Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Каже кров: з’єднаю! Каже любов: пробачу! Каже віра: веду! / Юрій Липа

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.


16.4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ

Наведемо основні особливості діяльності ПФГ в Україні:

- головним підприємством ПФГ є те, що виготовляє кінцеву продук-цію, здійснює її збут, платить податки в Україні та офіційно пред-ставляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами;

- учасником ПФГ може бути підприємство, банк, наукова чи проект-на установа або іноземна юридична особа, що виробляє проміжну продукцію або надає банківські послуги учасникам та головному підприємству ПФГ і передбачає отримання прибутку;

- на банки-учасники ПФГ не поширюються обмеження щодо вкла-дення комерційних банків у статутні фонди інших підприємств та організацій у частині інвестування коштів у розробку, розвиток та модернізацію виробництва; придбані банками корпоративні права власності та інші майнові права зберігаються за ними після реорга-нізації та ліквідації;

- річний обсяг реалізації кінцевої продукції ПФГ має бути не меншим за еквівалент 100 млн дол. США починаючи з другого року після створення ПФГ. Цей строк може бути продовжений у разі вироб-ництва новоосвоюваних видів кінцевої продукції та продукції з три-валим циклом виробництва.

Наведені особливості стимулюють створення ПФГ у чорній металур-гії, вугільній, енергетичній та хімічній галузях.

Згідно з чинним законодавством України ПФГ мають специфічні ознаки порівняно з іншими видами фінансово-виробничих об’єднань (табл. 34).

Можливості, які дає об’єднання підприємств України у промислово-фінансові групи, показано на рис. 44.

Функціонування ПФГ в Україні виявляє комплекс проблем корпора-тивного управління, а саме:

- вибір типу промислово-фінансового об’єднання;

- вирішення конфлікту інтересів учасників;

- вибір схем управління реальними власниками;

- позбавлення синдрому “маленької людини”.

Особливим мотивом інтеграції підприємств у єдину корпоративну структуру є намагання скористатися потенційними плодами інтеграції без жорсткої централізації контролю над ресурсами. Проте більшість

340

Таблиця 34 Характеристика об'єднань підприємств і організацій

Показник

Об’єднання підприємств і організацій

ПФГ

Холдингова

група (компанія)

Концерн

Корпорація

Ознаки об’єднання:

наявність юридичної особи наявність установчого договору (угоди) наявність статуту наявність головного (базового) підприємства наявність виокремленого апарату управління характер об’єднання державна реєстрація об’єднання

Засновники об’єднання: підприємства, організації банки, інвестиційні фонди, фінансові установи наукові та проектні установи

Умови створення та пільги:

мінімальна кількість об’єктів для

об’єднання

квота за обсягом продажів

звільнення від сплати ввізного

та вивізного мита

на проміжну продукцію

звільнення комерційного банку

від обмеження внесків до

статутного фонду

Договірне Статутно-договірне Кабінет Місцеві органи Міністрів України за згодою

Згідно з антимонопольними обмеженнями

341

директорів підприємств намагаються уникнути концентрації акцій у ру-ках великих зовнішніх інвесторів (у тому числі банків) під час розміщен-ня акцій. Під впливом економічних умов ставлення до великих зовнішніх акціонерів еволюціонує в напрямку пошуку партнерів для взаємовигід-ного співробітництва.

Внутрішньогрупові відносини є “найвужчим місцем” ПФГ, що може спричинитись до негативних явищ, зокрема:

- неповної реалізації інтеграційного ефекту;

- збільшення “дистанції” між груповими проектами та їх практичною реалізацією;

- появи проблеми головного підприємства ПФГ щодо реальних ва-желів впливу на підприємства — члени групи;

- відсутності стратегії спільної діяльності;

- дефіциту надійної та оперативної інформації про роботу підприємств.

Виявляється нова роль центральних компаній ПФГ як консультатив-них служб або “клубів директорів” з їх подальшою трансформацією у штаби стратегічного планування та координування фінансових потоків. Орієнтиром є перетворення компанії на основне товариство стосовно інших учасників групи, одним з основних напрямків дій якої має стати акумулювання капіталу для подальшого інвестування.

Можливі такі способи формування ПФГ у добровільному порядку або через консолідацію пакетів акцій:

1) заснування учасниками групи акціонерного товариства відкритого типу (рис. 45);

2) передання цими учасниками (підприємствами та фінансово-кредит-ними установами) пакетів акцій, які перебувають в їх власності, у довірче управління одному з учасників групи (рис. 46);

3) придбання одним з учасників групи пакетів акцій інших підприємств, а також установ та організацій, які стають учасниками гру-пи (рис. 47).

Найпопулярнішим у Росії та країнах СНД (таких як Білорусь, Казах-стан) є перший спосіб, найменш популярним — останній через високу затратність.

Існують варіанти одночасного використання кількох механізмів кон-солідації капіталу:

- спільно відкриваються акціонерні компанії (центральна компанія групи, торговий дім та ін.);

- частина активів учасників групи передається в довірче управління центральній компанії;

343

Учасник ПФГ1

Учасник ПФГ 2

Учасник ПФГ 3

Акціонерне товариство відкритого типу

Рис. 45. Заснування акціонерного товариства відкритого типу

Учасник ПФГ 1

Учасник ПФГ 2

Учасник ПФГ 3

ет с

m

Учасник ПФГ

------------------------ Довірче управління -----------------------

Рис. 46. Схема передання пакетів акцій у довірче управління

Учасник ПФГ 1

Учасник ПФГ 2

Учасник ПФГ 3

Підприємство 1

Підприємство 2

Рис. 47. Схема придбання одним учасником групи пакетів акцій інших підприємств

- формуються спеціалізовані централізовані фонди групи;

- концентрація ресурсів підвищується за допомогою кредитів;

- одні члени групи беруть участь у капіталі інших. Узагальнений склад промислово-фінансової групи подано на рис. 48. Для модернізації виробничого процесу, принципового оновлення його

технологічної бази потрібні великі інвестиції. Нині в умовах відносно ви-сокої концентрації виробничих потужностей на окремих підприємствах концентрація капіталу у вітчизняній економіці ще не досягла рівня, який дав би змогу фінансувати масштабні інвестиційні проекти, у тому числі програми НДЦКР. Тим часом, за експертними оцінками, здатність ефек-тивно конкурувати на світовому ринку мають лише компанії (чи їх гру-

344

Управлінський блок

Центр розвитку,

консалтингова

фірма

Кредитно-фінансовий блок

Комерційний банк, інвестиційна фірма, страхова компанія, пенсійний фонд, лізингова компанія

Промислово-конструкторський блок

Торговельно-транспортний блок

Промислові підпри-ємства, конструк-торські бюро, науково-дослідні інститути

Торговий дім,

транспортна

компанія

Рис. 48. Склад ПФГ

пи) з оборотом кілька десятків мільярдів доларів. Тому за можливостями концентрації капіталу найбільші українські компанії значно поступають-ся провідним зарубіжним диверсифікованим ПФГ.

Важливим джерелом ресурсного забезпечення інвестицій є інтенсифі-кація використання наявного економічного потенціалу. Основними фак-торами підвищення віддачі від наявних виробничих фондів є такі:

- економія на витратах за рахунок кооперації в постачальницько-збу-товій та маркетинговій діяльності, зниження потреби в оборотних коштах;

- підвищення конкурентоспроможності у зв’язку зі зміцненням парт-нерських відносин між технологічно пов’язаними підприємствами.

При цьому істотним є поліпшення ритмічності виробництва як факто-ра, який розширює можливості збуту продукції на внутрішньому та зов-нішньому ринках.

Орієнтація на використання додаткових виробничих потужностей та економія матеріальних і фінансових ресурсів, що виникають внаслідок внутрішньогрупової кооперації, відіграє особливу роль у функціонуванні власного фінансового механізму ПФГ. Ця роль пов’язана з реалізацією таких дій:

- виявлення ефекту кооперації;

- консолідації цього ефекту з урахуванням інтересів учасників ПФГ та його використання для фінансування інвестиційної активності групи;

345

- розподілу віддачі від цих інвестицій;

- послаблення податкового тиску на отримані додаткові ресурси. Для економії оборотних коштів і маневрування податковим наванта-женням великі можливості дає застосування трансфертних цін.

Результати зусиль ПФГ щодо концентрації капіталу для розв’язання проблем стабілізації виробництва та його технологічного оновлення зде-більшого залежать від того, якою мірою вдасться залучити до цього ре-сурси найсамостійніших з фінансового погляду галузей вітчизняної еко-номіки.

Промислово-фінансові групи, концерни, холдинги, конгломерати та консорціуми, а також інші структури асоціативного типу, які базуються на внутрішніх договірних відносинах, є своєрідним каркасом економіки провідних індустріальних країн і світового господарства в цілому. Ство-рення ПФГ в Україні сприятиме виявленню економічних пріоритетів, зміцненню господарських зв’язків, підвищенню міцності промисловості та розвитку фінансової сфери, підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств і виходу їх на світовий ринок, розвитку під-приємств стратегічної орієнтації шляхом їх інвестування та реструкту-ризації.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Причини зменшення обсягу внутрішніх інвестицій в Україні.

2. Методи та напрями активізації внутрішнього інвестиційного ринку України.

3. Основні види промислово-фінансових груп.

4. Проблеми корпоративного управління промислово-фінансовими групами в Україні.

346


Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.
2. Розділ 13 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ. 13.1. СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
3. Розділ 14 СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ. 14.1. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ
4. 14.2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
5. 14.3. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
6. 14.4. МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИНКУ І КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
7. 14.5. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБ РЕСУРСІВ
8. 14.6. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
9. 14.7. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ
10. 14.8. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
11. Розділ 15 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 15.1. СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
12. Розділ 16 ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 16.1. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ
13. 16.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
14. 16.3. ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВІ ГРУПИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
15. 16.4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ
16. Розділ 17 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ. 17.1. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
17. 17.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБСЯГИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ В 90-Х РОКАХ
18. 17.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
19. 17.4. ІНВЕСТУВАННЯ У СЛАБОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
20. 17.5. МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
21. 17.6. СТРАТЕГІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
22. 17.7. СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
23. 17.8. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
24. 17.9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
25. Розділ 18 ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 18.1. ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
26. 18.2. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
27. 18.3. СПРЯМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОСИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
28. 18.4. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
29. 18.5. ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
30. 18.6. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
31. Розділ 19 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ. 19.1. ОЦІНЮВАННЯ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ
32. 19.2. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
33. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. А
34. Б
35. В
36. Д
37. Е
38. Ж
39. З
40. І
41. К
42. Л
43. М
44. Н
45. О
46. П
47. Р
48. С
49. Т
50. У
51. Х
52. Ч
53. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate