Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Не бий на сполох в невідлитий дзвін. / Ліна Костенко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.


11.7. Примітки до річної фінансової звітності

За принципом повного висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

Наказом Міністерства фінансів України від 29.ХІ.2000 р. № 302 «Про примітки до річної фінансової звітності» затверджена типова форма фінансової звітності 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (табл. 11.8).

Примітки до річної фінансової звітності складаються з десяти розділів (рис. 11.6).

Фінансову звітність суб’єкти малого підприємництва складають відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Звітність (річна і квартальна) складається з двох форм:

Баланс (ф. № 1—М);

Звіт про фінансові результати (ф. № 2—М).

Обидві форми значно скорочені порівняно з формами фінансової звітності, які здають підприємства, що не підпадають під визначення суб’єктів малого підприємництва. Скорочення здій- снено шляхом об’єднання кількох статей в одну, при цьому коди рядків збережені (табл. 11.9).

Таблиця 11.8

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство …………………………………..…

…………………...…………………... за ЄДРПОУ

Територія ………………………………………….

………………………………..……... за КОАТУУ

Орган державного управління …………………..

………………………………………… за СПОДУ

Галузь ………………………………………………

…………………………………………... за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ……………………...

…………………..………………………. за КВЕД

Середньооблікова чисельність працюючих ……

…………………...…………….. Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн ………………………...

Подпись: 258ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20_____ рік

1801008

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка –)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої) вартості

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої) вартості

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

Права користування майном

020

Подпись: 259Права на знаки для товарів і послуг

030

Права на об’єкти промислової власності

040

Авторські та суміжні з ними права

050

Гудвіл

060

Інші нематеріальні активи

070

Разом

080

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)____________

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)____________

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)____________

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)____________


Продовження табл. 11.8

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка –)

Вибуло за рік

Нарахування амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

в тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої) вартості

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої) вартості

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

а

9

10

11

12

13

І4

15

16

17

18

19

Подпись: 260Земельні ділянки

100

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

Машини та обладнання

130

Транспортні засоби

140

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

Робоча і продуктивна худоба

160

Багаторічні насадження

170

Інші основні засоби

180

Бібліотечні фонди

190

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

Природні ресурси

220

Подпись: 261Інвентарна тара

230

Предмети прокату

240

Інші необоротні матеріальні активи

250

Разом

260

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)____________

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)____________

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)____________

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)____________

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)____________

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)____________

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)____________

ІІІ. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

Формування основного стада

320

Інші

330

Разом

340

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

дочірні підприємства

360

спільну діяльність

370

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

акції

390

облігації

400

інші

410

14

Разом (розд. А + розд. Б)

420

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)________________

за справедливою вартістю (422)________________

за амортизованою собівартістю (423)________________

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)________________

за справедливою вартістю (425)________________

за амортизованою собівартістю (426)________________

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця

450

Реалізація інших оборотних активів

460

Штрафи, пені, неустойки

470

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати

490

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

дочірні підприємства

510

спільну діяльність

520

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

X

Проценти

540

X

Фінансова оренда активів

550

Інші фінансові доходи і витрати

560

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

Реалізація необоротних активів

580

Реалізація майнових комплексів

590

Неопераційна курсова різниця

600

Безоплатно одержані активи

610

X

Списання необоротних активів

620

X

Інші доходи і витрати

630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)________________

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами (632)________________

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

Поточний рахунок в банку

650

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки )

660

Грошові кошти в дорозі

670

Еквіваленти грошових коштів

680

Разом

690

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)___________

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види забезпечень

Код рядка

Залишок забезпечення на початок року

Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок

Сума забезпечення, що використана протягом року

Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок забезпечення на кінець року

створення забезпечення

додаткових вирахувань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

Подпись: 265Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

760

770

Разом

780

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації *

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

Паливо

820

Тара і тарні матеріали

830

Будівельні матеріали

840

Запасні частини

850

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

870

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

Незавершене виробництво

890

Готова продукція

900

Товари

910

Разом

920

Із рядка 920 гр. 3 Балансова вартість запасів,

відображених за чистою

вартістю реалізації (921)________________

переданих у переробку (922)________________

оформлених у заставу (923)________________

переданих на комісію (924)________________

Активи на відповідальному зберіганні — рахунок 02 (925)________________


ІХ. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

в т. ч. за строками непогашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)________________

Х. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

Керівник

Головний бухгалтер

Подпись: 268

Рис. 11.6. Структура приміток до річної фінансової звітності

Таблиця 11.8

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство………………….…

..…………...за ЄДРПОУ

Територія…………………………

……..……...за КОАТУУ

Форма власності………………….

……..…………...за КФВ

Орган державного управління…..

………………за СПОДУ

Галузь……………………………..

…..…………...за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності……..

..……………….за КВЕД

Середньооблікова чисельність працюючих

Одиниця виміру: тис. грн………..

………Контрольна сума

Адреса………………………….…

…..………………………

1. БАЛАНС

на ___________ 20___ р.

1801006

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

первісна вартість

031

знос

032

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

Продовження табл. 11.8

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

ІІ. Обороти; активи

Виробничі запаси

100

Готова продукція

130

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

Продовження табл. 11.8

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Додатковий капітал

320

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом І

330

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов’язання за розрахунками

з бюджетом

550

зі страхування

570

з оплати праці

560

Інші поточні зобов’язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

Продовження табл. 11.8

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ______________ 200_ р.

Форма № 2-М Код за ДКУД 1801007

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Непрямі податки та інші нарахування з доходу

020

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010—020)

035

Інші операційні доходи

040

Інші звичайні доходи

050

Надзвичайні: доходи

060

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

Матеріальні затрати

090

( )

( )

Витрати на оплату праці

100

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

110

( )

( )

Амортизація

120

( )

( )

Інші операційні витрати

130

( )

( )

у тому числі

131

( )

( )

140

( )

( )

Інші звичайні витрати

150

( )

( )

Надзвичайні витрати

160

( )

( )

Податок на прибуток

170

( )

( )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± ± 080 + 160 + 070)

180

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (070 – 080)

190

Закінчення табл. 11.8

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

Керівник

Головний бухгалтер


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.
2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ. 11.1. Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови
3. 11.2. Склад та елементи фінансової звітності, порядок її складання і подання
4. 11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»
5. 11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати
6. 11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів
7. 11.6. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал
8. 11.7. Примітки до річної фінансової звітності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate