Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Іди – і обрій розшириться! / Дмитро Арсенич

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ


6. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

Доцільність інвестування визначається рівнем приросту капіталу інвестора або порівнянням доходів і витрат для їх забезпечення, тоб-то через співвідношення грошових потоків. Позитивный чистий гро-шовий потік (як різниця між припливом та відпливом коштів) свідчить про фінансову вигоду від інвестування.

Метою інвестування є приріст капіталу, і цілком логічно визнача-ти результативність інвестування через кількісну міру цього приросту у вигляді показника дохідності інвестування. Він розраховується як середньорічний темп приросту активів проекту.

Розглянемо кілька прикладів розрахунків цього показника.

Розрахунок 1. Визначити дохідність інвестування, якщо активи інвестора на початку року оцінювалися в 120 тис. грн, а наприкінці року могли бути продані за 150 тис. грн.

Дохідність використання активів інвестора в цьому разі така:

(150-120) 100 %/120 = 20 %

Розрахунок 2. Визначити середньорічну дохідність інвестування, якщо за 3 роки капітал інвестора збільшився на 56 %.

За три роки капітал інвестора зріс у 1,56 рази. Це означав, що се-редньорічний темп зростання становив 1,12:

^1,56 =1,15

Отже, середньорічна дохідність становитиме 15 %.

Розрахунок 3. Визначити середньорічну дохідність інвестування, якщо фінансові активи інвестора на початку року оцінювалися у 120 тис. грн (акції та облігації), за два наступні роки були отримані дивіденди в сумі 15 тис. грн, а ринкова вартість цінних паперів інвес-тора зменшилася до 110 тис. грн.

За два роки капітал інвестора з 120 тис. грн зріс до 125 тис. грн, тоб-то на 5 тис. грн:

110+15-120 = 5 тис. грн

Дворічна дохідність становитиме 5/120 = 4,17 %, а середньорічна дохідність — 2, 08 %, тому що:

-v/l, 417 = 1,0208.

78

Розрахунок 4. Визначити дохідність інвестування, якщо на поча-ток року інвестор:

- вклав 200 тис. грн у нерухомість;

- за 160 тис. грн купив вексель номіналом у 210 тис. грн з умо-вою погашения його наприкінці року;

- купив 10 000 акцій по 20 грн за кожну;

- вклав 250 тис. грн в оптову торгівлю будматеріалами з оборотом капіталу за 4 місяці й дохідністю кожного обороту 15 %.

За рік були продані акції за ціною 18 грн за кожну, нерухомість подешевшала на 20 %. Операції з векселем і будматеріалами дали очі-кувані прибутки. Розрахунки наведено в табл. 6.1.

Таблицяб.1

Визначення дохідності інвестування у об'єкти

Напрям інвестування

Інвестований капітал (тис. грн.)

Оцінка капіталу на кінець періоду (тис. грн.).

1.Нерухомість

200

200-08 = 160

2. Вексель

160

210

3. Акції

20-10000 = 200

акції 18-10000 = 180

4. Оптова торгівля

250

250-1, 15-1, 15-1, 15 = 380

Усього

810

930

Дохідність

(930-810/810)-100 % = 14,8 %

Розрахунок 5. Визначити за результатами першого року дохідність інвестування 100 тис. дол. у виробничий проект, якщо на 80 тис. дол. придбано нове обладнання, за 10 тис. дол. розроблено технічну доку-ментацію на продукцію, 10 тис. дол. витрачено на оборотні кошти. Прибуток за рік становив 40 тис. дол., фактичний фізичний та мо-ральний зное основних фондів становив за рік 30 % вартості прид-бання, встановлена норма амортизації— 10 %.

Інвестований капітал інвестора на початок року дорівнював 100 тис. дол. (80 +10 +10). Наприкінці року активи інвестора склада-лися з отриманого прибутку (40 тис. дол.), нарахованої амортизації (80-0,1 = 8 тис. дол.), залишків оборотних коштів (10 тис. дол.), залишків основних фондів за їх ринковою ціною (80 – 80-0,3 = 56 тис. дол.).

Усуміце114тис.дол.

79

Приріст капіталу за рік такий 114 - 100 = 14 тис. дол., або 14 %.

Дохідність інвестування — 14 %.

Показник дохідності мае річний термін (стандарт). Отже, якщо говориться, що дохідність склала 19 %, то зрозуміло, що це за рік.

Наведемо ще два показники, які можуть характеризувати резуль-тативність інвестування. Це так звані недисконтовані показники: рен-табельність і термін окупності капіталу.

Рентабельність (г) інвестування показує, яку частку в інвестовано-му капіталі становить середньорічний поточний прибуток (П) проекту; вона розраховується як частка від ділення середньорічного при-бутку на суму інвестованого капіталу (К):

г =—100%. К

1. Термін окупності (Ток) — це кількість років, які потрібні для повернення інвестованого капіталу, виходячи із щорічного середнього прибутку. Розраховується як частка від ділення обсягів інвестовано-го капіталу на величину середньорічного прибутку:

ok п

При аналізі динаміки показників інвестування можуть використо-вуватися номінальні та реальні оцінки активів.

Номінальна зміна показника спостерігається в тому разі, якщо його значения були розраховані за фактично діючих цін обліку. Наприклад, номінальний приріст продажу продукції розраховується, якщо обсяги продажу на початок обраного періоду розраховані у цінах, що діяли на початок періоду, а на кінець періоду — у цінах, що діяли на кінець пері-оду. Номінальна оцінка враховує реальну зміну показника і зміну цін.

Реальна зміна показника розраховується за незмінних (так званих порівнянних) цін, якщо показник розраховується на початок і на кі-нець періоду в одних і тих самих цінах обліку.

Отже, можна записати таке співвідношення для оцінки зміни показника в реальному (ПРі - Пр0) і номінальному (ГЦ - Пн0) обчисленні через індекс зміни цін (Іц) за той самий період:

ГЦ - Пн0= (ПРі - Пр0)-(ІЦ), Наприклад, якщо обсяг доходів від інвестування за рік зріс у порівнянних цінах базового року (індекс — 0) з 400 тис. грн до

80

500 тис. грн, а ціни за звітний рік підвищилися на 12 %, то зміна до-ходів у номінальному обчисленні становитиме:

(500 - 400)-1, 12 = 112 (тис. грн).

Якщо дохідність інвестування в реальному обчисленні становила за рік 15 %, а ціни зросли на 12 % (інфляція), то дохідність капіталу за рік буде така:

(1, 15-1, 12 1)100 % = 28, 8 (%).

Або якщо обчислювати інакше, тобто через темни приросту по-казників, то номінальна дохідність становитиме:

дн = Др+1нф. + Др. -1нф. = (0,15 + 0,12 + 0,15-0,12)-100 % = 28,8 %,

де Д, — дохідність в реальному обчисленні (15 %),

Інф — рівень інфляції (Іц - 1) за рік (12 %).

При аналізі динаміки показників інвестування можна використо-вувати як реальні, так і номінальні оцінки. Реальні оцінки характеризуют процес інвестування більш точно, але мають доповнюватися аналізом впливу цінових змін на проект.

Інвестиційні витрати, як правило, передують іншим витратам і доходам інвестора. Іноді це буває паралельно. Інвестиції окуповуються тільки через деякий час, який потрібний для того, щоб доходи, нако-пичуючись, зрівнялися з первинними інвестиційними витратами інве-стора. Однак варто враховувати, що кожна гривня, яку мае інвестор сьогодні і інвестує, і гривня, яку інвестор планує отримати в майбут-ньому від інвестування, неоднакові через те, що існує ризик. Він за-лежить від часу; крім того, ліквідні активи завжди можуть бути ви-користані альтернативним способом з якоюсь мінімальною дохід-ністю d.

Вільні фінансові ресурси за рахунок розвиненої системи інстру-ментів фінансового ринку можуть бути використані їх власником для нарощування за допомогою достатньо безризикових інструментів, наприклад державних цінних паперів. Цей інструмент забезпечує не-велику дохідність (на рівні 3-5 %) при незначній (або нульовій) ризи-кованості.

Наприклад, 100 тис. грн за умови їх розміщення на банківському депозиті можуть зрости за рік на 10 % (можуть бути й інші варіанти зберігання з нарощуванням). Тому їх еквівалентом через рік можна вважати ПО тис. грн, ще через рік — 121 тис. грн і т. д. А щоб ми мали через рік 100 тис. грн, наші поточні кошти можуть дорівнювати

81

тільки 91 тис. грн Чим далі від поточного моменту період часу, коли інвестор мае отримати кошти або витратити їх, тим меншою є їх по-точна оцінка інвестором. Тому потрібні методи перерахунку грошо-вих потоків у єдиний еквівалент за часом, зокрема методика дискон-тування, або приведения фінансових потоків.

У практичній площині обсяги інвестованих коштів і обсяги до-ходів за проектом розділені в часі й для порівняння мають бути поставлен! в єдині умови обліку за часом. 3 цією метою можна викорис-тати спеціальну методику приведения (дисконтування) грошових по-токів за проектом до одного періоду часу (найчастіше до першого або нульового року реалізації проекту, коли здійснюються, власне,

ІНВЄСТИЦІЇ).

Процес приведения грошових потоків за проектом до единого ек-вівалента мае суттеве значения в аналізі інвестиційного проекту, особливо в нестабільних умовах економіки України. Розглянемо ці методичні питания розрахунків. Уведемо позначення:

FtiP — вартість однієї і тієї самої суми активів у майбутньому (70 і на поточний момент (Р);

d— існуюча на фінансовому ринку можливість для нарощування капіталу за допомогою безризикового або малоризикового ін-струменту (наприклад, ціна річного використання грошей від розміщення капіталу на банківських депозитах). Якщо в кожному році очікуються різні можливості нарощування капіталу, то величина ізмінюватиметься з роками і в розрахунках брати-меться з індексом порядкового номера свого періоду (року); t — порядковий номер року (або іншого періоду часу, який обра-но для врахування зміни вартості грошей), починаючи з першого року інвестування. Тоді маємо тотожність, яку в інвестиційній практиці розрахунків називають формулою компаундування:

Ft = P(l+dl)(l+d2)...(l+d ),

де (1 +dx)(\+d2)...(I +d/ — коефіцієнт компаундування. За однакових по всіх роках ставок дисконтування маемо:

Ft = P(\+dxy.

Щоб перейти від майбутньої спрогнозованої у бізнес-плані інвес-тиційного проекту суми коштів Fno ї'ї нинішнього еквівалента Р, ос-танню формулу запишемо інакше:

82

P =

Ft

(1 + d)t

t (1 + d)t

називають коефіцієнтом дисконтування (приведения).

Якщо річні ставки дисконтування різні, формула перерахунку про-гнозованих у майбутньому фінансових потоків у поточні еквівален-ти матиме вигляд

F

P = .

(\+dl)(\+d1)...(\ + dt)

Річна ставка дисконтування (d) для приведения майбутніх грошо-вих потоків у поточні умови обліку є суб’єктивним показником став-лення інвестора (розрахунки проводяться передусім для нього, тому що саме він ризикуе при інвестуванні своїм капіталом і приймає рі-шення на основі розрахунків переваг проекту) до зміни вартості грошей з часом. Як правило, вважається, що ставку дисконтування мож-на подати у вигляді суми чотирьох елементів:

- діюча на фінансовому ринку ставка нарощування грошових коштів при використанні безризикових фінансових інструмен-тів (це альтернатива будь-якому проекту інвестування);

- рівень ризику, пов’язаний з нестабільністю економіки країни (для прогнозного періоду вірогідність того, що відбуватиметься подія макроекономічного рівня, через що різко погіршаться по-казники проекту);

- рівень ризику, пов’язаний саме з проектом, для якого встанов-люється ставка дисконтування (вірогідність у прогнозному пе-ріоді негативних подій в управлінні проектом, що негативно позначиться на проекті);

- рівень інфляції (приросту цін) у наступному році.

Якщо в розрахунках фінансових потоків від інвестування (у біз-нес-плані) враховувалося інфляційне зростання цін (щодо очікуваних доходів і поточних витрат), то в ставці дисконтування треба врахову-вати четвертий елемент — інфляцію. Якщо бізнес-план розрахову-вався в єдиних цінах, наприклад останнього року, що не змінювалися за період реалізації проекту, то в ставку дисконтування рівень інфля-ції не включається.

Визначивши конкретні кількісні оцінки для кожного елемента, ін-вестор може сформувати рівень ставки дисконтування для розрахун-

83

ків. Це буде його власне бачення того, наскільки змінюється вартість грошових коштів з часом.

Наприклад, якщо інвестор обрав ставку дисконтування у 18 %, то це означав, що кожну гривню доходу першого року реалізації проекту він оцінює сьогодні у 85 коп., кожну гривню доходу другого року — у 72 коп. і т. д. ЦІ цифри випливають з відповідних значень ко-ефіцієнтів приведения:

для першого року

для другого року

К1 = = 0,847;

1 + 0,18

для третьего року

К1 =------- ------ =0,718;

1,181,18

К1 =--------------------- = 0,609.

1,181,181,18

Крім наведеного вище способу встановлення рівня ставки дисконтування, можуть використовуватися також такі:

1) на рівні середньої дохідності фінансового ринку;

2) на рівні дохідності капіталу, яку сподівається отримати інвес-тор від свого проекту;

3) на рівні дохідності, яку вже мае інвестор від свого бізнесу.

Щоб краще розуміти методику приведения грошових потоків до

единого еквівалента в часі, наведемо кілька прикладів розрахунку.

Розрахунок 6. Якому поточному еквіваленту відповідає сума 200 тис. грн, що ії інвестор сподівається отримати впродовж третьо-го року реалізації свого проекту (ставку дисконтування для приведения інвестор бере на рівні 3 % для першого року, 4 % — для другого і 5 % — для останніх трьох років)?

Вартість майбутніх коштів (70 треба привести до поточного пері-оду (Р):

г, F 200000

г =------------ =------------------------------------- = 161284 (грн).

(1 + г)' (1+0,03)(1 + 0,04)(1+0,05) 3

Розрахунок 7. Виробничий проект потребує інвестування 2500 тис. грн і дасть змогу отримувати протягом п’яти років щорічний чистий прибуток у 700 тис. грн. Визначити доцільність такого проекту.

84

Проект може вважатися доцільним, якщо сума отриманого чистого прибутку за всі 5 років перевищуватиме витрачений капітал. Для порівняння доходи від проекту за кожен майбутній рік треба привести до единих умов обліку (до сучасного еквівалента), тобто до того року, коли здійснюється інвестування вартістю 2500 тис. грн.

Нехай у той самий час є можливість інвестувати ті самі 2500 тис. грн на фінансовому ринку в малоризиковані інструменти під 10 % річних. Цю альтернативу виробничому проекту, що розглядається, викорис-таємо як ставку дисконтування при розрахунках:

виробничий проект забезпечить такий приведений дохід:

заі-йрік

700 / (1+ 0,1) = 640 тис.грн; за 2-й рік

700 / (1+ 0,1) = 580 тис.грн; за 3-й рік:

700 / (1+ 0,1) = 530 тис.грн; за 4-й рік

700 / (1 + 0,1) = 480 тис.грн; за 5-й рік:

700 / (1+ 0,1) = 430 тис.грн.

Загалом за весь період проект дасть змогу отримати приріст кош-тів у сумі 2660 тис. грн, що є загальним приведении прибутком ви-робничого проекту за 5 років. Для його отримання треба було ще до першого року витратити 2500 тис. грн. Суми 2660 і 2500 можна по-рівнювати, тому що вони приведет до одного періоду часу. Чистий приведений прибуток перевищує інвестиційні витрати на 160 тис. грн Тому можна вважати проект доцільним.

Якби ми порівнювали 2500 тис. грн із недисконтованим прибутком, тобто вважали, що кожна гривня доходів незалежно від року отримання мае одну цінність, то загальний прибуток дорівнював би 700-5 = 3500 тис. грн. Використання механізму дисконтування майбут-ніх грошових надходжень є методом більш об’єктивного (реалістич-ного) порівняння доходу від проекту з урахуванням можливого доходу від найпростішого альтернативного проекту використання тих самих коштів на фінансовому ринку.

Виробничий проект виявився більш рентабельним варіантом використання коштів (2500 тис. грн). Але це ще не кінцевий висновок.

85

Доцільність проекту мае перевірятися іншими показниками та якіс-ним аналізом, у тому числі і за параметром ризику.

Надалі зважатимемо на те, що можливість використання інвес-тицій просто як вкладання в безризиковий інструмент на фінансово-му ринку, що дасть змогу отримати щорічні проценти приросту вкла-дених коштів, є альтернативним варіантом використання тих самих коштів для будь-якого інвестиційного проекту. Цей принцип покла-дено в основу методу приведения грошових потоків до одного екві-валенту в часі.

Методологічним принципом оцінки ефективності є порівняння результате і витрат. Для проектів це означав порівняння обсягів до-ходів та інвестиційних витрат, що їх забезпечили. Використовується кілька показників, що базуються на різних варіантах співвідношення між доходами й витратами при інвестуванні.

Методологією аналізу доцільності інвестування вважається ціл-ком логічний принцип порівняння інвестицій та доходів від них. Ви-користовується кілька типів показників, які реалізують цей принцип.

Уведемо такі умовні позначення, що мають використовуватися далі при аналізі:

D — доходи від інвестування у будь-якій формі (найчастіше це доходи від реалізації продукції, послуг або активів проекту);

/— інвестиційні витрати;

Z — поточні (експлуатаційні) витрати за проектом;

Т— період інвестування (реалізації проекту);

t — індекс року (може починатися з першого року, чи нульового,

* =1, 2, . . , 7);

d— річна ставка дисконтування, яка мае використовуватися для приведения грошових потоків майбутніх періодів до умов поточного року;

К — коефіцієнт приведения:

К = -.

(1 + d)

Виходячи з наведених позначень, маемо таку характеристику по-казників ефективності інвестування.

Чиста приведена цінність (вартість) (NPV) визначається як загаль-на за всіма роками реалізації проекту різниця між приведеними доходами й витратами за проектом. Позитивну оцінку проект може отримати, якщо величина NPV> 0:

86

NPV = X

/-1 (1 + d)'

Цей показник “чистий" , оскільки в ньому враховуються прибутки за мінусом витрат (D-Z-I), тобто так звані “чисті" прибутки.

За економічним змістом Л^Кдоцільніше було б називати загаль-ним приведеним прибутком від інвестування.

2. Термін окупності (Гок) є такою мінімальною кількістю років ре-

алізації проекту, при якій загальний приведений прибуток перевищу-

ватиме обсяг інвестованого капіталу, тобто буде виконуватися рів-

ність:

*(D-Z), & (1 + d)'

Термін окупності для позитивного рішення інвестора не може пе-ревищувати загального терміну реалізації проекту — проект мае оку-патися значно раніше його завершения.

Якщо капітал інвестується не тільки впродовж першого року, а й протягом всього періоду реалізації проекту, то величина / також мае дисконтуватися і враховуватися як сума інвестицій в різні роки, приведена до початку інвестування:

I* /,

I = Zu 7.

t=1 (1+d)

3. Доходи на одиницю витрат (/) (співвідношення доходів і вит

рат) мають показувати, скільки доходів інвестора припадав на оди

ницю загальних витрат (інвестованого капіталу та поточних експлу-

атаційних витрат). Обидві величини (чисельник і знаменник) розра-

ховуються як приведені до поточного моменту часу. Позитивну оцінку

мае отримати проект, для якого цей показник перевищуватиме оди

ницю:

=1 (1 + d)'

f $(! + z)

t=1 (1 + d)'

4. Прибутковість інвестованого капіталу (співвідношення прибут-ку та інвестованого капіталу) показує, скільки приведено! вартості

87

поточного прибутку за весь період реалізації проекту припадав на одиницю приведено! вартості інвестованого капіталу.

Позитивну оцінку за цим показником проект матиме за умови, що він не менший за одиницю:

£(Д-г),

/=1 (1+cl)'

q = .

/=1 (1+d)'

5. Внутрішня рентабельність (IRR) розраховується через величину чистої приведено! вартості проекту, яка прирівнюється до нуля:

t(D-I-Z),

NVP = X у.

t=1 (1 + IRR)

Ставка дисконтування d, при якій виконуватиметься рівняння, і дає кількісне визначення внутрішньої рентабельность

Цей показник може розраховуватися кількома методами.

1. Розв'язком рівняння стосовно IRR, у якому невідомою величиною є тільки IRR. Інші показники — доходу (£>), інвестиції (I), поточні ви-трати (Z) — розраховуються у фінансовому розділі бізнес-плану.

2. Графічним методом побудови функції залежності між NPVi d. У цьому разі розраховують кілька значень чистої приведено! вартос-ті при різних ставках дисконтування. Потім будують графік залеж-ності між цими показниками (рис. 6.1). У точці перетину графіка з горизонтальною віссю ставок дисконтування знаходять приблизне значения внутрішньої рентабельності проекту.

Внутрішня рентабельність після ії розрахунку стає орієнтиром до-хідності для інвестора. Величина IRR мае порівнюватися з тією дохід-ністю використання капіталу, на яку сподівається інвестор (IRR„). Якщо внутрішня рентабельність перевищує очікувану інвестором дохідність, інвестування стає доцільним. Якщо ні, то інвестор може не прийняти позитивне рішення щодо інвестування в розглянутий проект за цим критерієм.

Зазначимо, що при прийнятті рішення найчастіше використову-ється один показник, методологія якого найбільшою мірою відпові-дає логіці інвестора. Наведена система показників може мати супе-речності: за одними показниками щодо проекту будуть отримані по-

88

NPV a (тис. грн.)

f(IRR0)=0

d(%) Рис. 6.1. Типовий графік функції NPV = fid)

зитивні результата, а за іншими він буде невигідний. Багато зале-жить від графіка грошових потоків за роками інвестування. Отри-мані кількісні оцінки показників ефективності інвестування мають перевірятися на їх економічний зміст і логіку.

Приклад розрахунку показників ефективності наведено в табл. 6.3. Основні економічні умови проекту відбивають перші п’ять стовпців розрахункової таблиці. Стовпці 6-13 містять проміжні розрахунки, що будуть використані для визначення показників ефективності інвес-тування.

Недисконтовані показники

1. Рентабельність проекту є співвідношенням середньорічного при-

бутку за проектом (середнє арифметичне за 5 років з різниці сум по

стовпцях 4 та 5) і величини інвестованого капіталу (сума по стовпцю 2):

г= (70-39) / 5 / 15 = 41%.

2. Термін окупності проекту дорівнює співвідношенню обсягів ін-

вестованого капіталу (сума по стовпцю 2) і середньорічного прибут-

ку (різниця суми по стовпцях 4 та 5, поділена на кількість років):

Т

15

(70-39)/5

2,4 року.

3. Дохідність інвестування за 5 років дорівнюватиме приросту акти-вів інвестора (це накопичений прибуток за 5 років: 70 - 39 = Зітис. грн) відносно інвестованого капіталу (15 тис. грн):

89

Д = (31 / 15)-100 % = 206 %.

Середньорічний темп зростання капіталу дорівнюватиме кореню п’ятого степеня з темпу зростання 2,06:

52,06 =1,16. Середньорічна дохідність інвестування становитиме (1, 16 -1)-100% = 16%.

Показники з урахуванням дисконтованих грошовых потоків

1. Чиста приведена вартість проекту є сумою по стовпцю 8:

NPV = 9, З(тис.грн)

2. Термін окупності Ток дорівнює такій кількості років дії проек

ту, для якої елемент стовпця 10 дорівнює або починає перевищувати

обсяг інвестицій (15 тис. грн):

Ток « 4 роки.

3. Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат (/) розраховується

за підсумками по стовпцях 11 та 12 розрахункової таблиці:

/

50,7 41,4

1,22.

4. Коефіцієнт прибутковості (підсумок стовпця 9 таблиці поділе-ний на підсумок стовпця 13 таблиці):

q

22,4

13,2

1, 7.

5. Щоб визначити внутрішню норму прибутковості проекту, ви-конаємо розрахунок NPV цш кількох значень d. Отримані результата наведемо в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Результата розрахунку чистої приведено!" вартості при різних ставках дисконтування

Ставка дисконтування d, %

10

20

30

40

50

NPV тис. грн

9,3

5

2,4

0,8

-0,2

90

Побудуємо графік залежності ЫРУъщ і(рис. 6.2).

+ -0,2 50,0

12

10

8

6

4

2 0

-2

Рис. 6.2. Графік залежності NPV проекту від обраної ставки дисконтування

Із графіка видно, що приблизне значения IRR дорівнює 47,5 %. Якщо ця величина перевищує очікувану інвестором дохідність кат-талу, то проект може бути прийнятий, і навпаки.

Контрольні питания

1. Причини зміни вартості грошей з часом.

2. Дохідність інвестування.

3. Дохідність інвестування за кілька років і середньорічна до-хідність.

4. Недисконтовані показники ефективності інвестування капіталу.

5. Метод урахування зміни вартості коштів з часом.

6. Приведения грошових потоків у порівняльні умови.

7. Дисконтування грошових потоків.

8. Ставка дисконтування.

9. Формула розрахунків при дисконтуванні грошових потоків.

10. Якою мае бути, на вашу думку, ставка дисконтування в су-часних умовах Укра'ши.

11. Чи правильно вважати, що оптиміст обирає нижчу ставку дис-контування при оцінюванні проекту?

12. Економічний зміст показника чистої приведено! вартості ка-штану.

91

Таблиця 6.3 Розрахунковоа таблиця для визначення показників ефективності інвестицій

Рік

Поряд ковий номер року

Інвестиції тис. грн.

Надход-ження

ВІД

проекту

(реаліза-

ція), тис.

грн.

Собівар-

тість

вироб-

ництва,

тис. грн.

Ставка дискон-тування,

%

Коефі-цієнт приведения

Прибуток, приведений до умов 1996 р. (тис. грн.)

Доходи, приведет до

ПОТОЧНОГО

року, тис. грн.

Витрати, приведет до

ПОТОЧНОГО року, тис. грн.

ІНВЄСТИЦІЇ,

приведет

ДО

ПОТОЧНОГО

року, тис. грн.

з ураху-

ванням

інвестицій-

них витрат

без урахування

інвестиційних

витрат

по роках

наростаю-

ЧИМ ПІД-

сумком

t

It

Dt

Zt

d

1

(гр. 4-гр. 3 -гр. 5)* *гр. 7

(гр. 4-гр. 5)* гр. 7

Ігр.9

(=1

гр. 4* гр. 7

(гр. 3+

+гр. 5)*

*гр. 7

гр. 3* гр. 7

(i+df

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2004 2005 2006 2007 2008

1

2 3 4 5

10

5

7 10 15 18 20

4 6 8

10 11

10 10 10 10 10

0,909 0,826 0,751 0,683 0,621

-6,3

-0,8

5,3

5,5

5,6

2,7 3,3 5,3 5,5 5,6

2,7

6

11,3 16,8

22,4

6,4

8,3

11,3

12,3

12,4

12,7 9,1 6

6,8 6,8

9,1 4,1

Разом

15

70

39

9,3

22,4

50,7

41,4

13,2

13. Чиста приведена вартість проекту: формула для розрахунку.

14. Чиста приведена вартість проекту: критерій позитивно! оцін-ки проекту.

15. Термін окупності проекту. У чому полягає його економічна сутність?

16. Термін окупності. Наведіть формулу для його розрахунку.

17. Термін окупності. В якому разі за цим показником інвестор може вважати проект доцільним?

18. Коефіцієнт прибутковості: економічна сутність показника, фор-мула для розрахунку, критерій позитивно! оцінки проекту.

19. Внутрішня норма прибутковості проекту: економічна сутність показника, формула для розрахунку, критерій позитивно! оц-інки проекту.

20. Співвідношення прибутків і витрат за проектом: економічний зміст показника, формула для розрахунку, критерій позитивно! оцінки проекту.

21. Чи можливі різні оцінки проекту при використанні різних по-казників ефективності?

22. Як розраховується рівень чутливості проекту щодо різних фак-торів впливу?

23. Фактори, що впливають на оцінку проекту.

24. Урахування інфляції при розрахунках показників ефективності інвестування.

25. Реальні й номінальні показники фінансових потоків проекту.

26. Прибутковість інвестування в проект.

Література [ 3, 4, 8, 11, 13, 15].

93


Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ

ЗМІСТ

1. Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ
2. ВСТУП
3. 1. Методолопчні основи інвестування
4. 2. Класифікація інвестицій
5. 3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6. 4. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕПЯ
7. 5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
8. 6. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ
9. 7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК
10. 8. ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ТА ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ
11. 9. ФіНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ
12. 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ
13. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ РОЗРАХУНКІВ
14. Тести для самоконтролю
15. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate