Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Тільки нещасні оцінюють життя в кілограмах і літрах. / Роман Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. Частина 2. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна


12.5. ФІНАНСОВА ТА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Склад і зміст фінансової та статистичної звітності комерційних банків насамперед визначається тим, що вони безпосередньо здій­снюють обслуговування юридичних та фізичних осіб, виконують широкий спектр банківських операцій.

Комерційні банки, як і установи Національного банку України, скла­дають щоденні й місячні баланси, а також місячний оборотно-сальдо-

вий баланс. Методологія та порядок складання сальдового балансу та оборотно-сальдового балансу комерційного банку по суті ті самі, що й в установах Національного банку. Винятком є лише те, що комерційні банки під час заповнення цих форм звітності використовують свій план рахунків — «План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України», який затверджується Національним банком України. Заува­жимо також, що комерційні банки, котрі мають філії, розташовані за межами України, подають регіональним управлінням Національного банку окремі місячні оборотно-сальдові баланси таких філій. При цьо­му форма оборотно-сальдового балансу таких філій нічим не відрізня­ється від тієї, яку подають банки, розташовані на території України.

Крім сальдових та оборотно-сальдових балансів, комерційні банки складають місячний балансовий звіт. Він характеризує фінансовий стан банку, відображає його активи, зобов'язання та власний капітал у грошовому виразі на певну дату. Усі суми в балансовому звіті розпо­діляються за ознаками резидентності та виду валюти (національна та іноземна, у тому числі вільноконвертована, неконвертована).

У загальному вигляді балансовий звіт складається з трьох окре­мих частин: активів, зобов 'язань і капіталу. Сукупні активи банку мають дорівнювати сумі сукупних зобов'язань та власного капіталу. Статті балансового звіту згруповані за економічним змістом і роз­міщені в міру зниження ліквідності (активні рахунки) і збільшення строків зобов'язань (пасивні рахунки).

Активи балансового звіту комерційного банку представлені та­кими основними статтями:

1. Валюта, монета і банківські метали. У цій статті валюта роз­
бивається на національну та іноземну, а остання, у свою чергу, на
валюту країн Організації економічного співробітництва і розвитку
(ОЕСР), валюту країн СНД та Балтії, валюту інших країн.

2. Дорожні та інші чеки.

3. Кошти в банках представлені коштами на коррахунку та ін­
шими коштами в Національному банку України, а також коштами
на коррахунках в інших банках. Останні, у свою чергу, поділяються
на кошти на коррахунках у банках України, країн ОЕСР, країн СНД
та Балтії, інших країн.

4. Депозити та кредити в інших банках показуються по банках
України, країнах ОЕСР, країнах СНД та Балтії, інших країнах.

5. Цінні папери представлені двома статтями: цінні папери в
портфелі банку на продаж та на інвестиції.

6. Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам.

7. Вкладання банками коштів у компанії показується за інвести­
ціями в асоційовані компанії та дочірні компанії.

8. Нематеріальні активи.

9. Матеріальні активи.

10. Інші активи.

Необхідно зауважити, що до статей 4—6, 8—10 балансового зві­ту застосовано принцип обережності (обачливості), і тому балансові залишки цих видів активів коригують на створені резерви під мож­ливі втрати (знецінення, зношування). Вони обліковуються у балан­сі на контрактивних рахунках. Отже, балансовий звіт включає в під­сумок лише нетто зазначених видів активів.

Зобов'язання в балансовому звіті представлені такими статтями:

1. Кореспондентські рахунки Національного банку України та ін­
ших банків.

2. Депозити та кредити, отримані від інших банків.

3. Кредити, отримані від Національного банку України.

4. Кошти клієнтів, представлені двома статтями — коштами до
запитання та строковими депозитами.

5. Цінні папери власного боргу, емітовані банком.

6. Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій.

7. Субординована заборгованість банку.

8. Інші зобов'язання.

Власний капітал банку в балансовому звіті представлено статут­ним капіталом (з виділенням сплаченої та несплаченої частки), не­розподіленими прибутками і резервами поточного та минулих років, різними видами збитків, іншими фондами і резервами банку.

Фінансові результати діяльності комерційного банку відобража­ються у квартальній звітності про прибутки та збитки. Інформа­ція про доходи та витрати дається у двох колонках: перша деталізує доходи або витрати за звітний квартал поточного року наростаючим підсумком, а друга — за відповідний період минулого року. Вимоги щодо складання цієї форми звітності комерційними банками анало­гічні тим, які були висвітлені у попередньому параграфі під час ха­рактеристики звітності про прибутки та збитки, яку складають уста- нови Національного банку України.

У загальному вигляді звіт про прибутки та збитки комерційного банку можна представити так:

Доходи

Витрати

Процентні доходи

Процентні витрати

Комісійні доходи

Комісійні витрати

Результат від торговельних операцій

Інші банківські операційні доходи

Інші банківські операційні витрати

Інші небанківські операційні доходи

Інші небанківські операційні витрати

Зменшення резервів за заборгованістю

Відрахування в резерви

Непередбачені доходи

Непередбачені витрати

Прибуток (збиток) до сплати податку

Податок на прибуток

Чистий прибуток (збиток)

Крім зазначених вище форм банківської звітності, комерційні банки складають також звітність, яка разом з фінансовою звітністю є основою розроблення грошово-кредитної й банківської статистики в цілому по Україні, а також дає іншим користувачам детальнішу інформацію стосовно окремих операцій, які виконують комерційні банки, або статей балансу.

Звітність, що характеризує кредитні операції комерційних бан­ків, охоплює:

1. Звіт про кредитний портфель (місячний). Він складається з
двох частин — міжбанківський і небанківський ринок. Міжбанків­
ський ринок по вертикалі представлений кредитами та фінансовим
лізингом, наданими та отриманими, а всередині цих розділів дається
розшифрування кредитів та фінансового лізингу за ознакою строко-
вості. Небанківський ринок представлений видами кредитів, які, у
свою чергу, розбиваються за суб'єктами з державною та недержав­
ною формами власності. Форма звітності зберігає ознаки резидент-
ності та мультивалютності.

2. Квартальний звіт про класифіковані активи. Він характеризує
міжбанківський ринок кредитів та фінансового лізингу окремо по
банках резидентів і нерезидентів, а також небанківський ринок. Не­
банківський ринок, як і в попередній формі звітності, представлений
видами кредитів окремо по підприємствах з державною і недержав­
ною формами власності. По горизонталі активи розподіляються за­
лежно від їхньої якісної характеристики.

3. Дві форми — щоденна і місячна, що містять інформацію про
суми і процентні ставки за кредитами. При складанні щоденної фор­
ми звітності враховуються обсяги і процентні ставки за кредитами
та коштами за операціями РЕПО, що надані та отримані від інших
банків, а також обсяги і процентні ставки за кредитами, наданими
комерційними банками юридичним та фізичним особам. Усередині
зазначених груп види кредитів класифікуються також за ознакою
строковості.

Місячна форма звітності враховує обсяги, кількість угод і про­центні ставки за видами кредитів, що надані комерційними банками юридичним та фізичним особам. Обидві форми звітності (щоденна й місячна) зберігають ознаки резидентності й мультивалютності.

4. Дві місячні форми звітності, що містять інформацію про нара­
хування процентів на активи. Перша характеризує прострочені ак­
тиви, за якими не нараховуються проценти, у тому числі окремо по
банківському та небанківському ринках, державних і недержавних
підприємствах, а також строках тривалості сумнівних кредитів.

Друга форма характеризує заборгованість за простроченими кре­дитами, за якими ще нараховуються проценти, а також суми нара­хованих процентів за такими кредитами. Прострочені кредити та нараховані проценти класифікуються також за ознаками тривалості

простроченості заборгованості, а також банківського та небанківсь­кого ринку, державних і недержавних підприємств.

5. Дві тижневі форми про заборгованість за кредитами клієнтів-
резидентів України, які характеризують стан заборгованості за кре­
дитами, що надаються суб'єктам господарювання відповідно за га­
лузями економіки та формами власності, а також за видами еконо­
мічної діяльності.

6. Місячний звіт про заборгованість за пролонгованими кредита­
ми містить інформацію про такі кредити в розрізі міжбанківського
та небанківського ринку, державних та недержавних підприємств,
короткострокових та довгострокових кредитів, а також строків про­
лонгації.

7. Низка форм місячної звітності, кожна з яких характеризує за- -
боргованість за кредитами під конкретним кутом зору: за галузями
економіки; видами економічної діяльності; секторами економіки;
цільовим спрямуванням; за формами власності.

Заборгованість за кредитами в усіх зазначених формах звітності включає: основний борг; пролонговану, прострочену і сумнівну за­боргованості. Характерною ознакою форм звітності про залишки за­боргованості за кредитами є їхня мультивалютність.

Іншу групу форм звітності представляють форми, в яких міс­титься інформація про депозитні операції комерційних банків. Заз­начені форми звітності за багатьма ознаками відповідають формам звітності, які характеризують кредитні операції. Депозитні операції банку характеризують такі форми звітності:

1. Звіт про залишки за депозитами складається щомісячно, збері­
гає ознаки резидентності і мультивалютності. Перша частина звіт­
ності враховує залишки залучених і розміщених депозитів на між­
банківському ринку за строками. Друга частина — небанківський
ринок — виділяє депозити за секторами економіки, у тому числі за
строками. Сюди ж включаються рахунки за довірчими операціями
та ощадні сертифікати.

2. Щоденна та місячна форми звітності, що містять інформацію
про суми і процентні ставки за депозитами. Для них характерними
ознаками є резидентність та мультивалютність.

Під час складання щоденної форми звітності враховуються обся­ги і процентні ставки за депозитами, розміщеними в інших комер­ційних банках та залученими від них. Враховуються також обсяги і процентні ставки за строковими депозитами бюджету, суб'єктів гос­подарської діяльності та фізичних осіб, що залучені банком. У свою чергу, зазначені показники деталізуються за строками розміщення (залучення) коштів.

Місячна форма звітності враховує обсяги, кількість угод і про­центні ставки за строковими депозитами бюджету, юридичних та фізичних осіб, а також за коштами до запитання фізичних осіб. За-

значена у звітності інформація деталізується за строками залучення коштів.

3. Дві щотижневі форми звітності про залишки за депозитними
зобов'язаннями клієнтів—резидентів України, що містять дані про
залишки коштів на рахунках юридичних та фізичних осіб по галузях
економіки (видах економічної діяльності), формах власності, валю­
тах та строках залучення коштів.

4. Інформацію про залишки за депозитними зобов'язаннями
містить ряд форм місячної звітності, кожна з яких характеризує
зобов'язання під конкретним кутом зору: за галузями економіки;
секторами економіки; видами економічної діяльності; за формами
власності.

5. Звіт про залучені кошти та їхні залишки, що складається і ви­
користовується для визначення розміру обов'язкових резервів.

Стан портфеля цінних паперів комерційного банку характеризує місячна форма звітності з Мультивалютною ознакою.

У цій формі звітності по вертикалі виділено два розділи: цінні папери в портфелі банку на інвестиції та цінні папери в портфелі банку на продаж. Усередині цих розділів цінні папери згруповані за емітентами. Зауважимо, що ця форма звітності містить суми нара­хованого до отримання доходу, а також резерви під знецінення цін­них паперів. Це дає змогу орієнтовно визначити якість портфеля цінних паперів банку.

Звіт за доходами Державного бюджету України представлений двома формами, які складають не тільки комерційні банки, а й ус­танови Національного банку України. Характеристика зазначених форм звітності дана у попередньому параграфі цього розділу.

Інформацію про сплату комерційними банками пені за переви­щення нормативного терміну проходження платежів містить відпо­відна квартальна форма звітності.

Інформація про кількість клієнтів та особових рахунків, відкри­тих комерційними банками юридичним та фізичним особам, дається у відповідній річній формі звітності.

Зовнішньоекономічну діяльність та операції банків з іноземною валютою характеризують такі форми звітності:

1. Звіт про окремий зовнішній державний борг та про приватний
борг, гарантований державою. Він складається щоквартально і міс­
тить два розділи. Перший розділ описує умови угоди щодо одержання
гарантованого кредиту, а другий дає графік розподілення кредиту та
амортизаційних і процентних платежів за окремим зовнішнім держа­
вним боргом і гарантованим державою приватним боргом.

2. Річна форма звітності про стан окремо зовнішнього державно­
го боргу та приватного боргу, гарантованого державою, що характе­
ризує фактичні операції з обслуговування довгострокового боргу за
звітний рік. Інша річна форма містить дані про прогнозовані платежі

з обслуговування зовнішнього негарантованого довгострокового (з первинним або подовженим строком погашення боргу понад один рік) боргу за звітний рік.

3. Квартальна форма звітності містить інформацію про залучення
та обслуговування іноземного довгострокового гарантованого або
негарантованого урядом кредиту. Прогнозовані операції з одержан­
ня і погашення зазначених кредитів у поточному та наступному за
поточним році більш детально з розбиттям за кварталами наводять­
ся в іншій річній формі, котра містить також інформацію про май­
бутні операції з обслуговування кредиту.

4. Курс та обсяги операцій з іноземною валютою характеризують
дві щоденні форми звітності: одна форма подає інформацію про
купівлю і продаж іноземної валюти на біржі, на міжбанківському
та міжнародних валютних ринках; друга форма характеризує опера­
ції купівлі та продажу готівкової іноземної валюти, а також її зали­
шок у касах банку й обмінних пунктів, що працюють на агентських
угодах.

5. Щоденна форма звітності про рух коштів на кореспондентсь­
ких рахунках іноземних банків в українських банках, що містить
дані про залишок готівки на початок і кінець робочого дня, а також
про зарахування і списання коштів з коррахунку. Інша щоденна
форма містить інформацію щодо обсягів операцій з безготівковою
іноземною валютою.

6. Дві місячні форми звітності, що містять дані про роботу об­
мінних пунктів. В одній із них указуються дані про кількість пунк­
тів обміну іноземної валюти та забезпеченість їх оргтехнікою, у
другій — оборот з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти
за їхніми кодами.

7. Місячна форма звітності про порушників законодавчо встанов­
лених термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями,
що характеризує дотримання резидентами строків розрахунків, а та­
кож звітність про надані дозволи на продовження терміну завер­
шення розрахунків за такими операціями, звітність про які подаєть­
ся щомісяця.

8. Щоденна форма звітності про відкриті валютні позиції банку,
що складається ним за кожною іноземною валютою окремо. Інша
щоденна форма містить інформацію про зважену відкриту валютну
позицію.

9. Щоденна форма звітності про розшифрування валютних ра­
хунків, що містить дані про залишки в іноземній валюті та їхній
гривневий еквівалент на всіх балансових рахунках та позабалансо­
вих (за дебетом і кредитом) з розподілом їх за операціями з резиде­
нтами та нерезидентами і за кодами валют. Місячна форма містить
відомості про обороти за місяць в іноземній валюті та їх гривневий
еквівалент за всіма балансовими та позабалансовими рахунками (за

дебетом та кредитом) з розподілом їх за операціями з резидентами та нерезидентами України та розшифруванням за видами валют.

Для контролю і регулювання діяльності комерційних банків ви­користовуються такі форми звітності:

1. Квартальна форма звітності про списання безнадійної заборго­
ваності за рахунок резерву, створеного для відшкодування можли­
вих втрат за кредитами комерційних банків, подається за кредитним
і лізинговим портфелями банку.

2. Звітність про резерви, яка характеризує залишки та зміни в ре­
зервах банку на покриття можливих збитків за наданими кредитами
та фінансовим лізингом (подається за підсумками роботи банку за
звітний квартал).

3. Звіт про достатність капіталу (щомісячна), що дає можливість
визначити капітал банку за основним та додатковим капіталом, а та­
кож активи банку з урахуванням ступеня їхніх ризиків. Зазначена
форма звіту дає змогу також визначити норматив платоспроможнос­
ті банку.

4. Щоквартальна звітність про структуру кредитів банку, інфор­
мація якої необхідна для розрахунку та обліку резерву на можливі
втрати за позичками.

5. Місячна форма звітності, що дає змогу контролювати дотри­
мання комерційними банками економічних нормативів.

6. Три місячні та одна щоденна форми звітності, які характери­
зують надані банком кредити під визначеним кутом зору: одна —
про кредити інсайдерам (за позичальниками), інші три форми —
про надані «великі» кредити.

Інформацію про організацію роботи з готівкового обігу дають такі форми звітності:

1. Щоденна та місячна форми звітності про касові обороти банку
за статтями доходів і видатків.

2. Форма звітності, яка складається комерційними банками за
кожні п'ять днів і характеризує стан заборгованості за заробітною
платою залежно від причин її виникнення.

3. Квартальні форми, які характеризують організацію роботи з
готівкового обігу, у тому числі прогнозні розрахунки касових обо­
ротів за статтями приходу і видатків.

4. Місячна звітність про результати перевірок дотримання суб'єк­
тами господарювання касової дисципліни.

Інформацію про виявлені банками порушення, що можуть свід­чити про злочинну діяльність, містить відповідна форма звітності за півріччя та звітний рік.

Специфічною групою форм звітності є форми, які подаються комерційними банками і використовуються Національним банком України для складання платіжного балансу та міжнародної інвести­ційної позиції України:

1. Дві місячні форми звітності відповідно комерційного банку та
підприємства про фінансові операції з нерезидентами України.

2. Три квартальні форми звітності, що характеризують міждер­
жавний рух капіталів відповідно у формі портфельних, прямих та
інших інвестицій.


Книга: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. Частина 2. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна

ЗМІСТ

1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. Частина 2. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна
2. РОЗДІЛ 8 РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАГЛЯД. 8. 1. НЕОБХІДНІСТЬ І ЗАВДАННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
3. 8. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
4. 8. 3. РЕЄСТРАЦІЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
5. 8. 4. УСТАНОВЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ
6. 8.5. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків
7. 8.6. ВИЇЗНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВ
8. 8.7. РОБОТА З ПРОБЛЕМНИМИ БАНКАМИ
9. Розділ 9 Методологія платіжного балансу України. 9.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
10. 9.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
11. 9.3. ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
12. 9.4. ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
13. 9.5. ФОРМИ ПОБУДОВИ ТА ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
14. Розділ 10 Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування і грошових розрахунків. 10.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
15. 10.2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ
16. РОЗДІЛ 11 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ -ЦЕНТР МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ. 11.1. СУТЬ І ВИДИ ОБЛІКУ
17. 11.2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
18. 11.3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
19. 11.4. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
20. 11.5. МЕТОДИЧНЕ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
21. РОЗДІЛ 12 ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ. 12.1. СУТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ
22. 12.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ
23. 12.3. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
24. 12.4. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
25. 12.5. ФІНАНСОВА ТА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
26. 12.6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
27. РОЗДІЛ 13 ВНУТРІШНІ РЕВІЗІЇ. 13.1. СУТЬ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ
28. 13.2. СУТЬ, ЗАВДАННЯ І ВИДИ РЕВІЗІЇ
29. 13.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
30. 13.4. ЗДІЙСНЕННЯ РЕВІЗІЙ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЇХНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate