Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Ми всіх пригорнули б до серця охоче, якби нам хоч трохи свободи! / Михайло Старицький

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.


11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати

Зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» — це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Структура П(С)БО 3:

загальні положення;

визначення доходів і витрат;

визначення прибутку (збитку) за звітний період;

елементи операційних витрат;

розрахунок показників прибутковості акцій.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Доходи і витрати наводяться у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Звіт про фінансові результати за 2000 р. складається з двох розділів, кожний з яких розкриває певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства (табл. 11.4).

Розділ І «Фінансові результати» подає інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства.

Розділ ІІ «Елементи операційних витрат» надає інформацію для аналізу структури витрати за економічними елементами.

Таблиця 11.4

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство …………...……….………..

……………... за ЄДРПОУ

Територія ………………………….………

……………... за КОАТУУ

Форма власності ………………….………

…………………... за КФВ

Орган державного управління …..………

……………… за СПОДУ

Галузь ……………………………..………

………………... за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ……………...

…………………. за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн ………..……...

………. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 20__ рік

1801003

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість

015

( )

( )

Акцизний збір

020

( )

( )

025

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( )

( )

Валовий прибуток

050

збиток

055

( )

( )

інші операційні доходи

060

( )

( )

Адміністративні витрати

070

( )

( )

Витрати на збут

080

( )

( )

Інші операційні витрати

090

( )

( )

Продовження табл. 11.4

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

збиток

105

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( )

( )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

збиток

175

( )

( )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( )

( )

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

збиток

195

( )

( )

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:

прибуток

220

збиток

225

( )

( )

Закінчення табл. 11.4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер

Порядок складання звіту про фінансові результати подано у табл. 11.5.

Таблиця 11.5

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

П(С)БО № 3

Джерело інформації

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо)

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» (кредитовий оборот)

Податок на додану вартість

015

Сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» (відображення ПДВ за дебетом рахунка)

Акцизний збір

020

Підприємства — платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» (відображення суми акцизного збору за дебетом рахунка)

025

Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» (відображення інших зборів або податків за дебетом рахунка)

Інші вирахування з доходу

030

Відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Рахунки 701—704

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

035 = 010 – 015 – 020 – 030

Продовження табл. 11.5

Стаття

Код рядка

П(С)БО № 3

Джерело інформації

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облі- ку 9 «Запаси»

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»

Валовий:

прибуток

050

050 = 035 – 040

збиток

055

Інші операційні доходи

060

Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо

Рахунок 71 «Інший операційний дохід»

Адміністративні витрати

070

Відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства

Рахунок 92 «Адміністративні витрати»

Витрати на збут

080

Відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів) — витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, до- ставку продукції споживачам тощо

Рахунок 93 «Витрати на збут»

Продовження табл. 11.5

Стаття

Код рядка

П(С)БО № 3

Джерело інформації

090

Відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг)

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

(050 або 055) + 060 + + 070 + 080 + 090

збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі»

Інші фінансові доходи

120

Показуються дивіденди, проценти та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»

Інші доходи

130

Показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Рахунок 74 «Інші доходи»

Продовження табл. 11.5

Стаття

Код рядка

П(С)БО № 3

Джерело інформації

Фінансові витрати

140

Показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу

Рахунок 95 «Фінансові витрати»

Втрати від участі в капіталі

150

Відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі»

Інші витрати

160

Відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Рахунок 97 «Інші витрати»

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

(100 або 105) + 110 + 120 + + 130 + 140 + 150 + 160

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»

Рахунок 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»

Фінансові результати від звичайної діяльності

прибуток

190

190=170-180

збиток

195

195=175+180

Закінчення табл. 11.5

Стаття

Код рядка

П(С)БО № 3

Джерело інформації

Надзвичайні:

доходи

200

Прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи»

витрати

205

Невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел. Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків

Рахунок 99 «Надзвичайні витрати» мінус 982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій»

Податки з надзвичайного прибутку

210

Відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій

Чистий прибуток

220

(190 або 195) + 200 + 205 + 210

Чистий збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

Джерело інформації

Матеріальні затрати

230

Рахунок 80 «Матеріальні витрати»

Витрати на оплату праці

240

Рахунок 81«Витрати на оплату праці»

Відрахування на соці- альні заходи

250

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи»

Амортизація

260

Рахунок 83 «Амортизація»»

Інші операційні витрати

270

Рахунок 84 «Інші операційні витрати


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.
2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ. 11.1. Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови
3. 11.2. Склад та елементи фінансової звітності, порядок її складання і подання
4. 11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»
5. 11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати
6. 11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів
7. 11.6. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал
8. 11.7. Примітки до річної фінансової звітності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate