Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Береженого Бог береже, а козака шабля. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ


Тести для самоконтролю

1. Вибрати більш точне визначення поняття “оперативне керуван-ня проектом”:

1. Усі дії менеджерів або самого інвестора спрямовані на реаліза-цію проекту.

2. Комплекс дій керуючого проектом по забезпеченню заплано-ваного прибутку від використання вкладених коштів.

3. Сукупність щоденних дій з виконання плану використання коштів для отримання поточного прибутку не нижче заплано-ваного.

2. Продовжити перелік функцій оперативного керування проектом:

деталізоване планування робіт;

організація виконання кожної запланованої роботи; моніторинг ходу реалізації проекту та прийняття рішень щодо відхилень від запланованих показників;

3. Дати стисле визначення терміна “інвестиційна стратегія”:

4. Чи можна вважати інвестиційну стратегію підприємства його

довгостроковим планом розвитку?

Так. Hi.

Дати стисле пояснения: _____________________________________

5. Продовжити перелік ключових аспектів розвитку інвестиційної діяльності, які варто врахувати у складі стратегії інвестування:

172

очікувані макроекономічні умови; прогноз інвестиційного середовища; критерій прибутковості інвестицій; пріоритетні сфери й галузі для інвестування; обсяги інвестування; джерела коштів;

6. Назвати три з показників, що використовуються для оцінки ін-

вестиційного проекту:

1.__________________________________________

2.___________________________________________

3.__________________________________________

7. Чи можна вважати, що порівняння результатів інвестування і

витрат на реалізацію проекту є загальним принципом оцінки ефек-

тивності проекту?

Так. Hi. Частково.

8. Вибрати визначення економічного змісту показника чистої при

ведено! вартості проекту:

1. Сумарний поточний прибуток за проектом.

2. Усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції.

3. Сумарна за всіма роками життя проекту приведена до поточ-ного періоду різниця між прибутками і витратами за проектом.

9. Дати стисле визначення економічної суті показника “термін

окупності проекту”:___________________________________________

10. Дати стисле визначення економічної суті показника внутріш-

ньої норми прибутковості:_____________________________________

173

11. Якій кількісній мірі мае відповідати показник чистої приведе

но! вартості проекту для його позитивно! оцінки інвестором?

Меншеі. БільшеО. Від1до5. Від 5до10 %.

12. Якій кількісній мірі мае відповідати показник терміну окуп-

ності для позитивно! оцінки інвестором проекту?

Менше 2 років.

Від 2 до 4 років.

Менше загального терміну життя проекту.

13. 3 яким показником порівнює інвестор внутрішню норму при-

бутковості проекту при ухваленні рішення щодо проекту?

3 фондовіддачею.

Із середньоринковою дохідністю.

3 очікуваною рентабельною інвестицій.

14. 3 якою метою застосовується дисконтування при обґрунтуван-

ні проекту?

Для врахування ризику.

Для врахування інфляції.

Для приведения в порівнянні умови за чинником часу.

15. Чи варто враховувати фактор інфляції при приведенні май-

бутніх грошових потоків при інвестуванні до поточних?

Так. Hi. На розсуд інвестора.

16. Пояснити відмінність між поточними витратами за проектом і

інвестиційними витратами._____________________________________

17. Чи відповідають елементи поточних витрат за інвестиційним проектом переліку елементів витрат на виробництво (сировина, ма-теріали, паливо, зарплата, амортизація тощо)?

Так. Hi. Частково.

174

18. Перелічити основні складові інвестиційних витрат за проек-

том: _______________________________________________________

19. Продовжити перелік аспектів оцінки інвестиційної привабли-вості галузі:

попит на продукцію і основні споживачі; технічна база галузі, капіталомісткість; рівень конкуренції на ринку галузі; продукція галузі;

20. Визначити верхню межу поточної ціни векселя, за яким через

три роки мае бути виплачено 100 тис. грн

(ставку дисконтування врахувати на рівні 20 %). 57,8 тис. грн. 63 тис. грн. 52 тис. грн.

21. Визначити верхню межу поточної ціни облігації номіналом

100 грн, за якою передбачено щорічні виплати 5 %, і погашения через

чотири роки. (Поточна середньоринкова прибутковість фінансових

інвестицій — 23 %.)

45.6 грн.

53.6 грн. 74 грн.

22. Визначити верхню межу поточної ціни акції, за якою прогно-

зується щорічна виплата дивідендів у розмірі 10 грн. (При розрахун-

ку ставку дисконтування врахувати на рівні 20 %.)

5 грн. 50 грн. 12 грн.

175

24. Визначити верхню межу поточної вартості цінного папера, за

який протягом двох років передбачається щорічний прибуток 100 грн

із наступним продажем цінного папера в третьому році за 1000 грн

(ставка дисконтування 15%).

780 грн. 820 грн. 870 грн. 910 грн.

25. Дати стисле визначення процесу інвестування:________________

26. Проставити часові діапазони для:

короткострокового інвестування_____________ років

середньострокового інвестування_____________ років

довгострокового інвестування________________ років

27. Чи визначається віднесення проекту до реального або фінансо-

вого інвестування за джерелом засобів для інвестування?

Так. Hi. Частково.

28. Чи одне і те саме суб’єкт інвестиційної діяльності і учасник ін-

вестиційного проекту?

Так. Hi. Частково.

29. Продовжити перелік форм, у яких можуть виступати інвестиції:

рухоме і нерухоме майно;

права власності; права користування;

30. Дати стисле визначення об’єкта інвестування:_________________

176

31. Чи можна доповнити наведений нижче перелік складових інвес-

тиційного комплексу країни:

підприємства машинобудування;

підприємства будіндустрії;

проектні організації;

банківська система;

фінансові посередники;

інфраструктура фондового ринку.

Так. Hi.

32. Чи знаете ви інші періоди життя проекту, крім зазначених нижче:

підготовчий період;

період безпосереднього створення інвестиційного об’єкта; період окупності проекту (повернення інвестованих коштів); період отримання чистого прибутку за проектом (понад вкла-дені кошти).

33. Дати стисле визначення фінансового інвестування:_____________

34.Чи буде придбання 30%-го пакету акцій акціонерного това-риства портфельного інвестицією?

Так. Hi. Залежить від інших умов.

35. Дати стисле визначення “реального інвестування”:_____________

36. Чи всі інституціональні інвестори фінансового ринку перелі-чені нижче:

інвестиційні фонди; інвестиційні банки; пенсійні фонди; страхові фірми; довірчі товариства.

Так. Hi.

177

37. Чи є учасниками проекту всі юридичні особи, які регулярно

здійснюють договірні господарські, фінансові стосунки, пов’язані

з реалізацією інвестицій?

Так. Hi. Частково.

38. Що можна вважати метою інвестування:

1. Виробництво необхідних суспільству товарів або послуг.

2. Розвиток пріоритетних галузей.

3. Створення нових робочих місць.

4. Отримання поточного прибутку від господарської діяльності.

5. Соціальний ефект.

6. Збільшення капіталу.

7. Повернення вкладених у проект коштів і подальше їх нарощу-вання.

39.У який спосіб приватизація виробничого підприємства сприяє інвестиційному процесу в країні:

1. Створює умови для фінансової відповідальності дирекції за ро-

боту підприємства і використання коштів.

2. Дає трудовому колективу прямі стимули для ефективної роботи.

3. Дає підприємству “ефективного власника".

4. Ніяк не впливає на інвестиційну діяльність.

5._______________________________________________________

40. Чи згодні ви з твердженням, що річна прибутковість інвести-

цій визначається відношенням приросту капіталу інвестора за рік до

розміру капіталу на початку року?

Так. Hi.

41. Активи інвестора на початок року становили 400 000 грн, на

кінець — 500 000 грн. Чому дорівнює річна прибутковість?

20 %. 25 %. 125 %. 50 %.

42. При визначенні прибутковості інвестицій вартість активів ін-

вестора варто визначати за:

1. Бухгалтерским балансом підприємства інвестора.

2. Ліквідною ціною активів інвестора.

178

3. Відновною вартістю основных фондів і товарно-матеріальних цінностей інвестора.

4. Середньоринковою ціною активів проекту.

43. Інвестиційний портфель інвестора складається з трьох форм інвестицій із питомою вагою на початку року в 20, 30 і 50 %. Протя-гом року ринкова вартість кожної складової портфеля зросла відпо-відно на 15, 18 і 20 %. Визначити середньорічну дохідність портфеля: 18, 18,4, 17,6 %.

44. Розраховуючи на середньорічну дохідність у 10 %, інвестор на початку року придбав нерухомість на 100 000 грн і цінні папери на 200 000 грн. Протягом року було отримано дивіденди на цінні папери у 40 000 грн, а ринкова ціна ЦП під кінець року зменшилася до 180 000 грн. Нерухомість зросла за рік на 5000 грн. Чи задоволений інвестор?

Так. Hi.

45. Номінальна і реальна оцінка прибутковості інвестування різ-

няться:

1. Рівнем ризику.

2. Рівнем інфляції.

3. Ставкою дисконту.

4. Обліковою ставкою Нацбанку.

46. Чи можна вважати, що реальний темп зростання інвестовано-

го капіталу є результатом ділення номінального темпу зростання ка-

піталу на індекс зміни цін за той самий період?

Так. Hi.

47. Якщо 100 тис. дол. інвестуються з прибутковістю в 20 % при

прогнозованій інфляції в 10 %, то капітал на кінець року мае зрос-

ти до:

120 тис. дол. 132 тис. дол. 140 тис. дол.

48. Чи обов’язково розраховувати показники інвестиційного про

екту з неодмінним урахуванням зміни цін протягом періоду реалізації

проекту?

Так. Hi. На розсуд інвестора.

179

49. Чи враховується інфляція при приведенні грошових потоків

від інвестування в порівнянні умови за часом?

Так. Hi. Ha розсуд інвестора.

50. Інвестиційний рейтинг емітента цінних паперів є спеціальною,

побудованою за певним стандартом, комплексною оцінкою надій-

ності й інвестиційної привабливості об’єкта інвестування. Інвестицій-

ний рейтинг присвоюється після всебічного аналізу поточного стану

і перспектив розвитку корпорації, що його проводять:

1. Державний орган з регулювання ринку цінних паперів.

2. Незалежні рейтингові агентства.

3. Фондова біржа.

4. Інвестиційні компанії.

51. Зазначити діапазон градацій (рейтингових рівнів) інвестицій-

ної привабливості емітента цінних паперів, зазвичай застосовува-

ний рейтинговими агентствами:

1. До 10 рівнів. 2. 10-20 рівнів. 3. Більше 20 рівнів.

52. Кон’юнктура фондового ринку характеризуется динамкою

спеціальних індексів, що будуються як усереднений розмір котировок

цінних паперів за спеціально дібраною сукупністю корпорацій. Який

із перелічених нижче методів розрахунку застосовується при побу-

дові індексів стану фондового ринку:

1) середньоарифметична ціна акцій;

2) середньозважена ціна акцій;

3) середньогеометричний темп зміни ціни;

4) середньоарифметичний темп приросту (зниження) ціни;

5) усі перелічені вище методи усереднення.

53. Дати стисле визначення терміна “вихід з інвестиційного про

екту”:

54. Із наведених нижче форм виходу з проекту вибрати дві най-важливіші:

180

1. Продаж інвестиційного об’єкта як незавершеного будівництва або вже діючого підприємства.

2. Продаж інвестиційного об’єкта частинами.

3. Відмова від реалізації проекту після підготовчого етапу з втра-тою коштів, витрачених на проектування.

4. Залучення до проекту нових партнерів із втратою частини прав на керування проектом.

55. Чи можна вважати, що вихід з інвестиційного проекту був організований задовільно, якщо незавершений інвестиційний об’єкт вдалося продати протягом 3 місяців з втратою 15 % вкладених у ньо-го коштів?

1. Так.

2. Hi.

3. Залежить від інших обставин.

56.Які втрати інвестованого в проект капіталу можна вважати припустимими у разі термінового (протягом 3 місяців) продажу проекту?

І.Безвтрат.

2. Втратадо 10 %.

3. Втратадо20 %.

4. Втрата до 30 %.

57. Розмістити за значущістю (проставити порядковий номер)

можливі причини припинення реалізації інвестиційного проекту:

прогноз збитковості проекту;

очікуване зниження показника прибутковості інвестованого ка-піталу нижче запланованого рівня;

поява інших більш прибуткових варіантів використання капіталу; поява інших менш ризикованих альтернатив інвестування коштів; зміна зовнішніх умов реалізації проекту; зміни у фінансово-економічному стані інвестора.

58. Вибрати графічну форму, що характеризує залежність між ча

сом продажу (відкладають по горизонтальній осі) невдалого інвести-

ційного проекту і розміром фінансових втрат при продажу (відклада-

ють по вертикальній осі).

181

Графік 1 Графік 2 Графік 3

59. Дати стисле визначення “ліквідності інвестицій”:

60. Чи можна вважати, що високоліквідними є інвестиційні акти

вы, що можуть бути трансформовані в грошові кошти протягом мі-

сяця?

Так. Hi. Залежить від розміру втрат.

61. Чи можна вважати, що середньоліквідними є такі інвестиційні

активи, що можуть бути трансформовані в кошти протягом трьох

місяців?

Так. Hi. Залежить від розміру втрат.

62. Слаболіквідними є інвестиційні активи, що важко трансфор-

муються в кошти (можуть бути продані). Період їх продажу може

становити :

1. Допівроку.

2. Понад 6 місяців.

3. Понад 9 місяців.

63. Якою мае бути залежність між рівнем ліквідності інвестиційно-

го проекту і його очікуваною прибутковістю?

1. Прямо пропорційною.

2. Обернено-пропорційною.

3. Змінною залежно від інших умов.

64. Визначити рівень непевності (за коефіцієнтом варіації) інвесту-

вання 100 тис. грн у прості акції виробничого підприємства, якщо

182

в попередні роки по цих акціях виплачувалися дивіденди в 5, 7, 3, 8 і 2 % від номіналу.

22 %. 46 %. 31 %.

65. Розрахувати прибутковість інвестування, при якому 260 тис. грн

були інвестовані в цінні папери, ринкова ціна яких за рік зросла на

10 %, а 100 тис. грн — у виробничі активи, що дали за рік поточний

прибуток 50 тис. грн, а розмір амортизації становив 12 %.

30 %. 48 %.

18 %.

66. Визначити рівень ризику за проектом (у формі коефіцієнта ва-

ріації), якщо розрахунки дали три варіанти можливого прибутку: 60,

80 і 90 тис. грн.

19 %.

16 %.

27 %.

67. Чи доцільний проект (за показником чистої приведено! вар-

тості), що при вкладенні 200 тис. грн. передбачае протягом трьох

років поточний прибуток у 100 тис. грн. і ліквідаційну вартість ак-

тивів в кінці проекту у 50 тис. грн? (Рекомендована ставка дисконту-

вання для розрахунку 20 %.)

Так. Hi.

68. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, що при

вкладенні 200 тис. грн. передбачае протягом трьох років поточний

прибуток у 100 тис. грн. і ліквідаційну вартість активів в кінці проекту

у 50 тис. грн?

Менше 20%.

20 — 30%.

Більше 35%.

69. Визначити для інвестора, що сподівається отримати середню

прибутковість свого капіталу на рівні не менше 40 %, поточну інвес-

183

тиційну вартість векселя в 100 тис. грн із терміном погашения через 3 роки.

140 тис. грн.

71 тис. грн.

36 тис. грн.

70.Визначити прибутковість власного капіталу інвестора в 500 тис. грн, якщо при загальному досягнутому рівні річного прибут-ку 30 коп. на кожну гривню вкладень він користувався позиковим каштаном у 300 тис. грн. під 20 % річних.

30 %. 36 %. 10 %.

25 %.

71. Визначити доцільність проекту за критерієм внутрішньої норми

прибутковості, якщо інвестор сподівається мати річну прибутковість

не нижче 20 %. Проект потребує близько 130 тис. грн у перший

рік, припускав щорічний поточний прибуток у 50 тис. грн протя-

гом 5 років і можливий продаж устаткування наприкінці проекту

за 40 тис. грн.

1. Проект доцільний. 2. Проект недоцільний.

72. Визначити термін окупності шестирічного проекту, за яким пе-

редбачено інвестування в перший рік 180 тис. грн, обсяг реалізації

продукції 140 тис. грн щорічно, витрати на виробництво 80 тис. грн

щорічно. Ставку дисконтування взяти на рівні 10 %.

До 3 років. 3-4 роки. Більше 4 років.

73. Вибрати проект із меншим ризиком. За першим проектом пе-

редбачено чотири варіанти прогнозу чистої приведено! вартості (100,

120, 93, 107 тис. грн), за другим — три варіанти (50, 61, 43 тис. грн).

1. Менш ризикований перший проект.

2. Менш ризикований другий проект .

74. Визначити мінімально необхідний прибуток за проектом на місяць для того, щоб окупити інвестиції в 200 тис. грн за 25 місяців,

184

якщо прогнозована ціна одиниці продукції становить 10 грн, змінні витрати на одиницю продукції — 4 грн, умовно-постійні поточні що-місячні витрати за проектом в цілому — 100 тис. грн.

1 тис. одиниць.

3 тис. одиниць.

5 тис. одиниць.

75. Визначити вартість 20 %-го пакета акцій виробничого підприєм-

ства, якщо протягом найближчих 10 років прогнозується щорічний

прибуток у 200 тис. грн і спрямування не менше 40 % від нього на

виплату дивідендів. (Ставку приведения використати в розрахунках

на рівні 20%.)

160 тис. грн. 196 тис. грн. 98 тис. грн.

76. Визначити, чи була досягнута мета інвестування у вигляді 30 %

прибутковості, якщо за рік активи інвестора зросли на 120 тис. грн і

під кінець року становили 700 тис. грн.

Так. Hi.

77. Для визначення кількісної оцінки рівня ризику по проекту роз-

рахуйте середньоквадратичне відхилення можливих варіантів поточ

ного прибутку від його середнього розміру. Прогнозні розрахунки

показали однакову ймовірність варіантів отримання прибутку в 60,

80 і 90 тис. грн.

10 тис. грн. 12,5 тис. грн. 15 тис. грн.

78. Визначити для інвестора, що сподівається мати номінальну се-

редню прибутковість свого капіталу на рівні не менше 30 %, доціль-

ність придбання за 70 тис. грн векселя в 100 тис. грн з терміном пога

шения через 3 роки.

Так. Hi.

79. Визначити, чи варто інвестору, що сподівається мати прибут-

ковість від інвестування на рівні вище 30 %, використовувати проект,

185

за яким чиста приведена вартість при ставці дисконтування у 10 % становить 100 тис. грн (прибуток), а при ставці 50 % — мінус 30 тис. грн (збиток)?

Так. Hi.

80. Визначити точку беззбитковості проекту (мінімально необхід-

ний обсяг виробництва продукції за місяць), якщо прогнозована ціна

одиниці продукції 10 грн, змінні витрати на одиницю продукції —

4 грн, умовно-постійні поточні щомісячні витрати за проектом в ці-

лому — 60 тис. грн.

10 тис. одиниць 20 тис. одиниць 30 тис. одиниць

81. Визначити, який проект вигідніше, якщо обидва проекта, роз-

раховані на 3 роки, потребують однакових інвестицій у перші півро-

ку і припускають такі поточні прибутки:

1-й рік 2-й рік 3-й рік

Проект А ЮОтис.грн. 200 250

Проект Б 150 200 200

І.Вигідніше проект А. 2. Вигідніше проект Б.

82. Вибрати формулу для приведения прогнозованих грошових

потоків до поточного періоду:

1) Р = Fl(\+ry; 2) Р = FI (г+Г)<; 3) F = Рх (1+г)',

де Р — поточний еквівалент майбутніх грошових доходів; F— прогнозовані грошові доходи; /— індекс інфляції; г — ставка дисконтування; t — порядковий номер періоду.

83. Вибрати рисунок, що відбиває форму залежності чистої приведено!' вартості проекту від ставки дисконтування:

84. Рівень ризику інвестування визначається за:

1) можливим відхиленням від прогнозованих результатів проекту;

186

!NPV !NPV !NPV

A A A

-------------------------------- -Г--------------------------------------------- ► Г------------------------ ^ч^—„r

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

2) імовірністю недосягнення очікуваних результатів проекту;

3) невизначеністю розвитку подій при реалізації проекту;

4) величиною можливих збитків.

85. Рівень ризику і прибутковість інвестування пов'язані:

1) прямою залежністю;

2) оберненою залежністю;

3) у різних проектах по-різному.

86. “Крива дохідності" виражає залежність прибутковості цінного

папера з фіксованим прибутком від часу, що залишився до її пога

шения. У зв’язку з цим, чи може бути така залежність:

1) зростаючою;

2) спадною;

1) постійною;

2) прямо пропорційною;

3) обернено пропорційною.

87. Навести власну оцінку ймовірності того, що в поточному році

в макроекономіці України відбуватимуться різко негативні події,

пов'язані із загальноринковим (систематичним) ризиком:

до 10 %; до 20 %; до 30 %.

88.Визначити коефіцієнт співвідношення приведених прибутків і витрат за проектом, якщо:

Проект розрахований на 4 роки.

Інвестиції здійснюються протягом першого року в розмірі 500 тис. грн.

Поточні річні витрати становитимуть 100 тис. грн.

Поточні річні обсяги продажу — 300 тис. грн.

187

Ставку дисконтування слід використати в розрахунках на рівні

20 %. 1,15. 1,20. 1,40.

89. Зазначити сферу інвестування з великим впливом систематич

ного (загальноринкового) ризику:

1. Реальні інвестиції.

2. Фінансові інвестиції.

3. Бюджетні капітальні вкладення.

4. Виробничі проекта.

90. Вибрати більш правильне, з вашої точки зору, визначення ін-

вестиційного проекту:

1. Спеціально підготовлена документація, що містить опис і об-ґрунтування майбутнього інвестування.

2. Увесь комплекс дій інвестора щодо нарощування свого капіталу.

3. Планова документація і комплекс реальних дій інвестора з ії реалізації.

4. Бізнес-план використання капіталу.

5. Технічна документація та кошториси витрат.

91. Продовжити перелік складових інвестиційного проекту:

бізнес-план;

технічна документація;

технологічна документація;

договори, укладені для реалізації проекту;

експертні висновки, що підтверджують окремі аспекта проекту.

92. Перелічити основні розділи бізнес-плану інвестиційного проекту:

1.__________________________________________

2.__________________________________________

3.__________________________________________

4.__________________________________________

5.__________________________________________

188

93. Вибрати вашу оцінку розміру систематичного ризику інвесту-

вання для поточного року:

1. Дуже низький (імовірність до 5 %).

2. Низький (імовірність до 10 %).

3. Середній (імовірність до 20 %).

4. Високий (до 30 %).

5. Дуже високий (до 40 %).

6.___________________________

94. Дати вашу оцінку рівня прибутковості інвестицій, достатню

для ухвалення рішення про інвестування в сучасних умовах України:

10 %. 20 %. 30 %. 40 %. Більше50 %.

95. Дати вашу оцінку ймовірності (для наступних трьох років) події

в економічному житті України, що може різко погіршити умови для

інвестицій:

10 %. 20 %. 30 %. 40 %. Більша50 %.

96. Вибрати ставку дисконту, яку б ви використали для проведен

ия розрахунків з приведения майбутніх прибутків від інвестування до

поточних умов:

10 %. 20 %. 30 %. 40 %. Більше50 %.

97. Для сучасних умов України при виборі інструмента для фінан-

сових інвестицій варто застосовувати методи:

1. Технічного аналізу.

2. Фундаментального аналізу.

3. Технічного і фундаментального аналізу.

4. Спеціального аналітичного апарата, що відбиває специфіку України.

98. Продовжити перелік макроекономічних аспектів, що склада-

ють зовнішні умови інвестування:

стабільність фінансової системи країни;

стан кредитної системи і вартість кредитів;

наявність економічного росту в країні;

амортизаційна політика;

податкова система_________________________________________

189

99. Із зростанням доходів сектора домашніх господарств обсяг ін-

вестицій у країні:

1) зростає;

2) зменшується;

3) залежить від інших економічних умов.

100. Із зростанням доходів підприємств нефінансового сектора

обсяг інвестицій:

1) зростає;

2) зменшується;

3) залежить від інших економічних умов.

101. Зі збільшенням вартості кредитных ресурсів у країні обсяг інвестицій:

1) зростає;

2) зменшується;

3) залежить від інших економічних умов.

102. При прискореній девальвації національної валюта обсяг інвес-

тицій у країні:

1) зростає;

2) зменшується;

3) залежить від інших економічних умов.

103. Вибрати сферу інвестування для найбільш доцільного викорис-

тання капіталу в сучасних економічних умовах України:

галузі, що мають державні пріоритети; галузі зі швидким оборотом капіталу; сфера послуг; фінансові операції; приватизація підприємств;

104. Акції підприємств яких галузей можна вважати недооцінени-ми в ході приватизації:

машинобудування;

харчова промисловість;

автотранспорт, індустрія, комунальні послуги;

хімічна промисловість;

легка промисловість;

190

105. Назвати три напрями (інструменти) фінансового інвестуван-ня, найпривабливіші, з вашої точки зору, в сучасних умовах Ук-раїни:

106. Назвати два основних, на ваш погляд, аспекта, що визнача-ють успішність інвестиційного проекту:

107. Вибрати із наведених нижче характеристик дві основні, які вар-

то використовувати в першу чергу при виборі інвестиційного проекту:

відповідність проекту державним пріоритетам;

конкурентоспроможність продукції проекту;

досвід робота інвестора у сфері запропонованого бізнесу;

прогнозована прибутковість проекту;

рівень ризику;

відповідність коштам інвестора.

108. Чи враховується прогнозована інфляція при розрахунку по-

казників ефективності проекту?

Так. Hi. Залежить від інвестора.

109. Вибрати із наведених нижче формул правильну формулу зв’яз-

ку реально! (D) і номінальної (Dn) прибутковості проекту:

i) D = (i+£>n)/ (l+O — i;

2) D = Dn/(l+i);

2) Dn= Dr — i,

деі — індекс інфляції.

ПО. Яку галузеву структуру інвестиційного портфеля обсягом 800 тис. грн ви оберете з наведених нижче:

1-й варіант: машинобудування — 400 тис. грн; легка промисловість — 400 тис. грн;

191

2-й варіант: торгівля — 400 тис. грн;

громадське харчування — 200;

цінні папери — 200; 3-й варіант: будівництво — 200 тис. грн;

транспорт — 200 тис. грн;

харчова промисловість — 200 тис. грн;

банківський депозит — 200 тис. грн; 4-й варіант (валгі пропозиції за структурою інвестування 800 тис. грн):

111. Якими методами оцінки інвестиційної вартості будівельних

споруд варто скористатися при розгляді інвестування в нерухомість:

1) за вартістю зведення аналогічної нової споруди;

2) за вартістю земельної ділянки;

3) за розміром можливих доходів від передачі подібної споруди в оренду;

4) за балансового вартістю;

5) за експертним висновком спеціальної фірми-оцінювача;

6) за прогнозованими прибутками від володіння спорудою від-повідно до бізнес-плану її використання.

112. Назвати припустимі варіанти продажу інвестиційного об'єкта,

що дозволяють вважати його ліквідним:

1. Продаж за три місяці з втратою 15 % вкладених в об’єкт коштів.

2. Продаж за два місяці з втратою 25 % вкладених в об'єкт коштів.

3. Продаж за п'ять місяців із втратою 5 % вкладених в об'єкт коштів.

113. Вибрати основну цільову настанову серед нижченаведеного

переліку можливих цілей інвестування:

1) відновлення основних фондів;

2) оберігання капіталу від інфляції;

3) виробництво товарів і послуг;

4) отримання поточного прибутку;

5) збільшення вкладеного капіталу.

192

114. Розмістити (поставити порядковый номер) перелічені нижче

зовнішні умови інвестування за важливістю для інвесторів:

фінансова стабільність у країні;

загальне зростання економіки;

ліберальна податкова система;

законодавче гарантування майнових прав інвестора;

пільги.

115. Вибрати більш правильный, з вашої точки зору, спосіб визна-

чення вартості проектних робіт:

1) у відсотках від загального розміру інвестиційних витрат;

2) на основі досвіду розробки аналогічних проектів у минулому;

3) відповідно до кошторису вартості проектних робіт;

4) на основі розрахунків трудомісткості робіт і планового обсягу прибутку.

116. У чому відмінність реальної динаміки показників проекту і їх

номінальної динаміки:

1) у врахуванні ставки дисконтування;

2) у врахуванні інфляції;

3) у врахуванні чинника часу;

4) у врахуванні середньоринкової дохідності.

117. Дати стисле визначення терміна “спільне інвестування"

118. Чи досить для розширеного відтворення частки нагромаджен-

ня основного капіталу у валовому внутрішньому продукті на рівні

15-18 %.

Так. Hi.

119. Чи є банківська система країни частиною її інвестиційного

комплексу?

Так. Hi.

193

120. Чи є приватизація інвестиційним процесом?

Так. Hi. Залежить від форми приватизаци.

121. Чи є машинобудування інвестиційно орієнтованою галуззю? Так. Hi. У більшій частині.

122. Мае бути інвестиційна стратегія підприємства затверджена: засновниками підприємства;

дирекцією;

зборами акціонерів;

зборами трудового колективу;

відповідним центральним органом влади.

123. Чи є обов’язковими податкові пільги для стимулювання іно-

земних інвестицій?

Так. Hi. Залежить від інших умов.

124. Назвати два джерела власних інвестиційних ресурсів підпри-

ємства:

1._______________________________

2._______________________________

125. Інвестиційна стратегія є довгостроковою концепцією повод-

ження інвестора з метою досягнення обраних на перспективу цілей.

Чи потрібно інвестору розробляти стратегію у випадку, якщо він орі-

єнтований на короткострокові вкладення капіталу?

Так. Hi.

126. Інвестиційна стратегія формується з метою досягнення при

заданому обсязі коштів найкращих результатів за обраний довгост-

роковий період часу. Чи варто постійно коригувати розроблену і прий-

няту до роботи інвестиційну стратегію?

Так. Hi.

127. На який період ви рекомендуете розробляти інвестиційну

стратегію в поточних економічних умовах України:

на 2 роки; до 4 років; до 5 років;

194

128. Як часто варто переглядати інвестиційну стратегію: раз на рік; раз на два роки;

у разі значних змін в інвестиційному середовищі; у разі появи більш вигідних інвестиційних проектів.

129. До якої сфери інвестування можна зарахувати нижченаведе-ний перелік функцій інвестиційного менеджменту (прогнозування макроекономічних умов, розробка інвестиційної стратегії, добір про-ектів, управління портфелем, оперативне управління проектом, моні-торинг реалізації інвестиційної програми, коригування стратегії):

1. Реальне інвестування.

2. Фінансове інвестування.

3. Виробниче інвестування.

4. Бюджетне інвестування.

5. Будівельна індустрія.

6. До всіх сфер інвестування разом.

130. Вибрати із наведених нижче визначень найточніше визначен-

ня мети керування інвестуванням.

1. Досягнення цілей, що відповідають розробленій інвестиційній стратегії.

2. Досягнення максимально можливих темпів приросту капіталу.

3. Досягнення максимально! прибутковості при заданому рівні ризику.

4. Постійний аналіз і коригування інвестиційної програми з ме-тою досягнення стабільних темпів зростання капіталу.

131. Розмістити наведені нижче критерії добору інвестиційних

проектів за рівнем значущості (проставити порядкові номери).

Екологічна безпека.

Відповідність державним пріоритетам.

Відповідність фінансовим можливостям інвестора.

Прибутковість.

Ризикованість.

Відповідність періоду часу, на який розраховує інвестор для ре-

алізації проекту.

Соціальний ефект від реалізації проекту.

195

132. Чи потрібна інвестиційна програма:

1. Постійно коригувати.

2. Коригувати у випадку особливих подій у зовнішньому еконо-мічному середовищі або в проектах, що реалізуються.

3. Бути стабільною протягом заданого часу.

4. Коригуватися з наперед визначеною регулярністю.

133. При реальному інвестуванні проект як документ розробля-

ється для інвестора, кредитуючої організації, підприємства-партнера.

Чи розробляється інвестиційний проект при фінансовому інвесту-

ванні?

Так. Hi. Залежить від інших причин.

134. Відзначити в нижченаведеному переліку два найважливіших

аспекти аналізу інвестиційного проекту:

1. Достовірність використаної інформації.

2. Якість і повнота поданих обґрунтувань і розрахунків.

3. Відповідність загальноекономічним умовам для інвестицій у країні.

4. Відповідність поточним критеріям прибутковості й ризику.

5. Внутрішня узгодженість проекту.

135. Вибрати із наведених визначень найточніше визначення мети

експертизи інвестиційного проекту:

1. Визначення реальності досягнення інвестором своїх цілей.

2. Пошук слабких місць і помилок проекту.

3. Перевірка відповідності проекту набору стандартних вимог до проектів.

4. Оцінка потенційної ліквідності проекту.

5. Перевірка потенційної прибутковості проекту.

6. Перевірка потенційної можливості реалізувати проект.

136. Продовжити фразу: Фінансове інвестування — це

137. Продовжити перелік можливих цілей придбання цінних паперів: 196

1. Наступний продаж цінного папера за вищою ціною.

2. Отримання права на частину прибутку емітента цінного папера.

3. Кредитування емітента цінного папера (придбання боргового зобов’язання).

4. Отримання права на участь у керуванні підприємством-емі-тентом.

5._______________________________________________________

6._______________________________________________________

138. Чи знаете ви відносно безризикові фінансові інструменти на

українському ринку.

1. Так.

2. Hi.

3. Є тільки інструменти менш ризиковані порівняно з іншими.

139. Назвати відносно безризиковий, з вашої точки зору, об’єкт інвестицій на фінансовому ринку України:

140. Назвати найризикованішу, з вашої точки зору, сферу інвесту-вання на фінансовому ринку України:

141. Назвати найбільш інвестиційно привабливий, з вашої точки зору, інструмент інвестування на фінансовому ринку України:

142. Назвати найдохідніший інструмент фінансового інвестування

в Україні, який ви знаете:_______________________________________

143. Дати вашу оцінку середньоринкової для України прибутко-вості фінансових інвестицій у поточному році: до 20 %; близько 30 %;

до 40 %; до 50 %; до 100 %; понад 100 %.

197

144. Дати вашу оцінку максимально можливої в умовах України

прибутковості фінансових інвестицій у поточному році:

до 20 %; близько 30 %;

до 40 %; до 50 %; до 100 %; понад 100 %.

145. Яку ймовірність неотримання запланованого прибутку за про

ектом (як міру рівня ризику) ви вважаєте припустимою при операци

ях купівлі цінних паперів в умовах поточного стану ринку Укра'ши:

менше 5 %;

до 10 %;

до 30 %;

залежно від прибутковості проекту;

залежно від прогнозу прибутковості, але не більше 20 %;

залежно від структури всього портфеля.

146. Зазначити з числа перелічених найважливіші форми аналізу

при обґрунтуванні фінансових інвестицій у поточних економічних

умовах України:

1. Аналіз фінансового стану емітента цінних паперів.

2. Прогноз фінансово-економічних перспектив емітента цінних паперів.

3. Умови перереєстрації прав власності на цінні папери.

4. Надійність продавця цінних паперів.

5. Оцінка можливого перерозподілу пакетів акцій (прав власно-сті) серед великих акціонерів.

6. Аналіз динаміки ринкового курсу цінних паперів.

7. Оцінка потенційного попиту і пропозиції на цінні папери.

147. Обсяг валових інвестицій відрізняється від обсягу чистих ін-

вестицій розміром:

1) амортизаційного фонду;

2) виплачених податків;

3) зміницін;

4) використаних в інвестиціях позикових коштів.

198

148. Яка ціна з перелічених нижче є найближчою до істинної вар-

тості акції:

1) номінальна;

2) балансова;

3) курсова;

4) заставна;

5) ліквідна;

6) ринкова.

149. Чи впливає дивідендна політика акціонерного підприємства

на вартість його акцій.

1.Так.

2. Hi.

3. Залежить від інших чинників.

150. Чи правильным буде твердження, що чиста приведена вар-

тість купівлі цінного папера дорівнює різниці між сумою приведених

розміру прогнозованих прибутків від володіння цінним папером і ці-

ною його купівлі.

Так. Hi.

151. Чи можна вважати, що мірою інвестиційного ризику є невиз-

наченість результату проекту.

Так. Hi.

152. Систематичний ризик пов’язаний із:

1) загальною економічною ситуацією в країні;

2) можливістю під час реалізації проекту критичних подій;

3) станом фінансового ринку;

4) системою спеціальних макропоказників.

153. Несистематичний ризик пов’язаний із:

1) економічною ситуацією в країні;

2) можливістю у ході реалізації проекту помилок менеджерів;

3) поточним станом фінансового ринку;

4) настанням критичної події для даного проекту.

199

154. Дати визначення технічному ризику при інвестуванні:

155. Дати визначення маркетинговому ризику при інвестуванні:

156. Дати визначення фінансовому ризику при інвестуванні:

157. Дати визначення ризику учасників проекту:

158. Середньоквадратичне відхилення можливих варіантів резуль-

тативності проекту від їх середнього розміру характеризує непевність

проекту. Чи можна за цими показниками порівнювати проекта і ви-

бирати проект із меншим рівнем ризику?

Так. Hi.

159. Продовжити фразу. Інвестиційний ризик — це

200

160. Чи правильным буде поділ інвестиційного ризику при інвес-

туванні на три рівні за розміром можливих втрат: можливість втрати

прибутку, можливість втрати доходу, можливість втрати всіх активів

проекту?

Так. Hi.

161. Інвестиційний ризик і всі потенційні чинники ризику проекту

мають бути максимально повно описані в спеціальному розділі про

екту. Записати три основних правила організації інвестування, що

знижують рівень ризику:

1._______________________________________________________

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

162. Чи можна зменшити систематичний ризик за рахунок дивер-

сифікації портфеля?

Так. Hi.

163. Чи можна зменшити несистематичний ризик за рахунок ди-

версифікації портфеля?

Так. Hi.

164. Дати визначення терміну “диверсифікація інвестиційного

портфеля”

165. Скільки фінансових інструментів мае бути в портфелі, щоб

вважати його досить диверсифікованим?

1.Неменше5.

2. Від 5 до 10.

3. Від10до15.

4. Від 8 до 20.

5. Понад 20.

166. Скільки проектів мае бути у складі інвестиційної програми

реального інвестора, щоб вважати ЇЇ досить диверсифікованою?

201

1.Неменше5.

2. До 10.

3. Від10до15.

4. Від 8 до 20.

5. Понад 20.

167. Чи варто вважати монополізм інвестора на ринку продукції

майбутнього проекту його негативною якістю?

Так. Hi.

168. Чи можна вважати вимогу ретельного добору персоналу і фірм-

партнерів для реалізації проекту способом зниження ризику?

Так. Hi.

169. Чи можна вважати вимогу ретельного відпрацьовування до-

говорів із підприємствами, що беруть участь у реалізації проекту, спо-

собом зниження ризику?

Так. Hi.

170. Записати три основні, на ваш погляд, рекомендації інвестору,

що дають змогу знизити ризик інвестування:

1.

2.

3.

171. Зазначити в наведеному нижче переліку методи, що дають змо

гу досліджувати інвестиційний ризик за проектом:

1. Аналіз чутливості проекту.

2. Аналіз сценаріїв реалізації проекту.

3. Імітаційне моделювання ходу реалізації проекту.

4. Визначення точки беззбитковості проекту.

172. У якому випадку доцільно використовувати в проекті пози-

ковий капітал:

1) якщо обсяг інвестування перевищує обсяг наявних власних коштів інвестора;

2) якщо прибутковість інвестування перевищує ціну позиченого капіталу;

202

3) якщо частка позиченого капіталу не перевищуе частки власно-го капіталу інвестора;

4) якщо використання кредиту дає змогу збалансувати фінансові потоки за проектом.

173. Точка беззбитковості проекту визначае:

1) мінімально необхідний обсяг фінансування проекту;

2) мінімально необхідний обсяг позикових коштів;

3) припустимий рівень збитків за проектом;

4) мінімально необхідний обсяг виробництва, потрібний для по-криття поточних витрат за проектом.

174. При аналізі фінансових інструментів коефіцієнт Ъ виражає рі-

вень ризику за окремими цінними паперами як об’єктами інвестування.

Якщо b = 1, ризик інвестування в такі цінні папери:

1) дорівнює середньоринковому;

2) допустимий;

3) максимальний;

4) нижче від ринкового.

175. Коефіцієнт Ъ виражає рівень ризику за окремим цінним папе-

ром як об’єктом фінансового інвестування. Якщо Ь< 1, то ризик інвес-

тування в дані цінні папери:

1) нижче від середньоринкового;

2) припустимий;

3) менший від припустимого рівня.

176. Коефіцієнт Ъ виражає рівень ризику за інструментами фінан-

сового інвестування. Якщо b > 1, то ризик інвестування у фінансовий

інструмент:

1) перевищуе середньоринковий;

2) надмірний;

3) неприпустимий;

4) перевищуе припустиму межу.

177. Чи припускають портфельні інвестиції участь інвестора в ке-

руванні об’єктом інвестування (підприємством, акціонерним товари-

ством)?

Так. Hi. Частково.

203

178. Чи може вважатися портфельным інвестування в реальный

проект?

Так. Hi. Частково.

179. Чи можна вважати придбання пакета цінних паперів з метою

їх наступного перепродажу за вищою ціною портфельного інвести-

цією?

Так. Hi. Частково.

180. Вибрати із наведеного переліку тезу, що виражае базове по

ложения технічного аналізу цінних паперів:

1. Уся інформація про цінний папір може бути отримана з попе-редньої динамки ЇЇ курсу й обсягу угод.

2. Про майбутню ціну акції можна судити за її зміною в минуло-му періоді.

3. При виборі цінного папера для інвестування варто аналізува-ти фінансово-економічні характеристики ії емітента.

181. Які з наведених тез будуть правильними:

1. Фундаментальний аналіз припускав комплексний аналіз обра-ного фінансового інструмента для інвестування.

2. Фундаментальний аналіз побудований на основі оцінки внутріш-ніх можливостей емітента цінних паперів, що досліджуються ін-вестором.

3. Фундаментальний аналіз дає рекомендації для інвестування в цінні папери виходячи з фінансово-економічних перспектив їх емітента.

4. Фундаментальний аналіз дає рекомендації для інвестування в цінні папери виходячи з перспектив емітента на ринку.

182. Термін “перемогти ринок” означав:

1. Отримати прибутковість проведеного інвестування, яка б пе-ревищувала середньоринкову.

2. Здійснити вдале інвестування при несприятливій кон’юнктурі ринку.

3. Компенсувати збитки за однією угодою за рахунок інших опе-рацій.

4. Захистити капітал від інфляції.

204

183. Чи є правильным твердження, що фундаментальний аналіз

цінних паперів ґрунтується на вивченні майбутніх закономірностей,

а технічний — на вивченні минулих тенденцій?

Так. Hi. Частково.

184. Чи є правильным твердження, що технічний аналіз цінних па-

перів вказує на те, “коли купувати", а фундаментальний — “що купу-

вати”?

Так. Hi. Частково.

185. Дати визначення інвестиційного проекту:

186. Зазначити два аспекта інвестиційного проекту, якість розроб-ки яких у першу чергу визначає комерційну реальність проекту інвес-тування:

1._______________________________________________________

2._______________________________________________________

187 У якому разі при розрахунку показників ефективності проекту фінансові потоки мають бути приведет до одного періоду часу?

1. При прогнозі річної інфляції, що перевищує 20 % .

2. При значному рівні ризику.

3. У будь-якому разі.

188. Дата визначення терміна “інвестиційна привабливість об’єкта”:

189. Чи є перелічені нижче ознаки характеристикою інвестиційної привабливості галузі:

соціальна значущість галузі (кількість робочих місць, середня зарплата, соціальна орієнтація продукції тощо);

205

рівень державного регулювання в галузі;

рівень профспілкового руху в галузі;

рівень технології в галузі;

конкурентність галузевого ринку.

Так. Hi. Частково.

190. Навести додаткові три аспекта аналізу виробничого підпри-

ємства перед інвестуванням:

продукція, ії конкурентоспроможність, становище на ринку; організація керування підприємством і його якість; організація збуту продукції; персонал і соціальні аспекта роботи підприємства;

191. Чи можна вважати всебічний аналіз фінансово-економічного

стану емітента цінних паперів достатньою інформаційною базою для

ухвалення рішення для інвестування в них?

Так. Hi.

192. Доповнити перелік ознак інвестиційної привабливості галузі:

організація і стан ринку продукції галузі;

основні види продукції галузі та її споживачі;

виробничий апарат галузі й рівень застосовуваних технологий;

зовнішньоекономічні зв’язки галузі;

193. Як визначити інвестиційну вартість об’єкта:

1) за середньоринковою ціною подібних об’єктів;

2) за витратами на створення аналогичного об’єкта з урахуван-ням його зносу;

3) за прибутком, що його можна отримати від володіння об’єктом;

4) за дисконтованим розміром прибутку від використання об’єкта.

194. Вибрати формулу для визначення вартості об’єкта, якщо во-

лодіння ним протягом наступних 5 років дає щорічно 50 тис. грн по

точного прибутку (ставка дисконтування — 10%).

206

5 50000 <=1 1,1

5 50000

2. X ;

t=1 (1-0,1)

50000-5 1, 1 5 ;

5 50000

4. X 5.

<=1 (1 + 0,1)

195. Якщо ви оцінюєте інвестиційну вартість активів виробничо-

го підприємства, то вам належить:

1) провести повну інвентаризацію фінансових і матеріальних цін-ностей;

2) скористатися даними останнього звітного бухгалтерського ба-лансу підприємства;

3) розробити бізнес-план роботи підприємства в майбутньому пе-ріоді й визначити загальний приведений прибуток за прогноз-ний період;

4) визначити загальну ринкову ціну ліквідних активів підприємства.

196. Чи перевищуватиме інвестиційна вартість об’єкта його зас-

тавну ціну?

Так. Hi. Залежить від інших умов.

197. Продовжити фразу. Інвестиційна вартість об’єкта — це

198. Чи всі форми фінансування проекту перелічені нижче: власні кошти підприємства; позики;

207

залучені кошти (акціонування, паї, орендні форми використан-ня майна).

Так. Hi.

199. Назвати бажану частку власних коштів інвестора у фінансу-

ванні проекту:

1) до 30 %;

2) до 50 %;

3) неменше50 %;

4) неменше70 %.

200. 3 яких розділів може складатися фінансовий план проекту:

1._______________________________________________________

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

201. Вибрати два основних принципи розробки фінансового пла

ну проекту:

1) деталізація з точністю до дня, тижня, декади;

2) відповідність доходів і витрат проекту для кожного періоду часу;

3) обґрунтування витрат детальними кошторисами;

4) планування фінансових резервів для кожного періоду часу;

5) диференціація проекту за об’єктами або частинам проекту;

6) диференціація за роботами щодо реалізації проекту;

202. Чи мае бути план фінансування проекту розроблений з точ-

ністю:

1) до дня;

2) до тижня;

3) помісячно.

203. У який спосіб політика "дешевих грошей" зумовлює зростан-

ня обсягу інвестицій в країні. Дати стислу відповідь.

208

204. Вибрати термін для характеристики монетарної політики в

Україні за останні два роки:

1. М’яка.

2. Жорстка.

3. Нестабільна.

4. Емісійна.

205. Через які канали економіка отримує додаткові кошти у виг-

ляд! фінансових ресурсів для інвестицій:

1) продаж Національним банком кредитних ресурсів банківській системі;

2) фінансування бюджету (Уряду) і його видаткова частина;

3) централізовані капітальні вкладення.

4)_______________________________________________________

206. Якщо загальний річний обсяг капітальних вкладень в еко-

номіці країні менший від загального обсягу амортизації основних фон-

дів, чи можна говорити про розширене відтворення в економіці?

Так. Hi. Залежить від інших умов.

207. Приведена вартість прогнозованих у майбутньому прибутків

від інвестування перевищує їх номінальний прогноз за рахунок:

1) непевності майбутнього;

2) впливу інфляції;

3) наявності альтернативних проектів використання інвестовано-го капіталу;

4) наявності на фінансовому ринку інших безризикових інстру-ментів збільшення капіталу.

208. Чи обирає більш обережний інвестор при розрахунку ефек-

тивності проекту вищий рівень ставки дисконтування?

Так. Hi. He завжди.

209. При приведенні до единого еквіваленту інвестицій і прибутку

від проекту з метою їх порівняння інвестор обирає ставку дисконту-

вання:

1) на рівні середньоринкової прибутковості фінансового ринку;

2) на рівні депозитного відсотка в банківській системі;

209

3) з урахуванням рівня ризику;

4) на основі оцінки зміни вартості грошей у часі.

210. Якщо ставку дисконтування взято 10 %, то для приведения до

поточних умов прибуток другого року реалізації проекту потрібно

поділити на:

1,15; 1,33; 1,11; 1,21.

211. Чи правильно вважати, що при нижчій ставці дисконтування

той самий проект мае кращі показники приведено! прибутковості?

Так. Hi. He завжди.

212. Чи варто при плануванні інвестицій оцінювати майбутні гро-

шові прибутки за проектом нижче (дешевше), ніж кошти, якими нині

розпоряджається інвестор.

Так. Hi. He завжди.

213. Перерахунок прогнозованих майбутніх грошових доходів

у поточні умови називається:

1) дисконтуванням;

2) компаундуванням;

3) приведениям до единого еквівалента;

4) перерахуванням у порівнянні умови.

214. Агресивний інвестор проводить розрахунок ефективності про

екту за нижчою ставкою дисконтування?

Так. Hi. He завжди.

215. Визначити коефіцієнт приведения прибутків майбутнього ро

ку до умов поточного року при ставці дисконтування 25 %:

1,0; 0,8;

1,25; 1,15.

210

216. Пояснити економічний зміст коефіцієнта приведения прибу-тків майбутнього року до умов поточного року при ставці дисконту-вання 20 %.

217. Оперативне керування проектом передбачае:

розробку календарних планів робіт з реалізації проекту;

розробку капітального бюджету проекту;

розробку поточного бюджету проекту; організацію моніторингу реалізації проекту; добір менеджерів і організацію їх роботи; прийняття рішень щодо коригування проекту; процедуру прийняття рішення щодо виходу з проекту.

Чи можете ви продовжити цей перелік?

Так. Hi.

218. Продовжити фразу. Капітальний бюджет проекту — це_________

219. Вибрати з наведеного нижче переліку три найважливіших, з вашої точки зору, принципи оперативного керування інвестиційним проектом:

детальність календарних планів проведения робіт;

узгодженість робіт у часі;

своєчасне планування резервів часу і ресурсів;

постійний моніторинг;

узгодженість планів доходів і витрат у часі;

розбивка проекту на частини і поступовий запуск проекту за

етапами;

розробка детальних кошторисів витрат поточних і інвестицій-

них;

контроль реалізації проекту за часом і коштами.

211

220. У якому разі розробляється бюджет поточних прибутків і ви-

трат проекту:

1) після початку експлуатації об’єкта інвестування;

2) при розробці проекту реального інвестування;

3) у разі потреби контролю прибутковості проекту;

4) у разі потреби відновлення прибутковості проекту;

221. Система моніторингу реалізації проекту — це:

1) форма організації керування проектом;

2) механізм спостереження за реалізацією проекту за його основ-ними результатами;

3) форма банківського супроводження кредиту;

4) форма контролю за персоналом;

5) форма контролю за дирекцією проекту.

222. Чи є дії щодо відновлення прибутковості проекту частиною

оперативного керування проектом?

Так. Hi.

223. Чи всі функції моніторингу реалізації проекту перелічено

нижче:

побудова системи сигнальних показників; організація регулярного надходження інформації щодо рівня сигнальних показників;

встановлення причин відхилення від планового ходу реалізації проекту;

прийняття рішень щодо відновлення планового ходу реалізації проекту;

коригування проекту.

Так. Hi. Частково.

224. Привести прогнозований прибуток третього року реалізації

проекту в розмірі 100 тис. грн до умов першого року при ставці дис-

контування 10 %.

107 тис. грн. 91 тис. грн. 83 тис. грн.

225.Визначити дохідність інвестування, якщо активи інвестора на початку року оцінювались у 120 тис. грн, а наприкінці року могли бути продані за 150 тис. грн.

20 % 25 % 80 % 30 тис. грн.

212

226. Визначити середньорічну дохідність інвестування, якщо за

три роки капітал інвестора зріс на 56 %.

19 %. 16 %. 116 %. 39 %.

227. Визначити середньорічну дохідність інвестування, якщо акти-

ви інвестора на початку року оцінювались у 120 тис. грн., а за два на-

ступних роки в результаті їх інвестування у фінансовий проект вони

зросли на 50 тис. грн.

42 %. 19 %. 25 тис. грн. 1,41

228. Визначити дохідність інвестування, якщо на початку року ін-

вестор вклав 200 тис. грн у нерухомість, за 160 тис. грн купив вексель

номіналом 210 тис. грн з умовою погашения його наприкінці року,

купив 10 000 акцій за 20 грн за акцію, вклав 250 тис. грн в оптову

торгівлю будматеріалами з оборотом капіталу за 3 місяці й дохідні-

стю кожного обороту в 15 %. За рік було продано акції за ціною

18 грн за кожну, нерухомість подешевшала на 20 % . Операції з вексе

лем і будматеріалами дали очікувані прибутки.

25 %. 22 %. 177 тис. грн.

229. Визначити за результатами першого року дохідність інвесту-

вання 100 тис. дол. у виробничий проект, якщо на 80 тис. дол. прид-

бано нове обладнання, за 10 тис. дол. розроблено технічну докумен-

тацію на продукцію, 10 тис. дол. витрачено на оборотні кошти. При-

буток за рік становив 40 тис. дол., фактичний фізичний та моральний

зное основних фондів за рік досяг 30 % вартості придбання, встанов-

лена офіційна норма амортизації — 10 %.

14 %. 20 %. 26 %. 38 %.

213

214


Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ

ЗМІСТ

1. Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ
2. ВСТУП
3. 1. Методолопчні основи інвестування
4. 2. Класифікація інвестицій
5. 3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6. 4. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕПЯ
7. 5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
8. 6. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ
9. 7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК
10. 8. ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ТА ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ
11. 9. ФіНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ
12. 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ
13. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ РОЗРАХУНКІВ
14. Тести для самоконтролю
15. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate