Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Мова великого письменника стає одним із діалектів його рідної мови. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. Частина 2. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна


Розділ 10 Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування і грошових розрахунків. 10.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Кредит це економічні відносини, що виникають між креди­тором і позичальником із приводу одержання останнім по­зички в грошовій або товарній формі на умовах повернення у певний строк і, звичайно, зі сплатою процента.

Існують три форми кредиту — комерційний, банківський і дер­жавний.

Комерційний кредит надається одним підприємством іншому у вигляді продажу товарів і послуг із відстрочкою платежу, тому має товарну форму. Комерційний кредит оформляється векселем.

Державний кредит є особливою формою економічних відносин, за якої позичальником або кредитором виступають держава чи міс­цеві органи влади, а кредитні відносини відбуваються через випуск облігацій, казначейських векселів, інших боргових зобов'язань.

Найпоширенішою формою кредиту є банківський кредит. Він надається банками в грошовій формі підприємствам, населенню і державі. Кредитні відносини між названими суб'єктами виникають не тільки під час одержання ними позичок, а й при розміщенні цими суб'єктами своїх заощаджень або вільних коштів у вигляді залишків на поточних і депозитних рахунках.

Правове забезпечення кредитних відносин у країні передбачаєть­ся у відповідних законах, але в Україні ще немає спеціального Зако­ну про кредит. Тому Національний банк України в 1995 р. прийняв «Положення про кредитування», в якому окреслені певні правові й методичні параметри, які регулюють кредитні відносини між креди­тором і позичальником при застосуванні різних форм кредиту.

Оскільки цей розділ присвячений методичному забезпеченню банківського кредитування, в подальшому мова йтиме саме про бан­ківську форму кредитних відносин. Щодо комерційного і державно­го кредитів, то це окремі самостійні питання, які не є прерогативою Національного банку.

Важливе значення для ефективної організації кредитних відно­син між банками та іншими суб'єктами економіки мають принципи

банківського кредитування. Банківське кредитування здійснюється за такими принципами: терміновість повернення, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту.

Принцип терміновості повернення кредиту означає, що він має бути повернений позичальником банку в заздалегідь обумовлений строк. Від дотримання цього принципу залежить можливість надан­ня нових кредитів, оскільки одним із ресурсів кредитування є по­вернені позички. Порушення даного принципу кредитування приз­водить до перетворення термінової заборгованості за позичками у прострочену. У разі порушення строків повернення і наявності прострочених позичок нові кредити, як правило, не надаються.

Цільовий характер кредитування припускає вкладання позико­вих коштів у конкретні господарські процеси, проекти, підприємст-ва. Кредит надається позичальнику здебільшого на конкретну ціль не тому, що у нього виникла нагальна потреба в коштах. Від дотри­мання цього принципу значною мірою залежить своєчасність повер­нення позички, бо тільки реалізація цілі, на яку одержано кредит, може забезпечити необхідні грошові кошти для погашення боргу.

Принцип забезпеченості позичок має на меті захистити інтереси банку і не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок не­платоспроможності позичальника. Він означає, що заборгованість за позичками, яка відображається в пасиві балансу клієнта-боржника, має бути забезпечена певним майном (товари або цінні папери), яке враховується в активі його балансу, або зобов'язанням третьої особи погасити борг банку (гарантії, поручительства тощо).

Деякі кредити можуть надаватися і без забезпечення, якщо банк на це дає свою згоду.

Відсутність забезпечення може бути викликана як об'єктивними причинами, коли економічна природа кредиту не передбачає вкла­дення коштів у матеріальні цінності (наприклад, кредити на виплату заробітної плати, на виставлення акредитивів тощо), так і суб'єктив­ними, коли банк іде на це свідомо, страхуючи свій підвищений ри­зик великими позичковими процентами.

У процесі кредитування клієнтів банк не тільки вимагає повер­нення одержаної позички, а й сплати процента за користування нею. В умовах ринкових відносин процент є об'єктивним супутни­ком кредиту, його складовою ланкою, оскільки кредитна опера­ція— це акт комерційного продажу на певний строк грошових коштів. За рахунок процентів банки покривають свої витрати й одержують прибуток. Процент є також одним із засобів управлін­ня сукупним грошовим оборотом, що застосовується Національ­ним банком.

Кредити, які надаються банками, поділяються: а) за строками кредитування — короткострокові — до 1 року; довгострокові — понад 1 рік;

б) за забезпеченням — забезпечені заставою (майном, майнови­
ми правами, цінними паперами), гарантовані (банками, фінансами
чи майном третьої особи), з іншим забезпеченням (поручительство,
поліс страхової організації тощо), незабезпечені (бланкові);

в) за ступенем ризику — стандартні; з підвищеним ризиком;

г) за методами надання — у разовому порядку; відповідно до
відкритої кредитної лінії; гарантійні;

д) за способами погашення — водночас, у розстрочку, за вимо­
гою кредитора або заявкою позичальника, з регресією платежів;

є) за строками погашення — строкові (до закінчення встановле­ного строку погашення), відстрочені (пролонговані), прострочені.

Банківське кредитування здійснюється із застосуванням таких позичкових рахунків: простий, спеціальний, контокорентний.

Простий позичковий рахунок є найпоширенішою формою бан­ківського строкового кредитування. На ньому може бути тільки ак­тивне (дебетове) сальдо, кожний факт видачі і погашення кредиту оформляється відповідними документами клієнта або банку (платіж­не доручення, розпорядження кредитного відділу банку операційно­му відділу тощо).

Спеціальний позичковий рахунок застосовується банком в окре­мих випадках, наприклад, у разі кредитування позичальника під за­ставу векселів. Він є формою обліку позичок до запитання. Якщо на цьому рахунку виникає кредитове сальдо, воно в той самий день має бути зараховане на поточний рахунок позичальника. Погашення кредиту може здійснюватися як за платіжними дорученнями пози­чальника, так і через зарахування коштів, які надходять на його ко­ристь від боржників за векселями, в кредит спеціального позичково­го рахунку. Банк має право стягнути заборгованість за спеціальним позичковим рахунком у будь-який час без попередження клієнта, але це мусить бути передбачено кредитною угодою.

Контокорентний рахунок — це активно-пасивний рахунок, на якому обліковуються усі операції банку з клієнтом. На ньому відоб­ражають, з одного боку, позички банку і всі платежі з рахунку за дорученням клієнта, а з іншого — кошти, які надходять у банк від клієнта у вигляді вкладів, повернення позичок тощо. Контокорент­ний рахунок поєднує в собі позичковий рахунок з поточним і може мати дебетове або кредитове сальдо. Операції по ньому здійсню­ються за допомогою письмових доручень клієнта.

Проведення кредитних операцій комерційних банків має відпо­відати певним вимогам і умовам.

Кредити видаються тільки в межах наявних ресурсів, які має у своєму розпорядженні банк. Про кожний випадок надання пози­чальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10 % власного капіталу (великі кредити), комерційний банк мусить повідомити Національ­ний банк України. Сукупна заборгованість за кредитами, врахова-

ними векселями та 100 % суми позабалансових зобов'язань, вида­них одному позичальнику, не може перевищувати 25 % власних коштів комерційного банку.

Загальний розмір кредитів, наданих банком усім позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку, не може пе­ревищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.

Кредитування позичальників має здійснюватися з додержанням комерційним банком економічних нормативів регулювання банків­ської діяльності та вимог НБУ щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів.

Позички надаються всім суб'єктам господарювання незалежно від форми власності за умови, що позичальник є юридичною особою, зареєстрованою як суб'єкт підприємництва, або фізичною особою.

Рішення про надання кредиту має ухвалюватися колегіально (кредитним комітетом відділення, філії банку) й оформлятися про­токолом.

Кредитування здійснюється в межах параметрів, визначених по­літикою банку. Вони охоплюють:

— пріоритетні напрями в кредитуванні;

— обсяги кредитів та структуру кредитного портфеля;

— граничні розміри кредиту на одного позичальника;

— методику оцінки фінансового стану та кредитоспроможності
позичальника;

— рівень процентної ставки тощо.

Кредити надаються тільки на комерційних засадах із дотриман­ням таких умов:

— оцінки установою банку кредитоспроможності позичальника,
фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності;

— кредитуються тільки ті види діяльності позичальника, які пе­
редбачені його статутом;

— позичальник повинен мати власне майно і брати участь у фор­
муванні об'єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу.

Банки можуть надавати бланкові кредити (незабезпечені майном та іншими формами), але тільки в межах власних коштів і лише клі­єнтам зі стійким фінансовим станом та інсайдерам банку в сумі, що не перевищує 50 % номінальної вартості акцій банку, котрі перебу­вають у їхній власності.

Банки не можуть надавати кредити:

— на покриття збитків господарської діяльності позичальника;

— на формування та збільшення статутного фонду клієнта;

— на внесення клієнтом платежів у бюджет і позабюджетні фон­
ди (за винятком кредитування за контокорентним рахунком);

— підприємствам, щодо яких порушено справу про банкрутство;

— підприємствам, у контрактах яких не передбачено страхуван­
ня можливих втрат від непоставки товарно-матеріальних цінностей;

ними векселями та 100 % суми позабалансових зобов'язань, вида­них одному позичальнику, не може перевищувати 25 % власних коштів комерційного банку.

Загальний розмір кредитів, наданих банком усім позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку, не може пе­ревищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.

Кредитування позичальників має здійснюватися з додержанням комерційним банком економічних нормативів регулювання банків­ської діяльності та вимог НБУ щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів.

Позички надаються всім суб'єктам господарювання незалежно від форми власності за умови, що позичальник є юридичною особою, зареєстрованою як суб'єкт підприємництва, або фізичною особою.

Рішення про надання кредиту має ухвалюватися колегіально (кредитним комітетом відділення, філії банку) й оформлятися про­токолом.

Кредитування здійснюється в межах параметрів, визначених по­літикою банку. Вони охоплюють:

— пріоритетні напрями в кредитуванні;

— обсяги кредитів та структуру кредитного портфеля;

— граничні розміри кредиту на одного позичальника;

— методику оцінки фінансового стану та кредитоспроможності
позичальника;

— рівень процентної ставки тощо.

Кредити надаються тільки на комерційних засадах із дотриман­ням таких умов:

— оцінки установою банку кредитоспроможності позичальника,
фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності;

— кредитуються тільки ті види діяльності позичальника, які пе­
редбачені його статутом;

— позичальник повинен мати власне майно і брати участь у фор­
муванні об'єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу.

Банки можуть надавати бланкові кредити (незабезпечені майном та іншими формами), але тільки в межах власних коштів і лише клі­єнтам зі стійким фінансовим станом та інсайдерам банку в сумі, що не перевищує 50 % номінальної вартості акцій банку, котрі перебу­вають у їхній власності.

Банки не можуть надавати кредити:

— на покриття збитків господарської діяльності позичальника;

— на формування та збільшення статутного фонду клієнта;

— на внесення клієнтом платежів у бюджет і позабюджетні фон­
ди (за винятком кредитування за контокорентним рахунком);

— підприємствам, щодо яких порушено справу про банкрутство;

— підприємствам, у контрактах яких не передбачено страхуван­
ня можливих втрат від непоставки товарно-матеріальних цінностей;

— підприємствам, які мають прострочену заборгованість за ра­
ніше отриманими позичками і несплаченими процентами.

Для одержання кредиту позичальник звертається до банку з кре­дитною заявкою, яка включає певний пакет документів. Склад необ­хідних документів залежить від характеру кредитної операції, і для різних клієнтів він може бути різним.

Кредити надаються на підставі укладеної між банком і позичаль­ником кредитної угоди (договору). До укладення кредитної угоди банк мусить ретельно проаналізувати кредитоспроможність пози­чальника, здійснити експертизу проекту чи господарської операції, що пропонується для кредитування, визначити ступінь ризику для банку та структуру майбутньої позички (сума, строк, процентна ставка тощо).

У кредитній угоді передбачаються:

— мета, сума, строк, порядок, форма видачі і погашення кредиту;

— форма забезпечення зобов'язань позичальника;

— процентна ставка;

— порядок і форма сплати процентів й основного боргу;

— права, зобов'язання, відповідальність сторін щодо надання і
погашення кредитів;

— перелік відомостей, розрахунків та інших документів, необ­
хідних для кредитування;

— періодичність надання їх банку;

— можливість проведення банком перевірок на місці наявності і
стану зберігання заставного майна тощо.

Зміст кредитної угоди визначається сторонами залежно від конк­ретної кредитної операції.

У разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових труд­нощів через об'єктивні причини та неможливості у зв'язку з цим по­гашення кредиту у строк, установлений кредитною угодою, банк може в окремих випадках надати позичальнику відстрочку пога­шення боргу зі зміною кінцевого строку погашення кредиту. Про­лонгація кредиту оформляється додатковою угодою до кредитного договору.

Банк здійснює контроль за виконанням позичальниками умов кредитної угоди, за цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням і сплатою процентів за ним. У разі виник­нення певних порушень умов кредитної угоди з боку позичальника банк має право вживати економічні й правові санкції.

У разі погіршення економічного стану позичальника, викорис­тання ним кредиту не за цільовим призначенням, ухилення від конт­ролю банку, надання недостовірної звітності й запущеності бухгал­терського обліку, несвоєчасного повернення кредиту, а також коли наданий кредит виявляється незабезпеченим, банк має право пред'я­вити вимогу про дострокове стягнення кредиту і процентів за ним, у

тому числі через спрямування стягнення на забезпечення в установ­леному законодавством порядку.

Якщо банк виявив факти використання кредиту не за цільовим призначенням, він має право достроково розірвати кредитну угоду, що є підставою для стягнення всіх коштів у межах зобов'язань по­зичальника за кредитною угодою.

У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитами і процента­ми і ненадання банком відстрочення погашення кредиту, він має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених кредитною угодою.

Якщо позичальник відмовляється від сплати боргів за позичками, банк стягує їх у претензійно-позовному порядку. Якщо позичальник систематично не виконує зобов'язання щодо сплати боргу відповід-. но до кредитної угоди, банк може звернутися у передбаченому зако­ном порядку із заявою про порушення справи про банкрутство.

З метою прискорення розрахунків за простроченими кредитами банк може використовувати такі форми, як уступка права вимоги та переказування боргу.

Згідно зі статтею 197 Цивільного кодексу України в період дії зобов'язань може здійснюватися заміна кредитора або боржника. Кредитор (банк) може переказати свої права за зобов'язанням іншій особі, оформивши це угодою про уступку права вимоги. Уступка права вимоги оформляється письмовою угодою з повідомленням про це боржника.

Переказування боргу оформляється письмовою угодою між пер­винним боржником і новим боржником. Укладення угоди про пере­каз боргу можливе тільки за згодою комерційного банку, який видав позику первинному боржнику.


Книга: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. Частина 2. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна

ЗМІСТ

1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. Частина 2. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна
2. РОЗДІЛ 8 РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАГЛЯД. 8. 1. НЕОБХІДНІСТЬ І ЗАВДАННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
3. 8. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
4. 8. 3. РЕЄСТРАЦІЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
5. 8. 4. УСТАНОВЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ
6. 8.5. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків
7. 8.6. ВИЇЗНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВ
8. 8.7. РОБОТА З ПРОБЛЕМНИМИ БАНКАМИ
9. Розділ 9 Методологія платіжного балансу України. 9.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
10. 9.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
11. 9.3. ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
12. 9.4. ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
13. 9.5. ФОРМИ ПОБУДОВИ ТА ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
14. Розділ 10 Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування і грошових розрахунків. 10.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
15. 10.2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ
16. РОЗДІЛ 11 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ -ЦЕНТР МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ. 11.1. СУТЬ І ВИДИ ОБЛІКУ
17. 11.2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
18. 11.3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
19. 11.4. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
20. 11.5. МЕТОДИЧНЕ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
21. РОЗДІЛ 12 ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ. 12.1. СУТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ
22. 12.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ
23. 12.3. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
24. 12.4. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
25. 12.5. ФІНАНСОВА ТА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
26. 12.6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
27. РОЗДІЛ 13 ВНУТРІШНІ РЕВІЗІЇ. 13.1. СУТЬ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ
28. 13.2. СУТЬ, ЗАВДАННЯ І ВИДИ РЕВІЗІЇ
29. 13.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
30. 13.4. ЗДІЙСНЕННЯ РЕВІЗІЙ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЇХНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate