Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Мужній не тільки той, хто перемагає ворогів, але і той, хто володарює над своїми бажаннями. / ДЕМОКРИТ

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.


11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів

Зміст і форма Звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Сфери дії П(С)БО 4 стосується Звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та бюджетних установ, малих підприємств та консолідованих Звітів про рух грошових коштів.

У П(С)БО 4 використовуються такі терміни: грошові кошти, група, еквіваленти грошових коштів, негрошові операції, інвестиційна діяльність, операційна діяльність, рух грошових коштів, фінансова діяльність.

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах та їх еквівалентах за звітний період.

Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Окремо зазначають надходження і видаток коштів стосовно різних видів діяльності. Негрошові операції (отримання активів від фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів через емісію акцій тощо) не включаються до Звіту про рух грошових коштів.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту не включаються.

Форма звіту про рух грошових коштів наведена в табл. 11.6.

Структура звіту складається із одної таблиці, яка має такі три розділи:

рух коштів у результаті операційної діяльності;

рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;

рух коштів у результаті фінансової діяльності.

У світовій практиці звіт про рух грошових коштів складається за двома методами:

прямий, за допомогою якого розкриваються основні валові грошові надходження і витрати;

непрямий, за допомогою якого чистий прибуток або збиток коригуються з урахуванням операцій негрошового характеру, відстрочення, нарахування минулих років, майбутніх надходжень чи платежів, статей доходів і витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Таблиця 11.6

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ………….…………..

…………………... за ЄДРПОУ

Територія …………………………..

…………………... за КОАТУУ

Форма власності …………………..

………………………... за КФВ

Орган державного управління ……

……………………… за СПОДУ

Галузь ………………………………

……………………... за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ………

………………………. за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн ………..

……………….. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20__ рік

1801004

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

Х

Х

збільшення (зменшення) забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

Х

Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

Продовження табл. 11.6

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

Сплачені:

відсотки

130

Х

Х

податки на прибуток

140

Х

Х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: фінансових інвестицій

180

Х

Х

необоротних активів

190

Х

Х

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

Х

Х

дивіденди

220

Х

Х

Інші надходження

230

X

х

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

X

необоротних активів

250

X

X

майнових комплексів

260

X

X

Закінчення табл. 11.6

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

Інші платежі

270

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

X

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

X

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Чистий рух коштів за звітний період

400

Залишок коштів на початок року

410

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

X

X

Керівник

Головний бухгалтер

П(С)БО 4 передбачає застосування непрямого методу складання Звіту про рух грошових коштів, який полягає у визначенні суми чистого надходження (видатку) у результаті операційної діяльності послідовним коригуванням показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного у Звіті про фінансові результати.

Рух грошових коштів у разі інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу Балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції».

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях Балансу за розділом «Власний капітал» та статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю у розділах Балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов’язання» і «Поточні зобов’язання» (статті «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками»).

Процес складання Звіту про рух грошових коштів включає п’ять основних етапів:

збір і підготовка необхідної інформації;

визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності;

визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності;

визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності;

визначення чистого руху коштів та узгодження їхніх залишків.

Для складання звіту використовують такі джерела інформації:

Баланс;

Звіт про фінансові результати;

примітки;

Головна книга;

аналітичні дані за окремими рахунками бухгалтерського обліку.


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.
2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ. 11.1. Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови
3. 11.2. Склад та елементи фінансової звітності, порядок її складання і подання
4. 11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»
5. 11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати
6. 11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів
7. 11.6. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал
8. 11.7. Примітки до річної фінансової звітності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate