Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Сама доброчинність стає пороком, коли застосовують її помилково. / Олександр Довженко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.


І

Іменний цінний папір — цінний папір, зареєстрований у книгах компанії на ім’я власника. Може бути проданий іншій особі тільки з письмового дозволу власника (передатного запису на сертифікаті). Облігація

453

може бути іменною як щодо тільки амортизації, так і щодо тільки амортизації і відсотка.

Інвестиції— усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкла-даються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Інвестиції з фіксованим доходом — вкладення капіталу в об’єкти інвесту-вання з попередньо передбаченою фіксованою ставкою дохідності. До таких об’єктів інвестування належать купонні облігації, ощадні серти-фікати, привілейовані акції.

Інвестиційна декларація — складова статуту інвестиційного фонду, в якій визначено основні напрями й обмеження його діяльності, порядок ви-пуску, продажу та викупу інвестиційних сертифікатів, а також інші питання діяльності фонду.

Інвестиційна діяльність — сукупність практичних дій громадян, юридич-них осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Загальні правові, еконо-мічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України регулюються Законом України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91.

Інвестиційна інфраструктура — найважливіші галузі економіки, закла-ди й засоби, які безпосередньо забезпечують процес безперебійного здійснення інвестицій.

Інвестиційна компанія — торговець цінними паперами, який, крім ведення інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії та розміщення цінних паперів (включаючи інвестиційні сертифікати). Створення і діяльність інвес-тиційних компаній в Україні регулюється Указом Президента “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” від 19.02.94.

Інвестиційна компанія закритого типу — компанія, чиї акції продаються на фондовій біржі, а капітал залишається відносно незмінним.

Інвестиційна привабливість галузей — інтегральна характеристика окремих галузей економіки з позиції перспективності розвитку, дохідності інвес-тицій та рівня інвестиційних ризиків. Інвестиційна привабливість окре-мих галузей оцінюється під час розробки інвестиційної стратегії компа-нії (фірми) та галузевої диверсифікації її інвестиційного портфеля.

Інвестиційна привабливість регіонів — інтегральна характеристика окре-мих регіонів країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які істотно впливають на формування

454

дохідності інвестицій та інвестиційних ризиків. Інвестиційна привабли-вість окремих регіонів оцінюється під час розробки інвестиційної стра-тегії компанії (фірми) і регіональної диверсифікації її інвестиційного портфеля.

Інвестиційна програма компаній — інвестиційна програма як відособлена частина інвестиційного портфеля компанії (фірми), сформована за галузевою, регіональною чи іншими ознаками для зручності управління. Інвестиційна програма включає, як правило, ряд інвестиційних проектів (наприклад, інвестиційна програма житлового будівництва, переробки сільськогосподарської продукції, створення соціальної інфраструктури та ін.).

Інвестиційна стратегія — формування системи довгострокових цілей ін-вестиційної діяльності компанії (фірми) і вибір найефективніших шля-хів їх досягнення.

Інвестиційний банк — банк, який спеціалізується на фінансуванні інвестиційної діяльності своїх клієнтів шляхом надання їм довгострокових кредитів (позик).

Інвестиційний дилер — фірма, що є посередником на ринку цінних папе-рів, або окрема особа, пов’язана з такою фірмою. Виступає в ролі брокера, тобто зводить на ринку покупців з продавцями, одержуючи за це комісійні, або в ролі дилера, тобто підписується на весь новий випуск цінних паперів або частину його, стаючи їх власником з метою перепродажу дрібнішими партіями.

Інвестиційний портфель — сформований компанією (фірмою) перелік об’єктів реального та фінансового інвестування з урахуванням її інвес-тиційних цілей.

Інвестиційний проект — об’єкт реального інвестування, який намічається до реалізації у формі придбання, нового будівництва, розширення, реконст-рукції тощо на основі розгляду й оцінювання бізнес-плану.

Інвестиційний ризик — імовірність виникнення непередбачуваних фінан-сових втрат (у формі зниження або повної втрати доходів, втрати ка-піталу тощо) у ситуації невизначеності умов інвестиційної діяльності. Розрізняють інвестиційний ризик систематичний і несистематичний; реального і фінансового інвестування; економічний, політичний, соці-альний та ін.

Інвестиційний ринок — сукупність інвестиційних відносин між продавцями й покупцями інвестиційних товарів і послуг, а також об’єктів інвес-тування в усіх його формах.

455

Інвестиційний фонд — юридична особа, заснована у формі акціонерного товариства, яка здійснює діяльність виключно у сфері спільного інвес-тування. Інвестиційні фонди поділяються на відкриті та закриті. По-рядок створення і діяльності інвестиційних фондів в Україні регулю-ється Указом Президента “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” від 19.02.94.

Інвестиційні якості цінних паперів — інтегральна характеристика окре-мих видів цінних паперів з позиції їх дохідності, ризику та ліквідності.

Інвестор — суб’єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення та здійснює вкладення власних, позичених і залучених майнових та інтелектуальних ресурсів в об’єкти інвестування.

Індексація основних фондів — переоцінювання основних фондів, яке здій-снюється періодично з метою доведення їх початкової вартості до по-точної ринкової (відновної).

Індивідуальний інвестор — окрема юридична особа, яка самостійно (без посередників) здійснює інвестиційну діяльність.

Інноваційні інвестиції— одна з форм інвестування, що здійснюється з ме-тою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробни-цтво та соціальну сферу.

Іноземні інвестиції— усі види цінностей, які вкладаються в об’єкти інвестиційної діяльності на території тієї чи іншої країни. Порядок здійснення іноземних інвестицій на території України регулюється Законом України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96.

Інсайдер — усі директори, старші чиновники корпорації і всі, хто має до-ступ до внутрішньофірмової, службової інформації. Усі, хто володіє понад 10 % акцій фірми.

Інституціональний інвестор — фінансовий посередник, який акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює інвестиційну діяльність, що спеціалізується, як правило, на операціях з цінними паперами.

Інструменти фондового ринку — інструменти, за допомогою яких здійс-нюються операції на фондовому ринку. До основних інструментів фо-ндового ринку належать облігації, ощадні сертифікати, опціони, ф’ю-черсні контракти, інвестиційні сертифікати.

Інфляційна премія — додатковий дохід, який виплачується інвестору з ме-тою відшкодування його втрат від знецінення грошей внаслідок інфляції. Рівень цього доходу прирівнюється до темпу інфляції в розгляду-ваному періоді.

456

Інфляція — переповнення каналів обігу паперовими грошима, що супро-воджується їх знеціненням; виявляється в загальному і нерівномірному збільшенні цін на товари і послуги, що призводить до перерозподі-лу національного доходу на шкоду основній частині населення, поглиблення соціальної диференціації.

Іпотечна позичка (кредит) — позичка, отримана позичальником під за-ставу нерухомого майна. У разі порушення позичальником умов кре-дитного договору (прострочені позички) кредитор має право продати заставу з метою повернення позички (включаючи відсоток) і витрат з реалізації прибутку.


Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.
2. Розділ 13 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ. 13.1. СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
3. Розділ 14 СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ. 14.1. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ
4. 14.2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
5. 14.3. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
6. 14.4. МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИНКУ І КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
7. 14.5. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБ РЕСУРСІВ
8. 14.6. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
9. 14.7. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ
10. 14.8. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
11. Розділ 15 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 15.1. СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
12. Розділ 16 ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 16.1. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ
13. 16.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
14. 16.3. ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВІ ГРУПИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
15. 16.4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ
16. Розділ 17 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ. 17.1. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
17. 17.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБСЯГИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ В 90-Х РОКАХ
18. 17.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
19. 17.4. ІНВЕСТУВАННЯ У СЛАБОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
20. 17.5. МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
21. 17.6. СТРАТЕГІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
22. 17.7. СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
23. 17.8. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
24. 17.9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
25. Розділ 18 ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 18.1. ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
26. 18.2. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
27. 18.3. СПРЯМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОСИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
28. 18.4. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
29. 18.5. ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
30. 18.6. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
31. Розділ 19 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ. 19.1. ОЦІНЮВАННЯ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ
32. 19.2. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
33. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. А
34. Б
35. В
36. Д
37. Е
38. Ж
39. З
40. І
41. К
42. Л
43. М
44. Н
45. О
46. П
47. Р
48. С
49. Т
50. У
51. Х
52. Ч
53. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate