Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Натовп сприймає ідею крізь призму постаті вождя. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: В. І. Шпак. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії “Експрес-Об’ява”)


ВСТУП

Структурні зміни в економіці, її соціальна й технологічна орієнтація — чи не найважливіші й водночас найскладніші стратегічні завдання розвитку суспільства.

Особливо актуальні ці питання для постсоціалістичних країн, які об’єктивно й вимушено були поставлені в умови трансформації тотальною системною кризою адміністративно-планової економіки. Однак процеси реструктуризації та стратегічної економічної пере-орієнтації потребують і тривалого часу, і значних інвестиційних ре-сурсів, і, чи не найголовніше, адекватної державної політики. При цьому, на жаль, не існує вже перевірених практикою остаточних ре-цептів або обґрунтованого кінцевими результатами досвіду переходу від командних до ринкових умов господарювання. Тому пробле-ми структурної трансформації в комплексі, як і розвитку всіх її скла-дових, закономірно стають провідними в сучасній економічній науці.

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження щодо впливу основних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища насам-перед необхідні для виходу національної економіки зі стану розба-лансування й деформації. Лише наукова база, теоретично обґрунтована і практично апробована за кризи й відсутності можливостей для “експериментів” з правом на помилку, має стати фундаментом загальнодержавної економічної політики, визначення моделі ефек-тивної структури трансформації “перехідної економіки" на макро- і мікрорівнях. Нарешті, досягнення збалансованої структури суспіль-ного виробництва й поглиблення процесів його інтернаціоналізації

З

має обов’язково враховувати науковий аналіз наслідків структурних перетворень у зарубіжних країнах.

У загальних межах ринкової трансформації виокремлюється мале й середнє підприємництво. Воно справедливо посідає одне з чільних місць у формуванні власне механізму саморозвитку ринку. Адже в умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів на-самперед суб’єкти підприємництва, які не потребують великих стар-тових інвестицій, спроможні за певної підтримки найшвидше і найефективніше розв’язати проблеми демонополізації, стимулювати розвиток економічної конкуренції.

Від розвитку підприємництва залежить відродження вітчизняного товаровиробника, створення цивілізованого внутрішнього ринку товарів і послуг. Створюючи нові робочі місця, підприємництво сприяє якісному зростанню місцевих та Державного бюджетів через збільшення податкових надходжень від розширення кола платоспроможних платників. Реагуючи на зміни економічної кон’юнкту-ри більш ефективно, малий бізнес швидше пристосовується до нових умов, він здатний оперативно перебудовувати виробничий процес, налагоджувати виробництво нової номенклатури продукції, заповнюючи існуючі прогалини на ринку. При цьому діяльність суб’єктів малого бізнесу зорієнтована здебільшого на задоволення місцевих потреб у товарах та послугах — соціальних потреб населення.

Загалом важливий соціальний зміст малого бізнесу переконливо доводить і світова економічна практика. Його можна вважати своє-рідним “сектором виживання”, який залучає до сфери продуктивної діяльності значні соціальні верстви, включаючи тих, хто з різних причин втратив роботу, звільнених у запас військовослужбовців, молодь, жінок, працездатних пенсіонерів. Це особливо актуально за обставин перехідної економіки з її характерною особливістю — постійним зростанням кількості людей, для яких соціальна допомога вкрай необхідна.

Позбавлені соціального захисту з боку держави, ці категорії завдяки підприємницькій діяльності можуть вирішити проблему “влас-ного виживання”, ставши незалежними від державних структур. А це — важлива передумова становлення громадянського суспільства, а отже й побудови демократичного суспільства в цілому.

Слід наголосити, і це переконливо підтверджує світовий досвід, саме малий бізнес є головним джерелом інновацій — понад 60 % новітніх розробок здійснено незалежними винахідниками й невели-

4

кими компаніями. Це досягається специфічними організаційними умовами праці на малих підприємствах. При цьому власники чи ке-рівники малих підприємств, які беруть участь у розподілі прибутків і прагнуть вистояти в конкурентній боротьбі, більше зацікавлені у нових розробках та впровадженні найновіших досягнень НТП, ніж керівники великого підприємства із значно більшою інертністю роз-витку. В свою чергу, інновації — прямий шлях до відчутного зни-ження собівартості кінцевого продукту, а значить і підвищення його конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Тож очевидно, що підприємницька ініціатива в системі малого й середнього бізнесу здатна суттєво прискорити структурні перетворення в народному господарстві, стимулювати цивілізовану конку-ренцію, додаткові надходження до бюджету. При цьому відкрива-ються нові робочі місця, створюються умови для підвищення соціально-економічного становища населення, отримання адекватної зарплатні, а значить — становлення середнього класу — основи ста-більності демократичної держави. Отже, у процесі розвитку малого підприємництва відчутно нейтралізується низка негативних політичних і соціально-економічних наслідків, пов’язаних зі структурною кризою, зростанням безробіття, посиленням соціальної напруги в суспільстві.

Проте, на жаль, в Україні сектор малого й середнього підприєм-ництва ще не відіграє в національній економіці такої важливої ролі, як в економічно розвинутих країнах, не розвивається достатньо енер-гійно для того, аби забезпечити динамічне нарощування власного потенціалу й загальне покращення економічної ситуації у країні. Тому нині вкрай важливо з’ясувати причини такої тенденції, розробити на-уково обґрунтовані рекомендації щодо усунення і об’єктивних, і суб’єктивних перешкод та стимулювання його розвитку.

З огляду на глибину вказаної економічної проблеми у цьому дослідженні закцентовано увагу на аналізі видавничо-поліграфічної та рекламної сфер у контексті розвитку малого бізнесу в Україні за перехідної економіки. На загальному тлі всіх компонентів економічної трансформації, специфіки становлення вітчизняного недержавного сектора національної економіки рекламна й видавнича га-лузі різняться ще й внутрішніми особливостями, виконуючи, крім суто економічних, ще й інші важливі функції загальнодержавного

5

масштабу, що також суттєво актуалізує обраний напрям наукового дослідження.

Загальним проблемам економічної реструктуризації країн з пере-хідною економікою присвячені наукові дослідження українських вчених О. М. Алімова, В. Б. Гриньова, М. І. Долішнього, І. І. Лукі-нова, М. С Герасимчука, Р. О. Івануха, В. К. Симоненка, Ю. Д. Ко-стіна, Б. М. Крижановського.

Питання розвитку малого бізнесу знайшли відображення в дослідженнях А. І. Барановського, М. Д. Білика, 3. С Варналія, Л. І. Во-ротінової, І. Г. Ганечко, Ю. І. Єханурова, О. В. Жука, О. Є. Кузьмі-на, Н. Л. Лесик, Д. В. Ляпіна, С. К. Реверчука, Н. В. Савки, Н. Є. Ку-бай, О. В. Титаренко, В. К. Черняка, Ю. Ю. Юрченко, інших відомих вітчизняних науковців та економістів.

Серед російських дослідників проблем малого підприємництва варто назвати В. С. Афанасьева, А. О. Блінова, В. Н. Ічитовкіна, П. О. Мягкова, В. А. Рубе, В. Е. Савченка, А. А. Шулуса. їхні праці — вагомий внесок у теорію та практику економічної думки. При цьому досвід Росії в економічній трансформації дуже важливий для України не лише з огляду на подібність проблем на шляху ринкових перетворень нашого стратегічного партнера, а й у зв’язку з практичною потребою знання російського ринку і перспектив його розвитку.

Серед досліджень західної економічної думки, присвячених під-приємництву, насамперед відзначимо праці П. Бернса, Й. Ворста, П. Друкера, П. Ровантлоу, Д. Сторея, П. Хейне, Г. Хостінга, Й. Шум-петера.

У теорію наукового вирішення проблеми економічних транс-формацій вагомий внесок зробили відомі західноєвропейські й північноамериканські наукові центри й дослідні групи. Світове визнання отримали наукові дослідження К. Оппенлендера (Мюнхенський інститут економічних досліджень), І. Морвана (Рейнський університет), С. Ландайна (Прінстонський університет), Дж. Адам-са (Пенсільванський університет) тощо. Проте вони торкаються переважно структурної політики країн з розвинутою ринковою економікою, а також змісту, концепцій та механізмів реалізації економічної політики.

Пропонований доробок висвітлює економічні процеси, пов’язані зі становленням та функціонуванням малого бізнесу в Україні на при-кладі конкретного підприємства, показує розвиток підприємництва

6

у видавничо-поліграфічній та рекламній сферах в умовах перехідної економіки. Тема охоплює економічні процеси в Україні на макро- і мікрорівнях, документи й матеріали, що відображають становлення й розвиток малого та середнього бізнесу на перехідному етапі економіки, кон’юнктуру й розвиток вітчизняного ринку видавничо-поліграфічних та рекламних товарів і послуг, досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств у цій сфері.

У цій книжці показано проблеми і перспективи становлення й розвитку малого та середнього бізнесу у видавничій і рекламній сфе-рах діяльності в перехідний період економіки України; проаналізовано становище й основні тенденції економічного розвитку України в перехідний період, розвиток малого та середнього підприємництва у структурі національної економіки; узагальнено вітчизняний і зару-біжний досвід; виявлено проблеми і перспективи розвитку малого й середнього бізнесу в Україні; досліджено особливості й проблеми розвитку вітчизняного ринку видавничо-поліграфічних та реклам-них послуг; на основі аналізу рекламної та видавничої діяльності Української видавничо-поліграфічної компанії “ЕксОб” виявлено закономірності, особливості та проблеми розвитку малого та серед-нього бізнесу в зазначених сферах на перехідному етапі національ-ної економіки; розроблено конкретні пропозиції щодо усунення пе-решкод на шляху розвитку малого та середнього підприємництва у рекламній та видавничій сферах діяльності в Україні, загального поліпшення ситуації в галузі.

Теоретико-методологічна база книжки являє собою загальнона-укові положення економічної теорії про об’єктивні економічні закони та категорії, праці українських і зарубіжних учених та економістів з досліджуваної проблеми, законодавчі й нормативні акти, матеріали наукових форумів, інформаційні дані Держкомстату Ук-раїни, Мінекономіки України, міжнародних та вітчизняних фондів, організацій, які підтримують мале підприємництво.

У процесі підготовки видання було застосовано методи систем-ного аналізу та наукової абстракції. За допомогою порівняльного методу здійснювався аналіз елементів державної підтримки малого бізнесу в різних країнах. При дослідженні досвіду становлення підприємництва в інших країнах використовувався метод аналогії.

Особливо слід відзначити історичний підхід до аналізу становлення підприємництва в Україні, тобто вивчення досліджуваної проблеми впродовж тривалого часового інтервалу, що дало змогу виокремити

7

як закономірності розвитку вітчизняного малого бізнесу, так і його особливості на сучасному етапі, з’ясувати зміст, критерії, основні тенденції розвитку малого бізнесу, особливості та проблеми його розвитку на фоні динаміки політичних, соціально-економічних реалій перехідного періоду України; дослідити традиції, специфіку й проблеми розвитку вітчизняного ринку рекламних і видавничо-поліграфічних товарів і послуг; науково систематизувати власний досвід управління УВПК “ЕксОб” в умовах перехідної економіки. На основі аналізу рекламної та видавничої діяльності УВПК “ЕксОб” виявлено закономірності, особливості та проблеми розвитку малого й середнього бізнесу в зазначених сферах на перехідному етапі на-ціональної економіки; розроблено пропозиції щодо усунення пере-шкод на шляху розвитку малого і середнього підприємництва в рек-ламній та видавничій сферах діяльності в Україні та загального поліпшення ситуації в галузі; розроблено рекомендації щодо усунення перешкод на шляху розвитку малого бізнесу в Україні загалом та у видавничо-поліграфічній і рекламній її сферах зокрема.


Книга: В. І. Шпак. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії “Експрес-Об’ява”)

ЗМІСТ

1. В. І. Шпак. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії “Експрес-Об’ява”)
2. ВСТУП
3. Розділ І. Малий бізнес: теоретичні основи і специфіка розвитку в перехідній економіці України. 1.1. Зміст, критерії, основні тенденції розвитку малого підприємництва
4. 1.2. Умови становлення малого бізнесу
5. 1.3. Мале підприємництво у структурі національної економіки, особливості та проблеми розвитку
6. Розділ 2. Малий бізнес на вітчизняному ринку рекламних і видавничо-поліграфічних товарів і послуг (на прикладі діяльності Української видавничо-поліграфічної компанії “ЕксОб”). 2.1. Друковані засоби масової інформації України на межі тисячоліть
7. 2.2. Видавничо-поліграфічна, рекламна діяльність УВПК “ЕксОб”: історія розвитку, досвід, основні принципи
8. Заключна частина
9. Список використаної та рекомендованої літератури

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate