Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Сама доброчинність стає пороком, коли застосовують її помилково. / Олександр Довженко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабицкий А.Ф. Модель экономики производства. — К.: О-во “Зна-ние” УССР, 1989. — 48 с.

2. Бабицкий А. Модель и проект рыночной экономики — К.: Изд. полигр. центр “Знання”, 1993. — 194 с.

3. Бабицъкий А.Ф. Модель розширеного відтворення та iї реалiзацiї на ЕОМ // Машинна обробка iнформацiї (Мiжвiд. наук. зб.). — К.: Київ. держ. економ. ун-т. — 1997. — Вип. 59. — С 28-36.

4. Бабицъкий А. Економіка: від емпірики до точного розрахунку // Вісн. НАН України. — 1997. — № 3/4. — С 27-33.

5. Бабицъкий А. Новий інструментарій для розв’язання сучасних за-дач інформаційної технології // Вісн. Нац. банку України. — 1998.—№8. —С 42-44.

6. Бабицъкий А. Економічно-математична теорія та її можливості у вирішенні задач по зниженню еколого-економічного ризику // Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і тех-ногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. — К.: Стилос, 2001. — С 408-424.

7. Економічний словник-довiдник. — К.: Femina, 1995. — С.113-127.

8. Ланге О. Теория воспроизводства и накопления. — М.: Изд-во иностр. лит., 1963. — 141 с.

9. Леонтьев В. Исследование структуры американской экономики: теоретический и эмпирический анализ по схеме затраты — вы-пуск. — М.: Госстатиздат, 1958. — 640 с.

10. Народное хозяйство УССР (60 лет): Юбил. статист. ежегодник. — К: Техника, 1977. — С. 28; 34; 35.

11.Народное хозяйство УССР 1977. Статистический ежегодник. — К: Техника, 1978. — С. 288.

12. Народное хозяйство УССР 1980. Статистический ежегодник. — К: Техника, 1981. — С. 29.

13. УССР в цифрах,1991. — К.: Техника, 1992.

14. УССР в цифрах,1994. — К: Техника, 1995.

121

ЗМІСТ

вступ...3

Розділ 1

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ

СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА...5

1.1. Моделі рівноважного відтворення 5

Формула кругообороту капіталу...5

Двосекторна модель простого відтворення...6

Двосекторна модель розширеного відтворення...7

Багатосекторна модель відтворення.

Модель міжгалузевих зв’язків ...9

1.2. Формула і модель кругообороту виробничих елементів 12

Економічна структура реального виробництва.

Формула кругообороту виробничих елементів...12

Модель економічної структури підприємства.

Зв’язок моделі кругообороту виробничих елементів

з економічною структурою реального виробництва ...15

1.3. Структура виробничого процесу і виробничих елементів 17

Функціонально-соціальний склад учасників

суспільного виробництва...17

Сутність і структура виробничого процесу...19

Споживча структура виробничих елементів ...21

Структура споживання учасниками виробництва...24

1.4. Кінематика економічного процесу 25

Економічний простір і система координат...25

Швидкості та прискорення економіко-виробничого

процесу...30

Кінематичний баланс виробничих елементів...32

Розділ 2

ЗАКОНИ ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА...36

2.1. Закони і закономірності економічної науки 36

2.2. Закон витрат економічної праці 38

122

Постулата для формулювання законів

економіки виробництва...38

Сутність закону витрат (утворення) економічної праці ...40

2.3. Закони перенесення і збереження вартості 42

Закон перенесення вартості...42

Закон збереження вартості...

2.4. Три правила економічної динаміки. Умова, що визначає розвиток виробництва...46

Правила економічної динаміки та їх економічна сутність ...46

Умова, що визначає розвиток виробництва...49

Розділ З

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКЦІЇ

ТА II ОБМІНУ...51

3.1. Вартість продукції (товару) 51

Види вартості продукції (товару) ...51

Умова еквівалентності обміну продукції (товару)...53

Мінова вартість і закономірність обміну товарів...54

3.2. Математична модель продукції (товару) 56

Ціна виробництва товару...56

Модель споживчих властивостей товару...59

Розділ 4

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ . 65

4.1. Аналітичний метод одержання економічних показників 65

Сутність аналітичного методу...65

Повна система показників, що характеризують

економіку виробництва...66

4.2. Показники і критерії, що характеризують функціонування виробництва 71

Показники і критерії життєздатності виробництва...71

Показники і критерії дієздатності виробництва...72

Показники і критерії соціальної корисності виробництва...74

Показники і критерії патології виробництва...76

Критерії спаду і кризових станів виробництва...78

123

Розділ 5

МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІКОЮ ВИРОБНИЦТВА...81

5.1. Математична модель управління розвитком

суспільного виробництва 81

Постановка задачі управління відтворенням...81

Кількісне вираження політики відтворення...85

Основні варіанти економічної політики відтворення...88

5.2. Сфери, рівні та схема саморегулювання й управління економікою виробництва 93

Стихійність, управління і саморегулювання виробництва...93

Сфера і механізми саморегулювання виробництва...94

Сфера і механізми управління виробництвом...96

Механізми, схема макроуправління

економікою виробництва...98

Розділ 6

МЕТОД ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО

ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЕОМ ...104

6.1. Роль і задачі експерименту в економічному прогнозуванні

та управлінні виробництвом 104

Роль натурних і теоретичних експериментів в управлінні

економікою виробництва...104

Необхідність і можливість постановки лабораторних експериментів з економіки виробництва...105

6.2. Задача Коші розширеного відтворення 107

6.3. Сутність методу економіко-математичного експерименту

на ЕОМ...110

Задача і методологія економіко-математичного

експерименту з керованого відтворення...0

Постановка економіко-математичного експерименту

на ЕОМ...112

Вихідні дані та варіанти економіко-математичного експерименту...113

6.4. Аналіз постановки і здійснення економіко-математичних експериментів із розвитку виробництва в Україні з 1960 по 2015 р...115

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ... 121

124

In the framework of new economic and mathematic theory the laws of origin, transmission and conservation of value for some economic system that participates in production elements circulation — labour force, means and object of work are considered in the educational manual. By concrete examples and calculations one can see that use of economic-mathematic modelling methods enables to analyze complex economic processes not only qualitatively but also quantitatively, not only in statics but also in dynamics.

It is intended for higher educational establishments students of the specialty organizations management and foreign economic activity management.

Навчальне видання

Бабицький Арнольд Феліціанович

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ

Навчальний посібник

Education edition Babitsky, Arnold F.

METHODOLOGY OF ECONOMIC PROCESSES

AND MANAGEMENT ANALYSIS

Educational manual

Відповідальний редактор С Г. Рогузько

Редактор Т. Д. Станішевська

Коректор Т. К. Валицька

Комп’ютерне верстання Г. М. Перечинська

Оформлення обкладинки С. В. Фадеев

Підп. до друку 13.08.03. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,44. Обл.-вид. арк. 7,3. Тираж 3000 пр. Зам. № 43

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру субєктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

Поліграфічний центр УТОГ 03038 Київ-38, вул. Нововокзальна, 8

Свідоцтво КІМ 35 від 02.08.02

Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.

ЗМІСТ

1. А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.
2. ВСТУП
3. Розділ 1. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. 1.1. Моделі рівноважного відтворення
4. 1.2. Формула і модель кругообороту виробничих елементів
5. 1.3. Структура виробничого процесу і виробничих елементів
6. 1.4. Кінематика економічного процесу
7. Розділ 2. ЗАКОНИ ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА. 2.1. Закони і закономірності економічної науки
8. 2.2. Закон витрат економічної праці
9. 2.3. Закони перенесення і збереження вартості
10. 2.4. Три правила економічної динаміки. Умова, що визначає розвиток виробництва
11. Розділ 3. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ОБМІНУ. 3.1. Вартість продукції (товару)
12. 3.2. Математична модель продукції (товару)
13. Розділ 4. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. 4.1. Аналітичний метод одержання економічних показників
14. 4.2. Показники і критерії, що характеризують функціонування виробництва
15. Розділ 5. МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ВИРОБНИЦТВА. 5.1. Математична модель управління розвитком суспільного виробництва
16. 5.2. Сфери, рівні та схема саморегулювання й управління економікою виробництва
17. Розділ 6. МЕТОД ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЕОМ. 6.1. Роль і задачі експерименту в економічному прогнозуванні та управлінні виробництвом
18. 6.2. Задача Коші розширеного відтворення
19. 6.3. Сутність методу економіко-математичного експерименту на ЕОМ
20. 6.4. Аналіз постановки і здійснення економіко-математичних експериментів із розвитку виробництва в Україні з 1960 по 2015 р.
21. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate