Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Говорити лихе і промовчувати добре – однакове є зло. / Григір Тютюнник

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Свірко С. В.. Розділи 9-11. Додатки.


ДОДАТКИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні

(Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 1707-III (1707-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.255

№ 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318

№ 1829-III (1829-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, № 46, ст.391)

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

внутрішньогосподарський (управлінський) облік — система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;

господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства;

зобов’язання — заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

економічна вигода — потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів;

консолідована фінансова звітність — фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам;

облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;

первинний документ — документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;

фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

користувачі фінансової звітності (далі — користувачі) — фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі — підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

(Частину другу статті 2 виключено на підставі Закону № 1707-III (1707-14) від 11.05.2000.)

3. Суб’єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку

та фінансової звітності

1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

2. Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського обліку

та фінансової звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:

обачність — застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення — фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономність — кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

послідовність — постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

безперервність — оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

нарахування та відповідність доходів і витрат — для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою — операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

історична (фактична) собівартість — пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

єдиний грошовий вимірник — вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці;

періодичність — можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку

та фінансової звітності

Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України.

Розділ II

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського

обліку та фінансової звітності в Україні

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

4. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.

5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов’язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України. (Статтю 6 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом від 08.06.2000 № 1807-III (1807-14).)

6. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.

Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку

1. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою:

організації розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні;

методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки обліково-економічної інформації;

розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.

2. Методологічна рада з бухгалтерського обліку утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, представників громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України.

3. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджуються Міністром фінансів України.

Розділ III

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.

5. Підприємство самостійно:

визначає облікову політику підприємства;

обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

6. Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (далі — бухгалтер):

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

8. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

Стаття 9. Первинні облікові документи

та регістри бухгалтерського обліку

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату і місце складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

7. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

8. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Посадова особа підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучаються. Обов’язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов’язань

1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

2. Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством.

Розділ IV

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

2. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

3. Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

4. Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

5. Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

6. Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів Державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України.

Стаття 12. Консолідована та зведена фінансова звітність

1. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.

2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління.

Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності.

3. Об’єднання підприємств крім власної звітності складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об’єднань підприємств відповідно до законодавства. (Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом від 11.05.2000 № 1707-III (1707-14).)

Стаття 13. Звітний період

1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).

2. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

3. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності

1. Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Відкриті акціонерні товариства, підприємства — емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

4. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.

Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства

про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.

Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно до законів України на керівників та інших посадових осіб підприємств у зв’язку з допущеними методологічними помилками або арифметичними описками ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, пов’язаними із введенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосовуються з 1 січня 2001 року. (Пункт 1 доповнено абзацом згідно із Законом від 22.06.2000 № 1829-III (1829-14).)

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 16 липня 1999 року

№ 996-XIV

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 88 від 24.05.95

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

05 червня 1995 р.

vd950524 vn88

за № 168/704

Про затвердження Положення про документальне

забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 року № 147, НАКАЗУЮ:

Затвердити та надіслати для застосування Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, додається.

Заступник Міністра С. А. Буковинський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 24 травня 1995 року № 88

Положення

про документальне забезпечення записів

у бухгалтерському обліку

1. Загальні положення

1.1. Положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі — підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі — установи).

1.2. Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

1.3. Усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватись інша мова у порядку, визначеному статтею 11 Закону України «Про мови в Українській РСР» (8312-11).

Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований аутентичний переклад на зазначену мову.

2. Первинні документи

2.1. Первинні документи — це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції — це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов’язань і фінансових результатів.

2.2. Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі — первинні документи).

2.3. Документи, створені засобами обчислювальної техніки на машинозчитуваних носіях, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови надання їм юридичної сили і доказовості.

Документ, виготовлений машинним способом, повинен бути записаний на матеріальному носії (магнітному, паперовому), виготовлений і розмічений за вимогами відповідного стандарту і закодований згідно з затвердженою системою кодифікації.

На вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство, установа зобов’язані за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії.

2.4. Первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

При застосуванні засобів обчислювальної та іншої оргтехніки реквізити можуть бути зафіксовані у вигляді коду.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

2.5. Документ може бути підписаний особисто, із застосуванням факсиміле, штампу, символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення. Підписи осіб, відповідальних за складання первинних документів на обчислювальних машинах та інших засобах організаційної техніки, виконуються у вигляді паролю або іншим способом авторизації, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську операцію.

Документ на машинозчитуваному носії повинен мати код особи, відповідальної за правильність складання документа. Належність коду конкретній особі реєструється організацією-створювачем документа на машинозчитуваному носії, а також створюються технічні, програмні засоби та організаційні умови, що виключають можливість користування чужими кодами.

2.6. Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у здійсненні операцій, пов’язаних з прийомом і видачею грошових коштів, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об’єктів майна, забезпечуються підприємством, установою, що виконує ці операції, копіями первинних документів про таку операцію.

2.7. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватись з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.

2.8. Додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об’єктів майна передбачаються іншими нормативними актами.

2.9. У випадках, установлених законодавством, а також міністерствами і відомствами України, бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Бланки суворої звітності друкуються за зразками типових або спеціалізованих форм, затверджених відповідно Міністерством статистики за погодженням з Міністерством фінансів України або міністерствами і відомствами за погодженням з Міністерством статистики і Міністерством фінансів України, із обов’язковим друкуванням на бланках квитанцій, білетів, талонів, абонементів тощо їх номінальної вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, порядок нанесення якої (нумератором, типографським способом) встановлюють міністерства і відомства.

Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких провадиться на таких бланках, установлюються окремими нормативними актами.

2.10. Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

2.11. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому прокреслюванню.

2.12. Створення первинних документів на машинозчитуваних носіях провадиться з дотриманням вимог цього Положення, вказівок про надання юридичної сили документам на носіях інформації і про організацію бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.

2.13. Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.

Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов’язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачі особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинно бути обмежено.

2.14. Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені графіком документообороту терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи.

2.15. Первинні документи підлягають обов’язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції діючому законодавству, логічна ув’язка окремих показників.

2.16. Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані головному бухгалтеру підприємства, установи для прийняття рішення.

2.17. Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці — дату запису в обліковий регістр, а при обробці на обчислювальній установці — відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку.

2.18. Усі документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що стали підставою для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат, підлягають обов’язковому погашенню штампом або ручним надписом «Одержано» або «Сплачено» із зазначенням дати (числа, місяця, року).

3. Облікові регістри

3.1. Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

3.2. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом.

3.3. Підприємства й установи, що складають облікові регістри на машинозчитуваних носіях, зобов’язані забезпечити технічні засоби для їх відтворення у зручному для читання вигляді.

3.4. Відповідальність за правильність реєстрації інформації в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали їх.

3.5. Перенесення інформації з первинних документів до облікових регістрів повинно здійснюватися в міру її надходження до місця обробки (бухгалтерія, обчислювальна установка), проте не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, складання бухгалтерської і статистичної звітності, декларацій і розрахунків.

3.6. Форми облікових регістрів, порядок записів у них, обробки та використання необхідної інформації визначаються відповідними нормативними документами про порядок їх застосування.

3.7. Інформація про господарські операції підприємства, установи за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерських звітів, порядок складання яких встановлюється відповідною інструкцією.

4. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах

4.1. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

4.2. Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.

4.3. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком «мінус», а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

4.4. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом «виправлено» та підтверджено підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

4.5. У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускається.

4.6. Порядок виправлення помилок у документах і регістрах, що створені машинним способом, встановлюється вказівками з організації бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.

5. Організація документообороту

5.1. З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообороту, в якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.

5.2. Графік документообороту на підприємстві, в установі повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний термін його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації.

5.3. Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв’язку і термінів виконання робіт.

5.4. Працівники підприємства, установи створюють і подають первинні документи, які відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообороту. Для цього кожному виконавцю видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов’язків виконавця, терміни їх подання та підрозділи підприємства, установи, до яких передаються ці документи.

5.5. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером. Вимоги головного бухгалтера щодо порядку подання до бухгалтерії або на обчислювальну установку необхідних документів та відомостей є обов’язковими для усіх підрозділів і служб підприємства.

6. Зберігання документів

6.1. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов’язковій передачі до архіву.

6.2. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

6.3. Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

6.4. Порядок зберігання первинних та вихідних документів на машинозчитуваних носіях визначається вказівками з організації бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.

6.5. Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву.

6.6. Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, установи визначається згідно з Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної представницької і виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

6.7. Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.

6.8. Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може провадитися тільки за рішенням головного бухгалтера.

6.9. Вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів у підприємств, установ може бути здійснено тільки за постановою органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і судів, державної контрольно-ревізійної та податкової служб відповідно до чинного законодавства України. Вилучення оформлюється протоколом (актом), копія якого вручається під розписку відповідній посадовій особі підприємства, установи.

З дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть зняти копії та скласти реєстр документів, що вилучаються, із зазначенням підстав і дати їх вилучення.

Якщо вилучаються томи документів, які недооформлені (не переплетені, не пронумеровані тощо), то з дозволу і в присутності представників органів, які проводять вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть дооформити ці томи (зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчити своїм підписом та печаткою).

Органи, що вилучили документи, забезпечують підприємствам, установам за їх письмовим зверненням можливість зробити виписку, витяг, копію документів для видачі довідок за обставинами відповідно до законодавства.

У разі повернення вказаними органами документів, що були раніше вилучені, такі документи приймаються під розписку відповідною посадовою особою підприємства, установи та разом із рішенням про повернення підшиваються до тих же томів, з яких документи були вилучені та в яких знаходяться постанови про вилучення, реєстр і копії таких документів.

6.10. У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.

Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а також державній податковій інспекції — підприємствами та місцевому фінансовому органу — установами, в 10-денний термін.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 114 від 10.12.99

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 грудня 1999 р.

за № 890/4183

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського

обліку бюджетних установ та Порядку застосування

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства

№ 67 від 27.07.2000

№ 67 від 27.07.2000

№ 140 від 27.12.2000

№ 122 від 19.07.2001

№ 54 від 26.03.2002

№ 54 від 26.03.2002

№ 91 від 27.05.2002

№ 91 від 27.05.2002

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас. 0. Позабалансові рахунки

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Розділ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робочі і продуктивні тварини

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

112

Бібліотечні фонди

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

115

Тимчасові нетитульні споруди

116

Природні ресурси

117

Інвентарна тара

118

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

119

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

12

Нематеріальні активи

121

Авторські та суміжні з ними права

122

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Знос нематеріальних активів

(Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 67 від 27.07.2000)

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина і матеріали

202

Обладнання, конструкції і деталі до установки

203

Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами

204

Будівельні матеріали

205

Інші виробничі запаси

21

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

212

Тварини на відгодівлі

213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сім’ї бджіл

217

Доросла худоба, вибракувана з основного стада

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

222

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

23

Матеріали і продукти харчування

231

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

232

Продукти харчування

233

Медикаменти і перев’язувальні засоби

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

235

Паливо, горючі і мастильні матеріали

236

Тара

237

Матеріали в дорозі

238

Запасні частини до машин і обладнання

239

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сільськогосподарського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

(Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 67 від 27.07.2000)

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки на видатки установи

312

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам

313

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

314

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

316

Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

317

Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

318

Поточні рахунки в іноземній валюті

319

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

Реєстраційні рахунки

322

Особові рахунки

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

325

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

327

Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

328

Інші рахунки в казначействі

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

332

Грошові документи в іноземній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одержані

341

Векселі, одержані в національній валюті

342

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покупцями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебіторами

361

Розрахунки в порядку планових платежів

362

Розрахунки з підзвітними особами

363

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

364

Розрахунки з іншими дебіторами

(Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002, № 91 від 27.05.2002)

Клас 4. Власний капітал

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

41

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

42

Результати виконання бюджетів

421

Результати виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

43

Результати виконання кошторисів

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

Переоцінка матеріальних активів

442

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків

502

Відстрочені довгострокові кредити банків

503

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові зобов’язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків

602

Відстрочені короткострокові кредити банків

603

Інші короткострокові позики

604

Прострочені позики

605

Короткострокові позики з бюджету

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками

612

Поточна заборгованість за довгостроковими векселями

613

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

62

Короткострокові векселі видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

632

Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

633

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень

634

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

635

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків та платежів

641

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

642

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із страхування

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення

652

Розрахунки із соціального страхування

653

Розрахунки із страхування на випадок безробіття

654

Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки із заробітної плати

662

Розрахунки зі стипендіатами

663

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

664

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

665

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

666

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

667

Розрахунки з працівниками за позиками банків

668

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

669

Інші розрахунки за виконані роботи

67

Розрахунки за іншими операціями і кредиторами

671

Розрахунки з депонентами

672

Розрахунки за депозитними сумами

673

Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень

674

Розрахунки за спеціальними видами платежів

675

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні розрахунки

681

Внутрішні розрахунки за загальним фондом

682

Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

69

Кошти бюджетів

691

Кошти, передані й отримані

(Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002)

Клас 7. Доходи

70

Доходи загального фонду

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

702

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

712

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

713

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

714

Кошти батьків за надані послуги

715

Доходи загального фонду, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

716

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

722

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

723

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

73

Доходи бюджетів

731

Доходи сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

74

Інші доходи

741

Інші доходи бюджетних установ

(Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002)

Клас 8. Витрати

80

Видатки із загального фонду

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

803

Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

81

Видатки спеціального фонду

811

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

812

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

813

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

82

Виробничі витрати

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

822

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

824

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

826

Видатки до розподілу

(Клас 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002)

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

02

Активи на відповідальному зберіганні

03

Незавершене капітальне будівництво

04

Непередбачені активи і зобов’язання

05

Гарантії та забезпечення

07

Списані активи та зобов’язання

08

Бланки суворого обліку

09

Призначення та зобов’язання

(Клас 0 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства

№ 91 від 27.05.2002)

Подпись: 336Подпись: Додатки

Додаток 4

ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ

при Кабінеті Міністрів України

ПЕРЕЛІК

№ 11-а від 31.03.97 Утвержден приказом

м. Київ Главного архивного управления

при Кабинете Министров Украины

от 31.01.97 г. № 11-а

Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств, з вказуванням строків зберігання документів

№ статьи

Вид документа

Срок хранения документов

Примечания

в учреждениях, организациях, на предприятиях, документы которых поступают в госархивы

в учреждениях, организациях, на предприятиях, документы которых поступают в госархивы

4.2. Бухгалтерский учет и отчетность

308

Бухгалтерские отчеты и балансы организаций и пояснительные записки к ним:

*При отсутствии годовых — постоянно

а) сводные годовые

Постоянно

**При отсутствии годовых — 10 лет

б) годовые

Постоянно

10 лет

в) квартальные

3 года*

3 года**

309

Отчеты по финансированию:

а) сводные годовые

Постоянно

*При отсутствии годовых — постоянно

б) годовые

Постоянно

10 лет

**При отсутствии годовых — 10 лет

в) квартальные

3 года*

3 года**

***При отсутствии годовых и квартальных — постоянно

г) месячные

1 год***

1 год***

****При отсутствии годовых и квартальных — 10 лет

310

Передаточные, разделительные, ликвидационные балансы и приложения, пояснительные записки к ним

Постоянно

10 лет

311

Протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и утверждению отчетов и балансов:

б) годовые

постоянно

10 лет

*При отсутствии годовых — постоянно

в) квартальные

3 года*

3 года**

**При отсутствии годовых — 10 лет

312

Аналитические таблицы по разработке и анализу годовых отчетов и балансов

Постоянно

5 лет

313

Переписка по утверждению и уточнению балансов и отчетов

3 года

3 года

Подпись: 337Подпись: Додаток 4

314

Переписка по срокам представления бухгалтерской и финансовой отчетности

1 год

1 год

Подпись: 338Подпись: Додатки

№ статьи

Вид документа

Срок хранения документов

Примечания

в учреждениях, организациях, на предприятиях, документы которых поступают в госархивы

в учреждениях, организациях, на предприятиях, документы которых поступают в госархивы

315

Первичные документы и приложения к ним, фиксирующие факт выполнения хозяйственных операций и являющиеся основанием для бухгалтерских записей (кассовые, банковские документы, извещения банков и переводные требования, выписки банков, наряды на работу, табеля, акты о приемке, сдаче списании имущества и материалов, квитанции и накладные по учету товарно-материальных ценностей, авансовые отчеты и т. п.)

3 года*

3 года*

*При условии завершения ревизий. В случае возникновения споров, противоречий, следственных и судебных дел — хранятся до вынесения окончательного решения

316

Лицевые счета:

а) для рабочих и служащих, студентов

75 лет — «В»

75 лет — «В»

*После завершения выплаты пособий и пенсий; для одноразовой помощи — 1 год

б) для получателей пенсий и государственных пособий

5 лет*

5 лет*

317

Расчетные (расчетно-платежные) ведомости (в том числе на машинных носителях)

5 лет*

5 лет*

*При отсутствии лицевых счетов — 75 лет

318

Инвентарные карточки и журналы учета основных средств

3 года*

3 года*

*После ликвидации основных фондов

Подпись: Додаток 4

319

Доверенности на получение денежных сумм и товарно-материальных ценностей (в том числе аннулированные доверенности)

3 года

3 года

320

Гарантийные письма

3 года

3 года

321

Учетные реестры (главная книга, журналы-ордера, разработочные таблицы и т. п.)

3 года*

3 года*

*При условии завершения ревизий. В случае возникновения споров, противоречий, следственных и судебных дел — хранятся до вынесения окончательного решения

322

Вспомогательные и контрольные книги, журналы, картотеки, кассовые книги, оборотные ведомости

3 года*

1 год*

*При условии завершения ревизий. В случае возникновения споров, противоречий, следственных и судебных дел — хранятся до вынесения окончательного решения

323

Книги учета депонированной заработной платы, журналы регистрации исполнительных листов

3 года

3 года

324

Журналы, книги регистрации счетов, кассовых ордеров, доверенностей, платежных поручений и т. п.

3 года

3 года

Подпись: 339325

Корешки, копии ордеров, счетов, фактур, накладных, квитанций, чековых книжек, ассигнаций

3 года*

3 года*

*При условии завершения ревизий. В случае возникновения споров, противоречий, следственных и судебных дел — хранятся до вынесения окончательного решения

Подпись: 340Подпись: Додатки

№ статьи

Вид документа

Срок хранения документов

Примечания

в учреждениях, организациях, на предприятиях, документы которых поступают в госархивы

в учреждениях, организациях, на предприятиях, документы которых поступают в госархивы

326

Реестры счетов к оплате

3 года*

3 года*

*При условии завершения ревизий. В случае возникновения споров, противоречий, следственных и судебных дел — хранятся до вынесения окончательного решения

327

Отчеты, ведомости по поступлению, расходованию и остаткам драгоценных металлов, алмазов и изделий из них

3 года

3 года

328

Сведения по использованию кредитов:

а) годовые

3 года

3 года

б) квартальные

1 год

1 год

329

Сведения по учету фондов, лимитов заработной платы и контролю за их распределением, по расчетам по перерасходованию и задолженности по заработной плате, по отчислениям с заработной платы, по средствам социального страхования, по выплате отпускных и выходного пособия и т. п.

3 года

3 года

Подпись: Додаток 4

330

Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентарные описи, акты, сличительные ведомости) по инвентаризации

3 года*

3 года*

*При условии завершения ревизий. В случае возникновения споров, противоречий, следственных дел — хранятся до вынесения окончательного решения

331

Документы (копии отчетов, выписки из протоколов, заключения) по выплате пособий, пенсий, оплате листов нетрудоспособности из фонда социального страхования

Пока не пройдет необходимость

Пока не пройдет необходимость

332

Исполнительные листы

Пока не пройдет необходимость

Пока не пройдет необходимость

333

Поручения-обязательства на товары, получаемые в кредит, переписка по оформлению поручений-обязательств

Пока не пройдет необходимость

Пока не пройдет необходимость

334

Справки, представляемые в бухгалтерию на оплату учебных отпусков, получение льгот по налогам и т. п.

Пока не пройдет необходимость

Пока не пройдет необходимость

335

Документы (справки, акты, обязательства, переписка) по дебиторской задолженности, растратам, недостачам, хищениям

Пока не пройдет необходимость

Пока не пройдет необходимость

336

Документы (протоколы, акты, отчеты) по переоценке основных фондов

Постоянно

До новой переоценки

Подпись: 341337

Акты, ведомости переоценки и определения износа основных средств

Постоянно

До новой переоценки

Подпись: 342Подпись: Додатки

№ статьи

Вид документа

Срок хранения документов

Примечания

в учреждениях, организациях, на предприятиях, документы которых поступают в госархивы

в учреждениях, организациях, на предприятиях, документы которых поступают в госархивы

338

Паспорта зданий*, сооружений*, оборудования

3 года*

3 года*

*Паспорта зданий, сооружений — памятников архитектуры, находящиеся под охраной государства, постоянно.

**После ликвидации основных средств

339

Наблюдательные дела по надзору за зданиями и сооружениями, находящимися под охраной государства

Постоянно

340

Переписка по паспортизации зданий и сооружений

3 года

3 года

341

Документы (планы, отчеты, переписка) по проведению документальных ревизий и контрольно-ревизионной работы

3 года

3 года

342

Акты документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, документы (справки, докладные записки) к ним

5 лет

5 лет*

*При условии завершения ревизий. В случае возникновения споров, противоречий, следственных и судебных дел — хранятся до вынесения окончательного решения

Подпись: Додаток 4

343

Переписка по финансово-хозяйственной деятельности (по учету фондов, наложению и взысканию штрафов, приемке, сдаче, списанию материальных ценностей и т. п.)

3 года

3 года

344

Акты проверок касс, правильности взимания налогов и т. п.

3 года

3 года

345

Договоры, соглашения (хозяйственные, операционные, трудовые и т. п.)

3 года*

3 года*

*По истечении сроков действия договоров, соглашений при условии завершения ревизий

346

Реестры договоров

3 года

3 года

347

Договоры о материальной ответственности

5 лет*

5 лет*

*После увольнения материально ответственного лица

348

Образцы подписей (материально ответственных лиц)

Пока не пройдет необходимость

Пока не пройдет необходимость

349

Сведения по регистрации государственных предприятий, учреждений, организаций, кооперативов, малых предприятий и т. п.

5 лет*

5 лет*

*После ликвидации предприятий, учреждений, организаций

Подпись: 343350

Расчетные ведомости уплаты взносов в различные фонды

3 года

3 года

Додаток 5

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи З бухгалтерськоГО обліку

і фінансової діяльності в бюджетних установах

1. Облік необоротних активів:

· облік наявності необоротних активів при проведенні інвентаризації;

· облік руху необоротних активів;

· облік операцій по вибуттю і переміщенню необоротних активів;

· Подпись: 344Подпись: Додатки

облік зносу необоротних активів.

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

1

Облік наявності необоротних активів при проведенні інвентаризації

Виписка даних про наявність необоротних активів в інвентаризаційні відомості необоротних активів

Інвентаризаційна

відомість обліку

3

2

Облік руху необоротних активів:

а) побудованих;

б) безкоштовно отриманих;

в) виготовлених господарським способом;

г) придбаних

Ведення картотеки необоротних активів і облік їх руху в оборотній відомості з обміну руху необоротних активів

1-ша позиція

картки

10

1-й запис

у відомість

10

3

Облік операцій по вибуттю і переміщенню необоротних активів

Запис у нагромаджувальну відомість (меморіальний ордер № 9) по кожному документу

1-ша позиція

Нагромаджувальна відомість

15

Аналіз отриманих результатів у меморіальному ордері № 9

Меморіальний

ордер

25

4

Облік зносу необоротних активів

Складання оборотної відомості по зносу необоротних активів. Запис суми зносу в меморіальному ордері № 16, в книзі «Журнал-головна»

Запис у книзі

1-ша позиція

15

Подпись: Додаток 5

2. Облік матеріальних запасів:

· облік оприбуткування готових виробів і продукції, переданої на склад із виробничих майстерень;

· облік надходження готових виробів і продукції підсобних сільськогосподарських господарств;

· облік коригування різниці між плановою і фактичною собівартістю;

· облік поставок обладнання та будматеріалів, придбання тварин для відгодівлі, продуктів харчування та матеріалів;

· облік списання обладнання, будівельних матеріалів довгострокового користування;

· облік видачі МШП зі складу;

· облік списання МШП, що є непридатними для подальшого використання.

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

1

Облік оприбуткування готових виробів і продукції, переданої на склад із виробничих майстерень

Відображення надходження готових виробів і продукції, переданої із виробництва на склад. Ведення книги складського обліку готових виробів. Звіряння даних бухгалтерського та складського обліку

Книга

обліку

1-ша позиція

20

2

Облік надходження готових виробів і продукції підсобних господарств

Оприбуткування готових виробів і продукції підсобних господарств за допомогою актів приймання чи інших документів. Аналітичний облік за найменуванням, кількістю, вартістю і місцем зберігання на картках відповідних форм

Картка

1-ша позиція

15

Подпись: 3453

Облік коригування різниці між плановою і фактичною собівартістю

Коригування планової собівартості в кінці року до фактичної собівартості на суму реалізованої продукції. Розрахунок економії планової собівартості

Картка

15

Подпись: 346Подпись: Додатки

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

4

Облік отриманих від постачальника обладнання і будівних матеріалів для будівництва, придбання тварин для відгодівлі, матеріалів і продуктів харчування

Аналітичний облік обладнання і будівельних матеріалів за найменуванням матеріалів, кількістю та вартістю на картках відповідних форм, придбання молодняка за видами і віковими групами в книгах обліку тварин відповідної форми, продуктів харчування в оборотних відомостях

Журнал

1-ша позиція

6

5

Облік списання обладнання, будівельних матеріалів, матеріалів довгострокового використання, списання нестач і втрат матеріалів за рахунок установи

Списання обладнання, будівельних матеріалів, матеріалів довгострокового використання, облік нестач і втрат матеріалів і продуктів харчування відповідно до актів списання чи інших документів

Картка

Книга

обліку

1-ша позиція

4

5

6

Облік МШП

Облік МШП у відомостях оперативного обліку (кількісного) обліку руху МШП чи в книзі складського обліку матеріалів. Звіряння даних бухгалтерського і складського обліку

Відомість

чи реєстр

1-ша позиція

5

7

Облік видачі зі складу в експлуатацію МШП

Обробка документації на відпуск зі складу МШП, що надійшла. Відображення бухгалтерської операції з обліку видачі зі складу МШП на вкладних аркушах чи оборотних відомостях. Звіряння даних бухгалтерського і складського обліку

Накладна,

вимога

Оборотна

відомість

чи вкладний аркуш

1-ша позиція

5

5

8

Списання МШП, що є непридатними до використання

Обробка отриманих документів на списання МШП. Списання МШП на основі затвердженого «Акта на списання з балансу»

Акт на списання

1-ша позиція

5

Подпись: Додаток 5

3. Облік касових операцій:

· оформлення документів;

· отримання грошей в установах банків;

· видача коштів із каси;

· внесення коштів на рахунки в уповноважених установах банків чи органах Державного казначейства;

· видача цінних документів та інших грошових коштів;

· складання щоденного касового звіту.

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

1

Оформлення підготовчих документів для отримання готівки

Оформлення заявки на виплату готівки та передача її до Державного казначейства для обробки та перевірки

1-ше оформлення документа

20

2

Отримання готівки

Здача в уповноважену установу банку грошового чека на отримання готівки (виписаний на основі заявки на виплату готівки органом Держказначейства)

1-ше отримання грошей в банку

30

3

Видача коштів із каси

Отримання підпису одержувача в платіжній відомості, видача коштів

1-ша видача

грошей із каси

2

4

Видача цінних документів та інших грошових коштів

Запис по кожному касовому ордеру в касову книгу. Видача інших грошових коштів. Передача відривних листків у бухгалтерію для обліку бланків суворої звітності

1-ша видача

цінних

документів

10

5

Внесення коштів на рахунки

Внесення коштів у банк за об’явою на внесення готівкових коштів та отримання квитанції про факт внесення

1-ше внесення

коштів у банк

20

Подпись: 3476

Складання щоденного касового звіту

Внесення в дану форму звіту всієї необхідної інформації

1-й касовий

звіт

30

Подпись: 348Подпись: Додатки

4. Облік грошових коштів на рахунках в уповноважених установах банків та казначейства:

· облік отриманих асигнувань та власних надходжень;

· облік руху грошових коштів на поновлення касових видатків;

· облік отримання в касу готівки, коштів за грошовими чеками з рахунків;

· облік безготівкових розрахувань в оплату постачальником за матеріальні цінності, обладнання, будівельні матеріали для нового будівництва і надання послуг;

· облік безготівкових перерахувань до бюджету і позабюджетних соціальних фондів;

· облік отримання коштів на рахунки для виконання доручень.

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

1

Облік отриманих асигнувань та власних надходжень

Формування оборотних відомостей за відповідними рахунками. Звіряння даних залишків на рахунках установ з даними органів казначейства установ банків за виписками з рахунків

Відомість

1-ша позиція

6

2

Облік руху грошових коштів на поновлення касових видатків

Формування оборотів за рахунками, що відображають рух грошових коштів, на поновлення касових видатків у меморіальних ордерах

Формування інформації аналітичного обліку касових видатків

Меморіальний

ордер № 2/3

1-ша позиція

Картка обліку касових видатків

1-ша позиція

6

3

3

Облік безготівкових перерахувань в оплату постачальнику за матеріальні цінності і послуги

Обробка документів, які є підставою для здійснення різних операцій з постачальниками. Формування оборотів за рахунками в меморіальних ордерах № 4, № 6, № 7

Меморіальний

ордер

1-ша позиція

7

4

Облік безготівкових перерахувань до бюджету та інших позабюджетних фондів

Формування оборотів за рахунками, що відображають розрахунки з бюджетом та позабюджетними соціальними фондами

Відомість

1-ша позиція

5

5

Облік отримання коштів на рахунки для виконання доручень

Аналітичний облік отримання коштів на рахунки установи

Відомість

1-ша позиція

10

Подпись: Додаток 5

5. Облік фондів:

· облік фонду в необоротних активах;

· облік фонду в МШП.

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

1

Облік фонду в необоротних активах

Формування відомостей за рахунками, що відображають операції по обліку фонду. Передання необхідних даних до Меморіального ордера № 9

Меморіальний

ордер, відомість

1-ша позиція

5

2

Облік фонду у МШП

Формування відомостей за рахунками, що відображають операції по обліку фонду. Введення необхідної інформації до Меморіального ордера № 10

Меморіальний

ордер, відомість

1-ша позиція

5

6. Облік розрахунків:

· облік розрахунків по зарплаті та стипендіям;

· облік нарахувань та утримань податків та зборів та розрахунків за ними;

· облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками;

· облік розрахунків з підзвітними особами;

· облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

1

Облік розрахунків по зарплаті та стипендіям

Складання відомості по нарахуванню заробітної плати. Внесення інформації до Меморіального

ордера

Меморіальний

ордер

1-ша позиція

5

Подпись: 3492

Облік нарахувань та утримань податків та зборів та розрахунків за ними

Складання відомості по нарахуванню заробітної плати з виокремленням інформації про утримання із зарплати та нарахуванням. Внесення інформації до Меморіального ордера № 5

Меморіальний

ордер

1-ша позиція

5

Подпись: 350Подпись: Додатки

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

3

Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками

Обробка документів, які є підставою для здійснення операцій з постачальниками і підрядчиками за виконані роботи і надані послуги. Формування оборотів за відповідними рахунками у меморіальних ордерах № 4, № 6, № 7

Меморіальний

ордер

1-ша позиція

7

4

Облік розрахунків з підзвітними особами

Обробка авансових звітів, виписування посадових ордерів, формування оборотів за рахунками з підзвітними особами в меморіальному ордері № 8

Меморіальний

ордер

1-й авансовий звіт

1-ша позиція

5

5

Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Обробка документів, які є підставою для здійснення розрахункових операцій з дебіторами. Формування оборотів за рахунками, що відображають дані види розрахунків

Меморіальний

ордер

1-ша позиція

7

7. Облік доходів:

· облік доходів загального фонду;

· облік доходів спеціального фонду;

· облік доходів від реалізації продукції.

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

1

Облік доходів загального фонду

Відображення бухгалтерських операцій щодо обліку доходів загального фонду в реєстрах аналітичного обліку. Складання відомостей за формами і видами

Відомість

книга

1-ша позиція

5

2

Облік доходів спеціального фонду

Формування оборотів за звітний період за власними надходженнями та іншими доходами спеціального фонду

Відомість

1-ша позиція

5

3

Облік доходів від реалізації продукції

Формування оборотів за звітний період за доходами, отриманими від виробничої та сільськогосподарської діяльності

Відомість

1-ша позиція

5

Подпись: Додаток 5

8. Облік видатків і затрат:

· облік видатків;

· облік затрат прямих;

· облік розподілу непрямих затрат.

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

1

Облік видатків

Обробка випроваджувальних документів (виписок з рахунків) та реєстрів обліку (меморіальних ордерів). Формування інформації про касові, фактичні видатки у відповідних картках

Картка

1-ша позиція

10

2

Облік прямих затрат на виробництво продукції, виконання науково-дослідних робіт

Аналітичний облік затрат за видами продукції, темами НДР, за статтями затрат

Багатографні

картки

1-ша позиція

20

3

Облік розподілу непрямих затрат за видами продукції і темами НДР

Розрахунок суми непрямих затрат, відображення бухгалтерських операцій з обліку і розподілу, затрат у відомостях і меморіальних ордерах

Відомість

1-ша позиція

15

9. Облік видатків і затрат:

· Книга «Журнал-Головна»;

· бухгалтерська звітність.

з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця

виміру

Нормативи

часу, хв

1

Складання книги «Журнал-Головна»

Складання книги «Журнал-Головна» за відповідний звітний період

1-ша позиція

2

Подпись: 3512

Складання бухгалтерської звітності

Складання бухгалтерської звітності за встановленим обсягом і формою

1-ша позиція

форми

5

Додаток 6

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БУХГАЛТЕРІЮ

І. Загальні положення.

1. Бухгалтерський облік являє собою процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність установи зовнішнім та внутрішнім користувачам.

2. Бухгалтерський облік в установі здійснюється бухгалтерією, яка діє на засадах самостійного структурного підрозділу установи.

3. Чисельність і штати бухгалтерії визначаються штатним розкладом установи.

4. Бухгалтерія в своїй діяльності керується Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, Бюджетним кодексом України, нормативними актами, що регулюють методику ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, Наказом про облікову політику установи, Статутом установи та даним Положенням про бухгалтерію.

5. Бухгалтерський підрозділ очолює головний бухгалтер, який призначається і звільняється з посади наказом керівника установи.

ІІ. Мета і завдання діяльності бухгалтерської служби.

1. Метою діяльності бухгалтерії є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан установи, результати її діяльності та про рух грошових коштів.

2. До основних завдань бухгалтерської служби входить ведення бухгалтерського обліку установи, організація обліку фінансово-господарської діяльності установи, здійснення контролю за збереженням власності, правильним використанням грошових коштів і матеріальних ресурсів.

ІІІ. Функції бухгалтерського підрозділу.

Загальна функція бухгалтерського підрозділу, а саме: ведення бухгалтерського обліку виконання кошторису в розрізі господарських засобів та джерел їх утворення на основі натуральних вимірників в грошовому виразі шляхом суцільного, безперервного та взаємозв’язаного відображення у відповідних носіях інформації та організація бухгалтерського обліку, реалізується за такими складовими:

· облік доходів загального фонду;

· облік доходів спеціального фонду;

· облік видатків;

· облік касових операцій;

· облік грошових коштів на рахунках установи;

· облік розрахунків по заробітній платі і стипендіях;

· облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними соціальними фондами;

· облік розрахунків у порядку планових платежів;

· облік розрахунків з підзвітними особами;

· облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами;

· облік необоротних активів;

· облік запасів та МШП;

· облік виробничих затрат;

· облік власного капіталу;

· облік результатів виконання кошторису;

· складання і подання звітності до відповідних органів;

· організація проведення інвентаризації;

· організації технології облікового процесу (облікових номенклатур, носіїв облікової інформації, графіків руху носіїв облікової інформації, архіву установи тощо);

· організація контролю за фінансово-господарською діяльністю установи;

· організація забезпечення бухгалтерського обліку;

· організація розвитку бухгалтерського обліку.

ІV. Права і обов’язки.

1. Вимагати від структурних підрозділів установи та окремих посадових осіб своєчасного відповідно до графіків руху носіїв облікової інформації подання оформлених відповідним чином матеріалів (планів, звітів, табелів, довідок тощо).

2. Не приймати до виконання і оформлення документів за операціями, які порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, матеріальних і інших цінностей.

3. Надавати керівництву установи пропозиції про покарання осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і складанні документів, несвоєчасній передачі їх для відображення на рахунках бух-

галтерського обліку та відображенні в документах недостовірної

інформації.

4. Здійснення зв’язку з іншими організаціями за запитаннями, що входять до компетенції бухгалтерії.

5. Вказівки бухгалтерії в межах функцій, що визначені даним Положенням, є обов’язковими до виконання підрозділами установи.

V. Відповідальність.

1. Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених на бухгалтерію даним Положенням задач і функцій несе головний бухгалтер.

Додаток 6

2. Ступінь відповідальності інших працівників бухгалтерії встановлюється посадовими інструкціями.

VІ. Взаємовідносини.

1. З усіма структурними підрозділами щодо питань забезпечення процесу бухгалтерського обліку оперативною інформацією.

2. З кадровим підрозділом — за питанням відбору кадрів в бухгалтерію, по формуванню інформації щодо особового складу установи.

3. З відділом матеріально-технічного постачання — з питань інформаційної бази по надходженню товарно-матеріальних цінностей.

4. З планово-економічним відділом — з питань забезпечення останнього показниками для здійснення процесу та складання проектів кошторисів.

5. З юридичним відділом — з питань регулювання фактів матеріальної, адміністративної та інших видів відповідальності, підготовки юридичних документів.

VІІ. Організація роботи.

1. Бухгалтерський підрозділ установи працює відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку установи.

2. Робочий час працівників бухгалтерії нормований в межах п’ятиденного робочого тижня з встановленими термінами (часовими) — з 900 до 1800 з перервою трудового дня з 1230 до 1330.


Додаток 7А

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

ЗАТВЕРДЖУЮ

(назва установи)

(керівник установи)

«___» ___________ ____ р. № ___

«___» _______________ ____ р.

підпис

І. Загальні положення

1. Головний бухгалтер належить до категорії керівників.

2. Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється керівником установи з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику установи.

4. Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії установи.

5. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має спеціальну вищу освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років.

6. Під час відсутності головного бухгалтера права і обов’язки головного бухгалтера переходять до заступника головного бухгалтера.

Головний бухгалтер повинен знати:

1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування та керівні матеріали фінансових, контрольно-ревізійних та податкових органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також інші документи, які регулюють господарсько-фінансову діяльність установи та її планування.

2. Порядок організації бухгалтерського обліку і звітності.

3. Специфіку господарської діяльності установи.

4. Порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку.

5. Форми і порядок фінансових розрахунків.

6. Методи аналізу господарсько-фінансової діяльності установи.

7. Порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

8. Правила розрахунків з дебіторами і кредиторами.

Додаток 7А

9. Порядок списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших витрат.

10. Правила проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків.

11. Порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності.

12. Правила проведення перевірок і документальних ревізій.

13. Засоби обчислювальної техніки і можливості їх використання для автоматизації обліково-обчислювальних робіт і аналізу господарської діяльності.

14. Передовий вітчизняний і світовий досвід удосконалення господарсько-фінансової діяльності установи.

15. Економіку, організацію профільної діяльності, праці і управління.

16. Податкову справу, основи цивільного права.

17. Трудове, фінансове і господарське законодавство.

ІІ. Функції

Головний бухгалтер забезпечує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх здійснених господарських операцій, подання оперативної інформації про фінансовий стан установи, складання у встановлені терміни звітності, проведення економічного аналізу та планування діяльності установи.

ІІІ. Посадові обов’язки

Головний бухгалтер:

1. Визначає, формулює, здійснює і координує організацію та ведення бухгалтерського обліку, виконання кошторису установи.

2. Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності в установі на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення матеріально-технічної бази установи.

4. Складає баланс установи (основні засоби та інші позаоборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал, розрахунки, доходи, витрати).

5. Організує та контролює складання розрахунків щодо використання власних коштів в установах, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності.

6. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплату праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

7. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації).

8. Контролює правильність відображення в інвентаризаційній відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки, пересортиці), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

9. Регулює розходження фактичної наявності цінностей з даними бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації.

10. Бере участь у проведенні планування та економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності.

11. Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

12. Бере участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.

13. Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисциплін, кошторисів доходів і витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат.

14. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

15. Бере участь у роботі з удосконалення планової та облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

16. Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.

17. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

18. Повідомляє керівнику установи про всі виявлені недоліки в роботі бухгалтерії, структурних підрозділів з обов’язковим поясненням причин їх виникнення, а також з пропозиціями щодо їх усунення.

19. Керує працівниками бухгалтерії установи.

20. Встановлює службові обов’язки для підпорядкованих йому працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання.

21. Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.

22. Розробляє і складає наказ про облікову політику установи.

ІV. Права

Головний бухгалтер має право:

Додаток 7А

1. Діяти від імені бухгалтерської служби установи, представляти її інтереси у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами установи та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

2. Вносити на розгляд керівництва установи пропозиції щодо покращення її діяльності.

3. Вимагати та отримувати від структурних підрозділів установи необхідну інформацію.

4. Вносити на розгляд керівнику установи:

4.1. Подання про призначення, переведення та звільнення з займаних посад працівників бухгалтерії;

4.2. Пропозиції:

— про заохочення працівників, що відзначилися;

— про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників трудової дисципліни.

5. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами установи, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника установи.

6. Вимагати від керівника установи (інших керівників) сприяння у виконанні головним бухгалтером обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

V. Відповідальність

Головний бухгалтер несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених діючим законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.

VІ. Взаємовідносини за посадою

Для виконання обов’язків та реалізації прав головний бухгалтер взаємодіє:

1. З керівниками всіх структурних підрозділів установи з питань фінансово-господарської діяльності установи.

2. З начальником відділу кадрів — з питань підбору, прийняття на роботу, звільнення, переміщення матеріально відповідальних осіб та працівників бухгалтерії установи.

3. З начальником планово-економічного відділу з питань:

3.1. Отримання:

— планів надання платних послуг;

— проектів планової собівартості послуг;

— _____________________________________________ .

3.2. Надання:

— даних, необхідних для економічного планування, прогнозування та аналізу;

— балансу та оперативних звітів про доходи та видатки, про виконання кошторису;

— розрахунків заробітної плати;

— _____________________________________________ .

4. З начальником відділу збуту та постачання:

4.1. Отримання:

— товарно-супроводжувальної документації;

— відомостей про стан залишків ТМЦ на складах;

— _____________________________________________ .

4.2. Надання:

— відомостей про рух ТМЦ;

— норм запасів продукції на складах;

— підсумків інвентаризації ТМЦ;

— _____________________________________________ .

VІІ. Організація роботи та критерії її оцінки

1. Головний бухгалтер працює у відповідності до Правил внутрішнього розпорядку установи.

2. При оцінці якості роботи головного бухгалтера і рішення питань про відповідність його посаді, що останній займає, враховується, що головний бухгалтер повинен:

2.1. Досконально знати перелічені пункти загального положення;

2.2. Систематично підвищувати свій кваліфікаційний рівень в навчальних центрах, на семінарах, курсах з підтвердженням факту участі відповідними свідоцтвами та сертифікатами.

2.3. Постійно удосконалювати методичну та організаційну роботу бухгалтерського підрозділу.

2.4. Не мати негативних оцінок своєї діяльності з боку внутрішнього та зовнішнього керівництва.

3. Результати діяльності головного бухгалтера щорічно обговорюються на засіданнях атестаційної комісії установи після здачі річної бухгалтерської звітності з прийняттям рішення щодо можливості подальшого перебування працівника на посаді головного бухгалтера.

Додаток 7А


Додаток 7Б

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ КАСИРА

ЗАТВЕРДЖУЮ

(назва установи)

(директор, інша посадова особа,

уповноважена затверджувати

«___» ___________ ____ р. № ___

робочу інструкцію)

______ __________________________

підпис (прізвище, ім’я, по батькові)

«___» _______________ ____ р.

І. Загальні положення

1. Касир належить до професійної групи «Технічні службовці».

2. Призначення на посаду касира та звільнення з неї здійснюється наказом керівника установи за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Касир підпорядковується безпосередньо старшому касиру.

4. На посаду касира призначається особа, яка має повну загальну середню освіту та трудовий стаж.

Касир повинен знати:

1. Положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали щодо ведення касових операцій.

2. Форми касових і банківських документів.

3. Правила приймання, видавання, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів.

4. Порядок оформлення прибуткових і видаткових документів.

5. Ліміти залишків касової книги, складання касової звітності.

6. Порядок ведення касової книги, складання касової звітності.

7. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

9. ______________________________________________

ІІ. Функції

Здійснення касових операцій в нормативно установленому порядку відповідно до технології обліку зазначеного напрямку обліку.

ІІІ. Завдання та обов’язки

Касир:

1. Виконує операції, що охоплюють приймання, облік, видавання і зберігання грошових цінних паперів з обов’язковим додержанням правил, які забезпечують їх зберігання.

2. Здійснює доставки підготовчих платіжних документів у органи Державного казначейства.

3. Одержує за оформленими відповідно до встановленого порядку документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо.

4. Веде на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

5. Складає описи ветхих купюр, а також відповідних документів для передачі їх в установи банків для заміни на нові.

6. _____________________________________________ .

ІV. Права

Касир має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва установи, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд керівництва установи пропозиції з вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності установи та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

5. Вимагати від керівництва установи сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

6. _____________________________________________ .

V. Відповідальність

Касир несе відповідальність:

1. За належне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

Додаток 7Б

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним, адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України.

4. _____________________________________________ .

VІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

1. За відсутності касира його обов’язки виконує особа, призначена наказом керівника установи, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав касир взаємодіє:

— з органом Державного казначейства — з приводу застави платіжних і грошових документів;

— установою банку — з приводу отримання та внесення готівкових коштів на рахунки;

— працівниками установи — з приводу здійснення виплат заробітної плати.


Додаток 8

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

«____» ________________ ______ р.

З метою забезпечення зберігання матеріальний цінностей, що належать

(найменування установи)

________________________________________________

(керівник чи заступник керівника установи)

_______________________________________________ ,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

іменований далі «адміністрація», виступаючи від імені установи, з одного боку, і працівник

(структурний підрозділ, склад, відділ і т. п.)

_______________________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові)

іменований далі «працівник», з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Працівник, що обіймає посаду __________ чи виконує

(найменування посади)

роботи ___________ , безпосередньо пов’язану _______

(найменування роботи) (зі зберіганням,

_______________________________________________ ,

обробкою, відпуском, переведенням і т. п. переданих йому цінностей)

приймає на себе повну матеріальну відповідність за незабезпечення зберігання ввірених йому установою матеріальних цінностей, і в зв’язку з вищевказаним зобов’язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому на зберігання чи для інших цілей матеріальних цінностей установи і приймати заходи по запобіганню шкоди;

б) своєчасно інформувати адміністрацію установи про всі обставини, що загрожують забезпеченню зберігання ввірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати і надавати в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки ввірених йому матеріальних цінностей;

Додаток 8

г) брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей.

2. Адміністрація зобов’язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного зберігання ввірених йому матеріальних цінностей;

б) ознайомити працівника з діючим законодавством про матеріальну відповідальність працівників за збитки, нанесені установі, а також з діючими інструкціями, нормативами і правилами зберігання, приймання, обробки, передачі, відпуску, переведення чи застосування у відповідних процесах переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей визначення розміру збитків, нанесених установі, та їх покриття здійснюється відповідно до діючого законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки спричинені не з його вини.

5. Дія даного договору розповсюджується на весь час роботи з майном і іншими ввіреними працівникові матеріальними цінностями установою.

6. Даний договір укладено в двох примірниках, з яких перший залишається в адміністрації, а другий — у працівника.

Адреси сторін договору:

Підписи сторін договору:

М.П. «____» _____________ 20___ р.


Додаток 9

Затверджено Наказом

Міністерства праці України

№ 43 від 12.05.1996 р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО КОЛЕКТИВНУ (БРИГАДНУ)

МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

__________________ «____» ______________ _____ р.

(місце укладання договору)

Відповідно до статті 135-2 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від ______________ № ____________ про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності, погодженого з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей підприємство, установа, організація

________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі керівника підприємства, установи, організації ___

_______________________________________ (іменовані

(прізвище, ім’я, по батькові)

далі власник), з одного боку, і члени колективу (бригади)

_______________________________________________ ,

(найменування цеху, відділу, відділення, ферми, дільниці, секції, складу тощо)

іменований далі колектив (бригада) в особі керівника колективу (бригадира) ,

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

з іншого боку, уклали цей договір про те, що колектив (бригада) бере на себе колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому для ______________________________________________________

_______________________________________________ ,

(найменування виду робіт)

а власник зобов’язується створити колективу (бригаді) умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань.

І. Загальні положення

Додаток 9

1. Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу (бригади).

2. Рішення власника про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності оформляється наказом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

3. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівником (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або призначається власником згідно зі статутом підприємства.

При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівництво колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який призначається власником за погодженням з членами колективу (бригади).

4. При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих працівників або прийнятті до колективу нових працівників про це видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу) в договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а прийнятий до бригади працівник підписує договір про колективну матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до колективу (бригади).

5. У разі зміни керівника колективу (бригадира) чи при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений.

6. У випадку відмови працівника від укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника від іншої роботи або її відсутності — звільнити його з роботи з підстав, передбачених законодавством про працю.

II. Права і обов’язки членів колективу (бригади) та власника

7. Члени колективу (бригади) мають право:

а) брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва цінностей;

б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих колективу (бригаді);

в) ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей, переданих колективу (бригаді);

г) у разі необхідності вимагати від власника проведення інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей;

д) порушувати перед власником обґрунтоване клопотання про виведення членів зі складу колективу (бригади), у тому числі керівника колективу (бригадира), які не можуть забезпечити зберігання цінностей.

8. Члени колективу (бригади) зобов’язані:

а) дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди;

б) в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та залишки цінностей;

в) своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.

9. Власник зобов’язаний:

а) створювати колективу (бригаді) умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;

б) своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин, які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і притягати їх до визначеної законодавством відповідальності;

в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку;

г) забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух і залишки переданих йому цін-

ностей;

д) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обґрунтованість вимог членів колективу (бригади) щодо проведення інвентаризації цінностей;

е) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозиції колективу (бригади) про виведення працівника зі складу бригади в його присутності і вирішувати питання про його подальшу роботу відповідно до чинного законодавства;

ж) розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про обставини, що загрожують зберіганню цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин;

з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його членів виконує функції керівника колективу (бригади) при роботі у відсутності останнього.

ІІІ. Порядок ведення обліку і звітності

10. Прийом цінностей, ведення обліку і подання звітності про рух цінностей здійснюється в установленому порядку керівником колективу (бригадиром), а при тимчасовій відсутності останнього — членом колективу (бригади), визначеним власником.

Планові інвентаризації проводяться у строки, встановлені діючими правилами. Позапланові інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) вибуває більше 50 відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади).

Додаток 9

11. Звіти про рух і залишки цінностей підписуються керівником колективу (бригадиром) та одним з його членів. Зміст звіту доводиться до всіх членів колективу (бригади).

ІV. Відшкодування шкоди

12. Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.

13. Притягання колективу (бригади) до матеріальної відповідальності проводиться власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а у разі необхідності також висновків спеціалістів.

14. Члени колективу (бригади) звільнюються від відшкодування шкоди:

а) якщо буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини;

б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів його колективу (бригади).

15. Розмір шкоди, заподіяної колективом (бригадою) підприємству, установі, організації визначається відповідно до статті 135-3 Кодексу законів про працю України.

Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством України.

16. Заподіяна колективом (бригадою) шкода підприємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розділяється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.

Договір набирає чинності з і діє протягом всього періоду роботи колективу (бригади) з цінностями, переданими йому цим підприємством, установою, організацією.

Договір укладено у двох примірниках, перший з яких зберігається у власника, другий — у керівника колективу (бригадира).

Підписи:

Власник ________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Керівник

колективу (бригади) _______________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Члени

колективу (бригади) _______________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

М.П. «____» ________________ 20___ р.

Додаток 10

Затверджено Наказом

Міністерства фінансів України

№ 604 від 27.12.2001 р.

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

КЕКВ

Назва

1000

Поточні видатки

1100

Видатки на товари і послуги

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1111

Заробітна плата

1112

Грошове утримання військовослужбовців

1113

Виплати по тимчасовій непрацездатності

1120

Нарахування на заробітну плату

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1132

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1133

Продукти харчування

1134

М’який інвентар та обмундирування

1135

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1136

Оренда та експлуатаційні послуги

1137

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1138

Послуги зв’язку

1139

Оплата інших послуг та інші видатки

1140

Видатки на відрядження

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1161

Оплата теплопостачання

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

1163

Оплата електроенергії

1164

Оплата природного газу

1165

Оплата інших комунальних послуг

1166

Оплата інших енергоносіїв

1170

Дослідження і розробки, державні програми

1200

Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями

1300

Субсидії і поточні трансфери

1310

Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)

1320

Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів

1340

Поточні трансфери населенню

1341

Виплата пенсій і допомоги

1342

Стипендії

1343

Інші поточні трансфери населенню

1350

Поточні трансфери за кордон

2000

Капітальні видатки

2100

Придбання основного капіталу

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2120

Капітальне будівництво (придбання)

2121

Будівництво (придбання) житла

2122

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2123

Інше будівництво (придбання)

2130

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2131

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2132

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів

2133

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів

2134

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2200

Створення державних запасів і резервів

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

2400

Капітальні трансфери

2410

Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)

2420

Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів

2430

Капітальні трансфери населенню

2440

Капітальні трансфери за кордон

2450

Капітальні трансфери до бюджету розвитку

3000

Нерозподілені видатки

4000

Кредитування з вирахуванням погашення

4100

Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення

4110

Надання внутрішніх кредитів

4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

4120

Повернення внутрішніх кредитів

4121

Повернення кредитів органами державного управліннями інших рівнів

4122

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

4123

Повернення інших внутрішніх кредитів

4200

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення

4210

Надання зовнішніх кредитів

4220

Повернення зовнішніх кредитів

Додаток 11

ДОГОВІР

м._________________ «___»______________ 200_ р.

___________________________________________________ управління

найменування територіального органу

(відділення) Державного казначейства України, що іменується надалі «Казначейство», в особі начальника управління (відділення) _________

_____________________________________________________________,

прізвище, ім’я, по батькові

який діє на підставі «Положення про Державне казначейство», з однієї сторони, і ____________________________________________________

_____________________________________________________________,

назва підприємства, установи, організації

що іменується в подальшому «Клієнт», в особі _____________________

_____________________________________________________________,

посада, прізвище, ім’я, по батькові

який діє на підставі ____________________________________________,

з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Казначейство забезпечує розрахункове обслуговування Клієнта у межах лімітів видатків відповідно до затвердженого кошторису видатків та фактичних надходжень на єдиний казначейський рахунок державного бюджету.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Казначейство має право:

2.1.1. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів на перерахування коштів.

2.1.2. Проводити перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за раціональним і цільовим витрачанням коштів, що виділяються із державного бюджету.

2.1.3. Припиняти фінансування бюджетним установам і організаціям у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання державного бюджету із повідомленням про це Клієнта.

2.2. Казначейство зобов’язується:

2.2.1. Відкривати Клієнту реєстраційні рахунки у встановленому порядку.

2.2.2. Надавати Клієнту всі послуги із розрахункового обслуговування, передбачені законодавством стосовно коштів державного бюджету.

2.2.3. Своєчасно проводити розрахункові операції за дорученням Клієнта.

2.2.4. Здійснювати списання коштів із рахунка Клієнта за поданими розрахунково-платіжними документами та документами, що підтверджують виконання робіт та/або надання послуг згідно із затвердженим кошторисом видатків і у межах наявних на ньому коштів.

2.2.5. Проводити безспірне вилучення грошових коштів тільки у випадках, передбачених законодавством.

2.2.6. Готувати виписки із реєстраційного рахунка Клієнта на наступний день після здійснення операцій.

2.2.7. Забезпечувати таємницю операцій на рахунках Клієнта.

2.2.8. Надавати інформацію третім особам про рух грошових коштів на рахунку Клієнта у випадках, передбачених законом.

2.2.9. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунків, консультувати його із різних питань, що виникають у процесі розрахункового обслуговування.

2.3. Клієнт має право:

2.3.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його реєстраційних рахунках, у межах затвердженого кошторису видатків та затверджених головним розпорядником коштів лімітів видатків.

2.3.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію, пов’язану із виконанням укладеного договору.

2.3.3. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.

2.4. Клієнт зобов’язується:

2.4.1. Своєчасно подавати Казначейству всі необхідні документи для відкриття особової справи Клієнта.

2.4.2. У тижневий строк повідомляти про всі зміни у реквізитах та кошторисах видатків.

2.4.3. Нести відповідальність за неправильність оформлення розрахунково-платіжних документів щодо оплати рахунків.

2.4.4. Подавати звіти про використані кошти державного бюджету у строки, встановлені Казначейством.

3. Порядок розв’язання спорів

3.1. При виникненні між сторонами спорів і розбіжностей щодо даного договору чи у зв’язку із його виконанням узгодження здійснюється шляхом переговорів.

3.2. Спори, що виникають між сторонами у ході виконання умов цього договору і не вирішуються шляхом переговорів, відповідно до діючого законодавства підлягають розгляду в арбітражному суді.

4. Строки дії договору, порядок його зміни і припинення

4.1. Цей договір вступає в силу із моменту його підписання і діє протягом бюджетного року.

4.2. Зміна умов цього договору і доповнення до нього можливі тільки за згодою обох сторін.

4.2.1. Погоджені зміни у договорі і доповнення до нього оформляються додатковими угодами у письмовій формі, завіряються підписами сторін, які його уклали, та відбитками печаток.

4.2.2. Додаткові угоди додаються до договору, є його невід’ємною частиною.

4.3. Договір може бути припинено:

— за ініціативою однієї із сторін у разі виявлення фактів порушень встановленого порядку виконання державного бюджету;

— у випадках припинення діяльності однієї із сторін;

— з інших підстав, передбачених законодавством України.

5. Інші умови

5.1.1. У питаннях, не передбачених цим договором, сторони керуються законодавством України.

5.1.2. Даний договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один — для Казначейства, другий — для Клієнта.

6. Юридичні адреси

Казначейство

Клієнт

_____________________

_________________________

_____________________

_________________________

М.П.

М.П.

«___» ____________ 200_ р.

«___» ____________ 200_ р.

Додаток 12

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 січня 1996 р. № 116

Київ

Про затвердження Порядку визначення розміру збитків

від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1009 від 27.08.96

№ 34 від 20.01.97

№ 1402 від 15.12.97)

На виконання розпорядження Президента України від 10 лютого 1995 р. № 35 «Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю» та з метою вдосконалення правової бази боротьби з економічною злочинністю Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, що додається.

2. Ця постанова набуває чинності з дня її опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».

Прем’єр-міністр України Є. Марчук

Міністр

Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко

Інд. 18


ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Постановою Кабінету Міністрів України

від 22 січня 1996 р. № 116

ПОРЯДОК

визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,

знищення (псування) матеріальних цінностей

1. Цей порядок встановлює механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей.

2. Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається за балансовою вартістю цих цінностей (з вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50 відсотків від балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Мінстат, відповідного розміру податку на додану вартість та розміру акцизного збору за формулою:

Рз = [(Бв – А) ´ Iінф. + ПДВ + Азб] ´ 2,

де Рз — розмір збитків (у карбованцях); Бв — балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (у карбованцях); А — амортизаційні відрахування (у карбованцях); Іінф — загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі щомісячно визначених Мінстатом індексів інфляції; ПДВ — розмір податку на додану вартість (у карбованцях); Азб — розмір акцизного збору (у карбованцях).

3. Вартість вузлів, деталей, напівфабрикатів та іншої продукції, що виготовляється підприємствами для внутрішньовиробничих потреб, а також вартість продукції, виробництво якої не закінчено, визначається виходячи із собівартості її виробництва з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку на цю продукцію із застосуванням коефіцієнта 2.

4. Вартість спирту етилового питного, спирту етилового ректифікованого, спирту етилового сирцю, спирту, що використовується для виготовлення вин, шампанського, коньяків оброблених, спирту коньячного, соків спиртових, зброджено-спиртових та спиртових настоїв визначається виходячи з оптової ціни підприємства-виробника з урахуванням акцизного збору (за встановленими ставками) та податку на додану вартість. До визначеної таким чином ціни застосовується коефіцієнт 3.

Вартість плодово-ягідних соків, консервованих з використанням сірчаного ангідриду або бензокислого натрію, визначається виходячи з оптових цін підприємства-виробника і податку на додану вартість із застосуванням коефіцієнта 2.

5. У разі розкрадання чи загибелі тварин сума збитків визначається за закупівельними цінами, які склалися на момент відшкодування збитків, із застосуванням коефіцієнта 1,5.

6. Продовольчі товари, роздрібні ціни на які дотуються, оцінюються з додаванням до роздрібних цін суми дотацій.

7. Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) бланків цінних паперів та документів суворого обліку обчислюється із застосуванням коефіцієнта:

5 — до номінальної вартості, зазначеної на бланках цінних паперів та документів суворого обліку, або до вартості документів суворого обліку, встановленої законодавством;

50 — до вартості придбання (виготовлення) бланків цінних паперів та документів суворого обліку, на яких не зазначена номінальна вартість або вартість яких не встановлена законодавством.

(Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ № 1009 від 27.08.96.)

8. Розмір збитків від розкрадання банкнотного або захищеного паперу, персоніфікованої захисної стрічки обчислюється: із застосуванням коефіцієнта 1,5 до максимальної суми грошей, які можуть бути виготовлені на цьому банкнотному папері; у п’ятитисячократному розмірі від вартості захищеного паперу та персоніфікованої захисної стрічки.

(Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ № 1402 від 15.12.97.)

9. У разі розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, що підлягають списанню на видатки у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію (в установах, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, — у міру їх придбання) та обліковуються лише у кількісному виразі, розмір збитків визначається виходячи з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності, зменшених пропорційно фактичному зносу, але не нижче ніж на 50 відсотків ринкової ціни.

(Порядок доповнено пунктом згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.97.)

10. Із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі, організації, залишок коштів перераховується до Державного бюджету України. (Порядок доповнено пунктом згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.97.)


Книга: Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Свірко С. В.. Розділи 9-11. Додатки.

ЗМІСТ

1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Свірко С. В.. Розділи 9-11. Додатки.
2. РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ. 9.1. Основи організації обліку грошових коштів і розрахунків
3. 9.2. Організація обліку грошових коштів у касі
4. 9.3. Організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках
5. 9.4. Організація обліку розрахунків з іншими дебіторами
6. 9.5. Організація розрахунків з іншими кредиторами
7. РОЗДІЛ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ. 10.1. Основи організації бухгалтерської звітності
8. 10.2. Поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності
9. 10.3. Організація інвентаризації
10. 10.4. Організація складання звітності
11. 10.5. Організація подання звітності
12. РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 11.1. Основи організації планування розвитку бухгалтерського обліку
13. 11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку
14. 11.3. Методика організації впровадження облікових завдань
15. 11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації
16. ДОДАТКИ
17. Список літератури

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate