� ������� ��������� ������� ���������� �������� ����. ������� ������ ��������� ��������, ����� (��������� �������) ������ �������� �� ������� �������� ���� ������ � ����. ��� ����� ���������������� ��� �������� ������: �������� �������� (���������� �������) � �������� ���������� (�������� �������).

������������� ���������� ������� �� ��� ���������� �� ����������� ����� ����������� ������. ���� �� ����� ������������ ���������� �������� ������ � �������� �����������, ��������� ����������� ����������, ����������� ���������������� ������� ��������� ���������, ����� �������� �� ����������.

������� �������� � ������ ������� �������� �� ������������� ������� �������. �� ���� ���������� ������� ������ ������������ �� ���� �� ����������� ��������� ������������ ������ � ���� ������������. ��� ���� ������������, �� ���������� � ������: "����� ����� (�����, �����), ����� ����" ������� �� ����������� ������������ �������� ������, ��� �� �������� ����� �� ������ ��������� ������, ��� � �������� ��������.

������������ �������������� ������ �������� �����, �������� �� �� ����� ��������� ��� ��������� ������� ���������� ��������.

������� �������� � �� ���������� ������ ��������; �� ������������ � ���������� ������� ����������� ������� ������ � ����������, �� � � �����. ����������, �� ������ �������� ��������� ��������� ������ ������� �� ������������� ������������ ��������� �����.

� ���� ��������� �������������� �������� � ���������� �������. ������ �������� ���������� ������� ������������� ��������� ���� ��������� �������.

���������� ������� ������� ������ � ����, �� � ������ ������������ ����������� ������� �������� (�� ���������, ��� � ������������) �� ������������� � ����������� ������. � ��������� �������� ���������� ������� ������� ����� ������������ ���� �� ���������� �������� ��������� (�����), ��, �� ��� ������, �� ����� ���������.

�������� � ��������� ���������� �������� ��������� �������� ������������. ������� ����-���� ������������� ���'��� �� ���� ��������� ��� ��������� ��������� �� ��������. ������ ��������� �������� ������ �������� ������ ���������� �������� �� ������������ ���'���� �������������� �� ��������� �������� �� ������� (���������) ������.

���� ������ �������� � �������� ���������� ������� ������� � ���� ��������� � � ���� ������������. �������� �� ��������� ���������� �������� �� �� ��'����� ������� (��������� �������), ��� � �� �������� ������������. ����������� �� �� ��������� ������������ �������� ���������, �� ������� �������� ���� �� ����� �������� ������� (����� ��������� ���� ��'��� ��������� �������).

������� ��������� ���� �������, ������� �������� ������� ��������� �� ������� ���������� � ������������� ������� �� �� �����-, ��� � �� ��������������� �����.

�������� ������� ������� � ����� � ������������ � ���� ��������� �������. ������ ��������, ����������, � ������ ���� ������� �� ����� �������, �� ������� � ����� ������ �� ������� �������.

�� ������� ������� ��������'����; �� ������� ��������� ����� ������� ��������� �������. ��������, ��� ������ ����� ������� � ���� ������� ���� ������� �������: ���������� ��������� ������ �����; ����������� ��������� �������; �����쳿 ������ ����; ��������������� ������������ ������� ����. ��� ���� ������ ������ ���� ������� � ���������; ���� ��������� ������������ ������ �������.

1.3. ���� ������� � �������� ����������� ��������

������� �������� � ����� ��������� ������� � ��������� ��������� ������� ��������. ����� ��������� ����� ��� ���������������� ���� ������� � � ����� ����������� ��������, �� ���� ������ ���� ���������� �������������. � �������� �������� ���������� ���� ����� ����� ����������� ������� �������� �������� ������� �� ����� ��������������� �����. � ������� �������� ������� �������� ����������� ������ �������� ���������� ����������� �� ����� ����������� ��������� �������, ���� ��������� ���� (������������ � ��������) ����� �������� �� ������������������ ���� �볺���.

�������� �������� ��� ����� � ����������� �������� �� ��������� ��������� ����� �� ����� ��������� �������. ��������� ����� � ����������� � ����������� � ��������� �������� �������. ��� ���������, �� �� ����� �� ��������� ������� (������������� � ����������) � ���� ������������ ������ �������, ������������� ��������� ������������ ������ ������ (���) ����������.

������� ������� �� ������� ����� ��������� ������� � �������� �� ����������� (�����), ��������� ����� ��������� ������ ����� �� �������� ����������� ��������. �� ������� ������� �� ����������� ������������� ���������� �� ��������� �������������� �������, ��� � ��������� ���������� ��������� ������� (�������� �����), ��������� ���������� ���������� ����������� � ����� ����������� ��'����.

������ ������������ ��������� ������������, � ������ ����, �� ������ ������������ ����� �������� ����, �� ���� ���������� ��������� ����������� �������, � � ������� ����, ����� ������������� ������������ �������� ������������� �����������.

����������� ���������� �������� ������� ����������� ���������� ������� ��������� ��������� �������, ����� ���� ������������� �: �������� ����������� �������; ����� ���������� ������ ��� ���������� ������������� ���'����; ����� ���������� ������; ����� ������� ������ ����. ��������� ������������ ����� ���������� ����� �����, ��� ����������� ����� ���������� ������������ �������� ���������������.

� ����� � �������� ������ ���������� � �������� ������������ ������� ������������ ���'���� ������������ ��������. �������, ����������, ��� �������� ����������� ������� �� ������������ ������������ ����������� � ��������������������� ���� ����������. ��� ������ ��������� �������� � ����� ������� �������� ����� ���� ������������ ����������� ������������ �� ����������� ��������, ���������� ������������ ����������� ����������� �� ����������� ���������.

���� �� ��������� ��������-��������� ������� �� ������ ��� ������������ �������� ����������� ��������. ����������� � ����� ����� �����, � ����, � ������ ������������ ��������� ������������. ���������� ����� �� �������� ����� ��������� ������� �����, ������ �������, ���� �������� ������������������ ��������� (���). �� ���, ������� �������� ������� ������� �� ��������� �������� ��������������� ���������. ����� ����� �� ��������� ������� �� ������������� �����.

��������� ������� � �������� ���������� ����������� ����� � �������� ������ ���'����� � ����������� ���������� �������� �������.

��� ��������� ����� ����� � ���� ������������ ��������� ���������� � ����� �������� � �������������� ����������, ���������� ����������� ���������� � ��������� �������, �� ��������� � ������ ���������� ��������� ����������, � ������������� � �������� ���� ������������������.

������ �� ���������� ��������� ����� ��� �������� ��� ���� � ������� ����������� �������� ������. ³� � �������� �������� ���������� ��������, ���� ���������� ���������� ���� ������ ���� � ���������������� �������� �� ������������ ��������. � ����� ������� ���������� � ���������� ������������ ��������� ������� � ������������ ����.

� ���� ������� �������� ������ ��������� ������� �� �������� �������� ������������ � �������'���� � ����������� ������ ������������.

�������� ��� ������������ � �� ��� ��������� � ��������� �������, ���, � ���� ������� �������� ����� ��'������� ������� � ��������� ��� ������ ����, �� ��������� �� �� ��������� �������. ��� �������� ���������� ��� ������������ ������ �������������� � ������ �����������.

�� �������� �������� ��� ������� ������������ ���������� (��������, ������ � � ���) �� ��������������� �������� �������� � ������� �� �������� ��������� �������. �� ���������� ������������� ����� ����������� �������������� �������� ������� �����.

�� ������� �������� ��� ������� ������������ ���������� (��������, ������ � � ���) �� ��������� �� ��������� ���������� ����������� �����. ³� ������ �������� �������� �������� ����� ���������� �������, � ����, � �������� ������������. � ������� ������������, ��������� �������� �� ����� ���� ������������������ � �������� ������������� �������� � � ������� ����� ���������� ������.

��������� ��� ������������ ���������� �� ���������� ��������� �������, �� ����������� ��� � ��������� ����������� (����� ������ �������), ��� � ��������������� (������� ��������� �������� � ������� ������������). ³��������� ���������� ��� ������������ ����������� � ��� ��������� ������� ��������-��������� �����.

������� ���������� ������� ���� � ���������� ����������� �������� ������ �� ��������� ������������� �����������. ʳ������ �������� ������������ �� ����� �������� � ��������� ����������� ����������� ��������.

������� ����� ����� �������

������ ����������� � ���������� ������, �� ���������� ��������� ��������� ������� ������������. ����� ������� �������� ������� ����� �� ���������� ��������� �������. � ������� �������� ����� ���� ��� ����� �������. � ����� �� ��� � ��� ����������� (����). ����� ������� ����������� ���� �� ���� ���'������ �� ��'����� ������, �������� ������ �������, ���������� ������ �������� ����� ����.

����� ������� ������� ������������, ��������� � ��� ���� � �������� ���������� �������.

������� ��� ����� �� ���� ������� � ��������� ����� � ����������. ³������� � ������� ��������� ���������� � ��������� � ������ �������� �������, �������� � ����� �������� ���� �������.

�� ������� � ���������� ��� ����� �������: ����������� ������; ���������� ������; ��������� ������; ��������� ������; ��������� ������; ��������� ������; ���������� ������.

����� 2 �����ֲ���� ������

����������� ������ � ��������� ����� ����� ��������� �������. �������� ������������ ������� � ���� �� ������� ��������� ������ �������� �� �� ����� ������ �������� ��������� �����. ����������� ������ (������ ������ � ���������� �������) ����� � ���������� �������� ������� ������ ������ ���������� ���'���� � ������ ������� � ����� ������ ����������������. ��������� �������������� ������� �� �������������� ���'������ � ������� ������� (���������) ������������ ������� ��������� ��������� ����������� �������� �������.

2.1. ��������� ���� ������������ �������

����������� ������ � �� ������� ����� �������, ��� ������� �������� � ������ ������������ ����������� ������� � ����������� �������� ����� �� ����� ���'������ ������������ ��������. ����������� ������ �������� ��������� (����������) �������� (����������) � ������ ��������� ������ �� ������ ������ (������� ������, ����� �������).

���'������ ������������ ������� �:

- ����������-������������ (��������), ��� ���� ��������� ������� �� ��� �����;

- ����������-�������� (�����������), ��� ������ ��������� ������� �� ������� �������� � �����'������ �������.

� ��� ���������� ������������ ������� �� ��������� ������� ���� ����� ��� ������� ������� �� �����������.

����������� ������ ���� ����� ����������� ��� ������������ �������. � ����� ������� ������� � ��������� ������� ����������� �� ������, ������������ ��������� �� ���������� � �������������.

��'����� ������������ ������� � ��������� ������, ������� ������, ����� �������, ���� ���� ��������� �������� ��������� �������. ����, ��'����� ������������ ������� � �������� ������. ������� ����� � ������� ���� � ��������� ���� ������������ �������.

��� ������������ ������� ���������� �������� �������� ������������� ��'����. � ���������� ���� ����������� ������ ������� ����� �� ���������� �������� �� �������� ������� 1930�1932 ��. �� ������������� � ��������� �������� ������������ ���������� � ������� ������������ ����������� ������ ��� ����������. ���������� �� ������������ ������ ������������ ����� ����� ����� � ���� ������������ ����������. ������� �� ������� �������� � ����� ��������� �������� ����������� �������� ������������ ������� �� ����'������ �������� �������� ���������������� �������.

����������� ������ ��������� � ������ � �������� ���������. �� ������� ������, � ��� ������ 2/3 ���������� ������� ����������� � ������ ������������ ������� � ������� ������������ ������� ���� ���� � ����������� �������� �������� ��������. � �������� ��������� �������� �������� ������� (���) ��������� ���� � ����� � ��������, � ������ ���������� ��������� � ����� � �������������� � ��������. ��� ��������� (���) ���������� ������� (���������� �����) � ������ ���������� �� �����, �� ���� ��������� �����. ��������, �� �������� ��� ����� ���������� ����� ���, ���� ������� �������� ������� � ������ ������� �����.

����������� ���������� ������������ ������� � ��, �� �� ����������� ������������ �� ���� ������� �������� � �� ��������������� ��������� ������. ��� ������������ ������ ���'���� ��������� ������� ��������� ��� ����������� ��'���� � ������ ���������� ������ ������ � ������ ������� � �����'����� �������� �������� ��������� ��������� ���� � ���������� �����. ������� � ��������� ������������ ������������ �������.

���� ������������ ������� � ���������� ��������� ������ � ������ ��������� ������� �������� ����� � ��������. ������ (���������) ��������� �� ����� � ���� �� ������������ ����� ��������������� �������. ������������ ������������ ������� ������ � ����, �� ��������� (��������) ������ ��������� ��������� ��� �����, ����� �� �� ���������� ���'�������� �������� �� �����. ������� ������, ��������� (��������) � ����� ���������� �������� �� ����� � ���� ������� ������� ���������� �������� ����� ��������. ³������ �� ����������� ��������, �� �������, ������, �� �� ���������� ��������. ���� �������������� ���� ������ ���������������� ����������� ������ �� ������ ��� ��������� �������� � ������ �������, � ���������� ��� ����, ��� ���������� ��������� ������ ��������� ���������.

����������� ������ ��������� �������'���� ����������� � �������� ����. ³� ����� ��� ��������� ������ (������, ����) � ���������� �������. ����� ��������� ������� � �������� �������� ������������� ���������.

�������� ��� ������������ ������� ���������, ����������, ��������� ������ ���� ���'����: ������������ (��������) ������� ���� ������� ������� ��������� ��� ����, ��� ��������� ��� ����� � ���������� �������, � ������� (�����������), ��������� �����, ��������� ����� ������ ����� ����������� ������� �����, ��� ������� ������������ � ����������. ����������� ������ ��������� �������� � ������, ���� ������ �������� �� ������ ��������� ������� �������� ������������ ����.

������ ������������ ������������ ����������� ��� �������� �����������-��������� (��������������) ������������� �� ����� �������. ��� ������� ��������� ������������ ����, ���� ����� �� �������� � ����� ��� � �������� ��������� (���������).

��������� ������������ ������� ���� ������������ ������:

- ������ ��������� �� ��������;

- �������� ������� �������� �� ������� ������������� ����� �������� ���� (��� ����� �� ����� ��������� �������);

- �������������� ������������ ������� �� ����������.

��������� ����� � ���� ����� �������������� ������� �����������, � ����� ��������� � ��������� ������� �� ������ ��������.

�������� �������� ������ ������������ ������� ������� ������ ����� ����������� ������. ������� ��� ��������� ����������� ������������ �������, ���� ���� ������� (������������) ������ ����� ������ (�������������) � ���������� ��������� ��� ����� � �������� ����� ��� ����. ����������� �����'������� ��������� ������������ �� � ���� �� ���� ������� ����� ���� � ���� �� �����. �� ������������ ����� ������� ����� ���� �� ���������������, ����� ������� �� ��������������. ���������� � ����'������� � ���� �� ����������. ���� ������ ����� ������� ��������� ��������� �� ������ ���������� ��� ����������� �������. �� �� ��� ������� � ������������� ��������� ��������� �� � ����������� ���������� ����������.

2.2. ������� ������������ �������

������� ���������� ������������ ������� ������ �������� �� ���� ������ � ����������.

����������� ������� ������������ ������� ��������� ���������� ����������� ������������. ������� (�����������) ���� ������������� (���������) ����������� �������, � ��������� ������� ����� ������� ���� ������ (������, �������) �� ������� �� ������� ������. ��� ����� ������������ ���� ��������� ����� �������� ������ ��������� � �������� ������� ���� (����� � ����������).

�� ��������, �� ��� ����������� ����, ���� ����������������� � ������� ������������ ������������ ��� ���������� ������ ��������.

� ����������� �������� ��� ��������� ����� ��������� ������ ����� ���������� ��� ������������ �������, �� ������ �������. ���� ������� ��������������� �������� ������������ ������� ��������� �������������� ������ ����������� ������� (����������� ������).

� ���������� ������ � 40�50-� ���� XX ��. ����� ��������� ����� ������� ������������ ������������, ������� ����� � � ������� ������� ���������� �������� ������ ������� ������ ������� �������� � ������ ������ �� �������� ��������.

�������� ������� ������������ ������� ��������������� ��������� ��������� ���������� � ������������ �� �������� ��������. ��� ������������-������� �������� (��� ������ ������� ������) �������� ������� ���������������� � ���������� ���������� ��'�����.

�� ����� �� ������������ �������� ������� ������������ ������� �������� ���������� ����� ����� ������������� ����������� �������: ���������� ������ �������������� ������������� ��'����, �� ��������� ��� ����� ������� ��������� (���), �� ���������� ���������� � ��� ��������� � ��������. ��������� ����� ������������ ������� � ��� ������ ������ ��� ���������� ����. ������ ����������� ����������� ��������� ��������������� �� ������������ (������) �� �������� (����������) � ��������� ���������� ������ �������� ������������ � ���������� �� �������� ��������.

��������� � ������ �������� � ���������������������� ����������� ������, ���� �������� ������������������ ������������ (���) ���� ������ � ������ ���������� ������� �� ������ ��������.

������ ���� ������������ ������� ���� ����� ���� �������㳿 ���������. �������� � �������� � ������������ � ��������� �� ���� ������.

�������� ������� ������������ ������� ������ � ���� ������� "������", ����� ������ ������ � ������� ���� ������. "������" ��������������� ��� ����� ������� ������ �������� ������� ������ ���� ������� �������, �� ���������� ������������ � ����������.

��������� (��������) ������� ������� ��� �������� � �������㳿 ������������ �������, ��� ����������� ����������� ��������� ���� ������ (������, ����). �������� ����� ������������ ������������ �������� �� ���'������� ������� ��������� �����. ���, �� �������� ����� � ����������� �������� ����� � ��������� ���������� ����� ������ ����� ���������� ������ �� ������������ ������������. ������������ ������� � ������ ��� ��������� ��������� ������� �� ����� ���������� �������.

�� ������������� �������� ������������ ������� � ������������ �������� �������� ������������ �� ���������� ���� "�����������". ����������� � �� ��������-�������� ��������, ���'����� �� ������������� ���������� �������� ������ ������; �� ������ �������� �� ������� ���������� (����) ������� �������� �� ������ ��������� �� ������� ������ �� ���� ������ (�������� ������).

����� �� ������ (��������) ���� ���� ������ � � ���� ����� ������� ���� (�����) ��� �������� � � ���� �����'������ �������� � ������ �� �������, � ���� ������� ����糿 �� ����������� �������. � ����� ������ ���� ��� ������������� �����, �� "����-����", "�����-�������", "����-ϳ���" �� ��.

����� �� ����� ���� ������������ ������� � ����������, ���� ��������������� ��� ������������ �������������������� ��������. ���������� � �� ������������ ���������� ������ ����� ������� ��� ����� �������� �����'�����; �� ���������� ����� ������������� ������������ ������� � ����������.

��������� ��� ����������� ������� ���������, ���� �������� ����� � ������ ���������� ����������� ��������� ��������� � ����� ��������� ������. �������� (�����������), �� �������, � ���� ��� ������ ������������� ����. ��������� ���� �� ���� ������ �����'������ ��������� �� ������ ������� �� ���� �����, �� ���� ���� �������.

������������� �������� ������������ ������� ���������� �� ��������� ������������ ������� (���������) ������ (������, ����).

2.3. ������� ���������� �������� � ��������� � �����

������� ������ "��� ���������� � �����" �����������, �� ���������� ���� ���������� ���������, ���������� ������, �������� ������� � ������ �� ������� ��������� (�����������) ������� �� ������������ ��� ��������. ��� ���������� ����� ���� ���������� ��������� ������.

������������� ������ ��� ��� ������� ���������� �� ��������� ��������� 1930 ����, ���� ������������ ���������� ����� ��� �������� ������ �� ����� ������, ������ ������ "��� ���� ������ � ������� ����" �� ������ ������ "��� ��� ������� � �����" (5.04.2001 �.). ���������� �������� ��� � 258 �� 28.05.99 �. ���� ����������� "��������� ��� �������� ����� � ���������".

������� � �� ������ ����, ���� ������� ��������� ������� �����'������ ������������ (������������, ��������) �������� ���� �������� ������ ��������� ���� ������ ��������� ������� ���������������� (���������). ��������� �� ������� ����������� ������� ���������� ��������. �����, ��� ������ �� ���� ����� �� ��������, � ���������. ������� ����� ������ ���� �� ���� �����'������ �������� ���������� ������� � �����. ������ �� ���� ������� � ���� �� �����������.

������� ������ ����������� ������������ ��������� ��� ����������� �� ��������� �����. ������, �� ����������� �� ���������, ����������� � ���� ��� ����� � �������. �� �� ������, �� ����������� �� ���������, ����������� �����, �� ��������� ����� ��������, ���� � ����� ��������� ������������� �� ��������. ��� �������� �������������, ����������� ���������, � ����� �������� �������� ������ � ��������� ���� ������� ����� ��� ������ ��������� ���������. ���� ������� ����������� ������ �������� �� ���������� ������, �� � �������� ����������� ����� �������� ������ ��� ��������� ��������, ��������� �� �����. ������� �� ������ ������ ���������� �� ������� � ��������� ������� ���������� �� ������� ������ �� ���������������� ��������.

�������� ��������� ������ � ������� ����� �������� �� ��������� ��������.

� �������� ����� ���� ������� �������� �� ����������� ���������� ��� ����'������� ��������, ������� ������ ����������� ����, ������������ ���, �� �������� �������, � ����� ���������� ��� ������. ������������ ��� ������ ������� ����� �������� �� ������� ������� ���� � ������������� �����. ��������� ���� ������ �������� �� �������, ������� � ����� ��������, � � ������� ������ ���������� �� ���������� ������������ ����� �����, �� ������ �������.

� ����� ���� ��������� �������� ������� ������� �������� �� ���������� � ���� �����. ������� �� ��� �������� ������������������ ������������, ��� � ��� ��������� ��������� ��� ���������, �� ������� ������ �� ������. ���� ������, �� �������� ����� �������������� ������, �� ����� �������� �� ��� ����������� ��������� �볺��� � �������� ������������ ���'�������.

���������� ������� ���� ���� ������� �������: �� ����'��������; � �����-�� ��� �� ����'�������; � �����-�� ��� �� ���������; �� ���������� ����. ��������� ����������� ������� ������� ����'����� ������� �� ������� ��� � ����, ���� �� �� ���� ���������, ��� � ���� �� ���� ��������� ������� ���. ���, ��� �������� � �����, ������ �� �����'������, ���� ����� � ���� ���� �� ���� ������ ��� ����� ������������.

���� �� ��������� ������ ������� ����� �� ��� ���������, ���������������� ���� �������� ��� ����� ����� ���������, ������������ �� ����� �����'������ ���. �� �, ��� ������, �����������, ���������� ���������� ������� ��� ��������� �� ����� �����, � �������� �����'������� ����� �����������������. ���������������� �� ����� �� ����'������� ������ ��� ��� ������, �� ����� ������ � �� ��� �����, ������'������ ������������ ��� ����� 򳺿 �����������, � ��� ���� �����'�������. �����, ����'������� �� ������ �� �����'������, �� ���������� ����'������� ������ �����.

����� �����'����� �����, ��� ����'����� ��� ������ ����'����� �����, ���� �������� �������� ��, ����� ������, ����������� ������� � ��������� � ������. �� ������� �������� ������������� �����'������ ��� ����, �� � ��������� �� ���������� ��������.

���� ������������� �� ������������ �� ���������, ����������� �� ������ ��������� �� ����������� ��������� (������), ������� ������ �� ����� �������, �� ���������� ���������� ���������, �� ���� �������������, �� ��� ����������� ������ ������ � ������������ �������� (����, ������) �������������, ��������� �� ����� ���������, ��������� � ��������� ������� ������ � ������ ������� ����������.

������ (���. � �������) � �� �������� ��� ������ �����, �� �� ������������� ������ ���������� (����������, ������� �� ������������).

����������� ������ ���� ���'������ � ���������� ��������. �������� �������� � ���������� (��������) ������� � ������ ������� �� ��������� �� ������������ ������� ����������� ����������� ���������. ������ �������� �� ������ ����������-����������������, ��� ��������, �� �������, �� �����, � ����� ���� �������� �������� �������� �������.

����������, ��� ������� ������� ������ � ����, �� ����, ��������� ������� �� ������� ������������, �������� ���� ������ ����'�������, � ����� ������ ����� � ��������� ����������� � ������ ������. �� ����������� ����� ���� ������ � ��������� ���� ������� ����� ���������� �� ���� �������, ����� ������� ���������� �� �������. ���� �� �����, ��� ���� ��������, ��������� �������, � �����, ��� �� ������ �� ��� �������� � ����� �������, ���������� �����������, ��� ��������� (����. � ������).

��� ���������, �� ���������� �������������� ������, ���� ���������� ����� ����������� ������� � �������, �� ��������� �� ������� �������. ����� ������ ��������� �볺���� �� ������ ������ ��������� �������� ������� � ���������� � ��� ���� ������ ������� �� ������������ ��������� �������. ������ ����������� (�����������) ��� ����� �� �� ���� ����� �������, � �� 60�90 ������� ����� ��������� ����, ������� �� ������, ����������� ������ ����������� �볺����, �������� �� ���� ������������������ � �������� ����'������� ��� �������.

�� ����������� ���������� �������� ����������-����������� ������ �������, �� �� ������������ ���������� ��������.

����� ������ ���������� ��������� ���������������� � ����� �� ���� ������������� �� ����'������� ������� � ����� ��������� �� ��������� �������� �������. ���� ����� ������, ������� ����������� ���������. � ��� ����������� ������� �� ������� ���� �����'������ ������ ���� �� �������������� �� ���� ���������, � ����� ��������� ���� ��� ��������� ���������.

���� ��� ��������� ������� ���� ����� ������� ������, ��������� ������� (�� ������ ��������), ��, ��������� ������ �������, �� ������ �� ���� ���� ��������� �������� �������� �� �������� ����� � ���������� ����� � �������� ���� ��������� �������. ���� ����� ��������� ���� �� ������� ��������� ���������� �볺���-����������������. �� ��������� ������ ���� ������ ������� ����������.

���������� �������� � ��������� �� ���������� ���� ����� �� �����, �� ���� ����� �� ������ ��������� �������� �������� � ����������� ����. �� �������� ����� ������ �������� �������� �������, ���������� ���� �� ���'����� � �������� ����� �������-�������� ���������. Գ����� ������ � �� ����� � ������� (����� "���") ������. ������ ������� �������� "�� �����" ����� ����������� ������, �� ����� ��������� ���������, � ����� ��������� ������� ������� ������ � ������������ ����� ������ ����� ��� ������� ����� �������. ������� ("���") ������ � �� ������, ����� �� ���� ������������������� ��� ����� ��������� ���. ������� ������ �� ����� ��������� ������������; �� ������ �� �� ���� ������ ��������� ����� ����� � ��� �� �������������. ����� ����� ������ ������������ ������ ���������, �� ������� ���� ������ �����, �� �� ����� �������� �������� ����������, ���� ���������� � ���������� �����.

2.4. ������������������� ���� ������������ �������

����������� ������ ����� ������� ���� � �������� ��������. ���� ���������� � ��������� ����������� ������ � � �������� ������ ����� ������������� ��������, ���� ������ ����������� ����������� �������� ������� � ���� ��� �� ����������� ���������.

�� ������� ������������ ������� ����� �������: ������������; ������� �������� ����������; ���������� ������� ��������� ������ �������� ������� �� �� ������������; ���������� ����������� ���'���� ������������ � ����������� �������� �������; ���������� ����� �� ���������� �������� ������� ���������; ��������� ������ �������� �����, ���������� ��� �������������� ��������� ����; ��������� ��������� ����������� ������� ����. � �������� �������� ������ �������� ������� ��������� ���� ������������ ������� � ���'������ �������� ��������� � �������������� ������. � ������ ������� ������� ����� � ������������� ���'���� ��� ���������� ������� ���������� ���� ����������� ������ ���� ��������� ����������������� ��� ���������� ������������ ������������ ����.

�������� ������������ ������� �� ����� �������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ���������������. ��� ����-����� ���������� ������� ���� ������ �������� ������� �� �����, ��� � ������������� ��������� �������'���� ������������ ������������ � ������������ ��������. ��� ����� ���� ��������� ����������� ������ �������� ������������ ������� �� �� ������������, ��� � �� ��������� ���� ���������� ��������� � ������.

����������� ������ � ����� ���� �������� � ���������� ������ ����������� ������� �����������, ���� �� ������ �������� ������� ��������� ��������� (���), �� ������������, ���� ��������� ������ ������������ ��������.

� ����������� �������� ��������������� ����� ���������� ��� ������������ �������, �� ������. ������ (����. � ������������) � �� �������� ��� ��������� ������ �� ���������, ���� �������� ��������� �������� � �� ���� ��������� ����� ���������� ��������� ������ �� ������� ��������� � ����� ������.

� ������ �������� ������������ ������������ ��������� (���) ������ ���������� � ������������ �������������. ���������� ������������� � �� ���� �����, �� �������� ���������� (���), �� ��������� ��� ������� ��� (�������) � ��������� ������������� ������������ � ����. �����, �� ����������� � ���������� �������������, �� ������ ����� � �������������� ������ ����������, �� ��������� ������ �� ���� ��������� ����. ������������ ������������� � �� �����, �� ��������� ������� ����������� (�����������) � ��������� ����� ��������� ��������� ��� ������� ������ (����������); ������������� ������ ���������� ����� �����������.

��������� ������������ ������� ����� �������: ���������� ����, ������ � ������ �������� � ���������� ��������; �������� ����� ��� �������� (�������������); ��������� ��������� ���� ��� ������� ����-������� (���������), �� ��������� ����������� ������� ���� � ���� ������������� ����� ����.

�������� � ��������� ������������ �������, ��������� ���� �������� ��������� ������ �������� ��� ������������� ���'����, �� ������ ������ � ���������� ������. ������������ ������ ���������� �������, ���� ���� ��� �� ������, ����������� �������� ����������� ������� ������ ����� � ��������.

����� ������������ ������� �� �������� ���������� ������� ���'������ ����� � ���� ����� ��'����� �� ���������� ��������. ����������� ������, �� ���, � ������������� ����������� �������. � ��� ������� ������ �� ����������� ������� ��������������� ������� ������ � ����������� ������.

������������������� �������� �������, �� ��������� � �������� ������������ ����������� ���� ���������� �� ���������� ����������: ���������� ����� ������������� ���'���� �� ������ � ����� � ����� �� ����� � ������. ������� �� ��������� ���� ���� ������������� ���'������ � ��������� ������������� � ������. ��������, �� ������������ ������������ (��������������) ������������ ������ ������� ��� �������� ��� ������ ���� ����� �������� �������������� ��������. �������, �� ��� ������ �� ����� �� ��������� �������� �� ������� ������� ������� ���� �� �������� ����������� ������ �� �������� ����������� ��������� �����������.

������������ ����������� ����� �� ������� ��������� �� ��� ������� � ������ ���������� (��������������) ������� � ����� �� �������� �������� ��������� ������������ ������ �������� �������� ���, � ���� � ������� ����������� ������� ���� � ����. � ��������� ������ ���������� �������, ���������� �� ������� �������, ����������� ���� ������� �� �������� � ������������� �����, ��������� ��� ����� � ����� �� ����� ���� ������������. � ������ ��������� ����� ������ ���������� ������� �������� ���������������� ������������ ������ ���� ������� � �����. ����� �� ������� 50-� ���� XX ��. �������� �� ���� �� ��������� ������, ���������� ��������� ���� �� ����������� ������ �����'������; �� ��� ����� �������� ����������� ������ � ��� ����� ���� ��������� �������� ��������.

����� �������� � ��������� ����������� ������ �������������� � ���������� ������, ���������� ������� ������������ ����� ����� ������� � ����. ������������ ����������� ������� � ���������� � ������ ������ ��������� ��������.

���� ������ ���������� �������� � ��������� � ����������� ������ � ������������� ����� � ������� ������������ ����������� ������ �� ��� ������������ ������������ � ���'������� �������� �����.

�������� ��������, ���'���� � ����������� �������������, ������ �������� �� ����������� �������� � ������������ � ���������� �������. � ��������� ����� ��������������� ���������� ������ �� ���� � ���������� ����, �� ������ � �������� ��������� ������ �������, ���� �������� ������ ����������� �� ������� � ������������ ����.

���������� ������ �� ������������� ���'����� �������� ��������� ������������ ��������� ������� ����� �� �������� �����������. ��� ��������� ����������� ������� ���������� �� ������� ������ � ���������� �������, � ����� ���� ������������, �� ������, ������������ ��� ��������� ��������� �������� �� ������������ �������.

������ ̳����� ������ 1 ������ 1997 �. ��������� ������� �������, ���� �� ��������� �������, �� ��������� �� ���� ������� �� ������ ������� ��� ������� (����������) ������ �� ����� �������� ������. ��� ���������� � ������������ �������� ��������� ���������� �������. ���������� ������� � �� ������� �������, �� �������� ��������� ��� �� ���� ����������� �����'������ ��� ������� (����������) ������ �� ����� �������� ������.

������ ��������� �� ������������ ��� � �������� ������������ ����������� ���� � ������� ������������� ������ (����, ���������, г��������, ���������, ��������, ������� ������). ���, � г�������� ������ �� ��������� ��������� ���������� ��������� ���� ����� ������� ������ г�������� ���. ֳ ������ ����������� � ��� �� ���� ����� ��� �� �������; � ����� ������ ���� ���� ������� ������� �� ������������ ����� ���� �������� � ������ ������ ����� �������. ϳ��� ��������� �������������� ������� ������ ����������� �� ���, � ��������� ����������� ���������� �� �������� ���� ������� � ������.

�� ����, ������������������� �������� ��������, �� ����� � ������� �������������� ��������� ���� �������� �� ������ ������� ������������ �� ������������ � �������� ������ ����� ����������� ����� ����� �� ������������ �������. ϳ���������, �� ������������ ����� ���������� ����������, �, �� �������, ���������� ���������� ����� ��������.

����� � ���ʲ������ ������

� ������� �������� �������� ������ ������� � ���������� ������. ������������ ������������� ���'���� � �������� � ����� � ������������ ������� ����� �� �������������� ��������� �������. ���������� ������ � ���������� ���������� ������������ ��������� ������������, ��� ����� �� ������ ������ ��������� ���������������. � �������� ������ ��������� ��������� �� �� �����-, ��� � �� �������, ��������� � ��������� ��������������� ���������� ������ � ��������� �������� ����������� �������� ������.

3.1. ������� � ���������� ����������� �������

���������� ������ � �� ����� �������, �� ���� ������ ����� ��������� � ������ �������. ��������� �����, �� ����� ������ ���, � �������� ������ �������� �������; ���� ��������� ���������� � ��� ������� � �������� ������� � ���������� ��������� ������ �����. ������ ��������� ������� ���'����� �������������� ��� ���� �������� � ��������� ������������ �� ������, ������������ ��������� ���������. Գ�������� ������� ����������� ������� � ���������� ���������� ������.

���������� ������ ������ ������ ���� ��������� ���� �������, ������ � �������� ��������� ���� �������� � ����������� ��������.

���������� � ������ ����������� ������� � ����, ������������� � ������� �� ����� �����. ��� ������� �� ������� �������� ���������� ��������� ��'�����-���'������ ������� ���������� ����������� ������������. ³������ ������� �� ����'������� �� ������� ������������ ������������� ���'����. ������� �������� � ������� ����������� ������� �� ��� �� ���� ��'����, � ������ ���'���� �������� �����.

� ���������� ���� ����������� ��������� ���� �� ����� ���������� ����� ������ ������� ����������� ������� ���, ����� �������� ��������� �����. ��������������� ������� ���� ������� (����������� ��������� ������) ��� ������ ��������� (����������) � ��� ���������� ��'���� ������������. ����������� ���� ������� ���� ������������ ���� �������� � ������, ����������� ������������ ���� ��������� ���������� ������� ���������. � ���������� ������ ���� ������� ��������� ����������� ������� � ���� ����� ������������� ���� � ������� �������� �� ���� �� ����������� ������.

� ��������� ������������� �������� �� ���� ������ ������� ����������� ����������� �� �������� �������������� �볺���. ����������� ��������� ����� ������ ��� ����, � ����� � �� ���� �������� ������. ������������� ���'��� �� ����� ��������� ����� ������ � ����� ������.

� ������������� ������� �������� ���������� ����������� ����� ���� ���� ������ ������������� ������� ������������ ������� �� �������� ������ ������������. ������� ������������ ����������� ��������� ������ ���������� �� ������������ �������� � ��������. � �������� �������� ������ ��������� ����� ��������� � ���� �������� �������� ���� �������� ������ �� ���� �볺��� � ������������� ���'���� ��������� �� �� �������� ���������, ����� �������� � �������� ��������������.

��������� ��������� ���������� ���������� ��������� ������� � ����� ����� �����, ������� �� ������������� � �������� ��������, ������� �� �������� ������� ����� ��������� � ������� ���, ���������� ������� �� �����, ������� �� ������� ������ ������. ������� �������� ����������� ������� � ����� ������� ��������� �������. �������� ��������� ������� ����� �������� �� ���� ����'������� ���������� ��������� ����������� �������� ����������� �����, �� �������������� ���,

˳���������� ��� ��������� ��� ������ �������� ����������� �����: ������� ������� ������; ������� ������� ��������� ������; ������� ������� ������� ������; ��������� ����� ������ ���� �������� ������ � ������� ������, ��������� ������ ��������� ����� ����� �� ��������� ��� ����� (���������); ��������� ����� � ������� ����� ����� ��������� ���.

� ����� ������� �������� ��������� � ��������� ����� ������������ ������������ ����������� ����� � ������ �������������� ������ � ����������� ������������ ��� ��������� � ����� ���� ���������� ����'�������, ��������� � ��������� �����.

���������� ������ ������ ����������� ��������. ���� �������� ����� � ������ ������������ � ��������� ������������� ��������. ������������ �� �������� ����������� ������� ��� ��������� �������� ����������� ����� �� ��� ����� ��������� �������, ��� � ��� �� ������� �볺����.

������ ����������� ���� ������� �� ���� � ����������� ������ ����� �������� ���������� ��������. ��������� �������� � �� ��������� �������, ������� ������ �� ����� ����; �� ����������� �������� �������, ���������� ������ � ������� ��������. ��������� �������� ������ ���������� ��������� ������� ��� �������, � ���� ���� ������������, ������������� � �������� ���� ����������.

� ��� ��� ��������� �������� ������������ �����, ���� �������� �������� � ��������� ��������� ���, ������������ ��� ��������� ���������� ��������: ������������ ����� � ������� �� ��������� �����, ����� ������; ������� �� ��������� �����, ������� �� �����; ������������ ����� � �������, ����� ������� ���������� ���������� ���������; �������, ����� �� ������� ��������� � ������������� �����; �������, ����� �� �����������; �������, ����� �� ���������� ����; �������, ����� �� ����������� ���������; �������, ����� �� �������������� ����������; �������, ����� �� ��������� ��������� ����������; �������, ����� �� ���������-���������� ����������; ���� �������, ����� � ������� ��������; �������, ����� � ������������ ��������; ������� ��������� �����; �������, ����� ������� ������.

���������� ������ �������� ��� �������� ���������� ��������. �� �������, �� ��������� � ������� ������������, ���������� �� �������� ����� ������������� �� ������ � �������������. ����� � ��������� ������ �� ���'���� ��������� ������� ���� �� ���� ���� �����'������. ��������� ������ ���������� ������ ��� ������� ������������ ������������.

������ ������������� ���'����� ������� ��������� �����. ��� �� ���� �������� ��������� ���� ������� ����������� ������ ����� ������� �������, �������� ��������, �������� ������� �� ������ ����������� ��������.

��������� ����� ������� ������� �� � �����������, ��� � � �������� �����.

��� ��������� �������� ������� ��������� ����� �������� �� ����������� ����������� �������� �������� �����, ���� ��������� � ��������� �� ������������� ���'���� �� ����������� ����������������� ��������. ��������� ����� ��������� ���������� ������� ��������� �� ������������ �����, ���������� ��������� ��������, ������������ ���� ���������� ������ � �������� ���������. ���� ���������� �� ����� �����'�������� ����� �볺����� ��� �������� �� ������ � �������.

3 ����� ���������� ����� ����������� ����� � �������� ���������� ���������� ��������� �������� ������� �������� �� ������������� �������� �������� � ��������� ������ �� �������� ����� ����������� ������ ����� ���������, ���� ���� ������� ������������ �������.

���� ���� ������� ������� �������������, ��������� �� ������������� ������ �������, ���������� ���������� (��������� �����, ��������� ��������, ����� ����) �������� ������ � ������������ ����������.

� ��� ������� ������������� ������� � �����, �� �������� 10 ������� �������� ������� ("����� �������"), ����������� ���� ��������� ��� ������ ����� ������� ������������� �����. ����� �� ������� ������� ������� �� ���� ������������ 25 ������� ������� ����� �����. ��������� ����� ������� ������� �� ���� ������������ �������������� ������ ������� ����� ������������ ����� (���. ��������� ��� "��� ������������").

������ ������� ���������� ���������� ����� ����������� ����� ���� ������� ���������� �������� ������� � ����� ��������� ������� ������� ��������.

3.2. �������� ����������� ������������

�������� ����������� ������������ (� �������� ������� � �������� ������������ ������, �� � ������� ��� ��� ���� �������) � �� ������ ������ ���������, �� �� ��������� ����� � �������� ���������� �������. ֳ ������ ��������� ��������� ������ �� ����������, �� ������ ����� �������, � ����� ��'��������� ��������������� �������� � �������������� ��������� �������. ��������� ������ ������ �� ����� � ��� ������������� ���'���� ������� ���������� �������� ������������.

��������� ��������� �������� � ������� ������������. ������� ���������� � �������� � ����������� ���� ����� ��������� � ������� ���� �� ������ ��������, �������� ������������ �������� � ��������� ��������� �������� �����.

� ��������� ���� ����� ���������� � ��������� ����� �� ���������� �������� ������������. � ���������� ����� ���������� � �������������� ������� �������� �������� ������������ �� �������'����� ������ ��������� ������ �������� (������).

����� ������� ��� ������ ��� ������� �������� ����������� ������������:

1) ���������������� �������� ������������ (���������� �������� ���������, ������������� � �����������, ������������, ���������);

2) ������� �������� ������������, ���� ����� ������ ������ ��� ���������� ���������� ���� (�����������, �������������, ����������, ��������, ������� ������������);

3) �������, ������� �������� ������������, ��� ������� ������������, �� ���������� � ������� ���������� �������� � ������ ��-������ ����������� � ���������� ��������� ���������.

���������������� �� ������� �������� ������������, � ����� ������� ������������ �������'����, ������ ����� ���� ��������������� ���� � ����.

� ������������� ���� ������ �������� ����������� ������������ �� ������� ���� ����� ������������������ ������� ���������� ����� ����������� ������� �������� ���������, ������ ������� ��������. ��������� ������� �� ���������� ����� �����������, ����������� ����������� ����� �� ������������, �������������� �������� �����, ��������� ����������� ����������� ������� ������ (��������) �� ������, ����������� � ����������� � �������� ������������ ����� ����.

������� ������������� �� ����������� ����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ������ �� � ������� �������� �����, ��� � � ������� ������������ � ������������� ���'����. ��������� ������� �� ���� �� ������������ �� ��������� ����������, ������������ �� ��������� ������. ������� ������������� ������������ ����������� �� ����� ������ ������������������ ������������, �� ��������������� ���������� ����� � �������� � ��������� �������� ��������� ������� � ����������� ��������� �����.

������� ������������ ����������� ������������ ��������� �������� ���������� �������� �� ����� ���������� ������ ��������� �������, �� ��������� �� ��������� �������� ��������. ���������, �� ���������� ��� ����� �� ����� �������� ������� �� �����.

������� �������� ����������� ������������ �������� �������� ��� � ������� ���������� ��������. ���� ���������� ������� ���������� � �� ���� ��������� �������, ������ �� �� ��������� ����������. ������� �������� ������ �� ����������� ����� ��������������� ����� ������ ������������, ���������� �������� ������� ��������� ������ � ��������, ������ �������� �� ������������� �� ����������� �������, ������ ����������� ������������� ����.

���������� ���� � ������ �������� ����������� ������������ �������� ������� �������� �������. ���� ���� ����������� ��������� ������� ����������� �������.

������� ����������� ������, �� ������ �� ���� ���������� ������������� ������. �������� ����� ������ �������� ��������� ���������� �������, �������� �� �� ��������� �������. ��� ������� ��������� �������� � ������ ����������� ������������. ³� ������� �� ��� ��������� �������, ���� ���� ������� �� �����������, ���������� ���������� ���� �������.

������� ������������� ������� ������ �������� � ����� ����� ��� ������� ���� ��������, ����������� ������ �� ������������ ����� ����� ������������������ ������������. ���� ��������� ����� �������� � �������� ����� �������� ��������. ������ �������� ��������� ����� ���� ������ ���� ������� � ��� ��������� ��������� ������������� ������ �� ���� �����'�����. ������ �������� �� ����� ������� ������������ � �������, �������, ��������������, �������� �������� �� ��. ���������� ������, �� ������������ ��������� ����������, �������� �� ������� ������� �������������, �� ����� ���� ���� ��'���� � ������ �� ������ ����������������.

������� ���������� ������, �� ������� �� ���� ��������� ������������� ������ � ���������� � ���������� ������� �����. ������ ����'������ �� ���� ���������� � ������ ���������� ����������� ���. � ��� ��������� �������� ���������� ���� ����'����� �� ������������ ������� ������. ����� ������� � �� ����� ������������ ��������. ³� ������������� � ������� ��������� ������ (����������� �� ������� ������������ ��� ������ �������� ��������� � ����������� ������� ������������) �� �� �������� ���������.

������� �������� ������, �� ������ �� ���� ���������� ������������� ������ � ��������� ������� �� ���� ������������. ������ �� ���������� �������� ����'������ �� ��������� ���������� ������ ����� � ���� �������. ³������ � ����� ������������ � ��������� ���������. ���� ������ �� ������������ �� ����� ���������� �������� ������, � � ������ ������� �� �� ������������.

������� ������� ������������ ������� ��������� ��������� ���������� ����� �� �������� ���, ��������� ��������� ���������. ����������� �� ���� ��������� ������ �� ���� ���. ֳ������ �������� ������������ ������ ������������ ������� �� ������ ������������� ��'���. ������������ �������� �� ������������ �������������� ���'����, ��� �� ������ ����, �� ����� ��������������. ���� ����'������ ������� ��������� ��'���� ������������, ���������� � � ���, �� ���'���� ��� � ����������� �����������, ��� � �������� ���������� ��������.

���� ������ ������������, �� �� ����� ������������ �� ��������� �������� � ���������� ����������. � ������ ��������� ���������� ���������� ������� ������� ����������� ����������� (��������� ������) ����'������ ��� �� ����� ������� �������.

� ���������� ������ ������ ������������ �����, � ����������� ������������ ��������-������������ �������� ���� �볺��� (������������), ���� � ���� ������ ����������� ������������ ���������. ֳ ������� � ��������� � ��������� ���������� ��������� ������ �� ������� ��� ��������� ���������� �����. ������� ��� ����� ��������������, ��������������, �������������, �������������, �������������� ������� � ������� ���������� ��������� ��������.

����, � ��������� ������������ ������������� ���� � �������� ��������� �������� �������, ��������� ��'���� �� ������������ ���������� ���������� �������. �������� ������������ ���������� ��������� ������������� ���'���� ��������� ������� � ��������� ����������� �� ��������.

�������� ����������� ������� �� � ��� � �������� ���������. �������� ��������, ���� ��������� ���������� ������� ����������� �� ����� ����� ��������, �� ���������� ����� ������, ��� � ���� ������� ����������� �������� ������������.

3.3. ���� ����������� �������

�������, �� ��������� �������, ����� ������������ �� ������ ��������. ���� ����������� ����� �� �������� ���� ����������� ������� �������� ��������� ���������������� ������� �������� ����������� �����.

�� �������� ������������ �������� ������� �������� ��:

� �������������� (�� 1 ����);

� ��������������� (�� 3 ����);

� ������������ (����� 3 ����).

������� � ��� ���� ����������� ������� ��������� �������� ������, ����������� ������� ������� ����� �� �� ���������.

�������������� ������� ��������� ������� ������������� �� ��� ������� ������������ �������� � ��� ���������� � ��� ���������� ��������� ��������� � ��'���� �� ���������, �� �� ���������� ������������� ����� � ���������� �����.

��������������� ������� ��������� �� ������ ����������, �� ������ �������, ����������� ���������� ��������. ������������ ������� ��������� ������� ������������� ��� ���������� �������� �����. ��'������ ������������ ��� ����� � �������� ������� �� �������������, ����������� �� ���������� ��� ����� �������� �����, �� ���� ����������, ������������ �� ����.

� ������� ��������� �������� �������� ������ �� ��������� (��������� ������), �� ������������ �������������� �� ����� ������ ����� (� �������������). ������ ������� �� ��������� �������� �����, �� �� ���������� ���������. ��������� ������ ������������ �� ������� ����������������� �������.

�� ������������� �������� ��� ���� ����������� �������:

- ���������� �������� (������, ��������� �������, ������� ��������); ������� ������� �������� �������� ���� �������;

- ���������� (�������, �������� �� ������ ������ �����);

- � ����� ������������� (��������������, �������� �������� ����������);

- ������������ (������� �������).

���������� ������ �� ������� ������ ������ ���������� ���������� ��������.

�� �������� ������ �������� ������ ���������� ��: ��������� ������� �� ������� � ��������� �������.

� ������ �������� ������� �������� � ����������� �������� ������ ���������� ���������� ����� ��������� �������� ����������� �����. ������� � ��������� ����- ��� �������� � ����� ������ ������� ���� � ���������� ������� �����.

� ������� �������� � ������ ��������� ������������� ����-��� ������� ��������� ������ ����� �������� ������� �� ������������ �������� �������������� ��������. � ������������ ���� ��� ����������� ����� ������� ���������� ������ ��������� ��������, � ���� ���� � �� ������� ��� �����, ���� ����������� ��������� �����. ���� ���� ��� ����� ������� ���������� ����� ��������� � �������� � ����������������.

³������� �� ��������� ��� "��� ������� ���������� � ������������ ������� ��� ������������ �������� ����� �� �������� ����������� �����" �������� ������ �������� �� �'��� ����: ���������, �� ���������, ������������, ������, ��������.

��������� ������ ���������������� ��������� �������� ������ (2%), �� ������� ������ ���������� ���������� ����� ������������. ��� ����� �� ��������� ������ ������ ������� 5%. ������ � ���� �������� �� ������� ������� ��� �������� �������� ����������� �����. ������������ ������ � �� ������ � ��������� ������� (������ ������ � 20%). Գ�������� ���� ������������ �� ������ ������ ��� ������ ��� ����������� ������� ������� ������� ����������.

��������� � �������, ���������� ���� ������� ����� � �����. ��� �������� ����� ����������� ������ ������ � 50%. �� ��� ����� �������� ����������� � ���������� �������. ����������� ������ ����������� ������ ��������� ������ ���� �������� ��������� ������ ��������� ����� �������� ������������� ������������. ������������� � ������, �� �������� ������ � ������������ �����. � ��� ������������ ������ ���������� ������ ���� ���� �������� �� ������� ������������� ����������� ��� �������� �����, ����� ���������� ������� �� ��������� ���������� ����� ������������� �� ��������� �������.

����������� (�� ���������) � ������, �� �� ������ ���� �������� � ���������� ���� �� ������ ����� �� ������ �� �� ����� (������ ������ � 100%). �������� ������ ���������� � ������������� �������. � ��������� �������� ������, ������������ �� �������� ������ �������� �� ������� ���������� �������.

�� �������� ������� �������� ��� ���� ���������� �������:

- � �������� �������;

- �������� �� ������� �������� ���;

- �������� (�� ���������� ����������� ����� �������);

- �� ��������.

� �������� ������ ��������� ����� ���������� �볺���� ��������� ����� ������������ (������� �����).

� ������ ��������� �������� �������������� ������� ������� ����� � �������� ���, ������������ (����������� ������������) ������, �������������� �������, ���������.

�������� ��� � �� ��������� ��������� ����� ����� �������� ������������� ������� �������� ������� ���� �� ����� ���������� ��������� ����������� �������� � ���� ������������. �������� ��� � �� ������������� ��� ��������� ������. �������� 䳿 �������� ��� �볺�� ���� � ����-���� ������ �������� ������ ��� ���������� ��������� ���������. ������ ��������� � ����� ���������� ������������� ���� ������������. ����� ������������� ���� ���������� ������� �� ���� �������� ������ �볺���, ��� �������� ������� �� ��������� ���� �� ������� ������������ ������������� ����.

������������ ������ � �� ������, �� �������� ������ �볺��� � ����� ������������� ���� �������������, ���� ��������������� ������� ��� ��������� � ������������ � ��� ��������� ����� �������� �������. ������������ ������ �� ������������ ������������ ������. ������� ���������� ������ � ������ �������� ������� ����� � �볺��� � ���������� ���������� ������������� �������. �������� ������ 䳿 ������������� ������� �볺�� ������������ ������ � ������� ����. ������������ ������ �����-����� �������� �� ������ �������� ������.

�� ������� ������������ �������, �� �������, ����������� ������, �� ��������� ������� ������ �� ���������� ��������.

��������� ������� ������� ����� � ������ ������� �������� ��������� �������������� ������. ��� ��� ����������� ������� �������� �볺����, �� ����� � ������ ����� �������� �������. �������������� ������ �������� ����� �������� � ������������-������ �������������� �볺��� �� ����� �������� ������� �������-��������� ��������������� �������. ���� ���� �� ���� �� �������� �볺��� �� ��������� �������� �� �����'��������.

����� � ������ ��������������� ������� ������������ �������������� ��������� �볺���, ��� � ����� ������������� � ���������� ������� ����. ˳�� ������������ ��� ������� ������������ �������������� ������������ ������� �� ���� ���������� ����� � ���������. � ����� ���� ������������ ����������� ������ ����� ��������� ��� ������������ �������� �������. �볺�� �� ����� ��������������� ������� ���� ���������� ��� ���������� � ������ ����������� ��� �������� ������� ��������� ����� ������.

��������� (����. � ����������� �������) � ���������� ��������� ��������������� �������; �� ����, � ����� ��� ���� ������� �������� ��������� �������. ��� ��������� ���� � ����� ����������� ���� ��������� ������ �� �볺��� �� ����, �� �������� ������� ����� �� ���� ��������� �������. � ��������� �� ������� ������������ ������ �������� ������, ��� � ������ ���� ���� ������������� ����� ������. �� ��'������ ������� �� ������� ���� ����� �������, �� �� ��������� ������. ������ �� ��������� ������������� ������� ������������ �������� ����� �볺��� �����. ���������, �� �������, ��������������� � ������� ������� ��������� �������� ��� ������������ ��������� ��� �� ������ �������.

� ���������� ������ ����� ��������� ����������� ��������� �������, �� ��������� � ������� ���������� ������� ��� �������������� ���������� ����������� ��������.

�� �������� ��������� �������� ������� ���������� �� ���, �� �����������:

- ��������;

- � ����������;

- ���������� (�� ������� ��������� ��� �� ������ ������������);

- � ������� �������;

- ���� ��������� ������������ ������ (�����, ��������).

�� ��������� ������, ��� ���������� ��������, ����� ��������� ������; ��� ������� ������������� �� ���� ������� �� ���� �������� �� ���� ������ ����. ³������ � ������ ������������ ����� ���� ������� ���� ��� �� �������� ������ ������. ������� � ���������� ������������ ��������� ��������� ������� ���� �������������, �� �������, ������ ���������. � ����� ������� ��������� ������ �� � ����� ���������� ��� ������������, �� ��� �������� ��������.

�� ������ ��������� (����������) ���������� ������ ���������� ��:

- ����������� (����������� ���� � �����������);

- �������������;

- "�����������";

- �������������� (�����������).

���������� ���������� � ��������� ���������� ��'������� ����������� ����� ��� ����'������ ���������� ������������� �������. ����� � �������� ����������� ��������� ���� ������������ ����������� � ������ ����� ������ � �������� ����� ��'������.

���������� ���������� ���� ������ ������������� � ��� �������: ������ ������������ ��������� ������� � ����������� ����� � ��������� �������� ������� ���'����� ������������ ��������; ������ ������������ �������� ���� ������� �������� ������ ��� ������ ����� � ������������ ����������� ��� ����� ������� �� ������� � ������; ������ ���� ������������ �������-���������� ���� ��������� ������� �� ������� ��������� ����� ����� ��� ����� � ������������ �������� (���. ��������� ��� "��� ������� ��������� �������������� ������������" �� 21 ������ 1996 �.).

�������� ����������� ����������� � ����� ���������� ��������� ������� �� � �����������, ��� � � �������� �����, ��� ��������� ������������ ������������� ������� �� �������� �������� �����������, ��������� ��������� ������, ���������� ������������ ��������� ������������� ������ ������ �� ������ ������������. ���������� ��� ������ ���� ���������� ������� ����� ���� ��� ������������ ����������������� ��������.

������� �������������� ������� � ����������� ������. ��� ������������ ����������� � ���� ������ ������ ��� ��� ����� �����, �� ��������� ������ ���������� � �������������. �����-��������� ���������� �� ����� ����� ������������, ��� � ������� ������� ��������� ������ �� ���������� ��� ��� �������� �������. ������ ���� ��������� ���� ������������� ��������� ������ �������, ������������ ���������, ���������� � ������ �������-�����������, ���� ������������.

�� ����� �������������� ���������� ������� �'��������� ��������� ���������� ����� ������������ ������� ������� ��� �����������, ����������, ������ ������������ �����.

��� ����������� ���������� ������� ���������������� � ���� ������ �������� ��� �� ����� ���� �����. �� ������� ��������� (������� ������, � ����� �� �����; ������, ����� �������� ������); ��������� ����������� (��'���� ������� � ����'���� �������, � ���� �� ����������� ��'��� ������������); ��� ��������� ������ (������� � ��������� �������; ������� � ��������� �������; ������� �� ������� �������) ����.

3.4. ̳����������� ������

�������� �������� ����������� ����� ��������� �� �������� �� ����� ������������ �������. ��������� ������� � ����� ������ �� ��������� ����������� �������� ������� �������. ��� �������� ������� ���� ������ �� �� ������������� �����, ��� ������� ������� ���� ���� �� �� �����. ����� ������������ ������� � �������� ��������� ����� ��������� �������.

������� � ��������� ������� ������������ ������� �� ������������� ����� �������������� ������� ������ "��� ����� � ��������� ��������", �������� �������� ������, ������������ ������ ���, ��������� ����������� ����� � ���������� ����������. ������� �������� �� ������������ ������� ������������ �� ��������� ������� ������ ��������� ��������� ��������, �� ����� ����������� ����� �� �����'������ �����, � �������� ����������� ����� �� ������������� ���������. ������� ������������ ������� �� ���������������� ��������� ������� �������� �� ����� ������� ��������������� ����� ����������� ����� ������.

�� �������� ���������������� ��� ������ �������� ������������� �������:

� ��������� �� ������������������ ���������: �� ���������� ������� ������������ ���� ��������� (����������)

� ������� �� ����������������� �������� ����� �� ����� ������������ ���;

� ������� ��������, �� ����� (�������) ����� ������: ���� ��������� ����� ������ �� ����� �� ����� ������ ������������ ���. ��� ��� ������������� ������� ��������������� ��� ���������� ���������� ��������� ���;

� �����, �� ����� (�������) ����� ������ �� ���������� ����. ֳ �������� ���'���� � ������� � ��� ������ ������ �� ������ ����� � ������ ���������� �� ������ �� ���������� ����������� ����� ��� � ������ ����������� ������ ��������� � ���, ���� ����� �������� ���� �������� �� ������� ��������� ������ ������.

��������� ����� �� ��������� �������� ������� ��������� ��������� ������������ ����� ��������� ������ �� ������������� ��������� ������� �� ������ �� ���������� �� ������������� ����� �� ���� ������� ������.

��� ������ ����� ������� �� ��������� ������� �� ������������� �����. ���, ��������� ����� ��������� ������������ ������� ������������ ������� ���������� ���������� ������� ������� ����� �����. ������������� �� ������� �� ��������� ����������� ���������� (�����, �����������, ���������� ����), �� �� � ���������� �������, ��� �������, ���� �� ����������� �� ���������� �������� �����. ���, ���������� ��������� ���� ������� ����������� �����, �� ����� ������������� ���� ��������� ���� ��������� �� ������� ������������ �������. ��� ��������� ��������, ��� �� ��������� ��������� ���������� "������������������" ������� ���� ������ ���� �������� ����������� �� ��������� ������� ������������� ���'���� (���������������). ��� ����, ��������� � �������� ��������� ����������� ��� ��������� �������������� �������� �� ����� ������������ �������.

� ����� ����� ��������� ������� �������� ��������� �� �� �������: ��������������� �� ������������. � ��� �������� ����� ����� �� ������� ������� ��� ����� ���������� ����� ������������� ����� � ����� ������������ ������������ ���� ������� ��������� �������.

� ����� ��������� ������������� ������� ����-����-������� ���� �����-���������, �� �������, ��� ���������: �����; ���������� ������; ���� �������, ������� ����������; ���� ����糿 �� ���������� ���������� ��������, ������� ����������; ������ �� �������� ������ � �������� ������� �������, ����� ������� ����������; ������ �� ������� ����� ����; ���������� ���������� ��������� �� ������� ����� ����; ��������� �������� ������������ �����; ����� ������������ � �������� �����'������. �������� �������� ���������� ��� ���������� ������������������ ������������ �������� ������������ ������� � ������ �����.

������ ������������� ������� �� �������� ��� ������ ���������: 1) ������� �������� � ������� ������� � ����� ��� � ������ ������� ���������; 2) ����� � �����'������ �����-��������� � �����-������������; 3) ������������� �����; 4) ������� �������� �����; 5) ����� ���� ��������; 6) ������� �����; 7) ����� 䳿 ��������.

�� ����� ������������ ������� ������ ����������������� ����� �������� ������ � �������� ����������. ���������� ��������� � �� �������� �������� ����� ��� ����������� �������� �����, �� ������� ����� ��������� �� ��������� ��������.

��������� ������ ������������ ������ ���� ������� �� ����� ������� �� ������������� ����� ������� ���� �� ���� ������� �������� ��������� �� ����� ��������� ������� � ��������� ������������� ������� �� ����.

3.5. ������� �������� �� ��� �� ������������ �������

���������� �������� ��� � 484 �� 15.12.2000 �. ����������� ��������� ��� �������� ������������� ����������� ����� ������.

��������� ����� ������ ���������� �� ��� �� ����� �������� ��������� ������� ����� ������� �������� (�������), �������� ��������, �������� ������� �� ������ ����������� ��������. ֳ ������� ���������� �� �������- � ������������. �� ����������, �� �����, ���������� �������, ������� �� ��� �� ������������ ��������� ������ ������, �� ���������� ������� ���.

��� ���� ����������� ������ �������������� ������� � ����� ����� �� ��������� �������� �������� ��� (������� � ��� �������� ������). ��� ������� ��� ���� �� �������������, ��� � ����� ��� ��������� ��������� ����������� ������, �� ������������ ���������� ���������, ������������ ��� ��� �� ��������, �� ������������ ������ ������������������ �����, ����� ���������� ������� ���������� �������.

��������������� ����� ����� ������� ���������������� ������� �� ��������� �� ����������������� �������� ����������� ����� � ��� (�� ����� ��������� �������� �����).

� ������ ������� 2001 �. ��������� �������� ������, �� ���� ������� � ��� ��� ��� ������������� ����������� �����, ���� ����� ������: ������ �������� � ��� �������� ������ � 100%, � ���� ���� ����� ������� "��������" � 88,4%, �������, ������ �� ������ � 0,8%, �������� ���� � 10,8% (� 1997 �. ��������� �������� ������ ��� ������������� ����������� ����� ���� ����: ������� �������� � 38,4%, ��������� ������������ � 37,1%, �������� ���� � 16,4%, ���� �������� � 8,1%). ������������� ������ ��������� ������������ ������� �� ��� ����� � ����� ������� ������� ���� �볺����. ������� ���� ������������� � ����������� ������� �������� �������� ����������� �����. ������� ��������� ������ �� ��������� ���, �������� ����������� ������ � ������ ������� 2001 �., ��������� 23,75% �����, � ���� ���� �� ��������� "��������" � 23,98%, ���������, ��������� �� ������ � 21,0%, ���������� ���� � 22,0%.

������������ ���� ���� �������� ������������� ������ �����, ���� ����������� � ����� ���������� ������������ ��� ���� ���� �� ���� ���� �����, �� �������� � ����� ���������� ������������, �� �������� ���� ���������� �� �������� ���������� �������������� ��������� ������������� �����. ������������� ������ ���� ���������� ����� ���� �� ����� ���� ������������ �������� �������������� �������� �����-������������ (���������� ������� ��������, ������ ���������� ���� ��������� ��������� ������ �� �������, �� ����������� � �������� ������������ ����� � �� ������� ������ �����'��������) ��� ������� �� ������� ������ �������� ���������� ����� ��� �������� ��������. ��������� ������ �������� �� ������� ������� �� ������� ����� �������������� ������� �� ������������.

������� ���������� ��������� ������� �������������� ��������� ���. ������ ������������� ����� � �� ����� ����������� ������ �� ������ ����� ��� ������������, ��� ��������� ������� ������������ ������ ������� ������, �� ���������� ���������� �������� ������ ������ �� ���������, �� �������������� ������������ ������. ֳ�� ������� � ���� ������� ������� ���, ���������� � ������ �������, � ����������� �������� ������� ��������� ������ �� ������, � ���� ��������� ���������� �������. ���� ���� ������ ����� ���� ������ �� ������ � ������. ϳ� ������������ ������� ���� ���� ������������� ����� �������� ������� (��� ������� ���� ������, ��� ������). �� ������������ ���������� ����� ���� ������������ � ���� ������.

³������������ �� ���������� ������� �� ���������� ������ �� ���� � ���������� ����� ����������� �� �����-��������, �� ������������� � ���������� �������, � �������� �� �������� �� ���������� � �� ��������� ��������� ���. ������� �� ������ ������� �� ������ ��������� �� ��������� ������������ ��� �������� ����������� ����� ���������� ��������� � �� ��������� �����������.

� ����� �������� ������ ����������� ������� ������������� ����������� ����� � ���� ��� ��� ������������ ����������� ��������� ������������. ���, � 1995 �. ��� �������� ������ ������� �������� � ������� ��������� ������� ����������� ������ ��� �������� �������� �������� ��� ���������� ���������, �� ���������� ���������� ���������� �� ������� �����������, ���������� ������ ������� �� ��������� ���������, ���������� �������� ������ ���������� ��������� ��� �������� ��������� ����������. �� ����, �� ������ � �������� �������� ���������� ��������������� �� ���� ����������� ������.

��� ������ ����������� ������� ����������� ���� ������ �� ��������� ������������ � ��� ���� ������. ���� ������� �������� �� ���� �������� �������: ������� ��������� ������ ������ � ������ �� ���������.

���������� ������ � �������� ������������ ������������� ����������� �����. �� � ������, ����������� ���������� ������� �������� (� ������ �������). �������� ������� ������ ���������� ��������� �����, �������� ���� ������� ������������ ��� ������� (�������� ������ �� ��������� ��������� ��������; ������������ ������������ ��� ���������� ���������, ��������� ����'������� �������, ������ ������� ��������������� ����� �� �� ����� ����������� ������������� �� ��������� ���).

�������� ������� �� ���������� ��� ������ �������� ��������� ��������� ������������� ����� ������, � ���� ������� ��������������� ������� ����������� �����. ����� ��������� ��������� ������ ������ �� ������� ��������� �� ����� ������������ ���������� ��������.

������������� ������������ ����� � ������ ����������� ������� ����������� �� ������ ���������� ��������, ���� ���������� �� ����� ������ �� ����������� ���������� ������������� ����� ������ �� ���������� ��� �� ����� ����� ������������.

ϳ��� �������� ������ ��������� ����������� ������� ���������� ��������� ��� ����� ���� ������ ������ � ������������������ ������� ������������ ����� � �������, ������������� ��������� ���������. � ��� ��������� ��� ������������ ����� �� ������������������ ������� ������������ ����� ������� ������������� �� ���������� �������� �� ������� �� ��� ����������� �� ������� ����� �� ��������� ��� ������ ������, ������� ���� �� ������������ �������� �� ������� �������������. ³����� � ���� ��������� ����������� ������� �� ������� �� ���� ������������ ����������� ���� ������ ����� ��������� ���� �������� �� ����������� ����� ���������� ������� ��������.

� ������������ ����������� ������� ����������� ������� ���� ������, �� ��������� �� ������ ������������ ����� � �� ��������� ����������� ������������� �����. �� ������������ ����������� ������� ����������� ������� ���� ������, �� ������� � ���������� ������ ���.

��� ������������ ������� �������� ���� ����������� ������� � ���������� ���� ��� ����������� �������� ���. ���������� ������ �������� �� ���������� ���������� �������, ��� ���������� �������� ��� ������� �� �������� �� ������������� �������-���������� �����.

�������� ������������ ������������� ��������� ��������� ������� � �������� ���� � ����� � ������� ��������� ������ ������ �� �����'������� ���������� �� ������.

���������� �������� ��� � 204 �� 29.05.2001 �. ����������� ��������� ��� ������� ��������� ������������ ������ ������ � ������� �������� ����. ���������� �������� ���� ������ ���� �����, �� ����� ������ �� ��������� ���������� �������� �� ��������� ����� ������������� ����� �� ��������� �������� �� ���������� �볺��� ��� �� ����� ����, ����������� �������� � �������� � ������� ������ �������� ������� ������ ������. ���� ��������� �� ������ � ��������� ���� �� ��������������.

���������� �������� ��� � 499 �� 07.10.1999 �. ���� ����������� "��������� ��� ���������� ��������� ������������� ����� ������". ���������� ��������� ������������� ����� ������ � �� ���� �� ���������� �����������, �� � �������� ������ ������� ��� � ��������������� ����, ���� ������� ��������� � ������������� ����� ������ ����� ����������� ����� �� �� ����� �� ��������� ������� ���� �� �������� ���� ��������� ������������� ������.

����� 4 ��������� ������

�������� ���� ����� ���� ������� � ������� ��������, ���������, ����� ��������� ������. �� ����� ������������ ������������� ��������� �������� �������� �������, ������������ ��'���� �� ��������� �������� � ���� ������� ��������.

������� ������ � ����� �� ������������ ������ �������� ������� ���������� �������. ���������� �������� ���������� ��������� �������� ���������� ������� �� ������� ��������� ������ ����������� ����� ��������� �������� ����� ��������� ������ ������ � ������� ����������.

4.1. ������� � ���������� ���������� �������

��������� ������ � �� ��������� ����� ��������� �������, � ���� ������������� � �������, � ����������� � ������� ��� ����� �����. ���������� ������������ ���������� ������� � ���������� �������� ����� �� ����� �������� ���������� ��� ����������� ��������� �������. ��������� ������ �������� ������ �� ������������ ��������������� �������� ������ ������� ��� �������� ���������� ������� ��� ��������� � ���� ����� ������� ���.

�������� �������� ����� ������� �� ������� ������. ���� ����� ������� ������� � ������ �������, ��� ������ ��������������� ������� � ����� ����� ����� �� �������� ��������� �� ����� ������������ �������. �� ������������� ���������� ��'���� �� ������ ������� ����� � �������� ��������� �������� ������ ����������� ������� ����������� ���������� ������������.

������� ���������� ������� � �� ��������� ������� (������� ������, ����������� �����'������ ����) ������� � XVII�XVIII ��. �������� � ������䳿, ������ �� �������������, � ���� � � ����� �������� ������. ������� ������ ������ ����������������� � ��'���� �� ����������� ��������� � �������� ��������� �������.

�� ���� ���������� ������ ��������� ������ ���������� �� ���������� �����. �������� ���������� ������� � ��������� ���������� �����. ��������� ���� � �� ���� �����, ��������� �� ���������, ��� �� �� ��������� ��������� �����. ������ ������, ��������� ���� � �� ������� �����'������ ������� �� ����� ���� �������� ���� ���������. ����� �����, ��������� ���� ������ �������� ������� ��������� ����� � ��������� ��������� ������� ��� �������� ������� ���������� �������.

��������, �� �������������� ���������� �����, ��������� � ����� ���, ���� ����� ������ ���������� ��� �������. �������� ����� ������ ���������������� ���� ����� �� ��������� �������. ���� �� �������� ������� ���� ��������� ���������� �������� ���������� ����� ������� �������� ����������� ��������, ������ ������ ������� �� ���� �������������� ����.

� ��������� ����� �������� � �������� ������������ ���������� ������� ��������� � ������������ ��������� � ����������� ����. ������������ �������� �� ����������� ��������� ����, �� �������, � �������� ��������� �� ������������ ����������� ���������� ������� �� ������ ����������� ��������. ������������� ��������� ��� ����� � ���� �������� �������: 1) "������ �������, ��������� ������" � 2) "������������ �������, ������ �� ���������� �������" � ���������� ������� �������� �������.

� ������������� ����������� ������� ������ ������������ �� ������ ���������� �����. ��� ����� �������� �������� ��������� ����� � ��������� ��������� ����� ���������� ��������� ������� (����). � ������������ ��������� ��������� ������ ����������, �� �������, �� ���������� ���������. ������� ������ ��� � ��������� ������� �������� �����, �� ��������� � �������� ��������� ����� � ����������� ������, ����������� �� �������� ������� � ����� ������� ���� ����.

� ���������� ���� ������� ��������������� �������� ������� ������ � 40�50 �����. �������� ��� ����� ������ ���������� ���� � 1974�1975 ��.

��������� ������ ������ ����������� ��������� �����, ���� �����, ��������� � ������ �� ���� ���������, ������������� �� ����������� ���������� �������, ���������� ����� ���������, ����������� � ������� ������������� ����� �����������. �������, ���������� �������� ����������, ���� �����, ������� �� ������� �������� ��������� �����, ������������� �� ��������� � ������� ������� �� ���������� ��������. ��������� ������, �� �� ������������ ��������, ���� �������� �������� ��������� ����������. �������� ������ ����������, ���� ��� �������� ���������� ���������� �� ����� ������� �� ���������� �������� ���������� �������� �������� ������� �����, �� ����������� ������ ��������� ����������� ������ �� ���������. ��� ����, ������� ������ ��������� ��������� ������ ������ ������� ��������� ����� �������� � ��� ��������� ������ ���� ����� ������ ����, ��� ����������� (�����������) ����������� ������� �����������.

� ����� ������ �� ����������� ������������� ���������� ������� ����������� ��� ���������: ̳��������� ������, �������� ������������, ����������� ����, ̳��������� �������� ����. �� �������, ������� ����������� ������ ������, ���� ���� �������������� � ��������� ������, �� ����������� ����������. � 20-� ����� � ��������� ��� ��������������� ���� �� ������ ������.

����������� ������� ������ ��������� �� �������� ����� ������� �� ��������� ���, ����� �����, ������ ������� �� ��� �� � ��������. ��� ������� �� ��������� ��� ��������� ������ � ������ �����������, ������������ ����� � ������� ���� ������, �� ��������� ������������ �����.

������� ����������� ������, ��� ����������� ���� ����������� ���������� �������, �� �� ����� ������ �� ��������� �������. ����������� ��������� ������ ���������� ����������� ����������� ������������ ���������� ��������� ����������� ��������� �������.

��������� ������� ��������� �����, �� � ����������, � ������. ���� ����������� � ��������� �������� ��������� ����� ������� �� �� ��������������� � ������ ����������� ��������� �������. ������ ������� � ������������� ������� �� ������ ����� ����� ��������� ��������� ��������� � ������� ���� ������, �� ������� �� ���� ������� ��������. ����������� ������������� ���������� ������� � ���������� ����� ��������� ������ ������.

4.2. ���� ���������� �������

��������� ���������� ������� ����������� � ����� �������'������ ���������� � ����.

������� �� ������� ������������ ���������� �������������� � ���������������� ��������� ������. � ������� ������� ������� ���� ������ ������������ ������ (̳���������� ������), � ������� � �������� �������� �����. ̳���� ������ � �������� ��������� ������ ������������ ��������������. ���� ���������� ���������� ��������� ���� ������ ����� ��� ������ �������� ���������� ������. ���������������� ��������� ������ � ����� ������ � ���������� ������ ����� � ����� �������� ��������� ������������ �������� ��������� ������������.

������ �������� ������� ����� �����'������ ��������� ��� ��������� ���������� ��� ��� ���������� � ��������� ����. �� ����� ���� ���������� ��������� ��������� ������ �������� ������ �������� ������ ��������� ��� ��������.

�������� ������ ������ ������ ��� ��������: ������������ ������� ������, ������������ �������, ���� ����������� �������, ��������� ������� ��������, ����� ���������, ����� �������, ���� � ����� �������� ��� ��������� ������� ��������, ���� �� ����� ��������, ����� ������ ����. ����� �������� �� �������� ����������� �����������. �� �������, ������ ������� �������� ��������� �����, �� �������, ���� � ����� ��������� ���� ���������� �� ����� 50% �� �� �������, ����������� �� �������.

���� �������� �������� �������� ������� ���������� ������ � �����������, �������, ���������, ������� � ������� ������ ����, �� ����� ������� �������� ������� ����� �� ������������� � ����������� ��������� ������� � ̳���������� ������. ������ ��������� � ���� ���������: ��������� �������� ���� ������ � ����� ���� �������������� �������, �������� �������� ������������ ������ ���������� ����������� ����.

����������� ������������ ������� ����� ������ � ���� ����������� ���'�������� �������� � ����� ���������� ����������, �� �� ����� ������������ ��������� ��������.

������� �� ���� ��������� ���������� ������� ���������� ������� ������� ������ (����������� � ���� ������ � ����������� �����) � ������ ������ (����������� �� �������� � �������� �����). ����� � ������ ��������� �������� ��������� ����� ������ ����� ������� ������ � �����������. ˳���������� ������� ������������ ����� ����������� �� ����� ��������� ������ ������ �������� ���� ������� ���������.

������� ���� ����� ������ � ���������� ��������� ��������� �� ������ ����� ����.

��������, �� ����������� ������������ �������� ��������� ������� ��������� ����� �� ���������� �������� ����� � ��������� ����� � ���, �������� ��������-�������� ����������, �������� ������������ � �������� ����� ������������������. ������� �� �������� ������ ������� ������ � �������������, ������� �� ����� ������ �� ����� "��������" �������, � ������� �� ���� ��� ������ ������ �, �� �������, ������ ��������.

������� �� ������ ��������� �������� ���� �������� �����'����� ��������: �������������� ������ (������, �� �������, �� 1 ����), ��������������� ������ (�� �������, �� 1 �� 5 ����) � ������������ ������ (�� �������, ����� 5 ����). ��������, �� ���������� ����� ��������� ��������� �����, �� ���� ���������� ��� ���� ���������� �������, � ��������.

������� ����� ������ ��������� ��������� ����� ���������� ������������, ���� � ����� ������� ����������� ������� �������� �������� ���� �����. �������� ������ ��� ���� ������������ ��� ������� �������. �� �� �������� ����� ����� �������� ����������� �� ���� ���� �� ����� ������ ���� �������? ������������ ������ ��������� ��������� ������ �� ������ ���� ������, ������������� ���� ����������� �������������� (������ �������� ����, �� ������ ����� ���������� �� ���� ��� ������). ����� 䳺 � ���� ������������: ��� "�������" �������� ��������� �����, ��� �������� ���������� ��������� � ����������� �� �����.

�� ������ ��������� ������� ������ �������� ��:

- �������� ������: �������� ��������� ������ ������ ��������� ����� � ���������� ������, �� �������, ���������, ������� �����;

- ����������� (��������) ������: ������� ���� ������ ����������� �� ����� ����� �� ��������� �������; ������ �� ����� ��������� �� ���������� ������� ��������, �� ������������� ��������� �� ��� ���������, ��������� ����� � ������ ������; � ����� ����������� - (��������) �������� ��������� �������� ������ ������������, ��������� � 1996 �.

- ������� ������: ������� ���� ������ ����������� ��� ������������ ��������� �������; �������� ��������� ����� �� ����� ��������� ������ ������ �������� � ��������� ����� ���������.

� ���������� ���� ��� ������������ ������ �� 20 ���� 3%-� ��������� �������� ������ 1966 �. �������� ���� ������ ����� ����������� � ���������� �������� ������ �� ������. �������� 3% -� ������ ��������� �� ��������� �����, ���� ������������ � ���� ��������. ����� �������� �� ���� ���������� ����������� ��������.

��������� ���� � ������ ���������� ����������� � ������������ �������� ������� ������ � ������� �������� �������� ��� �� ����� �� ��������� ������� �����. ������� ������� �� ����� ��������� � ��������� ������ ����� ��������� ����� ������ ����������� ���������� �����, ���� ���� ������� ������� ����� ���������� � ������ ��������. ������� ������ ��� ����� �����, ���� ������� ������ �� �������, �� ��������� �������� ������� �� ��������� ���������� �����, � �������, �� ���������� �� ������� �������� (����������� � ����������� ������ ����������, �� ��������� ������).

������ � �������� ���������� ��������� ������� ������� �������������� �� ��������: ������, �����, �����, ��������, �����, ������, ����� ����.

���������� ������� ̳����� ������ �� 27 ����� 1998 �. �������� ��������� ��� ������� ��������� ������� � ���������� ��������� �������� ������� � �����. ������ ��������� ������-����������, �������� �� ����������, � ���� ���� �������, �� �������� �� ̳��������� ������ ������ �������� ��������. ����� ������� � ���������� �������� ������� ������ ����'������ ����� ������ ��� ���: ��� ������ �� �� �����; ������������ ������, ���� ���� ������� ��������; ���� ���������� ������; �������, ���� � ���� ���������� ������ �������� � ��� ���������� ������� ������ ��� ������� ���������� ���������� ������; ���� ������� �������������� ������ ��� ����������� ��������� ������; �������� ���� ������� ������, � ���� ���� ����, �� ������������ �� ������� �������� ��������; ������� ������� �� ���� �������� ��������; ������� ��������� �����, �� ���������; ������� ������ �����; ������� ���������� ���������� �������� ��������; ��������� ����� ������� �������� ��������; ��������� ����� ��������� ���������� �����; ��������� ���� ��������� ���������� �����, ��� ��������������� �� ������ �� ����������� �������; �������� ������ � ������ �� ���������� �������; ������ ����������� �����; ������ ���������� ����������� �����; ����� �� ����'���� �������� �� ����������� ������.

4.3. ������� ���� ������

������� ���� ������ ���������� ����� �� �������� � ��������� �� ���������� �������. ������� ���� ������ � �� ������� �����'������, �� ������������ � ������������ ��� ���������� ������ ����������� ������, �������� �������� ����� � �������� ���������� ������������ � ����� ��������� ����� � ��������� �������� ������� � ������� �������.

������������� ����� ��������� ������ ������ � �������� ��������� �����. �������� (�� ���. � �����'������) � �� ������ ����, ����, ��-�����, ������� �������� �� ��������� ������ �������� ����� �� �� ��������� (� ������ ������� � �� ������� �������); ��-�����, ���� �� ��������� ����� �� ��������� ������� ������ �� ��������; ��-����, ��������� �����'������ ������� ����������� ����� ��������� ������� �������� � ������������ ������� ������ �����.

��� ������� �������� ������ ����'������ ������������� �����, �������� ����� �������� ��������� ��������� ��� ������.

������������ �������� �������� � ������� ��������� � ������� �����. �����, �� ��������� �� ��������� ��������� ��������, ������������� �� ���������� �������, ���� � �� ������������ � ���� ������� (����� �� ������� ��������� ��������㳺�).

�������� ��������� ����� ������ ���� �� ��������, ��� � �� ����'������. ������� �������� ������������ ��� � ������ ���������, ��� � ������ ������ �� ��������� ����������� �������� � ������ ������������ ���� ������ ������. � ����� �������� �������� � ������ ������������ ������ ��������� ��������� � ������� ��������� �� ��������.

��� ������������ ���� ������� ������� ��������� �������� �������� ���� ��������� ������ ������� �� ������ ��� ������ ��������: ������������ �������; ��������� ������� ��������; ����� ���������; ����� � ������ ������� ������� (��� ���������� ��������); ���� �� ����� ��������. ��� ������������ ���� ������� ������� ��������, �� ����� ����������� ������������ ������� ������, ����� ������ �������� ����. ����� � �� ������ ������� ��������, �� ���������� ������ �������� �� ��� ��������� ������� (����� ����� "������� ������"). ����� �� ������� ������� ��, �� �������, ������ ��� ���: ���������� ����� ������ �� ������� �������, ����� ��������, �� ���� ������������ �������, ������������ ������� � ����� �������.

������� ��������, �� ��� �����������, ����������� �� ���������, ��� � ������� ������ �� ����������� �������. ��������� ���������� ��������� �������� �, �� �������, ��������� �����.

������� �������� ������ ����� ����������, ��� ���� �������� ���� ����, ���� ����� � ������� �����������.

�� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���� ������ �� ������� ���� ����� 5 ����. � ��� ����� ���� ��������� �������� ������ �� ����. � ����� � ������ ������� �������� � �������������� ������������ ����� ���� �������� ��������� �������� ������ (����) � ������ ��������.

��� ����� �������� ��������� �����, �� ���� ������� �����, ���������������� ��������� ��������.

����������� �����'������ (������) ������� � �� ��� ��������� ������ ������, �� ������� �������� �� ��������� �������� ����� �� ������� � �� ����� �� ��������� ���������� ������ �������� ������ �������� ���� ��������. ����������� �����'������ ������������ �������� �� ����� �����, ���� ���� ������ ����: ������������, ��������������� � ��������������.

������� �� ����������� � ���������� ����� ����������� �����'������ ������������ �� ����� ������ (����������� ����, ����������� ����).

����������� �����'������ (������) ������� ����������� �� ���������� ����� ����� ��������� � ������� ���. ������� ������ �� ����������� �����'������ (������) �� �� ��������� ����������� �������� �� ���� �� �������.

����������� ������ ������ ������������ ��������� ������������� ��������� ��������� �� ��������� �������� �������� �� ���������, �� ���������� � ������, ��� �� �������� �� ������������ ����� ������� ��������� ����� (���������, ��� ������ ���������� ���������� �������� ������������ �������).

��� ��������� ������ ������, ��������� ���� �� �����-������� �������� ��������� ������� ������������� ��������� �����. ���� ������� ���� ������ ����������� � ����, ���� ������ ���� � ����-���� ������ ������ � ������. �� ������� � ��������� ��������� ����� ������ ������ �������.

���������� �������� � ���������� ������� �������� �� ��������� ����� ������� ����������� (������������) ����. ������ ��������� ������ ������ ������ ���������� � ��������� �����. ����������� ������� ���� ������, ����� ��������� � ��� ������������� ������ ����������� � ����� ������.

4.4. ��������� ������ � �����

������ ��������� ������ ������ ���� ��� ������� � ����� � 1994 �., ���� ��� ��������� ���� ���������� ������ ��� ������ ��������� ��������. 23 ������ 1994 �. ���� ������ ��������� ������� ̳����� ������ "��� ������ �������� ����������� ���������� �����". ����� � �������������� ̳���������� ��������� ����� � �����, � 1996 �. �� ������� ������� ���������� ������� �� ����������� �� ������� ��������� ��������� ������ ������.

��������� ������� �������� � "������" �� ���������� ���� ���� ������ �����'������: �������� �������� ��������� �������� ������ 1982 �., �������� �������� ������� ��������� ������ 1990 �., ����������� �����'������ ����, ���������� �������� ����� ����. ������ ������� ������ ������� ����� ��� ������ ��� ������ ������ ��� �� ������� �������.

� 15 ������ 1994 �. ����� � ������ ���������� "��� ����������� ������ �� ����������� ���������� ������ ����� �� ���������� ������ ������ � �������� ����������" �� ������� ������ ���� ����������� �� ������ ������ ���������� ����. � �������� 1996 �. ���� �������� ����� ������ "��� ������� ������ ���������� ���������� �������� ������". �� ������ ����� ������ ���������� �����'������ ������� ����� ����������� ������ ���� ��������� ������ ������ ���������� ����. ֳ ������ ���������� �� ��������� �������� ���� ������. ������� ���������� ����������� ����� ���� �� ����������� ������: �������� �������� ������� ������������ ������ 1990 �.; �������� �������� ��������� �������� ������ 1982 �.; ������� ����������� �����'������ ����; ���������� �������� ����� ����.

������ �������� ��������� �������� ������ � ����� ���������� � 1995 �. ����� �� ������� ������ "��� ���� ������ � ������� ����" ������ ��� ������ ��������� �������� ��������� ������ ������ ������ ̳����� ������, ������� ����� � ����� ���� �������� ��������.

������ ������� ��� � ������� ���� ������� � ������ 1995 �. �������� � ���������� ��������� ��������� ������ ������ �����������, �� �������, ���������. �������� � ��������� � ��������� ���� ����� ������ ���� ��������� �����, ���� ������� ����� �� ������� �� �����������.

������ ���� ������� ̳��������� ������ ������. ���� �� ����������� � ��� ������� ������ ��� �������� �� �������� ��������� � ����� ���������� ������ ���. ̳��������� ������ ������� �� ���� ������� ̳����� ������ �������� ���������� ��������� ��������� ��������. ��� ������ ����'���� ������������ ������ �������������� ������� ������������ �� �� ���������.

����� �����, �������� ���'���� � ���������� � ���������� ����, ����������� ����� ������������ ���� ������, � ����� ��������� �����-������, �� ��������� �������� �������� � ������� � �� ������, ���������� ���. ��������� ��������� �������� ����������� ���������� ��� �� �������� � ����� �����, �� ��������� �� ��������� ��������� ���������� ������������.

����, ����� ������� ��� ������ �������������� ����: ������ � ̳��������� ������ ������; ����������� � �������� ����� � ���; ��������� ���� � �� ��������� ����� ��������� �����; ������� ���� � ����� (� 1997 �.) �� ������� �����. ������� ������� � ��������� ���� ����������, �� �������, � ������, �������� � ������ ����������� ��������.

����� �������� ���������� ���������� � ������ ������ �� �������� � ������ ������������ ���� ������ ������ ����������: ��� ������ � ������� � ���� ������� � ������������� �����; ��� ����� ��� � ������� � ���� ������� � ������, �������� ������� �������� ����� �� �������� ������.

��������� ����� ������� ���� �볺���� ������� �� ���������� � ����. ��, ���������, ��������������, ������ ���� �� ���������� � �� ������ �볺��� �� ���������� � ���������� �����, ������ ���� �� ���������� �����. �� �� ������� ���� ���� ���� ������.

� 1998 �. � ����� �������� ������ ����������� ���� � ����� ����� �� ����������� ������� ���� 1997 �� 1998 ��.

̳��������� ������ ������� �� ���� ������� ̳����� ������ �������� ���������� ��������� ����������� �������� �� ������ ����������� ������ �� ����.

�������� ������ �������� ����� 1998 �. �������� ����������� ����� ��������� ������ ������ ��������� ������ ����������. ��� ����������� ����� ���� �������� ��� �������� �� ���� �� ������������ � ������� �������� ��������� ����� � �����. � �������� ������ ����� ��������� ������ ������ ������ � ����: �������� ��������� �������� ������ ��� ������� (����), ��������� �������� ��������� �������� ������ (�����), �������� �������� ��������� �������� ������ 2000 �. (�����). ���� �� ���� ������ ������� ��� ������������ ������� ��� ������������ ����������� �����.

������ ����� ������� ���������� �������� ��������� �������� ������ 2000 �. ���� ���������� ���������� ������� ̳����� ������ � 1455 �� 22.09.2000 �. �������� �������� ��������� �������� ������ 2000 �. ������������ �� ����'������ ��������� ������� ��� �� 10 500 000 000 (������ ������� �'����� �������) �������. ��������� ������� ����� ��������� �������� ��������� 1000 �������. ����� �������� ���������� �������� ��������� �� 16 �� 123 ������. �� �������� �������� ����� � 2002�2010 ��. ������������� ̳����� �� ����������� �� ����, �� 15 ������ ����, ���� ������ ���� ����������� ������.

����� �������� ���� � ������ ������ �� ��������� ����� 13 ������ 1997 �. � ����� ���� ����������� ��������� ��� ������� ������� �� ���� �������� ������� �����. ����� � ��� ���������� ������ ��� ������ �������� ������ ������ ���������� ��������, ��������, ������, ��������, ��������, ��� ���� �� ����������� ������. �������� �������� ������ ������ ������� �������� ����. �����������, �� �������� ��������� �������� ������ ������ �� ������ ���� ����� �� ������� ���� ������. �� ������� ��������� ������������ ��� ������ "��������� �����". � ���� � ����� ������������� ��������� �������� ������ ������ ����-����� ������� �������� ��� �� ������������� � ����-�� ���� ���� ������. ������������ ����� ������� ������� ������� �������� ������ ������ �� ������� ������������ �� ������� ������� ������� ������� ������� �� ��������� ��.

������ ���� ���������� ��� ����� �� ������ �������� ������ ������ � ������� ��������� ���������� ��� ������ �������� � �������� ���� � ������ ������ �� ��������� �����.

� ���������� ��� ������ �������� ������ ������ ����������: ������� ��� ������� (���� �����������, ������� �����, ������������ ����� � ���������� ����������� ��� ������ ��������); ��������� ���� ������� (��������� ������� �� �������� � ��������� �� ������ ��� ����, ����������� �� ������������ �������������� ����� �� ������ ��� ����, �������� ����������� ������������ ������������� �� �� ������� �� �������, ������������ ����������� ���������, ������� ����� �� ������� �������); ���������� ��� �������� ������� �������� ������ ������; ��������� ������������ ������� �������� ������ ������ (��������� ����������� �����, ��������� �������� ������, ����������� ����� �� ��������� ��������); ������� ��� ���� �������� ������ ������ (���� � ����� �������, �������� ���� ���, ����� ���� ��������, ��� ��������, ������� � ��������� ����������, ������� ������ ��������, ����� ������� �� ���������� �� ������� �� �����������, �������� ������ � �������������� ������ ������).

� 1995�1997 ��. ������ ��� ������ ������� ����� ���� �������� � 11 �������� ������. �������� ������� ���� �������� � ��������� ��������� ����, ���������������, ���������, �������, ���������, ��������, �������, ����������, ���������, ���������� ��������. �� ����, � ��� ������� �������� ������� ����� � ����� ���� �������� ��� ��������� �������� (��������� � ����� ���� � ������� ������ ������ ������ � ������ 1997 �.)

���������� ������� �� ���� �������� ������ ������ ������ � ������� ���� ��������� � ������� ������� ���������-���������� �������.

������� �������� �� ����� ���������� ������ ������, � ���� ���� ������������, �� ������ ����� ��������� ����.

������ � ��������� ������� ��������� ����� ����������� � ����� � ����������� ����. �� ���'����� �� � ������� ������������ ���� �������� ��� ��������� ���������, ��� � � �������� ��������������� ���� ��������. ��������� �������� � ������������ ����� ���� ���� ����� ������� ������ ������� �������� �������� �������� ������ � ����� � 1994 �. ���� ���������� ������ "��� ������� ������ �������� ����������� ������� ������" �� 7 ����� 1994 �. ��� ��������� ��������� ����� ������. ����� �������� ���� ����������� ����� ������ � ����������� ��������� �����'�������� �� ������� �����.

������ ���������� ������ �� 10 ����� 1998 �. ���� ����������� ��������� ��� ������� ������� �� ���� �������� ������� ��������� ����� ������. ֳ �������� ������������ � ����������� � ����� ��������� ���������� �� ���������� �� ��������� �������� ������. �������� ������� ��������� ����� ������ � �� ���� ������, �� ������������ �����'������ ������� ����������� ��������� ��� �������� ���� ��������� ������� �� ����� �������� �� ���� ������� ��������. �������� ���������, �������������� ���� �� ��������� �������� ������� ��������� ����� ������ ������� ̳��������� ������ ������. ��� ����� ̳��������� ���� �������� ������� �� �������� ������� ��������, ���������� (�����, ����������� ������� ����).

����� 5 ��������� ������

������� �������� ��������������� �������������� � �������� �� ����������� �� �����, ��� � ����� �������� ����������. � ��� ���� ������ ��������� ����� ������� � ��������� ������, ����������� ��� ����������� ��������� ������ ������� ��� � ���� (���������������). ����������� ���������� ������� ����������� ����� ����� ���������. ���������� �������� ������������ ����� �������� ���������� ������ ���������� ����������� ������� �� ���������� ����� �����.

5.1. ������� ���������� �������

��������� ������ � �� ������, ���� �������� ������� ������ �� ��������� ��������� ������ ��������� ������������ �� ������ � ���� ����������� � ����������. ������� ������ ���������� ������� � ������������ �������� ����������. ��������� ������ �� ����� ��������� ��������� ������ � ������� �� ����, �� ��������� �������� �� ��������. ��� ����� ��������� ������ ��������� ��������� �������� ���� ����������. � ���������������� ���� ��������� ������ ������ �������� ��������������� ����� �� �������� ���������� � �������, �� �������� ���������� ������ �� �����������.

��������� ����������� ���������� ������� �: 1) ���������� �������; 2) �������� ��������� ������; 3) ������ ������� � ���������; 4) �������� ������������ ��������� ������.

���'������ ���������� ������� � ����� � ���������� ������� (���������) �� ��������� (������������). ���������� ������������ ������� ��� ����������� ��������� �������� �� ���������� �������.

� ���� �������� ����� �������� ���������� ������ ����������� ��������� � �������� ���������� ������������ ������ ���'���� �� ���������� ����������, �� ��������� ������������� �������� � �����-������� ������ � ������� ������. ��������� ������ � ������ �������� ������������ �������� � ���� (�������) ������. ��� ����� ����� ����������� ���������� �� ������ ���������� �������� ������� ������� ������ �� ����� (������� �� �����������) � ������� � ����������.

�� ����� ���'���� ���������� ������� �������� ����� � ���������� ������� ��������.

��'����� ���������� ������� � �������, ���'���� �� ������������ ������ ���������. �������� ������� �� ������� �� �� �����:

1) ������� �� ����������� ������ ��������� ��������� (��������� ������ � �������� ��������);

2) ������� �� ����������� ������ ����������� ��� �������������� ��������� (���������� �����, ��������� ���������� �����).

���������� ���������� ������� � ��, �� �������� ������� ���� ������� ���������� ���� ������ ������ ������ ���� ������ ����� � ������������.

��������� ������ ������ ���������� ������� ���� ��� ����� "��� �����" � ������� � ����������, ��� ������ ����������� � ������� ����� �� � XVIII ��. ������� �������� ("�������") ��������� (���������, ��������) ���������� � ��������� ������ � ���� �������� � ������ ��'��, ������������ �� �������� ��������� ������, � ���������� �������� ������� �� ������ ����� (�� ���������� ����� ��������).

� ������ ������ ��������� ����������� ������� ��������� ��������� ������ ����������� �� ������� ���������, ��������� ������������������ ������������� ���������. ��� ����, �������, � XIX ��. � �� ������� XX ��., ���� ������ �������� ���� ������� �������� �������� ������ � ���������� ������ �� ���������� ������ � ������� ��������� �������� �����. ����� ������������ ��������� ������ ��� ����� �� ������ ��������� ������������ ������� ������ ����.

������������ ��������� ��������� ������ ������ � ��� ��������� �������� ����� � ��������� ���� ����� ���������. �� ��������� ��������� ������� ��������� � ��������� ���� ������������ ��������� ���������� �������� �� �������������� � �����������.

������ ������ � ���������� � ��������� ������� ������ ���� ������������ ����� dz����� � ������� XIX ��. ��� ����������� ��������� ������� �����. � �������� ������ � �������� ������ �������� ������������ ��������������� � ��������������� ��������� � �����. ���������� ���������, �� �� ���� ����� ��������� ������ ������ ��� ������� � ���������� ������������ ������ �������� ������ � ���������.

� ���������� ������ ����, �� �������, 䳺 ����������� ����� ��� ��������� ������, �� ����� ����� ������������� �������� �������� ��������� �������� �����.

5.2. �������� ��������� ������

�� ��������� ������� ���������� ����������� ������� ���� ���� �����. � ������ ���������� ���� �������� ������ � ������ �������� �������. �������� ��������� ������ ���'������ �� �������� ������ ��������� ������������ � ������ (� ����������� �������). �������� ��������� ������ � �� ������� ����������� ��� ������������� ���������� ���������� ����� ������� ������ �� ����������� ���� ��������� ������.

� ���������� ������ ���� ������� ��������� ���������� ������� ��������� ������ ������ ������ ��������� ������������. ������ ����������������� �������� ������� ������ � ������ � ����������� ����� ���������� ����. �� ����, � ����� ���� �� ������ ������ �� ����������� ������� �� ������� ���������.

� �������� ������ � ����������, ������������ ���������� ������� ̳����� �� 1 ����� 1998 �., �������������� ������� ������� ���'������ �������������� �������������� ������ ������� ������ � ������, ����� �� ���� ����������� �������� ���������� �� ����������� ����� � �� ���������� �������. ������ ������ � ���������� ����������� ����������, �� ����� �������� ����� � ������� �������� � ��� ��� ������ ���������� �����, �� ����������� ���'��� ��������������.

� ������� ������ ����������� �� ���������� �����������, �� �������������� ��� ������� � ����������, � �����������������, �������������� ������, ����� ������, ������ �����������, ����������������, ����, ������ ��� ��������������, ����� �������, ��������� ������� � ����������� ������� �� ���, �������� ��������, ����, ������, ������� ������, ������ �� ��������, �������, ������, ������ ������, ���������� ������, ���������� ����'����� ����.

������ ������ � ���������� ����������� �� ������ �������� �����-������� ������ � ����������, ���� ���������� �� ���������� ������ �� ���'����� �������������� � ������� ������ (��������), �������� �� ����� ���'��� �������������� �����'������� �������� ����������� �����, � �������� �������� ���������� �� ����� � ������ � � �������, ������������ ��� ���������. ������ ���������� �� ����� ����'������� �������� �������� � ������ ��� ��������� ������ � ����������, �� �������� �� ����� ������ (��������), � ����������� ���������� � �������, �� ��������� �����.

ϳ� ��� ������� ������ � ���������� � �������� �� ������� ���'���� �������������� �� �������� ������� ������������ �������, ����� ���� ���������� ���'��� ��������������, ��� �� ���� ������ �� ������ ������� ������ ����� ������ �� ������� ������� �����, �� ��������� ���'���� ��������������, ���� ������� ������ ������ � ����������.

�������� � ������������� �������� ������, �� ������������� � ����������, ����������� �� ����� �������� ������� ������ (��������) � ����� �� ����� 25 ������� ����� �������, � ������ �� ����� ����� 50 ����������������� ������ ������ �������� � �� ����� 50 �������. ��������� �� ������������� ����� ������ ����� ������� ������ � ����� �� 6 �� 12 ������, � ������, ������� ���� �������� 50 ����������������� ������ ������ �������� � �� � �� 24 ������.

������, �� ��������, �� ������� ������������ ��������� �������� ����� (������䳿, ����) ������� � ��� ������� ������ �� ����������� ������� �� 6 ������, ����������� � �� ����������� ������� �� 12 ������, ���������������� � �� ����������� ������� �� 24 �����. � ���, ���� ������� ������ �������� �������� ���� �������, �� ��� ��������� ������ ������ �� ���� �������� ������� ��� ������ ������������� �������� ����� � ������������� ������� ����� �������� ��������.

������ ������ � ���������� � �������� �������� ������� ����������� �� ������, �� ���� �� ���� �������. �������� ���� ��� �� ������, ������ � ����������, �� ����� �� ����� �����������.

� ����� �������� ������ � ����������� ����������� ������� ������� � ���������������, � ���������� ������� �� ������� 90-� ���� ���������� �� ��������� ������ � ������. ���������� �� ������� ������� ������ � ���������� � ���� ����������� � ��������. ³� ������� �� ��� ������������� ���'����, � ������ ������ ������� �� ���������� ���������, ��� � ��� ����������, ������� ������ ��� ��� ���������� ��������� ����-�� ������, ����� ����������.

�� ����� ��������� ������ ��� ��������� ��� ����� �����������. ���, ������ ������ ���� ������� ������� ��������� � ������� ������ � ���������� ��������� "Daewoo" � "�����" ����� ��������� �������� ������� "������-����".

����� ���� �������� ������� ���� ���: ������, ���� ������� 50% ������� ���������, �� ���� ��������� ������ ���� ��������� ��������, ����� ������� ����������� ������� ������ �������� �������� ������ �������� (6, 12, 18, 24 �����).

��� ��������� ��������� " Daewoo �" � ������ ������� ����� ������ ���� ������ ��� ���������: �������� ��� ��������� ���������� �������; ������ ���������� �� ������ ��� ��������; ���������� ��� �������� ����������; ������ ����������� �����; ������ ����� ������������� �� �������� ��������� �� ������� �������� ������� ����.

Գ���� ����� ������ ���� ������ ��� ���������: �������� ��� ��������� ����������, �� ����� ������ ��������; ������ ��� ������ ������� � ���� ������� ������; ������, �� ������������ �������� � ��������� �� ����� ������; ��������������� ��� ������� ����.

�������� ��������� ���������� �� ������� �������� ������� "������-����", ��� �������� ������ ���� ��������� � �������� �������� �����������. � ��� ����������� ������ �������� ��������� ������ ������, � ���� ������ ��������� ����� � ����� 4% �� ���� ������� ������. ������ ������������ ������� � ������ ������� ���� �����������.

5.3. �������� ��������� ������

�� �������� ������� �� ��������� ��������� (�����������) ���������������� ��� ���� �������� �����.

����������� ������. �� ������ �� ���������� � ������������� �����, ���������� ������� �������, ���������� ������� ������ ����. ����� ��� ���������� ������� � ��������������. ������������ �������� ����������� ������, �� �������, ��������� ������������ ������� �� ������� ���������� � �������, �������, ���, ��������� ������, ������ �� ��. ������� ����������� ���������� ������� ����� ����������� ������ ������ �������� �������� ���, ��� ����� ������ �������� �볺���� ���������, �� ���������� ������� ���������� ����� ���������-��������� ����. ���������� �� ������������� �������������� ��������� ������� �������� ������ �� ������ ������ ������ ������ �� �� ���������.

������ �� �������� ������������� �����������. ����� � �������� ������� ������� ���������� (�����������) ������������� (����������� ���������� �������� ��� �46 �� 6 ������� 1995 �.) ����������� ���� ���������� �� ������������ ����� �� ���������� ����� �������: ���������������� (������� �� 12 ������) � �� ������� ������� ��������� �������� (������ �������-����������� ��������� � ������, ������ ������ ��������� �� ���� ������ �������, ���'���� � ������������ � ���������� ���������); �������������� (������� ����� 12 ������) � �� ����������, ����������, ������������� ��'���� ����������� �����������; ��������� ������������������� ������, ������������ ������; ��������� ������ ��� ���������� ��������� ����� �� �����; ���������� �������� ������� � ��������� �������� �� ��.

������ �� ������ ��������� ������ ��� ������ ������. ������� ��� ����� ������ � ������� ��������� ������������: ��������, ������� �������, �������������, ����, ������ �������� ������, ��������� �� ��. ���� ������ � ���� �� ��������� ������������ �� ���� ��������� � ���������� ������� ��� ������� ��������. ������� �������� �� ����������� ������ � ������� ������ ����� ��� ����� ������ ������ � ����������� ��������.

ֳ���� ������ ������� ���������� ������ ��������� (���������, ������� ��'��, ���������). ֳ ������ ����������������, �� �������, � ������ ����������������� ������� ����������� ������� ������������� ������ ���������. ���� ��������� �� �������� ������: �� ������ ��������� ������, �� ��������� ���� ���������� �� ��. ���, ����� � ���������� ��� ������� ��������� ��������������� ���������� ������� ������� ��'�� �� �������� ������� ���������� �� ���������� (�������������) ����� (��������� ������� ̳����� ������ �� 3 ������ 1997 �.) ������������ ����� ���������� � ������, �������� (��������), ��������� � ����������� � ����� �����, ������������ � ���������� ������ (��� ����� ������ ������������� ����� � ������� �������� �� ��������� ��). ������ �� ��������� ��������� ��������������� (�� �� ����) ���������� ������� ������������ ����� ��'� �� ������ ����� ��������� (������������), �� ����� �� �������������� ������ ������, �� ���������� ��������� �������� ����. ������������� �����, �������� ��� ������ ���� ������������, � ������� ���� �������� ���������� ��������� ���������� ��� ̳�������� � ������� ��'� �� ����� ������. ��������� ��� ������ ����-����� � ����������� ���� ������ �� ����� ������ �����, �������� �� ������.

���� ������� ������������ �������� � ����� 21 ��. ���� �������� ����� ����� �� ������ ����� ��'� �� ��������� 10 ��. ����� �� ��'�, � ������� ���������� (�������������) 1 ��. ����� �������� ����� ����� �� ������� ������������ ��������� ������������������� ���� ���� � ���������� ����� ��� �����, �� �������� �����.

������ ̳����� ������ 5 ������ 1998 �. ������� ������� ������� �������������� ������� ������������� ������������ ����� �� ���.

������ �� �������� �������� (������� �������). ������� ��� ������, ����������� � ���� ������ � ��'���� �� ���������� ����������� ��������������� ��������� � ���� ��������. ���������� ������ ���� ���������� ������� � ��, �� �� �������� ������� � ���, �� �������� �� ������ (��������) ������������ � ��� ���������� ����� ���� ������������. ³������ �� ������������ ����� ������� ��������������� ������� �� ������ ������������. �������� �������� ������� ������ ��������� ����� ���������� �� ������� �����, ������ �������������, �������� �������������� ������������.

�� ���'������ ��������� ������� � � ����� ���� ��������� � �������� ������� ���������� �� �������� �� ����������; � ����� ���� ������������ � ���������� ������, �� ��������� ��� �������� ���������, ����� ���������� ������, ����� ������ ������ ����; �� �������� ������� ���������� ������ ����, �� ��������� ������������� �������������, � ������, �� ��������� ����� ����������� (���������� �������, ��������, ������� ������); �� �������� �������� ������� ������� (����) ��������� ������ � ������ � ������ �� ����� ������� � ������ �� �������� ������ ������ (�������) ����.

����� �� �������� ���������� ������� � ������, �� �������� ����������. �������� � �� ������� ��������, �� ��������� ����� �� ������� �������� �����. ������ �������� ���� �������� � XV ��. ���������, ��������� � ������䳿. � ����� �������� �������� ������ �������� ������ �� ������������ (������), � ����� ����������� ������� � ���� XIX � �� ������� XX ��. � ���������� ���� �������� �� ��������� �������� ��������. ���� ������������� �� ������� ��������������� ����������, �� ����������� � ������������� ������� ��� � ������ ���������� �������������� ���������.

�������� ��������� �������� �������� � ������� ��������� ����� �� ������� �������� ���������� ������������ � ���������� ������, � ����� ���������� ��� �������� �� �������� ������. ϳ� ������� ��������, �� �������, �����, ��� ����� ������ ����������. ������� ��������� � ������ ������� ���������� �������. ����������� ���������� ����� ���������� �� ������� ������������.

�������� ������� ������ �� ����, ��� ����� ������� �������. �� �������, �������� "���������" �� �������� ����� ���������� ������ � �����, �����, ����� ���������, �� �� ����� ������ ���� �������� �� 90% ������ �������. ����������� ������ ����� �������� �� ��������� � ��������� �����. � ��� ����������� � ������������ ����� ������, � ����� �������� �����, ��� ������� ���� � �������, �� �� ���������, ����� �������� ���������� �� ��������, ���� ������ ����� �� ������ (���������). � ������� ������� ������ ���� �����, ��������� �������, ����� �� ����������, ������� �� ����������� ������������ ����� � ���� �������.

�� �������� �� ����������� ������ ��� ���� ���������� ���������� ����� �� ���� ���������, ���� ����� ������������� ��������� �����. �������� ����������� � ������� ������ �����, ��������� ����������� �� ��������� ������. � ���� �������� �������� ��������� ������� ������ "��� �������" �� ������� ����������.

�����, ��� ������� � �������, ���������� �� ������ �����, � ������ � ������������ ������, ������������� ������ � ������ � �� ���������� ����������. � ��� ����������� ������ � �����, ���������� � ���������, ������������� ������� �������� ���� �� ����� ���� ������������ � ����� 1% �� ���� ������.

ϳ��� ��������� ������, ����������� � ���������, ����� � ��������� ���������� ������ �������� �� �������� ��������� ������. ��� ����� ����� ������� ������������ ����������� ��� �������. � ������� ������� ��� ��������� � ��������, �� ���������� �������� ���������� �����.

�������� ������� ��������� � ������ ������������� ����������, �� ������� �����, ���� �������������, ������� �����������. �� ���� � ������������ ������������, ���������� �� ����������� ������� �� ����� ��������� ��������� ���������� ��� �������� ������������. ֳ ������� ��������, �� �������, �� ����� �� ��� ��������� ��������, ���� ������� ������ ����������� ��� �� ������� �������. ������� ����� �������� � ���� ��������� ���������, �� � ���� ���������� ������ �� ������ �������� ������ � �����. ��� ������� �������� ������������� ������� ���� ����� � ������� ������ (�� ����������, ��� � �����������). �������� ������� ���� ����������� �� ���������� � ������ �����, ������ �������, � ����� ������� ��'�� �� ����� ������� ���������� ��������� �� ���� ��������, ���� �������� ���������� ��� ����������� ������ ����������� ������� ����������� ����� ���� ��������� ��������.

��������� ���� � ������ ���������� ������������ �������� ������ �������. � ����� ���������� �������������� � ������� �������, �� ��������� ���������� �������� ��� ����������� "���������������" (���������, ������������, ���������� ����). ��� ���������� �������� ������� �볺�� ���� ������� �� ������ � ���� ������ ��� ��������. � ������� ������������� ����� ������� � ������� �����. ³����� ��� ������ �������������� � ���������, ��� ���������� � ���� ����������. �� ����� ���� ������������ ������ ��������� ���� � ����� 1% �� ���� �������� ������. ������ ��'���� ������� ����������� �� ������� ���������� ������, ���� ����������� �� � �������� ����������� ������������ ����� �����������.

5.4. ��� ���� �������� ��������� �����

��������� ����� ������� �������� �������� ���� �볺���� ���, ������� ������� ������� � ���� ���������� ������������. � ����� ������ ������ �������� ���������� ��������� ����� ���������� ������� ������ � �������� ������� ������.

������� ������ � �� ��� ���������� �������, ��� ����� ������� ������ ����������� ��� ������� �������� �������� �������. � ��������� �������� ���������������� ��� ������ �������� �������� ������� � ������������ � ������������� ������� (��� ��'������ ������ �� ��������� �������) �� ������������ �� ����� ������������ ������������ �������� ������� � ����������� ���������� ����.

���������, �� ����������� ����, � �� ������, ���� �������� ������ ����������� � ��� ��������� �� ��������� ������� �볺��� ���������� ������. �������� ������ �� ����������� ����������� �� ��� �������� ������� � �� ���� ������������ ������� ��������� ����. ��� ������������� �������� ������� ������� ������������� ����������� ������� ������ ������� � ������ ���������� ������� �� �������.

������ � ������������� �������� ������� �����������, �� �������, � ������ ����������� �� ������� ����� ���������� �����.

��������� ����� ������� ������������ � ����� � ����� ������� (�������) ��� ���� �볺��� ����������� ���� ��������� �������. ���� ���������� �볺��� �� ���� �������� ������ ��� ������������ � �� �� �������� ��������� ����. ���� ������� ������������ � ����� ������ �������.

������� ������ � ��������� ����������� ������. �� � ����� �������� ��� � ������ ��������� ������� �������� ������� ������.

������������ �볺���� ���� ���������� �� ��������� ���� ������������. ���� �������� ��������� ������� ���������� ���� �� ���� ���� � ����� ������������� ����. �������� ������ �� ������� ������� ���������� ��� ������������. ���� �������� ������ �� ���������, ��� ������������ ����������� � ����������� ������� ������� �����������.

������� ������ � ������� ����� ���������� ������������ �� ��� ������ �����, ��� � ��� �����. ���� ���������� �� ������ ������� ������; ������� ������ ����� �������� ����������� ��������. ��� �볺��� ������� ������ ������� � ���, �� ��������� ����� ������ �� ���� ������������ ������� �������� ����� (�������).

������������� � �������� ������ � �������� ������ � ����� ��� ����������� ���������� �������, �� ������������ �� ��������� �������� ������. ������� �������� �������� ������, ��� � ������ �� ����������� ���������� ����� ���������, � �������� � ����������� �����������. �������� ������ � �� ������� (� �������������� ��������) �������� �������-������������� ���������� ��������, ���� ��������������� ��� ������� ���������� �������. ������� ������ ������������ � ��������, ��������������� ��� �������. ��� � ���������� ������ ���� ������� ������ ������ �� ����� ���� �� ���� ���������� � ���� ����������. ������� ������� ������ � ������� ���� ������� ������ � ����: ���������� �� ������ � ������� ����������� ������������� � ������� �� �������� ������. ������������ ��������� ������ ������ ������� ����� ������� ���������� �������. ����� ����������� �������� � ����������� � ����� ���������� ��� ����������� ����������� ��������� ������; ���, ���� ������ ����������������� �� �� ���������, � ����� �������.

������� ������ ������������ ������-�������� ��� ���� ��������������� �볺��� �� ����� �����. ��� ����� � ������ �������������� ��� ������������. ������� ������ ������ ������������ ������� �����.

��������� ����� ��� ������ ������ ��������������� ������� ������, � 50-� ���� XX ��. ������ ���� ������� ������ ������� ��� �������� �� �������������� ������� �������� ����'���������� ������������ � ���������� �������.

������������ ��������� ������ ������ �������� �������� � ���������� ������������ �� ������ ���'������: 1) ������; 2) ��������� ������; 3) ������������ ����������� (���������). ̳� ������ � ������������ �������� ���������� �������� ����� ��� ������������ ��������� ������ ����� ����� ��� ������� ������. ������������ ������ �� ���� ������� ����� �� ��������� ������ ������ ����� ��� ����������� �� ������, �� � ����� ������. ��� ����������� ���������� �������� ������ � ������� �������� ������� ������� � �����. � ���������� �������� ��������, � ���������, ����� ���������� �������, ���� ������� �������� ������� �������� ��� ����������� �� ����� ������.

��������� ����� ������ ����� (��� �������) ���������� ���������� ��������� � ���� ������� �� ������, ������ ��������� ��������� ������. ���� ������ �� �������, ������������� ����� ���� ����� �� �������� ������� ����������� ����������. ��������� ��� ������������ ����������� � ���� ������� �������� ������ �� ������ ���� �����'����� ����� ������, ������ ������ ���� ��.

�������� ��������� ������ ������� ��������� ���������� ��� ������� ���� ������������ �� ��� �, ��������, ��� ����������� ����������� �������.

����, ����� ������� ��� ����� ���䳿 ������� ���������� ������������ �� ��������� ��������� ������: 1) ������ ������ �������� ������ �볺���-������������; 2) ������ ������������� ������ �� ������ � �������; 3) �������� ��������� ������������ ������� �� ������ ������ � ����; 4) ������������� ������ ����� �� �������� ������� ��������; 5) �������� ����������� ��������� ������� �� ������ ������ ��������� �������� ������ � �������������; 6) ���������� ������������� ����� �����.

������� ������ ��� ������ ���������� ������������ ������ ����������� �� ���� �������, � � ������ ������������, �� ����������, ��������, �����, �������� ����, ��-����������� ������� ����.

���� ������ ������� �� ������, �� �������� ��������� ������ � ����� ���� ������������. ���� ������� �������� ���������� ���� �� �������� � ��������� �������� ��� ������, �� �������� ���� ������������� ������������������ �������� ������.

�� �������, ���� �������� ��������� ����� ����� �������� ����� ������� ������, ����, ��� ������ ��������, ������� ��������� ������ �� ���� ������ ����������. ������ �������, ���'���� �� ������������� ��������� ������, ��� ����� ���������� ������� �� �� ������ �� �����, ����� ������ ���������� �����, ��� ���� � ����� �������� �� �� ���� �������. ��������, �� ���� ������� ��������� ������ � ������ ������� ���������� ���������. ���� �� �������� ��������� ����� �������������� ������������������ (����� �������) ������� ��������� ������. ��������� � ���: VISA, American Express, Euro Card �� ��. ����� �� ����� ������� ����糿 ������� ������� ������ ��� ������.

�� ����� �� ���� ������ ������� ����������� �� ������ ��������� � ������ ��������� ������.

������� ������ ��������� ��������� ��� ���������� ������������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������. ����, �� �������, �� ����������� ��� ����� ������� ����� ��������� ������������. ˳�� ������������ �� �������� ������ ����� ������� ����� ������.

����������� ��������� ������������ ��������� ������ ������ �����. � ����� ���� ���������� � ������������ ��������� ������ �� ����������� ����� ���������� � ����������� ����� ���������� �������.

5.5. �������� ��������� ������ � ��������� ��������

�������㳿 ���������� ��������� �������� � �������� ������� � ���� ���������� ������������ � ������������ ���� �������� ����� ����� ��������� ��������. �������� ������� ��������� �� ���������� ����� � ����������� ��� �������� ������������ � ����� ��������� ������� �����. ����� ����� ���� � ���� ����������.

��������� ����� ������� ������� ������� ������ � �������, �� ������������ �������� �� ������� ������ � ������, �� � ��'����� ������������. ����� ������� �� ����������, ������ � ������ �������� �������, ������� �������, ������ �� ����� ������� ����������� � ����� ������� �����, �������� ����, �� ������ ���� ������� ������ � ������������ ������� ������, �� ����� �� �������� ������, �� �������� ����'������� �������. ����� ������� �������������� ������� �� �����, ��'���� ������������, ������ ������, ���������������� ������������.

������ ������� ������� ������������ � ����� ���������� ������� �������.

Գ���� ����� ��������� �������� ������� ������ ������������� ����� � ���������� ������, ����������� �������, ���������� ����� ����� ��� �������. ���������� ��������� ������ � ���������� �������, �� �������, ��������� ��������� ���� �� ������� �� ��� �������� ������ ���������. ��������� �������� ������, �� �������� ������� ������������� �������� �������, �� ������������ ����� � �������� ������ ���� ����. ������������ ������ ��������� ������� ����������� (������������) �������������� �� ���� ���'����� � ������������ ������� �� ��������� ��������� (��������� ����, ������� ������).

��� ������ ������ �������� ������� ��� ���������� ������� ��������� ����� � ������� �� ��� ����������� ���������.

�������� �� � ���������� ����� ������������������ ������������� �볺���. � �������� ������ �� ����������� �� ������� �������� ������ �������� ��������� ������������. ��� ����� ���������� ��� ������ ������: �������, ���� ������, ��, ������ �����, ������� ����, ����� �����, �������� ��������, �������� ����������� �������, ������� ������������, ��������� ���������� � ���� ��������, �������� ���������� (��������) �� ��.

� ����� ��������� ����� ������ �� ��������� �������� ���������� ��������� �������� �������� �����.

������ ��������� ����� ��������� ����������� �� ������ ��������� ��������, �� ����������� ������ � �������� ������� �� ����� �� ��������� ����������. � ��� ������� ����� �� ���������� � ������ �������� ������� ��������� ������ ���� ���������� �� ����� �������� �� ����� ����������� �������. ��� ������ ������ ���������� ������� �� ����������� ������������ ������������� �볺��� �� ������, ������� ����������, ����, �����, ���㳺�, �������������, ����� ����.

��� ��������� ���������� ������� ��������� ����������� ���� � ���� ��� ���������: ������������ �����; ������� ��� ��������, �� ���� ������; ������ � ���� ������ �� ���� ��������� ��� ���������� ������������������ ������������; ���������, �� ������������ ������������ ������� (�������, ������, ������ ����������� ��� ������� �����); ��������, �� ��������� ����� �� �������� ������. ��� ��������� ������� �� ���������� �������� ����� �������� � ������������� ������� ����� �� ������ ��������� ������ ���� ��� �������� �������� ������ �� ��������, ������ ���������� � ����������� �������, �� �������� �������� (������) ������������.

������� �� ���� ���������� ������� ������ ����������������� ��� �� ������ ����� ����� ���������� ��������. ��� ��������� �� ����������� ����� � ���������� ������� ����'������ �� ���� �������: ������ ����� � ������������; ���� � ���� �������, ����� �� ������� � ���������; ����� ������������ �������; �������� ��������� ������ �� ������� �� ������� �� ������; ����'���� ���� �����.

���� �������� ������������ �볺��� ����� ��������� �� ������� ����������, ��������� ������ �������������� � ��������� ������. � ������� �������� ��������� ������ ������������ ������� ��������� �������. � ��������� �������� 䳺 �������, �� ����� ������ ������, �� ���������� ������� ������� (��������), �� ������ ���� ��������� �������.

��������� ������ �������� ����� �� ������� ������ ������ � �����, ��������, �����'�����, �� ����������� ����� �������� ����� � ����������� �� �������� �����.

���� ���� ��������� ������� ������ ���������� ���������� ������ � ��������� �������� ����� �� �������� ������. �������, ���������, ��� ��������, �� ����������� �������� ������������� ����������, ��� �������� ������ �� ������������ ������� (������������) ����������, ���������� ������� ������� �� ���������� ������� ������, ���������� ������������� ������ ����. ���������� ������ ������� ��� ������� � �������� ��������� ����� � ���������� �������.

����� 6 ��������� ������

������� ���� � ������� �������� ����� ��������� ������. ������� ����� �� ���������� ������ ���� ����� � �������� ���������� ��������. �������� ��������, ���'����� � ���������, �����������, �� �������, ��������������� ����������� ���������� � ���������� �������. � ���������� ������ ���� ��������� ����� ������� ���������� ������������, �� ���������������� �������� �������� ��������� � ����� ������.

6.1. ������� �� ���������� ���������� �������

��������� ������ � �� �������� ����� �������, ���'����� � �������� ����� �� ������� ���������� ����� � ����, ���������� ��� �������� ������� ����. ������� ������ ��������� �� ������������� �����. ��������� ������ ��� �������� ���� �� ����� �������� �������� �� ����� � ����������.

���������� ������ ���������� � ��������� ����� �� ������ ������� ���������� ������. ������� ���� � ���������� ����� ��� ��������� � ����� ��������������� ������� ���������� ��������. ������� � �� ��� ������� ���������� ����� (����, ���������, ������, �����, ����� ��'����, ������������� ���'������ �� ������) � ����� ��������� ������� ������. � ������� �������� ������ ��������� ���������� ���������, � � �������� ���� ���������� ������������� ���������.

����� �� ������� ������ "��� �������" (����� II) �������� ��������� ������� ����, ���������� �����, ��� ��� ����� �� (���) �����, �� ��������� ������� �������, ���������� � ������������ ��� ������ �����. ��������� ������� ���� ���� �����, ���'����� �� ������ � ������, �������, ��������, ���������� (���� ��������� ��������) �� ������� �������� ��������. ³������� �� ������������� ������ ��������� ������� ������ ���� ����� ������ ���������� �� ���� �������� �������� ������� ������ �� ��������� ����������.

�� �������� � ������ ���������� ������������ ����� ��������� �������� � ���������� ����������, ������� ���� �� ���������� �� ������� ������������� ������. � ��'���� �� �������������� ���������� ���������� ������� ����� ��������� ������ �������� � ����������� ������� ���������� �����. � ������� ���� ���� ������ ������ ������� ������� ���������� (�� ������� ������� ������), �� ������� ��� ������� ���� ��������, �� ����� ����� ���������� �����.

��������� ������ ��, �� �������, ����� ������� �����������. ������� ������ � �������� ������ ��������� ���������������� ��� ����������� ���������, �������� � �������������� �������� � ���������� ��������, � ����� ������� ��������� ������. ���������� ���������� ������� � ��, �� �������� ��� ���� ������� ���� ��������� �� ����������, �� ������ ��� �� ��������.

��������� �� ���������� ����������� ���������� ���������� ������� � �������� ��������� ������� ����� �������� �������� �� ���������� �, ����������, �� �����. ��� �������� �������� �� ����� �� ������������������ ������������ �� �����-������� ������� �������� ���������� ������� ����������.

���'������ ���������� ������� �:

� ��������� � ������� � ������� ����� ��� ������������ ������� �������, � ����� ���������� ��������� �����;

� ������������ � ������� �� ����� �����, �� ����� � �������� ��'���� �������, ��� ����� ����������, �� ������� �� ������� ��'���� ������� �� ������� ������������.

��'������ ���������� ������� � ������ �������, ��������, ��������� �������, �������, ��������, ������� ������ ����. ����� ���������� ������� ����������� � ������ ������� ������� ��'���� �������. �� ��������� �������� ����� ���������� �� ������� ������ � ���� ������ ���������� ����� �������� ������� ������. �������� ����� ���������� � ������������, ���� �������� ���� �������������, ����� ������ ��� ����� ��������.

³������� �� ������ ������ "��� �������" � ��������, ���� ��������� ������� � �������� �����, ������ ������� �� ���� ���������� ���������� �� ������ ��������� �����-���������� ���������. ���������� ���������� �������� ������� ���������� ����� ����������� �� ����� ����������� ����������.

���������� �� ��'��� ���������� ������� �� ��� ������� �������. ���� ����� ����� �� ������ ������� �� ������� (�������), � � �����, �� ������� ������������ ��������, ���� �� ����� ������.

� �������� ������ ���� ��� ������ ��������� ��������������� �������: 1) ����� ������� ������-������������ ����� (����� ������� ������); � ���� ����� � ������ ����������� ���������� �����: ���������� �������� ���� �������, �������� �������� �� ���������� �����, ��������� ������ �� ��.; 2) ����� ������� ���� ����������������� �����; � ���� ����� � ������ � ���� ������������ ������� ���������� �����; ������� ��� ������ ��������� ��������, ����� ����� �� ����������� �� ����� ���� ������� � �������. �� 1917 �. ��������� ������ � ����� ��������������� ������� ������-������������ �����.

��������� ������ ��������� ����� � ͳ�������, �� ������ ����, ���� ��������� �������� ������������, ��� ���������� �� 1770 �. � ѳ��糿. ������� �������� ���������� ������������ � ͳ������ � XVIII � XIX ��. ������ � ���� ��� ����������� ������������� ���������� ����� ����������� ��������� � ��������� �����������. ��� � ͳ������ ���� ������� 30 �������������� ��������� �����. � ������� ���� ������ � � �������, �� ���, ������ ������������ ������� �����, � ������� �������� � ���������� ��������� ���������� ��������� �����.

� ����� ������ ����������� ��������� ����, �� ��������� �������� ������������, ��� �������� 1864 �. � ����.����� �� �������� ���� ������� ���� �������� ������� ����� �� ������ ���� �� ���� ������. ˳������� �������� �������� �� ����� � ���������� ���� ��������� 1917 �. ��������� ���������� �������� � ���������� ���� ��������� �����.

��� � ����� �������� � ���������� ������������ ����������� � ����������� ����. � ���������� �������� ������������ �� ����� ����� �� ������������ ������ ������������ �����'�����, ���'������ �� ��������������� ������������.

�������� ������������ ������ �� ��������� ����������� ����� ����������� ����� � ������ ��������� ����������. �������� �� ������� ��� ��������� ������ ������������������ ������������, � ����� ������� ���������� �����, ��� ���� ��������� ������ ��� ������� ����������� ���������� ���������.

��������� �����������, ��, �� �������, ���������������� �� �������� ��� ��������� ���������� �������, �:

- �������� �����'������, �� �������� ������������� ���������� �� ������������ ���� (���������) ����������� ����� �� ����������� �������� �������� � ������� ������������ ����� � ��� ����������� ������������� ����� �����'������, ������������� �������� �����;

- ��������� ���� � �������������� ������ ����, �� ����������� ���������� ������� �� ������� ��������� ������, ������� �� ������ ���������� �����; �� ��������� ����� � ���� �������.

� ��'���� � ���, �� ��� ���������� ������� ������� � �������� �������� ���� ��'����, ������� �������� �� ����������� ����� � ���������� ���������� ����� ������. �������� �����'������ ��� ������ �������, ���� ���������� �� ��������� �����. ������� ����� ��� ����� ��������� ��������� ��������� ������������� �� ��������� �������� ���������� �����.

������ �� ���������� ��������� ��������� �� ������ ���������� ������� � � ������� �������. ³������ �� ���������� �������� ����� �� ����������, �� �� �������� �������� �� �������������� ��������� ���������� �����. ϳ�������� ������ ������� �� ���������� �������� ���'����� �� ���������� ������ ���������� �������, �� ������ �� �������� ���������. ��������, �� ��������� ���������� ������ � ��������� ������ ���������� ������ ����� ����� ������������ ���������� �������, ������� �� ������ ����� ������������ ��� ��� ������������.

� ��'���� �� ��������� ���������� ������������ ��������� ������� ��������� ��������� �����, �������� ������������ ����� � ������� �������� � ������������ ���� ������, �� ������������ �� ������������ ���������� � ��������� ������ �������. ��������� ��������� �������� �, �� �������, �����������-��������� ����������, �� �� ����� ������� ��� ������ ������ ������ ��������� ������ ��� ����������� ������� ���������� �������.

6.2. ������� ���������� ������������

��������� ��������� ������� ��� ��������� ���������� ������������ ����������� �� ��������� ������� ���������� ���� ������ ������ � ��������� �����, ������������� ���� ������� ���������� � ����� ����������. ������ ��� ������ ������ �� ����� ����� ��� ������� ��������� �����. ������� ����� � �������� ��������� �����'�������� �����, �� ��������� ����� �������. � ���������� ���� � ����������� ����� (����������), �� ����� ����� �������� ����������.

�� � ���� ���� ������, ������� ����� ������ ���� � ����-���� ������ ������ �� ������� ������. ������� ����� ��������� ������� ����� �� ���� ��� ������� �������.

���䒺���� ��������� ���������� ����� � ��� ����� ������� ������, �� ���������� � ������� ������, �� ���� �������� ���� ������� ������� � ���� �� �������. ��������� ���������� ����� ������ ������� �� ����'������� ���������� ������.

������� ����� ���������� ������ �������� ������� �� 10�15 ����. ���� ������ ���� ��� �� ����'������, ��� �����.

� ������ ������ ����� ������ ���������� ��������� ������� ������� ����� ������ ������������� ���� ��������.

���������� ������ ������� ���������� ������� � ����'������� ������������� � ���� ���������, �� ������������ ���� ����� �������� �� �����, �� ������� �� ������������ ������. � �������� ������ ������� ������ �� ������ ������ ������� �� ������� ������� ������������� ���� ������� �������; ������ �� ��������� �볺���� ����� ����� ������� ������� ����. ��������� ���� ���� ���� �볺���� �������� ���������� ��� ��, �� ��������� ������� ������ � ���������, ������� ��������� ������� ����. ���� ���������� ����� �������� ���� �������.

���������, �� ������ �� ����� �������� ������ ���� ���� ��'����� �������. ������� ����� �������� ��������� � ������� ��� �������� �� ������� ���������������� (���������, ��������������� ����) �������, � �� ����������.

��������� ���������������� �� ����� � ����� ��������� ������������� � �������� ��������, �����, ���� �� ����� ���������� �������� �������; �������� �� ������������ ������ ������, ���������� ��� ���������� �������� �������; �������� �� ����-��� ����� ���������� ��������� �� ������� �������, ��� ������� ������� ��� ������������ ����. ��������� ������������� �� �����: ������� �� ������������� ��������� ������� �������� �� ���� �����������; ���������� �������� ������� �����'������, ���� �� �� ���������� ������ �����'������; ���������� �� ��������� ������ ���������������� ������� ������� � ������������ �� �������� ��������� �����, ������������� ��������; ���������� �� ��������� ������ ���������������� ������� ������� � ������. ��������� ������������� �����'������: ������� ������, ������������ ��������� ������� ��� ���������� ��� ���������� �������� �������, ��������� ���������� ����������� �� ��������� �������; �� ����� �������� 䳿 �������� ������� ���������� �� ��� ������� ������� ������� � ������� ����� �� ������� ����������������; � ��� ������� �������� ������� �������� ��������� �� ������� �������� ����� ��, ��������� �� �������� ������, ���������� �����'������ � ������� ����� ��� � �������� ������; �������� ����� ���������������� �� �������� ��, ���'������ �� ����� ���� �������� �� ������� �������.

���������� ������ ����������� ������������� ��������� �������-�������� ��������� ������.

����� � ������������ ���������� ������� ���������� ������������ � ����� � ��������� ������� ������ ���������� ����������. � ��� ������� ������ ������ ���� �� ���������� � �������� ��������� ����� ������ �������� ������� ��������.

��� ���������� ������� �������� ������ (�������� �������) ������� ����� ����������� ������� ����������.

�� �������, � ������������� ������� �������������� �����, �� ���� ������� ������ ������ ���������� ���� �� ������� ������, �� ��������� ������� ��������� ��������� �����. ��� ������� ����� �� ������� ��������� ������� � ����� ����� � ��� ��� ����� ����� �� ������������ ��������� �������, �� ��� ���������� ������ ��'����. � ��� �������� ��� �������� ��������� �� ������� ������� ������� �����, ������� ������� ���� ����� �� ��������� �������� ������.

���������� ��������� ���������� �� ����� �������� ��������� ����� �������� �� �� (�������) ���������. ��������� �� �������� ������� ������� �� ���������, ���� ��������� ��'��� ��������� ��� ����-������ ����� ������ (���������, ������������) ���������� �� ������ ��������.

������� ����� �������� � ����������� �����, �� ����������� �� ��������� �������� ������� �����. ���� ������� �� ���������� ���� �� ��������� �������� ����������� ��������.

�����, �� ���� ��������� ���� ���� ������ ������, �������� �� ����� ���� �������� ����� ������ ������, �� ����� ����������� ��� ��������� ����� �� ��������� ��������. � ������� �������� ������� �� ���� ������� ��������, �� �������, ���������� ������� �� ��������� ��������. �� ���������� ������� ���� ������ ������� �� ��������. ��� ����� ����� ������ ������ �������� ������� � ��� �� �������� ������� �� ���������� �� ������������ ������� �� ��������� ������. ��������� ���� �� ���� ������� ���� � ���������� �������� �������� ���������, ���������� ������� �� ���������� ������� �� �� ����, �� ������� ��������� ������ �� ��������.

ֳ����, �� �� 20-� ���� ������� ����� �������� ������ � ���� ��������� (� �� ������), �� ����������� ��� �����������; ���������� ������� ��� ������������ ���������� �������.

�������������� �������� ���������� ������� ��������� ������� ��������� ������ � ������� ������� �� �������� ������ ������������ � ���������� ��������.

� ��� ������������ ������ ��������� ������������ ����� ��� ������������ � ��������� ����.

��������� ������ �� �������� ���������� ������� ��������. � ������ ����������� ����������� ������� ������������� ���������� ��� ���� ����������� �������. ��������� ������ � ��������� �������� ����������� ��������.

6.3. �������� ������������ ��������� ����������

� �������� ������ � ����� ��������� ��������� ��� ���������� ��������� ���������� (�������� ��������������) �� ��������� ������ �� �������� ����������� �����. ������ ������� � ����� ���� � ���������� 1995 �. �� ����� �������� ������� ���������� ������� "����������" � ������������ ����� "������" ���������� ������������ ��������� ���������� � ���. � ���������� ������ ���� ������� ��������, �� �������, ����� ������ � �������� ���� ����� ��� ���� ����� � ��������. ��������� ����������� � ��� ������� ������ �������� ���������� �����, �������� ����������, ���������� ��������.

����� ��� ������� ���������� ��������, �� ����� ����� �� ��������� �������, ������ ������� � ���� �� �����. ���� ���� ������ ��� ����������� ������ ����� ������� ��������� ���������������� ������ �� ������������ ������ ������.

����� ���� ���������� ���� ���� ����� �� ������� �������� ���������� ������� ��� ������ ����� � ��������� �����. ����� �����, �� ����� ���� ���������� ��������� � 30-� ����� XX ��. � ��� ���������� � �������� ������������ ��������������� (������� �������). � ����� �������� ������������ � ��������� ������ �������� ����� ���� ����� ������� �������� ���������� ���������� �������������� �������.

������ �� ������� ����� ����� � ��� �������� ���������� �� ���������� ������������. �� ��������� ��������� ���� �������, � ����� � ���� ��������� ������� ���������� ������� �� ������� ����������. �����-����� ��� ������ � ���������� ��� ���������� ������� ����� ������ ������� ��������� ���������� ������������.

���� ������� ����� (���������, ��������� ����������� ���� � �����) ����� ����� ������������ ������ �������� ����������� �������, �� "����� ������ ������������� �������". ³��������� ������� � �����, �볺�� �����'������� �������� ������ ���� ����������� �� ����� ����, ��� ������� 30% �� ������� �����, �� ���� ��������. ϳ��� ��������� ������ ������ ����������� ���� ���� �볺��� �������������� �������� ������.

��������, �� ������ ��������� ���������� ������������ ��������� ���������� ������� ���� �� ����� ��������� �������� � ���������� ���� ������ ���������. �� ����, ��� ������, �� ��������� ������� �� ��������� �����, ������� ���� ���������� ���� ��������. �������� ������ � ����, ��� �� ����� ��������� ��������� ������� ������ ��������� ��������� ������.

������� ��������� ����� ��������� ������ �� ��������� �������� �� ������� ����������. �� ����������� ����� ������� �� ������������� ������ � �������������� �������� ���������� ������������ � ������ � ���������� �������� ���������. ���, � ͳ������ ������ �� ���������� �������� � 1968�1996 ��. ���������� � ����� 7�10 ������� �����. � ��� ��������� ������ �������� �� ����� �� �� ���� �� 3�5 ������� �����.

� ����� ������ ����� � �������, ������� � ��������� ��������� � ��� �������� ������ ������ ���������� �������� �������� �������� ����� ������������. ��������, �� ����������� �������� ��� �������������� ������� ���� � ���������� ����������� ������������ ���������� �����.

��������� ������ �� ������� ���������� ���� ���������� �� ����� �������, ��� � ���� ��������, ����� ���������� ����������� ����������.

������� �� ��� ������������ ��������� ���������� ��������� ������������� ��������� ������������ � ����������� ����, �� ����� ����������� �������� ������� ����������� ��������� �������, �� ��������� � ��� ��������. ����������-����������� ������������ ���������� ������������ � ����� ����� �������� �� ����� ��������� ����� ��������� � ��������� �������, ���� �������� ���������� �������.

� ����� �������� ������������ ��������� ���������� ���� ������ ������������� ���� �� ����� �������� ��������. �������, ����������, ��� ������� ������ ��������� �����'�����, ������� ����������� ��������� ������ ������� ����� �� ������������ ������� ����. �������� �������� ���������� ������������ �������� ������ ���� ��������� ��� ������� ������ ���������, ����� � ���������� ��������.

��������� ������ � ���������� ���� ����� ������� ������� ��������� �������� ���������� ��� �������� ����� � ������� ������� � ����� � ����� ������. ��������� ����� � ���������� ������ ���� � � ����� �� ����� ������� ������ �� ����� �� ����������, ��� � �����������. �������� ������������ ��������� ���������� �������������� ���������� ������� ��� ����������� ���������.

������������ � ����� ���������� ������������ ��������� ���������� � ����� �������� �� � �����������, ��� �� ����������� ����.

6.4. ����������� �������� ���������� ������� � �����

�������� ������������ �� ����� ����'����� ��������� ������� ��������, �� ��������� � �����, � ������� ����������� � ����������� ��������� ���� �������. � ������ 1992 �. ������ ������� ����� ������ "��� �������" � �����, �������, �������������� ����� ������ ���� �������. ����� ��������� ����������� ���� ���������� ������� ���� �� � ���� ������������. ���� �������� ������ ��� �������� �������� �� �����, ���� ������� ����� �������� ������������ ����� ��� ���������� �������������� �������.

���������, ����������� ��������� �������� ���������� ������� � ����� � ������� (����������) ������ ��������� ������� � ����� ���������. ������������� �������� ����� ��������� �� ���������� ���������� ����� ��������� �������. ������������ ������� �������, ��������� ������� � �����, �������������� ������� ������� �������� �� ���� ���� ������, ���������� ���������� ��������. � ����� ������ ������� ��� ��������� ������������������� ������� ���������� ������������, ��� � �������� ��������� � ��������� ����� ��������� �������. ��� ���������� �������� ���������� ������������ ��������� ��������� ������ "��� �������". ������� �������� �� ������������� �������� ������� ������ ��������� ������, ��� � ����� ����������� ��������� �������� �� ��������� ��������.

�������� �� ����������� ���� ���������� ������������ � �������� ��������� ������� ��������� ��������� � ����� ���������� ����������� � ���������� ����. �� �������, �� ��������� ��������� �� �������� �������, ��� ������� �������� ������������ ��������, ������� ����� ������ � ������� ��������� �������� � ������� ����������, ������� ����� �� �������� ���������� � ��������� �������, ���������� ������ ������� � ����������� ���������� ������� �� ��.

�������� ������������ �� ��������� ������� ������������� ���� � ��������� ����������� � ��������� ���������, ����������� �������������������� ���������� �������� �����, � ��������� � �����. ������� ������� �������� ��������� �������������������� ���������, ���� ������������� �� ���������� ����������� ������, ������ ������, �������� � ������ ����.

� �������� �������� ������ ������� ����� ��������� ����� ������������ ���������� ����� � ��������� ������������. ������� ��������, � ������� ������������ �������� ����������� ��������, �� �������� ������������ ����������� ���������. �� ������� ���������� ������� ���������� ������ ��������� ��������� ����� ����������� ���������� (�������� �����).

� ����� ������� �������� �� ���������� ����������� ����� ������ � �� ��������� ���������� � ������ ������� ����������������� �����.

� �������� �������� �������� ������� � ����� �� 2001�2005 ��. (�������� ������ ���������� ������ �� 30.05.2001 �.) ����������� �������� ������ � �������� ������������ �� ������� ����, � ���� ���� ���������� ������������. ����� ��� � ����������� ��������, ���� ������������� ���������� ���������������� � ��� ����������� ������������� �������� �����'������ ��������� ����������� � ������� ���������� �������� ������; ����������� ������ ���� ������� ���� �������������; ������������ ������� ��� ������������ �����'����� �� ���������� �����-������� ��������� ������; ��������� �� ������������� �������� � ���������� ������������.

� �������� ������ �������� ���������� ������������ ��� � ����� ����������� �������� � ������� ��������� ���������� ��������� ��������-��������� �������. ��������� ������ � �������� ���������� ���������� ������� ��������; ��������� �� ������ ���������� � ��������� ����� ��������� ������� ��������������.

����� 7 ˲����

�������� ��������� ��������� ������� � ����� (�� ����.� �������, ����� � ������). � ��� �������� �������� ������ ��������: 䳺 ��������� ��������� 1988 �. ��� ���������� ��������� �����, �������� ����������� ��������� ��������� �������, � ��� ������� 23 ���������� ���������.

������������� ������ ������ �����, �����, ����������, ������ ����������� ����������� ���� � ������� �� ��� �����������, ��� � ��������.

˳���� � ���������� ��������� ������� ��������. �� � ���� � ����������������� ���� ������������ � �����, ������ ����������� ��� ���������� ���������� ��� ������ ���� �������� � �����.

7.1. ��������� ������� ���������� �������

˳�������� ������ � �� ������� �������� �� ���������� �������, �� ��������� � ��� ������ ����� � ��������������� ���������� �������� �����. ˳���� � ���������� ������ ���������, ����� ��������� �������. ���� �������� ������ � ������ �������'���� � ����������� ���������, ��������� �� �������� �������. ������ �� �������� ������ ��������� �������� �������� �������� � ����� ������ "��� �����" (�� 16 ������ 1997 �.).

˳���� � �� ������������� ������ �����, ����������, ����������� ������ �������������� �����������, �������� ������������ ��� �������� ��� �� ����������� ������������, ��� ��������� ����� �������� �� ��� �� ������������ �� ���� ����� �������� ������.

� ����� ���� ����� ��������� �������, ����� ����� ���������� �� ������� ��������������� �������, ���� �������� � ���������� ���� � ���������� ������������� � ����������. � �������� ������ ����� ����� � 40�50-� ����� XX ��. ����� ��������� �������� ������� � ������ �� �������� ����� ��������� ������� �������� ������������ ��������� ������ ���������� �����������. ˳���� �� ����� ���������������� ���������� ��������� ��������� ���������� ��� ������� ������ �������, � ����� ������� �����, ���'������ � ����������� ������������ ����������.

��'����� (���������) ������ � ����-��� �������� � ������ �����, ��� ���� ���� �������� �� �������� �����: ������, ������������, ���������� ������, ������������� �� ���� ������, �������, �������, ������� �������������� ����, �� ���������� �������������� �� ������� ���� �� �����.

���'������ ������, �� �������, � ��� �����:

1) ������������ ��� ��������� �������� ������ � ����������, ���������� �� ���� ���'���� ��������������, �� ��������� ����������� � ��������� ����� � ����������;

2) ������������ � ���'��� ��������������, ���� ������ � ������������ ��'���� ������ �� ��������� ������; ������������� ������ ���� �������� ��� ���������� ������� �������� (������� �������);

3) ��������������� (����������) � ���'��� ��������������, ���� ������ � ������������ ��'���� ������ � ������������ ��������� ��������� �����; ��������������� ������ � �������� � ������������ ���� ������ ��'���� ������.

������� ������ ������ � ������ ������������ � �������� ������������ �� ���������� ����� ���������������� �����, �� � �������� ����������� ��� ���������� ��� � �������� �� ���������� � ����������� � ����������������� � ���������� �������� ����� �� ����� ������ ����������������� ���������� ��������� �������. �� ���� ���������� �������� ����� �� ������ �����. � ������ ����, ����� ������� ������� ��������� ������� � � ��������� ��������� (�� ���� �������� ����� � ������������ �� ������ ����������, ���������� � ��������); � � ������� ����, ������� �������� � ����������� �������� �� � �������� ��������, � � ������������, ����� � ������� �� ����� � ���� �������������� �����������.

����������� ���� ���� ���� ��� ������ ��������� �������� ����� ������������� �� ������������, ��� �������� ��������� �� �������� �������� ������� �� ������ ����� �� �������.

������ ����� �������� �������� ����: ���� (�������� ���'���) ���� �������� ������� ������ �� ��������� ������� ����������� �����; �������� ������� (��� ���� �� ������ ���'���) �� �������� �볺��� ������ �������� ��������� �����; ������������ ��� ���������, ��������� �����, ������ ����� � ������������� ����������������; �������� �� �������� ����� ��������������� ��������� ������� �� ������� �������� ���� ������� ������; �������� ���� ������ ������ ������������ �����. ˳������ ������ �� ���� ��������� � ���������� ����������� � ���� ������: 1) ������� ����� � 2) ������� ���������� �� ������� �������, �� ������� ������� �� ������. �� �������, ��������� ����� �� ����� ����� �� ����������� ����������� �������, ���� �볺��� ������� ������������� �������, �� ����� ������ ��� ����� ����������.

����, ����� � ����������� ������, �� ��������� �� ����� ������ ��������� ������������ ����������� �����������. �� � ���� � ���� ���������� � �������� ������ �� �������������� �������� ������� (�����������), ���� ���� ��� ��������������� (����������������) ����� � ���� ���� � ������ � ����� ����������� ������������. ����� �����, ������������ �������� ������� ����������������: ���������� � ������������, ������������� � ���������������.

˳���� � ������ �������� � �������� ����� ���������� ��������� ������������ � ������������� �����������. ��������� ������ ����� � ���������� �� ���� ������ �� ������ ������ ������ ����� �������� �����, �� �� ������. ������� � ��, �� ������ �� ������� ����������� � ���������� ��������� � �� ��������� ������������� (���� ���� � �������� ������). � �������� ������ ����������� ���������� ����� ��� ��������� �������� (���, ���������� ����������� �������� ������ �������� ������ ������� ��������, �� ��������������).

���������� ������� �������� ��� ������� � ��, �� ����� �������� �� ����� ���������� �� ������������ (����������), � ��������������� ������ ������� ������ ���� � ��������� ������������. ϳ��� ��������� ������ �������� ����� �������� ����� ������������ ����� ����������������� �� ���������� �������. ���� ����� �� ����������, ������� ������ ���������� ��������� ������ ��� ��������������� ������� ����� ��������� (�����������).

� ��������� ����� ����, ����� � ��, �� ���, �������� ������, �� �������� �� ������ ����������� ����������. ������ � ������ ����� ������� ������������ ������������� ���������� ���� �������������� ���������� � ������� ������ ����������.

������� �� ������������ ��������� ��������� �������� (������� ��������), ����� ���� ���� ���� ���� � ��������� �� �����������.

Գ�������� ����� � �� �����, �� ��������� �������� ������ �� 䳿 ������� ��������� �������, �� ���������� ����� ������� ����������� ���������� ��� ����� ���� �������, �������� ������� � �������� �����������.

� ����������� ������������ �� ��������� ������� ����쳺���� ������ ������, �� ���� ��������������� �� ��� ���������� ������ � ������ ������������ �� ����������� ��'��� ������ �� �����, �� ������ ������, �� ���� ������������ 60 ������� ������� ��'���� ������, ��������� � ���� ��������� ��������. ���� ������ ����������� � ���� ������������ ������� ��������� ������� �� ����� 䳿 �������� ���������� ������.

����, ���� � ����������� ������������ ��� ���������� ������ ����������� ���� � �� ����� ������, �� ���� ������������ 60 ������� ������� ��'���� ������, �� � ��������� �������� ��� ���������� ������ ��������������� �� ��� 䳿 �������� ����� ������� ����������� ��� �������� ����������� ������������ �����. ���� ��������� ����� ��������� ���� ������ ������� ��������� �������.

�������� � ������� ���������� ������ �� ���� ������������� ������������ �������. ˳������� ����� ��������������� ��� ����� �������� �������, �� ����������� �� ������ �������� �������� ������ �� ����������� �񳺿 ��� ����� ������� ���� �������. ������� ���� �� ����� ���������� ������ �������� �����.

����������� ����� � �� ������ ������, ���� ���������� �� �����, ������ �� ����� ����������� ������������ �����. ��� ������������ ������ ���������� �������� ������������ ������� �����, �� ������� � ����� (����� ����������� ������ �� ����� ��������). ������� �����������, �� ���'���� � ���������� � ���������� �������� ������, �� ������������ ��� ��������� ��������� �������� ������ ���������� ���������. � ����� ������ "��� �����" ����� ������������ ������ ������������ �� ������ ������, �� ���� ������������ 90 ������� ������� ��'���� ������, ��������� � ���� ��������� ��������. ����������� ����� ������ ���� �������� ���� �������� �������.

�������� �����:

- ��������� ����� � �� ������ ������, ���� ��������� ��������� ������������ ����� � ��������� (�������������) � �������� ����� ����� ���� � � �����; �����, ��������� �, ��������� ��� ������ ��������������� ����������� ���������� (���������������) � ����� ��������� ����� ���������� ���������;

- ������� ����� � �� ��������� ������ �� ����� ��������� ����������������� �������� �� ��������� �� ����� ������ ���������, �� ������ ������ � �������� ��������, ���������� ��� �����;

- ���������� ����� � �� �����, �� ����������� ���'������ ��������������, �� ����������� �� ����������� ����� ������, ��� � ���, ���� ����� �� ������ ����������� ������� �������.

7.2. ������������������� �������� ������

˳���� ����� �������� ����������� �������-������������� �������� � ����������� ������� ��������� ����������-������� ���� ������� �����������. ������� ��������� �������� � ��������� ������� �� ����� �������� �� 1877 �., ���� ������������ ������� "���� ������� ʰ" �������� ������ �� ��������� ��� �������� �������, � ������� �� � ������. �� ������� �������� ���������� ������ ��������� ��������� ��������� � ����������� ������������ ��������� ������. ����� ������������� �������� ���� "������� ������ ����� ����������" ���� �������� � 1952 �. � ���-��������� (Ѳ��).

������������������� �������� ������ ������ � ����, �� �� � ��������� ��������-��������� ������ �������� ������������� ������ ����������� �������. ˳���� �������� ��������� ����� ������� ������������ ����������� � ������ ������� ������� � ���������������, �� �������� ������� �� ���� ������� ��������. ˳�������������� � ���������� (����) �� ��������� ������������� ������ ������������������� �������� � ����������� ��� ��������� �� �� ��� ������� ��� ��������� ����� �������� �� ���� (�������) ���� ������.

� ����� ������������ ������������� �������� � ���� ����������� ������� ���� ����� ����� ��� ������������ ��������� ��������. � ��� ���� ����� ����� �������� (���������, � ������������� � 1970 �.) ���� ���� �������� ��������� ���������� ����.

���� ���������� �������� ��������� ���� ���������� �� ����� ������� ����� � ���������� �������, �� �� ������ ���������� �� ������� �������� ���� ���� ������������� � ������������� �������������� �������; ��� ����, ���������� ������� �� ������ ������� �� ���� (�������) �����-�������. ����� ������� ����������� ���������� ���������� ��������������� ��� ������. ������ ������ ��� �������� �������� ������� � ���������� ���������, ��� ������� ���������������. �����, �� ������������ �� �� ������� ������, ��� � �� ����� ������������ ����������, ���������� � �������� ���������� �� ���� �������������.

�������� ������� �������� ����� ��������� � ���������� ������ ����������� ���������� ��� ������ � ���������� ������. �� � ����'�����, ����������, ������� � ���������� ����������, �����, �����������������, �������� ���������, ������� ��������, ������ �����, ����� �� ������ ������. ��� ����, ��� ����������� �����������, ������ � ������� ��������� �� ����'������ ���� ������ ����� � ����������, ��������� ����� �� � ������ �� ��������� ������. ��������� �� �������, �� �������, ����������.

��� ��������������� ������� � � ������� ��������� ������� �� �����. ��������������� �������� ��������� ������� �������� ��������� ������� � ������� �� ������� ��������� �� ������������ ��������� ���������. ˳������ ������ �������, �� ������� �������� ��� ��������� ����������� � ������ �������� � ��������� ����������� ��������� ������ �������. ������ �� ������� ������ �������� �� ����� ������� �����, ��� � ���������� �������� ��� ������� ����������� ��������.

˳���� ����� ������� ����������-��������� ������������ �����������, ���������� ������������ ������� ��������� ������������ ���������. ����� ����� ���������������� ����������� ������ �� ������� �������� ������ � �������㳿, �� �������, �������� ������ � � ������� ��������� ��������.

������� � ������������ ������ � ������� � �������� ������ ������������ ��������, �������� � �������-������������ ��������. � ���������� ���� ������ ������, �� � �� ����-���� ����� ������ �������, ��������� � ��������� ������� ��������������� ����� ��� ���� ����� ����� ������ �����.

˳���� � ������ ������� ��������� ��������� � ��� ����������� (�����, �������� �������). ������� ��� ������������ ������ ���� ���������� ��������, ���������� ���� �볺���, �������� ������ ����� � ��'���� � ������������������ ����������������, ��������� ���������� ������ ����.

˳���� ����� ��������� � �������� ������. ˳������� �������� ����� ������ ������������ ������������ � ����������� ������. �� � ���� �� �������������� �������� ��������� ����������� ���������� ������������ ��������. � ����� ���� �� ����� ������������� � ��������� ���������. ³������� ��������� �����, �� ���, �� ������ ����� � ���������� �����������.

������������������ ������� �������, �� ��������� ������� �������� � ����� ����� ������ ��� � �������� ���� ����� ����������� ����, �� �������, ��� ��������� ������� �������������� ���������� � ���������� ���� � ����������� ���������������� ����. ˳������ ������� � ��������� ������ � ��������� ������� ��� �������� ��������� ������� ����������� � ������������ ���, ����� � ��������� �������.

� ��������� ������� �������� � ������ �������� �������� ����� ����� ������� �������, ���� ��������� �����, �� �������, �� ������ �������� ����� ���� ������ �� �����. �������� ���������� ������ ������ �������� ��������� ��������� ����������� ������� ��� ����� ���������� � ����� ���� ���������� ������������ �� �������. ����������� �� ���������� ����� ������� ����� �� ��������� ���������� ���������� �������. ������������� ������� ��������, ��������� ����� ��������� ��������� ���������� ����������� ������ � �볺�����. ����� ����� ��������� �� ���� �����'������ ��������, ��������� ������������� �� ���������� �����, �������� ��������� �������, ������ ������� �� ����� �� ��. ��������� ���������� ������� ��� ����� � ��������� ������� ����� ���� ������������. ����� �� ��� �������� �������� ���������� �� ������������� �������� � ������� �������� ������. ���� ���� �� ������� ����������� ��������� �������� ������ � ����� ���������� �������� �������� ��������.

������� ���������� ������� ���'����, ����������, � ������ �������� ����������� ��������� ��������, �������� ���������� ��������� �� ��������� � ��������� ��������� ���� (�������� �� ��������� ��������� ���������� ����). ��� ��������������� �������� ���������� �������� �������� �������� ������� ���������� ��������, ���� �������, �� ����������, � �������� ����� ����, � ������������ ����� ���� ������������ (������������ ������� ��� ��������� ������).

˳������� ��������, ��� ����� ������, ������ � ���� �������, �� ������ ���� ����� ����������������. �� ��� ����������: ������ �������, ���������, ��������������� ��'���� ������ �� ���� ���� ������������ �볺����, ������ � ������� ����������, ������� �������������� � �������� ������ ����������; ������������� �������, ���������, � ������ ���������� �����, ������������� ����.

7.3. ������� ���������� ������������

������� ���������� ������� ������ � ���� ������ ������ �����, �� ���������� � ������ ����� �������� �������� (���. ������� 7.1):

1) ��������� ���������������� �� ����������� � ��������� �������� ������� ���� ���������� � �������������, ��� ���� ������ ���� � ������;

2) ������ ������������ ������ ���������� � �������������;

3) �������� ������������ ���������� ���������� � ��������� ������������ ���������������� �� ����� �����;

4) ���������� (��������) �������� �����. � ����� �������� ����� �������� �������� �������� ��������� ������ ������ �� ���� ������������ ��������, ���������� �� ������������ ��������� ������ ��� ��������� ��������� ����� � �����, ��� ���������� �� ��������� ������� �� ��������� ������ � ��������� ������������ �� ������ �����.

�� ������� ���� �������� �������� �������� ��������������� ���� ������� ������ � ����� ����������� (�������� �������). � ��� ������ ����� �������� ��� ��� ������� ������, �������������� ����� ������, ���������� ���� ������� ����� �� ���� ����������. �� ������ ��������� �����-����, ���������� ��������, ������ ����������, ��������� �� ���������� ���������� � ��������������, ��������� �������.

˳����������� ��������� ���������� ��������� ���������, ������ ����������� ����������-���������������� �������� ���������� ������� ������. � ��� ����������� ������ ���� �������� �����, ������������ ������ �������� ������ � �볺����-�����������������. ˳����������� ��������� ������������ ���������������� ����� ��������, ������� ������, ����� �������, � ����� ��������� ��������������-�������� ��������� �������� ����������, ��������� �����������������.

˳�������������� ����������� � ������� �������� � ������ ����. ϳ��� ����� ������������ ��������� �������������� ����������-����� �� �������� ���������, ���� ������ ��� ������ ���������: ��������� �����������, �� ���� ����������, ����������-��������� ���������� ����� ���������� ��� �������� ���� � �����; ���������� �������� ������� ����������, �� �����������������; ������������ ������ ������������ � �������� ������� ����������. �� ����������-������, �� �������, ��������� ������ �������� (������) �� ���� ���������, �� ���������� ����� ��������� ����.

�� ������� ���� �������� �������� ��������-������������ ������ � ��������������-��������� ������, ���� ���������� ����� ������ � �������� �������� ������. ������ �����-������� �����, �� ���������� � �����, ������ ��� ������: ������������ � ������� ���������, �� ������������� (�����'������ ������������� ���������� � ��������� ���������� �� �����'������ ��������� �������� �� �������� ���� � ������� � ������ ����� � ���������� �������); ����� � ������������ ��������� (���������� ��������� ���������� �������� ������); ���� � ���� �������� (������ ��������� �� ��������� �����); ������� ������������ (��� ����������, �������� ��������, �������� ����� ������������); ���� � ���������; ������� ����������; ����� 䳿 ��������; �������� �����. ��������� � ����������� �������� ���������� ������������ �� ������� � ��������� ����� �������� ���� ���������������� � ������ ����� ��� �����.

�� �������� ���� �������� �������� ��������������� ������ ���������� � ���� ���� ������� � �������� � ������������ ������ ����� �� �������������� � ������������ ��� (��������) ��������� ���������� � ������������. ��� ��� ������� ��������� �� ������������ ���������� ����������������� ����������. � ��� ��������� ���������� � ������������ ������������� ����������� ���������� ����� � ������������ ���������� � ����� ����� ������, ������������ � ������� �����-������� � �������������� � ��������� � ���������������� ����-���� �������� � ������, �� � �������� ��� ����� ��� �������� ������ �� ������� �������� ���������.

��������� � ���������� ���� ��������� ������ � �� �������� ��������� �������� ���� ���������� ������� � �������� �����, ��� ������ ��� �����. ������� �� ���� �������� �������� ���������������� ��� ����� ����� ����� ��������: ������ ���������� ������, ������ �������� (������������) ������, ������ ������ � ������ ������, �������� ����� (������) ����� � �����������, ������ ����������� ������ ����. �� �������, ������ ��� ����� ������ ��� ������ ���������: ������������ �����, ��'��� ������ (����� � ������� �����), ����� �� ������ ���� ��������; ����� �� ���� ���������� ������ ������; ����� � ����� ������ ��������� �������, ����� �� ���������; ����� ���������� ������� ��'���� ������; ����� ���������� ��'���� ������ � ��� ����������� ����������������; ����� ����������� ��'���� ������; ����� ������������ �� ��������� ��������������, ����������� ��'���� ������ �� ������� ���������� ���� ���� ��������� �����; ����� ��������� ��'���� ������; ����� ���������� ��'���� ������ �� ���� ������ �� �������� 䳿 ��������; ����� ��������������� ��������� �������� ������; ����� ������� ��������� ��� ��������� ���� ����������������; ������������� �����; ���� � ���� ��������� ��������. �� ������ ����� � ������� ������ ������ ���� ���������� � ���� �����.

�������� ������ 䳿 �������� ����� ��������������� �� ��� ������� � �� ��� ����� ������� ������������ ��'���� ������ �������� �� ����� ����������-��������� ���� ���� ��������� �� ������������; ��������� ������� ��'���� ������, ��������� ���� ���������� ������������� ������, ������� �������� ������� ��������������.

˳�������������� �� ������������ ��'����� ������ ������� �������� ������� ������. � ����� ������� ������ ���������: ����, ��� ��������� ��� ������� ������ ������� ������� ��'���� ������, �� ������������ �� �����, �� ���� ��������� ��������� �����; ����, �� ���������� ����������� �� ������� �� ��������� ������ ��� ��������� ����� �� ��������� ������; ����� �� ���������� ����������� �� �������� � ����� �����; ������������ ��������� ������� �� ��������� ����������� ��'���� ������, ���� ��'��� ������������� ������������; ���� ������� �����������, ���������� ��������� ������. ˳������ ������ �������� �� ������������� ������ ���������� �� ����� ������� ����������� �� ���� ����������������.

�� ���������� ���� ��������� �������� �������� ��������������� � ������������ ��������� ����'����, ���'���� � ����������� ����������. �� �������� ������ 䳿 �������� ������ ��������������� ������������� ����� ��������������� ����������. ³� ������� ���������� �����������, ��� �������� ��������� ������, ��� ������ ���������� ���������� � ��������. ���������� ���������������� ��� ������� �����, ���� ���������� ��� ����������� �������� ����� ���� ����������� ����������� �� ����� �� �� 1,5 ����� �� ���������� ������ ������. ���� ��������������� �� ������� ��� ������� �������� ����� ��� ���������� ������, �� ������� ��������� ����� ����������� �� �������� ��� ������� �� ����� �� �� 15 ��� ���� ��������� ������ ������.

˳����������� ��������� ���������� ��'���� ������ � ��������� �������� ����. �������, ���'���� � ����������� ����������, ���� ���������������. �� ��� ��, ���� ������������ �� ���� �������� ���������� � ������� ������, ��������������� �������� ������� ����� � ����� ������������� �� ��'��� ������. ���� ��������������� ��� ���� ���� (����������) � ����������, �� �����'������ �� ������ ����������� � �� ��� ������� �������� ��������� ���� ����� ����������. ���� ��������������� �� ������� ���������� �� �������� ������ ������ ��� �� ��������� �����, � ����� ������������� ���� � �������� �� ��������� ������� ���������� �� ������ ���� ������������ �� ������� ���������� ���������� �����������.

7.4. ˳�������� ������ � �����

������ �� ������������ ������ �������, ���� ��������� �������� �������� � ��������� �������� � �������� �����������. � �������� ������ � ����� ��� �������� ���������� ��������� � ����������� ���������� ��� �������� ���������� �������, ���������� ��������� ����� ��������� ������.

³������� �� ���'������ ������ ����������� ������� ������ "��� �����", ������ ����������-��������� ���� �� ������� �� ���������� �������� �� ��� ���������� ������. ��� ��������� ��� ��������� �������, ����� ������� � ���� ��'������ � ������������ ��������� ������ "��������".

������ ������ ���������� � ����� � ���� ������������ ����� �� ������ �����������, ����������������, �������� ��'���� ������ ��� ������������ ����� �� ������������ � �����������������. ������ ������ �� ���� ��������� � �������� ���� �� ��������� ������� ������������� ������.

���������� ����������� �������� �������� ������ � ������������� ����� ���� �������������� ����������, �� ������������ ���������� ����������� �������� ����� � ����� ���� �������� ��������� ��. �� ����� ���� ������ ������ ������������ ���������� ��������� �������� ������� ���������� ��� ����� � ������. ����������� ������ ������ � ������ ���������� �� ���������������� �����.

����� ����������� �� ������������ ����������� ������������ ������ � ���� ��������� ������, �� �������� ���������� �������� ��������� ���������� � ���� �����. �� ��������� ���������� ��������� ������� ����� ���������� ���� ����� �������� � ������ ������� ���� ���������� �-�� �������.

� ������������� �������� � ������ ��������� �������� ������� ������������� ����� ������� �����������, ����� ������������ ��������-�������� ������� ������������ � ���������� �� �� ������ �� ����� �� ���������. ˳���� �� ��������� ���������� ����� �� ���������� ������ ��������� ������������� �������.

� ����� ������������� � ���������� ��������� �������� � ��������� �����������. ���������� ������� ̳����� ������ � 1031 �� 18 ������� 1997 �. �������� ��������� ��������� ���� ��� ��������� ������������� ����������� ��������� ������������. ���� ���� � ��������� ����������-��������� �� ��������� ������������ ��������������������� �����������.

����� ���������� ���������� ����� ����� ����������������� �� ��������� ��������� ������������������� ������ �� ������� �������� (�� 50 ������� ������� ������ ������������� �����, �� 䳺 �� ������ ��������� �����) �� ���������� (�� ����� 5 ����) ����� � ���������� ����������. ̳��������� ���������������� ��������� (��������� ������������ � �������������) ����� �� ̳���������� ���������� ������� ������ ����� ������������� �������� �� ����� ��������������� ������ ������� ����������� ��������� �� ������� �������� ������ � �������� ���������� ������� � �������������� ������������������� ������ ������ �� ������� ��� �������������������� ���������������.

� 2001 �. �� ��� ���������� ���������� ���������� "������������" ���� �������� ������� ���������� ���������� ����������� ���������� ������� "������������".

ϳ�������� ������ �� ������ ������ ����������� ��������� ��������� ������ ����, ����������� ���������� ���������.

˳�������� ������ ������� ��� ���������� ��������������� �� ������ ������� �����������, ���� �����쳿 �����, ����� ��������� ������� �������������� ������ �� ���������� ��������� ��������� �����������. ˳���� ����� ���������� �� ���� �� ����������������� ���� ����������� ������������, ������ ������ ��������� ������ ������������� ��������� ����������� � �����.

����� 8 ̲��������� ������

�������� ���������� ���������� ������� ��������� �� ��������� ���������� �������� ����������� ������� � ��������� ��������� ���������� ��������� ��������. ������� �������� � ������ �������� ��������� ����� �������� �������. ���� ������������ ����������������� �������� ���������� ������, ���������� ������� �������, ��������� ��������� ����� ��� ��������� ���������� ����. ��������� ��������� ������� � �������� ������ �� ������� �������� ��� ������ ����������� ��������� ������������ � ��������� �����.

8.1. ������ � ���������� ���������� ���������

̳��������� ������ � �� ��� ����������� ������� � ���� ���������� ���������� �������. ̳��������� ������ ������ ������� �������� �� ���������, ������� � ������������ (������) ����� ����. � ����� ����������� ������� � �������� �������� (��������) �� �������� ������� � ����� ����� � ���� ����� �� ������� �������� ������������. ����������� ������������ ����������� ������� ����������� ��������� ����������� ����������� ����� ����� � �������� ����������������� ��'����.

���'������ ����������� ������� � ������� ���������, �����, �������� �� ��������� �������-������� ����������, ���������� (����) �� ���� ������� �����, ����� ���������, ����������� � �������������� � ������������ ����� ����. ������� �� ���'���� ���������� ��������� ������� ��������: ������ �� ������������ (������) ����� ����; ���������� ������ � ��������� ������; ��������� (������) �������; ������� ���������� � �������-��������� ����������.

̳��������� ������ � �������� ������ ��������� ������ ���� ����������������� ��'����: ��������� �������, ����������� �������, ����������� �������� ������� � ���������� ����� ����� ���� ����.

����� ���������� ��������� ���������� ���������� ���� �������� ̳��������� �������� ���� (���), ������� ����, ������������ ���� ������������� � �������� (����). ���� ��� ���������� ���� �������� (�������� 1947 �.) � ���� ����� ���� ����� 39 ������; ������� �� ��� ������� 180. ����� ��������� ������ �� ������ ��� ��������� � ������� 1992 �. ��������� � ��� ���� ��������� ������� ���� (���������� ����� � ̳��������� ���� ������������� � ��������). ij������� �������� ����� ������������� ��'����� � ���������� �������� � �������� �������������� ����� ������-��������� ��� �������� ��������� ����� ��������. ������� �������� ����� ������ ���� ����� �����, �� �������� �� ���. ���� �������� � 1991 �. � ����� ��������� ������ ���������� � ������ ������ ������� �� �������������-������� �������� �� �������.

̳��������� ������ �� ���� ���������� ���������� �� �������� � ��������. ��� ������ ����� � ������� ���� ��'����� ������ ���������� �������� ������ ������, ����� ����������� ���������� ������. ������� ����� ����������� ������� ��'����� � �����������, ��� ������� �������� � ������ ��������� ������������ (������) ����� ���� � ���������� �������.

����� �������, �� ������� ��� ������ ���� ����������� �������:

1) ��������� ������, �� �������� �� ����������� � �������������� �����, ��������� ������ ���������� ����������;

2) ���������� ������, ���'������ � ���������� ���������� �� ������� ����� ����;

3) ����������� ������, �� ������������� ��������� ������� ������� �� ������� ��������� (���).

�� ����������� ���������� ����� ������� ���'����� ������������ ��������� ������������ ����� �������� ���� ���� � ��������������� �������� �������, ��������� �������� ���������� ����������� ��� ���������. � ����� ��������� ������, ��� ��������� �� ���������� �������� ������������, ������ ������� ����������� ��������� ������; ������� �� ����, �� ����� ������� � ���������� ���������� ��������, �� ���� ���� ��� ���������� ����������� ��������� ������ (˲���), ��� �������� (����), ��� ѳ���������� (Ѳ���).

̳��������� ����������� ������ � �� ������, �� �������� ����������� (�����), �� �������, ����������� ����� �����, ��������� ���� ����� � ������ ��������� �������. ����������� ������ � ������� ������ ��������� � ���������� ������������ �� ��������� ����������, ������������� ������� � �������� ����������. ��� ��������� ������� ��������������������� ������������ ����������� � �������'���� ������������ � ����������� �������.

� ��������� ����� ����� ����� ���� ������� ��������� ����� � ���� ����������� ������������ �� ����-��. ����� ��� ����-�� ��� ��������� ��������� ��� �� ����������� ���������� �. ��������� 11 ������� 1941 �. ����-�� � �� ������� �������� ��� ����� ������-���������, � ���� ���� � ���������� ����� ���, � ����� ����� ������ ���� 1939�1945 ��. � ������ �� ������ ����, ���������, ���������� ��������, �������������, ����� ������ � ������. �� ����� ����������� ��������� ���� ���� ���������� ������ �������� ����������� ���������� �� ����-����: �������� ������ � ��������, �������� �� ��� ����, �� ��������� �����; �����, �� ���������� ���� ���� � �������� ��� �������� �����, ������� ������������ � ������� ��������� ��������������� �������.

ϳ��� ����� ������ ���� ����������� ������ ���������������� ��� ������� �������� ������� � �������� �������� ��� ������ ������� ������ ��� ���������� ������� ������������ ����� ��������������������� ���������� (������� ��� ��� ������ "���� ��������"). � "���� ��������" ���������� ����� ������ 16 ������������ ����, � ���� ���� �������������, ������� ͳ�������, �����, ������� �� ����. �������� �������� ���� 䳿 "����� ��������" ������� ��� ������ ������ ������������������ ���� 13 ����. ������, 2/3 � ���� ���� �������� �� �������� ������������� ������.

� �������� ������ ������������� �������� ������������ ������� � �������� "8����-��", �� �������� ������ � ������ ��� ��� �������� ���� ���������� ������� �� 1�1,5 ���� ������� �������� (��������), �� �������, ������������, �� �����, �� �����-����������� ����������� ���������� � ���� �������������. �������� �������� ��������� ����, �� ���� ��������� ������� "8?���-��".

� 1993 �. ��� ��� �� ���� ��� ������������ ������������ � ��� ������ ������� ����������� ��������� �����������. ������� � ������ ����� �������� ��������� ��������, �� ����� �������� � ���� ��������� ������� ����� ��������� � ���������� ������ �������� ������ �� ���'������ �� ��� ����������, ������� �������� �� ���������� �� �������� ���.

��� ����, ��� �������� ������ ��� ���� ������� � ����� ���� ���������� �� �������� �������� ��� �� ��������� �������, ������������� ��������, ������ � ����� ����������, ���������-��������, �������-�������� � ������� ������� �� ��������� ���������� ������.

���� ���� � ����� �������� �������� ��������� � �������������� ����������� ����������� (�����), � ����� ��� ��������� �����������, �� ����������� ��������� ��������� �������������� ��� �������� ���������� ������� �������� (����������, ���������, �������������� ����). ������ � ����� � ��������� ����.

� ��� ������������� ������������ ������� ������������� �������� ���������� �����, �� �������������� ����� ������ ���������� ��������� ����� ������ �����. ������� ���� � �� ������� �����'������ ������� (������ ������ �� ��������� �� ���� �������) �������� ��������� ���������; �� ������������� ����� �����, �� ������ ����� � ���������� ������, ���������� �������-��������� �����������, ������ ����� ���� �� ���� ����������� ������, ��������� ������.

��������� ���������� ����� ������� ����������� ������� �� ��������� �������. ������ � �� ����������� � ����� ������� �����'�����, � ����� ������������� ���� ����� ��������� ������ ������, �� � ���� ������������ ��� ��������� ���������, �� ��������. �� ���������� ���������� ����� ����������: ��-�����, ���� �� ��������, �������� ������; ��-�����, ���� �� �������, ��������� ���������; ��-����, ���� �� ��������� ��������� � ������������� ���������, ���������� ��� ��������� ����������. �� ������ ������������� �� ������� ����������� ���������������� �������� �������������. �� ������ �� 31.12.2000 �. ��������� ������� �������������� ���� ������ (���� �� �������� ��� ���������� ������� ��������� ����� ���� ��) �������� 11,9 ���� ������, � ���� ����: ��������� �� ������������ �������� � 10,4 ���� ������ (��������� ���� �� ��������� ��� � 2,1 ���� ������); ��������� �������������� � 1,5 ���� ������.

8.2. ������� ���������� ��������� ��������

�������� ����������� ���� ����������� ������� ��������� ������������ �� �������� ����� �� ���� ������ � ��������� �������� ��������� ���������� ��������� ��������. ���������� �������� ����������� ����������� �������, ���� � �������� ������ �������� � ���� ������������������ ��'����. ����� ���������� �� ��� � �������� ����������� ����������������� �������� ���� �볺���.

� ����� ������������ ����������� �� ���������� �������� ���������� ���������� ��������� �������� ��������������� ������������ ��������, �� � �������� ��� , �������� ����������� ��������. ���������� �� �������� ����� �������, �� ���, �� ������ ������� ���� ������ ��� ��������� ������� � ���������� ����������� ������������ ���������. � ������������������� �������� �� �������� ���������� ��������� �������������, �� �������, �������, ���������� �� �����.

������� �������� ������ (������ ��������� �����, ���������� ���������) ��������� ��������� ����������� (�����), ��� ����-������������, �� ��������� ������� ��� ��� �������� �����.

����� ������� �������� �� ������� �������� �������. ���������� ������ �������� ������ �����-���������� ����� �����-��������� (�� ������������� ���������) ��� ������������ �������������������� ����. ���������� ����������� ������� � ���� �������� ��������: �����������, �����'������ ��������������� ���� ������ ����� ��� ����� ������ � ���� ���������. Գ�������� ������ �� ����� ��������� ���������� ������ ������ �� ����� ����-��� ���� �����. ��������, �� ��������� ������ ������� ���� ����� ����� ��� ��������� ������. ��������� ������� ��������� � ���� ����������� ����������� �������-�����.

�������� ������� ���������� ��� ����� ������ ������� (��� ��������� �����).

����� ������ ��������� ������� ��� ��� ��������� ������������� �� ������ ���������� ������ (������) ��� ���������� ����. ���������� �������� ������� ��� ���������� ����������� �� ���������. ������� ��� ���������� ����������� ������������ �� ����� ���� � ���������� ����������� ����� ��������� � ����, �� �������� ����� ������. ������� ����������� (��� ���������) ��������� ��� ��������� ������������ ������ ���������� ������������� �������.

� ��������� ������ ������ ������ ��������������� ������� ��������-����������� �������, ���� ����� � ��� �������� � ��������� ��������. �� ���� ������ ����� ��� ������� ���������: ��-�����, ������ ������ ������� ����������; ��-�����, ����������� (�������������) ���� ������� ���������� �����-����������. ���� ���� ������� �� ������� �볺��� �� ����� ���� ������ ������� ����������� �� ����� ���� ���������� ������� (����). ����� ������ �� ����� ������ ����� ���������� � ���������. ����� �������� ������� �������� ���������� ��� ���������� ��������� ��������� ������, � ��� ��������� ���������� �� ������.

������� ��������-����������� ������������ ������ � ����, �� ���� ��������� � ����� ���������� ���� ������������ ��������� ���������� ���������� �� ���� ����������, ���� ���� �� ���� �����'������ ����������� ��������� ������ (�����) � �������� �� � ��������� ������ ������. �������� ��������� � �� �����'������ ����� �� ���������� �� �� ������� �������-��������� �������� ������������� ������ ������ ���������� (����� ���� ����) ���������� ���� � ����� �����. ϳ��� ������������ ������ ��������� ��������� ������ � ������ ��������� �� ����� �����. ���� ���������� ���� ����� ������� ����������� �������, ��������� ���� ����, � ������� ����������� ������� ������ (�� ������������ ������� ������ �� �������� ����). ������ ��� ����� ����� ���� ���������� ������ ����� �������� ����� �� �������� ��������� �����.

��������-��������� ������������ ���������, �� �������, ������� ����� � ���� �������� �����.

� ��������� ����������� �������� ���������������� � ��� ���� ������� ������� ���� "dz���-��", � ����� ���� ������ ������������ �������� ��������� ���� � ��������� ������ �������� ������� ������ � ��� ���������� � �볺��� ������� � ������ �����������.

��� ���������� ���������� ������� ������������� ������� ����������. ���������� ������������ ������� ������� ������ �������� ����� ���������� �� ���������. ��������� ������ �������-������� ������ �� �������, � ������ �� ����� ���������� (�������) ���� �� ���� �����'������ ���� ��������� ������� �� ����.

��������� ��������� ����������� ����������� ������� � ������������ (�� ��. � �������, ��������� �����). �� ���� ���������� ������ ���������� ������ ������� ������ ���� � ���� �� ��������� �������. � ��������� �������� ������� ���� �������� �������� ���'������ � ������� �� ������ ����� �� ���������� ������������ ������ ������� �� ����� �������� � �������� ���������. ���� � �������� ����� ���� �� ���� ��������� ������, �� ���'���� �� ������������������ ���������, ��� ����� ������� (�������) ��� ��������� �� ������������ ��������. ��� ����� ��������� ����� �� �������� �������������� � ������������, �� � ��������� ������� ��� ����������.

� ��������� ������ ��������������� ������� ������������ �� �������������� �������. � ����� ������� ��������� ������� ����������� �� ����� (�������), � ���������� ��������� ��������� (���), ���������� � ���������� �� ������� �������� ������. ����� �������, �� �������� �� �������������� �������, � ������������, ����������, ��� ����, �� ������������.

�������� ������������ ������������� ���������� ����� (����� �����������) � ������� ����������� ������������. �� ����� ����� �������� �������� �������������� ������ � ��������� ��������� ������� �������. �� ������, �� ���, ��������� "����������������" �������. ������� ����������� ������� ��������� ���� ���������� ���������� ������ �� ���� ������ ������ (3�6 ������) � ������������ ������ ��������� ������ ����� ��� ������� ������. ��� ������� ���������� ������ ��������� ������ ���������� � ����������� ���� ���'������� �����, �������� �����, ��� ����. ³��������� �������� ������� �� ����� ����������� �������� ���� ������.

�������� �������� ��������� ���������� ��������� �������� ����������� ������ � ���������. �� �������� ��������� ������� ���� ��������� �������, �� �� � ��������� ������ ����������� ��������.

8.3. ������� ������� � �������� ������

������� ������� ��������� ���������� ����� �� �������� �������� ������, ���� ���� ����������� ��� ����'������ ������� �� ��������� ������������: ��������� ���������������� ��������� ������������, ����������� ������������� ������ ��������� (���), �������� ����������� ����������, ��������� ����������� ����� �������� ��������� ���������� ����. ������� �������, �� �������� ���� �� ��������� ������� ���������� �������, ��������� �� ��������� ���������-��������� ��������.

�������� ������� ������� ����� ���� ���. ���� �������������, �� �������, �� ���������� �������� ������� � ���������� �������������� �������-�������� ������� �����. ���, ���, � ������, �� ���� ���������� ������������ �� ��������� ������������ � ������ (�� ��� ������ ���� ������� � ������� ����), ����� ����� �������� ��������������� ������ (8��) � 2 ������ �������� 1994�1995 ��. � ��������� ������ (8����-��) � 5 �������.

� ������ ��������� ������ ������������� ����� (��), �� ����� ��������� � ����, � ��������� ��� �������� ������� ���������� �������.

������� ���� � �������� ������ �������� ������� ����, ������� ���� ���� � ������������ ������ �� ���������� ������. �� �������, ������� ����� ������� ���� (�������, ������ ���������, �������� ����� ����) ��������, �� ����� �������� ����� �� ���.

�������������� ��������� ��� ���� ��� ������ �� ���������� ������ ���������� �'��� ���������� ����������� �����-��������: ����������, ��������, �������������, "�����" � "��-����". �������� ������ ��� �� ������ ���������� ������ ������������� � �����-��������. ֳ ��������� ����� ������ �������� �������� �� ������ ������������; ��� ����� ���� ���� ������� ������� ������.

�������� ����, � ������� �������� ����������� �����������, �������� ������� ��� � ��������� ��������� �������, ������ �� ������ ����� �� ��� �� ������������ � ����������� �������������� � ���������� ������� �� ��. �������� ������ � �������� ��������� ���� ��������� ������ �� �� ����������� ���������� ��'������ �� ������ � ���� ������� �����'������ � ����� ���������� ����� ͳ�������. ֳ ������� ����� �� �������� ������ � ��������� ���������. ������� �� ������������ ���������� ����� � � ��������� ���������, ����� �������� ����������-������������ ��������� ������ � ������ ������, ��������, ���������� �� ������.

���������, ��������� ������, ��� ������� ������� �������������� �� �������� ������������� �����������, � �� ����� ����������������� �� ������ ������ � ���������� ���������������.

���������� ������ ����������� ������������ ������ ����� ���������������� ����� �� ��������� � ��� � �������������. � 1996 �. ���� ��� ���� �������� �� 450 ��� ������ ��� �������������� ���� ���� �� ����������� �� �������� ������ �����.

���� ��������� ������� ���������� ������, �� � �� � ������ ���� ���������� ������ �������, �������������� ��������.

��������� ������� ��������� ������� �� ������ ����� ������ �� ��� � ��������� ������. ����� ��������� ������������ � ����� ������ ������� �����, �� �������, �� ��������� ���� ������ � ����������� ������������ �� ����� ������ ��'����.

������� ������� ����������� � ������ �� ������ ������� ̳����� ����������� ������������, �������� ����������� �� ����� ������� ��������. ����� ����� ��������� �������� ���� ��������� �����'����� ���������� ������������ ����� ���������� ����������� � ��������. ��������� ���������� ����� ���������� ��������� ������ ��� ��������� �������� ����������� ��������� ������ ���� �����'����� �� ���������� ���������, ������������� ������. � ��� ���������� ����������� ������������� �� ������� ������ ����������� �� ������� ���������� �������.

��� ��������� ����� ����������� ������� ����� ������������ �� ��������� ������, � ����� 1997 �. ���������� ������� ̳����� ������ � 414 ���� ��������� ���� ��������� ������� ��������� ������� ������������ �����'����� ���������� ������������ �� ���������� ���������.

г����� ��� ������� ��������� ������ � ���������� ������ ����� ������������ ��������� �������, �� ����������� �������, ����������� �� ������� ������� ̳����� �� �������� �������-�������� ���� �� ������������ ���������� �����. ������ ������� ̳����� ��������� ��������� �� ���� �������� ��������� ���-���������. ֳ ������ ��������� ��� ������������ �����'����� ���������� ��������� ���� ��������� ��������� �������, �� ����������� � ����:

� ������� (��������� ���), ������� ����� ���������� ���������, ����������� ���������� ������������ �� ���������� ������� �������� �� ���������� �������� ������;

� ������������ ��������� ���, ���������� �� ������� ����� ��������� ���������-��������� ������ (�������������) �� ������ ������� � �������� ������� ̳����� ������ � ���������� ������� �� ����������� ���������� ������������; ������� � �������� �����, �� ��������� ����������� ���������� ������������, ���������� �������, ��������-���������� �� ������ ����������, ������ �� ������������ �������� �� ���������� �������� ������ �� ����� �������������� ���������� ������� �������-��������.

��������� � ������� 1999 �. � �� ������� 2000 �. ������ �� ���������� ������� �� ��� �� ����� ���������� ��������� ����������, ���� ������� � ���������� ���������� �������������� � ��������� �� ������� ������ ��������� ���������� �� ��������� ��������������� ������� � ���� �������������� �������������� ������ �������.

����� �������� ���������� ���������� ������� �������� ���������� �� �'��� ����: ���, ͳ��������, ���, �������������, ͳ�������. ������ �������� � ������ ���������� � ������ � �������� ���.

������� ��������� ���������� ����� ������ � ������� ��������� �������� �� �������; ����� � ������� ������ �� ������������. � ���������� ������ �� ���������� ������� ������� ��� �������� �������. ���� ��������� ����� ������ �������� ������ �� ����� ������ �������� � ����������� ������������, �������� �����'������ ������� ������� �����������.

��� ��������� ����������� ��������� ������� � ����� ��������� �������� ������������� ���������� ���������, ������������ � ��������� �����, ��������� � �������- �� ������ �� ��������� ������� �� �������� ������� �������, ���� ������ ����������� �� �� ������� ���������� ����������; ������������ ����'������� ��������� �������, ��� ������ ����������� ����������� �����������, � �� ����������������� ��� ������� ������ ����.

������� ����� ������ ����Ͳ��ֲ� ���ʲ������� ������������

������������ � �������� � ������������� ���������� ������. ³� ������� �������� � �������� ����������, ������ ��������� ������. ��������� ���������� ����������� ������������ ������� ��������� ��� ��������� ��� ����� �������� �������� ����������� �����. ���� �� ����, �� ����������� ��������� ������, ������ � ���� �������� ����������� �������� ����� � ������.

������ ���������� ������������� �������������� � �������� ������� ����������� �������, ������ �������'���� �� ��������� �� ������� �����, ����������� ��������� ������������ ������ ����� � ������� ����� ����� ��������� ��������. �������� ���������� ����������� ������������ � ����������� ����� �����, ���������� ����������� ������������ ����� � �������� ����, ������������� ���� ��������� ���������� �������, ����������� �������㳿 ��������� �������� � ����������� �������� �������� � �������� ����������� ������.

���IJ� 9 ���� �� �����������: ���������� ��������� �����Ѳ�

���������� �������� � ������������ ������������� ���'���� � ��������� ���� ���� ���� �� �������� ��������� ��������� �������. � ����� ���� �������� ��������, ����� �������� �� ��������� ����� �� ������, ������ ������������ �� �������� �������� �������� ������� ����� � ������.

̳� ���������� ��������� � ���������� ����������� ���� ������������ ��'����. ����� ��������� �������, ���� ���������, ������ ������������ ����� ��������� ����� �� ���������� ��������� ��������. �������������� ��������� ������� � ��������� �������� � ������� �����- � ������������� ������������ �������������� ��������� �������.

��� ������� ����������� ����� �������� (������) � �������� ����� ������ � �������� ����������� ���������� �������� ��������� ��������.

9.1. ������� �� ������� ���������� ��������� ������� �����

������� ������� � �����, �� � � ������������ ����� � ���������������� ���� ��� ��������� ��������. ����� �� � ���� �������� ��������� ������� �������� � ������ ���������� �������� ����.

������� ������� ����� ���������� �� ����� �� �������. ����� ������� � �� ����� ����������, ����������, ���������� �� ����� ����� �����, �� ����������� �� ������� ��������, � ����� ������������� �������� ���� ��������. ������� � ���� � ����� ��������� ������� ������������ ����� �������� ������� �����. �� ����� �볺��� �� �������� ��������; �������� ��������� � ������� ���; ������� �� ����������������� ��������; �����, �� �� ��������� � ������������� ����� (������������ ������); �����, ��������� �� ������� ������ ������ ����. ����� � ������� ������� ������ ������� ��� ������������ �����, ���������� ���� �������� � �������� ������.

����� �� ������� ����� � ��������� ��������� ����������� ��������� ������� ����������� �����. � ������ �������� ��������, �� ����� ��������� ���� ��������� ����� � ����� ������ �������� ������ ���, �������: ��������� �������� ��������� ���; ��������� �������� ������� ���; ��������� ������� �� �����; ������ ������ ������ (��������, ������� ���������� ����).

�������� �������� �������� �������� ���� ������������ � ���������� ������ ���������� ��������� �������. ���� ������� ���������� ������������� ��������� ������ ����� ��� ��������� �� �������� ����. ��������� �������� ��������� ������� ����������� ����� ����������� ������ ��������� �����. ���� ��������� ������ ��������� ��������� ������� ������� ������ �������� �������. ����������� �������� ��������� ����� �� ����������� ����� � ������� ����� �� ������������� � �������� �������� �볺���.

��������, �� �� �� ����� �� ������� ����� ������ ���� ���������� ������ ��� ��������� ��������� ��������. ����������� ���� ������� ������ ���� � �������� �������� ������ ����� ��� ��������� ������ �� ���� �����'����� ���� ������������ ���������� ���������� (�������) ����� ���� �볺����. ��������� ����� ���� ������� � �������� �����. ���� � ����� ����������� ����'������� ������ ��������, �� �� ����������� ���������� ����� ����������.

��������� ����� � ��� ������ ������������ ���������� ��������� ����� �� ������� �������� �����; �������������� ����� ��������� ����� ������� � ��������� �����������. ������ ����������� ���������� ���� �������� ������� ����� ���� ��������� �� �������� ��������� ������, �� ����� ��������� ������ �� �������� ��������� �������� � ����.

��� ����������� ����� ������� � ������� ���������� ��������� ��������� ������� � �������� �� ������ � �� ��������. ��� ��������� ��� ����� ����������� ���� ������������ ����� ��������������� ��������� ������������ ����� � ��������. ��� ��������� ����������� �������� ����� �������� �������� ��� �������� ���� ��������� �������� �� ���� ��������� ������ � ������ �� ��������.

����� ������� ����� ����� ������������ �������� ������ ������� ������: ������ ���� ���� ����� ��������, �������� �������� ����� �������� ������� ��������.

������� ������� ����� ����� ���������� �������� ��������� ��������� ������������ ��� ��������� ����� ����� �� ���� ����� ��� ������ �����.

������ ������� ��������� ������� ����������� ����� ���������� �� ����� ���������� ��������. ��������� (�������) ���������� ��������� ������� ������ ����� ������� �� ��������� ��� ��� ���� ������, ����� ������ �� ����� ���������� ����� � �� �������� ����� (�� �������).

������� � �� �����, �� ��������� �������� �� ���������� ������� � ��������� ����� (�������� ����������). ������� ������������ ��������� ������. � �������� ������� ������� ����� ���������� �� ������, ���� ���� ������� �������� ����� �볺���� ����� ����� ������������� ����� �����.

� ��������� ������� �������� �������� �������� � ����� � ������������ ������� ��������� (����������) �����. �������� ���������� �������� ������������ �������� � ��������� ����������� ������ �������� �����.

�������� �������� ��������� ������� � �������, ������� �� ����� ����� �� ������������� ���������� �����. ̳���������� ������������ ����������� � ����� ����������������� ������� ����� � ��, � ���������, ���������������� �������� (���. ����� 3).

�������� � ��������� ������ ����� �� ������� � ����� ������ ���������� ��������� ����������� ����������. ������ �������� �������� � �� �������� �� ��������� ������ ����� �� �������.

�� ��������� ���������� ����� �������� ����� �����, ��������� � ����� ������������ ������ ������� ��� ����������� ������������ � ������.

���� �� ��������, ��������� ������ �� ������� ������, � ��������, ���������� ����������, ��������� �������� ����� ������������ �����. � ����� ������ ������������� ��������� �������; ������� �������� ����� ����������� ���������, ������� �� �������� ���������� � ��������, ������� �� ��������� ����� � ������ ����. ��, �� ���������� ���� ������ �������, ��������� �������� �����.

��������� ����� ����������� ���� �������� �� ���������� ������� ������ ���� ��������� ����� �볺��� �� �������� �������. ������� ����������� ������� ������, �� ���������� � ������ �� ����� ������ ���������.

9.2. ����������� ��������

� ���������� ���� ��� � ��������� �������� �� ������� "�������" ������� ���� ������� ������. ̳�������� ��������� �������� �������� �������� �������� ����� � �� �� ������ ���� � ����� �������� (��������� ��� ���������) �������� ����� �� ������� �����. ���� ��������, �� ��� ����� � ������� ��������� ����� ������������� �������, �������� �������� �������� ��������.

���'������ ������� ���� �������������� �������� ����������:

� ��������� ����� �� ������������; � ���������� (����, ����������), ����� �� ���� ������� ��������, ����� ����� � �������� ����� �� ���������.

������� �������� � ����������.

��'����� ���������� �������� � ������, �� �� ������ ��� ����������� �� �������� ������� � ����. �� �����, ������� �� ������, ���������� ������������� ������.

� ���� ������������ ���������������� ��� ������ �� ����������� ��������. ��������� �������� ������ � ����, �� ��������� �������� ������� ������ ��� ���� ��������, �� ����� ��'������� � ��� ��������� ���� � ������ �������� ����� ����. ���������, ���������� ����� �������� ���� �������� ��������� ���������� ��� ��� ����������� ���� � �������� ���� ����������� ���������� ��������.

�������� �������� ������� �� ���:

- �� ���������;

- ������� �� ���������� �����;

- ����� ������ ���������;

- ����� (��������) ����������.

�������� �� ��������� � �� �����'������, �� �� ����� ����������� ������. ������ �� ��������� ������ ���� ������� � ����-���� ��� �� ����� ������ ���������. �� �����, �� ����������� �� ��������, ��������� �������� ����������� ����� � ���������������� ���������� ������� �� ������� � ��� ������. ����� ������ ������� �� ��������� ����� �� ������ ��������� ������������ � ����������� ������ ��� ������� ��� �������. �� �������� �� ��������� ������������ ������� �������.

������ �� ��������� ��������� �, ���� ������ ����� � ������ ���� ��� ��������� �������� ����������. �� ������ ���� �������� ������� ����� ��� ���� ����� ��������, ��� ���� ����� ��������� � ������� �� ��������� ����. ������� �������� � �� �����'������, �� ����� ������ �����. �� �����, �� ����������� �� ���������� �������� � ����� �������� ������, ����������� � ��������� ����. �� �������, ������ �� ���������� ����� ����������� � ������� �����. ����� ���������� �� ���������� ���������� ���� ������� �������, �� �� ���������� �� ���������. ���������� ����� �� ��������� ��������� ������ �� �볺���, ��� � �����. ����� ������������ ���������� ������� �������� ��������� �, �������, ������� ������������ (������� ��) ������. �� �� ����� ��������� ���������� ������ ��������� �������.

�� ��������� �������� � ��������� �������� �������� �������� �������� � ��������, ������� ������ �� ����� �� ����� ������ ������������ ��� (��� ���������� ��������� ��� �����). ���������� ���������� � ����� �����, ������� �� ����� ����������� ����� �� ������� (�����) �� ���������� �����.

����, ������ �� ����� ��������� ��������� �������� ������������ ������-������������� �������� �� ���� ��������� ����������� �� ����������� �� ����������. ���������� ��������� ������ �� ������� �������� ������� ����������� ��������� ����������� ����������� �����.

������� �������������� �������� �� ���������� ����� � �������� ����������. ���������� (�������) ��������� � �� �������� �������� ������������ ����� ��� ����������� �������� �����, �� ������� ����� ��������� ��� ���� ��������������� �� ��������� ���� ��������� ������������� ������ ���� ������ �� ������� �� ���; �� �������� �������� ����� ��� �������� ���������� �������� ����� �� �������. ������ ������� (����������) ���������� �� ���� ���������� ������ ������� �� ��������� ����-����� ������ ���������� ��������.

� ������ ��������� �������� �������� ���������� ������ �������� ���������. �� ���������� ����������� ����������� ����� ��������� ����� � ����� ��������� �������. ���������� ��������� � ������ �������, ���� ���� ���������� ���������� ��� �� ��������� �����. ������ ���������� ���������� �������������� �������� �� ������ ����������� ����� � ������������ ������.

��������� ����� �����'���� ����������� ����� ������� ������� (����������) ���������� ������ ��������� ���� ���������� � ���������� ������� ������ ���������� �� � ������������������ ��� �볺��� ���� � ������� �����, ��� ����� ��������� ���������.

����� ������ � �� ������ ���������, ��������� � ������ � ����� ��������� � �������������. ��� ����� ���� �������� ���������� �������� ���������� ������ ������, ��� �������� ������ ���������� � � ��� ��������� �������� � ������� �������. �������, �� �������, �����'����� ����'����� ������ ������, ��� �������� ����� �� ������� ��� ����� ��. � ����� ���� �� ������������� ������� ������ ��������� ������������� ������� ����.

�볺�� ������� �������� �������� ������ ������ � � ��� �� ������ ������� ������� ��� �� � �������� �����. � ������ ������� ���������� ��������� ����� ������� � �������� ���� ������. ����� ������ ������ �� ��� ����� ������� �� ��������. �� ������ � ������ ������ ����������� ���������� ������� ������������� � ������� ����� � ����� � ���������� ��������� ��� ���� ��������� ������������ �� ���������. ���������� ������������ ��������� � ������� ��������� ���������� ������ �� �������� � ������ ������ � � �������� ��������� �������.

�� ������ ������ ����� �� ���� �������� ��������: ����� �� �������� ����������� ���������, �� �������� ����������� ������; ����� �� ��������, �� ����������� �� �������� � ����� � ������� � ������������ ����� ����.

� �������� ������ ���������� �������� �������� ����� ��� ���� ��������� ������. �� ��� ��������: �����, : ������������ �� ������� �������� ��� ���������� ������������ ���������� �� ���������� �� ��������� ��������� ������� ������; ����� ��� ������������� ��������; ;? ����� ��� ������������ ����������; ������������ ������������� ����.

������� �������� ����� ���������� ��������, �� ��������� � ����� ����������������� ������� �� �������. ��������� ���� ����� � ����� ��������� ����� ��������� ����������� ������ �� ���������� ����� ��� ���������� ��������� ��������� ������� ����� �볺���. ����� ���������� �������� �������� ���� ����������� ������������ ���� ����� � ��������� ����������������� ������� �� �������.

���� ����� �������������� � ���� �������� ��� ���� �������� ��������. ���� ������������ �� ������ ����� ��������� � �������, ���� � ����� ������� ������ ���� ���������� ������, ��������� ������ � ������������ �������� �������, ��� � ����� ������������������ �볺���-������������. ���������� ���������� �������� � ��, �� ���������� �� ��������� ������� ��� ����, � �� ��������.

� ��� ��� ������� �� ���������� ��������� ����� ������ ����� ������� �������� � ��������� ��������� ��� ��� ��� ��� ���� ��������: ������������ ����� � �������� �������, �������� �������; ������������ ����� � �������� ������������ ��������� ���������, �������� ����������� ��������� ���������, �������� ����������� ����������� ���������, �������� ������������� ����������, �� ������������ ������ ������������, �������� ������� ���, �������� ����� ������� �����������, �������� ������� �� ������������� ����� ������ (���������� �������, �볺���, �� ����������� � ���������� �������, ������� �������), ������� �� �������� ����������, ����� ����������.

��������� ���� ������� ������� ������������ ������� �������� ������� ������������ ����� ��������� ��������� ��������. ����� ������� ������� �������� ����� � ���������� �볺��� � ��������� ���� �������� ����� �� ��������� ���������� ��������.

��������� ����� ������� ���������� �� ��������� ������������ �� ����� �������� ������� ��� �������� ��������. ����������� � ��� ����������� ������� � �����, �� ������������ �볺���� ������� ����� � ����� �������� �����. ������� ���� � ��������� �볺��� �� ��������� �������� ����� ����� ����� ������� �� ����� ����� ��������. ����������� ���� ���� ����������� ��� ������� �������� ������� ����� ���� �볺����.

9.3. ������� ��������� ���������� ��������

������� ��������� ������������ ������� ������ ����� (�� � �����������, ��� � � �������� �����) ��������� � ������� ��� �� �������� ������� � ������� ������� (����������) ���������� ����������� ��������� ��������� ���������� �������� ��� ���������� �������� (����������� ���������� �������� ��� �� �� ������ 1998 �. �� � 250).

�������� �������� � �� �������� �� ��������� ��� ��������� ����� �� �������.

��������� �������� (������) ��������� � ������� ��� ������������ ������ ������ �������� ���������� ����������� ������� � ���������� �������� ����������� ������ (������� ������ ������) ��� ������ �������� (�����������) ����������. �� ��������� ����������� �������� (������) ����������� ����, ���� ������� ����� �� ���������, �����'������� ��������� ���������� ���� �������� (������) �� ��������� ������� �� ������ �� � �������, �� ���������� ���������. ������ ����������� ������ �� ���� ��������� ��������.

������ �������� �� ������ � �볺���� ��������� � ������ ��������� ����������� �������� ����� ��������� � ���� �� ������� ��������� ������� �����'�����. ���� ������� �볺��� ���������� ������� ������.

���������� ������ ������� ����� ������������ ����� ��������� ���������� �� ��������� � ������� ��� ������� �� ����� ��������� �������� � ����� ���������� ����� ���� ����������� ������ � ������� �� ���� ������������. ��������� ����������� �������� � ������� �� ����� �����, �� ��������� ���� � ������ �� ���� �����'������ �� ���������. ������� ����������� �������� � �����, �� �������������� ������� ������ ������� �볺���� ��� ��������� ���������� ��������.

���������� ������ ������������ � ���� ����������. ���������� ����� ������ ������ � ���� ���������, ���� ����, ����� �������� � ����� ����������� �������. ������ ���������� � ���� ����� � ����������� ���������. ϳ��� ������� ���������� �������� ���� �������� �������� �볺���. ���� �� ���������� ������ 䳿 �������� ����� �� ����� �� ������ ���� ��������, ������, �� �������, ��������� ����������� �� ����� �� ����� � �� ��� �� ������.

��������� ���������� �� ������� ����������� �������� ����� ����:

� ����� �� ������ �����, ���� ������ ������� (�����);

� ����� �� ������ �������� �����;

� ���� �������� ��������;

� ���� ��������;

� ���� ������ ���������� ���� �����;

� ��������� ������ �� ������������ ��������� (����������� ���� ���� �������� �� ����� ����� �������� ��������� ������ �������� �� ���� ������� ������ ��� � ��������� ������������ ��� �� ���������. � ��� ������� ��������� ������ ���� ���� ������� ��� ��������� �������� �� ������� ������������� ������);

� �����'������ ����� ��������� ����, ��� ������� �� �������;

� ������ �����: �������� ����������� ������ ����� ��� ������������ �� �� ����� �� ��������� (��� �������� ����� � �������� ��� ������������ �� �� �����; ��� ������ ����� � �������� ����� ��� ������������ �� �� �����).

�����'������ �볺��� �� ���������� ��������� ��������� � ���������� ������������ �������� ����� �� ���������� ������� �����; �����'������ ����� � �������� ������ ����� �� ���������� �������, ������������ �������, ����������� ����� ���������� ���� ������ � ��������� �� ���� ��������� ������ 䳿 �������� ��� ���������� �� ������ �볺���. �볺��, �� �������, �� ����� ���������� (�������� ���������) ������ ����� �� ��������� �������, ���� �� ����������� ������� ����������� ��������. ������� �����'�������� �������� ������� �� ���� ����, ���'������� � ���������� ����������� ��������.

������ � �������� ����� ������ ������ ����������� ��������. �����, �� �������, ������������ ��������� ����� ���������� ������. �������� � ������ ����� �� ����� �������� �� ���������� ������� ��������� ��� ����������� �������������. ������� ����������� ������ �����'������ ���������� ��������� �������� ����� ��� ���������� ������ ������ �� ���������� � ������� ������� ��������, �������� ��� ��� �������� ����.

����� � ���������� ������� ����� ����� ������� ����������� �������� ������� �����'������ ���� �������.

��������� �� ������ ��������� � ������� ��� � ����������� ������ ���� ���� �������� �� ������ ������ �� ������ ����, ���� ���������� �������� �����. ���������� ������ ���� ���� ��������� ���� �� ������ ������, �� ������ ������� ����, ��� �������� �������� �� ������ ��������� ��� ���������� �����.

������ ����������� ���� ������� �������� ������������ ����� �������� ���������� ��������� ���������� (��������) � ������������� ��������� � ������� ���.

������� �������� �� ������������ ������� ����������� ���������, ���������, ���������, ���������� �� ����� ��������� ������ � ����� ������������� �����, ��������, ���������, ��� ����� ��������� ��������� (��� ��������� �� ���� �����), ������ ������� �� ��� �������� ����.

������� ����� ����������� �������� ������ ���������� ����������� ����� � ����������� ������������. ���������� ������ ���� �������� �� � �����������, ��� � � �������� �����. ���������� ����������� � �������, � � ��������, ������������ ������� �� �������, � � �������� �����. ���������� ������ �����������: ���������� ��� ������, �������� ��� �� ����'������, ���������� ��� �� ���������. ����� ���� ���������� �������������� �� ���� ���� ������ �� ����, ���� ������� ���������� ������ ����� ������ �������� (������) �� �����������.

������ ���������� ����� ������ ��� ����'����� ��������: ����� "������� (����������) ���������"; ���������� ����� ���������� �� ���� ���� (���� ������ � �������); ���� �������� ��������; ����� ��������, ���� ���������� ����������� (������� �� �������); �����'������ ����� ��������� ����, ������� �� �������; ���� ������ ���������� ���� �� �����������; ��������� ������ �� ������������ ���������; ����� ������ ��������� ������ � � ��� ������ ��������� ��� ���������� ������ �� ������������ ������; ����� �� ������ �����-�������, � ��� �������� ���������� � ����� (��'�) ���������; ���� ��� ������ �����, ��� ������������ ������ ���������� �����'������, �� ���� ��� ������� �����.

������������ ������ ���������� ����������� ����� �� ��������� �������������� ����������� �������� �� ����� ������ ������������ ������ ������ ������ � ��������� �������� �����, ������������ ������� ������� ̳��������� ������ ������, ������ ������� ������ � ̳��������� �������� ����� ������ � 98 �� 25 ��������� 1993 �.

������ � ��������� ���������� ����������� ���� ��������. �� ��������� ����������� ����� �������� ����������. � ��� �������� ������ ������ �������� ���� ������� ����� �� ����'�������� ���������� �� ������ ����� �������� ��� �����, ������������ �� ��������� ���� ��������, � ��� ����������� �������, �� ���� ����� ���� ��������� �����.

���� �� ����������� ��������� ������������ ������� ���������� ���������� �� ������. � ������ ��� ���� ������ ��������� ���������� ���� ���� �� ������� �� �������� ���������� �������, ��� ����������� ��� ������ ����������. ���� ����� ��������� ������ �� ��������� ����������� �����������, �� ����� ��������� ��������� ���������� �� ���������, �� ���� �� ���� ����������� �����'������ �������� ��������� � ����� ���� ������ �� ������� �� ���� ������.

9.4. ³������� � ������� ���������� �������

��� �������� ���������� �������� ���� ������ ������ ����� �볺��� �� ������� �������� �������, �� �������� ������ ������� ��������������� �����. ���������� ������� � �� �������, ���� ����� ���������� ��������� ��� ������� ������ ��� ��������� ������ ����� �� �������� � ������������ ������� �� ��������.

�������� ������� ������������ �� ������ ���������� ����������� �������� �� ��������� ������� �� ��������� ����� �� ���������� � ������� �����. ����� �� �������� ������� ��������������� � ��������� ������� ������������� ���'���� � ���� ��������� ������ ��������� ������������ �� ��� �� �������� �������. ³������� ������ ����������� ������� �� ���� ��� �������� ��� �� �����������.

��� ������� ��� ����� ���������� ������ ������� (����� ������). ����������� ����������� ����� ������ ���� ��������� ������, ������� ��������� � ����� ��� ������������. ������ ������� ������������ � ������� ���������� ��������� ���������. ����� ���������� ���� ���� ������ ������ (������ �� �� ����'������), ������� ���������, ����� ������� ������ ��������, �� ������� ��������� � ������ �������� �������� ������.

� ������� ��� �������� ��������� ������� �������������: ��� ������ (��������� �� "�� ���������"); ����, �� ��������� ��� �������������� �� �������� �������; ����� �����; ����� ���������; ������������� �����; ����� ��������� ��������; ���� ����� �� ����������� �����. � ��� ��������� � ������ �������� �������� ������ "�� ���������" �� �������� �볺��� �� ����� ������� ������ ������������ ���������� ����������.

ϳ��� ��������� ������ ��������� ����� �� ������ �������� ���������� ������ ����� � ��������� ������� ������������ ����������, ��������������� �� ���� ������������� ������� �������� �� ���� �������� ��� ������ ��������� ����������� �� ������ ������ "�� ���������".

��� ������������ ����� ������ "�� ���������" � ������������, �� ������ ��������� � ����� �� ������������. � ��'���� � ��� ��������� ������ �� �������� �� ��������� ������ ����� ������ �� ���������� ����������. ���� ���� �������� �� �������� ������ ������� ���������� �� ����� ���������� ������������ ������� �������� �����.

���� ������ �� ��������� ������, � ���������, ���������������� ��������, �� ������� ������ ��������� �� ���� ������ �����. ³������� �������� ������ � ���� ������� �������, �� �� �������� �� ���������. � ��'���� �� ���������� ��������� ������ ���� �� ��������� �������������� ������� ��������� �������� ��� � �������� ���������� ������ ���� ��������� ��������. ��������� ����� ������ ������������� ��� ���� ������ �������� �������, �� ��'������� ���������� ������ �� ��������� � ��������� ������. ��� ������� ������ ����������� � ���� ������: ����������-�������� (�� ���������) �� ��������-�������������� (��������).

����� � �������� �����������, �����, ������� � ��������� �������� �� ����������� �� �� �������� ��������������� ����� � ��������� ����� (��������� �������� ��� � 155 �� 16 ������� 1994 �.) ������� �� ����������� ��������� ������������� �� ���������� ����� ���. ����������� ������� �� ����������� �������� ����������� � ��� �������� ������ �� ������� ��� � ��� ����������� ������������ �� ����������������� ������� �������� �����.

��������� ����� ������� �������� �������������� ��� ���� ���������� ������� � ��������������� ���������� �������㳿 �� ��������������. ������ ����� ��������� ������ � ����������� ��������� ��������� �� ��������� ����������� ������������, ����������� � �������� ��� �볺���. ������� ������� �������� �� ������� ���������� ������� ������ ���� �������������� �������� ������� �������� �볺��� � ����������� ��������� �������� ��������, �� �������� � ����� � � �����.

�������� ������� ������������ �� � �����������, ��� � � �������� �������. ³������� ��������� ����� �������� ����� � ��� ������� ���������� ����������� ���������. � ��� ���� �볺�� ������ �� ����������� ������� ����� � ����������� ����� � �������. ���� ������� ���� �볺��� ����������� �������� ����� (��, �� �������, ����� ���, ������� �����, ��������� �����������, ����������� ���� ��������). �볺��, �������������� �����������, �� ������� �������� ����� ������ ������� �� ������ ��������� ������ �� ������ �����. ���������� ����� ��� ����� ���� ���� ��������� �� ������� ����� ���������� ������ � �������� ������.

��������� ������ �������� ����� �� ������� � �������� ����� (� ���� �������� ������, �� ��� �������� �� ����� � ���������� ��������, ������ ������) � ����������� ���������� � �������� ��� ���������� ������������� ������� � ����������� �������� ������. ����� ������ ��������� ������ ������ �������� �������.

�������� (������) ������� � �������� ����� ������������ ������� �� ��������� ������ (���������� � �� ����������) �������������� �������.

9.5. ³������ �� ����������

��������� ����� �� ������� ����������� �� ������ ���������� �������. ³������ � �� ���� ������������ ��������� �������� (������) � ����. ����� ��������� ������ �� ���������� ����������� ����� ��������� ���������:

1) ����� ������;

2) ������� ��������� �����.

������ ����������� ������� � ���������� ���� �������� �����, �� ����������� � ������ �������, �� ���� �����, �� ������� � ������ ��������. ������� ����������� � ������� �������, ����� ��������� ������ �� ������� ������������� � ����������� �������. ³������ �� ����������� ��������� �� ��������� ���������� �������� ����� �� ���������� ��������, ����� ���������� ����� � ������������ ������.

������� ����������� �� ����� �������� � ��������� ��� ������ ������� �������� �� ���� ���� ����� ��������� � ������� ��� �� ����� ���� ������ ��������� ������. � ������ ���� �������� ���������� ����������� �� ������� ������ ������ �� ������������ ������� �� ��������� ��������� ������ �������� ����� ��������� (��������� �볺���).

��������� ��� �������� ������ ��� ��������� ������� ����� �� ��������� ��������� ���������� ������ ��������� �����������: �������� �����; ����� ��������� ������ �� ��������; ����� �������������� �볺���. �� �������, � ��������� ��������� �������� ������������ ���������: ��� ��������� � ������� ����, ��� ������ ���� �� ������ ���������� ����������� ����� �������� ������ �� ����������. � �������, �������� ����� ���������� ���������� �������� ������, �������� �������� ����� ������.

���� ��������� ������ �� ��������� ���������� �� ����������� ����� ��� ��� ���'������� ����� ��������� �������, ������� ������ ��� � ������������� ������� �� �����. ������� ������� ����������� �� �������� ������� �볺��� �� ���� ��������� �������. ³������ �� ��������� ������ ������������: ��� �������� ��������; ���������; ��� ������� ����� �� ������� (�������). � ��� ������������ ��������� ���������� ���� ����� �� ���������� �������� ����� �������, �� ���������� �� ����� ����� ������, ������ ����������.

������ �� ����������� ���������� ��������� ������������� �������� �� ������� �������������.

��������� "���������� ���������" (����� ����������, ���������� ������) � ������� �������� ��������� ��������. �������� ��������� ������ �� ������������� ������ ��������� ����������� ��������� �������� ��� ���������� ������. � ��������� �������� ��������� ������ �� ���������� �� ���� ���� ���� ��������. ����� �� �������� � ����� ����� ����������� ������� �� ���������� ����� � ������ �� ���� ��������. ���� �������� ����� ����� ��������� � ��������� �� ���������� ����������� �����.

� ����������� ������� �� ����������� ���������� ������������� ������������ ���� ��������� ��������:

� ���������� �� ����� ������� (����������) �������;

� ���������� �� ����� �������� (���������) �������;

��� ����������� ������ (���������) ��������� ������, �������� ���� �������� ������������� ������ �������� ������� �������� (��� ���������� ��������� ����� �������) �� ������� ���������. ���������� �������� ���� �������� ����������� �� ��������

�� S � ���������� ���� �������� ��������� ������ ����� ������ �������� ���� �������;

� � ���� ������� ��������;

(1 + r n) � ������� ���������;

r � ���� ��������� ������ (� ����� �������);

n � ����� �������� � �����.

���� ����������� ������� �� ��������� ��� ����������� ������� (��������) ���� ��������� ������ ������������� �� ��������:

�� I � ���� ������� �� �������� �����;

S � �������� ���� �������� ��������� ������������ ������, ����� ������ �������� ���� �������;

r � ���� �������� ��������� ������;

n � ������� ������, �� �� ������������� ������� �� ���������.

����������� ������� ������� ����������� �� ������ �� �������� �� ��������� ����� ��������� ����� �� ����������� ��� ��������� ������ �� ���������. ����������� �������� ������� ("������� �� �������") ����������� �� ������ �� �������� � ��������� ����� ������� �� ����������� ��� ��������� ������ � ������ ��������� �����. ���������� ������ ��� ��������� ������� ���������� �� ����������� ������� ("������� �� �������").

������ ����������� �������� �� ������� ������� �� ��������� ���������� ������������ �������. �������� ����������� ����������� �� ���� �������� � ����������� �������. � ��� ����������� ���� �������� � ����������� �� ��� ������� ����������� ��������� ��� �������� ��������.

����������� ������� ���������� � ���������� ��� ���� ����������� ������� ���� �� ���������� ������� �볺��� �� ����������� ������ �������� ������� ������� �� ������� �� ����� ��������� ������.

���� ���� ���� ��������������� � ���� �������� ���� � ���� ������ ����������� �������:

1) ����� ����� ������;

2) ��������� �����.

� ��� ������������ ������ ����� ������ ��� ���������� ������� �� ��������� �� ������ ����� ����������� ������������� ������ (���������) ��������� ������. ��� ����� �� ������������ ��������� ����� �������. ³������ �� ��������� ������� �������������� � ������������� ������� (��������) ��������� ������, ����� � ����������� ����������� ����� �������. � ���� �������� ����������� ���� ���� ��������������� ���� ���� � ��� ������ ����������� �������.

� ������ �������� ����� �� ���������� ������� ������� ����������� �� ��� ���� ���� �������. ³������� ����� ������� �������� ������������ ���������� ������� ������� �������. ���� ��� ����� ������: 1) �� �����; 2) �� �����.

� ��������� �������� ������� ����������� ���������, �� �������, �� �������� ������� ������, ������������� ���������� ������, ����� �� �����. � ����� ������� ��������� ���� �������� � ����, �� �������������� �� ���������� �������, ���������. � ��� ����� ������� �� ����� ���� ������ ��������� ������� � ������ �������� ����� �� �������, ����� �������. ��� ����� �������������, ����������, ��� ����� ���������� ������� (����������) ����������. ��� �������� �������� � ����� �������, �� �������� ��������� �������. ���� ����� �������� ������������ �������� ������ 䳿 ����������� ��������. ����������� ������� � �� ������ ��������� ��� ��������� ������� ������� �� ���������� �� ������� (������) �� ��������������� �����. � ��� ������ ������� �� ����� ������ �������� ���� �����, �� �������� �� ��������� ����. �������� ������ 䳿 ��������� ����� ���� ����������� ������� �� ���� ������� �������������.

������������ ���� ������� ���������� ����� ��������� ������ �� ����������. �������, ����������, ��� ��������� ��������� ����������� � ���� ���������� ���������� ������. ϳ��� ������ ������ 1929 - 1933 ��. � ��� ������������ �������� ����� ����, ��� ������� ����������� � ����� ��� ����� 1933 �., � ����: ����� �������� ������ �� ���������� ���������� ������� ������������ ������� ��������� ������, � �� � �������� ������� ��������� ������ � ����� ����������� �����.

� ���������� ���� ����� ��������� ������ �� �������� ��� ��������� � ������������� �������������� ����� ̳����� (������). ������� ������ ����� ���� ���� ����������� ���������� � ������� ������ ����� � ������ ������� ��� ��������: �� �������� �� ���������, �������, �� ����� ������ ������ � �� ������ ������� ������� �������� � 2% �����; �� ���������� �������� � 3% �����; �� ���������� �������� ����� ������������ � ������ �������� � ���������� 2% �����.

� ��� �������� ������� �� ���������� � �������� �������� ������ ����������� ����������� ��������� ��������.

��������� � ����� ����, �� ����� �������� ������ �� ���������� �������� �������� ������� � ��� ����� ��������� ���� ����������� �������. ������� ����������� � ���� ������������ ���������� ������ �� ����� �������� ��������� ������������ �� ���� ��������� ����� �����.

� �������� ������ ��������� ����� � ����� ��������� ��������� ��������� ��������� �������. ��� ������� ��������� ������ ������ ������������ ������� ������� ������. �� ����� ������� ������ ��� ��������� ����� ������� �������� � �������� ������ �� ����������. ��� ��������� ����� ����������� �������� ��������� ����� ������ �� ����� ����� ����'������� ������� (��������� ����� ���).

� ��� ����������� ���� � ����� ������������ ������� �������� ���������� ��������� ������ ������ ��������� �� ��������� �������� �������� ���������� ������� ����������� �����.

������ ��������� ������ �� ���������� �� ����� ����� ���� ������ ������� ������ �� �����. �������, ��������� ������� ����� ����������� ������� ��������� ����������� ����, ������ �� ����� ����������� ������������ ����� ���� ��������� �������, ���� ����, ��������� ����� � ��������� ������������, ������� �� ����� ��������� ��, ��� � ��������� �������. ��������, �� ��������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ������������� ������ �� ������������ ��������� �� ������� �����.

³������� ��������� ����� ������ ��������� ������� ������� ��������� �������, ���������� �� ������ ��������� ����� �� �� ������������ �� ��������� �������.

³�������� ������� ����������� ����� � ���� ���������� �������� �� ������������ �� ��������� ������������, �����������, ����������� ��������, �� ������� ���� �� ����� ���������� ������, ����������� �� ����� �������� ��������, ��� � �������� ���������.

9.6. ��������� � �������� �� ����������� ���������� � ������������ �����

��������� ����������� ���������� � �� ��������� ����������� � ��������� ������, �� ��������� ����������� ���� � ����� ��������� ��������� ������ �������� ����� �볺���, �� ��������� �� ��� ����� ��������� �������. �������� � ������� ������ ���������� ��������� ������� ������������� �� ����� �������������� ���� �� ���� (�� �� ��������������) ���������� ���������� �������� �������� ���������� ��������� � ������� ���.

��������� ��������� ����������� ���������� ��������� ���������� ����� �� ���� ���������� �������, ����������� ������ �볺��� � ��������������� ���������� ��������, ������������ ������� �������� ����� ������� ����������� �������� ����. ����� �������������� ���������� ������� � ����� �� ��������� �������� ������������� ��������� ������� ���������� ���������� ��������

����������� ��������� ������� ������������� ��������� ����������� ���������� ������������ ����� � ��������� ����� �����, ��������� � ������������ �������� ���� �� �������� ��������.

��������� ����������� ��������� ���������� ����� ��������� ������, ��������� �� �������� ���� ������� �� ����������� �����, �� ��������� ���������� ������ ��������� �������, �� ��������� ������ ���������� ��� ��������� ��������. ������� ����������� ��������� ����������� ���������� � ����� ��������� ������ ��������� ��������� ���������� ��������� ������: ������������� ������ � ������� ��������� ���������� ����, ��������� ������ ��������� �����, ���� ��������� ��������� ����������, ����� ����� ���� ������ � �볺�����, ��������� ��������� ������ �� �������������� ����� ����.

� ������������ ���� ��������� ���������� �������� ����� ��������� �� ��������� ����������� �����, ����������� ������ � ���������� ���������� ������. � ���������� ���� ��������� ����������� ���������� ����� ���������, ����������, ������������ ������� ���������� ������� �� ����� ����� ����������� ��������.

���������� ����� ���������� �������� � ������� ���� �볺��� �����, ���� ��������� ������� �������� ������, ����� ������ ���� ������, ��� �� �������� �� �����������. ������ ������ �� ��������� �������� ����������� ��������� ����� ������ ������ ���� � ������ ��������� ����������� ���������� ������������ �����. ������� � ��������� ����� ���� �볺��� ����� ���� ������ � ����-����, ����� ����� ������������� ��� ��������� ��������, ���������.

������������ �������� ���������� � �� ������������ ��������� ������� �����. ���� ��������� ����� �� ������������� ����������� ������ ��������� ����� ������������ ��������� ������������ ������������ ��������� ��������� ������� �� ���� �������, �������� � ����������, �������. ��� ��������� ����� �������� ��������� ����� ������������ �������� ���� ���������� ����������� ������, ��������� �����, �� ���� ����������� ������ �����, ���� ��������� ������, ����������� ������� ������� (��������, ������������, �� �������� ������) ����.

��������� ��������� ����������� ���������� ������� ����� ��� ������������ ���������� ����������� � ������������ �����. ���� ������������ ��������� � �������� �������� ������������� ����������� ���������.

������ �������� ������������ ����� �������� ���'���� � ��������� ����������. ���������� ���������� ���������� �� ������������ ���������� �������'���� �������� � �������� �������� �����. ��������� �������� ����� �� �������� � ���� ������ ����-���� ����, ���� ���� ������� ������ �� ���������� ������������ ���������.

����������� ���� ������� ����� ���������� �� �����'��������, �� ���������� � ����������� ��������, �������� �������, ������ � ���� ��������� ��������.

����� �� ������� � ����� ���� ����-���� ������� ������� ������, ��������� � ����������� ������. ����� � ������������ ������ ������ �������� ����� ������������ ��������, ������� ��� ���� � ���������, ����� ����� ���������� ������� ��� ����� �������. ����� � ������ ���������� ������ �� 24 ��������� 1994 �. ����������� ����������� �������� ���������� �� �������� � �������� ����� ������. ������ ����������� ���� ������� �������� �� ������� ��������� ��������� ��� � 1992�1993 ��. � 2200 ����. �� ���� ����������� ���������� ��� ���� ������������ ����������.

� ����� ������������ ������� �������� ��������� � ������� ���, ��������� ��������� ����������� ������������ �� ����� � ��� �������� ������������ ����� ����������� �������� ��� �� 28 ������ 1996 �. � 125 �� �� 24 ������ 1996 �. � 152 ����������� ���������� ������� ���������� ������������ ������� ����� ����������� ������ ������� ��� �� ������� ��������� ��������� ������ ������ �� �������� �� �� ��������� ������������� �����. ����� ��� ���� ����������� �� ������ ��������� ��� � ����� ������������ ���������� ������ (��������).

������ �� ��������� ������� ������������ ������ ������� ����� ��� ������� �������� ��������� �� ������� ������������������ �� ����������� �����, ��������� ������ ����� ��������� ������� �������� ������ �������� ����� ������ ������ ��������, ��������� ����������� ��������� �������-��������� ������ �������� �������� ��������� ������ ��������.

������ ���������� ������ �� 10 ������� 1998 �. �996/98 ����������� ��������� ��� ������� ��������� ����� ������������ ������ ������� ���, ���������� �� ������������ ���� �����. ���� ������������ ������ ������� ��� � ��������� ������, ����������� � ��������� �� ��������, ��������� ���������, ������������� ����������, ��� �� �� �� ��� ��������� ��������. ���������� ����� �� ����� � ��������� ����� � ������� �����, ���������� �� ������� ������. ������� ������������ ������ ������ � ��, ���� ������ ������ ������������, ����� � ��� ����������� ��������� ������� ����� ��������� ���� ���������� ����� �� ����������� ��������� �� ������� ����������� ���� ��� ������������� ����� ������.

�� ������ �� 01.01.2001 �. ������� ����� ���� 133 ��������� �����, �� ��������� ��������� �����. ���������� ������ ��������� 1 % �� �������������� ���������� ������� �����, ���������� ��� � 0,5% �� �������� ���� ������ (���������� ������� �� ����) �� ������ �� 31 ������ ����, �� ������ �������. ������ ������������� �������� ���� ������ ������ ��������� � ������ ������������ �����, ��������� �������, ��������� �� ���� ������ ������ �� ����, ���� ������ ������ ������������, ��� �� ����� 500 ������� � ����, �� �������� ����� ���������� ������ � �����. ����� ������������ �� ������� ����� ����� ���� � ���������� ���� ��������.

������� ���������� �������� �� ����������� �������� �� ������������ ������ ��������������, ������������ ������ ��� � ��������� ����������� �����. �������������� ���� ��������� �� ��������� ��������, ������ ������ �� ��������� ������ �� ���� ����������� �� ���������� ������� ���������� �� �������������� �������.

�������� �������������� �������� �� ����������� ���������� �� ���� ����������� ����� �����, ��� �����������, ��:

1) �������� ������� �� ������ ���� ������ � ���� ����� � ��������� � �������, ���������� ��������� �����; 2) �� �������� ������� �� ������ �� �������� �� ��������� ������, ��� ������������� � �����; 3) �� ������������ ������, �������� �� ����������� ���������, ���� ��������� � ��������������� �����.

� ������� ����� �� ���� �������� ������� ��������� ��������, ���� ������������ ��� � ����������� ����� �� ��������� ����� � ��������������� ����� ���� �� ����������, ���� ����������� � ������ �������, ���� ��������� �������� �� �������� ������. ����������� ������� � ��������� ��������� ������ � ��������������� ����� ����� �� ��������� ����������� �������, �� �� ������� �� �����������. ³������, ��������� �� ������� ���������� �������� ���������� ������ (������), ����� ���� ������ �� ����� �������, ��������� ���������� ��� ������� �� �����.

������� �������� ��������� ����������� ���������� � ���������� �������� �� ������ � �볺����. ��� �������� �������� ���������, ���� ������� �������� � ������� ������� �������� � ������ ��������� � ��������� � ������� ���. �������, ���� ���� ������� ���������� ���������� ����� ����������� ��������������, �� � ������� �� ������ ������� ���� ����.

������� ��������� �������� ����������� ������� ����� ��������� � �������� �� ����������� ���������� ��������. ���� ������������ ����� ������ � ����������� �������� ��������� �������� � ����������� ��������� �� ������ �������� ��� ��������� ������ ����������� ����� � �����. �������, ��� �������� ����� ������� ���������� ����� ����������� ������ �� ����������� ��������� ����������� ����������� ����������.

����� 10 ���Ͳ��� �� ����Ͳ��ֲ� ���������� ������� � �����ֲ����� �����

������������ � ������� ������� ������������ �����. ���� ����� �������� ������� ���������� ������� �� �������� ���� ����������, ���� �� ������������ �� �������� �� ������� �������� ��� ��������� �������� �����. �� �������, �� ���'���� � ���������� �������������, ���������� ������������� � ������ ������ ��������� ���������� ��������. � ���������� ������� ����������� ����� �������� ��������� ������, �� ��� �������� ����� �������� �����.

���� ������� ���� ��������� ��������� ������ ������ ���������� �������.

10.1. ���䳿 ���������� �������

�������� � ������� ������ �������� �������, �� "��������� ������", �������� ���������� ������������� �� ������� �� ����� �������� ����������� ������������. ��������� ������ � �� ��� ����������� ������� �� ���������� ������ ���� ������������� ����� (�����). � ��� ���������� ������� ���������� ��������� ���� ����� �������� ����������� �������. ��������� ����� ������ �������� ������� ��� ���'����� ������������ �������� ��������� �� ����� �������� ������������, �������, ���� �������� �� �������� � ��� �������� ����������� �� �������� ���� ������������ ���������� ���������� ������� �� ������ ������� �� ������������ ��������.

� ���� �� �������� ������������ ������������, �� �������, �� �������� ����� ���������� �������, ��������� ����� ���� ������� �������� �������������:

1) ������� ������ ������������ �� ��������� �������;

2) ����� ���������� ����� (������������������) �볺���;

3) �������� ���� ������; ��������� �� ��������� ���������� ��������;

4) ���������� ������� ������������ �������, ������� ���������� ������;

5) ��������� ������� ������;

6) ��������� ��������� ������;

7) �������� �� ��������� ���������.

����� ����� ���������� ������� ������ ����� � ��������� ���� ������ �� ��������� �������. ��� ����� ����������� ������� ����������� ���������� ���������� ������� ������. ������� �������� ��������� ���������� ������������ ����� �� ��� ���䳿 � ������ ��������� ���������� ��� �������������� ������������.

�� ����� ���䳿 ���������� ������� ���� ������� ������������������ � �������� ��������� �볺���. ������� ���������� ������ �������: ���� ���� ����������� ����������� ������� ������� � � ����� ������������� �� ����� ��������� �����'��������. ��� ������ ���� ��쳺 ��������� ������������������ �볺���, ��� ����� ��������� ����� ��� �������� ���������� ������.

�� ����� ���䳿 ���������� ������� ���� ������ ������ ������ ��� ���������, ����� � ����� ������� ������. ������ ��������� �������� �������� ����������� �� ������ ���������� ������-����������� ������������ ������. ����������� �� ����� ����������� � ���������� ���������� ��������, ���� ��� ��� ����� ������� ��������� ���������� ������� ���������� �������.

�������� ����� ���������� ������� ���'����� �� ����������� ���� ������������ ���������� �������. � ����� ����'������ ���� �������� ����������� ������������ ���� ��'���� (��������) �������. ��� ����� �� ���� ����������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������, ����� ���������� ���� � �����'����� ����� � ������������ ����� � ������� ������� ���������� �����. ������� ������������ ���������� ��������� ������ ���� ���� � �������.

�� �'��� ���䳿 ���������� ������� ���� �� ����� ���������� �������� ������� ��������� ������� ������. ���������� ����� ������� �������, � ����� ��� ����������� ������� ����������� ������������� ���� �������� ��������. ��������� ������� ������ �� ���� �������, ����������� � ������������ ��� ����� �� ������������.

����� ����� ���������� ������� � ���������� ������ � ��������� �� ���������� �������� ��������. ���������� ����� ��������� ������ ������������� � ����� ���������� ��������. � ������ �������� ����� � ��������� ������ ����������-������������ ������������� ������������� ���'���� ���� ������� �������� ������� ����� ������� � ���������� ��������� ��������� �������� ���� ��������� ������� �����. �� ������� ����������� ����� ����� �������� ������������ ���������� ������������, ��� � ����������� �� ��������� ��������.

����� ����� � ���������� � ���� ����, �� ���������� �������� �� ��������� ��������� �������� ����������� �� ����� ���� ���䳿. ������������� ��������� ����� ���������� �������, �� ��������� � �������� ������� ����� ���������� �������� ����� ����� ���� � ����������� ���� � ������ ����������� �����������. ������� ��������, ��� ��������� �� �������� ���䳿, � �������� ��������� ���������� ���������� � ������������ ���� ������������� �������� ������� ������������ �����.

� �������� ����-����� ������������ ����� ��������� �������� ��������� (����), ��� ������������� ���� ������ � �볺����� � ������ ������������.

10.2. ��������� ������ �� �������� ������ ���������� �������

��������� ������ � �������-�������� ��������, ���� ������� ����� ������� ����� � �����'������ �� ��������� ������������� ������������ ����� � �볺��� (������������) � ������� ���������� �������� ��������. ������� �������� �� ���������� (������) � ������������� ����'������ ��������� ���������� ���������. � ������� ������ �� ��������������� ���������� ������� ������ ���������� �������. ��������� ���������� �������������� �� �������� ����� ������������� ������� ������ "��� ����� � ��������� ��������".

������� ������ �� ����� ���������� �������� ������ � ����, ���� �� ����� � ��� ��� ������� �����, �� � ��������� ���������� ���� �������� ������������ ����� � �볺���� (�������������). � ��������� �������� ���������������� ����� ����� ��������� �������� �������� ����� ���� �����, ���� ����� ������������� � �� ���������� ��������� ����� �� ����� �� ���� ���������� ��������. ������ ����� ���������� �������� �������� � �������� ��� "��� ������������". �� ����� ������ ����� ���������� �������� ����� ����������� ����� ������� ����� ���������. ���������� ���� ���������� �������� � ������ ��� ���� �������� �������� ������������ �� ������ �����. � ������� ����������� ������� ���� ���������� �������� �������������� �� ������������ ������������, ������� �������� ���� ��������-������������ ��������.

����� �� �������� �������� ������ �������� �������� �� ��������� ��������� � ��������� ������ � ������������ �������� ����������. ����������� �� ��������� ������ �� ������ ������������ ������� �� ������, �� ����'������� � �������� ������ ���������� ��������.

������� �������� ����������� � �������� ���� � �� ������ ���������� � ��������������� ������� ��� ����� �����. �������� �� ��������� ��������� � ����, � �� �������� ��������� (����) ����� ��� ����� ���� ����������� �������. � ��� ��������� ���� ����� ������, ��������� ����������� �������� ����� �� ����� ����, ��������� ��������. ���� � ������ ��������� �� ����������� ���� �����. ��������� ������ �� ���� ��������� ������������ ������� �����, �� ���� ���������. ���� ������� ���� ��������� �������� � ��� ������������ ����� �� ��������� ������������� ��������� ��� �����.

�� ���� ���������� ��������� ������ �� �������� ��� �������:

- ���������, � ��� ������������ ������������ ����� �� �� ������������-������� �����;

- ������� � ���� ��������; (����������� ���� �������, ���� ����, ����� ������� ������, �������� ����� �������; ��������� ����� � ���� ��������);

- ����� ������������ ������� ��������� ���������: ������ �������, ������ ������ (�������), ���� ������ ��� ���� ���������; �����������, �� ������, ������� ������, ������������� ��� �������� ������������� ������ � �������);

- ������� ������� � ��������� ������ (������������ ���������� ������� ������ � ��������� ������ �� ����������� ������);

- �����'������ ����� � ������������ (���� �����'������� ������� ������������� ������ (��������� �����) ���������� ������� ��� ������ �������; ����������� �����'������� ����������� ������ �� �������� � ������� ��� �� ����������� ���������� ���������� ������� � ������ ����������� ������� �� ����� ��������� ������� � ���������� ������ �������� �� ��������� �����'�����;

- ����� ����� � ������������ (���� �� ����� � ��� ������������ ������������� ���� �������� �������� ���� � ���������� �������� ������ � ������� ������ � ��������� ����� ������ � �������� �� ���� ������� ����������� �� ����� ���������� �������� ������, ������� ���������� ��������� ������, ��������� ������� �� ���� ������������, ���������� ���������� ��� �� ����);

- ������� � ��� ����������� ���� ��������;

- ������� �������� ������ ������ (���� ���������� ����� � ������ �������������� � ����������� �������);

- ������� ����� (��������� ������� �������� ��� � ������; ���� � ������� ������������ ���������� ������ �����);

- ����� 䳿 �������� (����� 䳿 ���������� �������� �������������� � ��� ������� ������� � �� ������� ��������� ������ �� ������� �� ���);

- ������� ������ �� �������� �����;

- ������ �����.

� �������� ������ �� ������ ���������� �������� ����� ��������� ��� ���� �����'������ �����, �������� �����, � ����� ����������� �����. �� �����'���������� ���� ���������� �����, �� ���������� ���� �����'������ �� ���������� ����������-������������. ��, �������, ������� ������ ����� ���� ������� ���� ��������� ���� ����������, � ����� ���� ��������� ��������-������� ����������; ���������� ������������� �������� �������� ���������� ������� ���� ������� ���������� ����; ������������ ���������� �������� ������ ���������� �� ��� 䳿 �������� ����. �������� ����� � �� 䳿, �� ����������� �����'������� �� ���������� �� ��� �������� �������� ��� ������������ ���������� �� ������. �������, ���������, ��� �������� ����������-������������ ��������� ������������ � ���� ���������� ������� � ����� 䳿 ���������� ��������; �������� ������������ �� ������ ��� ������� � ������ ������� ������� ���� ��������� �������; �������� ��������� �������� ��� ������ ������������ ����. ����������� ����� ���������� �������� ���������� ����������-������������ ���� 䳿, ��� ���� � ���������� ������������ �����. ��, �������, ��������� �������� ��������, �� ���������� ����������-����������� �� ����� ����������� ������� ���������� �� ��� ��������� ���������� ��- ������; ��������� �������� �����, ������ �� �������� �����, ����������� �������, �� ������������ ����������� ����������-������������, ����.

��������� ������ ���� ���� ��������� �� ���������� ������ ���������, ���������� ���������, ��� � ������ ����� �������, �����������, ��������������� �� ��., ���������� ��������, ��� �� �������. ���� ��������� ���������� �������� ��������� ������������ ����� ����� � ���� �������� ��������.

�� ����������� ��� ��������� ��������� ��������� ��������� �����'����� ����� ������� ���� �������-������� �������������. ���������� ��� �������� ����� ���� ��������� ���������� �������� � ����� �� ����� ���� ������ � ��� ��������� ������� �����. ����, ���������, ������ ����������� ���� ��������� ����'�������� ���������.

���� ������� �������� �� ���������� ������������� ���� ���������� ��������, �� �������� ������������� ������, ��������� � ������ �� ����������. ��� ����� ���� �������� ������ ������ 䳿 ���������� �������� ������� ���� �������� � �������������, �����'������ ��������� �������� ����� ���������� ���������� �����, �� ������� ���� ����������� ��������� ���������. � ��� ��������� ����� ������������ ������� �� �� �������� ������������ ���� �� ����� ���������� �������� ��������� ������, �� � �������� ��� ��������� ��� ����� � ����� �����'����� ������������ �� ��������� ��������� � ������������� ������ �������������� �������.

�� ��������� ������� ������ ��������� ��������� �������� ������������ ����� ������� �������� �� ������������ ������� (���������� �������).

׳��� ���������� ���� ���������� �������� �������� ����������� ��������� ����������� ��� ����� � ������������ ��������� �������� �������� �� ��� �� ������. ��������� ��������� ��������� ������ ������� ��� ������� �������� �� �����, ��� � �볺���-������������. ��� ����� ���������, ���� ������ ����� ���������� �������� ��� ����������, ����� �������������� � �� �������� ������ ���� ����������.

�� ��� ����������� ����, � ��������� �������� ������ ����������������� ��� ���� ��������� �������� ������� �� ���� ��������� ������. � ���������� ������� �� ������ ������������� ������, �� �������, ������������� �������� ������� ������� � ��� ��������� ���������-��������� ����, ��������� �������-����������� ���������. ��� ����� � ������� ����� ���� �������� �������� ����� ������������� ����� �� ������ ������� ������������� �� ���������.

��� ������, ��� � ��������� ��������� ������������� ��������� ������������� ����� �� ��������� ���� �� �����. �������, ����������, ��� ������������� ������������ �� ���������� ���������� ������� �� ������� �� ���� ������������ � ������ ��������� ���������� ��� �� ������ ���� ������������; ������������� ����� �� ���������� ������������� ������ ������� � ������ ������ ������������� ��� �� ������ ���� ������������; ������������� ������������ �� ������������ �� �� �������� ������������ ������� �� ������� ��������� �� ��� ��������� ������� ��� ������� ������� ������������ ����� � ������ ��������� � ������������ ������ � �������� �� ������ ������������� �� �� ������������ �������.

10.3. ³�������� ������ �� ������� �� �������������

���������� ������� � �����, ��� ������ �������� �� ������������ �� ������������ ������� ���������� �������. ������ (��� �����) ������� � �� �������� �������� ���� ����������� �������, �� �������� ��������� ���� ��������� ������� �� �������� ������. ��������� ����� �� �������� �������� ���'���� ����� ����� ��������� ������������� ����� ��������� ������ �� ��������� ������� �� ������ �� ���������� �� ���������� ����� �� ���� ������� ������ ���. �� �������, ��������� ������ �� ������ ���������� �� ��������� ��������� ������. ��� �������� ���������� �������� ���� ������������ � �������������� ��� ��������� �������� ��������� ������.

���������� ���������� ������� �������� �������� �������� ������������ � ������������ ������ ������� ��������, �� ����������� �� �����������-������������� �������� ������������� ������������ ������ ������. � ��'���� � ��� ������������ ������ �� ���������� ������ � ���� ������������� ���'���� �����������, ����������, ����� � �������� �������� ����������� ������� �� �������� ����� ��������� ���������������.

���������� ��������� ������ ��������������� ������, ���� ����������� �������� ���������. ����� ���: ����� ������� ������ ������������� �����, ����� ������� ������, ���������� ������������ ������, ���������������� � ��������� ������������, ����� ��������, ����������� ���� ������� ���'������� ����. ��������� ��� ������� ���� ��������� ��� ������������� ���������� �������. �������� ��������, �� ������ �� ����� ���������� ������, � ���� ��������� �������. ��� ������� ����� ���������� ���������� ��������� �������, ��� ���� ��������� ������. � �������� ������ ���������� ����� �� ���� ��������� ������� ���������, ����������, ������ ���������� ������. �� ����������������� �������� ������, �� �������, ����, �� �� ���������������. ����������������� � ������� �� ������� ��������� ��������; ����, �� �������, ���������� ��������, �� ������ �����������.

������� ����� �� ����� ��������� ������ ������� ��������. � ������ ����������� ��������� ��������� ����� ������ "����������" ���� �� ������� ����������� ����� �������� ������ ��������� ������ �� ���������. ���������� ������� �� ������ ���������� ������ ����� ���������� "�������� ��������". ��������������� ����� ������� "��'����� �������", ���� �������� ����� ������������ ����� ���������� ������ ������� ����� ��������� ����������� �������.

��� ��������� ������ � �������� ������ ���������� �������� ��������. ��� ��������� ���� �������, �� ���������� ����� ���������� ������ ����������� �����, ����� ������� �� ��� �������: ��'��� ������������, ������ ������������ �������, ����� ������ ������� �� �������� �����, ����� ������� ����������� ���� ������� �� ������������������ �� ������������ ��������� ������, ��������� ����� ���� ����������� ��������� ��������� �������, � ������������ ���� ��������� ���� � ������ � ����� ������, �������� ����� ���� ������������ ������������ ������ ����. �� �������� �������� ��������� ������ �����, �� �� �������.

� ��������� �������� ������ ��������������� ����� "�����". ����� � �� ������ �� ����������� ��������; ��� ������� ������������ � �� ������ �� �������� ������� ������� (������ ����������� �������) � ��������� ���������� ����� (������ ����������� �������). ��������, �� ����� �� ���� ������ ����, ���� ������������� ������� ������������� ������������ ����� � ���������� ������� ������� ��� ���� ��������. ����� ����, �� ��������� �� ������������ ����������� �� ��������, �� �������� ����������� ���� �� ����������� ���� ���� � ������������ ��������. ����� ���� ��������� ������� ����: �������� ������ ����� ��� �������� �볺���, ������� ���������� �� ����, �������� �������� � �������� ����� ��������-������������ ��������� ����. ������ �� ����������� � ���� ��������� ����������� �������� ������ ���� ��������� ������������ ��������, ������������� � ���������� �������� ����������� �����.

������������� ����������� ���� ���������� ������ ����������� ��� �� ��� ���� ������� ������� ������. ������� ������ ��� � ��� ����� �� �������� ������ ����������� ��������-�������� ����� ����������� ��������. �������� ��������� ����� ���������� ��� �������� �������� � ���� �������� ��������.

�������� ���������� ������� ������ ��� �������� �� �'��� �������� ���������:

� ������������ ����������� ��������� ���� ������ ������� ��������;

� ������������ � ����� �������� �������� ���������� ������ ����������� ����� �� ��������� �� ����������;

� ���������� �� ���� ������������ ���������� ������ � �������� �������� �� �������-���������� �����;

� ���������� ����� ������� (������� ����, �������� ���������� �������, ����� �� ������ � ������� ���������� ����);

� ���������� ������� ������� ��� ���� ����������� �������-���������� �����.

�� ������� 90-� ���� � ����� � ������ ������� ����� �������� ��������� ����� ���� �����'���� �������� ������ �� ������� ���������� ������� ��������� � ����� ������� ������. � ������ �������� ���������� ���� ������� ����������� ��������-��������� ����� �� �������. � ��� ������ ������� ������ ��� �� ��� ����������� ����� �� �����������, � ������ ������������ ��������.

ϳ�������� ������� ������ ���������� �� ���������� ������ ������������ ������ ������� ����������� ������, � ��� ����� �� ��������� ������ ��������� ������� �� �������-���������� �����. �������, ��� ��������� ��������� ������� � �������� ��� ����� ������� ������. �������� ������� ��������� ������ ������� ������ �������.

� ��'���� � 䳺� ����� �������� �������� �� ���� ������� ������ ��� ���������� � ����������� ���������� ������ � ����������� ������. ����������� �������� ����������� ���� ���� ������ ��������� ������.

����� �����, �� ����� ��������������� ���� ������� � ���� ������������� ����� ���� ��������� (������� �� ������� �����) ��� ������� �������� ���������� (������������ ������� �� ������� ��������� �������� ���), ��� ������� �������� ������� (�������� ������� ������ ������ ����������� ������� ������������ �����������).

� �������� ������ ������� ����� �� ��������� ������ �� ��������� ������� ��������� ������� ���������� ������ �� ���������� ������� ��������.

�� ������ �� 01.08.2001 �. ��������� ������ �� ��������� ����������� ����� � ����� � ����������� ����� ��������� 30�35% �����, � �������� � 15�18% �����.

� �������� ������ ���� ����������� ����, �� ��������� ����� �������, �� ��������� �� ��������; �������������� ������� �������� ������ ������� �� ����������� ���� ����������� �������, ���������� ������� ������������, ��������� �������� ����� ����.

��� ��������� ��������� �������� ��������� ������ ����������� ���� ������� ������ ��������: ��-�����, ����������� �� ������� ������� �� ��� ������� �� �������� �������� ��������; ��-�����, ���������� �볺��� (������������) ����� ���������� �������, ��� ��� ���� ����� � ������� ���� � ����� �����.

г���� ��������� ������ �� ������������ �������� ��������� ����� ������������ ����� ������� �� ���� ������. ���������� ����� ���'������ �� ��������� ���������� ����� � ��� ���������� ������������� ��� ����� ��������. ³��������� ����� � �� ��������� ��������� ����� ����� ����� ����������� ���������� ������, �� ������������ �� ���������� �������, ��� �������� �� �������� ���������. ³��������� ����� ������ ����� �������� ��������� ����� �� �������� �������������� ������� �� ������������ ��������. � ������ ������� �������� ���������� �� ���� ������� ����� ������������ �����.

�������� �� ��� ���������. ³������� ������ �� ���������� ��������, �� �������, ����, �� �� �������� ����� ���� ����������� �������, ���� �� ������ � ���������� � ������������. ��� ����, ��� ������ � ������ ������������ ��� �����. ��� ���������� ����������� ����� ����������� ���� ������������: ��� ���� ��������� �������� ������ �� ������� ��'���� �������, ��� ���� ��������� ������, ������� ����� ��� ����� ������ ������.

10.4. ������� �����������, ������ �� ��������� �������

����������� ������� �� �������� ����������� � ����� �����. ����������, �� ���� ���� � ������ ����� ���� ������ �. ������ �������, ���� ���� ���� ������ 5 ����� � ���� (����� ������ � ��������� ��� ��������� �����) �� �����, �� ���� ��������� ������ ������ � %. � ������� �������� ������� ������ ������������ ����, ��� �������:

����� ���������� ������ �� ���������� ����������, ������� ����������� �������, ������� �� ��������� ������������ � ������� �� ������ � �볺����.

³������, �� �� ��������� ���, ������������� �� ���������� ����� ���, �������� � �����, ������������� ��������� ���������. � ������� �������� ����������� �� ��������� ������� ���� ����������� ������� � ������ ������ ������. � ���������� ������ �������� ���� ���������: ����� ������� ���������� ������ �� ���������� ����� ��������� ���������, �� �� ���������� �� (������, ������������, ��������, �������, �������); ��������� ������������ ��������� ��������� ������ ������������� (� ��� ��������� ������� ���������).

³������ ����� ������������ �� �������� ������� ��� ������������ �������� � �������������� �� ���� ������� ������������� �� ��������. ���� ����, �� ��������� �������������, ���������� ��� ��������� ���������� �������, ����������� �������������, ������ ����������� �������, �� � ����� ����� ����������� �������, ���� ����������� �������������, � �� ����, �� ���������� ���� �����, ���������� ��������� �����. ��� ������� ������������� ��� �������� ���������� ��������. ����������� �� ��������� ������� �� ���������, �� ����� ������������� �������������, ����������� ��� ���������� �� ��� ������� � ��������� �����. ��������� ������� ����� ������������ � ������ �������� ����� � ���� � �����, �� ���� ���� ���������.

ϳ��� ��������� 䳿 ���������� �������� �� �������� ����������� ����������� ������� ����� �������� ������� ��� ��������� ����������� ������� ����� � ������ ��������������, ������������ ������� ������ ������� �������. � ��� ������� ������� �볺��� ������ ����� ��� ������� ������ ��������� ������������� �� �������� �� ������� �� ��� ����-�������� ������� � ���� ������������ �� ����� ����������� ��������� ������� �������� ����������� �� ����������� ������ ���� ������������� �� ���� ����������� �������.

� ��������� ����� ����������� ������� ����������� � ������������� ���������� �����. ��������� ����� � �� ���� ������� ������������� �� �������� �� ��� �����, �� ���� ����������� ����������� �������. ������� �� �������� �� �������� � �� �� ���, �� � �� ��������� ����. �������� ���� ������� ������������� �� �������� ������� �������� ������ (1/12 �� ���� ��� ���������� ������� �� �����, 1/4 �� ���� � �� �������).

��� ����������� ������� ����� ��������� ������, �� ����������� ��������� ���������, ������� �� �������� ������� ��� ����. �������� ����� ������������� �� ������� ������������� � ������� ��� ������, �� ���� ������������� �������.

³������� ������ �� ���� ����������� ������� ����������� � ������� ����������� �������, ���������� ��������� ������� �� �������. ³������ ����������� ������� ���������� � ���������� ��� �� �������������������� ���������� ����� �� �������� ��������� �������.

��������� ����� �����'���� ��������� ��������� �������� (��������� �� ���������) �� ����������� ����������� ������� �� ��������� �� �� ������� �������, � ����� ����������� ��������� ��� ����������� ������� �� ������ �����.

����� 11 �������ò� ���ʲ������� ������������

��������� ������������ � �� ��������� ���������� ������ � �������, �� ���������������� � ������ ��������� ��������� ��������. ������������ �� �������� ���������� ������� ������ �� ��� ������� ������������ ��������� �� ���������� �������� ��������� � ��� ����, �������� �� ������������ ����������� ������ ��������� ��������.

��������� ����������� ������������ ������ � ���� �������� ������ ���� ������ ���������� ������� � �����, �� ������� ���� ������ (�������) � ���������� ��'���� �� ������� �������������� ������� �� ������������������ ����������� ��������� ��������. ������� ���������� �������� � �������� ���� ��������� � �������� ������ �� ����� ������������� ���� ������� ����������� ����� ���������� �������; ��������� ��������� ����������� ������ ������� ��������� ���������. �������� ����������� ���������� ��� ����������� ����� � ����� ���� � ��������� ��� ������� ���������� �� ������������ ������� ��� ������������ �������� ����� �� ���������� ���������� �����, ����������� ���������� �������� ��� � 279 �� 06.07.2000 �.

���������� ���������� ���� �������㳿 ����������� ������������ �������� �� ����� ���������� �������, �������� � ����� 10. ׳��� �������� ������ �������������� �������㳿 ������������ �������� ������� ����������� ������������� �������� ������ ���������� �������.

11.1. ������� ������ �� ������������

�� ��������� ���䳿 ���������� ������� �������� ���������� ����� ����� �������� ����� �볺���, �������� ����������� � ���, ����� ��� ��������� ������������ �� ��������� ����� � ���������� ��'������� �������������� ������ ������������ ������������. ������� �������� ��� ����� �� ��������� �볺���, ���� ������� � ���������. ������ ���� ���� ������� ���� �� ����� ����������� ������ �볺��� � ���������� � ���� ������������������.

� ������ ����'������� ���������, �� ��������� ������ ��� ��������� �������, ������� ������ ����������-����-�������� �� ������� ���� ��� �� ������� ���. ����, �� �������, ������, ��� �� ����� �� ��������� ������� ���� ����� ��� ������� ���������: ����, �����-�����, �������� ����������, ���������� ������-����������� ������������ ������� ����. ��� ����� �������, ��� �볺�� �� ������ � ����������� ��������, �������� � ������ �������� �����. ������� �������� ����� ������� ������ ������ ����������� (������� �� ���������, ���� ������) � ������� (���������� � ���������������, ���������� � ��������) ������������ ������������. �� ����� ���� �볺��� ���� ��������� ��� ������ ���� ������� ���������� ��������� � ���� ��� �������� ����� �� ��������� ������� (������� ��� ���������� ������� ������). ������ �볺��� ������ ���� �������� �� ����������� ������� ������ ����� ������� ���������.

���������� ���������� ����� ���� ������� ������ ��� ������, ������� �볺���� � ����� ������. ������� ��� ������� ����� �� ���������� �������� �볺���, ������ ��������� �����, ����������� �������������, � ����� ������� ����� �� ��������� �������.

����� ��� ����� �볺�� ���� ���������� ������ ��ﳿ ������� �� ����������� �������� ��� ��������� ��� ������������� ������� ����� �� ����������� �����������. ��������� ����� ������ ���������� � ����, �� �볺�� ������������� �� ���'��� ������������ �������� � ������� �������� ���������.

� ���� �� ��������� ������� �����������: ���� ��������� �� �����, ���� ��������� �����, ����� �����, ����� ������������ �� ���� �������� �������, ���� ������, ���� ������� (������������ ������ � ���������), ����� �������, ������ ���������, �� ���������. � ����� ���������� ����� �����'������ �볺��� ���������� ������ ����� � ������ ������������. �� ������ ����� ������ ��������� ������� ��������� ������.

������� �������� ����������� ����� ������������ � ��������� ������ � ��������� ���� ������ �볺��� �� ��������� �������. �� ������� ����� �� ����� ��������� ������� �������� ����������. ����'������� � ��������� �������� ����� ������������.

ϳ��� ������������ � ����������� �������� ���������� ����� ����� ��������� �������� ����� � �������� �������������.

���������� ����������� ����� ��������� ����� �� ���� ������� ���������� ���� ����������-�볺���, � � ���������� �������� ������ ���������� �� �������� ����. ������� ��� ���������� ��������� ��� ��������� ������, ����������� �������� � ������� �� �������� ����� �� ���������, �������� ������������ ������������ ��������� �� ������������ ������������������� ��������� (�������, ������) �� ��. ��������� ���������� ����� ������������ ����� ������ �������� ��� ����������, �� ���������� �� ������ ����������� ����� �볺���, ������� �� ����� ������ ����������, �� ������������ � ���������� ��� ������������ � �����������. ������ ����������� ��������� ��������� ������ ���������� ������������� ����������� ����'������� ������� � ���������� ���� ����������� �������� ���������� � ������������ ������������.

������ ���������� ���� �볺��� �� ��������� ���� ���������� ����� �� ���������� (����). �� �������� ������� ��� ������ ��� �볺���, �� ������ ����������� �� ������ �����. �������� ���������� �볺��� �� ���� �� ���� �������� ���������� � ������������ �������� ���.

ϳ������ ����������� ������ �������� ���������� ����� ���� � ���� �������� �� ����� �볺���. � ����� ������������� ����� �� ������ ������ ��� ���������� ��������� �� �� �������.

�������� �������� ������������ ����� ��������� � ��������� ������ ��������� ��������. � ��'���� � ��� ��������, �� ��������� ���� � ���������� ������� � ���� ��������� �볺����� � �� � ���������. ������������� �������� ��������: ������ ����� �� ��������� ����� �볺���� ������� �� �, � �������. �������� �������� ������ ������, ���� ������ � ����'����� ������ � �������� � ������������ ���� �������� ��������. г����� ��� ������� ������� �� ���� ����������� ������������� ������ � ������.

11.2. �������� ���������� ����� � ������������������ ������������

���� �� ��������� ���������� �������� ������� ��������� ����� ���������� ����� ������������ � ����� ���� ������������������. ����� ������ ������������������ � ������ ���������� �������� �������� ������������, �� ������ ��� ���� ������ ������ ���� ��������� ������� ������� ��� ���������� ��������� ������� � ����� �볺����.

������������������ ������������ � �� ���� �������� ������� � �������� ������������� �� ����� ��������� �����'��������. ������������������ � ������� ���� ������, �� ����������������, ���� ��������� ������ � �� ���� ���� � ���� �������������, ��� ���� ���� ���������� (����).

��������� ����� �������� ���� �������������� �� �������� ������ ������� ����������� ��������� ��������� ��� ������ ������������������ ���� �볺���. � ����� ��� ����� ��������� ��� ����������� ����� ������������ ���� ���������� ���������� ����� � ������������������ ������������.

������ ������ ���������� ����� ������������ �������������� ����������� ������������ ������� ��������� �� ������ ��������� � �������� ������ �������� �������� �볺���, ��������� �� ��������� ������������ ������ �������, ���� ��� ������� ���������� �� �� ������������ ����. ����������� �� ���� ������� ���������� ��� ��������� ������ � ���� ���������� �������� ��������� ������� ���� ������ �������� �� ���� ���������� ��������. � ������� �������� ������� ���� ������� ��������� ������ ������, ���� �� ������� ����� �� ����.

��� ��������� ������� ������������ ����� ��������� ���� ������ ������� ��������� �������� �������� ������������. �������� ���������� ������ ���������� ����� ������������ ������������ ������� ���������� � ������������� ��������� ������������ �����.

��� ��������� ������ ������������������ �볺��� ��������� ����� ������ ��������� ��� ������� ������������: ������� ����� (��� ����������� �����); ��������� �����; ����� �����.

����������� ���� ������� ������������ ��������� ������ ���������� ����� ������������. ��� ���� ���������� ������������������ �� ���������� ����� �볺��� �� ����������� ����������-������������ ���������� ����������� �� ��������-������������ ��������.

��� ��������� ������ ���������� ����� � ������������������ ������������ � �������� ����� (��� ����������� �����) ��� ����������� ����� �������� ��'������ ��������� ���� ��������, ��� ��: ����� ���������, �������� �� ������; �������������; ���������� ��������; ������ ������ (����������� ����� �� ������� ������������) ��� ������������ ���������� ������ �� ������ ������� �� ���; ����� �� ������� ����������-������������ ������������� ����. ����������� ���� ������� ����������� ����� �������, �� ������ � ���� ������ ���'�������� ��������: ����������� ��������� ����������� ������������; ������� ������� ������������ �� ���� ��������� �� �������� � ����������� ��� � �������� � �����; �������� ��������� ��������� �� �������� �������� ������������! ������ ��������� �������� ������������� ������������ � �������� ����. �������� ������������������ ������������, ����� �������� ���� ��������� ������ ����� ���������� �� ��������� ��������, ���������� ����� �����, �������� � ������� ���������.

��� ��������� ����������� ������ ��������������� ��� ��������� ������ �������� ������������ ���� ������� ��������� ����������:

� ��������� �������� ��������, ���� �����������, �������� ����� �������� �����'����� �� ��������� � ������������ ����� �������� �� ������� ��� ����������� ��������� ������;

� ��������� ��������� (��������) ��������, ���� �����������, �������� �������������� �����'������ ������ ���� ������� �������� �������������� ��������� ������� �� ������� ��������;

� ��������� ������������ ��������� � ������� ����� (��������� �����������), ���� ����������� ����� ��������� ����� �� 1 ���. ������� �����;

� ��������� �������� �����������, ���� ������� ��� ������ ���� ������� ����� � �������� ��� �������������;

� ��������� ����������� ������� �����, �� ����������� ������ ��������� ������������ ������� �����.

��� ������� ������ ������������������ ������������ �� ����� ������� ��������� ���������� � ��������� �������� ������ ����������������� � ��� �������:

� �� ����� ������ �������� ������;

� �� ����� ������ ������� ������.

������ ������������������ ������������ �� ����� ������ �������� ������ ��������� ���������� ������� ������ ����� ���������� � ������� �볺��� �� ������ �����, ����� ���������� �������� (��������, �����������, ��������� ������� �������� ������, ���������� �����, ��������� ������������ �������������, ��������� ����� ������, ��������� ����� �����, ��������� ������������ �������) � ������� (�������� ��������� �����, ���������� ������������ �������������, ��������� ����� ������, ������ ������������ �������, ������� �������, ��������� �����) �����. ��� ������ �������� ������ �� ���������-������������� �������� ������� ��� �� ����� �� ��� ����. ����������������� ��������� ����������, ��� �� ����� ����������� �������� ��� �������� �����.

������ ������������������ �� ����� ������ ������� ������ ��������� �������� ����������� ������� ������� ������ (�������� �������������, ��������� ��������, ��������� ��������� ������, ����� ��� �� ������, ����� �������� �������� �������� �� ���� � ��� ��������� ������ ����), �� �����������, ������ � ����� � ���������� �� ��� ����� ����� ������������������ ���� �� ������ ����������� ������������. ����� ������� ������� ������ � �볺��� �������� ������ ������������� ���������� ������ ��������� ������.

������ ���������� ����� ������������ � ������������ ����� ��� ������������� ������ ��� ��������� ���������� �� ������: ���������� ����'������� ���������� ��������� �� ��������� ��������� �������� ������������ �����; �������� �������� �� ������; ������ ����� ������ � ������; ��������� �������; ��������� �����'����� ����������� ������ � ��������; ����� ����������� ����������� ����.

ϳ� ��� ������ ���������� ����� � ������������������ ������������ � ������ ����� ��� ��������� ����������� ������ �����������: ��������� ���������� �볺���, ����� �������� ������ ����������, ������ ������ � �. ��., ������; ������� ����; �������� ������� �������; �� � ������'� �볺���; ��������� ����������� ���� �볺���, ���� ������ �� �������; ������������ ����������� �������� � �������� �� ���������� ��������� �� � ������� �� ����, � ����� ������������ ������ ����������� ���������; ��'���� �볺��� � ������ ����� ����.

��� ��������� ����������� ������ �������� �� ���������� ������� ���� �� ������ ���������� ������������������ �볺���. ����� ���� ������� �������� ������������ ������ ���������� �������� ��������-������������ �������� ������������ �� ������� ���������� ���� ���� ����������� �����.

����� � ������������� ��� ������������ ������ ���� ������ ������ �� ��������� �������� �� �'��� �����:

� ���� "�" � �������� �������� ������������ ���� �����, �� ������� ��� ��������� ���������� ��������� �����'����� �� ���������� ����������, ������� ��������� ������� ���� ����� �� ������� �� ��� �������� �� ���� �������� �����;

� ���� "�" � �������� �������� ������������ ���� ������� ������� �� ���������������� �� ����� "�", ��� ��������� ������������ �� �� ����� ��� �������� ��������� ���� � �������. ������������ (����������� �����), ������� �� ����� �����, ���������� ����� ����� ����� ��������� �������, �� �������� �� ������� ���������� ���������� ����� ��� �������������� �����;

� ���� "�" � �������� �������� ������������ ��������� � ������� ���� ���������� ��������. ����������� ����� � ���������������� ������������ ������� ��� ��������� ������������ ��������� �������� ������������� � ����� ��� � � ������, ���������� ���������, ���� ������� �� ������ ������;

� ���� "�" � �������� �������� ������������ �����������, � ������������� �� ������������ �������� ����; � ������� ����� ������� ������; ��������� ������� ��������� �������� ������������� �� ������� �� ��� � �������;

� ���� "�" � �������� �������� �����������, � ������; �������� �������� �� ����������� ������� �������� (��� ���������� �������), ��������� ��������� �����'����� � ���� ������������/����������� ����� ��������� �������.

������ �������� �� ���������� �� ������������ ������ ������������������ ������������ ���������� �������� � ������ ��������� �������� ������������� ������ ��� �������� ��������� ��������.

11.3. ϳ�������� �� ��������� ���������� ��������

�������� �������� ���������� ����� ������������ �� ����� ������������ �������, ����������� ���� ���������� �� ��������� ��������� ���������� �������� � �������� ���� ����. ������ ������������ ���� ������� ������ � ���� � ����������� ��������� �������㳿 ����������� ������������.

��� ��������� �� ��������� ���������� �������� ���� ��������� ��� ����� �������������� �������, ����� ������� ��������� ���������� ��������� �������� ��������: ��� �������, ���� ���� � �����, ������� ������ � ���������, ������������, ��������� ������ �� ���� �����. �������� ��������� ��� ����� � ��'���� � ��� � ���������� ������� ����������� � ������������ ���������� ������ �� ����������� ������, �� �������� ��������� ����� �� ���������� ���� �������� ��������. ������ ������ ������ ������ ����������� ������� ������� ��� �����.

��������� �����, ����� ����� ����������� ������������� �����'����� �� ���������� ����������, �� ������������� � ��������� �������� �� ��������� � ���������� ���.

���� ������ ��������� ������, �� �������, � ���� ��������������, �� ����� ������� ������ ������������������ � ������ ����������� �������� ��������� ������ �� ������� ��������� ������. � ��� ��������� �������� �� ������� ������� ������������� � ������������ ������������������ ����� �������� ������� ����� ������ ���� �������� ���������� ������: ��������� ������ �������, �� �������� ������ ������������; ����������� �������; ��������� ����������� ������������ �� �������� ��������� ������ ��������� �������� ������� �� �����, ���� ������ ������������; ������� ������������� �������������, ������� ����� ����������; ���������� ������ ������������ �������� ����.

��������� ������ ������� ������������ �������������, ���� ������ ����� �� ������. ������ ������ � ������������ ������ �� �������� ���� ��������� ������. ������������ ��������� ������ ������ �� ��� �������� ����� �������� �����, ���� ���� ������ �������� ����������� ��������� ���� �������� ��������, ��������� ��������� ����� ���������� �����. �� ����, �� ������������ �� ������ ������� ���� ����� ���������, �� ����-�� ����� �� ��������� ������ ������ ���� ����������� ��� ���� ���������� ��������. ��������� ������������ �� ������ ������������ ������ � ���������� "��������" ������.

��� ���������� �����, ������� ���������� �� ������������ ������� �� ������ ������ �� �������� ����������� �����. ����������� ������� ������� �� ������ ��������� ������ ����������� ������������ ������� ������� �� �������� ���������� ��������� ������������, � ����� ������� ��� ����������� �������������,

���������� ������� -*- �� �������, �� ����� ������������ � ������ ������ �������, ������� (�������) ������� ��� �������� �������� ������������� �� ����� �� �� 25%, ��� �, �� ����� ������� ����� ������ ��� ��������� �������.

����������� ���������� ������� � �� �������, �� ����� ������������ � ������ ������ �������, ������� (�������) ������� ��� ��������� �� ����� 60% �� ���� �������� �������������; �������, ����������� � �����������? �� �������, �� �������, ����� �� ������, ��������-������ ��������� ���.

������������ ������� �� �� �������, �� �� ����� ������������ ��� �� ����� ������� (�������) ������� ������������ ��������� ����� 60 ������� �� ���� �������� �������������, ����������� ����� ��������� �������� ��������, ���� ������� ��������� ��������� �����, �� ��� ���������� ���� ������.

��� ����� ������� ����� ���������, ���� ���� �� ������ ����� ��������, �������� ������� ���������� � ���������� � ����� ��� ������� �������.

����-��� �������� ����� �� ������� ��������� ������� � ������������������ ���������� �������� �����. �������� �������� �����'���� �� ������ �� ����� ����� �������� (�����) ���������� ��� ��������� �������� � ����� ������ ��������� ������.

��������� � ����� ���������� ���� ���������� �������� �������� �� ����� ����������, �������� ������ �� ��������� ������ ���������� �������.

� ���������� ������� �� ���� ����������� ����� ��������� �������� � �������� ��� ����� �������� �������, �� ������������ � ������ ��������� �������� ��������. ϳ�������� �� ��������� ���������� �������� ��������� ������� ������� (� ��������� �� ���� � ������� ����) ����������� �����.

����� ��������� �������� ����� ���� �������� �������'����. ����� ��� ����������� ����� �� �������� ��� ��������� ���������� ������� ���������: ����� ������������ �������� �������� ����� � ������ ������ (�������) ��������� ������������; ������ �����, �� ������� �� �볺��� � ������������ ������������������; ��������� � ������� ���������, �� ��-������ ����������� �� ����� ����. �������� ���� �������, ��������� ����� ����������� � ������� ���� ��������� ���'������� � �� �����, � ��� ���� ���������� �������� ������. �������, ����������, ��� ��������� ���� ��������� ��������� (������, ����) �� �����, �� ��'���� � �������� ���� ��� �� ����� ���������������� ������ �� ������� ���� ���������.

��������� ����� ���������� �������� ������������ �������� �������: ��������, ���������, �� ���������� ������� �����, �����������, ������, �� �������� ���������� ��������� ���������, ������, �� �������� � ������� ��������, ������� �� �������� � ���� ����. �������� ������� ������� � ������� �������� �� ������� � ������������ ��������. ������� � ������� �������� � �� ������, ����� ������������� �� ����������� ��������� ������� � ������ ��� ����������� �������� ������ � ��� ������� �� ����� ����������� ����� � ����� ��������� ������. ���������, ������� � ������� �������� ��������� ����������, �������, ����� �� ��������� ���������� ����� �� ������ �������� �� ����� ���������� ������, �� ������ ������� ��� �� ������������� ������������ ������� �� ������������ (���������� �������, ��������� ����). ������� � ������������ �������� � �� �������, ����� ������������� �� ����������� ��������� ������� � ������ ��� �������� ���� ������������� ��������. ���������, ������� �� ���������� �� ������� ����, ������� �� ������ �������, ������, ���������� �� ����, ��������� ����� ����.

ϳ�������� ���������� �������� � �� ������� ������, ���� ������ �� ���������� ���������� �����, ����������� ��������, �������� � ������, ����� ������������ ��� ���������� ���� ����. ������������ ���� ������� ����������� �� ����� ������������ ����������� �������� � �������� ������.

���� � ������������ ������� ��� ����� � ��������� ��������� ������� ������������� �������, ���� ������������� �����������. ����������� �� ������������� �������, �� ������ ���� ����������� ��������� � ��� ������� ��������� � ���� � ���������� ����� � ���������. � ��'���� � ��� ��������� ���������� ����� ������ ������������� �����-���� ������� �� ���������� ����������� ������������� ��������� ������������� ������������, ������� ����������� ����� �������� �� ��������� ������. ��� ������������ ����� �������, ��� � ���������� ��'���� �������� ����� ����� ������ ����� �� ����� �����, � � ������ ������������.

��� ����� �������� � �������� ������� ���������� �������. ���� �������� ���������� ����� �������� �� ������������ ������� ����� ���������� ��� ������� ��������� ������.

"ֳ��" ������� ����������� ���������� �������� ����� � ������� �������� ������� (���. ����� 10). � ����� � 28 ����� 1995 �. �� 27 ������� 1996 �. ��� ������� "����'��������" ��������� ������ ����������� ����� �� ������� ������ ���, �� �������� ����'������ ����������� ���������� ������ �� �������� ������� ��������� ����������� �� ���� ������� ������.

������ �� ����������� �������, �� ����� ���� ��� �������� ���������� ��������, � ���������� ������ ������� � ���� ������. ����������� ���������� ������ ������� ������� ������������ �� ��������� ���������� ����� ������������ (� ��� ������� ���������� ������ ��������� ������) ��� �� ���������� ��������� � ����� (� ��� "����������" ������ ��������� �������). ��������� ���� ��� ����� �� ���������, ��� � ��������� ���� ������. � ������� ������� � ������������ ������ ���� ������ �����, �� �������������� ���������� �������, ���� �����������, � ����, � ������� ����������� �������; � ������� ������� ����������� ������ ��������� �����, �� ��������� ������� �� �� ����� ������������� ������������.

����� ����� ������ � �������� ��������� ������ � ��������� �������������� ��� �������� ���������� �������� � ����� ������ ���� ������� � ���� ��� ������� ����������� ��������? ���� ���������� ������ � ��������� ����. � ���� ���������� ������ �� ���� � �������� � ������� ������������� ��������� �������� ����������, �� ������ ��������� ��� ��� ������������� � ����� �볺���-������������. ���������� ���������� ����� ������ �������� ������ �������� ���������� � ������������� ���������� ��� ������������ ��� ����� ������� ������ ������ �볺���� �� ����� ������, ʳ����� ������ ���� �������� ����� ������ ��������� ������ (�����) �����.

ϳ��� ��������� ������ ������ ��� ������� ������ � ���������� �� ���� ������������ ��������� ������ � �������� �����'������.

�������� �����'������ �� �������� ����� � �� ��������, �� �� ������ ����� �� ������������ ���������� ����� � ������� ������������ ��� ��������� ������� ���� �������� ���������� � ����� ������ �������. �������� �����'������ �������� ������ ������������� �� ����'������� ������� �� ���������� �������� �� �������� ������ ��� �������� �������. � �����'����� ������������: ������������ � ��� ������������, ������������ � ��� ����� ������������, ���� �������, ����� ������� (�����, �����, �� ��������), ������ �������� ���������� � �����, ������ ��������� �������. �� ������ ���������� �����'������ �������� �������, � ��� ������������� ������ ��� ������: ����, ����, �������, �����. ����, �������� �����'������ ������ �����'������ ����������-������������ �������� ��������� ���� �� ��������� ��� �������.

��������� ������ ������ ������ �������� ����� �� ���� ���������� �� ������ ���������� ��������� �������� (�����) ������.

11.4. ����� ������������ ���������� �������

³������� ��������� ����� �������������� ��� ������ ����� ������������ �������: ������� �������� � ���������� �����; ������ � �������������� ����� ���; ����������� ������ ������; ������� ���������� �������������; ��������� (������, ����). ����� � ���� ������������ ���������� ������� ������������ ������� ����������, �� �� �������� ���� � �������� �� ���������� ����� �������� ������� ��� ��������� ������ � ��� ��������� ����� � ������������ ���� �������� ������ ��������� �������.

��� ����-��� ��������-�������� �������� ������������ ������� ����� � ��������� ���������. ������� ������������ �������� �������� ������ ����� ����� ����� �� ������������ �������.

������� ������������ ��������� ��������� �����'����� �������� ����������� ������� ������ "��� �������" (�� 2 ������ 1992 �.) � ��������� �������.

������� � �� ����� ������������ ����-����� (� ���� ���� � ����������) �����'������. ���� ������ � ������������� ������� ������ �������. ��������� ������� � ����������� (����� �, �� ����� � ��� ������� ������ ����������) �������-��������� �������, ������ ���������, ���� ������ ����.

� ��������� �������� ������� ����� ������� �� ���������� �����'������, �� �������� ������������� (�������������) ��������� (����������������) � ��������� ����� ���������� � ��� ����������� ��������� �����'������ �������� ��������� ����������� ������糿 (����� ������ �����������) � ������� ����������� �����. � ���������� ������ ��� ������������ ����� �������, �� ��� �������� ��������� ������������ ����� ��������� �� ������� ���������� ���� ������������ ������� �����. ��� ���� �������� ������� �� ������������ ������ ������� ����� ���� ������������� ��������� ������.

������� �� �������� �������� �� ������������� ��� �����'������. � ������� ������� �� ���� ��������� ���� ����������� �������� ������, �� ����� � ����� ��������� �����'������, ���� �������� �������, � ����� ����-�� ���� �����, ������� ���� �� ������ ����� �� ����� �� ���� ��������� �����.

��������� ������� ������ ���� ����� � ������ �����.

� ��� ������� ������� �� ������� ����� ���� ������� ����������� ����� �������� ������� � ��������� �������� ��������. ��-�����, ����������� �� ���� ��������� ������������ ����� ��� ���� ����� ������������ ��������� ���, ��� ��������� �������� ��� ����������. ��-�����, ����������� ������� ������ ������� ����������, ��� � �������������, �� ���� ����� �� ���� ��� ���������� ����� �� ������������ �����'��������. ��-����, ������� ������� �� ���� ��������� ���������� �� ��������. ��-��������, ������� ������� �� ���� ��������� ����, ����������� ������������� (��� ���������� � ������ ����, �� �� ������ �� ������ �� �������� ��� ����� ��������). ��������, �� ������� ������� �� ���� ������� �� ������������� ������� � ��� ���� ���������. ��� ����� �������� ������� �� ������ �������� ������� � ����� ���� ��������. �����, �� �������� � ������ ��������, ���� ���� �������� � ������� ����� �� ������ ��� �����������. ������� ������� � ���������� �������� �� ���� �������������. �������� �������� � �������� �� �������� �������. �� ���������� �������� ������� ��������� �� ���� �� ���� ���������� ����� �� ������ �����.

���������� ����������� ������������ ������� ����� �� ����� ������������ ������� � ����������� �������� ������� ������� ��� ������� �������� �������. ��� ����� �� ������, ���, � �������, � ���� ������������� ������. ������������ ������ ��������� �������� �������� ������ � ���, ��� ������� (� �� � ������) ������� ���������� �����.

����� ����������� � �������������� � ��������� ����� ��������� ������ �����, �� ���������� � ������� � ������������ �������. ������������ ���������� ��� �������� ������� (�� ���������� � 100%): ������ �����, ������ ������������ ����� �� ����� ������������ �������� �������� ����� �� ������� ������������, ������ �����. ������ ��'���� ���������� ����������� � ����� ������������� "��������" (�����) ���������, � ����������� ����������� ��'����, ��������������� (�����, ���������� �� ������ ����), ����������� ������������ ��������, �������� �� ����� ����. ������ ���������� ����������� � ����������� �������� �� �����, �������� �����, ����������� ������������ ����. ���� ������ ��������� � ������ � ������, �� ������� ������ ����� �������� ������� � ������� ����� ��������, ������� ������ ����������, ���� �� ����� �� ����� �������� ����� 䳿 �������.

�������� ������� ���� ������� ��������� �������� � ������� ������������ ����� ���� ���� ��������� ������� ���� �����, �������, �� �������, ���'���� �� ���������� �������� �������� (��������� ��������� �������� �������), �, ��� ����, ����������� ��� ������ ��������� ��������.

������� �������� �� ���������� ��������� ������� ������ ������� �������� �������.

������� ������� �� �������� ���� ������� � ������� �� ���. ���� �� ����� ������������ ���������� ������������ �����. ��� �������� �������� �� ������� ������, �������� �� ��������� ��� �����������, �� ���� � ��������� ������� ���� �� ������� �� ��������� �� ���������, ���� ���� ������ ������ ���� � ������������� ������� ������� ������� �������.

��������� ������� ���� ���� ������ ����� (����������, ������, ���������, ������ �� ����� ����). � ����� ��� ���� ���������� � �������� ���������������� (�� ���� ������) ��� �� ������� ������ ���������� � ������������ �� ������ �� �������� ����������������. �� ������ ������������ � ������� �������. �� ��������� ���������������� ����������� ����� � ���� ������, ���� ���� � ��������� �������.

˳���� ���� ������, �� ����� ����������� � ����������� �� ��������� �����, ������ ��������� ������� �������� ����������� �������. �������� ������������ ������ ������ �� ������� � ��������� ��������� �������� ������ ������������� � ����� ����� ������ ������ � ��������� ���������� �������������.

������� ���������� ����� ������ �������� ��������� � �������� �� � �������, ������������ �������. ������� �������� ����� ���������� �� ������ ����� ���������������� ��� ������������ � ���������� ����� ������ �������� �����. ���� ����� � ����������, ���� � ������ ������� ����������� ���� ��������� ��� ����� ������ � ������ ������ � �������� �������, �� � ������ ���� ����������� ������� ������� ����� �����. ������������� ������������ ������ �����, ���������� �� ������� ������������ �������, �������� ����������� 䳺��� �������� �� ������, ��� ������������� �� �������.

� �������� �������� ���������-�������� �������� ������� �� ������ �������� ������������. ����������� ��������� �������� �� ��������� �������, �������� � ���������� ��������� ��������� ����� � ���������� �� ������� ��������.

������� �������� �����, ��� ��� �����, �� ������ ������� �������, ���������� ������������� � �������� ����������������, ���������� ��������. ����� ����������� ��������������� ������ ���� � ������ ��������, ���� ����������� ��������� �������� ��� ���������� ��������� ��������� � ��������� ��������� � ������������ ���������. � ��������� �������� �� ������� ������� ��������� ��������������� ������ �� ���� ���������� ������, ���������� �����, �������� ���������, ��������.

�� ����, ���� �� � ����� ���� ��������� ������ ����������� ������������ ��������� �������� ����������� ������������.

������� �� ����� ������������ ���������� ������� � �� �����'������ ������ ����� �������� ���� ������������, ���� �� �������� �� ������� ������� �� ���������. ���� ������� �������� ��������� ������, �� ���� ������������ � ������ ����������� �����. ���� ���� ������, ������������ �������, ���� ���� ����, �� ������ ���������� ���� � ������� ����� ����������-������� ��� ���� �����'������ ������� � ��������� ������� ������� �������� ���� ����� �� ������� �� �������.

���� ����������� ����� �� ��������� ������� ������� ������������� � ���������� ������� �������� ���볿. ij� ������ ������������ ���� ��������� ��������� �����. ��� �������� �����'����� �� ��������� ��������� ������ �� ����� �������� ������ �� ��������. ���� ���������� � ������� ������ ������, �������� �� ���� ����� ������ � ������� ����������� ��������� �����'����� �� ��������� ��������� � ������-���������� �����'������� �������� ���� �������� ��������� � ����� ������, ������� �� ������ �� ���.

������ ������������ ������� � ����� ������. � �������� ����� � ������� ��������� ������������� "�������" � "��������������" ����� ������������� �� ������ �������. �������������� ������ ����� ������������ �� ������ ������ �� ������-���������� �� �����������. ������ ������ �� ������ ������������� ���������� �� ��������� �� ����� ���� �����'����� ������������. ���������� � ������� (�����������) ������ ��� ����� �������� �������� �������������. ������������ ��� ����� �� ��������� ������ ����������� � ����������� �������.

������������ ���������� ������ (��������������) �����. ��������� ����� � ��� � ������� ������� ������� ����� ���������� ������.

��������� ������ ������� ����� �� �������� � ��������� (����������������) ������ �� ���������� ���������� ������ �������� ����������, ��������� ����� � ����� ��������� � ���������� �����. � ����������� ���� ����������� ��� ����� ������� � ������������� �� ���� ������������ ���������� ������� �������� �� ���������������� ����������, �� ���������� � ��� ������� (����������). ���� ������� � ��'���� � ��� �������� ��'�������� ����� ���������������� ������� (����������).

����� � ���� ������������ ������� � �� �����������. � ��� ����������� ������� �� ������� �� ��� ���� �� �������� ��������� ��������� ���� �������� �������, � ���� ����������� ���������� ��������� ������. �������, ��� � ���������� �������, ���� ���������, �� �������� ������� ������� ������� �� ��������� �����, ��������� � ��������� ������������ ������. � ������ � ���������� �������� ��������� ����������� ���������� ������� � ������� �������� ������ ���������� ������.

�� ����������� ��� ��������� ��������� ������������� ���� �����'����� ���� ���������� ������� � ������� ������� �������� ����� ��������� � ����� ���������. ��������� � �������� �����'������� �������� ����� ���������� �� ����������� ��� ��������� ��������� �� ���������, ��� � ������������� �����'�����. ����� � �������� �������� ������ ���������� ������ ��� ��������� ��������� � ���� �������� �������-��������� �����'������.

� ���� �������� �������� ������ ��������������� ����� ����� ���� ������������ ���������� ������.

11.4. ����� ������������ ���������� �������

³������� ��������� ����� �������������� ��� ������ ����� ������������ �������: ������� �������� � ���������� �����; ������ � �������������� ����� ���; ����������� ������ ������; ������� ���������� �������������; ��������� (������, ����). ����� � ���� ������������ ���������� ������� ������������ ������� ����������, �� �� �������� ���� � �������� �� ���������� ����� �������� ������� ��� ��������� ������ � ��� ��������� ����� � ������������ ���� �������� ������ ��������� �������.

��� ����-��� ��������-�������� �������� ������������ ������� ����� � ��������� ���������. ������� ������������ �������� �������� ������ ����� ����� ����� �� ������������ �������.

������� ������������ ��������� ��������� �����'����� �������� ����������� ������� ������ "��� �������" (�� 2 ������ 1992 �.) � ��������� �������.

������� � �� ����� ������������ ����-����� (� ���� ���� � ����������) �����'������. ���� ������ � ������������� ������� ������ �������. ��������� ������� � ����������� (����� �, �� ����� � ��� ������� ������ ����������) �������-��������� �������, ������ ���������, ���� ������ ����.

� ��������� �������� ������� ����� ������� �� ���������� �����'������, �� �������� ������������� (�������������) ��������� (����������������) � ��������� ����� ���������� � ��� ����������� ��������� �����'������ �������� ��������� ����������� ������糿 (����� ������ �����������) � ������� ����������� �����. � ���������� ������ ��� ������������ ����� �������, �� ��� �������� ��������� ������������ ����� ��������� �� ������� ���������� ���� ������������ ������� �����. ��� ���� �������� ������� �� ������������ ������ ������� ����� ���� ������������� ��������� ������.

������� �� �������� �������� �� ������������� ��� �����'������. � ������� ������� �� ���� ��������� ���� ����������� �������� ������, �� ����� � ����� ��������� �����'������, ���� �������� �������, � ����� ����-�� ���� �����, ������� ���� �� ������ ����� �� ����� �� ���� ��������� �����.

��������� ������� ������ ���� ����� � ������ �����.

� ��� ������� ������� �� ������� ����� ���� ������� ����������� ����� �������� ������� � ��������� �������� ��������. ��-�����, ����������� �� ���� ��������� ������������ ����� ��� ���� ����� ������������ ��������� ���, ��� ��������� �������� ��� ����������. ��-�����, ����������� ������� ������ ������� ����������, ��� � �������������, �� ���� ����� �� ���� ��� ���������� ����� �� ������������ �����'��������. ��-����, ������� ������� �� ���� ��������� ���������� �� ��������. ��-��������, ������� ������� �� ���� ��������� ����, ����������� ������������� (��� ���������� � ������ ����, �� �� ������ �� ������ �� �������� ��� ����� ��������). ��������, �� ������� ������� �� ���� ������� �� ������������� ������� � ��� ���� ���������. ��� ����� �������� ������� �� ������ �������� ������� � ����� ���� ��������. �����, �� �������� � ������ ��������, ���� ���� �������� � ������� ����� �� ������ ��� �����������. ������� ������� � ���������� �������� �� ���� �������������. �������� �������� � �������� �� �������� �������. �� ���������� �������� ������� ��������� �� ���� �� ���� ���������� ����� �� ������ �����.

���������� ����������� ������������ ������� ����� �� ����� ������������ ������� � ����������� �������� ������� ������� ��� ������� �������� �������. ��� ����� �� ������, ���, � �������, � ���� ������������� ������. ������������ ������ ��������� �������� �������� ������ � ���, ��� ������� (� �� � ������) ������� ���������� �����.

����� ����������� � �������������� � ��������� ����� ��������� ������ �����, �� ���������� � ������� � ������������ �������. ������������ ���������� ��� �������� ������� (�� ���������� � 100%): ������ �����, ������ ������������ ����� �� ����� ������������ �������� �������� ����� �� ������� ������������, ������ �����. ������ ��'���� ���������� ����������� � ����� ������������� "��������" (�����) ���������, � ����������� ����������� ��'����, ��������������� (�����, ���������� �� ������ ����), ����������� ������������ ��������, �������� �� ����� ����. ������ ���������� ����������� � ����������� �������� �� �����, �������� �����, ����������� ������������ ����. ���� ������ ��������� � ������ � ������, �� ������� ������ ����� �������� ������� � ������� ����� ��������, ������� ������ ����������, ���� �� ����� �� ����� �������� ����� 䳿 �������.

�������� ������� ���� ������� ��������� �������� � ������� ������������ ����� ���� ���� ��������� ������� ���� �����, �������, �� �������, ���'���� �� ���������� �������� �������� (��������� ��������� �������� �������), �, ��� ����, ����������� ��� ������ ��������� ��������.

������� �������� �� ���������� ��������� ������� ������ ������� �������� �������.

������� ������� �� �������� ���� ������� � ������� �� ���. ���� �� ����� ������������ ���������� ������������ �����. ��� �������� �������� �� ������� ������, �������� �� ��������� ��� �����������, �� ���� � ��������� ������� ���� �� ������� �� ��������� �� ���������, ���� ���� ������ ������ ���� � ������������� ������� ������� ������� �������.

��������� ������� ���� ���� ������ ����� (����������, ������, ���������, ������ �� ����� ����). � ����� ��� ���� ���������� � �������� ���������������� (�� ���� ������) ��� �� ������� ������ ���������� � ������������ �� ������ �� �������� ����������������. �� ������ ������������ � ������� �������. �� ��������� ���������������� ����������� ����� � ���� ������, ���� ���� � ��������� �������.

˳���� ���� ������, �� ����� ����������� � ����������� �� ��������� �����, ������ ��������� ������� �������� ����������� �������. �������� ������������ ������ ������ �� ������� � ��������� ��������� �������� ������ ������������� � ����� ����� ������ ������ � ��������� ���������� �������������.

������� ���������� ����� ������ �������� ��������� � �������� �� � �������, ������������ �������. ������� �������� ����� ���������� �� ������ ����� ���������������� ��� ������������ � ���������� ����� ������ �������� �����. ���� ����� � ����������, ���� � ������ ������� ����������� ���� ��������� ��� ����� ������ � ������ ������ � �������� �������, �� � ������ ���� ����������� ������� ������� ����� �����. ������������� ������������ ������ �����, ���������� �� ������� ������������ �������, �������� ����������� 䳺��� �������� �� ������, ��� ������������� �� �������.

� �������� �������� ���������-�������� �������� ������� �� ������ �������� ������������. ����������� ��������� �������� �� ��������� �������, �������� � ���������� ��������� ��������� ����� � ���������� �� ������� ��������.

������� �������� �����, ��� ��� �����, �� ������ ������� �������, ���������� ������������� � �������� ����������������, ���������� ��������. ����� ����������� ��������������� ������ ���� � ������ ��������, ���� ����������� ��������� �������� ��� ���������� ��������� ��������� � ��������� ��������� � ������������ ���������. � ��������� �������� �� ������� ������� ��������� ��������������� ������ �� ���� ���������� ������, ���������� �����, �������� ���������, ��������.

�� ����, ���� �� � ����� ���� ��������� ������ ����������� ������������ ��������� �������� ����������� ������������.

������� �� ����� ������������ ���������� ������� � �� �����'������ ������ ����� �������� ���� ������������, ���� �� �������� �� ������� ������� �� ���������. ���� ������� �������� ��������� ������, �� ���� ������������ � ������ ����������� �����. ���� ���� ������, ������������ �������, ���� ���� ����, �� ������ ���������� ���� � ������� ����� ����������-������� ��� ���� �����'������ ������� � ��������� ������� ������� �������� ���� ����� �� ������� �� �������.

���� ����������� ����� �� ��������� ������� ������� ������������� � ���������� ������� �������� ���볿. ij� ������ ������������ ���� ��������� ��������� �����. ��� �������� �����'����� �� ��������� ��������� ������ �� ����� �������� ������ �� ��������. ���� ���������� � ������� ������ ������, �������� �� ���� ����� ������ � ������� ����������� ��������� �����'����� �� ��������� ��������� � ������-���������� �����'������� �������� ���� �������� ��������� � ����� ������, ������� �� ������ �� ���.

������ ������������ ������� � ����� ������. � �������� ����� � ������� ��������� ������������� "�������" � "��������������" ����� ������������� �� ������ �������. �������������� ������ ����� ������������ �� ������ ������ �� ������-���������� �� �����������. ������ ������ �� ������ ������������� ���������� �� ��������� �� ����� ���� �����'����� ������������. ���������� � ������� (�����������) ������ ��� ����� �������� �������� �������������. ������������ ��� ����� �� ��������� ������ ����������� � ����������� �������.

������������ ���������� ������ (��������������) �����. ��������� ����� � ��� � ������� ������� ������� ����� ���������� ������.

��������� ������ ������� ����� �� �������� � ��������� (����������������) ������ �� ���������� ���������� ������ �������� ����������, ��������� ����� � ����� ��������� � ���������� �����. � ����������� ���� ����������� ��� ����� ������� � ������������� �� ���� ������������ ���������� ������� �������� �� ���������������� ����������, �� ���������� � ��� ������� (����������). ���� ������� � ��'���� � ��� �������� ��'�������� ����� ���������������� ������� (����������).

����� � ���� ������������ ������� � �� �����������. � ��� ����������� ������� �� ������� �� ��� ���� �� �������� ��������� ��������� ���� �������� �������, � ���� ����������� ���������� ��������� ������. �������, ��� � ���������� �������, ���� ���������, �� �������� ������� ������� ������� �� ��������� �����, ��������� � ��������� ������������ ������. � ������ � ���������� �������� ��������� ����������� ���������� ������� � ������� �������� ������ ���������� ������.

�� ����������� ��� ��������� ��������� ������������� ���� �����'����� ���� ���������� ������� � ������� ������� �������� ����� ��������� � ����� ���������. ��������� � �������� �����'������� �������� ����� ���������� �� ����������� ��� ��������� ��������� �� ���������, ��� � ������������� �����'�����. ����� � �������� �������� ������ ���������� ������ ��� ��������� ��������� � ���� �������� �������-��������� �����'������.

� ���� �������� �������� ������ ��������������� ����� ����� ���� ������������ ���������� ������.

11.5. ������� ������� �������

����������� ��������� �������� �������� ������ � ���� ����������� ���������� �������� ������� ������.

������� ����������� ������� ���� ������������ ���������, ��������� ��� ��������� (��������). ������������ ��� ����� � ������������ � ������� ������� � ������� ����� ������ ����������� ����� �� ��������� ��������� ������� �� ��������� ������������� �� ���, ���� � ����� ������ �����������. � ������ ��������� �������� �������������� ��������� ������� ����� � �������� ���, �����������, ���������, ����������� ������������ (������������) ������. ������ ���� ���������� �� � �����������, ��� � � �������� ������.

������ ������� ���������� ������ ������ � ���������� ������� �������� ��������� �� ��'���� ������������ �� ������������� ����� �� �������� ������� ������������ �� ������ ������������� ���������� �����. ������������ ������� ��������� ������� �� ������ � ��� ������������-�������� ���������, ����������� �볺����, ����� ����� ��������� ���������� �������� �������� �� �������� ������������� ����� � ���������� �� ���������. ���� ������ �������� ������ ������������� �� �������� ������� �볺���, ����� ����� ���������������, �� �� ��� ���������������� ����� �������, �������� ���� ������� ������������ ����������� � ������ �����.

��������� ������� ����������� �� �������� ����� �� ���������, ��� � ������� ������ � ����-��� ������� �����, ��� �� ����� �������� �������, � ����������� ����� ������� �������������. � �������� �������� ���������� ����������� ����� ��������� ���������������� ����� ������� �������.

������� ������� ��������� ��� ����� �������, ������� ������ ������ ������������� ��������� �� ������������� �� �������� ������� ������������ �������� �� ���� ���������� ��������. ���� ����� ������������ �������� �� ������� ���������� �������, � ��������� ������������� ������������ �� ��������.

������� ������� � �������� ����� ������������ ������������� ������ � ������������� ������ �������������� ������ ������� ��������� ������-����������, ������� ������-����������, �� ���������� ������������� ��������, �� ��������� ������-������������ � ���������� ���������.

������� ������� � ��������� ���������: ��� ������ ������� ���� �����������, � ��� �������� � ������������. ������ � ���� � ������������� ���� ���� ������� ������� ��������� ������� ������� �� �������� ��'���� ������������.

��������� ������� ������� �������� �� ������� ������������ ������, �� ����, ��� ��������� ��� ���� ��������: �����������, ����������, ���������� (�����������) �������� ����.

� ��� ����������������� ������������ ������ ���� ���������� �� ������� ��������� ��������, �� �������� ��������, ��������, ������ ���� (������) ����. � ��� ��������������� ������������ ������ �������� �� ���, ���'���� � ���������� ��������� ���� �����������, ������������� ������� ����� ���� ���������, ���������, ���'������� � ���������� �����������, �������������� ��� �������� ������������� ��'���� ����������� ����������� ����. ��� ��������������� ����������� ���������������� ���� ������� ������� ������� �������� � ����������������� ��������. �������������� ������ ������������ ������������� �� ��������� ������� � ��������������� ��� �� ������ �������� ��������� �� �������� ����������, �����, �������, ��������, ������� ���������-�������, ������� �� ���� ������. ��� ��������� ��������������� ������������ ����������� �������� ���.

���������� ������������ �� �������������� �������� ���� ���������� ����� (���. ����� 3). ����� ������� ������� �� ������������� ���'������ � �������� ���������� ������ �� ��������������� �������. ������ �������� � ����� ������� � ��� ���������� ������ �� �������, �� �����. �� ��������������� ������� ������ ����������, �� �������, �������. ��������, �� ��� ������ �� �� ����� ��������� ������� ������������; �� ������� ������������� ������� ������ ������������ �������������� ������ ������. � ���������� ������� �� ������������ �� �������������� �������� ���� ��������������� ������ �������, �� ���������������� �� ������� ��������������� �������. ����, ����������� ������ ������� ������� ������� �� ������������� � ������������� ��'���� ������������ � ���������� ���������� ��������� �������������.

� ���������� ������ ���� ������������� ����� ������������ ��������� ������������ ������� ��� ������������ ������� ������� ������������ � ������� ������� � ��� ������� ����� �� ������� ��������� ��������.

� ���������� ���� � ������ ������� �������� �������� � 30-� ���� ����� ��������������� �� �������� ���������� ����������� � �������� �������. ���� � ������� �������� ����� ��������� ������ �������-�������� ������� � ��������� �� ��� ������������. ��� ����, ���������, � 1966�1984 ��. ��� ����������� �������� �� ����������� ������������� (��������) ��������. �� ����� ���������-��������� ����� �������� ����������� ��� ������ � �������� ����� �������. �� �������, ����� ������� ������� ������ ���������������� ������� ������������������ � ��������� ��������; � ������� ��� ������������ �� ����� � ���������� ��������� ����� �������, ������� "���������" ��.

��������� (���. ����� 3) � �������� ����������������� ������������ ��������� ������� �볺��� � ������ � ��� �� ������������ ��� ���������� �������� ����������. ������� ������� � ���� ���������� ���� �������� � �������� ���������� �����.

��� ��������� ������������� ����� ������� ������� ������: ���� ���� �������, ��������� � ��������� �������� �볺���, �������� ������� ����� �� ��������� �������, �� ������ (�������� ������) ����������� ���������� ������ �� ������� �������, ��� � ����� ��������������� ����. ���� ���� ������� �������� ������� ���� ������������, �� ������ ������ �� ��������.

����� ������� ������� �� ����� �������� ��� (���. ����� 3) �������� ������������ �������� ������� ������������ � ������� ������. ��� ������������ ����� ����� ��������� ������ � ��������� �������, ���� ������� ����������� � ����� ��� �� � ������ ���������� ����, � ���� �� �� ����, ��� �������� ���������� (�������) ����������� �� ����� ������.

��������� ���� ����� ������� ������� ������� ����� ���������� (���. ����� 2). ���������� (�� ����. � ������ �� ����) � �� ��������� �������� � ��������� ������������ �����'������ ������������ (�������) ����� ���������� (���������). �������� "����������" ������ �� ���� ������ �� �������� "���������". �����, �� ����� �� ����������, ���������� � ����������� ���������, �� ���'����� �� ���������� �������� ����� �� ����� ������� ���� �� ������ � �������. ���������� � ����������� �����'�������, �� ����������� ������� ��� ���������� �������� (������) ��� ����� �������� ����� ��� ������� ���������� �� ������������� �� ������������ �������� �����'������.

���������� �� ������� ����� ���������� ������������� ����� � ������������� ���������� ������� ��������� ����������� ��������� ������� �� �����-����������

11.6. ������� ��������� �������

��������� (����������) ������ ����������� ��� ����� ����� ��������� �� �������� ������ ������������ �������, ��� ��������� (���������) �������� ������ ������ 䳿 �������� �����. ���������� ����� ��������� ������ ������������� � ����� ���������� �������� � ���������� �����'������.

��������� �������� ��������� ������� � ������ ������������. � ��� �������� ������������� ������������ �������� ���������� ������ ���� ��������� ������� �� ��������� ������������ �����, ������������� ����� �������� ��� ��������� ��������. ������ ���� ���� ����������� ����� ������ ������� ������ ������������, ������� �����, ��������� ������ � ������ ��������� ����.

����� � ������� ���������� �������� ����������� ������� ���������� ���������� ��� ������ �����'������ ����� ������. ��������� ������ ����������� � ���� �������� ������ ������� �� � ����� ���������� ����� �� �������� ����� �� ��������� ������� ������������. ��� �������� ������ ������� �볺�� � ������� ������ ������� ����� � ���� �����.

��� ������������ �������� ����� ���������� ����� ��������� �����. ���� ����� � ����� ������� ��������� � ����������� ������� ������������ ��� ���� ����� (���������) �� ����������� ����������� ����.

� ��� ���������������� ������� (���������, �� �����������-������������ ��������), �� �������, ��������������� ������� ������������ ��������� ������ ���� ��������� ������ ������������. � ��� �������������� ������� (���������, �� ����������� �������), �� �������, ��������� ������ ����������� ������ �������� �������� ������ ������ �������� ��������. ��� ����� ������� � ����������� ������� ��������� �������, ���� �� ������� ��������� ������ ��������� ����� ������� �����, � ���� � �����. ����������� � ����������� ������� ��������� �������, ���� �������� ���������� ����� ����, � ���� � �����.

��������� ������� ������������ �������� ��������� ������� ������������ � ������ ������������ ��� ����� ��������� ������. ��� ������ ���� ������ �� �� ��������� ���䳿 ����������� ����������� � ������� �������� ������� ���� �������. � ��� �������� ����������� ������ ������ � ������������ �������, � � ���� ���������� ������ ������ ��������� ������� ������.

��������� ������� � ����������� �� ��� ������� (�����) ����������� �������������, �� ��� �����������, � ��������� �������. ���� �������� ������� ������������ �������� � ������ �����, ��������� ����� �� �������� �� ������ ������� ����������� ��������� ����������� ������������, � �� ����� ���������� ����� ������������� � �������� ������� ����� � ������������� ������ �������������� �������.

�� �����, ����� ��� ��������� ������������� � ����� ����� ������������� ��� ������ ������� �� ������������ ��������, ���� � ����������� �������������; ����, �� ����������, ������������� �� ��������� ������� ���� �������.

³���������� ��������� ������� � ���������� ��������� ������ ����������� ������ � ���������� ��������, � ��� ���������� � ������������ ���������� ��������� ���������� ����� ������������ ��������� �� ����� ������ ������������� ��������� ������ ���� �� ��������. �� ����������� �� ���� ��������� ���������� ��������� �� ������������� � ������, ���� � ����'����� �������� ���������� ��������.

�������� ��������� ������� ������������ � ����� �� ���������� � ����� �������������. ����, ���������� �� �� ������ ����� ���� ������������, ��������� ������� ������� �� �����������, ������ ��������� �������� �� ����������.

� ��� ������������ ��������� ����� �� �������� �� ������ ������� (�����) � ��������� ����������� ��� ����������� ��������� ������� ���� �� ����� �� ������������ �������� ������� � �������, ������������ ���������. ��������� ������ ��������� ����� ��������� ������ �� ���������� �������� ���������� �����, ����� ���� �������� ���������.

���� ������� ������� ��� ���������� ������ ���� ������������ ������� � ���������� ��������� ������. ���� ���� ������ �� ����� ����������� ������, �� ������ ���������� �������� �� ������������ ��������� ����� �� ������� ������� ������. ��������� ����� �����'���� � ������� ������� ������������ ������� �� ����������� ������� �� ������������ �������� ��������� ������� ��� ��������� ������������� � ������������� ������ �������������� �������, � � ��� ����������� ��������� � ���������� � ��� ������ ��� �����������.

�������� ��������� ������ ���� �������� ��������� ������� � ����� ������� ������� ���� ��������� �����. � ��� �� ���� ������� ������ ������� ������� ���� ��������� ����� ���������� �������.

� ������ �������-�������� ����� � �������� ���� ������ ��������� �������� � ���������� ������� �����. � ����� ��������� ����� ���������� (������������ �� ��������) ������� � ������� ������ 2001 �. �������� 9,6% ���������� �������� ����������� �����. �� ������ ������� ��������, �������� �������� �� ������������ ������� ���������� ����� �� �������� ����� �� ���������. � ������ ��������� �������� ������ ���������� �������, ����� �� 8�10% ��������� ������� ���������� ��������, ������� ������������ �������� ��������� �����.

������� ����������� ������� ����� ��������� � ������� ������������ �������.

����� ���������� ������ � ��������� � �������� �������� ������ � ������������ ������ ���������� �������.

11.7. ��������� �������: �������� �� ���������� ���� �������� ��������

������������ ����������� �� �������� ��������� ��������� �������� ������ �� ������������ ����� ���������� ��������� ���������� ��� ����� ��������� ���������� �������. ���������� ���������� ������� ���������� ������ ���� ������� ������ �볺��� (��������� ��� ������). ������� ����, ��� ������� ���� ��� �������� �������� �� ����� ��������� ��������, ������ � ����������� ��������� ���������� ���������� ������� � ������ ����������� �������� ������������.

���������� �������� �� ��������� ��������� �������� � ��������� ���������� ���������� ������� ���������� ������������ � ����������� ������.

� ������ �������� �� ���������� ���������� �������� ����� ���� ������� �������� ����� ���������: ���������� �������� ������������ (������� ������������, �������������, ����������); ��������� ���������� ������� � �������� ������ � �������� �������������; ����� ����� �� ��������� ���������� �������� ����� � ������; �������� ���������� ������; ��������� ���������� ����� � �������� ������ ���� ���������� ����� � ����� ����� ����. ������ ���� ���������� � ������� ��������� ������� ��������� �� ������� ��������� �������� �� ������� � ����� ���������� ������������. ���� ������� �������� �� �������� ������������� ������, ���� ������ �������� ����� ��� ��������� ����������� ����������� �������������� ������� �� ���������� ��������. �� ����������� ��� ��������� ��������� ��������� �� ���� ����� � ��������� ��������� �����'����� ����� ������� ��������� ����� ������ �� ������� ������� � ��'���� � ��� ������, � ����� ������ ������, ����, ���������, ���������� ������� ���������� ��������.

�������� �� ���������� ���������� � ����������� ��������, ���� �������� �������� ����������� ����� �� � ������������� ���������������. ����� ��������� ���������� ������� ��������� �� ������������ �����, ���������� ��������� ��������, ������������ ���� ���������� ������ � �������� ���������. ����� ���������� �� ����� �����'�������� ����� �볺����� ��� �������� �� ������ � �������.

� ����� ����������� �������� �����, �� � �������� ������, ��� � � ����� ����������� ���� ������ ���� �������, ��� ���� ���� ������ ������ ������������� (���. ����� 3). �� �������� �������� ������� ������������ ������� � �������� ��������� �����.

���� ������� �������� �� ��������� �������� � ������ �������� ����������� �������, �������� � ������������ ��������� �������� ����������� �����. ����� ���������� ��� �������, �� � ��������� ��� ������ �������� �������� ����-����� �����: 1) ������ ���� ������� ���� ���� ������� ���������� ��������� ��������; 2) ��������� �������� ����� ���������� ������� ���������� � �������� ���������� �����.

�� � �����������, ��� � � ���������� �������� �� ����� ���� � ����������� ������ �������� �������� ������������ ����������� �������� �� ����������� ���������� ���������� � �������� ���� ���������� ��������� ��������.

��� ����������� �������� �� ���������� ���� ���������� �������� ��������� ���������� ����� ����� �������� � ������ "�������� ������" ������� ������������ � ����� ��������� ��������� ��������. � �������� ������ ����������� �� ���������, �� ���������� ���� �������� ��������. ������� ���������� ����� ������ ��������� ���������� � ����������� ����� ��� ���� ������������� �� ������� ������������ ������������. ��� ���������� �������� ��������� ������������� ������������� �� �������� ������� ���������� ����� ��������� �� ����� ��������� �����'����� ������ ��� ������� �� ��������. �������������� ��� ������, ���� ����������� ������� ��������� ����� �������.

� ��� ������������ ��������� ����� �� ������� �� ������ ������� (�����), �� ��������� ����������� ��� ����������� ��������� �������, ���� �� ����� �� ������������ �������� ������� � �������, ������������ ���������. ������������ ����������� ������ ��������� ���������� �� �������� ����������� �������� ����� � ������ ��������� �����. �� ��������� �������� �������� ���������� ������� ����������� ���� ���� ���������� ��������� ����������� ������������.

���� ������� ����'������ ������� ������ ���� ���������� ���������� ������. ������, �������������� � ����� �������, ������ ���� ����������������. ��� ������ ��������� ���������� ��������� �������� � �������� ����� �������� �������� � ������� ���������� ������� �� ������� �������� ������.

���������� ����'����� ��������� ���������� � ��������� �� ����� ������ ���������� ������� ����� ���������� ��������� ��������� � ������������ � ������ ��������� ������ ���� ������� ���������� �������� �����. ����������� ��������� �������� �� ���������� ���������� ������������ ����� � �������� ���� � ������� ������������ �����, ���������� ���� ��������� ��������� �������, ��������� ���������� ������� ���� ������������ ��������� �������, ��������� ������� ���������� � � ������ ������� ���������� ���������� ������� �� ��.

������� ��������� �� �������� �������� ���������� ��������� �������� � ������� ��������� �������� ������ ���'����� � �������������, �� ����� ����� ���� ��� ������ �����. ������� �������� ����� � ������ ������� �������� ����� � ������� ��������� ���� ��� ����������� ��������. ������������� �������� ��������� ���������� ������� � ��������� �������� ����������� ��� (����������) ��� ����� ��������� ������������� ��������. ��� ���������� "��������������" ���� ��������� ����������� �������. ����� ���� ����� ������� ��������� ������� ���������� ������ �� ��������� ���������� ������� �������������� ������������ � �������������� �����. ��������, �� �� ������� � ������ ������� ��������� �� ������������.

������� ��������� ���������� ��������� �������� �� ���� ���������� � ���������� ����������� � ���������� ��� ������������.