Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Хто не вміє ненавидіти ворогів, той не вміє любити приятелів. / Лев Силенко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.


11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»

Бухгалтерський баланс є основною формою фінансової звітності. Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(с)БО 2 «Баланс».

Структура П(с)БО 2:

загальні положення;

визначення статей балансу;

зміст статей балансу;

оцінка та розкриття статей балансу.

В П(с)БО 2 використовуються такі терміни: активи, власний капітал, довгострокові зобов’язання, пов’язані сторони, зобов’язання, еквіваленти грошових коштів, фінансові інвестиції, поточні зобов’язання, необоротні активи, оборотні активи, операційний цикл.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Баланс є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, дає можливість визначити ліквідність та оборотність ресурсів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості. За цими даними можна визначити інвестиційну привабливість суб’єкта господарювання, наскільки є надійно і ефективно вкладати у нього інвестиції, придбавати його акції, облігації. Отримання такої інформації є необхідною умовою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Розрізняють бухгалтерські баланси таких видів: вступний, періодичний, річний, об’єднувальний, розподільчий, санований, ліквідаційний, зведений, консолідований.

Вступний баланс складають на початку діяльності підприємства. Він відображає активи і пасиви, які сформовані його засновниками на дату створення суб’єкта господарювання.

Періодичний баланс складається протягом календарного року за звітними періодами (місяць, квартал).

Річний баланс відображає фінансовий стан підприємства на кінець звітного року.

Об’єднувальний баланс складається у разі злиття кількох підприємств в єдине об’єднання на правах юридичної особи.

Розподільний баланс складається в разі реструктуризації великих підприємств, поділу їх на декілька менших за обсягом підприємств з правами юридичної особи.

Санований баланс найчастіше складається у тих випадках, коли підприємству загрожує банкрутство. Його складають із залученням незалежного аудитора ще до закінчення звітного періоду з метою показати реальний фінансовий стан підприємства.

Ліквідаційний баланс складається у разі ліквідації підприємства.

Зведений баланс складається підприємством, до складу якого входять реструктуризовані підприємства або окремі господар- ства, виділені на самостійний баланс.

Консолідований баланс передбачає включення до його складу всіх підприємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної особи.

Статті Балансу згруповані в розділи — три в активі Балансу та п’ять у пасиві (табл. 11.2).

В активі балансу подано розділи, у яких згруповані ресурси підприємства, що ними воно володіє на звітну дату.

У першому розділі активу Балансу відображається вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.

У другом у розділі активу відображається вартість оборотних активів: запасів; дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів тощо; поточних фінансових інвестицій; грошових коштів та їх еквівалентів.

У третьому розділі відображаються витрати, які мали місце у попередніх звітних періодах, але належать до наступних звітних періодів.

У першому розділі пасиву вміщується інформація про власний капітал підприємства — статутний, пайовий, додатковий вкладений, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тощо.

У другому розділі пасиву відображається вартість сформованих резервів на забезпечення наступних витрат і платежів — на виплату відпусток, додаткових пенсій, гарантійних зобов’язань, а також отримані цільові фінансування та надходження.

У третьому розділі пасиву наводиться інформація про довгострокові зобов’язання — довгострокові кредити банків, отримані позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими векселями тощо.

Таблиця 11.2

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ……………….……….

…………………... за ЄДРПОУ

Територія …………..………………...

…………………... за КОАТУУ

Форма власності …….………………

………………………... за КФВ

Орган державного управління ……..

……………………… за СПОДУ

Галузь ………………………………

……………………... за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ………..

………………………. за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн …………..

…………….. Контрольна сума

Адреса …………………….…………

…………………………………

БАЛАНС на 31 грудня 200___ р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

знос

012

( )

( )

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

первісна вартість

031

знос

032

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

Продовження табл. 11.2

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

Продовження табл. 11.2

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Страхові резерви

415

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

( )

( )

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довго- строковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Продовження табл. 11.2

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

Керівник

Головний бухгалтер

У четвертому розділі пасиву відображається інформація про поточні зобов’язання — короткострокові кредити банків та позики, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці та за іншими розрахунками.

У п’ятому розділі пасиву відображаються доходи майбутніх періодів — доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, але які відносяться до наступних звітних періодів.

Необхідно пам’ятати, що згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО. Сальдо рахунків, які відображаються у відповідних статтях Балансу, наведені в табл. 11.3.

Таблиця 11.3

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАЛАНСУ ТА РАХУНКІВ

АКТИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

14. У статті «Нематеріальні активи» відображається вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами)

Залишкова вартість

010

Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу

Первісна вартість

011

Первісна вартість НА

Д-т 12

Знос

012

Нарахована у встановленому порядку сума зносу НА

К-т 133

Незавершене будівництво

020

15. У статті «Незавершене будівництво» показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва

Д-т 15

Основні засоби:

16. У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів

Продовження табл. 11.3

АКТИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

Залишкова вартість

030

До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу

Первісна вартість

031

Первісна (переоцінена) вартість

Д-т 10, Д-т 11

Знос

032

Сума зносу основних засобів

К-т 131, К-т 132

Довгострокові фінансові інвестиції:

17. У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі

Д-т 141

Інші фінансові інвестиції

045

Д-т 142, 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

18. У статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу

Д-т 16

Відстрочені податкові активи

060

19. У статті «Відстрочені податкові активи» відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

Д-т 17

Продовження табл. 11.3

АКТИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

Інші необоротні активи

070

20. У статті «Інші необоротні активи» наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні активи»

Д-т 18, К-т 19

Усього за розділом І

080

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

21. У статті «Виробничі запаси» показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, при- значених для споживання в ході нормального операційного циклу

Д-т 20, Д-т 22, Д-т 25

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

22.У статті «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» відображається вартість: дорослих) тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада і для реалізації, та молодняку тварин

Д-т 21

Незавершене виробництво

120

23. У статті «Незавершене виробництво» показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги)

Д-т 23

Продовження табл. 11.3

АКТИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

готова продукція

130

24. У статті «Готова продукція» показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли ви- пробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва

Д-т 26, Д-т 27

товари

140

25. У статті «Товари» показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу

Д-т 28

Векселі одержані

150

26. У статті «Векселі одержані» показується заборгованість покупців, замовників та інших добіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями

Д-т 34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

У підсумок балансу включається чиста реалізаційні вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів

первісна вартість

161

27. У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем)

Д-т 36

Продовження табл. 11.3

АКТИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

резерв сумнівних боргів

162

К-т 38

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

28. У статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплаа за податками, зборами та іншими платежами до бюджету

Д-т 641, Д-т 644

за виданими авансами

180

29. У статті «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів

Д-т 371, Д-т 63

з нарахованих доходів

190

30. У статті «Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів» показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню

Д-т 373

із внутрішніх розрахунків

200

31. У статті «Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» показується заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків

Д-т 682, Д-т 683, Д-т 36, Д-т 377 (в частині, розрахунків з пов’язаними сторонами)

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

32. У статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів

Д-т 372, Д-т 374, Д-т 375, Д-т 376, Д-т 642, Д-т 651—653

Продовження табл. 11.3

АКТИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

Поточні фінансові інвестиції

220

33. У статті «Поточні фінансові інвестиції» відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів)

Д-т 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

230

34. У статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів

в національній валюті

240

Кошти в національній валюті

Д-т 301, Д-т 311, Д-т 313, Д-т 331, Д-т 333, Д-т 351

в іноземній валюті

250

Кошти в іноземній валюті

Д-т 302, Д-т 312, Д-т 314, Д-т 332, Д-т 334

Інші оборотні активи

269

35. У статті «Інші оборотні активи» відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Оборотні активи»

Д-т 331, 332

Усього за розділом ІІ

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

36. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів

Д-т 39

Баланс

280

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

37. У статті «Статутний капітал» наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підпри- ємства

К-т 40

Пайовий капітал

310

38. У статті «Пайовий капітал» наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами

К-т 41

Додатковий вкладений капітал

320

39. У статті «Додатковий вкладний капітал» акціонерів товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість

К-т 421

Інший додатковий капітал

330

40. У статті «Інший додатковий капітал» відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу

К-т 422, К-т 423, К-т 424, К-т 425

Резервний капітал

340

41. У статті «Резервний капітал» наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

К-т 43

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

42. У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу

К-т 44 (Д-т 44)

Неоплачений капітал

360

43. У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу

Д-т 46

Вилучений капітал

370

44. У статті «Вилучений капітал» господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу

Д-т 45

Усього за розділом І

380

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

45. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок

К-т 47

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

Забезпечення виплат персоналу

400

К-т 471, К-т 472

Інші забезпечення

410

К-т 473, К-т 474

Цільове фінансування

420

Залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел

К-т 48

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

46. У статті «Довгострокові кредити банків» показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням

К-т 501, К-т 502, К-т 503, К-т 504

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

47. У статті «Інші довгострокові фінансові зобов’язання» наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки

К-т 505, К-т 506, К-т 51, К-т 52

Відстрочені податкові зобов’язання

460

48. У статті «Відстрочені податкові зобов’язання» показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

К-т 54

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

Інші довгострокові зобов’язання

470

49. У статті «Інші довгострокові зобов’язання» показується сума довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу «Довгострокові зобов’язання»

К-т 53, К-т 55

Усього за розділом ІІІ

480

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

50. У статті «Короткострокові кредити банків» відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками

К-т 60, (за виключенням К-т 605—606)

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

51. У статті «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» показується сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу

К-т 61

Векселі видані

520

52. У статті «Векселі видані» показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів

К-т 62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

53. У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями)

К-т 63

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

54. У статті «Поточні зобов’язання за одержаними авансами» відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг)

К-т 681 (К-т 36)

з бюджетом

550

55. У статті «Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом» показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

К-т 641, К-т 643

з позабюджетних платежів

560

56. У статті «Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів» показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством

К-т 642

зі страхування

570

57. У статті «Поточні зобов’язання зі страхування» відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

К-т 65

з оплати праці

580

К-т 66

з учасниками

590

58. У статті «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками» відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу

К-т 67

Закінчення табл. 11.3

ПАСИВ

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, субрахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

із внутрішніх розрахунків

600

59. У статті «Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків» відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків

К-т 682, К-т 683, К-т 63 (в частині заборгованості пов’язаним сторонам)

інші поточні зобов’язання

610

60. У статті «Інші поточні зобов’язання» відображаються суми зобов’язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання»

К-т 684, К-т 683, К-т 605, К-т 606

Усього за розділом ІV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

61. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

К-т 69

Баланс

640


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.
2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ. 11.1. Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови
3. 11.2. Склад та елементи фінансової звітності, порядок її складання і подання
4. 11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»
5. 11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати
6. 11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів
7. 11.6. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал
8. 11.7. Примітки до річної фінансової звітності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate