�������� ������ ���������

������� �. ������� ������ ��������� 1. ���������� ��������� �� �����.

����� ���������� ������� ���� ����� �� �������� ��� paidos � ������ � ago � �����. � ��������� �������� paidagogos ������ ��������� ����. ��������� � ���������� ������ �������� ����, ���� ���� �� ���� ������ ����� ��������� � ������������� �� �� �����. ��������� ����� ���������� ����� ��������� ���� ��������: ��� ���������� ��������� ����� ������ �������� �����, ����� ����������, �������, ������ �����. ��� ��������� ����� ������ ��� ��������� � �������� ����.

� �������� XX ������� ������� ��������, �� ������������� ������������ ���������� ���������� �� ���� ���, � � ������. � ��'���� � ��� � ������ ������ ������ ������ ���������� �������� ������ ����������� (�� ��. andros

� ������� � ago � �����) � ������������� (�� ��. antropos

� ������ � ago � �����). ��������� ��������� ��� ��� � ������� ��������� ������ � ������.

������� ��������� � �� ����� ��� ��������� ������. ϳ� �������� ����������� � ������ ������� ����쳺�� �����, �������� �� ��������, ����� ������� ���� � ������� �������� �������.

��������� ������� ����� � ������ ��������� ����������. ���� ��������� �� ����������� ���������� �������, �������� ������� �������� �� ����� �������. ���� ���� ��������� � ��������� � ����� ��������.

��������� ��������, ������ ���������� � ����������� �����. �� ��������� ���������� ������� ������� �� ������� ��������� ��������� ���� ������������ ������ ��������� �� � ����� ���� ��� ��'�: ��������� �� �����, ���������, ����������� �����. � ������ �������� ������ �������� ������ ������ � ���, �� ���� �������� ��� �������� ������ �� ��������� �����. ��������� ������ ����������������� � ������ ��������, �����, ������������ �� �������� � �������� �������, �������, ���������, ������� ��������. ��� �������� ��� ������ � ��������� ���� �������� �������� ��������� �������� ������ � ���� �������� ����������: ����� ������������, ����������, ����� �� �������, �������������, ���������, ������ �� �������, �����������, � ����, �� ����� ������ �� ������� ����� ������������ ����������, ����� ������������ ���������� ����� � ��������.

�������� � ����������� �����������, ����������� �������� ����� ��� ��������� ��� �������� �� ������ ����������, ������ ������� ���������. ������� �� ����, �� ���� ���������� ��������� ���� � �����, ���������� ������������ ������ �� ��������. ����� � ��������� ����� ������������ ����������� ���� ��������. ������� ������� � ����������� �������, �� ���������� � �� �� ���������, ���'�������� ��������� �����, � �� ����������� ��������, ������������, ����� ������� ��'��������, ��������.

����� ����� ����������� �� ��������, �� � ������ �������������. ����� � �� �� ���� ������, � � ��������, ����� ����� ������� ������������� ���� ��������.

������� ������ ����������� ����� ���������, ������� ��������� ������ ��������� ���� �������� � �������������� �������� ������������� ���� � ����, ��䳿, �����, ������. ����� ������ ��������� ������������ ������� �� ������ �������, �� � ������� �� ��� ��� ������������� �� ������ ��� �������, ������, ����������.

�������� ������������ ������ ��������� ����� ������������� �������. ����������� ��������� ���� ������ ������ ��������: ������� (460-370 ��.�� �.�.), ������ (469�399 pp. �� �. �.), ������ (427�347 pp. �� �. �.), �����-���� (384�322 pp. �� �. �.), � ������ ���� �������� ������ �������� ����� � ������ ��������� ������, ���������� �� ����������. �� ����� �� ���������� ���� ������� ������� ������������� ��������� �������� ����������. ���� ������ ��������, �� �������� �������, � ������� �������� �������� ������: �ͳ��� �� ������� � ���������, � �������, ���� �� ���� ��������, �������� � ��������� �����. � ����: ��������� ���������� ������ �, ������������, ������� �������, ������� �������� �������� ���� ���� �� ����� ������, ���������� ������������ �� �� ������.

������ ������������ ���������� ������ ����������� ���������. ���� �������� ����� � ������� ��������� ����, ���������� �� ������ ���������� ������������, ���� ����� ��������� �� ����������� �������� ''���������'' ���� � ��������� ''������ ��������''. ��� ��������� ���� ������.

������ ������, �� ������� ���������� � ���'�����. ������ ������� ��������� ����� �� ������ ��������, ����� �������� ������, � ������ ����������� ������ �� ������. ���������� � ����� � ����� ������ ������ (����������) � �������� ����� ���� ��������. ������ ����� ������ � ������� ���� ����� ����������� ������� � ���� �������, ������, ��������. ��������� ��� ������� ������ �������� ������, � �����������, �� ������� �����, ������� �� ������ ��������� ������. �������������� ���� ���� ������ ����� ������� ���������� �����, �������� ��� �� �����������. �������� ��������� ����� ���� �������� ������� �� �����. �������� ������ ������� ��������� ����������� �� ��������� ����� ���������� ������ ����������� � ����� ����������� ������. ������ - ������ ����������� ������ ����� ����������, �� �������� ���� �������� � ���������, ��� ����, ��� ���� ����� �� ������� �������� �������� ��� ���� ������ � ���������� ��� ������� �� ������.

� ����� ���� �������, ������ - �� ����� ������ ����������, ��� � �������� � ���� - ��'��������. � ��'���� � ��� ������� ���������� � �� ���'�����, � ��'�����. ������ - �� ����� ���������: �������� ������������, ���������, ������� � �������� ���������. ��� �������� ������ �� ���� ���� ��������� ������, �� ������� ������ �������� ������� �����������. �����, ����� ������� ���������� �������� ������� �� ������� ��, �� ������ �������� ���� ����������. ��� �������� �������� �������� ��������� ������. �������� ����� - �� ��������� ������� �������� ����������� �������. � ������ ����, ������������ ����������� �������������� ������� � ���������� �������� � ��� ����������. ����� �����, �������� ������� � ������ ������ ��������'����. ��������� ��������������� �������. �������� ������ ���������������� � ������� ������������ ���������.

� ������ ��������� ������� � ����� ��������� ���� ���������� �� �� ��������� ��������, � �� �������� ������� �����. ���� ����� ����� ������� �������� �� ����, �������� ������� ������� ���������, ������� � ������ �� ����, ����� ������ ������� ��� ��������. ������� ����� ����� ���� ���������� �� ������, �� ������������ ������������� ������� ����, �� ���� ������� ���� ��� ����������.

��������� ������, ��, ��������� (''nafigefta'') � ��������� �������� � ��������� �� ���������� � ���������� ���������� �������������. ��� ����� ��� ����������� ��� �������: ������� �������, ����������� �������� ������ � �������� ������ ��������.

������� ������� ''����������������'' ������ �������� �����, ���������� ������ � ������������ ���� �� ������� �� ��������. ����������� �������� ������ � ������� �������� ''���������'', �� �������� ����� ��������� ������� � �������� ���� �������� �� �������� ������. �������� ������ ��������, ����� ������������ ������ �����, ��������� �� �� �����, ���� � � ������, � �� �����, �� ���������� ��. ��� ����� ������� ������������ � ����������.

������� ���������, ������ ����������, �������� ������� ��� ������� ��������� ���������� ��������� �� ������ ��� ��������� ���������� ����������. �� ���������� �� �������� �� ����������� �������, ������� �� ��� ��������� ��������.

�������� ���������� ����� ������� ��� ����������� � ������ �������������� ������� � �������. ������ �������� ������� ���� ������� (35�96 pp.), ���� ������ �����-��������� ������������ ���������, ��� ������� 12-����� ����� ����������� ���� ���������� ��������, ������, ����� ���������� �����. ����� � ������� ֳ������ �� ������� � ��� ���������� ������.

� ������ ��� ���������� ����� �������� ����������� ������������ �������� ����. ��������� ��� �������-��������� ���� ������� ����������� � ���� �������� ��������� ����������.

� ����� ³��������� (XIV�XVI ��.), ���� ��������� ������� ��������� � ������� �������� ����������� ����������, �'������ ����� ��� �������� ���������, ��������-��������, �� ���� �������� ����������� �������� �����: �� � ������, � � �� ���� ��������� �� �����. ����� ��� ���볺�� ³������ �� ������� (1378�1446), ���������� ����� �������������� (1466�1536), �������� ������� ����� (1494�1553), ̳���� ������� (1533�1592).

�� ������� XVII ������� ��������� ������������ ���������� �������� �������. ³����������� �� �� ������� � ���������� � ������� ������� ���'����� � ������ �������� �������� �������� ��� ����� ����������� (1592�1670). � 1632 ���� ���������� ������� �������� ��� ������� ���������, ���� ������������ ����� ��� ������ ��������, � � 1633 ���� � ����� � ��� ���������� ���������� �� ��������� ���� ���������� ��� ������������ �����. �� ��������� ����� �.�. ����������� ���������� ����� ��� ��, �� ������ � ���������������, ���������� ��������, ��������� ����������; ����� � ����������� ���������, � ��������� ��������� ������ ������� ���� ����������������. �� �������� � �����������, � ����� ��������� �������� � ���� ����� ���������� �����, ���������� ������������ �� �������� �������� ��������, ������-������ ������� �������� ����.

�� ������� ����� ��� �� ��������, � �� �� �������� ��� ���� ���� �� �����, ��� � �� ������ ��� �� ���������� �������� �������� ��������� ���������.

�.�. ����������

���� �� ���������� � ������ ����������������� ��������� ������ ��'� ����������� ������� � �������� ����� ����� (1632�1704), ���� ������������� ��� ������� �� ���� ��������� ����������� � ������ �������� � ���, �� ����� ������ ��������� � ������� ��������, ���������� ����� � ������ ��������� ����������; ������������ ���������� � ����������� ����-���� ����� (1712�1778), ������ ��� �������� ����������� ����, ���� �������� ����������, �� ���� ��������� ������� ����������� ���� �� ���������� � ��������� ����, �� ��������� ������� ��������; ������������� �������� ������� ������ ���������� (1746�1827), ���� ������������ �������� ����������� ����� ���������� ��������� ����, �������� ��� ��������� ���������, �������������� ��������� �� ����, ����������� �� �������� � �������� �� ������ ���������� ��������, ��������� ������� �������� � ��������� ���� � ����������� ����� �������� �����; ��������� �������� ������� ������ �������� (1776�1841), ������ ����������� ����������� � ����� �������㳿 �������� � ��������� (������������ ������ �����, ������� ����������� ��������, ������� ����������� �����); ��������� �������� ������ ������� ij�������� (1790�1866), ������� ������ ��� ���������� ��������� �������� ����, ��������� �� ��������� ������, � ����� ������� ��� ��������� �������� �������, ��� ������� ���������� �� �������� �������� ����� � ���������� ������� ��������� �������.

� ����� ���������� � ��� ������� ���������� ��������� � ������ ���������� �����. � ���� ������� ��� �� ������ ���� ����� ��������� ����� � ���������: ������ ������ ������� ������ �������� ������� � ������� ����������� (���� ����), ��������� ���������� ��������, ���� ����곿 �������, ��������� ���� ����� ����������, ����� ������ � �������� �� �����, �� ��������� ����� �������� �������� ��������� ���� � ��'��, ��������� ������ �� ���� �������, ������� ��������� �������� ������ � ���������.

�������� ��������� ������� ��������� ������ ��������� �������� �������� ���������, ��� ����� � ��� ������������ ���������, ��������, �������������, ������ �� ���� ���������� ����������� ��������, ��������� ������1. ������� ��������� ���� ������ ���� ������ ��� ���������� ���� (������� � ����������� ������, ����������� ���� ������ � ������, ����������� �����, ������������). � ������� �����, � ��� � �� �������-�������� ������ ������� �������� ���� ����� ������ � �����, ����� � ij����, ���� � ������.

����� �������� ����������� ��� �������, �� ��������� ��������� ���������, ������� ���� �������� ������� ������ �������� (1722-1794). ³� ������ � ��������� ��������� � ����� ����� �������� ������ - �� �������, �������� � �����, �� ������, ������ � �����������; �������� ���� ������������� ������� - ���������� ''�������-'' ������: �������, �����, �������, � ������ �������, �������� ���������, ����������� �� ����� ����� �� ����� � ����� ������.

�������� ���������� ����� � ����� ���� ���'������ � ������������� ������� � ���������� �� ����������� ����������� ����, �� ��������� ����������� ���������.

������� ������ � �������� ������� ��������� ������ ��������� ���������� ������� ��������� ��������� ��������� (1824� 1870), ����� ������� � ���������� ���������� �������, �� ���������� ������ �������� ��������� � ��������. �������� ���� ���� ������� ���� ���������, ��� �� ������ �� ��������� ������� ������, ���������� ���� ���������� ���������, ����������� ������� �����, ������������ �������������. ������������� ������ ��������� ������� ������ ����� �� ����������, ���� ����, ��� � ������ ���� ������. �������� ����� ��������� ������� ���� ��������� ������� ��������� ������, � ������� ������� ���� ��������� � ������ ��� ������� ���������, �� ��������: � ������� �������� ����������� � ��������� ������.

��������� ����� ����� ��������� �������� ��������; ����� ���� ��������, �������, ���������� ���� ����� � �������� ������� ������ � �������� ���������� �� �����.

�.�. ���������

�������� ������� ������������ � ����������� ������ � ��������� ������������ �������� ������, ��������������� �� ����� �������� ���������� �� �����������, ���������� � ��������������, �������� �� ����������. ������ ���������� ������ ������� �������� � ���������� ���������� �������� ����, ������� �������� � �������� � ������ ��������.

���� ��������� ���� �������� ������ � ��� ����������, �� ���� ������� ���������� ������ �� ��� � ��� ����������.

�.�. ���������

������ ���� � �������� �������� ��������. ��� �������� �� ���� ����������. ������� ������� ������ ���� �������, ���� �������������� �������, ������� ����������� ����������� � ����������� ������.

��������� ������� ����� ���������� ������� ����� �� ����� ������ �������� ���������: �...���������� �������� ��� ���� � �� ����, �� � ���������� � ��������.

�������� ����� �������� ����������� ������������, ���� ���������� �����, ���� �������� ����� �� ����, � ����� �������� ����� ��� ���� ���������� ����� ��������� ����� ������.

� ����� ������� XIX � �� ������� XX ������� � ����� �� �������� ����� � ��������� ������������� ��� ������� ����� �� ���� �������� �� ���������, ��������� � �����. �.�. �������� (1814�1861) ��������� � ����� �������� ����������� (1861). �.�.������ (1856-1916) ������ ������� ������ � �������� ����� ������ � �������������� ����� � �����. �.�.���������� (1841-1895) ��������� ����������� ������� ����� �� ����, �� ����� � ���� ����� �������� ������ ��������. �.�. ����������� (1864�1902) ��������� ��� ������ ��������� ������� �����. ���� ������� (1871�1913) ���������� ����������� ������� �����, ������������ ���������� �������� ��� � �������.

������������� ������� �.�. �������� (1803�1865) ������ ������� ������ � ����� � �������� ��������� �����: ������� ������, �������� ����� ��� �������. ³����� ���������� ������� �.�. ��������� (1841�1920) ����������� �������� �������� �������� � ��������� �� � ��������� ��� ������ �������?�, ������ ��� ���������. ³����� ������� � ����������� ��� �.�.������ (1856-1940) �������� ��������� ����������� ������� ����� � ���������, �������� ��� ����� � ���������: ''�������� ���������'', ''���������'', ''������� �������� ������� �����'' �� ����.

� ���� XIX � �� ������� XX ������� ���������� ����������� ������� �������������� � ���, ���� ��������� ����������� ����� ���������� �����. ��������� ��������� ������ ���� ��� ����������� ���������� �� ���������� ����������� ������� ��������� � ������ ������� ������� ����������: ���������� ������������ ��������� ���������, ��������� � ���������� �������� �������㳿 �����, �� ����� ����� ����� ����� ������ � ������ ������� ���������� ����.

����������� ������������ ������������ ��������� � ���� ���� (1859�1952) � ������ �������� (1874�1949).

��������� �������������� ������ ���� ������ �������� ���� ��������� ������ ������ ����������. � ��� ������� ���������� ����� ���������� �.�.�������� (1869�1939), �.�. ��������� (1884 � 1941), �.�.������� (1878�1934), �.���������� (1888�1939), �.�.������������� (1918� 1970).

����� ��������� �������������� ������ �������� ����� �.�. ��������� � �.�. ��������������. �.�. ��������� ������� � �������� �� �������� �������� ��������� �������� ���������, ������������ ���������� ���, ������������ �������� ��������� ���������, ������ �������� ���������� ������ ��������� � ��������� ���� � ��'�. �.�. ������������� ���������� �������� ����������, ����������, ����������� �� �������� ��������� �������, ������� ���������� �����, ���� ��������, ��������� ���� � ��'�, ������������� � ���������, ��������� ����������� �������, ��������� ���������� �������� �� ���������� ������. ������ ���� �����, ����� ������������� ��������� ��� �������� � ��� ��������� �������� ������ �������� ���������� ����� �� ����������� �����.

���������� ���� ����������� ��������� �� ����� ������� ��� ��, �� �� ���������� � �������� ����������� ��'��������� ���������-����������� ��������� ���������� � ��������� ����������� ������� �� �����. ͳ ����������, � ��������� ������볻 �� ��������. �� ������� ���� ����������� �������� �������� ��������� ���������� � ���������, ������������ � ����� ����� ���������� ���������� ����� �������� ����������.

�����, � ����� ����� ���� ����, �� ��������� ���� �������� ����� �����. ���� �������� ���������� ��������� ���, �� �������������� �� ������� ���������. ���� �� ��� ��������� ������ ���������� � ���������� ���� � ���������� �� ��������.

2. ��'���, ������� � ������� ���������.

��� ���������� ���������, ��� ����, �� � ��� ����-��� ���� �����, ��������� ���������� ����������� ������� �� ��'���� � ��������.

��'��� ����� � �� ��, �� ���� �� ��������� ���� ����� ���������. ����� ��'��� ���� ��������� ������ �������. ���, ������ ��������� ���������㳺�, �����㳺�, �������㳺�, �������㳺� �� ��.; ������ ��������� ������ � ����������, �������㳺�, �����㳺�, ���������, ����� ���������, ���������, ����������, ������, ����������� �������㳺� ����. ��'����� ��������� � �� ������� ��'��������� ����, � ���� �����, �� ����������� �������� ��������� ������� � ������ �������������� �������� ����������. ֳ ����� �������� ����� ''�����''.

������� ����� - �� ��, �� ����� ����� ����� � ��'���. ���, ���� ��������� ����� �������㳿 � ��������� ������ � ������������ � �������� ���������� �������� ������ � ������������ ���������� �� ���������� �� �������, ��������� ���������� �������㳿 � �������� � ������������ �������� ������� ���������������� ������, �� ��������� ��������� � ������ ������������ ������������ �������� ������ � ������ �� ��������, ���������, �����.������������ ����������� ������� ���������� �������� ��������������� �������� � ���������� �� �� ��������� ������; �������� �������� ����� (� ������ �������� � ������ ������� ��������); ����������� �������� ������� ���������, �� �������� � ���� ��������, ����������� ����������, ������� � �������� �������. ���� ��������� ��������� ��������� � ����, �������� � ������������ �������������� ��������� �� �������� ������� ����������, �������� �� ��� ����� ���� � �������㳿 ��������� �� ���������� ������������� ������������ �������.

��������� �� ����� ������ ����� ������ ������ ��� ������������ � ������ ���������, �� ����������� ��'������ ������ ���� ���������. ֳ ������ ����� ��������� �������� ��� ��� ���� � ������. ���������, ��������� ��'���� ������������ ������� � ���������� �������� � �������; ��'���� �� ���������� � ��������� ����������; �������'���� �������� ���������� � ���������; �������'���� �� ������, ��������, ������� � ������������ ������������ ������� �� ��. ��� ������������ �� ������ �������� ������ ����, �������. � ����� ������� ��������� � ������ ����������������. ����� ��������� ����������� � ��������� ���� �������� �� ���, ������� � ������ ���������, �� ����������� �� ��������, ����� �� ��������� ����������. � ����� ������� ���� ������ ������������� ��������� � ������ ����� ������������ ����������.

��������� �� ����� ��������� ����� � ��������� ���������� ������������ �������, ����� ������������� �������� �������� (���������� ��������) � ����� ���� �������� ����, � ����� �������� � ������� �� �����䳿.

���������� ������� ��������� ����������� �� ����� �����: ��������� - �������� ���������� � ������������� ������������ ������; ������������� - ��������� ����� ����������� ���� (���������, ��������, ���������� ����), ������������ ���� � ������, �� �� �����������; �������������� - ��������������� ���������� ���������� ������� � �������� �� ���� ����� ������� ������������ ���� �������.

�� �������������� ��� ���������� ������� ��������� ������������ ���� ����������� ����, ������������ �� ������� �������, ������� �������������� �������. �� ����� ��� ����������� ���� �������� � ���������, ����� ����������� ������, �� ������������ ������ ��������.

����������� ������� ��������� �� ����� ����� ���������� �� ����� �����: ������������, �� ���'������ � ��������� ��������� ���������� �������� (���������� �����, �������, ���������, ���������� ��������, ����������� ������������) �� ��� ���������� ���������, � ��� ����������� ���� ���������� ��������; �����������������, �� ����������� �� ������������ ��������� ���������� ����� � ���������-������� �������� � ����� �� �������������; �������� � ���������������, �� ��������� ������ ������ ���������� �������� ��������� �� ���������� �������� � �������� �������� �����䳿 ������� ���� �� �������� �������� � ���������.

���������� � ����������� ������� ��������� ����������� � �������� ������.

������� ���������� ���������� �� ����� ������� ��������, ��������� �� ��������� ������: ���������� ����� � ���������� ��������. ��'����� ���������� �������� � ������� ������� �������� ������������ �������, � ��������� � ������� �����䳿, �������� ���� ������, ���������� �� ������.

���������� ��������, ���������� �� ���������� �����, �������� �� ��������� ������ ����� ������. � ���� ����� ���� ��������� ������� �������� ����������� �� ���������.

�� ����������� ������������ ����������� ����� � ������������ ��������� � �������� �������� �.�. ���������. ³� ��������, �� ��� ��������� ������� �������� �������� ������ �����, ������ � ��������� ������. ����� ������������ ��������� �������, ������ ��������������� � ������ ������� ��������, ��������� ������ ���������� � ��������� ��������� �������� ��� �������� �� ��������� ������ � ����������� � ������ ����.

���� ����, � �� ������ � ������, ���� ���������� ���� ����� �����, � ���� ���� � ������ ������ ����, ����� � ������ ���������� �����, ���� �������� ���������.

����� ������� �������� �������, �� � ������� ������� ��������� ���� ��������� �� �� �������, ������, ������� �������, � �� ������ �������� � ����������� ���������� �������㳿. ��� �������� �������� �������� �������, ��� ����� ��� ����� ���� ���������� ��������.

3. ��'���� ��������� � ������ ������� �� �� ���������

������ �������� ��� �������� ��������� ����� �� ��'���� � ������ �������: ��������, �������㳺�, �����㳺� ������, ���������, ����������, ����������� �� ��. �������� � ������������� �� ��'����, ��������� �������� � ���������� �������� �� �������� ����� ���������� ��� ����� ����, �� ����������� ������ ���������� � ���� ��������� � ���������� ���� ��������� ������.

��'���� ��������� � �������� � ������� �������� � ������������. Գ�������� ��� ����������� ��������� ��������� � ����, ��������� ����������� ������������ ������ � ��������� �� ������������� �������.

������������ ������� ������� �������� ��������� � ������� ����������������. �� ��������� ����� ����� ������������ ������. ��-���� �������� ���� � ����������� � �����, �� ������� ��������� ���������� ���� ������ � ���, �� �������� ��� ����� �������. ³� ������� ����������� ������� (����������������, ������������, �����������������, �������������� �� �����), ���� ������������ ��������� ���������, �������� ������ ������������ ������, ���������� ���, ����� � ��������� ��������� �������.

�� ����� ����� � �����쳿 �� �����㳿 ��� ������ � ������������ ��������� �������� �� ������� ������, ��� ���������� � ������������ ������������ � ���������� ������� �������� �������, �������-�'�����, ����������, �������-�������, �������� �� ����� ������ ��������, ������ ������ ���, ������ � �����, ��������� ��������� ����� ����������� ���������� ������������ �������, ����������� ������ ��������, ���������, �����, ���� � ������ ��������, ��������� ��������� �� ��. ������ �.�. ������� ��� ���� ������� �������� ������� ��������� ��������� ���������� �������� �������� �����, ���������� ����, �������, ������, �������� ������� ����������� ����� � ������� ���������-������� ��������.

�� ����� ����� � �������� ��� ��������� ���������� ������ �� �� ��������, ������ ������� ������� ��������� �������, �������������-���������� �� ���� � ��������, ������ ����������� �������� �������� ��������� �������� ���������� ������ ������ �������� ��� ������������ ��������� ��������, ���������� ����������� ��������� ����� ��� ��������� �������� ����� ������, ���������� �� ����������.

�������� �������� ��� ��������� �� �� ��'���� � �������㳺�. ���������� �� ������ �������������� � �������� ���������� �������� ������, �� ������������ ����������, ������������ ��'���� � �����������, ����������� ��� ������������ �������, ��������� ��������� �������� ����� � �������, �� ���������� �� ������� ��� � ����������� ��� � �������� ������. ������ ����� ��������� ��������� ����� � ���������� ����� �������㳿: ���������, ���������, ��������� �� ����� ����������� ������� � ����������

��������; ����� ��������� �������� �� �������㳿 ����������, ����� ��������� ���������� �������� � �� �������㳿 ���������. ���������� ���� �������� �� ���������� ������� ������� - ���������� �������㳿 � ��������������.

��� ��������� ��������� ������������ ������������ ������� ��������� ����������� �������� ����� � ���������, �������� � ���������㳿, �������� �� �����㳿, �������� � �������㳿, ����������, ���������� �� ����� ����.

��������� ������ ���� ��������, ��������� ������������� ������� � ����������� ������� ����������� ����.

�������� ��������� � ������ ������� ���������, ��� ����� ������ ������������ ������� ������������ ������������ ��������, ��������� ������� ������ ������������ ������� � ���������� �������� ��� ����. ���� ���������� � �������� ������: ������� ������ ���������, ����� �������� (���������), ����� ���������, ����� ��������� ���������� ��������.

���� ����� ����������� ���� �� ��������, �� �� ������������ ������� ��������. �� �������� �����, �� ����� ��� �������, ������ ����������, ��������-����������� ������. ���� ���������� ������ ���� �� ��������� �� �������� �������� ��������� � � ���������� �������. ����� �:

����� ��������� - ��������, ������ ���������, ��������� ��������, �� ����� ���� ������� �������� � ���������, �� ���������� �������� ���������-������� ������ � ������� ������� �������. ³���� ��������� ������� ��� ������� �������� �������� �����: ��� ���� �������������� ���, ���������-������ �������, ������ ��������� �������� �������, ������ (����, �����) �����;

���������� ��������� - ���������� �����, �� ������� �������� � ��������� ���� � ������� ������: �������������� (�������� � ��������� ���������, ������ �� ��������� ����), �������������� (�������� � ��������� ����� �� ����������� ����), ������������������ (�������� � ��������� �������� �������� ����), �������� (�������� � ��������� ���� � ���������� ��������), ��������-������� ��������� (������������� ����������� � �������� ���������);

����� �������� - �������� ���������, �� ���������� �������� ������������ ��������� �������������� �������� �� ���������� ������� ���������� �������� � �������� ����� ��� ����;

������ ��������� � ����� - �����, �� ����� �������� ����������� ���� � ������� �������� ��������� ����������� � ���������� ���������� � ��� �������� �����;

�������� ��������� (���� �����, ��������, �������, ���������, ���������, ��������� � ���.) - ����� ������� ������� �����, �� ���������� �������� ���������-��������� ������� � ��� �� ����� ������, �������� ���� ������������;

���������� ��������� - ����� ��� ��������� ������ ������� ����� � ����� ������ (�������� � ����������);

��������� ��������� - �����, ��� ����� ����� �� ����������� ������ ���������� ���������� ���������: ��'�, �����, ���������� �� ���������� ��'�������, ������� ��������, ������ ����; �������� ���������� �� ����� ������� ���������-������������ ������, �� ��'��� � ���'��� ���������� �������.

4. Գ�������� ������ ���������.

�� ��� �����, �� ������������� ������� ��������� � �������. ������� ��������� ��������� ��� ��������� �������, �� ���������� � ��� ��������㳿 ���������: ��������������, ��������, ������������, ����������, �������������, ���������, ����������� ��������� �� ����.

Գ������ - �� ����� ��� ������� ������ �������� �������, ���������� � ��������, �������� ���������� ��������� �������.

�������������� (�� ���. existencia � ���������). ������� ������� ��������������� - ��������� - ������������ ����� ������, ���������� � ��� ''�''. ������� ��� � �����, ���� ���� ������� ������� ''�'' �������. ��'������ ������ � ��'������ ������ ������. �������������� ����� ���������� �������� ������� ����. ������ ���������: ����� ���������� ����������, ��������, ��������. ����� ������ � ���� �� ����������; ���������� ���������� ��������� ���������� � ��� �������� ��������� ����� �� �������� �����������. ����� ��������� �� ��� ��'�������� ��������������, �� ����; � ����� ������ ��� ���'������� ������� ����, � ���� ���� ������� ��� ��� �����, ���� ���� ���� ������.

������� ��������� ������ ������������ ������� ������������������ ��������� ��.�������, �.�����, �.������� (���), �.������ (�������������), �.������� (�������), �.�. ������� (���), �.����� (�����) �� ��. �������� ����������: ������, �������, ��������, ������� ������. ��������, ��������, �����, �� �� ������, ����� ���������� ��������. ������� �������� ���������� �� �������������, �������� ��������������, ������� �������. ������� ������� ������ ����� ������� ��� ���� ������, ����� ������ ��������, ����� �������� ������ ������ ����.

����������� ��'������ ������, ��������������� ���������� ����� ������� � ��������� � ������. ������� ����� ����� � ���� ������� ��� �����, ������� ������� ������ ���� ����� ������� ��� ������� ��������. ��� ����� ������� ���� ����� �� �����, � �������, ���, ���. �������������� � ����������� ������� �������������� ��������.

�������� � ������� ���������� ������, �� �������� ���� ����� �� ���� ������������ ��������� ���� (����) ���������� (1225-1274). ������� ������������ ��������� ��������� � �.������ (�������), �.��������, �.�������� (���), �.������, �.������� (�����) �� ��.

������ ��������� ��������� ��������� ������������ ��������� ��������� ������: ������ � ������ ����� � ����, ���� ���� ��������� � ������, � ����������; �� ������, ������ � ����������, ������ ������, ��� ����������� ��� ������� ������� � ����������; �� ����������, ���� ����䳺 ����������� �����, ��������� ��� ��� ������ � ����������� ���� ����; ����� ������� ��������� ��� ���������, �� ���� ������� ���� �����, ��� ��� �������� ������� ��� ���� ������, �� �����; ������� - ����, ���� ��������� ������� ���������� �� �������� ��������� ������.

�������� ����� ������� �������� ������ � ������ �������� ��������� �� �� ����� �������� ������. �������� ��������� ����� � �������� ������� ������, �� �������� �� �� ���, ����� �� ��������� �� ���������� ������, ������ ������� �� ���. ��������� ���������� �� ��������� ���������������� ��������������: �������, ��������, �������, ����� �� ���������, �������� �� ������������ �� ��., � ����� ������, �������, ������������� ����, ���� ��������� ��� ��-������: ����� � ����������, ����� � ������, � ����� ����� ��������� ��������.

��������� �������� ��������� ���� ���㳿 � �������� �����. ���� ���� ���������� ������ ��������� �����, �������� �� ��� ����������, ����������, ���������, �� ���������� �� ���������� ����������. ������� �������� � ���������, �� ���� �����, ������� ���� ���������� ����� ������������� � ���������� �� �������� ''����������'' ��������� ����������� �� ����.

������������ �������� ������� ����� � �������� � �����, ������䳿, ����㳿, ������, ������ �� ����� ������.

������������ � ����������-����������� ������, ���� ���������� ��������� �������� ����, ���������� �������-�������� ����������. �������� ����������� ������������ ��������� ������ ���������. ������������� ���� �������������� � �.����, ��.³�����, �.�. ϳ����, �.�������� �� ��.

������ ��������� ��������� �������������: ��������� ������� ���� ������� �� ����������� ����, �� ��������� ����� � ������ �������-��������� �������� ������� �������������� ���������, � �� ������㳿. ����� ���������� ������� ���������, �� ���� ���� � �������� ������� ����������� ������������� �� ������ �������� ������� �� ������ � ��� ������ ���������� �����. ��������� ��������� ���������� ��������� ����������, �������� ����� ��� �� ������� �������������. �� �������� ����� �������� ���������� ���� � ��������� �������� � ��� ����� ���������� ��������� ���������� ���������� ���� ��������. ������� ����� ��������� �������� ��������� ���������, ���������� ������, �� ������� �����������.

����� ������������� ���� ��������� ������������� �������� � ��������� �������� ������ �������� ����, � ���� ���� � ����.

���������� ( �� ��. ������� � ������, ���) � ����������� ������, ���� ����� �� ����� ղ�-�� ��. ����� ����� �������� �����, ������, ������������ ������� ������ ����������� ��������, ���� ��� �� �� ����������� ����������.

���������� ����������� ������� �.ϳ�� (1839�1914) � �.����� (1842�1910) ������� ��� ��������� ���� �������, �� ����� ���� ��������� � �����������. ��� ����� ����������� �������� ������������� ������ � ������� ��. ���� (1859�1952). ³� ��� �� � �������, ��� ������ ����������������. ������ ��������� ���� �������: ����� �� ������� ���� �������� �� �����, �������� � �� ���������; �������� � ��������� ������ ������������ �� � ���������-����������� ������, � ������ ��������� ���������� ���������� �����; � ���������-��������� ������ ��������� ��������� �� ��������� ����, ������� �� ��������� � �����������. � ����� ���������-��������� ������� ������ ������ �������� �� ������ ������ ������ �� ����.

������ ������� � ���������� ''�����'', ''������''. ϳ������ ������� ���� ����������� � ������������� ������� ������, ��������� ��'������� ������� ������. ����� ������, ����������� ����, � ��������, ���� ���� ������� � ������ ��������� �������� ������ � � �������� ��� ��.���������� �� ������ ������� ����������� ''�����'', ��. ���� �������� ������������� ����� ������ ������� ����������� �������.

� 60-� ���� ��������� ������������ ���������-��������� ������� �������� �� ���� ��. ���� �������� �� �������� ����� �������� � ���������. � ������ �������-������� ��������� ������� ������� � ����� � ���� �������� � �������������� �������� �� ���������� ��������. �� �������� �������� � ����������� ���������� �����������, ���� �'������ � 70-� ����� �� �������� ��������������. ����������� ��������� ��. ���� ���� �������� ������ ����������, �������� � ������ ����������� �������� ��������� �� ������� ����������� ����������.

������� ���� �������������� ��������� ��������� � ��������������� ����������. �� ����������� (�.������, �.�����, �.����, �.������� � ��.) ��������� ���������� ������������ ���������. ''������� ����� � ��������� ����������, - ���� �.������, - ����������� ����� � ���� ����������, ���� �� ��� �� ������� �����������. ������ ���� ���� ��������� ��� ����������� ����� ��������� ������ ������ �� ���� �� ������� ���� ��������� ��� ����������� ����� ���� ������, ��� �� �� ���� �����������-��, ��� ������ ���� ������ ���� ���''. ����, �� �������� ����������, � ����� �������, ���������� ������� � ���������� �� ������ ���� ���������� ��� ������, �� ���� ������� ������ � �������, ������� �������� ������. ���� ������ ���� �������� �� �������������, �����. �����, �� ���� �����, ��������� �� ������� ''�������������'' ��������� � ������, ���������� � ����� ����� ��������.

���������� �� ������� �������� ��������, ������������� ���������� �������� �������� ������������ ��������� � ��� ����� ����������� � ����� ������ ������.

���������� (�� ����. behavior � ��������) � ���������-���������� ��������� ��������������� ���������, ��� �������� �� ������ ����������� ����� ��� ������, ����������� �������� ������ ���������� �� ��������, ������, ���������, �������, �� ����������� ��������.

���� ������ ���������� ���������� ��������� ������ ������������� ������ � �������� ��.������. ³� �������� ����� ���������� ��� ��������� �������� (�������) �� ���������� (�������), ����� ��� ��'���� � ������ ������� S �> R. ������������� �.�. ������, �.����, �. ������, �. ����� �� ��. ��������� �� ���������, � ��������� ���� ������� ������ ������� ������� - ������� - �����������.

������� ���� ������������� �������� ��������� ������ � ����, �� ������� �������� � ��������� ��������. ���� ��������� ������������� ��������� � ������� ����������� ����������. ��� ����, ��� ��������� ����� ��������, ������� ������ 䳺� ������� � ��������� �� �����������. ��� ����� �� ����� �������� �������, ������, ��������, ������� ������; �������� ����� ���� 䳿 � ������� ������� �� ���������� �������. �������� ���������� ������� �������� ����������� ��������� ����������� �� ����������� ����������, ������������� ����������� ��.

������� ���������� ���'������ �� �������� ����������, �� ���������� �� ������������ ������ ������. ������� ����� (��������� �� ���������, ���������� �� ������������) ����� ������� ������������ �����������, ��������� ����������. ³������� � �������� �������������, �� ���� �����, ������ � ���� ��������� ����� �������������� �� ������������� ����������.

� ��������� ���������, �������� ����������� �������������, ������ ��������� ������� �������������� �� ��, ��� � ����� ���������� ������� ������������ ��������� ��������� �������� ��������, ��� � ����� ����������� �� ��������� ������������ ��������� � ������� ������������� ����������-������������� ������. ��������� ������ ����������� ������������ ��������, ����������� � ������� �� ����� ����������, ���������� ����� ''������������'' ������ - ���������, �������������, ���������������, �����������.ij���������� ��������� - ���������� ������ ��� ���-��������� ������ ���� � �������� �������, ���������� � ��������. ³� ��������� � 40-� ����� XIX �������, �������� ��������� ����� � XX ������, �������� � ������ ���������. ����������� ���� �������������� ���� �.����� � �.�������, �� �������� ��������� �� �������� ����� ����������, ������������ ���� �������� �������� � ������, �������� ������� ��������� � ���������.

������ ��������� ������������ ����������: ������ ��������, � �������� ��������; �������� ������ �������� �������� ����� (����� ������) � � ���� ��������� (������� ��������������� ������ (��. monos - ����); ����� ��'��������� ���� � �������� �������� ���������, ������� ��������'���� � ����������� (������� ����������); �� �������� � ����� ����������� � ���� ����, ������������ � ��������� (������� ��������).

������� ���� � ������� ������������ ���������� �������� ������ ���������: ������� �������� ��� � ����, ������ � �������� ��������������, ����������� ����������.

ij��������-������������� ��������� �������� � ����, �� ���������� � ��'����� � ���'����� ��������� �������. �� �������� ������������� �������� ����������� � ��������� ����������� ������. ������� ���� � �������� ���������� ����� ���������. ��������� � �������� ���������� ��������, �� �� ���������� � �������� ��������. ���������� � �������� ������ ����������� � ������: ���������� ������������ � ��������� � ��������.

Գ���������� ����� ��������㳿 ��������� � ������� ����� � �������������� �� �������.

Գ������ - �� ����� �� �������. ������� �������� ������ ���� �� ������.

5. ���� ���� ��������㳿 ���������.

���������� (�� ��. methodos � ���� �� ������, ����� �������, ���������� � logos � ������) � ������� ������ ��� �����, �������, ������ ��������� �������, ����������. ���������� ��������� - �� ��������� ����������� �������� ��� ���������� ������� � ������������ �������. ������� �� ��������� ��������� ����������� ����������� ��������� ������� �����, ���������� �������� ��� � �������.

������� ''�������'' (���. humanus - �������) �� ������� �������: ����� ����� ³��������� � ����� ���������� �����, ������� �����, ������� �������� �����; ���������� ��������� ������� ������ - ��������, �������, ������; ��������� ���������� ��������� �� ������ �� ������� ������� �����; ����� ��������� ��������, ���������� �� ���������� ���������������� ������ �� ����.

�� ���������� ������� ������� � �������� �������, ��� ����� ������� ������ �� ����������, �� ����� �� �������, �����, �������� � ����� ���� ���������, ����� ����� ������ ������� ������ �������� ���������� ���������, � ������� ������, �������������, �������� ������� ������ ������� �� ������''.

�� ������� ����������� �������, �� ������ �������� �����, ������� ��������� � ����� ³��������� �� ��������� ���������-�������� ������㳿, ��� ������������ ����� ��� ��������� ������� �������, ���������� �������� � ���������� �� ''������ ����'' � ''��������� ����������''. �������� ������� ������ �� ������� ������� �� ����������� �� ���������� � �������� ������� ����������� �� ''������'' ������, � ���� ���� � ������� ��������� ����������� �� ��������� � �����������. �� �������� ������ �� ���� �������, �� �������� ������� �������� ��������� � ������������� ����� ����� �������� � �� �������� ����� ����������������: ����� �� ������, �������, �������������, ������ ������� ����������, ������������, �����������, ���������, �������, ������������ �� ����.

��� �������� �� ������ ���� ������ � ��������, ���������� �� ����������� ��������. ��� �������� ������������� ��������� ������ �������� �� ������������ ��������� ������ � ������ ��������� ��������������� ���� �������� �����: �������������, ������������, �������, ��������� �� �����, ���������� ������ � ���. ���������� ��� �������������� �� ��� ����� � ����-���� ���������� ������, ������ �������� �� ��� ������������, ����������, ��������, �������, ����������� ����������. ��� ����� �������� � �� �������������� ��������� �������� ������������, � �������, �� ��������� ������� �� ��������� ���������-������������ �������, �� ���������� � ���������� ���� ����.

� ������������� �������� ��������������� ������ ����� � ������, ����� ��������� ����������� ���������� �����������, �� ����� ����������� ������������� ����������. ���, ������� ��� ���������� �� ���� ����������������� �� ���� �� ����������, ����� � ������������ ������ �� �� ���������������.

���������� ������� � ����������������. ���� �� ������ ������������ � ��������� �������� �� ���� ��������.

��� �� ������, �� ������� � ������� � ���������� ����������� ��������.

6. ����������� ����� �� �������� ����������� ����.

������������ �������� �� ����������� ������� �������, ����������, ������ �������� ������� ������ ������ - ������. ������ � �������������������� ��������, ����� ������������� ���������. � �� ��������� �� �����, ����������, �������� ���������, ��������, �� ����, ����� �� ���� � ������, ���'���� � ����� ������, ��� � �����������������, ��������: ���������� � �����������. ������ ����� ���������� �������������� ������ �� ����, �� ������ ��������� � ��� � �������, � ������ - �������� ���� ������� �������������� �������, ��� �� �����.

�����, �� �����, ������� ������� ����������� �� ����� ����� ����� �� ������, � � � ����� ����������� ���������� ������ ������. � ����� ��'���� ���� ������������ ������ ����������� ������������ ��������� ���������� �� ���� �� ����������, ��� � �� ��������� ����������� � �������� ���������, �� � ���������� �������� �������. ���� �������� ��'���� �� ���������� � ����������� �������� ������ ����������� (��. axios - ������), ��� �������� �����, �� ������� �������� ������ �� ����� � ���������.

ֳ����� - �� �� ����� ��������, ����� � �� ����������, �� ������ ����� ������� ���������� � ������ ���������� �� ������ ����������� �� ������, � � ����� ��� � ���������� � ������ ����� �� ������ (�.�.��������).

ֳ�����, �� ����� ������� - ��������, �� � �������� ��������� ��� ���. ���� � ����� ������, ��� ���������� ������ ���������� ���, � ��� ��������. ֳ����� - �� �������� ������ ������ � ����������� �� ��� ����� ������� ��������.

�� ��������� ���������� �������� ���� � ��������� ������ ����� � �� ����������, �� ���'���� �� ���������� ���������. ��������� �� ����� ������ �������� ��������� ���������� � ��� ������� �� �����, ������ '�, �����, �����, �����, ���������, ����� � ���. ���� ������ � ��� ����������� ������, � ���� ��������� �������� � �������� ������ �����.

� ����� ������������ �������� ����������� ��������� ��������������, ����������� ����. ���� ��������, �� ��� ��� - �� ��� ������ ������. ���� ������� ��������� ������ �� ������, �� �� ����� ��'���� �������, � � ����������� ����� ������ ������.

ֳ ��������� ������� �������� �� ������� XX ������� ���� ���������� ������������ �������, ������ ����������� ���������� �� ����� ��������� �.���������, ����������� ����� �.³����, ������� ����������� �.����. ֳ �������� ���������� ������ ������� ���� ����������� ����� ��������� ����� ����������� ��� ����, ������� � ����. ʳ������ ��������� ��������� �������� ����, �� ����� ��������� ������� �����, �������� �������� �� �� ������������ ������ ������, � �� ������� ����, �� �� ����� ��'��� ����������. ����������� � �������� ������� ���� ��������, �� ���� �� ��'��� ���������� �� �� �������� ������� �� �����, � �� �������, �� ��'���� ��� ����������. ��'��� ����� ������� ���'����, �� ��������� ����������� ��������� ��������������� ��������㳿, ��� �������� ���������� ���������� ������� ��'����. ������ �������, ���� ������� ���������� �������, ������� ��������� � �������� ������� ������������� ������ � ����� ����� ������ �� ������ ��������� � ������, �� ��������� ������.

�������� ���������������, ���������, ��������� � ���'������� �������� ���������, �� ������, �������� ��������� ������������ ��������� ������ - �����. ��� � �������� ����� ������ � ���� ����������� ��������� ���� ������. ����� �����, ������� ������ (�� ��. sinergia -�������������), ��� ������������� ������ �����������, ������ ���������� ������ ��������. ������� �� ����� ������� �������� ������� �����������, �������� � �������� ������ (��� ����� ����㳺�, ����������, �����������), �� ����������� � ��������� ������ ������������ ������� �������� �������� ����� ������ �� ��������������.

��������� ����������� �.���� ��������� �� ����� 䳺���� ���������� ������� � ������ ��� ��� ����� ��������� ������ �������������� �� ��������� ''������� ��������'', ����� ������������ ������������� ������������� �������. ������� ��������������� (��. kompliment - ����� ���������� �� ����� ������, �������), �� ����� � ��� ����, ��������, �� ��������� �������� �� ������ ������, � �� ������� �������� ����������, ���������, �������� ��� ��������� ��������������.

��� ������������ ������������ ����������� ����� �� �������� ������ �������������� ��������. �� ���� ����������� ������ � �������� ���������� ���� �������� ��������� �� ��������� ����� ���������� ��������� ����������� �������� � ���������� �������� ������; ��������� ������� �� ���� ��������� ''��'��������'' �����, � ���� ������ ���������, ���� ����� ������������ ���������� � ����������; ����������� ����� ����������� �����䳿, �������������, �����������, ��������� �� ������� ������� ����������, ��� �����������, � ����� � ���.

����� ������������ ������ ���� ���� ��������� ����� ������� ����������� ��������, �� ���� ��������:

- ������������ ��� ����������� ������� � ����� ����� ����������� ������� ��������� (��� ��������� ������������ �� ���������� � ������� ������������);

- ������������ �������� � ��������, �������� ����������� �������� � ������������ ����� �������� � ��������� �������� � ����������� � �����������;

- ��������������� ������ �����, ��������������� ���������� ������ ��������� ��� ������� ���������;

- ����� ������ ��������� �� ����������������.

ֳ �������� ����� ����� ����� ������ � ������, �� ��'����� ������������ ���������, ����� ������� ����� ����������� ����� �� ������ ������.

7. ��������� �������.

� ��������� ����� �������� ������� ����� ��������� ������������ ����������, ��������� � 60-� ���� XIX �������, ���� ��� ������� �� ���'��������� �������, ������� ������, �����, ��������.

�������� �������� ������������� ����������� ���� �������� �� ������� �������� ������㳿. �������� ���������� ������㳿 ����������� ������������� ���������� ��������, �� ���������� ����� � ������������ ����������.

� ����� ���������� ������㳿 ������ �������� � ����������� ������� ��������� �����, ��������� � ��������, ����� � ������ � ���������� ��������. �������� ������� � ���� ������� � ��������� ��������� ����������, �� ���'����� � ���� ������������� ����������, ��� ������ ������� ����������� ����� ����� ����� ��� ����������� ��������� ���������� � �� �����������. �� ���� � ������� �������-���������� ������� ������������� ����. ���� ������� ������ �������� �������� � �������� ���������� ����������� � �����, ���������, ��������. ���, ������� �������� ���������� � ��������� ����������� ��������� � �������� ���������: ������������� (������������ ������; ����� ������; ����'����, �� ���������� � ���� � ������ ����� �����; ���������� ����� �� ��.), ������������ (�������� �����������, ���������, ������ �� ��������� �������, ó���, ����������� ������, �������� ��������� �� ������������ ��������, �� ���� ������� �� ��.); ���������������� (�������, ���������, �������������, �������, ������� �� ��.); � ������� �� ''�- �������� ��������� �������� ����� (�������� ������, ��������� ��� ����, ��������� ��� ������ � ������� � ��'�, ������ �� ������, �������� ������� ������ ��'�, ������� ������������ � ������������� ������, ����� �����, ���������� �� ��.); � ������� ���������� ����� - �������� ��������� ���������� ����� (�������� �� �������� �������� ���������, �������� �������, �������� �����, ������������, �������������, ������������, ������������, ������������, ����������������, �����������, �������������, ����� ������� ����, �������, ����� �� �������� ������'� �� ����).

��������� �������, �� � ����-�� ������ �������, ������������� � ���� �� ���������. ���� �������� �� ����������, ��������� � ���������� ������� � ���������. ������ ������ ��������� �� �������� ��������� � ������� ��������. �� ����� ���������� ���� �����, ��������� ������ ���������� � ���������� ��������������� � ��������� �������.

ֳ���� �������� ���������� � ����� � �������� ������������� ����������, � �� �������� - �������� ��������� ����������� ���������.

������� ��������� ��������� ��������� ���������, � ����������� ��� � ���, � �������� ���� �������� ����� ����� ��������� ������ � ����������.

8. ��������- � ���������-������� ���������� ���������.

������� ��������������� ���������� ������������ ��������� �������, ���� ����� ������ � ����, �� ������� �������� ���������� ������������� �� ����������, � � �������'�����, � ������ � ������. ��������� ����� �������� ������� ����������� (���. integratio - ����������, ��'������� � ���� ����-���� ������, ��������) ������� ���������� � ���� ��������������, �� ������ � ������� ���������, �� ��������� �������.

�� ���������� ������ ���������� ������� ������������ �� ��������� ����� ��������'������ ����������: ���� �����, ���'���� ������������ ������� (������� � ���), ���� �����, ����� � ������ ������������ �������, ������ �������� � ��������� (���������� ����). ��������� �� ������� ������������ ������� ���������������� �����.

���������-������� ���������� ����� ����� � �������� ��������, �� ������������� ���, ������������ �� ��������� ���������� ������ �� ��������. � ������� ��������� ������ �������� �: �����������, ���������, ���������, ���������������, ������������, ��������������.

����������� ����� ������ � ����, �� ��� ������������ � ��������� ������������ ������� ���������� �� ���������� �� ����, ���'���, ��������� � �������� ������� ���� �����������. ��� ����� ����������� ������ �������� ���������� ����������, �� �������������� � �������� �������, ����� �� ������; ��������� ��������� � ������� � �������� ��������� ���� ��� ���������� ������� ������������ ������� � �������� ���������� ����������.

ij�������� ����� ���������� �� ������� �������� �������, ������� � ���������� ������ �������� ����������. ��� ���� ��������� ����������� ��������� � ������������ ��������� � �������� ���������� ������, �� ���� ���'������ �� �����������.

ij�������� ����� ������ ����������� ������, ����������� �� ���� � ���������� �������� ����, �� ���������� � ����������� ���� � ������� ���'���� �������, ����� �� ����������, ��, � ���� �����, ��������� ���������� ���� ������� ����, ��������� ��������, �������������, ����������, ����������, ������������ ��, ���������� � ��������� �� ����������.

ij�������� ����� ��������� ������������ ������� �������� � ������� ���� � ����������-���������. ���� ������������ ���'����� �� ����� ����� � ������� �������� ������������ �������. ������� �� �����, �� ������, � �������, �������� ���������, ����� ������ ���� �� ������������, ����� ���� ���������, ������� ����� ��� ��������. ��� ����� ����������� ��������� �����������, �������: �� ����������� �������� �������� ����� � ������� ���������� ������� �� ��������� ���䳿 ����� ����� ��������� ���������� ���� �� ����� ������������� � ������� � ����� ������������ �������� �� ����.

��������������� ����� �� ���������-������� ���������� ������� � ������������ ���������� ��������� ���������� ��'�������� ��'����� ������ � ���������, �� �������� ���������. ������ ������ � ��� ������� ��������. ���� �� ����� ����������� �� ����� ������� ��� ��������, � � �������� �� ������ ���������� ��������. � ��'���� � ��� �������� �������� � ��������� ���� ������ � ������������ �� �� ������ ����������.

������������ ����� �������� � ����, �� ����������� ������ ��������� � �������� ������ ����������� ����, �������� ���� ����� ����������� � ��������������� ��������.

�������� ����� �����, �������� ���������-����������� �������� ����� ������, ���� ��������, ������, �����㳿, ���������, ���������, ��������-���������� ��������� � ���. - ������� ����� ��������� ������������� ������ �� ������������ � ���������� ������������ �������.

�������������� ����� ������ �������� � ����������� �.�.���������. � ���� ������� �������������� ����� ������� �������� ������������ ����� ��� ���� ��� ������ � ���������� �� ��� ������� � �������� ������������ �������. �� �������������� ���� �.�.��������� ����: �������, ������� � �������� ������, ���������, �����, �������, ��������, ����������, �������� ������� � ������ � �������� ������� (������ ���㳿, ���������, ����������� ������, ���������, �������� � ���������). ���� ��������� ''���� ��������� ���� �������� ������ � ��� ����������, �� ���� ������� �������� ������ �� ��� � ��� ����������'' ���������� ���������� ��� ������� ���������.

������ ����������� �������� (������) ��������� ����� ����� ��������� �� ������� �������� � �������� �� ��������; ������������� �������� (������� ���������) ��� �������; ���������� ��'������ ������, �������� �� ����������� ����������, �� �������� �����.

9. ������ ����������� ���������.

������ ����������� ��������� - �� �����, ������� ������� ���������� �������. �� ��������� ������ ��������� ������� ���������� ��� �� �� ���� �����, ������, ������ � �������� ������� ���, ������ �� � ������� ������ �����. ���� ���� �.����� �������� ���������� ���� �������� �� ����, �� ������ ���������� ���� �����������.

���������� ������� ��������� ������� � �������� �������. ��������� ������� ����� ������������� ��������. ���������� ��������, ��������� � ����� �������� �� ����������� ������ �������� ������. ��������� ������ ����� ������ �������, ��� ���������� ������� ������ ���������� ���� �� ������. ��� ����������� ������� ���������� �������������. ���� �������� ����������� ���� (� ��쳿, �����) ���� ����������� ��������� �����������, �������������� � ��� ��������, ��������� ������ �����, �� �������-�������� ���� ����� �� ��: �������� ���������� ������� ��� ���� ����� �����, � �� ������� � ���� ����������. ��� ���� ������� ����������� � ��������� ����������. �������� �� �� ���������, �������� ������� ��� �������� �������� � ��������, �������� ��������� ����, � ���� ���� ���� �������. ʳ���������� ���������� ������������ �� ����� � ����������� ���� ����������� ��������, ��������� �������������� ���������.

�������� ��������� ������������ ���������� � ��������� ������� � ������, �� ���������, ����� ������������ ������������. ������������ � �� ���� �������� ��������� � ����������� �������'���� �� ��������� ���������� �������.

�� ����� ��������� �������������� ������� ��������� ������������� ��������� ������. ����� � ������ ���������� ������������. ������� ����� ������� ���� �� ���������, ����� �������� ������ ���� ��������� ����, ����, ��������, ��� ����������� ������� ����� � ����� ����������� ����, �������, ������, �� ������������. ������ ������� ��������� �� ����, �� ����� ���� ������� ������. ϳ������ ������ �������� �������� ���� �� � ��������� ����������� � ��������� ���������.

ʳ������ ����� ������������ ���������� � ��������� �������������� � ������.

� ����� ��� ��������� ���������� ����������� �� ��������� ���� ������� ����������� ������. �� ��� ��������:

1. ����������-��������� ������. ������������ ��������� ������, �� ��������� ������ � ������ �� ���������, �� ������ ��� ������ ���������� �����. �� ������ ����������� ����������� ��������� �������: ���������� �������������, ����������� �����, �������� � ������������ ������������ ������, �����������, �������� ������ ������������, �������� �������� ����.

2. ����������� ����������� (���. experimentum � �����, �����). ���� ������������ �� ������ ���������� ������ � ���������� ���������� ���������� �������� ������� � ����, ���������� � ���������� � ����� �������� � ������������ ������� ����������� ����������� ���������, ��� ������. ���� ������� ��������� ��� ������������ � ���������� ��������, �������� ������ ������� ��������� ������������ � ��������.

��������� ������������ ����������� �� ������ ��������: ������������, ��'������ ����������, ����� � ����� ���������� �� ��. ������� �� ���������� ������������� ���� ����������:

�) ������������ �����������, �� ����������� �� ������� ���������� � ���� ��������� �� ��������� ����� ����� � ������ �������� � 򳺿 �� ���� ��������;

�) ������-�������������, ���� ������ ��������� �������, ��������� ������, ������� �������� �������� ������ ���� �������� ����������� ��������;

�) �����������, ���� ����� ������ � ����������� ���������� �������� � ����� ����� �������� �� ���.

3. ���������� ���������� (����. test -� ��������������, ��������). ���������� � ��������������, �������� ��� ��� ������������ ����������, �� ����������� � ������ �������� ��������. ³� ����� ������� ���������� ���������� ����������� ���������, ����������, �������, ��������� �������������. �� �������� ��'������� ������� �������������� ������������ �������, �� ����������.

�� ����� ���������� ���������� �� ���������� ���� ���� ��������������� � ��������� ���������. ����� ��� ����� �� �����. �� � 80-90 ����� �������� ������� ���� ��������������� ��� �������� ������������� ������������ �����. �� �������� �� ���������� ��� ������� ����������������� ������������ � ���������� �� ��������� ����� (�. �������, �. ������ �� ��.).

� ���������-������� �������� ���������������� ��� �����: ��������, ���������������� ��������, ���������� ���� �������� �����, ����, ������� ������������ �������� ������� ����.

4. ���������� ������. �� ����� ������ �������� � ��������� � �������㳿. ������������� ��� �������� ���������� �������� ������� ���������, ��������, �����, �� ����� ����������� (��������) ��������. ���������� ���� ���� ����� (������'�) ��� ��������� (�����������). �� ������������ ������ ���������� �������� ����� ���������� � ������������ ��������, ��������� ����������.

����������� � ����� �������� ����� �������� �� ��������� ���������� ����������� �����. ������� � ����������� ����������� ������ ���������������� ��� ���� �����: ������, �� ��������� ����������� ������������� ������, � ������, � ���� ��� �������� ���� �� �������������� ��������; �����, �� ��������� ������� ������� �������������, � ������; ����, ��������; ������������ � ��������� �� ��.

������ ������������� ����� �������� ������� �������������, ���� �������� ���������� �������������� �������.

5. ʳ����� ������. ���������������� � ���� �������� ���������:

�) ��� ������� ���������� ������������ � ������������;

�) ��� �����������, ����������, �������������, ����'���������� ���������-��������� �������.

�� ����� ����� ������� ������������ �����, � ����� ����� ����������� ���������, � ��������� ������ ������� ����������� ����, ������ ��������� ������� �� ������� ������ ����� � ����� �����������, ���������� ������� ��������������� ����� ��'����, �� ����������; ���������� � ��������� ���� �� ����� �������� ��������� ���������������, �� ������������.

����� ����� ���������� ����� �����������. �� ����� ��������� � ���������� �������. ������� ������ � ����� �� ���������� ���������� �������, ��� ��������� �������� ������� ���������� � ������ ������� ���� ���, �� �������� ����� ������ ��������� ���� ���������� ��� ��� �������. ������� �������� ����������� � ��������� ������� ������� ������.

����������� � ��������� ������ ������������� ��� �������� ����� �������, �� ��������� ���������� ����������� �������, ���������� ��������� ����������� ��������, ��������� ����������� ��������, ��������� ���������-�������� �������� �� ��.

����� ����������� ��������������� ��� ����� � ����������� ����� ������, �������� ����� ����� �� ������������� ��������� �����; ��� �������� �������������� ������� � ������������� �������; ��� �������� ������� �� ��������� 򳺿 �� ���� �����.

���������� ������ ����������� ��������� ��������� �������������� ����������� ����, ������� ���������� �����������, �������� ������ ����� � ����������� �����.

��������� � ����� ��� ��������� ������. ���� �� ������ ������ ����������� �� ��������, ����� ��� �������� �������� ���� � �������� �������� ����������.

��������� � ������, �� ���� ��:

1) ����� ����������, ������������ � �����������

������� �������;

2) ��� ���� �������� �������������� ��'������ ������ ����������;

3) ��������� ��'������ ��'���� (������ � ������������) �� ���������, ���������, �� ��������� ������� ��������;

4) ���������� ������ � ������������ ���������� ����������� (������������) �������� �������� ������������ �������.

���� 2. ��������, ����������� � ��������� ����������. ���� 2. ��������, ����������� � ��������� ����������. 1. ���������� � ����� �� ��������

�������� ���������, ����������� � �������� ������ � ����� � ����������� ������� ���������. ����������� ��, ������� �����������, �� ������� ��������� �� ������������� ����.

�������� ������ � ������������ ��������, ���� �� ������������ �� ������� ���������� ������ �����. ������ ����� ����� ������� (������������, ���������, ����������) � ���������� (���������, ��������, ���������������) ���. �����, �������� ��� ���������� ��������� ������, ���������� ����, �� ��� �, � ������ �������� �������������, ����� ���� ����. ʳ����� ���� ���������� ���������� ����� �������, ����� �����, ������������, �� ����������� � ��� ������ ��������, � ��������� ������. �������� � ���, �� ����������� ���� ���� � �������� ������ �����.1

�������� ������ � ���� �������� ����������� (���. involutio - ���������) - ����������� ( ���. evolutio - �����������) ���������� �����, � ��� ����� ����������� �� ����������, ��� � ��������� �������������, ���������, ����-�����, ������� ���� � ���� �����; �������� ��������� ���� �� ���������, ������������, ���������� � ����� (�.�. ����������, �.�. �������).

������ �������� ������ ������������ ����� ����������� ����� ��������� ��-������. ������������ ����������� ������� ��������, �� �������� ������ � �������� ���������, �����������, ����������; �������� ���������� ��������� �� ���� �����, �� ������������� ���� ���������� ����������; �������� ������ �������� ���������� �� �����, � ��� ���� ����� ������ �� ����, � �� ���� �������� ������� �����. �������-������������� ������� ������ �������� �� ���������� ���� �����, �� ���������� �� ������ ������� ��������� ����� ���� � ��������.

����������� �������� � ����������� ������ �� ���������� ���� � ��������� ������.

� ������ ������ ������������ ������ �������� � ������� � ��� ������ ���������� ������������ � �������, �� �������������� �� �������� ����: ��������, ����, �����������, ������� ���������� � ������ � ����������, �������� � ��'�, �� ������, �������� ���������� �� �� ���� ������ ����.

�������� � �����, ��������� ���� ����� ������ �������� ����������� ������� � ���� ����. ֳ����� �������� ������������ ������� ��������, � ������������ � ������ ��������� ���������� �� ��������� ��������. ������������ ��'���� ������� ��������� � ������� �������, ������������ �������������, ��������� ��� ���� � ���., ������ ���� ����� �� ����� (��������, �������� ������, �� ����, ����), ������ ��, ���� �� ������������ ������, �� ������ ���� ''���������� ������� ��������'' (�.�.��������).

����������� ����� � ���������, ������������� ���������� ���������� �� ��������� ��������, � ���� ���� �����䳺. ��������� ������ ���������� ������������ ����������, �� ��������� �������, ������������, ��������, ������ ��������.

ҳ���� ����� ���������, ����� ����� ���������� ������� ������� �����. ���, �� �� ���������� ����������, �� ������� � ������, � �����������, � �����, � ������.

�� ���������� ��������� �� ������� ���������, ����������� ����� ������� ���������� ������������ �������������� � ������������� ����������. �.�.��������� ��������, �� ���������� ����������� ����� ����� ���������� ��������, ���� �������� �� ������ ��������� ������� ��������� � ��������. ���� ����������, �� �.���������, ������ �� ������������, ���'�������, �������� ���� ������ � �����������.

����, ���������� ����� ������� ������, ��� ������� ������ ���� ����������� �������� � ������������, ���� �������� �� ��������� � ������� ����� ��������� �������� ��������� ������, ��������� ���������� �������� ��������������� ��������, ������ � ����������� ���������� ������������� �������� � ��������.

���������� ����������� ���� ��������� ���������� ������, � ������ ����, � ���� ������ ����������, ��������� ������� � ��������� ����������� � �������� ��������� � � ������.

���������� ���� ������� ���, ���� � ���� ������� � �������� �������� ��������� ���������� ��������, ���� �� �������� �� ����������� ��������, ����� ���, ���� ���� � ��������������.

������� �������������� �������� �� ��������, ��� ������� ���� ������, ���� ���������� �� ����, �������� ���������� ����� �� �������� � ��������, ���� �� ������� ����� � ������������.

��� �������������� ������ �� �������� ������ ����� �������������� ������� ������, �� ������� �������� ������������ ��������� ���� ���������� �� ���� �������.

���������� ����������� ������� �������� ������� �����. ������� ���������� ���� ���������, �� ���������, ����� ����� � ���������� ����� �������� � ������ ��������, ������� ������� ����������� � ������ ���������� ����������, �� ������� ����� ��������� ����� ������.

��������� ����������� - �� ������ ����������, �� ��������� ����� ���������, ������� ����� ��������� �������� ����� ������, �, ��������� ����, ������ �������� ���� �������� �� ��������.

�������� �� ����� �������, �� �������� � � �� �������������. �-���� �������� ���������� ��������, �������� ���� ������ ������� ''���� ����������'', ���������, �� ��� ������, � ����������� �����������, ��������������, ����������, ���������������, �������������, ������������, ����������, ��������.

����������� (��. motif- ����������� �������, ����� �� ����-��� 䳿) � ������������ ����������, ��� ��������� �� �������� �������� ������������ ������ ����� � ������ ��������, ��������� � ������, �������� ������ � ������ ������������ �� ��������, ����������, ��������.

�������������� ������ ��������� �������, ������ � ������ ������������, �������� �����, ���, �������, ������, ��������, �����������, 䳿 �� ������ ����� ����� ������ ������ ��� ������ ������������ ������. ��� ����� �� ���� �������������� ��������� ������ ������� ���������� � �� ������������ (�� �������, �������, ��������� �� ����� ����������).

�������� �����, �� �� ���������, ������� ������������ ����������, � ''������������'' ������������ ����������� � ����� ��� �� ����� �����, �� ���������� ������ ��������, ����������, ��������.

ֳ������������ - ����������� ����������, ��������� ��������� ������ � ����. �� ����� ��������� �������� �����, ������� ����������, �������������� � ����� - ���� (�.�.��������). �� ����� �� ���� ��� � ���������� ���������� ��� �����, ������������� ����������� ��������, ���������� � ��������. ϳ���� ��������� ��������� �� ��������� ����, �� ������� ���. ���� � ������� ���� ���������, ��������� ���� ���. �� ���� ��������� ������� ������������� ���������� ��, ������, �� ������������ ���������� ������ ������������ ���������� ������������ � ��������.

ֳ�� ������������ � ������� ����������������� �������� � ������� �񳺿 ������� ������������� ����������. ���� ������ ������������ � ��������� ��������, ��� ���� ����������� �� ���������.

���������� - ����������� ����������, �� ��������� ���������� �������� ���� ������������, ����������, �� ���� �����, ��� �������� ���������� ����. ���������� ������ �� ������ ����� (���������� ������������� ����������), ��� � ������� (����� �����, ����, �������, ���������� �����, ���'������ � ��������� ���������� ������� � ��������, ������� �� ���� �������������� ����������). ��� ����� ����������� � ����������� �������� ������� ������� ������ ���� ������������� ���������� ������ ������� �� �������� ������, ��'����, �������� ��������, ���, ������ (���������� ���������); ������������ ����������, ������������, �������� ������ ��������, ��������, ����������� ����� ���������, ������� �� ��. (����������� �������������).

��������� ��������� �������� ���������� �������� ��������� ����������� ���������� ������� ��������� ��.

��������������� - �������� ���������� �� ����� ����������� �� ����� ��������; ��������� ���� ����� ��������� � ��������� ��� ��������� ���������; �������� ����� ��������� � �������� ���������� ����������.

������������� - ��������� ��������� ���� ��� ����������� ������ ����� ''�''; ��������� ��������� �������� ����� ''�'' ������, �� ��������.

������������ - ����������� ����������, ��� ���������� ��� ���������� ���'������� ����, ���������� ������� ��, ��������������� � �������������. ���� �������� ���������� �������� ��������� ������ �������, �������� �������� ������� ������������, ����� ������������, ������� ��������� ������������ ���� �������� �������� �� ��������� ����������� ������, �������� ���������� ��������.

���������� �������� � ������� �������� �������� ������ �������� ������� ��� 䳿, ������, ���������, ��������� ���� � ���. �� ������ ����� � �������. ���� ���� ��������� ������ � ������������� �����, ������� �������������� �������� ������, �� � � ����������� ���������� ������, �������� ��������� �� ���� � �������.

�������� ���������� � ��'���� � ���, �� ���� ���� ������������ � �������� (�� ��������� ��������� �� ������ ��������) ������� ������������ �� ������������ �������������. ������������ �� ���� ��������� � �������� ����������, �� ������� ����� ������, � �������� ���� �����������.

�� ����������� ���������� ���� �� ����� ���'����. ���, ����������� ���� ������ � ����� ��� ������������, ��� �������� ���������� ����������� ��������������, ������� ���������������� ����� �� ���� ����������� ����������. ֳ������ ��������� ������� ���� ����������, ��������������� � �������������, ������������, ����������, �������� � ��� ����� ����� ������ �� ������� ��������� �������� �� ��������. ϳ���������� ���������� ������� �������� ���������� ��� ��������������� � �������������, � ����� ���������� � ��������. �������� ���������� � �������� ���������� � ��������� ������� ������������ ���������� ����� ������ ���� - ���������. ����, ������ ����������� �������� ��������������� ���� � ����, � �������� ��������� �������������� ��������. �� ������� ��� �������� �������� ���������� � ����������� �� ���������� � �������� ������������ ������.

���������� �������� ���������� ���� ���������� ���������� - ���������� ������ �������� �� �� ���������, �������� ���, ����� �� ��, �� ��� ����, �� ���� ���� ������, �� �� �����������, ��������, �� ����� ���� ���� ���������� ���������� ��� ����� �����. �������� ��� �� ����������� � �� �������� ���, ���������. ���� �������� ������� ������� �� ��������, ����� �� ��� �������, ����������� ��� �� �������� ����������.

����������� ���������� ��������� �������� ���� ����� ���������� �������� ������������: �������� ������ ������������ ��������� � ����������� � ���������� ������������� �������� � � �������� �������: ��������� ������, �����������, � ����� ���� ���� � �����������. �� ��� ��� ���� ���������� ������� ���� ���� � �������. �����������, �� ������ � ���������� ��������� �������� ������������ ������� �����䳺� ����� �������� ������� -����������, ���������� � ���������.

����� ������� �������� ��� ���������� �� ��������� �������. � ��������� � �������㳿 XX ������� ������� ���������� � ������� �������� ������� ������� �.�. ����-�����, �.�. ����������, �.�. ������, �.�. ���������, �.�. ����. ������� ����� � ����� ��� �������� ������ ������� ��������� �. ������, �. �������, �. ������, �. ��������.

ϳ� ���������� �������� ��������� ������ �������, ��� ���������� �� ���� ������ ��� ������ � ������ ������������ �� �������� �� ��������. ������ ���������� � ���� (�� ��. genos � ����������). � ��������� ����������� ��� (�������) ���������� � ���������� ��� ���������� ��� ���������� ��������.

ϳ� ����������� �������� ������� �������, � ������ ��� ���������� �������� ������. �� ���������� ���������� ������ ����������, ���������, ������� ����������. ���������� ����������, �� ������ ����� ������� ����� � �� ��������� ������� ����� � �������, ������ ���������� �� ����� ����� ������ �� �������� �� ������� ��������. ������� ���������� � ��'�, ������, ���� � ��������� ������� ���� �������� � ������, ������� � �������� �������� ������, ������� ����� ��� �������� �� ��������� �������.

� ������� ��������� ���������� ������� ��� ������� ��������������, �� ��������� �����, ������� ���������� �������, ��������� ����� �����, �������� ��������� ���������� � ���������� ������� �� ��. ���� ��������� ���������� ������������ �� ���������� � ���� ���������� ���� ������������ � ���������� ������������, �� ������������� �� �������������� ��������� �� ���������� ����������.

����������� � �������� � ����������� �������� � ���������� ��������� ���������� �������� ����������� ������. ������ ����������� ���������� ���'������ �� ������� �������� ����� � �� �����������. ������� ����������� ������ ������� ��� ������ ����������� ������, ����� � �������; ����� ������, �������� �������� ���� �������� ����� �������, �� ��������� � ������������; ����� �������� �� ����������� ������� � ���� ����.

�������� ����������� ������ ���������� ���'�������; ���������� ��� ����� ������� ���� ���� �����, ��� ���� ������ �������� �� ��'������� ��������� �������� ����� ���������� �����. ������� �� ����� ���'������� �����������, � � ���'������� ��������������, ��� �������� �������������� ����������. ���� ����������� �� ���������� �� ���������� ����������, � �������, � �� ������ ������ ��������������.

��� ����������� � ��������� ������������ � ���������� ���������� 䳺 ������� ������������� (���. persona - �����, ���� ������). ������� - �� ������, ��� ��������� ���� ���������� � ��� ��������� ���� �� �� ������������ - ��������� �����.

���������� � �� ������� ����� �����, ����������� ������� ����������� ������� ����������, ���������� ��� ���� ������, ����������. ���� ����������� �� ������� ��� ��� ������� ���� ����������: ����������, ����������, ����������, ����������� ����. ֳ������������ ���������� ���������� ����������� � ��������� ������ ������ ���������.

����� ����������� ��������� � ���������� ����� � �������� ���������: � �������� �����������, ���� ������� ��� �������� ����� �� ������ ������ ���������� � �񳺿 �������, ��� ������ � ��� �� ���� ��������� ������������, � � �������� �� ���������; ��� ���������� ���� �� ����� ����������� �� ������� ����������� ����������, � � �������������, ���, �������, ������������� � ������� � ����������, ������� ���� ����;

� �������� ������������, ���� ������ �� ���� ��������� � �������� ���, ��������, ��������� �� ����� �������, �� �������� �������� ����������� ����� �� �� ����������� ����������� ��������������;

� �������� ������������, ���� ��������� � ��������������� �������� �������� �������� (���������, �������� �������� � ����), ��� ������� ����� ���� � ���������� ��������;

� �������� ��������, ���� ������� ��� ������ ����'������ ��������� ������������ �������� ��������� ��� ������������� (���������, � �������� �������� �������� �������, ���������).1

������� ����� ������� ''���������'' � �������� �������� ������� ��� ����� ������ �������� ������������. ������������� ��������� ��������� ����� ���� ��� ������ �����, ���������� ����� ��� ����� ����� (�������� � �������), ������� ��� ���, �������������, ��������� �� ����. � ����� �������� ''���������'' ������ ������ �������� ���������� � ���������, ���������� �� ���������� ���'������� ������ ���������� - �� ��������, �������� ���������, ����������, ������.

��������� ���������� ���������� 䳿 � ������ �� �������� ������ ������� � �������, �� ���� ������������� �� ���������.

2. ���������� � ��������� ��������.

������ � ��������� �������. �� �������� �������� ���� ������� ���������� ������, ��������� � ����������, �� ��������� �� ���������� �������� �� ���������� �� �� ����������.

� ���� ����������� ��� �����? �������� �������� ��������, ���������� � ��� ���� ��������� �� �� ������� ���������.

� 1862 ���� ������ ������ ����� ������� � ��� ������ ������� ������������ �����, �������� �� ����� �������� (������������� ��������) � �������� � ������� �������� ������� (�������� ����). ���� ���� � ����, �� ��������� �������� �������, ��������� � �������, �������� �� ������ ���䳿, �� ������� ��� �� ����� ��� � ������ �� ���������� ��������. ����� ������� ��� ��, �� ������ � ����� �������������� �������� ����� �������� �������� �������� ������. ��� ���������� ����� ������ ������ �� ���� ������ �������������� �������� ������, �� �� ���������� ������ ���� ��������� � ��������, �����������: � ������, �� ��������� �������� ������������� ������ �� ���� �����; ���� �� ����������� ��������� ���������. � ��'���� � ��� ������������ ������ ���������� �������� ��������, �� ���������� � ��������� 30-70-� ���� � ������� ����������, ����������� ���������� �����, � ������������.

ͳ������� �������� ³���� ����� (1871�1938), ����� ��������� ���� � ������ �������㳿, ������������ �������� ����������� ���������� �����, ������� ����� ������������ (�� ���. convergene � �����������, ���������) ���� �������. ³������� �� ���� ���� �������� ������ ����������� �����䳺� ���������� � ����������. ��������� ���� ��� ����� ����� ����������. ���������� � �� �����, � ��� ����������� �������� ���������� ���������� ������.

������� �������������� ���� dz����� ����� (1856� 1939) ������, �� ������� �������������� � ������������ �������� ������ � ��������� ������ ��� ���������. �������� �������� ������� �� ��������, ��� � �������� ����� �������� �������� ����������, ������� ������ �� �� 䳿 �� ������. ������� ����������� �������� ��������� ������������ �� �������� � ������� ��������, �� ������ ���� � �������� ��������� � �����������, �� ������ �������� �������, ��������� �������� � ���������� ������. �� ����� �������-����������, ���������, ������������, ������������ ���� �������� ������ � �������� ��������� ���� ���������� ����� ����������� �������� ����, � ������������ �������� ����� ��� ���� � �������� ( �� ��. paidos � ������). ����� ������ ������������ ��������� �������� ������� XX ������� (�.�. ����, ��. ������, �. ������, �. ������, �.�. ��������, �.�. ������ �� ��.)

�������� ���'������� �������� ������� ���������� ���������� �� ����������. ���� ������ ���������� �������� ����� �� ����������� ���������-������������ �������� ������������ �������� ���� � ��������� ��� ������������ � ������ �������� �� ���������. ���� ����� ��������� ������ ������������ ������ ��'��������� �������� ����.

�� ���� 20-� ���� �������� ������ ������������ �� ���� ������������� ����� ��� ����, ������������ ����� �� �������� ������, �������� ���������, ������� � ������� �������� ���, ���������� ���������. ������� ���������� �������, �� ��������� ���� ���������� ��������� �������� ������������ ����, ����������� ������ �������� ����, ������� ��� ��������� � �������� � �������� ������ �� ���� ��������� ������㳿 ��������� �������� �������, ��� �������� ��� ���������� � �������� �� ���(�) �� 4 ����� 1936 �. ���� ��������� ������������ � ������ ���������. �������� ���� ��������� ��������� � ����������.

������� �������� �� � ����, �� ���� �������� �������� �������� ����������, � � ������������� ��� ���������� � ��� ������. �������� ��� � ����������� ����� �� �������� ���� ������� ������ �� ����������� ������. ������ ��, ������� ����, ��������� ���������� � ��������� (���������� �������� ���������� � ��������) ���� ����������. ��� �����, �������� ������ � �� ��������� ����������� ������ ��� ���������, � ������ ������������ ������� �������� (�.�. ���������). ϳ���� �� ����� ������������ ������ ��������, ����� � ����� ������� ������� ������ ������������ ��������� � ������ ���� homo sapiens (�.�. �����).

� ����� ������� 30-� ���� ������� ������㳿 ��� �������� ���������� �� ������������ ������� ��� ������������ ������ ���������� � ���������������� ���������.

������� ���������� ����� �� ���� ������ ��������� �������� ��������� ������� ���������� ��� �������� �� ����� ����� ����� ������� �������� � ����� ��� ���������� � �������� ��������.

�������� ������, �� ���������� �������� ���������� � ��������� ����������� ���, ���� ������ � ������ ���������� ��� ���������� ��������.

��������� ���������� ������ ��� ���������. �� ���������� �� ������ �������� ��� ���������. �������� ��������� ����������� �� ��������� � ���������� � ���������� �������� ������ ������, �� � ������� ������� ���� ������� ����������, ���� ��� �� ���� ��������� ��� ���������� (�.�. ���������-���). �������'���� ����������, ���������� � ��������� ������� �����. ����� � ����������, ��� ����������� ��� �����䳿 �������� ������� ������� � ���������� � ���������. ������� ����� ������� ���� ���� ����������� (��������� ���������), ��� �� ���� ���������� ������ � ���� ������� ������� ������������. ���� � ���, �� ����������� ������ ����������� ����������� �� �����������, ��� �. ���� ����� ��������� ���������, �� ����� � ������� �� 䳺 ��������� � ��������� �������� �������� �� �� �����������.

��������� �����������, �� � ���� ������ ������� ������, ����� ��� ������������ ������, ����� �� ����������, �� ���� ���� �� ���� �� ������� �������� � ����. ���� � ����� �� ���� ��'� �������� �� ����� ������ �����. �� ���������� ��������� �������� ����������� ����� ����, � �� ����������. ����� � �������� (�� �������� ��� ������ ����������), �� ������� � ��� ����� ��� � �� ���� ������ ��������, ��������� ����� ������ ����� ����������� ��������. � ������ ����, ������������� �� ����������� (����� ������, �� ������������ � ��������� ����� ����� ��������� ����������) ����������, �� � ������ ��� ����� ��������� � ��� �����, �� ���� �������� �� �����, ��������� �������� � ��� �������� ������� �� ���� �������, � � ��������� �����.

������� �� ������� ���������� ��� �������������� ���������� � ���� ������ � ������������ � �����. ������������ ������� ��������� ����������� ��������� ����, � ����� ����� ������� ������ �� ���� ������������: �������� �� ��������� �����, �����������, ������� ��������, ��������. ³� ������ �� ���� ����������� ������ ������: ���������� ������ ���, �����������, ���� �������, ����, ����� �������. ���������� � ��������� �������������� �������� � ������� ����� ����, ����� ����, �����-������. ���������� ����� ���������� ���������� �� �����, ��� � ������� �������� �����.

�� ���������� ������ ������ ��� ������� ������� (���������, �����������, ���� ������� ��� �������). ������ ������������ �������� ������� ������� �������� ������, � ���� ���� � ���������, �� ���������� ��������� ������, ������� (����., ���������). ��������� �������� ����� ������� ����, �������� ����� �� ��. �������� ������� ����� 1500 ��������� ������� ������. ��������� ��������� �� ������� ��������� � ��������� ������.

����� ������� �������� ��������� �������� ������, �� ����������� �������� ������ ���������������� �� ��� ���� ���� ���������. ����� ������ �������� �� �������� ���������, ��������� ��� �������� ��������� ������ ������������ � �����������������.

����������� ������ ��������� �������������� ��������� �������� ������� � ��������� �������� ����� �������� ������� � ������������ �����������, ��������������� ������� � ���������, ��������� �������.

ϳ� ���������� �������� ������� ��� ���������� ����������, �� � ����� � ������������ ���� �������� ��������� ��� ������ ���� ��������. ������� � ����������� ��������� ��� �������� ���������.

��������� ������� � �� ������� �� ������� ���� ��������. ������������ � ������� ������, ������, ����������, ���������, �������� �� ��.

���������� ������� ������� ������ ������������ ��� �� ������������. ��� �������� �� ����, �� �������� ������ ��������� ��� �������� ����������� �������� � �������� �������. �� ����� ������, ������� �� �������, ��������� ��� ������, �������� �� ��������: ���� �����, ����������, ������ ����������, ������, �� ������ �� ������� 򳺿 �� ���� �������� ������.

�����������, �� ���, �� �������� ������������ ���������, ��������� ������ ����� ���������� � ������������ � ������ ���� �������� �������� �������. ����� ������ ��������� ������� ���� ����������� � ������ �������� ��� ��� �������� ���� � ������������ ���� ��� ��������� �������� � ����� �������� (����., �������� ��������� �����������, ������ � �����). ����� ������ �����, �� ����� ����� �������, �� ����� ��������� � ������ �������, �������� ������� ���� �� ���������� ����� ��, �� ������ �� ���� ����� �������� �� ������� � �������� ��������.

��� ������ � ��������, �����'� �� ����� �� ���� ��������. �. ��������

����� ������ ����� �������� ������� ������� ��� ������������ ��������� �� �������������� (����������, ���������) ��������. ��������-���������� �������� � ����, �� �� �������� ���� ����� ��������� �������� �� ������������ ��������� ��������. ³�������, �� ����������� � ����� ���� ������� ��������, ������� ���� ��������� ��������� �������, �� ���������� ����� �� ���� ���� �������������� ��������. ³����� ������ �.�. ����� �����������, �� ��� ����������� ����� ���� ��������� ����������� ������� ���������, ���� ���������� ��������� ����������.

�������� �������� ������ ���� ��������, �� ���������� ���� ���� ������������� ��� �������� ��������������� ��������� ������. �������� ���������� ���������, ���������, �'�� ������ ���� ��������� ����� � ���� ���������, ������� �������� ��������� � ���������, ���� ���������� ������� ������������.

��������-�������� �������� ��������� ���� �������� �������������� �������� ����� � ������������� �� ���������� �������� ����������. ������� �� ���������� ��������, �� ���������� ������ � ����� ���������, �������������� ������ ��-������. � ����� ������� ��������: ������� ������� �� ������ �������������, ������������� ������� ����������� ��������� � ���������.

³������� �� �������� ��� ������� ������������ ��������������� ������� ������������ �������� ����� ��������� � �������� �����. �������� �������� �������� ��������������� ������� � ���������, ������������� ��������� ������ ������ �� �� �������� ���������� � ������������ �� ��� ���������, � �� �������� ����� ���� ��� �������� � ����� ������ ������� � ���������. �������� ��������, �� ��������� ����������� �������� ���� � ������� ����������� ��������������� �������� ����. ����� ��������� �������� ����������� ���������� �����: �������� ���� �������� ��������� ����, �� ��������� ��������, � ���� ������� ��� �� ���������.

����������� �������� � ������� ��� ������������ ��������� ������� � �������. �������� ��������� � ��������� ��������� �������� ���� ��������� ��� ��, �� �� ������� ����� ���������� �� ��������������, � ����������� � ������ �����䳿 �������� � ���������� ����������, ���������� �����������. � ������ �� ���������� �� ��������� ����� ������� �������� � � ����������, � �����������. ��������� �������� ������ �������� �� ��������������. ������ ����������� �������� ��� ����� ������ ���������� �������� � ������. ���� ����� ������, ������ �������� �� ���������� � ���������. ������������� �������� ��������, ���� �� ������� ��� ���� ����� �� ���, ����� �� �������� �� ����� ����, ��������� �� ����������.

�������� �� � 1940 ���� ������ ���������� �������� �.�. ������ �����, �� ������� �� ����� ����� ����� (tabula rasa) ��� ������ �����, � ����� ����� �����, ���� �� ���������. ������ ����������� � ������� ������������ ��� �������� �� ���������� ��������1.

������� � ��� �������� ��� ��������� ����������� ��������� �� ���� �� ������ ������������� ��������� (������, �������� ����� ���������) � ����������� � �������, ��������, �������� �� ���� �����. �� ��������� ������ ������ ������������ ���� ������������� ���.

� ������� ��������� ����� ���������� ��� ��, �� ������� ����� ������ �������� ��������. ���� ������������ ������� ��� �����, ������� �� ����������, ��������

����� ������ ������������, �����������, ����������, �������� (�. ���������, �. ������ �. �����, �. ̳�����). ϳ������� ��� ����� �������� �������� ���, �������

�� ��� �������� �������� ������ � ������. ���� ����� ����� �������� ��������� � �������� � ������ � ����� (�.�. ������), ������� ��������� ��������������, �� ���� � ��

������������ ������ ������� ���������� �� ��, �� ����������� �� �� ������? ��� ����������� ������� ��������, ��� � �������� �������� ��������� �������������, ������������, ����� �����, �� �������� �� �� ����� ��������, � �� ������� ��������� ���������. ��������� ����������� ������������ ���������, ���������� �������, �������� �������� ������� �������� ����-�������� �.�. ��������, �.�. ѳ�����. ������� ����� �� ������� ����������� ����������� ���������� ������ �� �� ��������� �������� ������� ������������� �������� �.�. ������, �.�. ������

�� ���� ������ ����.

�������� �����������, �� ����������� ���, ���������� � ��������� �������� �����, ��� � ��������� � �����, ������, ��������� ����� (����� �.). �� � �� ����� ������� ������� ����, �� ������ �� ��������� ��� �� ��� ������ ����� �������� ������� ��������� ���, ������� ������� ����� ������������� ������� �������.

3. ����������� � ����������� ����������.

��������, �� ����������� � �������� � ����������� �������� � ���������� ��������� ���������� �������� ����������� ������. � ������ ������ �������� � ���������� ��������� ���� ����������� - �������� �������� � �������� �������, �������� ��������� ����� � �������� ��������. ���� �������� ����������� ��������, ����������, ��������� �������� ���������� �� ����. ��� �� ������� ������ ��������� �����.

�������� ������� ��������� � �������� ������� ����������� ������� ����������: �11 ���� �� �������. � ������ (������) ����� �����, �� ���� ���� ������� ���������� �� ������ ����� �� ���� ����� ���� �������� 11 ����. ���� �������, �� �������� ������ �� � ��������, ���� ��������, �� ���� �� ������� ����, � �� �����, �� ������� ����, �������� ��������. ij�� �� ����� �������� � ������. ���� ������������ ��������. ����� ���������, ������ � ������ ij������ ��������� �������� � ������������ �����.

�� ������, ��������� ���� ����, �� ��� ������� ������� ���� ��������, ��������� ���������� ���� �����, ���������� � ������, �� ���� �������� ��� �������� �� ������ ����������, �� �������� ������, ��������, ������� � ����� ���������� ��������. � ����� �. �������� �ij�� � ������ ����1 ���������� ����� ��� ����, ��������� ������ ���������.,���������� ��, �� ��� ���, �� ��� �������, �������� ������� ������, ����� ���� ���� �����, ����� ���� � ��� �� ������ ������ ������������ ��� ������ �������������, �� ������ �� ���� �����, ������������� ����; �� ��� ���� ���� ���� �������� ��������. ���, ������� ������, ��� ���� ��������� � ���������� ����� �� ����� ���'�� � ��� 7 ����, ���� �� ����� �� ��������� ��������� �� ����� � ������ ����� ���. ����� �� ���� ���� ��������� ��������� ������. ����� ����� ��-�������, �� ������, ������� ���� ������� 45 ���, � �� ����� ��� ���� � ������� ����. ��� ������ ������� �� ����. �� ��� ����� ������ �������� ���������� �����, ��������� ������� ��������� �����, ��������� ���� ������ � ���� � �������. ���������� ��������������� ���, ������ �� ����� ����� �������� ������������� �� ���������� ������.

���������� ������� ������������ ����� ����������� ��� ��������� ����������, � ����� ������ ���������� ���'�����, ������� �����䳺. ���, ������� �� �������� ��� �� ��� �� �� ����������, �� ���� ������ ������� ����������. �� �������� �� �������� ���������� �������� � �����. ֳ ������� ����� �� ����������, ��� ���� ���� ���� �����������. �� �������� �� ����, ���� ����� ����������� ����, �� ������������� �������� ������. ���� ������ ����������� � ��'���� � �� ��������� �������� ����������� � ���������� ����� ������� ������ � �������� ��������� �� �������� � ���������, ������ �� �������� �� � ������� ��������� �����. ��� ����� ��������������� �������� �� ������ �������� ���� ������� ������� ����� �����.

������ ����-��� ������������� ���� ����� �� �� ����� ���� ����, ���� �� ��'� ���� � ���������� ����� ���� �������������. ���� � ��'� ����������� ����� ����� � ���������� ��� � �������, �� ������ �� �����. ��� �����, ���������� � ������, �� �� ��������, �� ����� ��������� ������� � ���� ����. ���� � � ��'� � ������� ������ ���������� ���� ����� ���������, �� ���� ���� ���� ����� �� ����. �������� ���� ����������� ������ � ������, ���� ������ ������ ��� ���� ����� �����, �� ����������� ���� �����. ��������, �� ��� ������� �������� � ���� ������, ��� ������� ����, ����� � �������� ��� �� �������.

��������� ���������� � ��������� ������� ���������� ���������� �������� ������ ����. ����� � ������ ������� ������ ���������� �� �������� ���������� ������ ����. ����������� ��� ������� ��������� (�������������) �������� � ��������� ������� �������� ����������, � ������������ (����������������, �������������������) - ����������.

������ ��������� ���������� ���������� ���� ������ ��������� ������ ���������� � ���������� �� �������� ������. ���, �������� �� ��������� ������������ ��������: 80% ���������� � 20% �����������. �� �������� ����������� �� ���������, ����������� ����������. ������� � ���� ������� ������, �� ��������� ��������. ���, ���������� �������� �.���������� (1935) ������� �� ������ �������� � ������� ������ �������� ������� �� ��������� ��������: 64% � ������� ���������� �������� ������� �� ���������� ������; 16% � �� �������� � ��� �������� ����������; 3% � �� �������� � �������� ���� � �� ���� ��'�; 17% � �� ����� ������� (������� ���������� � ����������).

��������, ����� �������� ������� ����� ����� ���� � ���� ������. ��� �������� ������, �� �� ���������, �� ���������� � ���� ������ � ���������� ����������� � ��������� ����������. � ��� ������������� � ����� ���������� ������ �� �� ������� ������������ �� ������ ��������� ����� �������� ������ � ������� ��� �������, ���������� �����������, � ������ ���������� ������� � ��������� �񳺿 ������� �� ������� ����������� ��������.

³������� �� ���� ����� ����� ������������, �� �� 80%, � �� 20%, � �� 64%, � ��� � ����� ��������� �� ��������� ����� � �������� � ���������.

���, �� ����������� ���������� ����������, ��������������, �� ��� ���������� � ��������� ������ �������. ����� �� ������� �� ������� ������� ��������� ����������, ��������������. ���� ����������� � ������������ �� ��������� �����䳿 ���� ������ � ��������� ���������� � ��������� �����������, ���� ������� ������������ � ����������. � ���� ���������� ������������� �� �������, �� ����� ���������� �������� �� �������, �������� �� �������� ������, �� ���� � ���������, � ������� ���������. ���� ����� ������ ����������� ���-�����, � ������ ������ ���������� �� �� �������� � �� ����� ���.

���� ������� ''�����������'' � ����������� � �������������. ������������ ����������-��������������� ������� ������������ �������㳿 (�.�������, �.������) �� ������������ �������� ������ ����� ���������� ���������� � ��������� �������, � ��� ����� ���������� �� �������������. ������ ���������� ������������ ���� ������ �� ��������� ������� ''���������''. ���� ''�����������'' ���������� �� ������ ��������� ������ � ��������� ���������� � �� ������������� �� ����������, ������������ �� ������������ �������.

������������ ����������� �������㳿 (�.������, �.������� �� ����) �� ������������ �������� ������ ����-����������� ''� - ���������'''', ������������� ���������� ���� �������� � ������� ���������, �� ������ ��������� ���������� ������ ����������, �� ��������� �� ������������ � ���������������.

ֳ ������ �� ���������� ���� ������, � ���������� ����������� �������� �����������. ���������� ������� ���������� ����� (�����, ������, ������, �������� �� ���� �������� ���������� � ���������, ��������� �����������) ������ ��������� �� ������� �������� ���������� ��'����. �������� ����� �������� ��������� ���� ������ � ������� ��������� �� ������쳿, �����������, �������, ���������� ������ �������, ���������� ��������������. ���� �� ��������� � ��������� �������� �� ������������ �� ����� ����������, � � ����������.

����� �����, ������ ������� ���������, ���������� � ������������� ��������� ����������� �������� ���������� � �� �����䳿 � �����������, �� �����, � �� ������� � � ����� �����������.

������ ����������� ����� �� �����������, �� ������������ ����������� �������� ������ �����. ���� �������� �������� ������� �������� � ����� (�.�.������), ���������� ������������� ����������.

����������� ���� ���� ������������ � ����������. ���� ����������� �� � ���������� ��������, ��� � ���� ����. ��� �����, ���������, � ���� ����������� �� ���� � ������, �� � ����� �����, �� ����� ������� � ����� ��������, �� ���������� ���������� � ������ �������� � ���������. ����� ������� ��� ���������� ����� � �� ������� ����, �� � ����� ���� �������� ���� ��������� ''����������''. ���������, ����� ������ ������� � ����, ���� ���� �������� �� ���������� ���������, � ���� � �� ��������.

���������, �����, �� ���������� ������ �� ���������, 䳿 ��������� ��������� �����������. � ��������� � ������� ����� � ��� ����������� ������� �����������. ������� ������� � ������������ ��� ���������, �� ��� ������, � �����������, ��� ������������ �.�.������. ������ ������� ����������� �� ��'����� � ��� �����: ������������, �����������, �����������.

������������ (��. makros - �������, ������� ������) -������, �������, ���, �����, ����������, ������� - ��������� �� ����������� ��� ������ ������� ��� ���� ������� ���� �����, �� ���������� � ������ ������.

����������� (��. mesos - �������, ��������) - ����� ����������� ������� ���� �����, �� ���������� �� ������������ ������� (����� �� ������ �����������''); �� ����� � ����� ���������, � ����� ���� ������ (�����, ����, ����,������); �� ��������� �� ������� ��� �� ����� ������ ������ ���������� (����, �����������, ��� �� ����).

̳���������� (��. mikros - �����) �������� �����, �� ������������� ��������� �� ���������� ����� (��'�, ����� ���������, ����������, ����������, � ���� ����������� ��������� ���������, - ��������, ��������, ��������� �� ����).

̳����������, �� ���������� ���������, ��������� �� �������� ������ ����� ��� ������ ������ ����������� - ���, � ������������ �����䳿 � ����� ��������� �� �����.

��������� ������������� ���������� � ���������� ��������� ���� � ����������� ������ ������. ���� ��������� ������ ��'� ��������� ���������� ������� �������� ���������� ������ � ��. ��� ������ �� ��� ������������: ����� ������ � ��������� ������� �������� �� ���������� ���������� ������, � ����� ����������, �� �����, � ����������� � �� ��������� �� ����������; ���� ����������� �������� ������ ��������� �������� ����� ������; ��������� �������� ����� ����� ������, � ���� ���� � ������������, �� ������� �������� ����������� � �������� ��������� � ��'�; ��������� �� �������� ����������, �� ������� � ��������� � ������� � ����'�.

� ���������� � ��������� ��� ���������� � ��� ������� 䳺��� ����� ���� ���������, � ������ ��� - ����� ��'�, ��������� �� ����������� ���������, ������� ������������.

���������� � ����������� � ��������� ������ ����������� ������. ���� ����������� � ����� ����� ������, �� ����� �������� �����, ����� �����, ��� ���������� ������, ������� � ������ ��'�������.

� ������� � ��������� ����� ������ ��������� �������� ��� ���� �������� �� �����������: �������������-������, �� ��������� � ���������� ��� ���� �������� ������ ������������ ���� (���������, �������, ��������) � ������������� � ��� �������� ������� ���� � ������� �� � ���� �� ����������� ���������; ��������-

����� ���������, �������� �������� ���� � ��������� �������� �������� ��������� �������� �� ��������� ���� ������ ��������; �� �������� � ������, �������, ���������� ����; ����������-������� ��������� - �������'���� � ����, �� ���� ����� ����� ������ ������ ������������ ������ ��� ����� ���������, ��, ����������� �������� � ������� ���� ������ �� ��� ����� ������, ��������� ��������� ��� �������� ��� � 䳿.

̳��������� ���������� ������ � ����������� �������� ����� �������. ���, ���������� � �� � ��������� ���� ���������� ������� ��������, ��������� ����� � �������, �� ������� � ��������� � ����. ���� ��������� ����������� ��� ����, �� �� ���������� ������ ����� ���������, ���� � �������� �� ���, �� ��������� ''������'' ���������, �������� �������� ���������� �����. ³������� ���� � ������ ��������� ���������������� ������������ � ���������. ij�� ����� ��������� � ������ ��������. ����� ���� � ����� ��������� ���������� �������� ������ ���� �����䳿. ³� ������� ������ � ����, ����� �����������, ����������� ����� ���������, ������������ ���������� �������� ����������� ������� �����������.

������� ������ �������� ���������, ���������� ���������� �� �� ����� �� ������� � �������. ��� ����� ���� ������������ � ������ �������. ̳������� �������� ��� ���� ��������� ����� ����������, ���������� �������� ���, �� ����� �����������, � ���, �� �� ������������ � ���� �����������. ������ ����������� ������� ��������� � �������������.

���������� � ����������� ��� ������ � ���������� � �������� ������ �����. � ���������, �� �������� ���������, �� ������ ������� ������ �������������� � ��������� �������� �����, �� ���� ��������, ����� ������ �� ���������. ���� �������� ������� ��������� ��� �����, �� ��������, ���������, ����� �������� �������� � ������ ���� ��������. ������������ �� ��������� ������ �� ���� � ����������� �� ����, ������ � ��������� ��������� ���� �� ����� �����, � ��� �� ���� ���� ��������� � ����� �����. ��������� ���������� ����� ���������, � �������� ��� �� ����������� � �� ����� ��� ��������� � �������� ��� ���� ���������, ������� ��������� ��������� �� ��������� ''��������� ���� ����������'' ������ �������������� �����������.

��������� ��������� ��� ���� � ��� �������� ���� ���������� ������� � �������� ��������� ���. ���������� � ����������� � ������ �� �����������, ''���������'', ��������������� � �������� �������� ������ � ����������� �������. ���������� � �����, �� �������� �.�.���, ������ ��� �������: ���� � �������� ������� ����������, � ����� ������ ������ � ����� ��������� ���, ���� ������ �� �� �����������; � ����������� ��� �������� ���������� ������ ��������� ����� ���������� �������� ��������; ��������� �� ����� ������ ��������� �� ������ ��������, ���� ��������, ������� ������� ������������� ������� � ���� ���������.

�������� ������ ����� ������ ���� ��� ������� �����������, �� �����, �����������; �����, ����, ����.

����� - �� ��������� �������� �� ����� ������� ����� ��������� �����, ��� �� ������� ���� �� ������� ���������� �������� (��������� ����) � ���������� ������, � ����� ����������� �� ������ � �������� �� ����� ������� ��������. ������ ��� ����������� ��������� ������, �� �����������, ����������� ���������� �����, ��� ���� ����� �����, � ���������, �� ����� �� ���� �����.

³����, �� ������� ������� �� �� - ��� ������ ������� ����������. �������, �� ������� ������� �� ���� (�� ��� �������), � �����������.

����� ����� �� �������� ����������. ���� ������� � �������� � ��������� ����� �����, � ������������ ������, ��������� ��� ������ �������� � ������� � ������ ������, ��� ����� � ���, ������� � �������� � ���. ����� ���������� �������� ������������ �� ��� ������� ��������. ���������, ���������� �� ���� ���������� �������, ���������� ��� �����; �������������, �� �� ������ ������ � �����, �� ��������� ��� ������ ��������� ������� � ���.

����� �� ������ ����������� �������, �� ����������, �� ����� ����������, ��� � �� ������� ��������������. ���, ���������� �������� ��������� � ���������, �� ������ ���� �� ���� ��������� ���� ����� ������� �������� ��� ��, �� � ����� � ��� ������ �������� ���������� ��� � � ��� ������ ����, �� ��������� ����� �� ������. � �������� ���������� ����������� �������� ����������� � ����� �������� ������, � ������� - ������� ����'����, ���������� � ��������. �� ������ ����������� ���������� ���� ���� ������������, ��������, �������. ³������� ��������� � ������ �������� ��� �������.

�� ��������� ����������� ����� ���������� ���������� �� ������ � ��������. ϳ� ��������� (������ ���������, ����������) �������� ������� �������� �������� ���� (�������� ����������, �������� �������, ������� ������'� � ���.). ϳ� ����������� - �������� ����� ������, ���� �������� ������� ����������� �� ���������.

������� �������� ����������� � ��� ���������, � ����� ������ ��� � ������, �� �� ��������. ������� �������� ����������� ������ � ���� � ����.

³������� � ���������-����������, ���������-������������, ���������� � ��������� ������ ����� ���� � ���� ��������� �� ���������� ����� ������� �����, ���� �����������.

ѳ������� ��� ��������� �������� ���������� ���������� �������� ����������� ��������, �� �������, ������� � ����� � ��� ������ ������� � ���������� �������� �� ��������� ������. ³������ ��������� ����� ������ ����, ������ �� ���������-��������� ��������� �������������, ��� ������ � ������� ��'����, ''���������'' ����������, ������� ���������� �������� � ����, ����������������, ����������, ��������� ���� ����� �� ���� � ��������� ������������ ��� ����� ����������� ��� � �������� ������ ����.

������ � ����� ����������� ��������, �� ������� � ���, ��� � ��������� ���������� � ������� �������� ����������. ̳���� ��������� ���������� �� ��������� ���������� ������ � ���������� ����, �� ����� �������������� ������ �������� � ���� �����. � ��� ������ ������ ������� ����� �������, ���� ���������� (���������, �������, ���� �����, ����� ����, ��������, ���������� �� ��.). ���������� �� ������� ���� ���� � ���� ����������, �� �������� ������ ������ ���������� �������, ����� ����������� � �������, �� �����. �� �� ���������� �� ������ ���� �� �������� � ������ �������� � ��������� ������������ ��������.

�������� ���� � ������ ����������� �������� ������ ������ ����������, �� � ��������� �������� ���������� �����. ����� ��� ����� ���� �� ���� ������� �� ���� �������� ��������� ������: ���, �����������, ����, �� �������� ����� �������� ������.

������ ���������� �������� �������� ��������� ��, ������� ��������� ����������� � ���������, ������� ������ ������ � ��������, ��������� ������� �� ����. ���� ����� ������ ���� � ��������� ��������� ���������� �������, �������� � ������, ����� ����� �����, ��������������, �������� ��������.

������� ����� ��� ������� �������� � ����� ��������� ������������ �����������, � ���� ���� � ��������-��������� �����, ������� �����������, �� ���� ����� � �������������� ��������� �� ����������� ����������. ���, �������� ���� �������, ����������� ������������� ����������, ��������� ��������� �������� � ������, �� �������� ������������� �������� ������, ���������� ���������� ����� ��������� ������� �� �� ������'� � ��������, ������ ����������� ������ ��������� ������. ����� ��� �������� ������� �������� ����� ����������.

�������� �������� ������� �� ������ �� ���������� � ������������ ��������. ���� ����� ��������� ����������� ������� ������, ��� ������ ������������ ���� ������������� �� ��������� ������� � �������� ���������� ���������, �� �����������.

� ��� �������������� ���������� ��� ������� ����������� ������� ����� �����. ³� ��������� �� ������� �����䳿 ����� � ������������� ���������� �� ����������� ����-, ����-, ��������������� � �� ���� ���������� (��������� �����, ����� �������� �����, ���������� ����� � ���.), ���������� (��������� ������, ����, ���� ����) � ���������� (���� ��'�, �����, ��������, �����, ������). ����� �� ���� ���� �������� ������ �� ����, �������� �� ������. ���� �� �� ���� �� �� ����������, ��� � �������� �� ����� ���������� �������� �� ��������� (�� �������� ����� �������� ������㳿 ����������� ������� �� ������ ���� ��������� �������� ������������� ����������� ������), ����� �� ������� ������� ���� ���, ���� ������ ����������� ��� ��������, ��������� ���������� ���� ��������� ������� �����.

4. ���� ��������� � �������� ������ � ��������� �� ����������.

��������� � ����� ������� ������ �������� � ���������� ����������. ���� ������� ����� ���������� � ���������� � ����� ��������� ��������� �������� �������� ����������. �� ����� �� �����������, ��� ���������� � ������ �������� �����䳿 ������ � ���������� �����������, ��������� ������������ �� ������ �������������� � ������ ������������� ����������� (������, ������, ������� ���������); �� �������� ������� ��������� �������� �����������, ��������� ����� ��� � ������, �� ������� ���������� ������� � ��������� ���������� ���������� ���������� � �������� ����������, ������� ����������, �� ��������� �������� �� ��������������. ��������� ������ �� ������ �������: ���������� ����� ������ ������ �� ���������� � ������� ����� ��� ����������� ������� ����������� � ����� �������� ����������. ���� ��������� ������ ������ � ����������������, �������������� �� � ������������� ���������. �������� ��������� � ����, �� ���� �������� �� �������� ������ � ������ �� �����, �������� ���������� � ���������� ���� �������� � ��������. ���� ��� ����������� ����, ����, ��������� ��������� � ��������� ������.

���� ��������� ���������� ��-������, ������� ������� ��� ������ ���� ������� � �� ����������� ���� ������� �������� � ��������� (��� ������������ ���������� � ������� ������� ����������) �� �������� ������ ������� ���� ������� �������.

��� ������, ��������� �� ���� �������� �� ���������� ����� ������� ���, �� ���� ����, �������, ����, �������� ����������� ������. ����� ���� �������� �� �� ��������� ������� ��������, ���� ������ ������������ ���������� � ����� ����� ������� � ����������� ������'� ������, ��, � ���� �����, ���'����� �� �� ��������� �� �������������.

������� ������� ������ ����������� � ������� ���� �� ������� ��������� � ��������� ������ �� ���������� ���� ��������. ��� �������� ������� � ������������ �� � �������, � ����� ��� �������� �������, ������ ������������� � ������������. ������ � ���� ��������, �� ����������� � ��������� ���������.

������ �������� ��� �������� ����������� ��������� � ��������� ���������� ������ �� ����� ��������, ��������� � ��������� �� ����� ���������� �� ���������� ����, �� �������� ���� � ������ � ��������� ����������� ��������, ������� � ��������� ����������� �� ����������� ����������. ������� �������� ������� ��������� � ��� ����� �������������� ��������, � ������ ��� ���������� ��������� ��� ���������� � ����� �������� ������������ � ������ ��������� �������� �� ���������.

��������� ������� � ��� ����� ����� ������: �� ���������� �� ����������� ���������. ���������� ����� ������ �������, ��� ������� ������ ������ �� �����. ����� ���������� ���� ���, � ���� ������������ ��������� ���������, ���� �� ����������.

��������� ���������� ��������, �� ��������� ������ ����������� �������� ������ �������, ���� ���������� �� �������� �������� �������. ��������� ����� ����� � ��������� � ������� ������ ��������, �� ������ �����, ����� ��� ��� �������� � ������, ��������� ����� ���������� � ������, ��� ����� �� ��������� ����� �������� �����, �������� ����� (���������� �.�. �������-����).

���������� ������� ��������� ������ �������� �� ���� �� ��������� �� ����� ����������, ���� ���������� ������� ���������� � ����������. ij������ ���������� ������ ���� ������� � �� ������� ����������� �������� ����� �� ����������� ��������� ��� ����������. �������� ���� ����������, �� ������� ������� ���, �� �������� �� ����������, ����� ���� �������� ����������.

��������������� ��������� ������ �������� �� ���������� ����, ����� � ������ ��������� �� ����� ����������� ���� �������� ������ �- ����� ����������� ��������, � � ���� ����������� �������� (�.�. ����������). ���������� �� �������, �� �� �� ������, ����������� � ���䳿 �����������, ���������� ���� �������� ���� ����� ����������� ��������, ������� �� ����� ��������.

� ����� ������� ��������� � �������� �����, ��� ������ ���������� ���������� ����������.

Գ������, ��������, ���������, ��������� �������� ���������� ����������� � ��������.

ϳ� �������� �������� �������� ��� ������������ ������ ������, ��� ��, �� ���� ������. ��������� ������ �������� ���� � ������ � ���, ��������, �����. �� ������������ �������� ����������, ����������, �������, ���������, �������, ���������� �� �������� (���������� �� ��������� �����������) ��������. ��������� ����� �������� � ����������. � ������� ������ ����� �� ��� ���� �������������:

���, ������ ����� ��������, �쳺 �������� ���� ������ �������, � �� ��������, ��� ������� ��������� �� �� �����.

�.�. ����������

�� ������ ������, ����� ���� � �.

�. ������

��� ���� �������� ������������ ���� � �������, � �����.

�.�. �����뺺�

ij������� � ���� �� �����.

�. ���

ͳ�� ��� ������ �� �����, �� �����.

�.�. ���������

���� �� ����� ������� ����� � �������� � �� ��� ���� ����, �� ����� ���� ��� ������.

�.�. ���������

������������� �������� ����� ������� ��� ������ ��'���� �� ������������ �������� � ������������ ��������. ��� ����� ������ ������ � ����� �����, ��� ����� ����� �� �������� � ��. ��������, ����� 䳿 ���� ������������ �� �������. ���� ��������������� ����������, ����, ����������� ���� �������� �� ��.

ij������� ���� ���� �������� � ��������. ������, �� ���������� ��� �������, ������� �� ��������� ������� ���������� ��������. ���������� �������� ���������� ���� � ������ �������, �������� ���������� ��������, � ��� ������ ������ ��� ����, ������� ������ ��� ���������, ������ ���� �� ����������. ���� �������� ��������� �����������, ��� �������� ����㳿 � ���������. ��� ���� ������� �� ������ �������� ���� �� ���, ������ ��������� ����������, �� ����������� � ��� ��������.

��������� ����� ������� ���� � ��������� ���������� ���� �� �����, ���� ���� ��������� ������ �� ������� ������������ �� ��������� ���� ������ ��� �����, ����� ���� �������� ������ ��������� ������������. ��� ���� �.�. ������� ��������� �������� ������ � ���, �� ����� ���������� ������. ���� � ����������� ����� ������ ���� �� ������ � ���� ���� �����. ���� ���� ���� �����, ������� �������, ����� ����� ����, ����� ������� �������� ������ �����, �� �������� ���� ������������. ��� �� �������� ���������� �� ����� ��������� ��������. ���� ������ ������������� � � ������������ ����������. ���� �� � ���������� �� ������� ���������� � �������� �������, ��� ���� ���������� � �������� ���������� ���� ������ ����, ������� ��� ���������� ���������� ����� � �� �������� ���� � ���������� ������ ��������� � ����� ��� �����.

�������� � ����� ����� ����� �� ������ ���� ��� �� ���������. �����, ��� ���� �� ��� ����������, ������� ������� ����� ������� ��������, �������� ������, ������� �����������.

�. ij�������

�������� ��� ��������� ���� ������ � �������� ��������� �������� �������� �������������� ������������� �������� �������, ������� ���� � ������� ��������� ����, ���������� ������ ��������� ��������, �� ����� ����� ������� �������� ��� ����; ������� ���� ���������� ���������, ���������� ����������� ���������, ����� ������� ������������ ������ �������� ����������.

���� 3. ���� ���������. ���� 3. ���� ���������. 1. ������� ��� ���� ���������.

ֳ�������������� � ����������� �������������� ���������. �� �����������, ��'����� ��������� � ���������� ������, �������� ��� ���������� ���� ���� ��������������, ��������� �� ������� ��������� �����, � ���� ��� ������� ������������, ���� � �����������. ��� ����, ������� ������ �� �������� ����� �������� �� �� ����������; � ������ ��������� ����� ���������� �������� ����� ����� �������, ����� ���� ������ ���� � ��������. � ��'���� � ���� ����������� ���� �������� ��������� ������ ���������� ��-������: �� ����� ���������� �� ������ ������, �� ����� � ���� ������; ������ ���� � ��� ���������, �� ����, � ������, �������� ����� �� 䳺.

����, ���������������� ��������� ������ ����������� ����������� ����� ���������, ������� ����������� �������� ��. ֳ�� ������� �������� �� ���� ������� �������� ������, � � ������ ������� ���������.

ֳ�� � �� ��, �� ���� ��������, ���� ����������� �������; ���� (������� ���. ����. � �.�. � � 235).

���� ��������� � �� ������� �������� ���������� � �������� � ��������� ����������, ���� ����������� ������� � ������ ������� ������. ������ ���� ��������� �� �������� ����� �������� ��� ��, ��� ������ �� ������� ��������� �, ��������, ���� ���� ����� ��������� ������������ � �����������.

�� � �� ������� ��� �����������, ����, ���������� ���� ������, �� ��� �� �������� �� ���� ��������� ��� ��, �� �� ���� ��������, � ����, �� ����������� ���� ������, ����� � ������, �� ������ ��..., ������..., �����..., �����... ��, ������, ��� ��� ��������� ���� ������, ����� �� ��������� �������? �� ���� �� ������ ������� ��� ����������, ���� �� ����� ����� ��������� ��� ���� �� ������� ��������.

�.�. ���������

Գ������ �����������, �� ���� �������� ������� ����� � �������� �������� ������. � ����� ������� ��� ��������� ��������������� ���: ����, ����������, ����� � ������ ���������.

���� � ������������ ��������������� ������� �������. ���� ���� � ������ �� ���������� ��������� ��� ������� �� �����: �������, ��������� �� ����������� ������ ������ � �� ��������, ������, �������� (������������� �������, ������� ���������); ����� ��������� ������� �.�. �������������� �� �.�. ��������� �� ������, �� ������� ������������ ����������� ������ ����������, ������� ��� ������� �������� ����� �� ��. � ��������� ��� ���� ������ ����� ��������� � ��������� �� �������� ������. ij������ ���������� �� ������ ������� � �� ��������� ��� ������ ������� ������ �� ������������ ��� �� ����������.

���� ������� �������� ���������������� ���������. � ��������� �������� ����� ������� ������� ���������� ���, �������� ��������� ���� � ������� ������� ��������, ������� ������ ���������� ��������� ������� �� ��������� �����.

� ��������� �������� �������� ��� ��������� �������� ����������. ���� � �������� ������������ �� ���� � �������, ������� � �� ����������. ���� ������������ ���� ���� � ����

����������: ���� ��������� � �� ������� �������, �� ���� �����.

� ����� ������ ������� ������� ���� ������ ����. �������, �� ��� ������������, ���������� ������. �������� ���������, �� ����� �������, ������ ���� ����������� � �������������� � ����������� �������� �����.

��������� �������� ���� ��������� ������� �������� �� ������������� �� ��������: �����������-������������, ���������� (����, ����), ���� �����, ������� ��������, �������-�������, ������������-������������.

����� ������� ������ ����������� ������� ��������� ������ � ��'���� � ��������� ''�������'' ��������� �������. ����� ����������� �������� � ������� ��������. ���� � �� ����������� ������������� � ��������������� ���������� ����. ³������� ���������� �������� ���������: ����� ���������, �������� �� ����� ����; ���������� ������� �����������; �������� ��� ������������; ��������� ����; ��������� � ��������; ������������� � ���������������.

������� �������� ��� ����������� ���� ���� ����� ���������� �������� � �������� �� �������� � ����� ������� ��������� ���������, ��������, ��������������� ������, ����, ��������� �� ������������� ��������, ��������, �������.

��������� ������� ���� ����� �������� ���������� ���������� �������� ����������: ��������� �������, �����, ����������, ��������.

�'���� - ��������-������������ ����� ���������� � ���� ������� ��������� ������ �� ����� �����: �������� ���������� ��������, �������� �����, ��������.

�� ���� ������ ��� ��������� � �� �������� ���, ������������ ����������� �� ������� ���� ���� ��������. ����� ��������� ��� ������� ������ ��������� ����������. �����, ���� ��������� ��� ��������, ���� ���� ������ ����������� �����. ���� ��������� � �� ��������� ����, ��� ������������� � �������� ���������� ������������ ���������.

��������� ���� � ������ ����������� �������� ���'������ ��� ����������. ���� ������� ������� ����� ��� �������� ������� ����������� �����. ����� ��� ������������� �: �������� ������ �������� �����; ����������� ���� ������������ �����; ��������� �����������, �������� � ���������� ������ �������� ����� ������; ��������� ��������� ������ �������; ������� �������������������� �� ����.

2. ����� � ������� ���������� ����� ���������.

�������� ��������� �������������, ������������ � �������� ��� ���������, � ����� ��������� �������, �� �� ������������. �� ������, �� ��� ��������� �� � ��� � �������� ��������, �������� ���������� ��� ��� ���� � ������.

�� �'��������� ��� ���������? ������ ���������� �������� �������, �� �� �� ����� ��������� ��� �������� �����������. � ��������� ����� ������������ ������ ��'�������� ������. ������������ ����������� ��������� ��������, ��������� �������� �����, ���������� ���������� � ���������� �����, ����� �������� �������� ������� �������� ������������ �����. ������������ �������� ������ � �������� � ������� �������. �� ���� ����� �������, ����� ������� ������������, � ��� �� ��� ��������� � ���� �� �������������� �� �������� ��� ��������� ��������� �������, ���� ������ �� ������� � ������㳿 ��������� �����.

��������, �� �� �������� ����� �������� ��������� ���� ����������� ������㳿. ������� ����� � ������ ��������� ���� ����������� ��������� �� ������� � ������㳿 ������, �� ����������� ��������� ��������� ����� ��������� �� ���������������� ������ �����, ������, ���� � ������ ������. ������ �� ������� ������������ �� ���� ��� ���������� ����, �� ���� ���� � ���� �����.

������ ���������� �������� ������� ��� ��, �� � �����, ���������� �� ����������� ����� ��������� ��������� ��������� �� ��'������ ������������ �������� �������, ���������� � ������. ��� ��� ������� ��� ������� � �������, ������㳿 �������, ������� �������� ����� ������� ����������. ���� ��������� ������ ������� � ��������� ������������ �������� �� ��������� ��������� �������, ��� ������ ���������. ��� ����� ����������� ������� ���������: �� ������� ����� ������, �� �� ������ �������������.

������ �������� ������ ��������� ����� ���� ����, �� �� ����������� ����� �����, ��������� ������ �� �������, ����������� ������ ��������� ������������ ����� �����.

������� ���������� ������������ ����� �������� ������������ ��� � ���������� ���������� �������. ���� ���� ��������� ������� ������ ������� ������� �����������, ����������� ��� � ��������� ����� � ������������� ������ �� ����������� ����������. ����������� ��� ��'���� �� ������� ���� ����� ��������� � ����� ����� ��������-���������� ��������, ���������� ������ ������ ���������� ������� �� ������: ��������������, ��������������, ���������, ������������, ����������������.

�� ���� ���������������� ������, ���� �� ���� ������������ ���������� �� �������� �����, ��� ���� �������� ������� ����������, ������������ �����, ������������ ��. ����� ��������� ���� �������� �������� � �������, ����������� � �������� ������������� ����, ����� ������ ������������ ��������� ������.

��� ���������������� ����� � ����������� ���� ����� (������������ � ����) �'������� �������� � �������� ���� ���������. ����� ��������� ���� ������������ ���� ��������� �� ��� ��������, �� �������������� ����������, ����������� �� �����. ���� ������ ����� ������������ ���� � �������� ��� ����������. ����� � ��������� ���� ���� ���� ��������� �� �� ��������� ������ ��������, ������ �����, ��������. ��� �������� ������������ ��� � �������� ���������� ������� ��'������� �������� ���� ����� ����� ���������.

��� �������� ��������� ������� ����� ������� � ������-������. ֳ� ������������ ���������� �����������������: ��� ���� ������� � ��������� ���������: �������� ����������� � �������, ��������� ������������ �����-����������, ��� ���� ����� � ������� ��������� � ����볻 �� �������� �����. �������� ���������� ������� �� ������� �� �����-������ � ��������, � ���������� ���������, ���� ������������� ����� ���������� �� ��������� �� ������� �����������.

��� �������� �������� ������������� �����, ������ ����� ���������� ��� ����, �� � ���������� ��������� ����� �� ���� �������� ������������ ��� � ���������� �������. ��'������ ������ �������� ���������� ����������� ���������� �������� ���������� ������� ���������� �������, �� ����� ������� ������ ������ ����. ��������� ��������� ���� �� ����� ��������� ���� ����, ��� ���� ����� ��������� ��������, ���������, ���������� ���������. ����������� ���� ��������� �������������� ���������� �������.

��� ������������������ (���������, ��������������) �����, �� ��������������� ����� ����� �������� ������������ ��� � ���������� �������, �������� ��������� ����� ��������� �� ������� ����������� ����������.

��� �������� ������������ ��� � ���������� �������, ��������� ����� ��������-��������� ��������, � �������� ��������, �� ������� ���� � �������� ��������� � ���������. ��� �����, �� ���� ���������� ������ ��������� � ���� �������: ����� �������-��������� � ����������� ��������, �������� ��������� ����������, ����� �������� ���������� ����, ��������� ���������-�������� �������, �������� ����.

3. ���������� �� �������� ��� ��� �������� �������� ����������.

������� ����������� ��������� � ���������� ��������� ������. ������ ��������� ���������� � ����� ������ ���� ����. ���� ��������� �����, �����, ������������, ����� ������� �����, ������ ����, �����������, ���� ����� �� �������������, ����� �����, �� �������������� ������� � ��������� ��������� ������.

������� �������� �������� ������ �������� ������� ���������� � ��� ����, ������������; ������� ���������� � ������� ��� �����, �� �������������, ��������� ������.

���� ����������� �������� ������ � ������� ����� ���������� � ������� �������. �� ��������� ���������� ����� �� �������� ������� � �����������, ������������ � �������������, ������ �������������� � �������� �������.

��������-�������� ����� ³��������� �. �����, �.������� �� ����� ��������� �������� ������� ����� ������ �����, �������� ����������, �������, ����������. ���� �� ����� �������� �� �������� ����������� �������� �������� ����� � ������������, �� � ������ ��������� ��� ����� �� ���� ��'�������� ������. ������ ����, ������� ����� ���������� ����������� �� ����� �� ������� ��������� �������� ����������, � � ���������� ���� ����������.

� ���������-������� �. ����, �. ���������� ���� ��������� ����������� �������� ������ ���� ������������. ���� ������ �������� ������� ��� ��������� �� ������� ��������� ����������� �������� ���������� �����, �������� ��������� � �����. ��������� ���������� XVIII ������� �.���������, �.ij��� �� ���� ���������� ��������� � ��������� ���������, �� ���'������ � ������.

����, �������� ��������� ���� ���� ��������� �������� ���������� �� ���� ��������� ����, ������, �������� ��������, ��� �� ��������.

����� ���������-���������� ��������� ��� ��������� ���������� ���������� ���'����� � ������������ ����������� �� ��������� ���������� ����������, ��� ������ ������������� ��������� �������� �� ���������: ���� ����������� ���������� �������� � ������ �����, ������� ������������ �� ���� ��������� ��������� ����� ����������� �������� � ���������� ��� ����� ������� ����� �������� ������ � ����. ��������, �� � ������ ������� � ������ ������������ ���� ���� ������ � �������, ���� ����� � ������ ���������� ��������.

������ ��������� �������� �� ������� ������� ������ ���������� ������� ��������������� ������� ������ ���� (1771�1858). ³� ������, �� �������� ������� ��������� ������� ���� ���������� �������� ��������������� � ������� ��� ����������, �� �������� �� ��������� ����������. ��������� ����� ����� ������ �������� �������� � ��������� � ������������ ������. �� ���� �.���� ������ �������� �� ��������. �� ���� ������� � ���-������� �� ������ � ����� ������� ������� �����, ��������� ����� ��� ���� �������� �� ������� ����� ��� ��������. �� ��� ������ � ��� �������, ��� ��� ����� �� ��������� �������� ���������� �� ����� �������� �������� � ������������ ������ ��� ����������, � ���� ��� ����������� ��������� �������� ���������� �������� ������� ������������.

����� 70 ���� ���� ��������� ����� ����������� �� ������� ���� �������� �������-��������� �.������ � �.��������; ��� ����� ���������� � �� ����� ���������. ���� ��������� � ����������� ������������� ��������� �.����� � �.������� �������� � ���������� ������ � ���� ��������� �������. ���� �������, �� ��� �������, ���� ������ �������� ������ ��������, � � ��� ������� ������, ���������� ����������� ������� ������� �������� ���� ��������, ���� �� ���� �������� ���������� �� ��������� � ������� ������, �'������� ��������� ��������� ���� ��������� � ����������� �������� �����.

� ��������-�������� ����� ��������� ���� ��������� � ���������� ������� �� ��������� ��������� ���������� � ���������� ���� �� ��������� � ������������� �������, ����� �� ���������� �������� ����, � �� ��������� �� �����. ���� ������� ������ ������� ������, �� ����� ����������, �� ������ �� ���������������, ������ ��� ���� ��������� ������� � ���������, ���� ������� � ��������� ��������� ������ ��� � ���, ������ � ����, ����� � ����� � ���������� ����� ������, �� �'������� �� ��� ���. ���� ������� ������������ ��������� �� ����������� ��������� ����. ���� ���������� �������, �� ����� �������� �������� ������� ��������� �� �������� �����.

�������� �� ���������� �������� ���������� ��������� ���������� ������ �� �����䳿 �'��� ������ ���������. ������������ ���������� ��������� ��������� ��������� ��������, ������, �������, �������� � ���������.

�������� ��������� � �������� � ������ ��������� � ����������� �������� ����������. ���� ������� ������ ������ ��������� �� ���������� ���� �� �������� ������, �������� �� ��������� ���������� �� ������� �������� � ��������� ������������ ���������-���������� �������. �������� ��������� ���������� �� �������� ����������� ������

���. 2. ������� ������� ��������� ������� ��������� ������

����������, �������� ��������, ����������� ���������� ��������� �����, �������� �������� ����� ����� ����. � ��� � � ��������� �������� �������� ����� ��������� �������� �������� � ���������� ������, ��� ��������� ������� �������� ���� �������, ���������� �����, ����� � �������, �� ��������� � ���������� �������� ��������� �� ���: ����� ������ �������� ��� �����, ���������, �������� �������� ��� � ����������� ��������.

Գ����� ��������� ������ �������� ������'�, ������������ �������� �������� ����������, �������� �������� ������� ������� (����, ���������, ����������� �� ��.), ��������� �������� � ������ �������������, ��������� ��������� ������� (��������, �������������, �������, ���������������, �������������), ������� ��� � ����, ������� � ��������� ������ �����.

������� ��������� ����� ���������� ����������, ��� ������ � ������ ��������� �� �����, �� ������ �������, ���� ������� ������ � ����������. � ������ ��������� ��������� ��� ��������� ������ �����, ������� �������� �������� �� ������ �����, ������ ��������������, ������������. ���� ����������� �� �������� ��������� ������, ������� ��������� �� ������������� �������, ���������� � ������ �������������, ��������� ����������, �� ������� ���������� ��� ��������� ������� �� ����� � ��������� ����������, � ����� �� ����� � ���������, �� ����� ����� ������� ������, �� ������� �������������.

�������� ���������� ������������ �������� �������� ���� ����������� ����� � �����, ��� �� ����������� ���������, ���������� � ��������� ������������, ����������, ��������� �� ������� �������� ������� ���������� (������ ��'������� ����, �����-���������, �� ���� �� �������� �������� �������).

�������� ���������. ������ � �� ��������� ��������� ����� � ������� �������� ������, �� ���������� �� ��������� �� ����������, �����, �����, �� ����. �������� ��������� ����� ��� ��������, �� ���������� ��������� ������, �������, ������� � ����������, ������� � ������ ��������, �� ���������� ������ ����������.

� ����� ���������� ��������� ���� �� ����� ������ �������������� ������� � ������� �����, �� �������� ���� � ������ ����������� �������� ���������� (�������, ���������, �������������, �������, ������ �� �������, ���������, ��������, ������������, �������������, ����'����, ������������, ������, �����) �� ��� �����, �������� �������� ��������� ����������: ��������������, ���������, ������ �� �����������, �������� �������� �� ��.

��������� ��������� ��������� ��������-��������� ��������� � ���������� ���� ������� ��������� � ������������� ����. ����� ����� ������� ������ ���������� ���������� �����, �������, �����, �������, ������, �� ����������� �� ����������� �������� �� ������ ��������� ���������; ����� � ������� ������ ������� ��������� � �������� ����������� ����� ������.

4. ���� ��������� � ������� ���������.

�� ��� �����������, � ����� ���� ���� ���� ��������� ������볻. ���� ������ �� ���������-��������� ����� ��������� � ���������� �� ���������� ���������� ����� �������.

ֳ� ��������� � ����� �������� ������ ���������: �) �������� ���� � ������������� ������ ���������� ��������; �) ����� ���������-��������� ��������, ��������� �� ������������� ��������� ������� �� ��������, ����������� � ����������� �� ������ ����������; �) ��������� �������������� ����������.

������ ������� ������������ �������� �� ���������� ����������� ������, ���������� � �������������� ����������; ��������� �� �������� ���, �������, ���������, ���������; ���������� ����� ������ �������, �� ������������� � ���������� � ������� ������ ���������� �����, ���������� ��� ���� ������. ''����� �����, - ��������� ����� ������ ''��� �����, - � �������� �������� ������ �� ���������� �� ������� ������� ����������, �������� �� �������, ��������� � ������� ���������, ��������� ������� ��������� �������, ���������� ��������, ������� �� �������� ���������� ������...'' ''������� ���� ������������� ���������, � ������� � �������� ����������� �������

������, � ������� �������� ���������� ����������� ������, ������������ �������� ������� ����������� ������, ���������� ������ �������� ������������ ������, ���������� � ����� ��������� �� ����������� ������������ ����������� ��� �������� ��������� �������, ��������� ���������, ������ �����������, ��������, ��������-���������, �������, �������, ��������� ��������.

����, ���� ��������� � �������� � ���������� �������� ���������� � � ������� ������� �� ����� �� ��������, � � ����������� �������� �� ����� ����� � ���������, �� ������ ����� ���������� �� �����������. ���� ��������� �������������� ����� ������� �������� �������, �� ��'��������� � ��������� ������ �������: ��������, ��������, ������� �� ����. ��� ������� ���� ���'����, ���������� ���� ������, ����� ��������� ���������-������������ ��������. �������� ���� ��������� ������ ������� ������������� ���������.

����������� ��������� � �� ���������, ��� ������� ��� ���������� � ������: ��'�, �������� �������, �������� � ���������� ��'�������, ��������� ����������, ������ ������ ����������, ������� ��������, ������ ��'������� �� ��. ����������� ��������� ������������� ��������� � ���������, ��� ����������� ���������� ����������, ����������� ����. ��� ������ � ������, ���������� �������� �������������, �� 䳺 ���� ������ ���������� � �� ������ ������ ������� ������ �� ������ ����������� ����������. ������������� �������� ������� �������� ���������� ����� ���� � ������ �������� ������������� ���������. �������� ���� ����� ��� ���������� �������� �������: ���������� � ���� ����� ��������� ���������, �������� ���������� ���������, �������� �������� �����, ���������� ����� ��������� ��������� ������ � ������������� �� �� �������� ����. ���� ��������� ��������� ��������� ���� �� ����� � ��������� �������� ����� �: ��������, ����������, ��������, �������, �������, ���������, ��������-���������, ������, ������� ���������.

� ������ ����������� ������ ����� ���� � ��������� ������� ��������� ���������� ����������� �� ��������� ��������������, ��� �������� ��������-������������ �������������� ����������� ��������� ������. �������� ����� ��������� � ������ ���������, ��������� � ������� ����� ������ ����������...�� ����� ��������� ������ ���������, ����������� ������������ ����������� �������������� ����������, ���� �� � ���� ������������ ��������� ���������-������������� � ������������ ����������. ��������� �� ��������� ��������� � ��� �� ������� ����������� ��������� �������� ��������, ����������, ����������� � ��������� ���������� �������������� ���������, � �������������, ��������������� � ����������, �������, ������� �� ����� ����� �������� � ��������� ���������� ���� ����������.

��� ��� �����, �� ������� ��������� ���������� ���� ����������� ������������, ������� ������� ���������-����������� ��������, �� �� ��������� �� �����. ����� ���������� ��������� ������� ��� �������� �������� ����� ���������.

��������� ��������������� ������� ���� ����� �������� ������ ������� ���������. ����� ������ ������� ��������� � ����, ��� ������� ������ ������� ���� �� �����������. ���� � ����������� ������� ��������� � ��������� ����� ������� ��������� ����. ������� ��� �������� �������� � ��� ������������� ������������: �����, ����, ��������. ������ ����������� � ������ ������, ���� ���������, �� ������� ��������� ������� � �������� �.�. ��������, ���� 򳺿 ������� ��������������, ��� ������� ����������� ����������. �� ����� ������� ���� �����, �� ������ ��������� ���������, ������� �������� �������, ������� ����'����, �������, �������� � ��� ������� ����������, ������� ������, ����������, ���������, ����� �� ����� ���� ������, ��������� �� ��������� � ���� �������� �� ����� �������������.

��������� ��������� ������� �� ��������� ������, ������� ����� ��� � ���. ����� � ������� ��������-���������, ��������� ���������� ��� ����� ������� ������ � ��� � ����, ��� ������� � ����. ���� �������� ����� ��������� � ������������ ������������� ������ �� ����, ������� ����� � ������� ��� ���� ����� � ����������� ���, ������� ����. �������� ��������� ������������ ������ �������� ������������ �����, �� ������� �������� ������ �� �����, �������� � ������� ��������� ���������� ��������.

��������������� ���������, �� ����������� �� ����� �������������, ���� ��������� ������ � ��������� �������������� ����������. ³����� �������� ������� � �������� �. �������� �����, �� ��������� ������� �������������� �� �������� ������ ������������ ��������� ����������, ��� �������� ����������, ���������� � ��������� ������ ������� �� �������� ��������. � ��'���� � ��� ��������� �������� � � ����� ����� ��������� ������� �� ���������� ������� � �����.

����������� ��������� �������� � ����, �� ������� ��������� �� � ������� �������, � ��������� ������������ � ���������, � ����� ������ �'��������� �� ���. ��� ����, ��� ���������� ������ �� �����, ��������� ������� ������������� �� ��������� � ��������� ����, ��������� �����, ��������� ���������� �����. ���� ��������� � ��������� �� �����. �������� ���������: ����������� � �������� ��������� ���������, ���������� �� ���������� ������� ����� ������; ��������� ������������, ��������� ����������, �������� ������� ������, ���� ����. ��������� ������������� ������� ���� ��������� ����� � ��������� ����������� ������� � ����������� �����������, ���� ������� �������, ����������� ���� � ����'���� �������������� ����������, � �������� �� ������, �����, �������, ����. ��������� ���������� ���� ��������� � ��������� ������� �������������, ��������� � ������ �����.

����, �� ����� �� ��������� ���������, ��� ��� ������ ��� ����������� ������ ����� � �������� ����, ������� ��������� ���������� ���� ����������� ����� �����������, ������������ �� ���������.

5. ����� �� ����������� ����� ��������� ���� ���������.

������������ ������ ��������� �������� ���� ��������� � �����. ������� ������� ������ (���. ������������) ������� �������� ������������. ���� ������������� � �������� ������, ������ �����. ������ ���� �������� ��� ������� ������, ���� ��������, ��������, ����������� ����� ������ ������������ (� ����� ���������� ������������� ������������ ���㳺�) �� ������������. ��������� � ����� ³���������, ���� ���� ������ ����� �������, ����� ����� �������� ��������� �� ��������, ����, ���������� � ������ ������, � ����� ������� ��������� ����� �������, ������, ����������. ����� �������� ����������� �� ����, ����������, ������, �� ���������������� � ����.

��������� � �����, ������ �������, ��� ����� education ��� ���������� ������� ����� ����� ������ �� ������� �����䳿 �������� ��������� �������. ���� ����� � ������ �� �� ������������������ ������ � ��� �������� � ��������� (�������������) �� ������������� ��� ��������������� ��������� ���������� (����, ������, ��������, ��������, ��������-�������� �������), �� ���������� ���� �������. ��'���� �������� � ��������� � ����� ������ � �����������.

�����, ������� ����� �������� ������ �߻ �� ������� ��������, �� ���������� � ��������, ������������ � ����� ��������'������ ��������: �� ������ �������, ������ ������ � ��������� ����� �������.

����� �� �������. ����� � �� ���������� ��������, ���������� ����������� �������� ������ ������� �������� ��������� ��������� ������ ��������� ������� ���������. �������� �������������� �������� ����� ������ ���������� �� ����������� ���������� �������� �� ��������� �� ��������� ��������.

����� � �������� ��������. ���� ��������������� ����� ���������, ������, ��������������� ����������� ������� � ����������, �� ������������ �������� ��� ����� �� ����������� �������. ����������������� ����������� ������� ������� � ����, ����� ������� �� �������: ��� ������ ������ �� ���� ���������� �� ������ ���� ���� ����������� ��������.

����� �� ������� ������������ � ����� ������, ����� �:

1. ���������� ������� ��������: ����� � ���, ����� � ����� ����, ���������, �����, ����������� ������, ������� �� ��. ���� �������� ����� ������� ��������, ��������, ��������, ����������� (��������, �������'') ���� �����.

2. ������ �����: �������� ���������; �������� ������� ����� � �� ���������� ��������� �� ���������, �������, �����; ��������� �����, ���� ����� � ������ ������: ������������, ������������; ������������ �����: ��������� ����������, ����������, ������������.

3. ������ �����: ��������, ���������� (�����������, ����������, ����������-������� ����).

����� �� ������. �������������� � �������� ������� ������� ����������� � ��������� ������ �������� � ��������� ������, ���������� � � ������������ ������.

�� � ���� XIX ������� �.�. ������� ��������, �� ������� ������ ... �� � ���� ������������ �� ����������, ������� ���� � ������ ������, ���� �������� ������������ �� ������ �������� �� ������� ��������. ����� ��������� ������� � ��������� ������� ������ � ������������ ��������.... �������� ����� ��������� ������� � �������� � ������������ ������ �� ���������� � ������ �� �������� � ���������''.

������� ����� �� ������� ��������� ������������ ���� ���� ����� � �������� �������� � �������� ���������. � ���� �������� ������ ������ � ������ �������� � ���������, � ���� ���� -� ��������� �����, ���������� ��, ���������� ���������� �����������-�������������, ����������� �������, � ����� ����������� �� ������������� �������.

����� �� ������ �� ������������ �� ���� �������� ����� ������. ���� ����������� ������������� �� ������, ������, �������, ��������.

����� �� ��������� ������������ � ���� ��������: � ���� ���������� �������, ���������� � ���� ��������� � � ���� ���� ������, ��� ������� �������� � ����� ������ ������.

� ������� ���� ����������� ����� � ���� ������, �� ����� �� ��������� ����������� ����������� �������, ����� �� ����, �� �������� �� ��������� ���� � ��������� ������ �����. ����������� ����� ����� ����� � ���������.

��� ����� � ����� ������, ������ ������� � ������������ ������� � �������� ��� ����, ��� ������ ���� �������� � ������� ������� �����. � ���� ���� �����, ��� �������; � ���� ����� �� ���� �������, ��� ���������� �� ���������; � ���� ���� ����������� �������, ��� � ������.

�.�. �������������

����, ����� �� �������� ������������, ���������� � ������� ������ �������� �������� �, ����������, �������� ����������-������. ���� ���� �� ���������� ���������� ���� ���������, ��������� �������� ���������� �����������.

����� �� �������� ������ ��������� ���� ��������� � ���� �����.

� ���������� ��������� ���� ����� ����������� �� ��������� ���������������� �����, ���� � �������, ������� � ����������, � ����� ������ ����� �������� ����������� ��� � ��������� ���������, �� ���������� � ��������� ���������-������� ������. ³� ����������� �������� ����� �� ������ �� ����������� ��������� ��������� �������, ������������ �������� ����������� ��������. ϳ���� �� ���������� ��� ����� �����, � ����� ����� ����� ����������� ������, ������� ����� ������� �����������.

������ � ��������� ����������� ����������. ������� ���������� ���� ����� ������ ����������� ����������, �� ��������� � ������ � ������������ �� ������������. ����� � ���� � �������� �������� � ��������� ������ ����� ���������� ������� � ��������� ����� ���� ������. �� �������� �� ������������ ��������� ���� �����, �� ���������, �������� ����� ����� �� ���������� ���� �� ����� ���������� �������.

�������� ���� ����� ����������� ���� �������� ������ ������� ����������. ��������� �������� �������� ���������� ������ ��������� � ����� ³��������� (XVIII-XIX �������) � ��'���� � ������������ ���� ��������. � ���������� �������� � ''����� ������'' �������, �������, �������� ������ � ���, ͳ������, ����� ������������: ����� �. �� �������, � ��� ����� ���������� ��������� ������� �������� � ���������� �������� ; ����� ������� ��������� �.-�.�����, ���� ���������� � �������� ������ ��� �� ����������� �������� �� ��������� �������; ���� �.�.���������� ��� ������ �������� ��� ��� ������ ������ ��������� �� �� ������� ������������. �� ���������� ������ ���� ����� ���'����� �������� � ���������� ������ � �� ��������, ������ ���������, �������������� � ����������������.

�������� ������� ��������� ��� ����� ������������ ���������� ���������� ����� �� ��������� ��� ����� �����, ���� ���������, �� ���������� ������� ����� ����� � �� ������� �� ���������� ������, � ���� ������. ���, �.�. ������ � �.�. ������ �� ������ ����� �������� ���������� ���������� ������� �����, ������� � ����, ������ ������ �������� � ������ ��������-��������� ���������, �������� ���� ��������� ����������� ���������� ������� ��������� ����������, ����������� �� ���������� (����������) � �������� ���������� � ������� �������� ����������.

����������-���������� ���� ����� ��������� �������� ������ ������: �� ��������� ������������ (������'�, ��������� �������, ��������, ����), ���������� ������������ (���� ������������, ��'������, ����������), ������������ ���'���� �������� (�������, ���������, ���������, ��������). ��� ����� �������� ��������� ���������� � ���������� ����� ����������� � ������ �������� ����� �����, ���� �� ���������������, ����������� � ���������� �������.

6. ������ ��������� �������� �����.

� ������ ����� XXI ������� ������, �� ����� ������, ����������� � �������� �� ��������� ��� �������� ������ ������� ���������� ��� ���������:

����� ��������� - ����������, �� ������ � ���������� ������ �� ������� ��������� �������. ��������� �������� ��������� ������ ������ �����, ���� ��������� �������� �����, ��������� �� ���������� ���� (���������� ���������) ��� ������, ���������� �� ''������ � ��������'';��������� ��������� ��������� ����, ����������� ���� ����������� ������ ������, ��������� ������� ������ ������, �������, ������� �������� � ���������� �����������.

����� ��������� - �������������� �����, �� ��������� ��������� ���������, �������� ����������, ���������� ��������, ������ ������� ����. ³� ���� �������� ������ ���������� �������� �������� �������� ���������� � ������� �� ���������������� ���������. �� ����� ��������������� �������� �������� �������� ��� ����� ����������, ���������� �� ���'�������� ������ � ��'�������� ����, ���'������ � ����������� ����� � �������� ����������� �����. � ����� ��'���� �������������� ���������� � ������ ������� � ���������� ���� �������������� ����� �����.

����� ��������� - ����������� ������������ �����, �� ������ � ����������� ����� �� ����������� ������, � ���������� ������� ����� � ������ � ��������� ����������, ��������� �� ��������� ������������ ��������� ����������� ������ �� ����� ������ � �����.

�������� ��������� - ��������� ������� �����. �� ������, �� ���������� ����� ����� �� ���������� ��������� �����������, � ������������ ��������� � ����, �� ���������� ���, �� ������, ������; �������� ������� �������, ����� ����������, ������-�����, �������� ���� �����, ��� ������� ��� ���������, �� �������� �� ����������, �����������, ������� �� ����� ���� �����.

�'��� ��������� - ����������� ������� � ��������� �������� �������� �� ���������-����������, �������, ������� �� ���� �������� ����. �������� ������ ���� ������� �������� ���������� ���� � ���� �������, ���� ���� �������, ������� ������ �� ��������. ��� ������������ � ������������� � ������� ��� ���������� ��������, ��� ���������� ���������� ��������� ���������. ij������� ���������� ����� � � ��� ���������, ���� �������� ����������� ��������� ������� ������ � �������������

���������� �� ������� ��������. ij�������� ����� �������� ''�����������'' ��������� �������� � ''����������� �����'' �������� ����������.

����� ��������� - ������� �� ��������� ������������� ���� �� �������� ������ � ���� �������� � ������������� �������� �����������, ��������� ������, ������� ��������� ������ ���, ��� ���������. ������ �������: ������� �� ���������� �� ��������, ����������, ��������� ''�������������� ��������'', ����� ���� ����'���������� � �������������, �� ������������ �������������� �������� ������.

����� ��������� - ��������� ���� ��� ���������������, ������������� � �������������� ����������, �� � ����������� �� ��������������. �������������� ���������� �� ���������� ��������, ��� ��������� ���������� �� ������� ������� �������� ����.

������ ��������� - ������������ ������� �������� � ������� ���� � ����������-���������, � ������� �����-�����������. ���� ������������ ���'����� �� ����� ����� � ������� �������� ������������ �������. ������� �� ������, �� �����, � �������, �������� ���������, ����� ������ ���� �� ������������, ����� ���� ���������, ������� ����� ��� ��������. ��� ����� ��������� ������������� ����� �����������, �������: �� ����������� �������� �������� ����� � ������� ���������� ������� �� ��������� ���䳿 ����� ����� ��������� ���������� �� ����� ������������� � ������� � ���������� ������� ����������� �� ����.

���'��� ��������� - ������ ������������ ��������� �������. ���� ��������� ������������ ��������� ��������� �� ����� ���� ��������, ���������� �������� �� �������� ����������. �� �� ��������� ����� �������� ������ �� ����������� �������� ����� � ��������, �� ���������� ������� �����; ������� ����� ��� ������������� ����������, ��������� � �������� �� ������� �����������.

������ ��������� - ������� �� ������ ��������������� �������������� ������� ���������� ������������ ������� �� ������������, �����������, �� ��������� ������������, ���������� ������, ��������� �������� ����.

���������� ��������� - ������ ���������� �������� ������� ����� �� ������ (outcome edukation), ���� ����������� ������� ��������, ��� �����������, ����������� ��������� �� ����� ��������.

���������� ��������� - ������������� �����, �� ������� ��������� ��� ��������� ����������� ��������������� ���������, ���������� �������� � ���������� � ������� �� ��������; ������������ ������� ����� � ������, �� ����� �������� ������ ����� ������.

���������� ��������� - ������������ �������� � ���������, �� ������ � �� ���������� �������, ������������� ����� �������� � ��������� ���������� ������ �� ��������� ��������� ����������.

���� 4. ����������� ������. ���� 4. ����������� ������. 1. ���� ������������ �������.

����� ������ (�� ���. processus � ����������) ������ ��� ������, ��������� ���� �����, ����� ��������; ��������� ���������� �� � ����� ���������� ������� ����������. ��������������� ����������� ������ ������ �������� ���, �����������, ���������� ������.

��� � �������� � ������������ ������? ������� ������� �������� ��������� � ������ �� ����������. ����������, ���������� �������� �����, �������� ������ ���������, ������ �� �������� � ������ ����. ������ ��������� ���������� � ���������� � ��������� ����������� �������� ���������� �������, ���������� �������������, ���������� �����������. ������� � �� ������� ������� ��'����, ������ �� ������, ����, �������� ����� ��������, ��������������, ���������� ���� ������ � ��������� ����� � ����'����� ����������� �������. ��������, �� ��� �������� � ���'����, � � ��'����, �� �� ���������� �������. ����� �' ������ �� �������, � ���������������.

����������� ������ � �� �������� ������� ���������� � ����������, ���������� �� ���������� ���������� ������� ����.

���������� ������� �������: �� ���� �� ������� ������������ ���������� ��������� � �������� �����. �������� ���������� ������������ ���� �����, ������������ ������������ � ������� ����������. ���� ����� ������������, �� ����������� ������ � ��������, � ����� �������� ��� �������������� � ����� ����������.

� ���������� �������� �� ���������� �������� ��������� ���� ��������� ������� ����������-�������� ������. � ��������� ������ ����������-�������� ������ � ������������ ������ ������. �����, ������� ����������-�������� ������ �� ��������, �� �������� ���������� �.�. ���������, �.�. ϳ�������, �.�. �����������, �.�. ������� �� ����� ��������, �񳺿 ��������� ������� �, ��������, ���� ������������ ��� � �������� �� ��������. ������� � ���� ������������ ������� � ������ ��������, ��������� �� �������� �� ����� �������� � ��������.

2. ������ ���� ������������ �������.

����������� ������ �� � ����������� �������� ����������� ������� ���������� � ����������. � ������ ������� � ��������� ������ �� ���� ����������� ��������� ���������, � ������ � ��������� ���������, ��������. ��� ���� ����������� � ���������� ���������� �������� ���������. ³� ���� ����� ��������� ���������� ����� �������� �����, ��� �� ������� ����������� � ��������� ��������, �� ���������� � ���. ³� ������ �������� ���� �������� �� ����� ��������������� �������� �����, ����� ���� �� ������� ���� ��� � ��������� �������.

����, ����������� � ��������� ������ ������������ �������. �� �� ������� ��? ������� �� ���� � �� ������� ��� ������ �������� �������������� (���. 4). ��� ������, �� �������� �����, ����������� ����������������.

������� ��������� ����� ����� ������� ��� ������ �������� ������� � ����������. � ������ ����������� �����, �� �� ��� ���������, ��������� ��������� ����������� ��������� ��������� ����� ͳ���� ����. ��������� � ��� ��������� � ������� ��������������� (��. compliment � ����� ���������� �� ����� ������, �������), �������� �� ����� ������������ �������� �� ������ ������, � �� ������� ��������, ���������������, ���������.

���� ������� ������� ���� ����������� ���������� � ������ ������� ��������������, ��������� ��������, ��������� ��������, �������� ����������� � ����������. ���� �� ���� �����������, ������� �� ����� ����� �� ��� ��������. �� � ������� ������� ����������� ���� (�.�. ���������), �������� ������� ������������ �������

3. ����������� ������ �� �������.

������� ���������� ����� ����������� ����������� ������ �� �������� �������. ����� �������� (�� ��. systema � ����, �� �������� � ������) ������ ��������, ��� ����� ����� ������ ���������� ������������ � ��������'������ ������. ��������� �������� ������� �: �) �������� ����������, �� ����� ���������� � ������� ������������, ���� ��'������ � ������ ��������� � �������; �) �������� ��������� ��������� ��'���� �� ���� ������������, � ����� ����� �����������; �) �������� ������� ���� ��������, ������� ��� � ��, �� ������� ������� �����䳿 ���������� ������ ������������ ���������; �) �������� � �������� ����������������� ��'����, �� ��'������� ����������, �� �����, ������� � ����� �������; �) �������'���� � ������ ���������. �������� ������� ������������ ������� �������� ����� ������� ������� ����������, ������������� ��� ������������ ��'���� � ������� �� ����, ����������� ��������� ����������� ��������.

����������� ������ �� ������� ������ � ����� ��������: ����, ����, ����, �� �������� ����� ����. ����� � ����� ������ ��������� � ������ �������, ������� ��������-�����������, ���������, ����������, ���������� ���� �� �������� ������, ����� ��� ����� � ����������-������, ��������-����������, ��������-�㳺��� �� ���� �����. ����� � ������ �� ����� �������. ������������ �������, � ��� ������ ����������� ������, � ��������, ��������� � ����� ���������.

��� � ������ ������������ �������? � ������� ����� ������� ������� ����� ����� ���� ���������. ��� ����, ��� �� �������, �� ���������� ��� 䳿, ����� ������� ��������; ��� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������. ���� ��� ����� ��������� ������������ ��������� ��'���� � �����, �� �� ��������� � ����������� �������������� �������������, ������� ������� � ��������� ������� �������� ����, ���������� �� �������� ��������� ������, ���������� ������� �������� � �������������� �������� ������� ���� ���������, �� ������������ �������������� � ����������� ���������.

�� ����������� ������ � �������� ������� ��������: ����, �� ������ ��������; ������ � ����������� ����� ���������, �� ��������� ���� ������� ������� ������� �������� ����������, ���������� �������'����, ��������� ������.

����, ����������� ������ ��������������: ����, ��������, ����, ������, ����� �����䳿 �������� � ����������, �������� ��� ����� ����������.

��������, �� � � ��������, ��������, ���������, �������������� ����������, �� ��������� �������. ֳ������ ��������� ������� ������ ��� ������������ ����� � ������� ���������� ��������: �� �������� ���� � ��������� � ����������� �������� ���������� � �� ���������� ������� ���������� ������ ������� �� �� ��������. �������� ��������� �������� �����, �� ���������� �� � �������� ����, ��� � � ����� ��������� ��������; ����, ���� ��������� �������. ij�������� ��������� ��������� ������� �������� � ����������, �� �������������, ���������� � ��������� ��������. �������������� ��������� ������� ����������� �������� �������� ������� ���������� ����.

������ �������� ������� ������������ ������� �� ������� � �������� � ����� ��������� ��������� ��'���� �� ������������ �� �� �����������.

4. ֳ������ ������������ �������.

� ����� ��������� ������ � �������������� ������������ ������� �� �������� ��� ��� ������ ������. �������� � ������� �� ������ � �������� ��������� ���������, ������� ���� ������ � ����, �� ���������� ����� �������������� � ����� ������, ��� ��������� (�.�. �������). ����������� ������ � �� ��������� ��������� ������� ���������, ��������, ��������, � ����� ������ ����������, � ����� �� ������� ������� ���������������� ����� ���. ������� ��������� ������� � ������� ������������ ������� ������ � ������ � ����������� �������, �� ���� ���������; � �������� � ����������� ������, �� ������� �� �����; � �������� ���������� � ��������� �����������.

�������� ������� ��������� �� ���������� ���������. ��������� �������� ������� �������� � ��������, ������� ��������� � ���������, ������� �������� � ��������. ����� ����� � �������� ������� � �������� ������������ ������ ������ � ������ �������. ���, �������, ��������� ������� �� ���� �������, � � ���������� �� ������ �������; �������� � ������� � ����������. ��� �������� �������'���� ���������� �� ���, ���������, ����, ������ � ������� �������� ���������� �������. ���, ���������, � ���� �������� �������� ���������� �������� �������, �������� ������, ������, ��������, �����, �� ������ ������ ��������� �� �������� �� ���������� ����������. � ���� ��������� ����� ���������� ����������, ����, ������, ������, �������� ��������, ���������, ������ �� ��., ����� �������� ���������� � ��������, ������ �� �����. ������ ������� ������ �� ������� ���� � ���������� ����������, ��� ����� � ��� ������ ���������� ���� ���� ���������� ���� ��������.

�������� ������� ����������� � ����� ���� � ������ ���������� ����. ���� � ������� ���������� �������������� �����, �������, ��������, ���������� ������, ������ �������� �������� ����, �� � �������� ����������� ���� ����, ������������� �����. ������ (�����) �������� � ���������, ���� ����� � ���� ����� ������ ��������, ��� ����������� ��������: ���� �������� ����������� ���������� ������� ������ �� �������������� �����, �� ���������, �� ��������� ��, ����������� ������, �� ��������� �� ����������� � ��������-�������� �����. ������ �������� �� ������������ ��� ����� ���� ��������. � ������� ����'������ ������������� ����� ��������, ������� ������, �����, ��������. �������� �� ������������ ��������� ���� ���������������. ���������� ��� ���������� ���� ������� ������ � ��������� ������������� �� ����� �������� � �������� ����������, ���������� �����, ������� �������� �� ����� �������������.

����, ����������� ������ �� ����� ������� ���� �� �������� �� ���������. ³� � ����� ������ ����������, ��� ����� ��������� ��������, �������� �� ������.

5. ������������ ������������ �������.

� ���� �������, ������ �������� ������, ���� � ����������� ������, ������������ ������� ��������� ��'���� � ���������. � ��������������, ���������, ����������� ��'������, �����, �������� ��'����, �� ������������. ֳ ��'���� ����� ��� ���.

��������� �������� �� ��������� ������� �������� � � �� ��������� ��������. ��'���� ������������ ������� � ���� ��������� ���������� ������� ��������, ������������ ��'������. ��������� ����� ����������� ��'���� � ������� ���������� � ����������. � ������ ��������� ������ ���� �������'���� �� ���� �����, ����������, �������� � ������������. �� �������� ������������ ������� ������� � ����� �������. �� �������� � ��������� ������� ������ ���� ������� ����� � ��������, ������������ ������ ������. ������� �� ���� � �������, �� ����������� �� ������ ����, ������� ���������� ������������ �������, � ����� ����� ����������� � �� ���� ������������. ³������� ��

�������, �� ������ ������� (���������� ������� ��������, ��������� �������), ����������� ����, ��������� ����, ����������� ����� � ������, �� ������ ���������� ������������ ������ ����. ����� � ������� ������� ���� ���, ���� ������������� ����������� ��������� ��'����.

����� ��������� �������������� ������������ ������� ������������ �:

1. ������������ ����������� ������������ ������� ��������� ���������� � ����������, ������������ (����������-���������, ����������� �� ��.) ����������, ������� ��������� ������� (��������-�������������, ��������-�㳺������, ����������� �� ��.).

2. ������������ �������� ���������� � ������������ ������. ����� � ���������� ����� �������� ���������� �������� �� ����������, ��������� � ����������� ����������, ��������� �� ���������-������� ��������, ������ � ������� ������������ ������.

3. ������������ ��������� ������������ ��������.����������� ������������ ������ �������� �� ������������ ��������� ��'���� �� ���������� � ���������; ������������� � ��������� ����������� ������ �� ����������.

4. ������������ ������������. ��������������� ������������ ������� �������� �� 䳿 �������� ������� � ������ ���������-������� ��������; ����������, ����������

� ������������ ������� (���������, �����������, ���������, ����������� �� ��.) �����������.

5. ������������ ������ ��������, �������� � �������� � ������������ ������. ����������� ���������-��������� ������� �������� �� ������������ �� ����� �������� ����������, �������� ���������� �����������, ����������� ������������ �����������.

6. ������������ ������ �������� (����������) � ��������� (����������) ��������. ����������� ������������ ������� ������������ �������� ���������� �������� �� ������ ���������-���������� �������� ����������.

7. ������������ ������ ��������, �����, ������������� ����, ������ � ���������� ���������. ��������� ��������� �������� (���'����� � �������� ���������� ��������� ����� ���������), �������� � ��������� ���� ���������� ������������ �������, ������ ������ �� ���� ����������� ������; ����� ���������� ��������� �������� ���������� ���������� �������� ������� ���������� ������������ �������.

8. ������������ ������� ������������ �������. ����������� ������ �� ���������� ������� �� ���������� � ����������� �� ����������, ������� ��������; ��� ���� ������ ����������, ��� ������� ����� ����������. �������� ��� ��������� ��� ������������ ��������� ���������.

9. ������������ ������������� (���������� ��'�������, ����������, �������) ���������� ������������ �������. ʳ������ ��������� ������������ ������� � �������� �������'���� ���������� ��� ����� �������. ������ ��������� ����� � �������� �������'���� ��� ���������� �����.

����������� ����� ������� �������� ������ ������������ �������, ���� �������.

��� ���� �� ����, �� �������� ������������ �� ����������� ��� ��'����, �� ���� � ������������ ������. ������� �������� �����. �� �������� ��������� ��'���� ��������� ����� ��������.

6. ���������� ������������ �������.

��������� ��������� ��� ����������� ������ ������ ������ ��� ��������� ������������ � ���������� ��������. ���� �������� ��������� �������� ������������ ����������� ������, ����������� �������������, ���������� ������������ ��� �������, ������� ������� ���������, ������ ���������� �������� ����������, �������� ������� �������� ������� �, ������, ����������� ��� ������ �� ���, ���� ��������� ���������� ����� �����. ���������� ������������ ������� ������, ����, ��� �������� �����: ����������, �������� � ���������.

�� ���� ��������� ������������ ������� ����������� ������ ����� ��� ��������� ������� � �������� ��������. � ���� ����� ���������� ��� ������ ��������: ��������������, ���������� ����, ������������� ���������, ������������ �� ���������� �������� �������.

������� �������������� (������������ � ���������� ���) ������ � ����, ��� �������������� �������� ���������� ����, �� ����� ����� �������� ������� �����, � �������� ��������, �� ������� ���������� �� ������ ���� ������������ ������� � ������� ���������� ������. ֳ������������ ������ �����'����� �� ��������� ������� ��������� ������������ ������� � �����, �����, �����, ������� �������� � ���.

��������� ��������� �������� ������� ��������� ��� ����������. ���������� ���������� (�� ��. diagnostikos � ������� �����������) � �� ����������� ���������, ���������� �� ��������� ���� � ��������, � ���� ���������� ����������� ������. �� �������� ����� � ��������� ������� �������� ��� � �������, �� ������ ������� �� ������������ ���������� ����������� ����������. ij��������� ��������� ��� ���������� ����������� ��� ������ ��������� �������� � ����, ����� �� ���������� ���������, ����� ��������� ������������ ������� ����. ����� �������� ����� ���������� ��������, �������� ��������.

��������� ���� ����� ��������� � ������������� ���������� ������������ �������. ������� ������������� � ����, ��� ��������, �� ������� ������� ������� ���� ������� ��������������� � ����� ������. �� ������� ��� ����, ��� �������� ���������� � ������������ �� ��� ������������ �������, �� ��������� ��������� �������.

����������� ��� ���� ������������� �� ����� ���������� ���������� � ������������� �������� ���������� �������, ���� ���� ����������� ����������� �������������� � ����. ����, �� � ��� ������, ������ �����'������ �� ��������� �������. ���� � �� ��������, � ����� ����� ���������, ����, ���� � �� ������� ������. � ����������� �������� �������������� ��� �����: ���������� �����, ������� �������� �����, ������� ������ � ����, ��������� ���������-�������� �������� � ���� �� ��.

�������� ������ � ���� ��������� ������������ �������. ³� ���������: ���������� � ���'������� ���� �� ������� ��������, �� ��������� ��������; ������� �������� � ����������; ������������ ���������� ������, ������ � ���� ������������ �������; ��������� ����������� ����; ������������ �������� �������; ������������ ��'���� ������������ ������� � ������ ���������. ��������������� ������������ ������� �������� �� ����, �������� �������� �� �������� ���'���� �� �����, �������� �� ������������ �� ��������� ��������� ���������� �������� ���.

�� ����� ���� ���������� ������������ ������� ������� �������� ����� ������� ��'����, �� ����� ����� ������ ����������� ������������ ������������ ��������� � ������������� ������� �������� � ���� ����������. ��������� ������� ��'���� ���������� �������� �������� ��������, ������ ���������� �����䳿 ����������� �����������.

������������ ���� ���������� ������������ ������� � ���� ������ ���������� ����������. ³� ���������� ��� ����, ��� ������������� ��� � ���������� ������������ �������, �������� ������� �� ��������� �� �����, ���������, ��, �� � ���� ������� �������. �������� �������, �� �������� ������� ����������� ���, ���� ������� ������ ���������� � ������������� ������� � ������ �����������. ����� ������ �����, ��� ������ ��������, ����, ������, ����� �� ��.

���� 5. �������: ��������� �������� � ����������. ���� 5. �������: ��������� �������� � ����������. 1. ���� ���������� ��������, ������ ����, ��������.

��������� ����������� �������� ������� �������. ���� �� ������� ���� � �������� ������� � ���������� ������, �������� �������� ���������� ����, ��������� ������� ����������� ������, ����, ������, �� ��������, ������������ �� ����'������ ���������� ����������� �������. ij�������, ��� ������ �������, ���������� �����������. ���������� �������� - �� ��������� ��� ��������� ��������, �� ��������� ����������� �� ������� ������� �� �������� ����������� �������� �������� � ������, ��������� ���� ��� �� ������������ �������� � ��������� �� ��������� ������ ���������� ����� � ���������.

���������� �������� ��������� �� ���� ��������, � � ������, ��������� ����������, �������� ��������� � �������, ��� �����, � ����� ������� ���� ������ ������ ����������. �� �������� � �������������������, ����� �����, ��� ������� ����� ������ �������� ���� ����, ���� ����, ���������, ����� ����. ���������� �������� �� ��������� ����������� � ���������� ������������ ����������� ������ ���������: ��������� ��������, ������, ���������-�������� ��������, ������� ����������� � ����� ���������� ��������, �������� ��������� �����, ��������� ���������� � �������������.

��������� ������ ���������� ��������, ��� ����������� � �������� ������������ ������, � ���������� � ������� ������.

� ������� ���������� ���������� ������ �� �������� ���������� �������� ������� �������. ������� - �� ����������, ���������. � ����� ���� ������������, ������� �����������. ���� ������� ������ � ����������� ��������, ����������� �� ����'������ ������� ��������� ����������� �������� ���������� ������ ���������� ��������� ���������� � ��������� ������������ ������ �������� ����������.

����������� ������� ���������� �����������, �������� ������� ������� � �������� ��������� �������� ����� � ��������� ���������� ������� � ���������� �������� �����, ����, �������. � ��'���� � ��� �� ����� ''�������'' ��������� � ���������� ������ ��������� ������� ��������� ������� - ���������. ����������� ���� ��� ������� ��������, ���������� ����������� �� ��������� ����������� �������� ����.

�������� �������� �������� ������ � ���� �������� �� ����� �� ������������ � ���� ������������ ��������, � � �� ������ ������ �������� � ��������� �� ��������� �������� � ������, ����� �� ���� �� ����������, � � �� ������� ������. � ���� �����, ��������� �������� �������� ������� �������� �� ����������, �� ���������� ��� � �������� ����������, �� ������������ � ��������� ��������, �������� � ��������.

''��������, �� ������'', � ''���������, �� �����'' (�.ij�������) ������ ���� � �������� ������������ ������, ���� �� ���� � �������� �������� ����-��� ������������.

�������� ���������� �������� ����������� ���������� � ����, �� �� ���� �������� ���� �� ������������ ��������. � �������� ������������ ������ ������� ����� ��� �������� - ��������� � ����������. ��������� ������� ���'����� � ���������� ����, ��������� �� ����� ��������� ��������, �� ���������� ������ ����������, � ����������� - � ��������� ���� ���������� � ������ ��������������.

���'����� ���������� �������� � �������, ����������, ������������ ������ ����� � ���� ����������, ������, �����, �������, ����. ���������� � � ��'��� (�������) ���������� �����. � ���������� �������� ����� ������� �� ����� �� ��'�����, � � ���'�����, ������� ����������� ������ ��������� ������������ ���� �� ����� �������� �������� ������������� � ������������ ����. ������ ����, ����������� ������ ����� �� ���� ����, � � ��������, ���������� � ����� ��� ����� ���������� � ���������� ����.

������� ���������� ���������� ����� � � ��, �� ���� � ������� � �� ���� � �������� �����䳿 �����. �� ������� ���� ����������� ������ � ���������� ����� � ��������� ��������� ��������� �������.

���������� � � ��������� ���������� �������� - ������, �� �������� ������ �������� �������� ��������, ������ �� ���������� ������������ � ��������� ������ ���������� ����� � ���������.

2. ��������� ���������� �������� �������.

ij������� �������� �� ������� ���������. ����������� ����� �������� �� �� ������������ �������, ������������ ��� � ����, ������, 䳿 � ���������. �������� ���������� ������� ���������� ����� �� ���������� �������� � �������� �� ���������� �� ������� ���������� �������. ������� (���. functio - ���������) � ������������ ������ �������� �� ��������� ���� ���� ��'����, � ����� ���� ������ � ��� ��������� ���� ������.

���������� �������� ������ (�.�.�������, �.�. ���������, �.�.�������� �� ����) ����������� ��������, �� � ���������-��������� ������ ��������� ���� ��� ��������'���� ������� (���� ��������) �������:

�) �����������;

�) ���������� - ������������;

�) ������������� - �������������;

�) ��������������;

�) ������������ - ������������;

�) ������������ - ������������;

�) �������� - ������;

�) ����������� - ������.

���������� ���� ����� � ��� � � ������ �� �������, �� �������� �� ������.

ij���������� ������� (�� ��. diagnosis - ������������, ����������) ���������� �������� ���'����� � ������������� � ��������� �������� ����� ���������, �� �����������, ���� ��������� �� ����������� ����� �����. ������ �����, ����, �������, ����������, �������� ���� �� ����� ������ ������� ��������� ���������-��������� �������, ���������� �������, �� ������������� ���������� �������� ������� �������� ��� � ������� ����������; ��������� �������, �� �������� �������� ��������� ����� �����. ij��������� ������� �� ����� ��������������� ��������, �� �������� ����� ''���������'' ������, �����, �������, ���������� � �������� ����, ��������� ������������ ��������� �����.

����������-������������ �������. ��������� ����������� �������� ��������� �������� �� ����� ������������� � �������� ������� ���������. ������ ��� � ����� ������������ �������, �������������� ������� �� �������������� �������� ���� ���������� ������������ (��. prognosis - ������������ �������� ������, �� �������� �� ������ �����), �� ��� ������������� �������, ����������� �� ������� ������� �������, ���� ��������� ����� ���� ������� �������� ����������� � ���� ����������� �����; �� ���� ��� ��������� �����������. ���������� ������������� ��������� ����� ������� ��� ������� ����, �� ������ ���� ��������� �� ������ ������� ����.

���� ������� ���������� �������� ������ ����� �������� ������������ �������� ���������� - �������� �� �������, �������, ��� � ��������, ����������� ������ ��������� � ���������; ������������ ��� ������������ �������: ������� ������������ ��� �� ����� ����, ������, ������� � ������ �������� �� ���������.

�������������-������������� ������� �������� ������� �������� ���'����� � ����������-�������������. �� ���� � ������������ �� ����������� ����� ���������-������� ������, � ����� ������� ���������� �������� ����, �� ��������� ��������� ���� � ���������� ���������� ���� ������� ��������. ���� ������ �� �������� ���� ��������������� ��� � ���� ����� �� ��������� �� �������� ��������� ��������; ����������� ������� � �������� ����, ��������� ���������� ����, ������� ����� �� ����; ��������� ������ � ��������� �������� �� ������� ���� ������������ �������; �������� ���� ��������, ������������ ���������� ���������; ��������� ������� �������� ����; ��������� ������������ ������ � ������ � ����� �������� �� ���������, ������� ��� � ��������; �������� ����, ������� �����, ������ � ������ ������������ ������� � �� ������������ �������; ��������� ������� ������� ������������ ��������� ����; ��������� ������� ��������� ����������-������������� ����������.

�������������� ������� �������� �������� ������� ���� �������� ���� �� ����� ���� �������� � ������������� �������� ���������. ��� ����� �������, ���������� ��������� ���� ��������� � ����, ���������� ������ ������� �� ��������, ����� �� ����� ���� ��������, ��������� ������� � �������, ���������� �������� ������� ���������� ��������� �����; ������������� ���������-�������� �����, ������, ��������, ��������, �������� �� ���� ������ ������; ��������� � ���� ��������� ��������� ������ ������, ���� ���������� ���������, ��������� ����������, ������������� ������ ��������; ���������� ��������� �������� ��� ��������� ����������� ��������� ������.

������������-������������ ������� �������� ������� ���������� ���������� �������� � ��������� �� ������������� ��������. ��������� ��������, ������������ � ��������-�������� ������ � ������������ ������ �������� � ���������� ���������� ����. ������� � ����� ������� ������� �� ���� ������������ ������������ �������, � � �������� �������, ���������� � ��������-������ ����������. ���� ������ �������� � ��������� ��������� ������� �� ������� ������ ��������, ���� �� �������, �������-���������� ����������� ��������. ³� ����, �� ��� ������� ����䳺 ���������� ���������, �������� ����� ���� ���������, ������� �����, ����� �������, ����������� ��������� �������� � �������. ���������� ������� ��� �������� ������ ��� � �쳺 �������� ������� �� �� ����.

������������-������������ ������� ���������� �������� ���'����� � ������� �������, �� ���� ������� �� ���� ���������� �������� �������, ���� �������� ��������, ����� ������������� � ����������� ����������� �������� � ������, ������� ��������� ������������ �� �� ������� ���������-����������, ������� �� ����� ���� ��������. �� ������� ������ ����� ����� �� ����, ������� � ������� ��� ���, �� � ������� ����������� ����� �������� ������������. ������� ������ ������ ������� �������� ����������� ����� �������, ���� ������� ������ ��� ���������� ����� ��������� ���� � �������� ���� �������� �����������.

��������-������ ������� �������� ������� ���'����� � ����������� ���������� ��������� ���������-��������� �������, �������� � ����� �������� ������� � �������, ���������� �������� ���������� � ������������ ������ � ����������, ��������� �� ����������, ������� �������� ��������� � ����������� ������, ����� ������ ������ ���� �������������, ����� ��������������� ��������� ����������� �����.

�������-������ ������� ���������� �������� �� ��� ���. ���� ������� ������ � �������� ����������� ������ ����������� � ���������� ���� � ���������� ������ �������� � ���������. ������ ����� ���'������ � ����������� � ������� ��������� ���� ������, �� �������� �� ��� ����� ����, ������ ���� ���������� ��.

������ � ���� � ������� ������� ���������� �������� �� �������� ���� �������, ���������� ����.

3. ������� ������������ �����.

г���� ��������� ���������� ��������, ������������ ����������, ���������� ������� ���������� � ������� � �������� ������� �������� �������� �� ����, �� ������� ����� ��� �� ��������� ��������, �� ����� ����������� � ���� ������, ���� �� ��� �� ����������, �� ���'��� ���������� ��������.

��������� ��������� ������ �� ������� � ��������� ����������� �������� ''��������� ����������'' � ''��������� ���������''.

ϳ� ���������� ���������� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������������ ������, �� �������� ��� ���������� ����� � ������ ������. ϳ� ���������� ��������� - �����������, ��������������, ������ ��������� (����� ��������� ����������) �� �������-���������� � ��������� ��������� ��������.

���������� ��������� � �������� �����, �� ��������� ������� ��������� ��������� ��������, ����������� � ������ ������������. ������������ � �������� ���������, ���� ������ ��������� ����������� �������, ����������� � ����������� ����� � ����, ���������� ��� �������.

������� ���� � ����������� ������� ����� ������������ ���� ����������. ������������ ���������� �������� - �� ����������� ����������� ���� ��, ������, �񳺿 �������� ����������� �������� ������, �������� ���� � �������, ������� ������ � ���. �.�.������� ������ ��� ������ ���� ������������, �� ���������� �������� ���������� �������� �������: ����� ����������, ��������� ���������� � ������� ����������. ������� ���� ���� ����������� �� ��������� ���������������, �� ������ ������������ ������, �� ����, �� ��������� ��������, �� ��� ���������� ��������. ij���� ���������� ������������ ���������� - �� ����� ��������� ���������� ���������� ����, �� ��������� ����������� ��������. ���� �� ������������ ��������� ������������.

3.1. ����������� ������������ ���������� �������.

����������� ������������ ���������� ������� ������ ��������� �� ������ �� �� ������� �������, �������� �� ����� �� ������� � �����, ������ �������� � ����� ���� ���������. ³���� ���������� ��� ������ ��������� ����� ���� � �������� ������ ���� ���� �� �������� ��� � ���� ����. ������� ���������� ���, ���� ������������ � ���������� �� ����� �� �������� �����, � ��� ���������� � ������, ����� ���� �� �������, ��������� �� ������, ��������� ���������.

�������� ������� �� � ��������������� ������������ � �������� �������� ������������� ������. ������� ������� ������� ����� ���������� ������� � ������� ������������ ������ � ����� ���� ���������� ��������, ����� ���������� ����������� ����� �������������, � �� ������������� ���������.

������������ ����� ���������� �������� ��������� �������� �������� �������� ��� ���� � ������.

�� � �Ӳ� ������ ������� �������-������� �� ���� ��-�������� ���� ���� ����� ������� ������ ������ ������� ����. ³� ��������� ������� �� ���������, ���� � �����'� ������ ������� � ����, � ������������, ���� �������� �������� �������� �� ������� ������� ������, � �����������, ���� �������� ������ � ���� ��� � ���� �����, � �����������, ���� �������� ���� ������ ����� ���������� � �������.

��������� ���������� ������ � ����������� �.�.��������� ������, �� ����� � ������������ ����'���� �������� � ��������� � �������� ��������� ����������� ���������: ''������� � ���� - ���� ���� � �������, � ������ ��������� �������, ������������ � �������� � ����������, � �����������''. ҳ���� ���� ������� ���� ����������, ������� ���������� �� ���, ������� ���� ������ ��������� ��� �������� �������, ���������� � ������������ � ��� ����� �� �����, ''... ������� ��� �������; � ��� ����� ��� �����, ��� ����� ����� ��䳿, � ��� ����� ����� ��䳿, ��� �����'���� ������, � ������ ������� �����, �������� � �������, �������� �� �������''.

³����� �������� ������� � ��� � ����� ������� ����� �������� XIX ������� ������ ij�������, ����� �������� �������� �������� �������, ������� ��������������� ���� ���������: ������� �����, �����, ����. ''� ������� ������, � ����� ����� ������� ���� ��������� ����� �����, ���� ���������� ���������, - �� ��������� �� ����������� ���������������� �����''.

�������� ���������� ������� �.�.��������� ������ ��������� ������ ����������� ������� ���������. ��������� �������, �� ���� �����, ����� ������ �������� ���� ���� ����, ����� � ��� ����������, �� ��� ���� ���� ������ �� �������� ���� ����, �� � ������ ����. ����� ������� ������ ���������� �������, �� ���� ������ ��������� ������������ ������ �������, ���� ������, ����������, ���, ��������� �� ���������� ���������.

������������ ������ �� ���������� ������, ��������� ��������� �������-����������� ����� �������� XIX - ������� XX ������� �.�.������� ������ �� ��������� �������� �������, ����������� � �������� ������������� ��������� �� ��� 䳿. ³� �����: ''ij�� �� ����, ���'���� �������� ����'����, � ����������, � ����, �� � � �������� ������������, ����'���� ����� ����� � �������. ���� �� ����, ����� �� ���������, ����� ��������� � ��������, ��������, �������� � ��� ������� ���������� � �� ���������� ��� �����''.

��������� ������ ����� ������ - ����� ������������ ����� ���������� �������� �.�.��������������. ���������� �������� �������, ������ ��, ������ � ����, ��� ������� � ����� ����� ������, ��������� �� �� ���� ����������-������, ��������������-����������� �����. ''���������, �������, ��������, ���������, �������� � ������� ����� ���� ����������-������������� ������ - ������� ������ ���������� �� ������� ����� ������� ������� ������''.

� ������ ��������� ������� ��� ������������ �������� �������, ���������� � ������ ������� XXI �������. ���� ���� ��������� ��������, �� ������, ������ � ������� ������ ������������:

� ���� ���������� ����������� ������ � ������� � ��������;

� �������������� ��� �� �������� �������� ��������� ����;

� ������� �������� ����� � ���� ������������ ������ ��������� �������� ���������� �� ������ ����, ����� �����, �������, �����;

� ������������ ����������� � �������� �������� ������� ���� � �������� ���� ��������� ������ ���'������� � �����������;

� ������� ����� ������������ ����������� ����� � �������������� ���� (������, ��������, ����'�, ��������� ����, ���������� ��������);

� ���������� ������� �� �������� ���� �����䳿 �� ������������;

� �������� ����������� ������ ������� � ������;

� �������� �������� � ������ ����� ������������ ��������;

� ��������� ����� ���� �������������, ����������, �������, ������ �������� � ��������� �� ����� ����������.

����������� ������������� �������� ��������� �������� ��������� ��������-���������� � ��������� ���, �� �����������, ��������� �� ������� � ���������� ����������, �� �������, ���������, ������, ������; �������� �������������� ���� ������ �� � ������������ ���� � ������������ ������������ �������.

��������� � �����, ��������, ���������� ������ �� ����, ������������ � �������������, ������� ��� ����� ������ ������� ����������, �������� ��������� ��������, ������� ��� �������, ������� ������������ �������� �������������� ����.

3.2. ���������� � ���������� ��������.

����� �������� (���. cultura) ������ ��������� ����������� � �������� ���������, ��������� ���� ������ ������������ �������� ������ � ����������. ���� ������ ��������� � ������ ������ �������� �� ���������-��������� ������, �� ������� ����, ����������� �� �������� � ���������, �� ������� � ���������, �������� ���������� ��� ����������� ���������� � ���� �������� ��������� � ��������� ��������. ������, ����, � ��������� ��������������� ��������, �� ������������� � ����.

���������� �������� � �������� ��������������� ��������. � �� ����� ������ ������� ����� � ��������� (��������� ������, ����, ���������, ����������� ����������� �����, �������� ����� �����) �� ��������� (������ �������� � ���������), � ����� ������� ������ ���������� ��������, �� �������� ����������� ���������� � ���������� ���������� ������.

���������� �������� ������� � ��������� ����������. �� ��������� ������������ ������������ �: ��������� �������, ������ ������� ���������� ��������, ����� ��������� �������� ������ ���������� �������� � ������� ��������.

����������� �������� ���� ������������ ���������� �������� ��� �������:

����������� ������������ ���������� ��������;

���������-���������� ������������� � ��������� ���������� ��������;

��������� � ����� ��������, ���� ������� �������, � �������� ������������ �����������;

����� ������ ��������, ����� ������������� ������ ���������� �������� �� ������� (����������, �������, ���������);

�������� ��������� �������� (������������ ����������, ����, ���������� �������).

������������ ���������� �������� ����������� � ��������� �������� �������. ���, �������� � ������� ����� ���������� �������� ������� ���������� ������������ ������ ���������� �������, ���������� ���������� ��������, ��������, �������� � ����������� � �������� �����. ����� ������� �� ������������� �����. ³� �� ����� ������ � �������� ������ ������� ����� � ���������, � � ��� ������� �� � ������ ����� ���������, �������, ����������� � �������� ������. � �������, � ������� � ������� ����� ��������� �������� ����������� ������������, ��������� ������ ���������� �������, �������������, �������������, ������� ��������� ��������� ��������.

���� ���������-���������� ��������� ���������� �� �������� ���������� ������������ ����������� �������, ���� ������ ��������������, ��� ������������ � �������� ������, ������������, �����������, ��������� � ������� ���������� ��������. ���������-����������� ���� ������ ���������, �� ������������ ��������� ��������������� ���������� �������� ������, ������������� � ������������ ���������-��������� �������, ������ ����������� ��������, ��������� � ���������, �������� ���������� � ����������� ��������.

��������� ��������� (���� ����������� ��������) ���������� �� �������� ����� ����������� ����� ����������� ��������� ������ �� �������� ������� ��������������� �������� � �� ������ �������� ���������� ����. ³� ������ �������� ��������, ���������� ��� 򳺿 �� ���� ����� ����� � �������� (����������, �������, ������, ������ � ���.) �� ��������� ��� �������� ����������.

���������� �������� � ��������� ������������ ������ ����������� � ������ �� ������������������� � ���������� �������� ���������� ��������. ������ ��� ��� ������ ������� ���� ����������� (��������) ��������.

���������� �������� �������� - �� ������ ���������, �������������, ������ ������� ����'���� � �������������, ������������. ���� ����� ���� �������� �������� �������� �.�. �����������, �.�. ����������, �.�. ����������, �.�. ���������, �.�.��������������, �� ��������� ������� ���������� ������������ ����, �� ���������� ����� ��������� �������� � ������ ����� ��������� �� ����� ������ ��������.

���������� ����� ��������� ����� ������ ����������������� ���������. ������� ������ ���������, ���������-��������, ����������-������ ��������� � ���������� �������� � ������ �������� ��������� ����� �����, ��� ������� ��������� ������������. ������������������ ���� ������� ����������� �������� ������������������ ��������� �������, �������� ����� ��� ���� �������� � ����������� ��������������, ��������� ���������� ����������.

���������-����������, ��������� � ����������������� ��������� ���� ��������'���� � �������� ����������� ��������� ���������� �������.

3.3. ��������� ������ �����.

�������� ���������� �������� �������, �� �� ��� ���������, ����� �������� ��� ����� �� ���������� ��������, �� � ���������� ����� ������������ �� ��������� ������ ��������� �����. ������ �������������� �������������� � ��������-������� ������� ����������, ������ ��������� �� ��������� ���������-���������� �������� � ���������� ������������� ����� ��������.

���� ���������� ����������� ���� ����������� �������, �������� ��� ������ ��������. ��������� ������ ������� ���������� � ����� ���� ����������� ���������� ��������. ����������, �� ���� �����, � �������� ����������, �����������, ���������� � ��������� ������������ �������.

����������� �������� �����, ��������� ����� � ���� ������������ ��������� ��������� ���������� ��������; ������������ - �����, �� �� ��������� ����������� ������ �� ����������� ���������� �����, ����� �������� �� ��������; ����������� - �����, �� ���������� �� �������� ����������� ���������� ��������, � ��������� ������������� - �, �� ������ �� ��������� ������������ �������. ���������� ����� ��� ���� ����������� ������� ���������.

�������� �����:

1. ��������� - ����� �� ����, ����� �������� ���� ������� ������, ������� � �������� �������� ����������� ���������� �������� � ������� ������������ ��������.

�������� ����������� � ���� ���, ��� �������� � ������ ���, �� ����, � ���� �� ���� ��� ���������� ��������.

�.�.���������

�������, ���� ����� � ��� ����� �� ������ � ����, � ���������� ��������.

�.�. �������

2. ������������ �������������, ��������� ���������

³� ����������� ��������� ���� �������� ���������� ������ ������.

���� ���� ...���� ������� �� ������� ���� ������'�, �� ����������� ������� ���������� � ����� ���� �����, ������� ���� ����, � ����� � ��� � ������� ���� �������.

�.�. ��������� ... �� ������ �������� ��������� �� ������� ������ � ������.

3. �������� ������������� (�� ���. inteligens - �������, ���������, ��������) - ������� ����� �������� ���������, ��������� � ����� �������� ����������, ��������, ������ �������� ��������.

��� ���������� ��������������� ������ ���������� �� ��������� ������� ���������, �� ������� � ��������, ���������. ���� ���������� ���� �������� �� �������� � ���������� ����������, ���� ���������� ����� �������� ��������.

�.�. ��������� ...��� ������� ����� ������ ������� �����, �������� ����� ������� ���� �����, � �� ������� �� �������� �� ������� ���� ������� ����� �����, ������� �������.

�. �. �������������

4. ����������, �������������, ���������, �������, ������, ������������, ������������.

����� ������ �� ��������� � ����������� ������� ������� ���������� �� � �������� ��������� ���.

���, � ����������� � ��� ������ ������ �������� ����� ���� �������: ''������ ��� �������, ���� ����� �� ���� �������������, �����������, ��������������, �������, ���������, �� �'������, �� ���������, �� ����������, �� ��������, �� ���������, �� �����������, �� ����������, �� ����䳺�, �� ���������������, �� ��������� ������, ��� ������������ ����������, ������ � ������ ������ ������ �����''.

��������� ������ ���� ����... ''����, ����� � ���������; �� ��� ��������, � �������� ���� ����� ���� ������ ������� ������, �� �� ���� ������ ��������� ����� (ͳ�� ������� �� ���� ���� ��������)''.

�� ���� �������-����, �������� ������� �����, �� �� ��� ��� ���, ����� ��� ����, ������� ��� ����, ����� ��� �����, ����, ����� ����.... �� ���� �� ���� ������� - ��� ��� ��� ����� �� ���� �� �������.

�.�.����������

������ � ������������ �������� ����� ��� ���� ������������. �� �� � ���������, ��������� � ���, ����� ������ ����� ������ ������������... ����, ��� ������� ����� ��������� ������ ������, � ��, ���� �� ����� ��� ��������� �������, ��� ��������� �� ���, �� �� �������. ...� ���� ������, �� ��� ���������� ������ ��� ����������� �������, � ���������� ������� ��� ���� ����������� ������� � ������ ������������ ���������� ���������� � ����������� � ������ ���������.

... ������� - �� ���, �� ����� ������ ����� ����; ���� �� ��� ��� �������, ������� � �������, � ���� ��� �����, �� �� ���� ����, �� �� �����?...

�.�.��������

���� ������ �������� - ��������� ��. �� �������, �� �� �������� ������ ����� ��, ���� � ��� �����������, ��� ������� ��, ��� ������ ��. �� �������� �� ���������... �� �� ���������, �� �� ����������� � ������ ������ � ��� ����� �����, �� �� ��䳺�� ��� ������, �� �� ���������� � ������� � � ��������, �� �� �쳺����, ������ ������, - ��� �� �� ��� ������ ������ ��������.

�.�.���������

5. ������������ ����� �������-������������ ��������, ��������� �� ��������� ����� ��������� � ��������� ������� �����.�������� ������� �� ��������������� �������, � ������.

�.�.��������� � ���� ���: ��� ��������� �� ������� ������ ������� ����������� ����� �������� ������ �� ����� ����� ����������� ������: ����������, ���������, ����������. ³� �����'���, ���'���, ����������.

�.ij�������

... ���� �� ������ ���� ��������� ��������, ������ ��� ��, ��� ���������� ���� �� � ��� ���������. ���� � �� ����� ���� ���������, ���� ������� ���� ����� �� ����� �� ������ ���������, �� ������ ����� �������� � ����� ����������... ����� � ��� ������� ����� ��������� � ���� �� ��� ������� �������� ����� �� ���������������� ���������, ���� ������� ����� �������� ��� ��� � ��� ����� ������.

�. �. �������������

6. ����� �� ��������, ���� �����������, ������� � ����

���, � ������������ ��������.

...����� ������ �������� ����, ���� ���� ����� � ���� ��, � ��� ��������� ����, � �� ������� ��; ��� ���� �� ��� �� ����� ��, �� ������ � �� �� �������� �����, ����� �� �������� ��������� ������.

�.�.�������

������� ... ���� ���������� � ������� ����, ������ ��� ������ ��� ���� ���������� � ������.

�.�. ���������

7. �������� �� ����������� ����������, ������� ������, ����������; �������� ������������ �����, �� ������� ����� �������� �������, ��������� ���������� ���� � �������������� �������, ���� �������, ������, ������������.

��������� �����:

1. ���������.

2. ������� ������.

3. ���������.

4. ������� (�������� �������� ������).

5. ������� ������������.

��������� ������� ������� ������� ���� ���������. ��������� ��������, �� � ��������� ������������ ����-��� ���� ������, ����������� ������������ ������. ���� � ����� ����� ������� ������ ������� ����� ''�������� � ���� ����� ���������'', �� � �������� ���� ���� ���� ��������� ����������.

�������� �����:

1. ��������� �� ����������.

2. ������������ - �������� �� ���������� ���� ''���������'' � ''���������'', �������� ��������� ������� � �������� �������� ����������.

3. ����������� - ���������� ���������� ����������� ������ ������ ��� �����.

4. �������� - ���������� ����������, ��� ������������ � �������� ������� ������� ������� � �����.

5. ��������������� - ������� ������������ ��� �������� ������� �����, ������.

6. ��������� �� ��������, ���� �����������.

7. ��������� - �����������, ����������.

�������� ��������������:

1. �������� �������� ������, ��������� ����������� ��� ���������� (���������, ��������� ����).

2. �������� ����������.

3. ���������������.

4. �������.

5. ��������������� � �������� ���������� � ���������.

6. ���������� ���������.

7. ��������������.

8. ����������������.

������� �������� �������� ������� ���������� ������������� ����� �������� �������. ������� �� ���� ����������� ���������� ����� �������� ��� ���� ��������� ��������� �������� ������� ���� ����������:

������ ��� - ''���������� ��� ��������''. ��� ��� ������� �������� ���� ������ �������.

������ ��� - ''���������� � ���������''. �������� ����� ����������� ��� �����������. ������ ���������� ������ � �������� �� �������. ������������� ������ ������� ����������� ����������.

����� ��� - ''����������, �� ������������� ���������''. ������ ����� ���� ����� �������� ��������� ������� � �������� ��������� �����, �� �������� �� � ���� ������ ��������� ������. ����� ����������� ������ ��������� ��������� - ������������ �� ����, ���'����� ���� - ���������� ���������� �� �������� �������� ����������. ���������� �������� ������� � ����������������.

������ ���������-�������� ����������� ������� ��������� ��������, �� ��� � ��������� �������� ��������� ����������� �������� ������������ ���� �� ������� ���������� ������� ������������ �� �� ���� �� ������ ���� ����������� �����������, ��������� ����� �� ������ ���������� �������� ���������� ������� � ���������� ����������.

3.4. ��������� �������������.

������� ''������������� '' (���. competens - ���������, ������) ������ ���� ����������� ����-��� �������� ����� �� ������; �������� ��������, ������� � ����� �����. ϳ� ���������� ������������� �������� �������� ��������� ��������� �������, �� ���������� ���� ��������� � ��������� ������������ ��� ������������ �������. ��� ����� ������� ����� ���������� �����, ���� ������������� �� � ��������� ��������. ���������� ������������� ������� - �� ������ ���� ���������� � ��������� ��������� �� ��������� ���������� ��������.

���� ���������-����������� ����� ����������� ����������� ����������. ���������-���������� ������������� ���������� �� ����� ������������� ����� � �������� ���������; �������������� ����������� � �������� ����������: ���, ����� � ��������� �������� �� ���������; ������ ������� �������-����������� � ���������� �������� ����, ������, �������. ���� � ������� ����������� ����������� �������� ��������.

���������-��������� � ��������� (� ��������) ������ � ����������, ��� ������������ ������ ��������� �������������. ��������� ����'������ ����������� ������� ������������ ����� � �������, ����������� ���� � ���������-�������� � �������� ������.

��������� ����� - �� ��������� ��������� ����������� ��, �� ����������� �� ����������� �������. ������� ��� �� ���� ���� ��������������� (�������).

����� ��������� ����� ������������ ��������� ��������� ������������� ��������. �������� �� ��, �� ����'������ ����-����� ������������ �������� ��������� �� ����� ''������� - ���� - �������'', �� �������� � ������������ (���������) ���������� �������� �� ���������� �� �������, �.�.��������� ��������� ��������� ����� �� ������ �����.

1. ����� ''����������'' ���� ������� ��������� � �������� ��������� ��������: �������� ���������� � ��������� ��� ���������� ���� �� ������������� �� ��������� ��������� ������ �������� � ������������ �� ��� ����� �������� ��������� � ������� ����; �������� ��������� ������, �������� � ������������ �������, �� ������������� � ���������� ��������, �� �����.

2. ����� ���������� � �������� � �� ������ ��������� ���������� �������: ���������� ���������� �������-�������� �������; ������������ ���� ����� ��������� �������; ����������� ���� ����, ������ � ������ ���� ����������.

3. ����� ������� � ������������� �������'���� �� ������������ � ��������� ���������, ��������� �� � ��: ��������� ���������� ���� (�����������, ��������-������������, �������������, �㳺����� �� �����); ���������� ���������� �������, �������� ���� ��������, ��� ���������� ���� �� ��'���� � ���'��� ���������; ���������� � �������� ������ ��������; ������������ ��'���� ����� �� �����������, ����������� ������� ����������������� ������.

4. ����� ��������� � ��������� ���������� ���������� ��������: ��������� � ����� ��������� ������� � ���������� �������� �������; ���������� ������ ��������� ���������� � ����������� ����������� �������.

���� ���������� ��������� ������� ����������� � ������������� ���� ���������� �������, �� ��������� �������� � �������� ����������, �������������, �����������, � ����� ������������ ����.

�������� ����� ����������� � ����� ����:

���������� ��������� �����, ����� �������������� �� �� ������� �������� (�����, �������, ������, �������, ������, ����� ������ � ���.);

����������� ���� ������� �������� � �������� ������ � � �����䳿 � ������;

��������� � ���������� ���� ���������, ��������, ������������, �� ���������� ����� ������ �����;

��������� ������������ ���������� �����;

����������� ��������� ���������� �������� (��������);

��������� ������� ������������ �������� ����.

����������� ����� ���'���� � ���������� ����������� �������� � ������������ ����� ���� � �������� �������, ���� � ���'����� ���������, ���� ���� ��������, ���������� �� ���������� ���������. ���������� ������������� ���������� �� ���������� ������� ��� � ����� ������������ �������, �������������� ������� � �������������� �������� ����. �� ������ ������������� ���� ������� ������� ��� �����:

���������� ����������� ����� � �������;

���� ������� ���������� �����, �������;

������������ ����������;

������������ �������� �������� � ��������� ����;

���������� ����� ������������ �������;

��������� ������ �������������� ������ ������, ����� � ���� �������� ������������ �������;

���������� ����� �����䳿 �������� ������������ �������.

���������� ������������� ������ �� ������� ��������� ������ �������������� ��������, �� �����������, ��������� ������, ���������� ����������� ����.

��������� ����� ������������ ������������� ����� �������� �� ��������� � �������� �� ���������. ��������� ����� ���������:

����������� ��� � ����� ����� �� ��������� � �������� ��������� ��������;

������������� ������� �� �������� ���������;

���������� ����� � ���� �������� �������� ������������ ������� � ����������� �� ������ �� ��������, ����������� ���������� ����, �������� ������ � ����������-������ �������;

���������� ������������ ��������� ����� � ������� ��� ������� ����� ������������ �������;

���������� ������������ ������ � ������ � ����� �������� �� ���������, ������� ��� � ��������;

���������� ������� ������� ������������ ��������� ����;

���������� �������� ��������� ���������� � ��'���� � �������� �� ������������.

���������� ����� ����� ���� ��� �������� ��������� ����������-������ ��������, ���������� �� ����, �� ���������� � ����� ������� ��. ��� �������� ������� ���������� ����� ��������������� (��������� �� ���������) ������ ��������. � ������ ������ ������ �����������:

����������� ���������� �����, �� ������������� � �������� ��������;

����������� ��������� ���������� ������� ������� ������;

���������� ����� �������� ���������� ����������� ���������;

����������� �������������� ������, ������� � ������ ���������� ��������;

���������� �������������� ������������� ���� ������ ������������ ����, ����� �� ��������, ����� �������� � ���.;

������� ������ � ������, ������� � ��������� � ������ ��������� ����������� ������� �������� � ���������.

���� ��������� ��������� ������� ���������� � ������� (����������) ������, ����� � ���, �� ����� �����������. �� ��� �������� ������������� � ����������� �����. ��������, �� �������������� �������� �������� ��������� ��������� ���� �� ����� ���� �������� � ���������� �������� ���������, ��� ���������� ���� �� ��'���� � ���'��� ���������. ������������� ����� �������� ������� �������������, ��������������, ������������� � ������������.

���������� ����� ������� ��������� ������������ ����� ���� � ��������� � ��� ������ �������� �� ��������, ����� �� ����� ���� ��������;

����������� ������� � �������, �����, ����� ����� ��������;

��������� ���� ��������� ��������� ������;

����������� � ���� ���������, ����������� � �������� ��������� �� ���� ������������� ���������� ������ ��������� ����������� �������� ��� ������ ����������� ��������� ������ � ���.

����������� ����� ���'���� �� ����� � ������������ �������� ��������� ����������, � � � �������� �� ��������� �� �������. ����� ��� ����� � ������� ������ � ����������� ��������� � ��������������, ����� ��������� ���������� � ����� ������ � ����������� �� �������� �� ����� � ������� ������������ �������. �������������� � ����� �����:

�������� ��������� ���������� �������, �� ����������� �������� ��������, ���� ������������� ����, �� �������� ������ � ���;

������ ��������� �������� ������ �������� ��������� ����������, �������������� ��� ������ � �� ��������: ��������, ���������, �����, ����������, �����������, ����������� ������ �������� �� ����;

��������, �������� � ������� ����������� �������;

��������� ��������������� ��� (������ ������ ��������), EOT (����������-������������� ������), ������ �������� (������, �������, ����� ����);

���������� �������� (� ������� �����������) ����� � ����� ������� ��������.

���������� ����� ������������:

���������� ''���� ����������� ��������'' (�.�.����������) ������� ����, ����� � ������;

��������� ���������� �������� � ����� ���� ��� �������� ����������� �������, ������� � ��� ����;

������������ ���������� ����������� � �������� ��������, ������� � ����������� ������� (�������� �� ����������, ���� �� ����, ��������� �� �������, ����������� �� ������������) � �������������� (������� - �������, ��� - ������, ������� - �����, 䳿 - ���������� ) ��������;

���������� � ���������� ������, �� ��������� ������������ �������� ����� �����;

��������� ���� ��� �������� ������������� ������������, ��������� � ���� ����� �������������� ������ �� ����.

��������� ����� ��������� �� ���������� ��������-�������� ��������� ���������� � ��������� ���������; ���������� ������ ������ ��������, ��� ������� ��������� ������� ����� ����������.

����������� ����� ������� - �� ��������'���� ����� ������������ ����, ������ ���� ���������� (�����������) �� ���� � ������� ���������� ������.

���������� ����� ����������� ������� ����� (����, �������, ������). ��� ����� ��������� ���� ��������� � ������������ ���� ���� ������, ��������� �� ������ ��������, �� ��������� ��������� � �� �������, ��������, ���������, � ��� ��������. ��� ����, ��������� ����� ����� � ���� �������� ��� ����.

����� ������������ ���������� - �� ����� ���������� ����� � ����������� �� �������; ������� �������� �� ����� � ������� ���� ������������ ������� �������� � ��������; ���������� ������ ����������, ��������� ������, ����� ���� ���������, ���� �������� � ����� ���������; ���������� ����� ��������� ���������� ����, ������������� ��������� ������������ � ����; �������� ���������� � ���������, �������������� ��� ����� ������� ������� ������, �� ��������� ����������� �����䳿.

���������� ������ � ��������� ���� � �������, ���������� ��� ������������ ��������� �� ������� ����, ��� � ��������� � ������. �� �� ������� ����� ������� ���������� ����� � ��� � ���������, �������� �� ������, ������ ��������, ��������� ������������ ����� ��������� �� ������ ����.

����� ���� � ������� ���������� ������ �������� ���� ����� �������� ���� ��������, �� � ����� �� �������� �������� ������ � ������ ��� �������: ��������� ������, ''����������� �����'', ������� ������� � ������� ��������� �� ���� ���� � �����. ��� ��������, �� ���� � ������� ���������� ������ ��������: ����� ��������� ���� ����; ���������� ����� ������� �����; ��������� ''�� ����������'' ������� ������, ������, ���� � ���.; ������� ������� ����������� ��� ��������� ����� ������� (��������, ������, �������, ������, ������, ��������� ����) �� ����.

��������� ������������� ������� ��������� ���� ���������� �����������. �� ����� �.�.���������, ���������� ����������� - �� ������ ������������ ������������ �������, ����� ���� ���������� � �������� � ���.

�� �������� ������������ �.�.���������, �������� ����������� ����������� ���� ����� ������� �� ����� �������������� ������ ��� �����. ���� ��������� �� ����� ����������� ������. ����� �� ������ ����� ��� �������� ��������� �����������. ����� �������� � ���� ���������� ��������, ��������� � ����� ���� u ���, ����� � ���������; ����� ����������-������ ������� � ��������� ������������� ��������.

����� ������� ��������� � ����� ���������-���������� ����� ������� ��������� ����� �� ������������ ������������� � ��������� ������� �������. �� ����� ������, ��������� ����������, � ����� ��������������� ������ � ����� ���������, �:

������� ����������� ����� �����, ������������ �������� ���� ������ ���������;

��������� ���������� � �������� ������� � ������������ �������;

����������� ������� ���������;

����������� ��������� ������������� ����������� �������� � ���������, ������ ������������ ����������� � ���������� ������;

����'������ �������� ���������-����������� �������, �� ��������� ���������� �����, ���������� ���� � ������� �� ����� ������� � ���������� ����, �� �������, ���������, ��������, ���㳺��������, ��������, �������������, ���������� �� ��.;

������ � ������� �������������� ����������, �� ��������� ����������� ������������ ������������� ��������� � ���������-��������� ������.

��� �� ���� ���������� ���� ������� � ������� ���������� �������������, ����������� ��������, ������������� ����������, ������� ����� �������������, �������-���������� ����������, �������������������, �����������, ��������� �� ����������� �����.

������� II. ���в� ��������. ������� II. ���в� ��������. ���� 6. ���������: ����, ��������� ���������, ������ ������.

���� 6. ���������: ����, ��������� ���������, ������ ������.

1. ������� ��� ���������.

� ������ ������ ������ �������� ������������ �������������� ����� ��� ��������� �������� ����� � ������ ����������� ���������� ������ ��������� ����������. �������� �������� ����� � ��������� ����� �� ��������� ��������, ��� ������ � ��� ������, �������� ����� � �������, � ����� ������� ������ ��������. ������������� �������� ��������� � ������ �������� ������ �'�������� ������: ���� ������� ���� ��� ������, �� ���� ������� �������� � ����������� ��� �������� ����������? ���������� �������� ��� ������ �������� �������� �������� ������� ��������� - ���������. ���������, �� ��� ����� ���������� �������� ������� �.����� (1571-1635).

��������� (�� ��. didacticos - ���, ��� ����� � didasko -���, ��� �����) - ������ ���������, ��� ������� �������� �� ������� ���������� ��� - ������������. �� ���������� ����� ��������, ��� �� ������� ������������� ���� �����, ������ � ������������� ����.

��'����� ��������� � �������� �� ��������� ��� ��������, ����������� �� �������� ����������� ��������� ����������� ������, ���� ��������, ������ ����������. ��������� ���� ��� �� ������� ��������, ��� ������� �� ����� ����� � ������ ������� ������� ��������.

�������� � ��������, ���������� �� �������� ����������� ������, � ������� ���������, � ��������� �� ����� ������ �������� - ����������� � ������ (���� ������� � ����), �� ���������� � ������. ���� ��������� (�����-���������� �������, ����� - ���� ���, ����� - ����� � ���.) ������ ������������ ��������, �������� ���� ��'��������� ��� ���������. ���������, ����� ��� ����������, ���� ���� ���������� � ������ �������� � ��� ������� ��� ������� � ����. ����� ��������� ��������� � ��'���� ���������� (�������� �������) � ������ (���������� �������� ����), �� �������.

��������� �������� ������� � ������������ ������� �������� � �� ������. ���������, ������ ���������� �� ����������, �� ��� �� ���, � ����� � �������� �� �������� � ��������.

��� �������� ��������� � ���������� ������ �������� � ����� ���� ���������, ��������� ��������� ����� � ������������ �� ������������� ��������. ���� ��������� ���� ��������� ���������� ������� ��������, ��� �������� �������, ��� �������㳿 ��������.

���������, �� �������� ����� ����� � ��������, �������� ������� ��������� � ������������, ������� �������� ��� ��������. ֳ ������������ ������������� � ��������� ���������� ���������� ��������. �������� ���������� ������� �������� �� ����, ����������� ������ ��������. ���, �������� ����㳿, ��쳿, �����, ���������� �������� ����������� �� ��������� ������ � ����� ��������, �� ������ � ���������. �� ���� ���������� � �������� ������ �� ���������� ���������� ������ � ������ �������� � �����. �� ��� ������ ���������� ����� ��������� ��� �������� ��������.

��������� � �������� �������� �������� ������ ����������. ��������� ��������� ��������� ������������������� ����� ������� ��������, � �������� �������� ����������� ���������� �������� � ������� ��������, �������������� ��� ����� ��������� ��� ���������. ��������, �� ��������� � �������� ���� ��������'���� � �����������. ��������� ��������� �� �������� ���������� ������� ���������� ��������, ����� ��������� �����, ����� �������� �������, ������ � �������� �� �� ������������������� �������, ��������� ������ ������ ���������� ��������� ���������� ��������: ������� ����, ������� � ������� ����� �� ������ ��������� ������, ��������� ��������� �������㳿, ������� � ������� ��������� ����� ��������. ϳ���� ���������� ������������, �� �������� �� ������������ �������� �� �������� ����������� ���������� � ���������������� ��� ��������� ������� ��������.

������� ����� ��������� ������ �� ������ �������: 1) ���������� (�������� �����, �����������, ������������) � 2) ��������� (����������, ���������������).

2. ������ ��������� ���������.

���������� ��������� (���. conceptio - ������� �������, �� �� ���� �������� ����, �������) - ������� ������� �� ������ ��������. ���������-��������� ��������� ����� ��������� ������������ ���������. ���������� ������� - �� ��������� ��������, �� ��������� ����� ������ ���������, ���������� �� ���������� ����� ��������. �� ������� �������: ���, ���� �����, ��������� �������, �����, ������, ������, �������� ��������.

� ��������� �������� ������ ����������� ���������. ������ ���� �������� ����� ������ ���� ���� ���������� ����� �������� ����'�������� �������� �.�.����������� (1592-1670). � ����� ��������� ���� ''������ ���������'' (1632) ���������� ��������� ��������� �� ''�������� ��������� ��� ����� ������''.

����� ��������� ���������� � ������ �������, ����������� �����. ������� �� �������� ������� �������� �������� ���� ��������� �� ����������, ������������� � ������� ������� ��������. � ���������� ������ ��������� ���� ����� ���������� (�������� �������), � ������������� -������ (�������� ������). ������� ���������� ������� �������� � ����, �� ����� ������� - ���������� � ������ -��������� �������� ��������.

� ����� ���������� ���������� ������� ������ ��������� ��������� �.�.�����������, �.���������� � �������� �.�.�������� �� ��������� ������� �������� ����糿.

ͳ������� ������ � ������� �.�.������� (1776-1841)

�������� ������������ ������-������ �������

�.�.����������� � ������� ''���� ������� ������� ���������'', ��� ��������������� � ����� �����. ����� �����, �� ���������, � ���������� ��������������� ����, �������, ������, ����������� �����. �������� ������� ��� ������� ��������, �� ������. ���� ���� ������ � ������ ������� ����� �� ��������� ������� � ��� ����. ����� �� �������, �� ��������� ���������� ����� �� ����������� ������������ ��������� �� ��������, ����������� ��������� ���, ��������� � ������. �������� ������ ���������� ��������� ����������� �������� � �������� � ����������� ������.

� ������ ��������, �� ������, �� ����� ��������, ������ �������� ��������� �������� ���� (��������� - �� ������������� ����, ���������� - �� ������ ����� ������� �����, ���������� - �� �����������, ����������� - �� ��������, ���������� - �� ��� �����), ����� �� ������������ ��, �� ������� ��������� ���������� ��������� �������� ����.

��� ���������� ���������� ����� ������ ��������, �� ���������, ��� �������� �� ������� ����������� ������� (���������), �� ���������� ���� ���������:

1) ������ ������: �������� �������� � ����������� ���� �������;

2) ������ ���������: ������������ ��'���� �� ������ �� ������� ��������;

3) ������ �������: ��������� ������, ������������ ������, ������;

4) ������ ������: �������� �����, ������������ �� �� ����� ����, ��������.

����� �����, ������������ ���������� �������� � ������, ��������, ������������, ������������. ����� � ������� �������� ������ � ��������� �� �������� ��� ���������� ������� �� ���� �������� � ������������.

������ ������ � ����'��������, ��������� �� ���� � �������� ��������.

������� ��������� ����������� � ��������������� �������� �������, �� ���� �������� ��� ���������. ���� �������� � ��, �� �� ������� ������������ ����� ������� ��������, ������ �� ����� ������ ��� ������� ������� ���������� ����� �� ����������-����� �������� ��� ����������. ����� ����� � ��������� �������� ������ ������������ � ����������� ��������.

�� ������� XX ������� �� ������� ���� ������������� �� ��������, ��������, �������������, ��������� �� ������ ������ � �����. ����������� �� �� ��, �� ����� ��������, ����� � ���� �����, � ����������� ������� ����� ��� ��������� ������ �� �������� ���������; �� ��, �� �������� � ����������� ������ ������� ���� ���������� �������, � ��� ������ ''����� ����, ���� ��������, ���������� ������������� �������''; �� �������������, ���������� ����������� ����; �� ����� �����, � ����� ����� ������ ��������� � ����'������� ��� ��� ''�������� �����''. ���� �� ������� XX ������� �'��������� ��� ������.

������������� ��������� (���������������, ��������������, �������� ������ ��������) �������������� �������, ��������� � �������� �.���� (1859-1952). ����� ''�������������'' ���� �� ����, �� �.���� ���������� �������� ������ ��������, �������� � ������, �������� � ��������� ������. ����� �������� ������� ���� �������� ��������� � ��������� ���������, ����������� ���� ����.

�� ��������� ����������� ��������� ����������� ���� ������� ������ �� �������� ������ ��������� ���� � �� ��� ������ ����� ��������, �� ��'���� �������� � ����� �������� ��������� �� �������� ����� ����������, �� ���������� (��������, ������) ��������, ��������� �� �����'��������� �����. �. ���� �������� ��������� �������� ���� ���������, ����� � ���� ������� ������ ������ ���, ���� ����������� � ����������, ��������� ���� �� ��� �� ������� ��������. � ������� �������� ��� ��������� ���������� ��� ����� (������): ������� ��������; ���� � ���������� ��, ��������� ������� �������� (������������ �������); ������������ ��������, �� ���������� � ������������� �������� (������ �������� �������); ������� ������������� �� ������������, �� ���������� ������� �� �������� �������. ϳ���� �� ����������� ���������� ����� ���������. ���� ������, �� ��������� ���������� �������� ������� ���� ����������. ����� ��� �������� �� ����� �������� ���� ���������, ����� ���, ��� ��� ����� ������ ��������� ��������; ��������� �� (������� ��������); ������������ ������� �� ���������; �������� �������� �񳺿 �������� ��� �� �������; ��������� ������� �� ��������� ������������ �� ������������.

�� ����� ������������ ���� ��������� �������� ������� ���� ����������, ���������, ���������� ��������. ���� ��������� �������� �� � ������ �������, ���������� � ���������� ������� �����, � � ������ ��������. ��� ��������� ������ � ��� ������ ��������� ��������. ����� � �'������� ����� ''�������� ������ ��������''.

�������� �������� ��������, ���� � ���� ����������� ����� ��������� �� �������� �������� � ���������� ��������� ����. ���� �������� �������� ��������� ���� ������� ������� �����, � ���� �������� �������� �'�������� ���� � ������� ������. � ��������� ���� ����� ������������ ������� ����� �������, ���� �������� � ���������������.

��� �����, ���������������� ��������� ���� ���� � ���� �������. �������� ������ ���������� ����� ������� �������� (�� �� ���������, ��� � �� ����), �� ���������� ��� ���������� �������� � ��� ���� ��������� ������, ������� ������ ��������� ����������� ���������. �������� �� ���� ���� � ������� ���������� (�� ����), � ������� ���������� (�� ���������), � ����� ������� ��������. ��������� ����������� �� ��� �� ����� ����� ���� � ��, �� ���� �� ������ ����� � ������ ���������� �����, �������� ������ ����.

����� �����, ����� ���������� ������� ������: ������ ������������ �������� ���� ��������, ��������, �������������� ����� �������� ����������� ����, ��������� ��� ����� ��������������, ����������� ��������� � �������� ����������, ��� ������ ����� ��������� � �������, ������������� �� �� ������, �������������� �������� ����� ��������, - � �������� ���������� � ������� ����, ������� ����� ����� � ����, �� �� ������� ���� � ���.

������� ���������� � ��������� ���� ��������� �� ��, ��� �������� ��� ����� � ��������� ����������� ������ � ������ ���� �������� ���������� �������. ���������, ��� ��������� ���� ��������, ������� �����. ����� ����� �������� ��������� �� ����� ��������� �������� ������� ��������� ��������, ���������� ������ ������������� ���������� � ��������� ��. ���������. ����� � ��� ��� ������� ���, ��������� ����� ������ ������� ��������. ��� ����� ���� ���������� �� ��������� ����, ���������� ������������� ��������, ��������� ������� ������������, ��������� ���� �� ������� �� ����������� ������������.

� 50-80 ���� �������� �������� � ����� � ����������� ���� ����������� ���� ��������� ��������� �.�. �������, �.�. ������, �.�. ����������, �.�. ������, �.�. ���-�������, �.�. ������ �� ��., ����-�������� � ��������� �.�. ��������, �.�. �����, �.�. ������ �� ��. � ����� � �.�. ��������, �.�. ���������, A.M. �������, �.�. ������, �.�. ���������, �������� �.�. ������ �� ��.

� ����� ������� 80-� ���� �������� �������� ��������� ����� ���������� ������-��������, ��������� �. �. ������, �.�. �����, ��. ���������, �.�. ������� �� ��.

������� ���������� �������. ��������� ���������, �� ���������� �������� ����������, ���� �����, ���� ���� � ������ ��������� ��������, �������� �� �������� ��������㳿 ������������ �������. ��������, ����������� �� ����� ���������� ������������ ������� (�������������, ������ ������� � ������������ �����, ������������ �� �������� �������� ����������), �������� �� ���� ��������.

�������� ���� � ���������� ����� ������� ��'��������� ����. �������� ������ � ����, �� ����� ���� ���'������� ����, ����� �� �� ������� �������� �����, � ������� ��� ��������� ������ ������ ��������, �������, ������, ����, ������ �����. ���� ���� ������� ������� ������� ����� �����������, ������ �������, ������ � �������, ��������� ������������� � ���., �� ������� ���� ������� ����������� ������� ���������� ������ � �����. ����� ������� ���������� ���������� �� ���� ������ �� ������������� �����������. ֳ�������������� � ������������ ������� ������ � ����� ������� (������������ �� ���������������). ��� �� ������, �� �������� ���� � ����� �������� �������, ���� ������������ ��������.

������� ���������� ������� ��������������� �������� ��������� ������������ ��������� � ������� ���������� � ����������� ����. ������� ���� ���������-����������� �������� �������, ��������� � ���� ��, ��������� ���������� ���� ������� ��������� ������. ��� ����� �� ����������� ������� ���������� � ������������� �������, �������� ���������.

� ������� ��� ���������� �������� ���� ������� ��������� ����� �� �������� ������������� ���� �������, ��� ������, �� ������������ �� �������� �� ���� �������� � ����������� ���������� �� ������ ����������� �� ������������ �������� � �� ����� �� ��������. ������ �������� ���� ������ �� �������� �������� � ������, ��������� �������� �������� ����������, �������� � �������� �����, �������� ������� ����� � ���� �� ��������. ��������� ������ ������������ �������� � ��������� �����䳿 �������, �������� � ��������� ��������, ������� ���������� ������� ���������� ��������� ������ ��� ������������� � ������������ ��������� �� ����� � ���������, �������� � �������, �� ���������� �� ����� ������� � ���������� �� �� ������������ �, �����, �� �������� �����, �� ����� ������ ������� �� ������� � ��������, ��������� ������ ���������.

���� ����� � ������� ���������� ������ �������� � ��������� �� ����������. ������������� ������� ���������� ���������� �����. ����������� ����� � �� � ��������, ��� � � ������� ������. ����������� ������������� ���������� �����, �������, �����. ����������� ���������� ��������� ��� ��������� ����� ����� � ������������ ������������ ������� �� �������� ������� �������� ���������� ���� ��������� ��� ������� ��������: ���������, ������� � �����������.

��������� ������� ������ � ������� ������� �������� �������� �����, ���� � �������, ������� ������ ��������. ������ � ��������� ������������ �� ��������, ���������� � ���'�� � ���������� ����� �����, ������, ������, ������, �����. ����� � ���������� �������� ���� ������ ����� ��������� ����������, ����� �� ��������� �� ������. ��������� ��������� ���� ������� ������� ����������� �������, ��������������, ������������, ������ � 䳺���� �����. �� ������� ���� ���������� ������� ��������, ��� �� ����� ����������� ��������, ���� �������� �������� ������ ��������� ������, �� �������� ��������, �� � ��������� ��� �������� �������� ���� � ������� ��������-���������� ��'����. ������ � ������ �������� ������ ���� ����������� � ����� ������, ������������ � ���, ��� ��� �������� ����� � ��������� ����� � ���� ��������� ���� � ���������� � ���������� ���������.

������� ��������� �����, �� ������� ����������� ��������� ������� � 䳺���� �����, �� ���������� � �������� ��������� ����, � �������� ����������� �������� ������ ��� ��������� ����� ����� � �������� ������� �������. ���� �� ������� ��������� ����� ������������ �������� �� ���������� ���� � �������, �� ����������� (� ��������), ��� � ���������.

����� �������� �� ��������� ��������� (���������, ����) ��������, �������� ������������� ������. ��������� ����� �������� �� ������� �������� � ������ ������� �����, ����������� �������� (���������, ������ � ������, ����� ����'����� ������, �������� ���, �������� ����� �� ��.). ������� - �� ������� �������� � ��� ������� �����, ��� ���������� �������� (����� �������� ����, �������������, �����������, ��������� � ����������, �������� �������, �������� ��� ������ � ���.).

������� ������� ������ � ����, �� � ������ �������� ���������� ������� � �������� ��������, ������� ������� �� ���, �������� ������������� ���� �������� � ���������, ���������� ������, �� � ����� �������. � ��� ����������� ������� ���������� ����� �������, ��������, ������ �������� ����������, ������ �� ��������� �������� � ��������, ����������� ��������.

������� ������� �������� ������� �� ����� �����, ���� � ������ ��������, � ����������� ������ ���������� ������� � ������.

�������� ������ ������, ��� �� ����������� � �� ������ � ��������� ��������. ���� ��������� ������� ������� ������� ������ � ������ ����������� �������� � ����� ���� ���� ��������� ����������; ���� �������� ������� �������� � ����������, ��� �������� ���������� ��������� ���������� ������, ������� ������ ��������� �� ��, ����� ��������, �������, ����������� ������������ ����������.

��� ����� ��� ���� �� ����, �� ��������� ���� ����������� ���� ������ � ���� ��������� �����. ���� ����� �������������� ������� �������� ����� ��������� ���������� �� ������ �������� �� �����. ��������� �������� ����� �����, ������� � ����������� � ����� ������� � ����� ������� �������. �� ��������� ������������ ������ ������� � ���������, �������, ���������������, ��������, �� ����� �� ������� ��������� ������� ����, � ������ ���� ���������� ��� �� ������� ������. ����������, � ��� �� ����� ������ ����������. ��������� ��������� ������ ���������, �� ��� ����������, �� ����� ������ ������� ����� �� �������������� ����� ��������� ��� ����.

����������� ������� �������� ������, �� � ������ ��������, �������� ����� ���������� �������� ����. �� ������� ����������� ���� ��������� �� ����� ���������� ������������ �����䳿 ������� � ���� �� �������� �������� ����������. �� ���������� ������������ �������� �� �������� ���������� ���� ���������� � ������ ''���������� ��������''. ��������� ���������� ������� ���������: �������� ����, ��������, �������-�����������, ��������-������� � ��������-���������� ���� ����������. �����, ����������� �������� �������� - �� �������� �� �������� ���������� �� ������ �������� �������.

3. �������� � �������� � ����������� ���������.

������� ����� ��������� � �������� ��������� ����� ��� ����� ����� ��������� ��������� �������'���� �������� � �������� ����������. ���� ��������, �� ���� ��������� �� ���� ���� ������������ �������� ����������; �������� ��������, ���� �� ����� �������� � �������� ��������� �� �����.

���� ������� ��� �������� � �������� ���������� �������� �.�.�����������. ³� ������ ��� ��� ���������� �������� ������. ������ - ����� ����������� �������� �� ������� ����� ������������� ����. ��� ����� ��������������� ���, �� �������� �� ���� �������� ������ ���������. ������, ���� ������� ����� - ���� ����������� ��������, ������ ��, �� ������ �� ���� �������� ���������, ��� � ��� ���� ���� ���������� � ��������� ���������. ��, �� ������� ������ ������ � ��������� ���������, ������ �.�.����������, ������ ���� ���� ���������� ���������; ��, �� ������� �� ���� ����������� ��������, � ������ �������� ���������� �� ����� ����������� ��������.

������� ����������, �� �� ��� ���������, � ������� ��������� ������ ������� ���������� � ������. ���� �������� ���������, �� ���� ����� (���� ����������� ��������) �� ��������� ������� ��������, � ��������� ������� ���������� � ��'����� ��������. ���� ������� ��� ������������ �������� � �������� � �������� �������� ��� ��, ���� ���� � �� ���� ���� ������ �� ��������.

��������, �� ��������� ���� �������� �����, ���� � �������, � ���������� ��� ��������. �.�. ���������� ���'��� �������� � ������� ���������, ���� ����� ��������� ��������� ������� ������ � ��������� ��������.

�������� �� ��������� �������� � �� ��������� �� ��������� ���������� �� �������� �� ����� ���� �������� �������� �� ����������� ������� ������ ���� ���������.

��������� ���� ������ ���� ���� ��������, � ����� ������ ���� �������� ��������� ����� ���� � ������� ��������, �� ���������� �� ����, ��� � �������� � ���. ���, �������� �����, ����������� � ������ ��������, ������� ���� ���������� �� ���� �� ����������, ��������� � ��� �������, � � �� � �� ������� �������� (�����, ������, ���������, ������������� ����), �� ������ ��� �������� ��������� ��� �����. ��������� �������� ��������� ����� ������� � ���� �������� ������ ��, � ������������ ���������� �������� ����� � ��� ����������� ����� � ��������� �� ����������� ���� ������������. ��� ���� ����� ������� � ������������, �������������� �� ���� ������� 䳿. ���������� ������ ����������� �������� ������� ��������, �� ����������� ����������. ��� ����� ��������������� ���� ����������� ��������, ���������� ���������, � � ��� ����������� � ���������� ��������� �������� ��������. ��������� ����� ������ ��������, ��������� ��� ����� ��������� (����� �������� ��������, ����������� �������, ����'������� ��������), ��� ������� ������������ � ���������� ��������, �� ����� ���� ��������� � ��� ������� ������� � ����, ����������� �� ���, ������������ ��� ������ �� ���������� ����� ��������� �����.

�������� �������, ��������� ���������, �� ��������� ���� ����������� �� ������, ������� �������� ������� ������� ���� � ����������: � �� �������, ��������, �������, ��������� � ���. ³������� ��������� �� ������ ����� ����������: �������-�����������, ��������-�������, ��������-����������. �������������, �� ��������� � �������� ���� � ������� ��� ���� ������� �� ������ ���� ��������, ����� ������� �������� � ���� ��������, ������ ���� ��������� � �����������, � �������� ������� ���'���� ��������� �� ����� ���� ��������, �������� �� �������������. ���������� � ���� ������� ���'���� �������� � ������������ ����������� ��������.

� �������, ����������� ������� ������������ �������� (�.�.��������-������, �.�.��������������, �.�. ��������, �.�.�������, �.�.���������, �.�.������ �� ����), ���������� ��������� �������� � ����� �� ��������. �� ������� ����� ������������ �������� �� �� ����� ������ �������� ����������. ���� ���������� � ����� �������, �� ����������� �� �����������, ���������������� ���������� ����� ���� ����������. ���, �� ����� �.�.��������-�����, �.�.���������������, ������� �������� ������������ �������� ������ � ��������� � ���� ������� �������� ��������; �� ������������ �.�.���������, �.�.�������, - � ���������� ��������� ��������� ��; �.�.��������� ����� ����������� ���� ��������, ��� ����� �����������, ����� ������ �������� � ���.

�� ������� �������� ���������� �� ������ ��������� ������������ �������� - �.�.������� � �.�.��������.

��������� �.�.�������. ���������������� ���������� �� ����������� �.�.������� ����������� � ���� 50-� ���� � ����� �������� ���� � �������� �.�.����������� ��� ������������ �������� � ���������� �������� ����.������� ��������� �.�.������� ���� ��������� �� �������� ���������� ������� �������� �������� ������� � ����� �� ���������� ���������� ��������.

������� ������������ �������� ���������� �� ����� ���������:

�������� �� �������� ��� ���������;

������� ���� � ������� ������������ ��������;

������� ���� ����������� �����;

����������� ������ ������� ������;

�������������� � ������������ ������ ��� ��������� ��� ����, � ���� ���� � ����������. ������� �������� �� �������� ��� ��������� ���������������, �� ����� �.�.�������, �� ����� ���, �� �������� �������� ''������� �����'' ���������, � ���������� ���, �� �������� ������ ���� ������, �� �� ������ � ������. �������� - �� ��������. ����� � ���������, ���� � �������� �������� �������� ���, ��� ��������� ������� ���������� �������� � ������ ��������� ���������� ���������. �������� ������ � ������ �������������� ����, �� �������� ��'����, � ������������� ��������� � �������� �� ������� ��������� � �������� ����.

������� �������� ����� � ������� ������������ �������� ��������� ������ �� ���������� �� ����, �� ������������ ���������� ���������� ��������. ��� ����� ������������ � ����������� ���������� ���� ��� ������ � ������ ��������, ���� �� ����� ����������� ����� ������� ������������ ������, � � ����������� ��������� ����� ��� ��������� ���������� ����������, ��� �����������.

������� ������� ��� ����������� �����, �� ���������� ������� ������� �������� ���� � ������� ��������� ������� � ���������.

���������, �������� �� ��� �������� �������� ��������� ������� � ���������� ����������� �������� ���������� � ������������, ��������. �� �.�.���������� �����������, �� � �������� ��� ������� ���������� ������ �������, � ���� ���� � ������ �� ������������ �� �����������.

�������� ���������� ������������ �������� � �������� ������� ���������� �� ����������� ������� ��������.

������� ����������� ������ ������� ����� �� �������� �� ����������������� ��������� ��������. ������� ������� ���� ������������ �� ����� ��'��� �������� -�������, ������, �����, � � ������ ��������� ��������, ������ ��������, ��������� ������� � ��������.

������� �������������� � ������������ ������ ��� ��������� ��� ����, � ���� ���� � ������� �������. �.�.������ ������� �� ���, �� �������� �� ������� ���� ���������� ������ ������������ �����. ����� � ����������� ��������� �� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ����. ����� �.�.������� ������� ��������: �������������� ����, �� �� ���������, ������������� �������� �� ������ ������� ��������, � �������, ������ ��� ����������. ��� ����, ��� ����� ��� ������ �������� ��������, ��������� ����������� �������� � ������� ���������� ��������. �� ������� �������� ����� �� ���������� ������ ������.

� ���������� ������ �.�.������� �������� ������ �������� ���������� ����. � ���� ��������� ������ ������ ���, ��� ������� ���� ����� ���������� �������. �������� ���������� ���������� ����������� ���� �����, ����� �������� ���������� �� ����� �������. �� ������� ����� ���� ��� ������� ���� ������. ������ � ������������� �����������, ���� �������.

������� ���������� �� ����� �� ��������������, � � �� �������� ����� ������, �� �� ���'��������� ������. ����� ������������� ��������� ������� ������������ �� ��������� �����䳿 ������, ���, ������� ����, ����� �� ��������� �������� ������ ����������. ���� �� ���������� � ������� �������� ���������� � ������.

������������� �.�.�������� ���������� ������� ��������� ���������� ��� ��� ����� ���������� ������� ��������. �����, ���������� �� �� ������������� � ���������� �������� ����, ���� ���������� �� ����� ���� �������������. � 60-70 ����� ���� ������ ���������� �� � ������ ������ ��������, ��� ���� �� ������� �����, �� ������ ��������� �� ������������� �� ������������ ����� ������� ���������� ������������ �����������.

�������� ����� ��������� 80-� - �� ������� 90-� ���� �� ���������� ���������� �������� �������� �� ���������� ���� ���������. ���, �� ������� ��������, ������������ �.�.�������� ��������� �������� ������������ �������� � ���������. ��������� ����� ��������� ��� �������� �������� ���������� �����������.

��������� �.�.�������� �.�.��������. � 60-�� ����� ��� ��������� �������� �������� �� ����������� ��������� �.�.�������� � �.�.��������. ������� �������� ��������� -������������ ��� � �������� ��������� �������� ��� � �������� ������.

���� �������, �� ���������� ��������� �������� �� ��������� ������������ �������� ������� �������� �������. ���� ���������� �� �� ��������� ���������� ��� ����������� ��������, � �� ���������� � ���������� ��� ��������� �������, �� ������� � ������ ����������� �� � ���������� ��� (������ �������������, ���������� ��������, ��������� ���'��� �� ����). ���� ���� ������� �������� ��� ����������� ���������� ��������, �������� �������� �������� ���� ����������� ��������, �� � ����� ��������������� � � �������� �������������.

���� �������� ������� ����������� �� ����� �� ������������ � �������, � � �� ������� �������� �� ����, ��������-���������� ��'����, �� ������������ ����� �������� � ��'��� ��������. �� ����������� ���������� � �������� ����� ����� ��������� ������������, ��: ����������-���������� ��������; �������� �� ��������� (����� ������������ � ����������������) ��������� ���������; ��������� � ���'������� ���� � ��������� ��������.

������� ������������� ��������� ������������ �������� �.�.�������� � �.�.�������� ������������ ���: ������� ������ �������� � ���� ���������� ��������. ��������� �������� ���� ������������� �������� �������� �� ������� ������� �������� �����, ���� �������� ���� ������ �������� �������, ���� ���������� �� ��������� �������������, ������������, �������������� � ���.

� ����� ���������� �������� � �������� ������, ������� �.�.�������, ������ ������� ������������. ������, ��� ������ ����� ������� ��������, �� ����������� �� ���䳿 ��������, ���� ������� �������� ������ ���� �������, �� ������ ������. �������� � ������� ���� ������ � � �������� ������������� ���� �������. ���������� �� �� ������������, ������ ������ ������� ���������� ���������� ������� � ��������� ������������ �������.

�.�.������� ������ ��� ������ �������� ���������� � ������������ ��������:

- ������� ������ � ����������� ��������� �������� � ������� ��� ���, � ��������� ������ ��������� � ������ ������ ���� �������;

- � ������ ���������� ��������� ���������� �������� ��������� �����, �������� ��� ��� ��������, � ����������� ����� �������� ������� ������ ��������� � ������ �������� �� ����;

- ������� ������, ���������� �� �������������, ����������� � ��������� ������ ���������� ��������, � ��������� ������ - �� ������� ��������� � ��'����;

- ������ ������������� ��������� ����� ������ � ����� ����������, ��������, �� ������� �� ���������� ����� ��������, � ������������� ����������� ����� - � ������� � �������� ��������� � ��������� ������ ������ �������;

- ���������� ������� ������� ��������� ����� � ����� -������, � ��������� ������ ����������� �� ��������� ������� �������� ��������, � ����� - �� � ������ �����-����������� ��������.

� ����� ������������ �������� ���� (�� �.�.��������� - �.�.���������) ������ ����� ���������� ��������� �������� � �� ���'���� � ������ �������� ����������� ����� ������ ��������� ������, ���������� � �������. �����, ���� ��� �� ��� �������� ����� ����� � ���� ������, � ���� ��� ��������, ��� ����������� � ���� ��������� ��������� ��������. � ������ �� ��������� ����� �������� ������������ ��������. ³� ��� �� ����������� ������ �� ���������� ������������ �������. ��� ����� �������� ���������� ���������� ����������� ����������� ��������� ������ - ����� ����� �� ������������ �� �����������.

�������� �������. � ��������� ���� ��� ��������� �������� ��� ������� ������� � ���� ��������: ������ � ���� ���, �����, ����, ��� ������ � ������ ��������, ������� �� �������� �� �������� ��������, ���������, �� ������ ����������� ��. ����������� ������� ������� ������������ �� ��������� ����� � ������� ������-�����������. ϳ��� ����� ��� ����������� �� ���������� �������� ������� ������ ����� �������, �� ������, �������. �� ����� ������ ������� ���������� ����������, �� ����������� ����� ������� ������, - ��������, �������, ������������ ����� �������, ������, ������, ������, �����. ������� ��� ������� �� ���������� ���������� ��'���� � ���� ������ ������� ������� � ������������ ��������, � �� ���������. �� ���������� ����, ���������� �� ����� ��������� ����������, � ������� ���������� ������������ ����� ��������� ��� � ���� ����������� ��������. �� ��� �� ������-���������, � ��������-���������, ��������� �� ����� ���������� � ����������� ��������������.

� ��������� ���������� ��������� �������� �������� ������ ������������ ����� �������� ��������. ��������� �������� ��������� �� ��������� ������� ��. ������ ���������� �������� �� ��������� ��������, �� ������� � ����������. ���� ��� ������� ����������� ����� ��������� ����� �������� ��������� �� �� �������� ���������� ������������ ��������.

����� ���������� ����� ������ ������ ��������� �������� �������� ����� � ������ ������ � �� ��������� �������. ���� ���������� ���� ������ � �������� � ������� ������, ��������� ������ � ������ ��� ���� ������� ����� ������, ����� �� ������ ������ ��������� �������� ���������� ����������� ���'�����. ��������� �� ������ ��������� ���������� �����, ���� ��� ������������� ���'�����. ��� ����� �� ������� ����� ��� ��� ������� � ������ ���������, ���������� � ���� �������� �� ����������. �� ������, �� ������ ������� ���������� ����� 䳿 � ������, ��������� ��.

������� ������� � ��������� ��������, ��������� ������ ������ �������� ������� �������. ���� ������� � ����� ������� � ����������� ��������� ������� �� ���'���� ��������� ��������.

��������� ���������� ������������ �������� �.�.�������� - �.�. �������� ���������� �������� �� �������� ��������.

����������� �������� ��������� �������� �.�.�������, �.�.�������� � �.�.�������� � ��, �� � ��� ������ �������� � �������� ������������� �� �� ��� ������� (���� � ���� ���'���� �� �����, ��� ��� �� ����� ���������, ����������, ���������������), � �� �� ������������� ������� ������� ������� ���� ����. ���� ����� ����� ������� ������� ��������� �������� �� ����������� ������� �������� �� ����� ��������, ��� ��������� �������� ���� �� ���'���� ������.

�������� ���������� ������������� � ���������������� ���������� ������� ���� ����� �� ������� �������� ��������� ������������ ��������, ����� ��������� ������ � ������ ���� ���������� � ������ ������ �����.

������� ����� ���� ����� �������� ��� �������� �������. ��� ������ � ������������� ����� ������� ���� �������� �������㳺� ������������ �������� � ����� ���� ��������. ���� ������ �� ����������� �������, � �� �� ���� ���������, ������ ���������� �������� ��������� ������ ��������������� �����. ��������, �� �� ������ ������ ���������. ������ �������, �� ������������ ������� ���� � ����� ��� ���������, ������� ���� � �������� ������� �������� ������.

���������� �������� ����� �������� ������� ������� �� ���������� ��������, ���� ������ �� ����� � ������ - ������� � �����. �� �� ������� ����������, �� � ��� �������� ������������ �������� ��������� ���������� ��������� ����� ������ ������ ��������. �� � �������� ���������� ������� ����� �������� ��������� �����.

���������� ��������� �������� �� ����� ������ � ������� ����� ����: ����������� ���������, ��������������, �������������, ���������������, ����� ��������� (���, ������, 70-� ����), ��������� ������������� (����, 80-� ����). �� �� ������ ��������� ��'���� ����� ''��������� ���������'', �� ��������� ����������� � �������������.

˳��������� ����� �� ����� � ��� � ����� ������������� ��� �.���� �� ����� ��������-����������� ������� XX �������. �.���� ���������� ���������� ����� �� ����������� ������� �������, ������������-������������ ������� ������ ��������, ���������� �� ���'��� � ������������, �� ������� �� ���������� ����. ³� ������, �� ��� �����������, ������ �������������: ��������� �� ��� ������� (���, ����, ������ ��������) ������� ���������, �������� � ��������, ������ ������. ����������� ������ ����������� ������� ������� ���� �����, � �� ������� �� ������� �������.

� �������� XX ������� ������ ��������� ����� ������ � �������㳿 - ����������� ���������. �� ������������ (�.������, �.������� �� ����) ����������� ���������� �� �������, ������������ ��������, ������������ � ������� �������, ��� �� ������� � ��������������� - ��������� ���� ����������� (�.������). ���������� ���� ������ ��������� ��� ������� �������, ����� � �����, �����������, ������ ����, ������� ������ � ��������� �� ���, ��������� ����� ������� � ������ ��������� �� ���� �������� (�. �������).

� ���� ����������� ������������ ����������� �������㳿 ���������� �������� �������� �� ����� (�������� � ����������� � �������������� ������) ���������. �������� �������� ������� ''���������� ��������''. ���� ���� ����������� � ����, ��� �� ������ �� ������, �� ��������� ��, �� ������, �� ��������� �� ��������, � ��������� �� ��������� ���� � ��������� ������ ��������� �� ������� ����, ��� ���� ���� ������ ����, ������� ������ � ��������� �� ���. ���� �������� �������, ����� �.�������, �� ��������� ������, �, �������, �� ������� ����� ������, � ��������� ���� ������ ���������� ���������, ��� ���������� � ����� �����, �����, ������ ������, �������� � ���������. �������, ����� �.�������, �������� � ������� (ga-cilitate) ��������� �������� ����. ��� ����� ������ �������������, ��������� �������� (���������� ��� ��������), � ����� ������ ������ ��������� �� �������� ��������� �������� � �����, �������� ��������, ��� ������ ����� ��� �������� - ''������� ������'', ��� ����� ��� ������� � ����� ��������� ��������, �� �������� �����, � ������ ������� � ��������� �����. ����� ��������� ������ � �������� ������������ ����������, �� �������������. ������, ������ �������� �������� ������� ��������.

��������� ������ ������ �������:

���� ������� �������;

��������� ��������� ''������� ������'' � ����;

������������ ������, �� ���������� ��������� ���� � ���� ��������.

������� ������� � ��������� ����� - �� ������� ������������ � ������ � ���� ��������������, ���� ������� ''���������� ��������''.

��������� ''������� ������'' ��������������� ���, �� ��� ����� ����������� ��������, �� ������� ������ �������, ��������� � ����� ���� � �����, ������ � ������ ������� ������, �����, �������� ����� �����.

�� ������, �� ���������� ''������� ������'', ��������: ���������� ������� ��� �������� �� �� ��������, � �� ����������; ������������ ����� ������ ������: �����, ������, ����, �������������� ����; ����� ���������; ���������� ������ � ������ ������ ������; ���������� ������ �� ����������, ������������; ��������� ������� � �����������, ��������� �����䳿. ��� ��������� ��������� ''��������� ������'' �������� ����� ������� ���������� ��������������� � �������� ��������� ������ (�����), � ���������� (''�������� ������'', ����������� ��������).

������� ���������� ����������� �������� � �������� ����� �� ����������� ���� ������, �������� ���������� ���� ������ ������; ��-�����, ����� ����� ������, ���� � ������ ��������. ����� ������������� ������� �����, ������� ���������� ����� � ������ ��������, �������� �������� � �������� � ��������� �������� ����, ��������� ������ �������� ��������������, ����� ����� �����. �� �������� � ��� ������ ��������.

�������� �� ������� �����������, ������������� ��������� ������ ���� ��������� ������������� ������� - �������� (70-80 ����), ��������� ������ ���� ����:

- ���� ������� ������� � ����������� �� ������������ (''�������������'');

- �������� � ������ ������ ������� ��������, �������� � ���������;

- ������������ ������ � ���� ������, �� ���������� ���������� ��������� � ����������� ���� �� ���� ��������.

����� ���������� ������� ������� ������������� ��� �������� ������������ ������������ ���������� �������� ���� � �������� ���������� �� ����������� ������� -���������� ������.

���������� ��������� ������ �������� ������� ������������� �������� �������. �-���� ������ ������� ����������� ��������� ���������� ����������� �������� �������� �������������� ���������-���������� ��������� �.�.���������� �� ���������� ������ ���������� ��������� ����� �.�.Ѻ������, �� �� ���� �����, �������� ���������� ����� �������� �����.

�.�.���������� �������� ������ ����� �� ������������ ������� �������� �������� ����, � ��� ���������� ���� ���'�������� ����� (�����, �������� ������� ���������, ���� ���������� ��������). ���� �������� ������ � ����, ��� ������� ���������� ����� ������ (��������� ������, �������, ���������), ��������� ���� �������� ������, ��� ����������� �����������, �������� ����� ��� �������� �������������� ����. ���� ������� �������㳿 ���������� ����������� �������� � ������� ���'��������� �����, ���� ���������� � ����� ����������� ������� �� ����� ����������� �������:

- ���������� ������� (�������� ���� ������) ������� ����������� ��������� ����� ���'������� ������ ����;

- ������������ ������� ����� �� ����� �� ���������� �� ������, �������-�������, ������������, ������������ ����������� �����, � � �� ������������ �������� ������ ������� ����;

- ������� ���������� ������ ���� � �������� ������ ����� �����;

- ������� ������������ ���� �� ���������� ������� �������� � ����� ������������ ����������� ���������, ������������, ������������� � ��� ��������� ��������;

- ��������� ����������� ������ ��� �������� �������, ������� �����;

- ������������ ���� �� ����������� ������ � ������������ ������� �������� ��� ��� ������� ����������� ����������� ��������;

- �������� ��������������� � ���������� ������� ��������� ������ � ����������� �� ������� � ������������ ��������;

- ������������ �������� � ������ �� ����� ����������, �, �������� �����, ������� ������, ����� ��� ������������, �� ������� �����, ��������� ���������� �������;

- ������������ ��������, ���������, �������, ������ ������ �� ���'����� ��������.

�������� ������ �������� � ��������� �.�.���������� � ���������� ���������� ����, ���� ��������� �� ���������� ��������� ���������� ���������� ��������� ������:

- ������������ ����������� ������ � ���� ���������� ��������� ��������, �� ���������� �������� ���'������ ����� ����;

- ��������� ��������� ������������� ������� ���� � ����� �����;

- ������������ ���� �� ������������, ������������ ����� ������� ��������� �������, ����� �� ������� ��������� ������������ �������� � ���.;

- ������������ � ��� ����� ������������ ��������, ���� �������� ����� ������ ������� ������� ��� ����� ��� � ����� ����������� �����;

- ���������� �������� ���� �� ����� �� ������� ����������� (���������-�����������), � � � ������ ���� ����������;

- ���������� �������� ���� ��������� ������� ����� ������ (�������� ������), ���������� ������� ������ ����� ���� � ��� �����, ������� � ��������������� ���������������;

- ��������� ����������� �������� ���������� �� �����, ��� �� ����� ������� ����� ������� ���������, �����������, ���������� � �������� ������; ��������� �������� ��� ���������� ������������� ����.

������������� ������� ������������ ������������ �������� ����, �� ����� �.�.����������, �:

- �������� ����������� �����, ��������� ���� ������������ � ����������� ������. ��� ����� � ������ �������� (����������� ����������) ������� ������� ���� ����������� �������, ���� ����� ��� � ����� ������ ����������� ��������, � ����� �� ������� ������ �������� (�� ���� �������� ������� ����������� ��������� ���� ��������� ����� �����, �����, �����, ����������� � ���.);

- ���� ��������� ���� �� ������, ����� ������������ ����� ����������� ������� ����������� ����������� �������� (���� ���������������� � ���, ���������� ���� � ����� �������, �� �����, �����������, ������������, ������������ � ���.);

- ������������ ������� �� �������� ��������� ������� ����; ��������� ������������ ����� ������������ (������������) �������� ������, ������������ ���������� �������� �������� � ������ ��������� �� ���� � ��������� ���������� ���������� ����������;

- �������� �����, ������������ �� ��������� ���� �������������, ����������� ������� ����; ��������� � ����������� ������������ ���'������� ������ ������; ������������ ���� �� ������������ ����������� ������� ��������� ������� � ������ �� �������; �� ������������ �������� ���� ���������� (�� ���� ��������, � � ������, �������).

��������� �.�.���������� ������ ��������� ���������� � 䳿 �������� �������� ��������, �� ����������� ����� ����� � ������ ������ � ��������� ���������� �������� (���������, ����� ������, ����� ������������� �� ����). ��������, �� �������� ����� ������ ������ ������ 䳺����, �� �, �� ��������� �� ������� ������� ����������� ������� � �������������� � �������� ���� ����������.

� ������ ����� ���������� ��������� �����, ���������� �.�.Ѻ�������, ��������� ����� ���������� �.�.����������, ����� � ���� ���� ���������� ����������� � �������� ������� ����� ������� (''���������� ����������� ����� ����� ���������� ��������, ���� �������� �� ������ ��������� ������� ��������� � ��������''). ���� ��������� - ��������� ���� ��� ������������ ������ � �������� ����������� ������� ���'���� ��������� �������. �����, ��������� �� ����������, ������ �� ���� � ���� ��, � ��� ������� �������� ��������� ���������� �������� �������� �����, ������� ������ ����, ��� �� ������������.

������ ����������� ��������� � ��������� ������� �������� ���������� ������� ���������� �������� �������� (��������, ���������, �����) - ��������, � ���� ������������ ������ ����������� �������. ���������, ������ ��������� � ��������, ���� ������� ������ �����, �������� ��� ����, ���������� ������ ����� �����, ������ ������� ������ �������� ��������, ���� �������� ������ �������� � ���. � ��� �������� ������ ������, ��� �� ����� ������� �� �������-��������������� ���, ����� ���� ������, ����������� �����, ������� �����. �������� �� ��������� ����� ����������� ������������. ��� ���������� �����, ��� ��������� ��������� ''���糺� ������''. ������ ���� ������ ��������, ���������, ��������� ������� � ������� ������ �������, ���������� ��������� �������� ����� � ���. � ���� �������� ��������� �� ���'�������� �����. ���� ���������� ��������� ����� ������� �������� ��� ���� ������ ������.

�.�.Ѻ����� �������� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ��������. �� ��������� ���������� �� ��� ��������� ����� �������� ������������� ���������� ��������� ��������: �������� ���������, ���������� �� ������ �����䳿 �� ��������.

� ����� ���������� ���������� ����������� �������� ����������� ����������� ������������ ������� ��������; ������������ ����������, ���, ��� ���������� �������, ������� ���'������� ������������� (�� �����������, �������� �� ������, �������, ������������� � ���.); ���������� ������� �������������������� ������� ������������ �������; ��������� ������ ����� ��� ��������� ���� ��� �������� ������������-����������� ���������, ������������; ����� � �������������� (������������� ������� ������ � �������� ���� ����������) ��������� �������� ������ �������������, ��������� �� ���������������, ������������� �� ���� ������� �������� �������������� ������������.

���� 7. ������ ��������. ���� 7. ������ ��������. 1. ���� ������� ��������.

�� ��� �����, �� ��������� ����� �processus� ������ ��� ������, ���������� ������. ������� ���������� �������� ���������� ���������� �� ������������ ������� ������� �� ����, ���������� �� ���������� ������� �����. ������� ������� ���������, ����������� ������ ���'���� � ��������� �������� � ��� �� ������� � ��������� ����������� ���� ����.

� ������ ���������� � �������������� ��������� �� ��������� ����������, ������� ��������� �������, �������� �����, ����������, ����� ����� � �����. �� ������� XX ������� �� ������� ������� ��������� ������� ��� �� ������� � ���������� � ������. ���������� ������������ �� �������� �������, ���������� �� ����������, �������� ����������� �������� ������, � ������ � �� �������� ���� ���� �������� �������������� �����.

� �������� ������, ���� ����� ������� ������ ������, ����� �������, ������� ���������� � ��������� ����, �� ������� �����������.

ϳ� �������� ���������� ������� �������� ������������ �������� ��������, ���������� �� ��������� ����� �������� (������ �������); ������������ ��������� ���������-����������� �������� ����, �� ���������� � ���������. ϳ� �������� ������ � ������, � ��� ����� �� ����� �������, ���������� �� �������� ������ ��������� ��� ����� �������� � ��������, ��������� ����� �����.

��������, �� ��������� ������� �������� ��������� ��� �����䳿, �������������, ����������� �� ���������� � ������, �� �����������. ������� ��������� ����������� �������� ������� � ����, �������������, ����������� � ��������, �� ���� ���� ������������ � ��� �� �������. ���������, ��������� ������ ������� �������, ���������� ���������� ������������, ��������� ����. � ����-����� ������ �������� � ��, ��� �� �������� ������� ������������, ���������� ���������-���������� �������� ����, �� ����������. � �� ������ ������: ��� �������� �� ����������� ��������, ����������� �������� ����� �� ���� ��������� � �� �����, � �����.

� ������ ������� ������ �������, �� ������ �������� � �� �������� ������� (�������������, �����������) ������� �� ����, � ��� ��� ����������� ������������ � ���������� ������� ���������-���������� �������� ������� � ����� �������� ������� �������� �����, ����, �������, �������� � ������� ���������� ����������.

2. ������ �������� �� �������.

������������� ������� �������� �� �������� � ���� ����� � �������� (��������, ������, ����������) ��������� ��������, ������� � ������ ���������-���������� �������� �������, ���� ��������, ���� ������ �������� ������. ֳ ����� ��������'���� � �����������. ֳ� �������� ���������� ���� ����. ������� � ������ ��������� �������� ������ ��������� �� ��������� ����, �� ��������� �� ��������� ����� � ������� �� ���������� ��������. � ���� ����� ������ ���������� � ������ ��������, �������� �� ���� ����������, ������ � ������� ��������, ������ � ����� ����������� ��������. ֳ� �������� ���������� ����� �������� �������� ������� � ����, �����, ������, ������ ��������. ��������� �������� �������� �� ���������� �����䳿 ��� ��������� ���������� �������.

��� �� ������� ��� ��, �� ������ �������� � �������� ������� ��������. ������������� ���� ������������ ������������ �: ��������, ������������-������������, ��������, ����������-���������, ����������-������������� � ������-��������������.

�������� ��������� � ���������� ������� �������� ������� ����� ������� ���������.

���������� ���� ����� �������� �������� ���� ������� �������� � ������� ��� ��������:

1. �������� �� ����������� �������� � �������� ����������� ���� �����䳿 ������� �� ���� �� ��� ������ ��������� ������, ��������� � ���������� �� ��� � ��������� ����������� �����. ���� �� ������ � ��� ����� ��� �� ����� ����� ��� ����������� � ���������-���������� ��������, ���� �������� ������������.

2. �������� ������� ����������� ���������� ������� �������� �� ����� �������� ��� ��, �� ������� �������� �� ���� ����������. �� ���������� ������: ���������� ����� ��������, ���������� ������� ��������� ������, ��������� ������� ���� � �������� ���������� ���������, ����� ���������� ���� �����, ��������� ���� �� ���������� �������� � ����� ���� ����������, �������� ����.

3. ���������� ���������-���������� �������� ���� � ������ �������� �� ���������� ���, �� ���������� �������, ������� ����������� ���� �������� �������. �� �������� ��������� � ��� ��������� ��� ��������, ������� ��������� ������, � ��� ��������� ����������� ����� ����, � ��� ������������� ����� ���������� ������ �� ��.

4. ���������� ������� �������� �������������� ������ ���� (����) �����䳿 �������� � ����. ����� ������ ���� ������� � ���, ���� �������� ���, ��������, ����� �������.

5. ������ �������� � �������� ������ � ������������, �����, �� ����� �� ������ ��� ������� ��������, ���������� ����� ��������� ������. ���� ���� ���� ��������� ������������.

3. ֳ� ������� �������� (�������� ���������).

����� � ������������ ���������� ������� �������� � ���� ����. ֳ�� �������� � �� �������� ��������� ������������ �������� ���������� ������� ��������, �� ��, �� ���� �������� ������� � ���. �������� ���� �����, �� ��� ���� ���������, ������� ����������. ���� ������������ � ��������� ����������, � ���� �������������� � ��������� � ������� ���������� ��������, ����������, ���������� ��������� ��� �������, ����������� ��������� ��� ����. ��� �������� ����, ����� �������� � �������� ��������, �� ������� ������� ������� ������� ��������.

���������� ������� �������� �������� ���'����� � ������ ����������� ���� �����, � ����� ������������ � ���������� �� ������. ֳ���� ��������� �������� ����������� �������� ��������� ��� � ������� ���������� ���������-���������� ��������, ������ ��������� �� �� ����������.

�� � ������ ��������, ��� � ��� ��������� ������� ����������� ������� ����������� ��� ������ ����� ��������'������ �����. �� ����� � ��� �������� ��� ��������: ��������� ��������, �������, ���������; �� ����� � ��� ����������: �������� ��������������, ��������-�������, ��������-���������� ����� ����������; �� ������ � ��� ������: ���������� ��������� ���������, ��������, ��������-���������, �������, �������, ��������� �������� ����.

�� ������, �� ���������� ���������� ����������� �������, ������� ������� ����� ��������� �������� ��������, �������� �� ���������. ��� ����� �� ���������� �����, �� ����� ������ ������������ ������ ���������: �������� ������������ � ����� �����, �������� ������������ ������� ��������, �� ���������, ���������� ���������� ���� � �������, �������� ����� � ���. ��������� �� �������� ���� ������� ����������� ������� ������ ��������� ���������� ���������� �������� �������, �� ������ � ��������� ����� �������� ������ �������.

4. ������������ ������� �������� (������������-������������ ���������).

��������� ���������� ���������, �������� � ��������� ���������� � ������ �������� ���������� ���� �� ����� ������ �� ������ ��������� � ���������-���������� ��������. ����������� ��������, � ��� ������ ���� ������ ��� �������, ��������� �� ������� ��. ��� ���� ��������� ������: ����� ����� �������� ���� �� ����, ��� �� ����� ����������� ���� ����. � ������, �� �������� �.�. ������, �� ����� ����� ������� ������� ������, ��������� �����.

��������� ��������, ��������� ��������� �� ����� ������� ������ �������. ������� ������� ��������� ����������� ���, ���� ������ ���� ��������� �� �����, �����, ���������.

�.�. ������

���� ����������� ��� ��������� ���������� � �� �������� �������� � ����������� ������������ ���� ��������� � ������ �������� ����� ����������������.

��� ���� ����� ��� ��������� �� �����, �����? ���, ���� ��� ������� ������� ���������� �� ���������� �� ��� ��������� �������� � ������, ����� ������. � ��� ������ ������ ��������� �������, ��������, �����������, ���������, ������� �� ������. �� �������� ���� ������� �� ���� �����, � ��� ������ ���� ����������. ����� � ��� ������� � �����䳿 � ������, ����, ������ �� �������������� ��������.

� ��������� ��������� ��� �������������� ������ ��������� �������� ���� ��'�������� � ��� ��������'���� �����.

1. �������������-���������� ������, ������� �� ��������� ������� ����������, �� ���������� �� ���������� �������: ���������, �������, ��������, �������� ��������� ��������; ������ ����������, ������������ ���������� �������; ������� ��������

�������, �������� (�� �������� ��������), ������ �������� ��������� ������, ���������, ����� ����� ��������, ��������, ��������� ���� ��'����� ����������� � ���� �

���.

2. ������������-���������� ������ ����������� �� ������� ��������� ������ ������; ����������� �������� �������: ����������� ������������, �����������, ��������� ����������� �������� ��������, ��� �� ����� ���������� ����� � ����; ��'���� ����������� �������� � �������� ���������� ������ (����� �� ���������, ���� ������, ��������� ��'� � ���.); ��������� �� ��������� � ���������� ��������; ��������� ������� ����'����, �������������.

3. ��������������-���������� ������ ��������� �� �������� ����������� �� ������ ������� �������; ������� �� �����, �����������, ��������� ��������� ��� ���������� �����, �������� ������� ������� � ���������, ����������� ����� �������� �������� ���������-����������� ����� � ���.

����� ��������������-������������ ������ �������� ���� �������� ��������� �������� � �������. �������� �������� ��� ������������ �������� � �������� �� ��� ��������� ����� � ���������� ����� ���� ���������� (�.�.�����). ������, ������������ ����� ������������ �������� ������������� ������ �� ���������� �����, �����, �����, �� �� �������. ������� ����� ��������� ������� �� �����������, ��������-���������� ��'����, �� �� ����������� ������������. �����, ����� ����� ����������� � ������� �� �������� ����������� ������� � ������� �������� � ����� �������� �����. ������������ ������ ���� ������������ �������� ������� ��� �������� ���������� �������.

��������� ������ - �� ������� ������ ������, �� ������� ��������� ������� ���������-���������� �������� ����. �������� �������� ��� �������� ��� �� ����� ������ ������ � ����� �� �������� ����� �������� ������ ������������� �� ���������� ���� �� ������. �� ��������� ������ - �������� �������� ��������� ���������. ��������� ������� ������ ��������� ���� � ������� ���� ��������: ��������� ���������� �������� ��������, ��������� ���������� �������� ���������, ������ ��������� �������, �������������� ������, ��������� �������� ��� ������ ����� ����.

ϳ��������� ��������� ���� ���'����� �� ����������� - ����������� ��'����, ������ ��������, ��������� �������� ����� ��� �������� �������� � �������. �������� ���, �� �������, � ���� �����������. ���������� ������ ��������� ������� ������� ���� � ��������� �� �����, ����������� ��� ����� �����������.

��������� ��������� ���� ���������� ��������� �����������. ������� ���� ���������� - ���������� ������� ��������� ���������� �������� ���� � �������� ���� ����� �����.

�� �� ��������� � ���� ������� � ���� � ������� �� ��������� ��������?

����� � �� �� ��������, ��� ��������� ���������, � �����, ���� ������� ��������.

�������

�� ���������� ������� � �������� �������� ������ ������ ��������, � ��� ����� �������� ����������� �� ���� ������ � �������. ��� ������ ���������� � ��� ��������. �������� �� �������� ��� ��������� ����, �������� ���, ���� �������� � ����� �� ����� ���������, � � ���������, ���� ����� ������ ��� � ��� ����, ������� ���������, �������� ��������� ��������� �� ������. �������� �������� ��� ����� ������� �������� ����� �������� �����������, ������� ������, ������ ��� � ��� ����. ����� ������ �������, �� ��������� �� ���������, �� ���� �������, ��������� �� ��������� ��������, ���� � ������ ������ �������� ����������. ��� ������ ����, ���� �������� ������ �����, �������� ���������������� ����������� ������ ���, ���� �������� ����� ����� ���������. ���� �������� ������ ���������� ����� �������� ��������� ���������: ������, ������������, ������������.

���� ������� �� ��� ���� ����� ������� ����� � ������ ������������� ��� ��������, ��� �������� ���������� ������ ������ � ������ �����.

�. �. �������������

��� �������� ������� � ������� �� �������� �� ��������� ���� ���������� ���������������� ��������� ����� � ������. ����� ���: -����������, �� ��������, ������� ����������� ��������, ������������ �������� �������� � ����� � ������ ������� ������ ��������, ��������, ��'���� ����� �� ����� �����, �� �� �������, ����� �����������

������������ ����� � ��'���� � �������� ������� � ���������� ����;

������������ ����� � ������������� ���� ��������, ��������� ��������, ���������� ��������, �������� � ����'������� ���������, ������������ ���������� -������, ������������ ������������� ����'������� ������;

�������������, ������������ �������� ���������, ������ ����� �������� � ��������� ���� ������������, �������� ������� �����;

������ � �������� � ������������, ����������� ������ �����, ���������� �������� �� ���� ��������� � �������, ��������� �������� ������������, ������ ��������� ����������� � ���������� �� ����.

ij���� �������� � ����� �������� � � ���������� ��������, ���� ��������, ����������� ����������. �������, �� ��������� � ������� ����䳺 ������, ������ �������� ���� ������, �����, ��������; ����� �������� ��������, �������; ����� ���� ������� ����������, �������� ���� ���������. � ����� ������� ��������� ������������ ������� �����������. ��� ����������� ������� ��������� �� ������� � ���������� ����� ���� �����, �� � �������� �� �� ���� ��������� ������.

� �������� ���������, ��� ���������� ������� �������� ���������� ���� �� ������ ���������, �� ��������� ������ ������� ���� � ����� ���� ����������� ���������: ���������� ����� �.�. �������� (� � II ��.), ����� �. ��-������� (XIV � XV ��.) �� ������ �ij� �������, ����� �������� �����, ��� �������� �.�. ���������� (XVI � XVII ��.), ����� �.�. ���������� (XVIII�ղ���.), ����������� �������� �.�. ij�������� (XIX ��.), ������ �������� ��� ��������� ��������� �� ����� � ���-������� � ����� ��������, ���������� �. ������ (XIX ��.), ������������� ����� �.�. �������� (ղ�-����.), ����� ���������� ������, ���������� ��. �������, ������ ������, ������� �.�. ����������, ��������� ������� �����, ��� �������� �������� ���������� ������� �.�. �������������... �� ��� ������������ ���� ����������� ������, ����������� �� ���������� ������ �������� �������, �� ���������� �������� � ���������, �� ����������� �� �������� ����'�, ����� � ����� ������� � ����.

������ ������� (������� ����������� ��������, ������������ ����� ��������, �������� � ����'������� ��������� � ���.) - �� ��'������ ������� ������� ������� ���������-���������� �������� ����, ��� �����������. ������ ���������-���������� �������� ���� ������ ���, ���� ������� (���� ������ ���� �������� ������������ �������� ����������) ����������� �� ��������� ����� �����������. ���� ������ - �� �������� ������� ������������ ����������, ��� ����������� � ����������� �������� ����������� (�������������).

����������� ���������-���������� �������� ���� � ��������� ������� ������ ��������� �� �� ������� ���������-���������� ��������, ������������ �� ��, �����������. ������� ������ ������� ���������� �������� ������������ �������� �������� ���� �� ����� ������� ������� �� ��������� ����� �����������, �� ������������ ��������� ��������� ������� ��������, ��������� �� ����������, ���������� ����� ��'��������� �������� ������� �������, ������� ��� ����������� ������.

5. ���� ����������� ������� (�������� ���������).

���� �������� � �������������� ���� ����������� ����������� ���������� � �����������. ����� ��� ��������� �� ������ ������� ��������� ����� ���������, ���� ���� ���� ���� ������� �������, � �� ������� ������� �����.

�� � �������� ����� ������ ������� � ����� ��������? �������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������, �� �������� ������ � ���������� ��������, ����, �������; ������� ���������� ���������� �� �������: �������, ������, ��������, ������ � ��������� ���, ������ ������ ����, ������� � �������� ������, ������ ���������� � ��������� ��������, � ����� ������ � �� �� ����� ���� ������ � ������� (����������, ����������, ������������). ��-�����, ������������� ��������� ��������, �� ��������� �� �������� ����� �� ��������������� �������� �������. �� ������ ���������� ��������� ������� �����, ������� � ����, ����� ������ �������� ���.

��� ��������� ����� ���������� ������ ��������� �'������� ����� ���������� ����������� ��������: ��������� ���� �� ����� ���� �� ����������� �������� �������� ����������� �������, ���� �� ������ ������ ��������� ������ �� � ��� � ����� ���������� ���, �� ������������ �� ��������� ������.

���������� ���������� ���� ���������� ������, ����� ���� ��������, ������� �������� �� �������� ���� ���� ������ ��������, ������ �������, �� ��������� �������, ������ ����� �� �������� ����� � �������, �� ������������� ��������. �� �� ����� ������������ � �����, ��������� ����� �� ���������, ������� ���������-���������� �������� ����.

6. ���������� ���������-���������� �������� ���� (����������-��������� ���������).

������� ������� �������� ������, ������� ����� �� ���������. ��� �����, �� ������ ������ � �������� �������� ����������� ���������� ����� ��� ������ � ����� �����. ����� ��������, � ����� �������� �.�. ���������, � �� ������ �� ������ �� �������, � ���� ������� ��� ������ �������� ������..., �� ��, ������, ������ ���� ��, �� ���� �� ������� �� ��� �������, � �������� ��� ���� ������� ���-���� ������� ��� ����� ������������. ������ ��������� ����䳺 ���� ���, �� ���� ������� ������� �������1. � ����� ������� ����� ������� ���'������� ����, ����� ��, �� ���� �� �����, ��� ��� ������ ������, ����� ����� �����. ������ ������ ������� ����������������� ������ ��� ����������� ������������ ��� ���������� � ���������� �������� � ��, �� ������ ������������ � ������ ��������� ���������� (�������) ���� ��� ��������. ������ ��� �� ��� ��������'���� ���䳿 (�����).

�� ������ ���䳿 ���������� ����������, ���������� � �����'���������� ��������, �� ���������, ��� �������� ����������� �����.

�� ����� ���䳿 ����������� ������� � ����� ����������� ������������ �����, �� ������ ���������� ����������� ������������ �����.

�� ����� ���䳿 ����������� ����������, ����������� � ���������� �����, ������������� ���������� ���� � �������. �����, ��� ����, ��� �������� ����� ���������, ����� ��������� �������� ������ ���� ���������-����������� ��: ���������� ������ ��������, ���� �������� � �������� ����������, �����'����������, ���������� � ����������� ���� �� ��������, ���������� � ����� ����������� � �������� �����, ���� � �������.

���������� ��������� ����� � �������� �����.

1. �������� ����������� �����. ��������� ����� ���������� ���������-���������� �������� ����, ���������� �� ������ � ���� ��������� ��������, ��������� ��������� ���������� ��. ������ �������� ����� ���������� � ���������� ��������, �� ���������. ���� ���� 䳿 ������ � ����, �� ��� �� ��������� ������ ����� (�����, ����, ������ � ����) ���������� ������ ����������, ���������� � ������ �������� � ����, �� ����������. ���, �� ��������� �������� ���������� ����� ���������� �������, ����������, ��������, ���������� ������� �� ��., ��������� � ������ ��������, ��������� �� ���������������� ������� � ���., ������ � ������ ������ ������� ��������, ���� ���������� ����. ���������� � �� ����������� � �������� ���-���� ������������, ������� � ����� �������� �� ����, �� ������������� ��������� �� ������ �����. ����������� ���������� � ���������� ������� �� ����� ����� �����: � �������� ������ ����������� ���� ������ ������ (������, ����������) ���������� �������� � ����, ����� �� ������������ �� �������. �������� ��������. ��� ���������� ����� �������� ������������� ��'���� � ���������� �������, � �������� ����� ���� �������, ����������� ����������� ��'���� �� �����, ������ �� ������� ���������-�������� ������� ���� ���� ����� ������������ � ��������� ���, ����, ����, ��������� ����� ����� ���� � �������, ������, ��������, ������, ��������� ���� � ���� �� ��������� �������� � ����; ���� ����� ������ �������� ��� �� ��'����, ������ �������� �� �� ����� �� ���������, ������, ��������, ������������� ������� ������ � ������, ���, ������, �� �� ������, �����, �����, ���� ����; ������ ������������ ��'���� � �������� ������� ������ �������.

����� �� ��������, �� ��������� ����������, �� ������ ���� � ������. ������� ������� ������� �������� ������ ��������, ��������� ���'������ �� � ���� ������� (���������, ����� �� ������� ���� ���� ��������� ������). ����� ���� ��������, � ���� ��������� ���� �������, ���� ������ (���������, � ������� ������� ������� � �� ����������: �����, �����, ������ ��������). �������� ������� ���� ����������� ��������� ����� ��������, ��� �� �������� �������� ����������� (���������, ��� ��������� �������� �������� �� ����� ������ �����). ������� ��������, � ���� ��������� ������ ������ �������� (���������, ��� ��������, �� ���������'� � �� ������ ����). �� ������ �� �������� ���, � ��� ����������� ��������� ������ ������ ��'����, �������� ��� ��������� ���� �� ���������� ������: ����� ������, ������, � ����� ��������� ����; ���� ����; ��� ���� ������� ���������, ��� ����� ������, ��� ������� ������ �����.

1.������� �������� ������� ��� ��, �� � ��������� ��������� ���� ������ ���������� (������ ��������). ����� �� � ��������� ������, ��� � � ������� ��������� �������� ���� �������� � ����. �������� � ���� ����� ���� �� ��������� �������� �� ����������.

���������� � ����� ������ ��������. � ���������� ���� ����������� �� ���� �������� ��������, � ������ ��� ������ �������� ������� �������� � ����, �� ��������� (����������), ����� ������ �������. ������ ���������� ���������� � ����� ���������� �������� (��):

�) ����� ����������, ����������� � ��������� ������� ������������ � ����� �������� �� ����, �� ��������� ��������;

�) ������ ���������� ����� � ������������ �������� �� ����, �� ����������, � �������� �-���� ��������������, ������� ���������;

�) ��������� ��������� ��� (������ � �������) �������� � ����, �� ��������� ��������, ���������� ����������� ������, ������������� ��������, ������ ����;

�) �������� �������������� � ����������� ��������� ����������� ��������.

���������� ����� � ������� �������� ���������� �� ������ ��������. ���, �� ������ ����㳿, �����, ��쳿 ������� ���� ����� ��������� ������ ��������-���������� ��'���� �� ���������� �� ������� ��������� ����. ���������, �������� ������������� ���� ������ (�������), ��� ������������ ������� � ������� ����� �����. ������� ������� � ������ �������� � ��� �������� ���, �������� ��� �� �����. ����, ���� �������, ��� ���������� ������ �������� �� ����� ������ � ���������� ������� ��������. ����� ���� ������������ �������� ������ � ������. ��� ��� ����������, �� ������� ������������ ���� �������� � �� ������� �� � �������� ���������; �������: ���, �������� �������, ������������� ����� ����.

������� �������� � 6 ����, �������� ������� �� ����� ������� �������� � ������, ������ ����� ���� �� ������� ������ ���� � ������ �� ����� ��볻, ��� ���� ������ ���������� ���������. ��� ������� �� ������ ���� � ��������, �� ������� ��������� ���� �����: ����������� �� ������, ��� ����� ������� ������. ����� �񳺿 ���� 149 ���. ��. ��. ������ �� �� ����? ���� �� ������ ������������ �� �������, �� �������, �� ����� ���� ��������� ����� ����� ������� �񳺿 ������� ����� ��� (29%). ���� ����� ����� ����� ����� �����, �� ��� ���� (180 ���. ��. ��). ����� ������������ ������ ����� ����� �������� ����� ������ ������, � ��������� ����� ����� �����, �� ������� ������� ����� �񳺿 ����. ����� ϳ������� ����������� ������ (13 ���. ��. ��) ����� ���� ����, �� ���������� (14 ���. ��. ��).

ϳ��� ��������� ��������� (��������, 8 ����) ��� ��������� ��������� � ����������. ����� ���� ��������� �������� ������ ���������: ����������� ����� ��������� ������������ � ����� ����, ������� �����, �� ����� ������� �������������� ��� ������� ������ �������㳿. ��� �� ����� ��������? ������� ������� ���������� �������������� ������ �� ���� ��������� ��������. ����?�

��� ������� ����� ������������ �� ����� ��������-��������, ����� � ��������� ��'���� ������ ����, � � ������������, �� ����� ���� ����������� ��������� ��� �������� ����������. �� ������ ��������� (������������ �������), �������������� ���������, � ������ ������ ������� �����, ������������ ������ ������ ���������, �������� � ���������� ������� ���� ��, ���� ����� � ������ �� �������. ������ ���� ��� ����� ����� ���������� �������� � �����, ������, �����.

� �������� ������� ������� �� ������� � ������ � ������ ����, �� ������ົ ��, � ���� ������� ���� ��������, �������� ����������� �������, ��������� ���������� ��� ���� ��� ��������� �������, ������ ����, ������� ��� ����� ���� ���������� ����� �� ����. �� ���������� ���'����� � �������� ���������� � ������� � ��������, ���������� (����������� � ���������������), �������������� �� ��������������.

����������� ���������� � �������� ��������, �� ���������, ��������� ��������� ������ (�� ����'�������� ������, �� ������ ������, ������� ������ � ��������� � ������, �� ����������). ������� � �� ����� ��������� ������ (�����), � ��� ������������ ���� ������� �������� � ����, �� ���������� � ������ ������, ������, �������� �� ����� ����������� �����������.

��������� �������� ��� ���� ���������� � �������� � ��������. ��������, ���� ����� ������� ������, �� �� �������� ������, ��������� ������ ���������� ���������� � ���������� ��� ����, ��� ���� ����� ��������. ����� � ������� �������, �������� � ����������, �����, ��쳿, �������, ���� ��������� �������, ���� ������ ��������, ���� �������� ���� ���������� � ���������� �������� ��������� ���� �����������, ��������� ��������. ���� �������� ������� �������, ��� ������ ���������� ���� ��������, ������ ����������.

���������� �����, ���� ������� ������� �����, ������ �������� ������� � ������ ���������� �� ���������� ����. � ����� �������� �������� ���� �� � ���� ��������� �� ��������� � ����� �������� ���������. � �� ��������: ���� �������� ���� �������� ���������� � ���������� � �� ��� �� ����� ������ ������� � ����������� ��������. ��� ����, ��� ��������� ��������� ����������, ������� ��������� � ����� ������, ���� �������� ����� �������, ����������� �������� � ��������, ���������� ����������.

��������� ����� ��������� �� ��������� ���� �� ���� �������� � ���������� �������� ������. ���� ���, �� ����� ������� ��� ����쳺, ���� ����� ������� �� ������� � ���� ����, ����� ��� �������� �� ���� �� ����. �������, ���������� ������� ������� �� ���� �������, � � �������� � ���'��, ���� ����� � ������ ���� �����������.

�� ��� �������� ������ ���������: �� ����� ����� ���� ������, ������ ������ �������; �� ����� ����� ���� ��, �� ����� ���������.

�. ij�������

�����'���������� �������� � ��������� �������� ���������-���������� �������� ����. ���� �������� �� ��������� � ��������� ������� �������� �����. � ����� ���������� ������� � ������ ����: ��������� � ����� ����������� ���� � ����������� ������; ������� � ������� ������ ���������; ���������� ���� �������� ������, �������� �� ����� ����������� �����������; �������� ����������� � ������������� ����������� ��������; ��������� �� ���� � ������ ������� � ��������, �� ���������; �������������� ������� �� ������� ������� � �������� ���� ���� � ���� � ������� ����; ����������� ������ ��������� ��������� ����� ���������� � �������; �������� ��������� �� ������� � ��������� ��������; ������������� ��'���� ��������� �������� � ����� ���������; ������������� ������� ������ �� ��������; ���������� ������ ������ �� ��������� ����� ���� � �����; ������� ��������� �� ��������-�������� ��� � �������, �� ���������, �������� �� ��� ��� ���������.

������� ��������� ���������, �� �����'���������� �� ���� ��������� �� ���������� ������������. ���� �������� �� ������� ����������� �������� � ������ ���������� �������� �������. �����'���������� ����� ����������� ������ ���������� � ���������� ��������� ��������. ��� ����� ���� ���� ���� ��������, ���� ����� ������� ��, �� � �������� �����; � ��������, ���� ����� ��������� �������� ������:

�������� ������ �� ��� ����, �� ��� ������ �� ������� ���������, ������ ���� �����������, ���� ����.

� ����� ���� ����, ���� ���������� �� �����'����������, �������� �����'���������� �������������, ��� ����������� �� ����� �������, � �������������, ���� �������� ����������� �������� ����������� ��������� ��������� � ��������������� � ���. ��� ��������������� �����'��������� ������ ���������� ����������, �������������� ���'��� � ������ �����������. ������������� �����'���������� ������ ����������� ����� � ������������ ���'���. ���� ���� ������������ ������ ������� ��������������� �����'���������� � ���������������.

�������� ������ ������������ ����� ���� � ������������ �����'���������� �� ���� �� ���������� ��������, � �� ��������, � ��� ������������� � ������������ ��� ����� ����������� �������� � �����, �� �� ���������� ���������� �� ���������. �������� ��� ����� � ��������� ������� �������� � �����, ���������� ���� ���������� ������� ����� �������, ���������� ���� ����������, ��������, ���������, ���������

������������.

������� ������ �������� �����'���������� � ���� ���������, �� ��������� ��������� �������� ������ ���� � ����� ������ �������� ����������� ��������.

��������� ���������� ������� �����'���������� �������� ���������� �������� ������������ �������� ���������, ��������� ���� �������� ������������, ������ �������� ���������� �����, ������� ��������, ���'���, ��������-������ �����.

2. ���������� ����� �� ������������ ����� �� �������� �� ���������� ���� � �������. ��������� ������ ����� � ������ ��������� ����� ��������� ����������� �� ����� � ����, �� ������ ������ ����� ��� ��������� �������� �� �� ��������� ��������, � � ����, �� ���������� ���������� ���� � ������� ������ �������� ���������� ��������, ���� ���������, �������� ��������� �� ������� ���������. ���������, �� ��������� ����� ��� ���������� ������� ����������� � ��������� �������, ���������� ������, ����� ����'������� ������ � ����������, ����������� �� ���� ��� ������� �������� �� �����.

��� ���������� ����� ������ �������� ����� ��� ���������: 1) �� ��������� ������������ ����� ��� ������ ���������� ���� ���, ���� ���� ����� ��������� �����, �����-���� � ������� ������; 2) ������ ������������ �������� ����� �� �������� �� ��������, ���'���� � ���, �� �������� ������������ � ������ ������������ �����������, ���� ���������� �������, �������� �� ����� ����� ������� ����������� � ���� ��������.

� ������� ���������� ������ ����� ����� �������� ����� �������������� ��������. ���� ��������� �� ����������� (���������) ����� ������� �����, �������� � ����-������� ������, �� �� ������� ��������� �������� ����� ������� � ����. ���� ����������� �� ��������� �������. ������� �� ��������� ���� ����� ��������� ������� ���������� ��������� � ��������� �������, ��������� ����������� ���� � �� �������� � ������� ����� �� �� ��������.

����������� ����� � ������ �������� ������ ������� � ���� �������. ��� �� ��������� ���������, ������������ �������, ��

���� ������������ ����� � ������� ������������ ��������

����� �� ��������.

���������� ���� (��������) ���� �����

����������� ������� ����� � ������� ϳ�������� ������

�������� ����� (������, ������) ������ ������ (���������, ����������)

��������� ����������� �����: ������� ��� �������� / ���. ���. �.�. �������. - �., 1987.

205

�������� ������������ ����� ����� ������

��������� ��������� � ����������� ������ ���������� ������ (�� �������, �����������, ���������)

������ ����������� ����� � ������� � ����������� ����� (�������� ����) ������ ������

��������, �������� � ������ ������� � ���� ��������� ������

3. ����������, ������������ � �������������� ��������� �������� � ����� ����������� ����� �� ������������� ���������� ���� �� �������. �������� ������� ���䳿 ����������, ������������ � �������������� � ��������� ��� ��, �� ������� � �� ������, � ������ ����, ��� �������� ����������� �� �����. �� ������, �� ��������� �������� �� ��������� �� ������ ������������ ����, ���� ������ �� ������������ ������ ��� ���� ��������������, � ������� �������� �������� � ��������� �������� � ����� �������� ���� ��������.

�� �������� ��� � ����, ����� ��� ���������. �������� (�����'����������) ��������, ���� ���������, �� �������������� ��������, ��� ����� ������ ���������� � ����������, ������������ ���'��� � ������ �����������. ��� ����, ��� ���������� �� ���������, ��������� ��������� ������ � ���'��� ������������, ����� �������� ������������� �����'����������, �� ����� ������ ���������� ���������� ��������� ��������, � ����: ����� ����, ������� ������ ��������� ��������, � ����� ���������� ��������� ����������� ����.

ϳ� ������������� �������� ������� �������� ������� ������������, �� �������� ������� ����� ��������, ������� �� ���������� �� ����������. �� ����� ������������ ��� ��������� �������, ������, ���, ����, ����� ����� ������, �� ������� � ���������.

�������������� � �� ��������� ��������, � ������ ��� ������ ��� ��'����, �� ����������, ������������ � ����� ������� �� ������� ���������. ����� ������ �������������� � ���������� ��������� � ��������� ����� �������� � ���� �������, � ��� �� ����� ���������� �� ����� ���������� � �������'���� �� ����. ���������, ������� ����� ��� ������ ��������� ��������� ��������� ������, �� ������� �������� �������, �� �������� � �������'���� �� ����.

������������ � �������������� � ��������� ��������'������� ���������: ����� ������������ ��������� ����� ������� ��'���� �� ������� �, ��������, ����� ���� �����, ��'������� � �������.

� ����������� ��� �� ���� � ����������� ������ ���������� ��� ���� ������������ � ��������������:

1) �������� ������������, ��� ���������� �� ��� ���������� � ����������� ����������� ��������, � ��������� ����� ����������� ������� �������� ��� �������� � �����;

2) �������� ������������, ��� ����������� �� ���� ���������� ������ ��������, ���� ������������� ��������-�������� �� ���� ��'���� � ��������� � ������, ����� �������� ���� ��'���� ��������; ���� ����������� � �������� ������� ������;

3) ��������� (�������) ������������ � ��������������, ���� �������������� ������� ������ �� ���������� �������� ������, ����������� ������� �� ���� ��������� �� ���� ��������� ������, ��'������� �������� ������ � �������; ���� ����������� � ������� ������;

4) �������� ������������ � ��������������, �� ������������ �������� ���� ������� ������, ��� ��������� �������� ��������� ����;

5) �������� ������������ � �������������� �������� ��� ������������ ��'���� �� ������� �� ��������� �����, ��������� � ������ ��������� ��� ������;

6) �������� (����������) ������������ � �������������� ����������� � ���� ���������� ��������, ���������, ��������� (�������, �������),����������� (������ �������� ��������, ������ �������� ������), �������, ������������, ����������, ����������.

����� � ������� � ���� ���������-���������� �������� �� ����� ������ ��������� ���������, �� ������ ��������. ³�������� ������ � �����, ����� ��������� �������� �������, ���� �� �������� ���������� ���������-���������� ��������. ���� ��������� ������ ������� ����� ���������-����������� �� ��������� ������� � ���� ��������� ���������� ���������, �� ��������� � ��������� ��������, ���������� ��������� ���������, ������� ����������.

7. �������� � ����������� ���������-���������� �������� (����������-������������� ���������).

������ ����������� ���� � ������� ����� ��������� �������� �� ����� ��������� ���������� ��������� � ���������� ���� �� ������������. �������� ����������� �� ��������� �����, ���������, ������������ �� ����� ���������� ����, ������ ���������� ����������, ����� �� ��������. ������������ ���������� � ������ ������������ ������ ������� �������� ��������� ��������, ����������� ��������� ����� ������ ��������� ��, ������ ��������� ��������� �������� � ������� � ���. �������� � ������������ ������������ �������������� ���������� ��'���� � ����������� ������ � ��������� �������� ���������� ��� ������ ���������, ����� �������, �� ������� ����������� �������� ��� �� ������, ����, ������ ��������.

���� ����������� ���������-���������� �������� ������ � � ����, ��� �� ����� ���䳿 �������� ������� �� �� ���������� �������� ���������� � ��������� ������� ��������. ���� ������� �� ���������� ������� �������� � ������������ ��������, �� ���������, �� ����� ������ ������� ���������-���������� �������� ���� ������ ����� ��������: � ������ ������� �������� ���� ���������� � �������� ����������� �����, � ������ � ���������� ������ ���� ������������ �� �� ��������, �� � ������ � ������������ � �������������� ����� � ���. ��� �� ������ �� �������� ��������� ����������� ������� � ������ �� ������ ���� �� ����, �� ���� ����� ���������� ������� � ����������� ��.

����������� ������� � ��� ���������� ������������� ������������ � ��������� �������. �����, �� ��������� ������� � �������, ����� �������� ��� �������� �������� �������� � ����� �������� ������� ���������� ��������. �����, �� ��������� ��������, �������� ��������� ����� �����, ����������� �� ��������.

8. ������ � ���������� ���������� ����������� ������� (������-�������������� ���������).

������ ���������� � ���������� ������ ���������� � ������ �������� ���������� � �������� �������� ��������. ���� ������ ������� ���������� ������, ���� ���� ���'������ � ��������� �� ������, �������� ����������� �� ������, ������ �� ��������� ��������� � ���������� ����.

������ � ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� � ������ �������� ���������� ����������� ����� � ��������� ��������, ��������� ����� ����, ������� ������� � ���� ��������� �����, ���������� ������� ��������, ����������� ��� ��������.

9. ij������� ������� � ���� � ����� ����� ��������.

����� ''���� ��������'' � ������� ��������� ��������� ������� �������� �����䳿 ������� � ���� � ������ ��������. �������� ���� �����䳿 ���������� �� ������ ��������, �� ��-������ ��������� ���� ������������ �������, � ���� � ���������� ���� �������� ����� ��������.

������ ������ ����� �������������� �������� �������� ����� ����������� ������ ������ ���������� ������� ��������. ³� ���'������ � ������ ��������������� ������� ������� � ���� �� ����� - ''����� ���������� �����''. ������� (���������� ������) ����������� ������� �������� �������������, ����������� ������� ���� � ���, ���� ������������, � ������� ������ �� �����, �� ����� ���� ������ �������. ��� �������� �������� ���� ������� �������������� ���������� ���������� ������.

� ������ ��� ������� ����������� ��� ��������. ���� ���� - �������� ���������� ������ ������� ������� ������. ��������� ������ �������� ���� ����: ��������, �������, �������� �����'���������� � ������� ���������� ������.

�� ���� ������������ �������� ������� ������������-������������. ���� ��������������� ���, �� ��� ���������� � ���������� ������, �������� �������� � �����������, �������� ������. ��� ��� �������� ������� ������������ � �������� �� ������� XIX ������� �.���������. ij������� ������� ������ � ������������, ''������'' ���������� �� ��������� ��������� �������� � ��������. ij������� ���� - ����������, ��������, �����'���������� � ���������� ����������, ��� ��������� �������, ����� ������������� �������� �����, ���� � �������.

������������ - ������������ �������� �� ���� ���������� �����, ����������, �� ��������: ������� � �������� ����� ����������� � ������, ���������, � ����������� ����� � ����, ��� ������ ������� ���� ���������. ��� ��� ����� �� � �������: ������������ ����� �� �����'��������� � ��������� ����������� ��������, ���� ��������� �������, �� �������� ��������� ������� ������� � ����� ����: ������ ��������, ������� �������, ���������� � ��������� ����� ����, �� ����� � �������� ���������� � ������������ ����� ��������, ����� �� ����������� ����� � ����� ������ �������� ����.

�������� ������ ���� ��������, ���� �������� �� ������� ����������, ������������� �������� (�� ��������� ���������������) �'��������� ��������� ��������. ������ ����������� �������� �������� �� ������ ������� �.���� (''�������� ����� ��������''). � 60-�� ����� �� ������ - �������� ����� ���������� - ������� ��.������. ��������� ��������� �������� ���������� � ������ �.�.�������, �.�.��������, �.�.���������, �.�.������� �� �����.

���� ����������� �������� ������ � ���������� �������� ��������� �������� �������� ����, � ������ ��� ���� ��������� ��� ������, ���������� ������� �������, ����������� ��������� � ������ �����. ��� ����� ������ �������� ������������ ��������� ������� � ������������ � ��������: ��������, ��������� ��������, �������, ������ ��������, �����������, ���������� ������. �� ������� �� ���������� ����� ������� ������� ������� ��������� �������� ������ � ����������� ���� � ����������� ���� �� ����� ����� ���������� �����������, �� �������� ��������� (���������� ����� ��������� �������, �������� ������ �������� 䳿 � ������ ��������� ��������, ��������� ��������� ������) �� ������ ��������� (��������� ���������� ����, �� ��������� ������ ����, �������� ������ � ��������, �������� ������ ������� �������� ��������� ��������, ���������� ������; �������� �������� � ������������, �������� � ��������� ������� �����). ��������� ��������� � ������ ����������, ��� ���� ���������� �������, �� �������� ������� � ������ ������, ����� � �������.

�������� ���������� ����������� �������� � �������������� ������������ �������� ���������� ��������, �� ��������� ���� ���� �������� (��'�������), � ��������, ��������� ��� ����������.

��������� �������� - �� ��������� ���� ����������, ����������� �������� ���� �� ����'����� ������, ���������� �� ����� ������. �������, �� ��������� ����������, ��������� ��� ���������� �������� ���� ���������� ��������, �� � ���������� ��� ��� ��������.

������ ���: ��������� �������� ������ �� �����, ���� ��� �� ������ ������� �������� ���������� ������, �� ������ �������� �� ��������� �������, ���� ��������� ������ ������ � ��������� �� ������ ��������, ����� � ������� ����������� ������ ������� ������� ����� ��� ��������� ������ �����.

� ���� ������� ������� ����, �� �� ���� ������ ����������� ���� ������������ ��� ������� ����?

���� �������� ����� ���� �������, ������������ � ����� ��������?

��������� ������� ��� ����� ��������� � �������, �� � ������ � ���� �������������� ������, � � ������ - ����. ��� �� ��������?

������ ���: �������� �������� ��������� ��� ������� ���� � ����������� ����������� ����� ������ ������ � ����� ���������� ������. ������ ��������� �� ����� �� ����� ��� ����, ��� ��� ����� ����������� ��� ������ �� ��������, � � ��������� � ������ �� �������.

�� ����� ����� �� ���� ''������� ��������� � ����'' ������� �� ���� ��������: ������� �.�.������� ������ ��������: �� ����� ���� ������ ���� - ���� ��� �������� �� ���� ��������� ���, ���� �� ��� ��� �����. �� ����� ����������� ������������ ����� �����?

����� ���: ��������� �������� ������ � ���� �������, ���� � ��������� �� ���������� �������� ������ ����'������ �������� � ���������� ������������� �������� �������.

����� ��������� ���� ''������ ����������'' ��������� ����������� ����� ����� ����������, ���������� ����� ������ ��������: �� ������ ���, �� �� ����� ����������, ������ ���� ������������ �������, ��� ����������� � �� �������� ������ �� ��� ������ ���.

��������� ���: ��������� �������� ������ ���, ���� � ��������� �� ��������� ���������� ����������� ��������� ����������� �������� � ��������� � ���� ����� ��� ���� ������������ ������������.

��������� �������� �� ���� ���������� � �������������: ���������-�������� � ����������� (������� �������� ����, ���� �������, ������� ����). ���� �� � ������� ��������� ��������� �������� ������, � ����� ���������� ��� ��������� ���:

- ���������� ����� ���� �� �������, ������, �����������

��������, ��������� � ����� ����������� ������� �� ����

������ ��������;

- ��������� ���� ����� ����� ��������� ����������� �����������, ��������� ����� ����������� � ��������� ��������;

- ������� ����� �������� ��������� �� ����������� ��������, ��� ������� � �����, � ����������� �� ����������� �� ��������� �������� ������ �����, ���� � �������;

- ��������� ����� ���������� � ���������� ������, ������, ������� ������� �������� � ������� ���� ������ ������ �� ����'������; ������� ���� �� ������� �������� ��������;

- ��������� ���� ������������ ����� ������ ������ � �������� ������ ������ ����������������� ����� ������ �� �������� ����������.

�������� ����������� ��������: ��� ����������� �� ������� �������������� �� ��������� ��������, ����������� ��� ����� ����� �������� ������ (�������, �����������, ������); ����������� ������� �������� �������� ����� (������������ ������� ������ ��������); ����������� ������� �������� ������������ ����� (������������ �������� ����� � ���� ��������) � ����� ��������� �������� ��������; ��������� � �������������� ����� ������ �������� (��������� �������� ��������� ����������, �������� ���������� ������� ����).

����� ��� �� ������� �� ������ ����. ��������� �������� �� �� ����������, ���� ��� ����� ���������� �������� � ������� ����� �����. ���� ����� ������ ������ ��������� � ��������� ���������� �������. ��������� �������� ������� ������ ����, ���� ���� ��� ��������������� � ������� � ������ ������ ��������.

������������ �������� � ��������� ����� ����������� ���������� �����. ������ ����������� �� ����� ��������� ������, �� �������, �� ���������, ����������� �� ����, ����� ��������� ����. ���� ������������ ��� �������� ���������. ϳ��� �������� ����� ���� ������� �������� ��������. ���� ���� ������� - ���������� �� ��������. �� � � ''������'' ��������: ����'�������, ��������, ��������. ����, ��������� ��������� ����������� �� ��������� ������ � ���� ������� (����'�����, ��������������, ����� �������� ������) �����, �� ��������� ��������� ���������� ��'����.

���� ������ �������������� �������� ������ ����������� ������� � ��������� �.�������, �.�����, �.������. � ��������� ����� �� ������� ���������� �.�.��������, �.�.�����, �.�.�������, �.�.������, �.�.�������, 1.1.�������, �.�.������ �� ����. �.������,

�������, ����������� ��� �������� �������������� ��������:

1) ������� ���������� ���������� �������� (������);

2) ������������ ���������� �������� ��� �������� �������� ����� ������ ������������� ����������;

3) ����'������� ������ ��� ������������;

4) ������� ������� ������� �� �����������-������������� ������.

������� ���� � �������������� ������� ����� ��������� �������� - ����������� �����, ����� � ���� � ���������� � �������� �������� ��� �������. ̳������� (���� ��������) ���������� � ����� ������: ������ ����������� ��������, ������������ �������� � ������� ���� ���������� ������������ ��� �������� �� ���������� ����� ��������. �������� ������� �������, ������������� � ��������. �� ������ ��������� ��� ��������� ���������� ������� ������� ����� ������ � ���������� ��������. ����������� �������� ��������� ���� �������� �� ����� ������� (��������, ������), ������������� ����������� �������� ������� �� ������������� ����. ������ �������� ��������� ���� ����������� �������� �� ��� �� ������� ������ � ����������� ���������� ����, ������ ����������� ���� �� ����������� ������������ ����; ������������ ����� ���� �������� ���� �� ��������� �������� (���������� ��������, ���� ������ �� �������� ������� ����); ������������� ������� �� ��������� � ���� ����� ����. � ��� �������� ������ � ��������� ��'���� ������� � ����� ����������� � ������������� ����������� ������: ������������� ���������� �������� ������ ����, ���������� ����� (�������������, ������������, ����������, ���������), ����'�����.

��������� ����� ���� �������� � ����� ���������� ��������, �� ���� ���� ����������� ������������; ��������� ����� � ������� ���������� ��� ������ � ����� �������� ��������� ��������; ����� ����� ������ � �������� ��� ����� �����, ����� ������� �������� ���������� ����� �������� ������������� ����������� ����; �� ������� �����쳿 ���� �� ������ ��������� ���������� ������� �� ����� �������� ��� ��������� �������� �� �������� � ����������� �� ��������.

��������� �������������� �������� � ��������� ���������� �������� ���� ��������������� ����������; ������ ���������� � ������ � �������. ��� ����, �� ������ ���������� ������� �������� �������������. ���������� ������������ ���� � ����� ���'����� � ���������� ������������ ���������: ��������� ��������� ����������� ������ �������� � ��� ������ ������������ �������������� ����������, ��������� ����� � �����, ����������� ������� ��������� ���� �� �����.

�������� (������-��������) �������� ������� �� ����� ���� � �������� �������������� ��������. ���� ��������� ���� ���������� ������� ��������, �� ��� ������� � ��� �������� � ���������� �����������, ����������� � �����. ����� ������ � ���������� � ������� ����������. ��������� ������ ������ ����� ���� ��� �������� ��������� ���� �� �񳺿 ��������� ���������. �������, �������� ������ ������� ����� �������� ��� ��� ��'����, �����, ��䳿. ������������� ������ ����������� ����� ������� ��������� ���������� � ������ ������, ��������� �����, ����'������ ��������. ����������� ������ ������ ���� ������ ���������� �������, ����� � ������ ��� ����������� ����������� ������������ �������� ����������. ������ �������� ���������� �������� ���� ��������� ���������� ������������� �������� ������ ��� �����, ��������, ����� � ������� �������, ������������� � ��������. ��� ������������ ������� � ���������� ���������. � ����� �������� �������� ��������������� ��������� �����.

���� 8. ������������ � �������� ��������. ���� 8. ������������ � �������� ��������. 1. ������ ��������.

������� �������������� � ������ ��� ��� ����. �������� �� ���, �� ������������ ������ ��'������, �����, ������, �������� ��� ���� �� ������ ����� ��'����, �� �� ������ ���� ������������. ����� � ���������� ������������. ������������ ����������� �� �������� ����� � ���� �������, ���� ��'����, �� ����� �������������� ��'����, ����� ���������; �������� ���, ����� � �������� ��� ��'����; ���������� ��� ����� 䳿.

��� � ���������������� ��������� ���� ������� ������� �������� ����������� �������. ����� � ��� ���� �������� ����� �������� �����, ����������� ������ �������.

������ ���� ������, ��������� � �������� ������� ������� ����� ������ ������������ �������� �������� � ������ ����� ������������ � ������. ���� ������� �������� ���� ���� � � ������� ����, ������� ����: ������������ ������� � ��������� ���������� ����� � ����� ����� (������). ����� ������ �������� ����� �� ���������� ������� ������ � ������������ � �������, �� ������� ���� �� �� �����, � �� ��������� �������� �����, �� ��������� ������� ����� ������. ��������� � ������� �� �����������.

� XIII ������ ��������� ���������� �� ��������� ��������������� � �������, �� ���� ����������� ������� ����㳿. �.�. ���������� ������ ����� ������ ����������� ��������� � ������ ������� -������, ���������� ��������� �� 䳿, ����������� �� ���������� �������: ������� ������� ������� �������� � �������, ������� ������� ���������� ����-�� � ���������, ����'��� ������ ��������� ������� ������ (������� ���������). �. ij������� ������� ������� ������ �� 33. ����� ����� ���� ������ � ������� ������� �������; ����� �������� ���� �������� ����������, ����� � ������� �������� ����. ��� ����� ���� ������� ij������� ������ �� � ��������.

�. ���������� ����������� ����� ���������� �������� ������ � �� ����������� ����������� �� ������ ��������, � �� ��� �� ����� ������; � ����� �������, �� ���� ������ ��� ����������, �����: ������� ������� 䳺 �� ���� ������� ������� �� ������� ���� ������ ��������� �� ����������.

�.�. ��������� ����� �� ������ ��� ��������������, ������. ��� ���� ������� ������� � ��������� ����� ������� ��������� ��������������� ���������. ���������: ���� ����� ��������� ����� ������ ����� � ����� �� ���������, ��� �� ���� ���������� � �������.

������ ������������ ������ ��������� � ��. ����, �. ���������, �. �������. �. ������ ����������� ��� ������. ������: �������� ���������� � ������ ������� ���������� ����������� ���������� ���������. ������: �������� ������������ � �������, �� � ������������� ��� ����� � ����������� ������������ ������ ������. ����� ����� �������� ������������ ��������� � �������� �������� ������. ��� �����, �. ������ �������� �� ��� ������ ��� ������� �������� ������: ����� ����������� � ����� ����������. �� �� ������ ������ ������� �� ��������� ������ ���������� � ����� ���������.

� ������� ��������� ��������� �������������, ���������������, �������������� ������, ������������ ��������� �������������� ���������� ���� � ����������, �� ���� �������� �� ���� �������� ��������, ������, ������������ �����. ����������� ������ ����� ������� ������ �'��� �������� ������ ���������:

1) ������ ��������'�������: ���� ��� ��������� ���� ������������ � �������'����, �� ���������� ������ � ��� ���� �� ����� ��� ���������� �������;

2) ������ ����������: ��� ����� � ������������ ����������, ��� ����� ����������� �������� ������� � ����� ���������� � ���'��;

3) ������ ������������: ��� ����������� ���������� ������, ��� ����� ���� ����������� � ����� ���������� � ���'��;

4) ������ ���������: ������ ����� ������ �� �������� ��������� �������, ��� � �������� ���� ���'����� � ��� ����� ��������;

5) ������ ���������������: �������, ��� �������������� �������� ���������, ����������, � ��, �� �� ������� �������, �������� �� ����������� ���������.

�� ������ ��������� ��������� ���������� ���������� ��������� ��'����. �������, ������ ������� �.�. ������� ���� ��� ������������: ��� � ������ ������ ���������� ��� �������, ��� ���� ������ � ���� � ������, �� ��� ����� ���� �� ����������, ��� ����� ���������; ����� � ������� ���� ������ ���� � ������, �������������� � �������� ����� ������ ���������� ���� ����.

�� 70-� ���� � ��������� ��������� ���������� �� ������� ������� ������, � ������� �������������� ����������������� ���� ��� ������� ������� ��������� ������� ��������.

2. ����������� �������������� ��������.

������������, �� ���� � ����������� ������, �������� �� ������� � ��������. ���������� � ������������, �� ��������� ���� 䳺� ��� ������� (��������, �� �������� � ������ ��������); ����������� � ������������, �� ���� ����������� �� ������� ������ �������: �����������, ���� ���������� ��������� (��������-�����������) �������������� ������� (����, ����, ������, �����, ������, ������� ��������); ������������� � ������ ������� ������ �� ����������� ������� ��'������� �������, �����, ������ ������� � ����������, ����� ����; ������������, �� �������� �� ��������� �������� (����������) �������� ���� � ������ ��������; ������������ � ������ ��������� ��������� ����������; ������������, �� ������� �������� �����䳿 ������� � ����, ��������� ������������ ������� ��������; �������������, �� �������� ���������� ��������� � ����������� �����, �� ����������-������� ���������, ������������, ������������� ����.

������� ������������ ������� �������� �����������, �������� �����, �� ������ ���������� ������� �������� (��������, ������������-������������, ��������, ��������-��-��������� �� ��.), �� ���� �����䳺� �������� ��������������� ��������.

���������� ��������������� �:

1. ������������ ����� ��������. ֳ� �������� �������� ��: �) ���� � ����� �������� ����������; �) ������ � ����������� ����������; �) ���� �������� � ����������� ������

���� ����� �� ��������.

2. ������������ ��������� ��������. ��������������� �������� ������������: �) ��������� �������� (���������) ��������; �) �������� (����������, �����������,

������������) ������� � �������������.

3. ������������ ����� ��������. ���� �������� (�����) �������� ��: �) ��������� ������, ���� �����, �����, ������� ��������; �) ������ ����������� ����; �) ���� �������� ���� � �������� ��������; �) ���������� - �������� � ���������� ����������� ���������� �������.

4. ������������ ������ ��������. ����������� ����������� ������ �������� ��: �) ����� � ������� ������������ ������; �) ������� ��������; �) ����� ��������; �) ��� ����; �) ���������� ����������� ����; �) ����������-��������� ������������; �) ���������� ����������� �������.

5. ������������ ��������� ���������. ������������� �������� �������������: �) ������������ ��������� ��'���� � ������ ��������; �) �������������� ���������� ������.

6. ������������ ���������� ��������. ʳ������ ��������� ������� �������� �������� ��: �) ���������� ��������� ����� ��������; �) ��������� � ������ ��������, �� ���������; �) ������������-������������ ������ ��������; �) �������� ���� �� ��������; �) ���� ��������.

�������� ������������ ��������.

������� ����� ����� ������ ������� ���������� ��������������. �������� ���� ���� � ���, �� ����������.

��������� (��������-�����������) ������������:

1. ���������� �������� (� ������ �����) ����� ���������� ����������� ����� �������� �����.

2. ���������� �������� (� ������ �����) ����� ���������� ��������� ��� ���� �����, ���� �����������.

3. ���������� �������� �������� �� ������� ��������� ���� � ��������� �������� (�.�. ������).

4. ������������� �������� ������ �����, ���� (� ������ �����) �������� ����������� ������� ��������, �� ���������, �� ������ ��, �� �����������.

5. ������������� �������� ������ �����, ���� (� ������ �����) �������� ����������� �������� � ��������� ����������� ��������, ��������� ��.

6. ���������� �������� �������� �� ������, �� ��������������.

7. ���������� �������� �������� �� ������, �� ��������������.

�������� ������ ������� � 6-7 ���� ������������, ��� ������ ����������.

����������� ������������:

1. ������������� �������� �����, ���� ����� ����������� ������ �������.

2. ���������� �������� (� ������ �����) ����� ���������� ����� ���� �������.

3. ������������� �������� (� ������ �����) ����� ����������� ������ ��������� (����������) �������� ����.

4. ������������� �������� �����, ���� (� ������ �����) ����� ����������� ������ ����������� ������������ �����, ����.

5. ��������� �������� ���� ����� ������������ �������� ������ ��������'������ �����, ����, ������ ������ �������� (�.�. ������).

6. ������������� �������� �������� �� ���� ����������� ��������, ������������ ��������� ���� � ����'������ ��������� � �������� ��� ��� ���������� �������.

���������� ������������:

1. ������������� �������� (� ������ �����) ����� ����������� �������� ���� �� ��������� ��������.

2. ������������� �������� (� ������ �����) ����� ����������� ���������� ����������� ����.

3. ������������� �������� (� ������ �����) ����� ����������� ���� ���������� ��������� ����.

4. ���������� �������� ����������� ����������� �������� �������� �� ��������� ���� �� ��������� ����������� ��������, �������, �� ������������� ������ �������.

5. ������������� �������� ������������� �����, �����, ������������ � ������������� �������� ����.

6. ������������� �������� (� ������ �����) �������� �� ���� �������� ���'��.

7. ������������� �������� (� ������ �����) ����� ����������� ������������� ����.

8. ����� �����. � ���� ��������� �������� ����, ���� � ���� ������, ��� ���������� ��������� ����� ���� ������������� ���� ����.

9. ����� �����. �� ����� ����� ���� ��� ���������� ������� �������� ������� ����� ����� ��� ��������� �������� ������� ������������ ��������, �� ������� ��������������� ��������.

10. ������������� �������� ������������ ����� ����-�������� ������� � ����.

11. ʳ������ ��������� ������ ������ �� ������������� �������� (��� ����).

12. ������� ���������� ��������� ����������� �������� �������� ������������ ���� ������ (�. ��������).

���������� ������������:

1. ����������� �������� (� ������ �����) ����� ����������� ������ � ������ ���������� ��'����.

2. ����� �������� ����� ����������� ����� ��������� ���������� ��������.

3. ����������� ��������� ����� ����������� ������� �� ����� ����������� ����������, ����� � ����������� ����, �� ���������� � ������������ ���������� ������.

���������� ������������:

1. �������� ������� ����������� ��������� ��� ����� �������, � ����� �� �������� � ������� ��� ��������� ���������.

2. ������������� �������� �������� �� ������ � ������������ ����������� ��������.

3. ����������� �������� ������������ ����� ����������������� ����������, ������������ �������������.

4. ������� ���� � ���� �������� ��: 1) �������, ��� �� �����; �) ���, ��� �� ������; �) ���������� ������ � ���������; �) ������������� �������.

5. ����������� �������� ������������� ����� ���������� ������� � ������.

6. ����������� (����� ��������� ������� �� ����) ���� �� �������� ����������� �������� ����� � ������ � ������� ���� �������.

����������� ������������:

1. ����������� �������� �������� �� ����������. ���� �� ���������� �������� � �������, ��� ������� � ���� ������� �������, ����� ��������� ��������, ��������� �����������, �������� ���������� ���������.

2. ���������� �������� (� ������ �����) ����� ���������� ��������� ���� �� ��������� �����, ���� ���������� ����'����.

3. ���������� �������� (� ������ �����) ����� ���������� ������������� ����.

4. ���������� �������� �������� �� ������������� �������.

5. �������� ����� ���� �� ����������� ������ �����: ������ ������ ���������� ������ �������� ���� �������� ���������� ���� �� � 2 ���� (�����, ������).

6. �������� ������������� ���� �������� �� ����� ������'�, ������ �������� ��������, ����, ���, ���� ����, ��� �����, ���� ���� (�.�.��������� �� ��.).

7. ��������� �������� �������� ���� �������� �� �������� ���������� ������, ���� � ����� ����� ������ �������� � ����� (�.�. ��������� �� ��.).

8. ������������� �������� ������������ ����� ���������� ���������� �����.

3. ������� ��� �������, �������.

������ ������ �� �������� �������, �� �������� �� ��������������, � ���������� (�� ���. principium � �����������).

��������� �������� (�������� ���������) � �� ������ ���������, �� ���������� ����, ����������� ����� � ������ ����������� ������� �������� �� ��������� ����� � ��������������. �������� ��������� ��������� ������ ��������, ������� � ��������� - ����������� ������ (�.�.�������). ���� �������������� ������� ������������ ������ � �������������� �������� �� ���������� ����. ��������� ����������� �������� ���������� ���������� ������ � �������������� ��������.

������� � �� ���� ���������� ��������, �� �������� �� ����������� �������. ������� �������� ����� ������� ������������ ���� �� ������ �������� ��������. �� ��������� ������� ������� �� ��, �� ������� ���� � ������ �������� ��������. ������������ ��������������, ������, �������� � ������ �������� ������� ���. 11.

����� ������, �� ������� �������� � �������� ��������, � ������� �� ���������. � �������� (������� � ���������) ������������ ���������� ����� ��������. ���� ���� �������, �� ������� ����������, �� ����� ���, ��� ����� �������� �� ���� ��������� ������� ��� ������� � ��� ������� ����. �� ��� �������� ��� ��, �� �������� � �� �������� �������, � �������� ��� �������� �����, � ���� ������� ���������.1 ���� ������� ����� ��� �������� �� �������� ���� ��������, �������� ������� �� �������� ������������ �� ��������. �� ��������� ������ �� �������� ������ ��������� �������. �������� ��� �����������, �� � �������, �� � � ����-����� ��������� ������, ������ �����������, ������� ��������, �� ��������� ����, ������������ ������.

ʳ������ �������� �������� ���� ���� �����: ���� �� ���� ������������. �������� ����� ���'������ � �������� ������������ � ��� ��'���� �� ��������, �� �������������. ��� ���� ���������� ������� �������� � �������� ��������.

����������� �������� � ����� ��������� ���� �����. ���� ���������� � �������� ��������� ����������������� �������� (�.�. ����������), ������������������ (�. ij�-������), ����������� � ������������� ������ �� �����, ����� ������� ������������ ������� (�.�. ������). ���� ������ ��� ������ �� ����������� ��������.

��� ������� ������������� � ����������� ��������, ��� ������� ����� ���� �������� �� ��������� �� ������� ��������: ���������� ������� ����������� �������, ������ ��������� ���������-���������� �������� ����, ����� ����������� ��������, ������, ����, ������, ����, ��������� ��������.

4. ������� ����������� ��������.

������ �������� ���������� ������ �� ��� ���������� ����������� ������� � ���������, ������������-�������������, ���������, ����������-����������, ����������-�������������� � ������-���������������. ���� ���������� � �������� ������, ��������� ����� ��������� �������� �������� ���������� ����������� �������.

������� ������������ �������� �� ��������� ���� �����.

��� ������� ����� � ����, �� �������� ���������� ��������� ���������� � ��������� � ����������� �������� ����������. � �������㳿 �� ��������� ������������� �������� ���������� ������ ��������, �������� � ���������. ����� ��������� ��� ����������� �������� �� ������� ������, ��� � ������ ������������ ���������, ����������, ������� ������� ��������.

��������� �������� �� �������� ��������:

1) �� ��� ����� ��� ��������� ����� ���� ��������'������ �������, ��� ���������� ��������������� ����������� �������;

2) ���������� ���� � �������� �������������� � ����������� ������, ������ �������� ���� ���������������.

������������ ����� �������� ������ �� ������� ������� ������ ������� ���� �����, ������� �������� � ������� ����, ����� � ��������� �������� ������� ��������������� �������� ������� ��������, �������� � ���������, ���������� ������ �������� ��������� ���� ������ �����.

�� ����� ������������ ������ ������� �������� ������� �������� �������� ��������� ������ �������� �������� �����, ���������� ���� � �������, ���������� ��� ������� ����������� ��������; ������� �������� � �������� ��������� ��������� � ���'��, ���, ������ ����������, �� ������, ��������, ���������; �������� ������� � ���������� ��������� ���������, ��������, �������, ���������, ���������, ������ �� ��. ��������.

�������� ����, ������ � ����� ��������, ������� ������� ����������� �������� ������ ��������� ��������� ������� ������� ����� � ���� ����, � ����� ����������� �����. ��� ����� ���������� �������� � ��� ���� ���� ����������� �� ���� �������� ������� ���������� ����� � ����, � � ����������� ����������� � �������� ������ ����������� ����� �� �� ������� ���� ���� ����. ����� �����, ����� ������� ����� ������ �������� �������������� ������ �� �� ������� ���������� ������� ��������.

��������� ��������� �������� ����������� ������ ���������� ����� ������� ������ ��������:

1. ���� �������� ����� � ������� ��������� ������ � ��������� ����� ������������ �� ����� ��������: ������� �� �����, ������� ��������� � ��������, ��������� �����������.

2. �������� ���, ��� ����� ������, ����, �� � �� ������� ������, � ����� �������� �� ��������� ���������� ��, ���������� � ������� �� �� ����������.

������� ���������. ������� ��������� � �������� ��������� �������� � ������� ����. � ��. 9 ������ ������ ���� ����� ������������, �� �������� ����� ������ ��������� �� ���� �������� ���������� �� ������ (�������� ����������), ����� �������� ��������..�.' ������� ������, ��� ���� ����� �������� ���� � ��'��������� ��������� �������, ���������, ��������, ������� ��� �������� ������ �������� ����������� �������� ����� �����; ���������� �� ��������� �������� ��������� � ���������� �������� � �����������. � ����� �������� ��������� ������ ��� �������� ��������: ��� ����� ��������; ������ ������, �������� ���������, ����� ��'������� ������� �������� ����; ����� � ���� ������ ����� ������� ����, �� �������� ������������ ������ ����� �� �������� �������� �����; ��������� �������� ������������� �������� ������ ������ �����, ������� ����������� �������� ���� ����������; ��������� �������� ������������� ���������� ���������� ���������� �����; ��������� ��������, 䳺���� ������� ����� �������� �� ���������� ���������� ����� � ������� ���� ����������� � �������-��������� ��������, ���������� ������� ����� ���������, ���������-��� ��'����. � ���� ������� ��������� ������ ��������:

1. ��������� ������� ���������, ������������ � �������� �������� ���������� ���������, �������㳿, ��������, ���������� ������������ ������.

2. ��������� ����� ����������� ��������, ��� ��������� � ������ ����� ���� �������� ������ ������� ��� �������� ����� �������� ������.

3. ������������ ���������� ���� ���� ��� ��� ���������� � �����, ������, �������, ���'������ �� � �������� �����, ��� � ��� �������.

4. ������������ �������� ������� ����������, �� ������������ ������� ��������, ������ � ���� ������ �������� ��������� � ����� ��������.

5. ����������� ������� ��������� ������, ��������� ������, ��������� ��������� ������ ��������� � �������.

6. � ������� ������ �� �������� ������ �������� �������; ���� ���������� �����, ���������� �������.

������� ��'���� ���� � ���������, � ������ ������ �������� ������ �������� ���� � ����, ������ ������������ ����������� ����� ��� ��������� ���������� �������, ����� � ������� ���������� ������� ���������.

��'���� ���� � �������� �������� � ���������. ��������� �������� �������� ����� ��������� ������������ ��������, ��� ������������� � ����������� ��������� ������� ��������, ��� ���� ��������� ������� ��������� ��������. ��������� ���������� ������� � ������ �������� ����������� ������ ������ ����������� �����, ���������� ��� ����, �� ����������. ��������� ���������� ������� �� ����� �������� ������������ �������� �������� ���� � ����������� ���������, ����� �����������, ����� ������������� ��������� ������ �� ��������.

������� ��'���� �������� � ������ ��������� ������� ��������� �������� � ���� �� ������ ��������� �����, ������, ��������, ���������, ������� ���������� ����� ���� ����� � ������ ����.

��������� ��������� �������� ��'���� �������� � ������ ��������� �� ��������� ���� ������. ����� ���:

1. �� ������� ���� ������� �����, ������� �������, �� ���� �� ����� �� ���� �������� �������� �� ������.

2. ���������-������� � ���������� �������� � ������ ���� ��'���� ���� � ���������, ������ �������������� �� � ������ �������.

3. � ������� �������������� �������� � �������� � �������� ������� ����� ����, �� ����������� ��������, ����� � �������� �����-���������� ����.

4. �� ���������, �� �������� ������� ����� ���� ������� ����������������� ��������, ���������� � ����������� ���������.

������� �������� � ���������.

� ����� ������ �������� ������ ������� ��������� ����� � ����������� ��������� ������� � �������� �������� �������; ���������� ������ ��������� ���������: �������� ���� ������� ����� ��������� ������� � ��������� �������� ������, ����� ������ ������������ ���������� ������ �������� ��������; ������ �������� ����� ������ �������� �� ���� ���� � �������: ������ ��������, ���� � ��������� ���������� ��������� ����, ���������� ���������-������������ ������� � ��������� ����������� �������� ����, ������������ �������� ������ � ������ �������� ����.

���� ������� ��������:

1. �� ���������, �� �������� � �� �������, ���� �� ���������, � ����������, ��� �� �������. ����� ���, ��� ����� �� ��� ��������� �� ����������� ��������, � �������, ���'����� ���� ��������� ��������.

2. �� ��������� ��������� �� �������� � ����, � ������. ���'������, �� ���������� �������� ����� � ��������� �������� ���� ����������.

3. ������� �������� � �������������� ����������� �������� ���� ����, ���������� � ����������� �� ����� �����, ��� ���� ������������� � ���������� � ���������� ����������.

4. ����������� ����� �������� ����������������� �������� ���������-���������� ��������, ����� �� �������.

5. ��������, �������������� �� ���� � ����� ���������� ��������, ��'������� ����� � ��������, �������� � ���������, ���������� � ���������������, ������ ������������ �������.

������� ���������� ��������� ���������� �����, ��������� � ������ ��������, ���� ���������, ������ ������������ � ���� ��������� ����. ���������� �������� �� ������ ���� �������. � ��� ��������� � ��������� ���'������� ���������, ����� � ������������ ������������ ����, ����������� ����� ����� � ������ ����������� ��������, ���� ��������� �������� ��� ����� � ������� ����������� ��������, ������� ���������� ��������� �� ������� ����� ��������. � 70-� ���� �.�. ������ �����������, �� ��������, ����������� ���������, ������� �������� ��������� ������. ���� �� ���������� �� �������� ����������. ����������� ��� �������� � ��, �� �������� ������ ��������� � ��� ����� ��� � ��������� ����, ��� ���������� ��� �����, � ���������, ��� ���� ������� � ��������� ����� ������������ �������, ��� ����������� ������� �� ���� �������� (�.�. ������).

���� ������� ���������� ��������:

1. ³� ������� �� �������, �� ������� �� ���������, �� �������� �� ��������� (��. ����������).

2. ��������, �������� � ���� ��������� � �������� ����, �����, ���������� �� �� ���������. ���������� ������� ����� ����, �� ��������, ���������� ��������.

3. ����������, �������������, ���������� �������� �� ������� ������� � ���� �������, ���� ����� � ���������� ���������� �������, �������� �������.

4. �� ����������� ������� ����������; ����� ���������, �� ��������� ��������, � �� ��� ��������� ���.

5. ������� ����� ��������� ��������� ����������� �������� ����: ������� ������� ��������� ������, ��������� �� ����������� ��� ��������, ������� � ����� �� ���������, ������� ��������� ������ �����������.

������� �������� �������� ������ ��������� �� ���������� ��� ������ ����� ����. ������� ��������������� � ���������� ����. � ������� ��������� �������� �������� �����, �� ����������� ����� ����������. ���� ������ ����� ���������� ����� ������, �������� �����. ���� �� ������� ������ �������� � ����������� ����������, � ������� �� ������� �������� ��������.

����� ������ ���������� �� ���������, ����������, ���������; ����������� (������������) � ��������-������ (������ ������).

��������������� �������� ��� �������. ���������� ��� �������� � ������� ���� ���������� �������� ������������ ��������.

���� �������, �� ����������� ������������ ��������.

1. ������ ������� ���������: ���, �� ���� �����, ������������ ��� ���������� �������, � ����: ������ � ���������� �����, ������ � ������, ������ � �����, �� ������ �����, � ������, �������� ��������� � ������ ������. (�.�.����������).

2. ������� ����������� ������������ ������ ������ ��������: ��������� �����������, ���������, ����������, ��-�������� �������� �� ��.; ��������� �������� ��������� �������� ��������, ��������� �� ������������.

3. ��� ��������������� �������� �� ���� ��� ����������, � � � ��� ����������� ������� �����.

4. ������������ ����� ������, ��������� �������� �����, ���������������, �������� ��������, ������������� ���������, ������� �� ������.

������� �������������� � �����������.

������� ������, ��� ������, ����� � ������� ����������� ��������, � ������� �������, ��� ������ ������� ����������� �������� ������ ���'�������� � �����, � ��� ������ ��������� �� ������ ����� � ���������� ��������� ��� �������� ��������� �����.

��������� �������� �������������� � ����������� �������� ������ �������� � �������������� ��������, � ���� ����������� ��������� ������������������� �� ������-������ ��'���� � ���������� ��������� ����� ��� �������� ���.

ҳ���� ������� ... �� ��� ����� ����� ��� ������ ��������. ������, ��������� �����������, ���������� ��������, ����� �� ������, � ��� ���� ��������, �� ��� �������� ����� �� ������.

�.�. ���������

���� ������� ��������, �� ��������� ������� �������������� � �����������:

1. �� ���������� ��������� ������� �� � ����, ��� � � �������� ��������, � ���� ������� ��������, ������� �������� ���������, ��� ���������� ����������.

2. � ���� ������, ����� ����'������ ��������� ����� ������������ � ��������������.

3. ��������� �� ���� �������� ������� �����, ����, ������� � ������� ������ � � �񳺿 ��������.

��� ������� ������������ ��� ���������, ��� ��������� ����������� ������� � �������� ���� ��� ������������ (�.�. ����������).

������� ������. ����� ������� ������, ��� ������, �����, �������, ��������� �� ���� ��� ���� ��������, ����� ������ � �������� ��� ��������� � ���'��. ������� ����� ������ ����������� ������������ � �������� ���������� ��������.

��������� �������� ������ ������� ����� ���������-����������� �� ����: ���������� ���������� � ���������� ����������� ��������, ���� ���������� �������� ����������, �����'����������, ������������ �������� ����� �� ��������, � ����� �� ���������� � ��������������.

���� ������� ��������:

1. ͳ�� �� ��� ��������� ������� �����'���, ��� ����, �� ����� ��������� ������� (�.�. ����������).

2. �� ��� ����������� ������� �� ������ ��������������� ��������: ����� ��������� ����� ���������� ������� � ����� ����� � ����� ����.

3. ̳����� �����'���������� ����������, ������ � ���� ������� ��������, ���� ������ ���������� �����; ����������� ��������� ������, ����������� ������ ��������

�����������.

4. ������������ ������ ������ �� ������ ��������, ������������ ������������� �������� ��������� � ����� ������� � ��������� ����.

5. ��������� ���� ������������ ������ � ���������� ������ �����.

���� 9. ���� ����� � �������������� ����. ���� 9. ���� ����� � �������������� ����. 1. ������� ��� ���� �������� �������� �����.

���� �������� �������� ����� - �� ������� ��������, ����������� ������ ����������, ��� ��������������� � ����������� ������ ��� �������� ������� ��������, ��������� � �������� ����������. �� ������ ������� �������� �������: 1) ��� ������ ����������� ������ ��� �������, ���� ����������, ��������, ������ � ������� ��������; 2) ����� ��������� ������ ������� ��������, ���� ��������� � ������ � �������� ����������, �� ������� ��� �����; 3) ����� ������, �������� �������� ���� �������� ����� �������, �� ��������� ����� �����������; 4) ����� �������� �� ����, ������ ����, ����� ������� ��������, �������, ��������, ��������� ����������.

���� �������� �������� ����� - �� �� ��������� ���������, � ����� ''�������� ����'', ��� ��������� ������� ���������������� �����, ���� � �������, �������� ��������, ��������� ��������, ������ ��������, �������� �� ���������, ������������.

�� ��������� ����� ����� ������� ������ ������ ����������: ����� ���������� ��������, ����������� � ���� �����; ����� ��������� ������ ������� �������� - � ���� ���� ���� �� �������; ����� ������ �������� - � ���� ���� �������� ����������� ������ � ����� ���������; ����� �������� �� ����������� ������� � ���� �������� ��������.

����� ���������� �������� ���������� ������ ������� ����� ��� �������, ������, ����������, ��������, ����������� �� ������ ��������, �������� ���� ��������� ���������� � �������� ���� ������� ������� ����.

������ � �������� ��������� ����� �������� �������� �����. ���� ����������� ������������ ����� ������� �������, ����������� �������� � ������ ���������-��������� ��������. ��� ����� ��������� ����� �������������� ��.

���� �������� �������� ����� ������� ��� ���� �����, �� ��������� ��� ��������������� ����: ������ ������� � ������, ��� ���� ��������� �������� ������� ������, ������� �������� �����; ����� ����������� ������� � �����, �� ����� ����� �������� ������ �����, ��������� �����������, �������� � ���������� ��� ���, ������ ������ �����, �� ����������� �������'���� ����� ��'���� � ���� �������; ����, �� ������ ������� �������� ����� ��� ����� ��������� ��'����, ��'���� �� ��������, ������� � ���� ��������� �����; ������ ��� ������� ��������, ������ ������� � ������ ��������� ������, ������ �����; ����� ������, ������ ��� ����� �������� �� ����� ���� �����.

�� ���� ����� ��������'���� � ���������� ������������ ��������.������ � ��������� � �� �� ����.

�. �����

����� ��������� ������ ������� �������� (���������� �����). ���� ����� ������ ������ ������� ��������� ��������������� � ���������� ���� �� �������, ��� � ������� ���������� ���� ��������: ����������, �������, ��������, ����������, �������-����������, ������������. ֳ ���� �������� � ������������ �������� ����������� ������� �������� �������� ������.

ϳ��������� (��������� � ����������) �������� ���� ������ ���� �� ������������ ������ ������� ����, ������� �������, ������ ���������������� ���������, �����

������� ������������ ����������� ������ ������, ��������� ����������.

������� �������� ���������� �� ���������, ���������� � ����������� ����������� ��������� (�������� ��������), �� ������ � ������������������, �������� ������� � ����������� �����. ���������� ������� �������� ���� ��������� �������� ������������ � �������� �����, �� ��������� ��� ������������ � ������ �����.

������� �������� ������� ������� � �����������, �������� �� ���������� ��������, ����������� ���������, �������� ������� ������������ ����.

���������� �������� ������ ����������� �������, ����� ���� ������������ �������, ������ �� ��������� ������������ �������.

ֳ�����-���������� �������� ���������� �� ����������� ���������� ������ ���������������� � ������������ ���������, ����������� �������� ���������� �� ���� � ��� ���� �������, ����������� ���� �� ���'���� ���������� �������.

������������ �������� � ������ ����������� �������� � ������ ���������� ������������� ������� ����, ���� ����� � ������ �������� ��� ���������� � ����� ������� �� �������.

� ����� ��� �������� ���� ��������� ���������� � �������, ��������� �� �����������, ������������� � ������ ��������. ������ ���� �������� ������������� � ���� �����, ���������� ���������� � �������� ��������. ���� ��� ����� ����� ������������ �� ����, ��� � ����� �������� (���������-��������, ��������-���������, ������-�������� ����).

����� ������ �������� ���������� ����������� ��������� �� ������ ������ �������� ������� �������. ³� ������ ����������� ������������ ����� �������� ����� � ���� � ����� ���������, ���������� ����� ������� �������� �� ����� ��� ������.

��������� ������ ������ �������� �:

- ��������� ����������� ����� � ���� � ���� ��������;

- ������� ���� �������� � ������� ��������;

- ������� ��������� ��'���� � ���� ���� �������;

- ��������� ����������� ������ ������� �������� � �����;

- ����������� ����� ������� �������� �������� � �������������� ������;

- �������� ���������� ������ ������� �������� ��������, ���� � ���������� ������.

��� ��� ����������� ������ ������� � ������� �������� ��������, �� ����������� ���������� ��������� ��������.

����� �������� ���������� �� ����, �������� � ����������. ����� ������� ������ �� �������� � ������ ����� ��� ���������� �������, ��������� � �������.

�������� �� ������� - ��������� �������, ���� � �������� ����������� ��������. ������� �����������-�������� � ��������-�������� �������� ����� �� �������� � ������� � ������ ���������� ������� ���������, ������, ��������� ����������.

�� ����������� ���������� ����� �������� ����� ��������'���� � �������������. ����� ��� ����� ��������; ������ �������� ����������� �� ����� ������ ����� � ����; ���������� ��������� ������ ��� �� �������, �� ��� �������������� �� �� ���� ���������; ������ ��� ��������, ���������� ��������, ������������ ��������� ������� � �����.

�������� ��� ���������� ����������� ������ ����� ����� ������ ����� �� ����� ������ ������������� � ���������, ���� ������� ����������, � � ���� ���������, ���� ������� �������� ����. ���� �������� ���� ������ ����� ���� ���� �� ������ �����, ���� ���� �, ��� ���� ���, ��� ��������� ����� �������� ������� ������ ������� ������ � �������, �� ����, �� �� �� ������������.

������� ���������� ����� ��������� ����� ���� ����� � ������ ����������� �������.

�.�.�����뺺�.

2. �������, �� ���������� ���������� ����� �����.

���������� ����� ����� ������ ������� ��������. ������ ��������� ������, �� ��� ������� ���� �������� ����������� ������ �������, �������� ���� ���� �� �������� �� ��������� ����� �����, �� ��������� ��������������, �� ��������� ��������� �������� �� ������ �������� � ���������� ����������.

�� � ��������� �������� � ����������� ����� ��� ���� � ������� ��������? �� �������� �� ���� �������. ������ � �������� � ������� ������ (���������� � �����������), ��� ���������� ���'����� � �������� ����� (���������� � ������ ���������� �� �������� �����, ����������� � ���������� �������� ����� ����������). �� ��������� ���� ������������ ��������� �����, ���� ����� ������� ����� ������� �������� ���� ������������ �������, ����������� �� ��������� ����������, ����������� �������������� ���������� � �������� �������, ������ ����������� �������� ��������� � ����������� ��������. ���������� ��� ������� ����� ���������� ��������, ���������� � ����������� ��� ����� ������, �� ����������� ��� ����� �������� �� ����������� ��������� ������.

�� ��'�������� �������, �� ��������� �� ���� ������ �����, �������� �������� �� ������ ����������. ������� ���� �� ����� ������ ��������� �������� ��� ���� ��������� ��� �� ������� �� �������������� �������� � ����, �� �������� ��������� ����������, �������� �����������. ���� ��� �������� ��������� � ���� ������� ���� 60 ���� ���� �������� �����, ��� ������������ ������ ������ � 56 ����, ���� (�����) � 40, �� � ������������ ��� ������������� ��� ����� 10 ���� ���� ���� ��������, �������� �������, ������������ ������� �� ��������� ������� ���������, ������, �������� ����㳺�, ��������� �������� ���������� ������ � ����� 4-5 ����. �������� ���������� ���������� ��� ����� ��������� ��������, �� ����������� ����� ���� ���������� ���� �������� ������ ���������� ����.

��� ����, ��� ��������� ����� �����, ��������� ����������� � ��������� �������: ������ � ���������� ����� ���� �������, �������� ������, � ���� ������ ����. ������� ��������, �� �����'����� ������ ���� ���, � ��� ���� �������, ��� ����� � ������; ���� ������ � ���������, ��������, �������. ��� ����� ���������� ��������� ����� ��������. ������ ����������� ����� ���� ��������� ����������, �� ������ �� �� ������ � ���� ����� �������, �� ��������� ������� ���� ��������� ����������� �������, ����������-�������� �� ���������� �����������.

������ �� ����� ����� � ������� �������������� ���� ������������ ��������� ������㳺� �������� �������� �������� �����. ���� ����� ������� ��������� ����� �� ��� ������� � ������������ � ����������������. ����������, ������������ �����������, �� ������ � ����� ���� ��������, �: ����������, �� ��������� ���������� ������������ ����������� � ����������� ��������, ���������� ��� ����� ����������� ��������, ���������� ������������� ���� ��������, ���������� ������������ ������������, ������������ ������� �� �������� ��������� �����, �������� ������ ���� ���, ����������� ������ �� ������� ��������� �������; ������������� �����, �� ��������� ������������ ��������� ��� ��������� ����� �������� �� ������������� ������ �� ���������; ���������, �� ����������� � ���������� �������������� ��� �������� � ���� ����� ������ ����������� ���������, ����������� � ����������� ��������; ���������� ���������� �����, �� ���� �������� �������� �� ������� ����; ���������� �������� ����������� � ���������� ����������, �� ��������� ����������� ��������� ���� �� ������������ �������� ����������� ����� �� ��������; ���������� �������� �������� �������� �� �������� ��������� ������� �����; ��������� ��'���� � ������������ ������, ���������, ����������; ������ ������������ ����� �����������, ������������� ���������.

��� ���������� ����� ������ ����� �������� �������� �� ���'�������� ������, ������� ����������� ������� ������. ������� ������� ����� ������� � ������� � ������ ����� ����� � ��, �� ��� �� ����� ������ ������ ������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� ������. � ��'���� � ��� ���������� ������� ���� ���� �����, �� ������������ � ��������� � ������ �������� �� ���� ������ �����.

3. ���� ���������� ����� �����.

��������� XVIII � � ������� XIX ������� ���������� ��������� ������ ����� ��������� �����. ���� ���� ��� ������� �� �. ����� (XVII ��.), �. ����������, �.����� � �. �������� (XVIII�XIX ��.). ����������� ���� ���� �������, �� �������� ����� � �����, �������� ��������� ������ ����� � �������� ��������� ��������� ����, ������� ��������, ����, ���'��, � �� ������� ��������� �����. ���� ���� �������� �������� ���������, �� ������������ ��������� ������, ������� ��������� � ������� �����, ����������.

�� ����� ���� ��������� � ������ ���������� ����� �������� ����� � �������������� �������, �� �������� ����� ���������� �������� ��������, ���������, �������,

�������, ���������� �� ��. ���. �� �������� �������� ����������-������������� ����� ���������� ���� 20% ����������� ����. �������� ���� ��������� ����� �������������� � �����. ���������, �������� � ����������� ������ ���볿 �� �������������� ����� ������� ������������ ���������� �� ��������� �������� ������ ���������� ��������.

� ���� XVIII � �� ������� XIX ������� ������ � ����������� ����� ���������� �����. ���� ����������� ���� �����'����� ����, �� ������� �������� ������������ � �� �������-�������� ����� ������� ������� ��� ��������� �����, �� ����� ����������-�������, ������� � ��������� ���������. ����������� �������� � ������� �������� (�� ��. empeiria � �����). ���������� ������ �. ������� (1820-1903) �����������, �� ������� �� ���� ����� �� ��� ��������������� ������, �� �������� ����� � ���� �����. ³� ��������� ������� ����� ��� ����������� �������� ���������� ���������, ��������, ��������, ������������ ������ � ��������, ��� ���������� �� �'����� ����� ������� �������� � �������������, ��������� ������ ��� �����, �������� ���������, �������� ���������� ������� � ������. ������� ����� ������� ������ �������� �����, ����������, �������㳿, �������㳿, ����㳿, ��쳿, �����㳿, ���� �� ���������, ��������� ���.

�� ����� ���������� ����� �������� ������� ���������� ����� ����� � ��������� ��������� �����, � �� ���� ����������� �����. ���� ������� ���������� ���� ��������� ����������-��������� ��������. ������� ������ ��������� �������� ������� ��������� ������ ���������� ���� �� ����� � ������������� ��������� �������� ���� � �����������.

����� ������ ������ ��� ������� ��������� ������� � ������ ����. � �������� �������� ��������� ����������, �����, � ����� �������� ����������� ���������, ���������, ������������� ������ � ���. �� �����, �� � ����� ��������� �����, ���� ���������. ������� �������, ������� ��� ������, ���� ������������� ������������� ����������.

����������� ���������� (�. ����, �. ������������� �� ��.) �������� �� ��������� ������������ �� �������� �������� ����. ����� ������� ��������� ���� ������ ��������, �� ��������� ��������� ����� �� �������� �����. ���� ����� ��� �������������� �� �������� ��������������� ���������: ������� ���� �������� ���, ����, ��������� � ���., ����� ���������� ��������� � ������������� ���� ��������. ������� ���������� ����� � ���� ��������������� ���������� ������� ���������. ������ ��������� ����: ��������� ������� �������� ����� �� �������, �������� ��� �������� ��������� ����� � ������ ������, ������� ���� �� ��������� ����� �� ������� ���������, ��������� ������ ��������� � �������� ����� � ���볻. ����������� ���������� ������ ������� �� ���� � ������ ������ � ������������ ����.

��� ��. ���� ������� ��� ������� � �������� ������ ��������, �� ���� ���������� � 20-� ���� XX ������� �. ʳ��������. ������� ���� ������� � ����, �� ���, ��������� ����� ����������, ����� � �������� ����������� �������� ����-����� ��������, ���������� � ��������� ��������, �������� ��� ���������� ������� ���������� � ����, ���������� �� ����� ��������. ��������, �� ���� ����� ���������� �������� ���� ����� �������.

��������� ������ �. ������������� ������������ ���������-���������� �����. ������� �� � ����, �� �������� ������ �������� � ���� ����������� �� ������, � ����������. � ����� �� �������� ����������� ��������, �������� ���� ������� ������� ���������� �������� �� ������������ ����� � ����� �������. ���� �����, �� ������, ������������� � �����������.

����� ������������� (��������� ������ �. ����������) �������� ���� ����� �� ������� � ������� ��������, �� ������ ���������������� ����������. ��������� ���������� ��������� ����� ����������� ��������, ����������� �������������� ����� � �� ��������� �������� ����� ��������. ������������ ���� �� ������� ���������. � ������� ������ ��� ���������� �� �������� ��������������, ����������� �� ���������, ��, �����, ������ ��� ������� ������ ��������.

4. ������ ������ �� ���������� ����� �����.

�������� ������� ���������� ������� ���� ��������, �� �� ��� ���������, �� ��������� ��������� �������, ������ ����� ��������� ������ ������, ����� � ������� ������ ��������, ��������-������ ��������� �� �������� �������. �� �������� ����������� ������������ ���������� ����� ����������� �������, ��������� ������������� �� �����. ����� ������ ������� ���������� � ��������� ������ �������� ������� ������� �������� ����� �� ���������� ����� ������ �����. ��������� � ��� �:

1. ������� ���� � ��������� ����� ����� ��� ������������ �������� �������� ��� � ��������� ���������, �� ������� ���������� ����� ������. ���� �������� �������� ����� � ����� ���� ��������� ������� ������ ���� �����. � ��. 35 ������������: ��������� ������� ����� ��������� �������� �������� ������ �� ����������, �� ������, ���������, �������, ������� ���������, ��������� ��������������, ���������� ��������������� �����, �������� ����������� ����������, �����������-�����������

��������� ������ ����� ��� �������, ������, ���������� � �����������, ��������� ���������, ������ ��������������.

�� ������, �� ���� ������� ������ ����� ������� ������������� ���������������, ���������� � ������� �������� ����������, �� � ������� ��� �������� ����� � ������� ��������.

2. ����������� ������������ ����� �������� �������� ����� ��������� ���� ���������� �������� �������� �� ����������� �����; �������� ���������������� ���������, ������'� ������, �� ������ ��������.

3. ��������� ����� ����� ��������� ��������� �� ����� ����� ���� ��� ����� � ����������� ��������, �� � ������� � �����; ��������, �� ������� ��������� ����� �����, �� ������ �����������; ������� �������� � ������ �������� ������� � ����������. �� ������, �� � ����� ���, �� ���������, ������ ���� ������ ������� ���������,

�������, ��������, �������� ���.

4. �������������� ������ � ������� ����������, ����������-����������� ����� � ������� ���������, �������� �������� �� �������� ��������� ������� �����, ������������ ���������� ��'���� � ������������ ������, ���������, ����������.

5. �������� �������� �����. ����� ������ ''��� �����'' ��������� �������� �������� ����� � ����. �������������� ����� ����� � ���� �������� ��������. ���� ����� ��������� ��������� ��������� ����� ����� ��������� ��'��������� ����, ���� �������������, ����������. ���������� ��������� � ������ ��������, ���������� ��� ���� ������� ������� ����������� ����.

6. ��������������, �� ������ �������� �� ���������� �����, ����� ����� ������ �� �������������� ����� �� ������ �������� �������� �� ������� ����.

7. ������ ������� � ������������ ����� �������� ��� ��������� � ������������� ����� ����������� ��������, �� ��������� �������� � ��� ���������� ��������� ���������� � ��������� ��������������� ��������. �������� � ����� ��'���� � �� ����� �������� ��������� ����� � ���������� ���� �� �������, � � ������� �������� ���� �������� ���������� ����� �����, ����������� ��������� ���� �� �������.

8. ³��������� �������� ���������� �������� ����� �������� ������ �������� ����������. ֳ ���������� �����������, �� ��� �����������, � ������ ������ ����������, ���������, ������ �������� � ������ �������� ����������.

9. ����������� ������ � ��������� �����, ���� ����������� �� �������� ���, �� ����� ���� ������ ��������� �� �������� � ������� � �����.

10. ³��������� ������ ����������� � ���� ��������� ����, ���� �� �� ���� ������� �����, ���� ����������� ��� ��������. ����� ����� �������� ���������, ���� �������� ���������� ���������� �������������� �� ������� �� ���� ����������� ���������� �������. � �������, ���� ������� ������� ������, �� ������ � ��������� ���� �������

�������, ������������� �� �� �����������.

11. ���������� ����������� ���������� ���������� ����� � �������, �������� ������� �������� ����� � ���������� ������, � ����� �������� �������� � �����������

������� �������� ������ � ������, �� ��������� �������.

12. ϳ������� �������� ��������� � ���� ����� �������� ���� ����������� � ������� ����������� ������.

5. ��������� ����� ����� � ������� ����.

����� ��������� ��������� ����, ��� ������� ����� � ���� ������ �� ������, ���������� �� ������ �������� �� ��������, �������� � ������� ������ �����.

�.�. �����뺺�

����� � �������� ��������� �������� ����� ����� � ���� �������������� (����. standart - ������, ������, ������, �� ������ �� ������ ��� ���������� � ���� ����� ������� ��'����). ���� ���������� ����������� ��������� ���� ������� ��������� ��������, ��� ������������������� ������ ����� �������� �����, ��� ������ ���������� �������� � ����� ����� ������ �������.

ϳ� ���������� ����� �������� ������� �������� ���������, �� � ���������� �������� ����� ���������. ������ �������� �������� ��������� �����, ������� ��������� ������� ���������� � ������� ����� ���� ���������� ����� ������.

������� ��������� �������� �������� ����� � ����� ���������� � ������������� ��� �������������� �����, ��: ����, ����� � ����� ���� �������; ������ � ������� ����� �� ������������� ���������� ��������.

���� �������� �������� ����� ���������� �� ��� ����������: ��������� � �������. ��������� ��������� ������� ����'����� ��� �������� � ��� �������������� ���������� �������� �������� ��������, �� �� ����������� ���������� ������ ����������� �������� ����� ���������� ����'�������� ��������� ���� ��������� �� ���� ����������� ������� �� ���� ���������� ���������. ³� ���������� � ����� �������� � ����� (������ �������):

''������������������'' - ������ ������, �������� ������, ��������������, ������ ������������������, �����, �������� ''������ � ���'';

''���� � ���������'' - ��������� ����, ��������� ���������, ���� � ��������� ������������ ������, �������� ����, �������� ���������;

''����������������'' - ������, ������������ ���������, ������ ����� � ��������;

'' ���������������'' - ���������������, ����� � ���������, ����, ������ � �������, ��������;

''����������'' - ����������, �������, ��������;

''������ �������� � ������'�'' - ������ ���������, ���������� ��������� �����, ������� ����� � �������� ������, ���������;

''���������'' - ������� ��������, ��������� �������㳿, ������ �����������, �����������.

ֳ ����'����� ��� �������� �������� ��������� ���� �������� �������� �����, � �� ��������� ����������. �� �� �������� ������� 80% ����������� ����, � ����� 35% �������� �� �������� ��������-����������� ���������� ��������, 25% - ����������-������������, 16% - ���������-��������, 5% - ���������� ����.

������� ��������� ����� ��������� ���������� � ����������� ����� ��������������� ��������� �������, ������������ ������� �������������� ��������, ����������� �������� � ������. ³� ��������� ������ ��� �������� �������� � �����, �� ��� ������ ������ ����� ������, ����������� ��������� �����������, � ����� ������, ������� �� ������'����� (������������) �������. ������� ��������� �������� ����� ������������� ��������� ������, ���� ����� �� ��������, ���������� �������� ����.

� �������� �������� �������� ����� ��������������� ������� ���� ���������� �����: �������, ������� � ������ ���������� ���� �����.

������� ���������� ���� �������������� ���������� ������� - �� �������� ��������� ����������� ��������, ���� � ��������� �������� ���������� ��������� �������� �������� �����. ³� �� ������ �������� ��� ��������� ����� �������� �������� ����� ����� ����������� � ��������� �������; �������� ����� ����� �� ������� ����� �� ���� �� ������ ��������; ������� �������� ��������� ������� ������������ ���� ��� ������� �����; ���������� ������� ���������� �����, ����������� � �������. ����������� �������� ����� � ������� ��� ��� �������������� ������� ������ � ������� �� ����������������� ���������. ��������� �������� ����� ���������� ������, �������� � ��������, ������ ���� � ������, ����������� �����.

������� ���������� ���� ����� ������� ��� �������� ̳���������� ����� � ����� ������ ������� ���������� ����� ��� ����� ���� �������������� ���������� �������.

���������� ���� ��������������� �������� ����� - �� ����������� ��������, ���� ������� ��������� ����������� ����; ������ �� ������� ����'������� �������� �� ��������� ��������; ������� � ���� ������� �����, ��������� �� ������ ���������� �������. ³� ������� �������� ������ �� ����������� � ������ �������, ����� �� �������, ������������ ����. � ������� �������� ����� ������������� � �������������� ������������ �������� �����. � ����� � ̳���������� ����� � ����� ������.

�� ����� ����������� ����� ����������� �������� �������� � ��� ��������. ��� ���������� ����� � ����� �������� ��� �������-���������. �������� ������� ������� �����, ������������ ���������� ������. ���� ���������� � ����� ������:

1) ������������ �������, �� ��������� ��� �������� � ������ ��������, ������ ������� (���������� �������� ������� �����);

2) ���� ����������� ��������, �������� �� ������ � ���� �� ���������� ������� ����� �� �����;

3) ����� �����, ���� � ������� � ������ �������� ��� ���� ������� �����;

4) ������ ������� �������� � ��������� ��� ����, ��������� ��������� ��� �������;

5) ������ ���������� �����, ���� � ������� � ������� ���� ������.

������� �� ��� � ����������� ����, �������-����������� �������� � ����� ���������� �������� �������� �������� �������������. ���, ��������� 80-� ���� ������ �������� ������������������� ���� ������� ���� ������� � ����������. �������� � ��������� �� �������� �������� ����������� ������� � ������� ����������� ������� ������� � �����, ����������� ���� �������� �������� ������. ����� ����������� ���������� ����������� �������� � ��������� ������ ������ �������� � ��������. �������� � ���������� ��������� �� ��� ����� �������� ������ ������� � �������. ��������� ��� �� ������� ���������� ���������� ����, �� ����������� ��� �������� ��������� ��������� ����� ������ � ����� � ����� ����� �������� ������ � ����� ������� �����.

���� ����� �������� ������������ � ��������� ��������. �� �� ��������: ���������, ��������, ����� ��� ����������� �������, ������, �����, ������� ����� � ����� ����. ϳ������� � ������� ��������� �����, ��� ���������� �������� �� ��������. ³� ������� ���� ��������� ���������, ����� ���� ����� ������, � �������� � �����, �� ��������� ��������� �������� ����� ����� ��� ��������� ������� �����������. �� ������ ��������� ������� ����������� ���������, �� ��������� �������, �� ���������� �����. ϳ������� ��� ������� ������� ���� �� ��������� �������, ��������, ���������, ����� ������������, ��������� ����������. � ��������� ���������� ������ ��������� ������������ (���. alter � ���� �� ����) ���������, �� �� ����� �������� �� ����� ������� �����.

���� 10. ����� ��������. ���� 10. ����� ��������. 1. ������� ��� ����� ��������

����� (���. forma � ������� ������, �����) ���������� �������� (������������ �����) � �� ������� ���� ��������� �������� ������� �� ����, ��� ����������� � ������� ������� � �����. ����� ���������� �������� ������������� �� ������ ���������:

1) �� ������� ���� � ����������� ����� ��������, ����������, ������, ���������, ����� ����� ��������;

2) �� ����� �������� � ����� �����: ����, ������ � ��������, �� ��������� ������� ������, � ��������� ����; ��������� �����: ��������, ������� ���������

������, ������� �� ���������;

3) �� ����� �������� - ����� � ���������: ������������, �������� ������, ��������, ��������, �������, �������� ������ �� ����;

4) �� ����������� ����� � ����� ������������ �������� (������, �����������, ������, ����������� ), ������������, ��� �������� ��������(����, ������, ������� ������, ������������), ����������� (����������) � ��������� �������� (����� � ����������, � ����������� ������, �� ���������� ������� ����);

5) �� ��������� ���� �������� � ��������� ���� (45 ��.), ������ ������� (90 ��.), ������ �������� ������� (70 ��.), � ����� ����� ���� ������.

2. � ����� ���� ���������� ��������.

������� ����� ���������� �������� ����� ��������� �������������� ��������� ��������. � ��� ������ �������� ���������� �������� ���������� ��� �� ����� ������������� �������� ��������. ���������� ������, ��� ���� ��� ������� � ������� ������, � ������������ ����� ��������. ���� �� ������ � ����, �� ������� ��������� � ����� ''��� �� ���'' � ������� ������� ��� ����, ����� ������ �������� ������������. ��������� ������������ �� ������������� �������� ������� � ����� � �������� ������ � �������������.

�������� ������� �������������� �������� � ��, �� ���� ������� ����������� ����, ������ � ����� ��������� �������� ������; �� ��������� ��� ��������� �������������� � ������������ �������� �� ����� � ������������ �������� ����; �������� �������� ������� �������� �������� �� � �������� ����, ��� � � �������� �������. ��� �� ��������� ����� ���������� ��������.

�������� �� ����� � ������������, �� ������ �� ������������ � ������ ���������� ��������. ������� ������� ��������� ���������� �� ���������� �������� � �������� ��������� ���� �����. �� ���������� �� ����� ���������� ������ �������. �������� � � ��, �� � ������ �������������� �������� ����� �� ���� ��������� � ����� �����������, �� ��������� ������ �� �������� ������������� ����, ������ �����������.

��������� � XVI ������� �������� �������������� �������� ���������� � ����������� ������������-������� ���� ���������� ����������� �������, �� ��� ������� ������ �� � ����� �����, � � ������ ���������� ����, ����������� �� ����� ���������. ���� ������� �������� ��� ��������� ��������� ������ � ������ ����� ������: �� ���� ��������� �������� �����, ���������� ����� �������, ������ ����������� ��������. � ��� ��� ���� ��� ��������� ��������� ��� �������� ����������. �� ��������� ����� ��������� �� ����� ����-����, ��������� �� ���� ����.

�� ����� ��������, �� � ������������, ��� ��������� XVI - �� ������� XVII ������� �� ������������ ������ ���������� �� � ������� ���� ��������� ����� �� ����� � ������� ���������-�������� ������� (��� ���������� ���� ���������� ������� �������, ������ � �������), ��� � � ��������� ���� - ��������� �������� ���� ���������� ����������� ���������.

��������� �������� �����������, ���������, ����� � ����� ³��������� ��������� ����������� �������� �������� ����. ������� ��������� ��������� ��������. ���������� ����� � ������� ���� �������� ���� ��, �� ������� ����� ��������� � ��������� ������ ���� ���������. ������� ��������� �������� �������� �������� ������� �.�����. ���������� ���������� � ������ ������������� �� �.�.���������� (1633). ������ ������� ����� �������� ���� ����������� � ��������� ������ ������ � ������� (XVI �������). ������ �� ����� ����� ���������� ������-������� �������� ��������.

������������� ������-������ ����� �: �������� ����� ���� ��������� ������ ��� � ���� ��������� (����); ������ ���� ������ �������� �� ����� ������ ����� (���������� ��������); ���������� ������ ����������� � ������ ������� ��������'������ �������� (�����); ������ ���� ������������ ���� ������ ��������� (�����); ����� ������� ���������� (�������); ������ ���� �������� ������� (���������� ���������); �������������� ��� ���� � ����� ���������� �������� ���� (����������� ��������).

������-������ ����� ���������� �������� �� ������ �������� ��� ������ �������, ������� �������������: ���� ����� ������������ ���������; ����������, ������� ������� ������ ��������� � ������� ������ ����; ��������� ���������� ��� �������� ��������, ���������� ��������, ��������� � �������� ����. �����, � � �������: �������� �� ����������� ����, ��������� ���� ��� ���������� ������������ ���������-������� ������ � ������ �� ����.

� ������� ���� ������-������ ����� ���������� �������� �������� � ������ ����, ���������� �� ��, �� ����������� �������� ''����'', ''����'' ��� ������� 400 ����.

��������� XIX ������� ����������� ������ ������ ������ ������������� ������-������ �������. ���� ����������� � ���� ��������: ������ ����� ������ �������� � ������ �������������, ���������� � ����������� ������-������ ������� ����� � ������ �������� ���������� � ������������ ���������-���������� �����.

����� ������ ����������� ������-������ ������� ���������� �������� �������� � 1798 ���� ���������� �������� �. ���� � ������� ��. ���������, �������� ����� ��� ���� ��������� ������� ����, ���� ����� ���� �������. �� ���� ���������� �������� �������� ��������� ����������� � ������ ������� ������������ ��������. ��� ��������� �������� ��������� ���� �������� ������� ���, �, ����, � ���������� �������, �� � ������� ������ ����� ������� ����. ��� ������� ����-������������� ������� �������� ��������. ������ ������� ����������� �� ��������� � ���볿 �� ��䳿. ���� ���������� ����������� � ��� ���������� ����� ����. ������ ��� �� ����������� ������� ������� ������� ���������, � ����, ��������� ������� ����������, ������� ���� �������� ���������. ����� �����, ���� ������� �� ��������� ����-����������� �� ������� 200-300 ���� ������ ���. ����� �� ������� �� ������ �������� ���������, ������� ������� � ���������� �� ������������� ����������� ���� ��������� ����.

� ���� XIX - �� ������� XX ������� �������� ����������� ������ ������� �������������� �������� ���� � ����� ����� ���������� ��������. �'��������� ������� ����� ���������� ��������. ���, � ��� ���� ��������� ��������� �������, ��� ����������� ���������� �� ������� �� �� �������. ����� ������� - ���������� ��������� �����, �� ���� ������� ������ � ��� ������. ����� ������� - ����������� ������� � ���� ������, �� �� ��������� � ��������� �������� � ������� ��������, ��� � ����, ��� ���� ��������� ������ �� ����������� ��������.

����������� ������� ���� �������� ��������� � ����������, ��� � �����. ������� ��� �� ������ ���� �������, �� ���� ������ ���� �����������. ����������� ���� ������� ��� �������� ������� ����� dz������� (1858-1930). ³� ������������ �������� ������ ����� �� �� ������ �������, � �� ����� ��������� ����, ��������� ������ ����� ��� ����, �� ����� ������ �������; ����� ��� ���� ����������, �� ''�������� �� ��������� �����''; ������� ����� ��� �������� �������� ����; ����� ''��������'' - ��� ���������� ����, �� ������ ������������ �������� � ������� ���������� ��������. ���� � ����� ����������� �� ����� ����������, ������������� ������� � ���������� ������. �������������, �� ��� � ������� ����� ������ ������� ���������� �� ����� ������ ����. �� ����, ������ �� ����������, �� ������� ���������, �� ��������, �� ������ ����� ������� ����� �������� �������� ���� �����.

�������� ����������� ������� ���������� � ������� � �������� ������ ������� ����� ���볿, ������볿 � ���. ���, � ���볿 �� ������� ����� ������� ��� ��������� ���, ���������� ���� ���� ������������� �� ����� ���������� ���������� ���������� �����; � ������볿 ������� ����� ��� ���� � ���� ������ ����; � ��� ������������� ����� ��� ���, ��� ������� ���������, � ������ ����.

� ��� ��� ��������� ������ ���� ������� ���� ������������ �� ��, �� ���� ���������� �� ������� ������� ��� ���������� ����� �������������� ������� �� ����� ���������� �������� ����, ������� ����� �������������� ������� ������ �� ���������� ���������� ����, �� ����� ��������� �������� � ����� ��������� ����������� ������ �� ��������. ������ ��������� ���� �������, ���� � ���������� ��� �������� ��������, � ��� ����� ������������� ��������. � ���������� �������� ���� ���������� � ������ �������������� ��� ��� ��������� ����������� ����, �� ��������� ������� �� ������������ �������� �������� ������ ������� ����� - �����������, ������������, ����������� ����.

�� ������� XX ������� � ����� �� ��� ���� ���������� ������ ������ ��������, ����������� �� ������������ ������������ ������� ��������� ��������� �������� ����. ������� ����������� ����� ��� ���� ����� ��������, �� �������� ����� ''�������-����''. ������ ���� ���� ����������� � 1905 ���� ���������� ������ �������� � �������������� ��� �������. � ������ ��������� �� ������� ����� ������ �� ������ ''�����������'', ��� ''�������� ����������'', ������� ������ ����� � ���� ������������ ��������� � �������� ��������.

������� ���� ������� �������� � ����, �� ���� ��������� �������� ������� �� ������������� ����� ������ � ���� �� ����������� ������� ����, ���� ���������; ����������� � ������� ���� ��������� ��������� �������� ����, � �� �������� ����������; ����� ����������� ������������ ��� ����������� �����������, ����� ���������; ����� �������� � ����������� ��� � ���������� ������������, ��������� �������� �� ������� ��������; ������� ������� ���������� � ��� ����������� �� ����������, ����������� �����.

�� ������� ����������� ���� ������� �������� ���� � ����� ������ ������ �����, ���� ����� �������� � ������� ��������, ��������� �� �������. ��� �������� �����'��������� �������� �������� ��� ��� �������� � ��������� ��� ���� � �����������, �� ����� ���� ������������� ����������� ����������, ���������� � ���������, � ����� ���������� ������������ �� �������-����������. ������� ��� ��� �������� ������ �� ����. �������� ������� ������ ����������� �������� ����� ������ � ����. ����� ���� ��� ��������������� �� ������������ �������� �������� � ��� �� ��������� ����� ���� ����� �������� ���������� ��������. ��� ����, ��� ����������� ������ ����, ������ �� ��������� ���������� ��� ���������� � ������������ ���������, ������� ������� ��������� ������� (������ ��������), � ���� ������� �������� ��������� �������.

���������� �� ��������� ������ ���������� ����, �� ���������� � ����� � ����. ��� ��� ����� �� �� �������� ���������� ��������� �� ��� �� ��� �����, ���� ��������� � ���� ������ ���� ���, � �� � ����� ����.

� 20-� ���� ������� - ���� ��� ��������� � �������� ������ ��� ���� �� ������ ''��������-����������� �������''. ³������� �������� � ����, �� �������� �������� ���������� ����� (�������) ����. ���� ��������� ��������� � �����������, ���������� ������������ �������, � �������� ��� ������. ��������� ���������, �� ���� ���������� �������� ���������� �� �������� ���� ��������� ����, ��������� ������������� �� ���������� �� ��������. ��� �� ����� ��� ��������� �������, ��� ���� �������� � �������� ���������� �������. �� ������ ���� ��������������, �� ���������� ������ ������ ��������� ���������� ��� �������, ����������, ������ � ��������. ����� �� ������� - ���� �� �������� � ����� ���� ����.

�����, �� �� ������, �� ������� - ���� �� ��� ���������� �����. ���������� ���� ���������� ���� ��, �� �� �������� ������������ ���� �������� �� �������� ����������� ����, ������� �� �� �����������, �������� ���������, ������ ������������ ������ ������, �������������.

� 50-�� ����� XX ������� � ��� �'������� ���� ������� �������� � ������ ����� ������, ������������ ���������� ��������� ������� �������.

���� ����� ������ �� ������� ������ � ����, ��� ����������� ����������� ������������ �������� �� ��������� �������� ���� ���� ����������. ���� ����� ��� ����� ��������� �����䳿 ������� � ������: ������������ ������, ������ � ������� ���� �� 10-15 ���, ������� ������� ��� ������� ���� �� 100 �� 1500 ���. ������ � ������������� �������� �������� ������ (�����������, EOT �� ��.) ��� ������� ���� ������� ���������������� ���������, ���������. ��� ����� ����������� �������� ������, ��������� ������, ���������� ��, �� ���� ������ �� ������. ������� � ����� ������ ��������� ������� ������� ��� ������ ����� �����. ������������ ������ � ������� ��������, ����������� ������������ �������� �� ����'�������� ���������� �������, �������� �� ������� ����. ���������� ��� ������������� ���: �� ������� � ������� ������ - 40%, �� ������ � ����� ������ - 20%, �� ������������ ������ - 40%. ������� ������� ���������� ������ �������, ����� ����������, ������������ ������������.

����� �����, ������ �������� ������������� ���� �������� ������� ��� ������� ������ ������������ ������-������ �� ���� ������� �������� � �������� �������������� � ������������� ��������.

3. �������������� � ������������� ��������.

��� �������� � ������� ������� ����� ��������� ����������� ������� ���� �� ������������ ������� � �� ������������ ���������.

���������, �� ������������� � ����� ��������� �� ��������, �� ������� �� �-���� ����� �����, � �������������� - ������� �������� ��������� �����, ��������� ������ �����, �� �������� �������� ��� ����� ��� � �������������� �����. ���������� ������ ���� �������������, ������, �������, �������� �� ���� ���� ����������. �� ������������� ������������ ���������� ��������� ����������, ��������, ���'��, ����, ��������, ������, ��������� �� ����. ���� ������� ���� ��������� ������ �������� �����, ���������� ��� ������� ����������.

������� ������ ������������� ������������ ���� ��������� ��� �������� ���� �������, ��������'������ �� �����:

1) �������������� - �������� � �������� ����������, ����������, ��������� �� ���������� ����������;

2) ����������� - ��������� � ����������� ���������� � ��-����������� ���������� � �����.

�������������� �������� - �� ������� ������, ��� ������ ����������� ����� ���� ������� � ������� ����������� ��������, �������� � �������� ����������� � ����� ����������� ������ ������� ������ ��������. �������������� ������ �������� ������������, ����������� � �������������.

���������� �������� ������ � �������� � ����� ��������� ���� ��������, �����, ����������� � ������ ��������� �������� (�������), �� ��������� ���� �������� ���������� ���������� � ������� (�.�.������). ϳ������� ���������� �������� � ������� ������������, �����������, ������ � ����'� �� �������� � �����.

�������������� ���������:

1) ������������ ��������� �������� ����� � ���������� ������� ������, ��������, ����� ��������;

2) ��������� ���� ��� ����� ��������� �������� �������� ��������� � �����������;

3) �������� ������� � �������� ����������;

4) �������� ���� � �������.

����, ���������� �������� ��������������� � ����� �������� ����� � ������� �������: �����������, ��������, ���������, �����������. �����, ���� �� ���� ������� ������ �������� - �������� ���� ��������� ���������, �� �������, ����������� ������, ������������ �������� �������� ���������. � ����� ������� ����������� ������������� �����, ���� ����� ������ � �������� ��������� ����, �� �������� �� ��������� ����� ��� ���� ���������� � ���� �����. ��������� �������������� ������ ��������� ������������� ���� � ������ ������������ ������ �� ������������� ������������ ������� � ����� ������������ ��������������� ���� �������� ����������.

ϳ� �������������� �������� ���� ����� ��������������, ���� ���, ���� �� ������� �������������� �������������, ��'��������� � ����� ��� �������� ��������. � ���������� �������� � ��� ������: ''������� �������������'' � ''�������� �������������''. ������� ''������� �������������'' ���������� ���� ���������� ����������� �������, �� ��� ��� ����������� ��������� ��������, ��������� � ������ ���� ����������� ��������� �������������� �����, �����. ����� ''�������� �������������'' ������������ �� ���� ���������� ����������� �������, �� ��� �������� �������������� ����������� � ������ ������ ������� � ��������� ������.

������� ������������� �������� ����������� �� ����� ���������:

1) ������ ��������� ����� � ��� �� ����� ����������� ���������, �������� � ���������� ������ ���� (������� �� ������������ �������� �������, ����� � ����������� ��������� ������� ��������);

2) ������ ��������� ��� � ����� �� ������ ����� ���������� ���������� �������� ���� � ����� ������'� ���� (����� ��� ����������� ���� �� ������, ����� ��� ���� � ���������� � ������'�, ����� �����������).

������������� ������������� ���������� �� �������� ������ �������� ��������������� ����� �� � 8-9 ������ �������������� ���, ����, ������, �������, ��������. �������� ��� ����� �������������: �������� (����������, �����-������������, ������-��������, ������-�������, ��������-����������������� �� ����); ���������� (�����������, ��������������������, �����-��������, ����������, �����-�������� �� ����), ��������-���������� (��������, �������������, ���������, ����������, ������������� �� ����); ���������� (�� ������ ������).

�������� ������� ������������� � ��� ���������� �������� � ��������. ̳��������� ����� � ����� ������ ��������� � ������������� ��������� ������� 60 ������� ���������� ������� ��� ������������� ��������.

�������� �������� ������������� � �������� �����������, ����������� ���� � ������. ���� ���� � ���������� ����������� ����������� ������� ����� � �����, ����������, ��������.

������� ''���������� ������ '' � ��������� ��������� �� ������� �������� �������� ���������� � �������������� � ������� �������; �������� ������������ �������������� � ������������ ����������; ������� ����� �������� ����-���� ���������. ���� ������������ ��� �������� ���� ������������, �� ��� ����������� � �������������� ����: ��������� (������� �������� ������� �� ��������); �������������� (����� �������, ����������, ��������� �����); ������ (������������ ������� � ������ ���) (�.�������).

������� �� �������� �����������, ����������� ���� � ������ � ������ ��������� ������ ���. ij� ����������� ��������� � ����� ���������, �������� ����� ��� � ���������� � ���������� �������� �����������. � �������� ������ ���� �� �� ����� 50-60 ���� �'������� ����� ��� ����������� ����, ���� �������� �� ������� ���������� ����������. �������� � �������� ���������� �������� ����������� ���� � ����� ������ ���.

� ��� ��������� � ���������� �������� ������� ����������� ���� � ������������� ��������. ��������� ����� ������ ������ ����, �� ����������� � ������� � 10 ��������� ���, ������������ ��� ����� ���������� �� ���� ����������� ���� � �����. ������ �������� �� �������� ''����'' � ��� ���������� ������� 600 ����� ������������ ���� �������� �����. ���� �� ����� ''���������'', �� ���� �� ���������� ������� 35 ����� ����������� ������, ���� ��������� ��� ����� ��� ����������� ����� (������䳿, ������ ������ �� ���������� �����������). �������� ������������ ������ ������� �������� ������ (������) �����. �������� ������� ''��������� �����'', �� ���������� ��������� ������� �������� ������ ����� ���� - ��������, ���� ����������. ����� ����� ��������� (''�����'') ����������� ���������� ������ �������� ������ ���������, �������� �� �������� ���������. ���������� ������������� � �����, � ���� -�� ��������� �������� ���������� ���������� ��������. ������ �������� ���������� - �� 90 �� 109 �������. ������������ �������� ���, ��� �� ��������� ����� 115 �������.

�� ����������� �������� ����� � ���, �� ������� ���� ������� ��������� ��������� ������������ 1-2 �����. �������� ���� � ''������� ������'', �� ������ � �� ����

��������� �������� ���������� ���������� ��������, ��� ����� �������� ������� � ����-��� ��������. ����� ������������ ������� � ���� ��� �������� ������� ������ �����������.

� ������ ������� ����������� ����� ��������� ����������� ����. ij� ��������� ''����������� ����''. ������ ������� ���, �� ��� ����������� ���� ����������� ��������� �������� � ������ � ������� ������������, ����������� � ����������� ��������.

� ͳ������ 䳺 �������� ������ ������������ � ������ ������������ �������� ���������� ����, �������� ������� ����糿, � ���� ��������� ��� ������ ��������� ���� �������� �� 8, � �� �� 9 ����, �� ��������.

� ������� � �������� 80-� ���� � ������ ���������� �������� �'������� ����� ��� ����������� ����. �� ������� 90-� ���� � ��������� �������� �������� ����� ��� ���� � ����� ��������� ���������.

� ����, � �������������� ������� �� ����, � 60-70 ����� ���� ������ ����������� �����, ���� ���������� ������������ ���������� �������� ''��������� ���''.

���������� �������� ����������� ���� � ����� ����������� � 1991 ����. ����� ''��� �����'' ��������� ��������� ��� �������� ���������, ���������� � ������� ��������� ����� (� ����������� ��������� ������� �������� ��� ��������� ����������� ���������), �������������� ���, ������, ����, ��������, � ����� ����� ���� ���������-�������� �������, ��'������. ��������������� ���� ������� ���� �������� (������䳿, ����������� �� �������� � ���������� �� �������� ���������� � ��������� ������, ���������� ������).

��� ����, �������� �� ������� ��������, �������� ���� ������� ���� ������. � 27 �� ������������� ��������� ��������� ������� 30 ����� ���� �������������� ��� �� �������������. � ���� �������� ���� � ���� �� 35 ����� ���������� ������� ����� �� �������� ������� ��� ������.

�������� �������� ������������� ����� � ���������� �������� ����, �� ����������� �� ������������, ��� ��������� ���, �����, - ������� � ���� � ����������� ����������� � ���������� ���������. �������� �������� ����� ��������� �������� ���������� ���� � ������ ���������� �������� ��������� ������, ���������� � ��������� ������.

� ����� � ������� ����������� ��� ��� ���� � ����������� � ������'� (��� �����, ���������). ��� ������� ���� �������� ������� � ��� ����������� �� ���������� ����������. ����� ���� � ������ ���������� �� ����������� ��������������� ���������� � �������� �� ��������� ���������.

������� �������� ������������� � ������������� ��������, ����� �������� ��������� ������� �������� ����, �� �������� � �������, ����� ������ ���������.

������ ��������������� �������� � ����� �����������, ������������� �� ��� ����� ��� ������ ���������� ��� ���������� �����, �� �� ��� ������ �� ����� ��������� ��������������� �� �������������� �������� � ��������� ������, � ����� ������ ������� � ������� �����, �� �� ��������� � �������� ��������. ʳ������ ���� � ��� ������ �������� (16-20). � ��� ���������� �������� ���������� ��������� ���������, ������ ��������� �� ���� �������� �����, �������� ���������-��������� �������. �� ��������� ���������� �������� (�� �������� ����������� ����������� �������� �������, ������� ���������, � ����������� ���������, ���������� ��������� ����� �� ��������� ���������, �� ��������� �� �������, ������� ����-���� ����, ������� �������� �������� � ������ ���) ��� ''�����������'' � �������� � ������� � ����� ���������� �� ��������� ����� � ������ ����� � ���� ������ ������������ �������� � ������� ����.

�������� ������������� ����������� �� ��� �����. ����������� � �� ��� �����, ��� ���������� � ����� ����. �������� ��� ����������� � ������������ ����� ���� ����. �������� �������� ����������� �� ��������� ���� ��� �������. '

�������������� � ������� �������������. � ��� ����� �������������� ���������� ������� ��� ����� ���������� �� �����. � ���� ���� ����� ���� ������ ������������

��� �����, �������� ����� ������ � ����'����� ���������� ������� �������� �� ���� �������� � ���������. ����� ���������� �������� �� ����� ���� �������� ���� � �������� ����� ����: ��� ����� �������� �� ��������������, �� ����� ���� ��������, ����� ������, � ����� ���'���� ������� ����������.

� ���������� ������ ������� ������������� �� ��� �������: �����, ������ � ������ ����� (���); �� ����� ������� � ���������� �������: ��������� (�), ������� (�), ������� (�) (ͳ�������); �� ��������� ������� ���������� ��������, �� �������� ''�����'', ''������'' � ''������'' ����� (�������); �� ��������� ���� ����� ������� �� ����� ������� �� ��������� (�����), ������� ���� ����� �� ����� � ����� �������� (�����).

������� �������� � ������ ���������� ����������. ����� ������ � ��������� �������� ���������� ��������� ���� � ������, �� �������� � ������. ���, ��� ������� ����� �� ������� � ������� �������� ������ ��� �������: ��� ����� ����� ����������� �������, ��� - �������. ������ ������� ������ ������� ����� �� �� ����� ���� ����.

������������ ��������� ������ ����������� ���������� �� ��������� ���������������� �������, �� ���������� ���������� �������������� ����. � ���� ����� � ������ ������������� ������ �������������� ��������, ���� ���, ���������� �� ����� ���������, ����� ����� � ��������� ���������� �� �� ����� �����, ��� �� ����� ������������'�������� �������� ����. �� �������, � ���������� ��������� �������� ��� ��� ��������� ��������: �������, ������� � �������.

������������ �������� � ������ �������� �������� ����� ������������� � ����� ��������� ����������� ���� ��� �������� ����������� ������� ��������� ���� ��� ����� �������� �������� ����� �������� �� ����������� ������, ������������� ���������, �����������, ����� ������'�, ��������, ������, �������. �� �������, �� �������� ����������� ���������� ��������, � ����� ����� ��������� (��������), ��� ���������� �� ������������� �� ���� ���� ���������� �� �������� ����� ���������� ��������, ���������� ������� ������� ��������� ������. ������������ �������� ���� ����������� � �������� �����, � ������� ������, � ����������� ������ ����. ���� ����������� �� ������������� ���������� ������, �� ������������� � ����������� ������������� ������������ ����, �� ��������� �� ������. �� ������ ������������� ���������� ����� ������������� ����������� �������� � ������� ��������, � ���� ����������� ���� � ����� ��������, �� ������ ��������. ���, �� ���������� ��������� ����������� ������� ���������� �����, �� ���� �������� �� �� ������� ���������� ���� ������ ���� ��������� �� ���������� �����.

4. ���� - ������� ����� ���������� ��������.

� ������� ���� ������-������ ����� � �������� (��������), �� �������� ����������� � ����. ���� � �� ������� ����������� �������, ���� � ��������� � ����������, �������� � �������������� ��������. ���������� �� ���� ���������, ����� ����� � ��������� ����������, �� �������������� ������ �������� � ������, �������: ��������, ������������-������������, ��������, ����������-���������, ����������-������������� �� ������-��������������. ���� �� ����������� ����� �������� ����������� ����������� �������.

��� �������������� ����� ������ ������ ��������� � �������� ������ ����. �������� ������� ������ �� �����, �� ������� ����� ����� ������� � ������������� �� ���������.

�-���� ��������� �����, ���� ������� ��������� �������� ����, ���������� ���:

1. �������� ����� �� ����� �������������� ���������-��������� �������.

2. ���������� �������� � ��������� �� ����� ��� ����������� �������� � ������.

3. ������������ ���� ��� ����������� ���������� �������� ���� � ����������� ���� ��������, ������ � ������.

4. ������������ ������������ ��'����, ����������� ������.

5. ��'���� � ����� ��������� �������� � �������, ����� �� ���������� ����� �������� �������.

6. ������������ � ���������� �������� ��� ���� ����������.

7. �������� � ���������� ��� ����� ���������-

���������� ��������.

8. ��������� ������������ ����������� ������.

9. ��'���� � ������, ��������� ������� ����.

10. ���������� ���������-���������� �����, ����, �������, ������������ ������� �������� �� ��������.

11. ���������� ����� �������, ������� ��������� ���������� ���� �����.

12. ij���������, �������������, ������������ � ���������� ������� �����.

������ ���� ������ ������� ��������: �������, ���������, ��������. �� ��� ������� ������� ������ �� ����� ��������������� ������������, ������������ � ��������� ��������.

�� ����������� (������) ����� ��������:

�) ����� ���������� ������ ������� ������� �����;

�) ����������� ���������� ����� ����� � ����������� ���������� � ����������� ������;

�) ������������ ������ ��������� ���������� ��������;

�) ����������� �������� ����������� ���� � ������

��������;

�) ������� ����� �� �������� ��������� �����;

�) �������� ����� ���� ���������� �������� � ���������� �������� ����;

�) ������������ ������������ ���������� ��'����; 䳺���� �������� � ���������.

�� ����������� ����� ��������:

�) ���������� � �������� � ���� ���������� ������ ���������-���������� ��������, ������ ��������� � ���������;

�) �������� � ���������� ���� �������� �� ��������� ������������ ����, ������������ ����� ����������� ��������;

�) ������������ ����� ������ ��� � ����������������,����������, ����������� ��������� ����.

������ ������ �� ����� ���������:

�) ���������� �������� ����������� ����������� ��������, �������� �� �����;

�) ���������� � ���������� �������� �������, ���������� ������ � ������ ��������� ������;

�) ���������� � ���� ������ ���������� �������: ����������, �������������, ����������, ��������, �����������, �������������, ��������, ������� �� ��.;

�) ���������� ����������, ��������, �������, ��������, ��������-���������, ���������, ��������� ��������;

�) ������������� � ����������� � ������, ������������� � ���� ������.

��� ������������� ����� �� �����, � ���������� �������� ���������� � ���� ������: �����������, ����������, ����������, ��������-�㳺���, ����� �� ��.

³����� ���������� ������� �.�. ������ (�����), ����������� ��� ���� ��������-���������� ������� �������� ��쳿, �������� ������� �������� ������� �����.

���� �����: ����������� ����������� ����������. ������� �������� ����� ����� � ����������� ���.

��� �����: ���� ���������� �������� ����.

�������� �����:

�) ���� �������.

1. ������������� ������ ��� ����� ������� �������� �� ��������� ��'���� ��� ������������� ������������ �������.

2. ������� ��� ������� �������� ����� ����� � ����������� ���.

3. ��������� ������� ��������� �������� �������� ������� � ���� ��������.

�) �� ���������.

1. �������� ��������-���������� ��'���� �� ���������� �������� � �� �������������.

2. �������� ���� �������� �������� � ������ �� ������.

3. �������� ������� ������ ������� � ������� ����,

�) �� ����������.

1. ������ ���������� ����� �� �������� ���� �������.

2. ����� ������ � �������� ����� �� ������� ����������.

3. ����� �� ����������, � ����� �� � �� ����� � ��������� ��������.

4. ��������� ���������� ���� ������� ���������� ���...

5. ���� � ��������� �����.

���� � �������� �������� ����������� �������. �� �� ������ ��'����, ����� ������ ���� ������ �� ���� �� ������ ��������. �� ����� � �������� ���������� �����? �������� �� ���� ������� � �� ������� ��������� � � ������, � � ��������� ���������. ʳ������ ����������� ������� ������������ ���������.

�� �������� �������� ����������� ����������� ����� ��� �.�. ���������. ³� ������ ��� ���� �����:

1) ����� �����, ����� ���� � ���������� ���������, ��������� � ���������� ������ ��������,

2) ����� ����� �����,

3) ����� ��������� �����,

4) ����� �������� � ������ �����, �� ����������� ���� ������� ������ �������� �� ��������� ����������� ����.

������� ��������� � ������ ������ ���������� �.�. ��������� ����������� �����, ��� ���� �� �������. ��������� ������ �����, �� ����������� � ����, � ���:

1) ��������� (�����);

2) ����� �������� ����� �����;

3) ����� �������� ������� � ����;

4) ����� ������������ �����, ������� � ����;

5) ����� ������������ � �������������� �����;

6) ����� ��������, ������ � �������� �����, ������� �

���� (�.�. ������, �.� ������, �.�. �������� �� ��.).

���������� ���� ����� ������� �� �������, �������� �� ����� ���������� (���������) ���� ������. ����������� ����� �� �������� ����������� ����� � ����������� ���

�������. ��������� ����������� ��� ���������� ���