Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Каяття – для часів спокійних. / Павло Загребельний

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ


10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ

Здійснення інвестування передбачає відповідне управління цим процесом: визначення об’єкта інвестування, обґрунтування до-цільності, прийняття рішення, забезпечення інвестування ресурсами, їх раціональне використання, поточний моніторинг, своє-часне внесения змін у процес, знову обґрунтування і прийняття рішен-ня тощо.

Управління процесом інвестування залежить також від етапу реа-лізації проекту, який здійснюється в поточний період. Серед них слід виокремити: етап прийняття рішення, підготовчий етап, етап реалі-зації проекту та етап експлуатації об’єкта інвестицій. Останній мож-на поділити на етап повернення інвестиційних коштів (етап повної окупності інвестованих коштів) та етап отримання економічного ефекту від реалізації проекту.

Процес управління є складовим елементом забезпечення ефектив-ності інвестування. Добре організоване управління інвестуванням за-безпечує адаптацію проекту до конкретних умов, в яких він реалі-зується, і, головне, до їх постійних змін, забезпечує поточну конку-рентоспроможність інвестиційного процесу. Механізми управління надають процесу інвестування гнучкості й стійкості до несприятли-вих явищ у зовнішньому середовищі. Крім зовнішніх, усі внутрішні чинники проекту фактично є наслідками помилок саме в управлінні інвестуванням.

Процес управління інвестуванням у широкому розумінні (без по-ділу на окремі види та форми інвестування) можна представити по-слідовністю функцій, об’єднаних в єдиний цикл і проілюстрованих на рис. 10.1 і 10.2.

У загальному вигляді процес управління проектом передбачає на-явність набору типових процедур:

- планування — як процес розробки послідовності майбутніх дій для досягнення поставлених проміжних і кінцевих цілей;

- організація — як процес розподілу робіт, відповідальності й ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних, часу) для реалі-зації проекту;

- контроль — як процес порівняння планових параметрів робіт із фактичними і прийняття коригуючих рішень.

147

Ці функції здійснюються в циклічному взаємопов'язаному режимі. На основі результатів контролю через процес корекції окремих робіт чи всього проекту здійснюється перехід до функції нового плануван-ня, організації виконання планів, контролю тощо.

Оцінка та прогнозування умов для інвестиційної діяльності

&

Планування

Організація

Мотивація

Контроль

Прийняття

рішень

^

Д

д

Продовження

Завершения

інвестиційної програми

Управління кожним проектом

Добір менеджерів і персоналу

Календарне планування

Бюджетування

Організація

Маркетинг

Управління ризиком

Пристосування

до зовнішнього

середовища

Прийняття рішень щодо окремих проектів і програми в цілому

Юридичне супроводження

148

Рис. 10.1. Функціїінвестиційного менеджменту

Прийняття рішення щодо інвестиційної діяльності

Розробка інвестиційної програми

1. Розподіл капіталу інвестора між фінансовими і виробничими активами

2. добір інвестиційних проектів

3. Об’єднання проектів у єдину програму

4. Оцінка достатності критеріїв ефективності

Дохідність

Ризик

Відповідність

стратеги

Управління програмою

1. Формування структури системи управління

2. Організація оперативного управління кожним проектом

3. Моніторинг реалізації програми в цілому

4. Прийняття коригуючих рішень

Аналіз

інвестиційного

ринку

Виявлення

недосконали

проектів

Зміна

структури

програми

Рис. 10.2. Цикл інвестиційного менеджменту

149

Планування забезпечує інформаційну базу для керування проек-том. Відповідно до сформованих планів реалізації проекту організо-вуються й координуються роботи з проекту, використовуються ре-сурсу досягаються проміжні цілі, приймаються рішення щодо потре-би втручання в процес реалізації проекту.

Організаційна функція управління проектом передбачає:

- розподіл ролей і відповідальності між менеджерами;

- формування інформаційних зв’язків між менеджерами (усіх ланок);

- формування й підтримку механізмів виконання прийнятих рі-шень;

- систему мотивацій для персоналу (усіх рівнів), який реалізує проект.

Побудова ефективної системи контролю передбачає наявність планів, системи звітності про їх виконання, системи аналізу виконан-ня планів, технологи реагування на показники ходу реалізації проек-ту. Технологічно функція контролю діє як моніторинг стану проекту (збирання звітних даних); аналіз поточного стану проекту; вироблен-ня коригуючих впливів на хід реалізації проекту.

Управління інвестуванням починається з прийняття рішення. Воно здійснюється після ретельної експертизи інвестиційного плану і, як правило, ґрунтується на врахуванні багатьох аспектів. Кожний із аспектів проекту може давати окрему локальну оцінку проекту інвес-тування. Для прийняття загального рішення потрібне їх агрегування у відповідну інтегральну оцінку.

У процесі побудови експертом узагальненої оцінки на основі ло-кальних висновків щодо окремих сторін проекту можливі кілька під-ходів:

1) побудова узагальненого показника як середньозваженої вели-чини локальних оцінок з урахуванням різної (спеціально вста-новлених з урахуванням важливості аспекту) ваги кожної локально! оцінки;

2) встановлення для кожної локально! оцінки граничної величи-ни позитивно! оцінки проекту. Якщо всі локальні оцінки пере-вищують свої граничні значения, то й весь проект отримує по-зитивну оцінку. Недосягнення граничного значения хоча б од-нією з локальних оцінок зумовлює негативне рішення щодо всього проекту;

150

3) побудова узагальненої оцінки як простої суми всіх локальних оцінок;

4) виокремлення кількох основных аспектів проекту і врахування тільки їх при формуванні загальної оцінки проекту (наприк-лад, маркетингова стратегія, фінансова достатність, рівень ри-зику).

Загалом варто вважати, що найбільш об’єктивна оцінка перспектив інвестування мае бути комплексною і враховувати безліч аспекте проекту, у тому числі з урахуванням різних зважувальних кое-фіцієнтів. Розглянемо побудову інтегрального критерію прийняття рішення.

Виокремимо сім аспектів для локальних оцінок проекту, що впли-вають на його реалістичність і здійсненність:

1) оцінка повноти і відповідності типовій рекомендованій формі розробки проекту (ваговий коефіцієнт — 0,2);

2) оцінка достовірності вхідної інформації, використаної в проект (ваговий коефіцієнт — 0,3);

3) оцінка маркетингової розробленості проекту (ваговий коефі-цієнт — 0,5);

4) оцінка фінансової спроможності проекту (ваговий коефіці-єнт — 0,5);

5) оцінка відображення в проекті рівня й факторів ризику (ваговий коефіцієнт — 0,4);

6) оцінка якості розробки показників ефективності проекту (ваговий коефіцієнт — 0,4);

7) оцінка привабливості галузі, регіону, базового підприємства проекту (ваговий коефіцієнт — 0,3).

По кожному з наведених аспектів як результат аналізу проекту вис-тавляється експертна оцінка за десятибальною системою ( К = 1-10). У цьому разі інтегральна оцінка дорівнюватиме сумі добутків локально! оцінки (К). ї'ї вагового коефіцієнта (А), який змінюється відОдоІ:

К=К11+ К22 + К33 + К44 + К55 + К66 + К1т

Максимальне значения інтегральної оцінки, побудоване за наве-деною схемою, дорівнює:

Ктш = 10-0,2 + 10-0,2 + 10-0,5 +10-0,5 + 10-0,4 + 10-0,4 + 10-0,3 =26;

Я"тіп = 0-

151

Діапазон, що рекомендується, наприклад, для прийняття позитив-ного рішення щодо інвестування в конкретний проект (за наведеною методикою), становить від 18 до 26 балів.

При аналізі плану інвестування основними ознаками, що дають змогу прогнозувати майбутнє якісне керування проектом у разі прийняття рішення про його реалізацію, є:

- професіоналізм і досвід, ділові якості менеджерів проекту, їхнє чітке уявлення про майбутню систему управління проектом;

- детальність (у часі й за етапами) розробки документації за проектом, особливо його кількісних аспектів, і глибоке обґрунту-вання (розкриття) кожного положения чи твердження, що міс-титься в проекті;

- наявність резервів і запасів (часу, фінансових і матеріальних ресурсів) у планах реалізації проекту;

- внутрішня узгодженість проекту (узгодженість окремих аспек-тів і розділів);

- домінування у фінансуванні проекту власних коштів інвестора над позиковими й залученими, прагнення розробників під час обґрунтування економічного аспекту проекту мінімізувати бор-гові зобов’язання при плануванні фінансування проекту;

- поділ проекту на кілька черг, кожна з яких після завершения робіт і введения в дію здатна самостійно працювати й давати дохід інвестору;

- підтверджений якісний менеджмент на підприємстві, на базі яко-го передбачається реалізація проекту;

- наявність у проекті плану керування проектом і його нефор-мальний зміст;

- рівень знания й розуміння ініціатором проекту його змісту й особливостей відповідно до представлено! документації (нефор-мальна обізнаність із деталями проекту);

- наявність у проекті договірного супроводження проекту (май-бутніх контрактів між учасниками проекту).

Про те, яким мае бути підхід до прийняття рішень у ході проект-ного аналізу, можна судити з того факту, що з десятків розглянутих проектів банківські експерти, як правило, обирають одиниці. Рішення у сфері інвестиційних проектів жорсткі, бо йдеться про відповідаль-ність за майбутню окупність, повернення інвестованих капіталів.

Окремої уваги потребує розгляд процесу оперативного управлін-ня при реальному інвестуванні, тобто процесу організації викорис-

152

тання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів проекту з метою досягнення поставлених цілей і завдань.

Оперативный менеджмент передбачає комплекс постійно повто-рюваних дій щодо :

1) поділу всіх робіт на етапи за часом і обсягами;

2) визначення обсягів необхідних ресурсів і їх джерел (способів забезпечення);

3) призначення керуючих для кожного виділеного етапу робіт;

4) добору виконавців;

5) розробки в часі й за об’єктами плану-графіка виконання й фі-нансування робіт за проектом,

6) розробки узагальненого координаційного плану-графіка реа-лізації проекту;

7) організації моніторингу робіт на кожному етапі й за проек-том загалом;

8) аналізу загального ходу реалізації проекту й коригування ді-ючих планів;

9) прийняття рішень (у разі потреби) щодо зміни плану реалізації проекту (аж до внесения змін до проекту чи прийняття рішення про вихід із проекту) загалом чи його складових зокрема;

10) комплексу заходів для зниження інвестиційного ризику.

Фінансову (майнову) відповідальність за результата реалізації про-екту несе передусім інвестор. Інші учасники проекту несуть відпові-дальність у межах договірних зобов’язань щодо укладених ними кон-траков у рамках реалізації проекту.

Важливим завданням керування проектом є професійне відпраць-овування договорів з учасниками проекту, що дае змогу перерозпо-ділити частину фінансової відповідальності інвестора між учасниками проекту. Це забезпечує жорстку залежність і зацікавленість учасників проекту в результатах кожного етапу робіт, а отже, полегшуе завдан-ня ефективної координації всього ходу реалізації проекту.

Організаційна форма управління інвестуванням може передбача-ти кілька типових схем взаємодії замовника (інвестора) і підрядних організацій, що беруть участь у реалізації проекту. Це може бути:

1) передача всіх повноважень (і фінансового ризику) консалтин-говій фірмі як головному менеджеру проекту;

2) організація системи контрактних відносин між інвестором і під-приємствами — учасниками проекту в межах тих робіт, які кож-не з них виконуе за проектом (але координацію бере на себе одне з підприємств інвестора);

153

3) поділ проекту на два етапи: створення інвестиційного об’єкта

“під ключ” (відповідно до контракту відповідальність несе спе-

ціально найняте підприємство — головний менеджер цього ета-

пу); експлуатація об’єкта (відповідальність несе сформована

дирекція об’єкта як нового підприємства чи діюча дирекція

підприємства, що є базовым для проекту).

За будь-якої схеми взаємодії особливе значения мае повнота і якість

відпрацювання договірних відносин між інвестором і учасниками

проекту.

Загальна організація управління інвестуванням мае переростати в якісну підготовку й реалізацію оперативного керування проектом. Оперативне управління, тобто постійно здійснюваний безпосеред-ній вплив на ресурси проекту, передбачає розробку й реалізацію:

- календарного, деталізованого за часом і за етапами плану про

ведения робіт;

- бюджету капітальних витрат і надходження коштів;

- бюджету поточних грошових доходів і витрат;

- балансу доходів і витрат за проектом;

- прогнозу прибутку;

- прогнозу активів і пасивів за проектом.

При розробці календарних планів менеджери проекту керуються низкою принципів і вимог, що забезпечують ефективну роль кален-дарних планів у щоденній організації робіт за проектом. Серед них:

- детальність подання робіт;

- реалістичність — включения до плану тільки досяжних цілей і завдань;

- визначення для кожної роботи, зазначеної в плані особи, яка відповідає за виконання роботи відповідно до плану і краще;

- урахування необхідності закладати в план роботи резервні фон-ди часу;

- призначення відповідального працівника для кожної зазначе-ної в плані роботи;

- постійний контроль за ходом виконання планових завдань;

- щоденне коригування (у межах наявних запасів і резервів часу) планів з урахуванням досягнутих результатів;

- використання для персоналу системи мотивації до роботи відпо-відно до календарного плану.

Це дае змогу забезпечити неформальне значения календарних планів у оперативній роботі менеджерів (рис. 10.3).

154

Завдання, які розв'язуються^

розробкою та виконанням

календарних планів

Призначення

відповідального

менеджера

для кожної

робота, зазначеної

в плані

Деталізація

Реалістичність включения

до плану реально

досяжних цілей

Рис. 10.3. Функції календарних планів у керуванні проектом

Роботи за проектом істотно різняться залежно від етапу реалізації проекту: підготовчий період, розробка проектної документації, ре-монтно-будівельні роботи, будівельно-монтажні роботи, налагоджен-ня устаткування, підготовка об’єкта до пуску, освоения проектної по-тужності, поточна експлуатація об’єкта, демонтаж устаткування й ліквідація об’єкта. Тому деталізація календарних планів мае бути різ-ною відповідно до етапу реалізації проекту.

Контроль за ходом виконання календарних планів менеджером здійснюється через графік виконаних робіт. Порівняння його з пла-новими термінами стае базою для стимулювання кожного виконавця. Величина резервів часу на непередбачені затримки в роботах може досягати 10 %.

У практиці поточного керування проектом бюджет є фінансовим короткостроковим планом, що узгоджує необхідні витрати, диферен-

155

ційовані за видами, і необхідне їх грошове забезпечення. Бюджета розроблюються з урахуванням календарних планів виконання робіт, кошторисної вартості кожної роботи й загального плану фінансуван-ня проекту. Як правило, поточні бюджета розроблюються деталізо-ваними в часі з точністю до тижня, декади, місяця, іноді — дня.

Бюджет капітальних витрат діє на етапі створення інвестиційно-го об’екта, коли реалізація проекту пов’язана в основному із здійс-ненням інвестиційних витрат і підготовкою об’екта до виробництва товарів і послуг. Капітальний бюджет включав розшифровку сум ка-пітальних витрат і надходження коштів, необхідних для покриття потреби в капітальних витратах.

Капітальні витрати складаються з витрат на придбання й уведен-ня основних фондів: будинки й споруди, машини й механізми, устат-кування, нематеріальні активи, податкові й інші обов’язкові платежі в період формування активів проекту.

Надходження коштів для покриття потреби в капітальних витратах у бюджеті деталізується за їх джерелами: власні кошти інвестора, залучені (акціонерний капітал, пайовий капітал, кошти партнерів), позикові (банківський кредит, емісія облігацій), лізингові тощо.

Поточний бюджет інвестиційного проекту розроблюється для пе-ріоду виробництва товарів і послуг, тобто поточної експлуатації проекту, і характеризує баланс між доходами й витратами від господар-ської діяльності за проектом.

Серед поточних витрат проекту виокремлюються:

- сировина й матеріали;

- паливо й енергія;

- комплектуют вироби;

- оплата праці з нарахуваннями;

- амортизація основних фондів;

- інші прямі витрати;

- накладнівитрати.

Поточні доходи складаються з валового доходу від реалізації ви-робленої продукції й інших послуг.

Різниця між грошовими потоками поточних доходів і витрат є ос-новним результатом проекту в кожний оперативно контрольований період часу, тобто є поточним прибутком. Це основне джерело по-вернення вкладених у проект коштів і наступного отримання чистого прибутку за проектом понад інвестовані кошти.

Управління фінансовими потоками за проектом передбачає пла-нування та моніторинг співвідношення грошових припливів і відплив

156

за проектом з метою забезпечення мінімізації витрат ресурсів та за-безпечення вигоди в найбільш ліквідній, грошовій формі.

Фінансовий план проекту, зазвичай, включає наступні складові:

- прогноз доходів і витрат;

- прогноз грошових потоків протягом реалізації проекту;

- прогноз активів і пасивів проекту (бухгалтерского балансу);

- розрахунок потреби в інвестиційних витратах для реалізації проекту;

- джерела коштів для фінансування проекту;

- графіки погашения боргів;

- прогноз фінансового стану базового підприємства.

У ході реалізації проекту здійснюється постійний рух фінансових ресурсів у формі грошових потоків: платежі й надходження, відпливи й припливи. Зі співвідношення цих потоків формується здатність проекту повертати інвестиційні витрати періоду створення активів проекту і забезпечувати їх зростання. Різниця між поточними доходами й витратами за проектом є чистим грошовим потоком.

Розглянемо перелік складових грошових потоків у загальному ви-падку.

1. Приплив коштів:

- продаж товарів і надання послуг;

- продаж матеріальних активів;

- зменшення дебеторської заборгованості по розрахунках із спо-живачами;

- одержання позичок від кредиторів;

- доходи від здачі активів в оренду;

- кошти статутного фонду;

- доходи від продажу цінних паперів;

- доходи від володіння цінними паперами;

- інші доходи.

2. Відплив коштів:

- придбання основних засобів;

- поповнення оборотних коштів;

- поточні витрати на виробництво товарів і надання послуг;

- сплата податків та інших обов’язкових платежів;

- зменшення заборгованості перед постачальниками сировини й матеріалів;

- погашения векселів, облігацій та ін. власних боргових зобов’я-зань;

- виплати відсотків і основної суми боргу за взятими кредитами;

157

- виплати частини прибутку акціонерам;

- придбання цінних паперів;

- інші платежі.

Різниця між припливом і відпливом засобів у кожен період часу становить чистий грошовий потік. При плануванні грошових потоків у зв’язку з реалізацією проекту варто враховувати лише ті потоки, що безпосередньо пов'язані з проектом, відокремлюючи потоки, що існують на підприємстві без реалізації проекту.

Для прийнятого до реалізацією проекту мае виконуватися умова наявності позитивно! величини чистого грошового потоку за час ре-алізації проекту. В іншому випадку реалізація проекту призведе до погіршення фінансового стану базового підприємства, втрачанню йо-го фінансових активів.

У проекті подається прогноз грошових потоків за всіма розрахун-ковими періодами життя проекту. У нього включають всі розрахун-кові припливи і відпливи коштів (пов’язані з виробничою, інвести-ційною діяльністю і фінансовою діяльністю за проектом).

Планування прибутку дае змогу судити про достатність фінансо-вих потоків для повернення і нарощування інвестованого капіталу, про окупність проекту, приріст його вартості, про загальну ефектив-ність проекту.

Поточний моніторинг прибутку дае змогу аналізувати поточний стан проекту і вживати оперативних заходів щодо відновлення необидного рівня прибутковості. Цього можна досягти, підвищивши кон-курентоспроможність продукції на ринку (і збільшивши доходи від продажу) чи зменшивши витрати на виробництво (економією матері-альних і трудових ресурсів). Отже, план по прибутку як частина фі-нансового плану проекту дає інформацію для організації фінансово-го моніторингу за ходом реалізації проекту.

Зведену фінансову оцінку стану активів і пасивів проекту в кожен звітний період часу дають прогнозні оцінки бухгалтерського балансу.

Прогнозні величини активів проекту характеризують вартість тих засобів (у матеріальній і фінансовій формах), що складають капітал проекту. Динамка пасивів проекту характеризує обсяги й структуру джерел фінансування проекту, зокрема стан боргових зобов’язань за надані позикові кошти для реалізації проекту.

Окремим аспектом фінансового управління проектом є план фі-нансування. До нього входить планування потреби у фінансових ресурсах для реалізації проекту й план забезпечення проекту фінансо-

158

вими ресурсами. План фінансування розробляється з деталізацією до тижня й дня, особливо в перші місяці реалізації проекту. Потреба у фінансових ресурсах і джерела їх покриття мають бути синхронізо-вані так, щоб для кожного періоду не було дефіциту коштів для за-планованих витрат. Якщо при фінансовому плануванні проекту цю умову не вдаеться виконати, його не слід починати.

Інвестиційні потреби в коштах можна представити таким набором позицій.

1. Прямі інвестиції в основні засоби:

- вартість придбання будинків і споруд;

- будівництво будинків і споруд;

- ремонтно-будівельні роботи;

- вартість машин і устаткування;

- доставка й монтаж машин і устаткування;

- технологічні пристрої й оснащения, що забезпечують роботу основного устаткування;

- вартість капремонту чи модернізації устаткування перед вико-ристанням у проекті (у разі придбання чи оренди не нового об-ладнання).

2. Прямі інвестиції в оборотні кошти:

- створення запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів;

- приріст запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів;

- запаси виробів у незавершеному виробництві;

- створення запасів готової продукції;

- приріст запасів готової продукції на складі;

- збільшення дебіторської заборгованості за операціями із по-стачальниками сировини й матеріалів, комплектуючих виро-бів, палива й енергії.

3. Прямі інвестиції у нематеріальні активи:

- придбання патентів і ліцензій;

- придбання торгових марок;

- придбання програмних продуктів;

- придбання проектної документації й інформації в різних формах.

4. Супутні інвестиції в об’єкти, пов’язані з проектом територіально

або функціонально:

- транспортна інфраструктура;

- інженерна інфраструктура (енерго-, водо-, газопостачання, ка-налізація тощо);

- соціальна інфраструктура навколо об’єкта;

- охорона навколишнього середовища.

159

5. Інвестиції в науково-дослідні робота та проектно-конструктор-ські розробки, що забезпечують проект на підготовчому етапі чи суп-роводжують проект протягом усього періоду його реалізації.

6. Резерв копітів для непередбачених інвестиційних витрат.

Узгодженість у часі й сумах потоків інвестиційних витрат і джерел їх покриття при реалізації проекту перевіряється за допомогою ка-лендарних планів погашения боргових зобов’язань за проектом. Фор-ма такого плану може мати детальність опрацювання за часом до одного дня протягом перших кількох місяців реалізації проекту і до тижня в період, що залишаеться до повної окупності проекту.

Розрахунок можливості проекту вчасно погасити боргові зобов’я-зання здійснюється з урахуванням грошових потоків за проектом за такою схемою:

1) сума заборгованості на початок періоду;

2) фінансові ресурси в розпорядженні проекту на початок планового періоду;

3) поточні доходи за проектом;

4) поточні витрати на виробництво;

5) інвестиційні витрати;

6) сплата податків та інших обов’язкових платежів;

7) загальна заборгованість на кінець періоду.

Проект у разі його прийняття мае спиратися на реально діючу організаційно-господарську загальноприйняту форму діяльності у виг-ляд! підприємства (створеного чи діючого). Тоді проект здатен ство-рювати грошові потоки коштів, що перевищують ті, які в нього вкла-дені, здатен приносити “вигоди” інвестору. У ході фінансового планування оцінюється ця здатність проекту і підприємства, що буде для нього базовим.

Складовою оперативного керування проектом є система мониторингу ( відстежування поточного стану проекту на засадах заздале-гідь організованої системи агрегованої звітності) реалізації інвестиц-ійного проекту.

Завданням моніторингу є своєчасне виявлення ознак зниження ефективності проекту (чи відхилень від плану інвестування) і реаліза-ція заходів щодо відновлення планового ходу (показників) реалізації проекту.

Моніторинг передбачає створення спеціальної інформаційної сис-теми збирання та обробки інформації й прийняття рішень:

- добір ключових сфер для відстежування ходу робіт за інвести-ційним планом, його етапами;

160

- добір необхідного інтервалу періодичності побудови узагаль-

неної оцінки ходу робіт;

- побудова ієрархічної системи сигнальних показників, що ха-рактеризують найважливіші момента у функціонуванні кожної обраної для спостереження сфери проекту;

- створення алгоритмів розрахунку узагальнюючих оцінок на основі даних про поточний рівень сигнальних показників;

- аналіз загальної ситуації на основі комплексу отриманих агре-гованих оцінок;

- прийняття рішень щодо коригування планів і роботи менеджер, спрямованої на усунення відхилень від чинних планів.

Основними сферами моніторингу слід вважати: фінансові потоки за проектом, графік виконання робіт (на етапі створення об’єкта), за-безпечення виробництва товарів і послуг (на етапі поточної експлуа-тації об’єкта інвестування), маркетингове забезпечення проекту.

Відповідно до часових параметрів мае бути розроблена інформа-ційна система щоденної (найкоротшої) звітності, щотижневої та що-місячної звітності. До менеджерів проекту мають бути доведені таб-лиця показників і перелік питань для щоденного, щотижневого і що-місячного звіту.

Може діяти, наприклад, така система мониторингу:

1) щоденна телефонна доповідь менеджера проекту (2-3 показни-ки і стислий коментар щодо співвідношення фактичного стану проекту й чинних календарних планів реалізації проекту);

2) щотижневий письмовий звіт про хід реалізації проекту (5-7 по-казників, пояснения щодо відхилень від планових обсягів і тер-мінів виконання робіт, прогноз ситуації на наступний тиждень, пропозиції щодо управління проектом);

3) щомісячний письмовий розширений звіт (10-12 показників, коментар до відхилень від запланованих показників, вплив поточного стану проекту на його кінцеві результата, прогноз кін-цевих показників проекту, пропозиції до проекту виходячи з поточної ситуації та змін зовнішніх умов проекту, рекоменда-ції менеджерам проекту).

Показники моніторингу можуть бути такі:

- щоденні: обсяг поточних витрат, обсяг доходів від продажу,

кількість зайнятих у проекті працівників;

161

- щотижневі: обсяг продажу, обсяг усіх доходів за проектом, об-сяг поточних витрат, заборгованість за отриманими позиками, відпрацьовані людино-дні, очікувана кінцева дохідність проекту;

- щомісячні: обсяг продажу, обсяг доходів проекту за видами, обсяг поточних витрат (у тому числі за складовими: сировина і матеріали, паливо і енергія, оплата праці, накладні витрати), заборгованість за отриманими позиками, дебіторська заборго-ваність, кредиторська заборгованість, заборгованість перед бюд-жетом, відпрацьовані персоналом людино-дні, очікувана кін-цева дохідність проекту.

У разі погіршення стану проекту, коли його неможливо виправи-ти поточними засобами, може бути прийняте рішення щодо припи-нення робіт і “виходу з проекту”. Це мае бути спеціально організова-ний комплекс дій із продажу (повністю чи частково) активів проекту в короткий термін і з мінімальними втратами.

Вихід із проекту може здійснюватися в різних формах залежно від прогнозу втрат, оцінки ситуації у проекті й на ринку:

- припинення робіт (найчастіше це відбувається на початковій стадії проекту) без продажу активів;

- продаж об’екта як цілісного комплексу (це може здійснюватися вже на стадії експлуатації об’екта);

- продаж активів проекту частинами;

- залучення додаткового партнерського капіталу і зменшення сво-го паю в проекті;

- акціонування активів проекту ( при зменшенні свого пакета акцій) із втратою частини або всіх прав на керування проек-том;

- продаж активів проекту як об’екта незавершеного будівництва;

- заморожування робіт за проектом на невизначений термін.

Критичне рішення про вихід із проекту приймаеться у разі серйоз-

них загроз капіталу інвестора. Причинами прийняття такого рішен-ня можуть бути як зміни у зовнішньому середовищі проекту, так і проблеми всередині самого проекту. Можливий перелік таких ситу-ацій ілюструє рис. 10.4.

На завершения розглянемо найпоширеніші типові недоліки при організації реального інвестування. їх слід ураховувати, розроблюю-чи проект, аналізуючи його, приступаючи до реалізації проекту як його інвестор або менеджер. У сфері реального інвестування абсолютно ідеальних безризикових виробничих проектів не бувае, тому

162

мае бути цікавим перелік проблемных аспектів (чи типовых причин низької ефективності) інвестування.

1. Невідповідність проекту зовнішнім умовам:

- невідповідність прогнозованим на глибину проекту макроеко-номічним процесам і умовам;

- невідповідність прибутковості проекту середньоринковій при-бутковості фінансового ринку, середній процентній ставці за кредитами;

- невідповідність запланованих обсягів продажу місткості від-

повідного місцевого ринку;

- недоврахування інфляції при плануванні ресурсного забезпе-чення, витрат виробництва;

- невідповідність договірних відносин між учасниками проекту їх юридичним статусам і правам власності;

- поверхове відпрацьовування договорів інвестора з підприєм-ствами — учасниками проекту.

2. Внутрішні суперечності проекту:

- невідповідність доходів проекту потребам у коштах для погашения кредитів;

- нестикування термінів повернення кредиту й періоду окупності проекту;

- недооцінка величини витрат, пов’язаних з експлуатацією (ремонта і налагодження) устаткування;

- недооцінка потреби в умовно-постійних витратах і невміння укладатися в запланований кошторис;

- недолік досвіду та кваліфікації персоналу, зокрема менеджерів проекту.

3. Недоліки в плануванні:

- недоврахування інфляційних процесів і помилки в прогнозу-ванні цінової ситуації на ринку продукції проекту;

- занадто оптимістичний вибір ставки приведения майбутніх гро-шових потоків до сучасних умов;

- неврахування важливого для проекту чинника, що стае сутте-вим фактором ризику;

- помилки в оцінці динаміки ринку;

- помилки в прогнозі загальної ділової активності в економіці країни.

4. Недоліки в організації проектного менеджменту:

- відсутність системи мотивації персоналу;

163

невміння вищих керівників проекту відстежувати хід проекту, нерозуміння деталей і нюансів проекту; невміння враховувати індивідуальні якості людей; відсутність налагодженого оперативного моніторингу; відсутність оперативно! системи прийняття рішень.

Причини позапланового припинення проекту

1

Значне переви-

шення капіталь-

ного бюджету

проекту

Непрогнозоване загост-

рення конкуренції на ринку продукції проекту

Поява більш

привабливих проектів

для використання

капіталу

Значне запізнен-

ня із виконанням

графіка робіт

Різке погіршення

кон’юнктури в галузі

(зменшення попиту

і місткості ринку)

Загальне погіршення економічної ситуації в країні

164

Рис. 10.4. Можливі причини припинення проекту

Контрольні питания

1. Поясніть значения терміна “управління інвестуванням”.

2. Як, на ваш погляд, інвестор мае організувати управління проектом, в який вкладено його капітал?

3. Які основні організаційні принципи управління проектом ви вважаєте важливими в реальній інвестиційній діяльності?

4. Хто несе основну відповідальність за результата інвестицій-ного проекту? Як це мае впливати на його дії? У чому мае проявитися?

5. У чому полягає технологія прийняття рішення щодо інвесту-вання?

6. Дайте визначення терміна “експертиза” проекту. її місце в про-цесі управління інвестуванням.

7. 3 яких етапів може складатися організація управління інвес-туванням?

8. Що ви розумієте під зовнішніми та внутрішніми умовами для інвестування?

9. Як слід будувати аналіз повноти та розробленості проекту?

10. Як оцінити реалістичність майбутнього інвестування?

11. Як в інвестиційному бізнес-плані мае описуватися система уп-равління проектом?

12. Як би ви побудували бесіду з майбутнім менеджером проекту, щоб оцінити його здатність здійснити ваш проект інвестування?

13. У чому проблема побудови загальної оцінки проекту інвесту-вання з урахуванням різного ступеня опрацювання окремих аспектів інвестування?

14. Які варіанти побудови загальної оцінки проекту на основі ло-кальних оцінок ви можете запропонувати?

15. На які аспекта інвестування слід, на вашу думку, звернути най-більшу увагу в сучасних умовах України?

16. Як сучасні проблеми економіки України мають бути врахо-вані при аналізі плану інвестування?

17. Яку норму дисконтування ви візьмете для приведения грошо-вих потоків за проектом в сучасних умовах? Обґрунтуйте.

18. Якими можуть бути внутрішні суперечності проекту?

19. Назвіть потенційно можливі помилки в управлінні проектом?

20. Намалюйте загальну схему експертизи проекту і взаємо-зв’язків між розділами проекту?

21. Чи існує безризикове інвестування і що може бути альтерна-тивою при розгляді проекту?

22. Як треба оцінювати потенційну спроможність учасників проекту?

23. Як встановити відповідність проекту зовнішнім умовам його реалізації?

24. Як ви в ролі інвестора організуєте добір проектів для інвесту-вання, наприклад, 1 млн грн свого капіталу?

25. Як ви розумієте “терміножорсткість інвестора” при управ-

лінні проектом?

26. Поясніть відмінність між жорстким і м’яким управлінням проектом? Чи може управління проектом бути м’яким?

27. Складові процесу управління проектом.

28. Як будуються календарні графіки виконання робіт при інвес-туванні?

29. Як би ви здійснювали добір персоналу для управління проектом?

165

30. Поясніть мету і зміст моніторингу інвестиційного процесу.

31. Яке значения для реалізації проекту мае опрацювання контрактных відносин між його учасниками? Що головне в цій робот!?

32. Чим різняться управління фінансовим і управління реальним інвестуванням?

33. Чим “оперативне управління” відрізняється від “управління” проектом? Які риси роблять процес управління саме “опера-тивним”?

34. Управління поєднує планування, організацію і контроль. По-ясніть зміст цих різних аспектів управління?

35. Як зацікавити персонал у кінцевих результатах інвестування?

36. Назвіть основні засади розробки календарних планів для ці-лей управління проектом?

37. Поясніть зміст і мету розробки капітального і поточного бюд-жетів проекту. У чому їх відмінність?

38. Як організувати моніторинг інвестиційного процесу? Що є го-ловним у моніторингу — отримання інформації чи поточний контроль?

39. Чи є коригування планів частиною управління інвестуванням? Коли це здійснюється і з якою метою? Чи треба обмежувати бажання коригувати плани?

40. Поясність зміст процесу “виходу з проекту”. Як це відбува-ється? Які критерії оцінки цього процесу?

41. 3 яких причин може прийматися рішення щодо припинення інвестування?

42. За якими ознаками можна прогнозувати, що саме цей проект буде добре управлятися? Які індикатори можуть про це свід-чити? Де шукати ці ознаки при попередньому ознайомленні та аналізі проекту?

43. У яких формах може здійснюватися вихід з проекту?

44. Які помилки в управлінні проектом можна вважати досить типовими?

45. Як ви розумієте послідовність дій інвестора при роботі з фі-нансовими інструментами?

Література [ 3, 4, 12, 15].

166


Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ

ЗМІСТ

1. Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ
2. ВСТУП
3. 1. Методолопчні основи інвестування
4. 2. Класифікація інвестицій
5. 3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6. 4. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕПЯ
7. 5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
8. 6. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ
9. 7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК
10. 8. ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ТА ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ
11. 9. ФіНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ
12. 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ
13. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ РОЗРАХУНКІВ
14. Тести для самоконтролю
15. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate